+ ipil.sk

LUCRIN DEPOT 11,25 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/07036 – Z1A


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


LUCRIN DEPOT 11,25 mg

Leuprorelíniumacetát


Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia, ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lucrin Depot 11,25 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Lucrin Depot 11,25 mg

3. Ako používať Lucrin Depot 11,25 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lucrin Depot 11,25 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lucrin Depot 11,25 mg a na čo sa používa


Lucrin Depot 11,25 mg pôsobí na hypofýzu (podmozgová žľaza), ktorá reguluje tvorbu testosterónu (mužský pohlavný hormón) a estrogénu (ženský pohlavný hormón). Lucrin Depot 11,25 mg spôsobuje zníženie hladín testosterónu a estrogénu v krvnom obehu.


Lucrin Depot 11,25 mg sa používa na liečbu karcinómu prostaty u mužov a na liečbu karcinómu prsníka u žien.


2 Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Lucrin Depot 11,25 mg


Nepoužívajte Lucrin Depot 11,25 mg

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.);

- ak ste alergický na látky podobné liečivu, ako sú goserelín alebo buserelín;

 • ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte;

 • ak máte abnormálne krvácanie z pošvy, ktoré ste neprekonzultovali s lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Lucrinu Depot 11,25 mg


Muži aj ženy:

- ak ste diabetik, Lucrin Depot 11,25 mg môže zhoršovať existujúcu cukrovku (diabetes), preto môže byť potrebné u pacientov s diabetom častejšie sledovanie hladín glukózy v krvi;

- ak máte zvýšené riziko rednutia kostí (osteoporózy), je nutné, aby ste o tom informovali lekára predtým, ako začnete používať Lucrin Depot 11,25 mg. Za rizikový faktor sa považuje:

 • ak vy alebo váš pokrvný príbuzný trpí na rednutie kostí;

 • ak požívate nadmerné množstvá alkoholu a/alebo ste silný fajčiar;

 • ak užívate lieky na liečbu epilepsie alebo ste dlhodobo užívali steroidy, ako je napr. hydrokortizón alebo prednizolón.


Iba ženy:

 • ak ste v reprodukčnom veku, je nutné, aby ste počas liečby Lucrinom Depot 11,25 mg používali nehormonálnu antikoncepciu. Hoci Lucrin Depot 11,25 mg spôsobuje vynechanie menštruácie, sám o sebe nie je antikoncepciou. Ak v tom máte nejaké nejasnosti, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Iba muži:

 • ak máte karcinóm prostaty a v minulosti ste dostávali injekcie s obsahom syntetického hormónu a účinok liečby sa nedostavil alebo vám boli operačne odstránené semenníky;

 • ak máte ťažkosti s močením alebo kompresiu miechy (tlak na miechu), lekár vás bude v prvých týždňoch liečby pozorne sledovať.


Informujte svojho lekára, ak máte niektorý z nasledujúcich stavov:

- akékoľvek srdcové alebo cievne ochorenie, vrátane porúch srdcového rytmu (arytmia), alebo ak užívate lieky na tieto ochorenia. Pri používaní Lucrinu Depot 3,75 mg sa môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lucrin môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov používaných na liečbu porúch srdcového rytmu (napríklad chinidín, prokaínamid, amiodaron a sotalol) alebo môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu pri použití s niektorými inými liekmi (napr. metadón (používaný na úľavu od bolesti a ako súčasť detoxikácie pri drogovej závislosti), moxifloxacín (antibiotikum), antipsychotiká používané pri vážnych duševných ochoreniach).


Podávanie Lucrinu Depot 11,25 mg s jedlom a nápojmi

Podávanie Lucrin Depot 11,25 mg nie je ovplyvnené príjmom potravy.


Tehotenstvo a dojčenie

Lucrin Depot 11,25 mg nesmiete používať, ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak počas liečby Lucrinom Depot 11,25 mg pociťujete ospalosť, závrat alebo poruchy videnia.


3. Ako používať Lucrin Depot 11,25 mg


Injekciu Lucrinu Depot 11,25 mg vám podá lekár alebo zdravotná sestra. Injekcia sa zvyčajne podáva do ramena, stehna alebo do brucha. Miesto podania injekcie sa má pravidelne meniť.


Ak vynecháte podanie injekcie

Akonáhle si uvedomíte, že sa podanie injekcie vynechalo, skontaktujte sa so svojím lekárom, ktorý sa postará, aby ste dostali ďalšiu injekciu.


Iba ženy:

Ak sa vynechá podanie injekcie, môže sa vyskytnúť špinenie alebo ovulácia s možnosťou otehotnenia. Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, je nutné liečbu Lucrinom Depot 11,25 mg ukončiť a okamžite kontaktovať lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Lucrin Depot 11,25 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite vyhľadajte lekára alebo choďte do nemocnice:

 • ak sa objaví ťažká vyrážka, svrbenie alebo dýchavičnosť alebo sťažené dýchanie. Môže sa jednať o príznaky silnej alergickej reakcie.


Informujte svojho lekára:

- ak budete mať silnú bolesť hlavy, ktorá sa po užití liekov proti bolesti neutíši;

- ak počas liečby Lucrinom Depot 11,25 mg zaznamenáte nevysvetliteľné krvné podliatiny alebo krvácanie alebo sa celkovo cítite zle. Aj keď zriedkavo, môžu to byť príznaky zmien v počte červených alebo bielych krviniek.


Muži aj ženy:

 • Lucrin Depot 11,25 mg môže niekedy spôsobovať opuch členkov, únavu, nevoľnosť alebo bolesť hlavy. Liečba môže spôsobovať bolesť kĺbov, horúčku alebo triašku, závrat, vracanie, stratu chuti do jedla, hnačku, búšenie srdca, mravčenie v rukách alebo v nohách, svalovú bolesť alebo svalovú slabosť, depresiu, poruchu videnia, zmeny hmotnosti, žltačku, abnormality pečeňových funkcií, vážne poškodenie pečene, rednutie kostí, zvýšenie krvného tlaku, problémy so spánkom, krvné zrazeniny v pľúcach, zlomeninu chrbtice, ochrnutie alebo nízky krvný tlak. Lucrin Depot 11,25 mg spôsobuje niekedy začervenanie alebo nepríjemný pocit v mieste podania injekcie;

 • ak trpíte depresiou, môže sa počas podávania Lucrinu Depot 11,25 mg zhoršiť;

 • počas liečby Lucrinom Depot 11,25 mg sa môžu meniť hladiny cukru v krvi, čo môže mať negatívny vplyv na ich kontrolu u pacientov s diabetom a vyžaduje si častejšie sledovanie;

 • ak máte léziu hypofýzy (podmozgovej žľazy), môže byť zvýšené riziko nedokrvenia tejto oblasti, čo môže spôsobiť trvalé poškodenie;

 • pri krvných testoch môže lekár zistiť zmenu v hladinách krvných tukov (cholesterol) alebo v hodnotách testov na funkciu pečene. Tieto zmeny sa zvyčajne neprejavujú žiadnymi príznakmi.

Iba muži:

 • pri prvej liečbe karcinómu prostaty Lucrinom Depot 11,25 mg sa môžu zvýšiť hladiny testosterónu a u niektorých mužov môžu spôsobovať prechodné zvýšenie lokálnej bolesti. Ak sa bolesť stupňuje, objaví sa slabosť, zníženie citlivosti v nohách alebo ťažkosti s močením, okamžite kontaktujte lekára.

 • Lucrin Depot 11,25 mg môže spôsobovať stratu záujmu o sexuálny život, návaly tepla a občas môže spôsobiť zmenšenie veľkosti a zníženie funkcie semenníkov alebo opuch prsných žliaz.

 • Lucrin Depot 3,75 mg môže spôsobiť predĺženie doby trvania určitého intervalu na EKG (predĺženie QT intervalu).


Iba ženy:

- Lucrin Depot 11,25 mg spôsobiť návaly tepla, suchosť pošvy alebo zmeny nálady, vrátane depresie. Môže dôjsť k zmene veľkosti prsníkov alebo ich citlivosti a občas k vypadávaniu vlasov. Rovnako ako prirodzená menopauza, aj Lucrin Depot 11,25 mg môže v malej miere spôsobiť rednutie kostí.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti lieku.


5. Ako uchovávať Lucrin Depot 11,25 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Po zmiešaní so sterilným disperzným prostredím sa suspenzia musí použiť ihneď.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo LUCRIN DEPOT 11,25 mg obsahuje

 • Liečivo je leuprorelíniuacetát.

 • Ďalšími zložkami prášku sú polymér kyseliny mliečnej (riadi uvoľňovanie liečiva do organizmu) a manitol.

 • Sterilné disperzné prostredie obsahuje sodnú soľ karmelózy, polysorbát 80, manitol a vodu na injekciu.


Ako vyzerá Lucrin Depot 11,25 mg a obsah balenia


Lucrin Depot 11,25 mg je prášok s predĺženým uvoľňovaním na injekčné použitie.

Sterilné disperzné prostredie je číra tekutina, ktorá sa pred podaním injekcie zmieša s práškom Lucrinu Depot 11,25 mg.


Lucrin Depot 11,25 mg sa dodáva ako sklenená injekčná liekovka (obsahuje prášok) a ampulka z číreho skla (obsahuje disperzné prostredie). Balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku, 1 ampulku, 2 injekčné ihly v PVC puzdre, 2 dezinfekčné tampóny napustené alkoholom a písomnú informáciu pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AbbVie s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika


Výrobca

Abbott Laboratories, S.A., Avenida de Burgos, 91, 28050 Madrid, Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v apríli 2015.Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.


POKYNY na pOUŽITIE


Lyofilizované mikrosféry sa po zriedení podávajú pacientovi jednorazovo vo forme intramuskulárnej alebo subkutánnej injekcie raz za tri mesiace. Injekcia sa pripraví podľa nasledujúcich pokynov:


1. Ihlou s priemerom 23 G natiahnite 2 ml disperzného prostredia z ampulky a vstreknite ho do injekčnej liekovky.


 1. Liekovku dobre potrepte, aby vznikla homogénna mliečne sfarbená suspenzia.


 1. Celý obsah injekčnej liekovky natiahnite do striekačky.


4. Ihneď podajte pacientovi, pretože suspenzia rýchlo sedimentuje.


5. Použitú striekačku zlikvidujte.

Upozornenie: Riaďte sa pravidlami na likvidáciu odpadu. Použitá striekačka a ihla patria medzi potenciálne škodlivý biologický odpad.


5LUCRIN DEPOT 11,25 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07036 - Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


LUCRIN DEPOT 3,75 mg

LUCRIN DEPOT 11,25 mg

LUCRIN DEPOT 30 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Leuprorelini acetas 3,75 mg v jednej injekčnej liekovke alebo v jednej naplnenej dvojkomorovej striekačke.


Leuprorelini acetas 11,25 mg v jednej injekčnej liekovke.


Leuprorelini acetas 30 mg (ekvivalentné 28,58 mg leuprorelínu) v jednej naplnenej dvojkomorovej striekačke. Naplnená dvojkomorová striekačka obsahuje 352,9 mg lyofilizátu a 1 ml disperzného prostredia.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Lucrin Depot 3,75 mg

Karcinóm prostaty

Lucrin Depot 3,75 mg je indikovaný na liečbu karcinómu prostaty, ak je potrebné znížiť hladiny testosterónu na kastračnú úroveň. Poskytuje alternatívnu liečbu karcinómu prostaty v prípade, že liečba estrogénmi alebo orchiektómiou nie je indikovaná alebo je pre pacienta neúnosná.


Endometrióza

Lucrin Depot 3,75 mg je indikovaný na liečbu endometriózy po dobu 6 mesiacov, a to v monoterapii alebo ako doplnok chirurgickej liečby.


Myomatóza maternice

Lucrin Depot 3,75 mg je indikovaný aj na liečbu myomatózy maternice po dobu až 6 mesiacov. Lucrin Depot 3,75 mg sa môže podávať predoperatívne pred myomektómiou alebo hysterektómiou alebo ako symptomatická liečba u perimenopauzálnych žien, ktoré nesúhlasia s chirurgickou liečbou.


Karcinóm prsníka

Lucrin Depot 3,75 mg je indikovaný na liečbu karcinómu prsníka u premenopauzálnych a perimenopauzálnych žien, u ktorých je vhodná hormonálna liečba.


Lucrin Depot 11,25 mg

Karcinóm prostaty

Lucrin Depot 11,25 mg je indikovaný na liečbu karcinómu prostaty, ak je potrebné znížiť hladiny testosterónu na kastračnú úroveň. Poskytuje alternatívnu možnosť liečby karcinómu prostaty v prípade, že liečba estrogénmi alebo orchiektómiou nie je indikovaná alebo je pre pacienta neúnosná.


Karcinóm prsníka

Lucrin Depot 11,25 mg je indikovaný na liečbu karcinómu prsníka u premenopauzálnych a perimenopauzálnych žien, u ktorých je vhodná hormonálna liečba.


Lucrin Depot 30 mg

Karcinóm prostaty

Lucrin Depot 30 mg je indikovaný na paliatívnu liečbu pokročilého karcinómu prostaty. Poskytuje alternatívnu možnosť liečby karcinómu prostaty v prípade, že liečba estrogénmi alebo orchiektómiou nie je indikovaná alebo je pre pacienta neúnosná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Lucrin Depot 3,75 mg

Karcinóm prostaty

Odporúčaná dávka je jedna až dve intramuskulárne alebo subkutánne injekcie Lucrinu Depot 3,75 mg (dávka 3,75 mg alebo 7,5 mg) 1-krát mesačne.


Endometrióza a myomatóza maternice

Odporúčaná dávka je jedna intramuskulárna alebo subkutánna injekcia (dávka 3,75 mg) 1-krát mesačne.


U žien s endomentriózou, liečených analógmi gonadotropín uvoľňujúceho hormónu (GnRH) znižuje hormonálna substitučná terapia (HRT, estrogén alebo progesterón) úbytok minerálnej hustoty kostí a vazomotorické príznaky. Preto, ak je vhodné, má sa s Lucrinom Depot 3,75 mg podávať súbežne HRT, pričom sa má zvážiť riziko a prínos takejto liečby.


Karcinóm prsníka

Odporúčaná dávka je jedna intramuskulárna alebo subkutánna injekcia (dávka 3,75 mg) 1-krát mesačne.


Spôsob podávania

Lucrin Depot 3,75 mg sa musí podávať pod dohľadom lekára.


Suspenzia sa má pripraviť bezprostredne pred použitím. Pridaním disperzného prostredia k lyofilizovaným mikročasticiam lieku sa vytvorí suspenzia, ktorú je potrebné ihneď podať, celý objem naraz. Pokiaľ sa pripravená suspenzia okamžite nepoužije, musí sa znehodnotiť, pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky.


Tak ako u iných injekčných liekov, aj u Lucrinu Depot 3,75 mg sa musí pravidelne meniť miesto podania.


Lucrin Depot 11,25 mg

Odporúčaná dávka je jedna subkutánna alebo intramuskulárna injekcia Lucrinu Depot 11,25 mg podaná jednorazovo každé 3 mesiace.


Obsah liečiva v Lucrine Depot 11,25 mg je trojnásobne vyšší v porovnaní s Lucrinom Depot 3,75 mg. Po i.m. alebo s.c. podaní Lucrinu Depot 11,25 mg sa liečivo uvoľňuje nepretržite najmenej počas 13 týždňov (3 mesiace). Vzhľadom na rôzne charakteristiky uvoľňovania nie je časť tohto trojmesačného depotného lieku rovnocenná rovnakej dávke jednomesačného depotného lieku (t. j. Lucrinu Depot 3,75 mg), a preto nie je možné dávku deliť. Trojmesačný interval podávania Lucrinu Depot 11,25 mg zodpovedá intervalu onkologických vyšetrení pacientov s malígnymi ochoreniami, ktorý je všeobecne 3 mesiace. Pacient počas dvojročnej liečby dostane 8 injekcií Lucrinu Depot 11,25 mg v porovnaní s 24 injekciami pri podávaní Lucrinu Depot 3,75 mg (1-mesačná depotná forma), čo znamená zníženie fyzickej záťaže pacienta.


Spôsob podávania

Lucrin Depot 11,25 mg sa musí podávať pod dohľadom lekára.


Suspenzia sa má pripraviť bezprostredne pred použitím. Pridaním disperzného prostredia k lyofilizovaným mikročasticiam lieku sa vytvorí suspenzia, ktorú je potrebné ihneď podať, celý objem naraz. Pokiaľ sa pripravená suspenzia okamžite nepoužije, musí sa znehodnotiť, pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky.


Tak ako u iných injekčných liekov, aj u Lucrinu Depot 11,25 mg sa musí pravidelne meniť miesto podania.


Lucrin Depot 30 mg

Lucrin Depot 30 mg sa musí podávať pod dohľadom lekára.

352,9 mg lyofilizátu obsahuje 30,0 mg leuprorelíniumacetátu. Po zmiešaní s 1 ml disperzného prostredia sa podáva subkutánne, raz za 6 mesiacov.


Spôsob a dĺžka podávania

Suspenzia Lucrinu Depot 30 mg sa musí pripraviť bezprostredne pred použitím. Miesto podania injekcie sa musí pravidelne meniť, injekcia sa môže podávať do prednej brušnej steny, hornej časti stehna alebo sedacej časti tela.


Liečba pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty je dlhodobá.


Klinické príznaky zhoršovania ochorenia po podaní Lucrinu Depot 30 mg sa majú pravidelne monitorovať, aby sa zhodnotil úspech liečby, a to klinickým vyšetrením ako aj laboratórnymi vyšetreniami prostatického špecifického antigénu (PSA) a hladín sérového testosterónu.


Interval aplikácie má byť 168 až 180 dní (24 až 26 týždňov), aby sa zabránilo obnoveniu zhoršenia symptómov.


Ako preukázali výsledky skúšania na zvieratách, je mimoriadne dôležité vyhnúť sa náhodnej (neúmyselnej) intraarteriálnej injekcii, vzhľadom na potenciálny vznik trombózy malých distálnych ciev.


 1. Kontraindikácie


Lucrin Depot je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na leuprorelíniumacetát, podobné nonapeptidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


Lucrin Depot sa nesmie podávať gravidným ženám alebo ženám, u ktorých sa počas podávania lieku nedá predísť gravidite.


Lucrin Depot sa nemá podávať pacientkam s vaginálnym krvácaním z neznámej príčiny.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Leuprorelíniumacetát vyvoláva počiatočné krátkodobé zvýšenie hladín gonadotropínu a pohlavných hormónov v dôsledku prirodzeného stimulačného účinku lieku. Môže to viesť k prechodnému zhoršeniu niektorých symptómov ochorenia počas prvých týždňov liečby.


Kostná minerálna denzita

Zmeny v kostnej minerálnej denzite sa môžu vyskytnúť počas akéhokoľvek hypoestrogénneho stavu u žien a pri dlhodobom užívaní u mužov s karcinómom prostaty. Nie sú dostupné údaje, týkajúce sa reverzibility týchto zmien po vysadení leuprorelíniumacetátu u mužov. U žien môže byť po vysadení leuprorelíniumacetátu úbytok kostnej minerálnej denzity reverzibilný (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


Kŕče

Po uvedení lieku na trh boli u pacientov liečených leuprorelíniumacetátom hlásené kŕče. Výskyt kŕčov sa pozoroval u žien; u pacientov s kŕčmi, epilepsiou, cerebrovaskulárnymi poruchami, anomáliami alebo tumormi CNS v anamnéze a u pacientov, súbežne užívajúcich lieky, ktoré môžu vyvolávať vznik kŕčov, ako sú bupropión a SSRI. Kŕče boli hlásené aj u pacientov, na ktorých sa nevzťahuje nič z vyššie uvedeného.


Karcinóm prostaty

Tak ako ostatné LH-RH agonisty, aj leuprorelíniumacetát spôsobuje na začiatku liečby zvýšenie sérových hladín testosterónu približne o 50 % nad východiskovú hodnotu počas prvého týždňa liečby. Počas prvých týždňov liečby depotnou formou leuprorelíniumacetátu sa môžu objaviť prípady prechodného zhoršenia príznakov ochorenia alebo sa môžu vyskytnúť dodatočné znaky a príznaky karcinómu prostaty. U malého počtu pacientov sa môže vyskytnúť prechodné zhoršenie bolesti kostí, ktoré sa dá zvládnuť symptomaticky. Tak ako u iných LH-RH agonistov, vyskytli sa jednotlivé prípady obštrukcie močových ciest a kompresie miechy, ktoré môžu vyústiť do paralýzy s fatálnymi komplikáciami alebo bez nich. Pacientov s metastatickým poškodením chrbtice a/alebo obštrukciou močových ciest je potrebné počas prvých týždňov liečby starostlivo sledovať.


U mužov liečených GnRH bola hlásená hyperglykémia a riziko diabetu. Hyperglykémia môže viesť k vzniku diabetes mellitus alebo k zhoršeniu glykemickej kontroly u pacientov s diabetom. U pacientov dostávajúcich liečbu GnRH je potrebné pravidelne monitorovať glykémiu a/alebo hodnoty glykozylovaného hemoglobínu (HbA1c) a riadiť sa odporúčaniami súčasnej klinickej praxe v liečbe hyperglykémie alebo diabetu.


U mužov liečených GnRH bolo hlásené zvýšené riziko infarktu myokardu, náhlej srdcovej smrti a mozgovej príhody. Riziko na základe uvádzaných relatívnych šancí (odds ratios) sa zdá byť malé a pri stanovení liečby pacientov s karcinómom prostaty sa má spolu s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi starostlivo posúdiť. Pacienti liečení GnRH agonistami majú byť sledovaní na príznaky a známky poukazujúce na rozvinutie kardiovaskulárneho ochorenia a majú byť manažovaní v súlade so súčasnou klinickou praxou.


Účinok na QT/QTc interval

Androgénna liečba môže spôsobiť predĺženie QT intervalu. U pacientov s predĺžením QT intervalu v anamnéze alebo s rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu a u pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré by mohli predlžovať QT interval (pozri časť 4.5), má lekár zvážiť pomer prínosu a rizika, vrátane možnosti vzniku torsade de pointes, a to ešte pred začatím liečby Lucrinom Depot. Pozri časť 4.5, Karcinóm prostaty.


Laboratórne vyšetrenia

Reakcia na podanie leuprorelíniumacetátu sa má kontrolovať meraním sérových hladín testosterónu ako aj hladín prostatického špecifického antigénu. U väčšiny pacientov sa zvýšili hladiny testosterónu počas prvého týždňa nad východiskové hodnoty a potom klesli na počiatočné alebo nižšie hodnoty do konca druhého týždňa liečby. Hodnoty ako po orchiektómii sa dosiahli v rozmedzí dvoch až štyroch týždňov a zotrvávali na tejto úrovni počas trvania liečby Lucrinom Depot.


Endometrióza a myomatóza maternice

Vplyvom fyziologického účinku lieku sa v počiatočnej fáze liečby dočasne zvýšia hladiny pohlavných steroidov nad východiskový stav. Preto sa môže v prvých dňoch liečby pozorovať zhoršenie klinických znakov a príznakov, ale s pokračujúcou liečbou primeranými dávkami dôjde k ich vymiznutiu. Avšak pri liečbe submukózneho leiomyómu maternice sa hlásili prípady ťažkého vaginálneho krvácania, ktoré vyžadovali lekársky alebo chirurgický zákrok a následnú liečbu.


U pacientov liečených agonistami GnRH, ako je leuprorelini acetas existuje zvýšené riziko epizód depresie (ktoré môžu byť ťažké). Je potrebné primerane informovať pacientov a liečiť ich v prípade výskytu príznakov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické štúdie liekových interakcií sa nevykonali. Vzhľadom na to, že leuprorelíniumacetát je metabolizovaný peptidázou a nie enzýmami cytochrómu P450 a len 46 % lieku sa viaže na plazmatické bielkoviny, nepredpokladá sa výskyt významných liekových interakcií.


Karcinóm prostaty

Vzhľadom na to, že liečba metódou androgénnej deprivácie môže predlžovať QT interval, súbežné používanie Lucrinu Depot s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, alebo s liekmi, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes, ako sú antiarytmiká triedy IA (napríklad chinidín, disopyramid) alebo triedy III (napríklad amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká atď., sa má starostlivo zvážiť. Pozri časť 4.4, Účinok na QT/QTc interval.


Laboratórne vyšetrenia

Depotný leuprorelíniumacetát potláča u žien hypofýzo-gonádový systém. Normálna funkcia sa zvyčajne obnoví v priebehu troch mesiacov po ukončení liečby. Z tohto dôvodu môžu byť výsledky diagnostických vyšetrení hypofýzo-gonadotropných a gonádových funkcií počas liečby a tri mesiace po ukončení liečby klamlivé.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia leuprorelíniumacetátu v gravidite sa klinicky nestanovila.

Lucrin Depot je kontraindikovaný u gravidných žien a u žien, u ktorých sa nedá počas podávania lieku gravidita vylúčiť.


Po jednorazovom podaní jednomesačnej depotnej liekovej formy leuprorelíniumacetátu samiciam králikov na 6. deň gravidity v testovacích dávkach 0,00024; 0,0024 a 0,024 mg/kg (1/300 až 1/3 najvyššej dávky podávanej ľuďom) bolo pozorované na dávke závislé zvýšenie výskytu veľkých fetálnych abnormalít.


Podobné skúšania u potkanov nepotvrdili zvýšený výskyt fetálnych malformácií. Zvýšená fetálna mortalita a znížená fetálna hmotnosť sa pozorovali pri podaní dvoch vyšších dávok leuprorelíniumacetátu králikom a najvyššej dávky leuprorelíniumacetátu potkanom. Účinky na fetálnu mortalitu sú logickým následkom alterácie hormonálnych hladín, zapríčinených leuprorelíniumacetátom. Počas podávania leuprorelíniumacetátu tehotným ženám sa môžu vyskytnúť fetálne abnormality a spontánny potrat.


Skôr, ako sa začne tento liek podávať ženám, je potrebné vyšetrenie na graviditu. Leuprorelíniumacetát nie je kontraceptívum. Ak je potrebná antikoncepcia, odporúča sa nehormonálna metóda.


Laktácia

Lucrin Depot sa nemá podávať dojčiacim ženám, pretože nie je známe, či sa leuprorelíniumacetát vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky vyplývajú z farmakologického účinku leuprorelíniumacetátu na steroidogenézu:


Muži:


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy): vzplanutie tumoru prostaty, zhoršenie karcinómu prostaty.

Poruchy metabolizmu a výživy: prírastok na hmotnosti, chudnutie.

Psychické poruchy: strata alebo zníženie libida, zvýšenie libida.

Poruchy nervového systému: bolesť hlavy, svalová slabosť.

Poruchy ciev: vazodilatácia, návaly tepla, hypotenzia, ortostatická hypotenzia.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: suchá koža, nadmerné potenie, vyrážka, žihľavka, abnormálny rast vlasov, poruchy vlasov, nočné potenie, znížené ochlpenie, poruchy pigmentácie, studený pot, nadmerné ochlpenie.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: gynekomastia, citlivosť prsníkov, erektilná dysfunkcia, bolesť semenníkov, zväčšenie prsníkov, bolesť prsníkov, bolesť prostaty, opuch penisu, ochorenia penisu, testikulárna atrofia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: suchosť slizníc.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšenie hodnôt PSA, zníženie kostnej denzity.


Dlhodobá expozícia (6 až 12 mesiacov): diabetes mellitus, zhoršenie glukózovej tolerancie, zvýšenie hladiny celkového cholesterolu, LDL a triglyceridov, osteoporóza, .


Ženy:


Poruchy metabolizmu a výživy: prírastok na hmotnosti, chudnutie.

Psychické poruchy: strata alebo zníženie libida, zvýšenie libida, afektívna labilita.

Poruchy nervového systému: bolesť hlavy.

Poruchy ciev: návaly tepla, vazodilatácia, hypotenzia.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: akné, seborea, suchá koža, žihľavka, abnormálny kožný zápach, nadmerné potenie, abnormálny rast vlasov, nadmerné ochlpenie, ochorenia vlasov, ekzém, poruchy nechtov, nočné potenie.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: vaginálna hemorágia, dysmenorea, poruchy menštruácie, zväčšenie prsníkov, naliatie prsníkov, atrofia prsníkov, genitálny výtok, vaginálny výtok, galaktorea, bolesť prsníkov, metrorágia, príznaky menopauzy, dyspareunia, ochorenia maternice, vaginitída, menorágia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:pocit tepla, podráždenosť.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: zníženie kostnej denzity.


Dlhodobá expozícia (6 až 12 mesiacov): diabetes mellitus, zhoršenie glukózovej tolerancie, zvýšenie hladiny celkového cholesterolu, LDL a triglyceridov, osteoporóza.


Klinické a postmarketingové nežiaduce účinky

V nasledujúcej časti sú uvedené nežiaduce udalosti z klinických skúšaní a postmarketingové nežiaduce účinky. Sú usporiadané podľa populácie pacientov: muži a ženy.

Karcinóm prostaty

U väčšiny pacientov dochádza počas prvého týždňa liečby k zvýšeniu hladín testosterónu v sére, ktoré sa do konca druhého týždňa liečby vrátia späť k počiatočným alebo nižším hodnotám.


Potenciálne zhoršenie znakov a príznakov počas niekoľkých prvých týždňov liečby u pacientov s metastázami v chrbtici a/alebo obštrukciou močových ciest alebo hematúriou môže viesť k neurologickým ťažkostiam, ako je dočasná slabosť a/alebo parestézia dolných končatín alebo k zhoršeniu urologických príznakov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


V tabuľke 1 je zoznam nežiaducich účinkov a ich frekvencií (veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); neznáme (z dostupných údajov sa frekvencia nedá stanoviť) z klinických skúšaní u pacientov s karcinómom prostaty a postmarketingových údajov. Nevyplnený údaj v tabuľke znamená, že nežiaduci účinok v príslušnej skupine nebol pozorovaný.


Vzhľadom na to, že leuprorelíniumacetát má viac indikácií a tým aj viac skupín pacientov, niektoré z týchto postregistračných nežiaducich účinkov sa nemusia týkať všetkých pacientov. U väčšiny takýchto nežiaducich účinkov sa nestanovila príčina a súvislosť s liekom.


Tabuľka 1: Karcinóm prostaty3,75 mg; 7,5 mg

(M85-097, TAP-144-SR-2/PD-115-PC, M85-101, n = 230)

11,25 mg (EC001,

(EC002, n = 181)

30 mg/6 mesiacov (EC 403, EC 404,

n = 151)

Postmarketingové

Trieda orgánových systémov

Prednostný názov

Frekvencia

Frekvencia

Frekvencia

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Infekcia


Neznáme

Rinitída


Menej časté
Bronchitída BronchitídaČastéInfekcia močových ciestČasté


Neznáme

Infikovaná cystaMenej častéVírusová infekciaMenej častéKandidózaMenej častéSepsaMenej častéFaryngitída

Neznáme

Pneumónia

Neznáme

Plesňová infekcia kože

Menej časté
Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neoplazma

Menej časté
Pseudolymfóm


Menej častéRakovina kože
Neznáme

Anémia


Časté

Časté

Neznáme

Eozinofília


Menej častéPoruchy imunitného systému

Hypersenzitivita


Menej častéAnafylaktická reakcia
Neznáme

Poruchy endokrinného systému

Struma
Neznáme

Hypofyzárna apoplexia
Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Časté

ČastéDiabetes mellitus
Neznáme

Zvýšená chuť do jedlaČasté

Neznáme

Hyperglykémia

Menej časté

Menej častéHypoglykémia


Menej časté


Neznáme

Dehydratácia


Menej časté


Neznáme

Hyperlipidémia
Neznáme

Hyperfosfatémia
Neznáme

Hypoproteinémia
Neznáme

Abnormálny prírastok na hmotnosti

Menej časté

Veľmi časté

Menej časté


Abnormálny úbytok hmotnosti


ČastéPsychické poruchy
Kolísanie nálady
Neznáme

Nervozita
Neznáme

Zníženie libida

Časté

Veľmi časté

Časté


Zvýšenie libida
Neznáme

Nespavosť

Menej časté

Časté


Neznáme

Poruchy spánku

Menej časté


Menej časté

Neznáme

Depresia

Menej časté

Časté


Neznáme

Úzkosť
Neznáme

Halucinácie
Neznáme

Samovražedné myšlienky
Neznáme

Pokus o samovraždu
Neznáme

Poruchy nervového systému

Závrat

Menej časté

Menej časté


Neznáme

Bolesť hlavy


Časté

Menej časté

Neznáme

Parestézia

Menej časté

Časté


Neznáme

Letargia
Neznáme

Somnolencia

Menej časté

Menej častéPorucha pamäte
Neznáme

Porucha chuti
Neznáme

Znížená citlivosť
Neznáme

Synkopa
Neznáme

Tremor


Menej častéJednoduché parciálne epileptické záchvaty


Menej častéPeriférna neuropatia
Neznáme

Cievna mozgová príhoda
Neznáme

Strata vedomia
Neznáme

Tranzitórny ischemický záchvat
Neznáme

Paralýza
Neznáme

Neuromyopatia
Neznáme

Kŕče
Neznáme

Poruchy oka

Rozmazané videnie
Neznáme

Porucha oka
Neznáme

Zhoršenie zraku
Neznáme

Amblyopia (tupozrakosť)

Menej častéNeznáme

Suché oko
Neznáme

Poruchy ucha a labyrintu

Bolesť ucha

Menej časté
VertigoMenej časté


Hučanie v ušiach

Menej častéNeznáme

Zhoršenie sluchu
Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Kongestívne srdcové zlyhanie
Neznáme

Arytmia

Menej častéNeznáme

Infarkt myokardu
Neznáme

Angina pectoris

Menej časté

Menej časté


Neznáme

Komorové extrasystoly

Menej časté
Tachykardia
Neznáme

Zlyhávanie srdca


Menej časté

Časté


Bradykardia


Menej časté


Neznáme

Náhla kardiálna smrť
Neznáme

A-V blokáda

Predĺženie QT intervalu


Menej častéNeznáme

Poruchy ciev

Návaly horúčavy

Veľmi časté

Veľmi častéVazodilatácia

Veľmi časté
Angiopatia

Menej časté
Lymfedém


Časté


Neznáme

Hypertenzia

Menej časté

Časté


Neznáme

Tromboflebitída


ČastéFlebitída
Neznáme

Trombóza
Neznáme

Aneuryzma


Menej častéCirkulačný kolaps


Menej častéZačervenanie pokožky


Menej časté

Veľmi časté


Hematóm


Menej častéHypotenzia
Neznáme

Varixy
Neznáme

Nedostatočná periférna cirkulácia

Menej časté
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Pleurálne trenie
Neznáme

Pľúcna fibróza
Neznáme

Krvácanie z nosa

Menej častéNeznáme

Dušnosť

Časté

Časté


Neznáme

Hemoptýza

Menej častéNeznáme

Emfyzém

Menej časté
Kašeľ


Menej časté


Neznáme

Astma


ČastéChronická obštrukčná choroba pľúc


Menej častéPleurálny výpotok
Neznáme

Infiltrácia pľúc
Neznáme

Porucha dýchania
Neznáme

Kongescia sínusov
Neznáme

Akútny pľúcny edémČasté


Pľúcna embólia
Neznáme

Intersticiálna pľúcna choroba
Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zápcha


Časté


Neznáme

Nevoľnosť

Časté

Časté

Menej časté

Neznáme

Vracanie

ČastéNeznáme

Gastritída


Menej častéGastrointestinálne krvácanie
Neznáme

Abdominálna distenzia
Neznáme

Hnačka

ČastéNeznáme

Dysfágia
Neznáme

Sucho v ústach
Neznáme

Vred dvanástnika
Neznáme

Gastrointestinálna porucha
Neznáme

Peptický vred
Neznáme

Rektálny polyp
Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Abnormálna funkcia pečene
Neznáme


Cholestatická hepatitída


Menej častéHepatocelulárne poškodenie

Vážne poškodenie pečene


Menej častéNezmáme

Žltačka
Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Menej časté

Menej časté


Neznáme

Ekchymóza
Neznáme

Vyrážka

Menej časté

Menej časté


Neznáme

Makulopapulárna vyrážka

Menej časté
Suchá koža


Menej časté


Neznáme

Fotosenzitívna reakcia
Neznáme

Žihľavka
Neznáme

Nadmerné potenie

Časté

Veľmi časté

Časté


Dermatitída
Neznáme

Abnormálny rast vlasov
Neznáme

Porucha vlasov

Menej časté
Svrbenie

Časté

Časté

Menej časté

Neznáme

Nočné potenie

Menej časté


Menej časté


HypotrichózaMenej časté


Poruchy pigmentácie
Neznáme

Kožná lézia
Neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť kostí

Menej časté

Veľmi častéBolesť svalov

Menej časté

Menej časté


Neznáme

Opuch kosti
Neznáme

Artropatia
Neznáme

Artralgia

Časté

Časté


Neznáme

Bolesť chrbta


ČastéSvalová slabosť

Menej časté

ČastéBolesť končatiny

Menej časté

ČastéSvalové spazmy


Menej častéAnkylozujúca spondylitída
Neznáme

Tendosynovitída
Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Inkontinencia moču


Menej časté


Neznáme

Dyzúria

Menej časté

ČastéPolakizúria

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Neznáme

Urgentné močenie
Neznáme

Hematúria

Menej časté

Časté


Neznáme

Noktúria


Veľmi častéRetencia moču

Menej časté

Menej časté

Menej časté


Poruchy močenia


Menej častéSpastický mechúr
Neznáme

Porucha močového ústrojenstva
Neznáme

Obštrukcia močových ciest
Neznáme

Polyúria

Menej časté
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Gynekomastia

Menej časté

Časté


Neznáme

Citlivosť prsníkov
Neznáme

Erektilná dysfunkcia

Časté

Veľmi časté

Časté


Testikulárna atrofia

Časté


Časté

Neznáme

Testikulárna bolesťMenej časté

Neznáme

Zväčšenie prsníkov

Menej časté
Bolesť prsníkov
Neznáme

Testikulárna porucha


Veľmi časté


Neznáme

Opuch penisu
Neznáme

Porucha penisu
Neznáme

Bolesť prostaty
Neznáme

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť

Časté

Časté


Neznáme

Bolesť na hrudníku

Menej časté

Menej častéEdém
Neznáme

Periférny edém

Časté

Časté

Menej časté


Gravitačný edém


Menej častéOpuch v mieste aplikácie


ČastéSuchosť slizníc


Menej častéAsténia

Menej časté

Časté


Neznáme

Únava

Časté

Veľmi časté

Časté


Horúčka
Neznáme

Reakcia v mieste vpichu injekcie


Veľmi časté

Časté

Neznáme

Zápal v mieste vpichu injekcie

Menej časté


Časté

Neznáme

Zdurenie v mieste vpichu


ČastéBolesť v mieste vpichu

Časté

Časté

Časté

Neznáme

Indurácia v mieste vpichu

Časté


Časté

Neznáme

Erytém v mieste vpichu

Menej časté


Veľmi časté


Absces v mieste vpichuČasté


Sterilný absces v mieste vpichu
Neznáme

Opuch v mieste vpichuČasté


Hematóm v mieste vpichu
Neznáme

Podráždenie v mieste vpichu

Menej časté
Zimnica

Menej častéNeznáme

Uzlík
Neznáme

Smäd
Neznáme

Nevoľnosť


Menej častéOchorenie podobné chrípke


ČastéPorucha chôdze


Menej častéZápal
Neznáme

Panvová fibróza
Neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Znížená hodnota hemoglobínu

Menej časté
Zvýšená hodnota močoviny v krvi

Menej častéNeznáme

Zvýšená hodnota kyseliny močovej v krvi

Menej častéNeznáme

Zvýšená hodnota kreatinínu v krvi
Neznáme

Zvýšená sedimentácia erytrocytov


Menej častéZvýšenie hladiny kalcia vkrvi

Menej častéNeznáme

Zvýšená hladina ALP

Časté

ČastéZvýšená hladina LDH v krvi

Veľmi časté

ČastéZvýšená hladina prostatického špecifického antigénu


ČastéZvýšená hladina ALT

Menej časté

ČastéZvýšená hladina AST

Časté

ČastéZvýšená hladina GMT

Menej časté

ČastéAbnormálne EKG


Časté


Neznáme

Známky ischémie myokardu na EKG
Neznáme

Zvýšená hladina testosterónu v krvi


Menej častéAbnormálne funkčné pečeňové testy
Neznáme

Znížená hladina trombocytov

Menej častéNeznáme

Znížená hladina draslíka v krvi
Neznáme

Prítomnosť bielkoviny v moči

Menej časté
Zvýšená hladina leukocytov

Menej častéNeznáme

Znížená hladina leukocytov
Neznáme

Predĺžený protrombínový čas
Neznáme

Predĺžený aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
Neznáme

Zvýšené hodnoty transaminázČasté


Srdcový šelest
Neznáme

Zvýšená hladina LDL
Neznáme

Zvýšená hladina triglyceridov v krvi
Neznáme

Zvýšená hladina bilirubínu v krvi
Neznáme

Zvýšenie počtu retikulocytov

Menej časté
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Fraktúra


Menej častéSpinálna fraktúra
Neznáme

Poranenie hlavy


Menej častéPád


Menej častéUzavretie zdravotníckej pomôcky


Menej častéChirurgické a liečebné postupy

Excízia tumoru


Menej častéTransuretrálna resekcia močového mechúra


Menej častéLitotripsia


Menej časté
Ženy:

V tabuľke 2 je zoznam nežiaducich účinkov a ich frekvencií (veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); neznáme (z dostupných údajov sa frekvencia nedá stanoviť) z klinických skúšaní u pacientok s endometriózou, myomatózou maternice a karcinómom prsníka a z postmarketingových údajov. Nevyplnený údaj v tabuľke znamená, že nežiaduci účinok z príslušného zdroja nebol pozorovaný.


Vzhľadom na to, že leuprorelíniumacetát má viac indikácií a tým aj viac skupín pacientov, niektoré z týchto postregistračných nežiaducich účinkov sa nemusia týkať všetkých pacientov. U väčšiny takýchto nežiaducich účinkov sa nestanovila príčina a súvislosť účinku.


Boli hlásené prípady závažného venózneho a artériového tromboembolizmu, vrátane trombózy hlbokých žíl, pľúcna embólia, infarkt myokardu, mozgová príhoda a záchvat prechodnej ischémie. Hoci v niektorých prípadoch bola hlásená časová súvislosť, väčšina prípadov bola skresľovaná rizikovými faktormi a použitím súbežnej liečby. Nie je známe, či existuje príčinná súvislosť medzi použitím GnRH agonistu a týmito príhodami.


Zmeny hustoty kostí

V kontrolovaných klinických skúškach boli Lucrinom Depot 3,75 mg liečené 6 mesiacov pacientky s endometriózou maternice a 3 mesiace pacientky s myomatózou maternice. U pacientok s endometriózou maternice sa vertebrálna hustota, stanovená duálnou RTG absorpčnou fotometriou (DEXA), znížila po 6 mesiacoch priemerne o 3,9 % v porovnaní s hodnotou pred liečbou. U pacientok, u ktorých sa urobilo meranie 6 alebo 12 mesiacov po ukončení liečby, sa priemerná kostná hustota vrátila k hodnotám v rámci 2 % odchýlky v porovnaní s hodnotami pred liečbou.

U pacientok s fibromyómom maternice, ktorým sa podával Lucrin Depot 3,75 mg 3 mesiace, poklesla vertebrálna trabekulárna minerálna hustota, stanovená kvantitatívnou digitálnou rádiografiou (QDR), priemerne o 2,7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou. 6 mesiacov po ukončení liečby sa pozorovala tendencia návratu k pôvodným hodnotám.


Tabuľka 2: Indikácie u žienEndo* (3,75; 11,25: M86-031, M86-039, n = 166)

Myo* (3,75; 11,25: M86-034, M86-049, M86-062, M90-411, n = 167)

Ca* (3,75: CPH-101, B02/EC 008,

n = 365)

Ca* (11,25: CPH-101, B02/EC 008,

n = 365)

Add-back (3,75; 11,25: M92-878, M97-777, n = 191)

Post-

Marketing

Trieda orgánových systémov

Prednostný názov

Frekvencia

Frekvencia

Frekvencia

Frekvencia

Frekvencia

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Infekcia


Menej časté
Menej časté

Neznáme

RinitídaMenej častéMenej časté


Infekcia horných dýchacích ciestMenej časté

Menej častéPyelonefritída

Menej časté


Furunkel

Menej časté


Infekcia močových ciestČasté


Časté

Neznáme

Vulvovaginálna kandidózaMenej častéČasté


ChrípkaMenej častéČasté


Faryngitída


Časté

Neznáme

PneumóniaNeznáme

NazofaryngitídaČasté
Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neoplazma prsníka

Menej časté


Rakovina kože


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

LeukopéniaMenej časté

Menej častéAnémia


Neznáme

Sideropenická anémiaČasté
Lymfadenopatia

Menej časté


Koagulopatia

Menej časté


Poruchy imunitného systému

Anafylaktická reakcia


Neznáme

Poruchy endokrinného systému

Struma


Neznáme

Tyreoiditída

Časté


Hypofyzárna apoplexia


Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Menej časté


Menej časté

Menej častéDiabetes mellitus


Neznáme

Zvýšená chuť do jedla

Menej časté

Menej časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Neznáme

Znížená chuť do jedlaČasté

ČastéHypoglykémia


Neznáme

Dehydratácia


Neznáme

Hyperlipidémia


Neznáme

Hypercholesterolémia

Časté


Hyperfosfatémia


Neznáme

Hypoproteinémia


Neznáme

Abnormálny prírastok na hmotnosti

Veľmi časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté


Abnormálny úbytok hmotnosti

Časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté


Psychické poruchyAfektívna labilita

Veľmi časté

Časté

Časté


Veľmi časté


Kolísanie náladyVeľmi časté

Veľmi časté


Neznáme

Porucha osobnosti

Menej časté


Nervozita

Veľmi časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Neznáme

Zníženie libida

Veľmi časté

ČastéČasté


Zvýšenie libida


Neznáme

Nespavosť

Veľmi časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Neznáme

Poruchy spánkuČasté

Časté


Neznáme

Depresia

Veľmi časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Neznáme

Veľká depresia

Časté


Úzkosť

Časté

Menej časté

Časté


Časté

Neznáme

Halucinácie

Menej časté

Neznáme

Abnormálne myslenie

Menej časté
Časté


Stav zmätenosti

Časté
Menej časté


Euforická nálada

Menej časté


Hostilita

Časté
Menej časté


Apatia

Menej časté


Rozrušenie

Časté


Nervozita/úzkosť

Veľmi časté


Kričanie

Menej časté


Samovražedné myšlienky


Neznáme

Pokus o samovraždu


Neznáme

Poruchy nervového systému

Závrat

Veľmi časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Neznáme

Posturálny závratČasté

ČastéBolesť hlavy

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Neznáme

Parestézia

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Neznáme

Letargia


Neznáme

Somnolencia

Menej časté


Časté

Časté

Časté


Porucha pamäte
Časté


Neznáme

Amnézia

Menej časté
Časté


Porucha chuti


Menej častéMenej časté

Neznáme

Znížená citlivosť
Časté

Časté

Neznáme

Synkopa

Menej časté
Časté

Neznáme

Migréna

Časté

Menej častéVeľmi časté


Hypertenzia

Časté

ČastéČasté


Ataxia

Menej časté


TremorČasté

Časté

Časté


Abnormálna koordinácia

Časté


Hyperkinéza

Časté


Periférna neuropatia


Neznáme

Lokalizované kŕčeČasté
Cievna mozgová príhoda


Neznáme

Strata vedomia


Neznáme

Tranzitórny ischemický záchvat


Neznáme

Paralýza


Neznáme

Neuromyopatia


Neznáme

Kŕče


Neznáme

Poruchy oka

Rozmazané videnieČastéNeznáme

Porucha oka

Menej časté

Neznáme

Zhoršenie zraku

Časté

Neznáme

Amblyopia (tupozrakosť)

Časté
Časté

Neznáme

Bolesť oka

Menej časté


Zápal spojoviek


Menej časté

Časté

ČastéSuché oko


Neznáme

Poruchy ucha a labyrintu

Bolesť ucha

Menej časté


Vertigo

Časté


Strata sluchu
ČastéKinetóza
ČastéAurikulárny opuch
ČastéHučanie v ušiachČastéNeznáme

Zhoršenie sluchu


Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Kongestívne srdcové zlyhanie


Neznáme

Arytmia


Neznáme

Infarkt myokardu


Neznáme

Angina pectoris


Neznáme

Tachykardia

Menej časté

Menej častéČasté

Neznáme

Palpitácie

Časté


Časté

Časté

Časté


Bradykardia


Neznáme

Poruchy ciev

Návaly horúčavyVeľmi časté

Veľmi častéVazodilatácia

Veľmi časté

Veľmi častéVeľmi časté


Lymfedém


Neznáme

Hypertenzia

Časté

Neznáme

Flebitída


Neznáme

Trombóza


Neznáme

Hypotenzia


Neznáme

Varixy


Neznáme

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Pleurálne trenie


Neznáme

Pľúcna fibróza


Neznáme

Krvácanie z nosa

Menej časté


Časté

Časté


Neznáme

DušnosťČasté

Časté


Neznáme

Hemoptýza


Neznáme

Dysfónia

Menej časté
Menej časté


Zvýšené množstvo spúta
ČastéKašeľČasté

Časté


Neznáme

Laryngospazmus

Menej časté


Pleurálny výpotok


Neznáme

Infiltrácia pľúc


Neznáme

Porucha dýchania


Neznáme

Kongescia sínusov


Neznáme

Bolesť v orofarynguČasté
Pľúcna embólia


Neznáme

Intersticiálna pľúcna choroba


Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zápcha

Časté

Menej časté

Časté

Časté

Časté

Neznáme

Nevoľnosť

Veľmi časté


Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Neznáme

Vracanie


Menej časté

Časté

Časté

Časté

Neznáme

Nevoľnosť a vracanie

Časté

Menej častéČasté


Gastrointestinálne krvácanie


Neznáme

Abdominálna distenzia

Menej častéČasté

Časté

Neznáme

Hnačka

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Neznáme

Dysfágia


Neznáme

GingivitídaČasté

ČastéDyspepsia

Menej časté
Časté


Plynatosť

Menej časté

ČastéČasté


Gastritída

Menej častéČastéKrvácanie ďasien

Menej časté


Sucho v ústach

Časté

Menej častéMenej časté

Neznáme

Bolesti brucha

Časté

Časté

Časté


Časté


Bolesť hornej časti bruchaČasté

ČastéBolesť dolnej časti bruchaČasté

ČastéStomatitídaČasté

ČastéNapínanie na vracanieČasté

ČastéMeléna

Časté


Kolitída

Menej časté


Vred dvanástnika


Neznáme

Gastrointestinálna porucha


Neznáme

Abdominálny diskomfortČasté
Poruchy jazykaČasté
Peptický vred


Neznáme

Rektálny polyp


Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Citlivosť pečene na pohmat

Menej časté


Abnormálna funkcia pečene
Časté


Neznáme

Vážne poškodenie pečeneSteatóza pečene
ČastéŽltačka


Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

ErytémČasté

ČastéAlopécia

Časté


Časté

Časté

Časté

Neznáme

Ekchymóza

Časté
Časté

Neznáme

Akné

Veľmi časté


Časté

Časté

Veľmi časté


Seborea

Časté


Vyrážka

Časté

Časté


Časté

Časté

Neznáme

Makulopapulárna vyrážka

Menej časté


Suchá koža

Časté

ČastéČasté

Neznáme

Fotosenzitívna reakcia

Menej časté

Neznáme

ŽihľavkaČasté


Menej časté

Neznáme

Abnormálny zápach kože


Menej časté

Nadmerné potenie

Časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté


Dermatitída


Neznáme

Abnormálny rast vlasov


Neznáme

Hirzutizmus

Časté

Menej častéMenej časté


Porucha vlasov

Menej časté
Časté


Ekzém
ČastéSvrbenie

Časté

Neznáme

Poruchy nechtov


Menej častéČasté


Zmena farby kožePorucha kože

Menej časté


Kožný uzlík

Časté


Nočné potenieČasté
Bulózna dermatitída


Menej časté

Poruchy pigmentácieČastéNeznáme

Kožná lézia


Neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť kostíČasté

ČastéBolesť svalov

Menej časté

Menej častéČasté

Neznáme

Opuch kosti


Neznáme

Artropatia

Časté

ČastéČasté

Neznáme

Artralgia

Časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Neznáme

Bolesť chrbta

Časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté


Osteoartritída
ČastéArtritída

Menej časté


Stuhnutá šija

Časté
Menej časté


Bolesť krku

Časté


Časté

Časté

Menej časté


Svalová slabosťČasté

ČastéMuskuloskeletálna stuhnutosťČasté

ČastéSvalové zášklby
Časté

Menej časté


Svalové spazmy

Časté


PeriartritídaČasté
Ankylozujúca spondylitída


Neznáme

Tendosynovitída


Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Inkontinencia moču

Menej časté

Neznáme

Dyzúria

Časté
Menej časté


Polakizúria

Menej časté


Časté

Časté


Neznáme

Urgentné močenie


Neznáme

Hematúria


Neznáme

NoktúriaČasté
Renálna bolesť

Časté


Spastický mechúr


Neznáme

Porucha močového ústrojenstva


Neznáme

Obštrukcia močových ciest


Neznáme

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Citlivosť prsníkov


Neznáme

Vaginálna hemorágia

Menej časté

Neznáme

DysmenoreaČasté


Časté


Porucha menštruácie


Menej časté
Neznáme

Zväčšenie prsníkov

Menej časté
Časté


Naliatie prsníkov

Menej časté


Atrofia prsníkov

Časté
Časté


Genitálny výtok

Časté


Vaginálny výtok
ČastéGalaktorea

Menej časté
Časté


Bolesť prsníkov

Časté

Časté


Časté

Veľmi časté

Neznáme

Panvová bolesť

Časté

Menej časté

Metrorágia


Menej časté

Časté

Časté

Menej časté

Neznáme

Príznaky menopauzyČasté

ČastéDyspareunia

Časté


Porucha maternice

Menej časté


Vaginitída

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Časté

Veľmi časté


Menorágia


Menej časté

Časté
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť

Časté

ČastéVeľmi časté

Neznáme

Bolesť na hrudníku

Časté

Menej časté

Časté

Časté

Časté


Edém

Časté

Menej časté

Časté

Časté


Neznáme

Periférny edém

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté


Opuch tváre

Menej časté


Generalizovaný edém

Menej časté
Časté


Asténia

Časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Neznáme

ÚnavaČasté

ČastéHorúčkaČasté

Časté

Časté

Neznáme

Reakcia v mieste vpichu injekcie

Menej časté


Časté

Časté

Časté

Neznáme

Zápal v mieste vpichu injekcie


Neznáme

Zdurenie v mieste vpichu

Menej časté

Menej časté

Bolesť v mieste vpichu

Časté

Časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Neznáme

Indurácia v mieste vpichuVeľmi časté

Veľmi časté


Neznáme

Svrbenie v mieste vpichuČasté

ČastéErytém v mieste vpichuČasté

ČastéSterilný absces v mieste vpichu


Neznáme

Hemorágia v mieste vpichuČasté
Hematóm v mieste vpichu


Neznáme

Zimnica

Časté

ČastéČasté

Neznáme

Uzlík


Neznáme

Precitlivenosť v mieste vpichu

Menej časté


Smäd

Časté

Neznáme

Zhoršenie celkového zdravotného stavuVeľmi časté

Veľmi častéPocit teplaVeľmi časté

Veľmi častéPodráždenosťČasté

ČastéNevoľnosťČasté

Časté

Časté


Zhoršenie stavu


Menej časté

Zápal


Neznáme

Fibróza v oblasti panvy


Neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšená hodnota močoviny v krvi


Neznáme

Zvýšená hodnota kyseliny močovej v krvi


Neznáme

Zvýšená hodnota kreatinínu v krvi


Neznáme

Zvýšenie hladiny kalcia v krvi


Neznáme

Zvýšená telesná teplotaMenej časté

Menej častéPozitívne okultné krvácanie
ČastéAbnormálne EKG


Neznáme

Známky ischémie myokardu na EKG


Neznáme

Abnormálne funkčné pečeňové testy


Časté
Neznáme

Znížená hladina trombocytov


Neznáme

Znížená hladina draslíka v krvi


Neznáme

Zvýšená hladina leukocytov


Neznáme

Znížená hladina leukocytov


Neznáme

Predĺžený protrombínový čas


Neznáme

Predĺžený aktivovaný parciálny tromboplastínový čas


Neznáme

Abnormálny laboratórny test


Menej časté

Srdcový šelest


Neznáme

Zvýšená hladina LDL


Neznáme

Zvýšená hladina triglyceridov v krvi


Neznáme

Zvýšená hladina bilirubínu v krvi


Neznáme

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Procedurálna bolesť
ČastéSpinálna fraktúra


Neznáme


* Endo – endometrióza; Myo – myomatóza maternice; Ca – karcinóm prsníka


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním Lucrinom Depot nie sú zatiaľ žiadne klinické skúsenosti. V štúdiách na zvieratách sa podávanie asi 133-násobku dávky odporúčanej pre človeka prejavilo dýchavičnosťou, zníženou aktivitou a lokálnym podráždením v mieste injekcie.


V prípade predávkovania je potrebné pacienta starostlivo sledovať a urobiť symptomatické a podporné opatrenia.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny

ATC kód:L02AE02 (analógy gonadotropín „releasing“ hormónu)


Farmakodynamické účinky

Leuprorelíniumacetát, agonista GnRH, účinkuje pri kontinuálnom podávaní terapeutických dávok ako silný inhibítor sekrécie gonadotropínov. V štúdiách na zvieratách a u ľudí sa preukázalo, že dlhodobé podávanie vyvolá po krátkodobej iniciálnej stimulácii útlm ovariálnej a testikulárnej steroidogenézy. Tento účinok je po prerušení liečby reverzibilný.


Leuprorelíniumacetát spomalil rast určitých nádorov dependentných na gonadotropných hormónoch (nádorov prostaty u samcov Nobelových a Dunningových potkanov a nádorov mliečnych žliaz indukovaných DMBA u samíc potkanov) a následkom bola aj atrofia reprodukčných orgánov.


Leuprorelíniumacetát vyvoláva u ľudí počiatočné zvýšenie hladín cirkulujúceho luteinizačného hormónu (LH) a folikulotropínu (FSH), čo sa prejaví prechodným zvýšením hladín gonádových steroidov (u samcov testosterónu a dihydrotestosterónu, u premenopauzálnych samíc estrónu a estradiolu).


Avšak kontinuálne podávanie leuprorelíniumacetátu vedie k zníženiu hladín LH, FSH a pohlavných hormónov. U mužov sa hladina testosterónu zníži na kastračnú alebo prepubertálnu úroveň. U premenopauzálnych žien sa hladiny estrogénov znížia na postmenopauzálne úrovne. Pri dodržaní odporúčaných dávok dôjde k týmto hormonálnym zmenám v priebehu jedného mesiaca od začiatku liečby.


Klinické skúšania


Leuprorelíniumacetát na depotnú suspenziu 3,75 mg (gynekológia)

Leuprorelíniumacetát na depotnú suspenziu (3- mesiace) 11,25 mg (gynekológia)


Všeobecné

V rámci štúdií farmakokinetiky/farmakodynamiky u zdravých dobrovoľníkov (n = 20) sa začiatok supresie estradiolu pozoroval medzi 4. dňom a 4. týždňom po podaní. Do tretieho týždňa po podaní lieku dosahovala priemerná koncentrácia estradiolu (8 pg/ml) menopauzálne hodnoty; neskôr po celý čas užívania lieku sa priemerné hladiny estradiolu v sére pohybovali v rozmedzí hodnôt zodpovedajúcich menopauzálnej až včasnej folikulárnej fáze.


Hladina sérového estradiolu bola do 4 týždňov potlačená na ≤20 pg/ml u všetkých subjektov a ostala potlačená (≤40 pg/ml) u 80 % subjektov až do konca 12- týždňového dávkovacieho intervalu. U dvoch subjektov boli zaznamenané hodnoty medzi 40 a 50 pg/ml. Ďalšie štyri subjekty zaznamenali počas 12- týždňového dávkovacieho intervalu minimálne dve následné zvýšenia hladín estradiolu (v rozmedzí 43-240 pg/ml), ani u jedného z nich sa však nevyskytli známky luteálnej funkcie.


Depotný leuprorelíniumacetát 11,25 mg (3-mesačný) vyvolal amenoreu u 85 % (n = 17) subjektov v prvom mesiaci a u 100 % subjektov v druhom mesiaci po podaní. U všetkých subjektov pretrvala amenorea až do konca 12- týždňového dávkovacieho intervalu. U väčšiny subjektov boli zaznamenané epizódy ľahkého krvácania a špinenia počas prvého mesiaca po podaní, u niekoľkých subjektov aj neskôr. Menštruácia sa vrátila v priemere 12 týždňov (v rozmedzí 2,9 až 20,4 týždňov) po ukončení 12- týždňového dávkovacieho intervalu.


Počas kontrolovaných klinických skúšaní na liečbu endometriózy a anémie, spôsobených myomatózou maternice, mal depotný leuprorelíniumacetát 11,25 mg (3-mesačný) podobný farmakodynamický účinok na hormonálnu a menštruačnú supresiu ako raz mesačne podávané injekcie depotného leuprorelíniumacetátu 3,75 mg.


Endometrióza

V kontrolovaných klinických skúšaniach bol depotný leuprorelínacetát 3,75 mg, podávaný raz mesačne počas 6 mesiacov, porovnateľný s danazolom 800 mg/deň, čo sa týka zmiernenia klinických príznakov endometriózy (bolesť v oblasti panvy, dysmenorea, dyspareunia, citlivosť v oblasti panvy a indurácia) a zmenšenia endometriálnych ložísk (na základe výsledkov laparoskopie).


Klinický význam zmenšenia endometriálnych lézií v súčasnosti nie je známy a navyše, laparoskopický staging endometriózy nemusí byť v súlade so závažnosťou symptómov.


Depotný leuprorelíniumacetát 3,75 mg (1-mesačný) vyvolal amenoreu u 74 % subjektov v prvom mesiaci a u 98 % subjektov v druhom mesiaci po podaní. U väčšiny ostatných subjektov boli zaznamenané len epizódy ľahkého krvácania alebo špinenia. Menštruačný cyklus sa obnovil v prvom mesiaci po liečbe u 7 % pacientok, v druhom a treťom mesiaci po liečbe u 71 %, resp. 95 % pacientok s výnimkou tých, čo otehotneli.


Hormonálna substitučná liečba

Dve klinické skúšania s dĺžkou liečby 12 mesiacov naznačujú, že súbežná hormonálna liečba (noretisterónacetát 5 mg denne) je účinná pri signifikantnej redukcii úbytku kostnej minerálnej denzity, vyskytujúcej sa pri liečbe leuprorelíniumacetátom, a to bez zníženia účinnosti leuprorelíniumacetátu na úľavu od príznakov endometriózy. (Všetci pacienti, zaradení do týchto skúšaní, užívali doplnkovú liečbu 1000 mg elementárneho kalcia).

Do prvého, kontrolovaného, randomizovaného a dvojito-zaslepeného skúšania bolo zahrnutých 51 žien, liečených depotným leuprorelíniumacetátom samotným a 55 žien, liečených kombináciou leuprorelíniumacetát a noretisterónacetát 5 mg/deň (LD/N). Do druhého, otvoreného klinického skúšania, bolo zaradených 136 pacientok liečených leuprorelíniumacetátom a noretisterónacetátom 5 mg/deň. Toto skúšanie potvrdilo redukciu úbytku kostnej minerálnej denzity, pozorovanú v kontrolovanom skúšaní. Amenorea sa počas liečby udržala u 84 % pacientov užívajúcich LD/N v kontrolovanom skúšaní a 73 % pacientov užívajúcich LD/N v rámci otvoreného klinického skúšania. Menštruácia sa obnovila v priemere 8 týždňov po ukončení liečby LD/N.


Myomatóza maternice

Podávanie leuprorelíniumacetátu 3,75 mg v kontrolovaných klinických skúšaniach počas troch alebo šiestich mesiacov spôsobilo zmenšenie maternice a myómov s následným ústupom klinických symptómov (nadúvanie brucha, bolesť a tlak v oblasti panvy). Excesívne vaginálne krvácanie (menorágia a menometrorágia) sa zmiernilo, čo sa prejavilo aj v zlepšení hematologických parametrov.


Pri nábore pacientok do troch klinických skúšaní sa nebral do úvahy hematologický status. Priemerná veľkosť maternice klesla o 41 % a veľkosť myómov klesla o 37 % (merané pri poslednej návšteve -sonograficky alebo MRI). U pacientok tiež došlo k zmierneniu príznakov, vrátane excesívneho vaginálneho krvácania a diskomfortu v oblasti panvy. Prínos liečby sa prejavil do 3 mesiacov, ešte lepšie výsledky sa však pozorovali po ďalšej 3- mesačnej liečbe depotným leuprorelíniumacetátom 3,75 mg. U 95 % pacientok sa vyskytla amenorea; z toho u 61 % po prvom mesiaci, u 25 % po druhom mesiaci a u 4 % po treťom mesiaci liečby.


Kontrola po ukončení liečby leuprorelíniumacetátom 3,75 mg bola uskutočnená u malého percenta pacientok (n = 46) zo 77 %, u ktorých počas liečby došlo k zmenšeniu maternice o ≥ 25 %. Menštruácia sa zvyčajne vrátila do 2 mesiacov od ukončenia liečby. Maternica dosiahla rovnakú veľkosť ako pred liečbou v priemere za 8,3 mesiaca. Opätovný nárast nemal preukázateľnú súvislosť s veľkosťou maternice pred liečbou.


V ďalšom kontrolovanom klinickom skúšaní bol nábor pacientok založený na hodnotách hematokritu ≤ 30 % a/alebo hemoglobínu ≤ 102 mg/ml. Podanie depotného leuprorelíniumacetátu 3,75 mg spolu so železom vyvolalo zvýšenie hematokritu o ≥ 6 % a hemoglobínu o ≥ 20 mg/ml u 77 % pacientok po 3-mesačnej liečbe. Priemerná zmena hodnoty hematokritu bola 10,1 % a hodnoty hemoglobínu 42 mg/ml. Klinická odpoveď bola hodnotená ako zvýšenie hematokritu o ≥ 36 % a hemoglobínu o ≥ 12 mg/ml, čo dovoľovalo uskutočnenie autológneho darovania krvi pred operáciou. Po troch mesiacoch liečby splnilo toto kritérium 75 % pacientok.


Po troch mesiacoch liečby došlo u 80 % pacientok k úľave od menorágie alebo menometrorágie. Tak ako v predchádzajúcich skúšaniach, aj tu sa u niektorých pacientok vyskytli epizódy špinenia a krvácania podobného menštruácii.


V tomto skúšaní sa pozorovalo ≥ 25 %- né zmenšenie maternice u 60 % pacientok a myómov u 54 % pacientok. Depotný leuprorelíniumacetát 3,75 mg pomohol pri úľave od príznakov nadúvania, panvovej bolesti a tlaku.


Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by užívanie depotného leuprorelíniumacetátu 3,75 mg pozitívne či negatívne ovplyvnilo výskyt tehotenstva.


Leuprorelíniumacetát v depotnej suspenzii 30 mg podávanej jedenkrát za 6 mesiacov

S touto formou lieku boli u pacientov s karcinómom prostaty vykonané 2 klinické skúšania

(EC 403 a EC 404).


EC 403 bola randomizovaná, otvorená, multicentrická štúdia v paralelných skupinách zameraná na farmakokinetiku a farmakodynamiku dvoch dávok leuprorelíniumacetátu (22,5 mg a 30,0 mg) v depotnej forme lieku podávaného pacientom s karcinómom prostaty jedenkrát za 6 mesiacov.


EC 404 bola randomizovaná, otvorená, medzinárodná komparatívna štúdia fázy III, v ktorej sa v troch paralelných skupinách sledoval u pacientov s karcinómom prostaty leuprorelíniumacetát (11,25 mg) podávaný jedenkrát za 3 mesiace a dve dávkovania leuprorelíniumacetátu (22,5 a 30,0 mg) podávané jedenkrát za 6 mesiacov.


Štúdia EC 403 sa vykonala v Nemecku a jej hlavným cieľom bolo preukázať, že koncentrácie testosterónu sa na úroveň dosiahnutú kastráciou (≤ 0,50 ng/ml) znížia v priebehu 12 týždňov od začiatku liečby a zistiť, či sa trvanie takejto odpovede na liečbu zachová v priebehu 26 týždňov. Cieľom tejto PK/PD štúdie bolo tiež sledovať priemerné ustálené uvoľňovanie leuprorelíniumacetátu stanovením koncentrácií leuprorelíniumacetátu v sére po ich náraste na začiatku liečby. Celkovo bolo zo 71 mužov - belochov, ktorí sa zúčastnili na skríningu, randomizovaných 62. U 24 pacientov (86 % z 28 pacientov, ktorí skúšanie dokončili) v skupine liečby s 30,0 mg došlo k supresii testosterónu na ≤ 0,50 ng/ml v priebehu 12 týždňov, ktorá pretrvala najmenej do 26. týždňa v porovnaní s 21 pacientmi v skupine liečby s 22,5 mg (67,7 % z 31 pacientov, ktorí skúšanie dokončili). Koncentrácie leuprorelínu v sére v priebehu skúšania poukazovali na ustálené uvoľňovanie leuprorelíniumacetátu z depotnej formy lieku.


Hlavným cieľom štúdie EC 404 bolo stanoviť bezpečnosť a znášanlivosť troch foriem leuprorelíniumacetátu u pacientov s karcinómom prostaty. Druhotným cieľom bolo stanovenie účinnosti liečby. Celkovo bolo randomizovaných 296 pacientov. 58 pacientov bolo v skupine s 11,25 mg, 118 v skupine s 22,5mg a 120 v skupine s 30,0 mg leuprorelíniumacetátu. Celkovo bol výskyt nežiaducich udalostí a počet pacientov, ktorí ich zaznamenali, vo všetkých troch skupinách podobný. Zistilo sa mierne zvýšenie výskytu závažných nežiaducich udalostí so zvyšujúcou sa dávkou. Druhotným cieľom bolo stanovenie účinnosti. Hodnotila sa ako celková odpoveď na liečbu, ktorá bola definovaná ako úspešné zachovanie suprimovaných koncentrácií testosterónu v sére bez dvoch po sebe nasledujúcich zvýšení koncentrácie testosterónu na > 0,50 ng/ml po 1. injekcii skúšaného lieku až do ukončenia obdobia sledovania v 12. mesiaci. Miera celkovej odpovede v skupine s 11,25 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 3 mesiace bola 81 %, v skupine s 22,5 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 6 mesiacov odpovedalo na liečbu 85,5 % pacientov a v skupine s 30,00 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 6 mesiacov to bolo 92,5 % pacientov.


U pacientov odpovedajúcich na liečbu neboli medzi skupinami v časovom priebehu supresie testosterónu žiadne rozdiely (najmä v období od 4. návštevy až do 14. návštevy: priemer (SD) bol v rozmedzí od 0,156 (8,8) – 0,184 (9,5) ng/ml v skupine s 11,25 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 3 mesiace, 0,143 (7,0) – 0,193 (13,3) ng/ml v skupine s 22,5 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 6 mesiacov a 0,141 (6,4) – 0,181 (10,3) ng/ml v skupine s 30,00 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 6 mesiacov). Párovým porovnaním sa najväčší rozdiel v odpovedi na liečbu (11,5 %) zistil medzi skupinou s 11,25 mg depotnu formou podávanou jedenkrát za 3 mesiace a skupinou s 30 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 6 mesiacov, najmenší rozdiel (4,4 %) bol medzi skupinou s 11,25 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 3 mesiace a skupinou s 22,5 mg depotnou formou podávanou jedenkrát za 6 mesiacov; v každom porovnaní to bolo v prospech vyššej dávky. Miera odpovede na liečbu bola dobrá pri každej návšteve (väčšinou > 92 - 100 %) tak pre 30 mg liečbu podávanú jedenkrát za 6 mesiacov a ako aj liečbu 11,25 mg podávanú jedenkrát za 3 mesiace.


Hodnoty PSA sa pri všetkých troch dávkach znížili podobne, z hľadiska rozvrstvenia pacientov sa nezistili žiadne významné rozdiely, väčšie výkyvy sa však zistili u pacientov bez odpovede na liečbu.


Zistilo sa, že depotná forma 30 mg leuprorelíniumacetátu podávaná jedenkrát za 6 mesiacov je rovnako bezpečná a účinná ako zavedená liečba s depotným uvoľňovaním 11,25 mg pri podaní jedenkrát za 3 mesiace.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Leuprorelíniumacetát nie je účinný po perorálnom podaní. Biologická dostupnosť pri subkutánnej a intramuskulárnej aplikácii je porovnateľná.

Absorpcia

Lucrin Depot 3,75 mg

Leuprorelíniumacetát nie je účinný po perorálnom podaní. Biologická dostupnosť pri subkutánnej a intramuskulárnej aplikácii je porovnateľná. Absolútna biologická dostupnosť po dávke 7,5 mg je asi 90 %.


Jednorazové subkutánne alebo intramuskulárne dávky 3,75 mg a 7,5 mg depotného leuprorelíniumacetátu u pacientov s karcinómom prostaty zabezpečili mesiac po podaní priemerné plazmatické koncentrácie leuprorelíniumacetátu 0,7 ng/ml resp. 1,0 ng/ml. Nezaznamenali sa príznaky kumulácie lieku. V štúdii u orchiektómovaných pacientov postačovala intramuskulárna injekcia depotnej formy leuprorelíniumacetátu (dávka 7,5 mg) k zaisteniu účinnej koncentrácie po dobu jedného mesiaca. Podobne sa zistili priemerné hladiny leuprorelíniumacetátu po štyroch týždňoch od podania jednorazovej intramuskulárnej dávky 7,5 mg depotného leuprorelíniumacetátu pacientom s karcinómom prostaty v štádiu D2.


Sérové hladiny leuprorelíniumacetátu po dávke 3,75 mg sa merali u 11 premenopauzálnych pacientok s karcinómom prsníka počas 12 týždňov. Priemerné sérové hladiny leuprorelíniumacetátu boli po 4 týždňoch vyššie ako 0,1 ng/ml a zostali stabilné aj po opakovanom podaní Lucrinu Depot 3,75 mg (v 8. a 12. týždni). Nepozorovala sa tendencia ku kumulácii lieku.


Lucrin Depot 11,25 mg

Po jednorazovom podaní Lucrinu Depot 11,25 mg (3-mesačná dávka) sa pozoroval rýchly nárast plazmatickej koncentrácie. Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia 21,82 (+11,24) ng/ml sa dosiahla 3 hodiny po podaní,rovnovážna koncentrácia sa dosiahla za 7 až 14 dní po podaní. V štvrtom týždni bola priemerná plazmatická koncentrácia leuprorelíniumacetátu 0,26 (+0,10) ng/ml a do12. týždňa sa znížila na 0,17 (+0,08) ng/ml. 4 hodiny po jednorazovom podaní Lucrinu Depot 11,25 mg (3-mesačná dávka) ženám bola priemerná plazmatická koncentrácia leuprorelíniumacetátu 36,3 ng/ml. Predpokladá sa, že po dosiahnutí ustáleného stavu počas tretieho týždňa od začiatku liečby sa leuprorelín uvoľňoval konštantnou rýchlosťou a priemerná plazmatická hladina potom do 12. týždňa postupne klesala takmer k spodnej hranici detekcie. Priemerná (štandardná odchýlka) koncentrácia leuprorelínu od 3. do 12. týždňa bola 0,23 0,09 ng/ml. Avšak metódou, ktorá sa použila v štúdii, nebolo možné rozlíšiť intaktné liečivo a hlavný inaktívny metabolit. Úvodný prudký vzostup hladiny, po ktorom nasledoval rýchly pokles k ustálenému stavu, bol podobný uvoľnovaniu liečiva u Lucrinu Depot 3,75 mg (1-mesačná dávka).


Lucrin Depot 30 mg

Po jednorazovom subkutánnom podaní Lucrinu Depot 30 mg sa pozoroval rýchly nárast plazmatických koncentrácií leuprorelíniumacetátu s následným znížením na ustálenú hladinu v priebehu niekoľkých dní. Priemerné plazmatické hladiny leuprorelíniumacetátu, merané 2 hodiny po jednorazovom podaní, sú 100 ng/ml. V ustálenej fáze sa detekovateľné plazmatické hladiny udržali až do 180 dní po poslednom podaní.


Všetky sily lieku Lucrin Depot

Distribúcia

Po intravenóznom podaní bolusovej dávky leuprorelínu zdravým dobrovoľníkom (mužom) bol priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave 27 l. In vitro väzba na ľudské plazmatické proteíny bola 43 % až 49 %.


Metabolizmus

Po intravenóznom podaní bolusovej dávky 1 mg leuprorelínu zdravým dobrovoľníkom (mužom) bol priemerný systémový klírens 7,6 l/h a terminálny polčas asi 3 hodiny.


V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že leuprorelín značený 14C sa metabolizuje na menšie neaktívne peptidy, a to pentapeptid (metabolit I), tripeptidy (metabolit II a III) a dipeptid (metabolit IV). Tieto fragmenty sa môžu ďalej metabolizovať.


Plazmatické koncentrácie hlavného metabolitu M I, stanovené u 5 pacientov s karcinómom prostaty, ktorým sa podával depotný leuprorelíniumacetát, dosiahli maximum 2 až 6 hodín od podania. Tieto koncentrácie predstavovali asi 6 % maximálnych koncentrácií pôvodného liečiva. Týždeň po podaní dávky boli priemerné plazmatické koncentrácie metabolitu M I asi 20 % v porovnaní s koncentráciami leuprorelíniumacetátu.


Vylučovanie

Po podaní Lucrinu Depot 3,75 mg trom pacientom sa počas 27 dní vylúčilo do moču menej ako 5 % dávky, a to ako materská látka a metabolit M I.


Špeciálne skupiny pacientov

Farmakokinetika lieku sa neštudovala u pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenita, mutagenita, porucha fertility

Karcinogenita leuprorelíniumacetátu sa sledovala v dvojročných štúdiách na potkanoch a myšiach. Pri subkutánnom podávaní vysokých denných dávok potkanom (0,6 až 4 mg/kg) sa po 24 mesiacoch liečby pozoroval vyšší výskyt benígnej hyperplázie hypofýzy a benígnych adenómov hypofýzy (v závislosti od dávky). Zaznamenal sa signifikantný nárast adenómov z buniek Langerhansových ostrovčekov u samíc a testikulárnych intersticiálnych adenómov u samcov (najvyššia incidencia v skupine s nízkou dávkou), ktorý nezávisel od dávky. U myší sa nepozorovali žiadne nádory indukované leuprorelíniumacetátom alebo abnormality hypofýzy pri podávaní dávky až 60 mg/kg po dva roky. Pacienti boli liečení počas troch rokov dávkami leuprorelíniumacetátu až 10 mg/deň a počas dvoch rokov dávkami až 20 mg/deň bez zjavných abnormalít hypofýzy.


Štúdie mutagenity sa robili na bakteriálnom a cicavčom systéme. Tieto štúdie neposkytli žiadne dôkazy mutagénneho potenciálu.


Leuprolid môže u mužov aj žien znižovať fertilitu. Podávanie leuprolid acetátu samcom a samiciam potkanov v dávke 0,024; 0,24 a 2,4 mg/kg mesačne počas 3 mesiacov (v dávke tak nízkej ako je 1/300 odhadovanej mesačnej dávky u človeka) spôsobilo atrofiu reprodukčných orgánov a potlačenie reprodukčnej funkcie.


Klinické a farmakologické štúdie u dospelých s leuprorelíniumacetátom a podobnými analógmi podávanými po dobu 24 týždňov ukázali plnú reverzibilitu zníženej fertility po ukončení liečby.


 1. Farmaceutické vlastnosti


6.1 Zoznam pomocných látok


Lucrin Depot 3,75 mg

Lyofilizát: gelatina, polyglactinum (1:3), mannitolum

Disperzné prostredie: carmellosum natricum, polysorbatum 80, mannitolum, aqua ad iniectabilia


Lucrin Depot 11,25 mg

Lyofilizát: acidum polylacticum, mannitolum

Disperzné prostredie: carmellosum natricum, polysorbatum 80, mannitolum, aqua ad iniectabilia


Lucrin Depot 30 mg

Lyofilizát: acidum polylacticum, mannitolum

Disperzné prostredie: mannitolum, carmellosum natricum, polysorbatum 80, acidum aceticum, aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


Lucrin Depot 3,75 mg; Lucrin Depot 11,25 mg: 2 roky

Lucrin Depot 30 mg: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Lucrin Depot 3,75 mg

 • Sklenená injekčná liekovka s Al uzáverom, gumenou zátkou a PP ochranným krytom, ampulka z číreho skla, injekčná striekačka, 2 injekčné ihly v PVC puzdre, 2 dezinfekčné tampóny napustené alkoholom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

 • Naplnená dvojkomorová striekačka, piest, 2 dezinfekčné tampóny napustené alkoholom, písomná informácia pre používateľa, návod na použitie striekačky, plastový obal.


Lucrin Depot 11,25 mg

Sklenená injekčná liekovka s Al uzáverom, gumenou zátkou a PP ochranným krytom, ampulka z číreho skla, injekčná striekačka, 2 injekčné ihly v PVC puzdre, 2 dezinfekčné tampóny napustené alkoholom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Lucrin Depot 30 mg

 • Balenie obsahuje 1 alebo 2 naplnené dvojkomorové sklenené striekačky a 1 alebo 2 dezinfekčné tampóny napustené alkoholom.

 • Nemocničné balenie obsahuje 1 naplnenú dvojkomorovú sklenenú striekačku a 1 dezinfekčný tampón napustený alkoholom.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Lucrin Depot 3,75 mg

Príprava jednorazovej jednomesačnej dávky suspenzie:


 1. Injekčná liekovka s lyofilizátom

Lyofilizované mikrosféry sa po zriedení podávajú pacientovi jednorazovo vo forme intramuskulárnej alebo subkutánnej injekcie raz za mesiac, v súlade s nasledujúcimi inštrukciami:

 • Ihlou s priemerom 22 G natiahnite 1 ml disperzného prostredia z ampulky a vstreknite ho do injekčnej liekovky. (Disperzné prostredie je dodané v nadbytku; nepoužitý zostatok znehodnoťte.)

 • Liekovku dobre potrepte, aby vznikla homogénna mliečne sfarbená suspenzia.

 • Celý obsah injekčnej liekovky natiahnite do striekačky. Ihneď podajte pacientovi, pretože suspenzia rýchlo sedimentuje.


b) Naplnená dvojkomorová striekačka

 • Naskrutkujte biely piest na sivý uzáver, až kým sa uzáver nezačne otáčať.

 • Držte striekačku vo zvislej polohe a pomaly (6 až 8 sekúnd) stláčajte piest, až kým prvá zátka nedosiahne modrú značku, vyznačenú približne v strede striekačky.

 • Držte striekačku vo zvislej polohe. Opatrne ňou potrepte tak, aby sa mikročastice úplne rozptýlili a vytvorila sa homogénna mliečne sfarbená suspenzia.

 • Ak mikročastice priľnú na zátku, poklepte striekačkou o prst.

 • Držte striekačku vo zvislej polohe. Odstráňte ochranný kryt ihly smerom hore bez pootočenia. Posúvajte piest, aby ste vytlačili zo striekačky vzduch.

 • Podajte celý obsah striekačky intramuskulárne alebo subkutánne ihneď po rekonštitúcii, pretože suspenzia po rekonštitúcii rýchlo sedimentuje.


Na rekonštitúciu lieku sa nesmie použiť žiadne iné rozpúšťadlo.


Lucrin Depot 11,25 mg

Príprava jednorazovej trojmesačnej dávky suspenzie:

 • Ihlou s priemerom 23 G natiahnite 2 ml disperzného prostredia z ampulky a vstreknite ho do injekčnej liekovky.

 • Liekovku dobre potrepte, aby vznikla homogénna mliečne sfarbená suspenzia.

 • Celý obsah injekčnej liekovky natiahnite do striekačky. Ihneď podajte pacientovi, pretože suspenzia rýchlo sedimentuje.


Na rekonštitúciu lieku sa nesmie použiť žiadne iné rozpúšťadlo.


Lucrin Depot 30 mg

Návod na použitie:

 1. Priskrutkujte biely piest ku koncovej zarážke striekačky (skrutkujte, až pokým sa koncová zarážka nezačne krútiť).

 2. Striekačku držte vo zvislej polohe. Pomalým tlačením piesta nahor (približne 6 až 8 sekúnd) až po modrú čiaru v strede valca striekačky vytlačte rozpúšťadlo do hornej komory striekačky. Neposúvajte piest striekačky rýchlo. Nikdy neťahajte piest naspäť (nadol). Mohlo by to mať za následok spätný tok suspenzie v striekačke za koncovú zarážku alebo jej vytekanie z ihly.

 3. Držte striekačku vo zvislej polohe a jemne ňou potrepte, kým sa nezmieša obsah v jej vnútri. Vznikne mliečna suspenzia. Netraste striekačkou príliš silno. Ak sa čiastočky suspenzie zachytia na zarážke, uvoľnite ich poklepkaním striekačky o ruku. Po zmiešaní obsahu sa má suspenzia okamžite aplikovať.

 4. Snímte ochranný kryt ihly. Nepoužívajte pritom krúživý pohyb. Nesnímte kryt ihly skôr, ako sa vytvorí homogénna suspenzia. Nesnímajte kryt ihly krúživým pohybom, aby ste neuvoľnili ihlu.

 5. Injekciu aplikujte subkutánne. Injekciu aplikujte hneď po príprave suspenzie. V prípade výskytu usadenín suspenziu znova pretrepte. Miesto aplikácie sa musí pravidelne meniť.

 6. Použitú striekačku vyhoďte. Riaďte sa miestnymi pravidlami na likvidáciu odpadu. Použitá striekačka a ihla patria medzi potenciálne škodlivý biologický odpad.


 1. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


AbbVie s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


 1. Registračné číslo


Lucrin Depot 3,75 mg: 56/0105/00-S

Lucrin Depot 11,25 mg: 56/0106/00-S

Lucrin Depot 30 mg: 56/0493/08-S


 1. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Lucrin Depot 3,75 mg:

Dátum prvej registrácie: 9.6.2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.10.2006


Lucrin Depot 11,25 mg:

Dátum prvej registrácie: 9.6.2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.10.2006


Lucrin Depot 30 mg:

Dátum prvej registrácie: 24.9.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 25.06.2013


 1. Dátum revízie textu


Apríl 201527

LUCRIN DEPOT 11,25 mg