+ ipil.sk

Lusopress



Príbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/04302


Písomná informácia pre používateľa


Lusopress

tablety

nitrendipín 20 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Lusopress a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lusopress

 3. Ako užívať Lusopress

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Lusopress

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lusopress a na čo sa používa

Lusopress je liek na vysoký krvný tlak. Obsahuje nitrendipín, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných kalciové antagonisty. Lusopress účinkuje uvoľnením a rozšírením krvných ciev, čím uľahčí prietok krvi a zníži krvný tlak. Nižší krvný tlak znižuje námahu srdca.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lusopress


Neužívajte Lusopress


 • ak ste mali srdcový záchvat v priebehu posledného mesiaca

 • ak trpíte nestabilnou angínou pektoris (srdcovou angínou)

 • ak ste alergický na liečivo nitrendipín alebo iné podobné liečivá (známe ako dihydropyridíny) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste tehotná

 • ak dojčíte

 • ak viete o tom, že máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (stenózu)

 • ak ste mali niekedy kolaps spôsobený problémom so srdcom (kardiogénny šok) sprevádzaný dýchavicou, zblednutím, studeným potom a suchom v ústach.


Upozornenia a opatrenia


 • ak máte nízky tlak krvi. Váš krvný tlak by sa mohol ešte viac znížiť touto liečbou.

 • ak máte problémy so srdcom, ktoré mu nedovoľujú znášať zvýšenú záťaž (zlá srdcová rezerva)

 • ak máte zlyhanie obličiek

 • ak máte glaukóm

 • ak vaša pečeň nepracuje dostatočne, Váš lekár môže potrebovať niektoré krvné testy, môže vám tiež znížiť dávku Lusopressu.


Iné lieky a Lusopress


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Lusopressu súčasne s nasledujúcimi liekmi môže zmeniť ich účinok alebo účinok Lusopressu:

 • rifampicín (na liečbu tuberkulózy)

 • cimetidín, ranitidín (na liečbu žalúdkových vredov)

 • digoxín, diltiazem, chinidín, alfa-blokátory alebo beta-blokátory (na liečbu srdca)

 • diuretiká (lieky na podporu močenia)

 • enalapril (na liečbu vysokého krvného tlaku)

 • chinupristín/dalfopristín (kombinácia antibiotík)

 • fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, kyselina valproová (na liečbu epilepsie)

 • nefazodón (na liečbu depresie)

 • erytromycín, troleandomycín, klaritromycín, roxitromycín (antibiotiká)

 • ketokonazol, itrakonazol, flukonazol (lieky proti plesniam)

 • amprenavir, atanazavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir (na liečbu HIV)

 • grapefruitová šťava: nepite grapefruitovú šťavu a nejedzte grapefruity keď užívate Lusopress.

Užívanie tohto lieku s inými antihypertenzívami je zvyčajne dobre znášané, účinok nitrendipínu môže byť zvýšený.

Kvôli možnému zvýšeniu hypotenzného účinku pri súčasnom užívaní nitrendipínu s beta-blokátormi alebo cimetidínom je vhodné pravidelné sledovanie pacienta.

Súčasné užívanie nitrendipínu a digoxínu môže zvýšiť hladinu glukózy v krvi. Príznaky a symptómy predávkovania srdcovými glykozidmi musia byť pozorne sledované, ak je to potrebné, dávka digoxínu sa má znížiť.

Kalciové antagonisty môžu ovplyvniť účinok antiarytmík (napr. amiodarónu, chinidínu) a vyvolať blok sínusového uzla a atrioventrikulárny blok.

Je možné predĺženie účinku liekov na uvoľnenie svalov. Súčasné užívanie prazosínu môže vyvolať závažnú hypotenziu.

Grapefruitová šťava predlžuje rozpad nitrendipínu, vyššie hladiny v plazme môžu spôsobiť výrazný pokles krvného tlaku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Lusopress ak ste tehotná.

Neužívajte Lusopress ak dojčíte. Ak je liečba Lusopressom nevyhnutná, musíte ukončiť dojčenie pred začatím liečby.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


U niektorých pacientov môže nitrendipín negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Stáva sa to najmä na začiatku terapie, alebo jej zmene, alebo pri súčasnom požití alkoholu.


3. Ako užívať Lusopress

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 1 tableta jedenkrát denne ráno, alebo pol tablety dvakrát denne – ráno a večer (odpovedá 20 mg nitrendipínu denne, ak nebola predpísaná inak.

Ak je nevyhnutná vyššia dávka, denná dávka sa môže postupne zvyšovať na jednu tabletu dvakrát denne – ráno a večer zodpovedá 40 mg nitrendipínu denne).

Ak je vhodné zníženie dávky, odporúča sa polovica tablety (10 mg nitrendipínu) ráno. Premena lieku v organizme a jeho vylučovanie sú oneskorené u pacientov s ochorením pečene a zlyhaním obličiek.

Dávka sa musí stanovovať individuálne podľa závažnosti sprievodných ochorení. Liečba nitrendipínom sa musí nastaviť individuálne podľa potrieb pacienta a závažnosti hypertenzie. Liečba musí byť priebežne kontrolovaná lekárom.

Ak sa vám účinok Lusopressu zdá príliš silný alebo slabý, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Použitie u detí a dospievajúcich


Bezpečnosť a účinnosť Lusopressu u detí a dospievajúcich nebola stanovená. Neužívajte Lusopress ak ste mladší ako 18 rokov.


Starší pacienti


Ak ste starší ako 65 rokov, lekár vám môže znížiť dennú dávku Lusopressu. U starších pacientov je zmenený priebeh pôsobenia nitrendipínu a preto môže byť potrebná nižšia udržiavacia dávka v porovnaní s mladšími pacientmi.


Ak užijete viac Lusopressu ako máte


Ak užijete viac tabliet ako máte, ihneď navštívte lekára. Ak je to možné zoberte so sebou k lekárovi tablety alebo škatuľku od lieku.

Po užití nadmerného počtu tabliet váš krvný tlak sa môže príliš znížiť a činnosť srdca sa môže zrýchliť alebo spomaliť. Takisto to môže viesť ku zvýšeniu hladiny cukru alebo zvýšeniu kyslosti krvi, opuchu pľúc, zníženiu hladiny kyslíka v krvi, poruchám vedomia až k bezvedomiu.

V prípade predávkovania kontaktujte, prosím, okamžite lekára alebo navštívte zdravotnícke zariadenie.


Ak zabudnete užiť Lusopress


Neužívajte dvojnásobnú dávku aby ste nahradili vynechanú, pokračujte v užívaní lieku podľa predpísaného dávkovania a času.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré vyplývajú z účinku nitrendipínu na relaxáciu a rozšírenie krvných ciev, ako sú bolesť hlavy, sčervenanie, pocit tepla a opuchy, najmä na členkoch a dolných končatinách, sú zvyčajne dočasné a mierne, ukončenie liečby si vyžiadali len v zriedkavých prípadoch.

Ako pri iných liečivách s týmito účinkami na krvné cievy, sa občas, najmä na začiatku liečby môže vyskytnúť bolesť na hrudi (angína pektoris) alebo zvýšenie častosti, trvania a závažnosti záchvatov už existujúcej angíny pektoris. Ak sa to stane, je nutné informovať lekára.

Zväčšenie prsných žliaz u mužov (gynekomastia) sa vyskytuje zriedkavo u starších pacientov po dlhodobej liečbe.


Ďalšie vedľajšie účinky Lusopressu:


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov):

Závraty, nepravidelná činnosť srdca, búšenie srdca, zrýchlená činnosť srdca (tachykardia), nevoľnosť, slabosť, opuchy.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov):

Nervozita, aprestézie (znecitlivenie, pichanie alebo pocit iného neexistujúceho dráždenia), tras, neostré videnie, bolesť na hrudi (angína pektoris), nízky krvný tlak/mdloby (hypotenzia), ťažkosti s dýchaním (dyspnoe), zápcha, hnačka, bolesť žalúdka, zlé trávenie alebo pokazený žalúdok, nepríjemné abnormálne pocity (dyspepsia), vracanie, alergický zápal kože (vrátane svrbenia, žihľavky, vyrážky), bolesť svalov a kĺbov (myalgia), zvýšená nutnosť močenia (polyúria)


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 pacientov):

Zmnoženie určitého druhu bielych krviniek (granulocytóza), zníženie chuti do jedla, infarkt myokardu, zápal ďasien, citlivosť alebo opuch ďasien, krvácanie z ďasien (gingiválna hyperplázia), zvýšenie pečeňových enzýmov, zväčšenie prsnej žľazy u mužov (gynekomastia).


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

Zníženie počtu bielych krviniek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lusopress


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Tableta, ktorá sa vyberie z pretlačovacieho balenia, sa nesmie nechať na svetle.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lusopress obsahuje


Liečivo je 20 mg nitrendipínu v jednej tablete.

Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, povidón, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát .


Ako vyzerá Lusopress a obsah balenia


Lusopress sú žlté až zelenožlté mierne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Vnútorný obal: blister (pretlačovacie balenie) z trojitej laminovanej vrstvy (polyamid/hliník/PVC) zatavený hliníkovou fóliou.

Vonkajší obal: kartónová škatuľka

Veľkosť balenia: 28 alebo 98 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Istituto Luso Farmaco d´Italia S. p. A.,

Edificio L, 6

20089, Rozzano

Milano, Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.



5



Lusopress

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/04302


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Lusopress


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta obsahuje: nitrendipinum 20 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Žlté až zelenožlté mierne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké dávky podľa deliacej ryhy.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Arteriálna hypertenzia u dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie pri terapii nitrendipínom treba zvažovať individuálne podľa potreby pacienta a závažnosti hypertenznej choroby. Lekár má pacienta pravidelne sledovať.


Ak lekár nepredpíše inak, dospelým sa odporúča nasledovné dávkovanie:

1 tableta 1-krát denne ráno alebo ½ tablety 2-krát denne ráno a večer (celkove 20 mg nitrendipínu denne).

V prípade potreby sa dávka môže postupne zvyšovať až na 1 tabletu 2-krát denne ráno a večer (40 mg nitrendipínu denne).


Ak je potrebné znížiť dávku, užíva sa ½ tablety (10 mg nitrendipínu) ráno.

U pacientov s chronickými ochoreniami pečene alebo zlyhaním obličiek sa metabolizmus a vylučovanie liečiva spomaľuje. U týchto pacientov je nevyhnutné stanoviť dávku individuálne na základe závažnosti súbežne sa vyskytujúcich ochorení.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Lusopressu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené.


Starší pacienti

Farmakokinetika nitrendipínu je zmenená u starších pacientov, preto je pre nich vhodná nižšia udržiavacia dávka ako u mladších pacientov.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na nitrendipín alebo na alebo na iný 1,4-dihydropyridín pre teoretické riziko skríženej reaktivity, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • šok (vrátane kardiogénneho šoku)

 • závažná stenóza aortálnej chlopne

 • akútny srdcový infarkt (vrátane nasledujúcich prvých štyroch týždňov)

 • nestabilná angína pektoris

 • závažná hypotenzia

 • gravidita a laktácia


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním alebo s ťažkou dysfunkciou ľavej komory, s poruchami pečene, obličiek alebo s glaukómom je potrebná opatrnosť a starostlivé monitorovanie.

Vzhľadom na to, že je popísané aj zvýšenie hladín alkalických fosfatáz, odporúča sa pravidelná kontrola pečeňových funkcií, ak je to potrebné aj prerušenie liečby.

V prípade výskytu precitlivenosti prejavujúcej sa vyrážkou alebo intenzívnym svrbením treba prerušiť podávanie lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nitrendipín sa metabolizuje cytochrómovým systémom P450 3A4, ktorý je v sliznici žalúdka a v pečeni. Lieky, ktoré inhibujú alebo indukujú tento enzýmový systém, môžu ovplyvniť účinok a klírens nitrendipínu.


-blokátory a/alebo iné antihypertenzíva

Kombinácia s inými antihypertenzívami je zvyčajne dobre tolerovaná. Avšak účinok nitrendipínu sa v kombinácii s týmito liekmi môže zosilniť. Ak sa tieto lieky podávajú súčasne, odporúča sa pravidelná kontrola pacienta, nakoľko hypotenzný účinok lieku sa môže zvýšiť.


α-adrenergné blokátory

Pri súčasnej terapii liečivami z tejto skupiny (napr. prazosínom) bola popísaná závažná hypotenzia.


Antiarytmiká

Liečivá zo skupiny blokátorov kalciového kanála môžu potenciovať negatívny inotropný účinok antiarytmík (napr.: amiodarón, chinidín) a viesť k blokáde sinoatriálneho uzla a atrioventrikulárnemu bloku.


Diuretiká

Môžu zvyšovať vylučovanie sodíka do moču.


Myorelaxanciá

Trvanie a intenzita účinku myorelaxancií (ako napr. pankurónia alebo verkurónia) sa pri terapii nitrendipínom môže zvýšiť.


Cimetidín, ranitidín

Cimetidín, v menšej miere aj ranitidín, môžu zvýšiť plazmatické hladiny nitrendipínu a tým zosilniť jeho účinok.


Digoxín

Pri súčasnej aplikácii digoxínu je pravdepodobný výskyt zvýšených plazmatických hladín digoxínu. U pacientov treba sledovať, či sa neobjavujú príznaky jeho predávkovania. Pokiaľ je to nutné, dávky digoxínu treba znížiť.


Rifampicín

Rifampicín výrazne indukuje izoenzým 3A4 systému cytochrómu P450. Pri súčasnej aplikácii rifampicínu sa významne znižuje biologická dostupnosť nitrendipínu (rovnako aj hladiny iných dihydropyridínových blokátorov vápnikových kanálov), z čoho vyplýva oslabenie účinku na znižovanie krvného tlaku.


Grapefruitový džús

Vzhľadom na to, že grepová šťava inhibuje oxidačný metabolizmus nitrendipínu, jej súbežné požívanie má za následok zvýšenie plazmatickej hladiny nitrendipínu a následné zosilnenie hypotenzného účinku.

Ak sa grapefruitový džús konzumuje pravidelne, jeho účinok môže pretrvávať tri dni po poslednej konzumácii.


Teoreticky možné interakcie


Fenytoín, fenobarbital, karbamazepín

Podrobné štúdie, ktoré by hodnotili potenciálne interakcie medzi nitrendipínom a antikonvulzívami, sa doposiaľ nerobili. Všetky uvedené liečivá sú však známe potenciálne induktory izoenzýmu 3A4 cytochrómu P450. Súčasná aplikácia týchto antikonvulzív a lieku s veľmi podobnou štruktúrou ako má nitrendipín, výrazne znižuje ich biologickú dostupnosť. Na základe toho sa dá predpokladať aj klinicky odpovedajúce zníženie biologickej dostupnosti nitrendipínu a z toho vyplývajúca potreba zvýšenia jeho dávky. Po skončení terapie antikonvulzívami treba znížiť dávku nitrendipínu na pôvodné množstvo.


Ketokonazol, itrakonazol, flukonazol

Podrobné štúdie, ktoré by hodnotili potenciálne interakcie medzi nitrendipínom a uvedenými liečivami, sa doposiaľ nerobili. Je známe, že inhibujú izoenzým 3A4 cytochrómu P450 a sú popísané rôzne interakcie s inými dihydropyridínovými blokátormi vápnikového kanála. Pri súčasnej perorálnej aplikácii nitrendipínu teda nie je možné vylúčiť podstatné zvýšenie systémovej biologickej dostupnosti nitrendipínu, ktoré je dôsledkom zníženia metabolizmu pri prvej pasáži pečeňou. Pri súčasnej aplikácii sa má starostlivo sledovať krvný tlak, pokiaľ je to nutné aj zvážiť zníženie dávky nitrendipínu.


Nefazodón

Štúdie, ktoré by hodnotili interakcie medzi nitrendipínom a nefazodónom, sa nerobili. Toto antidepresívum môže silne inhibovať systém cytochrómu P-450 3A4, preto je pri súčasnom podávaní nefazodónu a nitrendipínu pravdepodobné zvýšenie plazmatickej koncentrácie nitrendipínu.


Kyselina valproová

Podrobné štúdie, ktoré by hodnotili potenciálne interakcie medzi nitrendipínom a kyselinou valproovou, sa doteraz nerobili. Vzhľadom na to, že aplikácia kyseliny valproovej mala za následok zvyšovanie plazmatických koncentrácií štrukturálne podobného blokátora vápnikového kanála nimodipínu, nedá sa vylúčiť zvýšenie plazmatických hladín nitrendipínu a z toho vyplývajúce zvýšenie jeho účinku.


Erytromycín, troleandomycín, klaritromycín, roxitromycín

Podrobné štúdie, ktoré by hodnotili potenciálne interakcie medzi nitrendipínom a uvedenými antibiotikami makrolidovej skupiny, sa doteraz nerobili. Tieto antibiotiká inhibujú cytochróm P450 3A4, ktorý sa podieľa na metabolizme ďalších liekov. Z tohto dôvodu sa nedá vylúčiť potenciálny účinok na zvýšenie plazmatických koncentrácií nitrendipínu pri súčanej aplikácii s antibiotikami makrolidovej skupiny.


Amprenavir, atanazavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir

Podrobné štúdie, ktoré by hodnotili potenciálne interakcie medzi nitrendipínom a inhibítormi proteáz, sa doteraz nerobili. Lieky tohto typu patria medzi potenciálne inhibítory systému cytochrómu P450 3A4. Z tohto dôvodu je možnosť zvýšenia plazmatických koncentrácií nitrendipínu pri súčasnej aplikácii inhibítorov proteáz.


Chinupristín/dalfopristín

Experimentálne štúdie s iným blokátorom kalciových kanálov nifedipínom ukázali, že súčasné podanie s chinupristínom/dalfopristínom zvyšuje plazmatickú koncentráciu nifedipínu. Ak sa tieto lieky podávajú súčasne, je potrebné monitorovať obsah liečiva v krvi pacienta a ak je to nutné, znížiť dávku nitrendipínu.


Enalapril

Súčasné podanie s nitrendipínom nemá vplyv na farmakokinetiku nitrendipínu.


Midazolam

Nenastali žiadne interakcie pri súčasnom podaní nitrendipínu a midazolamu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V štúdiách na zvieratách sa pri aplikácii dávok toxických pre matku prejavila embryotoxicita. Preto je podávanie nitrendipínu v gravidite kontraindikované. S ľudskými súbormi sa neuskutočnili žiadne štúdie.


Laktácia

Malé množstvá nitrendipínu sa vylučujú do materského mlieka. Koncentrácie v mlieku korelujú s koncentráciami v plazme. Vzhľadom na to, že neboli uskutočnené žiadne štúdie s dojčatami, je potrebné ukončiť laktáciu, pokiaľ je v tomto období terapia nitrendipínom nevyhnutná.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


U niektorých pacientov môže liečba nitrendipínom negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Platí to hlavne na začiatku liečby, pri modifikácii liečby alebo po súčasnom požití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Hlásené nežiaduce účinky sú spôsobené vazodilatačným účinkom nitrendipínu: bolesti hlavy, sčervenanie, pocit tepla, periférny edém sú zväčša prechodné a mierne. Prerušenie terapie môže byť nevyhnutné len v zriedkavých prípadoch. Ako pri iných vazoaktívnych látkach sa môžu občas vyskytnúť, najmä na začiatku liečby, záchvaty angíny pektoris alebo zvýšená frekvencia, dlhšie trvanie a závažnosť záchvatov už existujúcej angíny pektoris. Ak sa to stane, lekár o tom musí byť informovaný.

Gynekomastia sa môže vyskytnúť zriedkavo u starších pacientov po dlhodobej terapii.


Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce reakcie hlásené z klinických štúdií a postmarketingových bezpečnostných sledovaní nitrendipínu pri použití týchto frekvencií: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).


MedDRA

Systém orgánových tried

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukopénia

Agranulocytóza

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Znížený apetít

Zriedkavé

Psychické poruchy

Nervozita

Menej časté

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závraty

Parestézia

Tremor

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Menej časté


Poruchy oka

Neostré videnie

Menej časté


Poruchy srdca

Palpitácie

Tachykardia

Angína pektoris

Infarkt myokardu

Časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Poruchy ciev

Vazodilatácia

Sčervenanie

Hypotenzia

Veľmi časté

Veľmi časté

Menej časté


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Menej časté


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Zápcha

Hnačka

Bolesť žalúdka

Dyspepsia

Vracanie

Hyperplázia ďasien

Časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Zriedkavé

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hepatálnych enzýmov

Zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alergická dermatitída (vrátane svrbenia, žihľavky, vyrážky)

Menej časté


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Menej časté


Poruchy obličiek a močových ciest

Polyúria

Menej časté


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Gynekomastia

Zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Periférny edém

Slabosť

Časté

Časté


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Toxické účinky nitrendipínu sa u ľudí doteraz nezaznamenali.


Symptómy

Po predávkovaní môže nastať výraznejšie začervenanie tváre, závažný pokles krvného tlaku (s cirkulačným kolapsom), zmeny srdcovej frekvencie (bradykardia, tachykardia).

Antidotum na toxické účinky blokátorov kalciového kanálu je kalciumglukonát. Toxické účinky blokátorov kalciového kanálu sa môžu eliminovať intravenóznym podaním kalciumglukonátu.


Terapia

Terapia pozostáva zo sledovania eliminácie nitrendipínu a udržiavaní stabilnej funkcie srdca.

Po perorálnom požití sa odporúča gastrointestinálna laváž.

Pokiaľ sa použijú laxatíva, potrebné je myslieť na inhibíciu svalov čriev až po črevnú atóniu, ktorú môžu vyvolať blokátory kalciového kanála.

Nakoľko nitrendipín nie je dialyzovateľný, neodporúča sa hemodialýza. Avšak plazmaferéza sa odporúča (vysoká väzba na proteíny plazmy, relatívne nízky distribučný objem). Bradykardia sa má liečiť symptomaticky atropínom alebo orciprenalínom. Pri život ohrozujúcej bradykardii je nevyhnutný dočasný kardiostimulátor.

Na liečbu hypotenzie spôsobenej kardiogénnym šokom a arteriálnou vazodilatáciou sa odporúča kalcium (1-2 g kalcium glukonátu intravenózne), dopamín (do 25 µg/kg/minútu), dobutamín (15 µg/kg/minútu), adrenalín alebo noradrenalín, dávky sa majú upravovať až kým sa nedosiahne terapeutický efekt. Kalcium sa má udržiavať na normálnej až mierne zvýšenej hladine.

Pre riziko preťaženia srdca sa treba vyhnúť dodatočnému podávaniu tekutín a odporúča sa monitorovanie hemodynamiky.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

Selektívny blokátor kanálov vápnika hlavne s vaskulárnym účinkom, derivát dihydropyridínu

ATC kód: C08CA08


Nitrendipín je blokátor vápnikového kanála, štruktúrou podobný nifedipínu, vazodilatátor s antihypertenzným účinkom. Nitrendipín pôsobí blokovaním post-excitačného uvoľnenia kalciových iónov v srdcovom a cievnom hladkom svale inhibíciu aktivácie ATP-ázy pri kontrakcii myofibríl.

Nitrendipín má vysoký stupeň selektivity pre hladké svaly ciev. Jeho hlavný účinok je zníženie periférnej vaskulárnej rezistencie s redukciou krvného tlaku.

Experimentálne farmakologické štúdie ukázali, že táto látka má antihypertenzívny účinok, pôsobí ako koronárny dilatátor, antikoronarospasticky a myokardioprotektívne. Ďalšie experimentálne dáta potvrdili, že nitrendipín znižuje akumuláciu amyloidových ß-peptidov v mozgu., o ktorých sa predpokladá, že sú kľúčovým faktorom v patogenéze Alzheimerovej choroby.

Nitrendipín neovplyvňuje signifikantne funkciu CNS, motorickú aktivitu a gastrointestinálnu pasáž.


Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia SYST-EUR (SYSTtolicka Hypertenzia v EURópe) preukázala zníženie rizika vzniku kardiovaskulárnej príhody o 31 % (95 % CI 14 – 45 %, p <0,001), cievnej mozgovej príhody o 42 % (95 % CI 17 – 60 %, p = 0,003) u 4695 starších pacientov s izolovanou hypertenziou po strednej dobe sledovania v dĺžke 2 rokov. Renoprotektívny efekt bol dodatočne pozorovaný post hocanalýzou: incidencia miernej renálnej dysfunkcie bola redukovaná o 64 % (95 % CI:0-84%; p = 0,04) a riziko proteinúrie bola znížené o 33 % (95 % CI: 5-54 %; p = 0,03). V projekte vaskulárnej demencie (n = 2 418), ktorý bol súčasťou SYST-EUR štúdie, bol výskyt demencie zahrňujúcej Alzheimerovu, vaskulárnu aj zmiešanú demenciu, redukovaný o 50 % (95 % CI: 0 – 76 %) z 7,7, prípadov na 1000 paciento-rokov v skupine s placebom na 3,8 v aktívne liečenej skupine (21 vs. 11 pacientov; p = 0,05).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Nitrendipín podaný perorálne sa u ľudí rýchle a takmer úplne absorbuje, ale prechádza rozsiahlym metabolizmom prvého prechodu pečeňou. Celková biologická dostupnosť je v rozmedzí 10 – 20 % v závislosti od liekovej formy. Po opakovanej aplikácii je biologická dostupnosť až 40 %. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne do 2 hodín po jednej dávke (Cmax=13,4 ng/ml) aj po opakovaných dávkach (Cmax= 23,2 ng/ml).

Polčas sa mení od 2,5 až po 22,5 hodiny, nepozorovala sa však akumulácia nitrendipínu.

Žiadneakumulačnéjavyneboli pozorované.

Distribúcia

Väzba na proteíny je cca 98 % (70 % - 80 % jeho polárnych metabolitov sa viaže na proteíny plazmy).


Metabolizmus / eliminácia

Nitrendipín je metabolizovaný v pečeni najmä dehydrogenáciou pyridínového kruhu, rozložením esterových skupín hydrolýzou na úroveň karboxylových kyselín a hydroxyláciou metylových skupín s následnou konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Menej ako 0,1 % perorálnej dávky sa vylúči močom v nezmenenej forme. Asi 80 % sa vylúči močom počas 96 hodín vo forme polárnych metabolitov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútna toxicita (LD50) po perorálnej aplikácii bola 2 775 – 2 910 mg/kg u myší, viac ako 10 000 mg/kg u potkanov a 213,3 mg/kg u psov. LD50 po intravenóznej aplikácii bola 33,4 mg/kg u myší a 17,8 mg u potkanov. Po intraperitoneálnom podaní bola LD50 u potkanov viac ako 200 mg/kg.


Chronická toxicita

Perorálne podávanie nitrendipínu do 7,5 mg/kg/deň počas 30 dní LV: a 2,5 mg/kg/deň po dobu 180 dní u psov, do 200 mg/kg/deň po dobu 30 dní a 75 mg/kg/deň po dobu 180 dní u potkanov nevyvolalo toxický efekt.


Výsledky konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanej dávke, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a predklinických štúdií reprodukčnej toxicity nepotvrdili špeciálne riziko pre ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


maydis amylum, cellulosum microcrystallinum, povidonum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal:


Vonkajší obal:

Veľkosť balenia:

pretlačovacie balenie: trojnásobne laminovaná fólia (polyamid/Al/PVC) tepelne zlepená s Al fóliou

škatuľka

28 a 98 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Istituto Luso Farmaco d´Italia S. p. A.,

Edificio L, 6

20089, Rozzano

Milano, Taliansko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0469/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4.09.1995

Dátum posledného predĺženia: 24.10.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

8



Lusopress