+ ipil.sk

LinolaPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/02671


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Informácie o použití, čítajte pozorne!


Linola®

dermálny krém


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld

Nemecko


Zloženie:

Liečivo: 100 g obsahuje ako liečivé látky lipidoacida (C18:2) essentialia (esenciálne mastné kyseliny (C18:2) 0,500 g v hydrofilnom kréme typu emulzia olej/voda

Pomocné látky: butylbenzylpropionaldehyd, biely vosk, decyloleát, glycerol-monostearát, stearomakrogol 150, sodná soľ etylparabénu, metylparabén, kyselina stearová, trometamol, čistená voda.


Farmakoterapeutická skupina

dermatologikum


Charakteristika

Linola® je hydrofilný krém typu emulzie o/v. Rýchlo sa vstrebáva a účinné látky a tuky privádza pokožke v dobre prijateľnej forme. Pôsobí chladivo (dôležité predovšetkým pri zápaloch pokožky).


Indikácie

Liečba kožných ochorení seborrhoickej pokožky, rhagády (bolestivé popraskanie pokožky), poškodenie pokožky spôsobené škodlivinami v pracovnom procese. Bezkortikoidové intervaly pri liečbe dermatóz. Linola® je vhodná pre dospelých i deti v každom veku.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zo zložiek lieku.


Nežiaduce účinky

V ojedinelých prípadoch sa vyskytol alergický kontaktný ekzém.


Interakcie

Nie sú.


Dávkovanie a spôsob použitia

Ak nie je predpísané inak, nanášajte Linola® viackrát denne. Vzhľadom na vlastnosti, sa liek môže používať aj niekoľko mesiacov.


Upozornenie

O vhodnosti súčasného používania iných voľne predajných liekov sa poraďte s lekárom. Pri predpisovaní iných liekov, oznámte lekárovi, že používate liek Linola®.


Varovanie

Nepoužívajte po dátume použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.


Balenie

Tuba: 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250 g


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke alebo v chladničke.

Spotrebujte do 2 mesiacov po otvorení.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MEDAC SR spol. s r.o.

Legionárska 127

SK-911 01 Trenčín

Tel: +421-32-225 16 64

medac@medac.sk


Dátum poslednej revízie

Júl 2012

Linola

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2010/04986


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Linola®


  1. 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


100 g hydrofilného krému typu emulzia o/v obsahuje:

Lipidoacida (C18:2) essentialia (esenciálne mastné kyseliny (C18:2) 0,500 g


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny krém

Hydrofilný krém typu emulzie o/v.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. 4.1 Terapeutické indikácie


Liečba poškodenej kože, sprevádzanej seborheou, namáhanej, vysušenej kože pri pracovnom procese. Bezkortikoidové intervaly pri liečbe dermatóz.


4.2 Dávkovanie a spôsob dávkovania


Aplikovať viackrát denne na postihnuté miesto.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.


4.4 Špeciálne upozornenia


Prítomnosť parabénov môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Žiadne.


4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie


Žiadne obmedzenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať zariadenia


Nebolo preukázané.


4.8 Nežiaduce účinky


Zriedkavé prípady kontaktného ekzému.


4.9 Predávkovanie


Nebol zaznamenaný žiadny prípad predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. 5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: dermatologikum/nátriumlaurylsulfát.

ATC kód: D02AC


Obidve linolové kyseliny - kyselina linolová spolu s kyselinou 9,11-linolovou pôsobia po nanesení protizápalovo (trichlóretylén – inhibičný test, nátriumlaurylsulfát kontaktný ekzém) a pozitívne pôsobia na udržiavanie a regeneráciu epidermálnej bariéry. Protizápalový efekt súvisí pravdepodobne so spomaľovaním syntézy prostaglandínu a leukotriénu esenciálnymi mastnými kyselinami. Účinok kyseliny linolovej na na epidermálnu bariéru je spôsobený pravdepodobne metabolitmi, ktoré vznikajú v epidermálnej vrstve z kyseliny linolovej (linoleyl acyl ceramid, 13-hydroxyoktadecyl).

  1. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kyselina linolová spolu s kyselinou 9,11-linolovou sú lipofilné zložky a preto veľmi ľahko prechádzajú lipidovou membránou. Po transkutánnom vstrebaní podliehajú buď úplnému oxidačnému metabolizmu, alebo derivácii buď na linoleylacylceramidy alebo do tukovej vrstvy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita:

Kyselina linolová a kyselina 9,11- linolová sú zložky každodennej stravy (napr. margarínu) a nie sú pokladané za toxické. Odporúčaná denná dávka pre dospelého predstavuje 6-7g kyseliny linolovej denne. To znamená, že aj po dlhodobej a/alebo rozsiahlej aplikácii Linola intoxikáciu nemožno predpokladať. Kyselinu linolovú možno charakterizovať ako neiritujúcu.


Mutagenita:

Mutagénne testy vykonané podľa Ames test na salmonella typhimurium boli negatívne.


Karcinogenita:

Nie je.


Reprodukčná toxicita:

Neexistujú žiadne známky o vplyvoch na plodnosť, fetotoxických a teratogénnych účinkoch

kyseliny linolovej a kyseliny - 9,11 linolovej.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. 6.1 Zoznam pomocných látok


Decylis oleas, ethylparabenum natricum, cera alba, glyceroli monostearas, methylparabenum, stearomacrogolum 150, acidum stearicum, butylbenzylpropionalaldehydum, trometamolum, aqua purificata.


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov

2 mesiace po prvom otvorení balenia


6.4 Špeciálne upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke alebo v chladničke.


6.5 Druh obalu a veľkosť balenia


Lakovaná hliníková tuba s polyetylénovým skrutkovacím uzáverom, papierová skladačka, písomná informácia pre používateľov.


Hliníková plechovka s polyetylénovým viečkom, zatavená v PE vrecku, písomná informácia pre používateľov.


Tuba: 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250 g.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0493/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


07.09.1995


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


November 2010

Linola