+ ipil.sk

Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztokPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Lidocain EGIS20 mg/mlinjekčný roztok

lidokaíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lidocain injekčný roztok a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lidocain injekčný roztok

3. Ako používať Lidocain injekčný roztok

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lidocain injekčný roztok

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lidocain injekčný roztok a na čo sa používa


Liek je určený na lokálne alebo regionálne znecitlivenie a na prevenciu a liečbu určitých komorových arytmií (nepravidelná činnosť srdca).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lidocain injekčný roztok


Nepoužívajte Lidocain injekčný roztok

 • ak ste alergický na lidokaín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte závažné ochorenie pečene;

 • ak máte výrazne zníženú srdcovú frekvenciu (pulz);

 • ak máte určitý typ porúch vedenia vzruchov v srdci (AV-blokáda II. alebo III. stupňa);

 • ak máte výrazne zníženú funkciu ľavej komory srdca (vaše srdce nepracuje správne);

 • ak máte Adams-Stokesov syndróm (poruchy srdcového rytmu) spojený s krátkodobou stratou vedomia;

 • ak ste v minulosti mali epileptický záchvat vyvolaný lidokaínom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám bude Lidocain injekčný roztok podávaný, obráťte sa na svojho lekára ak:

 • máte sklon k patologicky zvýšenej telesnej teplote (malígna hypertermia). V týchto prípadoch je

bezpečnosť takzvaných anestetík amidového typu pochybná, preto je potrebné vyhýbať sa ich

používaniu.

 • ste pacient s neurologickým ochorením, deformáciami chrbtice, otravou krvi a vysokým tlakom, tak

anestézia v blízkosti chrbtice si vyžaduje veľkú opatrnosť.

 • sa injekcia podáva do zapáleného alebo infikovaného miesta môže byť účinok lokálneho

anestetika znížený.

 • ste pacient s obehovým zlyhaním, hypovolémiou (zníženie celkového množstva krvi), hypotenziou (nízky krvný tlak), poškodením pečene a obličkovou nedostatočnosťou, je potrebná mimoriadna opatrnosť a nižšie dávky lidokaínu.

 • trpíte zriedkavým vrodeným ochorením (tzv. porfýriou) dostanete lidokaín iba v prípade núdze.

 • ste starší pacient, alebo pacient trpiaci epilepsiou, poruchami vedenia vzruchu a respiračnej nedostatočnosti, je potrebný opatrný postup.

 • sa používa pri srdcových arytmiách, je počas podávania potrebné kontinuálne monitorovanie EKG.


Použitie lidokaínu počas pôrodu môže u dieťaťa niekedy vyvolať spomalenie alebo zrýchlenie pulzu, preto

je potrebné dôsledné sledovanie.


Deti

Deťom sa majú podávať nižšie celkové dávky v závislosti od telesnej hmotnosti a v zriedenejších roztokoch (5 mg/ml (0,5 %), 10 mg/ml (1 %)).


Iné lieky a Lidocain injekčný roztok

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože Lidocain injekčný roztok a liečivá iných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať účinkom a ich súčasné užívanie môže vyžadovať zvýšenú obozretnosť a upravenie dávok.

Týka sa to nasledujúcich liekov:

 • cimetidín, petidín, bupivakaín, propranolol, amitriptylín, nortriptylín, chlorpromazín, imipramín – môžu zvyšovať účinok lidokaínu,

 • fenytoín - zvyšuje nežiaduce účinky lidokaínu na srdce,

 • sedatíva – sedatívne účinky sú zvýraznené,

 • niektoré antiarytmiká (chinidín, prokaínamid, dizopyramid, ajmalín) alebo antipsychotiká (napr. olanzapín, kvetiapín) –môžu sa vyvinúť závažné srdcové arytmie; amiodaron- môže posilniť účinok na srdce,

 • svalové relaxanciá – lidokaín zvyšuje ich účinok,

 • kombinácia lidokaínu s prokaínamidom môže vyvolať halucinácie a výraznú excitáciu (delírium),

 • iné lokálne anestetiká alebo podobné lieky napr.: mexiletín: toxický účinok sa môže zvýrazniť.


Lidocain injekčný roztok a alkohol

Požitie značného množstva alkoholu zvyšuje tlmivý účinok lidokaínu na dýchanie a preto sa neodporúča konzumovať alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Lidocain injekčný roztok môže prechádzať placentou. Liek sa nemá podávať počas tehotenstva hlavne v prvom trimestri pokiaľ očakávané prínosy neprevažujú riziká. Malé množstvo podanej dávky sa môže vylúčiť do materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa je prakticky nulové; aj napriek tomu podanie lieku dojčiacim matkám vyžaduje opatrnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže účinkovať na centrálny nervový systém, preto má lekár po lokálnej anestézii stanoviť rozsah obmedzení individuálne podľa zákroku.


 1. Ako používať Lidocain injekčný roztok


Odporúčané dávky:


Dospelí:


Pri lokálnej anestézii dávka vždy závisí od miesta podania a charakteristík pacienta. Obvyklé dávky sa pohybujú medzi 5 až 300 mg. Ak sú potrebné vyššie dávky, treba podávať zriedený roztok.


Použitie u detí a dospievajúcich:


Deťom sa podávajú nižšie celkové dávky, podľa telesnej hmotnosti a zriedenejšie roztoky (5 mg/ml (0,5 %), 10 mg/ml (1 %)).

Maximálna jednotlivá dávka lidokaínu je 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Maximálna dávka sa nesmie opakovať počas 24 hodín.


V kardiológii sa musí Lidocain injekčný roztok zriediť a najprv podať ako bolusová injekcia do žily a potom v infúzii.


Odporúčané dávky:

Dospelí:

Bolus: 1 až 2 mg/kg telesnej hmotnosti (maximálne 100 mg) možno podať ako prvú dávku v pomalej intravenóznej injekcii. Opakovaná dávka 0,5 až 0,75 mg/kg telesnej hmotnosti sa môže podať 5 až 10 minút neskôr až do maximálnej celkovej dávky 300 mg.


Infúzia: Odporúča sa pridať jednu ampulku Lidocain 20 mg/ml injekčného roztoku do 500 ml roztoku Isodexu alebo Ringerovho roztoku a podávať dávku lidokaínu 20 až 55 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti/min (maximálne 4 mg/min). Ak si to stav pacienta vyžaduje, môže sa podávať udržiavacia dávka 1 mg/min v infúzii. Odporúča sa, aby infúzii vždy predchádzala bolusová injekcia intravenózne.


Maximálna dávka: dávka lidokaínu podaná za hodinu nesmie nikdy prekročiť 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti alebo maximálnu celkovú dávku 300 mg.


Použitie u detí a dospievajúcich:


Účinnosť a bezpečnosť použitia lodikaínu v pediatrickej kardiológii sa dostatočne nesledovala. Odporúčaná počiatočná dávka je 1 mg/kg telesnej hmotnosti ako bolus, potom možno podať infúziu 20 až 50 mikrogramov/ kg telesnej hmotnosti /min. V prípade nedostatočného účinku možno podať druhú injekciu v dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti.


Pri zlyhaní srdca a pečeňovej nedostatočnosti sa odporúča znížiť dávku o 40 %.

U starších pacientov so zlyhaním srdca klesá plazmatický klírens, preto sa odporúčajú nižšie dávky.

U pacientov s ochorením srdca je počas podávania lieku povinné sledovanie lekárom a EKG monitorovanie.


Ak ste dostali viac Lidocainu injekčného roztoku, ako máte

Ak ste dostali viac Lidocainu injekčného roztoku, ako ste mali alebo ste precitlivený na lidokaín a odpovedáte intenzívne na obvyklé dávky môžu sa objaviť príznaky predávkovania.


Príznaky predávkovania môžu byť tieto:

Necitlivosť jazyka a pier, nepokoj, úzkosť, šumenie v ušiach, závraty, rozmazané videnie, tras, depresia (smutná nálada), nespavosť a záchvaty.

V prípade predávkovania kontaktujte svojho lekára, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Liečba predávkovania

Pri lokálnej anestézii je obzvlášť dôležité monitorovať pacientove kardiovaskulárne a respiračné funkcie ako aj jeho vedomie. Zmeny týchto parametrov môžu naznačovať predávkovanie lidokaínom a pacientovi je okamžite nutné podať kyslík. Je potrebné zabezpečiť priechodné dýchacie cesty a v prípade potreby asistované alebo umelé dýchanie.

Kŕče sa môžu liečiť benzodiazepínmi (napr. diazepam) alebo krátkodobo pôsobiacimi barbiturátmi (napr. pentobarbital), treba však pri tom zohľadniť, že tieto lieky môžu po intravenóznom podaní spôsobiť útlm dýchania.

Kardiovaskulárne komplikácie vyžadujú symptomatickú liečbu. Bradykardia a poruchy vedenia sa môžu liečiť 0,5 až 1 mg atropínu intravenózne a sympatomimetikami; v prípade hypotenzie sa môžu podať antagonisty -receptorov. Môže byť potrebné intravenózne dopĺňanie tekutín a elektrolytov. Pri zástave srdca je potrebné okamžite začať s resuscitáciou. V akútnej fáze predávkovania lidokaínom je dialýza neúčinná.


Ak prestanete používať Lidocain injekčný roztok

Ak prestanete používať Lidocain injekčný roztok príznaky vášho ochorenia sa môžu znovu objaviť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po podaní Lidocainu injekčného roztoku sa môžu objaviť tieto vedľajšie účinky:


Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

Nevoľnosť, vracanie.


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

Spomalený pulz, nízky krvný tlak, poruchy vedenia vzruchov v srdci, srdcová zástava.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000):

Reakcie z precitlivenosti s obehovým kolapsom.


Neznáme (frekvencia sa z dostupných údajov nedá určiť):

Nespavosť, závraty, necitlivosť jazyka a pier, šumenie v ušiach, po podaní vyšších dávok nepokoj, eufória (prehnane dobrá nálada), dezorientácia, tras, záchvaty, strata vedomia, nedostatočné dýchanie. Kožné reakcie, opuch. Rozmazané videnie, dvojité videnie, prechodná slepota môžu byť príznakmi toxicity lidokaínu.


Pri spinálnej alebo epidurálnej anestézii môže dôjsť k strate funkcií konečníka, močového mechúra a sexuálnych funkcií a môže sa objaviť necitlivosť v oblasti hrádze. Pravdepodobnosť týchto účinkov stúpa, ak sa podávajú vyššie dávky. V zriedkavých prípadoch sa stratené funkcie obnovujú pomaly (niekoľko mesiacov) úplne alebo neúplne.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v

Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lidocain injekčný roztok


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lidocain injekčný roztok obsahuje


Liečivo je: 40 mg lidokaíniumchloridu v každej ampulke.

Ďalšie zložky sú:chlorid sodný na injekciu, voda na injekciu, NaOH a HCl na úpravu pH.


Ako vyzerá Lidocain injekčný roztok a obsah balenia


Vzhľad: bezfarebný, úplne číry roztok

Balenie: 10 x 2 ml

Vnútorný obal: 2 ml roztoku naplneného v bezfarebných sklenených ampulkách (typu I) tvaru B s jedným bielym bodom zlomu a jedným zeleným kódovým krúžkom.

Vonkajší obal: plastová vanička z PVC s PETP/PE, 2 vaničky v papierovej škatuli.

Proces otvárania (pre zdravotnícky personál):

V ľavej ruke držte telo ampulky medzi palcom a ohnutým ukazovákom. Ampulku držte farebnou časťou nahor (obrázok 1.)! Uchopte hrdlo medzi palec a ohnutý ukazovák vašej druhej (pravej) ruky. Palec musí prekrývať bod na ampulke (obrázok 2.). Stlačením pravého palca a vytvorením protitlaku ľavým ukazovákom vyviňte mierny a konštatný pružný pohyb bez pohnutia rukami od seba alebo bližšie k sebe (obrázok 3.). Krk ampulky môže zlomiť kedykoľvek po vyvinutí počiatočného tlaku a nemusíte cítiť kedy sa ampulka zlomí (obrázok 4.).Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapest, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.

5

Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Lidocain EGIS 20 mg/mlinjekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá ampulka obsahuje 40 mg lidokaíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Bezfarebný, úplne číry roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Anestézia:

Injekcia je určená na navodenie lokálnej anestézie a na všetky typy regionálnej anestézie ako napr. blokáda periférnych nervov, blokáda centrálnych nervov a intravenózna regionálna anestézia. Vo všeobecnosti sa v chirurgii, gynekológii a zubnom lekárstve používa roztok lidokaín – adrenalín. Lidocain EGIS2 mg/ml injekčný roztoksa primárne odporúča v prípadoch, kedy sú celkové účinky adrenalínu nežiaduce (precitlivenosť na adrenalín, hypertenzia, diabetes a glaukóm), alebo ak je potrebný iba krátky anestetický účinok.

V úvode anestézie, aby sa uľavilo od bolesti vyvolanej injekciou propofolu, sa môže injekcia lidokaínu podať priamo do dávky anestetika použitého na anestéziu v plastovej striekačke v pomere 20:1. (20 dielov anestetika obsahujúceho propofol, 1 diel lidokaínu v koncentrácii 5 mg/ml (0,5 %) alebo 10 mg/ml (1 %)).


Terapeutické použitie:

Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztok poskytuje dobrý analgetický účinok pri rôznych bolestivých stavoch (lumbago, ischias a pod.). V týchto indikáciách sa však odporúča namiesto 2 % injekčného roztoku použiť zriedený 1 % roztok lidokaínu.


Kardiológia

Liečba pretrvávajúcej monomorfnej ventrikulárnej tachykardie, ktorá sa opakuje alebo je refraktérna na priamu kardioverziu.

Liečba polymorfnej ventrikulárnej tachykardie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri lokálnej anestézii sa má lidokaín vždy podávať v dávkach nižších ako v zmesi lidokaín – adrenalín. Dávka vždy závisí od miesta podania a charakteristík pacienta. Odporúča sa podávať najnižšiu účinnú koncentráciu a dávku.


Dávkovanie


Dospelí


Zvyčajné dávky:


Lidokain injekčný roztok (bez adrenalínu)

Zákrok

Koncentrácia

Objem

Celková dávka

Infiltrácia

- Perkutánna


- Intravenózna regionálna


5 mg/ml (0,5 %) alebo 10 mg/ml (1 %)

5 mg/ml (0,5 %)


1-60 ml


10-60 ml


5-300 mg


50-300 mg

Blokáda periférnych nervov

- Brachiálny pletenec

- Zubné lekárstvo

- Interkostálna

- Paravertebrálna

- Pudendálna (bilat.)


15 mg/ml (1,5 %)

20 mg/ml (2 %)

10 mg/ml (1 %)

10 mg/ml (1 %)

10 mg/ml (1 %)


15-20 ml

1-5 ml

3 ml

3-5 ml

10 ml


225-300 mg

20-100 mg

30 mg

30-50 mg

100 mg

Paracervikálne

- Pôrodnícka analgézia (bilat.)


10 mg/ml (1 %)


10 ml


100 mg

Blokáda nervov sympatika

- Cervikálna (ganglion stellatum)

- Lumbálna


10 mg/ml (1 %)

10 mg/ml (1 %)


5 ml

5-10 ml


50 mg

50-100 mg

Blokáda centrálnych nervov

- Epidurálna*

Torakálna

Lumbálna

Analgézia

Anestézia

*Dávka závisí od počtu dermatómov, ktoré majú byť znecitlivené (2-3 ml/dermatóm)


10 mg/ml (1 %)

10 mg/ml (1 %)

15 mg/ml (1,5 %)

20 mg/ml (2 %)


20-30 ml

25-30 ml

15-20 ml

10-15 ml


200-300 mg

250-300 mg

225-300 mg

200-300 mg

Kaudálne

Pôrodnícka analgézia

Chirurgická anestézia


10 mg/ml (1 %)

15 mg/ml (1,5 %)


20-30 ml

15-20 ml


200-300 mg

225-300 mg


K anestézii prstov rúk a nôh (ako aj penisu, uší a nosa) sa má používať výlučne lidokaín bez adrenalínu: 2-3 ml 20 mg/ml (2 %) Lidocainu injekčného roztoku.


Maximálna dávka:

U zdravých dospelýchje maximálna jednorazová dávka lidokaínu 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti, maximálna celková dávka je 300 mg. Pri kontinuálnej epidurálnej alebo kaudálnej anestézii sa nesmie maximálna celková dávka zopakovať počas 90 minút. Pri paracervikálnej blokáde (či už v pôrodníctve alebo mimo pôrodníctva) je maximálna dávka podaná počas 90 minút 200 mg. Liek sa má podávať ako pomalé injekcie v 5 minútových intervaloch na obe strany.

Pri intravenóznej regionálnej anestézii je maximálna dávka pre dospelého 4 mg/kg telesnej hmotnosti.


Pediatrická populácia:

Deťom sa majú podávať nižšie celkové dávky v závislosti od telesnej hmotnosti a v zriedenejších roztokoch (0,5 %, 1 %). Maximálna jednorazová dávka lidokaínu je 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Maximálna dávka sa nesmie zopakovať v rámci 24 hodín.


V kardiológiisa má injekčný roztok Lidocainu EGIS 20 mg/ml zriediť a podať najskôr ako bolusová injekcia intravenózne a následne ako infúzia.


Dávkovanie


Dospelí


Zvyčajné dávky:

Bolus:1 až 2 mg/kg telesnej hmotnosti (maximálne 100 mg) možno podať ako prvú dávku v pomalej intravenóznej injekcii. Opakovaná dávka 0,5 až 0,75 mg/kg telesnej hmotnosti sa može podať o 5 až 10 minút neskôr až do maximálnej celkovej dávky 300 mg.


Infúzia:Odporúča sa pridať jednu ampulku Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčného roztoku do 500 ml roztoku Isodexu alebo Ringerovho roztoku a podať dávku lidokaínu 20 až 55 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti/min (maximálne 4 mg/min). Na udržiavaciu liečbu sa môže podávať 1 mg/min v infúzii tak dlho, kým to vyžaduje stav pacienta. Odporúča sa, aby infúziu vždy predchádzala bolusová injekcia intravenózne.


Maximálna dávka:u dospelých nemá dávka lidokaínu podaná počas 1 hodiny presiahnuť 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti, alebo maximálnu dávku 300 mg.


Pediatrická populácia: Účinnosť a bezpečnosť použitia lidokaínu v pediatrickej kardiológii nie je dostatočne preskúmaná. Podľa odporúčania Americkej kardiologickej spoločnosti (American Heart Association) sa môže podať počiatočná dávka 1 mg/kg telesnej hmotnosti a potom infúzia s 20 až 50 mikrogramami/kg telesnej hmotnosti/minútu. Pri nedostatočnom účinku sa môže podať druhá injekcia s dávkou 1 mg/kg telesnej hmotnosti.


Pri zlyhaní srdca a hepatálnej nedostatočnosti: odporúča sa znížiť dávku o 40 %.


U starších pacientov so zlyhaním srdcasa znižuje plazmatický klírens, preto sa odporúčajú nižšie dávky.

Pri používaní tohto lieku u kardiologických pacientov je nevyhnutné kontinuálne lekárske sledovanie a monitorovanie EKG.


Spôsob podávania

Na intravenózne použitie, na infiltráciu, na perineurálne použitie, na použitie v zubnom lekárstve, na endocervikálne použitie, na epidurálne použitie atď.

Toxicita sa môže znížiť nariedením injekčného roztoku; preto je opodstatnené používanie zriedeného roztoku, keď sú potrebné vyššie dávky. Injekčný roztok sa môže riediť 0,9 % roztokom NaCl.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Kardiogénny šok, významne znížená funkcia ľavej komory, A-V blokáda II alebo III stupňa, ťažká bradykardia, Adams-Stokesov syndróm, grand mal záchvaty indukované lidokaínom v anamnéze.

 • Ťažké poškodenie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Pri lokálnej anestézii tkanív s bohatou vaskularizáciou (napr. krk v prípade operácie strumy) vyžaduje podanie osobitnú opatrnosť, aby sa zabránilo intravaskulárnemu podaniu. Preto, aby sa predišlo intravaskulárnemu podaniu, pred vytlačením obsahu striekačky sa má piest vždy zatiahnuť späť, aj keď neprítomnosť krvi v striekačke ešte úplne nevylučuje možnosť intravaskulárneho podania.

 • Pri podávaní v oblasti hlavy a krku vrátane retrobulbárneho a dentálneho použitia ako aj pri blokáde ganglium stellatum, sa majú použiť nižšie dávky, pretože sa môžu vyskytnúť systémové toxické symptómy v dôsledku retrográdneho toku smerom k cerebrálnej cirkulácii.

 • Bezpečnosť anestetík amidového typu je sporná u pacientov s predispozíciou na malignú hypertermiu; preto sa ich použitiu treba v týchto prípadoch vyhnúť.

 • Epidurálna anestézia sa má začať podaním testovacej dávky, aby sa zabránilo náhodnému subdurálnemu alebo intravazálnemu podaniu. U pacienta je potrebné starostlivo sledovať toxické účinky na kardiovaskulárny a centrálny nervový systém (pretože epidurálne dávky sú vždy vyššie ako dávky subdurálne).

 • Anestézia v blízkosti chrbtice vyžaduje mimoriadnu opatrnosť u pacientov s neurologickým ochorením, deformáciou chrbtice, septikémiou a ťažkou hypertenziou.

 • Paracervikálna blokáda môže niekedy spôsobiť bradykardiu/tachykardiu plodu a je potrebné starostlivé monitorovanie frekvencie srdca plodu.

 • Účinok lokálnych anestetík sa môže znížiť, ak sa injekcia podá do zapálenej alebo infikovanej oblasti.

 • V kardiológii sa majú normalizovať hladiny draslíka pred použitím lidokaínu (hypokaliémia znižuje účinok lidokaínu).

 • Keď sa lidokaín podáva pacientom s obehovým zlyhaním, hypovolémiou, hypotenziou, poškodením pečene a renálnou nedostatočnosťou je potrebná zvýšená opatrnosť a nižšie dávky. U starších pacientov je tiež potrebná opatrnosť (pozri časť 4.2), ďalej pri epilepsii, poruchách vedenia vzruchu, respiračnej nedostatočnosti a kedykoľvek, keď podaná dávka pravdepodobne spôsobí vysoké plazmatické hladiny.

 • Pacienti užívajúci antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón) majú byť pod dozorom a EKG monitoringom, keďže účinky na srdce môžu byť aditívne.

 • U pacientov s akútnou profýriou je Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztok pravdepodobne porfyrínogénny a má sa predpisovať iba pri silných alebo akútnych indikáciách.

 • Počas podávania sa vyžaduje kontinuálne monitorovanie EKG. Výrazná bradykardia, predĺženie PQ intervalu, rozšírenie QRS intervalu alebo nová arytmická epizóda vyžadujú zníženie dávky alebo prerušenie liečby, ak je to potrebné. Pri výraznej bradykardii sa môže podať 0,5 až 1 mg atropínu intaravenózne a ak je to potrebné, pri hypotenzii sa môžu podať intravenózne sympatomimetiká a/alebo antagonisty beta-receptorov.


POČAS LIEČBY LIDOKAÍNOM MUSIA BYŤ VŽDY PO RUKE LIEKY A VYBAVENIE potrebné NA RESUSCITÁCIU!


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Cimetidín, petidín, bupivakaín, propranolol, chinidín, disopyramid, amitriptylín, nortriptylín, chlórpromazín, imipramín zvyšujú hladiny lidokaínu v sére znížením jeho metabolizmu v pečeni.

 • Fenytoín zvyšuje kardiodepresívny účinok lidokaínu.

 • Abúzus alkoholu zvyšuje tlmivý účinok lidokaínu na dýchanie.

 • Treba postupovať opatrne pri podávaní v kombinácii so sedatívami – sedatívne účinky sa zosilujú.

 • Kombinácia s antiarytmikami typu I/a (chinidín, prokaínamid, dizopyramid, ajmalín) alebo s niektorými antipsychotikami (napr. olanzapín, kvetiapín) môže viesť k predĺženiu Q-T segmentu a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže rozvinúť atrioventrikulárna blokáda alebo ventrikulárna fibrilácia.

 • Lidokaín môže zvýšiť účinok myorelaxancií, pretože znižuje prenos na neurosvalovej platničke.

 • Kombinácia lidokaínu s prokaínamidom môže navodiť halucinácie a delírium. Súčasné podávanie prokaínamidu pravdepodobne potencuje neurologické nežiaduce účinky lidokaínu.

 • Špecifické interakčné štúdie s lidokaínom a antiarytmikami triedy III (napr. amiodarón) sa neuskutočnili, ale odporúča sa opatrnosť (pozri časť 4.4).

 • Lidokaín sa má používať opatrne s inými lokálnymi anestetikami alebo štrukturálne podobnými látkami napr. mexiletín, pretože toxické účinky sú aditívne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V predklinických testoch reprodukčnej toxicity u potkanov, dávky 6,6-krát vyššie ako humánna dávka nespôsobovali fetotoxicitu, avšak tieto zistenia nemajú vždy prediktívnu hodnotu pre klinické situácie.


Gravidita

Kontrolované klinické skúšania s tehotnými ženami sa zatiaľ nerealizovali. Lidokaín môže prestupovať placentou. Liek sa nemá používať v tehotenstve, najmä v prvom trimestri, pokiaľ sa nepredpokladá, že prínosy prevýšia možné riziká.


Laktácia

Malé množstvo podanej dávky sa môže vylučovať do materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa je prakticky nulové; aj napriek tomu podávanie lieku dojčiacim matkám vyžaduje opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže účinkovať na centrálny nervový systém (pozri 4.8), ktoré môžu ovplyvniť schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto má lekár po lokálnej anestézii individuálne stanoviť rozsah obmedzení.


 1. Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov závisí od dávky.

Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 to <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: precitlivenosť, anafylaktoidné reakcie


Psychické poruchy:

Neznáme: Po podaní vyšších dávok nepokoj, eufória, dezorientácia


Poruchy nervového systému:

Neznáme: Ospalosť, závrat. Po podaní vyšších dávok tras, kŕče, strata vedomia.


Poruchy oka:

Neznáme: Zahmlené videnie, diplopia, prechodná slepota môžu byť príznakmi lidokaínovej toxicity.


Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé:bradykardia, poruchy vedenia vzruchu,zástava srdca


Poruchy ciev:

Zriedkavé: hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme: Po podaní vyšších dávok respiračná tieseň.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: nevoľnosť, vracanie, necitlivosť jazyka a pier


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé: kožné reakcie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé: edém


Pri spinálnej alebo epidurálnej anestézii sa môže vyskytnúť čiastočná alebo celková spinálna blokáda s hypotenziou, stratou funkcií rekta, močového mechúra a sexuálnych funkcií, necitlivosť v perineálnej oblasti. Pravdepodobnosť takýchto účinkov sa zvyšuje, keď sa podáva vyššia dávka alebo ak sa lidokaín omylom podá do spinálneho priestoru (t.j. ak sa dávka určená do epidurálneho priestoru dostane do spinálneho priestoru). V zriedkavých prípadoch sa stratené motorické, senzorické a/alebo vegetatívne funkcie po takýchto intervenciách vracajú pomaly (počas niekoľkých mesiacov) alebo neúplne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Prvými príznakmi toxicity centrálneho nervového systému môžu byť znížená citlivosť na jazyku a perách, nepokoj, úzkosť, tinitus, závrat, rozmazané videnie, tras, depresia a ospalosť.

Pri lokálnej anestézii je obzvlášť dôležité monitorovať pacientove kardiovaskulárne a respiračné funkcie ako aj jeho/jej vedomie. Zmeny týchto parametrov môžu naznačovať predávkovanie lidokaínom a pacientovi je okamžite nutné podať kyslík. Je potrebné zabezpečiť priechodné dýchacie cesty a v prípade potreby asistované alebo umelé dýchanie.

Kŕče sa môžu liečiť benzodiazepínmi (napr. diazepam) alebo krátkodobo pôsobiacimi barbiturátmi (napr. pentobarbital), treba však pri tom zohľadniť, že tieto lieky môžu po intravenóznom podaní spôsobiť útlm dýchania.

Kardiovaskulárne komplikácie vyžadujú symptomatickú liečbu. Bradykardia a poruchy vedenia sa môžu liečiť 0,5 až 1 mg atropínu intravenózne a sympatomimetikami; v prípade hypotenzie sa môžu podať antagonisty -receptorov. Môže byť potrebné intravenózne dopĺňanie tekutín a elektrolytov. Pri zástave srdca je potrebné okamžite začať s resuscitáciou. V akútnej fáze predávkovania lidokaínom je dialýza neúčinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lokálne anestetiká, amidy

ATC kód: N01BB02


Mechanizmus účinku:

Lidokaín je lokálne anestetikum amidového typu a antiarytmikum typu Ib.

Ako anestetikum je to látka so strednou účinnosťou s rýchlym nástupom a krátkym trvaním účinku. Lidokaín má účinky stabilizujúce membránu. Inhibuje rýchly influx sodíkových iónov cez bunkovú membránu a tým vznik akčného potenciálu. V dôsledku toho inhibuje excitáciu a aj šírenie stimulu. Na úrovni Purkyněho vlákien a ventrikulárneho svalu, lidokaín skracuje trvanie akčného potenciálu a efektívnej refraktérnej fázy (ERP). Relatívne k celému trvaniu akčného potenciálu sa trvanie ERP v skutočnosti predĺži. Spontánna ventrikulárna automaticita sa redukuje a fibrilačný prah sa pod účinkom lidokaínu zvyšuje. Liek nemá žiaden účinok na predsiene a neovplyvňuje rýchlosť atrioventrikulárneho vedenia. Pri terapeutických dávkach nemá lidokaín žiaden vplyv na frekvenciu srdca, nemá negatívny inotropný účinok a neovplyvňuje krvný tlak a kardiálny výkon. Pri ischemickom myokarde sú účinky výraznejšie ako pri zdravom srdcovom svale.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po parenterálnom podaní sa lidokaín kompletne absorbuje. Rozsah absorpcie závisí od viacerých faktorov ako sú miesto podania a prítomnosť alebo neprítomnosť vazokonstriktora.


Distribúcia

Okrem intravaskulárneho podania, najvyššie hladiny v plazme sa spájajú s interkostálnou blokádou a najnižšie so subkutánnym podaním. Zlúčenina sa viaže na plazmatické proteíny v 60-80 %. Do niekoľkých minút od podania, lidokaín prestupuje placentou a hematoencefalickou bariérou.


Biotransformácia

Lidokaín sa rýchlo metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom oxidatívnej N-dealkylácie. Metabolity (monoetyl-glycínexylidid a glycínexylidid) majú podobné farmakologické a toxikologické účinky ako nezmenená látka, ale sú menej účinné.


Eliminácia

Približne 90 % podanej dávky lidokaínu sa eliminuje vo forme metabolitov, 10 % ako nezmenená látka cez obličky. Po podaní bolusu intravenózne je polčas eliminácie lidokaínu 1,5 až 2 hodiny. Polčas eliminácie je dlhší u pacientov s ochorením pečene. Ochorenie obličiek neovplyvňuje farmakokinetiku lidokaínu, aj keď metabolity sa môžu kumulovať.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách sa nepreukázalo, že by mal lidokaín karcinogénne alebo mutagénne účinky.

Na základe konvenčných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity, neklinické údaje nenaznačujú žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný na injekciu

voda na injekciu

NaOH a HCl na úpravu pH.


6.2 Inkompatibility


Chemická inkompatibilita: lidokaín sa zráža pri zmiešaní s amfotericínom, metohexitalom alebo sulfadiazínom.


V závislosti od pH roztoku, môže byť lidokaín inkompatibilný aj s ampicilínom.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C


 1. Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: 2 ml roztoku naplneného v bezfarebných sklenených ampulkách (typ I) tvaru B s jedným bielym bodom zlomu a jedným zeleným kódovacím krúžkom.

Vonkajší obal: plastová vanička z PVC s PETP/PE, 2 vaničky v papierovej škatuli.


Veľkosť balenia: 10 x 2 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Injekcia sa môže riediť fyziologickým roztokom (0,9 % NaCl).


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Proces otvárania (pre pravákov):

V ľavej ruke držte telo ampulky medzi palcom a ohnutým ukazovákom. Ampulku držte farebnou časťou nahor (obrázok 1.)! Uchopte hrdlo medzi palec a ohnutý ukazovák vašej druhej (pravej) ruky. Palec musí prekrývať bod na ampulke (obrázok 2.). Stlačením pravého palca a vytvorením protitlaku ľavým ukazovákom vyviňte mierny a konštatný pružný pohyb bez pohnutia rukami od seba alebo bližšie k sebe (obrázok 3.). Krk ampulky sa môže zlomiť kedykoľvek po vyvinutí počiatočného tlaku a nemusíte cítiť kedy sa ampulka zlomí (obrázok 4.).Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


01/0394/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17. decembra. 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

8

Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztok