+ ipil.sk

Lucetam 1200 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/07159, 2011/07163

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/07162


Písomná informácia pre používateľa


Lucetam 400 mg

Lucetam 800 mg

Lucetam 1200 mg

filmom obalené tablety

piracetam


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 4 týždňov alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lucetam a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Lucetam

3. Ako užívať Lucetam

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lucetam

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lucetam a na čo sa používa


Piracetam priamym účinkom priaznivo ovplyvňuje funkciu mozgových buniek v oblasti učenia a pamäti, bdelosti a vedomia ako u zdravých ľudí, tak aj u chorých, ktorí majú funkčné poruchy mozgu. Bežne nevyvoláva sedáciu (útlm).


Piracetam sa používa u dospelých pacientov na:

 • Symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu – porucha mozgovej činnosti, ako je strata pamäti, porucha pozornosti a nedostatok motivácie.

 • liečbu samotnej kortikálnej myoklónie (mimovoľné zášklby jednotlivých svalov) alebo v kombinácii.

 • liečbu vertiga (pocit, že sa točíte vy alebo celé vaše okolie) a s ním spojených porúch rovnováhy, s výnimkou závratu cievneho alebo psychického pôvodu.

 • prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.


Piracetam sa používa u detí a dospievajúcich na:

 • liečbu dyslexie (porucha, pri ktorej má dieťa poruchu reči a problémy s čítaním, ktoré nie sú výrazom postihnutia inteligencie), v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia.

 • prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.


2. Čo potrebujete vedeiť skôr, ako užijete Lucetam


Neužívajte Lucetam:

- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Lucetamu,

- ak máte krvácanie do mozgu,

- ak máte konečné štádium ochorenia obličiek,

- ak máte vzácne dedičné ochorenie mozgu - Huntingtonovu choreu.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Lucetam.

- ak máte poškodenú funkciu obličiek, pred začiatkom liečby sa porozprávajte s lekárom. V prípade potreby budete užívať zníženú dávku.

- ak máte poruchu zrážavosti krvi, žalúdočné a dvanástnikové vredy, ak ste prekonali mŕtvicu, užívate antikoagulanciá alebo antiagreganciá (lieky zabraňujúce vzniku krvných zrazenín v cievach), vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovejalebo musíte absolvovať operáciu, či rozsiahlejší zubný zákrok, poraďte sa so svojím lekárom.


Iné lieky a Lucetam

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Zaznamenal sa prípad vzájomného ovplyvňovania účinku piracetamu (liečivo lieku Lucetam) a účinku súbežne podávaného lieku s výťažkom zo štítnej žľazy (T3 a T4), pri ktorom sa pozorovali príznaky zmätenosti, podráždenia a poruchy spánku.

 • Súbežné užívanie antikoagulancia (liek proti zrážaniu krvi) acenokumarolu viedlo k zosilneniu účinku tohto lieku zabraňujúcemu zrážaniu krvi.


Lucetam a jedlo, nápoje

Jedlo vstrebávanie piracetamu výrazne neovplyvňuje.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Lucetam sa môže používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Lucetam sa vylučuje do materského mlieka u ľudí, preto sa nemá užívať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby Lucetamom prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vzhľadom na nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali po užití lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť.


3. Ako užívať Lucetam


Vždy užívajte Lucetam presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ako a kedy máte Lucetam užívať

Uvedené pokyny platia iba v prípade, že vám lekár nedal iné pokyny o užívaní lieku. V takomto prípade užívajte liek presne podľa pokynov lekára.

Tablety sa majú prehĺtať a zapíjať tekutinou.


Liečba organických psychosyndrómov a kognitívnej (poznávacej) a psychickej dysfunkcie (poruchy)

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, t.j. 3-6 tabliet 800 mg alebo 2-4 tablety 1200 mg. Denná dávka má byť rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok.


Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu (mimovoľné zášklby jednotlivých svalov mozgového pôvodu)

Denná dávka sa má začať 7,2 g, t.j. 9 tabletami 800 mg alebo 6 tabletami 1200 mg, a má sa zvyšovať o 4,8 g každé tri alebo štyri dni až na maximálne 24 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok. Lucetam užívajte až do odznenia príznakov.

Dávka sa stanovuje individuálne pre každého pacienta liečebným pokusom. V závažných prípadoch navštívte svojho ošetrujúceho lekára.


Liečba vertiga (závrat)

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, t.j. 3-6 tabliet 800 mg alebo 2-4 tablety 1200 mg, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok.


Na prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti)

Odporúčaná denná dávka na prevenciu je 160 mg/kg perorálne (ústami), rozdelená do štyroch

čiastkových dávok. Presné dávkovanie pri tejto indikácii určí lekár. Toto preventívne podávanie pri kosáčikovitej anémii musí byť trvalé.

Dávka nižšia ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné užívanie môže viesť k zhoršeniu daného ochorenia.


Použitie u detí a dospievajúcich


Lucetam sa môže podávať deťom od 3 rokov, ktoré majú kosáčikovitú anémiu v dávke, ktorú určí lekár. Piracetam sa podával obmedzenému počtu detí vo veku 1 až 3 rokov.


Liečba dyslexie (porucha, pri ktorej má dieťa poruchu reči a problémy s čítaním) v kombinácii s logopédiou

U detí od 8 rokov a dospievajúcich je odporúčaná denná dávka 3,2 g, t.j. 2-krát denne 4 tablety 400 mg, alebo 2-krát denne 2 tablety 800 mg zvyčajne po celý školský rok.


Ak máte ochorenie obličiek, môžete liek užívať len na odporúčanie lekára a lekár vám môže predpísať inú dávku.


Spôsob užívania

Tablety treba užívať s dostatočným množstvom tekutín (1 – 2 dl) pred jedlom.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť.


Dĺžka liečby

Bez dohody s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 8 týždňov. Ak sa do 4 týždňov príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršia, alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky alebo nejaké iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.


Ak užijete viac Lucetamu, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili vyššiu dávku lieku ako ste mali, informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika, ktorý rozhodne v prípade potreby o ďalších opatreniach.


Ak zabudnete užiť Lucetam

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Lucetam môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Frekvencia výskytu možných vedľajších účinkov je určená na základe nasledovných pravidiel: veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10); časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100); menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000); zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000); veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000); neznáme: nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: poruchy krvácania


Poruchy imunitného systému

Neznáme:anafylaktoidná reakcia (reakcia podobná alergickej reakcii), precitlivenosť


Psychické poruchy

Časté: nervozita

Menej časté: depresia

Neznáme: agitovanosť (chorobný nepokoj), úzkosť, zmätenosť, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a mimovoľné pohyby)

Menej časté: nespavosť

Neznáme: ataxia (porucha koordinácie pohybov), poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia (nespavosť)


Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme: vertigo (závrat)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nevoľnosť, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: angioneurotický edém (opuch na rôznych miestach organizmu), dermatitída (zápal kože), svrbenie, žihľavka


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: asténia (slabosť)


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: zvýšená telesná hmotnosť


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Lucetam


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Lucetam po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lucetam obsahuje


Liečivo je piracetam.

Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, polyvidón, makrogol, dibutylester kyseliny sebakovej, oxid titaničitý (E 171), mastenec, etylcelulóza, hypromelóza.


Ako vyzerá Lucetam a obsah balenia


Filmom obalené tablety v hnedých liekovkách s umelohmotným bezpečnostným uzáverom a absorbérom vibrácií v papierovej škatuľke.

Biele alebo skoro biele oválne vypuklé tablety bez vône so znakom E241 (400 mg tablety), E242 na jednej strane a deliacou ryhou na oboch stranách (800 mg tablety) a s E243 (1200 mg tablety).


Lucetam 400 mg filmom obalené tablety:

60 filmom obalených tabliet.

Lucetam 800 mg filmom obalené tablety:

30 filmom obalených tabliet.

Lucetam 1200 mg filmom obalené tablety:

20 alebo 60 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106, Budapešť, Keresztúri út 30-38,

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-9900 Körmend, Mátyás király út 65.

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v novembri 2012.

5

Lucetam 1200 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev č.: 2011/07162


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Lucetam 400 mg

Lucetam 800 mg

Lucetam 1200 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Lucetam 400 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 400 mg piracetamu.

Lucetam 800 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 800 mg piracetamu.

Lucetam 1200 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 1 200 mg piracetamu.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Lucetam 400 mg: biele alebo skoro biele oválne konvexné tablety bez vône so znakom E241.

Lucetam 800 mg: biele alebo skoro biele oválne konvexné tablety bez vône so znakom E242 na jednej strane a deliacou ryhou na oboch stranách.

Deliaca ryha neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky, iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie.

Lucetam 1200 mg: biele alebo skoro biele oválne konvexné tablety bez vône so znakom E243.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 1. Terapeutické indikácie


Dospelí

Symptomatická liečba organického psychosyndrómu, u ktorého sa liečbou zlepšujú poruchy pamäti, poruchy pozornosti a nedostatok motivácie.

Liečba samotnej kortikálnej myoklónie alebo v kombinácii.

Liečba vertiga a s ním spojených porúch rovnováhy, s výnimkou závratu vazomotorického alebo psychického pôvodu.

Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii.


Deti a dospievajúci

Liečba dyslexie, v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia.

Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii.


 1. Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Symptomatická liečba organických psychosyndrómov

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do dvoch alebo troch

čiastkových dávok.


Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu

Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé tri alebo štyri dni až na maximálne 24 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok. Liečba inými liekmi proti myoklónii sa musí udržiavať na rovnakej dávke. V závislosti od získaného klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.


Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, až kým pretrváva ochorenie mozgu. U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé dva dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé tri alebo štyri dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov kŕčov (z dôvodu vysadenia)).


Liečba vertiga

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g rozdelená do dvoch alebo troch

čiastkových dávok.


Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii

Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.

Dávka nižšia ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné užívanie môže viesť k relapsu kríz.


Deti a dospievajúci:


Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou

U detí od 8 rokov a mladistvých je odporúčaná denná dávka 3,2 g, rozdelená do dvoch čiastkových dávok.


Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii

Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.


Dávka nižšia ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné užívanie môže viesť k relapsu kríz.


Piracetam sa môže podávať deťom od 3 rokov, ktoré majú kosáčikovitú anémiu v odporúčanej dennej dávke (mg/kg). Piracetam sa podával obmedzenému počtu detí vo veku 1 až 3 rokov.


Starší pacienti

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ nižšie). Pri dlhodobej liečbe starších pacientov sa požaduje pravidelné hodnotenie klírensu kreatinínu, aby bolo možné podľa potreby upraviť dávkovanie.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek. Zohľadnite nasledovnú tabuľku a upravte dávku, podľa uvedeného. Aby ste mohli použiť túto dávkovaciu tabuľku, je potrebné odhadnúť klírens kreatinínu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcrv ml/min je možné odhadnúť na základe stanovenia sérového kreatinínu (mg/dl) podľa nasledovného vzorca:


[140 – vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr=----------------------------------------------- (x 0,85 u žien)

72 x sérový kreatinín (mg/dl)


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna funkcia

> 80

zvyčajná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach

Ľahká porucha funkcie

50-79

2/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach

Stredne ťažká porucha funkcie

30-49

1/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach

Ťažká porucha funkcie

<30

1/6 zvyčajnej dennej dávky, jednorazovo

Konečné štádiá ochorenia obličiek

--

kontraindikované


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene:

U pacientov s len poškodením funkcie pečene nie je nutná úprava dávky. U pacientov s poškodením funkcie pečene a obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ vyššie).


Spôsob podania

Piracetam sa má podávať perorálne a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Filmom obalené tablety sa majú prehĺtať a zapíjať tekutinou. Dennú dávku sa odporúča užívať rozdelenú do dvoch až štyroch čiastkových dávok.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na piracetam alebo iný pyrolidónový derivát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Piracetam je kontraindikovaný u pacientov s krvácaním do mozgu.

Piracetam je kontraindikovaný u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek.

Piracetam sa nesmie podávať pacientom s Huntingtonovou choreou.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na agregáciu doštičiek

V dôsledku účinku piracetamu na agregáciu doštičiek (pozri časť 5.1) sa odporúča opatrnosť u pacientov s ťažkým krvácaním, u pacientov s rizikom krvácania, ako sú gastrointestinálne vredy, u pacientov s poruchami krvnej zrážavosti, u pacientov s hemoragickou mozgovocievnou príhodou (CVA) v anamnéze, u pacientov podstupujúcich významný chirurgický výkon vrátane dentálnych chirurgických výkonov a u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá alebo antiagreganciá, vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej.


Renálna insuficiencia

Piracetam sa vylučuje obličkami, preto je potrebná opatrnosť v prípadoch obličkovej nedostatočnosti (pozri časť 4.2).


Starší pacienti

Pri dlhodobom podávaní piracetamu starším pacientom je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať klírens kreatinínu a v prípade potreby upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Prerušenie liečby

U pacientov s myoklóniou je potrebné sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby, pretože to môže vyvolať náhly relaps alebo záchvaty kŕčov spôsobené vysadením lieku.


Kosáčikovitá anémia

U pacientov s kosáčikovitou anémiou môže viesť podávanie dávky nižšej ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné podávanie k relapsu alebo krízam.

 1. Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Predpokladá sa, že potenciál interakcie s inými liekmi vedúci k zmenám vo farmakokinetike piracetamu je nízky, pretože približne 90 % dávky piracetamu sa vylučuje do moču v nezmenenej forme.


In vitro piracetam neinhibuje izoenzýmy CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 4A9/11 ľudského pečeňového cytochrómu P450 pri koncentráciách 142, 426 a 1422 µg/ml.

Pri koncentrácii 1422 µg/ml sa pozorovali mierne inhibičné účinky na CYP 2A6 (21 %) a 3A4/5 (11 %). Hodnoty inhibičných konštánt Ki pre inhibíciu týchto dvoch izoenzýmov CYP sú však značne vyššie ako 1422 µg/ml. Metabolická interakcia piracetamu s inými liekmi je preto nepravdepodobná.


Hormóny štítnej žľazy

Zmätenosť, podráždenosť a poruchy spánku sa vyskytli po súčasnom podávaní piracetamu a extraktu štítnej žľazy (T3 + T4).


Acenokumarol

V publikovanej jednoducho zaslepenej štúdii s pacientmi s ťažkou rekurentnou venóznou trombózou piracetam v dávke 9,6 g denne neovplyvnil výšku dávok acenokumarolu nevyhnutnú na dosiahnutie INR 2,5 až 3,5, no v porovnaní s účinkami samotného acenokumarolu súčasné podávanie piracetamu v dávke 9,6 g/deň znížilo štatisticky významne agregáciu doštičiek, uvoľňovanie beta-tromboglobulínu aj hladiny fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII : C; VIII : vW : Ag; VIII : vW : RCo) ako aj viskozitu krvi a krvnej plazmy.


Antiepileptiká

Podávanie piracetamu v dávke 20 g denne počas 4 týždňov nezmenilo najvyššiu a najnižšiu hladinu antiepileptík (karbamazepínu, fenytoínu, fenobarbitalu, valproátu) v sére u pacientov s epilepsiou, ktorí dostávali stabilné dávky.


Alkohol

Súčasné podávanie alkoholu nemalo žiadny vplyv na hladinu piracetamu v sére a hladina alkoholu sa pri perorálnom podaní 1,6 g piracetamu nezmenila.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní piracetamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Piracetam prechádza placentárnou bariérou. Hodnoty liečiva u novorodenca dosahujú približne 70-90 % hodnôt u matky. Piracetam sa nemá používať počas gravidity pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné, ak prínos nepresiahne riziká a ak si klinický stav gravidnej ženy nevyžaduje liečbu piracetamom.


Laktácia:

Piracetam sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Preto sa piracetam nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby piracetamom prerušiť. Musí sa vykonať rozhodnutie či prerušiť dojčenie alebo liečbu piracetamom po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali po podaní lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn profilu bezpečnosti

Dvojito zaslepené, placebom kontrolované klinické alebo farmakoklinické skúšania, z ktorých sú dostupné kvantifikované údaje o bezpečnosti, zahŕňajú viac ako 3000 jedincov užívajúcich piracetam bez ohľadu na indikáciu, liekovú formu, dennú dávku alebo populačné charakteristiky.


Zoznam nežiaducich účinkov

Nežiaduce účinky hlásené v klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledujúcom prehľade podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia je definovaná podľa nasledujúcich dohodnutých kritérií: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov).

Údaje po uvedení lieku na trh nie sú dostatočné na podporu odhadu ich výskytu v liečených skupinách pacientov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: poruchy krvácania


Poruchy imunitného systému

Neznáme:anafylaktoidná reakcia, precitlivenosť


Psychické poruchy

Časté: nervozita

Menej časté: depresia

Neznáme: agitovanosť, anxieta, zmätenosť, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: hyperkinéza

Menej časté: somnolencia

Neznáme: ataxia, poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia


Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme: vertigo


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nauzea, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: angioneurotický edém, dermatitída, pruritus, urtikária


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: asténia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: zvýšená telesná hmotnosť


 1. Predávkovanie


Symptómy

Nebol hlásený žiadny iný prípad s piracetamom, ktorý by poukazoval na ďalšie nežiaduce účinky špecificky súvisiace s predávkovaním.


Hlásené predávkovanie piracetamom bolo s najvyšším perorálnym požitím 75 g. Krvavá hnačka s bolesťami brucha mala s najvyššou pravdepodobnosťou súvis s extrémne vysokou dávkou sorbitolu obsiahnutou v použitom lieku.


Liečba predávkovania

Pri akútnom, významnom predávkovaní sa môže vyprázdniť žalúdok výplachom alebo vyvolaním vracania. Neexistuje špecifické antidotum pri predávkovaní piracetamom. Liečba predávkovania bude spočívať v liečbe symptómov a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť odstránenia piracetamu dialyzačným prístrojom je 50 až 60 %.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

ATC kód: N06B X03.


Mechanizmus účinku

Liečivo piracetam je pyrolidón (2-oxo-1-pyrolidín-acetamid), cyklický derivát kyseliny gama-amino-maslovej (GABA).


Dostupné údaje naznačujú, že základný mechanizmus účinku piracetamu nie je špecifický ani pre bunky, ani pre orgány. Piracetam sa fyzikálne viaže v závislosti od dávky k polárnej hlavici membránových fosfolipidov, vyvoláva obnovenie lamelárnej štruktúry membrány charakterizované vytváraním komplexov lieku a fosfolipidu. To pravdepodobne vedie k zlepšeniu stability membrány, takže membránové a transmembránové proteíny si môžu udržať alebo obnoviť trojrozmernú štruktúru, ktorá je nevyhnutná pre ich funkciu. Piracetam pôsobí na neuróny a vaskulárny systém.


Vplyv na neuróny

Na úrovni neurónov pôsobí piracetam na membrány rôznymi spôsobmi. U zvierat piracetam zlepšuje viacero typov neurotransmisie, primárne prostredníctvom postsynaptickej modulácie denzity a aktivity receptora. Tak ako u zvierat, aj u ľudí sa zlepšovali funkcie zapojené do kognitívnych procesov, ako je učenie, pamäť, pozornosť a vedomie, a to ako u normálnych jedincov, tak pri nedostatočnosti, bez toho, aby mal piracetam sedatívny alebo psychostimulačný účinok. Piracetam chráni a obnovuje kognitívne schopnosti u zvierat aj u ľudí po rôznych mozgových poškodeniach, napríklad hypoxiou, intoxikáciou a elektrošokovou terapiou. Podľa hodnotenia výsledkov EEG (elektroencefalografie) a psychometrických hodnotení chráni pred zmenami mozgovej funkcie a výkonu vyvolanými hypoxiou.


Účinky na vaskulárny systém

Hemoreologické účinky piracetamu na krvné doštičky, červené krvinky a cievne steny spočívajú v zvyšovaní deformability erytrocytov a znížení agregácie krvných doštičiek, adhézie erytrocytov na cievne steny a kapilárnych vazospazmov.


Účinky na červené krvinky:

U pacientov s kosáčikovitou anémiou zlepšuje piracetam deformabilitu membrány erytrocytov, znižuje viskozitu krvi a zabraňuje tvorbe rouleaux (zhlukov tvaru stĺpcov mincí).

Účinky na krvné doštičky:

V otvorených štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi a s pacientmi s Raynaudovým fenoménom sa zvýšenie dávky piracetamu až na 12 g spájalo so znížením funkcií krvných doštičiek v závislosti od dávky v porovnaní s hodnotami pred liečbou (testy agregácie vyvolané ADP, kolagénom, adrenalínom a uvoľňovaním ßTG) bez významnej zmeny v počte krvných doštičiek. V týchto štúdiách piracetam predlžoval čas krvácania.


Účinky na krvné cievy:

V štúdiách na zvieratách inhiboval piracetam cievne spazmy a pôsobil proti účinkom rôznych spazmogénnych činidiel. Nemal žiadnu vazodilatačnú účinnosť a nevyvolával „steal“ efekt, nemal ani hypotenzívne účinky. U zdravých dobrovoľníkov znižoval piracetam adhéziu červených krviniek na vaskulárny endotel a mal tiež priamy stimulačný účinok na syntézu prostacyklínu v zdravom endoteli.


Účinky na koagulačné faktory:

U zdravých dobrovoľníkov znižoval piracetam podávaný v dávke až 9,6 g hodnoty fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII: C; VIII R: AG; VIII R: vW) v plazme oproti hodnotám pred liečbou o 30 až 40 %, a predlžoval čas krvácania. U pacientov s primárnym aj sekundárnym Raynaudovým fenoménom znižoval piracetam podávaný v dávke 8 g denne počas 6 mesiacov hodnoty fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII: C; VIII R: AG; VIII R: vW (RCF)) v plazme oproti hodnotám pred liečbou o 30 až 40 %, znižoval viskozitu plazmy a predlžoval čas krvácania.

V inej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa nezistil štatisticky významný rozdiel medzi piracetamom (do 12 g dvakrát denne) a placebom, pokiaľ ide o účinky na parametre hemostázy a čas krvácania.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetický profil piracetamu je lineárny a nezávislý od času, s nízkymi rozdielmi medzi jedincami pri veľkom rozpätí dávok. To zodpovedá vysokej permeabilite, vysokej rozpustnosti a minimálnemu metabolizmu piracetamu. Eliminačný polčas piracetamu v plazme je 5 hodín. Je podobný u dospelých dobrovoľníkov a u pacientov. U starších pacientov (primárne kvôli zhoršenému renálnemu klírensu) a u jedincov so zhoršenou funkciou obličiek je dlhší. Plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave sa dosahujú v priebehu 3 dní podávania.


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa piracetam rýchlo a extenzívne absorbuje. Pri podaní nalačno sa najvyššia koncentrácia v plazme dosahuje 1 hodinu po podaní. Absolútna biologická dostupnosť perorálnych piracetamových foriem sa blíži k 100 %. Jedlo neovplyvňuje mieru absorpcie piracetamu, ale znižuje hodnotu Cmaxo 17 % a zvyšuje hodnotu tmaxz 1 na 1,5 hodiny. Maximálna plazmatická koncentrácia po perorálnom podaní obvykle predstavuje 84 µg/ml pri podaní jednorazovej dávky 3,2 g a 115 µg/ml pri opakovanom podávaní dávky 3,2 g trikrát denne.


Distribúcia

Piracetam sa neviaže na bielkoviny plazmy a jeho distribučný objem sa približne rovná 0,6 l/kg. Piracetam prestupuje hematoencefalickou bariérou a nachádza sa v mozgovomiešnom moku po intravenóznom podaní. V mozgovomiešnom moku sa hodnoty tmaxdosiahli asi 5 hodín po podaní a polčas predstavoval asi 8,5 hodiny. U zvierat sa najvyššie koncentrácie piracetamu v mozgu zistili v mozgovej kôre (frontálneho, parietálneho a okcipitálneho laloku), v kôre mozočku a v bazálnych gangliách. Piracetam difunduje do všetkých typov tkanív okrem adipóznych tkanív, prestupuje placentou a preniká membránami izolovaných červených krviniek.


Biotransformácia

Nie je známe, že by sa piracetam metabolizoval v ľudskom tele. Tento poznatok podporuje dĺžka eliminačného polčasu v plazme u anurických pacientov s vysokým obsahom látky v moči.


Eliminácia

Eliminačný polčas piracetamu z plazmy u dospelých je asi 5 hodín po intravenóznom i perorálnom podaní. Zdanlivý klírens je 80-90 ml/min. Hlavná cesta vylučovania je prostredníctvom moču, ktorým sa vylúči 80-100 % dávky. Piracetam sa vylučuje glomerulárnou filtráciou.


Linearita

Farmakokinetika piracetamu je lineárna pri rozpätí dávok od 0,8 do 12 g.

Farmakokinetické premenné ako polčas a klírens sa nemenia s ohľadom na dávku a trvanie liečby.


Charakteristické vlastnosti u pacientov

Pohlavie

V jednej bioekvivalenčnej štúdii porovnávajúcej liekové formy pri dávke 2,4 g boli hodnoty Cmaxa AUC približne o 30 % vyššie u žien (n = 6) v porovnaní s mužmi (n = 6). Hodnoty klírensu upravené na základe telesnej hmotnosti však boli porovnateľné.


Rasa

Formálne farmakokinetické štúdie vplyvu rasy nie sú vykonané. Porovnanie medzi štúdiami, ktorých sa zúčastnili jedinci bielej a žltej rasy však ukazujú, že farmakokinetika piracetamu bola u oboch rás porovnateľná.

Pretože piracetam sa vylučuje primárne prostredníctvom obličiek a nie sú žiadne významné rozdiely medzi rasami, čo sa týka klírensu kreatinínu, rozdiely vo farmakokinetike spôsobené rasou sa nepredpokladajú.


Starší pacienti

U starších pacientov sa polčas piracetamu zvyšuje a zvýšenie má vzťah k zníženiu funkcie obličiek v tejto skupine pacientov (pozri časť 4.2).


Deti

Neuskutočnila sa žiadna formálna farmakokinetická štúdia zameraná na deti.


Zhoršená funkcia obličiek

Klírens piracetamu koreluje s klírensom kreatinínu. Preto sa u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek odporúča upraviť dennú dávku piracetamu podľa klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2). U anurických jedincov v konečnom štádiu renálneho zlyhania sa eliminačný polčas piracetamu zvyšuje až na 59 hodín. Čiastočné odstránenie piracetamu dosahovalo 50-60 % pri obvyklej štvorhodinovej dialýze.


Zhoršená funkcia pečene

Vplyv zhoršenia funkcie pečene na farmakokinetiku piracetamu sa nehodnotil. Pretože sa 80-100 % dávky vylučuje močom ako nezmenené liečivo, nepredpokladá sa, že by samotné zhoršenie funkcie pečene malo významný vplyv na elimináciu piracetamu.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje naznačujú, že piracetam má nízky potenciál toxicity. Štúdie s jednorazovou dávkou nepreukázali žiadnu nezvratnú toxicitu po perorálnom podaní 10 g/kg u myší, laboratórnych potkanov a psov. Pri štúdiách chronickej toxicity s opakovanými dávkami sa nezistil žiadny cieľový orgán toxicity u myší (až 4,8 g/kg/deň) a laboratórnych potkanov (až 2,4 g/kg/deň). Po perorálnom podávaní piracetamu psom po dobu jedného roku v dávke, ktorá sa zvyšovala z 1 na 10 g/kg/deň, sa pozorovali mierne účinky na gastrointestinálny systém (vracanie, zmena konzistencie stolice, zvýšená spotreba vody). Podobne sa toxické účinky nepozorovali pri intravenóznom podávaní až 1 g/kg/deň počas 4-5 týždňov laboratórnym potkanom a psom.


V štúdiách in vitroa in vivosa nezistil potenciál genotoxicity ani kancerogénny potenciál.


 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


 1. Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát, polyvidón, makrogol, dibutylester kyseliny sebakovej, oxid titaničitý (E 171), mastenec, etylcelulóza, hypromelóza.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné


 1. Čas použiteľnosti


 1. rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Filmom obalené tablety v hnedých liekovkách s umelohmotným bezpečnostným uzáverom a absorbérom vibrácií, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Lucetam 400 mg: 60 filmom obalených tabliet

Lucetam 800 mg: 30 filmom obalených tabliet

Lucetam 1200 mg: 20 alebo 60 filmom obalených tabliet


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Lucetam 400 mg: 06/0248/00-S

Lucetam 800 mg: 06/0249/00-S

Lucetam 1200 mg: 06/0019/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Lucetam 400 mg, Lucetam 800 mg: Dátum prvej registrácie: 21.7.2000

Dátum predĺženia registrácie: 16.07.2007 - bez časového

obmedzenia

Lucetam 1200 mg: Dátum prvej registrácie: 24.1.2001

Dátum predĺženia registrácie: 16.07.2007 - bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2012

- 10 -Lucetam 1200 mg