+ ipil.sk

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03235-ZIA

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

filmom obalené tablety

draselná soľ losartanu a hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Losartan/Hydrochlorothiazid STADA a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Losartan/Hydrochlorothiazid STADA

3. Ako užívať Losartan/Hydrochlorothiazid STADA

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Losartan/Hydrochlorothiazid STADA

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID STADA A NA ČO SA POUŽÍVA


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je kombináciou antagonistu receptora angiotenzínu II (losartanu) a diuretika (hydrochlorotiazidu).


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku).


2. SKÔR AKO UŽIJETE LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID STADA


Neužívajte Losartan/Hydrochlorothiazid STADA

 • ak ste alergický (precitlivený) na losartan, hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri časť 6)

 • ak ste alergický (precitlivený) na iné látky odvodené od sulfónamidov (napr. iné tiazidy,

niektoré antibakteriálne lieky ako je kotrimoxazol, ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho

lekára),

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Lepšie je však vyhnúť sa Losartanu/Hyrochlorthiazid v skorom štádiu tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo)

 • ak máte ťažké poškodenie funkcie pečene a/alebo máte cholestázu (máte poškodený odtok žlče z pečene) alebo poruchy brániace odtoku žlče

 • ak máte ťažké poškodenie funkcie obličiek alebo Vaše obličky netvoria moč,

 • ak máte veľmi nízke hladiny draslíka, veľmi nízke hladiny sodíka alebo veľmi vysoké hladiny vápnika vo Vašej krvi, ktoré nie je možné upraviť liečbou,

 • ak máte abnormálne nízky objem telesných tekutín (hypovolémia)

 • ak trpíte dnou (porucha spôsobujúca veľmi bolestivý zápal kĺbov).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníLosartanu/Hydrochlorothiazid STADA


Poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať Losartan/Hydrochlorothiazid STADA, ak sa Vás týka niektorý z nasledovných stavov:


 • ak u Vás v minulosti došlo k opuchu tváre, pier, hrdla alebo jazyka (angioedém)

 • ak užívate diuretiká (močopudné lieky)

 • ak držíte diétu so zníženým obsahom soli

 • ak máte alebo ste mali ťažké vracanie a/alebo hnačku

 • ak máte srdcové zlyhanie

 • ak máte mierne až stredne ťažko poškodenú funkciu obličiek alebo ak máte úzke tepny vedúce do obličiek (stenóza renálnej artérie) alebo máte len jednu funkčnú obličku alebo ste nedávno podstúpili transplantáciu obličky

 • ak máte zúženie tepien (aterosklerózu), anginu pectoris (bolesť na hrudníku v dôsledku slabej

funkcie srdca)

  • ak máte mierne alebo stredne ťažko poškodenú funkciu pečene

  • ak máte koronárnu chorobu srdca (spôsobenú zníženým prietokom krvi v cievach srdca) alebo cerebrovaskulárnu chorobu (spôsobenú zníženou cirkuláciou krvi v mozgu)

 • ak máte „aortálnu stenózu alebo stenózu mitrálnej chlopne“ (zúženie chlopní srdca) alebo

„hypertrofickú kardiomyopatiu“ (ochorenie spôsobujúce zhrubnutie srdcového svalu)

 • ak ste diabetik

 • ak ste mali dnu

 • ak máte alebo ste mali alergické ochorenie, astmu alebo ochorenie, ktoré spôsobuje bolesť

kĺbov, kožné vyrážky a horúčku (systémový lupus erythematosus)

 • ak máte vysoké hladiny vápnika alebo nízke hladiny draslíka alebo ste na diéte s nízkym

obsahom draslíka

 • ak potrebujete podstúpiť anestéziu (aj u zubára) alebo pred chirurgickým zákrokom, alebo ak si idete dať urobiť testy na kontrolu funkcie prištítnej žľazy, musíte lekárovi alebo lekárskemu

personálu oznámiť, že užívate tablety s draselnou soľou losartanu a hydrochlorotiazidom

 • ak trpíte primárnym hyperaldosteronizmom (syndróm spojený so zvýšeným vylučovaním

hormónu aldosterónu prostredníctvom nadobličkovej žľazy, ktorý je spôsobený abnormalitami

v žľaze)

 • ak ste športovec. Použitie Losartanu/Hydrochlorthiazid STADA môže spôsobiť pozitívne výsledky dopingovej kontroly. Možné zdravotné účinky použitia Losartanu/Hydrochlorthiazid STADA ako dopingovej látky sa nedajú predpídať, nemožno vylúčiť závažné riziká pre zdravie.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa neodporúča vo včasnom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože jeho použitie po treťom mesiaci tehotenstva môže mať škodlivé účinky na dieťa, ak sa užíva v tomto stave (pozri časť Tehotenstvo).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Diuretiká ako je hydrochlorotiazid, ktorý sa nachádza v Losartane/Hydrochlorothiazid STADA, sa môžu ovplyvňovať s inými liekmi. Prípravky obsahujúce lítium sa nesmú užívať s Losartanom/Hydrochlorothiazid STADA bez dôkladného dohľadu Vášho lekára. Ak užívate doplnky draslíka, náhrady solí obsahujúce draslík alebo lieky šetriace draslík, iné diuretiká (močopudné lieky), niektoré laxatíva, lieky na liečbu dny, lieky na kontrolu srdcového rytmu alebo na cukrovku (perorálne lieky alebo inzulíny), môže byť vhodné vykonanie osobitných preventívnych opatrení (napr. krvných testov). Je tiež dôležité, aby Váš lekár vedel, či užívate iné lieky na zníženie krvného tlaku, steroidy, lieky na liečbu rakoviny, lieky proti bolesti, lieky na liečbu plesňových infekcií alebo lieky na artritídu, živice používané na vysoký cholesterol ako je cholestyramín, lieky, ktoré uvoľňujú svaly, tablety na spanie, omamné látky ako je morfín, „presorické amíny“ ako je adrenalín alebo iné lieky tej istej skupiny; (perorálne lieky na cukrovku alebo inzulíny) alebo kyselina
glycyrrizínová(z koreňa sladovky hladkoplodej).


Prosím, informujte tiež svojho lekára o tom, že užívate Losartan/Hydrochlorothiazid STADA, ak sa zvažuje podanie kontrastnej jódovej látky.


Užívanie Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA s jedlom a nápojmi

Počas užívania týchto tabliet sa neodporúča konzumovať alkohol: alkohol a tablety Losartan/Hydrochlorothiazid STADA si môžu navzájom zvyšovať účinok.

Nadmerné množstvá soli môžu rušiť účinok tabliet Losartan/Hydrochlorothiazid STADA.

Tablety Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť). Váš lekár Vám zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA skôr ako otehotniete alebo len čo sa dozviete, že ste tehotná a odporučí Vám užívať iný liek namiesto Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa neodporúča vo včasnom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože jeho použitie po treťom mesiaci tehotenstva môže mať možné škodlivé účinky na dieťa.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo uvažujete o začatí dojčenia. Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa neodporúča matkám, ktoré dojčia, a preto ak chcete dojčiť, Váš lekár Vám zvolí inú liečbu, najmä ak vaše dieťa je novorodenec alebo je predčasne narodené.


Použitie u detí a dospievajúcich

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA u detí. Preto sa Losartan/Hydrochlorothiazid STADA nemá podávať deťom.


Použitie u starších pacientov

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA účinkuje rovnako dobre a je rovnako dobre znášaný väčšinou starších i mladších dospelých pacientov. Väčšina starších pacientov potrebuje rovnakú dávku ako mladší pacienti.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Keď začnete liečbu týmto liekom, nevykonávajte činnosti, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť

(napríklad vedenie vozidla alebo obsluha nebezpečných strojov), pokiaľ nebudete vedieť, ako znášate

tento liek.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID STADA


Vždy užívajte Losartan/Hydrochlorothiazid STADA presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. O vhodnej dávke lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA rozhodne Váš lekár na základe Vášho stavu a toho, či užívate iné lieky. Je dôležité pokračovať v užívaní Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA tak dlho, ako Vám ho lekár predpisuje, aby sa zaistila neprerušená kontrola Vášho krvného tlaku.


Tablety alebo polovice tabliet máte prehltnúť, nežuvať, a zapiť pohárom vody. Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA filmom obalené tablety sú dostupné v 3 silách: Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg.


Vysoký krvný tlak

Zvyčajná dávka je 50 mg losartanu a 12,5 mg hydrochlortiazidu jedenkrát denne. V prípade potreby môže Váš lekár zvýšiť Vašu dávku na maximálnu dávku 100 mg losartanu a 25 mg hydrochlortiazidu denne.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/12,5 mg (losartan 100 mg / hydrochlorotiazid 12,5 mg) je dostupný pre tých pacientov, ktorí sú liečení 100 mg losartanu a vyžadujú si dodatočnú kontrolu krvného tlaku.


Môže trvať viac ako 4 týždne, kým pocítite úplný účinok liečby.


Musíte sa uistiť, že pijete dostatok tekutín, aby ste sa nedehydratovali (veľký smäd). Niektoré vedľajšie účinky sú pravdepodobnejšie, keď sa dehydratujete.


Ak máte dojem, že účinok Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA , ako máte

V prípade predávkovania sa okamžite spojte so svojím lekárom, aby Vám mohla byť rýchlo

poskytnutá lekárska pomoc. Do nemocnice alebo k lekárovi si so sebou, prosím, vezmite túto písomnú informáciu pre používateľov, všetky zvyšné tablety a obal, aby presne vedeli, aké tablety ste požili. Predávkovanie môže spôsobiť pokles krvného tlaku, búšenie srdca, pomalý tep, zmeny zloženia krvi a dehydratáciu.


Ak zabudnete užiť Losartan/Hydrochlorothiazid STADA

Usilujte sa užívať Losartan/Hydrochlorothiazid STADA denne podľa predpisu. Ak však vynecháte dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku. Len sa vráťte k svojmu obvyklému režimu.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Losartan/Hydrochlorothiazid STADA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na vyhodnotenie nežiaducich účinkov sa použili nasledovné frekvencie:


Veľmi časté

Postihujú viac ako 1 pacienta z 10

Časté

Postihujú 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté

Postihujú 1 až 10 pacientov z 1000

Zriedkavé

Postihujú 1 až 10 pacientov zo 10 000

Veľmi zriedkavé

Postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme

Frekvencia neznáma z dostupných údajov


Ak sa u Vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať tablety Losartan/Hydrochlorothiazid STADA a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo navštívte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici:


Ťažká alergická reakcia (vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, úst alebo hrdla, čo môže spôsobiť

ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní).


Toto je závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok, ktorý postihuje 1 až 10 z 10 000 pacientov. Môže byť potrebná rýchla lekárska pomoc alebo hospitalizácia.


Bolesť svalov, napätie, slabosť alebo kŕče. V zriedkavých prípadoch môžu byť tieto svalové problémy závažné, vrátane rozpadu svalov s následným poškodením obličiek.


Boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Časté:

 • kašeľ, infekcia horných dýchacích ciest, upchatý nos, zápal prínosových dutín, ochorenie

prínosovej dutiny,

 • hnačka, bolesť brucha, nutkanie na vracanie, porucha trávenia,

 • svalová bolesť alebo kŕče, bolesť nohy, bolesť chrbta,

 • nespavosť, bolesť hlavy, závrat,

 • slabosť, únava, bolesť na hrudníku,

 • zvýšené hladiny draslíka (ktoré môžu spôsobiť abnormálny srdcový rytmus), pozmenené výsledky krvných testov (znížené hladiny hemoglobínu a hematokritu)


Menej časté:

 • anémia, červené alebo hnedasté škvrny na koži (niekedy obzvlášť na chodidlách, nohách,

rukách a zadku, spojené s bolesťou kĺbov, opuchom rúk a chodidiel a bolesťou žalúdka),

podliatiny, zníženie počtu bielych krviniek, problémy so zrážavosťou a podliatiny,

 • strata chuti do jedla, zvýšenie hladín kyseliny močovej alebo zrejmá dna, zvýšenie hladín cukru

v krvi, abnormálne hladiny elektrolytov v krvi,

 • úzkosť, nervozita, panická porucha (opakované záchvaty paniky), zmätenosť, depresia,

abnormálne sny, poruchy spánku, ospalosť, zhoršenie pamäte,

 • mravčenie alebo podobné pocity, bolesť v končatinách, tras, migréna, mdloby,

 • rozmazané videnie, pálenie alebo pichanie v očiach, zápal spojovky, zhoršenie videnia, žlté

videnie,

 • zvonenie, bzučanie, hučanie alebo šelest v ušiach,

 • nízky krvný tlak, ktorý môže byť spojený so zmenami v držaní tela (pocity závratov alebo

slabosti, keď vstávate, angina pectoris (bolesť na hrudníku), abnormálny srdcový tep,

mozgovocievna príhoda (TIA, „malá mŕtvica“), infarkt, búšenie srdca,

 • zápal krvných ciev, ktorý je často spojený s kožnou vyrážkou alebo podliatinami,

 • bolesť hrdla, dýchavičnosť, zápal priedušiek, zápal pľúc, voda v pľúcach (čo spôsobuje ťažkosti

pri dýchaní), krvácanie z nosa, výtok z nosa, prekrvenie nosa,

 • zápcha, vetry, podráždenie žalúdka, žalúdočné kŕče, vracanie, sucho v ústach, zápal slinnej

žľazy, bolesť zubov,

 • žltačka (zožltnutie očí a kože), zápal pankreasu,

 • žihľavka, svrbenie, zápal kože, vyrážka, sčervenanie kože, citlivosť na svetlo, suchá koža, nával

horúčavy, potenie, vypadávanie vlasov,

 • bolesť v ramenách, pleciach, bedrách, kolenách alebo iných kĺboch, opuch kĺbov, stuhnutosť,

svalová slabosť,

 • časté močenie vrátane nočného močenia, abnormálna funkcia obličiek vrátane zápalu obličiek,

infekcia močových ciest, cukor v moči,

 • znížený sexuálny apetít, impotencia,

 • opuch tváre, horúčka.


Zriedkavé:

 • hepatitída (zápal pečene), abnormálne funkčné pečeňové testy

 • závažné alergické (anafylaktické) reakcie

Neznáme: rozpad svalov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu

lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID STADA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Losartan/Hydrochlorothiazid STADA po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Losartan/Hydrochlorothiazid STADA obsahuje


Liečivá sú: draselná soľ losartanu a hydrochlortiazid.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mgobsahuje ako liečivá 50 mg draselnej soli losartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mgobsahuje ako liečivá 100 mg draselnej soli losartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný Ďalšie zložky vo filmovej vrstve sú: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Losartan/Hydrochlorothiazid STADA a obsah balenia


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg sú biele, okrúhle filmom obalené tablety.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg je dostupný v plastovo-hliníkových blistroch.


Veľkosti balení po 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90 a 98 filmom obalených tabliet.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg sú biele, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou.

Každá tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg je dostupný v PVC/Al blistroch.


Veľkosti balenia po 10, 28, 30, 56, 60 a 98 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobcovia


STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Sanico N.V.

Veedijk 59

2300 Turnhout

Belgicko


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel

Tipperary

Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Losartan Plus EG 50/12.5 mg filmohulde tabletten

Bulharsko: TORES

Česká republika: Losartan/Hydrochlorothiazid 50 mg/12,5 mg

Dánsko: Losarstad Comp

Fínsko: Losarstad Comp

Írsko: Cozatan Comp 50 mg/12.5 mg film-coated tablets

Luxembursko: Losartan Plus EG 50/12.5 mg comprimés pelliculés

Maďarsko: STADAZAR HCT

Nemecko: Losartan/HCT STADA 50 mg/12,5 mg Filmtabletten

Nórsko: Losarstad Comp 50/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte

Poľsko: STADAZAR HCT

Slovensko: Losartan/Hydrochlorothiazid 50 mg/12,5 mg

Švédsko: Losarstad Comp 50 mg/12.5 mg filmdragerade tabletter

Taliansko: Losartan e Idroclorotiazide EG 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film


Belgicko: Losartan Plus Forte EG 100/25 mg filmohulde tabletten

Bulharsko: TORES

Česká republika: Losartan/Hydrochlorothiazid 100 mg/25mg

Dánsko: Losarstad Comp

Fínsko: Losarstad Comp

Írsko: Cozatan Comp 100 mg/25 mg film-coated tablets

Luxembursko: Losartan Plus Forte EG 100/25 mg comprimés pelliculés

Maďarsko: STADAZAR HCT

Nemecko: Losartan/HCT STADA 100 mg/25 mg Filmtabletten

Nórsko: Losarstad Comp 100/25 mg tabletter, filmdrasjerte

Poľsko: STADAZAR HCT

Slovensko: Losartan/Hydrochlorothiazid 100 mg/25 mg

Švédsko: Losarstad Comp 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Taliansko: Losartan e Idroclorotiazide EG 100 mg/25 mg compresse rivestite con film


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2014.

8Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2009/11738, 2009/11739

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02081SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu, čo zodpovedá 45,76 mg losartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látka: 1 tableta obsahuje 115,80 mg monohydrátu laktózy.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu, čo zodpovedá 91,52 mg losartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látka: 1 tableta obsahuje 231,60 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

Biele, okrúhle tablety


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

Biele podlhovastétablety s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný samotným losartanom alebo hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa môže podávať s inými antihypertenzívami.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA filmom obalené tablety sa majú užívať celé (nežuvať) jedenkrát denne a zapiť pohárom vody.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Hypertenzia

Losartan a hydrochlorotiazid nie je určený na použitie ako počiatočná terapia, ale u pacientov, ktorých

krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný samotnou draselnou soľou losartanu alebo

hydrochlorotiazidom.


Odporúča sa titrácia dávky s jednotlivými zložkami (losartan a hydrochlorotiazid).


Ak je to klinicky vhodné, u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, je možné

zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu.


Zvyčajná udržiavacia dávka Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je 50 mg/12,5 (losartan 50 mg/ HCTZ 12,5 mg) jedenkrát denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú adekvátne na Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg, možno zvýšiť dávku na jednu tabletu Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) jedenkrát denne. Maximálna dávka je jedna tableta Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) jedenkrát denne.


Vo všeobecnosti sa antihypertenzný účinok dosiahne v priebehu troch až štyroch týždňov od začiatku liečby.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/12,5 mg (losartan 100 mg/HCTZ 12,5 mg) je k dispozícii pre tých pacientov titrovaných na 100 mg lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA, ktorí si vyžadujú dodatočnú kontrolu krvného tlaku.


Použitie u pacientov s renálnym poškodením a hemodialyzovaných pacientov

U pacientov so stredne ťažkým renálnym poškodením (t.j. klírens kreatinínu 30-50 ml/min) nie je

potrebná úprava počiatočnej dávky. Tablety s losartanom/hydrochlorotiazidom sa neodporúčajú

u hemodialyzovaných pacientov. Tablety s losartanom/hydrochlorothiazidom sa nesmú používať u pacientov s ťažkým renálnym poškodením (t.j. klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.3).


Použitie u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu

Deplécia objemu a/alebo sodíka sa má pred podávaním tabliet s losartanom/hydrochlorothiazidom korigovať.


Použitie u pacientov s hepatálnym poškodením

Losartan/hydrochlorothiazid je u pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov nie je zvyčajne potrebná úprava dávky.


Použitie u detí a adolescentov (< 18 rokov)

Nie sú žiadne skúsenosti u detí a adolescentov. Preto sa losartan/hydrochlorotiazid nemá podávať

deťom a adolescentom.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na losartan, na liečivá odvodené od sulfónamidov (ako je hydrochlorotiazid)

 • alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Hypokaliémia alebo hyperkalciémia rezistentná na liečbu.

 • Ťažké hepatálne poškodenie, cholestáza a obštrukčné ochorenia žlčových ciest.

 • Refraktérna hyponatriémia.

 • Symptomatická hyperurikémia/dna.

 • 2. a 3. trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Laktácia (pozri časť 4.6).

 • Ťažké renálne poškodenie (t.j. klírens kreatinínu < 30 ml/min).

 • Anúria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Losartan


Angioedém

Pacienti s angioedémom (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka) v anamnéze sa majú starostlivo

sledovať (pozri časť 4.8).


Hypotenzia a deplécia intravaskulárneho objemu

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka z dôvodu prudkej liečby diuretikami, následkom

obmedzenia príjmu soli v strave, hnačky alebo vracania sa môže vyskytnúť symptomatická

hypotenzia, obzvlášť po prvej dávke. Takéto stavy sa majú korigovať pred podaním tabliet Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA (pozri časti 4.2 a 4.3).


Nerovnováhy elektrolytov

Nerovnováhy elektrolytov sú časté u pacientov s poškodením obličiek s diabetom alebo bez diabetu

a majú sa liečiť. Preto sa majú pozorne sledovať plazmatické koncentrácie draslíka a hodnoty klírensu

kreatinínu, obzvlášť starostlivo majú byť monitorovaní pacienti so srdcovým zlyhaním a klírensom

kreatinínu medzi 30-50 ml/min.

Súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík, suplementov draslíka a náhrad solí obsahujúcich draslík

s losartanom/hydrochlorotiazidom sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Poškodenie funkcie pečene

Na základe farmakokinetických údajov, ktoré poukazujú na signifikantne zvýšené plazmatické

koncentrácie losartanu u cirhotických pacientov, sa má Losartan/Hydrochlorothiazid STADA používať u pacientov s miernym až stredne ťažkým hepatálnym poškodením v anamnéze s opatrnosťou. U pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením nie je žiadna terapeutická skúsenosť s losartanom. Preto je Losartan/Hydrochlorothiazid STADA u pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením kontraindikovaný (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).


Poškodenie funkcie obličiek

V dôsledku inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli hlásené zmeny vo funkcii

obličiek vrátane zlyhania obličiek (najmä u pacientov, u ktorých funkcia obličiek závisí od renínangiotenzín-aldosterónového systému, ako sú pacienti s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou alebo

pacienti s už existujúcou renálnou dysfunkciou).

Tak ako u iných liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, boli u pacientov

s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky hlásené zvýšenia

močoviny v krvi a kreatinínu v sére; tieto zmeny renálnej funkcie môžu byť po vysadení liečby

reverzibilné. U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej

obličky sa má losartan používať s opatrnosťou.


Transplantácia obličky

Nie sú žiadne skúsenosti u pacientov s nedávnou transplantáciou obličky.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na antihypertenzíva účinkujúce

prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Preto sa použitie tabliet Losartan/Hydrochlorothiazid STADA neodporúča.


Koronárna choroba srdca a cerebrovaskulárne ochorenie

Tak ako pri iných antihypertenzívach, enormné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickým

kardiovaskulárnym a cerebrovaskulárnym ochorením by mohlo viesť k infarktu myokardu alebo

mozgovej príhode.


Srdcové zlyhanie

U pacientov so srdcovým zlyhaním s poškodením funkcie obličiek alebo bez poškodenia funkcie

obličiek je tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzínový systém, riziko vzniku

ťažkej arteriálnej hypotenzie a (často akútneho) renálneho poškodenia.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo

obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná osobitná opatrnosť.


Etnické rozdiely

Podľa pozorovaní inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín, losartan a iné antagonisty

angiotenzínu sú očividne menej účinné pri znižovaní krvného tlaku u černochov ako u ľudí s inou

farbou pleti, potenciálne z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu v populácii

hypertenzných pacientov čiernej pleti.


Gravidita

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa nemá začať užívať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba losartanom/HTCZ považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na

alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil na použitie

v gravidite. Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia liekom Losartan/Hydrochlorothiazid STADA sa má okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa nasadiť alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Hydrochlorotiazid


Hypotenzia a nerovnováha elektrolytov/tekutín

Tak ako pri každej antihypertenznej liečbe, u niektorých pacientov sa môže vyskytnúť

symptomatická hypotenzia. U pacientov sa majú sledovať klinické príznaky nerovnováhy tekutín

alebo elektrolytov, napr. deplécia objemu, hyponatriémia, hypochloremická alkalóza,

hypomagneziémia alebo hypokaliémia, ku ktorým môže dôjsť počas pridruženej hnačky alebo

vracania. U týchto pacientov sa majú vo vhodných intervaloch periodicky stanovovať elektrolyty

v sére. U edematóznych pacientov môže dôjsť v horúcom počasí k dilučnej hyponatriémii.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidmi môže porušiť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná úprava dávkovania

antidiabetík vrátane inzulínu (pozri časť 4.5). Počas liečby tiazidmi sa môže manifestovať latentný

diabetes mellitus.


Tiazidy môžu znížiť exkréciu kalcia močom a môžu zapríčiniť intermitentné a mierne zvýšenie vápnika v sére. Výrazná hyperkalciémia môže byť dôkazom latentného hyperparatyreoidizmu. Pred

uskutočnením testu funkcie prištítnej žľazy sa majú tiazidy vysadiť.


Terapia tiazidovými diuretikami môže byť spojená so zvýšením hladín cholesterolu a triglyceridov.


Terapia tiazidmi môže u niektorých pacientov vyvolať hyperurikémiu a/alebo dnu. Pretože losartan

znižuje kyselinu močovú, v kombinácii s hydrochlorotiazidom tlmí hyperurikémiu navodenú

diuretikom.


Hepatálne poškodenie

U pacientov s poškodením funkcie pečene alebo s progresívnym ochorením pečene sa majú tiazidy

používať s opatrnosťou, keďže môžu spôsobiť intrahepatálnu cholestázu, a keďže malé zmeny

rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu vyvolať pečeňovú kómu. Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je u pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 5.2).


Iné

U pacientov užívajúcich tiazidy sa môžu vyskytnúť reakcie precitlivenosti bez ohľadu na anamnézu

alergie alebo bronchiálnej astmy. Pri užívaní tiazidov bola hlásená exacerbácia alebo aktivácia

systémového lupus erythematosus.


Pomocná látka

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy

alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek (pozri časť 6.1).


4.5 Liekové a iné interakcie


Losartan


Zistilo sa, že rifampicín a flukonazol znižujú hladiny aktívneho metabolitu. Klinické dôsledky týchto

interakcií sa nehodnotili.


Tak ako pri iných liekoch, ktoré blokujú angiotenzín II alebo jeho účinky, súbežné užívanie draslík

šetriacich diuretík (napr. spironolaktónu, triamterénu, amiloridu), suplementov draslíka alebo náhrad

solí obsahujúcich draslík môže viesť k zvýšeniu draslíka v sére. Súbežné užívanie sa neodporúča.


Tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú vylučovanie sodíka, môže dôjsť k zníženiu exkrécie lítia.

Preto, ak majú byť s antagonistami receptora angiotenzínu II súbežne podávané soli lítia, majú sa

starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére.


Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú zároveň s nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSA,

t.j. selektívnymi inhibítormi COX-2, kyselinou acetylsalicylovou v protizápalových dávkach

a neselektívnymi NSA), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku. Súbežné použitie

antagonistov angiotenzínu II alebo diuretík a NSA môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej

funkcie vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť u pacientov

s preexistujúcou slabou renálnou funkciou. Táto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, zvlášť

u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po nasadení súbežnej liečby

a následne v pravidelných intervaloch sa má zvážiť monitorovanie renálnej funkcie.


U niektorých pacientov s poškodenou renálnou funkciou, ktorí sú liečení nesteroidnými

antiflogistikami vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, môže súbežné podávanie

s antagonistami receptora angiotenzínu II viesť k ďalšiemu zhoršeniu renálnej funkcie. Tieto účinky sú

zvyčajne reverzibilné.


Iné látky vyvolávajúce hypotenziu, ako sú tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, baklofén,

amifostín: súbežné použitie s týmito liekmi, ktoré znižujú krvný tlak ako hlavný alebo vedľajší účinok,

môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Hydrochlorotiazid


Pri súbežnom podávaní môžu nasledovné lieky interagovať s tiazidovými diuretikami:


Alkohol, barbituráty, omamné látky alebo antidepresíva

Môže dôjsť k zosilneniu ortostatickej hypotenzie.


Antidiabetiká (perorálne lieky a inzulín)

Liečba tiazidom môže ovplyvniť toleranciu glukózy. Môže byť potrebná úprava dávkovania

antidiabetika. Metformín sa má používať s opatrnosťou z dôvodu rizika laktátovej acidózy, navodenej

možným zlyhaním renálnej funkcie, spojeným s hydrochlorotiazidom.


Iné antihypertenzíva

Aditívny účinok.


Cholestyramín a kolestipolové živice

V prítomnosti aniónomeničových živíc dochádza k zhoršeniu absorpcie hydrochlorotiazidu. Jednotlivé

dávky cholestyramínových alebo kolestipolových živíc viažu hydrochlorotiazid a znižujú jeho

absorpciu z gastrointestinálneho traktu až o 85 percent pri cholestyramínových živiciach a o 43

percent pri kolestipolových živiciach.


Kortikosteroidy, ACTH

Zintenzívnenie deplécie elektrolytov, najmä hypokaliémie.


Presorické amíny (napr. adrenalín)

Možné zníženie odpovede na presorické amíny, ale nie natoľko, aby sa znemožnilo ich použitie.


Nedepolarizujúce myorelaxanciá (napr. tubokurarín)

Možné zvýšenie odpovede na myorelaxans.


Lítium

Diuretiká znižujú renálny klírens lítia a zvyšujú riziko lítiovej toxicity; súčasné užívanie sa

neodporúča.


Lieky používané na liečbu dny (probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol)

Môže byť potrebná úprava dávkovania urikosurík, pretože hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladinu

kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšenie dávky probenecidu alebo sulfinpyrazónu.

Súbežné podávanie tiazidu môže zvýšiť výskyt reakcií precitlivenosti na alopurinol.


Anticholinergiká (napr. atropín, biperidín)

Zvýšenie biologickej dostupnosti diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility

a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka.


Cytotoxické lieky (napr. cyklofosfamid, metotrexát)

Tiazidy môžu znížiť renálnu exkréciu cytotoxických liekov a zosilňovať ich myelosupresívne účinky.


Salicyláty

V prípade vysokých dávok salicylátov môže hydrochlorotiazid zväčšiť toxický účinok salicylátov na

centrálny nervový systém.


Metyldopa

Pri súbežnom použití hydrochlorotiazidu a metyldopy sa vyskytli ojedinelé hlásenia hemolytickej

anémie.


Cyklosporín

Súbežná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií ako pri dne.


Srdcové glykozidy

Tiazidom vyvolaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia môže podporovať nástup digitalisom

vyvolaných srdcových arytmií.


Lieky, ktoré sú ovplyvnené poruchami draslíka v sére

Pri podávaní losartanu/hydrochlorotiazidu s liekmi, ktoré sú ovplyvnené poruchami draslíka v sére

(napr. srdcovými glykozidmi a antiarytmikami) a pri nasledovných liekoch vyvolávajúcich

torsades de pointes (ventrikulárnu tachykardiu) (vrátane niektorých antiarytmík), keďže hypokaliémia

je predispozičným faktorom torsades de pointes (ventrikulárnej tachykardie), sa odporúča pravidelné

monitorovanie draslíka v sére a EKG:


 • antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid),

 • antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín, trifluoperazín,

cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol),

 • iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín,

terfenadín, vinkamín i.v.).


Soli vápnika

Tiazidové diuretiká môžu v dôsledku zníženia exkrécie zvýšiť hladiny vápnika v sére. Ak je nutné

predpísať suplementy vápnika, majú sa monitorovať hladiny vápnika v sére a dávka vápnika sa má podľa nich upraviť.


Interakcie s laboratórnymi vyšetreniami

Vzhľadom na svoje účinky na metabolizmus vápnika môžu tiazidy interferovať s testmi funkcie

prištítnej žľazy (pozri časť 4.4).


Karbamazepín

Riziko symptomatickej hyponatriémie. Vyžaduje sa klinické a biologické monitorovanie.


Kontrastná jódová látka

V prípade diuretikami navodenej dehydratácie je zvýšené riziko akútneho renálneho zlyhania,

obzvlášť pri vysokých dávkach jódovej látky.

Pacienti majú byť pred podaním rehydratovaní.


Amfotericín B (parenterálny), kortikosteroidy, ACTH, stimulačné laxatíva alebo kyselina
glycyrrhizínová(z koreňa sladovky hladkoplodej).

Hydrochlorotiazid môže umocniť nerovnováhu elektrolytov, predovšetkým hypokaliémiu.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Podávanie antagonistov receptoru angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra

gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Hoci neexistujú žiadne

kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri inhibítoroch receptora angiotenzínu II (AIIRA), pre

túto skupinu liekov môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba AIIRA považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia AIIRA sa má okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa nasadiť alternatívna terapia.

Je známe, že expozícia liečbe AIIRA počas druhého a tretieho trimestra gravidity spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardáciu osifikácie lebky) a toxicitu u novorodenca (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).

Ak sa expozícia AIIRA vyskytovala od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, sa majú starostlivo sledovať pre možnosť hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


S hydrochlorotiazidom počas gravidity sú obmedzené skúsenosti, najmä počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu pôsobenia hydrochlorotiazidu môže jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra zhoršiť fetálno-placentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne a neonatálne účinky, ako je ikterus, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopénia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na gestačný edém, gestačnú hypertenziu alebo preeklampsiu vzhľadom na riziko zníženého objemu plazmy a placentárnu hypoperfúziu bez prospešného účinku na priebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na esenciálnu hypertenziu u gravidných žien s výnimkou zriedkavých situácií, pri ktorých nemožno použiť inú liečbu.


Laktácia

Nie sú dostupné žiadne informácie o použití Losartanu/Hydrochlorothiazid STADA počas dojčenia. Hydrochlorotiazid sa vylučuje do materského mlieka. Preto sa použitie Losartan/Hydrochlorothiazidu STADA neodporúča počas dojčenia a uprednostňujú sa alternatívne liečby s lepšie stanovenými bezpečnostnými profilmi, najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení

vozidiel alebo obsluhe strojov je však potrebné mať na zreteli, že pri užívaní antihypertenznej

terapie môže niekedy dôjsť k závratu alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri zvýšení

dávky, ako aj pri interakciách s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Doleuvedené nežiaduce reakcie sú náležite klasifikované podľa triedy orgánových systémov

a frekvencií podľa nasledovnej konvencie:


veľmi časté: ≥ 1/10,

časté: ≥ 1/100, < 1/10,

menej časté: ≥ 1/1 000, ≤ 1/100,

zriedkavé: ≥ 1/10 000, ≤ 1/1 000,

veľmi zriedkavé: ≤ 1/10 000,

neznáme: ≤ 1/10 000

(z dostupných údajov nemožno stanoviť).


V klinických skúškach s draselnou soľou losartanu a hydrochlorotiazidom sa nepozorovali žiadne

nežiaduce reakcie charakteristické pre túto kombináciu liečiv. Nežiaduce reakcie boli obmedzené na

tie, ktoré sa už predtým pozorovali pri draselnej soli losartanu a/alebo hydrochlorotiazide.


V kontrolovaných klinických skúškach esenciálnej hypertenzie bol závrat jedinou hlásenou s liekom

súvisiacou nežiaducou reakciou, ktorej incidencia bola vyššia ako pri placebe u 1 % alebo viac

pacientov liečených losartanom a hydrochlorotiazidom.


Okrem týchto účinkov boli po uvedení lieku na trh hlásené nasledovné ďalšie nežiaduce reakcie:


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: hyperkaliémia, zvýšenie ALT.


Ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré sa pozorovali pri jednej zo zložiek lieku a môžu byť potenciálnymi

nežiaducimi reakciami pri draselnej soli losartanu/hydrochlorotiazide, sú nasledovné:


Losartan


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: anémia, Henoch-Schönleinova purpura, ekchymóza, hemolýza.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: anafylaktické reakcie, angioedém, urtikária.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: anorexia, dna.


Psychické poruchy

Časté: insomnia,

Menej časté: úzkosť, úzkostná porucha, panická porucha, konfúzia, depresia, abnormálne sny, porucha

spánku, somnolencia, zhoršenie pamäte.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závrat,

Menej časté: nervozita, parestézia, periférna neuropatia, tremor, migréna, synkopa.


Poruchy oka

Menej časté: rozmazané videnie, pálenie/pichanie v oku, konjunktivitída, zníženie zrakovej ostrosti.


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: vertigo, tinitus.


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Menej časté: hypotenzia, ortostatická hypotenzia, sternalgia, angina pectoris, AV blok II. stupňa,

cerebrovaskulárna príhoda, infarkt myokardu, palpitácia, arytmie (atriálne fibrilácie, sínusová

bradykardia, tachykardia, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia).


Poruchy ciev

Menej časté: vaskulitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ, infekcia horných dýchacích ciest, nasálna kongescia, sínusitída, ochorenie sínusov,

menej časté: faryngeálny diskomfort, faryngitída, laryngitída, dyspnoe, bronchitída, epistaxa, rinitída,

respiračná kongescia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: bolesť brucha, nauzea, hnačka, dyspepsia,

Menej časté: zápcha, bolesť zubov, sucho v ústach, plynatosť, gastritída, vracanie.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: abnormality funkcie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: alopécia, dermatitída, suchá koža, erytém, nával horúčavy, fotosenzitivita, pruritus,

vyrážka, urtikária, potenie.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalový kŕč, bolesť chrbta, bolesť nohy, myalgia,

Menej časté: bolesť ramena, opuch kĺbu, bolesť v kolene, muskuloskeletálna bolesť, bolesť v pleci,

stuhnutosť, artralgia, artritída, koxalgia, fibromyalgia, svalová slabosť.

Neznáme: rabdomyolýza.


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté: noktúria, časté močenie, infekcia močových ciest.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: znížené libido, impotencia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia, únava, bolesť na hrudníku

Menej časté: edém tváre, horúčka.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: hyperkaliémia, mierne zníženie hematokritu a hemoglobínu

Menej časté: mierne zvýšenia hladín močoviny a kreatinínu v sére

Veľmi zriedkavé: zvýšenie hepatálnych enzýmov a bilirubínu.


Hydrochlorotiazid


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia, leukopénia, purpura,

trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: anafylaktická reakcia.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: anorexia, hyperglykémia, hyperurikémia, hypokaliémia, hyponatriémia.


Psychické poruchy

Menej časté: insomnia.


Poruchy nervového systému

Časté: cefalalgia.


Poruchy oka

Menej časté: prechodné rozmazané videnie, xantopsia.


Poruchy ciev

Menej časté: nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: ťažkosti s dýchaním vrátane pneumonitídy a edému pľúc.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: sialoadenitída, spazmy, podráždenie žalúdka, nauzea, vracanie, hnačka, zápcha.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: ikterus (intrahepatálna cholestáza), pankreatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: fotosenzitivita, urtikária, toxická epidermálna nekrolýza.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté: glykozúria, intersticiálna nefritída, renálna dysfunkcia, renálne zlyhanie.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: horúčka, závrat.


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania losartanom/hydrochlorothiazidom nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje. Liečba je symptomatická a podporná. Terapia losartanom/hydrochlorothiazidom sa má prerušiť a pacient má byť starostlivo monitorovaný. Medzi odporúčané opatrenia patrí vyvolanie vracania, ak bol liek užitý nedávno a korekcia dehydratácie, nerovnováhy elektrolytov, hepatálnej kómy a hypotenzie štandardnými postupmi.


Losartan

K dispozícii sú obmedzené údaje o predávkovaní u ľudí. Najpravdepodobnejším prejavom

predávkovania by bola hypotenzia a tachykardia; k bradykardii by mohlo dôjsť následkom

parasympatickej (vagovej) stimulácie. Ak dôjde k symptomatickej hypotenzii, má sa nasadiť podporná

liečba.


Losartan ani jeho aktívny aktívny metabolit sa nedajú odstrániť hemodialýzou.


Hydrochlorotiazid

Najčastejšími pozorovanými znakmi a príznakmi sú tie, ktoré sú zapríčinené depléciou elektrolytov

(hypokaliémia, hypochlorémia, hyponatriémia) a dehydratácia v dôsledku nadmernej diurézy. Ak bol

podaný aj digitalis, môže hypokaliémia zvýrazniť srdcové arytmie.


Nebolo stanovené, do akej miery sa dá hydrochlorotiazid odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antihypertenzívum, kombinácia obsahujúca antagonistu receptora

angiotenzínu II (typ AT1) a tiazidové diuretikum

ATC kód: C09DA01


Losartan/hydrochlorotiazid


Preukázalo sa, že zložky lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA majú aditívny účinok na znižovanie krvného tlaku, pričom znižujú krvný tlak vo väčšej miere ako jednotlivé zložky samostatne. Predpokladá sa, že tento účinok je výsledkom komplementárneho pôsobenia oboch zložiek. Ako dôsledok svojho diuretického účinku, hydrochlorotiazid naviac zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu, zvyšuje sekréciu aldosterónu, znižuje hladiny draslíka v sére a zvyšuje hladiny angiotenzínu II. Podanie losartanu blokuje všetky fyziologicky relevantné účinky angiotenzínu II a prostredníctvom inhibície aldosterónu by mohlo viesť k zníženiu úbytku draslíka vyvolaného diuretikom.


Preukázalo sa, že losartan má mierny a prechodný urikosurický účinok. Zistilo sa, že

hydrochlorotiazid spôsobuje mierne zvýšenia hladín kyseliny močovej; kombinácia losartanu

a hydrochlorotiazidu vedie k zmierneniu hyperurikémie vyvolanej diuretikom.


Antihypertenzný účinok lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA pretrváva počas 24 hodín. V klinických štúdiách trvajúcich minimálne jeden rok antihypertenzný účinok pri kontinuálnej liečbe pretrvával. Napriek signifikantnému poklesu krvného tlaku podanie lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA nemalo klinicky významný účinok na frekvenciu srdca. V klinických skúškach sa po 12 týždňoch liečby losartanom 50 mg/hydrochlorotiazidom 12,5 mg minimálny diastolický krvný tlak v sede znížil priemerne do 13,2 mmHg.


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je účinný pri znižovaní krvného tlaku u mužov a žien, černochov a ostatných rás a u mladších (<65 rokov) a starších (≥65 rokov) pacientov a je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie.


Losartan


Losartan je synteticky vyrobený perorálny antagonista receptora pre angiotenzín II (typ AT1).

Angiotenzín II, silný vazokonstriktor, je primárny aktívny hormón renín-angiotenzínového systému

a je dôležitým determinantom patofyziológie hypertenzie. Angiotenzín II sa viaže na AT1 receptor,

ktorý sa nachádza v mnohých tkanivách (hladké svalstvo ciev, nadobličky, obličky a srdce) a vyvoláva

niekoľko dôležitých biologických účinkov vrátane vazokonstrikcie a uvoľňovania aldosterónu.

Angiotenzín II tiež stimuluje proliferáciu buniek hladkého svalu.

Losartan selektívne blokuje AT1 receptor. In vitro a in vivo losartan a jeho farmakologicky aktívny

metabolit – karboxylová kyselina E-3174 blokujú všetky fyziologicky relevantné účinky

angiotenzínu II, bez ohľadu na jeho zdroj alebo dráhu jeho syntézy.


Losartan nemá agonistický účinok, ani neblokuje iné hormonálne receptory alebo iónové kanály

dôležité v kardiovaskulárnej regulácii. Okrem toho losartan neinhibuje ACE (kininázu II), enzým,

ktorý degraduje bradykinín. Preto nedochádza k nárastu nežiaducich účinkov sprostredkovaných

bradykinínom.


Odstránenie negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu vedie počas podávania

losartanu ku zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity (PRA). Zvýšenie PRA vedie k zvýšeniu hladiny

angiotenzínu II v plazme. Napriek týmto zvýšeniam zostáva antihypertenzný účinok a supresia

koncentrácie plazmatického aldosterónu zachovaná, čo svedčí o účinnej blokáde receptora

angiotenzínu II. Po ukončení liečby losartanom hodnoty PRA a angiotenzínu II klesli v priebehu 3 dní

na svoje východiskové hodnoty.


Losartan aj jeho hlavný aktívny metabolit majú oveľa väčšiu afinitu k AT1 receptoru než k AT2

receptoru. Na základe porovnania hmotností je aktívny metabolit 10- až 40-krát účinnejší ako losartan.


V štúdii osobitne navrhnutej na stanovenie incidencie kašľa u pacientov liečených losartanom

v porovnaní s pacientmi liečenými ACE inhibítormi bola incidencia kašľa hlásená pacientmi, ktorí

užívali losartan alebo hydrochlorotiazid, podobná a bola signifikantne nižšia ako u pacientov

liečených ACE inhibítorom. Okrem toho, v celkovej analýze 16 dvojito zaslepených klinických

skúšok u 4 131 pacientov bola incidencia spontánne hláseného kašľa u pacientov liečených losartanom

podobná (3,1 %) ako u pacientov liečených placebom (2,6 %) alebo hydrochlorotiazidom (4,1 %),

zatiaľ čo incidencia kašľa pri ACE inhibítoroch bola 8,8 %.


U nediabetických hypertenzívnych pacientov s proteinúriou podávanie draselnej soli losartanu

významne znižuje proteinúriu, frakčnú exkréciu albumínu a IgG. Losartan udržiava rýchlosť

glomerulárnej filtrácie a znižuje filtračnú frakciu. Losartan spravidla spôsobuje pokles kyseliny

močovej v sére (zvyčajne <0,4 mg/dl), ktorý počas dlhodobej terapie pretrvával.


Losartan nemá účinok na autonómne reflexy a nemá trvalý účinok na plazmatický noradrenalín.


U pacientov so zlyhaním ľavej komory vyvolali 25 mg a 50 mg dávky losartanu pozitívne

hemodynamické a neurohormonálne účinky charakterizované zvýšením kardiálneho indexu

a poklesom tlaku v zaklinení pulmonálnych kapilár, poklesom systémovej vaskulárnej rezistencie,

priemerného systémového arteriálneho tlaku a srdcového rytmu a znížením cirkulujúcich hladín

aldosterónu a noradrenalínu. Výskyt hypotenzie bol u týchto pacientov so zlyhaním srdca závislý od

veľkosti dávky.


Štúdie hypertenzie


V kontrolovaných klinických štúdiách viedlo podávanie losartanu jedenkrát denne pacientom

s miernou až stredne ťažkou esenciálnou hypertenziou ku štatisticky významnému poklesu

systolického a diastolického krvného tlaku. Merania krvného tlaku 24 hodín po dávke v porovnaní

s meraním 5-6 hodín po dávke preukázali zníženie krvného tlaku počas 24 hodín; pričom prirodzený

denný rytmus zostal zachovaný. Zníženie krvného tlaku na konci dávkovacieho intervalu bolo 70-

80 % oproti účinku pozorovanom 5-6 hodín po dávke.


Ukončenie liečby losartanom u hypertenzných pacientov neviedlo k prudkému zvýšeniu krvného

tlaku (rebound fenomén). Napriek výraznému zníženiu krvného tlaku nemal losartan klinicky

významný účinok na srdcový rytmus.


Losartan je rovnako účinný u mužov a žien a u mladších (pod 65 rokov) a starších hypertenzných

pacientov.


Štúdia LIFE

Štúdia „Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension“ (LIFE) bola randomizovaná,

trojito slepá, aktívne kontrolovaná štúdia s 9 193 pacientmi s hypertenziou vo veku 55 až 80 rokov

s EKG-dokumentovanou hypertrofiou ľavej komory. Pacienti boli randomizovaní do skupín, v ktorých

dostávali losartan 50 mg jedenkrát denne alebo atenolol 50 mg jedenkrát denne.

Ak sa nedosiahol cieľový krvný tlak (<140/90 mmHg), najskôr sa pridal hydrochlorotiazid (12,5 mg)

a ak to bolo potrebné, dávka losartanu alebo atenololu sa následne zvýšila na 100 mg jedenkrát denne.

Ak to bolo potrebné na dosiahnutie cieľového krvného tlaku, pridali sa iné antihypertenzíva okrem

ACE inhibítorov, antagonistov angiotenzínu II alebo beta-blokátorov.


Priemerná dĺžka sledovania bola 4,8 roka.


Primárnym cieľovým ukazovateľom bola kompozitná kardiovaskulárna morbidita a mortalita

hodnotená znížením kombinovanej incidencie kardiovaskulárnej smrti, cievnej mozgovej príhody

a infarktu myokardu. V oboch skupinách došlo k signifikantnému zníženiu krvného tlaku na

porovnateľné hodnoty. U pacientov, ktorí dosiahli primárny kompozitný cieľový ukazovateľ, viedla

liečba losartanom v porovnaní s atenololom k 13,0 % zníženiu rizika (p=0,021, 95 % interval

spoľahlivosti 0,77-0,98). Toto bolo spôsobené predovšetkým znížením incidencie cievnej mozgovej

príhody. Liečba losartanom znížila riziko vzniku cievnej mozgovej príhody v porovnaní s atenololom

o 25 % (p=0,001, 95 % interval spoľahlivosti 0,63-0,89). Výskyt kardiovaskulárnej smrti a infarktu

myokardu sa medzi týmito liečebnými skupinami signifikantne nelíšil.


Hydrochlorotiazid


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových

diuretík nie je úplne známy. Tiazidy ovplyvňujú renálny tubulárny mechanizmus reabsorpcie

elektrolytov, priamo zvyšujúc exkréciu sodíka a chloridu v približne rovnakých množstvách.

Diuretický účinok hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú aktivitu renínu

a zvyšuje sekréciu aldosterónu s následnými zvýšeniami úbytku draslíka a bikarbonátu v moči

a zníženiami draslíka v sére. Renín-aldosterónové spojenie je sprostredkované angiotenzínom II,

a preto má súbežné podávanie antagonistu receptora angiotenzínu II sklon k reverzii úbytku draslíka

spojeného s tiazidovými diuretikami.


Po perorálnom užití dochádza k diuréze do 2 hodín, vrcholí približne po 4 hodinách a trvá približne 6

až 12 hodín, antihypertenzný účinok pretrváva až do 24 hodín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Losartan

Po perorálnom podaní sa losartan dobre absorbuje a podlieha metabolizmu prvého prechodu, pričom

sa tvorí aktívny metabolit - karboxylová kyselina a iné neaktívne metabolity. Systémová biologická

dostupnosť tabliet losartanu je približne 33 %. Priemerné maximálne koncentrácie losartanu sa

dosahujú za 1 hodinu a jeho aktívneho metabolitu za 3-4 hodiny. Podanie lieku so štandardizovaným

jedlom nemalo žiadny klinicky významný účinok na profil plazmatických koncentrácií losartanu.


Distribúcia


Losartan

Losartan aj jeho aktívny metabolit sú ≥99 % viazané na plazmatické proteíny, predovšetkým na

albumín. Distribučný objem losartanu je 34 litrov. Štúdie na potkanoch naznačujú, že losartan

prechádza hematoencefalickou bariérou slabo alebo vôbec.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid prechádza placentárnou bariérou, ale neprechádza hematoencefalickou bariérou

a vylučuje sa do materského mlieka.


Biotransformácia


Losartan

Približne 14 % intravenózne alebo perorálne podanej dávky losartanu sa mení na jeho aktívny

metabolit. Po perorálnom a intravenóznom podaní 14C-značenej draselnej soli losartanu sa cirkulujúca

rádioaktivita v plazme pripisuje predovšetkým losartanu a jeho aktívnemu metabolitu. Približne

u jedného percenta sledovaných jedincov sa pozorovala minimálna premena losartanu na jeho aktívny

metabolit.


Okrem aktívneho metabolitu sa tvoria aj neaktívne metabolity vrátane dvoch hlavných metabolitov

vytvorených hydroxyláciou butylového postranného reťazca a menej významného metabolitu, N-2

tetrazolglukuronidu.


Eliminácia


Losartan

Plazmatický klírens losartanu je približne 600 ml/min a jeho aktívneho metabolitu 50 ml/min. Renálny

klírens losartanu je približne 74 ml/min a jeho aktívneho metabolitu 26 ml/min. Po perorálnom podaní

losartanu sa približne 4 % dávky vylúčia v nezmenenej forme v moči a približne 6 % dávky sa vylúči

v moči vo forme aktívneho metabolitu. Pri perorálnych dávkach draselnej soli losartanu až do 200 mg

je farmakokinetika losartanu a jeho aktívneho metabolitu lineárna.


Po perorálnom podaní klesajú plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu

polyexponenciálne s konečným polčasom približne 2 hodiny pre losartan a 6-9 hodín pre jeho aktívny

metabolit. Pri dávkovaní 100 mg jedenkrát denne sa ani losartan ani jeho aktívny metabolit v plazme

signifikantne nekumulujú.


Na eliminácii losartanu a jeho metabolitov sa podieľa vylučovanie žlčou aj močom. Po perorálnej

dávke 14C-značeného losartanu u človeka sa približne 35 % rádioaktivity vylúči v moči a 58 %

v stolici.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje, ale rýchlo sa vylučuje obličkami. Keď sa sledovali plazmatické

hladiny minimálne 24 hodín, pozorovalo sa, že plazmatický polčas sa pohybuje medzi 5,6

a 14,8 hodinami. Najmenej 61 percent perorálnej dávky sa vylúči v nezmenenej forme do 24 hodín.


Charakteristiky u pacientov


Losartan/hydrochlorotiazid

Plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu a absorpcia hydrochlorotiazidu

u starších hypertenzných pacientov sa signifikantne nelíšia v porovnaní s mladými hypertenznými

pacientmi.


Losartan

Po perorálnom podaní u pacientov s miernou až stredne ťažkou alkoholickou cirhózou pečene boli

plazmatické koncentrácie losartanu 5-násobne a jeho aktívneho metabolitu 1,7-násobne vyššie ako

koncentrácie u mladých mužských dobrovoľníkov.


Losartan, ani jeho aktívny aktívny metabolit sa nedajú odstrániť hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií všeobecnej farmakológie, genotoxicity

a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Toxický potenciál kombinácie

losartan/hydrochlorotiazid sa hodnotil v štúdiách chronickej toxicity trvajúcich až po dobu šiestich

mesiacov po perorálnom podaní u potkanov a psov a zmeny pozorované v týchto štúdiách

s kombinovaným liekom boli spôsobené prevažne losartanovou zložkou. Podanie kombinácie

losartan/hydrochlorotiazid vyvolalo pokles parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín,

hematokrit), zvýšenie dusíka močoviny v sére, zníženie hmotnosti srdca (bez histologického korelátu)

a gastrointestinálne zmeny (lézie na sliznici, vredy, erózie, hemorágie). U potkanov alebo králikov

liečených kombináciou losartan/hydrochlorotiazid nebol žiadny dôkaz teratogenity. Keď boli samice

potkanov liečené pred a počas gravidity, pozorovala sa toxicita plodu dokázaná miernym zvýšením

nadpočetných rebier v generácii F1. Tak, ako sa pozorovalo v štúdiách so samotným losartanom,

nežiaduce účinky na plod a novorodenca vrátane renálnej toxicity a smrti plodu sa vyskytli, keď boli

gravidné potkany liečené kombináciou losartan/hydrochlorotiazid počas neskorého gestačného štádia

a/alebo laktácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Každá tableta obsahuje nasledovné neúčinné látky:


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Predželatínovaný kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Hypromelóza

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC hliníkový blister


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90 a 98 filmom obalených tabliet


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

Veľkosť balenia: 10, 28, 30, 56, 60 a 98 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg: 58/0369/08-S

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg: 58/0370/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.7.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2011.


17Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg