+ ipil.sk

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ , EV. Č. 2012/02451


Písomná informácia pre používateľa


Levocetirizin Teva5 mg filmom obalené tablety


Levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Levocetirizin Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizin Teva

3. Ako užívať Levocetirizin Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Levocetirizin Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Levocetirizin Teva a na čo sa používa


Levocetirizin Teva patrí do skupiny liekov nazývaných antihistaminiká. Tieto lieky zmierňujú nepríjemné príznaky a pocit nepohodlia spojený s nižšie uvedenými stavmi, akými sú kýchanie, podráždený, „tečúci“ alebo upchaný nos, svrbiace, začervenané a slziace oči a kožné vyrážky.


Váš lekár vám predpísal Levocetirizin Teva na liečbu sennej nádchy (sezónnej alergickej nádchy), celoročných alergií akou je alergia na prach a domáce zvieratá (celoročná alergická nádcha) a žihľavky (opuch, začervenanie a svrbenie pokožky).


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Levocetirizin Teva


Neužívajte Levocetirizin Teva

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte závažné ťažkosti s obličkami (závažné zlyhanie obličiek s hodnotou klírensu kreatinínu pod 10 ml/min).


Upozornenia a opatrenia


Deti a dospievajúci

- Levocetirizin Teva sa neodporúča podávať deťom mladším ako 6 rokov.


Iné lieky a Levocetirizin Teva

Levocetirizin Teva sa môže užívať spolu s inými liekmi, ktoré už možno užívate.


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Levocetirizin Teva a jedlo, nápoje a alkohol

Levocetirizin Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Je potrebná opatrnosť, ak sa Levocetirizin Teva užíva v rovnakom čase ako alkohol alebo iné lieky, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém, hoci sa nepreukázalo, že by racemát cetirizínu zvyšoval účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo: Pacientky, ktoré sú tehotné, majú v úmysle otehotnieť alebo sa domnievajú, že môžu byť tehotné, sa pred užitím Levocetirizinu Teva musia poradiť so svojím lekárom.


Dojčenie: Pri užívaní Levocetirizinu Teva sa levocetirizín môže dostať do materského mlieka. Pacientka, ktorá dojčí alebo má v úmysle dojčiť, sa má pred užitím Levocetirizinu Teva poradiť so svojím lekárom.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Levocetirizin Teva zrejme neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov musíte byť obozretný, pokým nebudete vedieť, ako na vás tento liek pôsobí. V špeciálnych testoch sa však nezistilo, že by u zdravých sledovaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke došlo k zhoršeniu duševnej bdelosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlo.


Levocetirizin Teva obsahuje laktózu

Levocetirizin Teva obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Levocetirizin Teva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, dokonca aj vtedy, ak nemáte žiadne príznaky. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelých a deti vo veku od 6 do 12 rokov je jedna 5 mg tableta denne.


Levocetirizin Teva sa neodporúča podávať deťom mladším ako 6 rokov.


V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje, ktoré by poukazovali na potrebu zníženia dávky u starších pacientov, pokiaľ je ich funkcia obličiek v norme.


U pacientov, ktorí majú ťažkosti s obličkami, môže byť nutné znížiť dávku levocetirizínu na jednu tabletu užívanú raz za dva alebo tri dni. Váš lekár rozhodne, ako často máte užívať levocetirizín, a to v závislosti od toho, ako vám fungujú obličky.


U pacientov, ktorí majú ťažkosti s pečeňou, nie je nutná úprava dávky levocetirizínu.


U pacientov, ktorí majú ťažkosti s obličkami a pečeňou, môže byť nutné znížiť dávku levocetirizínu na jednu tabletu užívanú raz za dva alebo tri dni. Váš lekár rozhodne, ako často máte užívať levocetirizín, a to v závislosti od toho, ako vám fungujú obličky.


Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať levocetirizín.


Tablety sa prehĺtajú vcelku spolu s tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Levocetirizinu Teva, ako máte

Je dôležité neužívať priveľa tabliet. Ak prehltnete priveľa tabliet alebo ak sa domnievate, že nejaké tablety prehltlo dieťa, kontaktujte úrazové a pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici alebo lekára. Príznaky predávkovania môžu u dospelých zahŕňať ospalosť a u detí sa môže na začiatku prejaviť agitovanosť (rozrušenie) a nepokoj nasledovaný ospalosťou.

Vezmite si so sebou k lekárovi túto písomnú informáciu pre používateľa a všetky zvyšné tablety.


Ak zabudnete užiť Levocetirizin Teva

Ak zabudnete užiť tabletu, užijete až ďalšiu tabletu v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Levocetirizin Teva

Ak prestanete užívať Levocetirizin Teva, neobjavia sa u vás žiadne škodlivé účinky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené s uvedenou, približnou frekvenciou (častosťou výskytu):


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Suchosť v ústach, bolesť hlavy, únava a spavosť/ospalosť


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Vyčerpanosť a bolesť brucha


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Hlásené boli aj ďalšie vedľajšie účinky ako napríklad palpitácie (búšenie srdca), zvýšený tep srdca, kŕče, pocit mravčenia, závraty, synkopa (mdloba), chvenie rúk, dysgeúzia (skreslené vnímanie chuti), pocit točenia alebo pohybu, poruchy videnia, rozmazané videnie, bolestivé alebo sťažené močenie, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, pruritus (svrbenie), vyrážka, žihľavka (opuch, začervenanie a svrbenie pokožky), kožný výsev, dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesť svalov, agresívne alebo nepokojné správanie, halucinácie, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky na samovraždu alebo posadnutosť samovraždou, hepatitída (zápal pečene), porucha funkcie pečene, vracanie, zvýšená chuť do jedla a nauzea (napínanie na vracanie).


Pri prvých prejavoch reakcie z precitlivenosti(alergickej reakcie) prestaňte užívať Levocetirizin Teva a obráťte sa na svojho lekára. Príznaky reakcie z precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaníím alebo prehĺtaním (pocit zovretia hrudníka alebo pískavé dýchanie), žihľavku, náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť smrteľný.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Levocetirizin Teva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levocetirizin Teva obsahuje


- Liečivo je levocetirizín dihydrochlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.

- Ďalšie zložky zahŕňajú:

jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát

film tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.


Ako vyzerá Levocetirizin Teva a obsah balenia

Levocetirizin Teva sú biele až takmer biele, oválne, filmom obalené tablety. Na jednej strane tablety je označenie „LC5“. Druhá strana tablety je bez označenia.


Levocetirizin Teva je dostupný v baleniach obsahujúcich 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecen

Maďarsko


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Gödöllő

Maďarsko


TEVA UK Ltd

East Sussex

Spojené kráľovstvo


Pharmachemie B.V.

Haarlem

Holandsko

TEVA Santé SA

Sens

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


AT: Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets

BE: Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten

CZ: Levocetirizin - Teva 5 mg

DE: Levocetirizin-TEVA 5 mg Filmtabletten.

DK: Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets

EE: Levocetirizine Teva 5 mg

EL Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets

ES: Levocetirizina Teva 5mg comprimidos

recubiertos con película EFG

FR: Levocetirizine Teva 5 mg, comprime pellicule

HU: Novocetrin 5mg filmtabletta

IE: Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets

IT: Levocetirizina Teva 5 mg compresse rivestite confilm

LT: Levocetirizine-Teva 5 mg plevele dengtos tabletes

LU: Levocetirizine Teva 5 mg comprimés pelliculés

LV: Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets

MT: Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets

NL: Levocetirizine diHCl 5 PCH, filmomhulde tabletten

NO: Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets

PT: Levocetirizina Teva

UK: Levocetirizine Teva 5 mg Film coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.


5Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ , EV. Č. 2012/02451
Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Obsahuje 63,50 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biela až takmer biela, oválna, filmom obalená tableta. Na jednej strane tablety je označenie „LC5“. Druhá strana tablety je bez označenia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Levocetirizín je indikovaný na symptomatickú liečbu celoročnej alergickej nádchy, sezónnej alergickej nádchy a chronickej idiopatickej urtikárie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Filmom obalená tableta sa musí užívať perorálne, prehĺta sa vcelku spolu s vodou a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Dospelí a dospievajúci:

Odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne.


Deti vo veku od 6 do 12 rokov:

Denná odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne.


Levocetirizin Teva sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti:

V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje, ktoré by poukazovali na potrebu zníženia dávky u starších pacientov, pokiaľ je ich funkcia obličiek v norme.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Intervaly podávania sa musia určiť individuálne podľa funkcie obličiek. Pozrite si nasledujúcu tabuľku a dávku upravte tak, ako je uvedené. Pri použití tejto tabuľky dávkovania je potrebné u pacienta vypočítať hodnotu klírensu kreatinínu (CLcr) v ml/min. Hodnota CLcr (ml/min) sa môže vypočítať na základe hodnoty sérového kreatinínu (mg/ml) podľa nasledujúceho vzorca:


[140 ‑ vek (roky)] x telesná hmotnosť (kg)

(x 0,85 pre ženy)

72 x hodnota sérového kreatinínu (mg/dl)


Úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávka a frekvencia podávania

Norma

80

1 tableta jedenkrát denne

Mierna porucha

50 ‑ 79

1 tableta jedenkrát denne

Stredne ťažká porucha

30 ‑ 49

1 tableta raz za 2 dni

Ťažká porucha

< 30

1 tableta raz za 3 dni

Ochorenie obličiek v konečnom štádiu ‑ pacienti podstupujúci dialýzu

< 10

Podanie lieku je kontraindikované


U pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek sa dávka musí upraviť individuálne pri zohľadnení renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. Nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje o deťoch s poruchou funkcie obličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U pacientov so samostatnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s poruchou funkcie obličiek a poruchou funkcie pečene sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Dĺžka podania

Intermitentná (občasná) alergická nádcha (príznaky sú prítomné < 4 dni v týždni alebo počas obdobia kratšieho ako 4 týždne) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho predchádzajúceho priebehu; liečba sa môže prerušiť, len čo príznaky vymiznú a môže sa znovu začať, keď sa príznaky opätovne objavia. V prípade perzistentnej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy (príznaky sú prítomné > 4 dni v týždni a počas obdobia dlhšieho ako 4 týždne) sa môže pacientovi navrhnúť nepretržitá liečba počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú k dispozícii klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6‑mesačnej doby liečby. Pokiaľ ide o chronickú urtikáriu a chronickú alergickú nádchu, k dispozícii sú klinické skúsenosti s podávaním racemátu počas až jedného roka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Pacienti s ťažkou poruchou obličiek a hodnotou klírensu kreatinínu pod 10 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Uvedená dávka sa nesmie prekročiť.


Levocetirizín dihydrochlorid sa neodporúča podávať deťom mladším ako 6 rokov, keďže v súčasnosti dostupné filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávky.


Pri požívaní alkoholu sa odporúča obozretnosť (pozri časť 4.5).


U pacientov s predispozičnými faktormi retencie moču (napr. miechová lézia, hyperplázia prostaty) je potrebná opatrnosť, pretože levocetirizín môže zvýšiť riziko retencie moču.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s levocetirizínom (ani štúdie s induktormi CYP3A4); štúdie s racemickým cetirizínom preukázali, že nedochádza k žiadnym klinicky významným nežiaducim interakciám (s antipyrínom, pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovaným podávaním teofylínu (400 mg jedenkrát denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16 %); zatiaľ čo vylučovanie teofylínu nebolo pri súbežnom podávaní cetirizínu pozmenené.


V štúdii s opakovaným podávaním ritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne) sa miera expozície cetirizínu zvýšila približne o 40 %, zatiaľ čo vylučovanie ritonaviru bolo po súbežnom podávaní cetirizínu mierne pozmenené (‑11 %).


Príjem jedla neznižuje stupeň absorpcie levocetirizínu, znižuje však rýchlosť absorpcie.

U vnímavých pacientov môže mať súbežné podanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných liekov pôsobiacich tlmivo na CNS vplyv na centrálny nervový systém, hoci sa preukázalo, že racemický cetirizín nezosilňuje účinok alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich cetirizín nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku levocetirizínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálnyl/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia

Levocetirizín sa zrejme vylučuje do materského mlieka. Preto sa podávanie Levocetirizinu Teva počas dojčenia neodporúča a má sa o ňom uvažovať iba vtedy, ak očakávaný prínos pre matku prevyšuje riziko pre dojčené dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Levocetirizím nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu sa u niektorých pacientov môže počas liečby levocetirizínom objaviť somnolencia, únava a asténia. Preto pacienti, ktorí majú v úmysle viesť vozidlo, vykonávať potenciálne nebezpečné činnosti alebo obsluhovať stroje majú zohľadniť svoju reakciu na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické štúdie

V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 do 71 rokov sa u 15,1 % pacientov v skupine liečenej 5 mg levocetirizínu vyskytla aspoň jedna nežiaduca reakcia na liek v porovnaní s 11,3 % pacientov v skupine s placebom. 91,6 % týchto nežiaducich reakcií na liek bolo miernych až stredne závažných.


V terapeutických štúdiách bolo percento pacientov, ktorí predčasne ukončili účasť na štúdii kvôli nežiaducim účinkom, 1,0 % (9/935) pri liečbe 5 mg levocetirizínu a 1,8 % (14/771) pri podávaní placeba.


Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 osôb, ktoré užívali liek v odporúčanej dávke 5 mg denne. U osôb, ktoré sa zúčastnili na týchto štúdiách, boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie na liek s výskytom 1 % alebo vyšším (časté: ≥ 1/100 až < 1/10) pri liečbe 5 mg levocetirizínu alebo pri podávaní placeba:


Uprednostňovaný výraz

(WHOART)

Placebo

(n = 771)

5 mg levocetirizínu

(n = 935)

Bolesť hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Somnolencia

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Suchosť v ústach

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)


Ďalej sa pozoroval menej častý výskyt nežiaducich reakcií (menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100) ako asténia alebo bolesť brucha.


Výskyt sedatívnych nežiaducich reakcií na liek, akými sú somnolencia, únava a asténia, bol celkovo častejší (8,1 %) pri liečbe 5 mg levocetirizínu ako pri podávaní placeba (3,1 %).


Deti a dospievajúci

V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách s pediatrickými pacientmi vo veku od 6 do 11 mesiacov a vo veku od 1 roka do menej ako 6 rokov, 159 osôb užívalo levocetirizín v dávke 1,25 mg denne počas 2 týždňov a 1,25 mg dvakrát denne, v uvedenom poradí. Hlásené boli nasledujúce nežiaduce reakcie na liek s výskytom 1 % alebo vyšším pri liečbe levocetirizínom alebo pri podávaní placeba.


Trieda orgánových systémov a uprednostňovaný výraz

Placebo (n = 83)

Levocetirizín (n = 159)

Poruchy gastrointestinálneho traktuHnačka

0

3 (1,9 %)

Vracanie

1 (1,2 %)

1 (0,6 %)

Zápcha

0

2 (1,3 %)

Poruchy nervového systémuSomnolencia

2 (2,4 %)

3 (1,9 %)

Psychické poruchyPorucha spánku

0

2 (1,3 %)


Uskutočnili sa dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie s deťmi vo veku od 6 do 12 rokov, v ktorých 243 detí užívalo 5 mg levocetirizínu denne počas rôznej doby pohybujúcej od menej ako 1 týždňa po 13 týždňov. Hlásené boli nasledujúce nežiaduce reakcie na liek s výskytom 1 % alebo vyšším pri liečbe levocetirizínom alebo pri podávaní placeba.


Uprednostňovaný výraz

Placebo (n = 240)

5 mg levocetirizínu (n = 243)

Bolesť hlavy

5 (2,1 %)

2 (0,8 %)

Somnolencia

1 (0,4 %)

7 (2,9 %)


Skúsenosti získané po uvedení lieku na trh

Nežiaduce reakcie hlásené v období po uvedení lieku na trh sú ďalej uvedené podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu. Frekvencia výskytu je definovaná takto: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


 • Poruchy imunitného systému:

Neznáme: precitlivenosť vrátane anafylaxie

 • Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: zvýšená chuť do jedla

 • Psychické poruchy:

Neznáme: agresivita, agitovanosť, halucinácie, depresia, insomnia, samovražedné myšlienky

 • Poruchy nervového systému:

Neznáme: kŕče, parestézia, závraty, synkopa, tremor, dysgeúzia

 • Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: vertigo

 • Poruchy oka:

Neznáme: poruchy videnia, rozmazané videnie

 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáme: palpitácie, tachykardia

 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme: dyspnoe

 • Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme: nauzea, vracanie

 • Poruchy pečene a žlčových ciest:

Neznáme: hepatitída

 • Poruchy obličiek a močových ciest:

Neznáme: dyzúria, retencia moču

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme: angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, urtikária

 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme: myalgia

 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme: edém

 • Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Neznáme: zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene


4.9 Predávkovanie


a) Príznaky


Príznaky predávkovania môžu u dospelých zahŕňať ospalosť a u detí môže po počiatočnej agitovanosti a nepokoji nasledovať ospalosť.


b) Liečba predávkovania


Nie je známe špecifické antidotum proti levocetirizínu.

Ak dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Ak od požitia lieku uplynul krátky čas, má sa zvážiť výplach žalúdka. Levocetirizín nie jeúčinne odstraňovaný hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminikum na systémové použitie, piperazínový derivát, ATC kód: R06A E09


Levocetirizín, (R)‑enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1‑receptorov.


Väzbové štúdie odhalili, že levocetirizín má vysokú afinitu k ľudským H1‑receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má 2‑násobne vyššiu afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1‑receptorov s polčasom 115 ± 38 min.


Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín 90 % obsadenosť receptorov po 4 hodinách a 57 % po 24 hodinách.


Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov preukazujú, že levocetirizín má v polovičnej dávke účinok porovnateľný s cetirizínom, a to tak na koži, ako aj v nose.


Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa sledovala v randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdiách:


V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolanú „wheal and flare“ reakciu (erupcie s okolitým začervenaním) viedla liečba levocetirizínom k významnému zmenšeniu „wheal and flare“, pričom jeho účinok bol najvyšší v prvých 12 hodinách a pretrvával 24 hodín (p < 0,01) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


V placebom kontrolovaných štúdiách s využitím modelu alergénovej expozičnej komory sa nástup účinku 5 mg levocetirizínu pri zmierňovaní príznakov vyvolaných peľom pozoroval 1 hodinu po užití lieku.


Štúdie in vitro (Boydenova komôrka a tkanivové kultúry) ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom vyvolanú transendotelovú migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamická experimentálna štúdia in vivo(metóda kožných komôrok) preukázala tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg počas prvých 6 hodín reakcie vyvolanej peľmi, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibícia uvoľňovania VCAM‑1, modulácia cievnej priepustnosti a znižovanie počtu eozinofilov.


Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu sa preukázala v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, klinických štúdiách vykonaných s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou, celoročnou alergickou nádchou alebo perzistentnou alergickou nádchou.V niektorých štúdiách sa preukázalo, že levocetirizín významne zmierňuje príznaky alergickej nádchy, vrátane nosovej obštrukcie.


V 6‑mesačnej klinickej štúdii s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni počas aspoň 4 po sebe idúcich týždňov) a senzibilizovanými na roztoče domáceho prachu a pele tráv sa preukázalo, že 5 mg levocetirizín je klinicky a štatisticky významne účinnejší ako placebo z hľadiska znižovania celkového skóre príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez výskytu akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšoval kvalitu života pacientov.


Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detí sa sledovali v dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdiách zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov, ktorí trpeli sezónnou (v jednej štúdii) a celoročnou alergickou nádchou (v druhej štúdii). V obidvoch štúdiách levocetirizín významne zmiernil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


U detí mladších ako 6 rokov sa klinická bezpečnosť stanovila v niekoľkých krátkodobých a dlhodobých terapeutických štúdiách:


- v jednej klinickej štúdii, v ktorej bolo 29 detí vo veku od 2 do 6 rokov s alergickou nádchou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne počas 4 týždňov


- v jednej klinickej štúdii, v ktorej bolo 114 detí vo veku od 1 do 5 rokov s alergickou nádchou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne počas 2 týždňov


- v jednej klinickej štúdii, v ktorej bolo 45 detí vo veku od 6 do 11 mesiacov s alergickou nádchou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg jedenkrát denne počas 2 týždňov


- v jednej dlhodobej (18‑mesačnej) klinickej štúdii s 255 atopickými osobami liečenými levocetirizínom, ktoré mali v čase zaradenia do štúdie vek od 12 do 24 mesiacov.


Bezpečnostný profil bol podobný ako profil pozorovaný v krátkodobých štúdiách vykonaných s deťmi vo veku od 1 do 5 rokov.


V placebom kontrolovanej klinickej štúdii zahŕňajúcej 166 pacientov trpiacich chronickou idiopatickou urtikáriou bolo 85 pacientom podávané placebo a 81 pacientov bolo liečených levocetirizínom v dávke 5 mg jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom v porovnaní s placebom viedla k významnému zníženiu závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celej doby liečby. Podávanie levocetirizínu v porovnaní s placebom viedlo aj k výraznejšiemu zlepšeniu kvality života súvisiacej so zdravím, ktorá sa hodnotila pomocou Dermatologického indexu kvality života (Dermatology Life Quality Index).


Chronická idiopatická urtikária sa sledovala ako model pre urtikariálne stavy. Keďže uvoľňovanie histamínu je príčinný faktor urtikariálnych ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude okrem chronickej idiopatickej urtikárie účinný aj pri zmierňovaní príznakov iných urtikariálnych stavov.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah:

Účinok levocetirizínu na histamínom vyvolané kožné reakcie priamo nesúvisí s plazmatickými koncentráciami.


EKG vyšetrenie nepreukázalo významný vplyv levocetirizínu na QT interval.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna, nie je závislá od dávky ani od času jej podania a vykazuje nízku interindividuálnu variabilitu. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní vo forme samotného enantioméru alebo cetirizínu. V priebehu procesu absorpcie a eliminácie nedochádza k chirálnej inverzii.


Absorpcia:

Levocetirizín sa po perorálnom podaní rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. U dospelých sa maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu do 0,9 h po podaní dávky. Rovnovážny stav sa dosiahne po dvoch dňoch. Maximálne koncentrácie sú zvyčajne 270 ng/ml po jednorazovej a 308 ng/ml po opakovanej dávke 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie je nezávislý od dávky a nie je zmenený príjmom jedla, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.


Distribúcia:

U ľudí nie sú k dispozícii údaje o distribúcii liečiva do tkanív, ani údaje týkajúce sa jeho prechodu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive zistili v pečeni a v obličkách a najnižšie v kompartmente CNS.


U ľudí sa levocetirizín viaže z 90 % na plazmatické bielkoviny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, keďže distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia:

U ľudí sa metabolizuje menej ako 14 % dávky levocetirizínu, a preto sa predpokladá, že rozdiely podmienené genetickým polymorfizmom alebo súbežným užívaním inhibítorov enzýmov sú zanedbateľné. Metabolické procesy zahŕňajú aromatickú oxidáciu, N‑dealkyláciu a O‑dealkyláciu a konjugáciu s taurínom. Proces dealkylácie je sprostredkovaný primárne CYP 3A4, zatiaľ čo aromatická oxidácia zahŕňa mnohopočetné a/alebo neidentifikované izoformy CYP. Levocetirizín nemal vplyv na aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4, a to pri koncentráciách dostatočne vyšších ako sú maximálne koncentrácie dosiahnuté po perorálnom podaní 5 mg dávky.


Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia medzi levocetirizínom a inými látkami, ako aj v opačnom poradí, nepravdepodobná.


Eliminácia:

Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. U malých detí je polčas kratší.


Priemerný zdanlivý, celkový telesný klírens u dospelých je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizín a jeho metabolity sa vylučujú hlavne močom, pričom touto cestou sa vylučuje v priemere 85,4 % dávky. Stolicou sa vylučuje iba 12,9 % dávky. Levocetirizín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek:

Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu koreluje s klírensom kreatinínu. Preto sa u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou poruchou funkcie obličiek odporúča upraviť intervaly podávania levocetirizínu podľa klírensu kreatinínu. U jedincov s anúriou a v konečnom štádiu ochorenia obličiek v porovnaní so zdravými jedincami je hodnota celkového telesného klírensu znížená približne o 80 %. Počas štandardnej 4‑hodinovej hemodialýzy sa z organizmu odstránilo < 10 % levocetirizínu.


Deti a dospievajúci:

Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie s perorálnym podaním jednorazovej 5 mg dávky levocetirizínu 14 deťom vo veku od 6 do 11 rokov s telesnou hmotnosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 20 až 40 kg ukazujú, že hodnoty Cmax a AUC sú približne 2‑násobne vyššie ako hodnoty hlásené u zdravých dospelých osôb, čo sa zistilo pri porovnaní výsledkov z viacerých štúdií. U týchto detí bola priemerná hodnota Cmax 450 ng/ml a dosiahla sa v priemere do 1,2 hodiny, celkový telesný klírens normalizovaný na telesnú hmotnosť bol o 30 % vyšší a eliminačný polčas bol o 24 % kratší ako u dospelých. Neuskutočnili sa cielené farmakokinetické štúdie s pediatrickými pacientmi mladšími ako 6 rokov. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza sa uskutočnila u 324 osôb (181 detí vo veku od 1 do 5 rokov, 18 detí vo veku od 6 do 11 rokov a 124 dospelých vo veku od 18 do 55 rokov), ktoré užili jednorazovú alebo opakované dávky levocetirizínu v rozmedzí od 1,25 mg do 30 mg. Údaje získané z tejto analýzy naznačujú, že podávanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov bude pravdepodobne viesť k plazmatickým koncentráciám podobným plazmatickým koncentráciám dosiahnutým u dospelých, ktorí užívajú 5 mg jedenkrát denne.


Geriatrickí pacienti:

K dispozícii sú obmedzené farmakokinetické údaje o starších osobách. Po opakovanom perorálnom podávaní 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas 6 dní 9 starším osobám (vo veku 65 ‑ 74 rokov) bol celkový telesný klírens približne o 33 % nižší v porovnaní s klírensom u mladších dospelých. Preukázalo sa, že vylučovanie racemického cetirizínu závisí skôr od funkcie obličiek ako od veku. Toto zistenie sa zrejme vzťahuje aj na levocetirizín, keďže tak levocetirizín, ako aj cetirizín sa vylučujú predovšetkým močom. U starších pacientov sa preto dávka levocetirizínu má upraviť podľa funkcie obličiek.


Pohlavie:

Farmakokinetické výsledky získané u 77 pacientov (40 mužov, 37 žien) sa hodnotili z hľadiska možného vplyvu pohlavia. Polčas bol mierne kratší u žien (7,08 ± 1,72 h) ako u mužov (8,62 ± 1,84 h); ale klírens po perorálnom podaní upravený na telesnú hmotnosť bol u žien (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) zrejme porovnateľný s klírensom u mužov (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). U mužov a žien, ktorých funkcia obličiek je v norme, sa môžu použiť rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly.


Rasa:

Vplyv rasy na levocetirizín sa nesledoval. Keďže levocetirizín sa vylučuje predovšetkým obličkami a neexistujú žiadne významné rasou podmienené rozdiely v klírense kreatinínu, nepredpokladá sa, že by farmakokinetické vlastnosti levocetirizínu boli medzi rasami odlišné. Nepozorovali sa žiadne rozdiely v kinetike racemického cetirizínu závislé od rasy.


Porucha funkcie pečene:

Farmakokinetika levocetirizínu u osôb s poruchou funkcie pečene sa nesledovala. Pacienti s chronickým ochorením pečene (hepatocelulárna, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorým bolo podaných 10 alebo 20 mg racemickej zložky cetirizínu vo forme jednorazovej dávky, mali v porovnaní so zdravými osobami o 50 % predĺžený polčas a zároveň o 40 % znížený klírens.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, ako je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Filmová vrstva

Opadry® Y-1-7000 obsahujúca: hypromelózu, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliník – OPA/hliník/PVC blistre


Veľkosti balenia obsahujúce 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0623/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.11.2008

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
10

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety