+ ipil.sk

Levocetirizín dihydrochlorid Cipla 5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2013/08125-REG


Písomná informácia pre používateľa


Levocetirizín dihydrochlorid Cipla 5 mg filmom obalené tablety


dihydrochlorid levocetirizínu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Názov tohto lieku jeLevocetirizín dihydrochlorid Cipla 5 mg filmom obalené tablety, ktorý sa bude uvádzať ako Levocetirizín tablety.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Levocetirizín tablety a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizín tablety

 3. Ako užívať Levocetirizín tablety

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Levocetirizín tablety

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Levocetirizín tablety a na čo sa používa


Tento liek obsahuje ako liečivo dihydrochlorid levocetirizínu.


Ide o liek proti alergii.


Tento liek sa používa na liečbu prejavov ochorenia (príznakov) spojených s:

 • alergickou nádchou (vrátane pretrvávajúcej alergickej nádchy),

 • žihľavky (urtikárie).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizín tablety


Neužívajte Levocetirizín tablety

 • ak ste alergický na dihydrochlorid levocetirizínu alebo na antihistaminiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek (závažné zlyhávanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Levocetirizín tablety, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak nemôžete vyprázdňovať močový mechúr (pri ochoreniach, ako je napr. poranenie miechy alebo zväčšenie prostaty), poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


Deti

Užívanie Levocetirizínu tablety sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávkovania. Odporúča sa použiť liekovú formu levocetirizínu určenú pre deti.


Iné lieky a Levocetirizín tablety

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Levocetirizín tabletya jedlo, nápoje a alkohol

Ak užijete Levocetirizín tablety v rovnakom čase ako alkohol, musíte si dávať pozor.


U citlivých pacientov môže súbežné užívanie cetirizínu (podobné liečivo) alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne účinkujúcich liečiv ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že to nezosilňuje účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti, ktorí sa liečia Levocetirizínom tablety, môžu pociťovať spavosť/ospanlivosť, únavu a vyčerpanosť. Ak plánujete viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, odporúča sa vám najprv počkať a zistiť vašu reakciu na liek. Špeciálne testy však neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá u zdravých skúmaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.


Levocetirizín tablety obsahuje laktózu.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy a bezvodú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Levocetirizín tablety


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti staršie ako 6 rokov

Odporúčaná dávka pre dospelých a deti vo veku 6 rokov a staršie je jedna tableta denne.


Levocetirizín tablety sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov.


Pacientom s poruchou funkcie obličiek sa môže podávať nižšia dávka v závislosti od závažnosti ochorenia ich obličiek a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.


Pacienti, ktorí majú iba poruchu funkcie pečene, majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku.


Pacienti, ktorí majú poruchu funkcie pečene a aj poruchu funkcie obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ochorenia ich obličiek a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Levocetirizínu tablety, ako máte

U dospelých môže značné predávkovanie spôsobiť ospalosť. U detí sa môže na začiatku objaviť rozrušenie a nepokoj, po ktorom nasleduje ospalosť.


Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Levocetirizínu tablety, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, čo je potrebné urobiť.


Ak zabudnete užiť Levocetirizín tablety

Ak zabudnete užiť Levocetirizín tablety alebo ak užijete dávku nižšiu ako vám predpísal váš lekár, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste ju nahradili; jednoducho užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase podľa predpisu vášho lekára.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku


Ak prestanete užívať Levocetirizín tablety

Ak ukončíte liečbu Levocetirizínom tablety skôr ako sa očakáva, nemusí to spôsobiť žiadne škodlivé účinky. Príznaky ochorenia sa však môžu postupne opätovne objaviť so závažnosťou, ktorá nie je vyššia ako závažnosť príznakov objavujúcich sa pred liečbou Levocetirizínom tablety.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri prvých prejavoch reakcie z precitlivenosti (alergickej reakcie) prestaňte užívať Levocetirizín tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Reakcia z precitlivenosti (alergická reakcia) môže zahŕňať:

 • opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla,

 • ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním spolu so žihľavkou (angioedém),

 • náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť smrteľný.


Hlásili sa nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb), väčšinou sú mierne až stredne závažné

 • sucho v ústach,

 • bolesť hlavy,

 • únava,

 • spavosť/ospanlivosť.


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • vyčerpanosť,

 • bolesť brucha.


Neznáme: častosť výskytu sa nedá stanoviť z dostupných údajov

 • búšenie srdca,

 • zvýšený tlkot srdca,

 • kŕče,

 • poruchy zraku,

 • opuch,

 • svrbenie (pruritus),

 • vyrážka,

 • žihľavka (opuch, začervenanie a svrbenie kože),

 • kožná vyrážka,

 • dýchavičnosť,

 • zvýšenie telesnej hmotnosti,

 • bolesť svalov,

 • agresívne s podráždené správanie,

 • halucinácie,

 • depresia,

 • zápal pečene,

 • nezvyčajná činnosť pečene,

 • nevoľnosť,

 • vracanie,

 • opakujúce sa samovražedné myšlienky alebo posadnutosť samovraždou.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Levocetirizín tablety


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte žiadne lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levocetirizín tablety obsahuje


 • Liečivo je dihydrochlorid levocetirizínu.

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg dihydrochloridu levocetirizínu.

 • Ďalšie zložky sú bezvodá laktóza, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, krospovidón (typ A), magnéziumstearát, hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 6000.


Ako vyzerá Levocetirizín tablety a obsah balenia

Biele, oválne, po obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety označené „C5“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Tablety sa dodávajú v blistrových baleniach po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84 a 100 tabliet vo vonkajšej škatuli.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgicko


Výrobca

Cipla (EU) Ltd, 4th Floor, 1 Kingdom Street, London, W2 6BY, Spojené kráľovstvo


S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 27308, Česká republika


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Spojené kráľovstvo Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg film-coated tablets

Írsko Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg film-coated tablets

Španielsko Levocetirizina dihidrocloruro Cipla 5 mg comprimidos recubiertos con

película

Grécko LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 mg επικαλυμένα μελεπτό

υμένιοδισκία

Portugalsko Levocetirizina Cipla

Francúzsko LEVOCETIRIZINE CIPLA 5 mg, comprimé pelliculé

Taliansko LEVOCETIRIZINA CIPLA

Malta Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg film-coated tablets

Poľsko Levocetirizine Dihydrochloride Cipla

Česká republika Levocetirizin Cipla Europe 5 mg

Slovenská republika Levocetirizín dihydrochlorid Cipla 5 mg filmom obalené tablety

Maďarsko Levocetirizin Cipla 5 mg filmtabletta

Bulharsko Левоцетиризин Cipla

Rumunsko Diclorhidrat de levocetirizină Cipla 5 mg Comprimatefilmate

Chorvátsko Levocetirizin dihidroklorid Cipla 5 mg filmom obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.

0


Levocetirizín dihydrochlorid Cipla 5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2013/08125-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Levocetirizín dihydrochlorid Cipla 5 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg dihydrochloridu levocetirizínu.


Pomocné látky zo známym účinkom:


Každá tableta obsahuje 16,50 mg monohydrátu laktózy a 49,00 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením „C5“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej rinitídy (vrátane perzistujúcej alergickej rinitídy) a urtikárie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehltnúť vcelku s tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Odporúča sa, aby sa denná dávka užívala v jednom jednorazovom podaní.


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov a starší:


Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Staršie osoby:


U starších pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Pediatrická populácia:


Denná odporúčaná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta) u detí vo veku 6 až 12 rokov.

Pre deti vo veku 2 až 6 rokov nie je možná žiadna úprava dávky s liekovou formou filmom obalené tablety. Odporúča sa používať pediatrickú liekovú formu levocetirizínu.


Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám mladším ako 2 roky sa neodporúča z dôvodu nedostatku informácií v tejto populácii.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:


Intervaly podávania dávky sa musia individuálne prispôsobiť na základe funkcie obličiek. Pozrite si nasledujúcu tabuľku a dávku upravte tak, ako je uvedené. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanoviť klírens kreatinín u pacienta (CLcr) v ml/min. CLcr (ml/min) je možné vypočítať na základe sérovej hladiny kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledovného vzorca:


[140 - vek (roky)] x hmotnosť (kg) (x 0,85 u žien)

72 x sérová hladina kreatinínu (mg/dl)


Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna

80

1 tableta raz denne

Mierna

50-79

1 tableta raz denne

Stredne závažná

30-49

1 tableta raz za každé 2 dni

Závažná

< 30

1 tableta raz za každé 3 dni

Terminálne štádium ochorenia obličiek – pacienti podstupujúci dialýzou

< 10

kontraindikované


U pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek sa dávka bude musieť upraviť individuálne so zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poruchou funkcie obličiek nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:


U pacientov len s poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s poruchou funkcie pečene a poruchou funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Dĺžka trvania užívania:


Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni/týždeň alebo počas menej ako 4 týždňov) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; je možné ju ukončiť hneď po vymiznutí príznakov a môže sa obnoviť, keď sa príznaky opätovne objavia. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4/týždeň a počas viac ako 4 týždňov) je možné navrhnúť kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú dostupné klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej rinitíde sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti s racemátom.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie liekovej formy filmom obalených tabliet sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma neumožňuje vhodnú úpravu dávky. Odporúča sa používať pediatrickú liekovú formu levocetirizínu.


Opatrnosť sa odporúča pri konzumácii alkoholu (pozri časť 4.5).


Pozornosť sa má venovať pacientom, ktorí majú predispozičné faktory k retencii moču (napr. lézie na mieche, hyperplázia prostaty), pretože levocetirizín môže zvýšiť riziko retencie moču.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


S levocetirizínom sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie (vrátane žiadnych štúdií s induktormi CYP3A4); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné interakcie (s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg jedenkrát denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16 %), zatiaľ čo sa dostupnosť teofylínu súbežným podávaním s cetirizínom nemenila.


V štúdii s opakovaným podávaním dávok ritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne) bol rozsah expozície cetirizínu zvýšený o 40 % zatiaľ čo dostupnosť ritonaviru pri súbežnom podávaní cetirizínu bola mierne zmenená (-11 %).


Miera absorpcie levocetirizínu sa jedlom neznižuje, hoci je rýchlosť absorpcie znížená.


U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných liečiv s tlmivým účinkom na CNS ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa preukázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


K dispozícii nie sú žiadne alebo obmedzené údaje o používaní levocetirizínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu levocetirizínu počas gravidity.


Laktácia


Predpokladá sa, že sa levocetirizín vylučuje do materského mlieka a z dôvodu nedostatku údajov o používaní levocetirizínu sa počas laktácie neodporúča, najmä na dlhodobú liečbu.


Fertilita


K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje pre levocetirizín.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadny dôkaz, že levocetirizín v odporúčanej dávke narušuje mentálnu pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť viesť vozidlá. Napriek tomu môžu niektorí pacienti počas liečby dihydrochloridom levocetirizínu pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú preto zohľadniť svoju reakciu na liek.


 1. Nežiaduce účinky


Klinické štúdie


V terapeutických štúdiách u žien a mužov vo veku 12 až 71 rokov malo 15,1 % pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu minimálne jednu nežiaducu liekovú reakciu v porovnaní s 11,3 % v skupine s placebom. 91, 6 % z týchto nežiaducich reakcií bolo miernych až stredne závažných.


V terapeutických skúšaniach bolo percento pacientov, ktorí boli zo štúdie vyradení pre nežiaduce účinky 1 % (9/935) pri 5 mg levocetirizínu a 1,8 % (14/771) pri placebe.


Klinické terapeutické skúšania s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov vystavených lieku v odporúčanej dávke 5 mg denne. V tejto skupine sa zaznamenal nasledovný výskyt nežiaducich liekových reakcií s frekvenciou 1 % alebo vyššou (časté: > 1/100 až < 1/10) po podaní 5 mg levocetirizínu alebo placeba:


Uprednostňovaný výraz (WHOART)

Placebo

(n = 771)

5 mg levocetirizínu

(n = 935)

bolesť hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

ospalosť

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

sucho v ústach

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)


Pozorovali sa ďalšie menej časté výskyty nežiaducich reakcií (menej časté > 1/1 000 až < 1/100) ako asténia alebo bolesť brucha.


Výskyt sedatívnych nežiaducich liekových reakcií, ako je napr. somnolencia, únava a asténia bol celkovo častejší (8,1 %) pri 5 mg levocetirizínu ako pri placebe (3,1 %).


Pediatrická populácia


V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách s pediatrickými pacientmi vo veku 6 – 11 mesiacov a vo veku 1 rok až menej ako 6 rokov bolo 159 jedincov vystavených levocetirizínu v dávke 1,25 mg denne počas 2 týždňov a v dávke 1,25 mg dvakrát denne v uvedenom poradí. Nasledujúci výskyt nežiaducich liekových reakcií bol hlásený s mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo placebe.


Trieda orgánových systémov a uprednostňovaný výraz

placebo (n = 83)

levocetirizín (n = 159)

Poruchy gastrointestinálneho traktuhnačka

0

3 (1,9 %)

vracanie

1 (1,2 %)

1 (0,6 %)

zápcha

0

2 (1,3 %)

Poruchy nervového systémusomnolencia

2 (2,4 %)

3 (1,9 %)

Psychické poruchyporucha spánku

0

2 (1,3 %)


U detí vo veku 6 – 12 rokov sa vykonali dvojito zaslepené kontrolované štúdie, v ktorých bolo 243 detí vystavených 5 mg levocetirizínu denne počas rôznych časových období pohybujúcich sa od menej ako 1 týždňa po 13 týždňov. Nasledujúci výskyt nežiaducich liekových reakcií bol hlásený s mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo placebe.


Uprednostňovaný výraz

placebo (n = 240)

5 mg levocetirizínu (n = 243)

bolesť hlavy

5 (2,1 %)

2 (0,8 %)

somnolencia

1 (0,4 %)

7 (2,9 %)


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Nežiaduce reakcie zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


 • Poruchy imunitného systému:


Neznáme: precitlivenosť vrátane anafylaxie


 • Poruchy metabolizmu a výživy:


Neznáme: zvýšená chuť do jedla


 • Psychické poruchy:


Neznáme: agresivita, agitácia, halucinácie, depresia, nespavosť, myšlienky na samovraždu


 • Poruchy nervového systému:


Neznáme: kŕče, parestézia, závrat, synkopa, tremor, dysgeúzia


 • Poruchy ucha a labyrintu:


Neznáme: vertigo


 • Poruchy oka:


Neznáme: poruchy zraku, rozmazané videnie


 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti:


Neznáme: palpitácie


 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:


Neznáme: dyspnoe


 • Poruchy gastrointestinálneho traktu:


Neznáme: nauzea


 • Poruchy pečene a žlčových ciest:


Neznáme: hepatitída


 • Poruchy obličiek a močových ciest:


Neznáme: dyzúria, retencia moču


 • Poruchy kože a podkožného tkaniva:


Neznáme: angioedém, fixná lieková erupcia, pruritus, vyrážka, žihľavka


 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:


Neznáme: myalgia


 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:


Neznáme: edém


 • Laboratórne a funkčné vyšetrenia:


Neznáme: zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne výsledky vyšetrení funkcie pečene


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


 1. Príznaky


Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť u dospelých a na začiatku agitovanosť a nepokoj, po ktorom nasleduje ospalosť u detí.


 1. Liečba predávkovania


Neexistuje žiadne známe špecifické antidotum levocetirizínu.


Ak dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné vykonať výplach žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty, ATC kód: R06A E09


Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1‑receptorov.


Štúdie väzby odhalili, že levocetirizín má vysokú afinitu k ľudským H1-receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má 2-násobne vyššiu afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1-receptorov s polčasom 115 ± 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90 % po 4 hodinách a 57 % po 24 hodinách. Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov preukázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak aj v nose.


Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa skúmala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:


V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie viedla liečba levocetirizínom k významnému zníženiu tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p < 0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


Nástup účinku 5 mg levocetirizínu pri kontrolných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli expozičnej komôrky alergénu. Štúdie in vitro (technika Boydenovych komôrok a tkanivových kultúr) ukazujú, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické experimentálne štúdie in vivo (metóda kožných komôrok) preukázali tri hlavné inhibičné účinky 5 mg levocetirizínu v prvých 6 hodinách peľom indukovaných reakcií, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibíciu uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženie migrácie eozinofilov.


Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu bola preukázaná v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach vykonaných u dospelých pacientov trpiacimi sezónnou alergickou rinitídou, chronickou alergickou rinitídou alebo perzistentnou alergickou rinitídou. V niektorých štúdiách sa pri levocetirizíne preukázalo, že významne zmierňuje príznaky alergickej rinitídy vrátane nazálnej obštrukcie.


6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou rinitídou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ preukázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších ako placebo z hľadiska úľavy od celkových príznakov alergickej rinitídy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov. Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u pediatrických pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou alebo celoročnou alergickou rinitídou v uvedenom poradí. V obidvoch skúšaniach levocetirizín významne zmiernil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravotným stavom


U detí vo veku do 6 rokov bola klinická bezpečnosť stanovená v niekoľkých krátkodobých alebo dlhodobých terapeutických štúdiách:


 • jedno klinické skúšanie, v ktorom bolo 29 detí vo veku 2 až 6 rokov s alergickou rinitídou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne počas 4 týždňov.


 • jedno klinické skúšanie, v ktorom bolo 114 detí vo veku 1 až 5 rokov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne počas 2 týždňov.


 • jedno klinické skúšanie, v ktorom bolo 45 detí vo veku 6 až 11 mesiacov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg jedenkrát denne počas 2 týždňov.


 • jedno dlhodobé (18 mesiacov) klinické skúšanie s 255 atopickými jedincami vo veku 12 až 24 mesiacov, ktorí boli v čase zaradenia do skúšania liečení levocetirizínom.


Profil bezpečnosti bol podobný ako profil pozorovaný v krátkodobých štúdiách vykonaných u detí vo veku 1 až 5 rokov.


V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou, bolo 85 pacientov liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom viedla k významnému zníženiu závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín tiež viedol k väčšiemu zlepšeniu kvality života súvisiacej so zdravotným stavom hodnotenej podľa indexu Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.


Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie. Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia príznakov aj pri iných stavoch urtikárie popri chronickej idiopatickej urtikárii.


Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:


Účinok na histamínom indukované kožné reakcie nie je priamou funkciou plazmatických koncentrácií.

EKG neukázalo žiadne významné účinky levocetirizínu na QT interval.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s nízkou variabilitou medzi jednotlivými jedincami. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.


Absorpcia:


Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.


Distribúcia:


U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa tkanivovej distribúcie ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách a najnižšie v CNS kompartmente.


Levocetirizín sa viaže z 90 % na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia:


Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14% dávky a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4, aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg neovplyvňoval pri dosiahnutých koncentráciách vyšších ako maximálna koncentrácia aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.


Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopak nepravdepodobná.


Eliminácia:


Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4% dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9% dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek:


Zdanlivý telový klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v terminálnom štádiu ochorenia obličiek sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80 % v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou je <10%.


Pediatrická populácia


Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie s perorálnym podaním jednorazovej dávky 5 mg levocetirizínu u 14 detí vo veku 6 až 11 rokov s telesnou hmotnosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 20 až 40 kg preukázali, že hodnoty cmaxa AUC sú približne dvojnásobne vyššie ako hodnoty zaznamenané u zdravých dospelých osôb v skríženom porovnaní. U týchto detí a dospievajúcich bolo priemerné cmax450 ng/ml a dosahovalo sa v priemernom čase 1,2 hodiny, hmotnostne normalizovaný celkový telový klírens bol o 30 % väčší a eliminačný polčas o 24 % kratší v porovnaní s dospelými. Špecializované farmakokinetické štúdie sa neuskutočnili u pediatrických pacientov mladších ako 6 rokov. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza sa uskutočnila u 324 osôb (181 detí vo veku 1 až 5 rokov, 18 detí vo veku 6 až 11 rokov a 124 dospelých vo veku 18 až 55 rokov), ktoré dostávali jednorazové alebo viacnásobné dávky levocetirizínu pohybujúce sa od 1,25 mg do 30 mg. Údaje získané z tejto analýzy naznačili, že podávanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo veku 6 mesiacov až 5 rokov bude mať pravdepodobne za následok podobné plazmatické koncentrácie ako u tých dospelých, ktorí užívajú 5 mg jedenkrát denne.


Geriatrickí pacienti


U starších osôb sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje. Po opakovanom perorálnom podaní 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas 6 dní 9 starším jedincom (vo veku 65 – 74 rokov) bol celkový telový klírens približne o 33 % nižší v porovnaní s klírensom u mladších dospelých. Preukázalo sa, že dostupnosť racemického cetirizínu je viac závislá od renálnej funkcie ako od veku. Toto zistenie je aplikovateľné aj pre levocetirizín, pretože levocetirizín a cetirizín sú obidva vylučované predovšetkým močom. Preto sa má dávka levocetirizínu u starších pacientov upraviť podľa renálnej funkcie.


Pohlavie


Farmakokinetické výsledky od 77 pacientov (40 mužov, 37 žien) sa hodnotili pre možný vplyv pohlavia. Polčas bol mierne kratší u žien (7,08 ± 1,72 hodín) ako u mužov (8,62 ± 1,84 hodín); zdá sa však, že klírens po perorálnom podaní upravený na telesnú hmotnosť u žien (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) je porovnateľný ako u mužov (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). Rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly sú aplikovateľné pre mužov i ženy pri normálnej renálnej funkcii.


Rasa


Vplyv rasy na levocetirizín sa neskúmal. Pretože levocetirizín je vylučovaný hlavne obličkami a neexistujú žiadne významné rasové rozdiely v klírense kreatinínu, nepredpokladá sa, že by farmakokinetické vlastnosti levocetirizínu boli rozdielne pri rozličnej rase. Nepozorovali sa žiadne rozdiely v kinetike racemického cetirizínu súvisiace s rasou.


Porucha funkcie pečene


Farmakokinetika levocetirizínu u jedincov s poruchou funkcie pečene sa neskúmala. Pacienti s chronickými ochoreniami pečene (hepatocelulárna, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorí dostávali 10 alebo 20 mg racemickej zložky cetirizínu vo forme jednorazovej dávky, mali v porovnaní so zdravými jedincami zvýšený polčas o 50 % spolu so znížením klírensu o 40 %.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, farmakológie, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

bezvodá laktóza

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza,

krospovidón (typ A)

magnéziumstearát


Obal:

Opadry biela 04F58804 pozostávajúca z

hypromelózy (E464)

oxidu titaničitého (E171)

makrogolu 6000


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia pre uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hliník – OPA/hliník/PVC blister.


Veľkosti balenia po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgicko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0037/15-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie lieku:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2015


11Levocetirizín dihydrochlorid Cipla 5 mg filmom obalené tablety