+ ipil.sk

Levocetirizine Actavis 5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2012/02382-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Levocetirizine Actavis 5 mg

filmom obalené tablety

levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Levocetirizine Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizine Actavis

3. Ako užívať Levocetirizine Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Levocetirizine Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Levocetirizine Actavis a na čo sa používa


Levocetirizine Actavis obsahuje liečivo levocetrizín, ktoré je anti-alergický liek. Používa sa na liečbu príznakov spojených s alergickými stavmi, napríklad:

 • senná nádcha (vrátane pretrvávajúcej sennej nádchy);

 • chronická žihľavka (chronická idiopatická žihľavka ).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizine Actavis


Neužívajte Levocetirizine Actavis

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte závažné ťažkosti s obličkami (závažné zlyhanie obličiek s hodnotou klírensu kreatinínu pod 10 ml/min).


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Levocetirizine Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deťom mladším ako 6 rokov sa užívanie Levocetirizine Actavis neodporúča, nakoľko súčasne dostupné filmom obalené tablety neumožňujú prispôsobenie dávky.


Iné lieky a Levocetirizine Actavis


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


U citlivých pacientov, užívajúcich Levocetirizine Actavis súbežne s liekmi, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém ( ako sú sedatíva) môže zvýšiť účinok na centrálny nervový systém.


Levocetirizine Actavis a jedlo a nápoje

Tento liek môže byť užívaný s jedlom alebo bez jedla.

Odporúča sa opatrnosť, ak sa levocetirizín užíva súčasne s alkoholom. U citlivých pacientov môže zvýšiť účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti, užívajúci Levocetirizine Actavis môžu pociťovať spavosť/ospalosť, únavu a vyčerpanosť. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na liek. V špeciálnych testoch u zdravých sledovaných osôb sa však nezistilo, zhoršenie duševnej bdelosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlo po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.


Levocetirizine Actavis obsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.


3. Ako užívať Levocetirizine Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých a deti vo veku 6 a viac rokov je jedna tableta denne.


Porucha obličiek a pečene

Ak trpíte miernym až stredne ťažkým zlyhaním obličiek, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti vášho ochorenia.


Pacienti trpiaci poruchou funkcie pečene majú užívať odporúčanú predpísanú dávku.


Pacienti trpiaci zároveň poruchou funkcie obličiek a pečene majú dostať zníženú dávku v závislosti od závažnosti ochorenia obličiek, a u detí sa má dávka určiť na základe telesnej hmotnosti; dávku určí lekár.


Použitie u detí

Levocetirizine Actavis sa neodporúčajú deťom mladším ako 6 rokov nakoľko súčasne dostupné filmom obalené tablety neumožňujú prispôsobenie dávky.


Spôsob užitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku s vodou a majú sa užiť s jedlom alebo bez jedla..


Ak užijete viac Levocetirizine Actavis ako máte

Užitie väčšieho množstva tabliet môže u dospelých spôsobiť ospanlivosť. U detí sa na začiatku môže prejaviť rozrušenie a nepokoj, ktoré potom prejdú do ospalosti.

Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Levocetirizine Actavis informujte svojho lekára, ktorý posúdi, aké budete potrebovať ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Levocetirizine Actavis

Ak zabudnete užiť Levocetirizine Actavis, alebo ak ste užili nižšiu dávku ako bola predpísaná vašim lekárom, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú; počkajte na čas vhodný na užitie nasledovnej dávky vo zvyčajnom čase, a užite normálnu dávku predpísanú vašim lekárom.


Ak prestanete užívať Levocetirizine Actavis

Ukončenie liečby levocetirizínom skôr ako je stanovené nemá spôsobiť žiadne vedľajšie účinky. Napriek tomu príznaky, pre ktoré vám bol tento liek prepísaný sa môžu opätovne objaviť avšak nie natoľko závažné ako pred začatím liečby levocetrizínom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika..


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (postihujú od 1 do 10 osôb zo 100)

sucho v ústach, bolesť hlavy, únava, spavosť/ospalosť.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú od 1 do 10 osôb zo 1 000)

vyčerpanosť, bolesť brucha.


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

palpitácie (búšenie srdca), kŕče, poruchy videnia, edém, pruritus (svrbenie), vyrážka, žihľavka (opuch, začervenanie a svrbenie kože), dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesť svalov, agresívne alebo nepokojné správanie, hepatitída (zápal pečene), porucha funkcie pečene, vracanie.


Pri prvých príznakoch alergickej reakcie prestaňte užívať Levocetirizine Actavis a okamžite vyhľadajte svojho lekára.
Príznaky reakcie z precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním spolu so žihľavkou ( angioedém), náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť smrteľný.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Levocetirizine Actavis


Uchovávajte mimo dohľadu a dohľadu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levocetirizine Actavis obsahuje


- Liečivo je levocetirizín vo forme levocetirizín dihydrochloridu. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu, čo zodpovedá 4,2 mg levocetirizínu.

- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát (v jadre), a hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), a makrogol 400.


Ako vyzerá Levocetirizine Actavis a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú biele až takmer biele, oválne, bikonvexné tablety s označením „L9CZ“ na

jednej strane a „5“ na druhej strane.


Tablety sú dostupné v blistrových baleniach s 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 alebo 120 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

Synthon BV., 6545CM Nijmegen, Holandsko


Synthon Hispania S.L., 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod

nasledovnými názvami:
Rakúsko

Levocetirizin Actavis 5 mg Filmtabletten

Česká republika

Levocetirizin Actavis 5 mg

Dánsko

Levazyr

Estónsko

Levocetirizine Actavis

Fínsko

Levazyr

Grécko

Levocetirizine / Actavis

Maďarsko

Histisynt 5mg tabletta

Litva

Levocetirizine Actavis

Lotyšsko

Levocetirizine Actavis 5 mg plėvele dengtos tabletės

Malta

L-Histasin

Poľsko

L-Cetirinax

Portugalsko

Levocetirizina Actavis

Rumunsko

Levocetirizină Actavis 5 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Levocetirizine Actavis 5mg

Španielsko

Levosyn 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2013.

4Levocetirizine Actavis 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2012/02382-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Levocetirizine Actavis 5 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu, čo zodpovedá 4,2 mg levocetirizínu.


Pomocné látky so známym účinkom

Každá filmom obalená tableta obsahuje 64,0 mg monohydrátu laktózy.( pozri časť 4.4)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biela až takmer biela, oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „L9CZ“ na jednej strane a „5“ na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej nádchy (vrátane perzistujúcej alergickej nádchy) a chronickej idiopatickej urtikárie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Filmom obalená tableta sa musí užívať perorálne, prehltnúť vcelku, zapiť tekutinou a má sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa odporúča užívať v jednej jednorazovej dávke.


Dospelí a pediatrická populácia od 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Starší pacienti

U starších pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Pediatrická populácia vo veku 6 až 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Pediatrická populácia vo veku 2 až 6 rokov

Pre deti vo veku od 2 do 6 rokov nie je možná žiadna úprava dávky s liekovou formou filmom obalené tablety. Odporúča sa používať pediatrickú formu levocetirizínu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Intervaly podávania sa musia individuálne prispôsobiť podľa funkcie obličiek. Úpravu dávkovania možno určiť pomocou nasledovnej tabuľky. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanovenie klírensu kreatinínu pacienta (CLcr) v ml/min. CLcr (ml/min.) možno vypočítať na základe sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledovného vzorca:[140 - vek (roky)] x hmotnosť (kg)

___________________________ x (0,85 pre ženy)


72 x kreatinín v sére (mg/dl)Úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávka a frekvencia

Normálna

80

1 tableta denne

Mierna

50 - 79

1 tableta denne

Stredne závažná

30 - 49

1 tableta každé 2 dni

Závažná

< 30

1 tableta každé 3 dni

Konečné štádiá ochorenia obličiek

Pacienti na dialýze

< 10-

Podanie lieku je kontraindikované


U pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek sa dávka má upraviť individuálne so zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. Nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje o deťoch s poruchou funkcie obličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov so samostatnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s poruchou funkcie pečene a poruchou funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Dĺžka užívania

Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni do týždňa alebo počas menej ako 4 týždňov) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni do týždňa a počas viac ako 4 týždňov) možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú dostupné klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej nádche sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti s racemátom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na levocetirizín, na iné piperazinové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok ucedených v časti 6.1


Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia

Použitie filmom obalených tabliet levocetirizínu sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma neumožňuje vhodnú úpravu dávkovania. Odporúča sa užiť pediatrickú liekovú formu levocetrizínu.


Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám mladším ako dva roky sa neodporúča.


Opatrnosť sa odporúča pri požívaní alkoholu (pozri časť 4.5).


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s levocetrizínom (vrátane štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie (s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg jedenkrát denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16%), zatiaľ čo sa dostupnosť teofylínu súbežným podávaním s cetirizínom nemenila.


Stupeň absorpcie levocetirizínu nie je znížený jedlom, znižuje sa však rýchlosť absorpcie.


U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných antidepresív CNS ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o expozícii gravidít levocetirizínu. Štúdie so zvieratami nenaznačujú priame či nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin. Opatrnosť sa vyžaduje pri predpisovaní gravidným alebo dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadne známky, že levocetirizín v odporúčanej dávke oslabuje psychickú pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť viesť vozidlá. Avšak niektorí pacienti pri liečbe levocetrizínom môžu pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 do 71 rokov malo 15,1%pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu aspoň jednu nežiaducu reakciu v porovnaní s 11,3% osôb v skupine s placebom. 91,6% týchto nežiaducich reakcií lieku bolo miernych až stredne závažných.


V terapeutických štúdiách bolo percento pacientov, ktorí boli zo štúdie vyradení pre nežiaduce účinky 1% (9/935) s 5 mg levocetirizínu a 1,8% (14/771) s placebom.

Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov, ktorí užívali odporúčanú dávku 5 mg denne. V tejto skupine sa zaznamenala nasledovná incidencia nežiaducich účinkov lieku s frekvenciou 1% alebo vyššou (časté: 1/100, 1/10) po podaní 5 mg levocetirizínu alebo placeba:


Preferenčný termín

(WHOART)

Placebo

(n = 771)

levocetirizín 5mg

(n = 935)

Bolesť hlavy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Ospalosť

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Sucho v ústach

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Únava

9 (1,2%)

23 (2,5%)


Ďalej sa pozoroval menej častý výskyt nežiaducich reakcií (menej časté: 1/1000, 1/100) ako je asténia alebo bolesti brucha.


Výskyt sedatívnych nežiaducich účinkov, ako je ospalosť, únava a asténia, sa všeobecne pozoroval častejšie (8,1%) po 5 mg levocetirizínu ako po užívaní placeba (3,1%).


Okrem nežiaducich účinkov hlásených počas klinických štúdií a uvedených vyššie sa v postmarketingovej praxi zaznamenali veľmi zriedkavé prípady nasledovných nežiaducich liekových reakcií.


Poruchy imunitného systému

Precitlivenosť vrátane anafylaxie.


Psychické poruchy

Agresivita, agitovanosť.


Poruchy nervového systému

Kŕče.


Poruchy oka

Poruchy zraku.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, žihľavka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne pečeňové funkčné testy.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


a) Príznaky

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť u dospelých a na začiatku agitovanosť a nepokoj a ďalej ospalosť u detí.


b) Postup pri predávkovaní

Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné zvážiť výplach žalúdka. Levocetirizín nie je možné účinne odstrániť hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty.

ATC kód: R06A E09


Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1- receptorov.

Väzbové štúdie dokázali, že levocetirizín má vysokú afinitu k ľudským H1-receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobne vyššiu afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1- receptorov s polčasom 115 ± 38 min.


Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90% po 4 hodinách a 57% po 24 hodinách.


Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak i v nose.


Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:

V štúdii, porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie, liečba levocetirizínom mala za následok významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).


In vitroštúdie (Boydenova komôrka a tkanivové kultúry) ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické experimentálne štúdie in vivo(metóda kožných komôrok) ukázali tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg v prvých 6 hodinách peľom indukovaných reakcií, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibícia uvoľnenia VCAM-1, modulácia cievnej permeability a znížená migrácia eozinofilov.


Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito slepých, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou alebo chronickou alergickou nádchou.


6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.


Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou nádchou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní, zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou, 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.


Chronická idiopatická urtikária sa sledovala ako model pre urtikariálne stavy. Keďže uvoľňovanie histamínu je príčinný faktor urtikariálnych ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude okrem chronickej idiopatickej urtikárie účinný aj pri zmierňovaní príznakov iných urtikariálnych stavov.


Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike

Účinok levocetirizínu na histamínom vyvolané kožné reakcie priamo nesúvisí s plazmatickými koncentráciami.


EKG vyšetrenie neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.

Distribúcia

U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa tkanivovej distribúcie ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách a najnižšie v kompartmente CNS.

Levocetirizín sa viaže z 90% na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože je distribučný objem 0,4 l/kg.


Biotransformácia

Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14% dávky a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4, aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobne a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín nemal vplyv na aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4, a to pri koncentráciách dostatočne vyšších ako sú maximálne koncentrácie dosiahnuté po perorálnom podaní 5 mg dávky.


Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo vice-versa nepravdepodobná.


Eliminácia

Plazmatický polčas je u dospelých 7,9 ± 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4% dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9% dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek

Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažným a závažným poškodením funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v konečnom štádiu obličkového zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80% v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou je <10%.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. Farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát (E572)


Filmový obal tablety

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC:Al blistre alebo PA/Al/PVC:Al blistre


Veľkosť balenia: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 alebo 120 filmom obalených tabliet.

Blistre na jednotkové dávkovanie: 30 x 1 filmom obalená tableta


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Gorup PTC ehf.,

220 Hafnarfjordur,

Island


8. Registračné číslo

24/0310/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 26.5.2009

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


8Levocetirizine Actavis 5 mg