+ ipil.sk

Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00768Písomná informácia pre používateľa


Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a na čo sa používa

 2. Skôr, než začnete Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety užívať

 3. Ako užívať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. Čo je Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a na čo sa používaLevocetirizín dihydrochlorid je účinnou látkou Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalených tabliet. Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety je antialergikum.

Používa sa na liečbu príznakov ochorenia (symptómov) spojených s alergickými stavmi ako je:

 • alergická nádcha (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);

 • chronická žihľavka neznámeho pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tabletyNeužívajte Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety:

 • ak ste alergický na levocetirizín dihydrochlorid alebo na antihistaminiká alebo niektorú z ďalších zložiek Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalených tabliet (pozri časť 6)

 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min)


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, pretože filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávkovania.


Iné lieky a Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a jedlo, nápoje a alkohol

Opatrnosť sa odporúča ak sa Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety užívajú v tom istom čase ako alkohol.

U citlivých pacientov môže súbežné používanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne pôsobiacich liečiv ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


Tehotenstvo dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti, ktorí užívajú Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety môžu pociťovať ospalosť/spavosť, únavu a vyčerpanosť. Ak plánujete viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, odporúča sa vám najprv počkať a zistiť vašu reakciu na liek. Špeciálne testy však neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá u zdravých testovaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Tieto tablety obsahujú laktózu, ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tabletyUvedené pokyny platia v iba prípade, že ste od svojho lekára nedostali o užívaní Levocetirizinu Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety odlišné pokyny. V takom prípade užívajte Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety presne podľa pokynov lekára.Zvyčajná dávka je pre dospelých a deti od 6 rokov jedna tableta denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú užívať nižšiu dávku podľa závažnosti ochorenia obličiek.

Pacienti, ktorí majú iba poruchu funkcie pečene majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku. Pacienti, ktorí majú poruchu funkcie pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ochorenia obličiek, a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety sa neodporúčajú pre deti do 6 rokov.


Ako a kedy máte Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety užívať

Tablety sa majú prehĺtať celé, zapiť tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Deliaca ryha slúži len na uľahčenie rozdelenia tablety ak máte problém prehltnúť ju vcelku.


Ak užijete viac Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety ako máte

U dospelých môže značné predávkovanie spôsobiť ospalosť. U detí sa môže na začiatku prejaviť

rozrušenie a nepokoj nasledovaný ospalosťou.

Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, čo je potrebné urobiť.


Ak zabudnete užiť Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Ak zabudnete užiť Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite až vašu nasledujúcu dávku.


Ak prestanete užívať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Skoršie ukončenie liečby Levocetirizinom Dr.Max 5 mg filmom obalenými tabletami ako je stanovené, by nemalo mať žiadne vedľajšie účinky z toho hľadiska, že príznaky ochorenia sa môžu opätovne začať prejavovať so závažnosťou, ktorá nie je vyššia ako pred začiatkom liečby Levocetirizinom Dr.Max 5 mg filmom obalenými tabletami.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. Možné vedľajšie účinkyTak ako všetky lieky, Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Boli hlásené časté (1% až 10%) prevažne mierne až stredne závažné vedľajšie účinky, ako je sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/spavosť.

Menej časté (0,1% až 1%) boli vedľajšie účinky ako je únava a bolesť brucha. Hlásene boli tiež iné vedľajšie účinky ako je búšenie srdca, kŕče, poruchy videnia, opuch, pruritus (svrbenie), vyrážka, žihľavka (opuch, sčervenenie a svrbenie kože), dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesť svalov, agresívne a nepokojné správanie, zápal pečene, porucha funkcie pečene a nevoľnosť.

Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalených tabliet a okamžite navštívte svojho lekára. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním spolu so žihľavkou (angioedém), náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny (smrteľný).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tabletyUchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po {EXP}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte žiadne lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácieČo Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety obsahujú


 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg liečiva - levocetirizín dihydrochlorid.

 • Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E572), hydroxypropylmetylcelulóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 a polysorbát 80.Ako vyzerá Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a obsah balenia


Filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné, označené "161" na jednej strane a "H" na druhej strane.

Dodávajú sa v blistrovom balení po 1, 2, 4, 5 alebo 7 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Dr.Max Pharma ltd.

First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street, W1B 2HA

Londýn, Spojené kráľovstvo


Výrobca


Medis International a.s.

Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice

Česká republika


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko: Levocetirizina Hetero Europe 5 mg comprimidos revestidos por película

Slovensko: Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Česká republika: Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety

Maďarsko: Pixal 5 mg filmtabletta

Bulharsko: Levomil 5 mg

Poľsko: Lecetax


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.


0


Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06810

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalenétablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.


Pomocné látky zo známym účinkom: 65,95 mg monohydrátu laktózy / tableta.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety, označené "161" na jednej strane a "H" na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej nádchy (vrátane perzistujúcej alergickej nádchy) a urtikárie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Filmom obalená tableta sa musí užívať perorálne, prehĺta sa celá, zapíja sa tekutinou a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Dennú dávku sa odporúča užívať v jednej jednorazovej dávke.


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Starší pacienti

U starších pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie Pacienti s poškodením funkcie obličiek).


Deti vo veku 6 až 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).

Pre deti vo veku od 2 do 6 rokov nie je možná žiadna úprava dávky s liekovou formou filmom obalené tablety. Odporúča sa používať pediatrickú formu levocetirizínu.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Intervaly podávania sa musia prispôsobiť individuálne podľa závažnosti poškodenia funkcie obličiek. Úpravu dávkovania možno určiť pomocou nasledovnej tabuľky. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanovenie klírensu kreatinínu pacienta (CLcr) v ml/min. CLcr (ml/min) možno vypočítať na základe sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledovného vzorca:


CLCR

=

[140 - věk (roky)] x hmotnost (kg)

72 x kreatinín v sére (mg/dl)

x (0,85 pre ženy)


Úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek:

Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávka a frekvencia

Normálna

80

1 tableta raz denne

Mierna

50-79

1 tableta raz denne

Stredne závažná

30-49

1 tableta každé 2 dni

Závažná

< 30

1 tableta každé 3 dni

Konečné štádia renálneho
poškodenia - pacienti s dialýzou

< 10

kontraindikované


U pediatrických pacientov s poškodením funkcie obličiek sa dávka má upraviť individuálne so zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poškodením funkcie obličiek nie sú žiadne špecifické údaje.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov len s poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s poškodením funkcie pečene a poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poškodením funkcie obličiek).


DÍžka užívania

Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni do týždňa alebo počas menej ako 4 týždňov) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni do týždňa a počas viac ako 4 týždňov) možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú dostupné klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej nádche sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti s racemátom.

 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v bodu 6.1.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie filmom obalených tabliet sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma neumožňuje vhodnú úpravu dávkovania. Odporúča sa používať pediatrickú formu levocetirizínu.

Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám veku do 2 rokov sa neodporúča.

Opatrnosť sa odporúča pri požívaní alkoholu (pozri Liekové a iné interakcie).

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.

 1. Liekové a iné interakcie

S levocetirizínom sa neuskutočnili interakčné štúdie (vrátane štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné interakcie (s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg jedenkrát denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16%), zatiaľ čo sa dostupnosť teofylínu súbežným podávaním s cetirizínom nemenila.

Miera absorpcie levocetirizínu nie je znížená jedlom, znižuje sa však rýchlosť absorpcie.

U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných antidepresív CNS ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku levocetirizínu. Štúdie so zvieratami nenaznačujú priame či nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin.

Pri predpisovaní lieku gravidným alebo dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť. Predpokládá sa, že levocetirizín sa vylučuje do materského mlieka a vzhľadom na nedostatok údajov sa užívanie levocetirizínu počas dojčenia neodporúča, najmä pri dlhodobej liečbe.

Údaje týkajúce sa ovplyvnenia plodnosti nie sú k dispozícii.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tento liek má minimálny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadne známky, že levocetirizín v odporúčanej dávke oslabuje psychickú pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť viesť vozidlá. Avšak niektorí pacienti pri liečbe Levocetirizinom Dr.Max môžu pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na liek.

 1. Nežiaduce účinky

V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 d o 71 rokov malo 15,1% pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu aspoň jednu nežiaducu reakciu v porovnaní s 11,3% osôb v skupine s placebom. Z týchto nežiaducich reakcií bolo 91,6% miernych až stredne závažných.

V terapeutických štúdiách bolo percento pacientov, ktorí boli zo štúdie vyradení pre nežiaduce účinky 1% (9/935) pri 5 mg levocetirizínu a 1,8% (14/771) pri placebe.

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 to <1/10), menej časté (≥ 1/1, 000 to <1/100), zriedkavé (≥ 1/10, 000 to <1/1, 000), veľmi zriedkavé (<1/10, 000); neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov, ktorí užívali odporúčanú dávku 5 mg denne. V tejto skupine sa zaznamenala nasledovná incidencia nežiaducich reakcií s frekvenciou 1% alebo vyššou (časté: > 1/100, < 1/10) po podaní 5 mg levocetirizínu alebo placeba:

Preferenčný termín (WHOART)

Placebo

(n= 771)

Levocetirizín 5 mg

(n=935)

Bolesť hlavy

25 (3.2%)

24 (2.6%)

Ospalosť

11 (1.4%)

49 (5.2%)

Sucho v ústach

12 (1.6%)

24 (2.6%)

Únava

9 (1.2%)

23 (2.5%)Ďalej sa pozoroval menej častý výskyt nežiaducich reakcií (menej časté: > 1/1000 až < 1/100), ako je asténia alebo bolesti brucha.

Výskyt sedatívnych nežiaducich reakcií, ako je ospalosť, únava a asténia, sa všeobecne pozoroval častejšie (8,1%) po 5 mg levocetirizínu ako po užívaní placeba (3,1%).

Okrem nežiaducich účinkov hlásených počas klinických štúdií a uvedených vyššie sa v postmarketingovej praxi zaznamenali veľmi zriedkavé prípady nasledovných nežiaducich reakcií.

 • Poruchy imunitného systému: precitlivenosť vrátane anafylaxie

 • Psychické poruchy: agresivita, agitácia, halucinácia, depresia

 • Poruchy nervového systému: kŕče

 • Poruchy oka: poruchy videnia

 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie, tachykardia

 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe

 • Poruchy gastrointestinálneho traktu: nauzea, vracanie

 • Poruchy pečene a žlčových ciest: hepatitída

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, žihľavka

 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: myalgia

 • Laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne pečeňové funkčné testy

 1. Predávkovanie

a) Príznaky

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť u dospelých a na začiatku agitovanosť a nepokoj a ďalej ospalosť u detí.


b) Postup pri predávkovaní

Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.


Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné uskutočniť výplach žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty, ATC kód: R06A E09

Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1 - receptorov.

Väzbové štúdie dokázali, že levocetirizín má značnú afinitu k ľudským H1 -receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobne vyššiu afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1 - receptorov s polčasom 115 ± 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90% po 4 hodinách a 57% po 24 hodinách.

Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak aj v nose.

Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:

V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie bolo výsledkom liečby levocetirizínom významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.

Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).

In vitro štúdie (technika Boydenovych komôrok a tkanivových kultúr) ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické experimentálne štúdie in vivo (metóda kožných komôrok) ukázali tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg v prvých 6 hodinách peľom indukovaných reakcií, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibíciu uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženie migrácie eozinofilov.

Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou, chronickou alergickou nádchou alebo perzistentnou alergickou nádchou. Levocetirizín vykazoval v niektorých štúdiách významné zlepšenie príznakov alergickej nádchy, vrátane obštrukcie nosa.

6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.

Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou nádchou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.

V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.

Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie. Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia príznakov aj pre iné stavy urtikárií popri chronickej idiopatickej urtikárii.

Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:

Účinok na histamínom indukovanú kožnú reakciu nie je priamou funkciou plazmatických koncentrácií.

EKG neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.

Absorpcia:

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.


Distribúcia:

U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa tkanivovej distribúcie ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách a najnižšie v CNS kompartmente.

Levocetirizin sa viaže z 90% na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia:

Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14% dávky a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4, aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg neovplyvňoval pri dosiahnutých koncentráciách vyšších ako maximálna koncentrácia aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.

Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopak nepravdepodobná.


Eliminácia:

Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4% dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9% dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Poškodenie funkcie obličiek


Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažným a závažným poškodením funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v konečnom štádiu obličkového zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80% v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou je <10%.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát (E572).

Filmová vrstva:

Oxid titaničitý (E171), hypromelóza (E464), makrogol 400, polysorbát 80.


 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti

3 roky

 1. Špeciálne upozornenia pre uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Hliník - OPA/hliník/PVC blister.

Veľkosť balenia: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 a 120 filmom obalených tabliet.

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Dr. Max Pharma Ltd., Londýn, Spojené kráľovstvo

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

24/0243/12-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23.05.2012

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2014

0Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety