+ ipil.sk

LINEX kapsulyPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


LINEX kapsuly


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Linex kapsuly obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Linex kapsuly a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Linex kapsuly

3. Ako užívať Linex kapsuly

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Linex kapsuly

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Linex kapsuly A NA ČO SA POUŽÍVA


Linex kapsuly obsahujú lyofilizované baktérie mliečneho kvasenia, ktoré regulujú fyziologickú rovnováhu črevnej mikroflóry a sú odolné voči antibiotikám a chemoterapeutikám.


Baktérie mliečneho kvasenia, prirodzene sa nachádzajúce v tenkom aj hrubom čreve, sa podieľajú na udržiavaní rovnováhy, ktorá je potrebná pre normálne funkcie tráviacich enzýmov. Pri znížení množstva týchto baktérií v črevách sa prostredie postupne stáva zásaditým, dochádza k znižovaniu činnosti tráviacich enzýmov a vytvárajú sa podmienky pre rozmnožovanie škodlivých baktérií. Dôsledkom toho je porušenie rovnováhy bakteriálnej flóry v črevách a vznik rôznych tráviacich porúch.


Linex kapsuly sa používajú pri hnačkách, nadúvaní a iných poruchách trávenia spôsobených:

 • bakteriálnymi a vírusovými infekciami tráviaceho traktu u dojčiat, detí aj dospelých,

 • liečbou širokospektrálnymi antibiotikami a chemoterapeutikami

 • ožarovaním orgánov nachádzajúcich sa v brušnej dutine a panve.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Linex kapsuly


Neužívajte Linex kapsuly

 • keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zo zložiek lieku

 • keď ste alergický na mlieko alebo mliečne výrobky


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Linex kapsúl

Skôr ako začnete liek užívať, oznámte svojmu lekárovi ak máte nasledovné ťažkosti:

 • vaša telesná teplota je vyššia ako 38°C

 • zistili ste krv alebo kúsky sliznice v stolici

 • hnačka trvá viac ako 2 dni

 • máte silnú hnačku spojenú so stratou tekutín a telesnej hmotnosti

 • okrem hnačky máte aj bolesti brucha

 • máte iné chronické ochorenia (cukrovka, AIDS) alebo nedostatočnosť imunitného systému.


Hnačka u detí mladších ako 3 roky sa môže liečiť len pod dohľadom lekára.

Pri liečbe hnačky je podmienkou doplniť straty tekutín a solí.

V prípade, že sa hnačka do 2 dní nezlepší, poraďte sa s lekárom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, lekárnikovi.

Linex kapsuly sa nesmú užívať spolu s alkoholom a horúcimi nápojmi.

Linex kapsuly sa môžu užívať aj počas liečby antibiotikami a chemoterapeutikami (lieky na liečbu infekčných ochorení).


Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú známe škodlivé vplyvy užívania tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia. Poraďte sa však s lekárom, ak by ste chceli užívať Linex kapsuly v tehotenstve alebo počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Linex kapsuly


Dojčatá a deti do 2 rokov:3-krát denne 1 kapsula.

Deti od 2 do 12 rokov:3-krát denne 1 až 2 kapsuly.

U detí, ktoré nevedia alebo nemôžu prehĺtať, sa obsah kapsuly vysype na lyžičku a zmieša sa s troškou vody.

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:3-krát denne 2 kapsuly.

Linex kapsuly užívajte po jedle a zapite ich malým množstvom vody.


Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak užijete viac Linexu kapsúl,ako máte

Doposiaľ sa nezaznamenali príznaky predávkovania. Ak užijete viacej kapsúl, ako máte, poraďte sa s lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Linex kapsuly

Ak ste zabudli užiť kapsulu, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Linex kapsuly môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas užívania lieku sa nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky, okrem reakcií z precitlivenosti.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Linex kapsuly


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred vlhkosťou.

Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


Nepoužívajte Linex kapsuly po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.

Dátum exspirácie po prvom otvorení liekovky je 4 mesiace.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Linex kapsulyobsahuje

Jedna tvrdá kapsula obsahuje najmenej 1,2 x 107živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia:

Lactobacillus acidophilus (sp. L.gasseri), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium.

Ďalšie zložky sú: dextrín, laktóza, magnéziumstearát, zemiakový škrob, želatína, oxid titaničitýE171,metylparabén E218, propylparabén E216.


Ako vyzerá Linex kapsuly a obsah balenia

Kapsuly sú biele, nepriehľadné a obsahujú biely prášok.


Linex kapsuly sú balené v blistroch alebo liekovkách po 16 a 32 tvrdých kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2011.


3LINEX kapsuly

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


LINEX kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje najmenej 1,2 x 107 živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia: Lactobacillus acidophilus (sp. L.gasseri), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly


Popis:

- tvrdá kapsula: vrchná časť (vrchnák) biela, netransparentná, spodná časť (telo) biela, netransparentná

- obsah: biely prášok bez zápachu


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Linex kapsuly obsahujú tri rôzne druhy živých baktérií mliečneho kvasenia, ktoré sú súčasťou normálnej intestinálnej flóry a podieľajú sa na trávení, tvorbe vitamínov a inhibícii rozmnožovania patogénnych baktérií.


Keď je množstvo baktérií mliečneho kvasenia neadekvátne, prostredie sa postupne alkalizuje, inhibuje sa aktivita tráviacich enzýmov a vznikajú podmienky pre rozsiahle rozmnožovanie nežiaducej mikroflóry. Rovnováha bakteriálnej mikroflóry v črevách sa naruší, dôsledkom čoho vznikajú rôzne tráviace poruchy.


Linex kapsuly sú vhodné na podpornú liečbu pri hnačke, meteorizme a iných tráviacich poruchách ako:

 • infekcie bakteriálneho a vírusového pôvodu v tráviacom trakte u dojčiat, detí a dospelých

 • terapia širokospektrálnymi antibiotikami a chemoterapeutikami

 • ožarovanie orgánov v abdominálnej a panvovej oblasti


Baktérie mliečneho kvasenia v lieku Linex kapsuly sú rezistentné voči antibiotikám a chemoterapeutikám.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dojčatá a deti vo veku do 2 rokov:

3-krát denne jedna kapsula s troškou vody.


Deti vo veku 2 až 12 rokov:

3-krát denne jedna až dve kapsuly s troškou vody.

U detí, ktoré nevedia alebo nemôžu prehĺtať, sa obsah kapsuly vysype na lyžičku a zmieša sa s troškou tekutiny.


Dospelí a deti vo veku nad 12 rokov:

3-krát denne dve kapsuly s troškou vody.


Linex kapsuly sa majú užívať po jedle, aby sa predišlo negatívnemu pôsobeniu žalúdočnej šťavy na baktérie mliečneho kvasenia. Linex kapsuly sa nesmie užívať spolu s alkoholom alebo horúcimi nápojmi.


Ak sa stav (najmä hnačka) po dvoch dňoch neupraví, pacient musí navštíviť lekára.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, mlieko a mliečne produkty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekár musí mať informácie o nasledovných ťažkostiach pacienta:

 • telesná teplota nad 38°C

 • krv alebo kúsky sliznice v stolici

 • hnačka trvajúca viac ako 2 dni alebo hnačka spojená s dehydratáciou a úbytkom telesnej hmotnosti

 • sprievodnými znakmi hnačky sú bolesti v brušnej dutine

 • iné chronické ochorenia (chronické ochorenie tráviaceho traktu, diabetes, ochorenia srdca, AIDS).


Hnačka u detí mladších ako 3 roky sa musí liečiť pod dohľadom lekára.


Absolútnou nevyhnutnosťou u pacientov s hnačkou je nahradiť straty tekutín a elektrolytov.


Každá kapsula lieku Linex obsahuje 14 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie s inými liekmi nie sú známe. Linex kapsuly sa môžu aplikovať súčasne s antibiotikami a chemoterapeutikami.


Linex sa nesmie užívať súbežne s alkoholom ani horúcimi nápojmi.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku Linexu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj.


Pri predpisovaní lieku gravidným ženám a dojčiacim matkám je potrebná opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Linex nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nie sú známe žiadne nežiaduce účinky okrem alergických reakcií.


4.9 Predávkovanie


Známky predávkovania nie sú známe. Predávkovanie sa nezaznamenalo.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antidiaroikum, ATC kód: A07FA01


Baktérie mliečneho kvasenia sú normálnou súčasťou črevnej mikroflóry a vo veľkom množstve sa nachádzajú už v tráviacom trakte novorodencov. Majú mnoho funkcií s pozitívnym dôsledkom pre ľudský organizmus:


 • kvasením laktózy posúvajú pH do kyslej oblasti. Kyslé prostredie zabraňuje rastu patogénnych a podmienene patogénnych baktérií a umožňuje optimálnu aktivitu tráviacich enzýmov.

 • syntetizujú vitamín B1, B2, B6, B12 a vitamín K

 • podieľajú sa na metabolizme žlčových kyselín a pigmentov

 • bránia uchyteniu baktérií na stenu čriev

 • syntetizujú antibiotické substancie

 • stimulujú humorálny a intestinálny imunitný systém


Vlastnosti lieku Linex kapsuly:


Kultiváciou baktérii mliečneho kvasenia v médiách s obsahom antibiotík a chemoterapeutík sa dajú vyselektovať rezistentné kmene, ktoré sa ďalej rozmnožujú. Stupeň rezistencie zostáva zachovaní po 30 generácií in vitro aj in vivo. Experimentálne sa dokázalo, že rezistencia tohto typu nie je prenosná na iné baktérie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vzhľadom na to, že baktérie sa neabsorbujú v tráviacom trakte, tieto údaje nie sú známe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku sa zisťovala na potkanoch a myšiach po perorálnej aplikácii koncentrovaného prípravku baktérií mliečneho kvasenia, ktorý obsahoval 5,3 x 1015 zárodkov/ml. U potkanov hodnota LD50 sa stanovila 15 g/kg telesnej hmotnosti, u myší mala LD50 hodnotu 18,75 g/kg telesnej hmotnosti. Experimenty na králikoch dokázali, že denná aplikácia lieku počas troch mesiacov (1,2 x 106 zárodkov/kg telesnej hmotnosti) nespôsobila žiadne zmeny v krvi, moči ani histopatologické zmeny.

V experimentoch na potkanoch a králikoch sa potvrdilo, že liek nemá teratogénnu aktivitu v dávkach 150 násobne prevyšujúcich terapeutickú dávku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Dextrín, laktóza, zemiakový škrob, magnéziumstearát.Telo kapsuly:

Želatína, oxid titaničitý (E 171), metylparabén (E 218), propylparabén (E 216).


6.2 Inkompatibility


Linex kapsuly sa nesmú užívať spolu s alkoholom ani horúcimi nápojmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Blistre: 2 roky.

Liek sa mesmie užívať po dátume exspirácie uvedenom na obale.


Liekovka: 2 roky v pôvodnom obale.


Liek sa nesmie užívať po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Dátum exspirácie po prvom otvorení obalu: 4 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred vlhkosťou.

Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1. Al/PVC/PVDC blister

2. Al/Al blister

3. liekovka z jantárovožltého liateho skla III. hydrolytickej skupiny, HDPE uzáver so závitom, vysúšadlo zo silikagélu


Veľkosť balenia: 16, 32 kapsúl.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


49/0316/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10.10.2000


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


apríl 2011


LINEX kapsuly