+ ipil.sk

LOPERAMID WZF POLFAPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2011/07376


Písomná informácia pre používateľa


LOPERAMID WZF POLFA

2 mg, tablety

loperamidhydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozrite časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Loperamid WZF Polfa a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Loperamid WZF Polfa

 3. Ako užívať Loperamid WZF Polfa

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Loperamid WZF Polfa

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Loperamid WZF Polfa a na čo sa používa

Loperamid WZF Polfa je liek proti hnačke. Liek predlžuje dobu prechodu potravy tráviacim traktom, znižuje vylučovanie vody a elektrolytov a redukuje naliehavú potrebu vyprázdňovania. Výsledkom užívania Loperamidu WZF Polfa je znížená frekvencia a počtu vyprázdňovania (stolice).


Loperamid WZF Polfa sa používa:

 • na liečbu príznakov akútnej a chronickej hnačky,

 • na zníženie počtu a objemu a zvýšenie konzistencie stolice u pacientov s ileostómiou (umelý vývod tenkého čreva).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Loperamid WZF Polfa


Neužívajte Loperamid WZF Polfa

 • ak ste alergický na loperamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • u detí mladších ako 6 rokov, najmä bez predpísania a sledovania lekárom,

 • ako základnú liečbu pri takých ochoreniach ako: akútna dyzentéria, ktorá je charakterizovaná krvou v stolici a vysokou teplotou, akútna fáza ulceratívnej kolitídy, akútna hnačka spôsobená patogénnou baktériou alebo pseudomembránová kolitída súvisiaca s užívaním antibiotík. Liek vysaďte, ak sa objaví zápcha alebo nadúvanie.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Loperamid WZF Polfa, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • U pacientov s hnačkou najmä u detí sa počas užívania lieku musí dopĺňať voda a minerálne soli.

 • U pacientov s AIDS liečených loperamidom na hnačku sa liek má vysadiť pri prvých znakoch nadúvania.

 • Ak nedôjde k zlepšeniu do 48 hodín liečby loperamidom pri akútnej hnačke, liek sa má vysadiť a mali by ste sa poradiť s lekárom.


Mali by ste sa poradiť s lekárom aj vtedy, ak sa vyššie uvedené upozornenia vzťahujú na situácie existujúce v minulosti.


Iné lieky a Loperamid WZF Polfa

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Počas užívania loperamidu s inými liekmi neboli pozorované žiadne klinicky významné interakcie.


Osobitná pozornosť u špeciálnych skupín pacientov užívajúcich Loperamid WZF Polfa


Použitie Loperamidu WZF Polfa u detí

Loperamid WZF Polfa sa nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov bez predpisu a sledovania lekárom.


Použitie Loperamidu WZF Polfa u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek

Ak máte v diagnóze poruchu funkcie pečene, lekár vám môže odporučiť úpravu dávkovania.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je úprava dávkovania nutná.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V priebehu liečby Loperamidom WZF Polfa sa môžu vyskytnúť príznaky ako únava, závraty alebo ospalosť. Preto sa odporúča dávať pozor pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.


Loperamid WZF Polfa obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak vám lekár povedal o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Loperamid WZF Polfa


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Dospelí a deti vo veku 6 rokov a staršie

Akútna hnačka: Úvodná dávka sú 2 tablety (4 mg) pre dospelých a 1 tableta (2 mg) pre deti, potom nasleduje 1 tableta (2 mg) po každej riedkej stolici.


Chronická hnačka:Úvodná dávka sú 2 tablety (4 mg) denne pre dospelých a 1 tableta (2 mg) denne pre deti. Táto počiatočná dávka sa má upravovať až do dosiahnutia 1-2 normálnych stolíc za deň. Toho sa obvykle dosiahne užívaním udržiavacej dávky 1–6 tabliet (2-12 mg) denne.


Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke je 8 tabliet (16 mg) denne pre dospelých, u detí sa dávka lieku musí prispôsobiť telesnej hmotnosti (3 tablety/20 kg telesnej hmotnosti/deň).


Starší pacienti

U starších pacientov nie je nutná úprava dávkovania.


Ak máte pocit, že účinok lieku Loperamid WZF Polfa je príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Ak užijete viac Loperamidu WZF Polfa, ako máte

Príznaky predávkovania: zápcha, zadržiavanie moču, upchanie čriev, zúženie zrenice, zvýšený svalový tonus, ospalosť a spomalenie dychovej frekvencie.


Ak chcete vyprázdniť žalúdok od lieku, môže sa vyprovokovať vracanie. Ak od užitia lieku neuplynulo viac ako jedna hodina, lekár môže zvážiť výplach žalúdka.


Ak užijete vyššiu dávku, ako by ste mali, mali by ste to hneď povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Mnohé nežiaduce účinky súvisiace s užívaním loperamidu sú častými príznakmi syndrómov hnačky (bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, suchosť v ústach, únava, ospalosť, závraty, zápcha, plynatosť).

Je často ťažké rozlíšiť tieto príznaky od nežiaducich účinkov užívania lieku.


Vedľajšie účinky boli zoskupené podľa frekvencie:

veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientov), neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov); zriedkavé (u viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov); menej časté (u viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100 pacientov); časté (u viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov); veľmi časté (u viac ako 1 z 10 pacientov).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: vyrážka, žihľavka (urtikária) a svrbenie

Ojedinelé výskyty angioedému (opuch podkožného tkaniva), pľuzgierovitej vyrážky vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, multiformný erytém (kožné ochorenie spojené s výsevom škvŕn a pupencov) a toxickej epidermálnej nekrolýzy (začervenanie kože celého tela s tvorbou pupencov).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé: ojedinelé výskyty alergických reakcií a v niektorých prípadoch závažné reakcie

precitlivenosti vrátane anafylaktického šoku a anafylaktických reakcií


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé: bolesť brucha, nepriechodnosť čriev (ileus), nadúvanie, nevoľnosť, zápcha,

vracanie, rozšírenie hrubého čreva (megakolón) vrátane toxického, plynatosť

a poruchy trávenia (dyspepsia)


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé: ojedinelé hlásenia retencie (zadržiavania) moču


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: závraty


Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé: ospalosť


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácii o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Loperamid WZF Polfa


Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Loperamid WZF POLFA obsahuje

Liečivo je loperamidhydrochlorid. Každá tableta obsahuje 2 mg loperamidhydrochloridu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K-25, kyselina stearová.


Ako vyzerá Loperamid WZF POLFA a obsah balenia

Tablety sú balené v blistri z PVC/Al fólie.

Blister obsahuje 15 tabliet.


Veľkosť balenia: 30 tabliet (dva blistre po 15 tabletách).

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v októbri 2013.

4LOPERAMID WZF POLFA

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2011/07376SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

LOPERAMID WZF POLFA

2 mg, tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 2 mg loperamidhydrochloridu (loperamidi hydrochloridum).


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 100 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety


Biele až takmer biele tablety so skosenými okrajmi, ploché na oboch stranách.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Loperamid WZF Polfa je indikovaný na symptomatickú liečbu akútnej a chronickej hnačky.


U pacientov s ileostómiou sa Loperamid WZF Polfa môže užívať na redukciu množstva a objemu a zvýšenie konzistencie stolice.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti vo veku 6 rokov a staršie


Akútna hnačka: Úvodná dávka sú 2 tablety (4 mg) pre dospelých a 1 tableta (2 mg) pre deti, potom nasleduje 1 tableta (2 mg) po každej riedkej stolici.

Chronická hnačka: Úvodná dávka sú 2 tablety (4 mg) denne pre dospelých a 1 tableta (2 mg) denne pre deti. Táto úvodná dávka sa má upravovať až do dosiahnutia 1-2 normálnych stolíc za deň. Toho sa obvykle dosiahne užívaním udržiavacej dávky 1–6 tabliet (2-12 mg) denne.


Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke je 8 tabliet (16 mg) denne pre dospelých, u detí sa dávka lieku musí prispôsobiť telesnej hmotnosti (3 tablety/20 kg/deň).


Starší pacienti

U starších pacientov nie je nutná úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je nutná úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Aj keď u pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje, má sa Loperamid WZF Polfa u týchto pacientov užívať opatrne kvôli zníženému metabolizmu v pečeni (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na loperamid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Loperamid WZF Polfa nie je určený na liečbu detí mladších ako 6 rokov.

 • Loperamid WZF Polfa sa nemá užívať ako základná liečba:

  • u pacientov s akútnou dyzentériou, ktorá je charakterizovaná krvou v stolici a vysokou teplotou;

  • u pacientov s akútnou fázou ulceróznej kolitídy;

  • u pacientov s bakteriálnou enterokolitídou spôsobenou patogénnymi baktériami Salmonella spp., Shigella spp. a Campylobacter spp.;

  • u pacientov s pseudomembránovou kolitídou súvisiacou s užívaním širokospektrálnych antibiotík.


Obecne sa Loperamid WZF Polfa nemá užívať vtedy, keď sa treba vyhnúť inhibícii peristaltiky kvôli možnému riziku závažných dôsledkov vrátane ilea, megakolónu a toxického megakolónu. Liečba Loperamidom WZF Polfa sa má ukončiť okamžite, ak sa objaví zápcha, nadúvanie alebo ileus.


Liečba hnačky Loperamidom WZF Polfa je len symptomatická. V každom prípade, ak sa dá určiť etiológia, má sa, ak je odôvodnená (alebo indikovaná) použiť kauzálna terapia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov s hnačkou, najmä u detí, sa môže vyskytnúť strata tekutiny a elektrolytov. V takýchto prípadoch je metódou voľby prijímanie dostatočného množstva tekutín a elektrolytov.


Keďže perzistentná hnačka môže byť indikátorom potenciálne závažnejších ochorení, loperamid sa nemá užívať dlhšiu dobu, až kým sa nevyšetrí základná príčina hnačky.


Ak po podávaní lieku pri akútnej hnačke nedôjde v priebehu 48 hodín k zlepšeniu stavu pacienta, je potrebné tento liek vysadiť a poradiť sa s lekárom.


Liek sa musí užívať opatrne u pacientov s poruchou funkcie pečene, pretože užívanie môže spôsobiť relatívne predávkovanie vedúce k toxickým účinkom na centrálny nervový systém. Pacienti s poruchou funkcie pečene sa majú dôkladne sledovať z hľadiska príznakov toxicity centrálneho nervového systému.


U pacientov s AIDS liečených loperamidom na hnačku sa liek má vysadiť pri prvých znakoch nadúvania. Objavilo sa niekoľko ojedinelých správ o toxickom megakolóne u pacientov s AIDS s infekčnou kolitídou spôsobenou vírusovými a bakteriálnymi patogénmi liečenými loperamidom.


Keďže sa väčšina lieku metabolizuje v pečeni a metabolity alebo nezmenený liek sa vylučujú v stolici, nie je potrebné upravovať dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchovu absorpcie glukózy a galaktózy.

4.5 Liekové a iné interakcie


Neklinické údaje ukazujú, že loperamid je substrát P-glykoproteínov. Súbežne podávanie 16 mg loperamidu v jedinej dávke s chinidínom alebo ritonavirom, ktoré sú obidva inhibítormi P-glykoproteínov, spôsobilo 2-3násobný rast plazmatických hladín loperamidu. Klinický význam tejto farmakokinetickej interakcie s inhibítormi P-glykoproteínov, keď sa loperamid podáva v odporúčaných dávkach (dávka 2-16 mg za deň), je neznámy.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Aj keď nie sú indikácie pre potenciálny teratogénny alebo embryotoxický potenciál lieku, musia sa starostlivo zvažovať očakávané terapeutické prínosy v porovnaní s potenciálnym rizikom súvisiacim s podávaním Loperamidu WZF Polfa gravidným ženám, najmä v prvom trimestri.


Malé množstvá loperamidu sa vylučujú do materského mlieka. Preto sa neodporúča užívanie lieku počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V priebehu liečby Loperamidom WZF Polfa sa môžu vyskytnúť príznaky ako únava, ospalosť a závraty. Preto sa pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov odporúča zvýšená pozornosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Mnohé nežiaduce udalosti súvisiace s užívaním loperamidu sú častými príznakmi syndrómov hnačky (bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, suchosť v ústach, únava, ospalosť, závraty, zápcha, plynatosť). Je často ťažké rozlíšiť tieto príznaky od nežiaducich účinkov užívania lieku.


Nežiaduce účinky súvisiace s užívaním loperamidu sú uvedené nižšie:

veľmi časté (≥ l/10), časté (≥ l/100 až < l/10), menej časté (≥ l/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až ≥1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane ojedinelých hlásení.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: vyrážka, urtikária a svrbenie

Ojedinelé výskyty angioedému, pľuzgierovitej vyrážky vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, multiformného erytému a toxickej epidermálnej nekrolýzy.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé: ojedinelé výskyty alergických reakcií a v niektorých prípadoch závažné

reakcie precitlivenosti vrátane anafylaktického šoku a anafylaktických

reakcií


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé: bolesť brucha, ileus, nadúvanie, nevoľnosť, zápcha, vracanie, megakolón

vrátane toxického, flatulencia a dyspepsia


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé: ojedinelé hlásenia retencie moču


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: závraty


Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé: ospalosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

V prípade predávkovania (aj relatívne predávkovanie súvisiaceho s poruchou funkcie pečene) sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: depresia centrálneho nervového systému (strnulosť, poruchy koordinácie pohybov, ospalosť, myóza, svalová hypertónia a depresia dýchania), retencia moču a ileus.

Deti môžu byť na toxický účinok lieku na centrálny nervový systém citlivejšie.


Liečba

Ak sa príznaky predávkovania objavia, ako antidotum sa môže podávať naloxon. Keďže dĺžka pôsobenia Loperamidu WZF POLFA je dlhšia ako dĺžka účinku naloxonu (1-3 hodiny), môže sa naloxon podať opakovane. Preto má byť pacient dôkladne lekársky monitorovaný najmenej 48 hodín, aby bola potenciálna depresia centrálneho nervového systému zistená.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipropulzíva, antidiaroiká

ATC kód: A07DA03


Loperamid sa viaže na opioidový receptor v črevnej stene, čím redukuje propulzívnu peristaltiku a predlžuje čas prechodu potravy črevom. Loperamid zvyšuje aj kľudový tonus análneho zvierača a zároveň znižuje okamžitú potrebu (naliehavosť) vyprázdňovania.


Začiatok pôsobenia proti hnačke sa pozoruje do jednej hodiny po jedinej dávke 4 mg. Klinické porovnania s inými liekmi proti hnačke potvrdili tento výnimočne rýchly začiatok pôsobenia loperamidu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Loperamid sa dobre absorbuje z čriev, ale takmer úplne sa odstraňuje a metabolizuje pečeňou, kde sa konjuguje a vylučuje žlčou.


Plazmatický polčas loperamidu u človeka je 9–14 hodín (priemerne 10,8 hodiny).


Štúdie o distribúcii u potkanov ukazujú vysokú afinitu k črevnej stene s preferenciou väzby k receptorom v pozdĺžnej svalovej vrstve.


Eliminácia sa deje hlavne oxidačnou N-demetyláciou, čo je najdôležitejšia metabolická dráha loperamidu. Loperamid v nezmenenej forme a jeho metabolity sa vylučujú hlavne v stolici.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie o toxicite loperamidu vykonávané 12 mesiacov u psov a 18 mesiacov u potkanov počas užívania denných dávok 30 násobku a 240 násobku maximálnej dennej dávky pre človeka neukazujú žiadne toxické účinky okrem slabého poklesu telesnej hmotnosti a príjmu potravy.


Výsledky vykonaných štúdiíin vivo a in vitro naznačovali, že loperamid nie je genotoxický. Nebol pozorovaný žiadny karcinogénny účinok. V reprodukčných štúdiách u potkanov veľmi vysoké dávky lieku – 240 násobky maximálnej dávky podávané ľuďom - zhoršili fertilitu a prežívanie plodu v súvislosti s toxicitou samíc. Nižšie dávky nemali vplyv na zdravie matiek ani plodov a neovplyvňovali peri-a postnatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Povidón K-25

Kyselina stearová


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15-25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30 tabliet (v 2 Al/PVC blistrových obaloch, každý s 15 tabletami) v kartónovej škatuľke.

10 tabliet v Al/PVC blistrovom obale v kartónovej škatuľke.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S. A.

Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


49/0094/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.02.1998

Dátum posledného predĺženia: 2006/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2013


5LOPERAMID WZF POLFA