+ ipil.sk

Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMAPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/01074-ZME

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01075-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

300 mg

uhličitan lítny


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

3. Ako užívať Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA a na čo sa používa


Liečivo je lítium, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných stabilizátory nálady. Lítium sa používa na liečbu mánie (chorobne povznesenej nálady), na zníženie agresivity a zrýchleného toku myšlienok. Prispieva k stabilite nálady. Taktiež sa používa na podporu abstinencie pri chronickom zneužívaní alkoholu a drogovej závislosti a na liečbu niektorých foriem sexuálnych odchýlok.

Tento liek sa používa aj na liečbu a prevenciu bipolárnej afektívnej poruchy (t.j. duševnej choroby prejavujúcej sa príliš vzrušeným alebo vášnivým správaním, ktoré sa strieda s duševnou sklesnutosťou a skľúčenosťou).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA


Neužívajte Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

- ak ste alergický na lítium alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- pri ťažkých poruchách funkcie obličiek;

 • pri poruchách srdca;

 • počas dojčenia;

 • ak máte nižšie hladiny sodíka. Táto situácia môže nastať v prípade dehydratácie organizmu alebo pri diéte s nízkym obsahom sodíka;

 • ak máte Addisonovu chorobu, kedy telo produkuje nedostatočné množstvo hormónov a ktorá sa prejavuje ako únava, slabosť, závraty a stmavnutie kože;

 • ak vy alebo niekto vo vašej rodine má Brugadov syndróm. Je to zriedkavé ochorenie srdca spôsobujúce poruchy rytmu, ktoré môže mať za následok zastavenie srdca.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Lithium carbonicum – SLOVAKOFARMA, obráťte sa na svojho lekára.

Opatrnosť je potrebná

 • ak užívate lieky na liečbu epilepsie;

 • ak máte poruchy srdcového rytmu;

- ak máte problémy s obličkami;

 • ak máte problémy so štítnou žľazou;

 • ak sa u vás alebo u niekoho z vašich príbuzných už niekedy vyskytli ťažkosti s krvnými zrazeninami (upchanie ciev, embólia). Užívanie podobných liekov ako je tento je spájané s tvorbou krvných zrazenín v cievach.

 • ak ste starší;

 • ak sa u vás objavia ťažkosti, ako je hnačka, vracanie, nevoľnosť, nadmerné potenie – stavy, pri ktorých môže nastať dehydratácia;

 • ak máte chrípku, ste prechladnutý alebo máte infekciu močových ciest.


Uistite sa, či vaša strava a príjem tekutín je v norme, aby ste mali zabezpečenú stabilnú rovnováhu tekutín a elektrolytov, najmä vo veľmi horúcom počasí alebo pracovnom prostredí.

Ak ste dlhodobo liečení lítiom, váš lekár vám dá pokyny ohľadom príznakov toxicity lítia. Pri prvom náznaku toxicity sa poraďte so svojím lekárom a bude potrebné skontrolovať hladiny lítia. Váš lekár vám bude taktiež pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, srdca a štítnej žľazy.


Obráťte sa na svojho lekára, ak sa u vás objavia pretrvávajúce bolesti hlavy a/alebo poruchy videnia, zvýšený smäd a abnormálne veľká tvorba moču.


Deti a dospievajúci

Použitie u detí sa neodporúča.


Iné lieky a Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára, najmä ak užívate:

 • diuretiká (lieky na odvodnenie);

 • nesteroidné protizápalové lieky (lieky proti bolesti, ako je ibuprofén alebo diklofenak);

 • antibiotiká ako je doxycyklín, metronidazol alebo erytromycín;

 • stereoidy na liečbu zápalu alebo alergií, ako je prednizón, betametazón alebo hydrokortizón;

 • teofylín na liečbu ťažkostí s dýchaním;

 • kofeín, ktorý sa nachádza v niektorých voľnopredajných liekoch na liečbu bolesti;

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov so srdcom, ako je enalapril, losartan, valsartan, a pod.;

 • antacidá, ako je napr. hydrogénuhličitan sodný;

 • kalcitonín (hormón používaný na liečbu zvýšenej hladiny vápnika v krvi alebo osteoporózy);

 • antiarytmiká používné na liečbu porúch srdcového rytmu, ako je chinidín, disopyramid alebo amiodarón;

 • myorelaxanciá (lieky používané na zmiernenie svalových kŕčov).


Nasledovné lieky môžu zvýšiť riziko vzniku neurologických vedľajších účinkov v prípade, že sú užívané súčasne s Lithiom carbonicum – SLOVAKOFARMA.

Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky používané na liečbu depresie (napr. fluvoxamín, paroxetín, fluoxetín) alebo na liečbu migrény (triptány);

 • lieky používané na liečbu psychiatrických ochorení (napr. haloperidol, flupentixol, diazepam, tioridazín, amisulprid, flufenazín, chlórpromazín, klozapín);

 • metyldopa (liek používaný na liečbu vysokého krvného tlaku);

 • lieky používané na liečbu bolesti na hrudi (angina pektoris) alebo vysokého krvného tlaku ako je diltiazem alebo verapamil;

 • karbamazepín používaný na liečbu epilepsie, nervovej bolesti alebo bipolárnej poruchy.


Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA a jedlo a nápoje

Pri užívaní tohto lieku je veľmi dôležité piť dostatočné množstvo tekutín a mať dobre vyváženú stravu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa nesmie užívať počas prvého trimestra (prvých troch mesiacov) tehotenstva a zvyčajne sa neužíva ani v druhom a treťom trimestri.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri

(posledné tri mesiace tehotenstva) užívali lítium: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť,

ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie

ktorýkoľvek z týchto príznakov, je potrebné kontaktovať svojho lekára.


Liek sa nesmie užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluhu strojov, prácu vo výškach a pod.).


Lithium carbonicum – SLOVAKOFARMA obsahuje monohydrát laktózy.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Lithium carbonicum – SLOVAKOFARMA


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebolekárnika.


Presné dávkovanie určí vždy lekár. Zvyčajná dávka je 4 až 6 tabliet denne pri súčasnej kontrole hladiny lítia v krvi.

V snahe predchádzať ochoreniam alebo zabrániť ich opakovaniu, sa obvykle podávajú 3 až 4 tablety denne.

Tablety sa užívajú v rovnakom čase, jeden až dvakrát denne, presne podľa pokynov lekára.

Váš lekár bude v priebehu liečby vykonávať krvné testy na meranie hladiny lítia.


Tablety sa užívajú pred jedlom alebo s jedlom, prehĺtajú sa celé s dostatočným množstvom tekutín.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť. Tablety sa nesmú drviť ani žuvať.


Ak užijete viac Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA, ako máte

Ak ste vy alebo niekto iný užil viac tabliet než určil lekár alebo pri náhodnom užití tablety dieťaťom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Predávkovanie sa môže prejaviť viacerými príznakmi: stratou chuti do jedla, hnačkou, vracaním, svalovou slabosťou, nedostatkom koordinácie, ospalosťou alebo otupením, závratmi, rýchlymi a kmitavými pohybmi očí, hučaním v ušiach, rozmazaným videním, poruchou reči, silnou triaškou, svalovými kŕčmi, poruchami srdca, dehydratáciou a poruchou elektrolytov. V závažných prípadoch môže nastať nadmerná tvorba zriedeného moču a nedostatočná funkcia obličiek so zvyšujúcou sa zmätenosťou, kŕčmi, kómou a smrťou.


Ak zabudnete užiť Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

Neprerušujte odporúčanú dobu užívania lieku bez poradenia sa so svojím lekárom, aj keď sa budete cítiť lepšie. Po svojvoľnom prerušení liečby sa môže váš stav opäť zhoršiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nôh), ktoré môžu putovať krvným riečiskom do pľúc a zapríčiniť bolesť v hrudi a ťažkosti s dýchaním.


Nežiaduce účinky s frekvenciou, ktorú nemožno určiť z dostupných údajov:

 • Poruchy krvi (zvýšený počet bielych krviniek).

 • Poruchy endokrinného systému (zväčšenie štítnej žľazy, znížená funkcia štítnej žľazy, zvýšená sekrécia hormónov prištítnych teliesok, zvýšená hladina vápnika alebo horčíka v krvi).

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.

 • Zmätenosť, poruchy libida (pohlavného pudu), delírium (blúznenie).

 • Závraty, poruchy vedomia, abnormálne reflexy, kŕče, extrapyramídové poruchy (napr. mimovoľné svalové kŕče), zmeny vo funkcii mozgu, cerebelárne poruchy (vrátane porúch koordinácie a rovnováhy), mimovoľné pohyby očí. Tieto symptómy môžu viesť k pádu.

 • Mierne trasenie rúk, poruchy výslovnosti, mimovoľné sťahy svalov, zvýšený tlak v lebečnej dutine spôsobujúci bolesti hlavy, poruchy pamäti, poškodenia v periférnom nervovom systéme.

 • Poruchy srdca (poškodenie srdcového svalu, poruchy srdcového rytmu).

 • Bolesti brucha, poruchy chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, zvýšená tvorba slín, sucho v ústach.

 • Psoriáza, akné, alergické vyrážky, vypadávanie vlasov, kožný vred.

 • Svalová slabosť.

 • Pocit smädu, časté a nadmerné močenie, zhoršenie funkcie obličiek.

 • Poruchy potencie.

 • Opuchy, únava.


Niektoré menej závažné vedľajšie účinky, ako je nevoľnosť, celková nepohoda a závraty sa často vyskytujú na začiatku liečby ale obvykle sa stratia po prvých niekoľkých dňoch užívania lítia.


U starších pacientov s demenciou, ktorí boli liečení antipsychotikami, bol pozorovaný malý nárast úmrtí v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení neboli.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA


Liek uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA obsahuje


- Liečivo je uhličitan lítny 300 mg v 1 tablete.

- Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

kalciumstearát,

mastenec,

formaldehydkazeín.


Ako vyzerá Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA a obsah balenia


Vzhľad: biele ploché tablety na jednej strane s deliacou ryhou.

Veľkosť balenia: 100 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


5Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/01074

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01075


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA

300 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 300 mg uhličitanu lítneho.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 0,237 v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Biele ploché tablety, na jednej strane s deliacou ryhou.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


  • Liečba akútnej manickej fázy bipolárnej afektívnej alebo schizoafektívnej poruchy.

 • Liečba cyklotýmie.

 • Potencovanie účinku antidepresív v liečbe depresívnej poruchy rezistentnej na liečbu antidepresívami alebo pri nedostatočnej odpovedi na liečbu antidepresívami.

 • Posilňovanie abstinencie pri chronickom alkoholizme a nealkoholových drogových závislostiach. Lítium znižuje nutkanie na požitie drogy a zabraňuje labilite nálad a eufórii po požití niektorých drog.

 • Liečba niektorých foriem sexuálnych deviácií.

 • Liečba patologickej agresivity u pacientov s organickými psychickými poruchami, mentálnou retardáciou a s poruchami osobnosti (najmä hraničnou poruchou osobnosti a antisociálnymi poruchami osobnosti).

 • Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy.


Pri lítiu doteraz nebol dostatočne preukázaný účinok v akútnej liečbe epizód unipolárnej depresie, možné je však užívanie pri indikácii akútnej depresívnej fázy pri bipolárnej poruche alebo u pacienta s bipolárnou afektívnou poruchou v rodinnej anamnéze.


Liečba manickej fázy:

Odborná literatúra zaznamenáva 60 - 100 % úspešnosť pri aplikácii lítia na liečbu manickej fázy. Tieto účinky nezávisia od veku, pohlavia a dĺžky prebiehajúceho ochorenia. Pre indikáciu sú dôležité tieto fakty:

 1. lítium v porovnaní s neuroleptikami má špecifickejší účinok pri liečbe mánie a vyvoláva antimanický účinok bez sedatívneho účinku;

 2. lítium má pomalší nástup účinku ako neuroleptiká;

 3. čím viac príznakov svedčí pre schizoafektívnu poruchu, tým menej efektívna je liečba lítiom a efektívnejšie je liečenie neuroleptikami; je menej účinné v liečbe rýchlocyklujúcej bipolárnej afektívnej poruchy a pri liečbe dysforickej mánie;

 4. samotné lítium je liekom prvej voľby pri liečbe manickej fázy u pacientov, ktorí sa dajú zvládnuť aj v období pred nástupom účinku.


Profylaktická liečba pri bipolárnej poruche:

Profylaktický účinok lítia sa jednoznačne preukázal pri bipolárnej afektívnej poruche, pri tejto indikácii je lítium liekom prvej voľby. Podanie lítia pomáha predchádzať manickým a depresívnym epizódam u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou. Prevencia relapsov lítiom nie je absolútna, takto liečení pacienti môžu mať epizódy ochorenia, ich frekvencia a hĺbka je však výrazne nižšia.

Lítium je účinné aj v profylaxii epizód periodickej unipolárnej depresie, aj keď v tomto prípade jeho výhody v porovnaní s profylaxiou antidepresívami nie sú také jednoznačné.

Profylaktický účinok lítia je rozvinutý po 6 až 12 mesiacoch sústavnej aplikácie. Indikáciou pre dlhodobú profylaktickú aplikáciu lítia je taká forma afektívnej alebo schizoafektívnej poruchy, ktorá sa manifestuje aspoň jednou fázou do roka v posledných dvoch rokoch, alebo ju sprevádza vážny samovražedný pokus, či agresia.

S lítioprofylaxiou sa má začať po prvej manickej fáze, keďže u 50 - 80 % pacientov dochádza počas roka k ďalšej fáze.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecné odporúčania pre dávkovanie

Dávkovanie musí byť stanovené individuálne v závislosti od sérových hladín lítia a klinickej odpovede. Dávka nevyhnutná na udržanie sérovej hladiny lítia v terapeutickom rozmedzí sa líši od pacienta k pacientovi. Je potrebné sa usilovať o minimálnu účinnú dávku a tú udržiavať.

Má sa aplikovať pomaly sa zvyšujúca dávka, pričom sa majú sledovať hladiny lítia až do dosiahnutia optimálnej terapeutickej hladiny.

Sérové hladiny lítia majú byť merané štyri, maximálne sedem dní po začatí liečby. Krv na vyšetrenie hladiny lítia sa odoberá po 12 alebo 24 hodinách od posledného užitia lítia, tesne pred ďalšou dávkou lítia, aby meranie hladiny lítia v sére bolo uskutočnené v dobe, keď je jeho hladina najnižšia.

Sérové hladiny lítia sa majú potom sledovať každý týždeň, až kým nebude dosiahnutá stabilizácia. Po stabilizácii hladiny lítia v sére, čas medzi následnými meraniami možno postupne predlžovať, ale za normálnych okolností nemá prekročiť 2 – 3 mesiace. Ďalšie meranie má byť vykonané po zmene dávky, pri rozvoji pridružených ochorení, príznakoch manického alebo depresívneho relapsu, po podstatnej zmene v prívode sodíka alebo tekutín alebo, ak sa objavia príznaky toxicity lítia.


Pri prechode z iných foriem lítia, sa majú najskôr skontrolovať sérové hladiny lítia, a potom začať liečbu lítiom s dennou dávkou čo najbližšie k dávke s inou formou lítia. Keďže sa biologická dostupnosť líši od lieku k lieku (najmä s ohľadom na formy s predĺženým alebo s riadeným uvoľňovaním), zmena lieku sa má považovať za začiatok novej liečby.


Ak sa u pacienta preukáže menšia tolerancia lieku, môžu sa zmierniť nežiaduce účinky tak, že sa denná dávka rozdelí do niekoľkých dávok a užijú sa s jedlom.


Dávkovanie

Akútna liečba:

Zvyčajná odporúčaná denná dávka je od 1,2 do 1,8 g lítia. Potrebná dávka sa môže líšiť od pacienta k pacientovi.

Sérové hladiny lítia sa majú sledovať a udržiavať v terapeutickom rozmedzí 0,8 - 1,2 mmol/l a nemajú prekročiť 1,5 mmol/l. Akonáhle je dosiahnutá kontrola stavu, dávka sa má znížiť na profylaktickú dávku.

Vzhľadom na nástup účinku lítia až okolo desiateho dňa aplikácie, odporúča sa predovšetkým pri ťažkých stupňoch mánie na začiatku liečby súčasne podávať neuroleptiká alebo benzodiazepíny.

Pozitívny účinok lítia v akútnej fáze ochorenia v značnej miere pomáha predpovedať aj priaznivý výsledok profylaktickej aplikácie.


Profylaktická liečba:

Potrebná dávka sa môže líšiť od pacienta k pacientovi. Hneď ako je akútny stav úspešne zvládnutý, dávka sa má upraviť zvyčajne medzi 0,9 až 1,2 g denne. Sérové hladiny lítia majú dosahovať 0,4 - 0,8 mmol/l a nemajú prekročiť 1,5 mmol/l.


Pediatrická populácia

Použitie u detí sa neodporúča.


Starší a oslabení pacienti

Starší pacienti, pacienti pod 50 kg telesnej hmotnosti, pacienti s organickým ochorením alebo ktorí zle tolerujú dávky, často vyžadujú nižšie dávky lítia na dosiahnutie terapeutických hladín lítia v sére. Dávka môže byť znížená tak, aby sa dosiahli sérové hladiny na približne 0,7 mmol/l počas akútnej liečby, aj keď to môže znížiť pravdepodobnosť nástupu terapeutického účinku.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou a stredne ťažkou renálnou insuficienciou, ktorí sú liečení lítiom, musia byť starostlivo monitorované sérové hladiny lítia a dávka má byť upravovaná pre udržanie sérových hladín lítia v odporúčanom rozmedzí.

Lítium je kontraindikované u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania

Liek sa má užívať pred jedlom alebo s jedlom, každý deň v rovnakom čase. Tablety sa prehĺtajú celé s dostatočným množstvom vody. Tablety sa nesmú drviť ani žuvať.


4.3 Kontraindikácie


Lithium carbonicum – SLOVAKOFARMA je kontraindikovaný u pacientov s:

 • precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • ťažkou renálnou insuficienciou (glomerulonefritída, pyelonefritída) – existuje riziko intoxikácie v dôsledku obmedzenej eliminácie lítia z organizmu;

 • srdcová insuficiencia;

 • Addisonova choroba;

 • laktácia;

 • Brugadov syndróm alebo Brugadov syndróm v rodinnej anamnéze;

 • poruchy metabolizmu sodíka.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vždy sa má užívať minimálna, klinicky efektívna dávka lítia.

Pacientom, užívajúcim lítium dlhodobo, má dať lekár jasné inštrukcie týkajúce sa príznakov hroziacej toxicity. Pri prvom náznaku toxicity sa má pacient poradiť s lekárom a hladiny lítia majú byť skontrolované.


Odporúčaný monitoring

Pred začatím liečby lítiom sa má vyhodnotiť funkcia obličiek, srdcové funkcie a funkcie štítnej žľazy. Pacienti majú byť eutyroidní pred začatím liečby lítiom.

Liečba lítiom je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou alebo srdcovou insuficienciou (pozri časť 4.3).

Funkcia obličiek, srdca a štítnej žľazy má byť pravidelne vyhodnocovaná počas liečby lítiom.

Pre odporúčané monitorovanie sérových hladín lítia pozri časť 4.2.


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.

Lithium carbonicum – SLOVAKOFARMAnie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Riziko venóznej tromboembólie (VTE)

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venóznej tromboembólie (VTE).

Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečbyLithiom carbonicom – SLOVAKOFARMAa prijať potrebné preventívne opatrenia.


Porucha funkcie obličiek

Vzhľadom na to, že lítium sa primárne vylučuje obličkami, u pacientov s renálnou insuficienciou môže dôjsť k významnej kumulácii lítia. Preto, ak pacienti s ľahkou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sú liečení lítiom, majú byť u nich starostlivo monitorované sérové hladiny lítia (pozri časť 4.2) a vzhľadom na výsledky má byť dávka lítia upravená. Ak nie je možné pravidelné a starostlivé sledovanie hladín lítia v sére a hladín plazmatického kreatinínu, lítium sa nemá predpisovať.

Lítium je kontraindikované u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (pozri časť 4.3).

Pacienti majú byť tiež upozornení, aby hlásili ak sa u ich vyvíja polyúria a polydipsia.

U pacientov, u ktorých dôjde k rozvoju polyúrie a alebo polydipsie, sa majú okrem bežného posúdenia lítia v sére naviac monitorovať renálne funkcie.


Rovnováha tekutín/elektrolytov

Ak sa vyskytne nevoľnosť, vracanie, hnačka, nadmerné potenie a/alebo iné stavy, ktoré vedú k deplécii soli/vody (vrátane ťažkej diéty), dávkovanie lítia je potrebné starostlivo sledovať a ak je potrebné, upraviť. Pozornosť treba venovať tomu, aby sa zaistila normálna strava a príjem tekutín na udržanie stabilnej elektrolytovej rovnováhy. To môže byť obzvlášť dôležité vo veľmi horúcom počasí alebo pracovnom prostredí.

Infekčné ochorenia, vrátane prechladnutia, chrípky, gastroenteritídy a infekcie močových ciest môžu zmeniť rovnováhu tekutín, a tým ovplyvniť sérové hladiny lítia. Je potrebné zvážiť prerušenie liečby počas pridruženej infekcie.


Riziko kŕčov

Riziko kŕčov môže byť zvýšené pri súbežnom podávaní lítia s liekmi, ktoré znižujú epileptický prah, alebo u pacientov s epilepsiou (pozri časť 4.5).


Benígna intrakraniálna hypertenzia

Boli hlásené prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie. Pacienti majú byť upozornení, aby hlásili pretrvávajúce bolesti hlavy a/alebo poruchy videnia.


Predĺženie QT intervalu

Ako preventívne opatrenie je potrebné vyhnúť sa užívaniu lítia u pacientov s vrodeným syndrómom predĺženého QT intervalu a je potrebná opatrnosť u pacientov s rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu (napr. nekorigovaná hypokaliémia, bradykardia) a u pacientov liečených súčasne liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časť 4.5).


Brugadov syndróm

Lítium môže odhaliť alebo zhoršiť Brugadov syndróm, dedičné ochorenie srdcového sodíkového kanálu s charakteristickými zmenami EKG (blokáda pravého Tawarovho ramienka a elevácia segmentu ST vo zvodoch z pravého prekordia), ktoré môžu viesť k zastaveniu srdca alebo náhlej smrti. Lítium nesmie byť podávané pacientom s Brugadovým syndrómom alebo s Brugadovým syndrómom v rodinnej anamnéze (pozri časť 4.3). Opatrnosť sa odporúča u pacientov so zastavením srdca alebo náhlej smrti v rodinnej anamnéze.


Starší pacienti

Starší pacienti sú zvlášť náchylní na lítiovú toxicitu a môžu mať nežiaduce účinky pri sérových hladinách, ktoré sú zvyčajne tolerované u mladších pacientov. Odporúča sa opatrnosť, pretože vylučovanie lítia môže byť znížené u starších pacientov v dôsledku vekom podmieneného poklesu funkcie obličiek.


Pediatrická populácia

Použitie u detí sa neodporúča.


Liek obsahuje monohydrát laktózy.

Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Hladiny lítia v sére môžu byť zvýšené, ak sa lítium podáva súčasne s niektorým z nasledujúcich liekov. Ak je to potrebné, dávka lítia sa má upraviť alebo súbežná liečba zastaviť.

 • metronidazol – môže znížiť renálny klírens lítia;

 • nesteroidné protizápalové lieky, vrátane inhibítorov cyklooxygenázy (COX) 2 – hladina lítia musí byť sledovaná častejšie;

 • inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) ako je kaptopril, enalapril, a pod.;

 • antagonisty receptorov angiotenzínu II ako je losartan, valsartan, a pod.;

 • tiazidové diuretiká môžu znížiť renálny klírens lítia, čo môže viesť k lítiovej intoxikácii. Pred použitím tiazidového diuretika, je potrebné najskôr znížiť dávku lítia. Pri použití slučkových diuretík je zvýšenie hladín lítia menej pravdepodobné.

 • tetracyklíny;

 • iné lieky ovplyvňujúce elektrolytovú rovnováhu, ako sú stereoidy, môžu ovplyvniť vylučovanie lítia, preto je potrebné vyhnúť sa súbežnému užívaniu.


Hladiny lítia v sére môžu byť znížené v dôsledku zvýšeniarenálneho klírensu lítia, ak sa lítium podáva súčasne s niektorým z nasledujúcich liekov:

 • xantíny (teofylín, kofeín);

 • hydrogénuhličitan sodný;

 • osmotické diuretiká (ako je manitol) a inhibítory karboanhydrázy (ako je acetazolamid);

 • močovina;

 • kalcitonín.


Súčasné užívanie nasledujúcich liekov môže zvýšiť riziko neurotoxicity:

 • antipsychotiká ako je haloperidol, flupentixol, diazepam, tioridazín, flufenazín, chlórpromazín a klozapín môžu viesť v zriedkavých prípadoch k závažnej neurotoxicite s príznakmi ako je zmätenosť, dezorientácia, letargia, triaška, extrapyramídové príznaky a myoklonus. V niektorých hlásených prípadoch sa vyskytovali zvýšené hladiny lítia. Súčasné užívanie antipsychotík a lítia môže zvýšiť riziko vzniku neuroleptického malígneho syndrómu, ktorý môže byť fatálny. Pri prvých príznakoch neurotoxicity sa odporúča ukončenie užívania oboch liekov.

 • metyldopa;

 • deriváty triptánu a/alebo sérotonínergné antidepresíva, ako sú SSRI (napr.: fluvoxamín a fluoxetín) môžu viesť k vzniku sérotonínového syndrómu, čo vyžaduje okamžité prerušenie liečby.

 • blokátory kalciových kanálov – môžu viesť k neurotoxicite s príznakmi, ako je ataxia, zmätenosť a ospalosť. Koncentrácie lítia môžu byť zvýšené.

 • karbamazepín – môže viesť k závratom, ospalosti, zmätenosti a k cerebelárnym príznakom, ako je ataxia.


Sérotonínový syndróm:

Sérotonínový syndróm je potencionálne život ohrozujúci nežiaduci účinok, ktorý je spôsobený prebytkom sérotonínu (napr. z predávkovania alebo pri súčasnom užívaní sérotonínergných liekov), vyžaduje hospitalizáciu a dokonca môže spôsobiť smrť.

Príznaky môžu zahŕňať:

 • zmeny duševného stavu (nepokoj, zmätenosť, hypománia, eventuálne kóma);

 • neuromuskulárne abnormality (myoklónia, triaška, hyperreflexia, tuhosť, akatízia);

 • autonómna hyperaktivita (hypotenzia alebo hypertenzia, tachykardia, triaška, hypertermia, potenie);

 • gastrointestinálne príznaky (hnačka).

Prísne dodržiavanie odporúčaných dávok je dôležitým faktorom na prevenciu vzniku tohto syndrómu.


Iné interakcie:

Opatrnosť sa odporúča v prípade, že sa lítium podáva súčasne s inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo triedy III (napr. amiodarón), cisaprid, antibiotiká, ako je erytromycín, antipsychotiká, ako je tioridazín alebo amisulprid a pod.

Opatrnosť sa odporúča v prípade, že sa lítium podáva súčasne s inými liekmi, ktoré znižujú epileptický prah, napr. antidepresíva, ako sú SSRI, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, anestetiká, teofylín a pod.

Súčasné podávanie lítia vedie k zvýšeniu účinku myorelaxancií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Ak to nie je nevyhnutné, liečba lítiom sa nemá používať počas tehotenstva, najmä v prvom trimestri. Lítium prechádza placentárnou bariérou a pôsobí ako teratogén v 1. trimestri gravidity. Boli hlásené srdcové, najmä Ebsteinove anomálie a ďalšie vrodené srdcové chyby. V prípade, že žena chce zostať tehotná, je nevyhnutné opakovať echokardiografické vyšetrenie pred 20. týždňom tehotenstva.


Ženy vo fertilnom veku sa preto majú chrániť pred otehotnením účinnou antikoncepciou.


Ak sa považuje za nevyhnuté zachovať liečbu lítiom počas gravidity, je nevyhnutné pravidelne monitorovať hladinu lítia v sére (v prvej polovici gravidity 1-krát mesačne, v druhej polovici až do pôrodu 1-krát týždenne), pretože funkcia obličiek sa mení postupne v priebehu gravidity a náhle pred pôrodom. Je potrebná úprava dávkovania. Odporúča sa prerušenie liečby lítiom krátko pred pôrodom a opätovne začať niekoľko dní po pôrode.


Gravidným ženám sa nesmie jednorazovo aplikovať viac ako 300 mg lítia a je potrebné ich upozorniť, aby neodmietali soľ, alebo neužívali diuretiká, ktoré vypudzujú sodík. Je potrebné ich tiež poučiť o nevhodnosti nadmerného potenia (cvičenie, sauna).

Ženám, ktoré majú afektívnu poruchu, alebo ktoré už aspoň raz prekonali popôrodnú psychózu a nebudú dojčiť, sa má lítium znovu nasadiť od prvého dňa po nekomplikovanom pôrode, lebo aplikácia znižuje riziko znovuobjavenia sa psychickej poruchy.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík(vrátane lítia) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, triašky, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Lítium sa vylučuje do materského mlieka (30 - 50 % koncentrácie v sére matky), preto to môže viesť k toxickým komplikáciám u dojčiat. Preto sa lítium nesmie používať počas laktácie (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.).


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky zvyčajne súvisia s koncentráciou lítia v sére a sú vzácne na úrovni pod 1,0 mmol/l.

Nežiaduce účinky zvyčajne odznievajú s dočasným znížením dávkovania alebo prerušením liečby lítiom. Bezprostredne po začiatku liečenia sa môžu objaviť mierne gastrointestinálne účinky, ako je nevoľnosť, celková nepohoda a závraty, ale často miznú po prvých niekoľkých dňoch podávania lítia. Jemné trasenie rúk, polyúria a mierny pocit smädu môžu pretrvávať.


Nasledujúca tabuľka zahŕňa nežiaduce účinky lítia rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s frekvenciou výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (frekvenciu z dostupných údajov nie je možné určiť):


MedDRA triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

neznáme

leukocytóza

Poruchy endokrinného systému

neznáme

hypertyreóza,

hyperkalciémia,

hypermagneziémia,

hyperparatyreóza

Dlhodobé nežiaduce účinky môžu zahŕňať funkčné poruchy štítnej žľazy ako je eutyroidná struma a/alebo hypotyreóza.

Poruchy metabolizmu a výživy

neznáme

zvýšenie telesnej hmotnosti

Psychické poruchy

neznáme

zmätenosť,

poruchy libida,

delírium

Poruchy nervového systému

neznáme

vertigo, poruchy vedomia, abnormálne reflexy, kŕče (pozri časti 4.4 a 4.5), extrapyramídové poruchy, encefalopatia, cerebelárny syndróm**, nystagmus (vyššie uvedené príznaky môžu viesť k pádu);

triaška, hlavne jemné trasenie rúk,

dyzartria,

myoklónia,

benígna intrakraniálna hypertenzia,

poruchy pamäti,

periférna neuropatia**(môže sa vyskytnúť pri dlhodobej liečbe)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

neznáme

srdcová arytmia,

bradykardia,

dysfunkcia sínusového uzla,

zmeny EKG ako je reverzibilné sploštenie alebo inverzia T vĺn a predĺženie QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5),

AV blok,

kardiomyopatia,

ventrikulárna extrasystola

Poruchy ciev

neznáme

venózna tromboembólia*,

hlboká venózna trombóza*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

neznáme

pľúcna embólia*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

neznáme

brušný diskomfort,

poruchy chuti,

nauzea,

vracanie,

hnačka,

zvýšená sekrécia slín,

sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

neznáme

akné alebo akneiformné erupcie,

zhoršenie alebo výskyt psoriázy,

alergické vyrážky,

alopécia,

kožné vredy

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

neznáme

svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

neznáme

polydipsia a/alebo polyúria**,

nefrogénny diabetes insipidus**,

nefrotický syndróm

Dlhodobá liečba lítiom môže mať za následok trvalé zmeny v histológii obličiek, vznik obličkových mikrocýst a zhoršenie funkcie obličiek. Vysoké koncentrácie lítia, vrátane epizód akútnej toxicity lítia môžu zhoršiť tieto zmeny.

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

neznáme

novorodenecký syndróm z vysadenia

(pozri časť 4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

neznáme

poruchy potencie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

neznáme

periférny edém

únava


*Prípady venóznej tromboembólie, vrátane prípadov pľúcnej embólie a hlbokej venóznej trombózy, boli hlásené v súvislosti s antipsychotikami.

**zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby lítiom


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky intoxikácie lítiom zahŕňajú:

 • Gastrointestinálne poruchy: vzrastajúce nechutenstvo, hnačka a vracanie.

 • Poruchy nervového systému: encefalopatia, cerebelárny syndróm s príznakmi, ako je svalová slabosť, nedostatočná koordinácia, ospalosť alebo letargia, závrat, ataxia, nystagmus, silná triaška. Tinitus, rozmazané videnie, dyzartria, zášklby, myoklonus, extrapyramídové poruchy.

 • Iné: zmeny EKG (ploché alebo invertné T vlny, predĺženie QT), AV blok, dehydratácia a poruchy elektrolytov.


Ak je hladina lítia v krvi nad 2 – 3 mmol/l môže dôjsť k zvýšenej tvorbe zriedeného moču a renálnej insuficiencii, so zvyšujúcou sa zmätenosťou, kŕčmi, kómou a smrťou.


Neexistuje žiadne špecifické antidotum lítia. V prípade predávkovania lítiom sa má prerušiť liečba lítiom a dôkladne monitorovať hladinu lítia v sére.

Ak je to nutné, je potrebné začať podpornú liečbu, ktorá zahŕňa korekciu rovnováhy tekutín a elektrolytov. Diuretiká sa nesmú používať.


Hemodialýza je liečbou voľby pre závažné lítiové intoxikácie (najmä u pacientov s prejavmi vážnych porúch nervového systému) alebo v prípadoch predávkovania sprevádzaných poruchou funkcie obličiek.

Hemodialýzou je potrebné pokračovať, až kým v sére alebo v dialyzačnej tekutine nie je lítium. Hladiny lítia v sére je potrebné monitorovať najmenej ďalší týždeň, berúc do úvahy možné zvýšenie hladín lítia v sére, v dôsledku oneskorenej difúzie z telesných tkanív.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, antipsychotiká, lítium

ATC kód: N05AN01


Lítiové ióny sú prirodzene prítomné v organizme, ale v podstatne nižších koncentráciách ako podobné ióny alkalických kovov: sodík, draslík, horčík a vápnik. Hladiny lítia v sére sú v priebehu liečby približne 250-krát vyššie ako u neliečeného jednotlivca.


Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku nie je doteraz objasnený. Predpokladá sa, že lítiové ióny vstupujú do konkurencie s inými iónmi alkalických kovov.

Ovplyvnený je membránový transport, syntéza a metabolizmus rôznych neurohormónov a neurotransmiterov.

V postsynaptickej oblasti lítium ovplyvňuje systémy tzv. druhých poslov: inhibíciu enzýmu adenylátcyklázy, zodpovedného za syntézu druhého posla cAMP. Pre klinickú účinnosť lítia môže byť významný aj zásah do metabolizmu fosfatidylinozitolu. Ďalej môže ovplyvňovať priamo proteinkinázu C.


Dá sa predpokladať, že súhrn rôznych biochemických účinkov spôsobuje terapeutickú a profylaktickú efektívnosť lítia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Uhličitan lítny je soľ lítia dobre rozpustná vo vode.

Vstrebávanie z gastrointestinálneho traktu je takmer úplné (90 %). Maximálne sérové koncentrácie sa dosahujú po 1 - 2 hodinách. Lítium sa neviaže na proteíny. V organizme sa ďalej nemetabolizuje a zvyčajne sa vylučuje obličkami. Polčas vylučovania je 24 hodín (10 - 30). Hodnoty klírensu sa pohybujú v priemere okolo 10 - 40 ml/min.


Dlhý polčas vylučovania a fakt, že vrcholové koncentrácie lítia v sére nekorelujú s nežiaducimi účinkami, dovoľujú rozdeliť dennú dávku do dvoch čiastkových dávok. Voľné katióny lítia prenikajú do tkaniva a jednotlivých orgánov rôznou rýchlosťou, pričom mozog dosahujú relatívne neskoro. Maximálne koncentrácie môžu byť dosiahnuté po približne 24 hodinách po užití jednorazovej dávky. Priemerná koncentrácia v tkanive mozgu približne zodpovedá koncentráciám v sére, ale v tkanive štítnej žľazy sú 2,5-krát vyššie.

Lítium môže byť detekované vo všetkých telesných tekutinách, napríklad v slzách a slinách.


Lítium prechádza placentárnou bariérou, preniká aj do plodu a prechádza do materského mlieka.

Po ukončení podávania lítia koncentrácie v niektorých orgánoch klesajú veľmi pomaly. V niektorých prípadoch aj po niekoľkých mesiacoch možno nájsť zvyškové množstvo lítia v kostiach.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku bola overená v priebehu dlhodobého klinického používania. Všetky ostatné údaje vzťahujúce sa k bezpečnosti lieku sú uvedené v príslušných častiach.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

formaldehydkazeín,

kalciumstearát,

mastenec

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 oC, chráňte pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: sklenená fľaša s plastovým uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia prepoužívateľa.

Veľkosť balenia: 100 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ZENTIVA, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


30/0046/71-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1971

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31.08.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014


11

Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA