+ ipil.sk

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/07358-TR, 2014/07359-TR, 2014/07360-TR, 2014/07361-TR, 2014/07362-TR,

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07302-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 100 mg/25 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg

filmom obalené tablety

levodopa/karbidopa/entakapon


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada

3. Ako užívať Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada a na čo sa používa


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada obsahuje tri liečivá (levodopa, karbidopa a entakapon) v jednej filmom obalenej tablete. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Parkinsonovu chorobu spôsobujú nízke hladiny látky nazývanej dopamín v mozgu. Levodopa zvyšuje množstvo dopamínu a tak zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapon zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada


Neužívajte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, ak

 • ste alergický na levodopu, karbidopu alebo entakapon, sóju, arašidy alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • máte glaukóm so zatvoreným uhlom (choroba oka)

 • máte nádor nadobličiek

 • užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B alebo neselektívne inhibítory MAO)

 • ste už niekedy mali neuroleptický malígny syndróm (NMS – toto je zriedkavá reakcia na lieky používané na liečbu ťažkých duševných porúch)

 • ste už niekedy mali netraumatickú rabdomyolýzu (zriedkavé ochorenie svalov)

 • máte závažné ochorenie pečene.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať liek Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte alebo ste niekedy mali:

 • srdcový infarkt alebo iné ochorenia srdca vrátane srdcových arytmií, alebo ochorenie krvných ciev

 • astmu alebo iné ochorenie pľúc

 • problém s pečeňou, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť

 • obličkové alebo hormonálne ochorenia

 • žalúdočné vredy alebo kŕče

 • ak budete mať dlhší čas hnačku, poraďte sa so svojím lekárom, pretože to môže byť prejav zápalu hrubého čreva

 • akúkoľvek formu ťažkej duševnej poruchy, napr. psychózu

 • chronický glaukóm s otvoreným uhlom, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť a sledovať váš vnútroočný tlak.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak teraz užívate:

 • antipsychotiká (lieky používané na liečbu psychózy)

 • liek, ktorý môže vyvolať zníženie krvného tlaku, keď vstávate zo stoličky alebo postele. Pamätajte, že Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada môže tieto reakcie zhoršiť.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak počas užívania lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada:

 • zaznamenáte silnú stuhnutosť svalov alebo prudké zášklby alebo ak sa objaví chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly pulz alebo, ak vám výrazne kolíše krvný tlak.

 • Ak sa niektoré z týchto účinkov objavia, okamžite to oznámte svojmu lekárovi

 • cítite skľúčenosť, máte samovražedné myšlienky alebo zaznamenáte neobyčajné zmeny vo svojom správaní

 • pocítite, že náhle zaspávate, alebo ak sa cítite veľmi ospalý. V takom prípade nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo nástroje (pozri tiež časť 'Vedenie vozidiel a obsluha strojov')

 • si všimnete, že po začatí užívania Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa objavia alebo zhoršia nekontrolované pohyby. Ak sa to stane, váš lekár môže zmeniť dávkovanie vášho antiparkinsonika

 • sa objaví hnačka: odporúča sa sledovať vašu telesnú hmotnosť, aby sa predišlo nadmernému poklesu telesnej hmotnosti

 • si všimnete zhoršujúce sa nechutenstvo, asténiu (slabosť, vyčerpanosť) a pokles telesnej hmotnosti počas relatívne krátkeho času. Vtedy je potrebné zvážiť celkové lekárske vyšetrenie vrátane vyšetrenia pečeňových funkcií

 • máte pocit, že musíte prerušiť užívanie lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, prečítajte si časť 'Ak prestanete užívať Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada'.


Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo niekto z vašej rodiny/ošetrovateľov všimne, že máte potrebu alebo túžbu správať sa, ako je pre vás nezvyčajné, a neviete odolať nutkaniu alebo pokušeniu robiť veci, ktoré vám alebo iným môžuublížiť. Takéto správanie sa nazýva porucha impulzívnej kontroly a môže zahŕňať závislosť na hracích automatoch, nadmerné prejedanie sa a míňanie peňazí, nadmernú sexuálnu túžbu alebo zvýšenú zaujatosť sexuálnymi myšlienkami a pocitmi. Váš lekár možno bude musieť prehodnotiť liečbu.


Váš lekár môže počas dlhodobého užívania lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada vykonať

pravidelné laboratórne testy.


Ak musíte podstúpiť operačný zákrok, oznámte, prosím, svojmu lekárovi, že užívate

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada.


Používanie lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa neodporúča na liečbu extrapyramídových symptómov (napr. nekontrolované pohyby, trasenie, stuhnutosť svalov a svalové sťahy) spôsobených inými liekmi.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada.


Deti a dospievajúci


Skúsenosti s používaním lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada u pacientov do 18 rokov sú obmedzené. Preto sa použitie lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada u detí neodporúča.


Iné lieky a Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, ak používate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B, alebo neselektívne inhibítory MAO).


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada môže zvyšovať účinky a vedľajšie účinky určitých liekov. Tieto zahŕňajú:

 • lieky používané na liečbu depresie, ako sú moklobemid, amitryptilín, desipramín, maprotilín, venlafaxín a paroxetín

 • rimiterol a izoprenalín používané na liečbu ochorení dýchacej sústavy

 • adrenalín používaný na liečbu závažných alergických reakcií

 • noradrenalín, dopamín a dobutamín používané na liečbu srdcových ochorení a nízkeho krvného tlaku

 • alfa-metyldopa používaná na liečbu vysokého krvného tlaku

 • apomorfín používaný na liečbu Parkinsonovej choroby.


Účinky lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa môžu určitými liekmi oslabiť. Tieto zahŕňajú:

 • antagonisty dopamínu používané na liečbu duševných porúch, nevoľnosti a vracania

 • fenytoín používaný na prevenciu kŕčov

 • papaverín používaný na uvoľnenie svalov.


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada môže spôsobiť ťažkosti so vstrebávaním železa. Preto neužívajte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada a doplnky výživy s obsahom železa v tom istom čase. Po užití jedného z nich počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, kým užijete druhý prípravok.


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada a jedlo a nápoje

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada možno užiť s jedlom alebo bez jedla. U niektorých pacientov sa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada nemusí dobre vstrebať, ak sa užije počas alebo krátko po požití potravy bohatej na bielkoviny (ako je mäso, ryby, mliečne výrobky, semená a orechy). Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás to týka.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada nesmiete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada môže znižovať váš krvný tlak, čo môže spôsobiť, že môžete pociťovať točenie hlavy alebo závrat. Preto buďte obzvlášť opatrný pri vedení vozidiel alebo obsluhe akýchkoľvek nástrojov a strojov.


Ak sa cítite veľmi ospalý alebo ak niekedy pocítite, že náhle zaspávate, počkajte, kým budete opäť pri plnom vedomí predtým, ako budete viesť vozidlá alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje bdelosť. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo iných riziku vážnych úrazov alebo smrti.


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada obsahuje lecitín (sójový)

Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. Ako užívať Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a starších pacientov:

 • Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada máte užiť každý deň.

 • Tablety nie sú určené na delenie alebo lámanie na menšie kúsky.

 • Vždy užívajte iba jednu tabletu.

 • V závislosti od toho, aká bude vaša odpoveď na liečbu, môže váš lekár navrhnúť vyššiu alebo nižšiu dávku.

 • Ak užívate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg alebo 150 mg/37,5 mg/200 mg, neužite viac ako 10 tabliet denne.

 • Ak užívate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg neužite viac ako 8 tabliet denne.

 • Ak užívate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg neužite viac ako 7 tabliet denne.


Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si myslíte, že účinky Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sú priveľmi silné alebo priveľmi slabé, alebo ak sa u vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky.


Použitie u detí a dospievajúcich

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa nemá používať u detí a dospievajúcich do veku 18 rokov.


Ak užijete viac Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, ako máte

Ak ste omylom užili viac tabliet Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, ako ste mali, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. V prípade predávkovania môžete pociťovať zmätenosť alebo vzrušenie, môže sa vám spomaliť alebo zrýchliť tep alebo sa vám môže zmeniť farba pokožky, jazyka, očí alebo moču.


Ak zabudnete užiťLevodopa/Carbidopa/Entacapone Stada


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky viac ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, a ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky menej ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, počkajte 1 hodinu a potom užite ešte jednu tabletu. Potom pokračujte ako zvyčajne.


Vždy dodržujte odstup aspoň jednej hodiny medzi tabletami Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, aby ste predišli možným vedľajším účinkom.


Ak prestanete užívať Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada

Neprerušte užívanie Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. V takom prípade váš lekár možno bude musieť upraviť dávkovanie vašich ďalších antiparkinsoník, najmä levodopy, aby sa zabezpečilo dostatočné potlačenie vašich príznakov. Ak náhle prerušíte užívanie Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada a iných antiparkinsoník, môže to viesť k neželaným vedľajším účinkom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.


Ak sa u vás počas liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte svojho lekára:

 • zaznamenáte silnú stuhnutosť svalov alebo prudké zášklby, ak sa objaví chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly pulz alebo, ak vám výrazne kolíše krvný tlak. Toto môžu byť príznaky neuroleptického malígneho syndrómu (NMS, zriedkavá závažná reakcia na lieky používané na liečbu ochorení centrálneho nervového systému) alebo rabdomyolýzy (zriedkavé závažné ochorenie svalov).

- Alergická reakcia, ktorej prejavy môžu zahŕňať žihľavku (vyrážky žihľavky), svrbenie, vyrážky, opuch vašej tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Toto môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

 • nekontrolované pohyby (dyskinézy)

 • nevoľnosť (nauzea)

 • neškodné červenohnedé sfarbenie moču

 • bolesť svalov

 • hnačka

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)

 • točenie hlavy alebo mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom, vysoký krvný tlak

 • zhoršenie príznakov Parkinsonovej choroby, závraty, ospalosť

 • vracanie, bolesť brucha a nevoľnosť, pálenie záhy, sucho v ústach, zápcha

 • nespavosť, halucinácie, zmätenosť, abnormálne sny (vrátane nočných mor), únava

 • duševné zmeny – vrátane problémov s pamäťou, úzkosť a depresia (s možnosťou myšlienok na samovraždu)

 • príhody porúch srdca alebo ciev (napr. bolesť na hrudi), nepravidelná srdcová frekvencia alebo rytmus

 • častejší výskyt pádov

 • dýchavičnosť

 • zvýšené potenie, vyrážky

 • svalové kŕče, opuch nôh

 • rozmazané videnie

 • anémia (málokrvnosť)

 • znížená chuť do jedla, znížená telesná hmotnosť

 • bolesť hlavy, bolesť kĺbov

 • infekcie močových ciest


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • infarkt srdca

 • krvácanie do čreva

 • zmeny v počte krviniek, ktoré môžu viesť ku krvácaniu , abnormálne výsledky pečeňových funkčných testov

 • kŕče

 • pocit nepokoja (agitácie)

 • psychotické príznaky

 • kolitída (zápal hrubého čreva)

 • zmena farby iná ako zmena farby moča (napr. koža, nechty, vlasy, pot)

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • neschopnosť močiť


Hlásené boli tiež nasledovné vedľajšie účinky:

- hepatitída (zápal pečene)

- svrbenie


Môžete pocítiť nasledovné vedľajšie účinky:

 • Neschopnosť odolať nutkaniu robiť veci, ktoré môžu vám alebo iným ublížiť, zahŕňajúce:

 • silnú túžbu hrať hazardné hry napriek závažným následkom pre vás a vašu rodinu;

 • zmenený alebo zvýšený záujem o sex a s tým spojené zmeny v správaní týkajúce sa vás alebo ostatných, napr. zvýšená sexuálna túžba;

 • nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie a míňanie peňazí;

 • záchvatové prejedanie sa (nadmerné množstvá jedla za krátky čas) alebo nutkavé prejedanie sa (viac jedla ako je normálne a potrebné na zasýtenie hladu).


Ak budete na sebe pozorovať takéto správanie, povedzte to svojmu lekárovi; preberie s vami možnosti zvládnutia a zmiernenia týchto príznakov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada obsahuje


- Liečivá sú levodopa, karbidopa a entakapon.

- Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy (ako monohydrát)

a 200 mg entakaponu.

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 175 mg levodopy, 43,75 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

- Ďalšie zložky v jadre tablety sú sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, dihydrát trehalózy, celulóza prášková, bezvodý síran sodný, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

- Filmová vrstva: čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol, červený oxid železitý (E172), lecitín (sójový) (E322), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada a obsah balenia


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta 6,85x14,2 mm s označením „50“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 100 mg/25 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta 7,23x15,3 mm s označením „100“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta 7,68x16,2 mm s označením „150“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta 7,92x16,6 mm s označením „175“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta 8,21x17,2 mm s označením „200“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Veľkosti balenia

10, 30, 100, 130, 150, 160, 175 a 200 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Balkanpharma-Dupnica AD

Samokovsko Šose 3

2600 Dupnica

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 50 mg/12.5 mg/200 mg, filmomhulde tabletten

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG100 mg/25 mg/200 mg, filmomhulde tabletten

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 150 mg/37.5 mg/200 mg, filmomhulde tabletten

Levodopa/Carbidopa/Entacapone aEG 175 mg/43.75 mg/200 mg, filmomhulde tabletten

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 200 mg/50 mg/200 mg, filmomhulde Tabletten

Francúzsko

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 50 mg/12.5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 75 mg/18.5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 125 mg/31.25 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 150 mg/37.5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 175 mg/43.75 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Luxembursko

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 50 mg/12.5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 150 mg/37.5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 175 mg/43.75 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Levodopa/Carbidopa/Entacapone EG 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Portugalsko

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sigillata

Slovensko

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 100 mg/25 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg

Španielsko

Levodopa/Carbidopa/Entacapona STADA 50 mg/12.5 mg/200 mg COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

Levodopa/Carbidopa/Entacapona STADA 75 mg/18.75 mg/200 mg COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

Levodopa/Carbidopa/Entacapona STADA 100 mg/25 mg/200 mg COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

Levodopa/Carbidopa/Entacapona STADA 125 mg/31.25 mg/200 mg COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

Levodopa/Carbidopa/Entacapona STADA 150 mg/37.5 mg/200 mg COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

Levodopa/Carbidopa/Entacapona STADA 175 mg/43.75 mg/200 mg COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

Levodopa/Carbidopa/Entacapona STADA 200 mg/50 mg/200 mg COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

Švédsko

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sigillata


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


9


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/07358-TR, 2014/07359-TR, 2014/07360-TR, 2014/07361-TR, 2014/07362-TR,

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07302-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 100 mg/25 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 175 mg levodopy, 43,75 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakaponu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,48 mg lecitínu (sójového) (E322).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,60 mg lecitínu (sójového) (E322).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,72 mg lecitínu (sójového) (E322).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,78 mg lecitínu (sójového) (E322).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,83 mg lecitínu (sójového) (E322).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta 6,85x14,2 mm s označením „50“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 100 mg/25 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta 7,23x15,3 mm s označením „100“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta 7,68x16,2 mm s označením „150“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta 7,92x16,6 mm s označením „175“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane a „LEC“ na opačnej strane.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg: Hnedastočervená oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta 8,21x17,2 mm s označením „200“ na jednej strane a „LEC“ na opačnej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní liečbou na báze levodopa/inhibítor dopadekarboxylázy (DDK).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Optimálna denná dávka musí byť stanovená u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy. Denná dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno s použitím tabliet s jednou z piatich dostupných síl (50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon).


Pacienti musia byť poučení tak, aby v každom čase podania dávky užili iba jednu tabletuLevodopa/Carbidopa/Entacapone Stada. U pacientov, ktorí denne užívajú menej ako 70-100 mg karbidopy, je väčšia pravdepodobnosť výskytu nevoľnosti a vracania. Zatiaľ čo je skúsenosť s celkovou dennou dávkou viac ako 200 mg karbidopy obmedzená, maximálna odporúčaná denná dávka entakaponu je 2000 mg, a tak je maximálna denná dávka 10 tabliet za deň pre sily Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, a 150 mg/37,5 mg/200 mg. Desať tabliet Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg zodpovedá 375 mg karbidopy za deň. Podľa tejto dennej dávky karbidopy je maximálna odporúčaná denná dávka Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tabliet na deň a Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg 7 tabliet na deň.


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada zvyčajne používajú pacienti, ktorí sú aktuálne liečení zodpovedajúcimi dávkami levodopy/inhibítora DDK a entakaponu so štandardným uvoľňovaním.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí užívajú lieky s obsahom levodopy/inhibítora DDK (karbidopa alebo benserazid) a tablety entakaponu na Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada


a. Pacienti, ktorí sú aktuálne liečení entakaponom a liekom s obsahom levodopy/ karbidopy so štandardným uvoľňovaním v dávkach zhodujúcich sa so silou tablety Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, môžu prejsť priamo na liečbu príslušnými tabletami Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada.

Napríklad, pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom 50 mg/12,5 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakaponu 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu 50 mg/12,5 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakaponu.


b. Na začiatku liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada u pacientov aktuálne liečených dávkami entakaponu a levodopy/karbidopy, ktoré sa nezhodujú s dávkami v tabletách Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg (alebo 100 mg/25 mg/200 mg alebo 150 mg/37,5 mg/200 mgalebo 175 mg/43,75 mg/200 mgalebo 200 mg/50 mg/200 mg), sa dávkovanie Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada musí opatrne vytitrovať na optimálnu klinickú odpoveď. Na začiatku sa dávkovanie Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada musí nastaviť tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálne používanej celkovej dennej dávke levodopy.


c.Na začiatku liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada u pacientov aktuálne liečených entakaponom a levodopou/benserazidom v liekoch so štandardným uvoľňovaním musí sa podávanie levodopy/benserazidu ukončiť predošlú noc a podávanie Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa musí začať nasledujúce ráno. Začiatočná dávka Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada musí zabezpečiť buď rovnaké alebo mierne vyššie (5-10%) dávky levodopy.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí neužívajú entakapon, na Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada


Začatie liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada možno zvážiť s dávkami zodpovedajúcimi aktuálnej liečbe u niektorých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní pri svojej aktuálnej liečbe levodopou/inhibítorom DDK so štandardným uvoľňovaním. Avšak priamy prechod z levodopy/inhibítora DDK na Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa neodporúča u pacientov, ktorí trpia dyskinézami, alebo ktorých denné dávky levodopy prevyšujú 800 mg. U takýchto pacientov sa odporúča podávať entakapon ako osobitnú liečbu (entakapon tablety) a ak je to nutné, upraviť dávku levodopy pred prechodom na Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada.


Entakapon stupňuje účinky levodopy. Preto môže byť predovšetkým u pacientov s dyskinézami nevyhnutné znížiť dávku levodopy o 10-30% počas prvých dní až prvých týždňov po začatí liečby Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada. Dennú dávku levodopy možno v závislosti od klinického stavu pacienta znížiť predĺžením dávkovacích intervalov a/alebo redukciou množstva levodopy v jednej dávke.


Úprava dávky v priebehu liečby


Ak sa vyžaduje podanie vyšších dávok levodopy, musí sa zvážiť zvýšenie frekvencie dávok a/alebo použitie alternatívnej sily Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada v rámci odporúčaní pre dávku.


Ak sa vyžaduje podanie nižších dávok levodopy, musí sa znížiť celková denná dávka Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada buď znížením frekvencie podávania predĺžením intervalov medzi dávkami, alebo znížením sily Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada počas podania.


Ak sú súčasne s tabletou Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada podávané iné lieky s obsahom levodopy, musia sa nasledovať odporúčania ohľadom maximálnej dávky.


Prerušenie liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada:

Ak je liečba liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada (levodopa/karbidopa/entakapon) prerušená a pacient je prevedený na liečbu s levodopou/inhibítorom DDK bez podania entakaponu, je nevyhnutné upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník, predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná úroveň kontroly symptómov parkinsonizmu.


Pediatrická populácia:Bezpečnosť a účinnosť Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada u detí vo veku do 18rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti:U starších pacientov nie sú potrebné žiadne úpravy dávky.


Pacienti s poškodením pečene:Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa má podávať opatrne pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene. Je možné, že bude potrebné znížiť dávku (pozri časť 5.2). Ťažké poškodenie pečene, pozri časť 4.3.

Pacienti s poškodením obličiek:Poškodenie obličieknemá vplyv na farmakokinetiku entakaponu. Neboli hlásené osobitné štúdie so zameraním na farmakokinetiku levodopy a karbidopy u pacientov s poškodením obličiek, preto sa má Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada opatrne podávať u pacientov s ťažkým poškodením obličiek vrátane tých, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Každá tableta je na perorálne podanie buď s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu liečebnú dávku a môže byť podaná len celá.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivá, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Ťažké poškodenie pečene.

- Glaukóm so zatvoreným uhlom.

- Feochromocytóm.

- Súčasné podávanie Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada s neselektívnymi inhibítormi monoamínooxidázy (MAO-A a MAO-B) (napr. fenelzín, tranylcypromín).

- Súčasné podávanie selektívneho MAO-A inhibítora a selektívneho MAO-B inhibítora (pozri časť 4.5).

- Predošlá anamnéza neuroleptického malígneho syndrómu (NMS) a/alebo netraumatickej rabdomyolýzy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa neodporúča pre liečbu extrapyramidálnych reakcií vyvolaných liekmi.

- Liečba liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa musí podávať opatrne pacientom s ischemickou chorobou srdca, ťažkým kardiovaskulárnym alebo pľúcnym ochorením, bronchiálnou astmou, ochorením obličiek alebo žliaz s vnútorným vylučovaním, s peptickým vredom alebo kŕčmi v anamnéze.

- U pacientov s anamnézou myokardiálneho infarktu, ktorí majú pretrvávajúce atriálne uzlové alebo ventrikulárne arytmie; musia byť kardiálne funkcie obzvlášť pozorne sledované v období začiatočných úprav dávky.

- Všetci pacienti liečení liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada musia byť pozorne sledovaní pre prípad vývoja mentálnych zmien, depresie so samovražednými tendenciami a iného závažného spoločensky škodlivého správania. Pacienti s psychózami pozorovanými v minulosti alebo súčasnosti musia byť liečení s opatrnosťou.

- Súčasné podávanie antipsychotík s blokujúcimi účinkami na dopamínové receptory, obzvlášť antagonistov receptora D2, sa musí vykonávať s obozretnosťou a pacient musí byť pozorne sledovaný pre prípad straty antiparkinsonických účinkov alebo zhoršenia parkinsonických príznakov.

- Pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom je možné liečiť liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada s opatrnosťou za predpokladu, že je vnútroočný tlak dobre kontrolovaný a pacient je pozorne sledovaný pre prípad zmien vnútroočného tlaku.

- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada môže vyvolať ortostatickú hypotenziu. Preto sa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada musí podávať opatrne pacientom užívajúcich iné lieky, ktoré môžu spôsobiť ortostatickú hypotenziu.

- Entakapon bol v spojení s levodopou viazaný na výskyt ospanlivosti a/alebo príhod náhleho upadnutia do spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou, a preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov musí postupovať obozretne (pozri časť 4.7).

- V klinických štúdiách sa dopaminergné nežiaduce účinky, napr. dyskinéza, vyskytovali častejšie u pacientov, ktorí užívali entakapon a antagonistov dopamínu (akým je bromokriptín), selegilín alebo amantadín, v porovnaní s tými, ktorí v tejto kombinácii užívali placebo. Dávky iných antiparkinsoník bude možno nutné upraviť, keď sa liečba liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada nahrádza u pacienta, ktorý nie je aktuálne liečený s entakaponom.

- U pacientov s Parkinsonovou chorobou bola sekundárne k ťažkej dyskinéze a neuroleptickému malígnemu syndrómu (NMS) zriedkavo pozorovaná rabdomyolýza. Preto každé náhle zníženie dávky alebo prerušenie podávania levodopy musí byť pozorne sledované, najmä u pacientov, ktorí dostávajú aj neuroleptiká. NMS, vrátane rabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizovaný motorickými symptómami (stuhlosť, myoklonus, chvenie), zmenami mentálneho stavu (napr. vzrušenie, zmätenosť, kóma), hypertermiou, poruchou autonomických funkcií (tachykardia, nestály tlak krvi) a zvýšenými hladinami sérovej kreatinínfosfokinázy. V individuálnych prípadoch môžu byť zreteľné iba niektoré z týchto príznakov a/alebo nálezov. Skorá diagnóza je dôležitá pre náležitú liečbu NMS. Syndróm podobný neuroleptickému malígnemu syndrómu zahŕňajúci svalovú stuhnutosť, zvýšenú telesnú teplotu, mentálne zmeny a zvýšenie sérovej kreatinínfosfokinázy bol hlásený v súvislosti s náhlym prerušením podávania antiparkinsoník. V spojení s liečbou entakaponom neboli v kontrolovaných štúdiách, kde bolo podávanie entakaponu náhle prerušené, hlásené NMS ani rabdomyolýza. Od uvedenia entakaponu na trh boli hlásené izolované prípady NMS, zvlášť po náhlom znížení alebo vysadení entkaponu alebo iných súčasne podávaných dopaminergných liekov. Ak sa to považuje za nutné, náhradu Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada levodopou a inhibítorom DDK bez entakaponu alebo inej dopamínergnej liečby treba vykonať pomaly a zvýšenie dávky levodopy môže byť nevyhnutné.

- Ak sa vyžaduje celková anestéza, v liečbe liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada je možné pokračovať kým je pacientovi dovolené perorálne prijímať tekutiny a lieky. Ak je potrebné liečbu dočasne zastaviť, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada možno opäť podať v rovnakej dennej dávke ako pred tým, len čo je možné prijímať lieky perorálne.

- Pravidelné hodnotenie hepatálnych, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií sa odporúča počas predĺženej liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada.

 • Odporúča sa sledovať telesnú hmotnosť pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka, aby sa predišlo prípadnému nadmernému zníženiu ich hmotnosti. Dlhodobá alebo pretrvávajúca hnačka vyskytujúca sa počas liečby entakaponom môže byť prejavom kolitídy. V prípade dlhodobo sa vyskytujúcej alebo pretrvávajúcej hnačky sa liek má vysadiť a má sa zvážiť patričná liečba a vyšetrenia.

 • Pacientov je potrebné pravidelne sledovať na vznik porúch impulzívnej kontroly. Pacientov a ich ošetrujúcich je potrebné upozorniť, že pri liečbe dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe s obsahom levodopy vrátane Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, sa môžu vyskytnúť v správaní prejavy porúch impulzívnej kontroly, ktoré zahŕňajú patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido, hypersexualitu, kompulzívne míňanie a nakupovanie, hltavé prejedanie sa a kompulzívne prejedanie sa. V prípade vzniku uvedených príznakov sa odporúča prehodnotenie liečby.

 • U pacientov, u ktorých sa vyskytne progredujúca anorexia, asténia a pokles telesnej hmotnosti v pomerne krátkom čase, sa má zvážiť vyhodnotenie celkového stavu lekárom, vrátane funkcie pečene.

 • Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošný pozitívny výsledok, keď sa na skúšku na močové ketóny použije lakmusový papierik a táto reakcia sa nemení zahriatím vzorky moču na bod varu. Použitie metód na báze glukózooxidázy môže vykázať falošné negatívne výsledky na glykozúriu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antiparkinsoniká: Doteraz sa nevyskytli známky interakcií ktoré by zamedzili súčasnému používaniu štandardných antiparkinsoník a lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada. Entakapon môže vo vysokých dávkach ovplyvniť absorpciu karbidopy. Žiadne interakcie s karbidopou však neboli pozorované v rámci odporúčaného liečebného plánu (200 mg entakaponu až 10-krát denne). Interakcie medzi entakaponom a selegilínom boli vyšetrované v štúdiách s opakovanými dávkami u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených levodopou/inhibítorom DDK a neboli pozorované žiadne interakcie. Denná dávka 10 mg selegilínu nesmie byť prekročená, keď sa selegilín používa s liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada.


Pri súčasnom podávaní nasledovných liečiv a levodopy sa musí postupovať opatrne.


Antihypertenzíva: Symptomatická posturála hypotenzia sa môže objaviť, keď sa levodopa pridá k liečbe pacientov, ktorí už užívajú antihypertenzíva. Môže sa vyžadovať úprava dávky antihypertenzíva.


Antidepresíva: Zriedkavo boli v prípade súčasného používania tricyklických antidepresív a levodopy/karbidopy hlásené reakcie vrátane hypertenzie a dyskinézy. Interakcie medzi entakaponom a imipramínom a medzi entakaponom a moklobemidom boli zisťované v štúdii s jednorazovou dávkou u zdravých pacientov. Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Významný počet pacientov s Parkinsonovou chorobou bol liečený kombináciou levodopy, karbidopy a entakaponu s niekoľkými liečivami zahŕňajúcimi inhibítory MAO-A, tricyklické antidepresíva, inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu ako sú desipramín, maprotilín a venlafaxín a lieky, ktoré sú metabolizované COMT (napr. zlúčeniny štruktúrne podobné katecholu, paroxetín). Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Pri súčasnom používaní týchto liekov a lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa však musí postupovať opatrne (pozri časti 4.3 a 4.4).


Iné liečivá: Antagonisty dopamínových receptorov (napr. niektoré antipsychotiká a antiemetiká), fenytoín a papaverín môžu znižovať terapeutické účinky levodopy. Pacienti užívajúci tieto lieky s liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada musia byť pozorne sledovaní pre prípad straty terapeutickej odpovede.


Vzhľadom na afinitu entakaponu k cytochrómu P450 2C9 in vitro(pozri časť 5.2) môže Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada potenciálne ovplyvňovať liečivá, ktorých metabolizmus závisí od tohto izoenzýmu, ako je S-warfarín. Avšak v interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi nespôsobil entakapon zmenu hladín S-warfarínu v plazme, zatiaľ čo sa hodnota AUC R-warfarínu zvýšila v priemere o 18% [CI9011-26%]. Hodnoty INR sa zvýšili v priemere o 13% [CI906-19%]. Preto sa odporúča kontrolovať INR, keď sa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada začína podávať pacientom užívajúcim warfarín.


Iné formy interakcií:Keďže levodopa súťaží s určitými aminokyselinami, absorpcia lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada môže byť znížená u niektorých pacientov na diéte s vysokým obsahom proteínov.


Levodopa a entakapon môžu so železom v gastrointestinálnom trakte tvoriť cheláty. Preto sa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada a prípravky s obsahom železa musia užívať s rozdielom aspoň 2-3 hodín (pozri časť 4.8).


In vitro údaje:Entakapon sa viaže na väzobné miesto II ľudského albumínu, na ktoré sa tiež viaže niekoľko iných liečiv vrátane diazepamu a ibuprofénu. Podľa údajov z in vitroštúdií sa významné vytesnenie pri terapeutických koncentráciách liečiv neočakáva. Preto sa náznaky takýchto interakcií doteraz neobjavili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní kombinácie levodopa/karbidopa/entakapon u gravidných žien. Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu jednotlivých zlúčenín (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa nesmie používať v gravidite, iba ak prínos pre matku preváži nad možnými rizikami pre plod.


Laktácia

Levodopa sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Existujú dôkazy o tom, že laktácia je počas liečby levodopou potlačená. Karbidopa a entakapon sa vylučovali do materského mlieka zvierat, ale nie je známe, či sa vylučujú do ľudského materského mlieka. Bezpečnosť levodopy, karbidopy alebo entakaponu pre dojča nie je známa. Ženy počas liečby liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada nesmú dojčiť.


Fertilita

V predklinických štúdiách so samotným entakaponom, karbidopou alebo levodopou neboli pozorované žiadne negatívne účinky na fertilitu. Štúdie fertility na zvieratách sa nevykonali s kombináciou entakaponu, karbidopy a levodopy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Levodopa, karbidopa a entakapon spoločne môžu spôsobovať závrat a symptomatické poruchy rovnováhy. Preto sa pri riadení vozidla a obsluhe strojov musí dbať na opatrnosť.


Pacienti liečení liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada, u ktorých sa objavia ospalosť a/alebo epizódy náhleho upadnutia do spánku, musia byť poučení, aby sa zdržiavali vedenia vozidiel alebo vykonávania aktivít, pri ktorých by znížená bdelosť mohla ich alebo iné osoby vystaviť nebezpečenstvu vážnych úrazov alebo smrti (napr. obsluha strojov), kým tieto opakujúce sa epizódy pominú (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


 1. Súhrn bezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami s levodopou/karbidopou/entakaponom sú dyskinézy, ktoré sa vyskytujú u približne 19% pacientov; gastrointestinálne príznaky vrátane nauzey vyskytujúce sa u približne 15% pacientov a hnačky vyskytujúce sa u približne 12% pacientov; bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva vyskytujúca sa u približne 12% pacientov; a neškodné červeno-hnedé zafarbenie moču (chromatúria) vyskytujúce sa u približne 10% pacientov. Závažné udalosti gastrointestinálneho krvácania (menej časté) a angioedém (zriedkavé) boli identifikované v klinických štúdiách s levodopou/karbidopou/entakaponom alebo entkaponom v kombinácii s levodopou/DDK inhibítorom. Pri použití s levodopy/karbidopy/entakaponu sa môže objaviť závažná hepatitída s prevažne cholestatickým charakterom, rabdomyolýza a neuroleptický malígny syndróm, hoci z údajov klinických štúdií neboli identifikované žiadne prípady.


 1. Tabuľka nežiaducich reakcií


Nasledovné nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke 1 boli zhromaždené zo spoločných údajov z jedenástich dvojito zaslepených klinických skúšaní zahŕňajúcich 3230 pacientov (1810 liečených s levodopou/karbidopou/entakaponom alebo entakaponom v kombinácii s levodopou/DDK inhibítorom, a 1420 liečených placebom v kombinácii s levodopou/DDK inhibítorom alebo kabergolínom v kombinácii s levodopou/ DDK inhibítorom), a z postmarketingových údajov od uvedenia entakaponu na trh pre kombinované použitie entkaponu s levodopou/DDK inhibítorom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené z hľadiska frekvencie, najčastejšie najskôr s použitím nasledovnej konvencie: Veľmi časté (1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov nemožno odhadnúť, keďže z klinických alebo epidemiologických štúdií nemožno vyvodiť nijaký odhad).


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: Anémia

Menej časté: Trombocytopénia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Znížená telesná hmotnosť*, znížená chuť do jedla*


Psychické poruchy

Časté: Depresia, halucinácie, zmätenosť*, abnormálne sny*, úzkosť, nespavosť

Menej časté: Psychóza, agitovanosť*

Neznáme: Samovražedné správanie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Dyskinéza*

Časté: Zhoršenie parkinsonizmu (napr. bradykinéza)*, tremor, fenomenón “on and off“, dystónia, mentálne poruchy (napr. porucha pamäte, demencia), somnolencia, závrate*, bolesť hlavy

Neznáme: Neuroleptický malígny syndróm*


Poruchy oka

Časté: rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: Príhody ischemiskej choroby srdca okrem infarktu myokardu (napr. angina pectoris)**, nepravidelný rytmus srdca

Menej časté: Infarkt myokardu**


Poruchy ciev

Časté: Ortostatická hypotenzia, hypertenzia

Menej časté: Gatrointestinálne krvácanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: Hnačka*, nauzea*

Časté: Zápcha*, vracanie*, dyspepsia, bolesť brucha a nevoľnosť*, sucho v ústach*

Menej časté: Kolitída*, dysfágia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: Abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov*

Neznáme: Hepatitída s prevažne cholestatickými charakterom (pozri časť 4.4)*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážky*, hyperhidróza

Menej časté: Zmena farby okrem zmeny farby moču (napr. koža, nechty, vlasy, pot)*

Zriedkavé: Angioedém

Neznáme: Urtikária*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: Bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva*

Časté: Svalové kŕče, artralgia

Neznáme: Rabdomyolýza*


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: Chromatúria*

Časté: Infekcie močových ciest

Menej časté: Zadržiavanie moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť na hrudi, periférny edém, pády, poruchy chôdze, asténia, únava

Menej časté: Nevoľnosť


*Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú hlavne entkaponu alebo sa vyskytujú častejšie (rozdiel frekvencie výskytu aspoň 1% z údajov klinických skúšaní) s entakaponom ako s levodopou/DDK inhibítorom bez entakaponu. Pozri časť c.


**Výskyt infarktu myokardu a iných príhod ischemickej choroby srdca (0,43% a 1,54%) sú odvodené z analýzy 13 dvojito zaslepených štúdií s 2 082 pacientmi užívajúcimi entakapon s motorickými fluktuáciami na konci účinku dávky lieku.


 1. Opis vybraných nežiaducich reakcií


Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú prevažne entakaponu alebo sa vyskytujú častejšie s entakaponom ako s levodopou/DDK inhibítorom bez entakaponu sú v tabuľke 1 v časti 4.8b označené hviezdičkou. Niektoré z týchto nežiaducich reakcií súvisia so zvýšenou dopamínergnou aktivitou (napr. dyskinéza, nauzea a vracanie) a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby. Zníženie dávky levodopy znižuje závažnosť a frekvenciu týchto dopamínergných reakcií.

Je známe, že niekoľko nežiaducich reakcií možno priamo pripísať liečivu entakapon vrátane hnačky a zmeny farby moča na červenohnedú. Entakapon môže tiež v niektorých prípadoch spôsobovať zmenu farby napr. kože, nechtov, vlasov alebo potu. Iné nežiaduce reakcie s hviezdičkou v tabuľke 1 v časti 4.8b sú označené na základe buď vyššej frekvencie ich výskytu (podľa rozdielu frekvencie aspoň 1%) v údajoch z klinických skúšaní s entakaponom v porovnaní s levodopou/DDK, alebo z jednotlivých hlásení o bezpečnosti lieku, ktoré boli prijaté po uvedení entakaponu na trh.


Kŕče sa s levodopou/karbidopou objavili zriedkavo; avšak príčinná súvislosť s liečbou levodopou/karbidopou nebola potvrdená.


Poruchy impulzívnej kontroly: Patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido a hypersexualita, kompulzívne míňanie a nakupovanie, hltavé prejedanie sa a kompulzívne prejedanie sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených dopamínovými agonistmi a/alebo pri inej dopamínergnej liečbe s obsahom levodopy vrátane lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada(pozri časť 4.4).


Entakapon bol v spojení s levodopou viazaný na výskyt izolovaných prípadov nadmernej ospalosti počas dňa a príhod náhleho upadnutia do spánku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vyskytli sa jednotlivé prípady predávkovania, v ktorých boli hlásené najvyššie denné dávky levodopy najmenej 10 000 mg a entakaponu najmenej 40 000 mg. Akútne symptómy a prejavy v týchto prípadoch predávkovania zahŕňali vzrušenie, stav zmätenosti, kómu, bradykardiu, ventrikulárnu tachykardiu, Cheynovo-Stokesovo dýchanie, zmenu farby pokožky, jazyka a očnej spojovky a chromatúriu. Zvládnutie akútneho predávkovania liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada je podobné akútnemu predávkovaniu levodopou. Pyridoxín však na zvrátenie účinkov levodopy/karbidopy/entakaponu neúčinkuje. Odporúča sa hospitalizácia a musia sa uplatniť všeobecné podporné opatrenia s okamžitým výplachom žalúdka a opakovanými dávkami aktívneho uhlia. To môže urýchliť elimináciu entakaponu obzvlášť spomalením jeho absorpcie/opätovnej absorpcie z GI traktu. Musí sa pozorne sledovať primeraná funkčnosť respiračného, obehového a renálneho systému a uplatniť príslušné podporné opatrenia. Musí sa začať s kontrolou EKG a pozorným sledovaním pacienta pre prípad možného vývoja arytmií. Ak sa to vyžaduje, musí sa podať vhodná antiarytmická terapia. Musí sa zvážiť možnosť, že pacient okrem levodopy/karbidopy/entakaponu užil aj iné liečivá. Účinnosť dialýzy v liečbe predávkovania nie je známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, dopa a deriváty dopy, ATC kód:N04BA03


Podľa súčasných vedomostí súvisia symptómy Parkinsonovej choroby s depléciou dopamínu v corpus striatum. Dopamín neprestupuje hematoencefalickou bariérou. Levodopa, prekurzor dopamínu, prestupuje hematoencefalickou bariérou a zmierňuje symptómy choroby. Keďže levodopa sa do značnej miery metabolizuje na periférii, len malá časť podanej dávky sa dostane do centrálneho nervového systému, keď sa levodopa podá bez inhibítorov metabolizujúceho enzýmu.


Karbidopa a benserazid sú periférne inhibítory DDK, ktoré tlmia periférny metabolizmus levodopy na dopamín a tak je pre mozog k dispozícii viac levodopy. Keď je rozsah dekarboxylácie levodopy znížený pomocou súčasného podania inhibítora DDK, je možné použiť nižšiu dávku levodopy a výskyt nežiaducich reakcií, ako je nevoľnosť, je znížený.


Inhibíciou dekarboxylázy inhibítorom DDK sa katechol-O-metyltransferáza (catechol-O-methyltransferase, COMT) stane hlavnou periférnou metabolickou dráhou katalyzujúcou premenu levodopy na 3-O-metyldopu (3-OMD), potenciálne škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilný, špecifický a prevažne periférne pôsobiaci inhibítor COMT určený na súčasné podávanie s levodopou. Entakapon spomaľuje klírens levodopy z krvného obehu, čo vedie k zvýšeniu hodnôt plochy pod krivkou (AUC) vo farmakokinetickom profile levodopy. V dôsledku toho je klinická odpoveď na každú dávku levodopy vystupňovaná a predĺžená.


Terapeutické účinky levodopy/karbidopy/entakaponu boli preukázané v dvoch dvojito slepých štúdiách III. fázy, v ktorých dostalo 376 pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu buď entakapon alebo placebo s každou dávkou levodopy/inhibítora DDK. Hodnoty denného “ON time” (obdobie stavu mobility) s entakaponom a bez neho boli zaznamenané pacientmi v ich domácich denníkoch. V prvej štúdii entakapon zvýšil priemerné hodnoty denného “ON time” o 1 hod 20 min (CI95% 45 min, 1 h o 56 min) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto zodpovedalo 8,3%-nému zvýšeniu rozsahu denného “ON time”. V dôsledku toho bol pokles denného “OFF time” (obdobie stavu zníženej mobility) 24% v skupine s entakaponom a 0% v skupine s placebom. V druhej štúdii sa priemerný rozsah denného “ON time” zvýšil o 4,5% (CI95% 0,93%, 7,97%) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto znamená priemerný nárast 35 min v dennom “ON time”. V súlade s tým poklesne denný “OFF time” o 18% v prípade entakaponu a o 5% v prípade placeba. Pretože účinky tabliet Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada sa zhodujú s účinkami 200 mg tablety entakaponu podanej súčasne s komerčne dostupnými prípravkami karbidopy/levodopy so štandardným uvoľňovaním v príslušných dávkach, sú tieto výsledky taktiež použiteľné pre popísanie účinkov levodopy/karbidopy/entakaponu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti liečiv


Absorpcia/distribúcia:V absorpcii levodopy, karbidopya entakaponu sú podstatné inter- a intra-individuálne odchýlky. Obe látky, levodopa a entakapon, sa rýchlo absorbujú a vylučujú. Karbidopa sa absorbuje a vylučuje nepatrne pomalšie v porovnaní s levodopou. Ak sa podáva samostatne bez ostatných dvoch liečiv, je biologická dostupnosť levodopy 15-33%, karbidopy 40-70% a entakaponu 35% po perorálnej dávke 200 mg. Strava bohatá na veľké neutrálne aminokyseliny môže oneskoriť a znížiť absorpciu levodopy. Potrava neovplyvňuje významne absorpciu entakaponu. Distribučný objem levodopy (Vd 0,36–1,6 l/kg) a entakaponu (Vdss0,27 l/kg), je pomerne malý, zatiaľ čo pre karbidopu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Levodopa sa viaže na proteíny plazmy iba v malej miere, asi 10-30%, karbidopa sa viaže približne 36%, kým entakapon sa na proteíny plazmy viaže do značnej miery (asi 98%) - najmä na sérový albumín. Pri terapeutických koncentráciách entakapon nevytesňuje z väzby iné značne viazané liečivá (napr. warfarín, kyselinu salicylovú, fenylbutazón alebo diazepam), ani nie je týmito liečivami pri terapeutických alebo vyšších koncentráciách vo významnej miere vytesnený.


Biotransformácia a eliminácia:Levodopa je rozsiahle metabolizovaná na niekoľko metabolitov: dekarboxylácia dopadekarboxylázou (DDK) a O-metylácia katechol-O-metyltransferázou (COMT) sú najdôležitejšími metabolickými procesmi.


Karbidopa je metabolizovaná na dva hlavné metabolity, ktoré sa vylučujú v moči vo forme glukuronidov a nekonjugovaných zlúčenín. Nezmenená karbidopa predstavuje 30% celkovej exkrécie v moči.


Entakapon sa takmer úplne metabolizuje pred vylučovaním močom (10 až 20%) a žlčou/stolicou (80 až 90%). Hlavnou metabolickou dráhou je glukuronidácia entakaponu a jeho aktívnych metabolitov, cis-izoméru, ktorý predstavuje asi 5% celkového množstva v plazme.


Celkový klírens levodopy je v rozmedzí 0,55–1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmedzí 0,70 l/kg/h. Eliminačný polčas (t1/2) je 0,6–1,3 hodín pre levodopu, 2-3 hodiny pre karbidopu a 0,4–0,7 hodiny pre entakapon po ich samostatnom podaní.


Kvôli krátkym eliminačným polčasom nenastáva po opakovanom podaní pravá akumulácia levodopy alebo entakaponu.


Údaje z in vitroštúdií s použitím ľudských mikrozomálnych preparátov pečene naznačujú, že entakapon inhibuje cytochróm P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazoval slabú alebo žiadnu inhibíciu iných typov P450 izoenzýmov (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19); pozri časť 4.5.


Vlastnosti v závislosti od pacientov


Starší pacienti: Ak sa levodopa podáva bez karbidopy a entakaponu, je jej absorpcia u starších jedincov výraznejšia a eliminácia pomalšia v porovnaní s mladšími jedincami. Avšak po skombinovaní karbidopy a levodopy je absorpcia levodopy podobná medzi staršími a mladšími jedincami, ale AUC hodnoty sú stále 1,5-krát vyššie u starších ľudí, a to kvôli zníženej aktivite DDK a nižšiemu klírens vzhľadom na vek. Nie sú známe významné rozdiely v AUC hodnotách karbidopy alebo entakaponu medzi mladšími (45–64 rokov) staršími jedincami (65–75 rokov).


Pohlavie: Biologická dostupnosť levodopy je významne vyššia u žien ako u mužov. Vo farmakokinetických štúdiách s liekom Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada jebiologická dostupnosť levodopy vyššia u žien ako u mužov, najmä kvôli rozdielom v telesnej hmotnosti, kým s karbidopou a entakaponom nie sú známe rozdiely vzhľadom na pohlavie.


Poškodenie pečene: Metabolizmus entakaponu je spomalený u pacientov s miernym až stredným poškodením pečene (stupnica Child-Pugh, trieda A a B) a to vedie k zvýšeniu koncentrácie entakaponu v plazme počas fázy absorpcie a eliminácie (pozri časti 4.2 a 4.3). Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky karbidopy a levodopy u pacientov s poškodením pečene, odporúča sa však, aby sa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada pacientom s miernym alebo stredným poškodením pečene podávalo s opatrnosťou.


Poškodenie obličiek: Poškodenie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakaponu. Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky levodopy a karbidopy u pacientov s poškodením obličiek. Je však možné, že bude nutné zvážiť dlhšie dávkovacie intervaly lieku Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada u pacientov, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o levodope, karbidope a entakapone testované samostatne alebo v kombinácii a získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciáluneodhalili žiadne osobitnériziko pre ľudí. V štúdiách na toxicitu opakovaných dávok s entakaponom bola pozorovaná anémia, najpravdepodobnejšie kvôli schopnosti entakaponu tvoriť cheláty so železom. Ohľadom reprodukčnej toxicity entakaponu bolo pozorované zníženie hmotnosti plodu a mierne oneskorenie vývoja kostí u králikov vystavených systémovým hladinám v terapeutickom rozpätí. Levodopa a kombinácie karbidopy a levodopy spôsobili viscerálne a skeletálne malformácie králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

sodná soľ kroskarmelózy

hydroxypropylcelulóza

dihydrát trehalózy

celulóza prášková

síran sodný, bezvodý

mikrokryštalická celulóza

magnéziumstearát


Filmová vrstva:

čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol

mastenec

oxid titaničitý (E171)

makrogol

červený oxid železitý (E172)

lecitín (sójový) (E322)

žltý oxid železitý (E172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE nádoba na tablety utesnená fóliou a uzatvorená PP skrutkovacím uzáverom.


Veľkosti balenia:

10, 30, 100, 130, 150, 160, 175 a 200 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg: 27/0319/14-S

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 100 mg/25 mg/200 mg: 27/0320/14-S

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg: 27/0321/14-S

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg: 27/0322/14-S

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg: 27/03323/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. septembra 2014.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

13

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 200 mg/50 mg/200 mg