+ ipil.sk

LIPANTHYL SUPRA 160 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č. 2015/00013 - TR

Písomná informácia pre používateľa


LIPANTHYL SUPRA 160 mg

filmom obalené tablety

(fenofibratum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lipanthyl Supra 160 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lipanthyl Supra 160 mg

3. Ako užívať Lipanthyl Supra 160 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lipanthyl Supra 160 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lipanthyl Supra 160 mg a na čo sa používa


Lipanthyl Supra160 mgpatrí do skupiny liekov všeobecne nazývaných fibráty. Tieto lieky sa používajú na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi. Napríklad tukov, ktoré sa nazývajú triacylglyceroly.


Lipanthyl Supra160 mgsa používa na zníženie hladiny tukov v krvispolu s nízkotukovou diétou a liečbou inou ako liekmi, napríklad cvičením a znížením hmotnosti.


Lipanthyl Supra160 mg sa za určitých okolností môže používať ako prídavná liečba k iným liekom (statínom), keď hladiny tukov v krvi nie sú kontrolované statínom samotným.


2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Lipanthyl Supra 160 mg


Neužívajte Lipanthyl Supra160 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na fenofibrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste alergický na arašidy, arašidový olej, sójový lecitín alebo príbuzné látky

 • ak ste počas užívania iných liekov zaznamenali alergickú reakciu alebo poškodenie kože následkom slnečného žiarenia alebo UV žiarenia (takéto lieky zahŕňajú ďalšie fibráty a protizápalový liek, ktorý obsahuje „ketoprofén“)

 • ak máte vážne problémy s pečeňou, obličkami alebo so žlčníkom

 • ak máte pankreatitídu (zápal pankreasu spôsobujúci bolesť brucha), ktorá nie je spôsobená vysokými hodnotami tukov v krvi


Neužívajte Lipanthyl Supra 160 mg, ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, skôr ako začnete Lipanthyl Supra 160 mg užívať, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Skôr ako začnete užívať Lipanthyl Supra 160 mg upozornite lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak:

 • máte problémy s pečeňou alebo obličkami;

 • by ste mohli mať zápal pečene (hepatitídu) - príznaky zahŕňajú zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka) a zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov (zistené v laboratórnych testoch);

 • máte zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreoidizmus).

Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý), skôr ako začnete Lipanthyl Supra 160 mg užívať, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Účinky na svaly

Prestaňte užívať Lipanthyl Supra 160 mg a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak počas užívania tohto lieku zaznamenáte nevysvetliteľné kŕče alebo bolestivosť, citlivosť alebo slabosť svalov.

- Je to preto, že tento liek môže spôsobiť svalové problémy, ktoré môžu byť závažné.

- Tieto problémy sú zriedkavé, ale zahŕňajú zápal a deštrukciu svalov. Takýto stav môže spôsobiť poškodenie obličiek a dokonca smrť.

Pred a po začatí liečby vám lekár môže urobiť krvné testy na vyšetrenie stavu svalov.

Riziko deštrukcie svalov je u niektorých pacientov vyššie. Informujte svojho lekára:

 • ak máte viac ako 70 rokov;

 • ak máte problémy s obličkami;

 • ak máte problémy so štítnou žľazou;

 • ak sa u vás alebo v blízkej rodine vyskytujú dedičné poruchy svalov;

 • ak požívate veľké množstvá alkoholu;

 • ak užívate lieky nazývané statíny na zníženie cholesterolu, ako napr. simvastatín, atorvastatín, pravastatín, rosuvastatín alebo fluvastatín;

 • ak ste už niekedy mali problémy so svalmi počas liečby statínmi alebo fibrátmi, ako je napr. fenofibrát, bezafibrát alebo gemfibrozil.

Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý), predtým ako začnete Lipanthyl Supra 160 mg užívať, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Iné lieky a Lipanthyl Supra 160 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Predovšetkým, informujte lekára alebo lekárnika, ak užívate:

 • antikoagulačné lieky na zrieďovanie krvi (napr. warfarín);

 • iné lieky upravujúce hladinu tukov v krvi (napr. statíny alebo fibráty). Súčasné užívanie statínov spolu s Lipanthylom Supra 160 mg môže zvyšovať riziko svalových porúch;

 • jednu zo skupín liekov na liečbu cukrovky (napr. roziglitazón alebo pioglitazón);

 • cyklosporín (imunosupresívum).

Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý), predtým ako začnete užívať Lipanthyl Supra 160 mg, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Lipanthyl Supra160 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody. Je dôležité, aby ste tabletu užili spolu s jedlom – pri užití nalačno (na prázdny žalúdok) nebude riadne účinkovať.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Neužívajte Lipanthyl Supra 160 mg a oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, ak si

myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.

 • Neužívajte Lipanthyl Supra 160 mg, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.

Predtým, ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lipanthyl Supra160 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje laktózu(druh cukru).

Ak vám je od lekára známe, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov alebo ich neviete stráviť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete tento liek užívať.


Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje sójový olej.

Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. Ako užívať Lipanthyl Supra 160 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.

 • Tabletu nedrvte ani nežuvajte.

 • Tabletu užite s jedlom – pri užití na prázdny žalúdok nebude riadne účinkovať.


Koľko lieku užiť

Odporúčaná dávka je 1 tableta denne. Ak v súčasnosti užívate jednu kapsulu s obsahom 200 mg fenofibrátu, môžete prejsť na užívanie Lipanthylu Supra160 mg v dávke jedna tableta jedenkrát denne.


Pacienti s poruchami obličiek

Ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali nižšiu dávku. Poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie u detí a dospievajúcich

Užívanie Lipanthylu Supra 160 mg sa neodporúča deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Ak užijete viac Lipanthylu Supra160 mg,ako máte

Ak užijete viac Lipanthylu Supra160 mg ako máte, alebo niekto iný užil váš liek, oznámte to svojmu lekárovi alebo kontaktujte najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Lipanthyl Supra160 mg

 • Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite spolu s nasledujúcim jedlom.

 • Nasledujúcu tabletu potom užite v obvyklom čase ďalšej dávky.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek obavy, obráťte sa na svojho lekára.


Ak prestanete užívať Lipanthyl Supra160 mg

Neprestaňte užívať Lipanthyl Supra160 mg, pokiaľ vám lekárnepovie, že tak máte urobiť, alebo sa po užívaní tabliet necítite dobre. Je to preto, že zvýšené hodnoty tukov v krvi si vyžadujú dlhodobú liečbu.

Pamätajte, že pri užívaní Lipanthylu Supra160 mg je súčasne tiež dôležité:

- dodržiavať diétu s nízkym obsahom tukov;

- mať pravidelný pohyb.


Ak na odporúčanie svojho lekára prestanete užívať tento liek, prebytočné tablety si neponechajte, pokiaľ vám lekár nepovie, aby ste si ich uchovali.


Ak máte akéoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Lipanthyl Supra 160 mg a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať neodkladnú lekársku pomoc:

 • alergické reakcie – príznaky môžu zahŕňať opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobovať ťažkosti s dýchaním;

 • kŕče alebo bolestivé, citlivé či slabé svaly – môže sa jednať o príznaky zápalu alebo deštrukcie svalov, čo môže spôsobiť poškodenie obličiek až smrť;

 • bolesť brucha – môže sa jednať o príznak zápalu pankreasu (pankreatitída);

 • bolesť na hrudi a dýchavičnosť – môžu to byť príznaky prítomnosti krvnej zrazeniny v pľúcach (pľúcna embólia);

 • bolesť, sčervenanie alebo opuch nôh – môžu to byť príznaky prítomnosti krvnej zrazeniny v nohách (trombóza hlbokých žíl);

 • zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka) alebo zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov – môže sa jednať o príznaky zápalu pečene (hepatitídy).

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, prestaňte užívať Lipanthyl Supra 160 mg a bezodkladne vyhľadajte lekára.


Ďalšie vedľajšie účinky:

Časté (výskyt u menej ako 1 z 10 pacientov):

 • hnačka;

 • bolesť brucha;

 • nadúvanie (plynatosť);

 • nevoľnosť (nutkanie na vracanie);

 • vracanie;

 • zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov v krvi – zistené laboratórnym vyšetrením.


Menej časté (výskyt u menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • bolesť hlavy;

 • žlčové kamene;

 • znížená sexuálna aktivita;

 • vyrážka, svrbenie, červené fliačky na pokožke;

 • zvýšenie kreatinínu (tvoreného v obličkách) - zistené laboratórnym vyšetrením.


Zriedkavé (výskyt u menej ako 1 z 1000 pacientov):

 • vypadávanie vlasov;

 • pocit závratu (vertigo);

 • pocit vyčerpanosti (únava);

 • zvýšenie močoviny (tvorenej v obličkách) - zistené laboratórnym vyšetrením;

 • zvýšená citlivosť pokožky na slnečné svetlo, horské slnko a soláriá;

 • pokles hemoglobínu (prenášač kyslíka v krvi) a počtu bielych krviniek – zistené

laboratórnym vyšetrením;


Vedľajšie účinky, u ktorých je častosť výskytu neznáma:

- závažné kožné reakcie;

- dlhodobé pľúcne problémy.

Ak sa objavia akékoľvek neobvyklé dýchacie ťažkosti, bezodkladne informujte lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lipanthyl Supra 160 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Uchovávajte pri teplote do 30 C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na blistri po písmenách EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte liekyodpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lipanthyl Supra160 mg obsahuje

Liečivo je fenofibrát. Každá tableta Lipanthylu Supra160 mg obsahuje 160 miligramov (mg) fenofibrátu.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, nátriumlaurylsulfát, povidón, krospovidón,

mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý a nátriumstearylfumarát.

Obal tablety tvoria nasledovné zložky: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastenec, sójový lecitín, xantánová guma.


Ako vyzerá Lipanthyl Supra 160 mg a obsah balenia

Lipanthyl Supra160 mg sú biele oválne filmom obalené tablety.


Balenie:

Papierové škatuľky obsahujúce 10, 30, 90 tabliet.

Nemocničné balenie : 300 (10 x 30) tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Abbott Products SAS, 42 Rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, Francúzsko

Výrobca

Recipharm Fontaine, Fontaine-les-Dijon, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


5LIPANTHYL SUPRA 160 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00013 - TR


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


LIPANTHYL SUPRA 160 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta Lipanthylu Supra 160 mg obsahuje: fenofibratum 160 mg.


Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje: 138,4 mg monohydrátu laktózy

a 0,56 mg sójového lecitínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biele oválne filmom obalené tablety na jednej strane s označením „160“ a na druhej strane s označením loga „Fournier “.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Lipanthyl Supra 160 mgje indikovaný ako doplnok diéty a inej nefarmakologickej liečby (napr.cvičenie, zníženie hmotnosti) pri:

- liečbe závažnej hypertriacylglycerolémie s nízkou hladinou HDL cholesterolu alebo bez nej;

- kombinovanej hyperlipidémii, ak sú statíny kontraindikované alebo nie sú tolerované;

- zmiešanej hyperlipidémii u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom ako prídavok k statínu, keď triglyceridy a HDL cholesterol nie sú primerane kontrolované.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Terapia týmto liekom spolu s diétou predstavuje dlhodobú liečbu, ktorej účinnosť sa musí pravidelne kontrolovať.

Reakciu na liečbu treba kontrolovať stanovením hladiny sérových lipidov. Ak sa po niekoľkých mesiacoch (napr. po 3) nedosiahne adekvátna terapeutická odpoveď, treba zvážiť doplňujúce alebo odlišné terapeutické postupy.


Dávkovanie

Dospelí

Odporúčaná dávka je 1 tableta obsahujúca 160 mg fenofibrátu jedenkrát denne. Pacienti užívajúci jednu kapsulu s 200 mg fenofibrátu môžu bez úpravy dávky prejsť na užívanie jednej tablety Lipanthylu Supra 160 mg jedenkrát denne.


Osobitné skupiny pacientov

Geriatrická populácia

U starších pacientov bez poruchy funkcie obličiek sa odporúča rovnaká dávka ako u dospelých pacientov.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť fenofibrátu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Nie sú dostupné žiadne údaje. Používanie fenofibrátu sa preto neodporúča u pediatrickej populácie mladšej ako 18 rokov.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebné znížiť dávku lieku. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vhodné začať liečbu jednou kapsulou 100 mg štandardného alebo 67 mg mikronizovaného fenofibrátu jedenkrát denne. U pacientov s ťažkou poruchoufunkcie obličiek sa užívanie fenofibrátu neodporúča.


Porucha funkcie pečene

Pre nedostatok údajov sa Lipanthyl Supra 160 mg neodporúča užívať u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť vcelku počas jedla a zapiť pohárom vody.


4.3 Kontraindikácie


 • pečeňová nedostatočnosť (vrátane biliárnej cirhózy a neobjasnenej dlhodobej abnormality funkcie pečene)

 • známe ochorenie žlčníka

 • ťažké chronické ochorenie obličiek

 • chronická alebo akútna pankreatitída s výnimkou akútnej pankreatitídy spôsobenej ťažkou hypertriglyceridémiou

 • známa fotoalergická alebo fototoxická reakcia počas liečby fibrátmi alebo ketoprofénom

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


Okrem vyššie uvedeného Lipanthyl Supra160 mg nesmú užívať pacienti alergickí na arašidy, arašidový olej alebo sójový lecitín a príbuzné produkty kvôli riziku vzniku reakcií z precitlivenosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sekundárne príčiny hyperlipidémie

Sekundárne príčiny hypercholesterolémie, ako napr. nekontrolovaný diabetes mellitus typu 2, hypotyreóza, nefrotický syndróm, dysproteinémia, obštrukčné ochorenie pečene, farmakologická liečba, alkoholizmus, sa majú primerane liečiť pred zvažovaním liečby fenofibrátom.

U pacientov s hyperlipidémiou, ktorí užívajú estrogény alebo antikoncepciu obsahujúcu estrogény treba zistiť, či je hyperlipidémia primárnej alebo sekundárnej povahy (možné zvýšenie koncentrácie lipidov spôsobené perorálnymi estrogénmi).


Funkcia pečene

Tak ako pri iných liekoch znižujúcich koncentráciu tukov, u niektorých pacientov bolo zaznamenané zvýšenie hladín transamináz. Vo väčšine prípadov boli tieto vzostupy prechodné, miernea asymptomatické. Počas prvých 12 mesiacov liečby sa odporúča sledovať hodnoty transamináz každé tri mesiace a potom v pravidelných intervaloch. Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom, u ktorých došlo k vzostupu transamináz a liečba sa má prerušiť, ak sa hodnoty AST a ALT zvýšia na viac ako 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia (ULN). Ak sa objavia príznaky poukazujúce na hepatitídu (napr. žltačka, pruritus) a diagnóza sa potvrdí laboratórnymi vyšetreniami, liečba fenofibrátom sa má ukončiť.


Pankreas

U pacientov užívajúcich fibráty bola zaznamenaná pankreatitída (pozri časti 4.3 a 4.8). Môže ju spôsobiť zlyhanie účinnosti lieku u pacientov s ťažkou hypertriglyceridémiou, priamy účinok lieku alebo môže vzniknúť sekundárne vplyvom kameňov v žlčovom trakte alebo tvorbou žlčového blata s obštrukciou žlčovodu (ductus choledochus).


Svalstvo

Pri podávaní fibrátov a iných liekov znižujúcich koncentráciu lipidov bola zaznamenaná svalová toxicita, vrátane zriedkavých prípadov rabdomyolýzy so zlyhávaním funkcie obličiek, alebo bez neho. U pacientov s hypoalbuminémiou a renálnou insuficienciou v anamnéze je výskyt myotoxicity vyšší.

Pacienti s predispozičnými faktormi na myopatiu a/alebo rabdomyolýzu, vrátane veku nad 70 rokov, dedičných svalových porúch v osobnej alebo rodinnej anamnéze, obličkového poškodenia, hypotyreózy a nadmerného príjmu alkoholu môžu predstavovať zvýšené riziko vzniku rabdomyolýzy. U týchto pacientov musí byť starostlivo zvážený predpokladaný prínos a riziko vyplývajúce z liečby.

Na svalovú toxicitu treba mať podozrenie u pacientov, ktorí majú difúzne bolesti svalov, myozitídu, svalové kŕče a slabosť a/alebo výrazné zvýšenie CK (hodnoty presahujúce 5-násobok ULN). V takýchto prípadoch sa má liečba fenofibrátmi ukončiť.

Riziko svalovej toxicity môže byť zvýšené, ak sa liek podáva súbežne s ďalším fibrátom alebo s inhibítorom HMG-CoA reduktázy, hlavne v prípadoch s už existujúcim ochorením svalov. Z toho vyplýva, že súbežná preskripcia fenofibrátu a inhibítora HMG-CoA reduktázy alebo ďalšieho fibrátu má byť vyhradená pre pacientov s ťažkou kombinovanou dyslipidémiou a vysokým kardiovaskulárnym rizikom bez akéhokoľvek svalového ochorenia v anamnéze a za starostlivého monitorovania možnej svalovej toxicity.


Funkcia obličiek

Liečba sa má prerušiť v prípade vzostupu kreatinínu o >50 % ULN (horná hranica normy). Odporúča sa sledovanie hodnoty kreatinínu počas prvých 3 mesiacov liečby a potom v pravidelných intervaloch (odporúčané dávkovanie, pozri časť 4.2).


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu, preto pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, vrodeným deficitom laktázy laponského typu alebo glukózovo-galaktózovou malabsorpciou nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá

Fenofibrát zvyšuje účinok perorálnych antikoagulancií a môže zvýšiť riziko krvácania. Na začiatku liečby sa odporúča znížiť dávku antikoagulancií približne o 1/3 a potom ju podľa potreby postupne upravovať podľa výslekov monitorovania INR (International Normalised Ratio).


Cyklosporín

Pri súbežnom užívaní fenofibrátu a cyklosporínu bolo zaznamenaných niekoľko závažných prípadov reverzibilného poškodenia renálnej funkcie. Preto sa u týchto pacientov musia dôkladne sledovať funkcie obličiek a liečba fenofibrátom sa má ukončiť v prípade závažnej zmeny v laboratórnych parametroch.


Inhibítory HMG-CoA reduktázy a iné fibráty

Riziko závažnej svalovej toxicity sa zvyšuje, ak sa fibrát užíva súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy alebo s inými fibrátmi. Takáto kombinovaná liečba sa má používať opatrne a u pacientov sa má dôkladne sledovať výskyt prejavov svalovej toxicity (pozri časť 4.4).


Glitazóny

Pri súbežnej liečbe fenofibrátom a glitazónmi bolo hlásených niekoľko prípadov reverzibilného paradoxného zníženia HDL-cholesterolu. Preto sa pri pridaní jedného z nich alebo pri vysadení jedného z nich odporúča monitorovanie HDL-cholesterolu, či hodnota HDL-cholesterolu nie je príliš nízka.


Enzýmy cytochrómu P450

In vitro štúdie s použitím ľudských mikrozómov pečene naznačujú, že fenofibrát a kyselina fenofibrová nie sú inhibítormi izoforiem cytochrómu (CYP) P450: CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1, ani CYP1A2. V terapeutických koncentráciách sú slabými inhibítormi CYP2C19 a CYP2A6 a slabými až stredne silnými inhibítormi CYP2C9.

Pacienti užívajúci fenofibráty súbežne s liekmi s úzkym terapeutickým indexom, metabolizovanými CYP2C19, CYP2A6 a obzvlášť CYP2C9, majú byť dôkladne sledovaní a ak je to potrebné, odporúča sa úprava dávky týchto liekov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Dostupné údaje o užívaní fenofibrátu tehotnými ženami nie sú dostatočné. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky. Embryotoxické účinky sa preukázali pri dávkach na úrovni maternálnej toxicity (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Preto sa Lipanthyl Supra160 mg môže užívať počas gravidity len po dôkladnom zvážení prínosu a rizika liečby.


Laktácia

Nie je známe, či sa fenofibrát a/alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Riziko pre dojčené deti nemožno vylúčiť. Preto sa fenofibrát počas laktácie nemá podávať.


4.7 Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Lipanthyl Supra160 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami počas liečby fenofibrátom sú poruchy trávenia, žalúdočné alebo črevné poruchy.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané počas placebom kontrolovaných klinických štúdií (n=2344) s nižšie vyznačenou frekvenciou:


MedDRA Trieda orgánových systémov

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000 vrátane ojedinelých hlásení

Poruchy krvi a lymfatického systémuPokles hemoglobínu, zníženie počtu bielych krviniek


Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy
Poruchy ciev


Trombembolizmus (pľúcna embólia, hlboká žilová trombóza)*Poruchy gastrointestinálneho traktu


Gastrointesti-nálne znaky a príznaky (bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka, nadúvanie)

Pankreatitída*
Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie transamináz

(pozri časť 4.4)

Cholelitiáza (pozri časť 4.4)

Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkanivaKožná hypersenzitivita (napr. vyrážky, svrbenie, žihľavka)


Alopécia,

fotosenzitívne reakciePoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaPoruchy svalov (napr. myalgia, myozitída, svalové kŕče a slabosť)Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Sexuálna dysfunkciaLaboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšenie kreatinínu v krvi

Zvýšenie urey v krvi* V štúdii FIELD, randomizovanej placebom kontrolovanej štúdii vykonanej u 9795 pacientov s diabetes mellitus typu 2, bolo pozorované štatisticky významné zvýšenie výskytu pankreatitídy u pacientov uživajúcich fenofibrát oproti pacientom užívajúcim placebo (0,8 % verzus 0,5 %; p=0,031). V tej istej štúdii bolo hlásené štatisticky významné zvýšenie výskytu pľúcnej embólie (0,7 % v skupine s placebom verzus 1,1 % v skupine s fenofibrátom; p=0,022) a štatisticky nevýznamné zvýšenie výskytu trombózy hlbokých žíl (placebo: 1,0 % [48/4900 pacientov] verzus fenofibrát 1,4 % [67/4895]; p=0,074).


Okrem týchto nežiaducich udalostí zaznamenaných počas klinických štúdií, boli po uvedení Lipanthylu Supra160 mg do klinickej praxe spontánne hlásené nižšie uvedené nežiaduce účinky. Z dostupných údajov nie je možné odhadnúť presnú frekvenciu výskytu, a preto je klasifikovaná ako „neznáma“:


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: intersticiálna choroba pľúc.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: rabdomyolýza.

Poruchy pečene a žlčových ciest: žltačka, komplikácie cholelitiázy (napr. cholecystitída, cholangitída, biliárna kolika).

Poruchy kože a podkožného tkaniva:závažné kožné reakcie (napr. multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Boli zachytené iba ojedinelé prípady predávkovania. Vo väčšine prípadov neboli zaznamenané žiadne príznaky predávkovania.

Nie je známe špecifické antidotum. Pri podozrení na predávkovanie je liečba symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať vhodnépodporné opatrenia. Fenofibrát sa nedá eliminovať hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:hypolipidemiká/liečivá znižujúce cholesterol a triacylglyceroly, samotné /fibráty

ATC kód:C10AB05


Fenofibrát je derivát kyseliny fibrovej, ktorého účinky na úpravu tukov u ľudí sú sprostredkované aktiváciou receptoru PPARα (Peroxisome Proliferator Activated Receptor type ).


Aktiváciou PPARα zvyšuje fenofibrát lipolýzu a vylučovanie aterogénnych častíc bohatých na triglyceridy z plazmy aktivovaním lipoproteínovej lipázy a znížením tvorby apoproteínu CIII. Aktivácia PPARα taktiež spôsobuje zvýšenie syntézy apoproteínu AI a AII.


Vyššie uvedené účinky fenofibrátu na lipoproteíny vedú k zníženiu frakcií s veľmi nízkou a nízkou hustotou (VLDL a LDL), ktoré obsahujú apoproteín B a k zvýšeniu frakcie lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL), ktoré obsahujú apoproteín AI a AII.


Navyše, úpravou syntézy a katabolizmu frakcií VLDL fenofibrát zvyšuje klírens LDL a znižuje LDL s malou hustotou, ktorých hladiny sú zvýšené pri aterogénnom lipoproteínovom fenotype, častej poruche u pacientov s rizikom ischemickej choroby srdca.


Počas klinických štúdii s fenofibrátom sa celkový cholesterol znížil o 20 % až 25 %, triglyceridy o 40 % až 55 % a HDL cholesterol sa zvýšil o 10 % až 30 %.


U pacientov s hypercholesterolémiou, u ktorých je hladina LDL cholesterolu znížená o 20 % až 35 %, celkový účinok na cholesterol viedol k zníženiu pomeru celkového cholesterolu k HDL cholesterolu, LDL cholesterolu k HDL cholesterolu, alebo Apo B k Apo AI, čo všetko sú markery aterogénneho rizika.


Je dokázané, že liečba fibrátmi môže znižovať výskyt príhod súvisiacich s ICHS, ale pokles mortality zo všetkých príčinv primárnej alebo sekundárnej prevencii kardiovaskulárneho ochoreniasa nepreukázal.


Lipidová štúdia ACCORD (The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes -) bola randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia u 5518 pacientov s diabetom mellitus 2. typu liečených fenofibrátom ako prídavnou liečbou k simvastatínu. Súbežná terapia fenofibrátom a simvastatínom nepreukázala žiadne významné rozdiely v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v združenom primárnom koncovom ukazovateli nefatálneho infarktu myokardu, nefatálnej mozgovej príhody a kardiovaskulárneho úmrtia (pomer rizík [HR] 0,92, 95 % IS 0,79-1,08, p = 0,32 ; zníženie absolútneho rizika: 0,74 %). U vopred špecifikovanej podskupiny pacientov s dyslipidémiou, definovanej ako pacienti v najnižšom tercile HDL-C (≤ 34 mg/dl alebo 0,88 mmol/l) a najvyššom tercile TG (≥ 204 mg/dl alebo 2,3 mmol/l) pri vstupe, terapia fenofibrátom a simvastatínom preukázala relatívny pokles o 31 % v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v združenom primárnom koncovom ukazovateli (pomer rizík [HR] 0,69, 95 % IS 0,49-0,97, p = 0,03 ; zníženie absolútneho rizika: 4,95 %). Ďalšia analýza predom špecifikovaných podskupín zistila štatisticky významnú interakciu medzi liečbou a pohlavím (p = 0,01), ktorá naznačuje možný prínos kombinovanej liečby u mužov (p = 0,037), ale aj potenciálne vyššie riziko pre primárny koncový ukazovateľ u žien liečených kombinovanou terapiou v porovnaní s monoterapiou simvastatínom (p = 0,069). Toto sa nepozorovalo vo vyššie spomenutej podskupine pacientov s dyslipidémiou, ale rovnako sa nenašiel žiadny jasný dôkaz o prínose terapie fenofibrátom a simvastatínom u žien s dyslipidémiou a možný škodlivý účinok v tejto podskupine nemožno vylúčiť.


Extravaskulárne depozity cholesterolu (šľachové a tuberózne xantómy) sa môžu počas liečby fenofibrátom zreteľne redukovať alebo dokonca celkom eliminovať.


U pacientov so zvýšenou hladinou fibrinogénu, ktorí boli liečení fenofibrátom, nastalo významné zníženie tohto parametra, práve tak ako u pacientov so zvýšenou hladinou Lp(a). Ďalšie zápalové markery, ako napríklad C reaktívny proteín, sa pri liečbe fenofibrátom znižujú.


Urikozurický účinok fenofibrátu, ktorý znižuje hladinu kyseliny močovej približne o 25 %, by mal priniesť ďalší prínos pacientom, ktorí majú dyslipidémiu s hyperurikémiou.


Ukázalo sa, že fenofibrát má antiagregačný vplyv na trombocyty u zvierat a v klinickáej štúdii sa zistilo zníženie agregácie trombocytov indukované ADP, kyselinou arachidónovou a adrenalínom.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Lipanthyl Supra160 mg je filmom obalená tableta obsahujúca 160 mg mikronizovaného fenofibrátu a v porovnaní s predchádzajúcimi liekovými formami je suprabiodostupná (má väčšiu biologickú dostupnosť).


Absorpcia

Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosahujú do 4 až 5 hodín po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie sú počas kontinuálnej liečby stabilné u každého pacienta.Absorpcia fenofibrátu sa zvyšuje, ak sa podáva s jedlom.


Distribúcia

Kyselina fenofibrová sa pevne viaže na plazmatický albumín (viac ako 99 %).


Metabolizmus a vylučovanie

Po perorálnom podaní sa fenofibrát rýchlo hydrolyzuje esterázami na aktívny metabolit kyselinu fenofibrovú. V plazme nemožno zistiť žiadny nezmenený fenofibrát. Fenofibrát nie je substrátom CYP 3A4. Na metabolizme sa nepodieľajú mikrozómy pečene.


Liečivo sa vylučuje hlavne močom. Prakticky celá podaná dávka sa eliminuje do 6 dní. Fenofibrát sa vylučuje hlavne vo forme kyseliny fenofibrovej a jej glukuronidových konjugátov. U starších pacientov sa zdanlivý celkový plazmatický klírens kyseliny fenofibrovej nemení.


Kinetické štúdie jednotlivej dávky i kontinuálnej liečby potvrdili, že liek sa nekumuluje. Kyselina fenofibrová sa hemodialýzou neeliminuje.


Plazmatický eliminačný polčas kyseliny fenofibrovej je približne 20 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie skúmajúce chronickú toxicitu nepriniesli žiadne relevantné informácie o špecifickej toxicite fenofibrátu.


Výsledky štúdií zameranej na mutagenitu fenofibrátu boli negatívne.


U potkanov a myší boli po vysokých dávkach zistené nádory pečene, ktorých vznik možno pripísať proliferácii peroxizómov. Tieto zmeny sú špecifické pre malých hlodavcoch a neboli pozorované na iných druhoch zvierat. Tieto nálezy sú irelevantné pre terapeutické použitie u ľudí.


Štúdie u myší, potkanov a králikov neodhalili žiadny teratogénny účinok. Embryotoxický účinok bol pozorovaný pri dávkach v rozmedzí toxicity pre matky. Pri vysokých dávkach bolo pozorované predĺženie gestačného obdobia a komplikácie pri pôrode. Nezistili sa žiadne známky ovplyvnenia fertility.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

nátriumlaurylsulfát

monohydrát laktózy

povidón

krospovidón

mikrokryštalická celulóza

bezvodý oxid kremičitý

nátriumstearylfumarát


Obal

Opadry OY-B-28920:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

mastenec

sójový lecitín

xantánová guma


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Teplom tvarovaný blister (PVC/PE/PVDC/Al).


Papierová škatuľka obsahujúca 10, 30 alebo 90 tabliet.

Nemocničné balenie: 300 (10 x 30) tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Abbott Products SAS

42 Rue Rouget de Lisle

92150 Suresnes

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


31/0394/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIA


Dátum prvej registrácie: 21.12.2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.11.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015

8LIPANTHYL SUPRA 160 mg