+ ipil.sk

Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztokPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok


linezolid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Linezolid Sandoza na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Linezolid Sandoz

3. Ako používať Linezolid Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Linezolid Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Linezolid Sandozna čo sa používa


Linezolid Sandoz obsahuje liečivo linezolid. Linezolid je antibiotikum zo skupiny oxazolidinónov, ktoré účinkuje tak, že zabraňuje rastu niektorých baktérií (mikróbov), ktoré vyvolávajú infekcie. Používa sa na liečbu pneumónie (zápalu pľúc) a niektorých infekcií kože alebo mäkkých tkanív. Váš lekár rozhodne, či je Linezolid Sandoz vhodný na liečbu vašej infekcie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Linezolid Sandoz


Nepoužívajte Linezolid Sandoz

- ak ste alergický (precitlivený) na linezolid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak užívate alebo ste počas predchádzajúcich 2 týždňov užívali akékoľvek lieky známe ako inhibítory monoaminooxidázy (MAOI, napr. fenelzín, izokarboxazid, selegilín, moklobemid). Môžu sa používať na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.

- ak dojčíte. Je to preto, lebo linezolid prechádza do materského mlieka a môže mať vplyv na dieťa.


Linezolid pre vás nemusí byť vhodný, ak odpoviete áno na ktorúkoľvek z nasledujúcich otázok. V takomto prípade to povedzte svojmu lekárovi a on/ona vyšetrí váš celkový zdravotný stav a krvný tlak pred a počas liečby alebo sa môže rozhodnúť, že je pre vás vhodnejšia iná liečba.


Obráťte sa na svojho lekára, ak si nie ste istý, či sa vás týkajú tieto kategórie.

- Máte vysoký krvný tlak, užívate alebo neužívate lieky na tlak?

- Zistili vám nadmernú činnosť štítnej žľazy?

- Máte nádor nadobličky (feochromocytóm) alebo karcinoidný syndróm (spôsobený nádormi hormonálneho systému s príznakmi ako hnačka, začervenanie kože, dýchavičnosť)?

- Máte manickú depresiu, schizoafektívnu poruchu, stavy zmätenosti alebo iné duševné ťažkosti?

- Užívate niektorý z nasledujúcich liekov?

 • Lieky na liečbu prechladnutia alebo chrípky obsahujúce pseudoefedrín alebo fenylpropanolamín

 • lieky na liečbu astmy ako sú salbutamol, terbutalín, fenoterol

 • antidepresíva známe ako tricyklické alebo SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu), napr. amitriptylín, cipramil, klomipramín, dosulepín, doxepín, fluoxetín, fluvoxamín, imipramín, lofepramín, paroxetín, sertralín

 • lieky používané na liečbu migrény ako sú sumatriptán a zolmitriptán

 • lieky používané na liečbu náhlych, závažných alergických reakcií ako adrenalín (epinefrín)

 • lieky, ktoré zvyšujú váš krvný tlak ako noradrenalín (norepinefrín), dopamín a dobutamín

 • lieky používané na liečbu mierne závažnej až silnej bolesti ako je petidín

 • lieky používané na liečbu úzkosti ako buspirón

 • antibiotikum nazývané rifampicín


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Linezolid Sandoz, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- ak sa vám ľahko tvoria modriny a ľahko krvácate,

- ak ste anemický,

- ak ste náchylný ochorieť na infekcie,

- ak ste mali niekedy záchvat,

- ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami, najmä ak ste dialyzovaný,

- ak máte hnačky.


Ihneď informujte svojho lekára, ak počas liečby:

 • máte problémy so zrakom ako sú rozmazané videnie, zmeny vo farebnom videní, problémy so zaostrením na detail, alebo ak máte obmedzené zorné pole,

 • sa vyvinie hnačka počas užívania alebo po užívaní antibiotík vrátane Linezolidu Sandoz. Ak problémy s hnačkou budú vážnejšie, alebo budú pretrvávať dlhšiu dobu, alebo si všimnete vo svojej stolici krv alebo hlien, ihneď prerušte liečbu Linezolidom Sandoz a kontaktujte svojho lekára. V tejto situácii neužívajte lieky, ktoré zastavujú alebo spomaľujú pohyb čriev.

 • sa opakuje nevoľnosť alebo vracanie, bolesť brucha alebo dýchavičnosť.


Deti a dospievajúci

Linezolid sa bežne nepoužíva na liečbu u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov).


Iné lieky a Linezolid Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niekedy môže Linezolid Sandoz vzájomne pôsobiť s niektorými inými liekmi a môže vyvolať vedľajšie účinky ako sú zmeny v krvnom tlaku, teplote, alebo srdcovej frekvencii.


Informujte svojho lekára ak užívate alebo ste počas predchádzajúcich dvoch týždňov užívali nasledujúce lieky, pretože Linezolid Sandoz sa nesmie používať, ak už užívate tieto lieky alebo ste ich nedávno užívali (pozri tiež časť 2 „Nepoužívajte Linezolid Sandoz“).

 • inhibítory monoaminooxidázy (MAOI; napr. fenelzín, izokarboxazid, selegilín, moklobemid). Tieto lieky sa môžu používať na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.


Taktiež informujte svojho lekára, ak užívate nasledujúce lieky. Váš lekár sa môže rozhodnúť podať vám Linezolid Sandoz, ale bude musieť vyšetriť váš celkový zdravotný stav a krvný tlak pred a počas liečby. V niektorých prípadoch sa môže lekár rozhodnúť, že je pre vás vhodnejšia iná liečba.


 • lieky na liečbu prechladnutia alebo chrípky obsahujúce pseudoefedrín alebo fenylpropanolamín,

 • niektoré lieky na liečbu astmy ako salbutamol, terbutalín, fenoterol,

 • niektoré antidepresíva známe ako tricyklické alebo SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu), napr. amitriptylín, cipramil, klomipramín, dosulepín, doxepín, fluoxetín, fluvoxamín, imipramín, lofepramín, paroxetín, sertralín,

 • lieky používané na liečbu migrény ako sumatriptán a zolmitriptán,

 • lieky používané na liečbu náhlych, závažných alergických reakcií ako adrenalín (epinefrín),

 • lieky ktoré zvyšujú váš krvný tlak ako noradrenalín (norepinefrín), dopamín a dobutamín,

 • lieky používané na liečbu stredne závažnej až silnej bolesti ako petidín,

 • lieky používané na liečbu úzkosti ako buspirón,

 • lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi ako warfarín.


Linezolid Sandoz a jedlo a alkohol

Linezolid Sandoz vám môže byť podaný pred jedlom, s jedlom alebo po jedle.


Je potrebné vyhýbať sa požitiu nadmerných množstiev zrelých syrov, kvasnicových extraktov, výrobkov z fermentovaných sójových bôbov, ako je napríklad sójová omáčka a pitiu alkoholických nápojov, hlavne čapovanému pivu a vínu. Tento liek môže spolu reagovať s látkou, nazývanou tyramín, ktorá sa prirodzene nachádza v niektorých potravinách a môže vám spôsobiť zvýšenie krvného tlaku.


Ak sa u vás vyskytne pulzujúca bolesť hlavy po jedle alebo pití, ihneď informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Tehotenstvo a dojčenie

Účinok linezolidu u tehotných žien nie je známy. Preto sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ vám to neodporučil lekár. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Ak používate linezolid, nesmiete dojčiť, pretože linezolid prechádza do materského mlieka a môže mať vplyv na dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Linezolid Sandozmôže spôsobiť závraty alebo problémy so zrakom. Ak sa tieto vyskytnú, neveďte vozidlá ani neobsluhujte akékoľvek stroje. Pamätajte si, že ak sa necítite dobre, môže byť ovplyvnená vaša schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Linezolid Sandoz obsahuje glukózu a sodík

Glukóza

Každý 1 ml Linezolidu Sandoz obsahuje 48 mg glukózy (14,4 g glukózy v jednom vaku).

Informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak máte cukrovku.


Sodík

Každý 1 ml Linezolidu Sandoz obsahuje 0,38 mg sodíka (114 mg sodíka v jednom vaku).

Informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak máte diétu so zníženým prísunom sodíka.


3. Ako používať Linezolid Sandoz


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek vám podá lekár alebo iný zdravotnícky pracovník prostredníctvom vnútrožilovej infúzie.


Obvyklá dávka pre dospelých (18 rokov a starší) je 300 ml (600 mg linezolidu) dvakrát denne, ktorá sa podáva priamo do žily (vnútrožilovo) počas 30 až 120 minút.


Ak ste pacient na dialýze, linezolid vám má byť podaný až po dialýze.


Dĺžka liečby je zvyčajne 10 až 14 dní, ale môže trvať až 28 dní. Bezpečnosť a účinnosť tohto lieku nebola stanovená na obdobie dlhšie ako 28 dní. Váš lekár rozhodne o dĺžke liečby.


Keď používate linezolid, lekár vám urobí krvné testy, aby monitoroval váš krvný obraz.


Lekár vám vyšetrí zrak, ak užívate linezolid dlhšie ako 28 dní.


Použitie u detí a dospievajúcich

Linezolid Sandoz sa bežne nepoužíva na liečbu u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov).


Ak použijete viac Linezolidu Sandoz, ako máte

Ak si myslíte, že vám bolo podané väčšie množstvo linezolidu, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak zabudnete použiť Linezolid Sandoz

Je málo pravdepodobné, že vynecháte dávku, pretože liek je vám podávaný pod odborným dohľadom. Ak si myslíte, že ste vynechali dávku, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne počas liečby linezolidom akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď informujte svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika:

 • kožné reakcie ako bolestivé začervenanie a odlupovanie (dermatitída), vyrážky, svrbenie alebo opuch, najmä okolo tváre a krku. Toto môžu byť prejavy alergickej reakcie a môže byť nevyhnutné, aby ste prestali používať Linezolid Sandoz.

 • problémy so zrakom ako rozmazané videnie, zmeny vo farebnom videní, ťažkosti s videním detailov, alebo ak vaše zorné pole je obmedzené.

 • silné hnačky s obsahom krvi a/alebo hlienu (kolitída súvisiaca s antibiotikami vrátane pseudomembranóznej kolitídy), ktoré za výnimočných okolností môžu prejsť do život ohrozujúcich komplikácií.

 • opakujúca sa nevoľnosť alebo vracanie, bolesť brucha alebo dýchavičnosť.

 • kŕče alebo záchvaty boli zaznamenané pri používaní linezolidu. Informujte svojho lekára, ak sa u vás prejaví nepokoj, zmätenosť, delírium, stuhnutosť, trasenie, nekoordinovanosť a záchvaty počas užívania antidepresív známych ako SSRI (pozri časť 2).


U pacientov, ktorí používali linezolid dlhšie ako 28 dní, boli zaznamenané stŕpnutosť, brnenie alebo rozmazané videnie. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek ťažkosti so zrakom, obráťte sa čo najskôr na svojho lekára.


Iné možné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • plesňové infekcie, najmä vaginálne, alebo aftózny zápal ústnej dutiny

 • bolesti hlavy

 • kovová chuť v ústach

 • hnačka, nevoľnosť alebo vracanie

 • zmeny v krvnom obraze, najmä v hladinách, odrážajúce funkciu obličiek a pečene alebo hladinu cukru v krvi

 • neočakávané krvácanie alebo výskyt modrín, ktoré môžu byť zapríčinené zmenou počtu niektorých buniek v krvi, čo môže ovplyvniť zrážanie krvi, alebo môže viesť k málokrvnosti


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zápalové ochorenie vagíny alebo oblasti genitálií u žien

 • zmeny počtu niektorých buniek v krvi, čo môže ovplyvniť vašu schopnosť bojovať proti infekcii

 • poruchy spánku

 • závrat, pocit brnenia alebo stŕpnutosti

 • rozmazané videnie

 • hučanie v ušiach (tinnitus)

 • zvýšený krvný tlak, zápal žíl

 • tráviace ťažkosti, bolesť žalúdka, zápcha

 • suché alebo boľavé ústa, opuchnutý, boľavý alebo zafarbený jazyk

 • kožná vyrážka

 • bolesť v mieste a okolo miesta podania infúzie

 • zápal žíl (vrátane žíl v mieste podania)

 • častejšie močenie

 • horúčka alebo triaška, bolesť

 • pocit únavy a smädu

 • zápal podžalúdkovej žľazy

 • zvýšené potenie

 • zmeny krvných proteínov, solí alebo enzýmov, ktoré odrážajú funkciu obličiek alebo pečene

 • zníženie počtu buniek v krvi, ktoré pomáhajú bojovať proti infekcii


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • zmeny srdcového rytmu (napr. zrýchlenie rytmu)

 • tranzitórny ischemický záchvat (dočasné narušenie toku krvi do mozgu spôsobujúce krátkotrvajúce príznaky ako strata zraku, slabosť v horných a dolných končatinách, porucha reči a strata vedomia)

 • zlyhanie obličiek


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • serotonínový syndróm (príznaky zahŕňajú zrýchlený srdcový rytmus, zmätenosť, nezvyčajné potenie, halucinácie, mimovoľné pohyby, triaška a chvenie)

 • laktátová acidóza (príznaky zahŕňajú opakujúca sa nevoľnosť a vracanie, bolesť brucha, dýchavičnosť)

 • závažné kožné ťažkosti

 • záchvaty (kŕče)

 • povrchové zafarbenie zubov, odstrániteľné profesionálnym dentálnym čistením (manuálne odstránenie)

 • alopécia (vypadávanie vlasov)

 • hyponatrémia (znížená hladina sodíka v krvi)

 • zmeny vo farebnom videní, ťažkosti s videním detailov, alebo ak vaše zorné pole je obmedzené.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťLinezolid Sandoz


Pretože liek vám bude podávaný pod odborným dohľadom, zdravotnícky personál dodrží nasledujúce informácie:


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na infúznom vaku po EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Liek použite čo najskôr po otvorení.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry a obsahuje tuhé častice.


Kým sa nepoužije, tento liek uchovávajte v škatuľke a vonkajšej fólii na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Linezolid Sandoz obsahuje


- Liečivo je linezolid. Každý 1 ml roztoku obsahuje 2 mg linezolidu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát glukózy (druh cukru), nátriumcitrát (E331), bezvodá kyselina citrónová (E330), kyselina chlorovodíková (E507; ako 10 % roztok) na úpravu pH alebo hydroxid sodný (E524; ako 10 % roztok) na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Linezolid Sandoz a obsah balenia

Linezolid Sandoz je číry roztok v infúznych vakoch, z ktorých každý obsahuje 300 ml (600 mg linezolidu) roztoku.


Každá škatuľka obsahuje 1,2, 5, 10, 20 alebo 25 infúznych vakov. Okrem toho je dostupné aj nemocničné balenie 3, 5, 6, 10 alebo 20 škatuliek, z ktorých každá obsahuje 1 alebo 2 infúzne vaky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

SlovinskoVýrobcovia

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

HolandskoSynthon Hispania SL

C/Castelló no1, Poligono Las Salinas, Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Španielsko


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Synthon, s.r.o.

Brněnská 32/čp. 597

678 01 Blansko

Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Linezolid Sandoz

Česká republika: LINEZOLID SANDOZ 2 mg/ml infuzní roztok

Chorvátsko: Linezolid Sandoz 2 mg/ml otopina za infuziju

Holandsko: Linezolid Sandoz 600 mg/ 300 ml, oplossing voor infusie

Poľsko: Linezolid Sandoz

Rumunsko: Linezolid Sandoz 2 mg/ml soluție perfuzabilă

Slovenská republika: Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny pre zdravotníckych pracovníkov


Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok


DÔLEŽITÉ: Pred predpísaním lieku si prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku.


Linezolid nie je účinný v liečbe infekcií vyvolaných gramnegatívnymi patogénmi. Ak sa potvrdí súbežná infekcia gramnegatívnym patogénom, alebo ak existuje na ňu podozrenie, musí sa začať súbežne so špecifickou liečbou proti gramnegatívnym organizmom.


Opis

Číry bezfarebný alebo žltkastý polypropylénový infúzny vak s jedným alebo dvoma portami uzatvorený vo vonkajšom obale z transparentnej laminátovej fólie. Vak obsahuje 300 ml roztoku a je balený v škatuľke. Každá škatuľka obsahuje 1, 2, 5, 10, 20 alebo 25 infúznych vakov. Okrem toho sú dostupné nemocničné balenia 3, 5, 6, 10 alebo 20 škatuliek, ktoré obsahujú 1 alebo 2 infúzne vaky.


Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok obsahuje 2 mg/ml linezolidu v izotonickom, čírom bezfarebnom až žltom roztoku. Ďalšie zložky sú monohydrát glukózy, nátriumcitrát (E331), bezvodá kyselina citrónová (E330), kyselina chlorovodíková (E507; ako 10 % roztok) na úpravu pH alebo hydroxid sodný (E524; ako 10 % roztok) na úpravu pH, voda na injekciu.


Dávkovanie a spôsob podávania

Linezolid sa má podávať len v nemocničnom zariadení a po konzultácii so zodpovedajúcim špecialistom ako je mikrobiológ alebo špecialista na infekčné ochorenia.


Pacienti, ktorí začínajú liečbu s pareneterálnou liekovou formou, môžu prejsť na perorálnu liekovú formu, ak je to klinicky indikované. V takýchto prípadoch sa nevyžaduje úprava dávky, pretože biologická dostupnosť linezolidu po perorálnom podaní je približne 100 %. Infúzny roztok sa má podávať počas 30 až 120 minút.


Odporúčaná dávka linezolidu sa má podávať intravenózne alebo perorálne dvakrát denne.


Odporúčané dávkovanie a dĺžka liečby u dospelých:

Dĺžka liečby závisí od patogénu, miesta infekcie a jej závažnosti, ako aj od klinickej odpovede pacienta.


Nasledujúce odporúčania týkajúce sa dĺžky liečby zohľadňujú poznatky z klinických skúšok. Pri niektorých typoch infekcií môžu byť vhodné kratšie liečebné režimy, ale tieto neboli predmetom skúmania v klinických skúškach.


Maximálna dĺžka liečby je 28 dní. Bezpečnosť a účinnosť liečby linezolidom trvajúcej dlhšie ako 28 dní nebola stanovená.


Pri infekciách spojených so sprievodnou bakterémiou nie je potrebné zvýšenie odporúčanej dávky, ani dĺžky liečby.

Odporúčané dávkovanie pre infúzny roztok je nasledovné:


Infekcie


Dávka a cesta podania dvakrát denne

Dĺžka liečby

Nozokomiálna pneumónia

600 mg dvakrát denne

10 – 14 po sebe nasledujúcich dní

V komunite získaná pneumónia


Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

600 mg dvakrát denne


Deti: Nie sú dostatočné údaje o farmakokinetike, bezpečnosti a účinnosti podávania linezolidu deťom a dospievajúcim (< 18 rokov), aby sa mohli stanoviť odporúčania pre dávkovanie. Preto, pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje, použitie linezolidu v tejto vekovej skupine sa neodporúča.


Starší pacienti: Nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti s renálnou insuficienciou: Nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti so závažnou renálnou insuficienciou (t.j. klírens kreatinínu < 30 ml/min): Nie je potrebná úprava dávkovania. Keďže nie je známa klinická významnosť vyšších expozícií (viac ako 10‑násobných) dvoma primárnymi metabolitmi linezolidu u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou, musí sa linezolid používať u týchto pacientov so zvláštnou opatrnosťou a len po zvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko.


Počas 3-hodinovej hemodialýzy sa odstráni približne 30 % dávky linezolidu, preto sa má linezolid pacientom v hemodialyzačnom programe podávať až po dialýze. Hemodialýza čiastočne odstráni primárne metabolity linezolidu, ale koncentrácie týchto metabolitov sú aj po dialýze výrazne vyššie ako tie, ktoré sú pozorované u pacientov s nenarušenými funkciami obličiek alebo s ľahkou až stredne závažnou renálnou insuficienciou. Linezolid sa preto musí používať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou, ktorí sú v hemodialyzačnom programe, a až po zvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko.


Doteraz nie sú žiadne skúsenosti s podávaním linezolidu pacientom podstupujúcim kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD) alebo alternatívnu liečbu obličkového zlyhania (inú ako hemodialýza).


Pacienti s hepatálnou insuficienciou: pacienti s miernou až stredne závažnou heptálnou insuficienciu (Childova-Pughova skupina A alebo B): Nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti so závažnou hepatálnou insuficienciou (Childova-Pughova skupina C):

Keďže sa linezolid metabolizuje neenzymatickou cestou, nepredpokladá sa významné ovplyvnenie jeho metabolizmu pri poruche funkcie pečene, a preto sa úprava dávkovania neodporúča. Avšak k dispozícii nie sú údaje o farmakokinetike a sú len obmedzené klinické skúsenosti s linezolidom u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou. Linezolid sa má používať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou a až po zvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko.


Kontraindikácie

Pacienti s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Linezolid sa nesmie používať u pacientov, ktorí používajú akýkoľvek liek inhibujúci monoaminooxidázuA alebo B (napr. fenelzín, izokarboxazid, selegilín, moklobemid), alebo ak používali takýto liek počas predchádzajúcich dvoch týždňov.


Ak nie je možné dôkladné sledovanie pacienta a monitorovanie krvného tlaku, linezolid sa nemá podávať pacientom s nasledujúcimi základnými ochoreniami alebo pacientom súbežne používajúcim nasledujúce lieky:

 • Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, feochromocytómom, karcinoidom, tyreotoxikózou, bipolárnou depresiou, schizoafektívnou poruchou, akútnymi stavmi zmätenosti.

 • Pacienti používajúci niektorý z nasledujúcich liekov: inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva, agonisti serotonínových 5-HT1 receptorov (triptány), priamo a nepriamo účinkujúce sympatomimetiká (vrátane adrenergných bronchodilatancií, pseudoefedrínu a fenylpropanolamínu), vazopresorické látky (napr. adrenalín/epinefrín, noradrenalín/norepinefrín), dopamínergné látky (napr. dopamín, dobutamín), petidín alebo buspiron.


Dojčenie sa má prerušiť pred začatím a počas podávania linezolidu.


Osobitné upozornenia a osobitné opatrenia pri používaní

Myelosupresia

U pacientov, ktorí používali linezolid, bola hlásená myelosupresia (zahŕňajúca anémiu, leukopéniu, pancytopéniu a trombocytopéniu). V prípadoch s dokumentovaným priebehom sa príslušné hematologické parametre zvýšili po prerušení liečby linezolidom na úroveň hodnôt pred liečbou. Zdá sa, že riziko týchto účinkov súvisí s dĺžkou liečby. Starší pacienti používajúci linezolid môžu mať vyššie riziko dyskrázie krvi ako mladší pacienti. Trombocytopénia sa môže častejšie vyskytovať u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou, nezávisle od toho, či sú hemodialyzovaní. Preto sa odporúča dôkladné sledovanie krvného obrazu u pacientov, ktorí majú už existujúcu anémiu, granulocytopéniu alebo trombocytopéniu používajú súbežne lieky, ktoré môžu znížiť hladiny hemoglobínu, utlmovať krvotvorbu alebo nežiaduco ovplyvňovať počet alebo funkciu krvných doštičiek majú závažnú renálnu insuficienciu; používajú linezolid dlhšie ako 10 – 14 dní. Linezolid sa má takýmto pacientom podávať, len ak je možné dôkladné sledovanie hladín hemoglobínu, krvného obrazu a počtu trombocytov.


Ak sa počas liečby linezolidom vyskytne závažná myelosupresia, liečba sa musí ukončiť, s výnimkou, keď sa lekár domnieva, že je absolútne nevyhnutné v nej pokračovať, a v takomto prípade sa musí intenzívne monitorovať krvný obraz a musia sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.


Okrem toho sa odporúča, aby sa týždenne monitoroval kompletný krvný obraz nezávisle od východiskových hodnôt krvného obrazu (vrátane hladín hemoglobínu, krvných doštičiek a celkového a diferenciálneho počtu leukocytov) u pacientov, ktorí používajú linezolid.


U pacientov liečených linezolidom v programoch umožňujúcich poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use“) dlhšie, ako je maximálna dĺžka liečby 28 dní, bol hlásený zvýšený výskyt závažnej anémie. Títo pacienti častejšie vyžadovali transfúziu krvi. Po uvedení lieku na trh boli taktiež hlásené prípady anémie vyžadujúcej transfúziu krvi, pričom viac prípadov sa vyskytlo u pacientov liečených linezolidom dlhšie ako 28 dní.


Po uvedení lieku na trh sa hlásili prípady sideroblastickej anémie. Pokiaľ nebol známy čas jej nástupu, väčšina pacientov dostávala liečbu linezolidom dlhšie ako 28 dní. Väčšina pacientov sa úplne alebo čiastočne vyliečila po ukončení liečby linezolidom spolu s liečbou anémie alebo bez nej.

Nevyváženosť mortality v klinických skúšaniach u pacientov s infekciami krvného obehu spôsobenými grampozitívnymi baktériami v súvislosti so zavedením katétra

V otvorenej štúdii, do ktorej boli zaradení vážne chorí pacienti s infekciami súvisiacimi so zavedenými intravaskulárnymi katétrami, sa u pacientov liečených linezolidom pozorovala vyššia mortalita v porovnaní s pacientmi liečenými vankomycínom/dikloxacilínom/oxacilínom [78/363 (21,5 %) oproti 58/363 (16,0 %)]. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvnil mortalitu, bola skutočnosť, či sa pri vstupnom vyšetrení potvrdilo, že išlo o infekciu vyvolanú grampozitívnym mikroorganizmom. Mortalita bola porovnateľná medzi skupinami pacientov, ktorí mali infekciu vyvolanú čisto grampozitívnymi mikroorganizmami (pomer šancí 0,96; 95 % interval spoľahlivosti: 0,58-1,59), ale bola signifikantne vyššia (p = 0,0162) v ramene s linezolidom u pacientov, ktorí mali pri vstupnom vyšetrení potvrdený iný patogén, alebo nemali diagnostikovaný žiadny patogén (pomer šancí 2,48; 95 % interval spoľahlivosti: 1,38 ‑ 4,46). Najvýraznejší nepomer sa vyskytol počas liečby a do 7 dní od ukončenia podávania skúšaného lieku. Počas štúdie získalo infekciu vyvolanú gramnegatívnymi patogénmi viac pacientov v ramene s linezolidom a viac ich zomrelo na gramnegatívne alebo polymikrobiálne infekcie. Z toho dôvodu sa linezolid môže používať u pacientov s komplikovanými infekciami kože a mäkkých tkanív, u ktorých sa potvrdila alebo je možná sprievodná infekcia gramnegatívnymi mikroorganizmami, len vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna iná alternatívna liečba (pozri časť 4.1). V takýchto prípadoch sa musí začať so súbežnou liečbou proti gramnegatívnym mikroorganizmom.


Hnačka a kolitída súvisiace s antibiotikami

Takmer u všetkých antibakteriálnych látok vrátane linezolidu bola hlásená pseudomembranózna kolitída. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka následne po podaní akejkoľvek antibakteriálnej látky. V prípadoch podozrenia alebo potvrdenia kolitídy súvisiacej s antibiotikami môže byť potrebné ukončenie liečby linezolidom. Musia sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.


Hnačka súvisiaca s antibiotikami a kolitída súvisiaca s antibiotikami vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hnačky súvisiacej s Clostridium difficile, bola hlásená v súvislosti s používaním takmer všetkých antibiotík vrátane linezolidu a môže byť v rozsahu závažnosti od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa vyskytne závažná hnačka počas alebo po použití linezolidu. Ak sa potvrdila alebo existuje podozrenie na hnačku súvisiacu s antibiotikami a kolitídu súvisiacu s antibiotikami, liečba antibakteriálnymi látkami vrátane linezolidu sa má ukončiť a majú sa okamžite zaviesť adekvátne liečebné opatrenia. V takýchto situáciách sú kontraindikované lieky inhibujúce peristaltiku.


Laktátová acidóza

V súvislosti s liečbou linezolidom bola hlásená laktátová acidóza. Pacientom, u ktorých sa počas liečby linezolidom objavia znaky a príznaky metabolickej acidózy vrátane opakovanej nauzey alebo vracania, bolestí brucha, nízkej hladiny bikarbonátov alebo hyperventilácie, sa musí poskytnúť okamžitá lekárska starostlivosť. Ak sa vyskytne laktátová acidóza, v liečbe linezolidom sa má pokračovať, len ak prínos liečby preváži potenciálne riziká.


Porucha funkcie mitochondrií

Linezolid inhibuje mitochondriálnu syntézu proteínov. Výsledkom tejto inhibície môže dôjsť k nežiaducim udalostiam ako je laktátová acidóza, anémia a neuropatia (optická a periférna); tieto udalosti sú častejšie, ak sa liek používa dlhšie ako 28 dní.


Serotonínový syndróm

Boli hlásené spontánne hlásenia serotonínového syndrómu súvisiace so súbežným používaním linezolidu a serotonergných látok, vrátane antidepresív ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Súbežné používanie linezolidu a serotonergných látok je preto kontraindikované (pozri časť 4.3) okrem prípadov, kedy je súbežné používanie linezolidu a serotonergných látok nevyhnutné. V takýchto prípadoch majú byť pacienti starostlivo sledovaní kvôli znakom a príznakom serotonínového syndrómu ako je kognitívna dysfunkcia, hyperpyrexia, hyperreflexia a nekoordinovanosť. Ak sa vyskytnú znaky alebo príznaky, lekári majú zvážiť vysadenie jednej alebo oboch látok; ak sa vysadí súbežne užívaná serotonergná látka, môžu sa vyskytnúť symptómy z vysadenia.


Periférna a optická neuropatia

U pacientov liečených linezolidom bola hlásená periférna neuropatia a tiež optická neuropatia a optická neuritída niekedy vedúce k strate zraku; v prvom rade u tých pacientov, ktorí sú liečení dlhšie ako je maximálna odporúčaná dĺžka liečby 28 dní.


Všetci pacienti musia byť poučení, aby hlásili príznaky poškodenia zraku ako sú zmeny v zrakovej ostrosti, zmeny farebného videnia, rozmazané videnie alebo porucha zorného poľa. V týchto prípadoch sa odporúča okamžité oftalmologické vyšetrenie. Ak niektorí pacienti používajú linezolid dlhšie ako je odporúčaná dĺžka liečby 28 dní, ich zrak má byť pravidelne vyšetrovaný.


Ak sa vyskytne periférna alebo optická neuropatia, má sa zvážiť prínos ďalšieho užívania linezolidu voči potenciálnym rizikám.


Ak linezolid používajú pacienti, ktorí súbežne užívajú alebo nedávno užívali antimykobakteriálne lieky na liečbu tuberkulózy, môžu mať vyššie riziko vzniku neuropatií.


Kŕče

U pacientov liečených linezolidom bol hlásený výskyt kŕčov. Vo väčšine týchto prípadov boli hlásené záchvaty v anamnéze alebo rizikové faktory pre záchvaty. Pacienti majú byť poučení, aby informovali svojho lekára, ak sa u nich niekedy vyskytli záchvaty.


Inhibítory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilný, neselektívny inhibítor monoaminooxidázy (MAOI), avšak v dávkach používaných pri antibakteriálnej liečbe nevykazuje antidepresívny účinok. Existujú len veľmi obmedzené údaje zo štúdií o interakciách a o bezpečnosti linezolidu, ak sa podáva pacientom so sprievodným ochorením a/alebo súbežne používajúcich lieky, ktoré by mohli predstavovať riziko inhibície MAO. Preto sa použitie linezolidu v takýchto prípadoch neodporúča, pokiaľ nie je možné dôkladné sledovanie a monitorovanie pacienta (pozri časti Kontraindikácie a Liekové a iné interakcie).

Použitie s potravinami bohatými na tyramín

Pacienti musia byť upozornení, aby nejedli veľké množstvá potravín bohatých na tyramín (pozri časť Liekové a iné interakcie).


Superinfekcia

Účinky liečby linezolidom na normálnu flóru neboli v klinických skúškach hodnotené.

Používanie antibiotík môže príležitostne viesť k prerastaniu necitlivých organizmov. Napríklad približne u 3 % pacientov, ktorí používali počas klinických skúšok odporúčané dávky linezolidu sa vyskytli kandidózy súvisiace s liekom. Ak sa počas liečby vyskytne superinfekcia, majú sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.


Osobitné populácie

Linezolid sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou a len vtedy, ak predpokladaný prínos preváži teoretické riziko (pozri časti Dávkovanie a spôsob podávania a Farmakokinetické vlastnosti).


Pacientom so závažnou hepatálnou insuficienciou sa odporúča podávať linezolid len vtedy, ak predpokladaný prínos prevýši teoretické riziko (pozri časti Dávkovanie a spôsob podávania a Farmakokinetické vlastnosti).


Zníženie fertility

Linezolid reverzibilne znižoval fertilitu a indukoval abnormálnu morfológiu spermií u dospelých samcov potkanov pri hladinách expozície približne rovnakých ako sú očakávané hladiny u ľudí; možné účinky linezolidu na mužský reprodukčný systém nie sú známe (pozri časť Predklinické údaje o bezpečnosti).


Klinické skúšania

Bezpečnosť a účinnosť linezolidu podávaného počas obdobia dlhšieho ako 28 dní nebola stanovená.

V kontrolovaných klinických skúškach sa nesledovali pacienti s diabetickými léziami na dolných končatinách, dekubitmi alebo ischemickými léziami, s ťažkými popáleninami alebo gangrénou. Preto sú skúsenosti s používaním linezolidu v liečbe takýchto ochorení obmedzené.


Pomocné látky

Každý ml roztoku obsahuje 45,7 mg (t.j. 13,7 g/300 ml) glukózy. Tento údaj sa musí vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus alebo s iným ochorením spojeným s intoleranciou glukózy. Každý ml roztoku tiež obsahuje 0,38 mg (114 mg/300 ml) sodíka. Obsah sodíka sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s kontrolovaným prísunom sodíka.


Interakcie

Inhibítory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilný, neselektívny inhibítor monoaminooxidázy (MAOI). Údaje zo štúdií o interakciách a o bezpečnosti linezolidu podávaného pacientom súbežne používajúcim lieky, ktoré by mohli predstavovať riziko inhibície MAO sú veľmi obmedzené. Preto sa použitie linezolidu v takýchto prípadoch neodporúča, pokiaľ nie je možné dôkladné sledovanie a monitorovanie pacienta.


Možné interakcie vedúce k zvýšeniu krvného tlaku

U zdravých normotenzných dobrovoľníkov vystupňoval linezolid zvýšenie tlaku krvi vyvolané pseudoefedrínom a fenylpropanolamínhydrochloridom. Súbežné podávanie linezolidu s pseudoefedrínom alebo fenylpropanolamínhydrochloridom spôsobilo priemerné zvýšenie systolického tlaku krvi o 30 – 40 mmHg v porovnaní so zvýšením o 11 – 15 mmHg pri podávaní samotného linezolidu, o 14 – 18 mmHg pri podávaní samotného pseudoefedrínu alebo fenylpropanolamínu a o 8 – 11 mmHg pri podávaní placeba. Podobné štúdie sa neuskutočnili u hypertenzných osôb. Odporúča sa starostlivé titrovanie dávok liekov s vazopresívnym účinkom vrátane dopamínergných látok, aby sa pri spoločnom podávaní s linezolidom dosiahla žiaduca odpoveď.


Možné serotonergné interakcie

U zdravých dobrovoľníkov sa skúmala možná lieková interakcia s dextrometorfanom.

Dextrometorfan sa podával (v dvoch dávkach po 20 mg s odstupom 4 hodín) samostatne alebo spolu s linezolidom. U zdravých osôb, ktoré používali linezolid s dextromorfanom, sa nepozorovali žiadne účinky serotonínového syndrómu (zmätenosť, delírium, nepokoj, tremor, červenanie sa, potenie, hyperpyrexia).


Skúsenosti po uvedení lieku na trh zahŕňajú jedno hlásenie o pacientovi, u ktorého sa prejavili účinky podobné serotonínovému syndrómu počas používania linezolidu a dextrometorfanu a ktoré ustúpili po vysadení oboch liekov.


Počas klinického používania linezolidu so serotonergnými látkami vrátane antidepresív ako sú inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) boli hlásené prípady serotonínového syndrómu. Preto, keďže je súbežné používanie kontraindikované, starostlivosť o pacientov, pre ktorých je liečba linezolidom a serotonergnými látkami nevyhnutná, je opísaná v časti Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


Použitie s potravinami bohatými na tyramín

U osôb, ktoré používali súbežne linezolid a tyramín v dávke menšej ako 100 mg, sa nepozorovala žiadna signifikantná odpoveď v zmysle vzostupu tlaku krvi. To naznačuje, že je nutné vyhýbať sa len požitiu nadmerných množstiev potravy a nápojov s vysokým obsahom tyramínu (napr. zrelé syry, kvasnicový extrakt, nedestilované alkoholické nápoje a výrobky z fermentovaných sójových bôbov ako je sójová omáčka).


Lieky metabolizované cytochrómom P450

Linezolid sa detegovateľne nemetabolizuje enzýmovým systémom cytochrómu P450 (CYP) a neinhibuje žiadnu z klinicky významných humánnych izoforiem CYP (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Linezolid takisto neindukuje izoenzýmy P450 u potkanov. Preto sa u linezolidu nepredpokladajú žiadne liekové interakcie indukované CYP450.


Rifampicín

Účinok rifampicínu na farmakokinetiku linezolidu bol študovný u šestnástich zdravých dospelých dobrovoľníkov mužov, ktorým sa podával linezolid 600 mg dvakrát denne počas 2,5 dňa spolu so 600 mg rifampicínu jedenkrát denne počas 8 dní alebo bez rifampicínu. Rifampicín znížil Cmax linezolidu priemerne o 21 % [90 % CI, 15, 27] a AUC priemerne o 32 % [90 % CI, 27, 37]. Mechanizmus

tejto interakcie a jej klinický význam nie sú známe.


Warfarín

Ak sa k liečbe linezolidom v rovnovážnom stave pridal warfarín, bolo zaznamenané 10 %-né zníženie priemerných maximálnych hodnôt INR s 5 %-ným znížením AUC INR. Pre posúdenie klinického významu týchto nálezov sú údaje od pacientov, ktorí používali warfarín spoločne s linezolidom, nedostatočné.


Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití linezolidu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Potenciálne riziko u ľudí existuje.


Linezolid sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné, t.j. len ak potenciálny prínos prevýši teoretické riziko.


Údaje z pokusov na zvieratách ukazujú, že linezolid a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto sa má dojčenie prerušiť pred začatím a počas podávania linezolidu.


Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti majú byť upozornení na možný vznik závratov alebo príznakov zhoršenia zraku počas používania linezolidu a majú byť poučení, aby neviedli vozidlá, ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich objaví niektorý z týchto príznakov.


Nežiaduce účinky

Tabuľka nižšie uvádza zoznam nežiaducich reakcií, ktoré sa vyskytli vo frekvenciách ≥ 0,1 %, alebo ktoré boli posúdené ako závažné v klinických štúdiách, v ktorých viac ako 2000 dospelých pacientov používalo odporúčané dávky linezolidu do 28 dní.


Približne u 22 % pacientov sa vyskytli nežiaduce reakcie najčastejšie hlásené boli bolesti hlavy (2,1 %), hnačka (4,2 %), nauzea (3,3 %) a kandidóza (predovšetkým ústna 0,8 % a vaginálna 1,1 % kandidóza).

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky lieku, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli bolesti hlavy, hnačka, nauzea a vracanie. Asi 3 % pacientov prerušili liečbu kvôli výskytu nežiaducej udalosti spojenej s liekom.

Ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré sa hlásili po uvedení lieku na trh sú zahrnuté v tabuľke s frekvenciou „Neznáme“, pretože ich častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby linezolidom s nasledovnou frekvenciou: časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy

Kandidóza, ústna kandidóza, vaginálna kandidóza, plesňové infekcie

VaginitídaKolitída súvisiaca s antibiotikami, vrátane psedomembra-nóznej kolitídy*

Poruchy krvi a lymfatického systému


Leukopénia*, neutropénia, trombocytopé-nia*, eozinofíliaMyelosupresia*, pancytopénia, anémia*†, sideroblastická anémia*

Poruchy imunitného systému

Anafylaxia

Poruchy metabolizmu a výživy

Laktátová acidóza*, hyponatrémia

Psychické poruchy


Insomnia
Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, zmeny vnímania chute (kovová chuť)

Závrat, hypostézia, parestéziaSerotonínový syndróm**, kŕče*, periférna neuropatia*

Poruchy oka


Rozmazané videnie*Optická neuropatia*, optická neuritída*, strata zraku*, zmeny vizuálnej ostrosti*, zmeny farebného videnia*, zmeny v zornom poli*

Poruchy ucha a labyrintu


Tinnitus
Poruchy srdca a srdcovej činnostiArytmia (tachykar-dia)Poruchy ciev


Hypertenzia, flebitída, tromboflebití-da

Tranzitórny ischemický atakPoruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, nevoľnosť, vracanie

Pankreatitída, gastritída, lokalizovaná alebo celková abdominálna bolesť, zápcha, sucho v ústach, dyspepsia, glositída, riedka stolica, stomatitída, zmena zafarbenia alebo porucha jazykaPovrchové zafarbenie zubov

Poruchy pečene a žlčových ciest

Nenormálne výsledky funkcie pečene; zvýšená hladina aspartátaminotrans-ferázy, alanínaminotrans-

ferázy alebo alkalickej fosfatázy

Zvýšená hladina celkového bilirubínu
Poruchy kože a podkožného tkaniva


Urtikária, dermatitída, diaforéza, pruritus, vyrážkaPoruchy s tvorbou pľuzgierov, ako tie, ktoré sú opísané ako Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, angioedém, alopécia

Poruchy obličiek a močových ciest

Zvýšená hladina dusíka močoviny v krvi

Poylúria, zvýšený kreatinín

Zlyhanie obličiekPoruchy reprodukčného systému a prsníkov


Vulvovaginál-na porucha
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zimnica, únava, horúčka, bolesť v mieste podania injekcie, zvýšený pocit smädu, lokalizovaná bolesť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Chémia

Zvýšené hladiny laktátdehydrogená-zy, kreatinínkinázy, lipázy, amylázy alebo glukózy nie nalačno.

Znížené hladiny celkových proteínov, albumínu, sodíka alebo vápnika. Zvýšené alebo znížené hladiny draslíka alebo bikarbonátu.


Hematológia

Zvýšený počet neutrofilov alebo eozinofilov.

Znížená hladina hemoglobínu, znížený hematokrit alebo počet červených krviniek. Zvýšený alebo znížený počet krvných doštičiek alebo bielych krviniek.

Chémia

Zvýšené hladiny sodíka alebo vápnika.

Znížená hladina glukózy stanovenej nie nalačno.

Zvýšené alebo znížené hladiny chloridov.Hematológia

Zvýšený počet retikulocytov. Znížený počet neutrofilov.
*Pozri časť Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

**Pozri časti Kontraindikácie a Liekové a iné interakcie

†Pozri nižšie


Nasledujúce nežiaduce účinky linezolidu sa považovali v ojedinelých prípadoch za závažné: lokalizovaná bolesť brucha, tranzitórny ischemický atak a hypertenzia.


†V kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa podával linezolid v trvaní do 28 dní, bola u menej ako 0,1 % pacientov hlásená anémia. U pacientov so život ohrozujúcimi infekciami a súčasnými komorbiditami, ktorí boli zaradení do programu umožňujúcemu poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use“), bol percentuálny podiel pacientov, u ktorých sa vyvinula anémia pri užívaní linezolidu ≤ 28 dní, 2,5 % (33/1326) v porovnaní s 12,3 % (53/430) pri liečbe > 28 dní. Percentuálny podiel prípadov, u ktorých sa v dôsledku liečby vyvinula závažná forma anémie vyžadujúca transfúziu krvi, bol u pacientov liečených ≤ 28 dní 9 % (3/33) a u pacientov liečených > 28 dní 15 % (8/53).

Bezpečnostné údaje z klinických štúdií založené na viac ako 500 pediatrických pacientoch (vo veku od narodenia do 17 rokov) nenaznačujú, že by sa bezpečnostný profil linezolidu u pediatrických pacientov líšil od dospelých pacientov.


Predávkovanie

Nie je známe špecifické antidotum.

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Avšak nasledujúce informácie môžu byť užitočné:


Odporúča sa podporná liečba spolu s udržiavaním glomerulárnej filtrácie. Približne 30 % dávky linezolidu sa odstráni počas trojhodinovej hemodialýzy, ale nie sú k dispozícii údaje o odstránení linezolidu peritoneálnou dialýzou alebo hemoperfúziou.


Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Len na jednorazové použitie. Odstráňte vonkajšiu fóliu len tesne pred použitím, potom pevne postláčajte vak, aby ste zistili prípadné mikrotrhliny. Ak vak presakuje, nepoužívajte ho, pretože sterilita roztoku môže byť porušená. Roztok sa pred použitím musí vizuálne skontrolovať a použiť sa môže len číry roztok bez viditeľných tuhých častíc. Nepoužívajte tieto vaky v sériových spojeniach. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať. Nepoužívajte znovu čiastočne použité vaky.


Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok je kompatibilný s nasledujúcimi roztokmi: infúzny intravenózny roztok glukózy 5 %, infúzny intravenózny roztok chloridu sodného 0,9 %, Ringerov injekčný roztok s laktátom (Hartmannov injekčný roztok).


Inkompatibility

Do roztoku sa nesmú pridávať žiadne aditíva. Ak sa linezolid podáva súbežne s inými liekmi, každý liek sa musí podať oddelene podľa príslušných pokynov na spôsob podávania. Ak sa používa tá istá intravenózna súprava pre následné podanie infúzií niekoľkých liekov, súprava sa musí prepláchnuť pred a po podaní linezolidu kompatibilným infúznym roztokom.


Je známe, že Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok je fyzikálne inkompatibilný s nasledujúcimi zlúčeninami: amfotericín B, chlórpromazíniumchlorid, diazepam, pentamidíniumdiisetionát, erytromycíniumlaktobionát, sodná soľ fenytoínu a sulfametoxazol/trimetoprim. Okrem toho je chemicky inkompatibilný s dvojsodnou soľou ceftriaxónu.


Ak chýbajú štúdie kompatibility, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


Čas použiteľnosti

Pred otvorením: 30 mesiacov

Po otvorení: Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, ak spôsob otvorenia nezabráni riziku mikrobiálnej kontaminácie. Ak sa liek nepoužije okamžite, za dobu a spôsob uchovávania do doby použitia zodpovedá používateľ.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Až do času použitia uchovávajte v pôvodnom obale (vonkajšia fólia a škatuľka) na ochranu pred svetlom.


17Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/00025


1. NÁZOV LIEKU


Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 2 mg linezolidu. Každý 300 ml infúzny vak obsahuje 600 mg linezolidu.


Pomocné látky so známym účinkom: tento liek obsahuje 14,4 g glukózy a 114 mg sodíka v jednom vaku (300 ml).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok


Izotonický, číry, bezfarebný až žltý roztok.

pH roztoku je 4,5 - 5,0.

Osmolalita je 270 – 330 mosmol/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Nozokomiálna pneumónia

V komunite získaná pneumónia


Linezolid je indikovaný na liečbu v komunite získanej pneumónie a nozokomiálnej pneumónie, ak sa potvrdilo alebo existuje podozrenie, že bola vyvolaná citlivými grampozitívnymi baktériami. Pri rozhodovaní, či je linezolid vhodná liečba, sa musia vziať do úvahy výsledky mikrobiologických testov alebo informácia o výskyte rezistencie na antibakteriálne látky medzi grampozitívnymi baktériami. (Príslušné mikroorganizmy pozri v časti 5.1).


Linezolid nie je účinný v liečbe infekcií vyvolaných gramnegatívnymi patogénmi. Ak sa potvrdí prítomnosť gramnegatívneho patogénu, alebo ak existuje podozrenie naň, musí sa začať súbežne so špecifickou liečbou proti gramnegatívnym patogénom.


Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (pozri časť 4.4)


Linezolid je indikovaný na liečbu komplikovaných infekcií kože a mäkkých tkanív, len ak mikrobiologické testy potvrdili, že infekcia bola spôsobená citlivými grampozitívnymi baktériami.


Linezolid nie je účinný proti infekciám vyvolaným gramnegatívnymi patogénmi. Linezolid sa môže používať u pacientov s komplikovanými infekciami kože a mäkkých tkanív, u ktorých sa potvrdila alebo je možná sprievodná infekcia gramnegatívnymi mikroorganizmami, len vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna iná alternatívna liečba (pozri časť 4.4). V takýchto prípadoch sa musí začať so súbežnou liečbou proti gramnegatívnym mikroorganizmom.


Liečba linezolidom sa má začať len v nemocnici a po konzultácii s príslušným špecialistom, ako napr. mikrobiológom alebo infektológom.


Do úvahy sa musia vziať oficiálne odporúčania o vhodnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Linezolid sa môže používať ako úvodná liečba vo forme infúzneho roztoku, filmom obalených tabliet alebo perorálnej suspenzie.


U pacientov, u ktorých sa začne liečba parenterálnou formou, sa môže pokračovať ktoroukoľvek perorálnou formou, ak je to klinicky indikované. V takomto prípade nie je potrebná úprava dávky, pretože linezolid má biologickú dostupnosť po perorálnom podaní približne 100 %.


Odporúčané dávkovanie a dĺžka liečby u dospelých:

Dĺžka liečby závisí od patogénu, miesta infekcie a jej závažnosti, ako aj od klinickej odpovede pacienta.


Nasledujúce odporúčania týkajúce sa dĺžky liečby zohľadňujú poznatky z klinických skúšok. Pri niektorých typoch infekcií môžu byť vhodné kratšie liečebné režimy, ale tieto neboli predmetom skúmania v klinických skúškach.


Maximálna dĺžka liečby je 28 dní. Bezpečnosť a účinnosť liečby linezolidom trvajúcej dlhšie ako 28 dní nebola stanovená (pozri časť 4.4).


Pri infekciách spojených so sprievodnou bakterémiou nie je potrebné zvýšenie odporúčanej dávky, ani dĺžky liečby.


Odporúčané dávkovanie pre infúzny roztok a tablety/granulát na perorálnu suspenziu je identické a je nasledovné:


Infekcie


Dávka

Dĺžka liečby

Nozokomiálna pneumónia

600 mg dvakrát denne

10 – 14 po sebe nasledujúcich dní

V komunite získaná pneumónia


Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

600 mg dvakrát denne


Deti: Nie sú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti podávania linezolidu deťom a dospievajúcim (< 18 rokov), aby sa mohli stanoviť odporúčania pre dávkovanie (pozri časti 5.1 a 5.2). Preto, pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje, použitie linezolidu v tejto vekovej skupine sa neodporúča.


Starší pacienti: Nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti s renálnou insuficienciou: Nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pacienti so závažnou renálnou insuficienciou (t.j. klírens kreatinínu < 30 ml/min): Nie je potrebná úprava dávkovania. Keďže nie je známa klinická významnosť vyšších expozícií (viac ako 10‑násobných) dvoma primárnymi metabolitmi linezolidu u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou, musí sa linezolid používať u týchto pacientov so zvláštnou opatrnosťou a len po zvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko.


Počas 3-hodinovej hemodialýzy sa odstráni približne 30 % dávky linezolidu, preto sa má linezolid pacientom v hemodialyzačnom programe podávať až po dialýze. Hemodialýza čiastočne odstráni primárne metabolity linezolidu, ale koncentrácie týchto metabolitov sú aj po dialýze výrazne vyššie ako tie, ktoré sú pozorované u pacientov s nenarušenými funkciami obličiek alebo s ľahkou až stredne závažnou renálnou insuficienciou.


Linezolid sa preto musí používať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou, ktorí sú v hemodialyzačnom programe, a až po zvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko.


Doteraz nie sú žiadne skúsenosti s podávaním linezolidu pacientom podstupujúcim kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD) alebo alternatívnu liečbu obličkového zlyhania (inú ako hemodialýza).


Pacienti s hepatálnou insuficienciou: Nie je potrebná úprava dávkovania. Klinické údaje sú však obmedzené, a preto sa odporúča používať linezolid u týchto pacientov až po zvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko (pozri časti 4.4 a 5.2).


Spôsob podávania: Odporúčaná dávka linezolidu sa má podať intravenózne alebo perorálne dvakrát denne.


Spôsob podávania: Intravenózne použitie.

Infúzny roztok sa má podávať počas 30 až 120 minút.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Linezolid sa nesmie používať u pacientov, ktorí používajú akýkoľvek liek inhibujúci monoaminooxidázuA alebo B (napr. fenelzín, izokarboxazid, selegilín, moklobemid), alebo ak používali takýto liek počas predchádzajúcich dvoch týždňov.


Ak nie je možné dôkladné sledovanie pacienta a monitorovanie krvného tlaku, linezolid sa nemá podávať pacientom s nasledujúcimi základnými ochoreniami alebo pacientom súbežne používajúcim nasledujúce lieky:

 • Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, feochromocytómom, karcinoidom, tyreotoxikózou, bipolárnou depresiou, schizoafektívnou poruchou, akútnymi stavmi zmätenosti.

 • Pacienti používajúci niektorý z nasledujúcich liekov: inhibítory spätného vychytávania serotonínu (pozri časť 4.4), tricyklické antidepresíva, agonisti serotonínových 5-HT1 receptorov (triptány), priamo a nepriamo účinkujúce sympatomimetiká (vrátane adrenergných bronchodilatancií, pseudoefedrínu a fenylpropanolamínu), vazopresorické látky (napr. adrenalín, noradrenalín), dopamínergné látky (napr. dopamín, dobutamín), petidín alebo buspiron.


Údaje z pokusov na zvieratách ukazujú, že linezolid a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka a preto sa má dojčenie ukončiť pred začatím a počas podávania linezolidu (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Myelosupresia

U pacientov, ktorí používali linezolid, bola hlásená myelosupresia (zahŕňajúca anémiu, leukopéniu, pancytopéniu a trombocytopéniu). V prípadoch s dokumentovaným priebehom sa príslušné hematologické parametre zvýšili po prerušení liečby linezolidom na úroveň hodnôt pred liečbou. Zdá sa, že riziko týchto účinkov súvisí s dĺžkou liečby. Starší pacienti používajúci linezolid môžu mať vyššie riziko dyskrázie krvi ako mladší pacienti. Trombocytopénia sa môže častejšie vyskytovať u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou, nezávisle od toho, či sú hemodialyzovaní. Preto sa odporúča dôkladné sledovanie krvného obrazu u pacientov, ktorí majú už existujúcu anémiu, granulocytopéniu alebo trombocytopéniu používajú súbežne lieky, ktoré môžu znížiť hladiny hemoglobínu, utlmovať krvotvorbu alebo nežiaduco ovplyvňovať počet alebo funkciu krvných doštičiek majú závažnú renálnu insuficienciu alebo používajú linezolid dlhšie ako 10 – 14 dní. Linezolid sa má takýmto pacientom podávať, len ak je možné dôkladné sledovanie hladín hemoglobínu, krvného obrazu a počtu trombocytov.


Ak sa počas liečby linezolidom vyskytne závažná myelosupresia, liečba sa musí ukončiť, s výnimkou, keď sa lekár domnieva, že je absolútne nevyhnutné v nej pokračovať, a v takomto prípade sa musí intenzívne monitorovať krvný obraz a musia sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.


Okrem toho sa odporúča, aby sa týždenne monitoroval kompletný krvný obraz nezávisle od východiskových hodnôt krvného obrazu (vrátane hladín hemoglobínu, krvných doštičiek a celkového a diferenciálneho počtu leukocytov) u pacientov, ktorí používajú linezolid.


U pacientov liečených linezolidom v programoch umožňujúcich poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use“) dlhšie, ako je maximálna dĺžka liečby 28 dní, bol hlásený zvýšený výskyt závažnej anémie. Títo pacienti častejšie vyžadovali transfúziu krvi. Po uvedení lieku na trh boli taktiež hlásené prípady anémie vyžadujúcej transfúziu krvi, pričom viac prípadov sa vyskytlo u pacientov liečených linezolidom dlhšie ako 28 dní.


Po uvedení lieku na trh sa hlásili prípady sideroblastickej anémie. Pokiaľ nebol známy čas jej nástupu, väčšina pacientov dostávala liečbu linezolidom dlhšie ako 28 dní. Väčšina pacientov sa úplne alebo čiastočne vyliečila po ukončení liečby linezolidom spolu s liečbou anémie alebo bez nej.


Nevyváženosť mortality v klinických skúšaniach u pacientov s infekciami krvného obehu spôsobenými grampozitívnymi baktériami v súvislosti so zavedením katétra

V otvorenej štúdii, do ktorej boli zaradení vážne chorí pacienti s infekciami súvisiacimi so zavedenými intravaskulárnymi katétrami, sa u pacientov liečených linezolidom pozorovala vyššia mortalita v porovnaní s pacientmi liečenými vankomycínom/dikloxacilínom/oxacilínom [78/363 (21,5 %) oproti 58/363 (16,0 %)]. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvnil mortalitu, bola skutočnosť, či sa pri vstupnom vyšetrení potvrdilo, že išlo o infekciu vyvolanú grampozitívnym mikroorganizmom. Mortalita bola porovnateľná medzi skupinami pacientov, ktorí mali infekciu vyvolanú čisto grampozitívnymi mikroorganizmami (pomer šancí 0,96; 95 % interval spoľahlivosti: 0,58-1,59), ale bola signifikantne vyššia (p = 0,0162) v ramene s linezolidom u pacientov, ktorí mali pri vstupnom vyšetrení potvrdený iný patogén, alebo nemali diagnostikovaný žiadny patogén (pomer šancí 2,48; 95 % interval spoľahlivosti: 1,38 ‑ 4,46). Najvýraznejší nepomer sa vyskytol počas liečby a do 7 dní od ukončenia podávania skúšaného lieku. Počas štúdie získalo infekciu vyvolanú gramnegatívnymi patogénmi viac pacientov v ramene s linezolidom a viac ich zomrelo na gramnegatívne alebo polymikrobiálne infekcie. Z toho dôvodu sa linezolid môže používať u pacientov s komplikovanými infekciami kože a mäkkých tkanív, u ktorých sa potvrdila alebo je možná sprievodná infekcia gramnegatívnymi mikroorganizmami, len vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna iná alternatívna liečba (pozri časť 4.1). V takýchto prípadoch sa musí začať so súbežnou liečbou proti gramnegatívnym mikroorganizmom.


Hnačka a kolitída súvisiace s antibiotikami

Takmer u všetkých antibakteriálnych látok vrátane linezolidu bola hlásená pseudomembranózna kolitída. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka následne po podaní akejkoľvek antibakteriálnej látky. V prípadoch podozrenia alebo potvrdenia kolitídy súvisiacej s antibiotikami môže byť potrebné ukončenie liečby linezolidom. Musia sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.


Hnačka súvisiaca s antibiotikami a kolitída súvisiaca s antibiotikami vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hnačky súvisiacej s Clostridium difficile bola hlásená v súvislosti s používaním takmer všetkých antibiotík vrátane linezolidu a môže byť v rozsahu závažnosti od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa vyskytne závažná hnačka počas alebo po použití linezolidu. Ak sa potvrdila alebo existuje podozrenie na hnačku súvisiacu s antibiotikami a kolitídu súvisiacu s antibiotikami, liečba antibakteriálnymi látkami vrátane linezolidu sa má ukončiť a majú sa okamžite zaviesť adekvátne liečebné opatrenia. V takýchto situáciách sú kontraindikované lieky inhibujúce peristaltiku.


Laktátová acidóza

V súvislosti s liečbou linezolidom bola hlásená laktátová acidóza. Pacientom, u ktorých sa počas liečby linezolidom objavia znaky a príznaky metabolickej acidózy vrátane opakovanej nauzey alebo vracania, bolestí brucha, nízkej hladiny bikarbonátov alebo hyperventilácie, sa musí poskytnúť okamžitá lekárska starostlivosť Ak sa vyskytne laktátová acidóza, v liečbe linezolidom sa má pokračovať, len ak prínos liečby preváži potenciálne riziká.


Porucha funkcie mitochondrií

Linezolid inhibuje mitochondriálnu syntézu proteínov. Výsledkom tejto inhibície môže dôjsť k nežiaducim udalostiam ako je laktátová acidóza, anémia a neuropatia (optická a periférna); tieto udalosti sú častejšie, ak sa liek používa dlhšie ako 28 dní.


Serotonínový syndróm

Boli hlásené spontánne hlásenia serotonínového syndrómu súvisiace so súbežným používaním linezolidu a serotonergných látok vrátane antidepresív ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Súbežné používanie linezolidu a serotonergných látok je preto kontraindikované (pozri časť 4.3) okrem prípadov, kedy je súbežné používanie linezolidu a serotonergných látok nevyhnutné. V takýchto prípadoch majú byť pacienti starostlivo sledovaní kvôli znakom a príznakom serotonínového syndrómu ako je kognitívna dysfunkcia, hyperpyrexia, hyperreflexia a nekoordinovanosť. Ak sa vyskytnú znaky alebo príznaky, lekári majú zvážiť vysadenie jednej alebo oboch látok; ak sa vysadí súbežne užívaná serotonergná látka, môžu sa vyskytnúť symptómy z vysadenia.


Periférna a optická neuropatia

U pacientov liečených linezolidom bola hlásená periférna neuropatia a tiež optická neuropatia a optická neuritída niekedy vedúce k strate zraku; v prvom rade u tých pacientov, ktorí sú liečení dlhšie ako je maximálna odporúčaná dĺžka liečby 28 dní.


Všetci pacienti musia byť poučení, aby hlásili príznaky poškodenia zraku ako sú zmeny v zrakovej ostrosti, zmeny farebného videnia, rozmazané videnie alebo porucha zorného poľa. V týchto prípadoch sa odporúča okamžité oftalmologické vyšetrenie. Ak niektorí pacienti používajú linezolid dlhšie ako je odporúčaná dĺžka liečby 28 dní, ich zrak má byť pravidelne vyšetrovaný.


Ak sa vyskytne periférna alebo optická neuropatia, má sa zvážiť prínos ďalšieho užívania linezolidu voči potenciálnym rizikám.


Ak linezolid používajú pacienti, ktorí súbežne užívajú alebo nedávno užívali antimykobakteriálne lieky na liečbu tuberkulózy, môžu mať vyššie riziko vzniku neuropatií.


Kŕče

U pacientov liečených linezolidom bol hlásený výskyt kŕčov. Vo väčšine týchto prípadov boli hlásené záchvaty v anamnéze alebo rizikové faktory pre záchvaty. Pacienti majú byť poučení, aby informovali svojho lekára, ak sa u nich niekedy vyskytli záchvaty.


Inhibítory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilný, neselektívny inhibítor monoaminooxidázy (MAOI), avšak v dávkach používaných pri antibakteriálnej liečbe nevykazuje antidepresívny účinok. Existujú len veľmi obmedzené údaje zo štúdií o interakciách a o bezpečnosti linezolidu, ak sa podáva pacientom so sprievodným ochorením a/alebo súbežne používajúcich lieky, ktoré by mohli predstavovať riziko inhibície MAO. Preto sa použitie linezolidu v takýchto prípadoch neodporúča, pokiaľ nie je možné dôkladné sledovanie a monitorovanie pacienta (pozri časti 4.3 a 4.5).

Použitie s potravinami bohatými na tyramín

Pacienti musia byť upozornení, aby nejedli veľké množstvá potravín bohatých na tyramín (pozri časť 4.5).


Superinfekcia

Účinky liečby linezolidom na normálnu flóru neboli v klinických skúškach hodnotené.


Používanie antibiotík môže príležitostne viesť k prerastaniu necitlivých organizmov. Napríklad približne u 3 % pacientov, ktorí používali počas klinických skúšok odporúčané dávky linezolidu sa vyskytli kandidózy súvisiace s liekom. Ak sa počas liečby vyskytne superinfekcia, majú sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.


Osobitné populácie

Linezolid sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou a len vtedy, ak predpokladaný prínos preváži teoretické riziko (pozri časti 4.2 a 5.2).


Pacientom so závažnou hepatálnou insuficienciou sa odporúča podávať linezolid len vtedy, ak predpokladaný prínos prevýši teoretické riziko (pozri časti 4.2 a 5.2).


Zníženie fertility

Linezolid reverzibilne znižoval fertilitu a indukoval abnormálnu morfológiu spermií u dospelých samcov potkanov pri hladinách expozície približne rovnakých ako sú očakávané hladiny u ľudí; možné účinky linezolidu na mužský reprodukčný systém nie sú známe (pozri časť 5.3).


Klinické skúšania

Bezpečnosť a účinnosť linezolidu podávaného počas obdobia dlhšieho ako 28 dní nebola stanovená.

V kontrolovaných klinických skúškach sa nesledovali pacienti s diabetickými léziami na dolných končatinách, dekubitmi alebo ischemickými léziami, s ťažkými popáleninami alebo gangrénou. Preto sú skúsenosti s používaním linezolidu v liečbe takýchto ochorení obmedzené.


Pomocné látky

Každý ml roztoku obsahuje 48 mg (t.j. 14,4 g/300 ml) glukózy. Tento údaj sa musí vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus alebo s iným ochorením spojeným s intoleranciou glukózy. Každý ml roztoku tiež obsahuje 0,38 mg (114 mg/300 ml) sodíka. Obsah sodíka sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s kontrolovaným prísunom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhibítory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilný, neselektívny inhibítor monoaminooxidázy (MAOI). Údaje zo štúdií o interakciách a o bezpečnosti linezolidu podávaného pacientom súbežne používajúcim lieky, ktoré by mohli predstavovať riziko inhibície MAO sú veľmi obmedzené. Preto sa použitie linezolidu v takýchto prípadoch neodporúča, pokiaľ nie je možné dôkladné sledovanie a monitorovanie pacienta (pozri časť 4.3).


Možné interakcie vedúce k zvýšeniu krvného tlaku

U zdravých normotenzných dobrovoľníkov vystupňoval linezolid zvýšenie tlaku krvi vyvolané pseudoefedrínom a fenylpropanolamínhydrochloridom. Súbežné podávanie linezolidu s pseudoefedrínom alebo fenylpropanolamínhydrochloridom spôsobilo priemerné zvýšenie systolického tlaku krvi o 30 – 40 mmHg v porovnaní so zvýšením o 11 – 15 mmHg pri podávaní samotného linezolidu, o 14 – 18 mmHg pri podávaní samotného pseudoefedrínu alebo fenylpropanolamínu a o 8 – 11 mmHg pri podávaní placeba. Podobné štúdie sa neuskutočnili u hypertenzných osôb. Odporúča sa starostlivé titrovanie dávok liekov s vazopresívnym účinkom vrátane dopamínergných látok, aby sa pri spoločnom podávaní s linezolidom dosiahla žiaduca odpoveď.


Možné serotonergné interakcie

U zdravých dobrovoľníkov sa skúmala možná lieková interakcia s dextrometorfanom.

Dextrometorfan sa podával (v dvoch dávkach po 20 mg s odstupom 4 hodín) samostatne alebo spolu s linezolidom. U zdravých osôb, ktoré používali linezolid s dextromorfanom, sa nepozorovali žiadne účinky serotonínového syndrómu (zmätenosť, delírium, nepokoj, tremor, červenanie sa, potenie, hyperpyrexia).


Skúsenosti po uvedení lieku na trh zahŕňajú jedno hlásenie o pacientovi, u ktorého sa prejavili účinky podobné serotonínovému syndrómu počas používania linezolidu a dextrometorfanu a ktoré ustúpili po vysadení oboch liekov.


Počas klinického používania linezolidu so serotonergnými látkami vrátane antidepresív ako sú inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) boli hlásené prípady serotonínového syndrómu Preto, keďže je súbežné používanie kontraindikované (pozri časť 4.3), starostlivosť o pacientov, pre ktorých je liečba linezolidom a serotonergnými látkami nevyhnutná, je opísaná v časti 4.4.


Použitie s potravinami bohatými na tyramín

U osôb, ktoré používali súbežne linezolid a tyramín v dávke menšej ako 100 mg, sa nepozorovala žiadna signifikantná odpoveď v zmysle vzostupu tlaku krvi. To naznačuje, že je nutné vyhýbať sa len požitiu nadmerných množstiev potravy a nápojov s vysokým obsahom tyramínu (napr. zrelé syry, kvasnicový extrakt, nedestilované alkoholické nápoje a výrobky z fermentovaných sójových bôbov ako je sójová omáčka).


Lieky metabolizované cytochrómom P450

Linezolid sa detegovateľne nemetabolizuje enzýmovým systémom cytochrómu P450 (CYP) a neinhibuje žiadnu z klinicky významných humánnych izoforiem CYP (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Linezolid takisto neindukuje izoenzýmy P450 u potkanov. Preto sa u linezolidu nepredpokladajú žiadne liekové interakcie indukované CYP450.


Rifampicín

Účinok rifampicínu na farmakokinetiku linezolidu bol študovný u šestnástich zdravých dospelých dobrovoľníkov mužov, ktorým sa podával linezolid 600 mg dvakrát denne počas 2,5 dňa spolu so 600 mg rifampicínu jedenkrát denne počas 8 dní alebo bez rifampicínu. Rifampicín znížil Cmax linezolidu priemerne o 21 % [90 % CI, 15, 27] a AUC priemerne o 32 % [90 % CI, 27, 37]. Mechanizmus

tejto interakcie a jej klinický význam nie sú známe.


Warfarín

Ak sa k liečbe linezolidom v rovnovážnom stave pridal warfarín, bolo zaznamenané 10 %-né zníženie priemerných maximálnych hodnôt INR s 5 %-ným znížením AUC INR. Pre posúdenie klinického významu týchto nálezov sú údaje od pacientov, ktorí používali warfarín spoločne s linezolidom, nedostatočné.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Linezolid reverzibilne znižoval fertilitu a indukoval abnormálnu morfológiu spermií u dospelých samcov potkanov pri hladinách expozície približne rovnakých ako sú očakávané hladiny u ľudí; možné účinky linezolidu na mužský reprodukčný systém nie sú známe (pozri časť 5.3).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití linezolidu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí existuje.


Linezolid sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné, t.j. len ak potenciálny prínos prevýši teoretické riziko.


Údaje z pokusov na zvieratách ukazujú, že linezolid a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto sa má dojčenie prerušiť pred začatím a počas podávania linezolidu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti majú byť upozornení na možný vznik závratov alebo príznakov zhoršenia zraku (ako je opísané v časti 4.4 a 4.8) počas používania linezolidu a majú byť poučení, aby neviedli vozidlá, ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich objaví niektorý z týchto príznakov.


4.8 Nežiaduce účinky


Tabuľka nižšie uvádza zoznam nežiaducich reakcií, ktoré sa vyskytli vo frekvenciách ≥ 0,1 %, alebo ktoré boli posúdené ako závažné v klinických štúdiách, v ktorých viac ako 2000 dospelých pacientov používalo odporúčané dávky linezolidu do 28 dní.


Približne u 22 % pacientov sa vyskytli nežiaduce reakcie najčastejšie hlásené boli bolesti hlavy (2,1 %), hnačka (4,2 %), nauzea (3,3 %) a kandidóza (predovšetkým ústna 0,8 % a vaginálna 1,1 % kandidóza, pozri tabuľku uvedenú nižšie). Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky lieku, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli bolesti hlavy, hnačka, nauzea a vracanie. Asi 3 % pacientov prerušili liečbu kvôli výskytu nežiaducej udalosti spojenej s liekom.


Ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré sa hlásili po uvedení lieku na trh sú zahrnuté v tabuľke s frekvenciu „Neznáme“, pretože ich častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby linezolidom s nasledovnou frekvenciou: Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy

Kandidóza, ústna kandidóza, vaginálna kandidóza, mykotické infekcie

VaginitídaKolitída súvisiaca s antibiotikami, vrátane psedomembranóznej kolitídy*

Poruchy krvi a lymfatického systému


Leukopénia*, neutropénia, trombocytopénia*, eozinofíliaMyelosupresia*, pancytopénia, anémia*†, sideroblastická anémia*

Poruchy imunitného systému

Anafylaxia

Poruchy metabolizmu a výživy

Laktátová acidóza*, hyponatrémia

Psychické poruchy


Insomnia
Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, zmeny vnímania chute (kovová chuť)

Závrat, hypostézia, parestéziaSerotonínový syndróm**, kŕče*, periférna neuropatia*

Poruchy oka


Rozmazané videnie*Optická neuropatia*, optická neuritída*, strata zraku*, zmeny vizuálnej ostrosti*, zmeny farebného videnia*, zmeny v zornom poli*

Poruchy ucha a labyrintu


Tinnitus
Poruchy srdca a srdcovej činnostiArytmia (tachykardia)Poruchy ciev


Hypertenzia, flebitída, tromboflebitída

Tranzitórny ischemický atakPoruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, nevoľnosť, vracanie

Pankreatitída, gastritída, lokalizovaná alebo celková abdominálna bolesť, zápcha, sucho v ústach, dyspepsia, glositída, riedka stolica, stomatitída, zmena zafarbenia alebo porucha jazykaPovrchové zafarbenie zubov

Poruchy pečene a žlčových ciest

Abnormálne výsledky funkcie pečene; zvýšená hladina aspartátaminotrans-

ferázy, alanínaminotrans-

ferázy alebo alkalickej fosfatázy

Zvýšená hladina celkového bilirubínu
Poruchy kože a podkožného tkaniva


Urtikária, dermatitída, diaforéza, pruritus, vyrážkaPoruchy s tvorbou pľuzgierov, ako tie, ktoré sú opísané ako Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, angioedém, alopécia

Poruchy obličiek a močových ciest

Zvýšená hladina dusíka močoviny v krvi

Poylúria, zvýšený kreatinín

Zlyhanie obličiekPoruchy reprodukčného systému a prsníkov


Vulvovaginálna porucha
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zimnica, únava, horúčka, bolesť v mieste podania injekcie, zvýšený pocit smädu, lokalizovaná bolesť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Chémia

Zvýšené hladiny laktátdehydrogenázy, kreatinínkinázy, lipázy, amylázy alebo glukózy nie nalačno.

Znížené hladiny celkových proteínov, albumínu, sodíka alebo vápnika. Zvýšené alebo znížené hladiny draslíka alebo bikarbonátu.


Hematológia

Zvýšený počet neutrofilov alebo eozinofilov.

Znížená hladina hemoglobínu, znížený hematokrit alebo počet červených krviniek. Zvýšený alebo znížený počet krvných doštičiek alebo bielych krviniek.

Chémia

Zvýšené hladiny sodíka alebo horčíka.

Znížená hladina glukózy stanovenej nie nalačno.Hematológia

Zvýšený počet retikulocytov. Znížený počet neutrofilov.
*Pozri časť 4.4

**Pozri časti 4.3 a 4.5

†Pozri nižšie


Nasledujúce nežiaduce účinky linezolidu sa považovali v ojedinelých prípadoch za závažné: lokalizovaná bolesť brucha, tranzitórny ischemický atak a hypertenzia.


†V kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa podával linezolid v trvaní do 28 dní, bola u menej ako 0,1 % pacientov hlásená anémia. U pacientov so život ohrozujúcimi infekciami a súčasnými komorbiditami, ktorí boli zaradení do programu umožňujúcemu poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use“), bol percentuálny podiel pacientov, u ktorých sa vyvinula anémia pri užívaní linezolidu ≤ 28 dní, 2,5 % (33/1326) v porovnaní s 12,3 % (53/430) pri liečbe > 28 dní. Percentuálny podiel prípadov, u ktorých sa v dôsledku liečby vyvinula závažná forma anémie vyžadujúca transfúziu krvi, bol u pacientov liečených ≤ 28 dní 9 % (3/33) a u pacientov liečených > 28 dní 15 % (8/53).

Bezpečnostné údaje z klinických štúdií založené na viac ako 500 pediatrických pacientoch (vo veku od 17 rokov) nenaznačujú, že by sa bezpečnostný profil linezolidu u pediatrických pacientov líšil od dospelých pacientov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je známe špecifické antidotum.


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Avšak nasledujúce informácie môžu byť užitočné:


Odporúča sa podporná liečba spolu s udržiavaním glomerulárnej filtrácie. Približne 30 % dávky linezolidu sa odstráni počas trojhodinovej hemodialýzy, ale nie sú k dispozícii údaje o odstránení linezolidu peritoneálnou dialýzou alebo hemoperfúziou. Dva primárne metabolity linezolidu sa tiež do určitej miery odstraňujú hemodialýzou.


Znaky toxicity po dávkach linezolidu 3000 mg/kg/deň u potkanov boli znížená aktivita a ataxia, zatiaľ čo u psov, ktorým sa podával linezolid v dávke 2000 mg/kg/deň, sa vyskytlo vracanie a triaška.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antibakteriálne látky, ATC kód: J01XX08

Všeobecné vlastnosti

Linezolid je syntetická antibakteriálna látka, ktorá patrí do novej triedy antimikrobiálnych látok, oxazolidinónov. In vitro je účinný proti aeróbnym grampozitívnym baktériám a anaeróbnym mikroorganizmom. Linezolid selektívne inhibuje syntézu bakteriálnych bielkovín pomocou jedinečného mechanizmu účinku. Špecificky sa viaže na príslušné miesto na bakteriálnom ribozóme (23S podjednotky 50S podjednotky) a bráni tak tvorbe funkčného iniciačného komplexu 70S, ktorý je základnou zložkou translačného procesu.


Postantibiotický účinok (PAE) linezolidu pre Staphylococcus aureus bol in vitro približne 2 hodiny. Pri jeho stanovení na zvieracích modeloch bol PAE in vivo 3,6 hodiny pre Staphylococcus aureus a 3,9 hodiny pre Streptococcus pneumoniae. V štúdiách na zvieratách bol kľúčovým farmakodynamickým parametrom účinnosti čas, za ktorý plazmatické hladiny linezolidu prevýšili minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) príslušného mikroorganizmu.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) stanovené Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) pre stafylokoky a enterokoky sú: citlivé 4 mg/l a rezistentné > 4 mg/l. Pre streptokoky (vrátane S. pneumioniae) sú hraničné hodnoty: citlivé 2 mg/l a rezistentné > 4 mg/l.


Hraničné hodnoty MIC, ktoré nesúvisia s druhom sú: citlivé 2 mg/l a rezistentné > 4 mg/l. Hraničné hodnoty, ktoré nesúvisia s druhom boli stanovené predovšetkým na základe farmakokinetických/farmakodynamických údajov a nezávisia od MIC špecifických druhov. Používajú sa iba pri organizmoch, ktoré nemajú stanovenú špecifickú hraničnú hodnotu a nie pri druhoch, pri ktorých sa neodporúča testovanie citlivosti.


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy sa líši geograficky a v čase, preto sú potrebné miestne údaje o rezistencii, najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Kategória

Citlivé organizmy


Grampozitívne aeróby:

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium

Staphylococcus aureus

koagulázo-negatívne stafylokoky

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

streptokoky skupiny C

streptokoky skupiny G


Grampozitívne anaeróby:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus anaerobius

Peptostreptococcus sp.

Rezistentné organizmy


Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria sp.

Enterobacteriaceae

Pseudomonoas sp.


 Klinická účinnosť pre citlivé izoláty sa potvrdila v schválených klinických indikáciách.


Aj keď linezolid vykazuje in vitro určitú účinnosť voči Legionella, Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae, údaje na potvrdenie klinickej účinnosti sú nedostatočné.


Rezistencia


Skrížená rezistencia

Mechanizmus účinku linezolidu sa líši od iných tried antibiotík. Štúdie in vitro s klinickými izolátmi (vrátane stafylokokov rezistentných na meticilín, enterokokov rezistentných na vankomycín a streptokokov rezistentných na penicilín a erytromycín) ukazujú, že linezolid je zvyčajne účinný proti mikroorganizmom, ktoré sú rezistentné na jednu alebo viac tried antimikrobiálnych látok.


Rezistencia na linezolid súvisí s bodovými mutáciami na 23S rRNA.


Tak ako sa zaznamenalo pri iných antibiotikách používaných u pacientov s ťažkosťami pri liečbe infekcií a/alebo pri dlhodobej liečbe, pri linezolide sa pozorovalo zníženie citlivosti. Rezistencia na linezolid bola hlásená pri enterokokoch, Staphylococcus aureus a koagulázo-negatívnych stafylokokoch. Vo všeobecnosti sa dáva do súvislosti s dlhodobou liečbou a zavedenými protetickými pomôckami alebo abscesmi, ktoré sa nedrénovali. Ak sa organizmy rezistentné na antibiotiká premnožia v nemocniciach, je dôležité dbať na systém kontroly infekcií.


Informácia z klinických skúšaní

Štúdie u pediatrickej populácie

V otvorenej štúdii sa účinnosť linezolidu (10 mg/kg každých 8 hodín) porovnávala s vankomycínom (10-15 mg/kg každých 6-24 hodín) pri liečbe infekcií, pri ktorých je predpoklad alebo sa dokázalo, že sú vyvolané rezistentnými grampozitívnymi patogénmi (vrátane nozokomiálnej pneumónie, komplikovaných infekcií kože a kožných štruktúr, bakterémia súvisiaca so zavedením katétra, bakterémia neznámeho pôvodu a iné infekcie) u detí od narodenia do 11 rokov. Klinické pomery v klinicky hodnotenej populácii boli 89,3 % (134/150) pre linezolid a 84,5 % (60/71) pre vankomycín (95 % CI: -4,9, 14,6).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Linezolid obsahuje predovšetkým (s)-linezolid, ktorý je biologicky aktívny a metabolizuje sa na inaktívne metabolity.


Absorpcia

Linezolid sa rýchlo a extenzívne absorbuje po perorálnom podaní. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu do 2 hodín od podania. Absolútna biologická dostupnosť linezolidu po perorálnom podaní (perorálne a intravenózne podanie v skríženej štúdii) je kompletná (približne 100 %). Absorpciu signifikantne neovplyvňuje príjem potravy a absorpcia perorálnej suspenzie je podobná, aká sa dosahuje u filmom obalených tabliet.


Cmax a Cmin linezolidu v plazme (priemerné hodnoty a SD) v rovnovážnom stave po podaní 600 mg intravenózne dvakrát denne boli 15,1 2,5 mg/l a 3,68 2,68 mg/l.


V ďalšej štúdii sa po perorálnom podávaní 600 mg linezolidu dvakrát denne až do rovnovážneho stavu stanovili Cmax a Cmin na 21,2 5,8 mg/l a 6,15 2,94 mg/l. Rovnovážny stav sa dosiahne na druhý deň podávania.


Distribúcia

Distribučný objem v rovnovážnom stave u zdravých dospelých osôb je priemerne asi 40 ‑ 50 litrov a približuje sa k hodnote celkovej telesnej vody. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 31 % a nie je závislá od koncentrácie.


Koncentrácie linezolidu sa stanovovali v rôznych telesných tekutinách u obmedzeného počtu dobrovoľníkov v štúdiách s opakovaným podávaním. Pomer koncentrácie linezolidu v slinách a v pote vzhľadom ku koncentrácii v plazme bol 1,2:1,0 a 0,55:1,0. Pomer Cmax v rovnovážnom stave meraný v tekutine epiteliálnej výstielky a v pľúcnych alveolárnych bunkách bol 4,5:1,0 a 0,15:1,0.

V štúdii s malým počtom osôb s ventrikulo-peritoneálnym šantom a v podstate bez znakov meningitídy bol po viacnásobnom podaní linezolidu pomer Cmax v cerebrospinálnej tekutine k plazmatickej koncentrácii 0,7:1,0.

Metabolizmus

Linezolid sa metabolizuje najmä oxidáciou morfolínového kruhu, čo vedie predovšetkým k vzniku dvoch inaktívnych derivátov karboxylovej kyseliny s otvoreným kruhom; metabolit kyseliny aminoetoxyoctovej (PNU-142300) a metabolit hydroxyetylglycínu (PNU-142586). Metabolit hydroxyetylglycínu (PNU-142586) prevažuje medzi metabolitmi u človeka a predpokladá sa, že vzniká neenzymatickým procesom. Metabolit kyseliny aminoetoxyoctovej (PNU-142300) je prítomný v menšom množstve. Určili sa aj nevýznamné množstvá ďalších inaktívnych metabolitov.


Eliminácia

U pacientov s neporušenou funkciou obličiek alebo s miernou až stredne závažnou renálnou insuficienciou sa linezolid v rovnovážnom stave vylučuje predovšetkým do moču ako PNU-142586 (40 %), pôvodná látka (30 %) a PNU-142300 (10 %). V stolici sa nezisťuje prakticky žiadne množstvo pôvodnej látky, zatiaľ čo približne 6 % z každej dávky sa objaví v stolici ako PNU-142586 a 3 % ako PNU-142300. Eliminačný polčas linezolidu je priemerne asi 5 – 7 hodín.


Mimoobličkový klírens predstavuje približne 65 % celkového klírensu linezolidu. So zvyšujúcimi sa dávkami linezolidu sa v jeho klírense zaznamenal malý stupeň nelineárnosti. Zdá sa, že je to dôsledok nižšieho obličkového a mimoobličkového klírensu pri vyšších koncentráciách linezolidu. Rozdiely v klírense sú však malé a neovplyvnia predpokladaný eliminačný polčas.


Osobitné populácie

Pacienti s renálnou insuficienciou: U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (t.j. klírens kreatinínu 30 ml/min) bol po jednorazovom podaní 600 mg 7- až 8-násobný vzostup plazmatických hladín dvoch hlavných metabolitov linezolidu. Nezistilo sa však zvýšenie AUC pôvodnej látky. Aj keď sa hemodialýzou odstráni časť hlavných metabolitov, po jednorazovom podaní 600 mg boli plazmatické hladiny metabolitov po hemodialýze stále výrazne vyššie ako boli pozorované u pacientov s neporušenými obličkovými funkciami alebo s miernou až stredne závažnou renálnou insuficienciou.


U 24 pacientov so závažnou renálnou insuficienciou, pričom 21 z nich bolo na pravidelnej hemodialýze, boli po niekoľkých dňoch podávania linezolidu vrcholové plazmatické koncentrácie dvoch hlavných metabolitov asi 10-násobne vyššie ako boli pozorované u pacientov s nenarušenými obličkovými funkciami. Maximálne plazmatické koncentrácie linezolidu neboli ovplyvnené.


Klinický význam týchto pozorovaní nebol stanovený, keďže v súčasnosti sú dostupné len obmedzené údaje o bezpečnosti lieku (pozri časti 4.2 a 4.4).


Pacienti s hepatálnou insuficienciou: Obmedzené údaje nasvedčujú, že farmakokinetika linezolidu, PNU-142300 a PNU-142586 sa nemení u pacientov s miernou až stredne závažnou hepatálnou insuficienciou (t.j. Child-Pughova skupina A alebo B). Farmakokinetika linezolidu u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou (t.j. Child-Pughova skupina C) nebola hodnotená. Keďže sa však linezolid metabolizuje neenzymatickou cestou, nepredpokladá sa významné ovplyvnenie jeho metabolizmu pri poruche funkcie pečene (pozri časti 4.2 a 4.4).


Deti a dospievajúci (< 18 rokov veku): Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti linezolidu u detí a dospievajúcich (< 18 rokov veku) a preto sa použitie linezolidu v tejto vekovej skupine neodporúča (pozri časť 4.2). Na stanovenie odporúčaní pre bezpečné a účinné dávkovanie sú potrebné ďalšie štúdie. Farmakokinetické štúdie naznačujú, že po podaní jednorazových a opakovaných dávok u detí (1 týždeň až 12 rokov) bol klírens linezolidu (v závislosti od kg telesnej hmotnosti) vyšší u pediatrických pacientov ako u dospelých, ale klesal sa so stúpajúcim vekom.


Podávanie linezolidu u detí vo veku od 1 týždňa do 12 rokov v dávke 10 mg/kg každých 8 hodín denne viedlo k expozíciám približne rovnakým, aké sa dosiahli u dospelých po podávaní 600 mg dvakrát denne.


U novorodencov mladších ako 1 týždeň sa systémový klírens linezolidu (v závislosti od kg telesnej hmotnosti) výrazne zvýšil v priebehu prvého týždňa života. Preto novorodenci, ktorým sa podával linezolid v dávke 10 mg/kg každých 8 hodín denne majú najväčšiu systémovú expozíciu v prvý deň po pôrode. Avšak pri tomto dávkovaní sa počas prvého týždňa života nadmerná akumulácia nepredpokladá, pretože počas tohto obdobia sa klírens výrazne zvyšuje.

U dospievajúcich (vo veku 12 až 17 rokov) bola farmakokinetika linezolidu po podaní dávky 600 mg podobná ako u dospelých. Preto dospievajúci, ktorým sa podáva 600 mg každých 12 hodín denne, budú mať podobnú expozíciu ako tá, ktorá sa pozoruje u dospelých dostávajúcich rovnakú dávku.


U pediatrických pacientov s ventrikulo-peritoneálnym šantom, ktorým sa podával linezolid v dávke 10 mg/kg každých 12 hodín alebo každých 8 hodín sa pozorovali premenlivé koncentrácie linezolidu v mozgovomiechvom moku po podaní jednorazových aj opakovaných dávok linezolidu. Terapeutické koncentrácie sa v mozgovomiechovom moku trvale nedosiahli alebo neudržali. Preto sa použitie linezolidu pri empirickej liečbe u pediatrických pacientov s infekciami centrálneho nervového systému neodporúča.


Starší pacienti: Farmakokinetika linezolidu sa signifikantne nemení u starších pacientov vo veku 65 rokov a viac.


Ženy: Ženy majú o niečo menší distribučný objem ako muži a priemerná hodnota klírensu sa u nich znižuje po korekcii na telesnú hmotnosť približne o 20 %. U žien sú vyššie plazmatické koncentrácie, čo možno čiastočne pripísať rozdielom v telesnej hmotnosti. Keďže však priemerný polčas linezolidu nie je signifikantne odlišný u mužov a u žien, nepredpokladá sa, že by plazmatické koncentrácie u žien značne prevyšovali už stanovené koncentrácie, ktoré sú dobre tolerované, a preto nie je potrebná úprava dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Linezolid znižuje fertilitu a reprodukčné schopnosti u samcov potkanov v expozičných hladinách približne rovnakých ako sa predpokladajú u človeka. U pohlavne dospelých zvierat boli tieto účinky reverzibilné. Neboli však reverzibilné u mladých zvierat, ktorým sa linezolid podával počas takmer celého obdobia pohlavného dozrievania. Zaznamenala sa abnormálna morfológia spermií v semenníkoch dospelých potkanov a hypertrofia epiteliálnych buniek, ako aj hyperplázia nadsemenníkov. Zdá sa, že linezolid ovplyvňuje dozrievanie spermatozoí u potkanov. Suplementácia testosterónu nemala žiadny vplyv na linezolidom vyvolané zmeny fertility. Hypertrofia nadsemenníkov sa nepozorovala u psov liečených počas 1 mesiaca, hoci u nich boli zjavné zmeny v hmotnosti prostaty, semenníkov a nadsemenníkov.


Štúdie reprodukčnej toxicity u myší a u potkanov nepreukázali žiadny dôkaz o teratogénnych účinkoch pri expozičných hladinách 4-násobných, resp. ekvivalentných hladinám predpokladaným u ľudí. Rovnaké koncentrácie linezolidu spôsobili materskú toxicitu u gravidných myší a súviseli so zvýšeným odumieraním embryí, vrátane zníženého počtu mláďat vo vrhu, zníženou hmotnosťou plodov a zvýšenou genetickou predispozíciou na odchýlky hrudnej kosti u príslušného kmeňa myší. U potkanov sa pozoroval mierne toxický účinok na gravidné samice pri expozíciách nižších ako sú predpokladané klinické expozície. Zaznamenala sa mierna toxicita pre plod, ktorá sa prejavila jeho zníženou hmotnosťou, zníženou osifikáciou hrudnej kosti a rebier pred ich zrastom, zníženým prežívaním mláďat a miernym spomalením dozrievania.


Pri párení sa u týchto zvierat pozorovali reverzibilné zvýšené predimplantačné straty závislé od dávky so zodpovedajúcim poklesom fertility. U králikov sa vyskytla znížená hmotnosť plodu len v prípade materskej toxicity (klinické znaky, znížený prírastok hmotnosti a príjem potravy) pri hladinách expozície 0,06 krát nižších v porovnaní s expozíciou, aká sa predpokladá u ľudí v závislosti od AUC. Pri druhu je známa citlivosť na účinky antibiotík.


Linezolid a jeho metabolity sa vylučujú do mlieka samíc potkanov a pozorované koncentrácie v mlieku boli vyššie ako v plazme potkaních matiek.


Linezolid vyvoláva reverzibilnú myelosupresiu u potkanov a u psov.


U potkanov, ktorým sa podával linezolid perorálne počas 6 mesiacov v dávke 80 mg/kg/deň, sa pozorovala ireverzibilná, minimálna až mierna axonálna degenerácia sedacích nervov; minimálna degenerácia sedacích nervov sa pri tejto dávke počas 3 mesiacov tiež pozorovala u 1 samca pri predbežnej pitve. Aby sa preukázala degenerácia optického nervu, bolo vykonané citlivé morfologické vyšetrenie perfúzie tkanív. Minimálna až stredne závažná degenerácia optického nervu sa preukázala u 2 z 3 samcov potkanov po 6 mesiacoch dávkovania, ale priamy vzťah s liekom bol nejednoznačný z dôvodu akútneho nálezu a jeho asymetrickej distribúcie. Degenerácia optického nervu, ktorá sa pozorovala, bola mikroskopicky porovnateľná so spontánnou unilaterálnou degeneráciou optického nervu hlásenou u dospelých potkanov a môže byť exacerbáciou základného ochorenia.


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziká pre ľudí okrem tých, ktoré sú uvedené v iných častiach tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Štúdie karcinogenity/onkogenicity neboli uskutočnené, keďže sa liek podáva krátkodobo, a keďže chýbajú údaje o genotoxicite v štandardných súboroch štúdií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát glukózy

Nátriumcitrát (E331)

Bezvodá kyselina citrónová (E330)

Kyselina chlorovodíková (E507) (ako 10 % roztok; na úpravu pH)

Hydroxid sodný (E524) (ako 10 % roztok; na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Do roztoku sa nesmú pridávať žiadne aditíva. Ak sa linezolid podáva súbežne s inými liekmi, každý liek sa musí podať oddelene podľa príslušných pokynov na spôsob podávania. Ak sa používa tá istá intravenózna súprava pre následné podanie infúzií niekoľkých liekov, súprava sa musí prepláchnuť pred a po podaní linezolidu kompatibilným infúznym roztokom (pozri časť 6.6).


Je známe, že infúzny roztok linezolidu je fyzikálne inkompatibilný s nasledujúcimi zlúčeninami: amfotericín B, chlórpromazíniumchlorid, diazepam, pentamidíniumdiisetionát, erytromycíniumlaktobionát, sodná soľ fenytoínu a sulfametoxazol/trimetoprim. Okrem toho je chemicky inkompatibilný s dvojsodnou soľou ceftriaxónu.


Ak chýbajú štúdie kompatibility, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred otvorením: 30 mesiacov

Po otvorení: Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, ak spôsob otvorenia nezabráni riziku mikrobiálnej kontaminácie. Ak sa liek nepoužije okamžite, za dobu a spôsob uchovávania do doby použitia zodpovedá používateľ.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Až do času použitia uchovávajte v pôvodnom obale (vonkajšia fólia a škatuľka) na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Číry bezfarebný alebo žltkastý polypropylénový infúzny vak s jedným alebo dvoma portami uzatvorený vo vonkajšom obale z transparentnej laminátovej fólie. Vak obsahuje 300 ml roztoku a je balený v škatuľke.


Každá škatuľka obsahuje 1,2, 5, 10, 20 alebo 25 infúznych vakov. Okrem toho je dostupné aj nemocničné balenie 3, 5, 6, 10 alebo 20 škatuliek, z ktorých každá obsahuje 1 alebo 2 infúzne vaky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie. Odstráňte vonkajšiu fóliu len tesne pred použitím, potom pevne postláčajte vak, aby ste zistili prípadné mikrotrhliny. Ak vak presakuje, nepoužívajte ho, pretože sterilita roztoku môže byť porušená. Roztok sa pred použitím musí vizuálne skontrolovať a použiť sa môže len číry roztok bez viditeľných tuhých častíc. Nepoužívajte tieto vaky v sériových spojeniach. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať. Nepoužívajte znovu čiastočne použité vaky.


Infúzny roztok linezolidu je kompatibilný s nasledujúcimi roztokmi: infúzny intravenózny roztok glukózy 5 %, infúzny intravenózny roztok chloridu sodného 0,9 %, Ringerov injekčný roztok s laktátom (Hartmannov injekčný roztok).


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0075/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

17


Linezolid Sandoz 600 mg/300 ml infúzny roztok