+ ipil.sk

Lodoz 2,5/6,25Príbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07742


Písomná informácia pre používateľa


Lodoz 2,5/6,25

Lodoz 5/6,25

Lodoz 10/6,25

filmom obalené tablety

bisoprololiumfumarát a hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lodoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lodoz

3. Ako užívať Lodoz

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Lodoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Lodoz a na čo sa používa


Lodoz obsahuje liečivá bisoprolol a hydrochlorotiazid.

 • Bisoprolol patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory a používa sa na zníženie krvného tlaku.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká. Pomáha znižovať krvný tlak, pretože zvyšuje množstvo vody a soli, ktoré sa vylučujú močom.


Lodoz sa používa na liečbu miernej až stredne závažnej hypertenzie (vysoký krvný tlak).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lodoz


Neužívajte Lodoz

 • ak ste alergický na bisoprolol, hydrochlorotiazid, iné tiazidy, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte závažnú astmu alebo niektoré ťažké formy chronických ochorení pľúc,

 • ak máte srdcové zlyhanie nekontrolované liečbou alebo kardiogénny šok (závažný akútny stav srdca, ktorý vedie k nízkemu krvnému tlaku a zlyhaniu obehu),

 • ak máte niektoré poruchy srdcového rytmu, najmä pomalá srdcová frekvencia spôsobujúca ťažkosti, poruchy vedenia a porucha s názvom syndróm chorého sínusu,

 • ak máte neliečený feochromocytóm (nádor drene nadobličky, ktorý vylučuje látky vyvolávajúce závažne vysoký krvný tlak),

 • ak máte závažné formy ochorenia periférnych tepien (napríklad Raynaudov syndróm, ktorý môže vyvolať pocity tŕpnutia prstov na rukách alebo na nohách a zmenu farby na bledú alebo modrú),

 • ak máte zvýšenú aciditu (kyslosť) krvi (metabolická acidóza) ako dôsledok závažného ochorenia,

 • ak máte závažné poškodenie pečene alebo obličiek,

 • ak máte nízke hladiny draslíka v krvi neodpovedajúce na liečbu,

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lodoz, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Nikdy neukončujte liečbu náhle, najmä pri niektorých ochoreniach srdca (ischemická choroba srdca, napríklad angína pektoris).


Skôr než začnete užívať Lodoz informujte svojho lekára ak máte:

 • akékoľvek ochorenie srdca, poruchy srdcového rytmu alebo Prinzmetalovu angínu,

 • menej závažné formy ochorenia periférnych tepien (najmä Raynaudov syndróm),

 • problémy s pečeňou alebo obličkami,

 • feochromocytóm (nádor drene nadobličiek),

 • menej závažné chronické ochorenie priedušiek (astma alebo chronická obštrukčná choroba),

 • cukrovku (diabetes),

 • poruchu štítnej žľazy,

 • psoriázu,

 • prísnu diétu.


Taktiež informujte svojho lekára:

 • ak ste niekedy mali dnu, pretože Lodoz môže zvýšiť riziko výskytu dnových záchvatov;

 • ak sa chystáte podstúpiť anestéziu (napríklad chirurgický výkon), pretože Lodoz môže ovplyvniť reakciu vášho tela v tejto situácii;

 • ak plánujete podstúpiť desenzibilizačnú liečbu (liečebná metóda znižujúca precitlivenosť organizmu na alergén), pretože Lodoz môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alergickej reakcie alebo táto reakcia môže prebiehať závažnejšie;

 • ak dojčíte alebo sa chystáte dojčiť;

 • ak sa chystáte vystaviť účinku slnka alebo umelého UV žiarenia. U niekoľkých pacientov sa objavili kožné vyrážky po vystavení slnečnému žiareniu. V takom prípade si počas liečby chráňte svoju kožu.


Okamžite ukončite liečbu a informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne zhoršenie zrakovej ostrosti (krátkozrakosť) a náhla bolesť očí.


Dodatočné vyšetrenia

Hydrochlorotiazid účinkuje ovplyvnením rovnováhy solí (elektrolytov) a vody v tele, čo z času na čas potrebuje váš lekár skontrolovať. Je to mimoriadne dôležité najmä ak máte ďalšie ochorenia, ktoré sa môžu zhoršiť pri poruche elektrolytovej rovnováhy. Lekár bude tiež z času na čas kontrolovať hladiny tukov v krvi, kyselinu močovú alebo glukózu v krvi.


Informácia pre športovcov

Tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže vykazovať pozitívnu reakciu v dopingovom teste.


Deti a dospievajúci

Skúsenosti s používaním Lodozu u detí a dospievajúcich sú obmedzené, preto sa jeho použitie neodporúča.


Iné lieky a Lodoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lodoz nesmiete užívať, ak sa liečite nasledujúcimi liekmi:

- lítium, ktorý sa používa na liečbu niektorých psychiatrických porúch,

- niektoré betablokátory kalciového kanálu (verapamil, diltiazem), ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny pektoris alebo nepravidelného srdcového rytmu,

- lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku (klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín. Neprestaňte užívať tieto lieky bez konzultácie s lekárom.


Informujte svojho lekára, ak užívate nasledujúce lieky, pretože bude nutná zvýšená opatrnosť:

 • niektoré blokátory vápnikového kanálu (nifedipín alebo amlodipín - kalciové antagonisty dihydropyridínového typu) používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris,

 • lieky, ktoré vyvolávajú život ohrozujúci stav nepravidelnosťou srdcového rytmu (tzv. torsade de pointes). Patria sem:

 • lieky používané na liečbu iných chorôb, ako je astemizol, bepridil, do žily podávaný erytromycín, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín,

 • ďalšie lieky na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu, ako je lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón (antiarytmiká triedy I),

 • lieky, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo lieky, ktoré môžu vyvolať nízky krvný tlak ako vedľajší účinok (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny),

 • ACE inhibítory používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania, ako je kaptopril alebo enalapril,

 • digoxín používaný na liečbu srdcového zlyhania,

 • lieky na liečbu nervového systému, ktoré sa používajú na podporu (stimuláciu) vnútorných orgánov alebo na liečbu glaukómu (zelený zákal) nazývané ako parasympatomimetiká alebo, ktoré sa používajú v urgentných prípadoch na liečbu závažných obehových porúch (sympatomimetiká),

 • anestetiká, ktorá sa podávajú počas chirurgického zákroku,

 • betablokátory používané lokálne, ako sú očné kvapky na liečbu glaukómu,

 • nesteroidné protizápalové lieky používané na liečbu artritídy, bolesti alebo zápalu,

 • lieky, ktoré môžu vyvolať stratu draslíka, ako je amfotericín B, kortikosteroidy, stimulačné laxatíva (preháňadlá),

 • lieky, ktoré znižujú hladinu kyseliny močovej v krvi a moči,

 • lieky, ktoré znižujú hladinu cholesterolu, ako je cholestyramín, cholestipol,

 • meflochín, ktorý sa používa na prevenciu malárie,

 • kortikosteroidy, pretože môžu znižovať účinok Lodozu.


Lodoz a jedlo

Lodoz sa môže podávať spolu s jedlom alebo bez jedla, musí sa užiť ráno.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie tohto lieku počas tehotenstva sa neodporúča.

Užívanie tohto lieku počas dojčenia sa neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lodoz obvykle neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak individuálna odpoveď na liečbu môže ovplyvniť schopnosť sa sústrediť a správne reagovať. V takom prípade sa vyhnite vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.


 1. Ako užívať Lodoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná počiatočná dávka je jedna tableta lieku Lodoz 2,5/6,25 denne.

Ak je účinok tejto dávky na zníženie krvného tlaku nedostatočný, dávka sa zvyšuje na jednu tabletu Lodoz 5/6,25 denne a ak je odpoveď stále nedostatočná, užíva sa jedna tableta lieku Lodoz 10/6,25 denne.


Lodoz sa užíva ráno, spolu s jedlom alebo bez jedla. Tabletu prehltnite s malým množstvom tekutiny, nesmie sa rozhrýzť.


Nikdy neukončujte liečbu náhle (pozri časť “Ak prestanete užívať Lodoz“).


Použitie u detí

Neexistujú skúsenosti s podávaním Lodozu deťom, preto sa jeho užívanie u detí neodporúča.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek a pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením obličiek a pečene nie je potrebná úprava dávky.


Ak užijete viac Lodozu, ako máte

Ak ste užili viac tabliet ako ste mali, ihneď informujte svojho lekára. V závislosti na stupni predávkovania sa lekár rozhodne pre opatrenia, ktoré sú potrebné.

Medzi prejavy predávkovania patrí nízky krvný tlak, pomalá srdcová frekvencia, náhle problémy so srdcom, závraty, pocit na vracanie, ospalosť, náhle ťažkosti s dýchaním, nízka hladina cukru v krvi.


Ak zabudnete užiť Lodoz

Ak zabudnete Lodoz užiť, užite ho čo najskôr, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Lodoz

Nikdy neukončujte liečbu bez porady s lekárom. Váš stav sa môže rapídne zhoršiť. V prípade, že liečbu musíte ukončiť, lekár vám poradí ako znižovať dávku postupne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa toho, ako často sa vyskytujú:


Časté nežiaduce účinky (objavia sa u menej ako 1 osoby z 10 ale viac ako 1 zo 100):

 • pocit chladu alebo necitlivosti rúk a nôh

 • únava, závraty, bolesť hlavy. Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Sú zvyčajne mierne a normálne vymiznú počas 1-2 týždňov od začiatku liečby.

 • žalúdočné alebo črevné problémy ako pocit na vracanie, vracanie, hnačka alebo zápcha.


Menej časté nežiaduce účinky (objavia sa u menej ako 1 osoby zo 100 ale viac ako 1 z 1000):

 • svalová slabosť, svalové kŕče, pocit slabosti

 • spomalenie srdcovej činnosti, porucha srdcovej frekvencie, zhoršenie srdcového zlyhania, pokles krvného tlaku pri vstávaní

 • poruchy spánku, depresia, nechutenstvo

 • dýchacie ťažkosti u pacientov s astmou alebo chronickým ochorením pľúc

 • vzostup hladiny kreatinínu a močoviny v krvi

 • tráviace ťažkosti

 • zvýšené hladiny amyláz (enzýmov zúčastňujúcich sa na trávení)

 • porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov

 • zvýšené hladiny tukov, cholesterolu, kyseliny močovej, cukru v krvi; zvýšené hladiny cukru v moči.


Zriedkavé nežiaduce účinky (objavia sa u menej ako 1 osoby z 1000):

 • nočné mory, halucinácie

 • mdloby

 • reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie) ako svrbenie, náhle sčervenanie tváre alebo kožné vyrážky, najmä po vystavení na slnku, žihľavka, malé červenofialové stopy na koži následkom podkožného krvácania (purpura)

 • zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov, zápal pečene, žlté sfarbenie kože a očí (žltačka)

 • poruchy erekcie

 • poruchy sluchu

 • alergická nádcha, pokles tvorby sĺz, poruchy zraku

 • pokles počtu bielych krviniek (leukopénia) alebo krvných doštičiek (trombocytopénia).


Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (objavia sa u menej ako 1 osoby z 10 000):

 • podráždené a červené oko (konjunktivitída), strata vlasov

 • objavenie sa alebo zhoršenie existujúcich šupinatých kožných vyrážok (psoriáza); objavenie sa hrubých šupinatých škvŕn (kožný lupus erythematosus)

 • bolesť na hrudníku

 • závažný pokles počtu bielych krviniek (agranulocytóza)

 • zápal podžalúdkovej žľazy

 • stav nedostatočnej kyslosti krvi (metabolická alkalóza).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Lodoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahudetí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lodoz obsahuje

Liečivá sú bisoprololiumfumarát a hydrochlorotiazid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje:

Lodoz 2,5/6,25: 2,5 mg bisoprololiumfumarátu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu.

Lodoz 5/6,25: 5 mg bisoprololiumfumarátu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu

Lodoz 10/6,25: 10 mg bisoprololiumfumarátu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu

Ďalšie zložky sú:

Lodoz 2,5/6,25: magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, predželatínový kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza.

Lodoz 5/6,25: magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza.

Lodoz 10/6,25: magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, polysorbát 80, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza.


Ako vyzerá Lodoz a obsah balenia

Lodoz 2,5/6,25:žlté okrúhle obojstranne vypukl, filmom obalené tablety so srdcom v reliéfe na jednej strane a s číslom 2,5 na druhej strane.

Lodoz 5/6,25: pastelovo-ružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety so srdcom v reliéfe na jednej strane a s číslom 5 na druhej strane.

Lodoz 10/6,25: biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety so srdcom v reliéfe na jednej strane a s číslom 10 na druhej strane.


Každé balenie obsahuje: 30, 60 alebo 90 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


6Lodoz 2,5/6,25

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07742


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Lodoz 2,5/6,25

Lodoz 5/6,25

Lodoz 10/6,25


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Lodoz 2,5/6,25

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg bisoprololiumfumarátu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu.


Lodoz 5/6,25

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu.


Lodoz 10/6,25

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Lodoz 2,5/6,25

Žlté okrúhle bikonvexné tablety, so srdcom v reliéfe na jednej strane a s číslom 2,5 v reliéfe na druhej strane.

Lodoz 5/6,25

Pastelovo-ružové okrúhle bikonvexné tablety, so srdcom v reliéfe na jednej strane a s číslom 5 v reliéfe na druhej strane.

Lodoz 10/6,25

Biele okrúhle bikonvexné tablety, so srdcom v reliéfe na jednej strane a s číslom 10 v reliéfe na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ľahká až stredne ťažká hypertenzia.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Obvyklá počiatočná dávka je jedna tableta 2,5 mg bisoprololu/6,25 mg hydrochlorotiazidu raz denne.


Ak antihypertenzný účinok pri tomto dávkovaní nie je primeraný, dávka sa môže zvýšiť na 5 mg bisoprololu/6,25 mg hydrochlorotiazidu raz denne a ak odpoveď na liečbu stále nie je primeraná, dávka sa môže zvýšiť na 10 mg bisoprololu/6,25 mg hydrochlorotiazidu raz denne.


Dĺžka liečby

Liečba Lodozom je zvyčajne dlhodobá.

V prípade potreby prerušenia liečby sa odporúča postupné vysadzovanie liečby bisoprololom, pretože náhle vysadenie bisoprololu môže viesť k akútnemu zhoršeniu stavu pacienta, zvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca.


Spôsob podávania

Lodoz sa užíva ráno s jedlom alebo nalačno. Filmom obalené tablety sa majú prehltnúť celé s malým množstvom tekutiny a nesmú sa rozhrýzť.


Osobitné skupiny pacientov


Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu >30 ml/min) nie je potrebná úprava dávky.


Starší pacienti

Za normálnych okolností sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Skúsenosť s užívaním Lodozu u detí a dospievajúcich je limitovaná, preto sa jeho použitie neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Lodoz je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na bisoprolol, hydrochlorotiazid, iné tiazidy, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1),

 • s akútnym srdcovým zlyhaním alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré

si vyžadujú i.v. inotropnú terapiu,

 • s kardiogénnym šokom,

 • s AV blokádou druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

 • so syndrómom chorého sínusu,

 • so sinoatriálnou blokádou,

 • so symptomatickou bradykardiou,

 • s ťažkou bronchiálnou astmou alebo s ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,

 • s ťažkou formou periférneho artériového ochorenia alebo s ťažkou formou Raynaudovho syndrómu,

 • s neliečeným feochromocytómom,

 • s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min),

 • s ťažkým poškodením funkcie pečene,

 • s metabolickou acidózou,

 • s refraktérnou hypokaliémiou.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k akútnemu zhoršeniu stavu (pozri časť 4.2).


Lodoz sa musí opatrne užívať u pacientov:

 • so srdcovým zlyhaním,

 • s diabetom mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi, symptómy hypoglykémie môžu byť

maskované (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie),

 • s prísnym hladovaním,

 • s AV blokádou prvého stupňa,

 • s Prinzmetallovou angínou,

 • s okluzívnym ochorením periférnych artérií, najmä na začiatku liečby môže dôjsť k zvýrazneniu ťažkostí,

 • s hypovolémiou,

 • s poškodenou funkciou pečene.


Podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvyšovať citlivosť na alergény a závažnosť výskytu anafylaktických reakcií. To sa taktiež týka desenzibilizačnej liečby. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický účinok.


Pacientom so psoriázou alebo so psoriázou v anamnéze sa môžu betablokátory (bisoprolol) podávať iba po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.


Symptómy tyreotoxikózy môžu byť maskované počas liečby bisoprololom.


Pacientom s feochromocytómom sa nesmie podať bisoprolol skôr, než po blokáde alfa receptorov.


U pacientov, ktorí sa chystajú podstúpiť zákrok v celkovej anestézii, anesteziológ si musí uvedomiť riziko betablokády. Ak je potrebné pred operáciou betablokačnú liečbu prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.


Pri bronchiálnej astme, alebo inej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2-mimetík.


Ak sa vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa ochrana častí tela vystavených slnku alebo umelému UV svetlu. V závažných prípadoch môže byť nutné liečbu ukončiť.


Dlhodobá, kontinuálna liečba hydrochlorotiazidom môže viesť k poruchám rovnováhy tekutín a elektrolytov, najmä ku hypokaliémii a hyponatriémii, taktiež ku hypomagneziémii, hypochloriémii a hyperkalciémii.


Hypokaliémia spôsobuje vznik závažných porúch srdcového rytmu, najmä torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.


Počas dlhodobej liečby Lodozom sa odporúča sledovať hladiny elektrolytov v sére (predovšetkým draslíka, sodíka, kalcia) kreatinínu a urey, hladiny lipidov v sére (cholesterol a triglyceridy), kyseliny močovej a taktiež glukózy.


U pacientov s hyperurikémiou môže dôjsť zvýšeniu rizika záchvatu dny.


Hydrochlorotiazid môže vyvolať idiosynkratickú reakciu, ktorá má za následok prechodnú akútnu myopiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Symptómy, ktoré sa zvyčajne vyskytnú v priebehu niekoľkých hodín až týždňov po začatí liečby, zahŕňajú akútne zhoršenie zrakovej ostrosti alebo bolesť oka. Neliečený glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku. Je potrebné okamžite prerušiť primárnu liečbu hydrochlorotiazidom.


 1. Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Lítium:

Lodoz môže zosilniť kardiotoxický a neurotoxický účinok lítia, prostredníctvom zníženia vylučovania lítia.

Antagonisty vápnika typu verapamilu a v menšej miere typu diltiazemu:

Negatívne ovplyvnenie kontraktility a atrioventrikulárneho vedenia.

Intravenózne podanie verapamilu u pacientov liečených betablokátorom môže viesť k ťažkej

hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.

Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, (napr. klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín):

Súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k zníženiu srdcovej frekvencie a srdcového výdaja a k vazodilatácii. Náhle prerušenie, zvlášť pred vysadením betablokátorov, môže spôsobiť zvýšenie rizika „rebound“ hypertenzie.


Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť

Anestetiká:

Potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (pozri časť 4.4).

Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón):

Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.

Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón):

Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.

Antagonisty vápnika dihydropyridínového typu (napr. nifedipín, amlodipín):

Súbežným podávaním môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.

Inzulín a perorálne antidiabetiká :

Zvýšenie hypoglykemického účinku.

Blokáda β-adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.

Parasympatikomimetiká:

Súbežné užívanie môže spôsobiť predĺženie času atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.

Lokálne betablokátory(napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky

bisoprololu.

ß-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín):

Kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.

Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoreceptory (napr. adrenalín, noradrenalín):

Kombinácia s bisoprololom môže odmaskovať vazokonstrikčné účinky týchto látok cez

α- adrenoreceptory, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku a k exacerbácii intermitentnej klaudikácie.

Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.

Srdcové glykozidy:

Predĺženie doby atrioventrikulárneho prevodu a zníženie srdcovej frekvencie. Ak sa vyskytne hypokaliémia a/alebo hypomagneziémia, počas liečby Lodozom, môže byť zvýšená citlivosť myokardu na srdcové glykozidy, čo spôsobuje zosilnenie účinku a nežiaducich účinkov glykozidov.

Látky bez antiarytmického potenciálu, ktoré môžu indukovať torsade de pointes (napr. astemizol, i.v. erytromycín, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín):

Hypokaliémia môže podporiť výskyt torsade de pointes.

Lieky vyvolávajúce stratu draslíka (napr. kortikosteroidy, ACTH, karbenoxolón, amfotericín B, furosemid alebo laxatíva):

Súbežné užívanie môže spôsobiť zvýšené straty draslíka.

ACE inhibítory (napr. kaptopril, enalapril), antagonisty angiotenzínu II:

Riziko významného poklesu krvného tlaku a/alebo akútneho renálneho zlyhania na začiatku liečby ACE inhibítorom u pacientov s depléciou sodíka (zvlášť u pacientov so stenózou renálnej artérie).

Ak došlo pred liečbou diuretikom k deplécii sodíka, liečba diuretikom musí byť 3 dni pred začatím liečby ACE inhibítorom prerušená alebo sa má liečba začať s nižšou dávkou.

Antiarytmiká, ktoré indukujú torsade de pointes (trieda IA napr. chinín, hydrochinín, dizopyramidín, a trieda III napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid):

Hypokaliémia môže podporiť vznik torsade de pointes.

Účinok látok znižujúcich hladinu kyseliny močovejmôže byť znížený pri súbežnom podávaní Lodozu.

Metyldopa:

V ojedinelých prípadoch bola opísaná hemolýza.

Cholestyramín, cholestipol:

Znižujú vstrebávanie hydrochlorotiazidu.

Súbežné užívanie iných antihypertenzív,ako aj iných liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny), môže zvýšiť riziko hypotenzie.

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID):

NSAID môžu znížiť hypotenzívny účinok bisoprololu.

U pacientov, u ktorých sa vyvinie hypokaliémia, môže súbežné užívanie nesteroidných protizápalových liekov vyvolať akútne renálne zlyhanie.


Kombinácie, ktoré treba brať do úvahy

Meflochín:

Zvýšené riziko bradykardie.

Kortikosteroidy:

Zníženie antihypertenzívneho účinku (retencia vody a sodíka indukovaná kortikosteroidmi.)

Rifampicín:môže nastať mierne zníženie polčasu bisoprololu v dôsledku indukcie pečeňových enzýmov metabolizujúcich lieky. Zvyčajne nie je potrebná úprava dávky.

Ergotamínové deriváty: zvýšenie výskytu porúch periférneho krvného obehu.


Pri podávaní vysokých dávok salicylátu sa môže zvýšiť toxický účinok salicylátov na centrálny nervový systém.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo býva spojené s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom alebo predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.

Diuretiká môžu spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu prinášajúcu riziko hypotrofie plodu. Boli hlásené zriedkavé prípady závažnej trombocytopénie u novorodencov. Predpokladá sa, že hydrochlorotiazid vyvoláva u novorodencov trombocytopéniu.


Lodoz sa neodporúča užívať počas gravidity.


Laktácia

Lodoz sa neodporúča užívať u žien počas laktácie, pretože bisoprolol sa môže vylučovať a hydrochlorotiazid sa vylučuje do materského mlieka v minimálnom množstve. Hydrochlorotiazid môže znižovať tvorbu mlieka.


Fertilita

Pre túto kombináciu liečiv nie sú známe žiadne údaje o vplyve na fertilitu u ľudí. V skúšaniach vykonaných na zvieratách, bisoprolol alebo hydrochlorotiazid, nemali žiadny vplyv na fertilitu alebo všeobecne na rozmnožovanie.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Lodoz nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak, nakoľko sú prítomné individuálne rozdiely v odpovedi na liečbu, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom požití alkoholu.


 1. Nežiaduce účinky


Časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane izolovaných prípadov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: leukopénia, trombocytopénia.

Veľmi zriedkavé: agranulocytóza.


Poruchy metabolizmus a výživy

Menej časté: nechutenstvo, hyperglykémia, hyperurikémia, poruchy vodného a minerálneho metabolizmu (najmä hypokaliémia a hyponatriémia, tiež hypomagneziémia a hypochlorémia, ako aj hyperkalciémia).

Veľmi zriedkavé: metabolická alkalóza.


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, poruchy spánku.

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie.


Poruchy nervového systému

Časté: závraty*, bolesť hlavy*.


Poruchy oka

Zriedkavé: znížené slzenie (treba brať do úvahy u pacientov, ktorí nosia kontaktné šošovky), poruchy zraku.

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída.


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: poruchy sluchu.


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Menej časté: bradykardia, poruchy AV vedenia, zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania.


Poruchy ciev

Časté: pocity chladu alebo necitlivosti končatín.

Menej časté: ortostatická hypotenzia.

Zriedkavé: synkopa.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo obštrukčnou chorobou

v anamnéze.

Zriedkavé: alergická rinitída.

Neznáme (z dostupných údajov): intersticiálne ochorenie pľúc.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, obstipácia.

Menej časté: abdominálne ťažkosti.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída, žltačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie ako svrbenie, sčervenanie, vyrážky, fotodermatitída, purpura, urtikária.

Veľmi zriedkavé: alopécia, kožný lupus erythematosus. Betablokátory môžu provokovať alebo zhoršiť psoriázu alebo spôsobiť vyrážky podobné psoriáze.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť, svalové kŕče.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy potencie.


Celkové poruchy

Časté: slabosť*.

Menej časté: asténia.

Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudníku.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšené hladiny amyláz, reverzibilné zvýšenie sérového kreatinínu a urey, zvýšené hladiny triacylglycerolov a cholesterolu, glykozúria.

Zriedkavé: zvýšené hladiny hepatálnych enzýmov (AST, ALT).


*Tieto symptómy sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Bývajú mierne a väčšinou vymiznú v priebehu 1-2 týždňov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Príznaky

Najčastejšími príznakmi predávkovania betablokátormi sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútne srdcové zlyhanie a hypoglykémia. Medzi jednotlivcami existujú výrazné rozdiely v citlivosti na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu, pričom pravdepodobne veľmi citliví sú pacienti so srdcovým zlyhaním.

Klinický obraz akútneho alebo chronického predávkovania hydrochlorotiazidom je charakteristický rozsahom straty tekutín a elektrolytov.

Najčastejšími prejavmi sú závrat, nauzea, somnolencia, hypovolémia, hypotenzia, hypokaliémia.


Liečba

V prípade predávkovanie vo všeobecnosti je potrebné liečbu prerušiť a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu.

Obmedzené množstvo údajov naznačuje, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Množstvo hydrochlorotiazidu, ktoré je možné odstrániť hemodialýzou nebolo stanovené.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kombinácia adrenergného blokátora (β1-selektívneho) a tiazidového

diuretika,

ATC kód: C07BB07


Klinické štúdie ukázali, že antihypertenzný účinok týchto dvoch liekov je aditívny. Bola dokázaná účinnosť najnižšej dávky 2,5 mg/6,25 mg v liečbe miernej až stredne závažnej esenciálnej hypertenzie.


Farmakodynamické účinky zahŕňajúce hypokaliémiu (hydrochlorotiazid), bradykardiu, asténiu a bolesť hlavy (bisoprolol) sú dávkovo závislé.

Cieľom kombinácie 2 liečiv v štvrtinových/polovičných dávkach používaných v monoterapii (2,5 mg/6,25 mg) je znížiť tieto účinky.


Bisoprolol je vysoko β1-selektívny adrenergný blokátor, ktorý nemá žiadnu vnútornú sympatomimetickú aktivitu ani signifikantné membránu-stabilizujúce účinky.


Rovnako ako v prípade ďalších blokátorov β1-receptorov, mechanizmus antihypertenzívneho účinku bisoprololu nie je celkom jasný. Ukázalo sa však, že spôsobuje výrazné zníženie plazmatickej hladiny renínu a spomaľuje frekvenciu srdca.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum s antihypertenzným účinkom. Jeho diuretický účinok je spôsobený inhibíciou aktívneho transportu Na+z renálnych tubulov do krvi, čo ovplyvňuje reabsorpciu Na+.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bisoprolol

Absorpcia

Tmaxsa pohybuje od 1 do 4 hodín.

Biologická dostupnosť je vysoká (88 %); prvostupňový metabolizmus v pečeni je veľmi slabý; a absorpcia nie je ovplyvnená príjmom potravy. Kinetické správanie je lineárne v rozmedzí dávok od 5 do 40 mg.

Distribúcia

30 % bisoprololu sa viaže na plazmatické bielkoviny a distribučný objem je veľký (približne 3 l/kg).


Biotransformácia

40 % podaného bisoprololu sa metabolizuje v pečeni. Metabolity bisoprololu sú inaktívne.


Eliminácia

Plazmatický eliminačný polčas je 11 hodín.

Hodnoty hepatálneho a renálneho klírensu sú približne porovnateľné a polovica podanej dávky sa vylúči močom v nezmenenej forme, spolu s metabolitmi. Celkový klírens je približne 15 l/h.


Hydrochlorotiazid

Absorpcia

Biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu sa u jednotlivcov líši a pohybuje sa v rozmedzí 60-80 %. Tmaxje v rozmedzí 1,5 až 5 hodín (s priemerom približne 4 hodiny).


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny predstavuje približne 40 %.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje a prakticky všetok sa vylúči v nezmenej forme glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou. Konečný eliminačný polčas hydrochlorotiazidu je približne 8 hodín.

U pacientov s renálnou insuficienciou a/alebo srdcovým zlyhaním je renálny klírens a eliminačný polčas hydrochlorotiazidu znížený. To isté platí pre starších pacientov, ktorí navyše vykazujú vzostup Cmax.

Hydrochlorotiazid prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štandardné predklinické skúšky toxicity (testy dlhodobej toxicity, mutagenity, genotoxicity a karcinogenity) nepreukázali škodlivosť bisoprololu a hydrochlorotiazidu pre človeka. Rovnako ako ostatné betablokátory, mal bisoprolol podávaný vo vysokých dávkach pri skúškach na zvieratách toxické účinky na samice (zníženie príjmu potravy a pokles hmotnosti) a na embryo/plod (nárast počtu neskorých abortov, zníženie pôrodnej hmotnosti, retardácia fyzického vývinu do konca obdobia dojčenia). Bisoprolol a rovnako hydrochlorotiazid však neukázali žiadne teratogénne účinky. Nebol pozorovaný vzostup toxicity, keď sa obe liečivá podávali spolu.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


 • Lodoz 2,5/6,25

Jadro tablety

Magnéziumstearát, krospovidón, kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý.

Obal tablety

Polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza.


 • Lodoz 5/6,25

Jadro tablety

Magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý.

Obal tablety

Polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza.


 • Lodoz 10/6,25

Jadro tablety

Magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý.

Obal tablety

Polysorbát 80, makrogol 400, hypromelóza, oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister: PP/Al alebo PVC/Al, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.

Balenia obsahujú 30, 60 alebo 90 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Lodoz 2,5/6,25: 58/0290/03-S

Lodoz 5/6,25: 58/0291/03-S

Lodoz 10/6,25: 58/0292/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 3.10.2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 4.07.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

10Lodoz 2,5/6,25