+ ipil.sk

Losartan Orion 100 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č: 2014/05929Písomná informácia pre používateľa


Losartan Orion 50 mg

Losartan Orion 100 mg

filmom obalené tablety

draselná soľ losartanu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Losartan Orion a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Losartan Orion

3. Ako užívať Losartan Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Losartan Orion

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Losartan Orion a na čo sa používa


Losartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka produkovaná telom, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach, čo spôsobuje ich zúženie. To vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Losartan zabraňuje väzbe angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, čo následne znižuje krvný tlak. Losartan spomaľuje pokles funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu.


Losartan Orion sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)

 • na ochranu obličiek u pacientov s vysokým tlakom krvi a cukrovkou 2. typu s laboratórne potvrdeným poškodením funkcie obličiek a proteinúriou ≥0,5 g denne (ochorenie, pri ktorom moč obsahuje neobvyklé množstvo bielkoviny)

 • na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, keď váš lekár nepovažuje liečbu osobitnými liekmi nazývanými inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory, lieky používané na zníženie vysokého krvného tlaku) za vhodnú. Ak sa vaše srdcové zlyhanie stabilizovalo ACE inhibítorom, nemali by ste prejsť na losartan.

 • u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory sa preukázalo, že losartan znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody („indikácia LIFE“).


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Losartan Orion


Neužívajte Losartan Orion:

 • ak ste alergický na losartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak je funkcia vašej pečene závažne poškodená,

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je lepšie sa tiež vyhýbať podávaniu Losartanu Orion na začiatku tehotenstva - pozri tiež časť “Tehotenstvo”),

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Losartan Orion, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:


 • ak máte angioedém v anamnéze (náhly opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka) (pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“),

 • ak máte silné vracanie alebo hnačku vedúce k extrémnemu úbytku tekutín a/alebo soli vo vašom tele,

 • ak dostávate diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo máte diétu s obmedzením soli vedúcu k extrémnemu úbytku tekutín a/alebo soli vo vašom tele (pozri časť 3 „Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov“),

 • ak viete, že máte zúžené alebo upchaté krvné cievy vyúsťujúce do obličiek, alebo vám nedávno transplantovali obličku,

 • ak máte poškodenú funkciu vašej pečene (pozri časti 2 „Neužívajte Losartan Orion“ a 3 „Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov“),

 • ak máte srdcové zlyhanie s poškodením obličiek alebo bez poškodenia obličiek alebo súbežnými ťažkými, život ohrozujúcimi srdcovými arytmiami. Ak sa súbežne liečite ß-blokátorom, je potrebná osobitná opatrnosť,

 • ak máte problémy so srdcovými chlopňami alebo srdcovým svalom,

 • ak máte koronárnu chorobu srdca (spôsobenou znížením prietoku krvi v krvných cievach srdca) alebo mozgovocievnym ochorením (spôsobeným znížením cirkulácie krvi v mozgu),

 • ak máte primárny hyperaldosteronizmus (syndrómom spojeným so zvýšeným vylučovaním hormónu aldosterónu nadobličkami, spôsobeným abnormalitou v žľaze).

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

 • inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

 • aliskiren.


Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.


Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Losartan Orion“


Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Losartan Orion sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášmu dieťaťu, ak sa užíva v tomto štádiu (pozri časť „Tehotenstvo“).


Iné lieky a Losartan Orion

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali,či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach “Neužívajte Losartan Orion“a „Upozornenia a opatrenia“).


Buďte obzvlášť opatrný, ak počas liečby Losartanom Orion užívate nasledovné lieky:

 • iné lieky na zníženie krvného tlaku, pretože môžu dodatočne znížiť váš krvný tlak. Krvný tlak môže znížiť aj niektorý z nasledovných liekov/niektorá z liekových skupín: tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, baklofén, amifostín,

 • lieky, ktoré zadržujú draslík alebo môžu zvýšiť hladiny draslíka (napr. doplnky draslíka, náhrady solí obsahujúce draslík alebo draslík šetriace lieky, ako sú niektoré diuretiká [amilorid, triamterén, spironolaktón] alebo heparín),

 • nesteroidné protizápalové lieky, ako je ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová, vrátane inhibítorov COX‑2 (liekov, ktoré tlmia zápal a môžu sa použiť na úľavu od bolesti), pretože tieto môžu znížiť účinok losartanu znižujúci krvný tlak.


Ak máte poruchu funkcie obličiek, súbežné použitie týchto liekov môže viesť k zhoršeniu funkcie obličiek.


Lieky obsahujúce lítium sa nemajú užívať v kombinácii s losartanom bez dôkladného dohľadu vášho lekára. Môžu byť vhodné osobitné preventívne opatrenia (napr. krvné testy).


Losartanu Orions jedlom a nápojmi

Losartan Orion tablety sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Váš lekár vám zvyčajne odporučí skončiť užívanie Losartanu Orion predtým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám, aby ste užívali iný liek namiesto Losartanu Orion. Losartan Orion sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať po 3. mesiaci tehotenstva, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.


Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Losartan Orion sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a ak chcete dojčiť, váš lekár pre vás vyberie inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


Nie je pravdepodobné, že Losartan Orion ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Tak, ako pri mnohých iných liekoch používaných na liečbu vysokého krvného tlaku, aj losartan môže u niektorých osôb spôsobiť závrat alebo ospanlivosť. Ak sa u vás vyskytne závrat alebo ospanlivosť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako sa pokúsite o takéto činnosti.


Losartan Orion obsahuje laktózu

Laktóza 102 mg (50 mg tablety) a 204 mg (100 mg tablety). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať Losartan Orion.


3. Ako užívať Losartan Orion


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vámpovedalváš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


O vhodnej dávke Losartanu Orion rozhodne váš lekár na základe vášho ochorenia a toho, či užívate iné lieky. Je dôležité pokračovať v užívaní Losartanu Orion tak dlho, ako vám ho lekár predpisuje, aby sa udržala stála kontrola vášho krvného tlaku.


Odporúčaná dávka je podľa nasledovného:


Pacienti s vysokým krvným tlakom

Liečba zvyčajne začína dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta Losartanu Orion 50 mg) raz denne. Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa má dosiahnuť 3‑6 týždňov po nasadení liečby. U niektorých pacientov je možné neskôr dávku zvýšiť na 100 mg losartanu (dve tablety Losartanu Orion 50 mg) raz denne.


Ak máte pocit, že účinok losartanu je príliš silný alebo príliš slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Pacienti s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu

Liečba zvyčajne začína 50 mg losartanu (jedna tableta Losartanu Orion 50 mg) raz denne. Dávku je možné neskôr zvýšiť na 100 mg losartanu (dve tablety Losartanu Orion 50 mg) raz denne, v závislosti od odpovede vášho krvného tlaku.


Tablety s losartanom sa môžu podávať s inými liekmi na znižovanie krvného tlaku (napr. diuretikami, blokátormi kalciového kanála, alfa- alebo beta-blokátormi a centrálne účinkujúcimi látkami) ako aj s inzulínom a inými bežne používanými liekmi, ktoré znižujú hladinu glukózy v krvi (napr. sulfonylmočovinami, glitazónmi a inhibítormi glukozidázy).


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Liečba zvyčajne začína dávkou 12,5 mg losartanu (jedna tableta Losartanu Orion 12,5 mg) raz denne.


Zvyčajne sa má dávka postupne každý týždeň zvyšovať (t.j. 12,5 mg denne počas prvého týždňa, 25 mg denne počas druhého týždňa, 50 mg denne počas tretieho týždňa) až na zvyčajnú udržiavaciu dávku 50 mg losartanu (jedna tableta Losartanu Orion 50 mg) raz denne, podľa vášho stavu.


Pri liečbe srdcového zlyhania sa losartan zvyčajne podáva v kombinácii s diuretikom (liekom, ktorý zvyšuje množstvo vody, ktorú vylučujete prostredníctvom obličiek) a/alebo digitálisom (liekom, ktorý pomáha posilňovať srdce a zvyšovať jeho výkon) a/alebo beta-blokátorom.


Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov

Lekár môže u niektorých pacientov, ako sú napr. pacienti liečení diuretikami vo vysokých dávkach, pacienti s poruchou funkcie pečene alebo pacienti starší ako 75 rokov, odporučiť nižšiu dávku, predovšetkým na začiatku liečby. Použitie losartanu sa neodporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť „Neužívajte Losartan Orion“).


Podávanie

Tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody. Snažte sa užívať svoju dennú dávku približne v rovnakom čase každý deň. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Losartanu Orion, pokiaľ vám lekár nepovie inak.


Ak užijete viac Losartanu Orion, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet alebo dieťa prehltne niekoľko tabliet, okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo najbližšou nemocnicou. Príznaky predávkovania sú nízky krvný tlak, zvýšený tep srdca a potenciálne znížený tep srdca.


Ak zabudnete užiť Losartan Orion

Ak náhodne vynecháte dennú dávku, užite nasledujúcu dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať Losartan Orion a okamžite to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovosť v najbližšej nemocnici:


Závažná alergická reakcia (vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, úst alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní).


Toto je závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok, ktorý postihuje viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov. Môže byť potrebná rýchla lekárska pomoc alebo hospitalizácia.


Pri losartane sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):

 • závrat, vertigo (pocit točenia sa),

 • nízky krvný tlak, ktorý môže spôsobovať pocit závratu pri vstávaní

 • slabosť,

 • únava,

 • príliš málo cukru v krvi (hypoglykémia),

 • príliš veľa draslíka v krvi (hyperkaliémia),

 • zvýšená močovina v krvi, zvýšený kreatinín a draslík v sére u pacientov so srdcovým zlyhaním

 • znížené počet červených krviniek (anémia),

 • poškodenie funkcie obličiek, zlyhanie obličiek.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • ospanlivosť,

 • bolesť hlavy,

 • poruchy spánku,

 • pocit zvýšeného srdcového tepu (palpitácie),

 • ťažká bolesť na hrudníku (angína pektoris),

 • dýchavičnosť (dyspnoe),

 • kašeľ,

 • bolesť brucha,

 • zápcha,

 • hnačka,

 • nevoľnosť,

 • vracanie,

 • lokalizovaný opuch (edém)

 • žihľavka (vyvýšené svetločervené hrbolčeky na koži),

 • svrbenie kože,

 • vyrážka.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • zápal krvných ciev (vaskulitída vrátane Henochovej-Schonleinovej purpury),

 • pocit znecitlivenia alebo tŕpnutia (parestézia),

 • nepravidelný srdcový tep (atriálna fibrilácia), mozgová príhoda (mŕtvica),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • zvýšenie hladín alanínaminotransferázy (ALT) v krvi, ktoré sa zvyčajne upraví po prerušení liečby,

 • precitlivenosť,

 • mdloba (synkopa),

 • angioedém (opuch),

 • alergia (anafylaktické reakcie).


Neznáme (častosť vedľajších účinkov nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • zvonenie, bzučanie, dunenie alebo hučanie v ušiach (tinnitus),

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída),

 • celkový pocit choroby,

 • infekcia močových ciest,

 • vyrážka,

 • fotosenzitivita (zvýšená citlivosť na svetlo),

 • porucha erekcie/impotencia,

 • depresia,

 • znížené množstvo trombocytov (krvných doštičiek),

 • migréna,

 • poruchy funkcie pečene,

 • bolesť svalov alebo kĺbov,

 • závažný rozpad svalov s bolesťou a tmavým močom, čo môže viesť k zlyhaniu obličiek (rabdomyolýza),

 • príznaky podobné chrípke,

 • znížená hladina sodíka v sére (hyponatriémia),

 • bolesť chrbta,

 • porucha chuti (disgeúzia).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Losartan Orion


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Losartan Orion obsahuje


 • Liečivo je draselná soľ losartanu. Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg alebo 100 mg draselnej soli losartanu.

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, bezvodá laktóza, predželatínovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, mastenec a bezvodý koloidný oxid kremičitý v jadre tablety. Filmová vrstva obsahuje hypromelózu (6 cps), hydroxypropylcelulózu a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Losartan Orion a obsah balenia


50 mg: Biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách. Rozmer približne 5,5 x 10,5 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

100 mg: Biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách. Rozmer približne 7 x 13 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Losartan Orion 50 mg je dostupný v baleniach po 28 alebo 98 filmom obalených tabliet.

Losartan Orion 100 mg je dostupný v baleniach po 28 alebo 98 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Losartan Orion 50 mg a 100 mg

Fínsko: Losartan Orion 12,5 mg, 50 mg a 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen; Losartan Orion 12,5 mg, 50 mg a 100 mg filmdragerad tablett

Poľsko: Loreblok 50 mg tabletki powlekane

Slovenská republika: Losartan Orion 50 mg a 100 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.


7Losartan Orion 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2014/05929


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Losartan Orion 50 mg

Losartan Orion 100 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Losartan Orion 50 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu.

Pomocná látkaso známym účinkom: Každá filmom obalená tableta obsahuje 102 mg laktózy.


Losartan Orion 100 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu.

Pomocná látkaso známym účinkom: Každá filmom obalená tableta obsahuje 204 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta (tableta).


50 mg: Biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách. Rozmer približne 5,5 x 10,5 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


100 mg: Biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách. Rozmer približne 7 x 13 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba esenciálnej hypertenzie.


 • Liečba renálneho ochorenia u pacientov s hypertenziou a s diabetes mellitus 2. typu s proteinúriou ≥0,5 g/deň ako súčasť antihypertenznej liečby.


 • Liečba chronického srdcového zlyhania (u pacientov vo veku ≥60 rokov), keď sa liečba ACE inhibítormi nepovažuje za vhodnú z dôvodu neznášanlivosti, obzvlášť kašľa, alebo kontraindikácie. U pacientov so srdcovým zlyhaním, ktorí sú stabilizovaní ACE inhibítorom, sa nemá prechádzať na losartan. Pacienti majú mať ejekčnú frakciu ľavej komory ≤40 % a majú byť stabilizovaní terapiou chronického srdcového zlyhania.


 • Zníženie rizika mozgovej príhody u hypertenzných pacientov s hypertrofiou ľavej komory dokumentovanou EKG (pozri časť 5.1 Štúdia LIFE, Rasa).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Hypertenzia

Zvyčajná počiatočná a udržiavacia dávka je pre väčšinu pacientov 50 mg jedenkrát denne. Maximálny antihypertenzný účinok sa dosiahne 3-6 týždňov od začiatku liečby. U niektorých pacientov môže byť ďalším prínosom zvýšenie dávky na 100 mg jedenkrát denne (ráno).

Losartan Orion sa môže podávať s inými antihypertenzívami (pozri časti 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1), najmä diuretikami (napr. hydrochlorotiazidom).


Pediatrická hypertenzia

U detí a mladistvých vo veku 6-16 rokov sú k dispozícii obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti losartanu pri liečbe hypertenzie (pozri časť 5.1). U hypertenzných detí starších ako jeden mesiac sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje (pozri časť 5.2).


Odporúčaná dávka u pacientov s hmotnosťou >20 až <50 kg, ktorí dokážu prehltnúť tablety, je 25 mg raz denne. Vo výnimočných prípadoch je možné dávku zvýšiť na maximálne 50 mg raz denne. Dávkovanie sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.


U pacientov s hmotnosťou >50 kg je zvyčajná dávka 50 mg raz denne. Vo výnimočných prípadoch je možné dávku upraviť na maximálne 100 mg raz denne. Dávky vyššie ako 1,4 mg/kg (alebo prekračujúce 100 mg) denne sa u pediatrických pacientov neskúmali.


Losartan sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, keďže u týchto skupín pacientov sú k dispozícii obmedzené údaje.


Losartan sa neodporúča u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie <30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje (pozri tiež časť 4.4).


Losartan sa neodporúča ani u detí s poruchou funkcie pečene (pozri tiež časť 4.4).


Hypertenzní pacienti s diabetom mellitus 2. typu s proteinúriou ≥0,5 g/deň

Zvyčajná počiatočná dávka je 50 mg jedenkrát denne. Na základe odpovede krvného tlaku po jednom mesiaci od začiatku terapie je možné zvýšiť dávku na 100 mg jedenkrát denne. Losartan Orion sa môže podávať s inými antihypertenzívami (napr. diuretikami, blokátormi kalciového kanála, alfa- alebo beta-blokátormi a centrálne pôsobiacimi látkami), ako aj s inzulínom a inými bežne používanými hypoglykemizujúcimi látkami (napr. sulfonylureami, glitazónmi a inhibítormi glukozidázy).


Srdcové zlyhanie

Zvyčajná počiatočná dávka Losartanu Orion u pacientov so srdcovým zlyhaním je 12,5 mg jedenkrát denne. Dávka sa má spravidla titrovať v týždňových intervaloch (t.j. 12,5 mg denne, 25 mg denne, 50 mg denne) na zvyčajnú udržiavaciu dávku (50 mg jedenkrát denne) podľa tolerancie pacienta.


Zníženie rizika mozgovej príhody u hypertenzných pacientov s hypertrofiou ľavej komory dokumentovanou EKG (pozri časť 5.1)

Zvyčajná počiatočná dávka je 50 mg jedenkrát denne. Na základe odpovede krvného tlaku sa má pridať nízka dávka hydrochlorotiazidu a/alebo sa má dávka losartanu zvýšiť na 100 mg jedenkrát denne.


Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu

U pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami diuretík) sa má zvážiť počiatočná dávka 25 mg jedenkrát denne (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a u hemodialyzovaných pacientov

U pacientov s poruchou funkcie obličiek a u hemodialyzovaných pacientov nie je potrebná úprava počiatočného dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene v anamnéze sa má zvážiť nižšia dávka. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti s liečbou. Preto je Losartan Orion u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 4.4).


Starší pacienti

Hoci sa má u pacientov vo veku nad 75 rokov zvážiť začatie liečby s nižšou dávkou (25 mg), u starších pacientov zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania.


Spôsob podávania


Losartan Orion filmom obalené tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody.

Tablety sa môžu podávať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • 2. a 3. trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Ťažká porucha funkcie pečene.


Súbežné používanie Losartanu Orion s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov

s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Precitlivenosť

Angioedém. Pacienti s angioedémom (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka) v anamnéze sa majú starostlivo sledovať (pozri časť 4.8).


Hypotenzia a nerovnováha elektrolytov/tekutín

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom prudkej terapie diuretikami, dietetického obmedzenia soli, hnačky alebo vracania sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia, obzvlášť po prvej dávke a po zvýšení dávky. Tieto stavy sa majú pred podaním losartanu korigovať alebo sa má použiť nižšia počiatočná dávka (pozri časť 4.2). Toto odporúčanie sa vzťahuje aj na deti vo veku od 6 do 18 rokov.


Nerovnováhy elektrolytov

Nerovnováhy elektrolytov sú časté u pacientov s poškodením renálnej funkcie s diabetom alebo bez diabetu a majú sa liečiť. V klinickej štúdii vykonanej u pacientov s diabetom 2. typu s nefropatiou bola v porovnaní s placebovou skupinou incidencia hyperkaliémie vyššia v skupine liečenej losartanom (pozri časť 4.8).


Preto sa majú pozorne sledovať plazmatické koncentrácie draslíka a hodnoty klírensu kreatinínu, najmä u pacientov so srdcovým zlyhaním a klírensom kreatinínu medzi 30-50 ml/min. Súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík, draslíkových doplnkov a náhrad solí obsahujúcich draslík s losartanom sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Porucha funkcie pečene

Na základe farmakokinetických údajov, ktoré poukazujú na signifikantne zvýšené plazmatické koncentrácie losartanu u pacientov s cirhózou, sa u pacientov s poruchou funkcie pečene v anamnéze má zvážiť nižšia dávka. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie je žiadna terapeutická skúsenosť s losartanom. Preto sa losartan nesmie podávať pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2). Losartan sa tiež neodporúča u detí s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie obličiek

V dôsledku inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa hlásili zmeny v renálnej funkcii vrátane zlyhania obličiek (najmä u pacientov, u ktorých renálna funkcia závisí od renín-angiotenzín-aldosterónového systému, ako sú pacienti s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou alebo pacienti s už existujúcou renálnou dysfunkciou).


Tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, boli u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky hlásené zvýšenia močoviny v krvi a kreatinínu v sére; tieto zmeny renálnej funkcie môžu byť po ukončení liečby reverzibilné.


U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky sa má losartan používať s opatrnosťou.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).


Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak.


Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Použitie u pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek

Losartan sa neodporúča u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie <30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje (pozri časť 4.2).


Počas liečby losartanom sa má pravidelne sledovať funkcia obličiek, keďže môže dôjsť k jej zhoršeniu. To sa vzťahuje najmä na prípady, keď sa losartan podáva za prítomnosti ďalších ochorení (horúčka, dehydratácia), ktoré pravdepodobne zhoršujú funkciu obličiek.


Preukázalo sa, že súbežné použitie losartanu a ACE inhibítorov zhoršuje funkciu obličiek. Preto sa ich súbežné použitie neodporúča (pozri časť 4.5).


Transplantácia obličky

Nie sú žiadne skúsenosti u pacientov s nedávnou transplantáciou obličky.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na antihypertenzíva účinkujúce prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Preto sa použitie losartanu neodporúča.


Koronárna choroba srdca a cerebrovaskulárne ochorenie

Tak ako pri iných antihypertenzívach, enormné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickým kardiovaskulárnym a cerebrovaskulárnym ochorením by mohlo viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode.


Srdcové zlyhanie

U pacientov so srdcovým zlyhaním s poruchou funkcie obličiek alebo bez poškodenia funkcie obličiek je - tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzínový systém - riziko vzniku ťažkej arteriálnej hypotenzie a (často akútnej) poruchy funkcie obličiek.


U pacientov so srdcovým zlyhaním a súbežným ťažkou poruchou funkcie obličiek, u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (IV. trieda NYHA), ako aj u pacientov so srdcovým zlyhaním a symptomatickými život ohrozujúcimi srdcovými arytmiami nie je dostatočná terapeutická skúsenosť s losartanom. Preto sa má u týchto skupín pacientov losartan používať s opatrnosťou. Kombinácia losartanu s beta-blokátorom sa má používať s opatrnosťou (pozri časť 5.1).


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná osobitná opatrnosť.


Galaktózová intolerancia, lapónsky deficit laktázy, glukózo-galaktózová malabsorpcia

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Gravidita

Losartansa nemá začať užívať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba losartanom považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti pre použitie v gravidite. Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia losartanom sa má okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa nasadiť alternatívna liečba(pozri časti 4.3 a 4.6).


Iné varovania a upozornenia

Tak ako to bolo pozorované u inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín, losartan a iné antagonisty angiotenzínu II sú očividne menej účinné v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u ľudí s inou farbou pleti, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu v populácii hypertenzných pacientov čiernej pleti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzný účinok losartanu. Súbežné používanie s inými liečivami, ktoré môžu vyvolať hypotenziu ako nežiaducu reakciu (ako sú tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, baklofén, amifostín), môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Losartan je metabolizovaný predovšetkým cytochrómom P450 (CYP) 2C9 na aktívny metabolit, karboxylovú kyselinu. V klinickej štúdii sa zistilo, že flukonazol (inhibítor CYP2C9) zmenšuje expozíciu aktívnemu metabolitu približne o 50 %. Zistilo sa, že súbežná liečba losartanom s rifampicínom (induktorom metabolických enzýmov) vyvolala 40 % zníženie plazmatickej koncentrácie aktívneho metabolitu. Klinický význam tohto účinku nie je známy. Pri súbežnej liečbe s fluvastatínom (slabým inhibítorom CYP2C9) sa nezistil žiaden rozdiel v expozícii.


Tak ako pri iných liekoch, ktoré blokujú angiotenzín II alebo jeho účinky, súbežné používanie iných liekov, ktoré zadržujú draslík (napr. draslík šetriacich diuretík: amiloridu, triamterénu, spironolaktónu) alebo môžu zvýšiť hladiny draslíka (napr. heparín), draslíkových doplnkov alebo náhrad solí obsahujúcich draslík môže viesť k zvýšeniu draslíka v sére. Súbežná liečba sa neodporúča.


Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi sa hlásili reverzibilné zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Veľmi zriedkavo sa tiež hlásili prípady s antagonistami receptorov angiotenzínu II. Súbežné podávanie lítia a losartanu sa má vykonávať s opatrnosťou. Ak sa táto kombinácia preukáže ako nevyhnutná, počas súbežného používania sa odporúča monitorovať hladinu lítia v sére.


Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú súbežne s nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID, t.j. selektívnymi inhibítormi COX-2, kyselinou acetylsalicylovou v protizápalových dávkach a neselektívnymi NSAID), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku. Súbežné použitie antagonistov angiotenzínu II alebo diuretík a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, najmä u pacientov s preexistujúcou slabou renálnou funkciou. Táto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, zvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po nasadení súbežnej liečby a následne v pravidelných intervaloch sa má zvážiť monitorovanie renálnej funkcie.


Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia

obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Používanie losartanu sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie

losartanu je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Hoci neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRA), pre túto skupinu liekov môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba losartanom považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti pre použitie v gravidite. Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia losartanom sa má okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa nasadiť alternatívna terapia.


Je známe, že expozícia losartanu počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardáciu osifikácie lebky) a toxicitu u novorodenca (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).


Ak sa expozícia losartanu vyskytovala od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.


Dojčatá, ktorých matky užívali losartan, sa majú starostlivo sledovať z dôvodu možnej hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Keďže nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa používania losartanu počas dojčenia, Losartan Orion sa neodporúča a vhodnejšie sú alternatívne terapie s lepšie stanovenými profilmi bezpečnosti, najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je však potrebné mať na zreteli, že pri užívaní antihypertenznej terapie môže niekedy dôjsť k závratu alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Losartan sa skúmal v nasledovných klinických štúdiách:

 • v kontrolovaných klinických skúšaniach s > 3 000 dospelými pacientmi vo veku 18 rokov a staršími s esenciálnou hypertenziou,

 • v kontrolovanom klinickom skúšaní so 177 hypertenznými pediatrickými pacientmi vo veku 6 až 16 rokov

 • v kontrolovanom klinickom skúšaní s > 9 000 hypertenznými pacientmi vo veku 55 až 80 rokov s hypertrofiou ľavej komory (štúdia LIFE, pozri časť 5.1)

 • v kontrolovanom klinickom skúšaní s > 7 700 dospelými pacientmi s chronickým srdcovým zlyhaním (štúdia ELITE I, ELITE II a HEAAL, pozri časť 5.1)

 • v kontrolovanom klinickom skúšaní s > 1 500 pacientmi s diabetom 2. typu vo veku 31 rokov a staršími s proteinúriou (štúdia RENAAL, pozri časť 5.1)


V týchto klinických skúšaniach bol najčastejšou nežiaducou reakciou závrat.


Frekvencia nežiaducich udalostí vymenovaných nižšie je definovaná podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 1. Frekvencia nežiaducich účinkov identifikovaných z placebom kontrolovaných štúdií a zo skúseností po uvedení lieku na trh


Nežiaduci účinok

Frekvencia nežiaduceho účinku v indikácii

Iné


Hypertenzia

Hypertenzní pacienti s hypertrofiou ľavej komory

Chronické srdcové zlyhanie

Hypertenzia a diabetes 2. typu

s ochorením obličiek

Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Poruchy krvi a lymfatického systému

anémiačasté


frekvencia neznáma

trombocytopénia

frekvencia neznáma

Poruchy imunitného systému

Reakcie precitlivenosti,

anafylaktické reakcie,

angioedém* a

vaskulitída **

zriedkavé

Psychické poruchy

depresia

frekvencia neznáma

Poruchy nervového systému

závrat

časté

časté

časté

časté


somnolencia

menej časté

bolesť hlavy

menej časté


menej častéporuchy spánku

menej časté

parestéziazriedkavémigréna

frekvencia neznáma

dysgeúzia

frekvencia neznáma

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

časté

časté
tinnitus

frekvencia neznáma

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

menej časté

angina pectoris

menej časté

synkopazriedkavéatriálna fibriláciazriedkavécerebrovaskulárna príhodazriedkavéPoruchy ciev

(ortostatická) hypotenzia

(vrátane ortostatických účinkov súvisiacich s dávkou)║

menej časté


časté

časté


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoemenej častékašeľmenej časté


frekvencia neznáma

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha

menej časté

zápcha

menej časté

hnačkamenej časté


frekvencia neznáma

nauzeamenej častévracaniemenej častéPoruchy pečene a žlčových ciest

pankreatitída

frekvencia neznáma

hepatitída

zriedkavé

abnormality funkcie pečene

frekvencia neznáma

Poruchy kože a podkožného tkaniva

urtikáriamenej časté


frekvencia neznáma

svrbeniemenej časté


frekvencia neznáma

vyrážka

menej časté


menej časté


frekvencia neznáma

fotosenzitivita

frekvencia neznáma

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia

frekvencia neznáma

artralgia

frekvencia neznáma

rabdomyolýza

frekvencia neznáma

Poruchy obličiek a močových ciest

poškodenie obličiek,častézlyhanie obličiekčastéPoruchy reprodukčného systému a prsníkov

erektilná dysfunkcia/impotencia

frekvencia neznáma

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia

menej časté

časté

menej časté

časté


únava

menej časté

časté

menej časté

časté


edém

menej časté

celkový pocit choroby

frekvencia neznáma

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

hyperkaliémia

časté


menej časté†

časté‡


zvýšená alanínaminotransferáza (ALT)§

zriedkavé

zvýšená močovina v krvi, kreatinínu v sére a draslíka v sérečastéhyponatriémia

frekvencia neznáma

hypoglykémia
časté*Vrátane opuchu hrtana, hlasiviek, tváre, pier, hltana a/alebo jazyka (spôsobujúci obštrukciu dýchacích ciest; u niektorých z týchto pacientov sa angioedém hlásil už v minulosti v súvislosti s podávaním iných liekov vrátane ACE inhibítorov;

** Vrátane Henoch-Schonleinovej purpury

Najmä u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo liečených vysokými dávkami diuretík

Časté u pacientov, ktorí užívali 150 mg losartanu namiesto 50 mg

V klinickej štúdii vykonanej s pacientmi s diabetom 2. typu s nefropatiou došlo u 9,9 % pacientov liečených tabletami losartanu a u 3,4 % pacientov liečených placebom k vzniku hyperkaliémie > 5,5 mmol/l.

§ Zvyčajne odznie po prerušení liečby


Ďalšie nasledovné nežiaduce účinky sa vyskytli častejšie u pacientov, ktorí sa liečili losartanon v porovnaní s placebom (frekvencia neznáma): bolesť chrbta, infekcia močových ciest a symptóm podobný chrípke.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Následkom inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli u rizikových pacientov hlásené zmeny vo funkcii obličiek vrátane renálneho zlyhania; tieto zmeny vo funkcii obličiek môžu byť reverzibilné po prerušení terapie (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia:

Zdá sa, že profil nežiaducich účinkov u pediatrických pacientov je podobný profilu pozorovanému u dospelých pacientov. Údaje v pediatrickej populácii sú obmedzené.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky intoxikácie

Čo sa týka predávkovania, u ľudí sú dostupné obmedzené údaje. Najpravdepodobnejší prejav predávkovania môže byť hypotenzia a tachykardia. Bradykardia sa môže vyskytnúť po stimulácii parasympatiku (vágu).


Liečba intoxikácie

Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia, má sa nasadiť podporná liečba.

Opatrenia závisia od času užitia lieku a druhu a závažnosti príznakov. Prioritne je treba zabezpečiť stabilizáciu obehového systému. Po perorálnom užití sa indikuje podanie dostatočnej dávky aktívneho uhlia. Následne sa majú dôsledne monitorovať vitálne parametre. Ak je to potrebné, vitálne parametre sa majú korigovať.


Losartan, ani jeho aktívny metabolit, sa nedajú odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II, samotné, ATC kód: C09CA01


Mechanizmus účinku


Losartan je syntetický perorálny antagonista receptora pre angiotenzín II (typ AT1). Angiotenzín II, silný vazokonstriktor, je primárny aktívny hormón renín/angiotenzínového systému a je dôležitým determinantom patofyziológie hypertenzie. Angiotenzín II sa viaže na AT1receptor, ktorý sa nachádza v mnohých tkanivách (napr. hladké svalstvo ciev, nadobličky, obličky a srdce) a vyvoláva niekoľko dôležitých biologických účinkov vrátane vazokonstrikcie a uvoľňovania aldosterónu. Angiotenzín II tiež stimuluje proliferáciu buniek hladkého svalu.


Losartan selektívne blokuje AT1receptor. In vitroa in vivo losartan a jeho farmakologicky aktívny metabolit – karboxylová kyselina E-3174 blokujú všetky fyziologicky dôležité účinky angiotenzínu II, bez ohľadu na zdroj alebo dráhu syntézy.


Losartan nemá agonistický účinok, ani neblokuje iné hormonálne receptory alebo iónové kanály dôležité v kardiovaskulárnej regulácii. Okrem toho losartan neinhibuje ACE (kininázu II), enzým, ktorý degraduje bradykinín. Preto nedochádza k zosilneniu nežiaducich účinkov sprostredkovaných bradykinínom.


Farmakodynamické účinky


Odstránenie negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu vedie počas podávania losartanu ku zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity (PRA). Zvýšenie PRA vedie k zvýšeniu hladiny angiotenzínu II v plazme. Napriek týmto zvýšeniam zostáva antihypertenzný účinok a supresia koncentrácie plazmatického aldosterónu zachovaná, čo svedčí o účinnej blokáde receptora angiotenzínu II. Po ukončení liečby losartanom hodnoty PRA a angiotenzínu II klesli v priebehu troch dní na svoje východiskové hodnoty.


Losartan aj jeho hlavný aktívny metabolit majú oveľa väčšiu afinitu k AT1receptoru než k AT2receptoru. Na základe porovnania hmotností je aktívny metabolit 10‑ až 40‑krát účinnejší ako losartan.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Štúdie hypertenzie

V kontrolovaných klinických štúdiách viedlo podávanie losartanu jedenkrát denne pacientom s miernou až stredne závažnou esenciálnou hypertenziou ku štatisticky významnému poklesu systolického a diastolického krvného tlaku. Merania krvného tlaku 24 hodín po dávke v porovnaní s meraním 5‑6 hodín po dávke preukázali zníženie krvného tlaku počas 24 hodín; pričom prirodzený denný rytmus zostal zachovaný. Zníženie krvného tlaku na konci dávkovacieho intervalu bolo 70-80 % oproti účinku pozorovanom 5‑6 hodín po dávke.


Ukončenie liečby losartanom u hypertenzných pacientov neviedlo k prudkému zvýšeniu krvného tlaku (rebound). Napriek výraznému zníženiu krvného tlaku nemal losartan klinicky významný účinok na srdcový rytmus.


Losartan je rovnako účinný u mužov a žien a u mladších (do 65 rokov) a starších hypertenzných pacientov.


Štúdia LIFE

Štúdia LIFE (Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension) bola randomizovaná, trojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia s 9 193 pacientmi s hypertenziou vo veku 55 až80 rokov s EKG-dokumentovanou hypertrofiou ľavej komory. Pacienti boli randomizovaní do skupín, v ktorých dostávali losartan 50 mg jedenkrát denne aleboatenolol 50 mg jedenkrát denne. Ak sa nedosiahol cieľový krvný tlak (<140/90 mmHg), najskôr sa pridal hydrochlorotiazid (12,5 mg) a ak to bolo potrebné, dávka losartanu alebo atenololu sa následne zvýšila na 100 mg jedenkrát denne. Ak to bolo potrebné na dosiahnutie cieľového krvného tlaku, pridali sa iné antihypertenzíva okrem ACE inhibítorov, antagonistov angiotenzínu II alebo beta-blokátorov. Priemerná dĺžka sledovania bola 4,8 roka.


Primárnym cieľovým ukazovateľom bola kombinácia kardiovaskulárnej morbidity a mortality hodnotená znížením kombinovanej incidencie kardiovaskulárneho úmrtia, cievnej mozgovej príhody a infarktu myokardu. V oboch skupinách došlo k signifikantnému zníženiu krvného tlaku na porovnateľné hodnoty. U pacientov, ktorí dosiahli primárny kombinovaný cieľový ukazovateľ, viedla liečba losartanom v porovnaní s atenololom k 13,0 % zníženiu rizika (p=0,021, 95 % interval spoľahlivosti 0,77‑0,98). Toto bolo spôsobené predovšetkým znížením incidencie cievnej mozgovej príhody. Liečba losartanom znížila riziko vzniku cievnej mozgovej príhody v porovnaní s atenololom o 25 % (p=0,001, 95 % interval spoľahlivosti 0,63‑0,89). Výskyt kardiovaskulárneho úmrtia a infarktu myokardu sa medzi týmito liečebnými skupinami signifikantne nelíšil.


Rasa:

V štúdii LIFE mali pacienti čiernej pleti liečení losartanom vyššie riziko vzniku primárneho kombinovaného cieľového ukazovateľa, t.j. kardiovaskulárnej príhody (napr. infarktu myokardu, kardiovaskulárneho úmrtia) a obzvlášť cievnej mozgovej príhody, ako pacienti čiernej pleti liečení atenololom. Preto sa výsledky pozorované pri losartane v porovnaní s atenololom v štúdii LIFE s ohľadom na kardiovaskulárnu morbiditu/mortalitu nevzťahujú na pacientov čiernej pleti s hypertenziou a hypertrofiou ľavej komory.


Štúdia RENAAL

Štúdia RENAAL (The Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan) bola kontrolovaná klinická štúdia vykonaná celosvetovo u 1 513 pacientov s diabetom 2. typu s proteinúriou, s hypertenziou alebo bez hypertenzie. Losartanom bolo liečených 751 pacientov. Cieľom tejto štúdie bolo okrem prínosu zníženia krvného tlaku preukázať nefroprotektívny účinok draselnej soli losartanu.


Pacienti s proteinúriou a kreatinínom v sére 1,3 – 3,0 mg/dl boli randomizovaní do skupín, v ktorých dostávali losartan 50 mg jedenkrát denne, v prípade nutnosti titrovaný tak, aby sa dosiahla odpoveď krvného tlaku, alebo dostávali placebo, a to na pozadí konvenčnej antihypertenznej terapie s výnimkou ACE inhibítorov a antagonistov angiotenzínu II.


Skúšajúci boli poučení, aby titrovali skúmaný liek na 100 mg denne, ak to bolo vhodné; 72 % pacientov užívalo väčšinu času dávku 100 mg denne. Iné antihypertenzíva (diuretiká, antagonisty kalcia, blokátory alfa- a beta-receptorov a tiež centrálne pôsobiace antihypertenzíva) sa mohli podľa potreby v oboch skupinách pridať ako doplnková liečba. Pacienti boli sledovaní až do 4,6 roka (priemerne 3,4 roka). Primárnym cieľovým ukazovateľom štúdie bol kombinovaný cieľový ukazovateľ zdvojnásobenia sérového kreatinínu, terminálne štádium renálneho zlyhania (potreba dialýzy alebo transplantácie) alebo smrť.


Výsledky ukázali, že liečba losartanom (327 prípadov) v porovnaní s placebom (359 prípadov) viedla k zníženiu rizika o 16,1 % (p=0,022) v počte pacientov, ktorí dosiahli primárny kombinovaný cieľový ukazovateľ. Čo sa týka nasledovných individuálnych a kombinovaných komponentov primárneho cieľového ukazovateľa, výsledky ukázali signifikantné zníženie rizika v skupine liečenej losartanom: zníženie rizika o 25,3 % pre zdvojnásobenie kreatinínu v sére (p=0,006); zníženie rizika o 28,6 % pre terminálne štádium zlyhania obličiek (p=0,002); zníženie rizika o 19,9 % pre terminálne štádium renálneho zlyhania alebo smrť (p=0,009); zníženie rizika o 21,0 % pre zdvojnásobenie kreatinínu v sére alebo terminálne štádium renálneho zlyhania (p=0,01). Počet úmrtí z akejkoľvek príčiny sa medzi oboma liečebnými skupinami signifikantne nelíšil.


V tejto štúdii sa losartan spravidla dobre znášal, čo je preukázané počtom prerušení liečby z dôvodu nežiaducich účinkov, ktorý bol porovnateľný so skupinou, ktorá dostávala placebo.


Štúdia HEAAL

Štúdia HEAAL (The Heart Failure Endpoint Evaluation of Angiotensin II Antagonist Losartan) bola kontrolovaná klinická štúdia vykonaná celosvetovo s 3 834 pacientmi vo veku 18 až 98 rokov so srdcovým zlyhaním (trieda NYHA II-IV), ktorí boli intolerantní na liečbu ACE inhibítormi. Pacienti boli randomizovaní na užívanie losartanu 50 mg alebo 150 mg losartanu jedenkrát denne, boli na konvenčnej liečbe s vylúčenými ACE inhibítormi.


Pacienti boli sledovaní počas 4 rokov (medián 4,7 roka). Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie bol kompozitný koncový ukazovateľ všetky príčiny úmrtia alebo hospitalizácia z dôvodu srdcového zlyhania.


Výsledky ukázali, že liečba 150 mg losartanu (828 príhod) v porovnaní s 50 mg losartanu (889 príhod) mala za následok 10,1 % zníženie rizika (p=0,027 95 % interval spoľahlivosti 0,82-0,99) počtu pacientov, ktorí dosiahli primárny kompozitný koncový ukazovateľ. Toto bolo pravdepodobne spôsobené najmä znížením incidencie hospitalizácií pri srdcovom zlyhaní. Liečba 150 mg losartanu znížila riziko hospitalizácií pri srdcovom zlyhaní o 13,5 % v porovnaní s 50 mg losartanu (p=0,025 95 % interval spoľahlivosti 0,76-0,98). Pomer všetkých príčin úmrtí sa významne medzi liečenými skupinami nelíšil. Poškodenie funkcie obličiek, hypotenzia a hyperkaliémia boli oveľa častejšie v skupine so 150 mg než v skupine s 50 mg, no tieto nežiaduce príhody neviedli k významne väčšiemu počtu vysadení liečby v skupine so 150 mg.


Štúdie ELITE I a ELITE II

V štúdii ELITE uskutočnenej počas 48 týždňov u 722 pacientov so srdcovým zlyhaním (II.-IV. trieda NYHA) nebol medzi pacientmi liečenými losartanom a pacientmi liečenými kaptoprilom pozorovaný žiaden rozdiel týkajúci sa primárneho cieľového ukazovateľa – dlhodobej zmeny v renálnej funkcii. Pozorovanie v štúdii ELITE, že v porovnaní s kaptoprilom losartan znížil riziko úmrtia, sa nepotvrdilo v následnej štúdii ELITE II, ktorá je opísaná nižšie.


V štúdii ELITE II sa porovnával losartan 50 mg jedenkrát denne (počiatočná dávka 12,5 mg, zvýšená na 25 mg a následne na 50 mg jedenkrát denne) s kaptoprilom 50 mg trikrát denne (počiatočná dávka 12,5 mg, zvýšená na 25 mg a následne na 50 mg trikrát denne). Primárnym cieľovým ukazovateľom tejto prospektívnej štúdie bola úmrtnosť z akejkoľvek príčiny.


V tejto štúdii bolo 3 152 pacientov so srdcovým zlyhaním (II.-IV. trieda NYHA) sledovaných skoro dva roky (medián 1,5 roka), aby sa zistilo, či je losartan lepší ako kaptopril v znižovaní úmrtnosti z akéhokoľvek dôvodu. Primárny cieľový ukazovateľ nepreukázal žiaden štatisticky významný rozdiel medzi losartanom a kaptoprilom pri znižovaní úmrtnosti z akejkoľvek príčiny.


V oboch komparátorom kontrolovaných (nie placebom kontrolovaných) klinických štúdiách s pacientmi so srdcovým zlyhaním bola tolerabilita losartanu lepšia ako tolerabilita kaptoprilu, vychádzajúc zo signifikantne nižšieho počtu prerušení terapie z dôvodu nežiaducich účinkov a signifikantne nižšej frekvencie kašľa.


V malej podskupine pacientov (22 % všetkých pacientov so srdcovým zlyhaním) užívajúcich pri vstupe do štúdie beta-blokátory sa v štúdii ELITE II pozorovala zvýšená mortalita.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón

Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.


Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.


Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


Pediatrická populácia


Pediatrická hypertenzia

Antihypertenzný účinok losartanu sa preukázal v klinickej štúdii zahŕňajúcej 177 hypertenzných pediatrických pacientov vo veku 6 až 16 rokov s telesnou hmotnosťou >20 kg a rýchlosťou glomerulárnej filtrácie >30 ml/min/1,73 m2. Pacienti, ktorí vážili >20 kg a <50 kg dostávali buď 2,5, 25 alebo 50 mg losartanu denne a pacienti s hmotnosťou >50 kg dostávali buď 5, 50 alebo 100 mg losartanu denne. Podávanie losartanu jedenkrát denne znížilo na konci tretieho týždňa minimálny krvný tlak v závislosti od veľkosti dávky.


Celkovo došlo k odpovedi v závislosti od dávky. Vzťah dávka - odpoveď bol veľmi zreteľný pri porovnaní skupiny s nízkou dávkou so skupinou so strednou dávkou (I. obdobie: ‑6,2 mmHg oproti ‑11,65 mmHg), ale oslabený pri porovnaní skupiny so strednou dávkou a skupiny s vysokou dávkou (I. obdobie: ‑11,65 mmHg oproti ‑12,21 mmHg). Najnižšie skúmané dávky 2,5 mg a 5 mg, korešpondujúce s priemernou dennou dávkou 0,07 mg/kg, nevykazovali schopnosť poskytnúť súvislú antihypertenznú účinnosť.


Tieto výsledky sa potvrdili počas II. obdobia štúdie, kde boli pacienti po troch týždňoch liečby randomizovaní na pokračovanie s losartanom alebo placebom. Rozdiel vo vzostupe krvného tlaku bol v porovnaní s placebom najvyšší v skupine so strednou dávkou (6,70 mmHg pri strednej dávke oproti 5,38 mmHg pri vysokej dávke). Zvýšenie minimálneho diastolického krvného tlaku bolo u pacientov užívajúcich placebo a pacientov pokračujúcich v liečbe losartanom v najnižšej dávke v každej skupine rovnaké, čo znova svedčí o tom, že v každej skupine nemala najnižšia dávka signifikantný antihypertenzný účinok.


Dlhodobé účinky losartanu na rast, pubertu a celkový vývoj sa neskúmali. Dlhodobá účinnosť antihypertenznej terapie losartanom v detskom veku na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality tiež nebola stanovená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa losartan dobre absorbuje a podlieha metabolizmu prvého prechodu, pričom sa tvorí aktívny metabolit - karboxylová kyselina a iné neaktívne metabolity. Systémová biologická dostupnosť draselnej soli losartanu je približne 33 %. Priemerné maximálne koncentrácie losartanu sa dosahujú za 1 hodinu a jeho aktívneho metabolitu za 3-4 hodiny.


Distribúcia

Losartan aj jeho aktívny metabolit sú 99 % viazané na plazmatické proteíny, predovšetkým na albumín. Distribučný objem losartanu je 34 litrov.


Biotransformácia

Približne 14 % intravenózne alebo perorálne podanej dávky losartanu sa mení na jeho aktívny metabolit. Po perorálnom a intravenóznom podaní 14C-značenej draselnej soli losartanu sa cirkulujúca rádioaktivita v plazme pripisuje predovšetkým losartanu a jeho aktívnemu metabolitu. Približne u jedného percenta sledovaných jedincov sa pozorovala minimálna premena losartanu na jeho aktívny metabolit.


Okrem aktívneho metabolitu sa tvoria aj neaktívne metabolity.


Eliminácia

Plazmatický klírens losartanu je približne 600 ml/min a jeho aktívneho metabolitu 50 ml/min. Renálny klírens losartanu je približne 74 ml/min a jeho aktívneho metabolitu 26 ml/min. Po perorálnom podaní losartanu sa približne 4 % dávky vylúčia v nezmenenej forme v moči a približne 6 % dávky sa vylúči v moči vo forme aktívneho metabolitu. Pri perorálnych dávkach draselnej soli losartanu až do 200 mg je farmakokinetika losartanu a jeho aktívneho metabolitu lineárna.


Po perorálnom podaní klesajú plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu polyexponenciálne s terminálnym polčasom približne 2 hodiny pre losartan a 6-9 hodín pre jeho aktívny metabolit. Pri dávkovaní 100 mg jedenkrát denne sa ani losartan ani jeho aktívny metabolit v plazme signifikantne nekumulujú.


Na eliminácii draselnej soli losartanu a jeho metabolitov sa podieľa vylučovanie žlčou aj močom. Po perorálnej dávke/intravenóznom podaní 14C‑značeného losartanu u človeka sa približne 35 %/43 % rádioaktivity vylúči v moči a 58 %/50 % v stolici.


Charakteristiky u pacientov

Plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu u starších hypertenzných pacientov sa podstatne nelíšia od hodnôt zistených u mladých hypertenzných pacientov.


U ženských pacientok s hypertenziou boli plazmatické hladiny losartanu až dvojnásobne vyššie ako u mužských hypertenzných pacientov, zatiaľ čo plazmatické hladiny jeho aktívneho metabolitu sa u mužov a žien nelíšili.


U pacientov s miernou až stredne závažnou cirhózou pečene spôsobenou alkoholom boli plazmatické hladiny losartanu po perorálnom podaní 5‑násobne vyššie a jeho aktívneho metabolitu 1,7‑násobne vyššie ako u mladých mužských dobrovoľníkov (pozri časť 4.2 a 4.4).


Plazmatické koncentrácie losartanu u pacientov s klírensom kreatinínu vyšším ako 10 ml/min sa nemenia. V porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek je AUC losartanu u hemodialyzovaných pacientov približne dvojnásobne väčšia.


Plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ani u pacientov na hemodialýze nemenia.


Ani losartan, ani jeho aktívny metabolit nie je možné odstrániť hemodialýzou.


Farmakokinetika u pediatrických pacientov

Farmakokinetika losartanu sa skúmala u 50 hypertenzných pediatrických pacientov vo veku >1 mesiac až <16 rokov po perorálnom podaní približne 0,54 až 0,77 mg/kg losartanu (priemerné dávky) jedenkrát denne.


Výsledky ukázali, že vo všetkých vekových skupinách sa losartan pretvára na aktívny metabolit. Výsledky ukázali zhruba podobné farmakokinetické parametre losartanu po perorálnom podaní u dojčiat a batoliat, detí predškolského veku, školopovinných detí a mladistvých. Farmakokinetické parametre metabolitu sa medzi vekovými skupinami líšili vo väčšej miere. Pri porovnaní detí predškolského veku s mladistvými boli tieto rozdiely štatisticky významné. Expozícia u dojčiat/batoliat bola relatívne vysoká.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní vyvolalo podanie losartanu pokles parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zvýšenie dusíka močoviny v sére a občasné zvýšenia kreatinínu v sére, zníženie hmotnosti srdca (bez histologického korelátu) a gastrointestinálne zmeny (lézie na sliznici, vredy, erózie, hemorágie). Preukázalo sa, že tak ako iné látky, ktoré pôsobia priamo na renín-angiotenzínový systém, losartan vyvoláva nežiaduce účinky na vývoj plodu v neskorom štádiu vedúce k smrti plodu a malformáciám.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

bezvodá laktóza

predželatínovaný kukuričný škrob

magnéziumstearát

mastenec

koloidný oxid kremičitý, bezvodý


Filmová vrstva:

hypromelóza (6cps)

hydroxypropylcelulóza

oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/LDPE/PVdC-hliník blistre alebo OPA/Al/PVC-hliník blistre.


Losartan Orion 50 mg: veľkosti balenia po 28 a 98 filmom obalených tabliet.

Losartan Orion 100 mg: veľkosti balenia po 28 a 98 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Losartan Orion 50 mg: 58/0399/09-S

Losartan Orion 100 mg: 58/0400/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.6.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 25.9.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

16Losartan Orion 100 mg