+ ipil.sk

LIPANTHYL NT 145 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2009/03838 - PRE

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2015/00015 - TR


Písomná informácia pre používateľa


LIPANTHYL NT 145 mg

filmom obalené tablety


fenofibrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je LIPANTHYL NT 145 mg a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LIPANTHYL NT 145 mg

 3. Ako užívať LIPANTHYL NT 145 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať LIPANTHYL NT 145 mg

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je LIPANTHYLNT 145 mg a na čo sa používa


LIPANTHYL NT 145 mg patrí do skupiny liekov všeobecne nazývaných fibráty. Tieto lieky sa používajú na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi. Napríklad tukov, ktoré sa nazývajú triacylglyceroly.

LIPANTHYL NT 145 mg sa používa zároveň s nízkotukovou diétou a liečbou inou ako liekmi, napríklad cvičením a znížením hmotnosti, na zníženie hladiny tukov v krvi.

LIPANTHYL NT 145 mg sa môže používať ako doplnok iných liekov (statínov) za určitých okolností, keď hladiny tukov v krvi nie sú kontrolované samotnými statínmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LIPANTHYLNT 145 mg


Neužívajte LIPANTHYL NT 145 mg:

 • ak ste alergický na fenofibrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak ste alergický na arašidy, arašidový olej alebo sójový lecitín alebo príbuzné produkty;

 • ak vám v minulosti počas užívania iných liekov slnečné svetlo alebo UV žiarenie spôsobilo alergickú reakciu alebo poškodenie kože (tieto lieky zahŕňajú iné fibráty a protizápalový liek zvaný ketoprofén);

 • ak máte vážne pečeňové alebo obličkové ochorenie alebo ochorenie žlčníka;

 • ak máte pankreatitídu (zápal pankreasu, ktorý vyvoláva bolesti brucha), ktorá nie je spôsobená vysokou hladinou tukov v krvi.


Neužívajte LIPANTHYL NT 145 mg ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať LIPANTHYL NT 145 mg.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať LIPANTHYL NT 145 mg, ak:

 • máte akékoľvek problémy s pečeňou alebo obličkami;

 • máte zápal pečene (hepatitídu) – príznaky zahŕňajú zožltnutie kože a očných bielok (žltačka), zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov (v krvných testoch), bolesť brucha a svrbenie;

 • máte zníženú funkciu štítnej žľazy (hypotyreózu).


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať LIPANTHYL NT 145 mg.


Vplyv na svaly

Prestaňte užívať LIPANTHYL NT 145 mg a ihneď vyhľadajte lekára v prípade, že sa u vás počas užívania tohto lieku objavia nevysvetliteľné kŕče alebo bolestivosť, citlivosť či slabosť svalov.

 • Je to preto, lebo tento liek môže spôsobiť svalové problémy, ktoré môžu byť závažné.

 • Tieto ťažkosti sú zriedkavé, zahŕňajú však zápal svalov a rozpad svalov. To môže spôsobiť poškodenie obličiek alebo dokonca smrť.


Pred a po začatí liečby má váš lekár vykonať krvné testy, aby skontroloval, v akom stave sú vaše svaly.

Riziko svalového rozpadu je u určitých pacientov vyššie. Oznámte svojmu lekárovi, ak sa na vás vzťahuje niektorý z nasledujúcich stavov:

 • máte viac ako 70 rokov;

 • máte problémy s obličkami;

 • máte problémy so štítnou žľazou;

 • vy alebo vaši blízki príbuzní máte dedičnú poruchu svalov;

 • pijete veľké množstvo alkoholických nápojov;

 • užívate lieky nazývané „statíny“, určené na zníženie cholesterolu, ako sú simvastatín, atorvastatín, pravastatín, rosuvastatín alebo fluvastatín;

 • mali ste už svalové problémy počas liečby statínmi alebo fibrátmi, ako sú fenofibrát, bezafibrát alebo gemfibrozil.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa s lekárom predtým, ako začnete užívať LIPANTHYL NT 145 mg.


Iné lieky a LIPANTHYLNT 145 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Predovšetkým informujte vášho lekára alebo lekárnika, ak práve užívate:

 • antikoagulačné lieky na zrieďovanie krvi (napr. warfarín);

 • iné lieky regulujúce hladiny tukov v krvi (napr. statíny alebo fibráty). Súbežné užívanie statínu a LIPANTHYLU NT 145 mg môže zvýšiť riziko svalových problémov;

 • lieky z jednej z liekových skupín, určenej na liečbu cukrovky (napr. rosiglitazón alebo pioglitazón);

 • cyklosporín (imunosupresívum).


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať LIPANTHYL NT 145 mg.


LIPANTHYL NT 145 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Tablety sa môžu užívať kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť. Keďže s užívaním LIPANTHYLU NT 145 mg počas tehotenstva nie sú dostatočné skúsenosti, užívajte LIPANTHYL NT 145 mg len v prípade, že to váš lekár pokladá za úplne nevyhnutné.

 • Nie je známe, či liečivo LIPANTHYLU NT 145 mg prechádza do materského mlieka. Nesmiete preto užívať LIPANTHYL NT 145 mg, ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť svoje dieťa.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


LIPANTHYL NT 145 mg obsahuje laktózu a sacharózu (druhy cukru). Ak ste boli oboznámený lekárom, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


LIPANTHYL NT 145 mg obsahujesójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. Ako užívať LIPANTHYLNT 145 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.

 • Tablety nedrvte alebo nežujte.


Koľko lieku sa má užiť

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne.

Ak v súčasnosti užívate jednu tabletu LIPANTHYLU SUPRA 160 mg, môžete zmeniť liečbu na jednu tabletu LIPANTHYLU NT 145 mg.


Pacienti s ochorením obličiek

Ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže znížiť dávku lieku. Opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie u detí a dospievajúcich

Užívanie LIPANTHYLU NT 145 mg sa neodporúča deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Ak užijete viac LIPANTHYLUNT 145 mg,ako máte

Ak ste užili viac LIPANTHYLU NT 145 mg, ako ste mali alebo ak niekto iný užil váš liek, povedzte to svojmu lekárovi alebo kontaktujte pohotovosť v najbližšej nemocnici.


Ak zabudnete užiť LIPANTHYLNT 145 mg

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

 • Potom pokračujte v bežnom užívaní.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte ohľadom toho obavy, obráťte sa na svojho lekára.


Ak prestanete užívať LIPANTHYL NT 145 mg

Neprerušujte užívanie lieku, iba ak vám to odporučí lekár, alebo ak sa po tabletách necítite dobre. Je to z dôvodu, že zníženie hladiny tukov v krvi si vyžaduje dlhodobú liečbu.


Pamätajte, že súbežne s užívaním LIPANTHYLU NT 145 mg je tiež potrebné:

 • dodržiavať diétu s nízkym obsahom tukov;

 • pravidelne cvičiť.

Ak prestanete užívať tento liek na odporúčanie svojho lekára, neuchovávajte zvyšné tablety, pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať LIPANTHYL NT 145 mg a okamžite vyhľadajte lekára v prípade, že na sebe spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – možno budete potrebovať neodkladnú lekársku pomoc:

 • alergická reakcia – príznaky môžu zahŕňať opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť sťažené dýchanie;

 • kŕče alebo bolestivosť, citlivosť či slabosť svalov – môžu to byť príznaky zápalu alebo rozpadu svalov, ktoré môžu mať za následok poškodenie obličiek alebo až smrť;

 • bolesť brucha – môže byť príznakom zápalu pankreasu (pankreatitída);

 • bolesť na hrudníku a dýchavičnosť – môžu to byť príznaky prítomnosti krvnej zrazeniny v pľúcach (pľúcna embólia);

 • bolesť, začervenanie alebo opuch nôh – môžu to byť príznaky prítomnosti krvnej zrazeniny v nohe (hlboká žilová trombóza);

 • zožltnutie kože a očných bielok (žltačka) alebo zvýšené hodnoty pečeňových testov – môžu to byť príznaky zápalu pečene (hepatitída).


Prestaňte užívať LIPANTHYL NT 145 mg a okamžite vyhľadajte lekára, ak na sebe spozorujete niektorý z vyššie uvedených vedľajších účinkov.


Ďalšie vedľajšie účinky:

Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 pacientov):

 • hnačka;

 • bolesť brucha;

 • plynatosť;

 • nutkanie na vracanie (nevoľnosť);

 • vracanie;

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi – v krvných testoch.


Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • bolesť hlavy;

 • žlčové kamene;

 • zníženie sexuálnej energie;

 • vyrážky, svrbenie alebo červené fliačky na pokožke;

 • zvýšenie hladiny kreatinínu (látka produkovaná obličkami) – v krvných testoch;

 • pankreatitída (zápal pankreasu, ktorý vedie k bolestiam brucha);

 • tromboembólia: pľúcna embólia (krvná zrazenina v pľúcach spôsobujúca bolesť na hrudníku a dýchavičnosť), hlboká žilová trombóza (krvná zrazenina v nohe spôsobujúce bolesť, začervenanie alebo opuch);

 • bolesť svalov, zápal svalov, svalové kŕče a slabosť.


Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1000 pacientov):

 • vypadávanie vlasov;

 • závrat;

 • únava, vyčerpanosť;

 • zvýšenie hladiny močoviny (látka produkovaná obličkami) – v krvných testoch;

 • zvýšená citlivosť pokožky na slnečné svetlo, horské slnko a soláriá;

 • pokles hemoglobínu (krvný pigment, ktorý prenáša kyslík) a zníženie počtu bielych krviniek – v krvných testoch;

 • hepatitída (zápal pečene), ktorá sa môže prejaviť ako mierna žltačka (zožltnutie pokožky a očných bielok), bolesť brucha a svrbenie;

 • precitlivenosť (alergická reakcia).


Vedľajšie účinky, u ktorých je frekvencia výskytu neznáma:

 • ťažká forma kožnej vyrážky so začervenaním, olupovaním a opuchom kože, pripomínajúca ťažké popáleniny;

 • dlhodobé pľúcne ťažkosti;

 • rozpad svalov;

 • komplikácie, vyplývajúce z prítomnosti žlčových kameňov.

 • ak sa u vás vyskytnú akékoľvek nezvyčajné ťažkosti s dýchaním, okamžite informujte svojho lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať LIPANTHYL NT 145 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajtetento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo LIPANTHYL NT 145 mg obsahuje

 • Liečivo je fenofibrát. Každá tableta LIPANTHYLU NT 145 mg obsahuje 145 miligramov (mg) fenofibrátu.

 • Ďalšie zložky sú: sacharóza, monohydrát laktózy, silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, krospovidón, hypromelóza, nátriumlaurylsulfát, nátriumdokusát, magnéziumstearát.

Obal tablety tiež obsahuje: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastenec, sójový lecitín, xantánovú gumu.

Ako vyzerá LIPANTHYL NT 145 mg a obsah balenia


LIPANTHYL NT 145 mg sú biele, podlhovasté tablety s označením „145“ na jednej strane a „logom Fournier“ na druhej strane.

LIPANTHYL NT 145 mg je poskytovaný v blistrových baleniach po 10, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98, 100, 280, 300 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Abbott Products SAS

42 Rue Rouget de Lisle

92150 Suresnes

Francúzsko


Výrobca

Recipharm Fontaine

Rue des Prés Potets

21121 Fontaine-les-Dijon

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko: Lipidil 145 ONE

Rakúsko: Lipanthyl Nanopartikel 145 mg

Belgicko: Lipanthylnano 145 mg

Luxembursko: Lipanthylnano 145 mg

Česká republika: Lipanthyl NT 145 mg

Fínsko: Lipanthyl Penta 145 mg

Francúzsko: Lipanthyl 145 mg

Grécko: Lipidil NT 145 mg

Maďarsko: Lipanthyl NT 145 mg

Írsko: Lipantil supra 145 mg

Taliansko: Fulcrosupra 145 mg

Poľsko: Lipanthyl NT 145

Španielsko: Secalip 145 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


6LIPANTHYL NT 145 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2009/03838 - PRE

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2015/ 00015 - TRSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


LIPANTHYL NT 145 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 145 mg fenofibrátu (nanočastice).


Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje:

 • 132 mg monohydrátu laktózy;

 • 145 mg sacharózy;

 • 0,5 mg sójového lecitínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biele, podlhovasté filmom obalené tablety s vyrazenými číslicami „145“ na jednej strane a „logom firmy Fournier“ na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


LIPANTHYL NT 145 mg je indikovaný ako doplnok diéty a inej nefarmakologickej liečby (napr. cvičenie, zníženie hmotnosti) pri:

- liečbe závažnej hypertriacylglycerolémie s nízkou hladinou HDL cholesterolu alebo bez nej;

- zmiešanej hyperlipidémii, ak sú statíny kontraindikované alebo nie sú tolerované;

- zmiešanej hyperlipidémii u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom ako prídavok k statínu, keď triglyceridy a HDL cholesterol nie sú primerane kontrolované.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Je potrebné pokračovať v diétnom režime zahájenom pred liečbou. Reakciu na liečbu treba kontrolovať stanovením hladiny sérových lipidov. Ak sa po niekoľkých mesiacoch (napr. po 3 mesiacoch) nedosiahla adekvátna terapeutická odpoveď, majú sa zvážiť doplňujúce alebo iné terapeutické postupy.


Dávkovanie:


Dospelí:

Odporučená dávka je jedna tableta s obsahom 145 mg fenofibrátu jedenkrát denne. Pacienti, ktorí užívajú LIPANTHYL SUPRA 160 mg jednu tabletu denne, môžu byť prevedení na LIPANTHYLNT 145 mg jednu tabletu denne bez ďalšej úpravy dávkovania.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti:

U starších pacientov bez poruchy funkcie obličiek sa odporúča dávkovanie ako u dospelých.


Porucha funkcie obličiek:

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa vyžaduje zníženie dávky. U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým chronickým ochorením obličiek sa liečba začína dávkou 100 mg štandardného, alebo 67 mg mikronizovaného fenofibrátu raz denne. Pacientom s ťažkým chronickým ochorením obličiek sa liečba fenofibrátom neodporúča.


Porucha funkcie pečene:

Užívanie LIPANTHYLU NT 145 mg sa u pacientov s poškodením funkcie pečene pre nedostatok informácií neodporúča.


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť fenofibrátu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Nie sú dostupné žiadne údaje. Používanie fenofibrátu sa preto neodporúča u pediatrickej populácie mladšej ako 18 rokov.


Spôsob podávania:

Filmom obalená tableta sa môže podávať kedykoľvek počas dňa s jedlom, alebo bez jedla (pozri časť 5.2). Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody.


4.3 Kontraindikácie


 • Pečeňová nedostatočnosť (vrátane biliárnej cirhózy a neobjasnenej trvalej abnormality funkcie pečene;

 • ochorenie žlčníka v anamnéze;

 • ťažké chronické ochorenie obličiek;

 • chronická alebo akútna pankreatitída s výnimkou akútnej pankreatitídy spôsobenej ťažkou hypertriglyceridémiou;

 • známa fotoalergická alebo fototoxická reakcia počas liečby fibrátmi alebo ketoprofénom;

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, uvedenú v časti 6.1.LIPANTHYL NT 145 mg nesmú tiež užívať pacienti alergickí na arašidy, arašidový olej alebo sójový lecitín a príbuzné produkty pre riziko vzniku reakcií z precitlivenosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sekundárne príčiny hyperlipidémie:

Sekundárne príčiny hypercholesterolémie, ako napríklad pri nekontrolovanom diabetes mellitus typu 2, hypotyreoidizme, nefrotickom syndróme, dysproteinémii, obštrukčnom ochorení pečene alebo alkoholizme, sa majú primerane liečiť pred začiatkom liečby fenofibrátom. Sekundárna hypercholesterolémia súvisiaca s farmakologickou liečbou sa pozorovala pri užívaní diuretík, β- blokátorov, estrogénov, progestagénov, kombinovaných perorálnych kontraceptív, imunosupresív a proteázových inhibítorov. V uvedených prípadoch treba zistiť, či je hyperlipidémia primárnej alebo sekundárnej povahy (možné zvýšenie hladiny lipidov spôsobené týmito liekmi).


Pečeňové funkcie:

Tak ako pri iných liekoch znižujúcich hladinu tukov, u niektorých pacientov boli zaznamenané zvýšené hladiny transamináz. Vo väčšine prípadov boli tieto vzostupy prechodné, mierne a asymptomatické. Počas prvých 12 mesiacov liečby sa odporúča sledovať hladinu transamináz každé tri mesiace a potom pravidelne. Pacienti, u ktorých došlo k vzostupu hladín transamináz si vyžadujú zvýšenú pozornosť a liečba sa má prerušiť, ak sa hodnoty AST (SGOT) a ALT (SGPT) zvýšia na viac ako 3-násobok hornej hranice normy. Ak sa objavia príznaky poukazujúce na hepatitídu (napr. žltačka, pruritus) a diagnóza sa potvrdí laboratórnymi testami, liečba fenofibrátom sa má prerušiť.


Pankreas:

U pacientov užívajúcich fibráty bola zaznamenaná pankreatitída (pozri časť 4.3 a 4.8). Môže to znamenať zlyhanie účinnosti u pacientov s ťažkou hypertriglyceridémiou, priamy účinok lieku alebo sekundárny jav zapríčinený kameňmi v žlčovom trakte alebo tvorbou žlčového blata s obštrukciou spoločného žlčovodu.


Svalstvo:

Svalová toxicita, vrátane zriedkavých prípadov rabdomyolýzy, so zlyhávaním obličiek či bez neho, bola zaznamenaná pri podávaní fibrátov a iných liekov znižujúcich hladinu lipidov. Pacienti s hypoalbuminémiou a renálnou insuficienciou v osobnej anamnéze majú vyšší výskyt myotoxicity. Pacienti s predispozičnými faktormi na myopatiu a/alebo rabdomyolýzu, čo zahŕňa vek nad 70 rokov, dedičné svalové poruchy v osobnej alebo rodinnej anamnéze, poruchu funkcie obličiek, hypotyreoidizmus a nadmerný príjem alkoholu, môžu mať zvýšené riziko vzniku rabdomyolýzy. U týchto pacientov musí byť starostlivo zvážený prípadný prínos a riziko vyplývajúce z liečby.

U pacientov, ktorí majú difúzne bolesti svalov, myozitídu, svalové kŕče a slabosť a/alebo výrazné zvýšenie CPK (hladiny presahujúce 5-násobok hornej hranice normy), treba mať podozrenie na svalovú toxicitu. V takýchto prípadoch treba liečbu fenofibrátmi zastaviť.

Riziko svalovej toxicity môže byť zvýšené, ak sa liek podáva súbežne s iným fibrátom alebo s inhibítorom HMG-CoA reduktázy, hlavne v prípadoch s preexistujúcimi ochoreniami svalov. Preto má byť spoločná preskripcia fenofibrátu s inhibítorom HMG-CoA reduktázy alebo iným fibrátom vyhradená pre pacientov s ťažkou kombinovanou dyslipidémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom bez akejkoľvek anamnézy svalového ochorenia, za prísneho sledovania príznakov svalovej toxicity.


Renálne funkcie:

Liečbu treba prerušiť v prípade vzostupu hladiny kreatinínu o >50% nad hornú hranicu normy. Odporúča sa sledovanie hladiny kreatinínu počas prvých 3 mesiacov liečby a potom pravidelne (pre informácie o odporúčaniach o dávkovaní pozri časť 4.2).

Pomocné látky:

Tento liek obsahuje laktózu, preto pacienti so vzácnou dedičnou intoleranciou galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózovo-galaktózovou malabsorpciou nemajú tento liek užívať.

Tento liek obsahuje sacharózu, preto pacienti so vzácnou dedičnou intoleranciou fruktózy, glukózovo-galaktózovou malabsorpciou alebo sacharózovo-izomaltázovou insuficienciou nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá:

Fenofibrát zvyšuje účinok perorálnych antikoagulancií a môže zvýšiť riziko krvácania. Na začiatku liečby sa odporúča znížiť dávku antikoagulancií približne o 1/3 a potom ju, ak je to potrebné, postupne upravovať podľa monitoringu INR (International Normalised Ratio).


Cyklosporín:

Pri súbežnom užívaní fenofibrátu a cyklosporínu bolo zaznamenaných niekoľko závažných prípadov reverzibilnej poruchy renálnej funkcie. Preto sa u týchto pacientov musia dôkladne sledovať obličkové funkcie a liečba fenofibrátom sa má zastaviť v prípade závažného zhoršenia laboratórnych parametrov.


Inhibítory HMG-CoA reduktázy a iné fibráty:

Pri súbežnom užívaní fibrátu a inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo iného fibrátu sa zvyšuje riziko závažnej svalovej toxicity. Táto liečebná kombinácia sa má používať opatrne a pacienti sa majú dôkladne sledovať, či sa u nich nevyskytnú prejavy svalovej toxicity (pozri časť 4.4).


Glitazóny:

Počas súbežnej liečby fenofibrátom/glitazónom bolo hlásených niekoľko prípadov reverzibilnej paradoxnej redukcie HDL-cholesterolu. Odporúča sa preto monitorovať HDL-cholesterol v prípade, že sa k jednej zo spomenutých skupín liekov pridá druhá a ukončiť liečbu jednou z uvedených skupín liekov v prípade, že hladina HLD-cholesterolu je príliš nízka.


Enzýmy cytochrómu P450 :

In vitro štúdie s použitím ľudských pečeňových mikrozómov ukazujú, že fenofibrát a kyselina fenofibrová nie sú inhibítormi izoforiem cytochrómu (CYP) P450: CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1 ani CYP1A2. V terapeutických koncentráciách sú slabými inhibítormi CYP2C19 a CYP2A6 a miernymi až stredne silnými inhibítormi CYP2C9.

Pacienti užívajúci fenofibráty spolu s liekmi s úzkym terapeutickým indexom, metabolizujúcimi CYP2C19, CYP2A6 a obzvlášť CYP2C9, majú byť dôkladne kontrolovaní a ak je to nevyhnutné, odporúča sa úprava dávky týchto liekov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Adekvátne údaje o užívaní fenofibrátu tehotnými ženami nie sú dostupné. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky. Embryotoxické účinky sa preukázali pri dávkach na úrovni maternálnej toxicity (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Preto sa LIPANTHYL NT 145 mg môže užívať počas gravidity len po dôkladnom zvážení prínosu a rizika liečby.


Laktácia:

Údaje o vylučovaní fenofibrátu a/alebo jeho metabolitov do materského mlieka nie sú dostupné. Riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť. Preto sa fenofibrát nemá užívať u dojčiacich matiek.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


LIPANTHYL NT 145 mg nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky počas liečby fenofibrátom sú poruchy trávenia, žalúdočné alebo črevné poruchy.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané počas placebom kontrolovaných klinických štúdií (n=2344) a v postmarketingovom obdobías nižšie vyznačenou frekvenciou:


MedDRA Trieda orgánových systémov

Časté

1/100, <1/10

Menej časté

1/1000, <1/100

Zriedkavé

1/10 000, <1/1000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000, vrátane izolovaných prípadov

Neznáma frekvencia

(nedá sa určiť z dostupných údajov)

Ochorenia krvi a lymfatického systémuPokles hemoglobínu, zníženie počtu bielych krviniekPoruchy imunitného systémuPrecitlivenosťPoruchy nervového systému


Bolesť hlavy


Cievne poruchy


Tromboembo-lizmus (pľúcna embólia, hlboká žilová trombóza)*
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Intersticiálna pľúcna chorobaa

Poruchy a ochorenia gastrointesti-nálneho traktu


Gastrointesti-nálne príznaky a symptómy (bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka, nadúvanie)

Pankreatitída*

Ochorenia pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hladín transamináz (pozri časť 4.4)

Cholelitiáza (pozri časť 4.4)

Hepatitída


Žltačka, komplikácie cholelitiázya (napr. cholecystitída, cholangitída, biliárna kolika)


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Kožná hypersenzitivita (napr. vyrážky, svrbenie, žihľavka)

Alopécia,

fotosenzitívne reakcie


Ťažké kožné reakciea (napr. multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Poruchy svalov (napr. myalgia, myozitída, svalové kŕče a slabosť)Rabdomyolýzaa

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov


Sexuálna dysfunkcia
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie kreatinínu v krvi

Zvýšenie močoviny v krvi*: V štúdii FIELD, randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia uskutočnená na 9795 pacientoch s ochorením diabetes mellitus typ 2, bolo pozorované štatisticky signifikantné zvýšenie prípadov pankreatitídy u pacientov užívajúcich fenofibrát oproti pacientom užívajúcim placebo (0,8% verzus 0,5%; p=0,031). V tej istej štúdii bolo hlásené štatisticky signifikantné zvýšenie počtu prípadov pľúcnej embólie (0,7% v skupine s placebom verzus 1,1% v skupine s fenofibrátom; p=0,022) a štatisticky nesignifikantné zvýšenie v prípade vnútrožilovej trombózy (placebo: 1,0% [48/4900 pacientov] verzus fenofibrát 1,4% [67/4895]; p=0,074).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Boli hlásené len neoficiálne prípady predávkovania. Vo väčšine prípadov neboli zaznamenané žiadne príznaky predávkovania.


Nie je známe špecifické antidotum. Pri podozrení na predávkovanie je liečba symptomatická a podľa potreby treba urobiť vhodné podporné opatrenia. Fenofibrát sa nedá eliminovať hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Hypolipidemiká/ Fibráty

ATC kód: C10AB05


Fenofibrát je derivát kyseliny fibrovej, ktorého účinky na modifikáciu tukov zaznamenané u ľudí sa dosahujú aktiváciou receptoru PPARα (Peroxisome Proliferator Activated Receptor type ).

Prostredníctvom aktivácie PPARα fenofibrát zvyšuje lipolýzu a cestou aktivácie lipoproteínovej lipázy a znížením tvorby apoproteínu CIII zvyšuje vylučovanie aterogénnych častíc bohatých na triglyceridy z plazmy. Aktivácia PPARα taktiež navodí zvýšenie syntézy apoproteínu AI a AII.

Spomínané účinky fenofibrátu na lipoproteíny vedú k zníženiu frakcií s veľmi nízkou hustotou a nízkou hustotou (VLDL a LDL), ktoré obsahujú apoproteín B a k zvýšeniu frakcie lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL), ktoré obsahujú apoproteín AI a AII.

Navyše zmenou syntézy a katabolizmu frakcií VLDL zvyšuje fenofibrát klírens LDL a znižuje LDL s malou hustotou, ktorých hladiny sú zvýšené pri aterogénnom lipoproteínovom fenotype, čo je častá porucha u pacientov s rizikom koronárnej choroby srdca.

Počas klinických štúdii s fenofibrátom sa celkový cholesterol znížil o 20 % až 25 %, triglyceridy o 40 % až 55 % a HDL cholesterol sa zvýšil o 10 % až 30 %.

U pacientov s hypercholesterolémiou, u ktorých je hladina LDL cholesterolu znížená o 20 % až 35 %, viedol celkový vplyv na cholesterol k zníženiu pomerov celkový cholesterol/ HDL cholesterolu, LDL cholesterol/HDL cholesterolu, alebo Apo B/Apo AI, čo sú markery aterogénneho rizika.

Je dokázané, že liečba fibrátmi môže redukovať koronárne srdcové príhody, ale nepreukázal sa pokles mortality zo všetkých príčin v primárnej alebo sekundárnej prevencii kardiovaskulárneho ochorenia.

Lipidová skúška Akcia na kontrolu kardiovaskulárneho rizika u diabetu (The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes - ACCORD) bola randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia u 5518 pacientov s diabetes mellitus 2. typu liečených fenofibrátom ako doplnok k simvastatínu. Terapia fenofibrátom a simvastatínom nepreukázala žiadne významné rozdiely v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v zloženom primárnom výsledku nefatálneho infarktu myokardu, nefatálnej mozgovej príhody a kardiovaskulárnej smrti (pomer rizika [HR] 0,92, 95 % IS 0,79-1,08, p = 0,32 ; zníženie absolútneho rizika: 0,74 %). U vopred špecifikovanej podskupiny pacientov s dyslipidémiou, definovanej ako pacienti v najnižšom tertile HDL-C (≤ 34 mg/dl alebo 0,88 mmol/l) a najvyššom tertile TG (≥ 204 mg/dl alebo 2,3 mmol/l) pri vstupe, terapia fenofibrátom a simvastatínom preukázala relatívny pokles o 31 % v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v zloženom primárnom výsledku (pomer rizika [HR] 0,69, 95 % IS 0,49-0,97, p = 0,03 ; zníženie absolútneho rizika: 4,95 %). Ďalšia analýza vopred špecifikovaných podskupín zistila štatisticky významnú interakciu medzi liečbou a pohlavím (p = 0,01), ktorá naznačuje možný prínos kombinovanej liečby u mužov (p = 0,037), ale potenciálne vyššie riziko pre primárny výsledok u žien liečených kombinovanou terapiou v porovnaní s monoterapiou simvastatínom (p = 0,069). To sa nepozorovalo vo vyššie zmienenej podskupine pacientov s dyslipidémiou, ale rovnako sa nenašiel žiadny jasný dôkaz o prínose terapie fenofibrátom a simvastatínom u žien s dyslipidémiou a možný škodlivý účinok v tejto podskupine nemožno vylúčiť.

Počas liečby fenofibrátom môžu byť zreteľne redukované alebo dokonca celkom eliminované extravaskulárne depozity cholesterolu (šľachové a tuberózne xantómy).

Pacienti so zvýšenou hladinou fibrinogénu, ktorí boli liečení fenofibrátom, vykazovali významné zníženie tohto parametra, ako aj pacienti so zvýšenou hladinou Lp(a). Iné zápalové markery, ako C reaktívny proteín, sa pri liečbe fenofibrátom znižujú.

Urikozurický účinok fenofibrátu, ktorý znižuje hladinu kyseliny močovej približne o 25%, prináša ďalší úžitok pacientom, ktorí majú dyslipidémiu s hyperurikémiou.

Ukázalo sa, že fenofibrát má antiagregačný vplyv na trombocyty u zvierat. V klinickej štúdii sa zistilo zníženie agregácie trombocytov vyvolanej ADP, arachidónovou kyselinou a adrenalínom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Lipanthyl NT 145 mg je filmom obalená tableta, ktorá obsahuje 145 mg nanočastíc fenofibrátu.


Absorpcia:

Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu do 2 až 4 hodín po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie sú počas kontinuálnej liečby u každého jedinca stabilné.

Na rozdiel od predošlých foriem fenofibrátu je pri forme s nanočasticami maximálna plazmatická koncentrácia a celková expozícia nezávislá od príjmu potravy. Preto sa filmom obalená tableta LIPANTHYL NT 145 mg môže užívať bez ohľadu na jedlo.

Klinická štúdia skúmajúca vplyv stravy, v ktorej sa podávala nová forma 145 mg tabliet fenofibrátu zdravým mužom a ženám bez stravy a so stravou s vysokým obsahom tuku, ukázala, že expozícia (AUC a Cmax) kyseliny fenofibrovej nie je ovplyvnená stravou.


Distribúcia:

Kyselina fenofibrová sa silne viaže na plazmatický albumín (viac ako 99%).


Metabolizmus a exkrécia:

Po perorálnom podaní sa fenofibrát rýchlo hydrolyzuje esterázami na aktívny metabolit kyselinu fenofibrovú. V plazme nemožno detekovať nezmenený fenofibrát. Fenofibrát nie je substrát pre CYP 3A4. Nezasahuje pečeňový mikrozomálny metabolizmus.

Liek sa vylučuje hlavne močom. Prakticky celé množstvo lieku sa eliminuje do 6 dní. Fenofibrát sa vylučuje hlavne vo forme kyseliny fenofibrovej a jej glukuronidového konjugátu. U starších pacientov sa celkový plazmatický klírens kyseliny fenofibrovej nemení.

Kinetické štúdie po podaní jednorazovej dávky a pri kontinuálnej liečbe ukázali, že liečivo sa nekumuluje. Kyselina fenofibrová sa neeliminuje hemodialýzou.

Plazmatický polčas eliminácie kyseliny fenofibrovej je približne 20 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie skúmajúce chronickú toxicitu nepriniesli žiadne relevantné informácie o špecifickej toxicite fenofibrátu. Štúdie skúmajúce mutagenitu fenofibrátu boli negatívne.


U potkanov a myší boli pri vysokých dávkach zistené nádory pečene, ktorých vznik možno pripísať proliferácii peroxizómov. Tieto zmeny sú špecifické pre malé hlodavce a neboli pozorované na iných druhoch zvierat. Tieto nálezy sú irelevantné pre terapeutické použitie u ľudí.

Štúdie na myšiach, potkanoch a králikoch neodhalili žiadny teratogénny účinok. Embryotoxický účinok bol pozorovaný pri dávkach v oblasti maternálnej toxicity. Pri vysokých dávkach bolo pozorované predĺženie gestačného obdobia a ťažkosti pri pôrode. Nezistili sa žiadne známky ovplyvnenia fertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

sacharóza

monohydrát laktózy

silicifikovaná mikrokryštalická celulóza

krospovidón

hypromelóza

nátriumlaurylsulfát

nátriumdokusát

magnéziumstearát


Obal:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

mastenec

sójový lecitín

xantánová guma


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Teplom formované blistrové prúžky (priehľadné PVC/PE/PVDC uzavreté hliníkovým komplexom), každý s 10 alebo 14 tabletami.


Škatuľky s obsahom 10, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98 a 100 tabliet.

Nemocničné balenia: 280 (10 x 28) a 300 (10 x 30) tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Abbott Products SAS

42 Rue Rouget de Lisle

92150 Suresnes

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


31/0396/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2005

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

9LIPANTHYL NT 145 mg