+ ipil.sk

Ludiomil 50Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/08764


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ludiomil®10

Ludiomil®25

Ludiomil®50

Ludiomil®75

filmom obalené tablety

maprotilini hydrochloridum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ludiomil a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Ludiomil

3. Ako užívať Ludiomil

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Ludiomil

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Ludiomil A NA ČO SA POUŽÍVA


Ludiomil obsahuje liečivo maprotilini hydrochloridum (maprotilíniumchlorid). Každá filmom obalená tableta Ludiomilu obsahuje 10 mg, 25 mg, 50 mg alebo 75 mg maprotilíniumchloridu.


Ludiomil patrí do skupiny liekov, ktoré sa označujú ako tetracyklické antidepresíva. Používa sa na liečbu depresie a porúch nálady.


Ludiomil pomáha zmierniť prejavy depresie, ako sú úzkosť, smútok, strata záujmov, ťažkosti s vykonávaním každodenných úloh, nervozita a pocit zlyhania alebo viny. Zmierňuje tiež fyzické príznaky vyvolané depresiou, ako sú nedostatok energie, únava, poruchy spánku, závraty, bolesť hlavy, poruchy trávenia a bolesť.


Ak chcete vedieť, ako Ludiomil účinkuje alebo prečo Vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LUDIOMIL


Dôsledne dodržujte všetky pokyny Vášho lekára, aj keď sa budú líšiť od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii pre používateľov.


Neužívajte Ludiomil

 • keď ste alergický (precitlivený) na maprotilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ludiomilu, ktorých zoznam je uvedený na konci tejto informácie,

 • keď ste niekedy mali alergickú reakciu na niektoré lieky používané na liečbu depresie (tricyklické antidepresíva),

 • keď mávate epileptické záchvaty,

 • keď máte závažné ochorenie srdca alebo ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt,

 • keď máte závažné ťažkosti s pečeňou alebo obličkami,

 • keď máte zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm s úzkym uhlom),

 • keď mávate ťažkosti pri močení (zadržiavanie moču),

 • keď už užívate antidepresívum, ktoré sa označuje ako inhibítor monoaminooxidázy (inhibítor MAO),

 • keď ste požili veľké množstvo alkoholu alebo látky, ktoré ovplyvňujú Váš duševný stav (napr. lieky na spanie alebo psychotropné látky).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníLudiomilu

 • ak uvažujete o samovražde,

 • ak užívate lieky na liečbu nepravidelnej činnosti srdca (napr. chinidín),

 • ak máte ochorenie srdca alebo ak ste niekedy v minulosti mali ťažkosti so srdcom,

 • ak máte ochorenie srdca a ciev,

 • ak Vám lekár povedal, že máte ochorenie označované ako schizofrénia alebo poruchu nálady označovanú ako mánia,

 • ak často mávate ťažkú zápchu,

 • ak trpíte nadmernou činnosťou štítnej žľazy alebo v súčasnosti užívate lieky, ktoré obsahujú hormóny štítnej žľazy,

 • ak nosíte kontaktné šošovky,

 • ak ste niekedy mali zvýšený vnútroočný tlak,

 • ak ste niekedy mali ťažkosti pri močení,

 • ak Vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktózu).

Ak sa Vás týka niektorá z uvedených možností, upozornite na to svojho lekára skôr, ako užijete Ludiomil.


Ak sa u Vás počas liečby vyskytne zápcha, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Ak sa u Vás najmä počas prvých mesiacov liečby vyskytne horúčka alebo Vás bude bolieť hrdlo, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Ak by ste kedykoľvek mali pocit, že už nemá zmysel ďalej žiť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Je dôležité, aby si Váš lekár pravidelne overoval úspešnosť Vašej liečby, čo mu umožní upraviť dávkovanie a pomôže znížiť vedľajšie účinky. Možno Vám bude chcieť odobrať vzorky krvi a skontrolovať funkciu pečene alebo obličiek pred začatím liečby a počas nej.


Ludiomil môže spôsobovať suchosť v ústach, čo môže zvýšiť nebezpečenstvo vzniku zubného kazu. Počas dlhodobej liečby si pravidelne dávajte prehliadať chrup.


Pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo ošetrením chrupu povedzte lekárovi, že užívate Ludiomil.


Ludiomil môže zvýšiť citlivosť Vašej kože na slnečné svetlo. Dokonca aj krátky pobyt na slnku môže vyvolať kožné vyrážky, svrbenie, sčervenenie a škvrnitosť kože. Nevystavujte sa priamemu slnečnému svetlu, chráňte sa odevom a slnečnými okuliarmi.


Ludiomil môže vyvolať rýchly, pomalý alebo nepravidelný tep srdca. Počas liečby Vám lekár možno bude chcieť zmerať krvný tlak a skontrolovať činnosť srdca.


Ludiomil môže príliš znížiť hladinu cukru v krvi, keď sa používa súčasne s liekmi na liečbu cukrovky. Preto starostlivo sledujte svoju hladinu glukózy v krvi, ak máte cukrovku.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, môžete mať niekedy sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné myšlienky,

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.


Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti, a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich požiadať, aby Vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila Vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo Vašom správaní.


Informácia pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov

Sledujte, či sa u Vášho rodinného príslušníka/pacienta trpiaceho depresiou objavia zmeny správania, napr. prílišná rozrušenosť, chorobný nepokoj spojený s neúčelnými činnosťami, agresivita, poruchy spánku, poruchy pozornosti, úzkosť, nepokoj, videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú, trvanie na utkvelých bludných predstavách, zhoršenie depresie alebo úvahy o samovražde. Oznámte takéto prejavy ošetrujúcemu lekárovi pacienta, zvlášť ak sú závažné, objavili sa náhle alebo ak sa u pacienta predtým nevyskytovali. Vznik takýchto prejavov vyhodnocujte denne, najmä na začiatku liečby depresie a pri zvyšovaní alebo znižovaní dávky antidepresíva, pretože k zmenám môže dochádzať náhle.


Takéto prejavy sa môžu spájať so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok a správania a naznačujú potrebu dôsledného dohľadu a prípadne aj zmeny liečby.


Starší ľudia (vo veku 60 a viac rokov)

Starší ľudia potrebujú nižšie dávky ako iní dospelí pacienti. Výskyt vedľajších účinkov je pravdepodobnejší u starších pacientov. Váš lekár Vám poskytne podrobné informácie o opatrnom dávkovaní lieku a starostlivom sledovaní, ktoré je potrebné.


Deti a dospievajúci (vo veku pod 18 rokov)

Použitie Ludiomilu u detí a dospievajúcich sa neodporúča.


Tehotenstvo a dojčenie

Upozornite svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako užijete Ludiomil, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná. Ludiomil sa nemá užívať v tehotenstve, pokiaľ Vám to výslovne neodporučí lekár. Ak otehotniete počas liečby Ludiomilom, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


Upozornite svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako užijete Ludiomil, ak dojčíte. Maprotilín, liečivo Ludiomilu, prechádza do materského mlieka. Počas liečby Ludiomilom nedojčite.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ludiomil môže u niektorých ľudí vyvolať ospalosť alebo zníženie pozornosti. Ak sa to stane Vám, neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a nevykonávajte iné činnosti, ktoré si vyžadujú úplné sústredenie. Pitie alkoholických nápojov môže zvýšiť ospalosť.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a liekov z liečivých rastlín, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Ludiomilu a niektorých liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. K takýmto liekom patria:

 • iné antidepresíva označované ako inhibítory MAO a SSRI (napr. moklobemid, fluoxetín, fluvoxamín, paroxetín, sertralín, citalopram),

 • lieky používané na kontrolu krvného tlaku alebo činnosti srdca (napr. guanetidín, betanidín, rezerpín, klonidín, alfa-metyldopa, chinidín, propafenón, propranolol),

 • lieky používané na liečbu cukrovky (napr. vnútorne užívané deriváty sulfonylmočoviny alebo inzulín),

 • lieky používané na liečbu duševných chorôb (neuroleptiká, napr. tioridazín),

 • lieky používané na zabránenie vzniku krvných zrazenín (antikoagulanciá, napr. kumarín, warfarín),

 • lieky, ktoré pôsobia na nervový systém (napr. atropín, adrenalín, noradrenalín, izoprenalín, efedrín, fenylefrín),

 • lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (napr. biperidén),

 • antiepileptiká (napr. karbamazepín, fenytoín, fenobarbital),

 • sedatíva (napr. benzodiazepíny, barbituráty),

 • lieky používané na liečbu poruchy pozornosti spojenej s nadmernou aktivitou (napr. metylfenidát),

 • lieky používané na liečbu astmy alebo alergií (antihistaminiká),

 • lieky používané na liečbu žalúdkových vredov alebo pálenie záhy (napr. cimetidín),

 • terbinafín, liek užívaný vnútorne na liečbu hubových infekcií kože, vlasov alebo nechtov,

 • lieky obsahujúce hormóny štítnej žľazy.


Povedzte svojmu lekárovi o týchto, ako aj o všetkých ďalších liekoch, ktoré užívate. Pretože Ludiomil a mnohé lieky sa navzájom ovplyvňujú, možno bude potrebné upraviť dávkovanie alebo ukončiť užívanie niektorého z liekov. Ak pravidelne pijete alkoholické nápoje, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ludiomilu

Ludiomil obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.3. AKO UŽÍVAŤ LUDIOMIL


Dôsledne dodržujte pokyny svojho lekára. Neprekročte odporúčané dávkovanie.


Koľko Ludiomilu užívať

Váš lekár rozhodne o najvhodnejšom dávkovaní, ktoré závisí od Vášho veku a závažnosti príznakov. Denná dávka je zvyčajne medzi 75 mg a 150 mg. Užívajte Ludiomil podľa pokynov lekára. Neužívajte Ludiomil vo väčších dávkach a častejšie alebo dlhšie, ako Vám odporučil Váš lekár.


Kedy a ako užívať Ludiomil

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Vždy užívajte Ludiomil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak cítite, že účinok Ludiomilu je príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ako dlho užívať Ludiomil

Pacienti zvyčajne musia užívať Ludiomil niekoľko týždňov, kým sa začnú cítiť lepšie. Neprerušte jeho užívanie bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Možno bude nutné, aby ste dávkovanie znižovali postupne, kým sa liečba úplne ukončí. Zabráni sa tak možnému zhoršeniu Vášho ochorenia a zníži sa nebezpečenstvo výskytu príznakov, ktoré vznikajú po náhlom vysadení lieku, ako sú bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, vracanie, bolesť brucha, hnačka, nespavosť, nervozita a úzkosť.


Ak zabudnete užiť Ludiomil

Ak zabudnete užiť dávku Ludiomilu, užite vynechanú dávku ihneď, keď si spomeniete. Potom sa vráťte k Vášmu obvyklému dávkovaciemu režimu. Ak už je takmer čas na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku, ale užite najbližšiu dávku v plánovanom čase. Neužite dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára.


Ak užijete viac Ludiomilu, ako máte

Ak ste užili príliš veľa Ludiomilu alebo ak niekto iný omylom užije Váš liek, okamžite navštívte svojho lekára alebo centrálne prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice. Vezmite so sebou balenie lieku.


Nasledujúce príznaky predávkovania sa zvyčajne vyskytnú v priebehu niekoľkých hodín: ospalosť, bezvedomie, kŕče, nízky tlak krvi (hypotenzia), rýchly, pomalý alebo nepravidelný tep srdca, nepokoj a rozrušenosť, strata svalovej koordinácie a svalová stuhnutosť, dýchavičnosť, vracanie, horúčka, šok, zlyhanie srdca, modravé sfarbenie kože, rozšírenie zreníc, potenie, zníženie alebo zastavenie tvorby moču.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Ludiomil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto vedľajšie účinky sú zvyčajne slabé až stredne silné a spravidla prechodné.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:

 • prílišná rozrušenosť (mánia, hypománia), zhoršenie depresie, prejavy duševného ochorenia,

 • záchvaty kŕčov,

 • rýchly tep srdca, poruchy (spomalenie, zrýchlenie, nepravidelnosť) srdcového rytmu, čiastočná alebo úplná strata vedomia (synkopa),

 • zápal pečene (hepatitída) so zožltnutím alebo bez zožltnutia kože a očných bielok (žltačka),

 • alergické kožné reakcie, napr. neobvyklé krvácanie do kože alebo vznik podliatin, závažné kožné reakcie prejavujúce sa červenými škvrnami a vznikom pľuzgierov alebo iné reakcie na veľkých plochách kože.

 • zápal pľúc (príznakmi môžu byť kašeľ, ťažkosti s dýchaním a sipot).

Ak sa u Vás vyskytnú niektoré z týchto príznakov, okamžite o tom povedzte Vášmu lekárovi, pretože možno bude potrebné zmeniť Vašu liečbu.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú 10 alebo viac zo 100 pacientov)

 • ospalosť, závraty, bolesť hlavy,

 • tras, neobvyklé svalové sťahy,

 • suchosť v ústach,

 • únava.


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako10 zo 100 pacientov)

 • zvýšená chuť do jedenia,

 • neschopnosť pokojne sedieť, nepokoj, agresivita, úzkosť, poruchy spánku, poruchy pozornosti, poruchy pohlavnej túžby,

 • útlm, poruchy pamäti, poruchy reči, zníženie citlivosti alebo pocit pichania na koži,

 • ťažkosti s očami,

 • nutkanie na vracanie, vracanie, nepríjemné pocity v bruchu, zápcha,

 • zvýšenie citlivosti kože na svetlo, zvýšené potenie,

 • ťažkosti pri močení,

 • ťažkosti s erekciou,

 • zvýšenie telesnej hmotnosti,

 • svalová slabosť,

 • závraty pri vstávaní z polohy poležiačky alebo posediačky, návaly horúčavy.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 pacientov)

 • zmätenosť, náhly stav ťažkej zmätenosti, videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú, nervozita,

 • ťažkosti so zosúladením pohybov a udržaním rovnováhy.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • pocit vzdialenia sa od vlastného tela alebo duševných procesov (depersonalizácia),

 • poruchy zosúladenia pohybov a poruchy pohybov,

 • zhoršené vnímanie chuti,

 • zvonenie alebo iné pretrvávajúce zvuky v ušiach (tinnitus),

 • ťažkosti s dýchaním, kašeľ, zdurenie nosovej sliznice,

 • purpurové škvrny na koži,

 • hnačka,

 • zápal sliznice v ústach,

 • svrbenie,

 • zdurenie prsníkov, vylučovanie mlieka,

 • opuch mäkkých tkanív ako následok nadmerného hromadenia vody (edém),

 • mdloby,

 • zubný kaz.

Ak niektoré z týchto vedľajších účinkov pretrvávajú alebo Vám spôsobujú ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Váš lekár možno u Vás zistí aj vysoký tlak krvi alebo zvýšenie pečeňových enzýmov, čo sa však vyskytuje zriedkavo. Okrem toho Váš lekár možno u Vás zistí poruchu krvného obrazu, čo je veľmi zriedkavé.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LUDIOMIL


 • Nepoužívajte Ludiomil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

 • Nepoužite balenie Ludiomilu, ktoré je poškodené alebo nesie známky nedovoleného zaobchádzania.

 • Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

 • Uchovávajte Ludiomil mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Ludiomil obsahuje

 • Liečivo je maprotilinum (maprotilín), ktoré je v tabletách prítomné ako maprotilini hydrochloridum (maprotilíniumchlorid).

 • Ďalšie zložky sú bezvodý koloidný oxid kremičitý, fosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kyselina stearová, hypromelóza, žltý oxid železitý (E172), polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), mastenec a kukuričný škrob. Tablety Ludiomil 25, 50 a 75 obsahujú aj červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Ludiomil a obsah balenia

Ludiomil 10 sú svetložlté okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením CG na jednej a CO na druhej strane.

Ludiomil 25 sú šedooranžové okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením DP a deliacou ryhou na jednej strane a na druhej strane hladké.

Ludiomil 50 sú svetlooranžové okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením CG na jednej a ER na druhej strane.

Ludiomil 75 sú hnedočervené okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením CG na jednej strane a poliacou ryhou a označením F / S na druhej strane.


Balenie obsahuje:

Ludiomil 10: 50 tabliet

Ludiomil 25: 30 tabliet

Ludiomil 50: 30 tabliet

Ludiomil 75: 20 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Írsko


Výrobca

CENEXI SAS, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, Fontenay-sous-Bois, Francúzko

Novartis s.r.o., U Nákladového nádraží 10, Praha, Česká republika

Amdipharm Plc Regency House, Miles Gray Road, Basildon, Essex, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2012.


7


24.08.2009

Ludiomil 50

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/05563-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ludiomil 10

Ludiomil 25

Ludiomil 50

Ludiomil 75


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo je maprotilini hydrochloridum.

1 filmom obalená tableta obsahuje 10 mg, 25 mg, 50 mg alebo 75 mg maprotilíniumchloridu.


Pomocná látka: monohydrát laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


Ludiomil 10

svetložlté okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením CG na jednej a CO na druhej strane


Ludiomil 25

šedooranžové okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením DP a deliacou ryhou na jednej strane a na druhej strane hladké.


Ludiomil 50

svetlooranžové okrúhle, mierne bikonvexné filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením CG na jednej a ER na druhej strane


Ludiomil 75

hnedočervené okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so zrezanými hranami s označením CG na jednej strane a poliacou ryhou a označením F / S na druhej strane


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Depresívne epizódy: epizóda stredne ťažkej depresie, epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi alebo bez nich

 • Recidivujúca depresívna porucha: terajšia stredne ťažká epizóda recidivujúcej depresívnej poruchy, terajšia ťažká epizóda recidivujúcej depresívnej poruchy s psychotickými príznakmi alebo bez nich

 • Bipolárna afektívna porucha: terajšia fáza miernej alebo stredne ťažkej depresie pri bipolárnej afektívnej poruche, terajšia fáza ťažkej depresie s psychotickými príznakmi alebo bez nich pri bipolárnej afektívnej poruche

 • Pretrvávajúce afektívne poruchy: dystýmia

 • Iné úzkostné poruchy: zmiešaná úzkostná a depresívna porucha

 • Somatoformné poruchy: somatizovaná porucha, hypochondrická porucha, somatoformná autonómna dysfunkcia, perzistujúca somatoformná bolesťová porucha

 • Iné neurotické poruchy: neurasténia

 • Neskorá (involučná) depresia


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Počas liečby Ludiomilom má byť pacient pod dohľadom lekára.


Odporúčané rozmedzie dávok je 75 mg až 150 mg denne. V závislosti od závažnosti symptómov, odpovede pacienta na liečbu a znášanlivosti liečby sa môže začať dennou dávkou 25 mg (1- až 3-krát denne) alebo 75 mg (1-krát denne) a potom postupne titrovať po účinnú dávku. Denné dávky vyššie ako 150 mg sa neodporúčajú.


Dávkovací režim sa má stanoviť individuálne a upraviť podľa stavu a odpovede pacienta, napr. zvýšením večernej dávky a súčasným znížením dávok podávaných cez deň, alebo v iných prípadoch podávaním len jednej dávky denne. Cieľom je dosiahnutie terapeutického účinku pri podávaní čo najnižších dávok, predovšetkým u pacientov, ktorí ešte rastú, alebo u starších pacientov s nestabilným autonómnym nervovým systémom, pretože u týchto pacientov je spravidla vyššia pravdepodobnosť výskytu nežiaducich udalostí.

Tablety Ludiomil sa majú prehĺtať celé s dostatočným množstvom tekutiny.


Starší pacienti (vo veku nad 60 rokov):

Všeobecne sa odporúča nižšie dávkovanie. Na začiatku 10 mg 3-krát denne alebo 25 mg 1-krát denne. Ak je to potrebné, možno dennú dávku postupne po malých množstvách zvýšiť až na 25 mg 3-krát denne alebo 75 mg 1-krát denne, v závislosti od znášanlivosti a odpovede (pozri časti 4.8 a 5.2).


Deti a dospievajúci (vo veku pod 18 rokov):

Bezpečnosť a účinnosť Ludiomilu u detí a dospievajúcich sa nestanovila. Preto sa použitie u tejto vekovej skupiny neodporúča.


Ukončenie liečby:

Vzhľadom na prípadné nežiaduce reakcie je potrebné vyhnúť sa náhlemu vysadeniu lieku alebo náhlemu zníženiu dávky (pozri časti 4.4 a 4.8).


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na maprotilín alebo ktorúkoľvek z pomocných látok alebo skrížená precitlivenosť na tricyklické antidepresíva.

 • Konvulzívne ochorenie alebo znížený prah pre kŕče (napr. poškodenie mozgu rôznej etiológie, alkoholizmus).

 • Akútne štádium infarktu myokardu a poruchy vedenia vzruchu v srdci.

 • Závažné poškodenie funkcie pečene alebo obličiek.

 • Glaukóm s úzkym uhlom alebo retencia moču (napr. následkom ochorenia prostaty).

 • Súčasná liečba inhibítorom MAO (pozri časť 4.5).

 • Akútna otrava alkoholom, hypnotikami alebo psychotropnými látkami (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Antiarytmiká

Antiarytmiká, ktoré sú účinnými inhibítormi CYP2D6, napr. chinidín a propafenón, sa nemajú používať v kombinácii s Ludiomilom. Anticholínergné účinky chinidínu môžu s Ludiomilom vyvolať synergizmus závislý od dávky (pozri časť 4.5).


Samovražda / samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňoch liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Iné psychické stavy, na liečbu ktorých bol Ludiomil predpísaný, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Okrem toho, tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou.


Rovnaké opatrenia ako pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou majú byť dodržiavané aj pri liečbe pacientov s inými psychickými poruchami.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby. Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania pri podávaní antidepresív v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


U týchto pacientov sa má uvážiť úprava liečebného režimu vrátane prípadného vysadenia lieku, zvlášť ak sú tieto zmeny závažné, nastupujú náhle alebo neboli súčasťou pôvodných symptómov pacienta (pozri aj Ukončenie liečby v časti 4.4).


Ludiomil sa má predpisovať v najmenšom množstve potrebnom na správne vedenie liečby pacienta, aby sa znížilo riziko predávkovania.


Kŕče

Sú zriedkavé správy o výskyte kŕčov u pacientov, ktorí nemali kŕče v anamnéze a liečili sa terapeutickými dávkami Ludiomilu. V niektorých prípadoch boli prítomné iné nejasné faktory, ako súčasné podávanie liekov, o ktorých je známe, že znižujú prah pre kŕče. Riziko kŕčov sa môže zvýšiť, keď sa súčasne podávajú neuroleptiká (napr. fenotiazíny, risperidón) (pozri časť 4.5), keď sa náhle preruší súčasné podávanie benzodiazepínov alebo keď sa rýchlo prekročí odporúčané dávkovanie Ludiomilu. Hoci sa príčinná súvislosť nedokázala, riziko kŕčov sa môže znížiť: použitím nízkych začiatočných dávok; zachovaním začiatočného dávkovania počas 2 týždňov a potom postupným zvyšovaním dávky po malých množstvách; ponechaním udržiavacej dávky na najnižšej účinnej hladine; opatrnou úpravou dávkovania alebo vyvarovaním sa súčasnému podávaniu liekov, ktoré znižujú prah pre kŕče (napr. fenotiazíny, risperidón), alebo rýchlemu zníženiu dávkovania benzodiazepínov.

Súčasná elektrokonvulzívna liečba sa má podať len pod starostlivým dohľadom.


Poruchy srdca a ciev

Sú správy o tom, že tricyklické a tetracyklické antidepresíva vyvolali srdcové arytmie, sínusovú tachykardiu a predĺženie prevodového času. Ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia a arytmia typu torsade de pointes sa veľmi zriedka zaznamenali u pacientov liečených Ludiomilom, pričom niektoré z týchto prípadov sa skončili úmrtím. Opatrnosť je potrebná u starších pacientov a pacientov s ochoreniami srdca a ciev v anamnéze vrátane infarktu myokardu, arytmií a/alebo ischemickej choroby srdca. U takýchto pacientov sa predovšetkým pri dlhodobej liečbe vyžaduje sledovanie funkcie srdca vrátane EKG. Pravidelné meranie krvného tlaku je potrebné u pacientov so sklonom k ortostatickej hypotenzii.


Iné účinky na psychiku

Príležitostne sa pozorovala aktivácia psychóz u pacientov so schizofréniou, ktorí dostávali tricyklické antidepresíva, preto sa musí vziať do úvahy ako riziko pri Ludiomile. Podobne sa zaznamenali hypomanické alebo manické epizódy u pacientov s bipolárnymi poruchami, keď boli liečení tricyklickými antidepresívami počas depresívnej fázy. V takýchto prípadoch môže byť potrebné znížiť dávkovanie alebo vysadiť Ludiomil a podať neuroleptikum. Súčasné podávanie s neuroleptikami (napr. fenotiazíny, risperidón) môže mať za následok zvýšenie hladín maprotilínu v plazme, zníženie prahu pre kŕče a kŕče (pozri časť 4.5). Kombinácia s inhibítorom CYP2D6 tioridazínom môže vyvolať závažnú srdcovú arytmiu. Preto môže byť potrebné upraviť dávku.


U predisponovaných a starších pacientov môžu tricyklické antidepresíva vyvolať predovšetkým v noci farmakogénne (delirantné) psychózy; tieto zmiznú bez liečby v priebehu niekoľkých dní po vysadení lieku.


Hypoglykémia

Možnosť hypoglykémie sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí dostávajú Ludiomil súčasne s perorálne podávanými derivátmi sulfonylmočoviny alebo inzulínom. Pacienti s cukrovkou majú starostlivo sledovať svoju hladinu glukózy v krvi, keď sa liečba Ludiomilom začína alebo končí (pozri časť 4.5).


Kontrola krvného obrazu

Hoci zmeny počtu leukocytov sa pri Ludiomile zaznamenali len v ojedinelých prípadoch,

pravidelné kontroly krvného obrazu a sledovanie symptómov, ako je horúčka a bolesť hrdla, sú potrebné predovšetkým počas prvých mesiacov liečby. Odporúčajú sa aj počas dlhodobej liečby.


Anestézia

Pred celkovou alebo lokálnou anestéziou je potrebné anesteziológa upozorniť na to, že pacient dostáva Ludiomil. Je bezpečnejšie pokračovať v liečbe, ako riskovať prípadný relaps následkom vysadenia lieku pred chirurgickým zákrokom.


Populácie s osobitnou liečbou a dlhodobá liečba

Počas dlhodobej liečby sa odporúča sledovať funkciu pečene a obličiek.

Opatrnosť sa odporúča pri podávaní pacientom, ktorí majú v anamnéze zvýšený vnútroočný tlak, chronickú ťažkú zápchu alebo retenciu moču, hlavne ak je spojená s hypertrofiou prostaty.


Tricyklické antidepresíva môžu vyvolať paralytický ileus, zvlášť u starších a hospitalizovaných pacientov. Pri vzniku zápchy sa majú urobiť primerané opatrenia.


Opatrnosť sa odporúča pri podávaní pacientom s hypertyreoidizmom a pacientom liečeným hormónmi štítnej žľazy (možnosť zosilnenia nežiaducich účinkov na srdce).

Zvýšený výskyt zubného kazu sa zaznamenal u pacientov pri dlhodobej liečbe antidepresívami. Počas dlhodobej liečby sa preto odporúčajú pravidelné prehliadky chrupu.


Znížená lakrimácia a pomerné hromadenie mukoidného sekrétu, súvisiace s anticholínergnými vlastnosťami tricyklických antidepresív, môžu poškodiť epitel rohovky u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky.


Ukončenie liečby

Náhlemu ukončeniu podávania alebo náhlemu zníženiu dávky je potrebné sa vyhnúť kvôli možným nežiaducim reakciám. Ak sa rozhodne o ukončení liečby, dávkovanie sa má znižovať tak rýchlo, ako je to možné, pričom je potrebné vziať do úvahy, že náhle vysadenie lieku sa môže spájať s niektorými symptómami (pozri opis rizík pri ukončení liečby Ludiomilom v časti 4.8).


Laktóza

Filmom obalené tablety Ludiomil obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie galaktózy, závažného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie s inhibítormi CYP2D6 môže viesť zvýšeniu koncentrácie maprotilínu až na ~3,5-násobok u pacientov s fenotypom extenzívneho metabolizátora debrizochínu a zmeniť ich na fenotyp slabého metabolizátora (pozri 5.2).


Inhibítory MAO

Inhibítory monoaminooxidázy (MAO), ktoré sú účinnými inhibítormi CYP2D6 in vivo, napr. moklobemid, sú kontraindikované pre súčasné podávanie s Ludiomilom (pozri časť 4.3)

Ludiomil sa nesmie podať najmenej 14 dní po ukončení liečby inhibítormi MAO, aby sa zabránilo riziku závažných interakcií, ako je hyperpyrexia, tremor, generalizované klonické kŕče, delírium a prípadne smrť. To isté platí pre podanie inhibítora MAO po predchádzajúcej liečbe Ludiomilom.


Antiarytmiká

Antiarytmiká, ktoré sú účinnými inhibítormi CYP2D6, napr. chinidín a propafenón, sa nemajú používať v kombinácii s Ludiomilom.

Anticholínergné účinky chinidínu môžu s Ludiomilom vyvolať synergizmus závislý od dávky (pozri časť 4.4).


Antidiabetiká

Súčasné použitie s perorálne podávanými derivátmi sulfonylmočoviny alebo inzulínom môže potenciovať hypoglykemizujúci účinok antidiabetík. Pacienti s cukrovkou majú sledovať svoju hladinu glukózy v krvi, keď sa liečba Ludiomilom začína alebo končí (pozri časť 4.4).


Neuroleptiká

Súčasné podávanie s neuroleptikami (napr. fenotiazíny, risperidón) môže mať za následok zvýšenie hladín maprotilínu v plazme, zníženie prahu pre kŕče a kŕče (pozri časť 4.4). Kombinácia s inhibítorom CYP2D6 tioridazínom môže vyvolať závažnú srdcovú arytmiu, preto môže byť potrebné upraviť dávku.


Antikoagulanciá

Niektoré tricyklické antidepresíva môžu potenciovať antikoagulačný účinok kumarínu, pravdepodobne inhibíciou jeho metabolizmu alebo znížením motility čriev. Nie sú dôkazy o schopnosti Ludiomilu inhibovať metabolizmus antikoagulancií, napr. warfarínu (aktívny S-enantiomér je eliminovaný CYP2C9), ale pri tejto skupine látok sa odporúča starostlivé sledovanie protrombínu v plazme.


Anticholínergné látky

Ludiomil môže potenciovať účinky anticholínergných látok (napr. fenotiazíny, antiparkinsoniká, atropín, biperidén, antihistaminiká) na zrenice, centrálny nervový systém, črevá a močový mechúr.


Antihypertenzíva

Súčasné podávanie betablokátorov, ktoré sú inhibítormi CYP2D6, napr. propranololu, môže spôsobiť zvýšenie koncentrácií maprotilínu v plazme. V takýchto prípadoch sa odporúča sledovanie hladín v plazme a úprava dávkovania.


Ludiomil môže zoslabiť alebo potlačiť antihypertenzívny účinok antiadrenergných látok, ako je guanetidín, betanidín, rezerpín, klonidín a alfametyldopa. Pacienti, ktorým je potrebné súčasne podávať lieky proti hypertenzii, preto majú dostať antihypertenzíva iného typu (napr. diuretiká, vazodilatanciá alebo betablokátory, ktoré nepodliehajú výraznej biotransformácii). Náhle vysadenie Ludiomilu môže mať za následok aj závažnú hypotenziu.


Sympatikomimetiká

Ludiomil môže potenciovať kardiovaskulárne účinky sympatikomimetík, ako je adrenalín, noradrenalín, izoprenalín, efedrín a fenylefrín, ako aj nosových kvapiek a lokálnych anestetík (používaných napr. pri ošetrení chrupu). Vyžaduje sa preto dôsledný dohľad (tlak krvi, srdcový rytmus) a starostlivá úprava dávky.


Látky tlmiace centrálny nervový systém

Pacientov užívajúcich Ludiomil je potrebné upozorniť, že ich odpoveď na alkohol, barbituráty a iné látky tlmiace CNS sa môže zosilniť.


Benzodiazepíny

Súčasné podávanie s benzodiazepínmi môže vyvolať zvýšený útlm.


Metylfenidát

Metylfenidát môže vyvolať zvýšenie koncentrácie tricyklických antidepresív v plazme a tak zosilniť ich účinky. Preto môže byť potrebné upraviť dávku.


SSRI

Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), ktoré sú inhibítormi CYP2D6, napr. fluoxetín, fluvoxamín (je tiež inhibítorom CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9 a CYP1A2), paroxetín, sertralín alebo citalopram, môžu spôsobiť veľké zvýšenie koncentrácií maprotilínu v plazme a vznik zodpovedajúcich nežiaducich účinkov. Vzhľadom na dlhý polčas fluoxetínu a fluvoxamínu môže tento účinok pretrvávať dlhšie. Preto môže byť potrebné upraviť dávku.


Blokátory receptorov H2

Hoci zatiaľ nie sú takéto správy o Ludiomile, pri súčasnom podávaní s blokátorom receptorov H2cimetidínom (inhibítorom niekoľkých enzýmov P450 vrátane CYP2D6 a CYP3A4) sa pozorovala inhibícia metabolizmu niekoľkých tricyklických antidepresív, čo malo za následok ich zvýšené koncentrácie v plazme a zosilnenie nežiaducich účinkov (suchosť v ústach, poruchy videnia). Preto môže byť potrebné znížiť dávkovanie Ludiomilu, keď sa podáva súčasne s cimetidínom.


Perorálne podávaný terbinafín

Súbežné použitie s perorálne podávaným fungicídnym liečivom terbinafínom (účinný inhibítor CYP2D6) môže vyvolať zvýšenie hladiny maprotilínu v plazme. Môže byť potrebné upraviť dávku Ludiomilu.


Účinok induktorov cytochrómu P450 na metabolizmus maprotilínu

Maprotilín sa primárne metabolizuje prostredníctvom CYP2D6 a do určitej miery CYP1A2.

Nezistila sa možnosť indukcie CYP2D6, ale súčasné podávanie látok, o ktorých je známe, že indukujú CYP1A2, môže zvýšiť tvorbu desmetylmaprotilínu a znížiť účinnosť Ludiomilu. Úprava dávkovania Ludiomilu môže byť potrebná pri súčasnom podávaní látok, ktoré indukujú pečeňové enzýmy cytochrómu P450, zvlášť tie, pre ktoré je charakteristická účasť na metabolizme tricyklických antidepresív, ako sú CYP3A4, CYP2C19 a/alebo CYP1A2 (napr. rifampicín, karbamazepín, fenobarbital a fenytoín).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V pokusoch na zvieratách sa nepozorovali teratogénne alebo mutagénne účinky a dôkazy zhoršenia fertility alebo poškodenia plodu. Bezpečnosť používania v gravidite sa však nedokázala. Zaznamenali sa ojedinelé prípady, ktoré naznačujú možnú súvislosť medzi Ludiomilom a nežiaducimi účinkami na ľudský plod. Ludiomil sa nemá podávať v gravidite, ak prospešnosť liečby nie je jednoznačne väčšia ako riziko pre plod.


Za predpokladu, že to klinický stav pacientky dovoľuje, Ludiomil sa má vysadiť aspoň 7 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu, aby sa u novorodenca zabránilo prípadným symptómom ako dyspnoe, letargia, podráždenosť, tachykardia, hypotenzia, kŕče, triaška a hypotermia.


Laktácia

Maprotilín prestupuje do materského mlieka. Po perorálnom podaní 150 mg denne počas 5 dní sú koncentrácie v materskom mlieku 1,3- až 1,5-krát vyššie ako v krvi. Hoci nie sú správy o nežiaducich účinkoch na dojča, matky užívajúce Ludiomil nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientov, ktorí dostávajú Ludiomil, je potrebné upozorniť na prípadný výskyt neostrého videnia, závratov, somnolencie a iných symptómov CNS (pozri časť 4.8). V takom prípade nemajú viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné potenciálne nebezpečné činnosti. Pacientov je potrebné tiež varovať, že požívanie alkoholu alebo iných liekov môže zosilniť tieto účinky (pozri časť 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zvyčajne slabé a prechodné a obvykle vymiznú počas ďalšej liečby alebo po znížení dávkovania. Nie vždy sú úmerné hladinám liečiva v plazme alebo dávke. Často je ťažké odlíšiť niektoré nežiaduce účinky od symptómov depresie, ako je únava, poruchy spánku, agitovanosť, úzkosť, zápcha alebo suchosť v ústach.


V prípade závažných nežiaducich účinkov, napr. neurologických účinkov alebo účinkov na psychiku, sa má Ludiomil vysadiť.


Starší pacienti sú obzvlášť citliví na anticholínergné, neurologické alebo kardiovaskulárne účinky a účinky na psychiku. Ich schopnosť metabolizovať a vylučovať látky môže byť znížená, čo pri terapeutických dávkach môže mať za následok riziko zvýšených koncentrácií v plazme (pozri časti 4.2 a 5.2).


Pri Ludiomile alebo tricyklických antidepresívach sa zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky.


Tabuľka 1

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa výskytu, najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcich dohodnutých kritérií: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) vrátane ojedinelých hlásení; neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy


Veľmi zriedkavé:

Zubný kaz

Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi zriedkavé:

Leukopénia, agranulocytóza, eozinofília, trombocytopénia

Poruchy endokrinného systému


Veľmi zriedkavé:

Narušená sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy


Časté:

Zvýšená chuť do jedenia

Psychické poruchy


Časté:

Nepokoj, úzkosť, agitovanosť, mánia, hypománia, poruchy libida, agresivita, poruchy spánku, nespavosť, zlé sny, depresia

Zriedkavé:

Delírium, zmätenosť, halucinácie (najmä u geriatrických pacientov), nervozita

Veľmi zriedkavé:

Aktivácia psychotických symptómov, depersonalizácia

Neznáme:

Suicidálne myšlienky a suicidálne správanie.*

Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

Somnolencia, závraty, bolesť hlavy, tremor, myoklónia

Časté:

Útlm, zhoršenie pamäti, poruchy pozornosti, parestézie, dyzartria

Zriedkavé:

Kŕče, akatízia, ataxia

Veľmi zriedkavé:

Dyskinézy, poruchy koordinácie, synkopa, dysgeúzia

Poruchy oka


Časté:

Neostré videnie, poruchy akomodácie

Poruchy ucha a labyrintu


Veľmi zriedkavé:

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Časté:

Sínusová tachykardia, palpitácie

Zriedkavé:

Arytmia

Veľmi zriedkavé:

Poruchy prevodu (napr. rozšírenie komplexu QRS, blokáda Tawarovho ramienka, zmeny PQ), predĺženie intervalu QT, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia, arytmia typu torsade de pointes

Poruchy ciev


Časté:

Návaly tepla, ortostatická hypotenzia

Veľmi zriedkavé:

Purpura

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Veľmi zriedkavé:

Alergická alveolitída (s eozinofíliou alebo bez nej), intersticiálna choroba pľúc (napr. subakútna intersticiálna pneumonitída), bronchospazmus, kongescia nosovej sliznice

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté:

Suchosť v ústach

Časté:

Nauzea, vracanie, brušné ťažkosti, zápcha

Zriedkavé:

Hnačka

Veľmi zriedkavé:

Stomatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé:

Hepatitída (so žltačkou alebo bez nej)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté:

Alergická dermatitída, exantém, urtikária, fotosenzitivita, hyperhidróza

Veľmi zriedkavé:

Pruritus, kožná vaskulitída, alopécia, erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Časté:

Svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest


Časté:

Poruchy močenia

Veľmi zriedkavé:

Retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Časté:

Erektilná dysfunkcia

Veľmi zriedkavé:

Zväčšenie prsníkov, galaktorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté:

Únava

Časté:

Pyrexia

Veľmi zriedkavé:

Edém (lokálny alebo generalizovaný)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Časté:

Zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormality EKG (napr. zmeny vĺn ST a T)

Zriedkavé

Zvýšenie krvného tlaku, abnormálne hodnoty testov funkcie pečene

Veľmi zriedkavé:

Abnormality elektroencefalogramu

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


Veľmi zriedkavé:

Pády

* Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo skoro po ukončení liečby maprotilínom (pozri časť 4.4).


Abstinenčné symptómy

Hoci to nepoukazuje na závislosť, po náhlom vysadení alebo znížení dávok sa príležitostne vyskytujú nasledujúce symptómy: nauzea, vracanie, bolesť brucha, hnačka, nespavosť, bolesť hlavy, nervozita, úzkosť a zhoršenie základnej depresie alebo návrat depresívnej nálady (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie

Prejavy a príznaky

Prejavy a príznaky predávkovania Ludiomilu sú podobné, ako sa zaznamenali pri tricyklických antidepresívach. Hlavnými komplikáciami sú srdcové a neurologické poruchy. Nekontrolované požitie akéhokoľvek množstva deťmi sa má považovať za vážne a potenciálne smrteľné.


Symptómy sa obvykle objavia v priebehu 4 hodín po požití a dosiahnu najväčšiu závažnosť za 24 hodín. Kvôli spomalenej resorpcii (anticholínergný účinok), dlhému polčasu a enterohepatálnemu obehu môže byť pacient v nebezpečenstve až 4 - 6 dní.


Vyskytujú sa nasledujúce prejavy a príznaky:

Centrálny nervový systém:somnolencia, stupor, kóma, ataxia, nepokoj, agitovanosť, zvýšenie reflexov, svalová stuhnutosť a choreoatetotické pohyby, kŕče.

Kardiovaskulárny systém:hypotenzia, tachykardia, arytmie, poruchy vedenia vzruchov v srdci, šok, zlyhanie srdca, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia, arytmia typu torsade de pointes, zastavenie srdca, pričom niektoré sa skončili smrťou.

Okrem toho sa môže vyskytnúť útlm dýchania, cyanóza, vracanie, horúčka, mydriáza, potenie a oligúria alebo anúria.

Liečba

Nie je špecifické antidotum a liečba je hlavne symptomatická a podporná.

Pacienti, predovšetkým deti, ktorí mohli požiť príliš veľkú dávku Ludiomilu, sa majú hospitalizovať a dôsledne sledovať počas aspoň 72 hodín.


Žalúdok sa má čo najskôr vyprázdniť výplachom alebo vyvolaním vracania, ak je pacient pri vedomí. Ak pacient nie je pri vedomí, vracanie sa nemá vyvolať a pred začatím výplachu sa majú zabezpečiť dýchacie cesty endotracheálnou intubáciou. Odporúča sa vykonať tieto opatrenia počas až 12 hodín alebo dokonca aj dlhšie po predávkovaní, pretože anticholínergný účinok liečiva môže spomaliť vyprázdňovanie žalúdka. Podanie aktívneho uhlia môže pomôcť znížiť resorpciu liečiva.


Symptomatická liečba sa zakladá na moderných metódach intenzívnej starostlivosti s nepretržitým monitorovaním činnosti srdca, krvných plynov a elektrolytov a prípadnej potreby okamžitých opatrení, ako je antikonvulzívna liečba, riadené dýchanie a resuscitácia.


Sú správy o tom, že fyzostigmín vyvolal závažnú bradykardiu, asystóliu a kŕče, preto sa neodporúča jeho podanie pri predávkovaní Ludiomilu.


Hemodialýza a peritoneálna dialýza sú neúčinné pre nízku koncentráciu maprotilínu v plazme.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antidepresívum, ATC kód: N06AA21

Ludiomil je tetracyklické antidepresívum, neselektívny inhibítor spätného vychytávania monoamínov, ktoré má spoločný celý rad základných terapeutických vlastností s tricyklickými antidepresívami. Má dobre vyvážené spektrum účinku, zlepšuje náladu a zmierňuje úzkosť, agitovanosť a psychomotorickú retardáciu. Pri maskovanej depresii môže priaznivo ovplyvňovať somatické symptómy.


Maprotilín sa líši štruktúrou a farmakologicky od tricyklických antidepresív. Má silný a selektívny inhibičný účinok na spätné vychytávanie noradrenalínu do presynaptických neurónov kortikálnych štruktúr v centrálnej nervovej sústave, ale takmer nemá inhibičný účinok na spätné vychytávanie sérotonínu. Maprotilín má slabú až stredne silnú afinitu k centrálnym 1-adrenoreceptorom, výraznú inhibičnú aktivitu na histamínových H1-receptoroch a stredne silný anticholínergný účinok.


Predpokladá sa, že zmeny funkčnej reaktivity neuroendokrinného systému (rastový hormón, melatonín, endorfínergný systém) a/alebo neurotransmiterov (noradrenalín, sérotonín, GABA) počas dlhodobej liečby sa tiež podieľajú na mechanizme účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Resorpcia

Po jednorazovom perorálnom podaní filmom obalených tabliet sa maprotilíniumchlorid pomaly, ale úplne resorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je 66 až 70 %. V priebehu 8 hodín po jednorazovej perorálnej dávke 50 mg sa dosiahnu maximálne koncentrácie v krvi 48 až 150 nmol/l (13 až 47 ng/ml).


Po opakovanom perorálnom alebo intravenóznom podávaní 150 mg Ludiomilu denne sa dosiahnu rovnovážne koncentrácie v krvi 320 až 1270 nmol/l (100 až 400 ng/ml) počas druhého týždňa liečby bez ohľadu na to, či sa toto množstvo podáva jednorazovo alebo rozdelené na tri čiastkové dávky. Rovnovážne hladiny maprotilínu sú lineárne úmerné dávke, hoci koncentrácie sa medzi jedincami veľmi líšia.

Distribúcia

Rozdeľovací koeficient maprotilínu medzi krvou a plazmou je 1,7. Priemerný zdanlivý distribučný objem je 23 až 27 l/kg. Na bielkoviny plazmy sa viaže 88 až 90 % maprotilínu, nezávisle od veku a ochorenia pacienta. Koncentrácie v mozgovomiechovom moku zodpovedajú 2 až 13 % koncentrácií v sére.

Biotransformácia

Maprotilín sa primárne eliminuje metabolizmom: iba 2 až 4 % dávky sa vylúčia nezmenené močom. Hlavnou metabolickou dráhou je tvorba metabolitu desmetylmaprotilínu. Maprotilín a desmetylmaprotilín sa primárne eliminujú hydroxyláciou a ďalšou konjugáciou metabolitov a vylučovaním močom. Hydroxylované metabolity, napr. izomérne fenoly 2- a 3-hydroxymaprotilín a 2,3-dihydrodiol, predstavujú len 4 až 8 % dávky vylúčenej močom u ľudí. Väčšina vylúčených látok sú glukuronidové konjugáty primárnych metabolitov (75 %). Zdá sa, že demetylácia maprotilínu je primárne katalyzovaná CYP2D6 a čiastočne sa na nej podieľa CYP1A2.

Eliminácia

Maprotilín sa eliminuje z krvi s priemerným polčasom 43 až 45 hodín. Priemerný systémový klírens je v rozmedzí 510 až 570 ml/min.


V priebehu 21 dní sa vylúčia močom asi dve tretiny jednorazovej dávky, prevažne ako voľné a konjugované metabolity, a asi jedna tretina stolicou.

Charakteristika u osobitných populácií pacientov

U starších pacientov (vo veku nad 60 rokov) sú rovnovážne koncentrácie vyššie ako u mladších pacientov pri rovnakom dávkovaní; zdanlivý polčas eliminácie je dlhší a denná dávka sa má znížiť na polovicu (pozri časti 4.2 a 4.8). Zhoršenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu 24 až 37 ml/min) takmer neovplyvňuje polčas eliminácie a vylučovanie maprotilínu obličkami za predpokladu, že funkcia pečene je ešte normálna. Vylučovanie metabolitov obličkami je znížené, ale nahrádza ho zvýšené vylučovanie žlčou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o Ludiomile (maprotilíne) získané na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní, genotoxicity, mutagenity, karcinogénneho potenciálu, teratogenity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Maprotilín je látka intenzívne dráždiaca kožu.


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


S výnimkou dráždivého účinku na kožu sa nežiaduce reakcie Ludiomilu (maprotilínu) pozorovali v predklinických skúšaniach len pri vysokých dávkach. Pripísali sa farmakodynamickej aktivite Ludiomilu (maprotilínu).


Akútna toxicita

Štúdie toxicity po jednorazovom perorálnom, intravenóznom a subkutánnom podaní maprotilínu sa vykonali na rôznych druhoch zvierat. Pri intravenóznom podaní bola letálna dávka približne 30 mg/kg u myší a 38 mg/kg u potkanov. Pri perorálnom podaní je letálna dávka u myší viac ako 250-násobne vyššia, ako je rozmedzie odporúčaných terapeutických dávok, letálna dávka pri intravenóznom podaní je viac ako 10- až 60-násobne vyššia, ako je rozmedzie terapeutických dávok u ľudí.


Podráždenie kože

Maprotilín vyvolával závažné podráždenie kože, edém a nekrózu po jednorazovom a opakovanom podávaní na depilovanú kožu králika a 4 dňoch pozorovania.


Mutagenita

V sade štúdií genotoxicity in vitro a in vivo sa nepreukázali mutagénne účinky maprotilínu.


Toxicita po opakovanom podávaní a karcinogenita

Potkanom sa podával maprotilín perorálne v dávkach 10, 30 a 60 mg/kg/deň až do 78 týždňov. Podávanie 30 mg/kg/deň znášali asi dve tretiny potkanov. Viac ako polovica potkanov, ktoré dostávali 60 mg/kg/deň, zakrátko uhynula a pozorovanie tejto skupiny sa ukončilo v 58. týždni podávania. Reverzibilnú steatózu pečene vyvolalo u väčšieho počtu potkanov podávanie dávok 30 alebo 60 mg/kg/deň. Tumorogénny potenciál maprotilínu sa nezaznamenal, ako možno usudzovať z incidencie a jednotlivých typov nádorov.


Dlhodobá toxicita maprotilínu pri perorálnom podávaní sa skúmala u psov pri dávkach 1, 10, 20 a 30 mg/kg telesnej hmotnosti počas 1 roka. Sledovanie skupiny dávky 30 mg/kg sa pre vysokú úmrtnosť skončilo po 25 týždňoch. Epizódy kŕčov sa po 1 – 3 dňoch diagnostikovali u väčšiny psov, ktorí uhynuli spontánne alebo boli predčasne utratení. Dávky 1 a 10 mg/kg/deň sa znášali dobre. V žiadnej skupine dávok neboli na orgánoch alebo tkanivách zistené nálezy súvisiace s podávaním.


Teratogenita a reprodukčná toxicita

Všetky štandardné štúdie teratogenity a reprodukčných schopností vykonané s maprotilínom boli negatívne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý koloidný oxid kremičitý, fosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kyselina stearová, hypromelóza, žltý oxid železitý (E172), polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), mastenec a kukuričný škrob. Filmom obalené tablety Ludiomil 25, 50 a 75 obsahujú aj červený oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Ludiomil 10 - 5 rokov

Ludiomil 25 - 3 roky

Ludiomil 50 - 5 rokov

Ludiomil 75 - 5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC blistre, papierová škatuľka


50 x 10 mg

30 x 25 mg

30 x 50 mg

20 x 75 mg


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


30/0199/73-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1973

Dátum predĺženia registrácie: 30.07.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

14


24.08.2009

Ludiomil 50