+ ipil.sk

Lexaurin 3 mgPríbalový letákPríloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/03230-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Lexaurin 1,5 mg tablety

Lexaurin 3 mg tablety

bromazepam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lexaurin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lexaurin

3. Ako užívať Lexaurin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lexaurin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lexaurin a na čo sa používa


Lexaurin obsahuje liečivo bromazepam, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínových anxiolytík (liekov proti úzkosti). Nízke dávky bromazepamu znižujú psychické napätie a strach bez ovplyvnenia pohybovej aktivity. Vysoké dávky majú utišujúci účinok a spôsobujú uvoľnenie svalov, ktoré sú dôležité pri liečbe ťažkých neurotických a psychosomatických ochorení.


Lexaurin sa používa:

 • na liečbu úzkosti, napätia, podráždenosti, porúch spánku;

 • na liečbu funkčných porúch srdcovo-cievneho, dýchacieho, tráviaceho a močovo-pohlavného systému vyvolaných stresom, úzkosťou a napätím;

 • na liečbu ostatných psychosomatických porúch, ako sú bolesti hlavy alebo ochorenia kože psychického pôvodu;

 • na liečbu úzkosti a napätia pri chronických organických ochoreniach;

 • pri abstinenčných syndrómoch (príznaky po vysadení alkoholu u závislých osôb).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lexaurin


Neužívajte Lexaurin

- ak ste alergický na bromazepam, iné benzodiazepíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedných v časti 6);

- ak máte vážne problémy s dýchaním,

- ak máte ťažkosti, pri ktorých v noci prestanete na krátky čas dýchať (spánkové apnoe),

- ak máte diagnostikované ochorenie spôsobujúce ťažkú svalovú slabosť (myasthenia gravis),

- ak máte závažné problémy s pečeňou (pečeňová nedostatočnosť).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lexaurin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Lexaurin, ak

 • si všimnete, že účinok tabliet sa zoslabil potom, ako ste ich užívali niekoľko týždňov (tolerancia).

 • sa obávate fyzickej alebo duševnej závislosti spôsobenej bromazepamom. Ak odmietate ukončenie liečby, môžete byť duševne závislý od tohto lieku. Ak je prítomná fyzická závislosť, ukončenie liečby je sprevádzané abstinenčnými príznakmi (pozri časť 3 Ak prestanete užívať Lexaurin). Riziko závislosti je väčšie, ak sa dávka zvýši a dĺžka liečby sa predĺži, a je väčšie u pacientov, ktorí boli v minulosti závislí od alkoholu alebo drog. Z tohto dôvodu má byť liečba čo najkratšia.

 • ste boli v minulosti závislí od alkoholu, drog alebo narkotík.

 • ste mali poruchy pamäti. Strata pamäti sa môže vyskytnúť niekoľko hodín po užití lieku.

 • mávate neočakávané reakcie, napr. nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, zúrivosť, nočné mory, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie, blúznenie a iné poruchy správania. Tieto neočakávané reakcie sa vyskytujú častejšie u detí a starších pacientov.

 • máte závažnú depresiu (riziko samovraždy).

 • vám bola diagnostikovaná porucha funkcie obličiek alebo pečene.

 • vám bolo diagnostikované niektoré psychické ochorenie.


Deti a dospievajúci

Poraďte sa so svojím lekárom, ak ste vo veku mladšom ako 18 rokov. Bezpečnosť tohto lieku u pacientov mladších ako 18 rokov nebola stanovená.


Iné lieky a Lexaurin

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ešte iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ukľudňujúci účinok bromazepamu môžu zosilniť lieky pôsobiace na centrálny nervový systém (neuroleptiká, antidepresíva, iné anxiolytiká, hypnotiká, analgetiká, antihistaminiká), preto je pri takýchto kombináciách potrebná opatrnosť.

Súbežné užívanie alkoholu zosilňuje účinky Lexaurinu.

Pri súbežnom užívaní bromazepamu a niektorých liečiv (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, erytromycín, klaritromycín, telitromycín) sa môže zosilniť účinok bromazepamu.


Lexaurin a jedlo, nápoje a alkohol

Liek sa užíva pred jedlom alebo počas jedla s malým množstvom tekutiny.

Počas užívania tohto lieku sa nesmie piť alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Lexaurin sa počas tehotenstva neodporúča užívať, s výnimkou urgentných prípadov, keď úžitok pre matku prevýši riziko pre plod. Pozorovania u ľudí ukázali, že benzodiazepíny môžu byť škodlivé pre nenarodené dieťa.

Bromazepam preniká do materského mlieka, preto sa má dojčenie počas liečby prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lexaurin môže ovplyvniť vaše psychomotorické reakcie a môže mať vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä ak sa užíva spolu s alkoholom alebo s liekmi s tlmivým účinkom na CNS.


Lexaurin obsahuje monohydrát laktózy

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užtím tohto lieku.


3. Ako užívať Lexaurin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie Lexaurinu je individuálne. Liečba ambulantných pacientov sa začína nízkymi dávkami, ktoré sa, ak je to potrebné, môžu zvýšiť tak, aby sa dosiahol optimálny účinok. Priemerná dávka pre ambulantných pacientov je 1,5 až 3 mg dva až trikrát denne. Nemocniční pacienti môžu byť liečení dávkou 6 až 12 mg dva až trikrát denne.

Maximálna denná dávka je 60 mg, rozdelená do 2 až 3 dávok.

Dlhodobá liečba sa nesmie prerušiť náhle, dávka sa musí postupne znižovať. U starších pacientov sa odporúča znížiť odporúčanú dávku na polovicu.


Ak užijete viac Lexaurinu ako máte

Ak užijete viac tabliet ako je vaša bežná dávka, čo najskôr sa obráťte na svojho lekára alebo na najbližšiu nemocnicu.

Užitie väčšieho množstva tabliet môže vyvolať poruchy vedomia (ktoré môžu vyústiť do kómy), zníženie až vymiznutie reflexov, dychovú nedostatočnosť a dokonca až zastavenie dýchania, najmä so súčasnou otravou alkoholom alebo inými liekmi s depresívnym účinkom na centrálny nervový systém.


Ak zabudnete užiť Lexaurin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Lexaurin

Bromazepam môže spôsobiť fyzickú a psychickú závislosť. Riziko je najvyššie pri vysokých dávkach a dlhom liečebnom období a je vyššie u pacientov, ktorí boli závislí od alkoholu alebo drog.

Náhle ukončenie liečby spôsobuje abstinenčné príznaky (napr. bolesť hlavy, bolesť svalov, závažnú úzkosť, napätie, nepokoj, zmätenosť, podráždenosť a v závažných prípadoch depersonalizáciu (pocit odcudzenia k okoliu alebo k vlastnej osobe), derealizáciu (strata vnímania reality, pocit neskutočnosti vonkajšieho sveta), hyperakúziu (precitlivelosť sluchu na bežné zvuky), stratu citlivosti, pocity mravčenia v končatinách, precitlivenosť na svetlo, zvuk a dotyk, halucinácie a epileptické záchvaty). Abstinenčné príznaky sa môžu objaviť niekoľko dní po skončení liečby.

Z tohto dôvodu sa liečba Lexaurinom nesmie náhle ukončiť; dávka sa má znižovať postupne podľa pokynov vášho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Neznáme: častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov.

Precitlivenosť, šok následkom alergickej reakcie, opuch tváre a hrdla (angioedém), zmätenosť, emocionálna porucha, zmena libida (sexuálnej túžby), lieková závisloť, zneužívanie liekov, abstinenčné príznaky, depresia, paradoxné reakcie (nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, záchvaty hnevu, nočné mory, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie), ťažkosti so zapamätaním si nedávnych informácií (anterográdna amnézia), ospalosť, bolesť hlavy, závrat, zníženie pozornosti, ťažkosti s koordináciou dobrovoľných pohybov svalov, dvojité videnie, srdcové zlyhanie, dýchacie problémy, nevoľnosť, vracanie, zápcha, kožné reakcie (vyrážka, svrbenie, žihľavka), svalová slabosť, zadržiavanie moču, únava, pády, zlomeniny (riziko pádov a zlomenín je vyššie u pacientov súbežne užívajúcich sedatíva (vrátane alkoholických nápojov) a u starších osôb).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lexaurin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 C, chráňte pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lexaurin obsahuje

- Liečivo je bromazepam. Každá tableta obsahuje 1,5 mg alebo 3 mg bromazepamu.

- Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

povidón,

magnéziumstearát,

mastenec,

erytrozín E 127 (iba Lexaurin 3 mg).


Ako vyzerá Lexaurin a obsah balenia

Lexaurin 1,5 mg sú biele, mierne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Veľkosť balenia: 28, 30, 100 tabliet.


Lexaurin 3 mg sú ružové, mierne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Veľkosť balenia: 28, 30 , 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


4


Lexaurin 3 mg

Súhrn údajov o liekuPríloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/03230-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/03231-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Lexaurin 1,5 mg tablety

Lexaurin 3 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 1,5 mg bromazepamu.

Každá tableta obsahuje 3 mg bromazepamu.


Pomocné látky:

Lexaurin 1,5 mg: Každá tableta obsahuje 133,17 mg monohydrátu laktózy.

Lexaurin 3 mg: Každá tableta obsahuje 131,67 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Lexaurin 1,5 mg sú biele, mierne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Lexaurin 3 mg sú ružové, mierne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bromazepam je indikovaný na symptomatickú liečbu úzkosti ťažkého stupňa, subjektívne nezvládnuteľného pocitu úzkosti vyskytujúceho sa samostatne alebo v spojitosti s nespavosťou alebo krátkodobým psychosomatickým, organickým alebo psychotickým ochorením. Bromazepam sa užíva pri emocionálnych poruchách ako sú stavy úzkosti a tenzie, agitovanosť a insomnia.

Funkčné poškodenia kardiovaskulárneho, respiračného, gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu vyvolané stresom, úzkosťou a tenziou.

Iné psychosomatické poruchy ako psychogénne podmienená bolesť hlavy a psychogénna dermatóza.

Bromazepam je taktiež vhodný na liečbu stavov úzkosti a tenzie, spôsobených chronickým organickým ochorením a ako doplnok psychoterapie úzkosti a psychogénnych reakcií sprevádzajúcich akútny alebo chronický alkoholizmus a pri alkoholickom abstinenčnom syndróme.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Priemerná dávka pre ambulantných pacientov je 1,5 až 3 mg dva až tri krát denne.

Ťažké stavy, najmä v nemocnici: 6 až 12 mg 2 až 3 krát denne.

Maximálna denná dávka je 60 mg.

Toto sú všeobecne odporúčané dávky, ktoré môžu byť individuálne upravené. Liečba ambulantných pacientov sa začína nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú na optimálnu hladinu. Po niekoľkých týždňoch je možné, v závislosti od úspešnosti liečby, skusmo vysadiť liečbu. Trojmesačná alebo kratšia liečba spravidla nespôsobuje problémy po vysadení. Ak nie je nutné v liečbe pokračovať, jej vysadenie musí byť postupné. U benzodiazepínov so stredným biologickým polčasom (tiež bromazepam) sa symptómy z vysadenia zvyčajne objavia na druhý, až tretí deň po vysadení liečiva a sú častejšie u pacientov, ktorí užívali dlhodobo vysoké dávky.


Starší a oslabení pacienti majú užívať nižšie dávky z dôvodu individuálnych rozdielov v citlivosti a farmakokinetike. Nesmú presiahnuť polovicu normálne odporúčaných dávok.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Lexaurinu u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Liek sa užíva pred jedlom alebo počas jedla s malým množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na iné benzodiazepíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Bromazepam sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na benzodiazepíny, ťažkou respiračnou nedostatočnosťou, ťažkou poruchou funkcie pečene (benzodiazepíny nie sú indikované na liečbu pacientov s ťažkou pečeňovou insuficienciou, pretože môžu u týchto pacientov spôsobiť encefalopatiu), myasténiou gravis alebo so syndrómom spánkového apnoe.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť užívania bromazepamu u detí nie je doposiaľ dostatočne preskúmaná.

Benzodiazepíny nemajú byť podávané deťom bez dôkladného posúdenia nutnosti liečby; dĺžka liečby musí byť obmedzená na minimum.


Amnézia

Benzodiazepíny môžu vyvolať anterográdnu amnéziu. Tento stav sa vyskytuje najčastejšie niekoľko hodín po užití lieku, preto, aby sa toto riziko znížilo, pacientom sa má zaistiť možnosť niekoľko hodín neprerušovaného spánku. Amnestické účinky môžu byť sprevádzané nevhodným správaním (pozri časť 4.8).


Psychické a paradoxné reakcie

Benzodiazepíny môžu spôsobiť reakcie, ako sú nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, zúrivosť, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie a iné nežiaduce účinky na správanie. Ak sa tieto reakcie vyskytnú, liečba sa má ukončiť. Tieto reakcie sa častejšie vyskytujú u detí a starších pacientov.


Doba trvania liečby

Doba trvania liečby má byť čo najkratšia (pozri časť 4.2) a nemá byť dlhšia ako 8 až 12 týždňov, vrátane doby potrebnej na postupné znižovanie dávky. Dĺžka liečby nemá prekročiť tento časový interval bez predchádzajúceho prehodnotenia stavu pacienta.


Môže byť užitočné na začiatku liečby informovať pacienta, že trvanie liečby bude obmedzené a presne mu vysvetliť, ako sa bude dávka postupne znižovať. Dôležité je tiež pacienta poučiť, že pri ukončovaní liečby sa môže vyskytnúť reaktívny fenomén, aby sa minimalizovala úzkosť spojená s týmito príznakmi vyskytujúcimi sa pri vysadzovaní lieku.


Pokiaľ sa používajú dlhodobo účinkujúce benzodiazepíny je dôležité pred zmenou na krátkodobo účinkujúce benzodiazepíny upozorniť na možný vznik abstinenčných príznakov.


Súbežné užívanie alkoholu / liekov tlmiacich CNS

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu bromazepamu s alkoholom a/alebo liekmi tlmiacimi CNS. Takéto súbežné užívanie môže potenciálne zvýšiť klinické účinky bromazepamu vrátane ťažkej sedácie, klinicky významnej respiračnej a/alebo kardiovaskulárnej depresie (pozri časť 4.5).


Pacienti majú byť systematicky kontrolovaní na začiatku liečby, aby sa minimalizovalo dávkovanie a/alebo frekvencia podávania, a aby sa zabránilo predávkovaniu v dôsledku akumulácie.


Tolerancia

Čiastočná strata účinnosti benzodiazepínov sa môže vyvinúť po opakovanom použití počas niekoľkých týždňov.


Osobitné skupiny pacientov

Starším pacientom sa má podávať nižšia dávka (pozri časť 4.2).


Nižšie dávky sa tiež odporúčajú u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou kvôli súvisiacemu riziku respiračnej depresie.


Benzodiazepíny nie sú určené na liečbu pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, pretože môžu prispieť k rozvoju encefalopatie.


Benzodiazepíny sa neodporúčajú ako prvá línia liečby psychotických porúch.


Benzodiazepíny sa nemajú používať samotné na liečbu úzkosti spojenej s depresiou (riziko samovraždy u týchto pacientov). Preto je potrebná opatrnosť pri použití bramazepamu a rozsah preskripcie má byť obmedzený u pacientov s príznakmi a symptómami depresívnej poruchy alebo samovražednými sklonmi.


Benzodiazepíny sa majú používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s anamnézou alkoholizmu alebo užívania drog (pozri časť 4.5).


Závislosť

Liečba benzodiazepínmi môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti. Riziko závislosti sa zvyšuje s dávkou a dobou trvania liečby a je vyššie u pacientov s anamnézou užívania drog a/alebo alkoholizmu.


Keď sa vyvinie fyzická závislosť, náhle ukončenie liečby môže byť sprevádzané abstinenčnými príznakmi, ako sú bolesť hlavy, hnačka, bolesti svalov, akútna úzkosť, napätie, nepokoj, zmätenosť a podráždenosť. V závažných prípadoch sa môžu objaviť nasledujúce príznaky: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, necitlivosť a brnenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie alebo epileptické záchvaty.


Opätovné objavenie nespavosti (rebound insomnia) a úzkosť

Po vysadení liečby sa môže vyskytnúť prechodný syndróm, kedy sa symptómy, ktoré viedli k liečbe benzodiazepínom, znova vyskytujú vo väčšej miere. Môžu byť sprevádzané ďalšími reakciami, ako sú zmeny nálady, úzkosť alebo poruchy spánku a nepokoj. Keďže riziko z vysadenia liečby/rebound fenoménu je väčšie po náhlom ukončení liečby, odporúča sa postupné znižovanie dávkovania.


Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Benzodiazepíny majú aditívny efekt pri súbežnom podávaní spolu s alkoholom alebo s inými látkami tlmiacimi centrálnu nervovú sústavu. Súbežné užívanie s alkoholom sa neodporúča.


Bromazepam sa má používať s opatrnosťou v kombinácii s inými látkami tlmiacimi centrálnu nervovú sústavu. Zosilnenie centrálneho tlmivého účinku sa môže objaviť v prípade súbežného podávania antipsychotík (neuroleptík), anxiolytík/sedatív, niektorých antidepresív, opioidov, antikonvulzív, sedatívnych H1-antihistaminík.


Zvláštna opatrnosť sa má venovať pri použití liekov tlmiacich respiračné funkcie, ako sú opioidy (analgetiká, antitusiká, substitučná liečba), najmä u starších ľudí.


Farmakokinetické interakcie

Farmakokinetické interakcie sa môžu prejaviť pri podávaní bromazepamu spolu s liekmi, ktoré inhibujú pečeňový enzým CYP3A4, zvýšením plazmatickej hladiny bromazepamu.


Pri súbežnom podávaní bromazepamu so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. azolové antimykotiká, inhibítory proteázy alebo niektoré makrolidy) je potrebná opatrnosť a má sa zvážiť podstatné zníženie dávky. V prípade narkotických analgetík sa môže vyskytnúť tiež silnejší pocit eufórie, čo vedie k zvýšeniu psychickej závislosti.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Aj keď nie sú k dispozícii žiadne špecifické klinické údaje pre bromazepam, veľké množstvo údajov založených na kohortných štúdiách ukazuje, že expozícia benzodiazepínom v prvom trimestri nie je spojená so zvýšeným rizikom závažnej malformácie. Avšak niektoré včasné porovnávacie epidemiologické štúdie zistili zvýšené riziko ráštepu ústnej dutiny. Tieto údaje naznačujú, že riziko narodenia dieťaťa s ráštepom ústnej dutiny po expozícii benzodiazepínom u matky je menšie ako 2/1000 v porovnaní s bežnou populáciu, kde očakávaná miera tohto defektu je približne 1/1000.

Terapia benzodiazepínmi vo vysokých dávkach počas druhého a/alebo tretieho trimestra tehotenstva odhalila pokles aktívnych pohybov plodu a variabilitu v srdcovom rytme plodu.


Pokiaľ je z medicínskych dôvodov liečba potrebná počas poslednej fázy tehotenstva, dokonca aj pri nízkych dávkach, môže byť pozorovaný „floppy infant“ syndróm ako axiálna hypotónia, sacie problémy vedúce k slabému priberaniu na hmotnosti. Tieto príznaky sú reverzibilné, ale v závislosti od polčasu vylučovania lieku, môžu trvať od 1 do 3 týždňov. Pri vysokých dávkach sa môže u novorodenca objaviť respiračná depresia alebo apnoe a hypotermia. Navyše môžu byť niekoľko dní po pôrode u novorodenca pozorované abstinenčné príznaky s hyperexcitabilitou, agitáciou a trasom, aj keď nie je pozorovaný „floppy infant“ syndróm.


Ak vezmeme do úvahy tieto údaje, použitie bromazepamu počas tehotenstva sa môže sa zvážiť, pokiaľ budú prísne dodržané terapeutické indikácie a dávkovanie.


Pokiaľ je liečba bromazepamom nutná počas poslednej fázy tehotenstva, treba sa vyhnúť vysokým dávkam a u novorodenca sa majú monitorovať abstinenčné príznaky a/alebo „floppy infant“ syndróm.


Laktácia

Keďže sa bromazepam vylučuje do materského mlieka, dojčenie sa počas liečby neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sedácia, amnézia, zhoršená koncentrácia a zhoršená svalová funkcia môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak dĺžka spánku nie je dostatočná, znížená pozornosť je pravdepodobnejšia (pozri časť 4.5). Tento účinok je silnejší, ak pacient užil alkohol.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby bromazepamom, sú zatriedené do nasledovných skupín podľa frekvencie výskytu:

 • veľmi časté (≥ 1/10),

 • časté (≥ 1/100 až <1/10),

 • menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100),

 • zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000),

 • neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Hypersenzitivita, anafylaktický šok, angioedém

Psychické poruchy

Neznáme

Stav zmätenosti*, emocionálna porucha*, poruchy libida, lieková závislosť**, zneužívanie liekov**, abstinenčný syndróm**

Depresia

Paradoxné reakcie ako sú nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, zlosť, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie **

Anterográdna amnézia**, porucha pamäti

Poruchy nervového systému

Neznáme

Ospalosť*, bolesť hlavy*, závraty*, znížená pozornosť*, ataxia*

Poruchy oka

Neznáme

Dvojité videnie*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Neznáme

Srdcové zlyhanie vrátane zastavenia srdca

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

Respiračná depresia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

Nevoľnosť*, vracanie*, zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Vyrážka, svrbenie, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

Svalová slabosť*

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Retencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

Únava*

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Neznáme

Pády, zlomeniny***

*Tieto javy sa vyskytujú predovšetkým na začiatku liečby a zvyčajne vymiznú pri opakovanom podávaní.

**pozri časť 4.4 „Upozornenia a opatrenia“.

***Riziko pádov a zlomenín je zvýšené u tých, ktorí súbežne užívajú sedatíva (vrátane alkoholických nápojov) a u starších osôb.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Benzodiazepíny často spôsobujú ospalosť, ataxiu, dysartriu a nystagmus. Ak sa tento liek podáva samotný, predávkovanie bromazepamom je zriedkavo život ohrozujúce, môže však spôsobiť nezreteľnú reč, areflexiu, apnoe, hypotenziu, kardiorespiračnú depresiu a kómu. Ak sa vyskytne kóma, zvyčajne trvá niekoľko hodín, ale môže byť dlhšia a cyklická, najmä u starších pacientov. Účinky respiračnej depresie sú závažnejšie u pacientov s respiračným ochorením.

Benzodiazepíny zvyšujú účinky iných látok tlmiacich centrálny nervový systém, vrátane alkoholu.


Liečba

Podľa klinického stavu pacienta sa majú sledovať životné funkcie a vykonať podporné opatrenia. Najmä u niektorých pacientov môže byť potrebná symptomatická liečba kardiorespiračných účinkov alebo účinkov na centrálny nervový systém.


Aby sa zabránilo ďalšej absorpcii, má sa použiť aktívne uhlie ako vhodná metóda na liečbu počas prvých 1 – 2 hodín. Ak sa použije aktívne uhlie, je dôležité, aby u ospalých pacientov ostali dýchacie cesty otvorené. V prípade zmiešaného predávkovania sa môže zvážiť výplach žalúdka, avšak nie ako rutinné opatrenie.


Ak je depresia CNS závažná, má sa zvážiť použitie flumazenilu, benzodiazepínového antagonistu. Ten sa má podávať len pod prísnym dohľadom. Má krátky biologický polčas (približne jednu hodinu), preto sa majú pacienti, ktorým sa podal, sledovať, až kým jeho účinky nevymiznú. Flumazenil sa má používať s mimoriadnou opatrnosťou v kombinácii s liekmi, ktoré znižujú záchvatový prah (napr. tricyklické antidepresíva). Pre ďalšie informácie o správnom používaní flumazenilu, pozri súhrn charakteristických vlastností pre tento liek.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Anxiolytiká, deriváty benzodiazepínu, ATC kód: N05BA08


Typický farmakologický účinok benzodiazepínov je anxiolytický, hypnotický, svalovo-relaxačný a antikonvulzívny. Vo všeobecnosti benzodiazepíny účinkujú depresívne na centrálny nervový systém (CNS), vyvolávajúc všetky úrovne depresie CNS od miernej sedácie po hypnózu a až kómu, v závislosti od dávky.

Presné miesto mechanizmu účinku nie je úplne preskúmané. Predpokladajú sa rôzne mechanizmy účinku. Je predpoklad, že benzodiazepíny zvyšujú alebo uľahčujú inhibičný účinok neurotransmiteru kyseliny gamma-aminomaslovej (GABA), čo je jeden z hlavných inhibičných neurotransmiterov v mozgu a sprostredkovateľ pre- a post-synaptickej inhibície vo všetkých oblastiach CNS interakciou medzi benzodiazepínami a špecifickými neuronálnym membránovým receptorom.

Bromazepam je benzodiazepínové liečivo, ktoré sa viaže na špecifické benzodiazepínové receptory v receptorovom GABA komplexe.

Používa sa väčšinou ako anxiolytikum najmä pri liečbe somaticky a viscerálne manifestovanej anxiety.

V pokusoch na zvieratách mal bromazepam silnejšie ukľudňujúce, antikonvulzívne, svalovo-relaxačné a sedatívne vlastnosti ako diazepam.

V nižších dávkach Lexaurin selektívne zmierňuje napätie a úzkosť. Vo vysokých dávkach sa prejavia sedatívne a svalovo-relaxačné vlastnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní bromazepamu sa maximálna koncentrácia v plazme dosahuje do 1 alebo 2 hodín. Priemerná biologická dostupnosť nezmenenej substancie je 84 %.


Distribúcia

V priemere 70 % bromazepamu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Po opakovaných dávkach je akumulácia minimálna. Ustálená koncentrácia v plazme (steady-state) sa zvyčajne dosiahne za krátku dobu (2 až 3 dni).


Biotransformácia

Bromazepam sa metabolizuje v pečeni. Z kvantitatívneho hľadiska sú dominantné dva metabolity: 3-hydroxy-bromazepam a 2-(2-amino-6-brom-3-hydroxybenzoyl)pyridín. Vylučujú sa močom prevažne v konjugovanej forme.


Eliminácia

Priemerný biologický polčas je 12 hodín, v rozmedzí od 8 do 20 hodín, ale môže byť dlhší u starších pacientov. Po prerušení liečby dochádza k rýchlej eliminácii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Orálna LD50 je 2000-3000 mg/kg u myší a 1900-3050 mg/kg u potkanov. Letálna (LD50) dávka aplikovaná intraperitoneálne u myší bola 200 mg/kg. Pri letálnych dávkach mal bromazepam u myší kardiotoxický účinok. V dávkach do 40 mg/kg sa u potkanov neprejavil účinok na fertilitu a v tých istých dávkach ani teratogénny účinok u potkanov a králikov. Zvýšenie úmrtnosti plodov sa vyskytlo u králikov pri podaní dávok 10 a 40 mg/kg. V Amesovej skúške bromazepam vykazuje mutagénny účinok a bol schopný vyvolať aberáciu v štruktúre chromozónov vo vysoko toxických koncentráciách v bunkách čínskych škrečkov. Neuskutočnili sa dlhodobé štúdie na vylúčenie karcinogénneho účinku bromazepamu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lexaurin 1,5 mg:

monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

povidón,

stearan horečnatý,

mastenec.


Lexaurin 3 mg:

monohydrát laktózy,

erytrozín (E 127),

kukuričný škrob,

povidón,

stearan horečnatý,

mastenec.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC, chráňte pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (Al/PVC fólia): 28, 30, 100 tabliet s obsahom 1,5 mg.

28, 30, 100 tabliet s obsahom 3 mg.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Liek obsahuje liečivo uvedené v zozname omamných a psychotropných látok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Lexaurin 1,5 mg: 68/0010/84-S

Lexaurin 3 mg: 68/0366/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.4.1984

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31.8.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

8


Lexaurin 3 mg