+ ipil.sk

LucetamPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04449


Písomná informácia pre používateľa


Lucetam

200 mg/ml

injekčný roztok


piracetamum


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lucetam a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lucetam

3. Ako používať Lucetam

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lucetam

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Lucetam a na čo sa používa


Piracetam, aktívna zložka Lucetamu, sa nazýva „nootropná“ látka. Používa sa na liečbu rôznych typov demencie, t.j. pri strate alebo poškodení pamäte. Pomáha zlepšiť intelektuálne funkcie ako sú myslenie, učenie a obnovenie predtým získaných schopností. Je tiež užitočný ako pomocná látka na liečbu sprievodných príznakov pri poškodeniach hlavy a operáciách mozgu (ako sú napr. závrat, mimovoľný pohyb očnej buľvy, strata schopnosti rozprávať a/alebo písať). Piracetam zlepšuje využitie kyslíka a glukózy v mozgu.

Niektorí lekári považujú Lucetam za dôležitý pri liečbe poškodenia kognitívnych (poznávacích) funkcií spôsobených alkoholizmom. U detí je vhodný na liečbu dyslexie a problémov s čítaním, najmä vo forme tabliet.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lucetam


Nepoužívajte Lucetam

 • ak ste alergický (precitlivený) na piracetam alebo iné pyrolidónové zlúčeniny, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte krvácanie do mozgu,

 • ak máte konečné štádium ochorenia obličiek,

 • ak máte Huntingtonovu choreu (vzácne dedičné ochorenie mozgu).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Lucetam, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- ak máte poruchu funkcie obličiek, pretože vylučovanie liečiva Lucetamu sa môže v týchto prípadoch znížiť a účinky sa môžu zvýšiť. Môže byť potrebná úprava dávky. Vo vyššom veku vám lekár bude počas liečby pravidelne kontrolovať funkciu obličiek.

- ak máte poruchu zrážanlivosti krvi alebo závažné krvácanie, alebo máte zvýšené riziko krvácania ako napr. žalúdočné a dvanástnikové vredy, ak ste prekonali mŕtvicu, alebo ste po väčšom chirurgickom zákroku, vrátane zubnej chirurgie, alebo užívate antikoagulanciá alebo antiagreganciá (lieky zabraňujúce vzniku krvných zrazenín v cievach, vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej),pretože liečivo Lucetamu môže ovplyvniť zrážanlivosť krvi a jeho použitie vyžaduje v týchto prípadoch zvýšenú opatrnosť,

- ak máte svalové zášklby centrálneho nervového pôvodu (kortikálny myoklonus), pretože náhle vysadenie Lucetamu môže spôsobiť návrat ochorenia a kŕče z vysadenia lieku.


Iné lieky a Lucetam

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, ak užívate lieky na štítnu žľazu alebo antikoagulanciá. Ich súčasné užívanie s Lucetamom vyžaduje lekársky dohľad alebo zmenu použitej dávky.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Tehotenstvo

Lucetam sa môže používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Váš lekár vám predpíše liek iba prípade, že prínos liečby preváži možné riziká pre vás.


Dojčenie

Piracetam sa vylučuje do materského ľudského mlieka, preto sa Lucetam nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby Lucetamom prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vzhľadom na nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali po užití lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť. Preto prípadné obmedzenia určí váš lekár.


3. Ako používať Lucetam


Lucetam sa podáva buď ako intravenózna injekcia (do žily) v priebehu niekoľkých minút, alebo ako pomalá, kontinuálna plynulá infúzia.


Injekcia Lucetamu sa odporúča pri akútnych stavoch a tiež ak perorálna (ústami) liečba je obtiažna alebo neuskutočniteľná (ťažkosti pri prehĺtaní, bezvedomie pacienta).

Lucetam tablety sa odporúčajú pri dlhodobej liečbe a pre liečbu chronických (dlhotrvajúcich) stavov.


Dávku a dĺžku liečby stanoví váš lekár individuálne podľa typu a závažnosti ochorenia, vášho veku a prítomnosti iných ochorení.


Použitie u detí a dospievajúcich

Pre túto indikáciu sa prednostne používajú filmom obalené tablety Lucetam.

U detí od 8 rokov a dospievajúcich sa Lucetam môže používať v kombinácii s logopédiou.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte používať Lucetam a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

opuch rúk, nôh, pier, alebo hrdla spôsobujúci ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,

odpadnutie alebo pocit na odpadnutie,

žihľavka (urtikária).

Môžete mať závažnú alergickú reakciu na Lucetam.


Boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

Hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a mimovoľné pohyby), zvýšenie telesnej hmotnosti, nervozita.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

Asténia (slabosť), ospalosť, depresia.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

Bolesť v mieste podania injekcie, tromboflebitída (zápal žíl, ktorý nastane pri vytvorení krvnej zrazeniny), horúčka, zníženie krvného tlaku.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

Poruchy krvácania, agitovanosť (chorobný nepokoj), úzkosť, zmätenosť, halucinácie, ataxia (porucha koordinácie pohybov), poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia (nespavosť), vertigo (závrat), bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nevoľnosť a vracanie, dermatitída (zápal kože), svrbenie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekár alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lucetam


Uchovávajte pri teplote do 25 oC.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lucetam obsahuje

Liečivo: Každá 5 ml ampulka obsahuje 1 g piracetamu, každá 15 ml ampulka obsahuje 3 g piracetamu.

Ďalšie zložky: Octan sodný, kyselina octová 98%, voda na injekciu.


Ako vyzerá Lucetam a obsah balenia

Vzhľad: číra, bezfarebná až svetlozelená kvapalina bez vône.

Veľkosti balenia:

10 x 1 g/5 ml, 4 x 3 g/15 ml alebo 20 x 3 g/15 ml roztoku v sklenených (typ I) ampulkách tvaru B, s dvomi tmavočervenými kódovacími krúžkami a jedným bielym bodom zlomu, v PVC puzdre s priehradkami, papierová škatuľka a písomná informácia pre používateľa.


Proces otvárania (pre pravákov):

V ľavej ruke držte telo ampulky medzi palcom a ohnutým ukazovákom. Ampulku držte farebnou časťou nahor (obrázok 1.)! Uchopte hrdlo medzi palec a ohnutý ukazovák vašej druhej (pravej) ruky. Palec musí prekrývať bod na ampulke (obrázok 2.). Stlačením pravého palca a vytvorením protitlaku ľavým ukazovákom vyviňte mierny a konštantný pružný pohyb bez pohnutia rukami od seba alebo bližšie k sebe (obrázok 3.). Krk ampulky môže prasknúť kedykoľvek po použití počiatočného tlaku a nemusíte cítiť kedy sa ampulka zlomí (obrázok 4.).Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 116-120.

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.


5


Lucetam

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04449


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Lucetam

200 mg/ml

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Liečivo: piracetamum 200 mg/ml.

(Injekčný roztok Lucetam s obsahom 1g piracetamu/5 ml

a injekčný roztok Lucetam s obsahom 3 g piracetamu/15 ml)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Vzhľad: číra, bezfarebná až svetlozelená kvapalina bez vône.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Lucetam injekčný roztok je indikovaný na liečbu demencie, straty koncentrácie a/alebo pozornosti, porúch osobnosti a správania, ktoré sú zapríčinené difúznym alebo lokálnym poškodením mozgu. Klinický obraz môže mať podobu demencie alebo organického psychosyndrómu (napr. vaskulárna demencia, Alzheimerova choroba, senilná demencia Alzheimerovho typu). V prípade ohniskového poškodenia mozgu alebo funkčnej poruchy (napr. mozgová trauma, mozgová operácia alebo stavy po prekonanej náhlej cievnej mozgovej príhode) možno liek použiť ako adjuvans na liečbu sprievodných symptómov, ako sú závrat, vestibulárny nystagmus, kortikálny myoklonus a afázia.


Lucetam je indikovaný aj na liečbu alkoholizmom spôsobených kognitívnych porúch. Ako adjuvans môže byť užitočný pri liečbe abstinenčných symptómov alkoholikov.


Pri liečbe dyslexie u detí môže Lucetam pomôcť zlepšiť učenie u dyslexických detí, za predpokladu, že nie sú mentálne retardované. Pred začiatkom liečby Lucetamom u detí by sa malo vylúčiť aj poškodenie v dôsledku sociálnych vplyvov a/alebo vplyvov okolia. Tento liek sa nemá použiť ako substitúcia vhodného nápravného vzdelávania. Pre túto indikáciu sa prednostne používajú filmom obalené tablety Lucetam.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Liečbu je potrebné určiť individuálne. Do úvahy treba brať aj odozvu pacienta.


Maximálna denná dávka je 4 800 mg a má sa podať v 2-4 rozdelených dávkach.


V závislosti od stavu pacienta sa odporúča, ak je to možné, prejsť z parenterálnej na perorálnu liečbu Lucetamom.


Odporúčané denné dávky podľa indikácií:


Symptomatická liečba organických psychosyndrómov:

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do dvoch alebo troch

čiastkových dávok.


Cerebro-vaskulárne príhody a kognitívne deficity spôsobené zranením hlavy:

Denná dávka 9-12g sa môže podať počas prvých 2 týždňov, následne sa môže podať udržiavacia dávka 2 400 mg/deň počas aspoň 3 týždňov.


Liečba vertiga

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g rozdelená do dvoch alebo troch

čiastkových dávok.


Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu

Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé tri alebo štyri dni až na maximálne 24 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok. Liečba inými liekmi proti myoklónii sa musí udržiavať na rovnakej dávke. V závislosti od získaného klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.


Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, až kým pretrváva ochorenie mozgu. U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé dva dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé tri alebo štyri dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov kŕčov (z dôvodu vysadenia).


Obdobie ukončenia konzumácie alkoholu:

12 g/deň, potom udržiavacia dávka 2 400 mg/deň.


Pediatrická populácia


Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou

U detí od 8 rokov a dospievajúcich je odporúčaná denná dávka 3,2 g, rozdelená do dvoch čiastkových dávok.


Starší pacienti

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ nižšie). Pri dlhodobej liečbe starších pacientov sa požaduje pravidelné hodnotenie klírensu kreatinínu, aby bolo možné podľa potreby upraviť dávkovanie.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek. Zohľadnite nasledovnú tabuľku a upravte dávku, podľa uvedeného. Aby ste mohli použiť túto dávkovaciu tabuľku, je potrebné odhadnúť klírens kreatinínu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcrv ml/min je možné odhadnúť na základe stanovenia sérového kreatinínu (mg/dl) podľa nasledovného vzorca:


[140 – vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr= ----------------------------------------------- (x 0,85 u žien)

72 x sérový kreatinín (mg/dl)


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna funkcia

> 80

zvyčajná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach

Ľahká porucha funkcie

50-79

2/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach

Stredne ťažká porucha funkcie

30-49

1/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach

Ťažká porucha funkcie

<30

1/6 zvyčajnej dennej dávky, jednorazovo

Konečné štádiá ochorenia obličiek

--

kontraindikované


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U pacientov s len poruchou funkcie pečene nie je nutná úprava dávky. U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ vyššie).


Spôsob podávania

Ak je potrebné parenterálne podávanie (napr. ťažkosti pri prehĺtaní, bezvedomie), piracetam injekčný roztok sa môže podávať intravenózne v tých istých odporúčaných denných dávkach (bez nutnosti ďalšieho riedenia) pomaly v priebehu niekoľkých minút alebo vo forme pomalej parenterálnej infúzie (kontinuálne v priebehu 24 hodín) (pozri časť 6.2).


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na piracetam alebo iný pyrolidónový derivát alebo na ktorúkoľvek

z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Krvácanie do mozgu

Konečné štádium ochorenia obličiek

Huntingtonova chorea


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na agregáciu doštičiek

V dôsledku účinku piracetamu na agregáciu doštičiek (pozri časť 5.1) sa odporúča opatrnosť u pacientov s ťažkým krvácaním, u pacientov s rizikom krvácania, ako sú gastrointestinálne vredy, u pacientov s poruchami krvnej zrážavosti, u pacientov s hemoragickou mozgovocievnou príhodou (CVA) v anamnéze, u pacientov podstupujúcich významný chirurgický výkon vrátane dentálnych chirurgických výkonov a u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá alebo antiagreganciá, vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej.


Renálna insuficiencia

Piracetam sa vylučuje obličkami, preto je potrebná opatrnosť v prípadoch obličkovej nedostatočnosti (pozri časť 4.2).


Starší pacienti

Pri dlhodobom podávaní piracetamu starším pacientom je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať klírens kreatinínu a v prípade potreby upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Prerušenie liečby

U pacientov s myoklóniou je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby, pretože to môže vyvolať náhly relaps alebo záchvaty kŕčov spôsobené vysadením lieku.


 1. Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Predpokladá sa, že potenciál interakcie s inými liekmi vedúci k zmenám vo farmakokinetike piracetamu je nízky, pretože približne 90 % dávky piracetamu sa vylučuje do moču v nezmenenej forme.


In vitro piracetam neinhibuje izoenzýmy CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 4A9/11 ľudského pečeňového cytochrómu P450 pri koncentráciách 142, 426 a 1422 µg/ml.

Pri koncentrácii 1422 µg/ml sa pozorovali mierne inhibičné účinky na CYP 2A6 (21 %) a 3A4/5 (11 %). Hodnoty inhibičných konštánt Ki pre inhibíciu týchto dvoch izoenzýmov CYP sú však značne vyššie ako 1422 µg/ml. Metabolická interakcia piracetamu s inými liekmi je preto nepravdepodobná.


Hormóny štítnej žľazy

Zmätenosť, podráždenosť a poruchy spánku sa vyskytli pri súčasnom podávaní piracetamu a extraktu štítnej žľazy (T3 + T4).


Acenokumarol

V publikovanej, jednoducho zaslepenej štúdii s pacientmi s ťažkou rekurentnou venóznou trombózou, piracetam v dávke 9,6 g denne neovplyvnil výšku dávok acenokumarolu nevyhnutnú na dosiahnutie INR 2,5 až 3,5, no v porovnaní s účinkami samotného acenokumarolu súčasné podávanie piracetamu v dávke 9,6 g/deň znížilo štatisticky významne agregáciu doštičiek, uvoľňovanie beta-tromboglobulínu aj hladiny fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII : C; VIII : vW : Ag; VIII : vW : RCo) ako aj viskozitu krvi a krvnej plazmy.


Antiepileptiká

Podávanie piracetamu v dávke 20 g denne počas 4 týždňov nezmenilo najvyššiu a najnižšiu hladinu antiepileptík (karbamazepínu, fenytoínu, fenobarbitalu, valproátu) v sére u pacientov s epilepsiou, ktorí dostávali stabilné dávky.


Alkohol

Súčasné podávanie alkoholu nemalo žiadny vplyv na hladinu piracetamu v sére a hladina alkoholu sa pri perorálnom podaní 1,6 g piracetamu nezmenila.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní piracetamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Piracetam prechádza placentárnou bariérou. Hodnoty liečiva u novorodenca dosahujú približne 70-90 % hodnôt u matky. Piracetam sa nemá používať počas gravidity pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ak prínos neprevýši riziká a ak si klinický stav gravidnej ženy nevyžaduje liečbu piracetamom.


Laktácia:

Piracetam sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Preto sa piracetam nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby piracetamom prerušiť. Musí sa vykonať rozhodnutie či prerušiť dojčenie alebo liečbu piracetamom po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali po podaní lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť.


 1. Nežiaduce účinky


a. Súhrn profilu bezpečnosti

Dvojito zaslepené, placebom kontrolované klinické alebo farmakoklinické skúšania, z ktorých sú dostupné kvantifikované údaje o bezpečnosti (získané z Documentation Data Bank spoločnosti UCB v júni 1997), zahŕňajú viac ako 3 000 jedincov užívajúcich piracetam bez ohľadu na indikáciu, liekovú formu, dennú dávku alebo populačné charakteristiky.


b. Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Nežiaduce účinky hlásené v klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia je definovaná podľa nasledujúcich dohodnutých kritérií: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov).

Údaje po uvedení lieku na trh nie sú dostatočné na podporu odhadu ich výskytu v liečených skupinách pacientov.


Trieda orgánového systému (MedRA)ČastéMenej častéZriedkavéNeznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému
Poruchy krvácania

Poruchy imunitného systému
Anafylaktoidná reakcia, precitlivenosť

Psychické poruchy

Nervozita

Depresia


Agitovanosť, anxieta, zmätenosť, halucinácie

Poruchy nervového systému

Hyperkinéza

Somnolencia


Ataxia, poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo

Poruchy cievTromboflebití-da,hypotenzia


Poruchy gastrointestinál-neho traktu
Bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nauzea, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Angioneurotic-ký edém, dermatitída, pruritus, urtikária

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia

Bolesť v mieste podania injekcie, pyrexia


Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšenie telesnej hmotnosti
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Hlásené predávkovanie piracetamom bolo s najvyšším perorálnym požitím 75 g. Krvavá hnačka s bolesťami brucha mala s najvyššou pravdepodobnosťou súvis s extrémne vysokou dávkou sorbitolu obsiahnutou v použitom lieku.

Nebol hlásený žiadny iný prípad s piracetamom, ktorý by poukazoval na ďalšie nežiaduce účinky špecificky súvisiace s predávkovaním.


Liečba predávkovania

Pri akútnom, významnom predávkovaní sa môže vyprázdniť žalúdok výplachom alebo vyvolaním vracania. Neexistuje špecifické antidotum pri predávkovaní piracetamom. Liečba predávkovania bude spočívať v liečbe symptómov a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť odstránenia piracetamu dialyzačným prístrojom je 50 až 60 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychostimulanciá, lieky používané pri ADHD a nootropiká. Iné psychostimulanciá a nootropiká.

ATC kód: N06BX03

Piracetam, účinná zložka injekčného roztoku Lucetam, je cyklickým derivátom kyseliny γ‑aminomaslovej (GABA). Je známy aj ako „nootropná" látka. Existuje množstvo návrhov definovania presného mechanizmu pôsobenia tejto látky. V dôsledku jeho spletitosti sa nenašlo presné vysvetlenie. Primárnym účinkom tohto lieku je zvýšenie a zlepšenie intelektuálnych funkcií, ako je učenie, pamäť a myslenie. Piracetam pôsobí na nervové bunky prostredníctvom zvyšovania metabolizmu nukleotidov. Usudzuje sa, že pôsobí aj prostredníctvom komplexu interferujúceho s glutamátovou, acetylcholínovou, noradrenalínovou, dopamínovou a 5-hydroxytryptamínovou neurotransmisiou. Podstatné sú aj jeho účinky na proteínový/lipidový metabolizmus. Výsledkom je následný nárast využitia kyslíka a glukózy v mozgu.


Iným opísaným účinkom lieku je jeho zvýšená inhibícia agregácie krvných doštičiek. Tiež umožňuje prekonať poruchy mikrocirkulácie v mozgovom tkanive spôsobené deformovanými červenými krvinkami. Podľa údajov získaných z experimentov na zvieratách sa piracetam pokladá za látku ochraňujúcu mozog pred hypoxiou, traumou, nevratným poškodením, účinkom chemických toxínov (vrátane alkoholu) a elektrokonvulziami, či aspoň potláčajúcu ich škodlivé účinky. Nemá sedatívny ani anxiolytický účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Lieková farmakokinetika intravenózne podaného piracetamu sa študovala na niektorých živočíšnych modeloch ako aj na zdravých dobrovoľníkoch. U myší a potkanov boli farmakokinetické parametre nasledujúce:


Druh

IV dávka (mg/kg)

t1/2 (h)

Vd (L/kg)

AUC (mg/L.h)

CL (ml/min/kg)

Myš

10

0,51

0,57

12,88

12,94

Myš

50

0,56

0,59

68,75

12,12

Myš

250

0,52

0,64

292,25

14,25

Potkan

10

1,16

0,77

21,71

7,67

Potkan

20

1,12

0,60

134,02

6,22

Potkan

250

1,14

0,63

650,59

6,40


U zdravých dobrovoľníkov sa farmakokinetika piracetamu sledovala po i.v. a aj perorálnom podaní. Zistenia boli podobné po každom podaní.


Distribúcia

Eliminačný polčas lieku je 4-5 hodín v plazme, a 6-8 hodín v CSF (cerebro-spinálna tekutina). Vysoké koncentrácie lieku sa zisťujú v mozgovej kôre, mozočku a v početných bazálnych gangliách.


Biotransformácia

Liek sa v tele nemetabolizuje.


Eliminácia

Piracetam sa primárne vylučuje nezmenený močom. Liek preniká placentou a vylučuje sa do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútne toxické účinky piracetamu sa hodnotili testovaním na potkanoch, myšiach a psoch v skupinách po 10-30 zvierat v experimente. U hlodavcov a psov bola po jednotlivej perorálnej dávke piracetamu hodnota LD50>10 g/kg. Výsledkom jednotlivej i.v. dávky boli hodnoty LD50>8 g/kg u hlodavcov a LD50>5 g/kg u psov. V oboch štúdiách došlo k uhynutiu zvierat 24 hodín resp. 1 týždeň po podaní dávky potkanom resp. myšiam. Možno uzavrieť, že akútna toxicita piracetamu je zanedbateľná.


Štúdium akútnej toxicity sa vykonalo aj podaním opakovanej dávky potkanom a psom. Subkutánne (dávky 100 mg/kg), perorálne (6 g/kg) a intravenózne (100, 320 a 1 000 mg/kg) denné podávanie počas dlhšieho obdobia (4-5 týždňov) nevyvolalo žiadne zmeny pri makroskopickom a mikroskopickom vyšetrení tkanív rozličných orgánových systémov. Hematologické, biochemické a EKG parametre sa zaznamenávali pred, počas a po experimentoch, pričom žiaden z parametrov neprekročil v dôsledku liečby normálne hodnoty alebo hodnoty zistené v kontrolnej skupine.


Chronická toxicita

Potkany, ktorým sa podávali perorálne dávky 100, 300 a 1 000 mg/kg piracetamu denne počas 6 mesiacov, 5 dní v týždni, boli posudzované vo 8. týždni, 3. a 6. mesiaci štúdie. Neboli zaznamenané žiadne klinické (vrátane správania a telesnej hmotnosti) ani hematologické zmeny pokusných zvierat oproti kontrolnej skupine. Vyšetrenie orgánov po utratení zvierat nepreukázalo žiadny dôkaz zmien, ktoré by boli vyvolané podávaním lieku.


Na psoch sa vykonala jednoročná štúdia zvyšovania dávok. Úvodné dávky 1 g/kg sa podávali počas 4 týždňov, zvýšili sa na 3 g/kg v nasledujúcich 3 týždňoch a potom na 6 g/kg počas ďalších 31 týždňov. Posledné zvýšenie dávky bolo na 10 g/kg počas posledných 13 týždňov. Vyšetrenie zvierat sa vykonalo pre začiatkom podávania, vo 4., 8., 12., 18., 38. a 50. týždni štúdie. Všetky zaznamenané nálezy podporujú stanovisko, že piracetam nemá žiadne toxické účinky napriek dlhodobej liečbe a pomerne vysokému dávkovaniu.


Reprodukčná toxicita

Vykonali sa štúdie s dávkami od 300 do 2 700 mg/kg na samcoch aj na samiciach potkanov v rozličnom čase pred párením. Účelom štúdií bolo vyhodnotiť sexuálne správanie zvierat a ich rozmnožovaciu schopnosť, správanie samíc počas tehotenstva a vrhu, trvanie a typ vrhu a tiež materinský pud a schopnosť laktácie. Piracetam podaný až 60 dní pred kopuláciou negatívne neovplyvnil žiaden z týchto parametrov.


Teratogenita

Teratogénne a embryotoxické vlastnosti piracetamu sa vyšetrovali na myšiach, králikoch a potkanoch v dávkach medzi 100 a 2 700 mg/kg. Zisťovala sa telesná hmotnosť samíc, počet živých a mŕtvych plodov, makro- a mikroskopické malformácie orgánov a kostry a tiež počet rezorpčných a regresných bodov. Na základe všetkých experimentálnych správ sa dospelo k spoľahlivému záveru, že piracetam nemá žiaden teratogénny účinok v porovnaní s výsledkami podávania potvrdených teratogénnych látok pri podobných experimentálnych podmienkach.


Mutagenita

V zmysle štúdií na kmeňoch Salmonella typhimurium a E. coli neboli podané správy o žiadnych mutagénnych účinkoch piracetamu.


Karcinogenita

Neboli predložené žiadne správy o možnom karcinogénnom účinku piracetamu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Octan sodný, kyselina octová 98%, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Lucetam injekčný roztok je kompatibilný s nasledujúcimi infúznymi roztokmi:


Glukóza 5%, 10%, 20% roztok

Fruktóza 5%, 10%, 20% roztok

Levulóza 5% roztok

Chlorid sodný 0,9% roztok

Dextran 40 10% v 0,9% NaCl roztok

Dextran 100 6% v 0,9% NaCl roztok

Ringerov roztok

Laktovaný Ringerov roztok

Manitol-Dextran

Sterilný HAES roztok 6%


Rekonštituovaný infúzny roztok piracetamu je stabilný najmenej 24 hodín.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálneupozornenia na uchovávani


Uchovávajte pri teplote do do 25 0C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: sklenené (typ I) ampulky tvaru B s dvomi tmavočervenými kódovacími krúžkami a jedným bielym bodom zlomu, PVC púzdro s prepážkami

Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informáca pre používateľa.


Veľkosť balenia:

10 x 1 g / 5 ml

4 x 3 g / 15 ml

20 x 3 g / 15 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


Proces otvárania (pre pravákov):

V ľavej ruke držte telo ampulky medzi palcom a ohnutým ukazovákom. Ampulku držte farebnou časťou nahor (obrázok 1.)! Uchopte hrdlo medzi palec a ohnutý ukazovák vašej druhej (pravej) ruky. Palec musí prekrývať bod na ampulke (obrázok 2.). Stlačením pravého palca a vytvorením protitlaku ľavým ukazovákom vyviňte mierny a konštatný pružný pohyb bez pohnutia rukami od seba alebo bližšie k sebe (obrázok 3.). Krk ampulky môže prasknúť kedykoľvek po použití počiatočného tlaku a nemusíte cítiť kedy sa ampulka zlomí (obrázok 4.).7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri ul. 30-38, 1106 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0144/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.4.2001

Dátum posledného predĺženia: 11.05.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

10Lucetam