+ ipil.sk

Lutrate Depot 3,75 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01027-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/05023-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/00253-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05024


Písomná informácia pre používateľa


Lutrate Depot 3,75 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním


leuprorelíniumacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka sa to aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1. Čo je Lutrate Depot a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lutrate Depot

3. Ako používať Lutrate Depot

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Lutrate Depot

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lutrate Depot a na čo sa používa


Lutrate Depotje injekčná liekovka obsahujúca biely prášok, z ktorého sa pripraví suspenzia na injekciu do svalu. Lutrate Depot obsahuje liečivo leuprorelín (nazýva sa tiež leuprolid), ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH) (liekov znižujúcich testosterón – pohlavný hormón).


Lekár vám predpísal Lutrate Depot na paliatívnu (zmiernenie ťažkostí) liečbu pokročilého štádia karcinómu prostaty.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lutrate Depot


Nepoužívajte Lutrate Depot:

 • Ak ste alergický (precitlivený) na LHRH (hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón), agonisty LHRH alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6). Alergickou reakciou môže byť vyrážka, svrbenie, ťažkosti s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.

 • Ak ste podstúpili orchiektómiu (odstránenie semenníkov).

 • Ak ste žena alebo dieťa.

 • Lutrate Depot sa nesmie používať samostatne na liečbu karcinómu prostaty, keď je miecha stlačená alebo keď sa karcinóm rozšíril na miechu.


Upozornenia a opatrenia

 • Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako vám podajú Lutrate Depot.

 • Váš stav sa môže počas prvých týždňov liečby zhoršiť, ale s pokračujúcou liečbou by sa mal zlepšovať. Znaky a príznaky zhoršenia stavu sú nasledujúce: dočasné zvýšenie testosterónu (mužského hormónu), návaly tepla, bolesť kostí, poruchy nervového systému (vrátane depresie) alebo obštrukcie močovodu.

 • Ak máte pocit, že ste dostali alergickú reakciu (dýchavičnosť, astma, rinitída, opuch tváre, zihľavka, vyrážky na pokožke), prestaňte používať tento liek a informujte svojho lekára.

 • Informujte svojho lekára, ak môžete byť v ohrození alebo ak máte akúkoľvek z nasledujúcich porúch, pretože možno budete potrebovať častejšiu kontrolu:

  • ak trpíte na nevysvetliteľné podliatiny alebo krvácanie alebo ak sa celkovo necítite dobre. Aj keď sú zriedkavé, mohli by to byť príznaky zmien počtu červených a bielych krvniek;

  • ak máte metabolické ochorenie;

  • ak máte srdcové problémy alebo búšenie srdca;

  • ak máte diabetes.

 • Váš lekár má poznať celú predchádzajúcu osobnú klinickú históriu hypofýzového adenómu (nezhubného nádoru hypofýzy). Boli popísané prípady apoplexie hypofýzy (čiastočnej straty tkaniva hypofýzy) na začiatku podávania liekov tohto typu pacientom s adenómom hypofýzy. Apoplexia hypofýzy sa môže prejavovať náhlymi bolesťami hlavy, meningizmom (podráždenie mozgových blán), poruchami videnia alebo zmeneným videním, dokonca slepotou, a zriedkavo znížením úrovne vedomia.

 • Váš lekár má byť informovaný, ak máte poruchu krvácavosti, trombocytopéniu alebo užívate antikoagulanciá. Možno bude potrebné monitorovať u vás funkciu pečene, pretože boli hlásené zmeny pečene a žltačka (žlté oči a pokožka) pri liečbe leuprorelínom.

 • Pri liečbe s leuprorelínom boli hlásené zlomeniny chrbtice, nízky tlak a vysoký tlak.

 • U pacientov používajúcich Lutrate Depot boli hlásené prípady depresie, ktorá môže byť závažná. Ak používate Lutrate Depot a dostanete depresívnu náladu, informujte svojho lekára.

 • Pri liečbe leuprorelínom sa zistila znížená hustota kostí (krehnutie alebo rednutie kostí). Váš lekár možno zváži pridanie antiandrogénu k liečbe s Lutrate Depot. Váš lekár bude pozorne sledovať, či nemáte zapálené cievy (tromboflebitídu) a iné príznaky porúch zrážanlivosti alebo edémy (opuch rúk, chodidiel a členkov). Je tu ich zvýšené riziko výskytu v prípade pridania antiandrogénovej liečby k Lutrate Depot.

 • Povedzte lekárovi, ak pociťujete tlak na miechu a/alebo máte v anamnéze poruchy močového traktu a /alebo máte hematúriu (krv v moči). V tomto prípade, ak je to potrebné, váš lekár prijme ďalšie opatrenia na zabránenie neurologických komplikácií (ako sú napr. brnenie v rukách a chodidlách, paralýza) alebo obštrukcii močovodu (močovodná trubica, ktorá odvádza moč von z tela). Počas prvých týždňov liečby budete dôkladne sledovaný.

 • U pacientov sa môžu vyskytnúť metabolické zmeny (napr. intolerancia glukózy alebo zhoršenie existujúceho diabetu), zmeny telesnej hmotnosti a kardiovaskulárne poruchy.

 • Pacientov s metabolickým alebo kardiovaskulárnym ochorením, a hlavne pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca v anamnéze (ochorenie, pri ktorom srdce nedokáže pumpovať dostatok krvi do zvyšku tela) treba monitorovať počas liečby s leuprorelínom.

 • Na kontrolu účinnosti Lutrate Depot bude počas liečby potrebné vykonať určité krvné testy.

 • Môžete pociťovať stratu záujmu o sexuálny styk, návaly tepla a zriedkavo môže dôjsť k zmenšeniu veľkosti a k zníženiu funkcie semenníkov.

 • Po zastavení liečby s Lutrate Depot sa môžete znova stať plodným.

 • Lutrate Depot môže ovplyvniť niektoré laboratórne testy, preto sa uistite, že váš lekár vie, že používate Lutrate Depot.

 • Lutrate Depot obsahuje zložku, ktorá môže dávať pozitívny výsledok pri dopingových kontrolách.

 • Môžu sa vyskytnúť záchvaty kŕčov u osôb s predispozíciou (tých, ktorí mali záchvaty,trpia na epilepsiu, cerebrovaskulárne poruchy, anomálie alebo tumory centrálneho nervového systému v anamnéze), u pacientov užívajúcich lieky, ktoré môžu vyvolávať záchvaty, a v menšej miere u pacientov bez takejto charakteristiky.


Iné lieky a Lutrate Depot

Ak užívate, v poslednom čase ste užívali alebo možno budete užívať ešte iné lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude stále potrebné podávať vám Lutrate Depota váš lekár bude môcť rozhodnúť, čo je pre vás vhodné.


Tehotenstvo a dojčenie

Lutrate Depotje kontraindikovaný u žien.

Tento liek je počas tehotenstva kontraindikovaný. Ak sa liek podá počas tehotenstva, môže dôjsť k samovoľnému potratu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby sa môžu vyskytnúť poruchy videnia a závrat. Ak vás postihnú, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.


Lutrate Depot obsahujemenej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate „neobsahuje sodík“.


 1. Ako používať Lutrate Depot


Dávka

Lutrate Depotsa musí podávať pod dohľadom lekára alebo kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

Dospelí vrátane starších osôb:

Odporúčaná dávka Lutrate Depotje jedna injekcia jedenkrát za mesiac. Z prášku sa pripraví suspenzia a tá sa podá ako jedna injekcia intramuskulárne (do svalu) jedenkrát za mesiac (približne každých 28 až 33 dní).

Miesto vpichu sa má pravidelne meniť.

Lutrate Depotsa musí podávať len intramuskulárne. Nepodávajte iným spôsobom.


Použitie u detí: Lutrate Depotsa nemá podávať deťom.


O sile liečby rozhoduje váš lekár.


Ak použijete viac Lutrate Depot, ako máte

Je nepravdepodobné, že by váš lekár alebo zdravotná sestra nepoznali správne dávkovanie. Ak však máte podozrenie, že ste dostali viac ako ste mali, ihneď to svojmu lekárovi oznámte, aby sa mohli urobiť vhodné opatrenia.


Ak zabudnete na dávku Lutrate Depot

Je dôležité, aby ste nevynechali dávku Lutrate Depot. Ihneď, ako si uvedomíte, že ste vynechali injekciu, kontaktujte svojho lekára, ktorý vám bude môcť podať ďalšiu injekciu.


Ak prestanete používať Lutrate Depot

Pretože lekárske ošetrenie zahrňuje podávanie Lutrate Depotpo dlhú dobu, pri prerušení liečby môžete pociťovať zhoršenie príznakov súvisiacich s ochorením. Preto nesmiete predčasne prerušiť liečbu bez povolenia lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás náhle objaví dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážka alebo svrbenie (obzvlášť vtedy, keď sa prejaví na celom tele).

Zistili sa nasledujúce vedľajšie účinky:


veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 pacienta z 10):

návaly tepla a reakcie v mieste podania injekcie.


časté (môžu postihovať až 1 pacienta z 10):

nočné potenie, studený pot, vyčerpanosť, bolesť hlavy, pyrexia (zvýšenie telesnej teploty), zvýšená chuť do jedla, erektilná dysfunkcia, hyperhydróza (zvýšené potenie), asténia (nedostatok alebo strata sily), bolesť chrbta a reakcie v mieste podania injekcie ako bolesť, podráždenie, dyskomfort (pocit nepohodlia), erytém (sčervenanie kože), opuch (zväčšenie veľkosti alebo napuchnutie), podliatina (kontúzia), zmeny nálady a depresia pri dlhodobom používaní leuprorelínu.


menej časté (môžu postihovať až 1 pacienta z 100):

Opuch prsníkov, citlivosť prsníkov, pocit točenia (vertigo), slabosť, poruchy spánku, somnolencia (spavosť), insomnia (nespavosť), bolesť v dolnej časti brucha, hnačka, nevoľnosť (nauzea), vracanie, pocit tepla a chladu, pocit napätosti, horúčka, žlté oči a pokožka (žltačka), zmeny pečeňových enzýmov, anorexia (strata chuti do jedla), vysoký cholesterol, bolesť kĺbov, svalové kŕče, bolesť v rukách a chodidlách, znížený sexuálny pud, zmeny nálady, retencia moču, častá potreba močenia, nekontrolovaný únik moču (inkontinencia), opuch okolo očí, zlyhanie ejakulácie, hyperlipidémia (vysoká hladina krvných tukov), pruritus (svrbenie), urtikária (žihľavka), zmeny nálady, depresia pri krátkodobom používaní leuprorelínu a reakcie v mieste podania injekcie ako: opuch, zranenie a krvácanie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj akýkoľvek iných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Lutrate Depot


Váš lekár alebo lekárnik vie, ako uchovávať Lutrate Depot.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C . Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, injekčnej liekovke a naplnenej injekčnej striekačke v skratke po EXP. Injekčná striekačka má rovnaký dátum exspirácie ako injekčná liekovka. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba likvidovať v súlade s národnými požiadavkami. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lutrate Depot obsahuje

Liečivo je leuprorelíniumacetát. Jedna injekčná liekovka obsahuje 3,75 mg leuprorelíniumacetátu.

Ďalšie zložky sú: polysorbát 80, manitol (E 421), sodná soľ karmelózy (E 466), trietylcitrát a poly(DL-laktid-co-glykolid) (PLGA).

Rozpúšťadlo obsahuje (naplnená injekčná striekačka): manitol, voda na injekcie, hydroxid sodný (na úpravu pH) a kyselinu chlorovodíkovú (na úpravu pH).

Koncentrácia roztoku pripraveného z prášku je 1,875 mg/ml.


Ako vyzerá Lutrate Depot a obsah balenia

Jedno balenie obsahuje injekčnú liekovku s 3,75 mg leuprorelíniumacetátu, jednu injekčnú striekačku naplnenú 2 ml rozpúšťadla, jeden adaptér a jednu sterilnú injekčnú striekačku veľkosti 20.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko


Výrobca

GP- PHARM, S.A.

Pol ind Els Vinyets –els Fogars. Sector 2

Carretera comarcal 244, km22

08777 Sant Quintí de Mediona

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Španielsko: Lutrate Depot 3.75 mg polvo y disolvente para suspensión de liberación prolongada inyectable.

Nemecko: Lutrate Depot 3.75 mg pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension.

Portugalsko: Lutrate Depot 3.75 mg / 2 ml pó e veículo para suspensão injectável de libertação prolongada.

Grécko: Lutrate Depot 3.75 mg Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης

Taliansko: Politrate 3.75 mg Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.

Švédsko: Politrate 3.75 mg pulveroch vätska till injektionväska, suspension

Maďarsko: Politrate Depot 3.75 mg.

Dánsko: Lutrate Depot 3.75 mg.

Fínsko: Lutrate 3.75 mg.

Írsko: Lutrate Depot 3.75 mg.

Spojené kráľovstvo: Lutrate Depot 3.75 mg.

Belgicko: Lutrate Depot 3.75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

Holandsko: Leuproreline Lutrate Depot 3,75 mgpoeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte.

Nórsko: Lutrate Depot.

Rakúsko: Lutrate Depot 3.75 mg pulver und lösungsmittel zur herstellung einer Depot-injektionssuspension.

Estónsko: Lutrate Depot 3.75 mg.

Litva: Lutrate Depot 3.75 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei.

Lotyšsko: Lutrate Depot 3.75 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Česká republika: Lutrate Depot 3.75 mg.

Poľsko: Lutrate Depot.

Slovenská republika: Lutrate Depot 3.75 mg.

Rumunsko: Lutrate Depot 3.75 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită.

Bulharsko: Lutrate Depot.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.


Nasledujúce informácie sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov:


Ako pripraviť injekciu?

Presne dodržujte tieto pokyny.

Pri príprave lieku z prášku dodržiavajte zásady aseptickej techniky prípravy.


Dôležité:
Pred podaním nechajte, aby liek dosiahol izbovú teplotu. Po zmiešaní treba liek ihneď podať.

Tento liek je určený iba na jednorázové použitie.

Overte obsah súpravy balenia a uistite sa, že obsahuje všetko, čo je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Obsah balenia:

1 (jedna) injekčná liekovka Lutrate Depot3,75 mg (leuprorelíniumacetát) prášok na injekčnú suspenziu

1 (jedna) naplnená injekčná striekačka obsahujúcu rozpúšťadlo pre suspenziu (0,8 % roztok manitolu na injekciu);

1 (jedna) pomôcku na prípravu roztoku z prášku;

1 (jedna) sterilná ihla na jednorázové použitie.

mOrx/pOOnn+nZs2eaz+dde7ZEyrrxY6z1PrYrq8N4rx9zxeqnVOyDiOVqpSdPn6py9/O80Ntvv6Xd3d2td9L7vgZt374NnL3CV9IUuT9Ga3226kMcC26KVdc2LbRX8/etfVpXceODHHcbqqeqMC5uQ6gjbebZCePT+MqhhdZ3m+AmPHa11fB2a7xm86iywUBZNvAt2voVts8K4jjxQY+9r9VqocEg21r31UXAAwAAAODGXSnU+Zb601wLUaLuxK8/GbclrhVOTN1J6ubEUr7VQ+S/FKi7izb7LxG6IKgPctr+qkM/U896rp9NE4luAuA2tJiwiYH8kdSbYKjpJpr1x2vrRI3/gsBObtu+QgcAgG+ofcn+4WBeOXyxRn1dyHoeniaMp/wFQLHWVSFRXxRtr2ps3do/ZlUdB4eHmu5Mtbez4+dqOT4+1vnsQvP5pZ9DxkIiP6fj+sKjOLRosw0kkQ+LbOBmF/Ak7jbx1Ty2JGqi0E7s4vxcH3/8sW/VtuP2c/W/09tNeq9PMPltXX2tBS1hHpzQDs23QfOVNVWYy6ab8yaEICHIsVDHLzYPTu5+9gFP7luqNXXt30/dblWk93veuhjLwhUf3PgqnM1UmFFXAdX2QVn35Je+637uzaYbe/uxcbhYajgaaTweqe/O1q4v8NqUuw+HQ/9+F/OFb+dGwEPAAwAAAOCGbea96Xun9R0d+nZkujIvT5+92Ml83YST+trf92Uw69V91uL/iroJX0vfPs132XD7sSs/E+ut7hbbU+JfWLvH3RK77VrPNjuvdyeVdrJoVwja0rdg8+ehTQh+IrdY2440HSpLB74ip/ZfLFTq34p92RCuYAyVQLGfd2jTsqLtW4Osv7Ozn9sr7yl8BP08QHwZBgCvov7fjZcJAQ++0PYchX3VcxsqrKNuLsU22jS/DcPGftwU/vgAqC79hTUHR/e0d3io+w8f6bMnT9zyiWYXF+GCIAts3KAvdmM+C27irgooyVL/XGSLD366uRyjMCRruj66VtliIcn5xbkO3T7Gk7Efb25iku8Q7Gy1GQ7V6G3XTrhVWdVubLvyLdOWq1zFyt1f2rLwQY61U8st2HFjYKvaqatSVRfeNN18Rr6C3X9GzVaNlPwgNe4Dmy/43+b6sS+6OCtqu6r08AGt//9q6/+y2k0atP4dhaFt39448mPvyXiswWAQWhkr9qFPd+DrdQfDoTSf63Kx0J57vxb4vOoIeAAAAADcuE2btu0Ho/WJX5ibpw+BYn9eV/se7CHYabsrNbe32K7/TkJLCesRfqVNW6w0zZRmIXixiXVrX83j1q9yd3IZerTbpLuT0VDTycSvby3Y6r4yp278fu1k21pIjAYTjYYDfzx2NWWe1G5PhfyJvduHfTmQpIkyHxYl/vhsW9YCo28Vd+1T6SqStuYV6p77/OxDAAAAd1/fkm2T7WzPF6Ot63+66pIuRNjM3bi1pa15YCywSbNYhwcHftzmq3meP9fF+ZnfhoUK/TbCTaj2jq+1HdvavOK+OiUObctOT060t7enR6M3FCebuSU3G/j6kMfGhmEunNzPg2MVKqvlUsvFQss8VOFYsOPbqVXWWq3yAZO1UbN5dOy+H/f21Th10833uLWT7mIhX720bnHcfYa6Nib/Eltdka/+fGUuTHVd77pfXF8Z1G7WCVMchbG5VUa1Sn17Nmu5Zu9lsVz5qqj1gUf93Eju+N14unbvrcjDnEAg4AEAAABwS9Yn6Z97fPteHP7EWTgBjGr3U+Weqbe2EU7Eo7g/OU/CCXuc6OpJta2XaphZhU5oNWGtLKzFWmPnh74CJ3Inl7HG4xDwZFnqTh4bf9WkP3Guuish3brDbKjhcKzRaOivMLUWGausUpqsVCeZWyfyAY99oZC6E9Y4Dd9O2Hbs6kof8PRfaGz3nX/JrtIGAAD4Opt6klCx0fiQp2+T21V/X39NG4ICq87uunp1Ld36CvDaj9GsTe/e7o4PDaziI45aFavcz90TtnMlXlrP67g9Jmvaa3lJFCpRzk5PNJ1Ode/oSNl43D+7fjfWOq2uwjyNPoyxKvM+kClDSGHjwmU3P866vdpypeVyqTxfhWCnHzuu29ZtQpkwD87mQim7uChqky4MU9cGbfP+oq3j+5KpIL/g99NuhTX953/15/6dx93xxH3ruzjp2uLFXbgTr3/u10mtcipJdXZ2qg/eT7Tftb4b+6qerH+j/rX2OVgY5oMsEPAAAAAAuHkhiOkDja0nfJeH1rdq8FdT+sltE6VxpkHqTvzciXqduhO7OJefJVfhRNafOCahlYa/WtOtm6VZOMFU16O9a9eWJXGoprEAyD1R+ZNOO9EMVzEm/vlusZZqqZ3Ax+sTYP8lg9tWaO2R+gDHrpKMuzAnsSqhyr6YiH2veNtOHK/PwEOLubra+gIitH0LV1zWoQXc+orKzTWgdLMBANxl1ydav67uKhD8FfyLhc7OzvwXvK+99pr/NxYvp3Chy+ZO36IsPBlCBT8ejOPNnDBx1zqti3Xqrmq7n0snLJsWaY0ft4WxmgU8k/HEX5hjF/rYttZzMW4f17XQY/u4oq73rs1fsyoKH0qcPH+u+P59vw+7MMiCmrIPa/LcB0rWRs3aqVmLteVq4dsJ2zplV4ljFxKFOYb66qXu/W+1V/OBST9Jjd3fCmvWbY9DcU7XDrhbdb1eq+0q8UhX852vvNCo+99vvDUwvVqRH/kK+XChlY2jEz9W9m2Ps3Qd8Pjb+PP/X2Dv+fj0WGenpxqNR9rfP9C9B/d1/+i+9nam60CuqRpVReXDOxDwAAAAALgNdiVhdzVhf5IZ9SfX3ZWGsQ9ronVLjhCo2EljqyRtw/oKJ7ZRt66fENe3WbO2aOFqQXXz4bR166uAfCWNRSj9pZhbAYttx7eBq1vfjq2J7OS9C6E+d8IbAqOkbyOXpF27ibAkUWrz0Pq1/Dbqdj0Hj++r3n0O16+aXF8x2rUe2cxV1LfTuH4qDgDAD2M7kPl9Kky/KtyxL8KfP3+u4+Nj3+7qd++/r3/+xc/15JMn+st/95f6P//Df9D+/v533jduzuc6gn2T12yFOv8/e2/aLElyXYldjzUj17fV2lW9oNEAOQOQGJINkuJQnOGYzRfNl6E+yOYvSWb6OSJlkkxDAAJJkENwQALVW3Wju6qr6u0v8+USu8vPdfeIyHyvqmtr9OanLTrzZWbsWenX77nn3FZRIjt/mBjQ89csfH0mDzxaLVd0dnzKJEq/P+DvShQH1IaVmoCwZEDSi5k4YMXMPGuUP9RR6MjG6q0lRYQlePDYuOZqAuV8PqePfv0h7e8/5Jgzz3Lug6PJG63YAXmj7dQ0icnKnrUeOfYadOM/fQxd++LNCyusOke2R7seJtp4e/O6tzdKXlinvS/Wus4T9j7ovkVt7yJdHIViK2tv1/57F816wrMFT8IwRAbGTlnH6iVleab7aE5P6eHDh5R8MqDbr9ykt779bdra3SW0zKyK0sTSLh4GHMHj4ODg4ODg4ODg4PAFQE9hO9NmoqYvD6baviZGGssyyWoYz0wqQfI0zWBtrx5p+/DAmsIzyhk9gdWTZ5tAEKaHj7X/0B7qslaTbEIVqDCT75qrP8tKMunTVnfKtXO4SLYYuwpTOQpyB1WGReFR5FMz0fVsdWXHV76pNF3bnv3Aps+8g4ODg4PD54dN1czTEjxPUttAvXB+fk5ztTx6tE+Hhwd0enJKJ6cndHJ8TCcnJ/Txxx/TnV/doVP1N6r4//TP/oxGo5FT8XxN0RI2Kj7zfKo9bbWLhQM58AF4rgJBjs1k3hAm6FNz/+NP6NNPH7KCemdnl65evULXrl+lwbBPmtNpzd8Qx6Ev4nA0psFiTqt0pWK0XKvGPd+Yl9l4sVUA2Vj0YsGP/kxe5HSwf8AxJazDQPCAxLHkzbq1m1UfNQEgn183xFtX2zzZRq1L3jTHaY9NiuYTF/79mtMThoTRqiivsU/j4zCEjW9eYys8TzTxOPea9O06ntlGR1HEoXMbg5dGoSQ717Jm5V7J76GnUGWJLrVeyhZ1GV3d2dYknaxUPI1rm3Mc7bm4mOEIHgeHLwiWCa+tvSh1fvxo7ckaO28HgGb6L7rNydwPm4ODg4ODg8NXAaK13Gi7s/IkHv1zrId4zZYUpjoPk0k/0IoZWGwI7YW+tk0hjLWZmuioSWcQ+nqabhQ8UOWU3HTWsD4dBVFb5QnCB37tfhOr1fY9QyDJJjizQVlL+DQFnaRVQdzfVu2vKErKczUJDrU9XBRG7LsO73AokKToBnjtJSFqDowufOAFYCf5Ln50cHBwcNhEl0iZz+d0dnpGST+hnZ0dfq07hjxuHLG2o13LNRA4+wcH9OjRI7r/yT36+T/+I71z5w73IMF27Oeh6FktFmzrdH4+5yr+W7duUa/X+/xP3uH5YL8T/L9niy04P8b9aErdnyY3fWnU9yDNUrVoJQzszaazc0RqTArM1fO7H9yl9959j+bLlK5cvaq+ZynNZjP+zt169Rb1+z0+Kq3Sbu1yozhiFQ/2Nzs7ZcKIi30aSzh7cJ3jtGRLE5fJzmvGNkxtB8cPsqK28auWczdkShPO1XRpWNftNGQ5mcdf0dbqWBoypfl8RwHkCWFDX3sghiCx5IzPi6/+zWlyTRM3wrznW0s84ZHoXoe1+6hVUrJzXIi/a/4N0OQN7qNWLpUcA5dsTVfyvca+hv0+9QewYgt4n+PhiLa2tuj1b73J6h38PkynZ/z5oXovsL15vuFwBI+Dw3Ni069Sv0bNj7/2+ry8ugQyzekyo+WqpLQgKmtBBRIOkBki+aB+kAv1Q1eZrAWsNbnS0/hYRr72tAzxqN6L1L/kYezR1jBSg1R86dG2RpxrXP5aMCaakcNN9B0cHBwcHBw+T8iGNAG4346ZfAJ6Ek7Gaz3kCsEAEz1fe6Tz641NmVX96O3qubRQn/e01zd63hhyB97stWnGypWJotURWVs0JA1kbWzUYKvmtU121+1DOoojEw02tE/HlsIqkKoSKh4V38W1iuPg/x6qSW5l4j2hKyRxXFJ7xguTPGgrSMnYeFSkp3EvbtPmyB0HBwcHh010yR0obX70139NP/7Rj+jtH/6Q/vNf/MXa+48bR1BxD8u1w8NDevjgAb37zrt09+4HtJjP2UZrMV9wEn5/f5+O1ecAFGa0llCCE/xQ20Ld8+jhQ1b+OILny4W1vJgQG8qWzwYiMiZ01LJapnyPQeJA/bJcLWm5WNBUfQdBDkKtA0u1hfoc9ozc2OnpKf3qzjt0cHBE12+8QlGUUKFipbPZOb3//l2Omd58602Ko0jtqzIEh2ASAo+j8ZhJxCRJaDadqu/7jHJ87yS1dmJNYbZWfVtioz1V2XxvmczA95fVLd66HNuQOrx/G9tZvqmhTC67rnblVoFkH5t6KezIBKgth6V73Nh+kdZCrbFK87XlnSZ4jIZc6HjUxrG255FnrPHs0dU2Rq1bezm2Na5t36D2NSa81DXFbwIvq5XuR5TnlOUFK59y8/f2zg797ve+R9euXqdMrYcqqV31Gsjd69ev83lAvXN0dExz9Z24ql7r9ZJn+s59XeEIHgeH58bmwLXphYlf2pJmi4LOl2qw4opRQXlZq78zOl3klOaSssqjUnqG3DHVpepHEtWldcd3HTEU2GtYjYS+thuJkLzw4CUvaRB6NB5kNOrnFKt/2aGQFKnPDno+DRP8mIedwcMc/wV1plyrFHBwcHBwcHBw+DyhY5yAwjBUk0BN2qB60qqTfY51jMe6mZTWXt2hUy6RO5t1oZLxA60G4klmCcKG54pq8lqzqgawlZrWrk1Pk71mks7WbKhGZH/weo1wIbokIuyIe7oFNiCYiqKmqtANfqNeQEHmq4ltpSfklizaUGXbBALOgT3cCzXhpcsKep4Fl183BwcHB4dvLrrEzWq5pHfefY/+5Z//mf7Pv/pL+tnf/C03pf+f/tN/YpKlO06tVitW+YCwOTjYp8P9A068YzkwBM+dX/6KPvroIx5DYY/VJXJ80+A+jCLa2d2h3d09rthH0n0wGNBb3/kOvfLKK5yId/hy4UL+qPO9YAUXq2Jkq+aCioNjKXxCauWGUexwzxpW6aSc8F+tUlouF3S+WKjHFZMFIATSNDPki0enJ2eUq22OJ9t07do1iqKYtw/FyMHhAdt5xUlPfX9ucmGNLaK2yhN8F8PJhJJ+nwbDIQ1nI1pgf2pZMdmUaVV3t6DH2ut2+/FwDKljxMZuF/Gc1GSOMP0gYd1rrdLWi8a7cZ/ceN4WbNuePNbOmHvdMGFDa6SMtgE2PXOQP7QEj1XrdMke4TXtcPT5GEu5RtWOIqmiOS7Ew/YellBccWyqyRqtXCr570aFVernea5JHCh48kKTPlBNgeDDdwAbhHIHPZSG45GKkTPqxZG6d7foxo0brLgCEE8fHh1RoY5psrWt7nn0ol/jrwXcr6ODw3NCWLlO0+hW8OABj3b8AGZqQDmdpXT/cEmfHq/oZFXTqhTqR69ikqcAkw8W3G9TFI1S0jR+a364bRrDTPq1LlJqj0wzuNSV4GRGHCyoH0oa+DWNej5d3+rR9Z0ejQYR9WAJ4umKVq/xxWwtRWpbifqbuogODg4ODg4O31h4RqGDCsy412OFS5HXXK3LRS1Q7bDPt9dMloXpQcPT3bWAxUx+qTPBDTzuw8PRDtQ7lfH/tmuYeEtWep+6J4/2yrBkT2Us4ipboWgqNtsWuHq9Wl5ClXSE0XqCjIkwSJqa4tijMPYpDH32m69ZMST4pBqix1q/mfNlWwv4uatJsU2KPS9edH0HBwcHh68PujZrSMKDmPmnn/+c/uov/4r+4e//nn790Uc8xiE5++n9T+mVW7fYXgnJ9+OjY1bhPFLLJx9/zJZr773zLid5sU22Xyp003SoKDCesStJGDKhgwIP3zRrv3Jlj7791lu8vPbaa3Tt+nW6dvUabe9sU7/f5886fHnQKJulKYQxCpYSRE6t7bhw73PYc3Hy3yT3q7Kx8gIRU5T687WNvUoTd6l9CD/kYmXPy40SWzI5gJiKSaDFgnvuwAKNrXvrEv/j7eJ4Dg6PKHrvfSZvXrl5nWRRrFm1gZRBARFIy17Sp529K9zz5dT0g5qenTHhpM8JNnLaxs36+q5dA44X69ZZV8hGKYR9cH7PED5rQaNV4JCN/dpKIXYGErac3ChqTOGTx7GysVMLkFs0pI3vGTs1m2vsFKLb2BRcru3NI0G6iY4KSV8/PJbGXhE9ivAcJBv3yuHXC3V/dT8c3Is0h0Kn4H/reZrxoyZxCv4eNL2IZNsLiKPpWl+3gfo3PhwMmbDCPkDu4Dfg6pUrDbmD9aAqBAmXqHs2Hg74XB0cwePg8NyQDfFifylrOp6u6N7hnD49WdF0VdF5KmmRqSWvKVPjTFHLxl9SDzhIKJRcESC4WnVdaskQHVt30aQ3+EePbJPhAMmPmIQKeFCtmkQBJepH/UTte3+R0TsHOfX8mrYTj25uRXRlK6Erk4S8ICRbfqDt2jilQZekKBwcHBwcHBwcXhKk8fC2vXHU5NrXk1X0pJGYuPoBT1LJFLYI0UZdNhFlG9Q2E2JqiQtW/wQoatHrccVoUXLiylZX2tin8U4XjWP4BauNZjLa+PGuV1fWpiK05Ilvq/ZpW+qapEchKM9LCsOIK5HDCHGcihFLaeI8EFJ1U6EJsGd6RaYSsjQk1IvFa0/qmeDg4ODg8M1BdzyAVdIv/+WX9Nf/73+ln/7kJ3T37l06OTlhS6XBaMR2a//wD/9Av7rzK/rwww/p7vvvs9UaEuDzxZxm0xk9evSQTo5PeHtWmQOwOsgk8JHEfe2N1+m119+gW7deod29Xdrb3aO9K3t05coV2traZuuswbBPYeBInS6eWX/7km34QcZotU2q1RgqbkvZeiul1XLFpB9ilbgX03A0VvFOzIRIZeKjsjKxmOnLwu41ZbWWJ8ORMvnnhyQij4kiHb+tOHYC4bNanrPdHz6fcJsCwUSDKPVFAs8ComMxX9L+/gGdq+9mff1ay3NIG3dpYkaIgNU8wou4RyLUY7t7V2ipvt/T2ZTO1L+D87Mzms1nlK5SPtZu7xsyxAjOj610OUzT33mEstzXRn2XUbykVTXG8syqZNh+WFsVC6/te4P8HtsUB7ofjVbZmc9ZtY5V9Zh1bIy9pga3BUm1Js9kWXO/oNoocZhcYwKnYos7nEep4lXc1yzN2DYP6ip7z6G2gjKnKsxnzX21Nm2VUWw1pE5DALY2boDfxPRCXfMejYZDJrBwvju7u9xTCb2/LKZnp/TRh3d5G3jfkb4tHMHj4PCcsDqXxWJFx+cp7U9zenCypPvHK3p0ltFsVVNe6x9n2Kh5suJqAnhU8o8dKgcqtZTm0XpYWk969l7vem+KhuzRzD22rX/s8aMWBjH5UUil+iEs1YC04oEvUNsSvIRqHADBs39e0c5JQdcnK7o2SWgyiNSPqBo4yf/iLqaDg4ODg4PDNxI8GYY9R1aqSV7Y9N3hiS/pSaykdjKLxfaj7VYAdu3aBE+kfba15blzDWs0NGyGbYSZaDZqHzK2a6bwRur37ASYC3I6PQG0Akg2JAsnJ9heJDeKal3ZqC3dZEMaCUMagcjxU2JlURCpyViojjNS55qX7NMuOrKfRokkPE6KoCoS16q163gRdIuUHBwcHBy+aegmgDHmffzrj+mf/unn9Pc/+xn9+L/+iPvlIMmOKvnQ5BY+/OhDKv7qLzlx+8F779EHH9zl9QPPb1QNyH/4pscI7JauXr1KW9vbNBqN2G4NydorV67Sq6+9Rq+9/hrdvHmT9vb2aGdnh5UIDpt41oKOjc8/A7HT9EsxtllMupjEPeI03TNFJ/tZoWH6pqyyFVuZaWuzOX+feknCyfmtnStMmPD2ZUsoyEqTANr+y5A8Rcb9B/Gdi6OYv3d1WFMYBhTHMc1NMh/rWDWQJTh423UbH6EIyDe9ZQoVP81m52y71otDfs0quoW5ZNIQEqLWRAu+q+PJhOrdXdpBHyD1HT4/O6UZrAjVAgtDEJu4BlAnWVUQ4jvk56BYWa5W/G8CpI6vzgH9soMg1Op1JjxrVitZsomVbKbvjyVr2KI4MESPtVQzuUF9/DY+1f2FtL1aR11Ftp+jIdlqfR+hvslZbaOV4bA74zi5yI3FmlnMPS9Mn6TCfi/wHGRWVZv7apTwVqHD11UXruO4odhjlVQcqaXHihxdqCVMwVNEW5Mtun7jprr2Q/7NQH+doboPXaLq/r17dOdXv6K9q9fpjTe+xb9LDhruSjg4PCdQuXB6ntLdT47ozv0pfXJa0DTTfu7WPx7yzVINhEWdUV1mxreybYyGH2PRkDodqzYrwTRVqXKtylT3aeO/WcaKitScUrGgptgT8tQQfvZ9CtUgEvcSClUgtag8WpxW9OFJTqNPa7o5mdFrewm9fn1Ee1uJYb/dZN/BwcHBwcHh88AGKWE4BkyoF4uUAq9Uk/merm4kb82mVje05c48aqmaiSsmq4Bn1TxcwSjUdrTFG5mqRK44LazNmpqE161FRrdBLIge/aIw9hQVceWN6ZOoSZu2EpH95BHvlTmvI63ih7oplpYUQh+gLEUCTFJM2kYDk9w0LRufen1pNLGD5EQtpJk8V0aV9JKsKKR8psSPg4ODg8NXH5vEDnqbfHj3Lv3V//GX9H//P/8X7T98xLZX6EkSsMrA494dwIP7n9KjBw957ENy2/a+QILWWq7huU50B3T79m363ve/R6+/8Qb30UCT9L29XRqORrwu1Dl+4K/1/nHowBZ02ESQUUA/OWdz+XtrtlhGSWXJFSTtodQAaQMVzmK5VMuClRtQb6VQcUCxAeutQhMCpVFncCxk4qjKWq3he6XWy1ndU6j7PWErMY6rZLueMLmuJj4EGRJErBbr9RIme4Ce+g5CUZPECW8X/Z7YZlfakh9NinQLYITQ36mILQA9Op+e0fT0lMIru+SHkY7lOA7yiDqxpjCMD45Vb0fwvkFOXL12lZXarFg7P6fz2VQt52zphmsShAElgz4Nkj5/Zv9gn9/zjAWhtRmujZ1bXUiOA2FTjJydtlWjdYW1DSZ1IKzjz85bltzRlni6MKmxVTNFSDXui1HlaPWNJuZwX/W9LZioygpNmkHxjnXK2hJyrYrd/m0PDHcQBK8wxJO1mLNqozAK+fxAmG2NJ7SzNaG93V0aTfR3oqh0ATyIGpBfuNawagTpOx6OGvs1HP/Z2Rl98skn/F28/eqr3FdJk8LOhQhwBI+DQweW3ba/oKgRlWZgEJ3/n04X9O69U3rn3pQeHJ/T8aKiZSHYgg1Wax5hgl5oFp1likXHa5KaybTus2azEWT2sN4Dh49E6LHd2mQ2P6dG0SO71Qp8/PCDK6gICvIzn7JlqIK0nhpwUDHQIz9KqI58Kk5r2leD4wcHC/r21T799qu7tDXpr10RHkSE683j4ODg4ODg8KJYryjFpDYItQ0FKjcxZfU92Gx4JlYyk27EIra6kyevkt/rWuXyFL8jbGGbC2Pvpn3eLZ8h1hJJsnNc1v6t+0rbsJbTB1TznjwToNWWC6KWXdLPpam6aVRBTWJF6l5DmeBzjxOfojhgtVGBYk7kE6SdNFsFEw68oiD2aLw1pMGoz4mLbhPe58Ez27w4ODg4OHzl0U0ev//++/Q3P/0p/ezvfka/+PnP6dMHDziRiqS4VV10wf1TTC8Vbfmkiyx2d3fpre9+h27dus0kDtQ4WK5cvUJXrl2lyXjSKHgcmfP0kNaG1pI8zzhiZ4Vudg+rLX3vMm2zhWR+uqQlrLfU/czSlPIi01awbMeVMTnDvVNM/xTbV0cXybQ+My1Eh3zSCpn5+ZxDJainYb3FfWhMzsr2k/FE+33w0Wqgn1AcQzXm8zaskjk0fRlB1sAezmssfDu9Zpr8GjXHAhUQ4s35/Jx7t+xe2WVSBwU9Xetfc8Wpy6iwKsfYpnlQioiQeurvfh9WYgPa3pqoa6dJEVwfXBX0wQnVeYEoq9S1Q2+qmdov1DDahq7gawuCBdsfD4b0yu1bTGwI0gU9bM1bU3MM1u6MrdWMzZqUHcs1S9wUhqixC+53mhnlVa5VWazAqRplVsWWctKoqTRJJ42lGpM55rLYAilrW4zrz1Z2ccxkXF/dt+FwROPxiCaTiVrGatlim76heg2qrF5PfVZ9vq/ONYpiJr3OplO2foS6CvdyS13TGzeuq8etpqAJvY8ODvbpn/7bP9LZ2ZR+8Hu/T29+61sdcscBcASPg8MFyM6iYakN/Eje25/SnXsn9IuPzuiT4xXlVa0ll2CpUY1QZjw4avsPU2Eh1/3jN8GDyoY16mVWqTZ/0Ni/mxfZr11c8tPGDevUwEwp0WLOjHiv11eDphpc5YByNUiVmUcPZwWdnM9oltb01itDur7dVz+6PeranTg4ODg4ODg4vCyg504viainJsmNJQtP0j2Oa9YUz4KaClEkGWRNZnLbnZR7uhEt2epk6uRBhHGJMIkAfk02wVZTNLNZMdkJgbgaGUkIoYt1alMxagt1OEHB9nG6GrTJcTSFQ7qXjj4lyUoeiIPwUhh6apLsUYZeBaQFQ/p89UQadh+9BF72CW1tjyiOo85BOjg4ODg4fDYssYLx5dGjR/Teu+/ST3/6U/rRX/81vXvnHe6pMRj0yYt7T9zOZGtC129cp+3tHbZaGgwHdOv2bXrrO2/RzVdeoWtXr3H1PT53GbpKEtcP7sl4XImttbe1CfnGSq3U6g1ueI+eOHhMU7YQw/21fVRA6KSrpe6dAyIHFmOsrJFsnWYVzkBXQEJGWc2kR3OQ9hi71rf63uK4YNuGKpkoCml7sm3s/DRx0/SUMWoitmLrJ1o5Jo06W/uncQwFey9PvZGtUiYMQF6slWLj+JrQyPR48XV8lq4yWqn1yMSIDblDdPlVFp0iIb7m2gKtNuuCrOr3+yo+6+vXq1ITN+hLo64xVkc8d3JySp9++inb3rGlr7E7w7VnC7pr19mKjC3iak266HtMfN7aMk9bqbElXpav26TlhSF3ct5HbhQ6XUu1hqwrSqOi6vaWtBZuraUbCq9C0woijiJW22GBEgfWezETOn0aqn/7eOxDoaMeYa0GW7stkDvq3/94PKH+cPRE5XmfSV+fTk+O+DsB9c729jaTzDgekFPT8xkdHBzw+UEN+G/+zQ9YUSURjXcK6L/pcASPg0MH2svSlHkSeBm/GVQxON756JD+7s4DevfTGZ1mNbP4nodJesqelbD4EF1fdNFaqwlbgXlhn50hSeiBTnbZmqYXT6vesXUJlgTyugUHaxtHZx2vyVHU6gdxuThXA9uCgvOY4mRMyXBIoQrM9leSjt4/pU+Ozun339ii77y6Q0P14/08lSIODg4ODg4ODk8CJvXJMOGGqjyxrCR5oa3CNFZo+CDiIjXxk9Yyg5vASp4E2z44wtq5eUZxzFYRRkFDLWHSVbw0BBJDr2fnudRYhmwmK2w8Z+JEXkFLeLrbbhIGXOCzbrdRG39yTNxxHpLtSNBMWFeYctWreq3kIp2SzxN2N0ii9ZMBJz9eBmzCRjibNgcHB4dvBJAQRoL4ww8/pJ/86Mf04x/9iN555x2aTadMFMAu1No9CaOM6AJjLpLM127coH/7p39Kv/8Hbzf9c0bjEfdI4d4iKH59TC+dC2OxeXSjUItu4l3HKrIpaoHdbJauaLVSC/rgZAWTNrABY9ImM7ZbK/0ZWG5Vpk+KNCqNqq6NA4yRNkvdA7qjfTHxFJm/umGCuOiG1SlitnGULcwBuYL9rGD3po4n2NmjJIrb9TbsAtnqD3ZmQsdPmmDRx2n7MKLIZaDiRyjCVsuUFUrdUKblmzqxmYmroCTiohxPNG44j0eHfNzYNjv3cjxaGxc9/Zz7Npp7BZXM+WJOh0dHtH9wwDEeK3PQB8cou9mWTMV1IGfw71ATNwXbwFXGXg3nx32OVku+p2mn9xGrsfKW8KmMsocMUVPX7fPuvztLrInOPfBMv6KAewX1aJBoW7URSBt1rSdbW7Szu0u72zs02dmh8dY2k7tQ5Pie6GzP43P1vVZZ9SSAqLl58wYrfnCcg/6ArR7td2Klvtez6RmTYb//wx+yvZsudLLn5JyGLBzB4+CwBkufaFLE1nieL5b0D+88oJ+9u093H81omZYkuPmv+XGutB0bDzxcxamecjy05hy/Rsp098hpgs6PKwZUYYsmhJWwdipZpX5ddDdCj688sOvyDyBknKguQJNhNXhU+ZLq4Zj8cEil+kl47xAM/4kaNEr67df3aGsy1Nt1CQAHBwcHBweHF0ZbUYlkUBCGpvq0UpPBmiezlfCNjYeeQEPqUlV6kg+VDvrXmMJKPXmU3USE6XHomfin1k1l2U2NJ7CmqS6v5zfxl+9h/4FaT/fg4epUTMZ9fSy2YSw+y21/hCZ5uPmt/Yy1zahl06+H63eEZw1W1PO6SZzoeiLdVDeIQt23gLJOPyDtjZ9m+vpgA6hARbPgMA51UdBz2rQ1liQvaPPm4ODg4PDlhU2wIvmL3hU/+9u/o5/85Mf0i5//d/rk3iesrkDiFM3f7ecwQqChu+9vEjySFQOo5L956xZ9/3d/h26rx8dhk8x53PF9sRkGufHXumzl4rE97Zj5bGeFhD76ihRsqYVeOCvdF6XQSfzCJPGhxlnxe9pqjW2/jO0WFBpM4LCyw9hvmcJlq9DgI7MBlDlKTXaYAhmTBTMJoI1T6hb+1k3rASFtGbPZji1C9nT8g3ipZlXRikp1zH5P93ZiFY/ZLlt++VrR45teLs2tsESj6VvD1mDqO4geUSAXuAciSaOSFobQsOdMTZzTxlb6PjfKblq/Hm3ttM3hiYs5PK4JNwSctS4DuWPIKGwD/5ZWyyX3NmJrNWzP9w371VrLIb47Ozmh2dkZq3qgMuLvQmHVOtpaLS81icNFTo21mibsanOv7fnaf3tssWaIPMSe6HkDa7RegqKhPhM049GYLdVG4zHbokGBM1KvwXoNpC/bNeJ6Jz0mY7Ae9wsKLidxPxOyU/ZuCqe4HxcUO3wf298dKImg1Nrd3eMc6Fgdn2cLwYxivtmQgyN4HBwuQ1u1Cca4oPc+PqKf/OITuvPpGdXqByUJ4P2pvS6ZJSctGW3oHLG+lQ4V01p22AFQiEYiiR9qeMyzATv38mlVP7YPDjfcRVWDp5sRSk40aNVR20Po8p+4xrKEtAwW0tFloQePwaCkeDCmXIZ09xhBxAkPyt9/y1c/7j33k+ng4ODg4ODwkqBTCGWhJqSFVuAASE7ozjPqv8gzzQepYx2BREXdpCB0o9eGOtFbFtL039G9fUC0lNxc1nxWmB6IeO55phhVNhNtW7Fsn2slUKfSxrMTc0E2J6ArIbUP+FoSwJI7zQTUvG8yD5xswHGFPgVYkFAztieNOkl4xoajpnRV08GnJ7S9PaKrN/bITWgdHBwcHJ4EWwgAi6bpdEpHR4e0OJ+z4ub7v/M7nFRFDgLqACSVAYw/R0dHdHx0zH/rhLseuhbLJZ2cnNDB/gGrCSxq04vnmY/vRU/wpUOalP7j8OxHXBrCBcqMoiyNtVplXqvYIi1dpbSEygW2auq65ljykhP+KSy9cp3oL8w2UBhjyQo+qo5qRRdweMZa1t/oL0MNCdNNsltipLkKXTJo49x1+OORtD1wTAzWFirr1xEWeSZXBZIBBNViOedePDH6O7ESmzr7leSZbQuTT5NSGpKIGuICMRgKcpiAiEISS7KtCzeugSmaFtr2F3Ea/3toSJ7NW/vke3sZtdctwpYd4gJHgPsLJRXutS7g0bk8HXPqOBX38vj4mE5PT/jfYVYUHQu2olHmMJGzaadWV43Vne4R5PG/5zDUpAys1bjnDfe+SajHFmoD7vWDHjh4hMUa+uSA4AGxA5UOyJ3oudTim9Kux0Nc9qyTT7XQiq2Yl7X9WHLxS/gL8kXCETwODpvo2J5JWdLHD05YvfPJoylValCNehFV6j+q9IBh0gD6/+y9Tmvqn/Zdajasxyf9o8yFqfhxLqCmgT9qygw9cdM34+VutoLBCYNDgKZzUY9EEKrtBUzyCKudNYNf3a7VURGZ12RbUYqn8Ois6xO2cAsHYypFQB+dppR8dEbjfkRv3t5jVt3BwcHBwcHB4cWgo5I8K2l6sqLlPKcw6FEURFypWpKa0Po52+Ay1dOx0dC9dzqTW+PZ7vNndEoGpA161mBBogEfr4qKbU2Kqmom9Xr9kg+H4zAJ/3kkGyodMdWC/ezZ+7xpCO2ZuM0qdSrjWa+bDvNqmLobQsg25uWSoc4xS1McVFbwFldbRTjn675EmKBrhY/eRhhgsh6rx4TSeUH3PzpUE/ABbe2OuQrzxW+Hmxw7ODg4fJ3Byhs1lsHa6N/9+z9nYufs9JQLVTFmQhVydHjIDegBfPadO3fovXfeNTZSvhlva1aOwK5pNpuypdRXHx1iw5AVbUHuZ4Pjibpe62nCZIaKC9AbJU8zbh6/mC8ai60VLNTYVi3l61kUIHsytunighSj4NX5/LqJdWzFS2PT713sa9ISMqLz94ZKqWspaz7fWF1txAT2b2FyR/Y579tYqLUuZm1OSvjGAkxqhQ9yW6U6l6W6Bvh+iV5bCt1hZprn67xP3bxrDbk84VPgh6wiadxv7P5s7MXklt4aNuEZdZC1MPOEVfvIVtX81DGRXFv4/6IT5wn97wgED3J7NlWnuQmrZPfZXg3/jrLcqLfxhrnXtbn3fM7quAPRxpRex/0nYDIn5l6N3BdnMKTJeMzL7s427ezs0tbODo22d/jfLvroBJ5niqE00WSLxy/7Tj09nvLavXDcKR6jrnNwBI+DwwakIUjwk1Goiff7nx7RLz54QOeLjPzQ0/1u1tj59nlHnNqxvZBGdkpM7nCjOAz4PLDP1aC/1A2D0cOnkVpWl1tmGKafe/+oBeSOH0bqx3xAsVr8KGqqVbXktSkTbc9PH+Dac1ELqtTAs5RTQquyoDekSv08fHyU0q8+PqZre2PaiazPpS3ysIOx+2l1cHBwcHBweBromASWIrNpSocPZzQ9SEmWerLOzha+pAqJgLrgiSds1CSKakrtZ44iYbbw8LWdmqhlM732hG7IG7DlWcDED/zWod4BwZOr/VKtFc+cNKGqScbkSK5UamF7Gk22lOq42OoEDIyxd+MoT9r4R1eComGul2mFkG58jIm6iu3UUhsFtmwm9W0TW1Rrqt2q+M2QWJ6OKtnKQ2plkx8ENOwPqd/r02qZ0/Hxgh59ekq7187oyrUdiuLQJGbs8nSxmWtq7eDg4PD1h03mw8oqunKFrl2/rsanb3Ni2TZzZysp7u2RNutAVXBydGzGLcGExPz8nNeDSmB3b4/tnKRREHyl0M2zXEjqf/a5cIFsru2zQNCkqyXNZnOtwLGvw04L/VGKwvTGyYyVWqmb3ZsCkgq2+cjdIB6pW/JGm66IljQhahL6okOqbKJ7L9rYgDZea9dvbNZE6/bCRcCCmqIZcyhGFdS9UhvXrlE2G4IHpdDIfzHpoeKjIqcUJFZVGQGGaAgPI2wmK1K5eH6W8GqVRaxQUvFeFIRUeZowIfN9bAkpU1TjaSs6MoRPK2HqEmH0LCKU5uP2uGRHFsSF34YQxfkKmw8UbQwI8GfUdwb/9roqHWl76aDQJwwo6YG40eQNeg9tbU1oMp7QcDym8USrbvr9HitdoOBBjxood6xaB89DV7D9tYcjeBwcLkAPCJBL3ns4pfc+PqRHJzOeYId+uCYDvFymuTkiWIkoGR/1BVUZZLdzFQzM2V+1UoM8WTGwHs2fcHx1QzBhoAzUD3id9qlKBxT21JIMyAtjUzFhExjr2HAP0QkFruwpVHA3pZ563uuPabqs6P37Z/TdWyc0SkI1KITU1k484+jn4ODg4ODg4KDih9Uip8MH53T8cM4KnrokisJER0JCT2rhQw+FDFdoorLQj7TFhtAVhp7QPuzac7zimEjKlkyxahhCQ11TnIMiGsl/6/gI6hvbN6dgGzduScvbYD91KHOQfPH1JNtMxzuVpYLXyXMVx3n6XWwXSRz2RzeNqomsq4ZsEji87xJKJjUhi9X5hNgz/PMLXo84NSIo8mMa9kdqch5xUihd5fTw0zNKBg8o7sW0d3Xr0gpdF6M5ODg4ONiEONw4usl/JH6fFYv5XNtFGTUPksbdfXxl8Bh2pObx2yh3YYlWlk2je36NG96XrLSB+gYuKEjgLxZzmk3PuZ9Ryo4smsDRSt/aWPoTD8tehxSxNmq6CDgg4VvvFctymJUYj7nGa4XHXdu1i8qbVgLjrZNyVhliyRmvLRSxJI4wn2Oi4rLjWUsw2UKYdcsyPK9szxhZb6zaboAtauu2jNpqepqePVwNZLehlTjSqIq8DTu69qtpSZXLi6ifFdLeo/ag27+lPl8cH+LD0hQOrZ+ljibxGRwz+szAbi6MY+rFPSZkY/WIPkOj0YCGgwFb2w2GI5owwbPFyxDWauMJ98d5pmOn9W+WWHvF4asKR/A4OKyhpWdOpnP6+S/v0Yf3j7mSNPIjbjR4saGtuHQLcq30QA1GqNJczmh2dkKr5TlJNeiTbcImrMl8OxBvDNENpPSMJFFXJ2A7qdreajknP1SDwGhC/a09iuKE/T70FuuNbVxy5qbiAgNQli1YIVSUNR1OU3r3w/u0Owzoxs3rZlA3ZNQF01cHBwcHBwcHh8cjy0o6PZzT/r0zmp4sOAmCOKjfH1CvTigvUlbTcEPeOqfKrymMYvIk6luRGCjVRB7P0Acx50SB7YlTVYKbzxbchFZ7rCNREYYe9XoqrslDblqsYzSffBkY6xNdTVrmNRM2AApBUTUZxqFWydTSKH9spalgdQ6s4Njr3ChpsF/fD3WyhmxFp05MaNLI2K2g32KtiaYYTnEBPg2/tkrbiHBlqkdhENlSIb5OSC4dHZxyNe3W3piG44TiXmg4rLZRsoODg4ODg8VltlzPisFw2Dy3PXe+zOSOPbbG5srkZyxJwT2Qoe7Nc0rZXQV9cJa0nC+YrLGWaiBxVur1LNfqE0v8sKWWXSpr01bbnTcKEe7Rt8ansGS3ITbMCG+P2n6I1nNBl+eGGvKl8zkdBnjGqszuTzREDlm3GZtzsmoduwmva/dy+TV9XJghTKzSuNlI2dm2LsDha1e1/RRtwUxz2ZrrqPNjm245uM4ohOGiHRAk6E/t636HtnCnWcNsCyopjz77+/p0/zRaO76L10g2ecCSe+pkDcGjL0nHyk8dF4jWve1tVtmMJyButKXa9tYO98PZ3t2h8XjEPXR8Y3tnFyiWhOc9e8Rnj9tb/+Y5fPXhCB4Hh0sAH/YHh6f0j3cf0D316HPz24AHDy1Dxqe6P4Ub7H3zVGofSzXoL+andH5ySNlqbhQ7bdXGpZNx+9rGINQOOmaYlLqXDxIcLHdVzyGD9Sa75PeH6kffZ/uS9Y1sHnfL4sN9pCpzJnmEn9Cy8ujO3Ud0czuhGzdumApWQRcugYODg4ODg4NDg4vFMHlW0cnBkh58ckZH+2c0PZtxLx4kIlBdjEpX2K8FXsAVskVV8EQeCmP0tZHznCpaqYlwzLYmbG9SIyYJyOepu+BJPKzc4GmPz2DPIEAmO2ofSUjZMqeyqDiW8XxtnYtCnuUi5XXR1BhHHgUejcYJ7V4ZU6Im1mwPZ6qWdT+dipU62OaVGyPqDxMqcjWZX6njziUtgpwgxIFVG7bPxZ41mQRQpat7QVrJnCK1XhJDKe2pYwURJTh2g388jo9tc9SJxKjQlKWKKVd0qI7x/V/dp14S0atvXGM7DiG61akuSHNwcHBwaNElPJ4Vbc5CwzO9TL5sBA/G58JaoUFNW+q+NhxHqDcjNVaGGNPV+8vliqazGZ0cHdJ0ekZZpnviwGIN1mqFikNAALGdGpQ9bGlnevBRqyxBDMM2/J7J7eBlS6CIzmgsdK8Y+7xLlqwrXi65T5aoIUuidNQ5nfuibdVYztIeS/fd7vF1tn0xZviM+/oUt73JMBmyR5hz4vsBhTZ6SXc3ZcgdxEa2d05XoaSLawx5wta6OZ/vaDJRMVCfFVUnJ0dM/JCxSEMBD+4hCKUgCLl4yF4Dzut11EovAlvM031kMrDQSi7978XcY0tiqfdff/0N+pM/+be0vTWhqBezkqeX9DnuhEIO39eXjc0+TQ5fHziCx8HhAmraPzimOx/cp/tHZ5TmOY3DhL3eMVDih1hQy5RfGNtE90Hw52HHNp8e0/L8jGsQuIqj++EXgOQBSgUVga+TIPmKllPtp5uoY456/QvrdHRFF98zL6HRXxQklFeS3v34Ed3ei+h3v/9dbtxmx1s3Jjg4ODg4ODg8GW3AgF44rN759JSmpzNaLVZM0GDSzfYgfsB2bFCthFFBGSdmQJQUauK+pBWSLnlItLNDvvR5wg7VjudJCkKsF6hteaym4Z6EpO1QArXNoB9Q3Iso75cqVqo4jQKCBw16MfkP1frL+VIfsloRTWsHw4Qm2wNK+omu2K1lo9JBAqHMfRpsRXTrW3u0tTOiIq24Tw7s4TJ48K98JngKY/nCKmnYu+RIFOXqGKXuFRR4XESEnopZKmh1ro7DJ1YCCRi3qXWCsKa+CPgaVqWkxSKl+x/t03jcp/H2mPb2At6vg4ODg4PDy8YXTeaw2ob7FVe6Z42xP6tNoSvIG/s+yBn03EMRRo1iChTBGoVNEEVqzI3YOuvw8JAe7T+k8/MZK3SWyzmTD11Lsq4ChhUTm7xI80fnrzVhx2YhcKuO6dIy9rHbb6d5r9PbhhVB1k7N03mgNXWQVed0iQu5cRwXLu5nvP8M0JsCAeY/9hNawaMWYx3Xfq8kE3R1jbhO/911PgNqQ/BgG+hxBIUVXGs8L+BeNuiDhP5IyHPZuKvItXJ70O/z310F1WPP+rlUbthabVTbFROMWCzBs/ZJQ3hdv3aN3v7DP6T+M1isXVZA9WwQLo/3NYUjeBwcNoCJ8zvv3aP//ssP1cS8oBiT7s6A2ihrGBsjDrVWZxwEqIEjW6Y0n52ox0Uz4Mo1ikUYeeqmj+ljhhvr5b72WW3LoQd7VJ+mVJ+fUhAnnOxAwsSUKaxv6rJfdmPBxlUWsuRt7Z9O6b0Pf02//ujX9Na332RvUARU5sK48cHBwcHBwcHhEti4Q9tjpMuMFvMFzacLWs5XaqJd86ScTCNgkBzEepyAfBlRUMdqcgyf+5WauFeUZWpCD0LEDymJBioWUZP4Zc5Jjrjns5qlFwcU90EQ+aQ76ghWO4taxz2Rej+MzBRI6DisUutH6vMgWqytGibjQRCw7QfiK08LhNSkXcc+Uq2Do+0lAW3vDenqjYkKIiWtVmiovGR1UpZ6nHhCLJXlRIU6floRH5MKEtWx+DTZGlB/0OfEEa5FGiCeK8gLBPd/rLkfj461qqI01vOCreZms3M6eHRGRw+nNB7Bqz0iN2t3cHBwcPgqorGu0n+Yni1SJ+rzjPviZHmhiyS4113R9MepsdRa/YEVa2PDhtxLADsrz+d8CYojinLO6x0fHdHR4T75oYod+n3Ob8CqDeO2Z1QtXeeWzZy/3X73+D8Ta2oZa5dGrV2WZ3M61pa/Q/CQPSbROZbHjPkvkbR5NhhShmpWNdnK4KYrNBNxBRNplvRo+/FYVRPU3IakYvVzS8XUxk2Hi2dUYHV6fEyz+bmK4Xq8L1jr5bYPYqlVV7DWYypMkOlxqK8h29VtXCfNH4lmeVxRszBrdUmiZlNGpaSJxoK/T353I8YiLVLfuzAMTZz3LHBxnsPlcASPg8MGUO3x4f19+uCTfaqjEUVN3x1tX7bZME5j80fW0jakq05Xc64wAOEjxcZ6tlHd046/srVTW1tN6GOy3XyKMqd0MeNePNFwbGTAm4PH431cBSov6oKHYwoCevfuJ/SjH/9/tDUZ0M1br2k5q5PyODg4ODg4OHwGoJCZz1La//SMTo/mlEKJk6GyVlDosw6ZdIAkeMJv6mTUhNinEIoeD8qegJMF41Gfrl7fo63tLbXNJZ0cnPFEuhd7pObKarKsJv++mtQjwVP4ehLPR9Hap3R7JAKcUPE9VsAgHyHZhqXm1xFdwWKtNg19bQKKrdc4TirJD4VWz6gllOps1DGQV6q/S7WNmjz1uUCUKDIlP4opGfTYci4MPEqSmGL1Gs4PH8gGkob9gu3e2GJE6EuDREW6WlHc6zHxNF/o3gD7D06Y4Hnl1i4l/fiLuL0ODg4ODg7PDEuOIL2RGzUGbNJgpwblalVoIqBmUgAkTsXWXGyTiv9qq5gw2+PoQY/1niELbCsYtsrCY6lVtEwpeDqJj7G11x/QcDTm11bLhSEfRHOcUl6u9+iSOmuOapYgMn8IYYkDk1vqkDcc81iCx9YUW/Kn3djmxs1Om/998Vg7rPXcFN8pde9wT3Gvoc4OAn2OOq5qN8F8Txjos69b27rG/qz21HYqWizmdHqm4sqzU9LkmKeVPaY/kn2+SlNWa+/sbpMX2BR4rZ11+H4Q2d5MT05r2eO8/Hrr8xT83QKRVBqiyRJUDSFkVkfs14vjpp+V3oi9EC6/5vDscASPg0MH+AE+ODyhBwendLpc0SAaUtyVjjbiHdH+rtuoYQ1mNm5UM03VgWjefWnY3JY0yRGWrpaF9iBd+6StN3jyVgXp5AVODwPPvY8e0N9Up/THf/R7TPBcbPzn4ODg4ODg8DR43gbHXz1oD3T03pkeL+nwwYyO9+e0XGQqPjFTfxAi6BfYaTgsdTRDIapukx6JISozR+qj27RzbUCv/9ZNGk2GdHYwV58hWs1TEoHtB1Bxjx345bfia0zcA7UfWxVrUyeyKeKpZKG2D5lPpQ6rYmJGUsUFM3gdBAv6HErThwee/FWt3pPxWgEN9s32bGnKVaMgjrC/EDZ0YcwqHc8L+Zw9E7Pxc27CLGk0UMeyI2kxy9hCRhM8HuXqOLD4tW+KdgQVUPGcLujkcMEE2ng7Yds5V3jj4ODg4PBVAMZ9WGtNz6Z0dnbG/W9QTAFbrcr0L2F0SA+QMF5DiHgNcdJU0gptky8ryUtF2la1QO++yti5SeQ4+rS9vUf7+w8oXS4o3tripvcY60FCdAki2SlqFd1ed5YTEK2JvzDH2CVvun2XG2GIJX6kVenYN7q2bpddtC8yB9MhQTaPw5IfIOHwTFgyjtiyDISH8HFvM+5vFKMqh1U1dXuNa907EUodjp8aa0Bjy6ee+2qjy9WCTqdnvMwWS47JtI1fbXpTo/+hZCs49DFMBgkFcaTbDXjU9FFaV1Q9DeTaQ+PoY/tbmcvC6iG2CKw3lF2mxxARF+xg8b4xcwKHzxuO4HFw6CBdpfTrjx/QwfFUDUg+idA3DdDKpuriYgWFHcs6Az0ZQghJC2wHiYuGWOlsY9NU9AUgTEBT8YgoWAaKKlEvDMloW8nKUZ+0y9ZwzdOf4+CooNPTY/pU/WScz1frJ+/g4ODg4ODwTPhmEDz6HOtKqviqpMU5lpympytaznJCnOGxhaynbdC81kcez6PAV5N/tSQB9foRxYOQl71bI7rx6g6rouusosVwRIFArFNTUVZUsAd/zckdJBSYLuIEUN3GcmtHqJ8VIHj8ikRQs/Waj016IHgyKuuCkwTEyYWKKzMxQYelG1u7eRte89L0R1RxUxREHAciHvSZyFHHgvPV9M5GwYykfh+ZB8SPS1qep1zlivMKhVTnVmrSyPQpogjJC6LzsxWdHi9o5yrs3tSBi8d53zs4ODg4OHx5AKvW5SLlvnzz8zmXdwRhxEl49KjzOsUfTAHUupeONAoN2FuxNRv3xpON0pZfr5hmUON5yL2UYZcFRYeQWlkc+j6NhxMVoyxoOptyH57RaMT7PD09YSsxn61jZWvXj/+bAmBhLNWsrVpjn2ZJkI4qZC3yuGj+si7t+FLX0MpOyLLel0mrqkgXw9i7JlvrPS48Vo8gd3IsZUm2n04tzb1DrAVirdC2uYiUEMuxIsduRz0/OTmmhwcHdHx2RisoguraHI8mjKC81sU1sO3t03iyRVf2rpj7K5jkk4aqe9aGA1JuXgOr7jYvcWFTTlmWGUs4amRM0pynr76PvQTWuv0OwSOdcsfhheAIHgeHDharlB7sn9BskVEY91RQ0aMqXZDMCyPA0ZJLPV7bUGPdm7VR7VhZrY+GvzHlvvFRb5zNXu7ILUy9qxS64gFJhCgZUNhL2mIQ+9muM0nDNcm1rQlTcQJyK1dBz3w+p1N1DkfHp0ZSG73U43dwcHBwcHD4+kFbo1QqjshocZZSkZaNLYkPWzTYcAhr4iF40tvvRzQcRtRPQur1Q+6ZE6rHwVaf9q6OaDCIubI38gV/xjOqaVbWlLrhMpMwaL7MyQCpE0JsP0s8sbfVm1ahjTgqDH1KkojKQvI+BVeWFky4YMIumjm9oMBXx5bE1B+MKIpCe7a8DkidXm+oHtV2ehGTO9oGxGsrdsn0ZOTq4Nb6TSt6BNuJhHFAy/MF0TJTxx8w8aSTGDUFIUigmMmkc/WZk6MZXV8MKRlMXPmNg4ODg8OXHjxm5yVVpVRjXkShGlfByaBwVVZadcNjpSRD3NRcbMHjeqfHSmn68Oi/a6P0qJkYwHjYG/SpFyesisXrKJKAFX2hYoTAC2hna0fFKQWl6UrFIBNW8ZydGTIHRRmsGAqaApG1x4bL6ah3uiTOhYT9l4y9EReeaFhFirWmswobaXvsGHKnbu3YLOHDVv9EbYwldXzH90VdT9jkpeiL4y/16yB4yNw3e/9I92VEnIh7D0KO83DqtdOTE/rww7t07949ms7PteYbMVMUqXhMLWFMcRypWHFIO9vb6rFPo9GY3nz9ddpWfzOpVDdZvbXzNbycee3iZelcoLZnVLPYVKDUKm61aBWYaIguXpOvg2ByZzgYGBLR7vCSe+Hg8JRwBI+DQwdICsyXKRVqYAmjnhogElotz3kQsgM3ggJbtaHRMQzdAEtLg5D64wlXgKAnDtuekQkWXtqPtzSBj64QQFPeXn9EsVr8wCp4LlnN5lMeA65uKXJazc9otVpQ1huwzymqERzB4+Dg4ODg4PB4mGpbFZvASixdZpSmJb8cskKauJcMW3AoYILbSwLqJxENRz0aDdUEvedTEOo+On4cqMmwim96gXYAKXVsE6j141gnAbQNCEgcNprlRBFX9pawY6k14cPWHbqyF8QPEzdsg6Zitm2P+/5AYdRPYjXxHlIQY+JtvPxJNLEbjrvfj9XnhnweFiBnokitq2IwWJPEYdjkCNYcPcyrku06hCGgZFPAiWQFzj0IBQWRR8HSp1WaU53lXGTkebCdkepcCu4XcPTomM6Ox7R7ZewKQB0cHBy+pvh6KIDbhH+Wp0zkwMYUdlXoz5fmGReXgnDhYdEk/Wupx3Cr9uDePOZ1qIWZKJB1a+smdS+9qBdrrYbU9q2+X7HaBz2SAxV7DIZDGo8mtFoseZ+2NwoXZKAQRY3xPpSxntg4h7XT+fLYqYnH/nGJrVqHdLAvWUKnIWdaEoO6hIb+MLUPrWtMs+vO7mz8hHuWZplRYklN0CE+q8z9rQw556nYxxQBIbZiu1p1zx4+ekj37t+jR4eHfO9uXL/BxA6Cn17co6SX0KA/oPF4THt7OzSZbLNyZ3dni/rDpCGexFNn4572HtbmWkpWW8Majs/b89Y/pd731SZBJA5HQ9PvycHhxeEIHgeHLoRp7gsLDemz/Qea3taiYILGk7HxPZeNp+rmD35XzINkAhq5Dbd2dNWnGrTybM4/+kKXbKqBylR7WMr/qYYZuTY289hpvGdhzdYfTmi4vUdRnHBlZ6vOaUdZW3FiB/D1YFEnPRAk5elCBTtT9kqVYsQVMyU3H35iSYODg4ODg4PDNxZN7SbVxn4lXaamiFNbk0G54/sBW1OA8BkOejTe7qnJLoidgAL03/F1nMIEjy/Yri3sweZMEzwgcjgeQ3Wtr2Mcn3RjZGmtZk2+wVaY2spQ6hAqNjFRbkmajEY0PVwwubK1DfLGb5IYwkiizWlQGPs6+dCct44jwzDUyQa1rzD0mkixPR7ZuLHItWhScm8dtq1T2496IY28ASVJSMv5iqZny8Z6BppybVVT0ipd0sH+CR0+2qVbr12lZHDZFM/FbQ4ODg5fZXw9yB0Lk+wvS7ZGK2BnBRVOXVKqxrTp9JSWqxXnOOqyMgSPVt9qtxSjym2s7+31acf2rnMKyAP09VmlKatx8A5yGlr9EVEv6bNydrmY8zqDwYCE+hvrwU4WRSj2+lubLamDi2b/v+FLd/k+L3xF1gt9pY2Bum8356Ofy3qjb4wleTrrdDcqhOgcUucApD4ge1/spljZDVu1omRCp6gKVicjtrHxkb4zKvZTr4H8S5IeKnjU/TmndLXk2A8qoNvbO/T27/8Bf+b8fMbxZaDuF8jCXpJQFEbkC8HFQF7gMdnS+PB0ex1dFh/pL88FTkyY4pwL60prEwcFT8ZF0STl+r9be43VEscxH6NoFDwdRZGDw3PAETwODh1gMOj3h2pASKhaqECiLKinBneiks7PDqmvBpVkODGSX8PQrzH/3cmzGd6QlFBBQ3+yzT/e6fKc8hWCmJUKYjI1DpTNmp6Z1JvVmvTIGkzAUpvAhnVAQcBe7CB0YjVIxMMttmfz/Md5sHf68MiOhJifm8aDqKRYLWipzjtfzXm/CHy2t3ZY4uzg4ODg4ODg8CQg1CjyipazlYqjFlypK0xcBCIk8HxK+hGNxj0abfXYmi2KfSZrRMcOBHGKH3oUgfgJfX6tLCqqCh2LtZPn1jbX1szwI4twrM2KYNIFpFIQmEbNNXHfnrKStJrkNBv1ucIS+9MxU2OQbybmmlQC6eRtBGs4Fi/APgTVhccFv3W3ilVS0wfa/t0kR0yjZbanIb2PAD1+gpAgdMJ1CWJPXc9UxZElDfojylUsuVzOaTb16eRgRgePpnT9lk9xHJKDg4ODg8OXD63FGZaiSGkxPze2WcTKX2hUyyI3Pe/IvM7/58JYJOf5T7ZgJbb4ksaOFUWq0vZsUf+leanGRBWDrDIeW/sgc2Cjz1arCSXqb+R7YOt1Pp+pOCSmMRxY1KtQ9GjnFXvkYu3xC9Dn0JpChg+iJbQa1Y1sC1twXahR3Fj1Tfu5NrZp466182qrXNZ227z9OJXSRl2JMMeXlQVVGf7WpBnisCAMVbwUsX0eK7txzaFmFtq6F3ktFEuPhirumazo6PCQk9mj4YBef/VVtjqD0wx6OiG2HKrX++qzEQpusPRiE9OZ4uZLD/b5IE3RtFYFaYDcAZlYs/uPaEih5nPqtX4/YSLRdwoeh5cER/A4OHTQ7/foxvVdGk1GdG92TFWZ8+COJMT05JDmp4f84xwPhlzJwQ1317CuQ9XFCqaRWhjTcGuXIjUZz9REPE/nKmhRP/oFGveWuhmw8YxnGbIdIOwmhUkaoILEw2Co/vlCMqwCEzQiZM/R3oDC/oBt4SS1yYjHynRle6DCVBNAIs1LXtBydkrnRw8pS5cqEEro2t4uXbt6lasNNjbwUq6/g4ODg4ODw9cBugoRfXJWq4Lm5wUtZimrUEgGrG6BpRr650C1M5n0Ke4HTaNZWckm7gFQdRnHWM/nRECZV2zjUnCPRLnhmrIek3AIZepnsC7s3JJewL19YAmHil043FZlQdkKCR5NJOVZyaQPbN5wPNJUojZ5Djzye7U+XnvmTTJC7bCsLqQMNupgm6uF6X3VePdrkkeYRA1XsYY+9Ycx995BsiJbVkw0nZ2fUjbXzXzPjhf04N4pK48uEjwuVnNwcHBw+DJBj3ds1Vak7CAS+rqQo9dLKEtzFUMstXqHjAK3bpva1/U6MWFVKFZ1UZkAAH15hIpHwHNg/EQuA5QNF/fGfbZpQ9+Wfn9A88VcxQM1kw8gG+zYacmR9si1Utjacr3ca7K+rwYNSVOvqY+759womGpNepGxQWviDtkSZWQKli9zkbmYPrIkxOXH1bxzCQlk98e9BcMeher6+yoOtAQfCJkQBcthwPckCEJWR0fqe+Az4ePzZvEclrgH+7s0PTujj+7epV4U0s1XbtD2ZKJinwmdn6/43oxGAxoNx1wAHbJVLno04juWX7zez4yNa7BmraPjxLxAXJbyd7RRfnUqffBakgz4O/f1UuY5fJFwBI+DQwfwW3/11hW6fmWLPng45cm154U0GO0SfvxnR/t0fvKIRHCT4t6AbJPgZnBs5Jrruh6Ae/dggg5PV/TIGY14PRA8lZqUo0IlzzO1pOwHiwDF05tsBg1IgwMVfIRxjwfHIIp5e/CF5cyFMMcjyFS2UHNcl2Jt5FXHAlm0Cq7yMqdKHctqfkrz6Smlq5SuXrtCv/2dN+nK7vbaOnonblBycHBwcHBw6AAWHGlFixniCUx0a1bdIJaBBdsgiWi03aPxuMekxRpJ07EfYRULki9GvcNVuXmtto2YRVvGCpsPoQsFo2Z7unrSM3ZuCJmg3kGyAf1tuJoy99n3Pa/wukei9Fl6I4SKj4TNpBjHdmF6H+JYSu0Xb+F72nIO55RbhRF10gFCK7ZtJWdTyUy2utXmWviItRWboYBAGsVJj/v+FJmko5NTyo5Xui+BOgYkNs6Oz7nf0WRn8JJupIODg4ODw+cBbZ2ml1oreDwQPhj7Q1R3EIbRLC/Yvqvknjum344hLrTKw9PjO5572mJfCG27j+Q+ClWDKKQa/XcE+uQFrAD2sA1Y0q90rxTdU++U91VbmzJpyBxrM3aB5Fkv8H0Z10QHM3JNGSMNgdP2v2FLl9aOjnSBcPdQ5MbxXsBjiYVNDzixlle6oNgRtvhlIwLzTJ4IMZa6L+iPM9naoeFoxAXKmqir+DO+IfZCXytuQPagDxKs1kL12TgKuWdNr9+nw2tXaXp2QgcPH9DtV16hV1+9TUOoYYbqvaMzzl3V/L1R9zuqWcTdeMPJbtwl1uzlnhayc2/aPkX2aumeikVRqCVvPscKs851476T6txwTg4OLwuO4HFw6AABwfUrE/r2rWv00YMZzVOpJucFJfGAJnuvMKkyPX5I08MH1B9v02C8w5UdrHplSXErXb1A7FvOHlUKgZagAnWgfu6jkkIVXETcXK5gazhpB58OwaM95kMmdDwRcAICf+N1PbZYL1hL7jx+uJImaYKePdhnkeVUqv16dUkiz2k5PabF7Jg9TvMso2//1r+iP/2TP6IbN642Z+SIHQcHBwcHB4fLgIRNusppcZ5RusipKtEwV6oYSFLSD2h7b0CDUUxqDs8JEt2WV7KiuJ1060cv8ijsqdgHtmdojJxVVOa6X6DshF5d1xJprM9sLY5+Q6diYK0WBEZl42lPXDRSRpWoJyomddrNmZjKfI6ImiRLbSqIm4bOZGIrtoDzqPQ6hE0XGxWu0lQZ23NHI2HbqFgInewCUHQURxEnO9C815+X6rO5OQ6ioqiYTFsuM77+UEmtJ2pc3Obg4ODw5cDL+02WctOulF7atj8XmIG7Nr1987KmTC2rdMV/V6Xk5PhisVSvZWp8g6U9ijR8zqOIyGNSxybnva4FFvIhtcmLQLdRltzfB44pZanJhAwOKmXFTijS87iII0HPll7CBSWVcWkRtvKCupQAn8DT6XYuJVA6JIy0/fiMttfaqlmiZo1III4L1izUJHVIA51tao5QGs3xZcfwGZxUux3RfLfaFc3jmvWaKX7RVTntNxs5qlqfC5Q349GE9vb2aDQacW8cG4chpoEtHggdEDvsVoNiGSZ9dL/GINBkHfJ1PRUH/en/+Gf0+uuv0+7eFRoPh3yak/GYY6GjgxNaLVPKvRWFZcT9ebTS6iWqrTrcWZPn44uu72VRFkzyrBFB5jO4VjgX2LPh3C9eXweH54MjeBwcNtCPI/r+t1+h/dOU/tu7D2me5eQPKhpGI9q+epsCNaCcHT6gMlUBhxrA4CMPVY3P0k8bYHUbr4lmcG24fW5uZytNoTcNeNALu4Ojfb9pFtg5SNP8DmApcimbPdnHJ43bXNGCwIQrVSsOeLipIfxQy4wt5FazE1rOZ1wZcnVnm97+wffph2//Ho3VwNnZ0ItebgcHBwcHB4evGRCbZFlJ57OUZqcrShcFkyr9cawm9QH1hj4lAzWhh3rG2rFRa1VmjUD4bzXJR18eKHisPW6Rl2zTJuuLkY7YCIA2hcbars1ryJ8LlZw2mSPMRN0QNPJCYGWqaGvJ9i+Iy7BdfBjkThwFlHkqrqrWj7HdVpsospv27AFKYu9/q+IJfNJ2Mcamtyjg7T6jWqTUH4X8GpIl2nFFcrVzqeI634/IwcHBweE3je7v/uc9X7ZZhe7+bJIf/ep0YhsJcvEl6/UhjUuY7qEj1LglKc0yKrJCq3rUOMaOKihJhUoHFl2+XlDAgPNp+suoh5JVPjXHCVVd8jZwDYo853Wh/gEBwQl/HqvVUulCW6h9orjH42ypXkMM0MYJmrJYU3t0SJb2hCw5Yv40OZ/uB5p1bF9lMnSRrhjWyqSWOdhQy1z2vVpXFIm1IEhcUNXYWGYzWyQ6wZItFNZKoQ17saYIR8dS3E8x0LGJz+0DAi6WgUIFKmnurwMrvKRPV/f2aGd3l8Io5HuAghV8L6HSAcGDv58G6JX05pvf4qV7bXAso+GQC5dr0/4Az6tQ9zG8LDf2cmhW80U2RB0Kf1AkXhbFBQUVPqZJKk1oed7n/fvg8E2CI3gcHDahJtBv3L5KvzfPaP94QR+cLKmoClaxJL0+TfZu0mC4Teenj9RyRDmtKBlMeFCTsOxY+40WhthZH4wx1OuaSkP+WJgBuNs/Rw2bOlDgAdYzr0kmfiwN1BjEdQgXGzfYytN2T+0ABEKHGwdKXfki1XmC1EHvnZKt4goaDBJ6+/vfpT9++wd07eqeOb6uoYiDg4ODg4ODQwvYlq0WOU1VDIUlTSsK1YQ8TgRbl/mBoKKsKCgFW5p5JiGh4xHdWFdy8oCMF39AcS9k5XKRqphsVTDJw97mneSDkN56cSzJNhnh6Ul1Q+7YRMia4tmsaap2bbKktkkWU3lp1tblPCB48ooVSrB7wztIWLClnO/x6036rbObzTQNR3iW6DJxGapf1db4uefrPgVpvqD5fErz5VRdwwVNtgcUbieUzXWE5od6J/VLLFR1cHBwcHgayI3Hy94XneV5t7+ONgfQ9kkp1Li0PM9ptSx4TB2PI0pGIec6vrg5vB1jWyKBVbrqeaAG6TiMCQLaUB1fUek8CEZB9DNhtWxVUlaqxYyqVu1i8uqNGqZNiegiW4z7PhxUaq38QR9AyQRPSD1YtfoBhaikUHsm3+ftoBBWkwTGCpZMvsRsFuSNtnGrm/Oy6l67+9r0CrKKnK6114XrYja8/v7jS3Zt6NJ+vLVRW99EV3vU2V4nxrEH3BS6eK31P9vams1Y1RT6DDLJhgJldV2jWC1RzNcV9mq8RKZHdBSyMmo0GrM1W0/Fgp6xbvNMPNYtrnl+6PVhv7e9s8XnMJvOqSoKytKMrYFro/q2pAr/a9QvPPf+pSmsaZQ66uuAAhv0RcyNggfkpP0OgMDT9mwxXxsHh5cJR/A4OHRg5ahxGNBvv3GdzucZlf/ygO6drqjiKsySRJRQNNqmbTVgJf2RGjDmlC5TWkxP2N4jTPrcGweozSDKw3wzlprXmoKQTiWHMKGKbI9INJ6ejd5nUxvUBhsbEOZ1aYInbAsNj0He8NqmUV2F/j/ZivLlUi0L9f6KK16w3ds3rtF//PM/oR/8zr/mwaiz9Zd01R0cHBwcHBy+TuDqxRxFIymtzjMqilonAHpqEu1LKlQ8tUxXKt5JKI6RIBBc+eltBjOw6EhCioexJk+4GrPghFVRaAsVbbtmi2MugWjyFDqRZJYmoYClNtmhJucmuqvrWMxaqZiISxi/fyR4SvQDymt1jHqdMPKZkPICNalPy9YqTl5eLWpTDU2ayCRQIjQX5utZUVZkfM1A7CyWMyZ6yqqg3e0hbQ936USkTJr1+jqhYhMoZLbt4jYHBweHzxti4/Ey9YXc+Mzz7uPxr2VZTo/undLZIeb1RJGa7+e7Pdq5PqT+uMc5gC8DuIAVqhvkIlIVK3CvnVrFCQEFakSs0I+nLLnQlsW+xvKLbVFFI4Lhs0dvHe6/42ulEsZQO96zU0oYMmnjm748WA8kRQwlCStQPKow9ppEPyzckDdhlxNhHFAsCVCbnA0InlqrfRsSp6vgIZP8XyNw6MItfOZvAjYn7P7WXiRLanmGqNF9A4mLg3EO+qPdHoC2nw9psgrEl1ovjGNK+gn1ewnHFFBfx+p50u/zEodafaMVPJokA+ETmEIafh7oQhf02wHZ4/2G3F+g8NnaHrOd32K+ZDWXupWsyvKeeLU/+/i6PZBa8q59jp5CBefWEPu28Z8Udt2av3cDdQ2jp1QsOTg8LRzB4+CwAfzo4od4e5TQH3zvVTrPiFa/fEjzoqZU/UhHfsbVkUl/QsloQvlqTrPTI0oXczW2a2VMmZm6Eh5cyQRRfqdgR5uydxzbdQtduR4Mricr9PN1YbVNMjQHT22aQDY9eSTLfderFdDE0IfUmYh77+TLOWXpUj1XA1JRcmB489oV+nd/8gf0hz/8Ae3sbG0cyYsDlQ0gkkJupOcqGBwcHBwcHL4uQEgCogeNkxF42ERKKQvKSthWoHeMoErGlHDywONCGfTp0fkJT8VbAfX6IcVJxO9VRUV5qmIUECrlZpQkun9cLHpdI3qIqNue5jMgOk/aohydQJFMOlVcLR1zZKdiqwjEVMC9eB6neW4OsRP6cWWsUTBxyKbiN8RlqYrP5irePF8tmNgpilRdu4p8L6Re3KfBYEjzGTzfVxz/hZFOuDQbfkmYTqf00Ycfcl8EHCOSNzdv3qRr16+7OM7BwcHBQNt3UtNbhWf1UKs2xPvLIXcwvmIsxHwaVmxQjJZlTSdHM7r//gFNT1Med8fjhMeqIPKpN4jZrurLAT0+sW18nvOii1CNVhYxBIoo1DkhTRIFiAU2STTicdP37CLYjo0twny9HbZ1C3TfZBsL8H7Ywi7XORl1UcoyY9WOJXJAJEEB0jEyWztuq8ppmBaxSd5dJPoey3F0CnwvHbVtcbBR1djXPNHeTFtE0v1sY7Fm1vNNAQkImIgt0gJdYMPWdQGTOXEUU78/ULGFii96ifpbK3LiJKH+cKjisj6F/vORhHItw/WyskqbrJlkuzd/AmLPp9Uq5e+RVgzp7xT+PfC1awqiW9M6S9qsF2h3drV2gzrfBdL9J4s8Y3s2zreBcOx8sma7xEhdX0fwOLx8OILHwaED3RNNs+8gZUDyfO9b12i6rOlfPjmi8wKDgYD3iApAVBCgBgwv6tP29VfJV1Fcla9UIKU+dz7TQ5eJ3zCYkGcHDE3r6AfZDhjyscP5GkxOockMNIOQfZN0dQvIIgwq2ti25qaCXEkRR1zFA/u1Ao0MsyWVeCwqPSBBbqwGOzSr+6O3v0//8c//mG5cvfISr7IGyJ379+9zsuD27dt05crL34eDg4ODg4PDbx4eV2z65EeeSWoR258kvZiKSuieNVI3oWWg6KVCAqHW6/la0RP2fIr6aoIe+xzjlLmKZ1YV1YVuNHxp72ATI3X6DnesSKRZjMq5cSax1aymcOYJ59YIfAwhg0eQO2VRNevj+EGy6B4B7brdOh7PVNTWhjESpnLYevwXdUWrbEWr5Tkt0nNKi4xtalCJirMP/YiSZETD/jYFHhJ2S9Q7q/g04223qusXrRZv8cEHH9D//r/+b/Tee+9xLDne2qL/5b/8F/rP//Nf0GQyeeHtOzg4OHxVYXuywT5Ujwm63620v+/cJN5jhSesSsWayvJp96FzCdh+uizVUqglp9Uio6VaVvOCX1ucw11kRXlW0mhQ03AQs73palHonED4xaQBrRcJq2KNwgQEQxRH3GwePessYQJ7M7ZTCyIqo4o/24t7aryzdl7aut5utVFm8LiuCyWE3o1JrOvYBNcPOQ+hxkg85umKKrGkRI2xoq4pL3Mm4nyjTqnNNW9LNR6Tr+mof0UTg2wSD+36HIN0vdQ6Ac3as46dHYnW1sx48DckBfcvtAFQ04dHNOvwOUEZjMIZdR37g776boyYaIjjmO/BYDBgYgf9cFC0AWLMM/GSMMSZ94J9nMRLiEXWITu2fFaRpJ8FgUfDYZ9Jq8UyVfFRyuoa2KRBcYRrgn5BvGzYxdn47smH271/+n8lK85ytZ+iiShF56MgDfHdwnV3hTEOLxuO4HFw2EA72a95kHzt+pgHDdiH/PO9GZ2pQAkDfSQKjhqECko8VD/A7kw9TtBEbrJlEhGQZy75h54b/1V64o3gDwQSKlAgE26b2pnKASEvGfxaEqduiCgOf3h7IHNQf8ADuG1EyJUrPd3crijY4kOikhZesmpwk+izU6TcSBDHuFKBn9oQvXHzGv3h99+kP/+3P6DvvPn6Cw/kF66xOvCzszO6884dOtw/UEHnwBE8Dg4ODg4OXxOA4IBFWS+JyI8Rj6CXjnotCiiUnoo7JGWIQ6BQqQr1nLiasqp9iuC/D3IkVM/Z6izg3jtMCKH/TqqbL9syVdFJqjTVs20w19A2tkDGs+pqa5vWOe6LNm/rpTdyvdGijtXUayCeqqJukgGIv3Dsvv+YzIA9XKFtZZo+ibVWPWVlRstsRcvlQsVmc75WZV1wg2hcB99TsWZvSLtbV2jcn3C/HZBpw3FEo3HI/X8u7OwlYDGf0507d+jn//wLdCqgK3tX6N//h/+g74eDg4PDlwrrBZCM7njxxPUk/96vFxF0q/hlk3iHHelimrMdaZZV3INO/V+NaWruXWFwgzoCv8kBbwPkTjIIaDDp0WT78XZpSEKDyIFCNE/VsoKaUy2rgtJ5zmROviopywsmcopUzeehJi30MQAw+fRZvaLpD7yfLUpucu99YTKeDslBgo8P/Vt6SaJe9tW5pOq8U+5fUpQlj9m9IGQiCNZbPluXmgS8p5kU5DhQOILPI6cBW33kXcq65FpXcCAodE16CRe/ws4UJAa2AUKHOG8SqE2VrIrC9cI4rg/16VSwXcJGyvYcLQGhP9OqgC3x59lLohsFUtMHx/bAsWyRJW2ktmJrylJqybEG29BBfRNGTNjw0utxD+kk0TZrKLTB6/Zact8cWK2F2k4NihL/uZU51BynsM/tSX/u2NxH2zMaeSz0u1ksFvTp/U9oNpvSzs4u3bhxk8bjsbHeM9uwyi4bPxpyD48VHHFgt2dI2zVbNmp+NdjSb5mq77CNi9bs27S9YMCqurG6N73fwLVx+CbBETwODl00Y0NbEZLEPn37lYkaEFEBkND7+3M6m1e0zCVXV0ozny9BongI2MY0Dnd4K4UKUNLVgvvboIIHREqkXkPlDA8mvm3VK9catOmGfHa6L9cIIPLaKlQ7+rD9WlU3aiGuQCBdvYJghckkAdXOgso0o6pIue8O234U2tfWVxu5vjOhV69v0dv/+k36H97+V/TG7Rv0MhMDFkgEQL3zs7/9GR0fHdJ3vvtdXhwcHBwcHBy++kBCJu7BCiaiKEF1pODQCoqWKPSpqqVJrJT8eUx4C1mpCbRkn/1agqSQnGQBUYL8F5JWWZqrpVATbE3FrJE7Rtbc1G52whedOxGNhz4SW7Yfj02g2J46nYiL1rfQ7KV9xeTH0PgZ9nGon/ECauzlPLY9MbyP1x7nmvBa6qQQklFVWai4TC0qVlylC8ryJSeoOC6s9ZmxtUfcp63hDm2NtrmoZ7Y4ozSfUzIKaLI94mTGZcf+okACaGtri/YmW9xEeXt3lxNIL94c2cHBweHzgJ0vX/4bxUWS6rdXm17UXCQAhY0ubnxy+T5IBKhozo4WND1c0XKRqt/sjFZqvp1XKfkBxjCh5/Qg4alHoT/k+TmUPKOtHhX5mIbjhIsxQSxomzXYlanxbplRCgJniUWNC4ucVnhtmfNrRa5tpmx/F88kpj31B4oieBxSYyeKLWBThX53OCtsJx5o69PfNJqr2RkzAiZ4YDeasFMKrmteGIcSLpgQFFQeEzOwcNOkhnFEMeRHyQRPxUUQIHvYlQTjMpM8Ol5IUHASBax44eS7GmuFr4tHAlZXBYSXPbtN/l7UtNbpuPFAM5CyIXZawY4+Nxtf2Jc5M7Oh2tJxQYcIQYwi288Kq75R1wj2aT73uvG5yIOJO3XMsEoLmdQJNcETxepce2rps0qknwxYrROiwCb4/BQjwp5D88JvKi64SMSu71n/O7YkJ+5LxNdIE19PgiZkNCnjqa9cBXs3xKmmr5J10rE6MmEUPKvVkhU8F0qGJBkCMaDhcOgs2hxeOhzB4+CwBsFVNrIZJfQAgaDo9Rtj2tlO6PVHC7pzb0YfPFzRNC140K9rPdijB08pSsO4qO2owTceqIm2WjyhgxQQPQUHb4WuCEAQYipN4JvLC6pYebCoO7oeQ+yY5oGWyJEqEKi5UsJrykIkkgHYZpkzqVTlqRpNCqph7VEWXLWCYKfEIXk+JSoguDnp0+/81qv0Rz94i37rjVss0V2XIb+8QRoD3vvvvUd/+9OfsqLpYH//pW3bwcHBwcHB4YuGtjfpJyrGSEKaR8L0CKg4AZH0Qp18gtK5rCw3w+FTUaIXoopd6pCTHbqaVK1fSFotTf+dSpqQZ90MvfWfN30NrbWIEE0s1a20tLYebZsESdqx3sRfQhfbNHGhrLunaIp76/+fvTdtsuQ60vTeE3vEXXKvFVWFAlAESJDsZmvU09MjWdu0ycb6F2j+gub3jb6Nvo7M1LShNN1NLGwuAAu153q32OPouJ8TcW/WQiwEUFkJf8iou8V2MxNxTvjr/joHhWj+RnM8z/W+4SrtwGdRywo8bhfmvDhgQEEC8z3YzoP6H1Ylz4/Ihq1ua9sLgBQj7Sq0ScoJQozSDDvTHUzSqdl3hNPZGZ4dPcNyRQLPAQcsvkvbj+ctTETbEQThQtIL/soJNZ29r+1aWxnTlB1X31D1S+kqX6LEw8H1CdIs3ri2veQiZz5cLWo8/PwUp48XXBmj/Qa1OsOsfILZfM59SpJRxvfk1JMjDjJspxpBO8ZyWWN5muPocInJzpjHydqcx3JWosxrTmSgR7J768zYpxsrNthkUBdMdomd3LfuJd4f3AHO9wbrKRIxqGKUKoHqMkH8p2Pb3wuDRRvZgZElGo2fNOZ7tidfoHwel2tVs3jWONt5Tnzgqt+Ox1KuhvFsLx7PWb+Bq1oi+BpsTZYlMUbjMY+PdVlZQahteHSlqiASUDwFJ7a1PBbT+Nw5EWfTZmv9BdZJIqxHeZuJIzbZg97TWK/nbSSX9Jkqw1jq/lxpG+4b5EScKE7Y4rYXbKgXTpIk5nWKEVusJbxun8Die7YqxXeWat/EDvCy0FdPjcYTfPDjD/n3TvNQspkdyrteAf3E+p5OJNFyjM68pmtF0+i1JTDsf4EkHtLfTJHn3IPH8/rqoI1qLq7g8bm/EdniCcK3iQg8gvAcg03GZkYoqf5msNwdmYnBbR974wi3rxS4f5jj4XGOJ8sWq5rmER0r+qHfsa8rDa60XcCDq81e9ch7N+zcTbvmJrmds9ygwEDXT1TcZMWWdW5khvAp9U17tQuIuGxQbQeN3iu25aBDZSaWNTcMpAlmaSaKuZnUUDRikoR45/oO7t3ax0/uXMPtmwe4fWOPy0Zx7tt/u7DFx68/wr/8j3/C/tUDHB0dYW4mwpPJ5Fs+kiAIgiAIrwOaA8VZhMlOgtOjBYp5gVOyagumbN3mcZNfM78iC5raijZsf4EOja9s1m1/80x9DcoORdEiz2sO0LGfvG8DORTLWduaYGiWi2EeZUWYplGoKmX20aCjAIp5k21Y2HbD9kyghtVd19tpYMjSxPOzQ43BckOxUGMzr4N4w/c+oEoexfvU2s7XyMqNeg/VrbWnI1GHAgENizq1C1y1XLVDclLH2ccuOJVNMBqNMU7GHLjJ6wqnZ8dmOeEYxWRrhL2r2xy8EARB+GGjuDKHql7mZzmKZcNVlmSpWeVW2CHLTxpbONHAsLWfIhtFSCgJwXlnWdep83fDdC2fzwocPpqhmtcgtzOquFx1ZywMpCmJCRmiJEVJ/TjMOHd6MsPpowKp2oPXJVgVFV/DJ+MYOzsTtuik6hwaRzgm0PejcYkHXNGBTRHBnt+634ulf07jh9/2VT5WT6BEhCYHRtXFsNW0vYkC/k5UCUtjH/385suF+XkWNtphvkhlxsaysZZtbFWvzM/GjP8cEtHKBdfdqO8SN6x7m03WoHGUEimossL3x+b3ElFDYLaEo75/gR/ZBBHXH5B+Zk3dDHEZ+6eghnkGevHGeoBZAcDNOzz3ezk3c9hIYgFLSpq3oQoOSsqgSlgSmEJnI5dkKVvWxeZzes/ap4Vsp8a9cSLbs4iqjuhz4U9h/y5YLBtl5z7RfYXWqzJV+v5H7iX3JOJfsMf/oVFFGbrOJfvY3zcJkPkq537XQ6+kPmna/fdMlVTZaMS/d0H4NpGrgSA8j3pe0FCDpyjZosVmEnDn6hjXD0Z4+6jAZ08X+Py4xDMzaVwWrZl8mImJuZGnLFVPtdwIMPRam0kBrCdkXl+WSw3eAvTOHZvdd3gi0NkJHk3NOmffxoECmvRRAKBtne9sy8EJcCVQw/ZxpZnItNTgrbH9dwJz7Ok4wZWdFLtZhLcOtvDOzV385N5N3Ly6t3HUzW//7co7NPgdHh3h/v37ODs7w+7BPr4wz//4xz/iww8//FaPJQiCIAjC64FubDMz59g9mLKFzWpeYD5fcuCMBAiyqPH9kBNhKlpqmj/ZYIoNqnTck5AFHhJQqpaDcpRpbQUeD16gOLDGCb9KDQGXdUZz39LZzm3aRqGGzdClffuhC8zQ5yS4UKCvJrHGikq9vY9yGeB0rH5O6Iq3OfhkZmDmvDo+tzDVa2uVwGbTUrZnVTVsSUcZ4zVXWJvvx30CXI9EtM6i1y60c19ZT3wK8pC4MzZLFFj7tWWxwuHxIZ4dPTWn3uD6jau4ffcqdvYmbM8jCILwg0bZ++jjwznu/+6ZGYdW0JXPNmBcGdN0HNCnnnBsmxT5PH6cHRcYTxMkme2Z87LYL1mBzWYrzE+X8Foz7pixZLkocLJcmlt7ja2dKYJuBL0yY00dQJcR5scznD09xsjvzDV9l5u+z+czjEcROjN+JGHIwk4v4FAChNoITGwWAri8Tn7WDerOWuAYik2VtYQigaNp7Nip2o7fuyiwwKMU95kj5xFOfh3Gf1sB28dB6D2b3BFwlSx0YGM3zqKutzP1XS+bjn8Qrl8NJ4qU6JIUaRTDT8z7ERCFMUI/4uqM3IyrdA69RX5/LO6ZTNVQm4EitfG7cYF8H9ZSTTm3FarUCNhaLeCEX9sPyVYLkWCTxs4qLMu4iokWqjJKR2Ou0InCrxuuPZ+aqzd6Rf0w63deFGd7hp/N1yxDpiqdKCQrPc1xuLatbQwOVkil6q+iyFmMdCVaGwe1DzSvG4/NNSKUCh7h20UEHkH4EoYpk9qUXRQiM+Df3IuxPw3wQdHi2aLCg6MSD08qPJ1XbN9Wd3oILzR9eS/ftCtbEQo9XPM9N8jYpJQ+71S78uM+89NmldCcTLc2u4crdlq3Dr/X2sAAbONeGwCx5dk7WYLbVya4e32Kd2/s4sr+FmeEJnG48d2+i5qdNXmes6BDFTuUsVJXFT755BP85je/wb1798SLVBAEQRAuATTnITFnd3+C+Y0VlsuCLWlmixJhVJibW5ux6kWu2pnsY6iZNDVFdhUwXJpjFrptph43bItR20CPYk90M7/iTFjrsmEDY/09u+1/w/YaZFnCAZuW50tNTZ/7thG1phtza5dGr+u6D4TZoBjb+pxrmNxn4mrODqf9UaCQMq8LM/dL28jZ6FqLFVKFSNBZmfkPW8zQnE1bux2aDFIwq4UVdDr0Fv4+Qo984lNk2cjM1RJunEzhIzqnvM5xenqEx08ecKbz1esHuPf+bdy6dY0zegVBEAQr8JAI8/TRKc6ereCb67N1qtAuPq/4/pmSIykxoCprzE4KbO1WSNLABX/7K7MVzqkKZjkvMDua4/RoZsYhn3t6LFY15osK2iuhqxB5ojkIXHNPmRrVyoxWrcc2Y7qmXjorVEWOLrVVASTMc7qBG3JsVYByPVnWPV76uhB2+MBzyaG27HQQNOjMyUqKRKySbOnqjvSnCyXw8Ngf+laQM+NhEAXY3tmG/bkrjhXMTs1YacZR7WIkfdUEYU1SrBBHAgrtK3B9a2wSre177LuKGe5Jk2b8ueY5QmDGzRh5SfOTE94n78f8nfjm7yKKNe+PRJveR81z/XKGqgy2hTNjdmCtv0JOzIi5Cmc8HnHlLVfqxLZihyzXSMyhKmRKMvE9+7dFv0m2qvP9b/CT1EMVyTlRg6uYvr6Q8UbTi55/4jv/Ob0DaVNKVCLBkaquqerMJoN7LP7Sf++N6zFpfy8Y3HnoqPT3kZq5Xf97F4RvC7kDEIQvRZ+34+BndqCkyVgaB9zDZncc4so4xt0rDc7MBO7YTPJmeYt53plH89y8tyT7Dldu3ZeDclBCqUHf733geXLXW651tqS3twxh2w6yEqEya9dAkAIdip6b/1FCy9RMjnZGCbYnIbZHEXYmiTnHFPvTBPvbGfZ2qMfOelChfdIkFN63XbNzHrJj+/ijj3BycoKRmfCQNclHv/41v/f3f//3IvAIgiAIwqVAc/+ZsZl/XHtrB3le4UHVYLFYAid2vjOdpNzn0HcBDhJjws7jOU8SB/wZ+9frduhxM7hcuF4KPH9ybjPUjLm/ae97H3Lwx7eCi9WLbCWO9aXvG+N0wzyrf7Rdt+0ssOvTpTnRpp+TwTbbbWwltZ94qIrGVf4465nQY7vcvCDxp+Rqndbd5OuhWmdtCUcnHAYxosBW7SRxgjhOXWNkxdU/y2KOo9MjHB49w2wxw87+Nt7/ydt49/23MN0e/VlBC0EQhDeP8xUs6/cUawRkxUbCBqhas7WiC40VvnLXaa4SsU4bddlieVZgNa9QbsU89hSuF05VtNwnhx6Xixxf/O4Ijx8eQTckxo/5+l6Ye30/0qhDMyaQZTv1vDHbFkWBpiSXDaDozD/tCkWVs6DB50JJCGbpunUQuC/T2ejecb6Ch/WP5xq9959rV11q9hdxcgT1G+rYnk6D+vp0vS7x2qFzoPv/KDY/b5ofmBOn6pZepKnMUpufX10W/LMC27H5tsqJexPb3ifKrc/iDMVWqPLGLH0vmzC0FmdJEpvxNWGbs8ZZsdG6bdFyUJ4qakgE7H+uQ9qte049cVLqf5OQUBMOQg4JNxmLODHPL9hyzXxG34WrcaKIq3mCr22ppvvMj3M+K+qlSbnP+dC4/szCtw/9bOnvqYnNf1/Uy6utwBV1bcc9FUn4eW4LXuhvg3rvpKML0ARLuHSIwCMIX8K6lkZtTB9d7kzv3uHZTI/9LWUWK1AUlcZZ3uBkUePITBKPlhXmbOFGmTw2k4b82mtuFkjqP1zvHGfFBpsZyoO5r2k+OmTzUIWPonLm2FqLUHwiNXPWhAIWgRlszARxJw1wbTvFld0Uu9sZdidmEhI8nw1iv4A9rhqEpu+SBw8e4Fe/+hWePHnMEyAqX3325Cnu//GPLP5Mp1MJTgiCIAjCJYGyUXf2xhwgI9vYB388xGK5YIWEhJHxmHzmKQhjM1kjtlnzMB7F3HiagjdNCba+pQmLp5zA8pLYBmclcymPgjdUJZuXDYagmQ2cbWR3qs1AyTDDs0kvsCk92pnnU1ccZ6FuxR16m7M0O8R1x0HEzQxaFXg8p6PKHeoz1Ck7v1PohiNx9q4f2kAj3fhTMCgmC5mEAwG0FlX90D7miwXO5kc4Oj7k4OD+tT18+OG7+OCnd7G3v2Uta77jSmxBEIQ3Bk4cCBCb8cRckIFcw28VXyvV0GfN3geT+LE4Lfi9KPHN64af5/MSZVGjWFEVTs1Cflmae/ynSyzO6LMOYdCx+NB5LUISlWLzXmzfo3GJLEZpm7KgsaXkxMy6rV0SgucEGT0INX1Mvxd1+nGnH7s4LqFtzzoNPcQkOqzXpf3R2BGULZ87C0iUaEo9iMjqlKzM/PMOJa8LEkfGoxEWZoyjXjwksFAyBlVgkVBFFTajbIyGkil8a+9KiSG0XhBQFXBgK3b8PlnEVv/SuGp7IVsBzSZ7WLs1toBje9TGBusjM1fZ2cb+wR6CMOQeKg1XDXW8nXIiUhLFyLLUnE/mhJ2E+6lMxhOObXz7cYznbPo233/u9UsP/UOMq3xP39n+3UTm955wAg7N9yj5uigLruLhflpurtu2NqlHcQ+eQKqthe8E+asShC9l7Z3ZN81bF0evJ4X2s3VFTBIpxGbSsZv5uLMfs10biTok7pg5IlZmcjWjUu68xiJvkFNmDcUunN0ara+7damtdrM7T3WIzGFi8mg1T8axZyYYASZZiGlK1US+zYDlrALfTnoC/xVTtrUnq1J/XqnqV+Xhgwf49OOPuYJnMpqw3y1NumazGb744gvcuHGDs1wEQRAEQXjTUay3kC3JwbVtO5Ey/3/4+RFW1IT2uOXmyVuTCdvh+Gxx4nNW7GQSIRmFHJQp63UFNMdthizmzcSUjdTlQbJx3vu9dclmJ+qNgNa6T886rWe9ll4H34Z9YSMwSAk4tuqo6RvzwDnMUVDIBakabW1+qJ+P7yzkyIrN5xv9iL32KRAVuCAVzckoGFfWDYpqxb0ajmcnWC0XZn8Nrl7Zwwc/fRc/+vAudqnvjgsWcACBrWN+gEEdQRCE5/D8gKsgm8DcizubTl/b5Enqa2t7ozVsYabJeu00RzEvcfJ4jtBcw2mdlm3cyCastZZu5nIeqNDcj2do6pLvZ8kNo9YNj2ldp1AWrbm2k8BDFTxmySmzn67/DQ+FVB3kuQqLzu2/dRWg6DD0nBnGm42Knj7xgJw+BlEIm24f1uadx6QCiOY526GSQEEJD2Vj+/D4vutB99IqqO8Psivbmk6xmM+5+iaIYj6j+WLOFnehmUNQIJ36D3Nyq/JcP5uQK3O4MiZ04g5X7vhuHHTzAarShQu0s01rxUIXrUGB9jRLsbU1xvWrBxx8J4GHhSGykQ2sYMS2r8561Xc9djiRgyxmfXtOwg8P+tujqrC8IBvempOXq9pWc7PoaP5GWmUthEM/Zsvd3e0dV5ktCN8uIvAIwlfkZRkT6sUPzq9FF3IzOaDL9/NFmFSxU9QRirLlwAU1Fm5cAKHrm/fqdS6pxWZ80sQnDHzEZtBIzGQtjn2b/fon5xXni3o3n39fiR1nZ2d4/OgRZrM52tqWrXK2ahzj6PAQH330EffhuX79+vdzQoIgCIIgfEf0vQvs8ySJcOXaDos45LH/6P4R5scr1Mc2sDadZBhlCcYcbImQjmMEoWeDVBR4azUnrMRJB6+1Vc7c1lDroan0OuO5b6xsGbKg+YWTfjYmP51d6fzr/vkQWHOrqD7YtiED9Ydce/laIYft4JSz5PX5+9D8jYKGvrOToXkief0Hrm8PwYk+Zl64KnIslwssFqc4nZ9yj4AwDnD71jW89/5dvP3eW7Zy59z8T4QdQRB+OPQdb1943wwS5cpWzVQrjXLWIKceObW5NrsKGNt7rWWrLurxVjdOdOls37ck8m0vOAcdx3MWnyQoxElsVlW8Xe2EHhoMitzssyp5XRopOOhbWmv13g6OxjZKYCBHjzKngLDHlm3KNqOx446nNqp41NCPl4ebTp8TdFj46VorAumOz4WXtoTyawQZnW/EQYjW9Qy5KJDtWTbKeJ5QVRUHzbnXnlkC8+OgChmyTrMWVz7/jFTfb89VuPTW9k1boW4xJHXw59yjz467NAb7XsgJGHGSYDQecxUO9VEKAte/WFmhiNYRhFfiemyTyJhlmfnvfMbtBygJiRKXtrd3MB6N+bPxZGSWKSbm/bfeuomELAnd9oLwbSECjyD8mXzTSzKJMePY5+Xr0WfZrCuLvhqvd/CgCeZnn33GVTo8ELpeO7Zk2sejR4/w//73X+Gv//qvReARBEEQhEtCX4FMYz8lo1y5ts29ddIkxOMHJzg7XmKxXKIqK5TmBpgMZ+KxufF10RtKCKHG1xRso+BMYrYLXJUzZSBzUgwJPu1GhrPesNblCpsN25uNm2nd1+70ys25993zvpK6L+B2TZ6VsvMxa2+reV7nn8+fMd+T7FxC811jFnAi8/3jIIIX2Gprr+97qPtgY8fBvqqpsFjl3GNnvjg133/JAar9K7u4cn0X79y7jTtv32R7u6GBY2/hor7u/FAQBOHNpU+7JHGjrlrukZMvStRm3JidlDh6OMfiiPrqmGVZsHgSOJGgF+vJqKvtLdI8z1Z5mGuxjny2MRvs06jqx4n5bLlEIo1Zn+w3aycwaNVxo3XtMgdIbKEqFLJkazozlrXm2J0Va0jgWeYF5rPC3Bt31jZMb45Aarjl75u0d30soB/rXLVO5/r0aldNRP3f6H0U5vhNgCQLobyMLUI7soc7V7XzesUenh+YcTIdjZAXJfcapu9HjiXeKOUKCapyxVCd2p9zb3fqqmtVN1Tgct895Q19bwLuwRPafj/U44f68WS075R/D3961OyGeYLuxaX+o02hTIL1P0golkU2g9TD6erBAX7+s5/xf497e/vY3t7G1tYWtswjtSKIzN+ynbZdHIFVuDyIwCMIbxzqucc3g7qq8Oknn+DTTz81E9t2aDBI5c7UGujo2RFbtz168BD4q796zWcrCIIgCMKfR2+SppzAYjNpuSfP7oSDLNs7UzPuH+HJw2OszgrMZi1aXcFPPYz2UqSUoVx2KJc1qrxG19ieBtSvh1Ik6XGwSestbfpK6D6zmT7v1CD+nK/IcZnR6vxZ9zm7HEbylVtXuTKd/ptZ+xflW6Emiig7uP/UVnFHsY9sHGE6MTf+ZWTO11XpsD0bXLBQ87yoaVq2CiLv9jxfYr6cY1VQP4KK+0dcub6P22/fxPWbB9je20KWxdg0l+uDTJINKgjCD42qbLA4zXFytMLp4QqL4xWqokZpxo0Z9clZVGjNOrpx8ogHZ+Cphn42QxWMthU3ZeUhS0NrsUTCSWvHldYlF6yWpblW11YIos9qM341NVpVsQzjK2t/xlWofI0n+6YKaBTbpJEIQ8MI9ZIJvQRx0PB41VF3N/2c7OISCviRxhnP9qMDCxodV/fY8a3l82fLOLZvazkBom0D5KsVkiSAHzqBwtscK15/pQpV8ezu7nJSx3y2AP0E0nTEFmokkpVVYfvswcYP6PdC4hv3M3GCDe2DkkjjKOLXbN9GC1uquX7DbuFKHWez9uWsx+yhUtd53PdJIzLy/rAJnc3gTz78Cd597z3QXwRb79LCtoHBcyY6333va+GHhwg8gnAh6KMNNlt13eEHeP7Sv1m/A7w5k4nlcomPfv0v+OTjT9DUNU/GemiSVptJL1u4PX6M+XzO5auCIAiCILzJbPa4Wc9cKOCytRMizWJkkxjbOxmePTnD8bMF8qLCfLZCkVdom5RtbRbzEstFybZsYRRwUMfa5NA+vSFpttO9lY2t6unzenuxxwbAesHGWvgwei2U6HPnvtGLp48K9h9tZPBSNU5M2SrkztOutw8iH4n5jmmWoEaFvlqIDks9eUiwKs38p6gqFnZ6cScvVtzcOR2Trd1NXLuxj6vXDrB/sIvxdLTpGLQ+Eb3xWhAE4Y1l805XuyvzixUWTd1gOa85OWB+kmN2ssTZcY7FWWkTAlpn2VXV8JXmytG6DbjfDY1HdKnu7T1JwOGKUGrM4zXc54wqXWKzDa1PNqEN98lx/XhI4FmZa3aes0BvRgGz746t2lplxirVup4syjVZb8w1vWD7pq4mZd+9j4bFC09F5liNs1mz/dq0q8ihE+RHGmCU7csDr+MqUk9RkoGtICDrMc9VG7UuGYH2RcHl0ShDlCRc7+JRLzvqK3Nh7Mfs4EWVUOPJmPsckehSmrkACW083tM6Xm91Grg+OfaR+tjZfjyud05fsROEg+3pNzunF7ft5xoyygrMhjhIz/q/vSwbvXITnouKuCN8R4jAIwhvGDam8GYNCTTxpd47n/3hMxw+e4bxeIwojM6tE0cxP96/f5+XH//4x5KFKgiCIAhvLM/1+3vJGlEcYv9gC5OtDNvm8cmDE8xPliz8xKnPIZa8qDFfFJjNC25CTQJPxIvPAaq+HwI99p78FAz0vL7XDlyeNmzGs0umUb3ljRN8OlsC5Exf9PlMXdh17eZ2JraZjEOhR6U91AU10W4R685mCFPALeRUce6pQ/MhtmEzS1nXZt0CZVVyc96ipu/XcEZ2nPjY39rjap1bd27g6o09ZFnCPQRe/pNWEnESBOHy4IKgfYednob65NQNV3XOT1Y4OcoxP1yxyFOWVtShoH6WhcP6VOlJVTaq7hCQBaZZp6o7a3HW233qhsWZhm0/Gz50WzV8XY/ChissOxaAXO8bc15kJZYXC+6rAxVylU7Zmuu4yhEg5ARGW11KlTQN9+ghgYdEIkoEYOGoK82YUHNPmCqs7FhE9m59RZG2FTqUpOBGJv6ZUAUPCR/UB4jsxryA7M9jjMYJ0hEtIZI05HW7mkaoGEEcmW1gPgs48cB7xXjyOqFKm8nWlHvfrFYr8zst+bcf9tZq5jtQhY6tjKDv910NfK/e7/PxCRl6ha+DxLeE7xIReAThNdPX6ZzPALhcnpynp6f45OOPcXR0zBO3lw1slIVDTRU/+eRjfPrpJ3jvvfd4IicIgiAIwuVFcV+dGLv7HosY1IuH+tUko5jnCySK1F2HompQrAqzvmZhiBJDwiFTl6zfrP1Zb8Pi9Vb9UK5hslovJLwoxeEySpbmHj6dDaJxtU/Xucxuem3nLHpzbjaIPr21jwsGriquPMoaaxXTi0hUpbPIc5eRXPN8p2xKDvhRcJCqdSjZO0nJtm6Mg6s7uPrWFezvb2M0Trk3gSAIwg8C3fen0K7XmX1NVTmnx2TBluPsaInVaYF8WaGpyO/MXNep51nqcxIA2WGSUJIvS94PVW7q0lbeVGZ9Enh0X/HJAo+1T6M+OW3X8HtVkJgPfURhL/xYYabvnbEqC6zyldmmglah7QGkl4BfUEcfc+6++y4dL9R/x/bgMRu3NgGyNuMAfZZXK1et4wQeV8HDNnJKD2MZj20KnNwQp7YKlipE6Z55lKbY3p3i2q193Lizi70rI8RxgNlJjkdfnJmf3ZJ/LntXJ5huvbrC4PtHbfy+FVuykchD/Xh6W1S2ZPPWY7zIKoIgCC8iAo8gXFguz8Tl8PAQ//RP/4TjoyNEccwl2M9DQRrK0vno17/Gxx99jP/wH/5eBB5BEARB+IFAGbnRFt2aJOjtUdq6QzZNsHd9YsWXwxr5suB+Cgvk8P2Qe/qQ9U4U+vycmmd7vm2MrXxrQ0PzDhKByEqNMoO9WvNzpfoePmvrNC7k6R/5Pb1eB86Ev9P9AzeDpnVqyiw3G42XKaaUKW4TyFk4yleFmQsdY7laoOkabsCtvI4rkcbTGKMpNd8dYWKWre0xtnYn2N7Z4sxsQRCEHxbKWpGZ62lVtFiRDdusxOIsx9Isq1mFYlmb8aFlu7HQXO91YPul0fW2pN47JOCbz8uiMYvZx6rBalnZz0hgrxvXo4au9VRZ2bD4UrclN0rn/fg1jwVRmAyivx0P7PhU1ivkZmk6st+0YTXtdZw8QNU2ts8N13eyNRrbozXkztZybxyq1uxsmgGPB0GouB+PMvtSrjcM7YsrN72+8tT2gqOqJOrvNtkm67UQTUU2ctqMNTWW85If0fnY2dvG3hUzvuyMMD9dsYXbeDLCeCt5nb/gl3A+7kFjth9dvAojQRCEi4wIPILwmnm5jHN5xB2aIH/+2Wf45T/+Ep/94Q8uiKK5+SF55nLWVNtwyfpiucSjBw/wyUcf49GjR9yHhzx1BUEQBEG45GjXQHoD6hMw2U4QRh7SLMBkJ8LsdIV8mbMdT11Rr52Gq3vK0m2kbJDMcxZpJPpwsKgPmFEFDwfNlMsG7i0zXP20xhD46zSGeYsVfGzQkV60rtqHbNXImqeuWqRVhMki5WAbMnc6ZBWnWrSaqnQajMz3iNOULXLGoxTT7Sl29rexvTPBaBybuVHf/FnmP4Ig/ABxPcWo/9rR4wWe3Z/h7DDnCs6Wrq0d1lWa5h+utqnNNbZo+XOyWluL9R1/tlpVWC0Lrp6savNYV+Ya7qo2WaRvWXhngaet+LnvVXzNj+vKnhbfnmtOEqC+NkGsEHsBfOrbo60dW9uFPI7RuVElShhGvD7d61JVD1l4UgKCp2JrEWf+RwmNWZZhOprw+jxW0RjGjx4ZjvLPpK/q4f5AqsN4EmOylXD16qzOsVissJznZoxc4PDJMZ7c38W7H9zEW+/sY/dgjL0r09f4S/3TfDXXqn5+cHniJIIgCN8mIvAIgvCdQllQz54944Ug0UZxBpKdkBO+mST3k1iq5CGx5+nTp3j77beRpunrPH1BEARBEL4PXhbhUbbPQJqR7/4WpjtjVGWNxiz5qsRikWM1L7BaWGu0wrzfVi3PI0idsUFAzza7ds2W7ev1c9u3x3U47J1fOifqwIk6g+DTcea17q3ctOurQ428m87cWWVo6sqKQI4oDrCzN0Ld7JnvsoOd/Skm2yMzv0k4AEjZ1zH1FeBAoIts2i/P/7681bMgCMLlha6/VKXz7MEM9397iHJZ8XW3YUHGXZdh+9QMgjyJOu567Dqw8fu1eW+Z51isFtz3jKwxKzNG8HWct7cVNWTN1rYVmrbm94OgQ+AFLLBwYoDns8UZVV6SbaYy969Jq1kUojY8Td1htbKJBzz2xNQrLuZkxbKi/kCFWYeSDSKkSca2cjQGxVGIcZZiPJ6Y+2DrXjFc920x08Z5Wrs3W+FERUD0Lb1hnKuqmi3oaDykytHc/Axz8/zdD65ie2/c/3Td40UaWb7KOV2k8xUEQbh4iMAjCMJ3Ck04P/zwQ/wf//k/oygKnpT+9re/xa/++6+4sidLM7x1+xb+4i//Au+9d4+DK1evXcfNmzcvZPNHQRAEQRC+C1zw5rk4D4WvqJiXkkFi14qGgn81B7FK5GYpVjVb8XB2dtlw8K4pW9SlbY5N4gs9UnNryn5uGs29GHRfpjOY7lidSbmeADRn4VDhcE56aJvIAbzAQxj7iP2I+wLt7k2wd2WCKPXRh+iycYzrt/exfTBhW53JNOMm2FTF/Oqfw+XqxSgIgvB1oETAIPTNvWOJo8NTc60vQNfFylzLW7qet9pV4LRObKePFdud2e3tPkj8oPdWqxVmizlWRW62r6xFmru028qYjqt2OhZ3Wt6O7D3TJEaajmwVKFt/etxfLYgCs17JqhL3yqHPA3u8uiYhitUm6IaqbVoef6qcxCnFlnLUO05pquyJ7D5920/ODyI77nClaF+x03GvNq2tdRyNSXSH3HJfIMXVnmEYI0k6tncj4YqqU6uVxtHjJZLo2CwR956b9NZskjkgCIJw6RCBRxCE7xSarP7lL37BC7FcLvF//df/is8/+xyffPwxCzzXb9zA//Yf/yP+4R/+4TWfrSAIgiAIrw91LuikXmVkqxQLKlQBM56kaLnUxlbYsCUPZTFTr4XCCj81vWZLt4btepq64SAhrYvW2vT0ospm3Ktv/Nwfk6x2qK8PN7km6zfq+xNFiKMA2SjF1s4I060UcbLuIUjPQ7NO5xpz9/ZwX/pzeOGZIAjCDwO63iajEHvXx7h2d4p8FfM1m8R7qlChqpy2JrGeRBLN1TPkGtGSPVtrKytJ8GHhxFyn/ZoEoQplmZv1Ku5/YytkPCvva+0qeBoWeEIv5G1H2YjdJ6g6hnu29RWf5nXTrFCUBcq6hOfFZh2f+7S1nVmPEgjI9q209m40llCCgXJ93GjsYTcLxUOXrUJy41CfZDB4htJ4wz14Qldt6ipbkwQjcx+dTswY47VQTYg6bmxShGfdMkLzHcpZjaf3Z0jHEferi9PoK1qifZ9cuBMSBEF44xCBRxCE7xXKfvKcD77Wm0ET8ZoXBEEQBOGrQ0KJgo91va+dSyRJiDbTLiPbWttQENAurbVcgxNw+iCae/587YxSg8TjjsdPbcDPsxY71AOBs7pdz58NiYifc49sCWAJgiB8RTRfS2/d3cfewRg1iTZNy2J9WTaoi4b7sJGYT/3PSMgnsaUiQb+szOuSBSESaTyzHD6dY7lYcdUn9W1ryO6MxRTt7kdJFDL7aiseLyhK1lKVj6dd3zZ7TlwfpGzHNsX93jyulqH99JWdvhdwjY3vh3xslmR0B18HdBR738vjie211i+BuReO3P2wPRINSL7dt6fW63KCgeLkhp2dMbJRhDysEbS++d4tNx9STsEhzYh+DovTHIdfzLkiaf+mjzCS+25BEITLhgg8giB8r+R5zt74NnPJTT4p27Ys2VqFGk0KgiAIgiB8U6y9D93o9EGs5/39X5BxXvHeV2Fd5fPy/YsXjiAIwtfDXjeTLOFl8/22tTZt7WC92TkrzgZN1fBjbRbaRVN1ePpogdWy5j6vJL7Q5bghIYcEnOHaT7ZqtH3FlTwk+jRNbd6r2c6t85xQQ8KOSwrwXFWn19jrO73veyH30dEsUIWc2GiLcPpKHA9RmCKNR+azCIEXmfU9jEYZptMUWZJxAkLfY4j36ymu/CRxR7lecSQqkViTmSWJyZYNKCIz6FF/os6zwpVZl6tTzVIuKpw+W2K6m2L3GvW3FYFHEAThsiECjyAIgiAIgiAIlwNXHbz2oHmZ2PL8Z99U3Hl+v5v72TyOIAiC8NV4/ppNqOHR9sLxgfjL93L4ZIbjZyVX+VAVDckeVNlZtSVX7Kz3rNjik3rdkMBD4weJQC2/7qgE0w4p1OeHL/eKLdlCP0TjU1Wox2KNjgOoznf7WA9DlNQYqwgqSpBEGQs8VAUaeNTPR2E8SjCdxMjikEUZOmTXfwl1fsTinj9Qrvqo79fTscJk9Ry9/mlReWtHFnYt8mXJPY3IojROv+SHJwiCILxxiMAjCIIgCIIgCMKlQDsrHXUuMPhVKndeJsY8L9i86nPvS9YTBEEQvhKDSN//45qsfU3RfLUs8eTBMQ6fHqMqK2uh5ikWQMg9guw67d48K4TAVuRQiIwEGRZO+G012K/R+myTRuspsmAbm1OjPkBmKz9GYN6OzGNdF2Yp0bLwYs+aKnriOEYUxODCnpb65dRmm9C8pxB6HagjkHLDiXI/hudHrb6yh4SeTbtz1Z+ne90rTFp1/COlyqeqbM3SIYN+ZY87QRAE4c1EBB5BEARBEARBEC4Rrwpcvez9bxLk+jLhRxAEQfhmPH9N3RTin5c7Xrae3f70aIb7nz3FUxJ4qhJBFCJJEkRljKIOWcAhkYMqaaiXms/9bZTrr+ZhnE2RJmOMkhSh2TbgXjueXT+gnjshilKhKVvkZcnHjsw+oiRC7QO5blGRVRyfmkYY+kjiiCt/WvO+7lqEQYdRGiAz29Dx2WON+7Yp1xNOW71LK5u2oG2/OPscQ5WQ2pBrXIHRYAun+2ofquSpzDnVLYtcvpKxSxAE4TIhAo8gCIIgCIIgCJeCbzcr+esIRYIgCMKfzUuFB+8l7/W8WONCNmfLeYn5yQr5oqCdIk5SpJnGqB6DhBSyYFNmv9byLUBgltAsvh+y2JKa9cfZBFmWIEupysZjAchWynR8nChUaIoSmnv+kGiieVtfRWzv1rmqI8+sH4cxkihmkagz+wr8yJxTgOkkw2Q8Qkh9aJ2A46mhTseWpWpbeaSc/Zp2fYBItOGqIu7R42GjcId/Yn0RVGtOt6xqFHnB/YloO2nDIwiCcLkQgUcQBEEQBEEQBEH4k6iXBF5tLwgRvARBuAjYa1FdV6jzGm2lScJBHKcsslC1TZuNkEYhOrS2D44fwCNRx/X2IQs2EmlI7IkjH4HXsZATsSDirOKckJLFZtu9CUZJhLys0VTWDs3THqo6RNPaChwSbLjfThCwHZsfhkjTGFkWs/BD7w+2osrb+DbaXl+dquOT1mP23bLo05nvaY7ZhLYvT1/N4ylXmWRfkzDUdB2KusCqCNDWDQtFgiAIwuVCBB5BEARBEARBEAThT0L9IyjYuNn7gQKTaZq+5jMTBEHYQNteOWmaYXsCroAha7JA+YjCBHVDwkjFK1L1ju8FvD732/GoCkcj9IAwbMznZvFI2PHX/YFYtQELQpPxGJk5TlGWWC5zLIsCVZ6jbBco6pJ0GKopMq89FN0cUeSZc/BRtBnyKkUcRggDsm9LzJKa5xE8s19rx9YNrnNrGzZlzoQqesCWa1SpROuR7RtX7rheQXDP6bHuOjS6AdUUUXWT6DuCIAiXDxF4BEEQBEEQBEEQhAEKLuZ5zgtB9j/Pnj3jxuSey3KnGOFsNsODBw+wtbWFpmkQhiE/p8CnIAjC64CqWGzPnRh6ZAWRpm5ZyAkCe10rq8pcw1q+VpHw47GKouEFnVmvRWguYTGLMVZWsaKIk1iciNI2HcquRtXWZn8lVvUKq2qBeb7ALJ+jKCugIzGmNRdRs9+KLOE8BF7IQk7oR2b/EdI4xmQ8wdQsJEqRlVsUBiw+EZ12Yg2LPv3xNTqz22JVWYGntb11uHrHt3132lajqMy5NSW8CAhjj6/trdmhBAIFQRAuF3JdFwRBEARBEARBEAa6rsPnn3+Ojz/6CGdnZ9x0/He//S2WyyU3KvfNa23W+fjjj/F//pf/wlU8ZVni7bt38Xd/93eYTCav+ysIgvCDw5ameL7HVTN1U5nrVAtFPXYChSQM0EYhCyVRFPB1japnSN6B6ri3ThCYhapzlHKWbRQyYznFHsL14SHbs1W+xMn8FGezU6yKFR+v7ei4LcqmMdfRvu5GsR2cp3yuv4H2+DOzNuouR17XvCxWK66UHKcJtqdbGE222Squ78gz2LVxjx1FepSt9KHvS8KPOS5X8ZjvBTq/qsLZYo66LTGKIoRUpUQVPF33Wn47giAIwneHCDyCIAiCIAiCIAjCQN9X5/PPPsf//d/+G+aLOaqy4sz3OIr4c8oW/83HH+PhF19wg/Cd3V2MRiMWhwRBEF4X1ENHey2KaoWyaDGKUwRcqaMQBwFX0WhFfWs8vpZ56OB5HVe9eJ62YoxTUqgmhgtn6DNXmZhXJV8Tz+ZnOJ3PsFwuUNYF2PKNqxsVizmkG5E9HD2h/YZ8bN8KPfQ5y0Zm6VrUbYO8LMx+Sr7OUuXNTtNhe2ubrdvYrg221w4btvWtz1jZUSzqkPDe1B1as9D2x7MZZub8SKMaIaKzYLFILNoEQRAuHyLwCIIgCIIgCIIgCAMULLx27Rrbrf3+979joWd3Z8f2q3C2QZQJfnx8zBZtcRzhb/+X/xXXr1/nDHRBEITvB/XCc1vFAjRdicUqh9IaWZLxZ0EYIFSadRcSo7VuobyWpQ9rfOaZS5uyNTPKVQSREEQ7NEtVVzibz3B8eoRlnqNuGrNP2zen75VD+1WoUZOHWmdFIhaSSDjyPGu35s43UB6LPlEQIPBDFmDKtkM1m6FpG76eknBuK4H08C21Wn9jrubxFNqww6xaYrY0y6pkcYdErtRPeU2t7SIIgiBcPkTgEQRBEARBEARBEM4xnU5Z5AmCAE1dc8XO8511yB6oNp9RBc/1Gzdw+84d7sMjCILwOqFKGhJE8mKJpmmpRgehiln4YSGHxBe05jUJPGyiBvuJ80CDFYoUizI+vMBHWVeYLWeYL2aozHWPjuFFPlqzr6ap+XpoC2q07ZPDSpMVVexrzy6wj2QlR8JQwFZwHss3mtcBmrbCssxt/xyvQ+hbCYr68aDvxwPSnNbST9NUWJQnOJ6fYrHSqKjPEJ9Q/5W0XaSCRxAE4dIhAo8gCIIgCIIgCIJwDsoqv3X7Nv7yF7/AaklWRwVbCXneWuYhq6EgDDHd3sK7772LW7du8XaCIAivE99TCHxFXW5Q5DVarTCKRsjClEVr7VE/nI6FFSvueLxdL8r0z+ll4AfwzHWO+uwsFnOsSnMtpMqbwIoySvtc4cP2lFqjba1Y5KmOBRYWx30PYeQs2tiyTfE2LPIoz1bX2INaEaolEUpzZQ5tS0sHV7Hj9YqN+QZtg6IuUJRk7bbAvDhBXi9QVz5Iw/L8Fyt2RN8RBEG4fIjAIwiCIAiCIAiCILzA1WtX8bf//t/j0cOH+Jd//hdrL+QEHq07dG2HUTbC3bt38c4772AymbzmMxYEQQAUiSKhzwJHU9bI8yXaskET18jSEQLzGVXgkOCiuITHVs6sHd+s7RnZqVGFDe/Ls/ZrbUe9c5SzcLOVOUEQ8TWR5JPArENWcFwkROua90nIIUFIUdUP1LrCB7YYx9XWkG8cb0P9eqbmejoZjRBGobV14xW5i445fseVSWWRY5kvsCxWKOsclVm0bpz842No1qOHzQVBEIRLiAg8giAIgiAIgiAIwgtQD5737t3D/v4+2rY99xllpldNjbeuXsFf/OUvcPOtt17TWQqCIJyHhGg/jOF7AXzULL7kRY6yKFkImU4zFqe9IOR1Nqt2LMpV0/QVNApJHJltxlgVldlHbRvhDKtrrsQhJYXeJus1HcIpN7rfHXpByOosTnEZRBj7ms5hOhnjxrUr2N4ewws9K9h0Cl3ToqgrFGWOnCzcygJ1U6Fzok9Zl+azArpLzX4CW52kSZiyQhM9isojCIJw+RCBRxAEQRAEQRAE4SX0YbAhqbsPjKkXbW8uI1EU4a233sJoNEae58iyjLPayTqI++9UFabb2/jxjz/AlatXXvfpCoIgMCSwUD8wevQ9a4HW6pbFDxVU2I4CpFsZzJvmOlZDN9oJOQELPh733rFWaj5X8gCTcYZr5joXmW3P5nO2RaNePCR+d9whR7mxQnNF0NDLh23g7NhB4g0/0/YaypZrZPfm+YjM+aZpjCRLsLM1xfb2BH7g8zlz1ZA5Tt00KMuSBZ6yLrj/D1X0hOZ7dsrH2dkJDo9OsZXeQpKk68GLrtktxJ9NEAThkiICjyAIgiAIgiAIwkt4Qcb5gQg7PRSMpOqdmzdvYm9nDxVlirettTSCreLZ2ppy753JWOzZBEG4GFDFTRT63G/HiirKXbdIDmngJx3SLfO6USiOVlgVNUI/YJEloKoeEl2oX47no2Ohx/Yl29qeII58TLIU89UKeVmy6NK01lqtF2+GsWJ4WFfp2HXsKiQoUR+zNA65QiiNY6TjDHESsR3cwhyjrluz/4aFpLajY7XcD02xfZz9flTFc3z0FA8e/B6LRYnR9Wt87pq/uRWTWhbmN05KEARBuDSIwCMIgiAIgiAIwqVD9xnTG/++jrN404NpSZLgZ3/xc/zV//xv8E//4//DcrnkICgxnoxx7cYNvHXrFgdSBUEQLgJUfRNGVMXjWds1rYcam66mKpgl4O8gSVP4M4W6LtDUQFXbPmMerLjj+YF5DGwfnsC3j+Y9ErYn0zFX7jQtzLaae+JQlRAfiQUe2y+Hj92Zh858TkKNec3nF4TIshjZJDGPIbquwXJeoqlKVIuKe5z1tmq8X/PcLu5Lcu8gu9/Dw8f45NN/xv37n2Ey2qVvCStnefY78zl0bpEyHkEQhMuGzMIFQRAEQRAEQbh0qA1hhYJqFHzrzCMHzXixWdDcNNs817ToPsO571Og1onYlMLt9bY9Hje9Vs7+x/Z7CNgOiJfANtJ+08UdgrLW7/3oR/jpz3+K3/zmU5yennLwkpqA33r7Dt7/4ANsb++87tMUBEEYILu1IArsdXpD7Ke+NOgaVPkZ8tUYgReb67W5hvtAU9H4QNf8zlzvG76uK7Oup3yznrmm17aqh0SegKuDfITmfep008UaLY0xpOSsPT2HMYVFFTfWtOaRzi9KI+xfmeLg+hTZKMBivsCDPx7j+EmBsmzt2NMX/qhusAhl+zhzbDrWYjXHkyeP8Ps/fIL79/+AVb7AZLRjzqXiY3l+yDuhTTv7z/f8mxAEQRC+D0TgEQRBEARBEATh0kABNRJtWMxpOrRNjYpsdKoKTV2hrWoWe+q6Nu+V3H+hNus05jUJP1qfr/xRylqVUUCOhZsg4GAfCRy+s/Oh52ESIYhihJF5jM0SRvB8KwYpChS+wfZuBwcHuHHjBn+Hyvwc6TtF5vvdu/cjfPiTD4eKHkEQhIsACzzmukSCDEEVLYpqWkjgocqXeoVq9gTzzkddhnxNo8qcvieO8j1ej655Hl+67djQmjGCbNKq1rPrDWOEXve30WqoILUVPP379JFe9+FBizhV2NlPWOCBapCOE/jHJVRBIpPmfZMwQ7tnqcqcJ41vuRm7losZHj1+iH/9/Sd4/OQLc241X4vNCMh2mo05z8gJPHxAl7cgEo8gCMLlQwQeQRAEQRAEQRDeMDZDVGvhhESdsqhQLBcoFitURYHWNcHWNo2aK3fapmGBh8SKmj93FT1s49O52hsn8XCAT1mhxreWPUHgofGsZQ81t67No78M2KbMD1xj79A8j2NEcYIoTRGa574TQvQLZ36xmU6nuHrtKos6XPHUtBwApd48t2/fRhiJwCMIwsWBK2TCYOjBQ5KKR1UwyoMmwZ5s1Ko56sVjLOYZijxG4IdmIUGeFRu3nSujceU02gktViyxAgwJOr2GQtgkAb3xvMc9V2qo6iF7tV588r0QcRTyubPNGwtCar2lO42yLvDoyQP88f4f8PjpY5ycHKJqaoR8zr4bWEiQslWqWge2E48tInrunARBEITLgAg8giAIgiAIgiBceHrrtHUlzFoeoQqdcrVEsVyhWhUoi8I8rtBUtQ2gkUDj22xs6mFA75PIA/NZ6CkEKoD2A5fkvLbCUU7YsTZsTuRxgg+H+ShAp8wWDVm8dejq2rxb2MBg4HEVTxXF8JMEURKbJUGYZiz2vCniDkFZ8DdvvoWf/PQnODk55iU23+HGWzdxcOXgja5OEgTh8uFxBY+1z9QkwLDgoawYoz0zLpCkUpvnSx4vzmYxwjBFlo7NErlqHqvaqL57j9qo6KSDOBEIQ0rAum5njevFo9367l1baUr2oZrHIhpDqB4oNMf1fScrcRJBYMespkJRrDBbnuHZ4VN88eg+Hj95hMVijpbGMeoVZE/WCkhqfQ42ccGeS6cB0XcEQRAuHyLwCIIgCIIgCILwBnA+KkXCTVNTL4USy9kcy7MTlIsFV5dwlrXWzlrN54xs24/a4yBf53dsyVab7bmap+17I1gLnk5bOx7PbR9ShU7gcbUO9V2IwwhJbO3YOADH2dHaZWLDWvvQcRqy8mmBokDuKxZ20ukWsvGYq3u42ucNEUeuXr2Kf/e3f4sv7t/HKl/hrdu3uHony7LXfWqCIAjnoJZpdM3uxRftFh4FtG+u9Yr7qkUBva6xWOVo9RLjukKjt5Ca63Psh/Cp341vhSJlvdrg9WKO1q4axpbWaPc/ZlBRXA+evgQHrh8Pl9N4vB1Zf4bmXKPIjC2JreBpdctjWdWU3E8nL5Y4OzvGw6cPuWpnvpizvShXKLW01w6bCRAkClGygnYWb+v+chCPNkEQhEuICDyCIAiCIAiCIFxgtLPCWXecJpuwYrXC7OgEy7MZ6lWOpqo4C5ps2DiI53scKFMuMMebd7YBAWVOL/ICz8z2J2enWCxz5EWOsrKiT0O9eGADeWTHRgIP2ZOlaYzJeITd7W1cO9jD7s4OosD2bSCByCZQe9Benynuzr9r+LQac/zcHLxaLhFkGUZb24jTzPV4uNhsbW3hvffew/b2DnbM9/75z/+CLdoEQRAuGiTekPhO1TBUeclXdA+uEjMwQ4HHC1Vnhj7ZpLUoyhpF3WJZFJiY6/IkHWNkrtOxl5j1/MHqjWty+j47yvbZUUONTH8C7lmv/8D23+nVnt6ijd7nClFKRAg6emHGiQ7L1QJFsUSeL7Ayjyt6NO+dLej9gsdAdmPTvXWc4u+mKJOBrEg7smdrzHds+Hvqzo5p/B3ehAFHEARB+FqIwCMIgiAIgiAIwhuADUqRvdpqucDZ0THmZikWC6C1PQw8F7xSnm2STeKOx31zPBZ3iqrA06NDPHz8FE+OjnB4fIL5fIFVnqMoSlR1jcZV8ri4HAcHqS9DGASI4gijbITtyQgHe9vY293B3s4uru7tmedbXNVD2dIkEHUuqtdb+theDR1qso8zx/KqCm3dsMiTjjIORl5koihiQSdJEqRJivfff5+regRBEC4a1B8tNtcsqrjsq2yoQqZFwII7VfCQ6E6X5YB7qXlcFUr9beq2QW2uz2VZYFWOzH4S3lcUhoiDkMV+n/bt2z5sPPaQyEMFQ87oczBj69vuuNoeyjFoazMONC2LL6vlCk+fPMWzow6np0s8eTzDZ/ef4NmTI5TFypzDEkW5MmOTGTc4AaHl8Y3Gta7t3M6t9Zq/YfzZmu9Y1bkZhzwee6gaiBIgOpfkIAiCIFwuLvZdhCAIlw6aYDdNYyarJZaLBdI05eec9SoIgiAIgvACfaBMo6oqLM5mmB0fYXkyQ10WQ1UOhc86s6rnLHWUH1AjBm5SXZcVZvMFHj95hk9//3v89rPPcWz2Q4IO75qbXXduV85mZ90PG1WjoMw+1CrHydkcjx4Dv/m9x/OYg50d3HvnLt5/721cv3rAlmUUfKOd6Y1ePv13UX02tzn26vSUreK6bhfZeIIgvLi3Z/Qd9g8OcPXaNSyXS7x9921MJpPXfVqCIAgvQNWbcRwgiEKubmmaFqG5vvqBQlU2XAHDVp5KuaoexZWUZMlG4kzdNZjnS67mCbwAcRQgjUnczpCZ637cptyHLNBks+mbRYMN4ej6rjtbJaOtdSdX7HSu7455SSJNYcYuSjhYmfvio2VrjrfC2ckcJ0dLPH2ywGpWuqqglvdJPXZ0oLkKFM1GvVA/oKiN8cZ9H2s7WvJ6+WqF1SLnMbTT3ev6tQiCIAjfERf3DkIQhEuNlu6OgiAIgiB8RSh+RYGp+ekZTg+PkJ/NoNuWA2sq9Ph5Z6N1UGR141s7HQqsNVWDJ0+f4V9/93v87vPP8eDJE5wtVmzHRniqb5D9YmKzteLp+yr0vQ0a9H0VFqsC88USx+a8Hpn9vn/vPfz4/Xdx9WCXrYHqtttoqr3eJx2SgoGt7lAuF2hJXOo0xltT7qkA9LY/F8tKh6p3fvGLv8KdO3fYri244FVHgiD8MGHrs5D62oTmuY8yL9C25ppKvdvahnutcRUPW7lpc722Nmueu0DbahsrsFBFZ9l0aHSLvC4wW5H1W8DWamzdBisOKV+tbdw8ZdvsNB33wyGxpWPBpeXrPfWPq81rP22RzczxY7Nu3aHqaq70tPfKZE2q0buTUjUpV6nCjli2wtQ8b7XtC+SGC58EqThFGCZm3NQoigqn7RkmJyPkZuyjvnOCIAjC5UJm5IIgfK9QpusHH3yA//0//Sf8zb/7G/M6w1u3buHevXvcxFgQBEEQBOE8GnVdY352hhMSd2YzDpQFVJ3jLHE6qtjRtp8BV88ojwN01FfnyeNDfPTpb/DPn36KJ4eHqJuGhQnK1Lb6yVpEeZWcos79q1wvA1vlk5cVVqunODHndTKfc8+eySjDeDwaLHM2E1uUC9D17b8pyFflOc6Oj7jyaLq9vfHV9bqXwwWAfm7/9m/+LVdjX7ly5XWfjiAIwish8SXwI9DVlu3Nmspcc0NzXW1RhyS0eDxW+J7mipeeXkAhMcXnyh47VlDVT2mu1yWqob+aa8Njt1NW4Bl67nTaVdHYnjhtS/1wWlvd2VmBP6zNYxQg8yJEfoAwCs3SIgzsNmblr2Sptk4k0AjDGNPJDuJgivnC9pajPnNPnx7hyaMd3J1fx+7BtN/CJROsv7kgCILw5iECjyC8Adj54zrt86Jlc34dSOD52c9/jp/+7GfnbEuGCbEgCIIgCMIGFCAr8hyz01Pk8zlPjIIgHIQSwtvIERn63ZgVV6scv79/Hx/97rd4+OwZW+NQII/7EFBQi5Uaz27XR+VeYMNejR/0+n0nENEuirLC5188wO7WFq7s7eHuO3eQJglngdvjDSc47JJ2Ffk+N9UuVisszk6RZimCMLqQcTbKIL/z9p3XfRqCIAhfCvXH8cn20lxLm7rie2oS9slOresoCcCzYjsJOWTNpvpOOZoTBhjKIvDUIPjAjTu9vdvAhoiv3Uu+11WuSpT6wqnA7o8qezrzVtci8DUnKwTKVQFhY3zZYD3aPXeczn7K9m9oEUUxRqMtTKdbZr8ZiztV3ZjHCifHZ3j4xSEef3GM3f0tZJPEjZW9ZVufdiAIgiC8aYjAIwgXCJqYUYbPYDOy+Rm976w6uDw7CLnh75/cn/uHJ4obE9CXTxvB5ePWG/67ndiJmCMIgiAIwleB5ixkZUONqKmPjqJs64AEFd+1H3i++sYG4TiAZ5635vmqKszzDtko5WAXNZumpW+87bEFTm+tozYEovVee7uclyVSW43H42zroijx+YNH+Nc/3se1m9exvbODqqzN/voAmuaeQL0fnG2dYOdpXkNCVoH56SnG29scqJNYmyAIwjcjjDwEZrygnjNV3fI11wtp8RH6MVdh8v21RxZt7nZZu55snrn3Vr6tb9HWklMPPdQ2xojn72m13rjZVoMwo9CLQ95QATrYuW1UAVn/TjUYdLo11uPTC2OU3Zas3yg0MJnsYH/vOicKNDUdq2NLNhK4KrPi7DTHZ795hiwb4+33r2A0iTYMSmXAEQRBeFMRgUcQvm3+hJVGxz7wFZd3UxCga60fLwcautbOB0nI2RBzhjyiTlvRR9sScuUF8AIzafXMEoZsmcENhT2frUnodV8i/tLJ2kvPUyZ1giAIgiBcLKqyQr5YcC+DKI5trwFPnRN4+oCb5kSYdV8dP46A0MNokiHKEs5iLosKlVmauuXG2w3NwcycjIKA5J5jWVcZYzgG3Hv0r/fCFItnbcrDfLHC4fEZV+WE5nxrCiq27bBbfW66ZYN7vpmXJWb7omkwO5shzjIr8AiCIAjfCOqD1jQV99+h6z3ZgdN9NPWosaJ8xQmOVIHJCZQb2+rhXyfwcL+er+mY+bLGbv3759DD22vhaP3RZr7BORM11yuoamqOH4ynW3jr5ru4cfNtFnhmp0u0NKiZDeIoQuAHWC5K/PGzZzw2RWmI2+/uIU4kLCgIgvCmI1dyQfi22Zj1sd9u6xormolhZSaXRUETzJozadq6Zh/4tmqsx+5Q6u3EHW6kuN4123tQRhFc40WzLlmUxHFkAx5RyBNXEnzoNXn49hmpLP4MFiR46exUqmoEQRAEQbhIaGqITZnHVUWvzPwmek7UcVnOyoo+2kXAPM/a7URJxEuSJSygjHXGc7PKzL3qqkZZViz60P4pAEhJN5SIQ021nffNOj6nXQ2PxpD5rbv1udK8j6A52HRriihNwWnhgT/Y+tiduAxvtY7+eea9KAxQrXKUJDpJE2xBEIQ/i6pssVoUyFcFX9u536tn77TrOjKLZ26tqTK0HRID1lflr3hfrF+m4LyKPvlyrdoMdTpqc+kP/5xN23l1x41VLSd8Trf28Patu7j79j3s7u2zsNWh5rGKrEIn2YQP21QtTo7O8PDzhKta0yTE9Ttb8AMJDQqCILzJyFVcEL4jqroyE8oV8uXKPK9Z1CGLkc7csPfBARJsSPyhjBsOUmjK/NTDvE3RZ07hoTzRgEq6eVK6zi+iT6nRcF2WUGb/fdWOx57DIQs75D+cUiZonNiJ7QabfXAEQRAEQRAuCjRfokrnpm1YbLEVyqGt3nFVPJ7rjbAZ9KIEmX6dJE2xPR7jKE3Yno0DeJFioahpO2Rs19bwMbiimip5+Jgdiyx0/K7V/H7L1det66+gubqagnudW6gKiISla9ev4r333sNkuoWW4njehsCj7fzOTQXZro0s2mga5tOcrShRt81X6aktCIIgvMJ8nO67z45WKJfm+twqvsZ7tc/34p25JnddbJbULKXZdEENcXgX1jujc0KL7Ulj+/RgSLzUgwR0/ph6EG6c3Vln8wQ2NaC1eGTX0b3m7zbtj8MuHsoeSW2UfW729+nMmEUxgt39A7z79j3cufMutnf2uLkbjSMkAIWhjyxMMc62ebvT0xmqvMLR0zMkcYqtaYLROMT2wciOVa5qaV0r9Cpzd0EQBOEiIQKPIHyLlFXJJeBlUXBWKDX2LfPSZoPSzXrX8kSRNRhvXVHjUbNHl2k6zAkBG7gwN/uU1Umf+JRapNyUayjt0UPVj+4o21Oxz3zTmG2rio9DAg8FJOjcbIVPhCCOEPY2boIgCIIgCBcMCmBRpXNdWRsdEncCV52sdS/w4FxVsnLCj3LWNZPJGHdu38bKzIEePHqEoixc8kuIyMyJdGTmQjoa7HDpOJSAQ4ExFniazlnqdhwg7LhKR/N7pO+0/XrmdWTmVQd7e/g3/9Nf4t777yIbjzng53n+OjmH53Re/9Ra7JD9rnkMzXyN4nhVkbPoJAiCIHwVekFiraQsZyUefn6K2WnJIgtds2tU5joeIVEpQnM/7HlTWwVT0zIz1/Om73jL1plDOx21Flb4KOpryB1fZUVtXTp4ddVXEqnh2HTA4c5f2/GJtplOp9jb28etG7dx0yxbnFTQYlUsUVUlJ0CQVVvqT81n22bsC+D7IY6PTrBaLPHs4Qk+z2KznwSj7RhR3CeCbniJKunNIwiC8CYgAo8g/JlQ9Q1ld5ZliYWZKM1OT5GvcmvNBhdogLUKQZ9lCgwl2NbXl/dkd7g5f+oDFv16/WTrudLuobjbWZL4HEhYN2GkbeqiRNHmHPQI4xRxlrC1G9m50foi9AiCIAiCcKEgO5mmMXOswiw5fD/gJBWCRBibMEOvNgQeNyHq52Cj8Ri379xBq21lz5PDZyiKfBBz+o0o6YaSl0mI8Vy6dRRFTtABB9NIzNEu1brvjUgVOJSAQ+te2dvHO+/cxY9//AH2DnYR+CEn2Pie/TK9iKRU1+8S1i9Im3XsnG2xmOPZsydm+4Pv/McrCIJwGSHr8+NnCzz54gyzk5z755CwAdUNwnoQ+OZeeIxkNEKYhBjPa4SnT+G1ta3KpMu06u041SDwAM/1ynkVut/e3r5v3u/rzYXGkUFMcTseer9Zhw+1UUVD41hkzj0KR7h+7Qbeu2fGm90DrnCt24qTGEjcobEmThIk5n4/CyeYTs33jGJOlKBx9fR4huUyx6MvTrB7ZYz9W1vYvxq5JFJv40sIgiAIbwIi8AjCl+ImYq6KhnEzOgoMkKgzPzszE6Tl4OdOkyYr6vRijLIWHL2FiLaWHBvmu+jLoAdLdig3mewnePr8PjaaLHKm6lBJzSqPbUDstu1t25Svek83FOZ8i+WKLUoyM7Elv3gReQRBEARBuEhQkIoCVrPZGQI/4iAW+94QPOdZrzuY3rj5Er0O/QBbW1u4+/YdJEmMvYcP8eDhAxwen6Asm3W/ns2uC2o90WLhhU+EpB/fJVp3UE5gogDa7u4url+/gbdu3sSNazewvbM1CFE8H9RDmo59QZa7nQ0c0ho8XzT7o6zrRw/v4/GTR7h15+53/8MVBEG4VCi+P5+dFDh6au7RTwvURWOu45G5/mdk+skX5bqhSp4WYRrgys09jKZ7CLME80KhfvQMq8qKPMo2XFvbojkr9bXkso4P6G8khmgn8HjoTdpZDOp7vNE59MKQtseNzNgSRzGydMTjze72PuI4NePkCmVVsDU8jS+eFyKJE8RhitQ8bu+a+/2A7NqVGfu2YX4EyFcVlvMSh48XePT5GdIsxngrgR3/Nq3ZJEYgCIJw0RGBRxC+Dk54oWzOoiixmM/dsrDNfynDhizVqP+NUus0n41JUd/8177QnHnKFm3KecYrd6Ove61GmX05wcbjgvGNcm0XLqCJpzPt7UWgoULIc1mpzt6tD1xwI+GuRQWbwUrnTyIPTRp7+zcrauErpCgJgiAIgiB8B5i5SFmscHJ6hDBMccW8pobS2uteEk5bCzWbbj2B72Nne5sbTe9Mp9ieTPHwyWOcns1QVAXquuYEndZZsNkeiW43TgAiYSn2A3MOgZkrhYjNnImCZtOtLezv7+PGjevY2z9Amo14Tsc9FoF1kg3WBdjdRjV2LxIV+Qqf/eF3+PjX/8zBva6tN38IkACbIAjCq7DXR7K2nJ8VePD7Yzz87Aizs6W55+2QJRnCKGQBhO5+vYASH0tE4xa711LsX91Cba79T54s2LJztlxgucqdWNLC3Iz3OZTrZMsvvSZvxgFeJf7Ysabr1lZwalCTWh7PPLYi9TlR0zdjR+TGJBJ5KNlgsZqjMeMF3dc3TWtONYAfhwj9yIx5I64uDSOqfg2QjAOkowmCyOe+RIdPTjlfYnZa4OEfTrCznyGbRDZuIL13BEEQ3ihE4BGEL2VtqUbpMDSByvMSx8fk6XtmJn6V9eM1N/2qX+9l2268N/TaGcq+NWcR6Xow8HDiUD+pcwIQC0EeN+Hl91wfHxt4cLNO2q22fXk2mwzbSp7+FBQHKAJ3DuRtTwJPTeXcmZkIJoltWqw2RB6Z3AmCIAiC8D3iclfQ1Q3y+RlOgxjz+U1Mp2Oep3T6fNBMDUE3Z6Pm3u+0nYuRkLJ/cMCVy1evXsXJ6SnOZqdYLldYLG32c0P9drqWe+rQnnjORf0LPZ+tbkZZitFojOlkgslkC6PpBBn1OEhtTwfu4aPPW/hs1IDb+Rg9+jZQSPun83z67Cl++ctf4qNf/wt+9KN73DNREARB+DLW96hFXuPxFyf4/F+f4vH9Y6xmOY8h41HG98RFXaJRJaK4M/e7QKtzrhBtMWFXi8l0iwWeyWqGw2ePcHR8jKppzOWaSi4jczHvK2027ueHs3DpBa5xz/kKn83lRVt2xX3Y7EL352S2HlCiAPWL813yp+s9R2MMJSMs8wXKpkZpvtPOzp4Zm8x3CBMEfmIeY0RRzOIOWbFTjKAsWjMGNtjdmyDNEttrzuyrmJlxr2xw9nSB4ydL7F6dYDQJsU4skBiAIAjCm4AIPILwNaibFvPZHCfHJ1gsczPha9nTtxdhsBFoYNlmSNDU66oa9LZqtqKmNROzqixRVBX37snLHE3Xun47G367TqChap7ETNayLEOWpPw4SlMEZiJHTYPhvOF5NkvlQSwAYQgoDGeoXDWQmUiSpz0FSSiDdT6fITGP2XjE78ucThAEQRCE1wHNfUjoCHyFri5wevQQh8+uIopvs0jjuZ44m04ydq6j1s2xiX5uxAkuITemJkFmuj1FkR+gzAtOdKFAHvXMoV47bafXAg/356G+BwEHAeM4Ybu3JB0hiELu5aCUO2bbrU9E2cpqNmXbqKLu2ytQ4I2WZ08e41e//Ef84z/+Pzg5fIT3f/QuwmBT4JHJmCAIwsvQGxJ6sWpw9GiJo8cLLGcFv0d9Z6nq0gsUJnEKFZrruy7MNb7C2dEc9//wCJOdCfzQg2/W8UPfXH8DhD6bckI3pVnf3JtThaeyYgndI9v7ZOcRqrCW8ftEA+06wXna9tHh3E019HHjBAYS+UnUMbsJzHshVe2Y9SNz7DgMbK85D7bfG/cFanmMol47pTmvvMo5IYHGkTSeIB1vsRVdQOcfBDx+0R0/jWfUMzhf1lhlFXb3MrwT7PF5PLk/w//P3ps/yZEdd57fF2dedReOBvqgWqKGkkbHyGwljWZ3Z8fWdv/plc2Paysb2VAaSRySzaaafQAo1JV3Zpxvn/s7IrJQBYBkA2Cj/dMMZGVmZERkyhTP3/u6f71am+NtSkyfrzC7WCMfTvgYgiAIwncHuWsLwmtCzQpn0zmurq6wWqw4OzMygU/ogcioUK1jQrDOM1fBWa9xmMhVP7yYUFTc6He73aKqK2y21ES4MEFbHTKAtE8BcsflkuyUPHVzE8ANMM7NRmLPcIS9vQn2JhMMhgPev6FA0Dd47HzheusE9m8OUs2flA1Epe2bzYavd8DCUfpWfl9BEARBEIQdqDg5jhEnMSLVolxeY3r2FVfKnD54bOIf209AUxV061tW+0xqK/X4SmTfz0C7WI3sesiyhmKolkQZ55NDe9jFNHcJbJPrwjCujLZb5P9WyvVQcBpS8Nj1drddSx/tQjASi+j8dN5nT57g7/+//xd/93f/D3762U9xMM75uLQwJwiCILw+23WF+dUWm1VtbsEJskHM99osTzAYJRjtmfurmdpScmVRbLHerDG9NHPxVWHGlRhJos08eI7r6wuu7qS+Nrqt3LjQsqCjuPyS/m6swKN97xzVJRWEEh47LmkaW3zSAK8J2HfMEWCGIQzMebOoRUqjjTk2VfLYNYWWXT7q2lqI1jRXJ8s4WIt3EmHMCIm6NO9VNduzkcCTmYNGvRoi7hunqPdOg9nVCqNRjP3jEX7vD++bub/G0y8uUVRkb7fBYrrB8QMSiSSxQBAE4buECDyC8BpUVYnp9RSX55dYrTY2+5Im9Tfty1T/T+8DH1mrMzqOCcqoNHy1XGAxn5ljrbChsvC63RFdlNdgek1++5AfMGWazs1xKCOIFgFGwyFOjo/x4P4DHB+fsF0IBX10DZTp012XU6T6SUb8PSITYKaIzfeqzP50bbRgMdnfv2ExJwiCIAiC8DZQIUGG4pNYm/hneY6zr2OUjcbDhx+wQEMVPtyUWrv6Hb/KFhbYFDr5pxN9iGB52zvrDec3dyW9f1S3Y9spQSwGdVVDPix0hj66E4aoz89mucLTszP8t7//e/zX//p3+Kd//h8m9prh5OAhWwnpm8GfIAiC8AI+tbIszfx1UaJYF6jM3zRuUKVlksYYjVNMjobIBtZ6jOa8WTZAlgwwMXPmjKp28giZ2ZbmPvz02RPM55e8BkBjT5o0iGnpjMYiElhUY+3SepP/XStOO+cO7ug0F291qErlxITWikSxapFS0gGNceYDNSUMtGasqwp21yBBp21rW71D79G+SY5RPsEgH3HCQ5rmqMsS280SE3LhyDMol7DAaQ3uvCQSldsKF8/XiM3nDk+GOP1gZJ5fmd9NcxVPaX6/YlMhG2ZsEQ/37aSSVBAE4XcbEXgE4TZuWK2tzCT86vwCi8XKWp4pa4WmfVrmrTGPDesouOQ+NyZAnC/muJ5emQn8ggWa2gRtteuqaJ08Iqe9vCSA0i4LtdWhXLuuwU0VyeZtOp/j6OgSjz74AA8e3OdKnwq+l47LbPUCT7A0UZydCg7+En6Zro8qi6iCh3ryxJFkkgqCIAiC8Hbh2MhVynAfgmaLzfwZNiaGKkyc8vDhYxwf7SNJIjTa9dsJ/Xfsklvby6vu8ml2VRwfyt0m7vj3w1+hslqH90LVNmzMhRA32eiLKqWTOOZzLEys9tnPf4a//4f/hn/47/8dPzV/X11fI01b119RFtIEQRBeD8X2Y9fXayyma7RstVmYjezWBpjs5RiaLc0StjrnAsskZpEnz63IMRrn5t7b8G17s1pjPl9gWxTmuAX3wmlba6cZOVvNhqtKY9cj14r7UD07du0zKZWr2gFbr1FFju2hA2u1Zq6VXtdtYgaOxB4z0izolNUWVVnzeELnJVGHkjfJlj0332uQj9l6jsY+Siilg5LAs12Pzfcyr0eJtYaDLSjlsyubYEBC2OxqjTwZY7If4/B0gMtnJIy1XP20XVUY7ZvfI5XlQkEQhO8KcscWhFew3Wwxm82wXK7Zv9Z6olMgZt/vxW9W6wl9E+3knkqiq9IEUfMZLi7PuccNiT1s+WE+kPgmuv0FhZvz+huLDSwdRU6U8btoKinfYr1ec2XPtthwls7DDx5hOBhwMKfJ1zd0/FVdj6BeJ2AOQsm3l4SjqsJqueTncZb9Fr+iIAiCIAjCb4BbPOMMZIqblIlPmg3ml09NvGNitPkajz54iHunRxhPJkiz3MRojV3ku0utcej++063edlHfGE10IufQlpOrzIo2OqS5U8GFSs0Jva7urrE02++weeff44f//jH+PE//xO+Ms9XJnaLOIM7sT0dRd8RBEF4beqyweJyg9nlGm2jMTkYsqoxmqQY7GVcuWPn6Zrn0OSASeabw3GKo5M98zjAyszRN6st2qrFIKXK0AhNbZ6TdTpViLbUn61Cq2rUdeTEHGu3Ruey/Xb97bv3PNi323/Z6o2s0SlZs2k5gUHrCKH01PVny9IcSZSz1RxX6SQDM75l7u8UaZzYpFNlkz9prr/drLFczpCTjft4wlU7VClEl9hCuQpS6hUHlMsSyyxiwWlykKJcmd/FXEe5abBZV2bMaiFO7YIgCN8dROARhNtwgRgFSosF2aktOAc0NhPv0BgxCCU3VwJ8Dqiy/Xaod89siouLcyyWc5eF44PCCK4e59WT+ZevUbjSa7IGMYFZWeHs7AxVVfOiyIePPzIBGolNEVcg+QUNvspo98S2EbBClucmeK1RFQXqquSmxJJRKgiCIAjC28QWyyiOTSgxhTKhSeRBXWK6vsDFbInzyyt88tGHePT4IQ4O9nlxjBpXRy6ZhjOXnV3NXQrOK7SgnX1UX+SBteX1/RZtJrdL8DHxE8WBlbnW2fQaP//5z/GP//hj/OtPf4onT59x8k9RVTbDOvJ9HH1G+G/3uwmCIHwfIJFkPS+xnW6xnG7M/RY4vneIwThlkV85N43uvur645qH0SjD3kHOSZBXl1NMr6Zm7IhxcnjMr7Glmbl/N43ZqA8OCTyt7fmmXTUOz6sb+zyg+n/See36gO/Z5hMXqMdcSomViRVrWlJezNt5NsTB3p75RMJiTkJijqsgspsK9mktla3y51pObNhuNtzrdzQaB8HJzu9tYiqtQ5B4ReWu0/naDKgVV/wcnqSoVprXD+qitcftrWsIgiAIv9uIwCMIt6CdgEOBzXpFjRo3JiCK7KQdsFYhds/wmS7s8W68ikuvqQLm8uKCK3dost+33rDncc2AX5oy+nrXrVwIRwFfUVa4MOcdDoYmwBvh9OSE7dYaZ9VGgSZ33onUrnbkBCiCvXpNMLtZr7mKJ88Hr3chgiAIgiAI3wK2yLgTTny0Q9FLVW8xKwrM12ZbrvDs/Bz3To5xenSE4+Mj7O/tcZ8BWviiJtW8MMfpzm3nsoYb4o5bDVOu106/KocrgoLIo3YWzqhKx9ryxpyZTQts11fneH72DGdnT7mnwy9/9Sv88ouvuPfOar1lWyG+Dl5sa7vvu9O9QRAEQbiLsqyxnK6xmm2wXZQoqxbHgwzjUY61mQ9bPUVzd1z+z82/o0RhNB4gHyZYzKZ4/uQpVvMVV4pOzNyZkyLblkUeskyr+VGz8KO1LYOxz1vejx9VZ9vp/+WUTuUrepTrxRa7ezz1CdLIckrKpB47NX8mzUfY0yPzuYwTTK0wBPsdIrdxwkLrrEU5TQANJ5eWbF9KiZop27S5azEHiLl6KeK+dWW1MePmGsNJiv39PWTm91jqDY951vmj61wnAo8gCMLvPiLwCMIdNCaQ26xNoFhsec5NQaDPlOmqXm4EO64lT+SCsLIosVouzCR+yUFhkmbBVk27dr8un+fVF/Q6cZX32Y2tDzD5+p5fnHPQtme2fDREy1U9TlS67dDcINi+S2XgtJhRldbnXgQeQRAEQRDeJpGy7Ww49uqXtbgFM1pUW27WWJuY63J6jbPnz3Hv+BjHpyc4PjzE3mSEnPoJZinyLOeKZIpvIpfNzZpN29oFrVb3RB3VO1V3brtA56ptnJ1tURYmTtpgvS2wZrvcDWbTK1yeP8XZs6/x7OkTFp/Or6eYrbaoqsZa5WjfNMgfuxOOBEEQhFdTFQ3WqwrlpmKxh7amqcy9NOc+NGyJFubcFpZWshijvczMzxUuzLhx8fQMlZnvkgASR7ZihlMJnKjTsOjhqoCU623L5aHWdo1FH3+CXk82W4EahTHFCzx2vcC8l1aIsqV5fUXfhs+fkz16mpnPZl2FKBB65vqTcEUO7DjWunWA1nz3otigLApkZBFK53fJq0ka88epv8/1/ArzzQrJ4ASjUY5oEKOt7K+UZLZKSKp3BEEQvjuIwCMIt0ABUF1WbK1Gdmdxmtgy6luFnZ0abNcE2DYwpMyZsiptVUwcd/14tf+cdv97DV+QV191sPaAgrvWCJvNGldXVyzS+Mqjl4VpvXiUK37oe6yLgvsI+comQRAEQRCEt4FPStmJP7SLtzif2QZWjW6wrTQuZjPMVyt8/fwMozzHwd6YK3kODw/Y8ob69IxHtjl1SNjRrn+OdkuAnJ3tS3Uif0r4Pjv0HmV1k5XNZrPBdD7D9eUlLq6vcHV9jbmJH9fLGbabFcpihe12g6Kgip0WuunseaxtT+Pse32lkpJYSxAE4TWhnjtNSfNue3+u28rMXTcYNxnyNDP33Rh107p5urNaNzfcwTBFPiYBqMT8eorl9RzaHIMs2mK2QLP3ZM3eZuD+NBb7HpSvJu0El7BSEGw8/T3djSO6S69UTuDhm39Umpe2fF1oIyrsQZyA7dWp9ihiy1F0tmw8ZtnKnZaXFLrqJKpULcst9xEejIbI48y8HnGyKl1GVVRmzJrianaN1vwX83ezSQz5mBIgEoz2cnN+WzErCIIgfDcQgUcQ7oAEkeVyaSbvlQlwqMOgC+ZwVzscP1l3FTSN4kwfqtyB8qXZYdfQgPFOfm3hR+/YjbC8Q0IV9dEx34Ee2Rq41WiCjdyL38X3A1LogtGiKMxvEHMGE1mQeKFHirYFQRAEQXiz9EUPFfJk3PpasHCjEIdsaKkBAwsvxQbLKMZ8scBwcIXh2QCDQYYsyzAaDM3fA1vNk8ac5U1xTkK9e6ifoXZn4sUyzYtpddNwsgsJNRQXUZ+DNW3rNVa8LbFcLc1ra67maasCuqnoqrhJN8HJN6q3IBj6QqhgCycCjyAIwutD92gSz1sSZ8hxwzzfFCustzH2x0d8j6dbKvXqIXj8SCKMxrkZD4Dtdo3lfGXu6dTHJkKsIrZpI1EFrncOLQKwCBLm25GtrAGChWc/DbRficn7Okt0rhINyQNWoNGK7NoS2LUGe06VNpxk2bQ0ttlkAOXm79ZkXXPFjj2+DmsNXKvUtjz3L8mFhBxEhjlXBZF1KDmTzBYzTJdTFHWFPEnN94pRmu9eVCUiM8/fPx5g/4jGx8QmP4S1AS9wCYIgCL+LiMAjCHdQc5PCNZq6RTLw1mQ2IItuTrxtZBcWG6iCx1rhvlzGeZkJh4Z+6fs39+2uT/Wu1F6Lcj110DiP4B1ruJuNfL11nOIMoqauuQeP7cuju128H50gCIIgCMKbIqyH3RZzdAtlSt8QRnixS2NLokxZYLaYB9EmSciuLUOSJUhiytaOkSXm7yS2MZyz3OGkmNb2WaAePtTbYLPdYktWbCY2ojixMK9RMg/b89C+1BOBs61tlrjivgx28S1yC303vHFhTXYa79EmmTOCIAiviXVJs9U7gzyFTnOUzRLz2RyxSjAe7yNLI650qVu7X5pHGO+lZgxQWCy3WK9q1CXNjO0YoHaO7mzQvC7vEwCU7lWX2gRI7sOjraVopKywpINjB4IFqD+Odo+Rjnl8iGPlEgHMmGNGsKpQaKhySLXB3r2fndnu/BKuL5wfM2msi23SAo1RlJAwXy4wW06xKbfIkwyHk0MMkhGqbctJDMP9FKO9BPnQjVW6DccWBEEQfrcRgUcQ7oCzZqraeu2G0p3OIz3gJuNdXimC9QZlhpLNGX+UMnai22pmbufXyd7syr27i7PBneZrGA0GvHhBiw7eh5i+S3vzu/jn/FlqPGSbLG7WK7ap0/19e02HBUEQBEEQ3gQ+icVa5UauwgXBKs0/V70EF98zxxXGuKzp1mZAU4/EquI+hWrjjNfIIs013rZNtRte7PLVO3BNp0nsqRvbd4c+39QVWrOfT45RzuYt9FyINK/AhWqjmxXd4YrbEDvSd6RK8K7foyAIgnAX4X5v7pnDYYbU3D/nqwKrzcbMZadm/hphfzTh6h7dWKeN4SjFcD8389sYZaFRmLGACi2jILL3fSqceAM/3oTJsnW1cEmQfuygT5J9aOQSBriZb3/e3HPBiFzKZaQTriClJIOEy43sWFKX2qk4VlDS4Zq6lE4dylqtTRsJOrZ/UMTXR+PdYrXEfDHHartEZa4xizIc7R3g5OjE/C4ZthszHqYaA/P7ZcPMfUdeKZCKUkEQhO8IIvAIwh1QQNRq8kWPu+a6rQur7pp0q97igtmGwxEm4z3MpzNznBKvK+78uvQDr84+zQaa4+Eejg4PuMyag07d7hZY610jOO1FLPcfLYrQIgZlrgYhqe8Dt9OyUhAEQRAE4VtEge3T0jxFG8duXc1VOYeFNsDHI7wcp20ii9/Fhi2+EtmLOi1b9lBsxA2yeRGu4deoipsEHrb94d3bEC9R/kvDYk9rm2/DV3Z35jk7YZKDLoe2ziToRkzoDk4Z19QYm+1+BUEQhJdCvWKoGpOEFprv5oMUdVuiaiqsNiub9Gju15PhGAm/n2CyP8BonIFuvMWm5gqWtlGIU7jEAPXitD3c5xWPGdSHDa63D2Fbt7VuDDLXQ9UzZHceqV1XDlfV02o/FtkqTvovVtZyTUUtb/4yfCopPWlDEY8OSQut6xVM/YP4eOb5tlhjNp0iNr/HervG2vwWdVsjNb/TwfgI945P2aZuMd/i6mqJbJzi9PE+xpPcfDwO1yoIgiB8NxCBRxDugDI1y9r3z3GNEdUdAs2NyhbO1DEMshT7e/tY7h+gvq55EYEzOr/lTJh+2Mge9CTkmOiP7EfunZ7iwb37yE1A27KFiM/HaXsX3heI3CuR8hEuZ6jSthPp+kUVQRAEQRCENwRXRJt4ajQcQacpFKVg8xv+n559bBBWdqtkbsZdIWZy2dhkyNNQqEfNrXkdzVriwGdfO9GGLXUoi5oSaUis8Ra9ISbyXRLsBb062uuqk0hcogqhgfmexyf3MMiHv8avJAiC8P0kH1i7tTSPsd5WiHVi5t97fK++nl9juV6yIEOi/aGZlx8MBhjvD5GR8LHeYLUoUW4bNwe2ool2vhy++pLgRIC65TWCtm14vs2Vob6CSAcZxlXu6K4fj3JLBE4Q8sac9pTuU60/RmvHH9V2mhLjxxlnDUfVnjBjYgLux2MrTGtUZYGqrbEpzdw/bpBXQxa76AJG2QgH4zGODk8wHA5RbAtcXc6x2hQYHw0wod8lz3pjmiAIgvBdQQQeQbgDCpLIWz3Nxs6DdqfOZWfaHv7SvXJt2PUBWpA4OTnloHA+m1kvd90FfN8W1mpXhyTWoQle7x+f4PGjxzjaP+Ssnrpu7GIGWZG4honhOyjVO1Jn+0YBbGF+B2pMrPSu02+/eF0QBEEQBOHbhsSPLB9gMtlDPc9RFUuEFTKfOe16DvCSVGRFFlo8Uz5DGv3dd+Mdts+ltbRQ8aPCxs47yi7D0bG4Ykf1Pqs6nUl1LwW7nHDSXqAU9XvscO8F7r7jXNoUjk9P8eEnn2I0nnxLv6AgCML7S5Yn2DvMkU9STC9X0GuNveMR4sOI592r9RLbYsP3eKqQPI4mGIwyRElk5volVvMSZQWuWmHRhJ0wIuuGwfacDW9c1Um2nHXTrQtQ1Uwc9+7rKtRn+rl5385c94pOlVd9fHknqEI15goeFnfM4ECFNJEtIKX6HjO+tfD1Prb3UMQpm62uUZRbrNcLLDYLVE3JyQLJaIBskCNLUt72J/s42NvHIM+wWm3x/GKK5XqFg5MJPvmDUxzf3+utCcgMXxAE4buECDyCcAdtbYK9zZIt2kicsQUtkfO5bdyigQvigvbTNT7U1NrXxH/kp3t4cIjYBIwUVE6nM2xNAGZ92DvPeOWqZTiY7Fl73CwaeqFa3F+v1mwXQkxMQPfBg/v46NGHOD095YaNlG3E4Wqvkc5O7x69K9e0rlFkU5XYLucs8HQ9iLwDsAR+giAIgiC8OSg+yrMBRnsHWJrHYjPneIS1l5dkGHd5zt2zG0fGbQtYN18NR/BrcL30FtfSGjdyZHpp32pncW/3Ujohqa0akCPbgfmOH338e/jwkx8gkwoeQRCEV0Lz89HEjBEHOZAqbLY1xnWLyWTE91rqQzufz1CUBduUlU2NKLXuHOWmwnZNvdTMRxPbv8fXrpCoU9E8uNhaFwyy5XT2oFHoxWN35j5vXN3pPu969vSHhIgs2+LUHJcsQFvb7xbB2NP8Rf5wtNW2iJQuMfI93WLeeDxxpT9VXZrvtGJhh9YWNtu12TbYVltahUCUpFxhNDDj5phs40e0DREnVLlU4Pn5Fa5nc7ar++T37+HxJ6fOtk4QBEH4LiICjyDcgabSaxM0NW2EoiiQ5ylbeGjtLDr0HcqLK6HxQR156WZpyiIPNU4cZDkWq4UJwLYcaJLPOy8OUONgOkOw/O3SUtWLh3fevc4z3uyRphn2JzZ4Oz06xsMHD3BsHlNzzrppQmarcgsRN8/RfRsdAtayKLFeLW22bHuA3RUMEXcEQRAEQXizUOiR0eLUwQmuRhM003OOW95uh5qbCs5vfoSbr1J8VpYl9kc5fvjDH+KP//hPcXT6oOuBIAiCILyUdJDg5IM9TC/XeParKa6uFjiNqVplzHPhJE7Yjo3mxLWu+DNNpc08t8RquWZxRDeV2W/IghCJL+R8UVXWppwTJbW1XuMqnygKFaHemE077UX131HKCUIRsniAJElZmIEqrMBj3k9UwmJOmppxzbyuIurbW9tkUVSI+ZoSFpHYgq0qzTEqbAp73dRfZ1tuUPLrDRrdmGMNMMiGOJwc4N7xMUbDMQaDHK35/tPZHM+fXWGxWZtxdYRPf/QBfvDDB9g/HL6YkCAIgiB8ZxCBRxDugkQUEzyV2xnWyzmy5Ag6jkzwZwUVHVIwVWfH0bMwU04osb15W8Tmb/L9nQwHWK4PMJvOMDfH3W4LZ9vWBu9fW4ijQ2l3sJn3QWQEbtqoyHSXAkMTtO7tTUwAd4J7R8c42N9Dnud8HRTo9b6Svzj3gu7sRUJJuc0iouCWStqvr56br1VgkCffeu8gQRAEQRCEl6OQZjlGB8cYH93HcnqBzWLJWdDdHs769lW1xa+jz4TCG+WqqHc/5IpvbLJMPzZTtgK7t9zXLfO5Rb6b3XnY9sdsaRLh8eNH+Ou/+hv80R//e2RZ/hoXKgiCINAdNUkUTu9PsPlBxT11rs9m3FsmiQ8wHOQ4NXPkZb5CWRdmTh/xXLooamxWBTbrFeaLS9RVgYpszeKMe+VURWnu0dpapUXK9kpT1vrTFmlGO1WbVtCxFm9k20ZiThKn/Bq5eKRJzq/Tuak/EDtvKDp+xscHSjPnTrj3G52BxrhWFyzyUH+4stxitVlgvXVVO3S9dc3HsceKWcxKzfmHgz0c7Z2Y730PhwcHvJ6w3m6xWGxwfX2NZbHEwfEePv3RR/j03z3EwdGo7y/6rv4PKQiCIPwWiMAjCDt0QQ1rGSZYWs8XWM2usb93YIKyhO3Z3AwevhFj+GjfpqN/SCf2UGn2IBnyxH1vNEFR3TOBZoliYwI2E1xuqay6rFBVtfX7hW3o6DOAKPgjq7fUBIyUhbM3GmOyt8eWbMOR2cxxB3mONLVZn23TOu/fyDmFOJsR7xO/48qmw3vUc4iqjTbrOa4vnpivXCDPsu7zkNBPEARBEIS3geZqlsF4H6cPP0a5Xpi46ZeoTWzim1p3e1pCBwEvxPTf0DdjmH6jnF37NZ/O0z/mbZ/QvR48/fMql0XTiT7dUcgKl8QdrWt88tFj/O//6X/FX//N3+KDRx/tSEEScQmCILwKjTSL8fCjA9RVzaLM9HyBp2dXONifYDwZ4vhgH4hbHB7tsyC0WTUoSxJHtJmTF1gsrjCfX1sXj8bM91ub8JhmKc+94yRh6/VEefGG5te2b4+1DbU3fprvp2benJnPZWZeTtU7Mff3UWZu31ird2q+RnN9qigqSx4LoDdmvl0hH7VszcZWbua17VahNNt2u8K2okqdgit4SnYBofWBBFk6YAFpYB6zbIDBYIKDg2NzvKH5jjXmyyWup3NsixL5IMUnP3yED3/vAR5/eIq9g2H4DWXIEQRB+O4iAo8g3EEUWfOP7ZYEnktsju+bYC5j/1utW5eZqXHTqe0mthFit8JAQg01ORwNR1BxzAJMWWxRbDbs8Vs0tQkqrS+vdnEWZw25zCG6qjROuCfOeDjBZDLGcDBg4YcEHSrdbrxHcLg4F62FDsS3+MG7Rzo2ZQ4tlgtcXjzBenkFc0EcmAqCIAiCILwLyIr26PQhauo1sNpgRn0T1itXPG2NcW6jL9u8Lr/u+pba+evlZyPTHbIJIpveNFH48MOP8b/97d/i//y//m/84Y/+mBcEBUEQhF8He+8djVN89OkJixhffn6O86fXOL+YYrFY4vh4D/ceH+HoZM/MdxVWdYXUzOsnowmLIxszF1+vFiirLc+ZyS2DhB2qIKW5O4k6aWoeo4Qrcmgj6zSuyuFkSsXrB7RP05bmpQZls3Xzb8WiPlm9sYDkRKSGLddq1DXZxrWY7NU4yBpEse2FC12a66oxm5Vsw0b7sKDDIg71DMrMNdhrS8wYmaU59/mhU9L3efrsDIP50JyvRpxFePjgAPceHOPRR/dxcp+ELrvewSsFv7kDqSAIgvA7gAg8grBDb4qurITT1AVWi2tcXjw3wVaKyXgIklk0mhfEnZCtyWiXwWlfidivF1y2HSlv66b59eF4hPFkYvcxQaLfP3aiThzb6h1NwkxjHXn9aUjEoYCRS7P9ooLy5iBt+FahZ5D2hTgq9PMBnw/uXAnmywU+/+XPTFD8byaOLFk86n9XSewRBEEQBOHtYCtpKNElGwxxdP8DbMsCi6LFdfkVFC16aYrJYtcXQYWqml0TWovu2+vu0HUnVOq2WMcm6ygXY4WQq3cWv/Wre+zxnAluaxN4aOFwbzTCR48f4j/9x7/B//Gf/wt+9Cd/jMne/ovnFARBEF5C51BBt+fhOMOHnx5jvJ9jvJfhqy/OcH2xQKVrTO4PoRIrtNSbEhkSHO4dYJJPzJw6NUchm7PMHY/62ZiDViU7a8R1ibJy44xz1Yh57hyFcYHWDsg6fZjnWK/HPK8nEYes3lrXw9fXhXIyJ8DvkXBD83CVKQxqjcy5v0V2Es/fja6LxKQsHWGQ2yqdNB6Y9yPz6dZcKyWJllhvllhtNrw2sF8e4kHyAKcPjvDRDx7i0Sf3MNkfIElTXo/Y+QXFil0QBOE7jQg8gnAnrszabNvVDM+ffsGl2YPsI+R5xhmj5HtL0VfkhBz0LDr8c3qPA0FlBRTr36vCpD9SmjNxEm4AmfJjFEdOEHIiTxR1KwVtJ+jwQkHT8Gat3Ox5I9gFjFZ7axD7XNvIktUcKzxpW+ljdkgim6G0WK3xi88/wz//0z9A1XM8urfPoo/u2biF30cQBEEQBOGN0rNNc1Zt9z74GHWrUOoYRfMl1lcz278winnRzZb19HsL6p2j3RXBcFwUFJ6b/m7uGnxPHddXR7vFt84Jt2+v1v1Jz6hyh9J47p+c4Acff4S/+Is/x1//zV/hRz/6I0z2D155fYIgCMJtqB19gkSXk/sTtm0bHwzx5c+fYTFf43q6wPXlBAeTCVbzEnXVIk8zM//OMR7sY5SPeW5OFTZFtUFdl2hJoIEOPXPtHF2hNXP6hubdjZ2z+wto6DNtxQIOVfOw7XprbTnZncMvFmh7t/cjBQlDuo1536ZxFTwqZmv3/b09rswhkYd6BNG+JB7R1J4s27gnz2aF5WZh5vILbM3zsfnMJ6cf44/+/FM8+vAEhyeHGE2kQlQQBOF9RQQeQXgpin1zyfZsOb/Ck2++RGUCrlMzMd8f7yFnGw2Ntmo4eFM+uPQTf+UqdiK/EOACQGe51r3uBBlzjKpuQqDIWT+RVYl8TqrN9LH2bcoW6NgMHK6y0SHrlNs/Rl0Fj1+g0CQuUeQYwZaXm8CTSsXnqxWuv/4an/3bL/Gzn/4rLp79Co/vUzB5hBjRW//lBUEQBEEQbkKLXOO9Qzz6mCxlM6gkR/Srr3A+XWBTVmjq1mZUOyEGfdHlVb66fV6isviEmtvc2HzFNFVRK+2Sccjux8Rck/EYp6cP8Pu//0P85V/+Jf7kT/8UH3/0MYbjyetflyAIgnCDvqDeWmFfxTg4Gpv7a47JZIDLsylaM3muzBgxna5xebnG/GKF6fUVlqsF27CPzPw+SxIWV7jPTblF3VROyKeeN3ZuHZI73dw8UpFLqrSVmmRtHscZ98YJFUboxgdeFeDxKbLjCc3JkyHG4xZ5sjCvbFBT318zlx8MB8jTI1vBQ6KSmbeXVYnVdon1doXVZo3Ndm2udcMVPK2qkQ5jnNwf4g9+9Ah//GefYrQ3cL+N5mofvy4hCIIgvD+IwCMId+EEGhJEVKy4cuby6hzXqw2u5w/w0QePce/4iBsvqiRC5Bv9uj47XJ0Tezs2a7UGV43D4k4chyqdiAWcyPXZ8Zsr93Yl3/6YttlwxNejbKmOCw6tJZtSNmuV9R2tbPYPfUZbUamf3kRl58V2i9lshl/88nP887/+K37+2c+4Yul0f4Dh8J4NPl9oSCwIgiAIgvBuSJIEk8k+Pvw4RZoPkY8miD77DN88PUNRlkhU1lXTaK/r6J6B2h30WujcuZey9m9dO8PdPb2mxFXYOuaEmihOkOQRDg4HePjoY/z5n/8l/uwv/gIfPP7QJQsh+AtJvCUIgvDroNHVPmrnqOEnyUCWxXjw0SFOP9hD22hstyWuzlfYFhXOL6/x9Vdf4MnZN+b1tZkbV9wnN08y7ruTxikfj4SVyLlZaFeSaa3QdWeDzudtbf8ecv0YjTAYDM1n4y7Bk/ZrrfjEtuxunSDi6tMhonQNlTSoGurJ0/C8Pk6UuW6gLAs0bWWue4MVCTvbJQs71M+tbkpQG12ypxvvTTCeDHD/g32cPJhgMM52fqtI6kQFQRDeS0TgEYS7UN4azS4OkIRCJdqr5QLbusFsscD9oyPcOz3Fo4cPMZlQ0FihIp/exmf32OwYXlCgoK5nvea3TsyxDYJVT8zxnu5qxxPXVwnR37rXdsd5/6pdv3lazmitKxvn6VAGaZRm7Pf77OwM//KTn+AnP/8Zvvz6S5w9P8N6ucRkSIHo0DWNfOVyiCAIgiAIwhvitgjELohNXP/CYrPBpYlhrs7PURc10FDs00C3NgrT7jAcaamuXwJCFY7NpLZ/2yppdrXt2ed47cdmclv7HOewE3ow0rHpuhIT72WxQsrV2DapB4pseDMcH5/g8OgQk/39Ttxx9M8lCIIgvA7qxUe1+z67VtB92JBmiZkHK2wWFZ49aTFbXuH55VNs1gus1vsYj8dmLjxGluQs8JDbBeIMUZJwdSjP7IP9OmySpvLuHDZxk6zZRqMxhsORue/TMWLXqwcs1rRtd3V13aDalqiblgUorSM0WrnxR6FpqVrnGovFmsWdbbHFptyYMaoy1wQMhtSfboDczN+HeYY0T83lJuacNP5g97fgsS+CjDKCIAjvHyLwCMLL8JmUroKFetGQbe56s8ZqtcZ8PmehZ1uWuH96agK5IQZZhhFl65BlWtOYoK22nrvoLD28bZu1aLPijnKBIsJ+vb93L8o9OHGn1wmYysPbXvNGzh5VMRT59FLRT1VisVzi6ukzE8he4heff44f/9M/4jPzSOXdibme4XCALM85CA0rFy7AFARBEARB+F2B+9qYOKuuK141o9Al4aro1jau1jZZhwuYdZBo+HWOlrTrZUjV19q+p7SPejRiynb2YZcTg7SKbB+FVvFMihf1OK7jnWzjbWqEbS6G+iQkaYI4oSxwO+2i/ojX1zM8PztDal7f29+32d2CIAjCb8hNkeduqN/t4dGY7/WL1TF+9U2K9hdmXr+8QNWssSmHWK5GSOMsCDxUzZNlZo6c2v43JNYnkRVt6DknUJr/EnOfZ+uzXoWnzSfgQYMTB8j6nWzirKDToqoKbFZLbIqtGWJKpPkW+UiDhg001PN3i8V6gavFlK3ZaJzLcpj9IuSDFAOz5UNzPZm5HmUTO8mkjvoLVVWNxpwjSqJwPSLuCIIgvJ+IwCMId0CiCws6XFnTcBE2F2Ir61jL/XHMDP9iOsV8Ncc3Tw/w6OEDs32Ao8NDLs1me7RYsQ9vxOXZPrvTizudmKOcl68XgfzWxau+Msehu9d071gk8mi3sKE19QaqefGiMdtiMcMXv/oC//qT/4n/+YvP8OT5c6xWK36PAtZY+aqj3WtIKWMpSXrhoASGgiAIgiC8OygMohiGhJKnT59iOptxPEMLbbHvS2geExJcnAUux0Ot7UFAUV3Ena9tjxxvzWuTs83nSACKtK3EdhU6vESmnAWQeyVK4q7iO6Tz+Cpt20/RVnDH/E5rruHy/JwXGdu6xuNPPsHBwWGIvwRBEIQ3hU2CjM2k9+hkjI8/PcUvvzjC6CcxcLkls3PU5h69Lkpzq4+deB/xXJ5EHSvw2GpMFnaihNcL6H5OYo+d80cs3g8HQ7ON+D1E1JtHcx/duq25aqfl+bk2W2XOWaAy4wFd196+GX8GQGbGLe67i9IMKyWyrEU+jDAeZxgOU8RpFJw7bDWqdomedgyyiQg9CzlBEAThvUYEHkHYofOkpcBsPJ5wIFeVK3as9XUsylXg0H+0mLCpK+jmmi3a5vMZRqMR9vb2sD/Zw6GZtB8cTjDMB5wdSoFa25qgjhtA9s/Y5dRoF6BFfL5de7bQnNE1ZaSFhogCOFcSrpxXSFnVmJlrubo8x9XFOWZXF3h+8RxfP32GX339DGfn51htC/ddTFBKNm5Kh2vw56KFkpH5HkPznfrZSIIgCIIgCO8Cik/K7QbX52d4+s2XePb0CZbLJcdUbKHjlBqKlEjcSZ0lLss1ylbs8MKYiX/ayAo8IbFGu5pl7Ztnq66qWmufTYNgq+vEnZYtcVtXHdR1/GEnHmf1S9U+lPxDVdNnz57xMaM05SQaihkFQRCENwnL7PxI9+Ph2Mz39wZIc2q0U0ElMZIMSGJl+9qyHSfQtOZeXm9Q1STok1gfdy4cKrbVPFzNaa0+SfTJ8yEGZv5vLTpJbGl2LT65dy5dk+2rS2PXKM8QpxmLStrZuGWZxsGheW8yYHc1sntLEjum1S04acGqOXxE2BpUe91tCxF4BEEQvieIwCMId0BetvuHx8iHQywWC8686Rc1+wIa9lrn7B2F9XqN5WrJE34SRI4Pj3B8coLDxRFGQxM8ujLuLCN/3Mz6AZtJfepLu6OoZwUCa9sWOV94nxnqYzTKAqISb8r6KSuUldmKEtvNGmVdY7vdYDa9xuX5U1ycPTGPz/D86hpXC3ON24avm6zkGhM9UhaR1ho3wz8SoyJzzZP9AxNUTmA9ewVBEARBEN4dVPkyn13j+ZOveaN4h3ogcoV11PUXCIkz6OKqOFI7+Sqty3DmhTlnf8uV1n6HnsCjfeMEpUKSDpwdjn3Bn80nVLtFNuq5wA2zuRsiV1ev1ks8f/4cKVn7mpiRMr3TJH7TP50gCML3nC5Rkaw2qUfOcDREShUxuuT7dJan5n5M/uYqiDKUoEkiDTjJ0lbIwPVeo0RLsu9soJwoFCNVlbnd14iz1CYC6G584UpRZSuJeP5v5ttpSqKQuZYhrS14YYacNMx+49gcO2L3EBqHSNRpWNxBL/mz5++u7ZhD1wwReARBEL4XiMAjCDt0AV+W5Tg8PsVgNA6BXdePxjfe7TzW2IZDuWxOs0NVlji/OMf55QWXa8cpCSoD7O1NcHR0goP9AzOZz802QDagJo4xB5hxqMRxx+315qGzUqk1eemS3zz1/iFBh4Sl1XyB2dU1Li/PsVgu0NSF2bZoqy2agh4LpOY6Mi4pL7n8nDOYtGshrHwrYdVZ1OuWs5QG4wPko/0ucBQEQRAEQXgHUGxSFBtcm/jq/OwJ5tfXaMstYsWlyGEtq987kFJYWo1QcdN/J3KZNWxxq20mtXKWbi/gsrP7C2Zd50O988zHcV4FooW2qLUV1+DFuRbr1YqrrC/PT3F0TLHh/rf3QwmCIAg32BU7eJ47HODg8AgTM9/dbJao6gZZU3M/NxJyOCkgspU/1lJduwofZ9QZkjRtcoF3wNjfS809fYTBaMBrAfBjkMs84D5vsercOvwbbl6udXe59OCTEbRPJqAec+rG93FJCXaYatmuXSp4BEEQvh+IwCMIL2BFDmqoeHh8D6PxfggFQ6B1V5ykXGm2C8CaukLNlTYNv71KYkynM5yfX2EwyNgGjrJ10sw2b6Tn1IyXqnpYLDJBH5V888IA+8bbZolFWaCuSrOZ45vndVFgW2yx3qyxWa3NawUiXbMNCZmDcLZRZANQ21fIiTvhurvvpLS3obOvkcfw/tE9DCeHEGs2QRAEQRDeJWVZcfXO1cUZZtMr83zDC2VpZAMXHaQdK/aEQmi4UMf3L/QLZYCzb4NXZeArd9yOuwtv4UPo4sHeyyFE7PKCws7cD6Fp/docYOK1+WyGi+fPcXLvnk36ybJv+RcTBEEQLLtzWRJvBua+Ozk4wsHJfUTTCNV2zfPtNLb9c+leHfcqOUmjjyLteuq65zxnt2INjQVxopDnEUajGJNRxr3aSKBRPpfSDRT+uNznVzubdmoNp31V6M2BhV7q+Ym492++ZvvvgHv8cBWPIAiC8N4jAo8g3AFV5Iwm+2xPNhiMsDGBng+iXmiDq7uMzSCUKJsVlJmAryXvXddXp9gW2Gw2IdiiRYXYWbdRYEg+7PS3im3GUOw/29iGjGVZoqwr9vtQVGHT+rLxlqrIWRhKqQGkSs3ftXm9QkURHmWmoosV78zl6X01ykbKshGGkyMkWf5t/bSCIAiCIAi/EVW5YWHn+vKKk1qgG6Qum5o6ELTBrsbuzxpL1JnM6q5QueuFqHwPRCAoM71YqVdI/YLdzc3cn9tSYZTq3uEqIXd8ssndmLjw+voKlxfnODo6MHFXesdRBEEQhG+TJInZtSPNBpgcnmI8GmE9v8Z2MzPz7tqMHa1LvDRzdWUtNLmSRrW2x5vrd0PKDVl1Rl680XY/L9TQVLxt+4KM3Von8PRHldsqbvo28b09b/lGvepSJxTxeQVBEIT3HhF4BOEFgls7V9McHVvbjOL8HG1lAj2duLa6ztJM+0aGN0p7vN6jdP8pl3hHiJy/u+o84ZWVjahSp3AVP+wlH0e2qS+LPC0LQ/T/uFGSkvsvN/SlEuymJrGntZ/iQLG2iwjkK89baLloPeZvBoW+xFu50m7zmTTNMd47QDoYvoHfWRAEQRAE4fWhGGizWWM+vcZqMUNVVxzbJImJqVqr0tS1XVRTrnE1W+i4BBiOdZz1jfYLb3TgXrFOsK69JZlnR9zZCaNchQ59tifmhHe5x4+yFry+2aJbAKQeiovFHNOrC8zn9zEajTlRRxAEQXizkFNFmuV8a8/MvHffzPmboxPMrp5iMbs29+fCCjFmjq0jSp7sbNKChbsbNzjh0h2XLdV0a8UguBHhxhDiC0N7haC3Ym3deoOV6vbu/dl/xY1tevcaJW9AEAThvUYEHkHYQYfsTcUT8RinDz7A6QeP8OzykvvaqCTlPdUtqTQ3Y6cuA6cL2ax+Yj19/SFs3x3vH+KCMfjArEXQZGAri+gYsS8Lb5UJHhV07M8J3x2opyp50UY5/9/bYjzv+as4IKUeP8PJAY7uP0Y2HP1mP6cgCIIgCMK3AMVDZVFgMZthenWF9XrFKcoUvZBw4nsYFuY59RkMvXBc3BVFXf8DXnxzi2Y+DUcH2xzfWwG97jo6rK1p72Gr2ZHXolwiDhAW1twbroIossIO2e7uWLvZOI8sdq8vr3F9dY3Dw+NO4An2cIIgCMK3DVmnpc6lQrctsmyIwd4+Do6OsV5MzX35GWbXF6iKLY83WZrwWMK38NaOG8EWrV89Q89JFKKNX7FzceXfuyn0oJubh0LSnUqebuDYHV3sK7r/wfAxWzrUJaHKWCIIgvA+IwKPILzAbv7M/tEJHn74A3zx5Ve4nm9R1jV0lCB63SDJCzP9p27yf3sDXxX25wUGEnJsGlBYcAhqzy02IbtGIfZIPhf1ZfgrqcoKdaow2d/Hgw8/wdHDx4gTsWcTBEEQBOHdQRnUq9UC08tLzGdTE6+Uriontn0LFTW5JonFPq/bJti13SRSPs7qLaZFcPGZCo20u7UyzWJOq5wdj/XW4f0oRqO6667vT/c5m5ATsRVv5GI65ZN5WnshdLzaxF6z2RxXF5e4f/8hJpPJ7TGiIAiC8K1BVuhJlnFyAPe2bWpEyRh7B0c4PDrF/uERZpfnWC3nqIsVdFNw5WhVmsemQVRHaJOYe/eShZsdh8D9b8mVg/vweoHFV9OgL7VYN5CdhYJQLdpJOXfRzxd4ETYt5cRNQRAE4f1HBB5BuIX+pJqyeu4/fIwffPpDLNY1zq5nvGDQZcpgNyi7MwZ7dZD2VnFVPTabSHEGKQWAsdI4PDjEH/67P8Env/9HGE0O3/WVCoIgCILwPYeqctbLBebTK2zWKxZ8SDxRQZCxERb1PoxI9GnoM11PHhuj9Sqq+wdXVvTpPHSi8LqrwbHHDwt0mnex+TdWzfHWa/3+CVbcibkBdxQuwq7naarCJpvfVqEx32W73WB6fYXFfIrTeydIEunFIwiC8Cah3jp5lvHcv0HLfdF4Tlw3yPMMp/c/wr2HH6HebrGcX2A5vcRqOcN6NcO22LJtKPtyRHFw2QiWaVrviC9eu7EJnH6fG9ZqQC8x84Wuv66Hm0cFbUgFF5J+VY/r0ds2Ur8jCILwPUAEHkHYQd3qnb5/cIgf/fs/M4FfjPYnP8XFtW28mMQ+3fNGd8Q7wqh+tfVrJWbeLMYJV3n7378O3pPXW8HRwklbV3j0+CH+6q/+Gv/Lf/zPePD4E3Od8W94BkEQBEEQhN8esrmpqxKr5RJLs1Vlza/7/jqq10cwUr2+Oya+abztWojNOvM17W1rVV/70a5noZNkenGb8j637oXwnuvbE9NnqfKaFvBiJ/BEu7Fle2PRr7GnRNNUXKG0XCy4Lw8LPLIiJwiC8EbJ85wFGu0sM1ngIVHE3Jdjcx/OBwOo0R7Gkz2c3HuExsyXy2KDzXaFrblnF5s1qmqNxoxRldmoeieJY2TmuDHZbcaJteekESkMOG5UanXn6uGdOnwFD1feaN6H+/loFebv3UgGBIs27x+vVGf53trN232K0CMIgvD+IgKPILzAi2FPnCR48OAD7pNDfWz+x7/8Cy6nczMZb6CS+HfXH/2Oum1/tRQ2Nk2Ntq6Rmu9xfHKEv/gP/wF/9dd/i9/7gx+ZoDR1e0o4KAiCIAjCu4GykMvNBuvlCtvN2treONgmzUky3ByBghul2TotocqZ9kYgxApQxOtdTdMGBafre+CPq6Hvin36drrutFyNY15IuB+Q4qqdWEUhFAtdEFQnGtnrAfdSpAsvii3W5ntutwWGg6HYtAmCILxhUjPPT8zGd9u2DVWYJMZTQmdUFmZOnCAdjDE+ODL72/kxiTzbzQrFZmnGpzU/L8uSxSHSczJzTBKHyAKOe8TRmENiTVNBm42ra1wfOGvf2UsCID2GeszR+BbZkYh0opaP0aA2n6d1CO16v4Uh5caYoWmMuzkGCoIgCO8lIvAIwq/ByckJPvzwMZ58/TUWi6UJ+iqb8RMlPeeP24MoX26tVbdcYJcOep0Vbwoyt7124239wr7+eL5gu7PxDbv0jkcBZ56lOD06wA//4A/wh3/4I+wdnrgmwv3vIyKPIAiCIAhvH6rgoaqWzXbds8XRLMIo53XjwxZe7NL2kYhcRQ3HMC5YY2s11xNHu9hN9+zYXBo1+kXdfaPdLsKyVmsqCD4qnE8BXTPuXgn3zjG1ja2s6KNRme+43W65vxBnaYvAIwiC8EbwM1uqtqHNJnKSrRlVflp7MxJR6jpyw4J5LK1dKFm7UaJANpwgNxu0szv3YoqvvmGxpuEqT7rR0/Gq7dJsc7NLyeORHcO69QC/NkCvm8viJExKNlVxwpWlRWHGwvUabbWGrm2PH05xUF0qgXYiEYlFrZY5vCAIwvcBEXgEYQftK5hxMxCi0IhsQdbLuQnqNDITcDXbkgPASOcmAMt5Js8ZnyYgDBN//sdN4F84nXpFvNVXeF7SbFFbcUmFs3rxyG8ut4cCS/NQmeCzqhvObN3fO8DJ0T7uHR/i+PAAlQkap9Mp9vb3cLB/gCiOetcgCIIgCILwduFFt7pm4aOuGl6wim+Ln2ihy1vbuMbSsYo5mYWgrOe6qlGaTXGCy4B75LS27IcX7RRX91ibni7y8pnVnU3bjqWb6iK23u69TyvoW2I47Xog2v4JiiuKqNE3CViCIAjCG8L7czqBPfYVNCSKmPtwVZc8hpDTRW22tE6RJub+nERmbhxzgiePLUkMZZ7HcWKFGuWP4wQWqgjiilNu1IbI39vbCo2y1mu2d4/iMSly1p805lGyQJLGGAwyZGkOGinK2lxTWyDJaBmBzlmaay3M4So75qlu1LLn184WVN+2EiEIgiC8R4jAIwgv8GKWCwVGJO786osvzPZvWM5noByaPNKo2xJtbR5LxYsKbAfiFgj4aLovzLwLXFaPuQ4q6SZnkqEJFAd5htEgx8nRIU6Oj8xrOS8onJ89NcFkwo0lyZN4NBq740hQKAiCIAjC24crbqhhdNMEW5p+/ot2cY4v1IlcyFK3GmVd2izsUB2zZdud4WiEwXGKLEnN+zZOiymGiyNeJ6PXQr8c1auAvi0Zut9Yu5e7Eyqm+zZwuDsqtA2x2zveFQRBEL4teu3UWFyh+3Jdt1xJGZOQwxWZcehjw9bske3vZhv0cImM+V9jDtCa92I+jj2uHSh4TYAtz22iZawjTgxV7RCNaqzA79cNIrs/f5rGAbN/lidmzp4jzVJUTYuiKniMoOtK0iFX9URlglIV3KeOq4XCYNTycbRYtAmCIHwvEIFHEHZQt9phlEWBZ0++wddffYWLi3NsNmv2xc1SE1RRtmVbo9qu0JYmOEwzpCYQ0xTkqa6GRt+Y1Qcf9p6N2q8joSjfpLH1iwb9zjo913gTKLbaVuFQVtAoT7G3R8LNBOPhkANGChIpa5Q+U5jven15gfP9fRweHWE4Gou0IwiCIAjCu8PbrznbHLafcVUxIZFG2fehbVZ0VdXYmphms1pitVya2G3DzymZJTZxz+mJ2fVIc3UPZ1grW53j+x6QG49q3cl93+q2q8PRyjW89heo9I4drkdr3wL77mjKxonuuwG7lj2CIAjCt4pWqifwKK7KIXW+qiuu2AFyJEmKQT5AluVIzZyf+/DEKZI4ZTu3JIkRUQUPJxUofk25atFgCcJVOZHXd0Dz9DprsGrNeNQkZkyprTBEcpLPTHB9dfxxlReUuDi1MeNEzWMcjRHUO4iqUGNzrUW85T5AcFWhlHhKYxuNeVqLyCMIgvC+IwKPILwCiodWixnOnz7B2dNvsFwsuFw7+LYrduQFGXzQogBV8xQm8KLuihRs0cbe76oL2sKxgZ5px6/vj+sXICgg3bEFcQscfFSO/yKk2QB78QBjyh7igJXEnYwDSOsx3HJ5OjV+XC+XuLw8x+n1QxweHnM1jyAIgiAIwrvEprC0ob8AiyLKLtDZ8Id69ZTcn2C9WnP19Wq1YHGHml/X1K9AaQyy3Oy33y16+RhNdVa38Atr8Ak5r8D34dlJFOo38OleV9pWJNn/dUKVLMEJgiC8BTpPdtC9OWYhxr5OAjslP5Lok2YJBiNytRhgMBjwnDhNcrZOI9EnMe97546Y1gRY8InC8X1lDrjqJmJxZj3PoKs1ivXcVuM4j0/d9u07Nb8eO7s37u2jbQInTf3pkNqNfZp6AWWxXZswe1TVFrop+TitbkPigCAIgvB+IwKPILyCsiwwu77C9eVzbJdzEzDV7InL+aK1zRrlAIxLsjUvLjQ1ZdaYqIv2pUybyDZiVM5rnV1wo6jL0Iwizr6hAJEn+U1rvXL7wpD7W7nqHNv/V7uycVvibf1+25D5Q8XljTbHjFKoLMIwSjgI9MJU3VgbEC8t2YUOWhwpsJjOcHV5hXv37pug8Vga/QqCIAiC8O5QnfFN6DSo3N+aegvWWG9I2FlyMs5qtTLbEsW2YIta7TKg7SKbrwTq4iA4K9vQD6HXaOdV1mrdNfb/ULuv6fBHeNDS/FoQBOGtc/Oum5CYQxU5ka2KIUFnNBpiNB5iPB5ZS8+BFXnSNGXhJ+HHlCtCIxaF7Hwe3qZNdQK/7akT2SRRXWN2nYfKHOX65tjnbpxTtgdP5NYQfDKCXXOI2cAjmMBrHtjMdWUuSUGzJSnP6sX2UxAE4XuDCDyC8BIoMNqulyYIu8RmOYNqa2RJhLqxWZY6tnJLq+EEFXD2TMrCDb3TAPXWuqhR4Bc7kYfTdKgxYsKvU1YPxXOta/NrvXK183GPehU+XtzRrgmk9aKnjX3iXeUO99vhz5tA0pyj5iaO1CNIhcyffqX2jpWIeUYZrovliq3a5rMp9vb2kGVSxSMIgiAIwttHOQtd5UqXNSJXxUOiTI2qKrla5/r6mkUd6kVAfXaol4KNkVqo0GLaLaBpXzXj4iteTLMLaiwe3bIotrMoqHwfILVb+eMiLe2rfnrWvLubsjGfdtZvoZjINfFRIv4IgiC8EXqJi3TPpXkuCTZ0/ycL9vFkhP2DPTMHHmHIlTsDZIOMRaA0JTeMmPv08Kii7fzf9/EJ1Tt+fAl94qzgopydmxWEnCgEX4nqLN5al+jpxz4q2WnsOKVic34aP1paO3DVP9oKQlmasYhUl4kTeHSwLuVzvNUfWRAEQXibiMAjCC+gew1yNIqy5GzQ7XbDU/E8jTnThopfXB2PrbihyhxXpUOT8ihM9bXz5LWNe3nhQFsbEd0UXAVUmkBsXVWoyoqbJQ4GQxNkJnz+hAI/EoeUDpfmBR/OyqGFC1oi0FY6sqXYTugxMWIDb2ligz/lmv1wOTmc3zyUsx/RYaGhKAtMp9e4vr7C/QcPReARBEEQBOEd4oUZl+5ClchVg816yeLOfDnHarHkvokUp/n+BbSARsGQ9pY82vbq0V1TBCS0MDbIMd4bm7gr4eOs11u7MAZws21flNO6GFG56qHuX9W7zs6W16+tddnW9hi2n5DLsOb93OfUzS4+giAIwreNl9AVjxMxsjQ183DzmGdmLp6ZxwSpmffHbv4eeecNrXrHcGsB7Kph5vY05w991/xZ/P2/sYkDXuChxIDI9sjlObqy1mtE7FYZ2tYe29u9c/oA5YbSBN+LNqobN+iBRJ4iy9HUNrnhtmQFQRAE4f1DBB5BeAVNVaIstmy7RgJPGiWIE4Va06ZD1kwTAi1l7dhicCaPD9qoyWG5Lbl5Iy0+VOwFbxs5ki88vVdWNSb7+/jgg0fmPCNboUN9Himzx9Zts92b8lVDbMW229OHH11WqvXctZ/byVp1+ynsBpP9qh4693K5wOz6mr3rR+OxLDcIgiAIgvCO4M4DvJhF0U1RVthw1c4VxytkqduaWM01H+RsZsqytgkx/VhJ72Q187IY2fJkCcajCfdd2G62No5yikxn2RbZy/CCj+163btG5UShtusRBC8ouTjLx299gYfzdG5GWRJ1CYIgvGno/k79dPI8Z8ElzaxVGyVj1mY+nDQt23dSv1pr8ekKOHWv0NLNvX0i5Qv07Dh9bx0VhhFf5ql2P8vjBNmL+gofm6BpkzSbkKjp5/r2I9ZiLk1Sc532mkXgEQRB+H4gAo8g3EaYZGsU2w2KzcY2R+SATJugKUJmYiUSeWyQFaNSOnjc0nSeKnwi8oRvav78ZrNlP/j5fIblamlFIw66GhZTiNgEY7QYQcfP8xRlaY9GIVsTcj9b18zRnJt93RTq1memumt3FnFhJcFn9fi34ezkzDWTjy+fRftScG8coliEWswX3Kj46MRcn6w1CIIgCILwtnEWNd4Ch/oLrEw8dXl5aeKUGVu0KWUrpqNepQ/30+H+CC1nMtvXfba1Dn0NSMihaqDles0Le0VRmdjKxHK9zBdvlxOKc2yht7XI4R6Ltjrbizn+XI0XeoJVm3IVO1boadw+NvSU6h1BEIS3Cc3vqbdOPhywrae9j7dunOgJ8toJ98pba9q/W04U0OHO3c2pu+e6N5Z4Zw9Sh8K+LokgaD3ajyldCajiVjsxb0rVPN0n+/W2P05BBes3rvrRbdeDThAEQXivEYFHEF6gC8hIsNlsyKZjycGVbaJIco61PyMBh5Ya0jRCHVNFD1DVLVbrNRbzOQs5q+USG/NoK3ZqFNst259ZMcgJKuZ/MTVHzDVn27B440QcHy56Ww+fKfRCoqej7+/e32XHHd4tlERd6lDPP8R+msUcqi7akji15jLvOI2/pd9YEARBEATh9YjQ9cehxJnZbIari3NMp1Ou3KFwJo2Vi5vsCpwVeOxrZJHrF9n8wpv2QoyyvQyKokTTLPi1srQCj6fRrSvcUb1FPG+fg7BQZ3sC2Tf78ZitGOrbtNnnDR8DIb6zUZ8sxAmCILxp/L2cxpXRcIRBnqOsSmuj7q3NegU5fWM2uGod5WbcN+feN0We8Dl3Ptpe+Fyo/rHjTOut12k84bm7NmOZ7cHTv6j+mATV5Xd6JUq3PumzvyPuXkwQBEEQvpOIwCMIL4Es1DarDYsymkUPa4/mp+202DCgahvzbFOYfecrXM0XuLy6xsXlFS9ArFcr7uND0kgSxy6bVFmxiHzhXSBnfeITbq6oXabQTsNddNZq/Qjy9mUAvfNOZ8lmS7ttQ8doJ/CM+jEePYmsV3DTlGxPp9nsVwQeQRAEQRDeLiryLjgtNus1nl9c4NrEWRWXOpv4LLbWtaq1C2Rx51hjs5mT2IovdeNEH/uerYu2CT260aiq2gkxztbN7ceRX6t910LXplF31Tpadfa4uju277fjq3W0O7Z/3mq1s+4Gf/w3/HsKgiAIFqoMHQ6HyLOMx4LGCTuhr443yUCXF+nFnZ2ay9YapysWb3r4Khw38Kgg8PT283N+p9gob/vWdhWh1iVU9dYFVBB47CmcYZuzafdlRlK8IwiC8P1ABB5BuEE/+4Zs1Aqz1WbCz6XNkQoNetlnnSSQpuFybvKA/+rrb/Ds2RlmiwU224p9e7WOkFEptrLBXOidG9l0zc4WjbBpnJ2Fmr+mEPW5DE+4Bo5uYUDvdtoJ9AQcbiBpzk8iU0riTmQXSmwRj6voga1KYssQ/m6tE3ba3jUKgiAIgiC8RVxlDtndUtXO9fUUq/WGk2Mit8DVcMjTcqymnCctPcSRS2hxa2xcjROaUnsbtV27Ns7e5jft6X3Vja8Kgu+v6MQaXzGke1FkJ+RgR/zxr7XBSlfxwlyXpd3rzSAIgiC8UbgHT5Zy7xruidY4ezYvzHOftLarwtTdFghiv6vucWOE782zY5HGSQZxEPNV7zp2qmp8QkDrqnDcayqsFOidfb0rSKvc2AR73bptd2fxUrkjCILwXiICjyDcAU3ui22Jsii4R44KeZvgBrxUIk1WbGfPnuH58zNMry4xnU2xNq/VTc175lSRQxk6vSwdv+hAWxR17RHh9CO/dTU7XT8g/y9tjfNwp5BNKx1Ep9DUl+3j7KnSyFftxMjMY+KEpq6yxy0mcLm5tQyhNxt4v2FpzigIgiAIwruBYpuqbFjcOT8/51iLFq4oxmLDW7ZGo6iHntl4i2KrSFm7NkqwSdLUJrDUdumLrdsiW1ltBRu3mNal1bjjdNdgF9m07QUUbNh0EI/s6ps/Vm8hELsVPjv2u3jRVlcQBEF4O/BcOU1spacTc0KvNu/b0RNqOnFfh3v9zv1b98aQnrDTiTxqp5L09mvylqMI44u1WEdIWKBETJ8owHP5OOH1Cdtvzl4DC1NtI2magiAI3wNE4BGEG/S9c7k6p664OSEtF1D1C4kydV1iMV3i2dOn+OJXX+Ds2VOUxYYFlDTLMMwGoRkvZWX69Jx+IbeGCvu0rmrbfNycg7JNzaM5Txp1KowXdpRC6J3DYZ/Zt2n9Pi1iZf15+buYKJCOkZiDxmQL5zJdo0hzgOguqltgaH3w2YlJ1jdeKngEQRAEQXg3UA/D5XKB58+f4+Likq3UEuct2/oVNp/hjDZU1NguB7aCmWzcKEO7cZY1ymVRs2VuZLOhrS2bDj11dkOfXqJN6xf9fHzmAzFfFdQJPLzYp+iqXGJOWA28bXWvi8EEQRCENw95WKRZzkkAfYEH0L17vK/K1DuJj/bvqHes8MbtJ3OvRz2rtRs7AOhV/8BWnSYk4kTeItT24Ylab+lp+8yRwMN9e6ru+mhMo/UM8WkTBEF4/xGBRxBeAgdVjQ52HpSxWVUlLs/P8Pkvf4kvv/4aq9WCe9RQYMWND52NWuRMelXkminGkfN5V8GiAy5QizmW00icsMNbbBvveq9fH1hSEMrXQsGfoiobKsV2JeTO7Y0XMsiSTZElW8Re9CryXRfbXmm2rwJS4fitW6bgTdvFDivySGAoCIIgCMLbh3ohTq+ucHV5wdXTlJESxyngFtzaVrlIBl2PQloQa23MoxpaELOVzEmb2Mxn39vA2+Wo1hZcU1NrdNU8ylu3KYQ4y3U9uCHyYEef8XY9bajcUSaetAt3O02xe0gVjyAIwtuF5vdZPnBVng3apnZCT79qx1dkOkFHB8nHjgQ9y08+5kvKcyJn17FbK9rHGaz58zqbNc4ABVxFasKCjqLkU7dGQQmp223pLObcWoF2dusyjxcEQXjvEYFHEO7CVcn4eIgCp7IscP7sCT777Of46ssvsVgtWThJkhSxK4tWXpFB11uHLEK4soZeif3b1rotVrH1yyXTtciJMSSzmOCSAsxI+UaMXePdSDn/eLIf6RmtRc63PVK2Wse6wbmFBD65b/5rxaCwRoGueqcf/4XM05vewYIgCIIgCG8Bij9I4JnNp1gulqirkiuqg29NqJbpLcK55431b2PxhlNkqFo6ivl1sqP1C2i+RFqxpVvEiTr8j6/ogW2diMg1rA79FRDsekKvnf61o7uecK0+rgzxorfv7fVguNmLQRAEQXgj0H03yzLEVOFpbuR12wnzXmxxSkuYD+8KP24Q8ePCbXDZKGyfNcTc943WFShxNHK9en2FTuRs3MmBgz5ENuss4rjxhd5L0xQJ99BNeIyq65Z7BlN1Kwk6fkyxvYPEal0QBOH7gAg8gvASlGt2S0HearPC7OIc//b55/jyyy+x3ixNIBixf3vkxZS+BVuYwfuYUAfxhf1zyTLNbbRTwztHyBOFySDFwdGeCfxqE6xVXCFkgzPFgo6d97vj98q1SQfqN2v0ZeQtR3hRWGjw/Xe4Skf1F0Pu+CHEMUQQBEEQhHdEVZcm7tqiKCv3Shsqa5iw0KZswkrUxTa0wFXDxz/KxUjWwo0W8xp6n5tQu2Cnl/1iex24CM/ZqnHfw15RtA6LejrEVOGyeFMhYeZleD1nt+22IAiC8Cahe+9wNMRoPOZ5vXbif6fIh/Id+AnxztRYw7tzvvzO3TqLDxXxnw0LMQpJlnJCp/LJmpFNYOBTKuWcQLoj82eSxDqN0BhW1SjLEtuitHZs6MYTX4kkQ4ogCML7jwg8gvBSKKCKsd1s8ezJV/jmyy9wcX5uAqWamzH6uTr1tKGqGj8p95malI0T9ZskIkJvaYErdVxpDRKXrTPOI5weTPDJp5+iMZ+fPv8G08sLE7i1Lrszcp68rkLI9/jx9Js5KmXFnRCX+kzRCN6fvltz8FlKXQyrsbsJgiAIgiC8XTQvhFVlgbqp/Euu6sZmUdui5i5jpZd3HSp5vM2tT3KhWIisbOqmsQJPb/Eu8unPvrIH6EVvljZcCLp3Va9+26/4vTSCUjt/dZusxgmCILwthoMBjg6PsD+ZOEv1pqvSabtqHSLMjf3c2r3Hpmvq9ru3n1tzFU5k++mQzVqcRhiPx8HSTflsTWfv2faKb7o5u7VeI92GegVXZYWysNZsdujyoxWchWkrDm2CIAjfA0TgEYQ7UE5woYjo6uoKP//sF7h6fsYWammS8sJA1ZS3Nsrlz4Znu2YdPjDzUGUOV/Yg5qSeNI6xPx7i0UcfA9kASbtFtZhaP2DtFh1ctmjb94DvnS2cUdkyb4RMJBVe719WSEoKx9OhVzFnpko2qSAIgiAI7whaYGvqhheqQgBjV8s6gSd4znYLb76CBiGuocofmxGtXA+EmnotNp31Di+eRegqhFxAp3y/Q2e10/YKfvzWdgFY9+ar6C3I+b+9UCQIgiC8eWhMOD46xIP793E1m7F7RhgTemI9/+eFn9tu8PrWV3ds3JwRGyeRJirmCh4/cLFVm7ICDtx41/Yn91xUaitPy8o6fdRk635DwQkVPCxQta+sIBUEQRC++4jAIwh34G3PlqsVnjx5iqdPz9DWBQ73JmyxBiqrDl1xKBCLQucd3mjxwE3uqTSa7eJvnKEnuYSMTwow88EQe4cnUPkI08GYvXd9FqpLJrX0slT983A0vzjg/X55Ryf23PJ9vbVJy5mu3kv+t/4ZBUEQBEEQfitc+wNrndPaBS7dE1C0DiGOL+zZEV9U1xax1+OGP9nrs+De9sfTruqnRfhwG07WS6xxcVXI0P42eueIuiMIgvBWOdjfx6PHj7GhalGyR291GAd25trB+aJ7aYdbJ9CdSmOt2CixM2bL9TAGtS0/p7WArsfbzkdtIkHToGmcjXuwZFOhYgfuLJFLYrgp/giCIAjvJyLwCMJLoCDp+fNzPHn6FGVVICehhRosUicc5Roi8o5R5/vueuMob83msnxoQSKObE+f3bm/5uRQ5VYUSBiK0tRm5zQVZ+hwdip0WIzwQZ4KXu+u8sZZuPni8GBR4i3dnFXcTm6RK9tmwzi+ThJ4rLVbKEdXOjQZFgRBEARBeFv0bWM9tnG05njnhabXQehRXSrNjeyYrjaZKp05qgvvhL18jNW3vg17AT5RJyTguMqeXnAWznNnBKV2eycKgiAI7waySjs5PcGTJ19jvliyTRs5bWg3V2bBp+2JKG7eTKKM3V5lr6mCYEQiTmrm+6qte1YaKuzj+74pd47QU077albqLNf6y3CHt8fxn4+crTt/h9cqJxUEQRC+y4jAIwgvgQKqy8tLPDs742wZlSaoqRqH5A+2cDP/L6SbGyGT6lltdJP8ILYAYUGCS6YpS8cFc7R7ZYK22XyGb/7tFyy0XJ2fo6gb9H3fb3GFc6/fXCbgUiMrOrXdKoLSPeHJxZS2coe86GnRJHLV6J2Hryw+CIIgCILwTnCxlLVWi9zCW4NIJa5ipm+bs5PwbD+Oft10t0e3KOfjnF4Gjf2j61/o3ta9Y978yz7rnZ3jwLZ3zBtKlZOUVPdU4i1BEIR3AAkuo+EACd22m8psZNPWuGrRbowhyDaUxZ3Iv04iStwlCNysmvF5Bm5fquDJ8hy69qOSumXW3Z3Xz9f5PLpnKdobVvxY0vXcdb16qMqnfz365jgnCIIgvA+IwCMId0Clz9fXl7g4P8dyuUSWJlzVQl7tROoXGZouSLLVOT2PEICzZ3zWTMjyNPskcYxBlnVNfqks2+ywLUucX1wCP/sJmso1Fa4b3s8eQ1nBpt9Hp5f145/2Fzg0R4XtTnE4+9mbczYcNCp+rNsGtXaBYWjQqCASjyAIgiAI7xQThiRpijTNUBUVV/FEqlfeQ2FS36uNsp6dRY3vXWjzbmzFtW9sYPNZ1O4CGNBZ4nRubjvy0I1LQycG7Uo/L8ub7rff2XntNX8SQRAE4duBLM1iM7ePqaqTKmSa0szFzZakaFPXJ0d1Npw6+Jm7zVdx3nIH748KNE5EcYR0MES7bdj63SZf2s/2HUA6N45+oU/fZnQX1TsZ9/gNzXi+nd9IEARB+N1FBB5BuIPVYoHPf/5zPHv2lIUQEyGBtJyY+9RYCzMKmWiNIGI7tqgL+LT1u6V9uRePD9B015wxSzPs7+1xILlab1Cu11QMxGLOpigwnf3/7L33luPIkuZpDoAARTBERqSoLHlvT8/p08/Qr7Hz0DP/95zZPbMzfWevLBFZwQxGAIRYmAvAAQIkSIIyvl8VMyggHNrczeyzp9yujKXRxzV4HFN0Ua6z2UqTv0nZEhPJoz8nSeHYUTGsqn08HdfbSbSDJ0lNWrdaQKYsQ8JQAwAAAACOhsyadsjzBjTwfUoWoVKOlZk8OruHVLFDIy9bDIqpL6sZPVYkjHGyyDgaa3qjTGv8RURllLSMxu5U18BKydGDd8appMYBndJrRPp3KbXrbLZ/AAAA7ISQzxhX97vzz/x8WeR99PwBMci/TzyPMt9TwQVO6WAp+vg6iFMua/WayHFdORawiD0pEZrpZE9b5TOznwuWE0kpp5tKwOXzJDVaIU6ZMOrlbR7kz03etnL16NcDAMAlAgcPAC08fvlC//7v/05//9tfyXM96cCxZc2MY8fUteEBBoeNLVdYjh4dVOo4Fam2VDuA2CTjZbu58cUdes4aklk1idLXjeI4NzJdqambaevNKL/b+r9SD5jYUZOq4sOpGStItdMmkQaniuoR0gBM5LaI/HfSWTx6u7SDx7b9YAcCAAAA4GjouoZubjP5wVDZPlGY20uRcrrITB22zLSTR85jhNm0zI0ZchOmZHbVQVMJvDaJQCY424ygbREFrUVzdDssER7TnKbFwu4CAICDwv11d+BJ54uqj5vJIIJk8UKvz/kTJo7y15hG4ytyJ1NyBirrh+cz8qHyfl65qWflH/OjzCblbCGXElknJ6mme2blfEaCtEqHrByZpppJGbjheFR18AAAALhI4OABoIXZ12f63//xJ3p8/CLl1EyKs8x+SVXmS26Z5ZZdbpxxhgzX6Ml/F/m0mR6IyEzdHGnEiSLVmu3FaLGgp+c5LTh6R2r8ao32TBlz0kgUKrNGJKmSCBEmA4d0wUQ9+JAqTV4jt2YMQ1NS0dh/uhSjytyRNqvK3jEZP8bBY4uyqUGI0mkFAAAAAHBIjC3C9pQ3CGSthCR8pZfnGcWLSBXB5jho0c0DszSWZq3HvKmPz23f8kruUGsdRQAAAMeDgzk5S9SRwZXKwcMOHJH3sRfRnJI4lNmjabzI38c0HI3I84P8meQr+VAO2MxfMrnHlS4itVzSfXAZ9Sl0HV9HBiaQ/r6I2yz+qaqxNze46Qu1MJZ/d/J2B8MhjcdjFWwKAADgooGDB4AWFouIZrMZvb6+kls4OISMvGFjizNt2DBTNXZSipNYpUovcoNtkCkHjWM0ckVpWGmZNk7vfn19oSiMZIaNdOToEQWjwasm52VrpbRKGeCy4KLJ41axOpZDx5IPYf9Rqifl75NCoo0K2be0qANcWowsE2LLzwEAAAAAHAqhaxKwXcWZxxxYEwRDckej/K2gl9xWWyxeyZTjkRnV2rbJnKyQVCsjqZtHzWznjj15Kqq/q4G6zb0+yklVasKpdtWWY2orAAAAODiOO9DKHUrmnGS9HKGcNkJl8cxnTxS+zOmZJUPzZ5EfjCnIn0f+MH/v+1JGlB0+qv+s3PomyJMVOxxdY8fU8zGBllnl1i+K7E8zBGErfhJREVAqLCF2hqXZ0zSRMvDjvF0jOHgAAOBNAAcPADbS2FLmETtwwiikODeSXLc0pzJr0iwrHTicORMnbISl2huTKh11R2ijTUhHkb2uTDpYYuWIESpyqGq6KckROWChQ38q8m9aKq6UGTEmXqYHOYyOryinzVT2kcriEUUWkPmLyFIAAAAAnA6ZNKvcIthEkOf5NBoGsr6An79/eflKcbRQUrdxzLo55MiMnmodQaOSU4mGWf5VDZrJUgZZKbeTNYq66elV1nST46jItqbSxjLlG2zZtupiq/YinD4AALB/5DOFHTSuqxw8RFIa1ClF0ilLF+p5swgpXrxS9PpMr3OfnIEnn00uO4k8HgPwVAaQcAunvunHR9ELLV5eZGfdPG9Sy1HTrgialS/9p3jK6TepVAaJyQ+uaHp7R5PpNRw8AADwBoCDB4A2hK5Q2JIeXRY/5Oyc3Ah0M5XVwzVvklQaaW7+Pv+aBnq6zFFRO+zIkZq92shzUp4+lQagkmZztN58Pp3J+FFrNY0rIoFU9k0x+lCkdmc6o8dkBKWFApyWmLNSwe10cAAAAACAk0FHOQspl8tfKIeHO/Bp4g1oOBzR+HUqI6rD1xdaRCFlaSxTl+UAndCCua5TDIKZCjxGRpdo2QwyPhUzLJbWRtwqkdQdN8XRdRuLNRYzlsV/hL1yAAAAB8P3A7q+uc2fK0MZLJByX5775/o5IuXVjLKHvE0nlMUphYtXK7FTq3jofj+PEwiducPPE1n3Nv/PyZfpew55oqzVuxEVfVE1NsCy8ex4GrgDunv4SA8fP9F4PIESBwAAvAHg4AHAxrJ9OHKHjTtOsc6ShUqlrkyo06vZkSMHDVxaLDKK2VmTcJaMSud2E5LGoTQQcwNPFWLkeVxZl0cZiVzMUdfdsV4y2iZTMm2kZUdUBJDKCMoKz0xaZARpP04hU1K8tx08ReBPagWxCnIqW6h+kQatA6MQAAAAAMdA2UfKXiJZb0fZN7nl5Q+kLM5ociXrIyzCkKLXFwpfnun1dS6dPYUBRKWsLUu3yaxmI4kmRJFJYywexw7wMb87WWEPCiujp4y7tqRx9WxsW/H6yu+1/WjkeHWhBZ5bFfau1T3EwBwAABwEzt65f/hAP//jL/TbP36mTEqwZ6pmDqn4TyPd7giVgZlmRjbdPANMp1u782Ut3YxMbd4iSFPX6bHK5yo63PLlaICTFSocDGfuLMJX+cy7fXdPn3/4kR7ef5Q16wAAAFw+cPAA0ILvDej6akqBH1A4D6mM4VTGnLA0Pjgqx/VcabDFcUyJNOScvEOvHCgiUTae6ygDkTVxWSaNHUPs9DGRnGz2JcZAzByl0ys7/yqyx474FFriI7Pq71Rh0y8tZNkyKo3A+sumiCwVhUy81gDGAAMAAAAAjoCMgtYOnmJES0VTu54nZXUcMZZZO0kUyWyel5dnitjJs3iVcjo8+CWjm9OE0tzG4joFskBhxRKqumxK7Voe1FNOHbsmT5EJlInCvVOv+aNEe/XU9ihekwYPTC0AADga7Ay5//CB3v39A/3+yy8yYCAeBhR4I1l3l3Tgo+uUjnincPaL8r6emV62daPnej5Gqo1s370dAFB7TqxB6AAF+dybz2WNoPFoQh+//YG+++FHmlxN8VgBAIA3Ahw8AFQoTSDPdWgymdAoGFL08lV/a3f8RcVgYqeN8AcqQ2axIFMcUZp1KUt7yJQa6XDhbB42BqWTx8kKZ5HjeLKOj3QQJer3ajiPWq/8VpStFZlDVXeNdkBlTqnxbsuR1Lam+XN15AHGIQAAAACOQZnVUrNGrBRlxxuQx5nP/pCGowldJXfSucNOHnb4ROFL/oooXkQyM3qQT+9Y2TFm+TIyWwf1yNKIRe0F9dkx2dH1V6ZtM1EO3JnM6opFtdr4AgAAcCT4/n81vaGHj9/Qb//4C/3+68/08jwjx3XIHwy1k0d3wtnJY54VpO/7+mbPmaZGkJPVMJQIh5Zoo/K5YcUCWGRLn2xJUekk4ijPNF9DmuTPtJCil1eZbTQej+mb73+i7376J7q7eyfHJwAAALwN4OABoAU2nDiKZzieyOK9lC4KfdzMMsvYB8Odfc7i8fJ5EselWKTa+NOp13qeTCjJtYTfS114ds6owoqClB4v1/Hh1yI32BZcKNjCGHbKGMy0jrxZj4ojzVIdQ2QszQ00fc2ABJw5AAAAADgV1FiatqmyTL9M7rOlpcYZPZwZndtvfv4+yMa5+cbybRHFUUSLxYLiMKQ4WdDVeETC8ylNpQBPkbHsaDm4wihKSwdPpjN+ysxoY3uRluDRJRzN9PpVyLmVRYBaPD5CO7P2shsBAAC0ovr23P9/eP+BZt/9KJ0n868zEs9fSUzyZ0owKqXXzL9FBzoravOYmjvyns7T64wf+Y0VJGACQZU8R2Y5fLRuh3xcOPLZw187RtWTl5HEFIWvFM5fZL2565sb+vD5O/rpn/+Fvvn2W/I8SLMBAMBbAg4eAFqQtpfjytTmJHyh2exRFet1TZSnlX2tYUNuMHDldJx9kxU1c8qeemkSlp+LBUkNX5Zpy5Sjp3DOZIVmuyMNRls1RBTjBEYqRGwYDmoywYuIU92m+vYBAAAAABwDIUpbx9hMlRgW4/gR2lbiWofCIzHw1W+kahRwlnUSL2jA0rreiMLMlTaWHopTNRFLUVwy4jscxOM5npTmUQnWqVwf220it9kcrg2UplpCLjVhN8X8peFWun+yuk5bpkPA4eABAICDk2VKWWN6c0s//PE/yVvxn//0P2k+e6LfFxFNJlOp8OHmzxV+xhSPIyLrqUHKE0O6b50ZiVEh7/qOrtVTCnWUHe7iiSCy4gnh6R9kzbj8CZWwY+f1hV6e5xSGr7Iddw8P9PmHP9J3P/5EDx8+URAEZoNQxw0AAN4IcPAA0EKaKbNqen2bm1IpzedfKV685t+n5Al3eQZtz3m5kZX6+bxhXGTTMMJEbIryG6o5fsxfk7otDcHMkmUje95Mab632mzWoEGDzruwv274DQAAAADg2KiEZKN9Zr61rabS4WMcOdLRwxI5jqpn6HIBHX7PEc2DYf57IpeZOi6FVrS0FLNJtJ+FTJaOej/kyO5gIOv9yCxsParHdqEMyklSWdcnlTV++D3r8yZWJrXScDNBOKvjZ2CJAQDA4VGBAizhef/+o8wIHeT3/P/zp/9Jv//6C319+pJPsqBRMsmfBwE5riencXRqTSWIM1O9euXYoYqqhqmhWzr0taKH8fELlfkjOGBUFvONKYlTivNnyuvrC4XzZ0oWEQ3HI7p7+EjffP9H+vb7H+ndw4NsD9XWBwAA4PKBgweAFjgVmm210dVV3pl36OnLbzR7iotoTaXPLopBBzM+wNIeefef0jijOEuK6M+KO0flZ6uoThPRWYlCJap27jmitKykk5qRh8KBk/9uFmUidYyFqFO6l5JxhA43krnfJiMpK1K/RRFl6lTXBQAAAABwKLTkLDtrpCCtydyx/D2lbFtWHdTSUSyZlsOVxo3LNlOpo6YcQupjkpXZ1KRl2FI9G0vwCuGR63qUOanKfNZR2DwIJ5zc5nO1cydl9Zw4/2eR24OxdChVJdka6gmRVcMBAADAgdFZNlqKk2vj3t6/l317d+DRX/0h/f7rP+jl61zWvBmORjQaTyh/Q27e92dZNtNFr6hi2Mu3BTxlxmltCEDLZxg5dinbnj9DXsLXfJ0vFEehDCTg59Dk/Qd69+Ezffz2R/r46Ru6uprKtprlG10PPFIAAOBtAAcPACtRtXVu7u7J+eM/01//v/9FX3LDLsk77I5nvCBmMMG4cSg3uhzyA08OEEhZt8wxKTmFxVeqsqVFtKn0ubDMBym5N7ugMJtnXKOn3c1iZeuUqr4rpy5kQ2qmXymDAgAAAABwPEpLRdlEygfTTUa2lJw1GT3l6Jsw9XyItAyunkfablTKrGmJndTU0TEDZvIfRyvxcF1FNzf3HFmXkZflui45MTuFFhQ7McVxnNuPiR7As7cMAADA8TEZm6JQNnMcl27ePZA7GND05o5++etf6PGXv9H8998onM9pEb6oLB7fp4Hny7o3Hv8duOTmzwPhOrqumpDBoUbmPeXMHCfVyh2ZzPaUGaBJKiXY+D1LiS6ikMJF/ncRy+850GE4vaZ3D5/p4fN3+d9PdH17Q8NgWGwDAACAtwkcPACsgDvh3CEfjm7p5vqPFAQ+/Z/csJo9/kKLJCJKfHLZaHNLAV6ZBZMbg/5ASCMtinRB3lQbcDo6VIjc8BtojXg2ALVePBuHrLEr5T7kCIOotEciUv2Ndv4UxXtN1o7Sf+9u45XOoSbJN9ESaQoAAAAAsG/kAJkjVLRzlhVRKF3NnEIhtyKVW5VKK5Ylg3GWl5xRQ4ZQYT/pIB1TVJsThRyVdSQ482cREzkLIln/J9a1gqhxA0wtIAAAAIcmqwRYmmDP6fUdja+u6fbdAz3+8om+/Pw3+vLLP2j29Ejh6wtlYSj78Z7nSnk3lnVzHY+c/LN6DujqbjqK0qh4ZDoYVDp0koXM1knSRAYDsOwnJ3/yvH4wpMFoTJPrG7q9/0QPH76l+/fvy1o79gNRrA7yBAAAcJnAwQNAC6aDLXQ0z2A4ou//8M80Gg3pf/8//51+/fnvuTGmZTyKOaiYi7V4BwNXZuiwZi67ZBwyRp0gNzf4/HyZ49FIGmdsCHLUz/Tmhhb5NM+hSsE2AwWSQn1N6/xyNJAwvwvLlKtJuK0YQMisQYRC514XGU61ZonT4vgBAAAAANgnZlBM2jukA1gk7Sk8xg8jjOFkJtefs6wthzmj1BK2EbSs+JbZ1pZZdCYKIV17gTwwx/V/WNiXZDCPm38ZKSdPmlIVrTknnHqjAAAA7J2yT21/Z+DaNpzFE4wmdPvwkX7/7TeZzfOVnTzPXylasITaK0VRROHLi5TrVLd1Rz/DSMdhqqeFY/ruRfxnKvvlwnPJ9Twajobk+2Majq9oeHVNk5tbur27p+n0moJgKOvBGTJ7vKDYFjxIAADgLQEHDwArUYYXR9Kw0cWRO9/9+J+kUfX3P/8H/eOvf6bZ0xO9hgmNhoGUZmMyo8mujUKO6PSDAU3YQBuOZFHGIJ9+JJ07QxoMPPI46sfN/w58Oe9rbhyqhdh6vWysZUWqNxUOHjMIoSKBjINJaOeP0JGlXbe5Es8qsjapeAAAAACAvVMEt7QYI6ZegYmIrrpiuuXDFNnQpm5PsbZK2k/pJ6KihCE1yuJa0dRObh96YqCiuIVLkRNRltt5iQzkMfNbRRBhcwEAwBFYd/PN+/R+IF/D8ZSu7+4pep1T+PpMr/lrPpvR89eZlG8Lo1cpqyad+VLKI8279gmlsUzLIcHSbizlmf913IHKABoMZFDpeHxF4+mUhqMrCkY8djDK349pNBwW1XEZlQmEZwYAAAA4eABoR1QzZ1gbN15EFAScyfOf6d39A13f3NFf/vwnGbkjUqWvzgMQHHXj5wba1XRCd76ff/ZzQ21MUzbUhmMa+AOZwcORN5z2rZw2jnTWpLmRZtKyHRM9WjRKD1yIMn08FaYgZKYif1L1mzQYHaUhnFIl3pRE5XN1m0uymrEIyxEAAAAAx8DRxaPFUhZNr1jlDDORFdK4Rt5NlL8uTW+sK2G5hexCQTKC28ltP19nYfOXnK2dpkWWkMqkJkReAwDAieMP8v7+7W3+7lZ+XsQRvb6+0vz5mV5f5rSQTnyupxNTxvXXuH+fxpQsUj1eMCAnX4Y7YCk3X44LsJqHH3AQ6Fi+BoPByh64IDh3AAAAKODgAaAVoVQybPmNVEmDuO6Abu8/yIyeT5+/o7/86X/R3//6J3p5nsmOOv9+fX1H3377DX34+InGk2upncsLW0QLiqKQFotIy3PoJG2h5NJ0bUdVZkeNZVA1KrSegq1+lz6oTCf9ZEoSLou1ZjxLwokyVbtUKzFDFZklSWe+IZ3AI1RkEKR8AQAAAHAE2LnDzhH+m2XGttF5OlnpiNkaW69taVGmtqGRfbN/Mc6cMluo+E1Y7VNboZNzhCzATSKQcy3CiNLY2IMYqwMAgHOE6+h6Vz6NRxOl/pHqOm+6v2+ySzMl86GDPB2phS6oKr/OgZpw9AMAANgEOHgAWElNkoNIRd4kDg0GI7q5fUdXU9bEfUfvPn6i5y+/UhKFNBmP6e7ujt7d39Pt7Q35o7FMu+YMn+g1pDAMKIoWMtIn4YK7iZKAS3NjMM2NviRLi3o9ZjCg3iS7Xo4ZeLBHJlJZtJGXpWoIxaRq6TicKeSoaB97PMPIuWFkAQAAAACnBA+Ccf0D4dgOlTI7pupIqaOl28yypOKaqPxcFtrRy2xcUFEoQddVMFnW1SI9WW0WMnUSs3JatgkH+TZJW43rOSbRcjwPAACA08auxauTadg5w6/elg9HDwAAgA7AwQPACowDpRIZquXQknhBC46y8QZ0/+kbevf+A0XPTyTiiEZDn4ajkSyomyULihYxiSiSThxWGBmNhrIGj1xGFEvptzjJ/yYJxXFCTqp0eg3l6rPiA9f1cSqDCuXAQ2bbgZzVw5q/OnrIEa6s98MScawFT6YApGjIDILDBwAAAABHRga7uI62y4wXpXTwrMc4gkRZk3BL+8b4bCoyvlRP/il/FPo/6ZIqgnGEdFYNchsyHaRSlhfOHQAAODN6c75Uq76Vi0dHHAAAQDfg4AGgBTanWApEaAdPJgsjpsW4gnSX5J+FfrFu7uD6TkqhcQ0ezxUqKyeJpJMnixdUdPh5HuJUbuVsyYY+Jamqn8Od/EUcy8wezvhhxw9n9igJElv33YivKWdPgdEPyapa7jIFnFTqt3BcWRfI9RxKY7V8lTouTKBpdV9Y8m4AAAAAAIeEs4+Fo+rwCB0lLZqSbUrdtkrkczl0ZqbTMzpWpnajzFvV9ikynU1GkDKyyuyhWta1tNLSrFif0DK7al1Cbo838HJbz8vtvnh/tYUAAADsiXX3bfsJJGq/2GEBtkxny7MLAAAAaAEOHgBaUBq4zorInLJaTbpYkHAz6dgRrifniWUn3iVyh3kHfpBfbanKlslS7fiJlXOI1Cpc45dhRxIXYSxeqS7Am+qkHqXhK51NZIr6kvycajk2KtquDMPEyJHo1B7+jR1SrPHLDqRo8SodSjKZp6jPg2BSAAAAABwfaZM5WmLWkNW9O1tQVVeru3OobQVFnUIqnUiyfgLZWdf1OSzXj14Az+p5Ss4njRNI8QAAwMWB+zoAAID9AwcPAC2owYS6bJmWazPZMYWGWZmZk3G2DTt22P/iqGwZIZQzRUVtprL3z06cjLN7ZPYMSbk1NTCgOvhO3uH37aI4mdGX19lEaapr9KhMoSRVDh4yRRp5IEQo50/C0aMsx1YsR20LO3wGWUyu69Br/l/MTp4sa4kxAgAAAAA4PCxn5jpaoq1MiGnNeLGDVFaqzda8MZklhWvmrdT5aVmGCdaxM62zLKstPyuV5awWydqIwimypU2GEgAAgHNg+zu2WDMvngUAAAC6AgcPAG0IJdHGbpFMZ9BkOkNGvdRn6WjhDjl38LOqIZZJx4qWUDNRp+z8yTLZmc9ct+z86059ynJu2ZwojlQbBGl5NWu5ptYOldJpMsuHs4nSrBgkUJk+8lc1j24HTyMVQ0Qms4z8YCh/e8mnTKJIbjw7h1LS2r9CTQsAAAAAcGjYJnG1RNuSkyTLCom0pZKFnbw8y2RZszunXJwOADIScFrK16jDrULZZ2aBxqnj6LqIeunI5AEAAAAAAAB0BA4eAFYgSDlWMkrXTltIvhefTOdcukmkQ6UyvmA68+YbyykjY0Glw0jX3XFUa+zFClkfyIr8YXkP6U9KyhUlVAx6pJZTqNSKF2r5wqWBH8j2v7JTaBFLJ5C1IwAAAAAAjoLKqnZJG0T2L+s9KjWkKWXV5zHf7Y5Znq6jIKjmjGpfi/IVGWdRL40BAAAAAAAAvBHg4AGgBaEL526sh65l1ORctth6WX239l0ZD8rOlkwX41Wrtl1CWSGtVhborc5fGTuo/WycR2bkwK61k0p5EUG+71OWpPSSvFjtM0uHlwcAAAAAh0do6dnCCULVjJ1K9jStLkxt7CfbHZO1eFXKjJzm321J2zLrptaqYqLVNYMqdiOcPAAAAAAAAICOwMEDQAtFQV9Rc21Yne9Csq1hfi2gtvx91uwzMt8L67MZbzB1caRU2wo/S6adQGqQoJxQ6N9K/5KjHVEkBxzkd1ImxCXP98lPU4rjhawTpAYsrEwjAAAAAIADIrQ8m3BqhlLN0aOCYVTmNJnahqQDWbJMB+84nYJ32pxETTVyhF6RsQvt+onFNCZAx/q5bkAaid2Ng4sAAAAAAAAAbxY4eABYgaPr4tgFc+tDCX1RdfwI/R+VtXPW9vXtlJ1a1GgR66q/y6xpCp15IYdCXM8n308pzfJXElcXAwAAAABwBFzXlTJtoiLLlm1tka2cr+KAKe0n44AxgTRC/6CqFi7bh4UJmVVcUFS1rDLrX3u5AAAAAAAAALAeOHgAaKUscptlVsHdJhmPjKqZPDX/SZlVU35XrKXihKmu39ZxlxJraUZGoq2hCdZ7nZUjs3ayJemRrHDw2PV4MllzyHHYyTMgd7GgWJRa9xhsAAAAAMAxYBvEdZz85RbZ0SZreRvaJNlsH42wvDzya5ndHFMU6bxmq3ZiajJ3CnndcnHlP6JqJ9ZWaUvHweYCAAAAAAAAdAUOHgBacLREm9C1cZhCOoOaYkalCIh26Agpta5mMr/kyzTyIPZcVm+f36eZqYmTFe0QRXe/zLZZVvcwciSiyDTKrEEKOQih6+oYiZByG/TSHC0s57jkeh45savqAqmN33wnAgAAAADsiAw+cR3yXBWIIoSdxbOKVdV4lqct/qskPQsp+7ZYxDSfv1IS5vZhkc3j6OmzvG0ueYGvZeSyQrKtiPAxb9lOa9T+BQAAAAAAAIDNgYMHgBaUg0d13ptoHVao+mGKaU0dHFFM1DxrPzQNaFhhqZkZXNAOp6xUsZfa9flX7OBxXQ+OHQAAAAAcFQ648QYeBYFPnrdJ96VmkHWa1ryvZuLEcUKv8YISznh2qKiVo/44NBqOyo6VlSldXb5CBuMUdtdypjUAAAAAAAAAdAUOHgDaECpCUwVd6mjOig5bGetZm1HOWwwN2NrrQkVzCluvrTavnSW0CnutovjL600bpjWDB0YiRG9HUe1XT5dlRe0fxxQ07lL+BwAAAABgT4jcHvF9n8bjMY1GI0qSlBJjW2WlkySzvlPf6+zmLsZMi49FmIScfHlJmkg7y2UHjyPkajiraOB75HiO/K4odajmbl8wqWWmqW1LwuICAAAAAAAAbAYcPAC0wT16R6qsq9o3WS0C1HxVOE7013qAQYgyb6d4W+u4y2yZYnFlvR+rEWRHgErZj3ozm9pNVMqXKH21oiCwkmBT36dZqqVHyPiltEPHSLrptdc05QEAAAAADgVnyLCD5+bmhm6ub+jL05N2tpgSN1n1VWMToTa9RrvSj5XXYxxJVNqBuX3kewMa5C85V2bmVZ4hkZU2ZCmPm1lNtWw98wc2FwAAAAAAAKAjcPAA0ILqY4s1sZeGhmq5Xae3vsvsBei+faeoU2sJTUsut6FISaLKcMfa5TfL1AEAAAAAHIJgOKKPHz7Sp48f6et8TnEcbyRtVubIbO7uKZeRqXQe7YDhukCDgV9Ix6VFxrZjBQBly2ZfUxp25QMcPAAAAAAAAIBuwMEDQAvctXa1tnoRudkcGFrKsC0l+WRFDKitvpFl9hf1BZXrF3X59pY5RP0LsvxM2ruTWQMMMvqU6hGi1fZkSxuLwQYAAAAAHIcgCOjjN9/Qt99+S3/+619p9vy1xShrrrxjbK8yoVrUf6wuoDZJE95gINvl+YOipmG97E67D6oa0GOAtQUAAAAAAADYBDh4AGiB9d45GpP/ZkmqJTlS/coaHCClA4gjOIXVZ8+0q0cJvi07VTIdT2qWQamS+JBxpnodjihl08x3xfKFKJcslscl5HiD1qHPdMNqynJqer0cqQefpuV6RBGsCgAAAABwcDzXpXd3d/Th40eaTCb0PH+W36/K4ikkaBt/qNlw8t8y5zkjU8enacmCXMclf+DTcBiQk79XQTVC2omWyK18X9pQlvBbZscH6Vo8NfsOAAAAAAAAANYBBw8ALQx8n66vr8kPAgq/fpX1arrTFDu6Wr2tMrXtTSmVQIrMmyV01KgcRhBZtcBvd/USKnXgM+KyQ6mZGSMNAAAAADgijuPQaDSkm9w2u7me0u+/fykCbmxTxxJG28h86WouqTqLnL3j0TDwyR+o7J04TasrNsabqMn91jKtW7PDAQAAAAAAAKADcPAA0AJLbtw/PNBkPKbfn55UVOVGjo7l4QWZnJNlDdkwJmJTlLJsgor5TWaNzB4ilWmzrinS55MVZX5V5o61OqGq+KqBCjORRVrWBN6oDhAAAAAAQO+wKeIICjgAZ3ol7bOYY2+kvZLqbGkrw3pTu60tiKYyjfrDGTvcDt8fkMP1doz0m5VDLXT6s/w+VZnd5rcyR6hac0eUBiAAAAAAAAAAdAIOHgBaGA6HdPfuHY3H44pcmcToapRfaBmPTDlwdOfddu8IUwNHOlUaViiU80dJtGUV9RDlaMkKh0sThXRblhWfSdcQKusDCTtJp9gmUxJIOYWMREhqrWq9QwkAAAAAYJ+wbO7AH9B4NJROnnCRUBzHVPfp1F9da+qUVHOCRKacRww7dDh7Jwh8GngeaTE36dBxtMKuce6QtgmrqdVLW1Vm/IjSMQQAAAAAAAAAXYCDB4AllBdlMBjQ3f0DjScTy3lCDTpr3XQ1bCdKyXI9Hh4ASFnmI0nlQAFHiTZObs+po07N4MPWSh/GSZVuIkcHAAAAALB/2FniuA75A4+uJiMa5ebKy2tIUeHkyZbNtBrdpNuap2Lny4Cl2fwhDfwgb4tXOG5k25zS2cNvkk5bVdbdgVsHAAAAAAAAsClw8ADQSEau69LN7S1Nr2/kQIL8Vjt5jDOl0H63RhJEuYjq+ID28Mjo0qbITO384Vo/YRRSGr3m6xVS2931tARIW0RnbSSjqNljFey1M3fMFyZjR2iNNrktKS1tE0YcAAAAAHBMlIyto2RqBUvp5vaRG5Dv+/T88kqLRVwInXHeTKrtnCKT2qpnqD5XJXTVnLZJVRbLkeacI2iQ22Oc4c21gAaen3/nFqlDZca00bc1iTlZe/JOVjp3ZFCPfg+7CwAAAAAAANAVOHgAqJHp7j3/Ox4P6fZ6StPJRBb3ZY33etc/q/XCi4K5pB0lecfekXodOrvGUkszn5l86XIdUZrS1+c5RfPfyR+4NB6O6OoqX38w1Aof1SwdNXggrHEI29uktErkOkU5bCH0b9YnNU3K2TuWfj2phvKgBsYaAAAAAHA0tPSZlELL7RLPdWg09GjgueR6Hr2+hrSIY0pNoAqVsrmqFmGxmApFlnblG9I1ebRNmNtMnuNRMFTycOzk4UAgttv4d7adHM6ANssS2sljm2SFRG/V2yOdO6TtNCPVBgAAAAAAAAAdgYMHgCZUmg15nMUzvaLrqyk9hyElaVpxoDQFZK5QWC9/LwYSsoqnxmTULJKYXl9fiVKPgoFfFV7LlnTeqsuuN6aLXpvO2EktjfkSJ/8Pgw0AAAAAOC5s/jiizHZhJ4/nubImzsD1KFxEFEWxtmdIm1kq2GabUBXb8cMOnaEfSOeONxjomjs6SMYhUjFAm4jkLk9b1t+B3QUAAAAAAADoBhw8ANSoyHPkb4ajEY0nY5ovFioqlPRggV2QJzODAJkUBqnT6AjKlqfJdAM4IlRGqTou+YEvI1OXZNh22cjamkupuVRFmC5Ng4EGAAAAABwbnVVcOEFUJg8H5Hi57eQtHBp4CSUJv1IdmCM2NGOUJVi3hYQO/GFHj8kk2oRqvURlO9YDdES+DcYGBAAAAAAAAIAuwMEDQB2po65V3PM/XH8nCHw5cKDkPnRtm7Q5SlPoZWhdtLIOj62p1rpqy9lCRu/dkwMKRlNeSAEQ+WPhVHIs2ZFSMk5ISRHhpCTyWUSqByuMVJsZX8hS6bgql6B/F1R9AQAAAAAcDSXN5jpe4WQxdQ1ddoxo6TbfS2mxWNAizqSDh+XTOKMn1bZZYZ7Z0TxC20+ZccSIQtKt0NZdosyvzopAn8pPDbOYNijjsMznVm0QjtoWIaXfykXBDAMAAAAAAAC0AQcPABVMHk3ZsXbzzvZw4NE4GFCUVAvltne4SwfKVqsnM2DhksODGHlHv6yNoyYUosMKtHNm5cDAujZusx0AAAAAAD1jMlwcx61lubBzh8gXrs7ocWiQpJTmdhtn8yzy93GmgnNS4+QpHC2KrAh8Kb8vahIWtQnV3zRLyRUO9YZerzB1huxGIZsHAAAAAAAAsAI4eABoINO5MvJfzuLxHBqPAnIX+S88glBopJfT23M3uVSylb8vR4eyc2cwGMhBDBlJmqWVrCGRlbk6me1PMv+Isl1l5s5ym6oJRuWW6BwmRI0CAAAA4IhU7SbO0nFc4+CxqxQqm82VmTzs5FGOmjRxlIMnJUrSJH9l8iV/S3VGDVtahQ/HkTaXXG4m9HdZWW9H/2tsxZq473LTLbusTbM30zad53qyphBsLwAAAAAAAEBX4OABoILQ/+tOvC6KwwMFLNXmDBxKySkiOlNLTk12zrNyECLLTKWerHCWlDRXuZEuJdPJz9fncxFfzt7JlDRcEa2a1ZYnByKE7eGpeH2kPyqzfq5l5dSTdEyRXx5i4IESF9GjAAAAADgyMrvZze0jL5ABMGmaWFk4JgNGBeK4jq5446lsnvx/itN8HunsSfJXVmRHyymtOot6cYXzh/+yXK508li23sbtL/6Kwu6TziTOCHI5mGhEwyAo7T2BQBsAAAAAAADAauDgAWAJUXvLBX05o4ZULZz8tYgTOVBgF8cts2SWs3MyWt1BF9ZfOZSQZuR5qvYPO5eKwYtK9Kf5UObcsGxbVjh6lFOn+sZq8FpUJCzX93EcDC8AAAAA4PDY7hR2fPhBQFfTKfm/DWgRRZSm7BxZNmxK28WRdW28fBIvU7JtaepQIjN4tN2ls3nszGZV8tDUylEZPK6sjbOlbm19Nl4JZxPlNiU7jcajMb27v6fpzQ3sLgAAAAAAAEBn4OABYAXs4BgMXPI9j16IhwgyGWHJGS0JDxDwRDJTJtW/ljIhpH9jeY9KAswKOXUzqMDRqQFnDfllFKfUZDeya6JcpgokFeV0qVkOFwjW2UOZKAYSzHpahyey2hSCoP8OAAAAgKPDts5oNKa7d/f0+PgLffn1V0riWNpmRtLWqKEZ20iGw2g7xmPJNc7syVTwTGpq7ujgmoptpDN45CJ1oA3XZSySeCqJPE1SbZkKsGlVcOP6QDHFcUSD3M7kbfrw6RNNr69r9YUAAAAAAAAAoB04eABYAXewh8MRjcYTms2+yg6+IzN6WLZMDQxwoV329PB3IlWDCZko1dm1skfhI6nn+BglNdn/l1GoLl1dTch3ElmDhyXa7I6+GWQotOBlUV5VL0hKxkm3U+mcEXZxYLsRWbOLRxRtVrIh2VKLAQAAAAAOQ1n5RgmbjcZjevfwnr48/kLzrzMKw4jieEG+7+mAFlEmVFup1tK+4d8cXW+Hs3IKNbZsyTcj/2jZXJPlo7KbjcBaab8pKywrTSudAU56PZnWyrUDbNIkoSRZSFtrNBrR+/fv6T7frlFudwIAAAAAAABAV+DgAWAF3IFnB88w73izA4cdMKpjr5wlPDCgJD3YyZPITjw7fRw378B7rs66We8gKcYf2IGUzxwEAQ1Eki/HITOYYE9cDi3o9/nvqR6cWFHqdzX1mTK1rd5gQC5vEAAAAADAkeHgl+vbO7p/+EBfHn+j6PVniqIot1U88ryBqsFTM2ps20gUX7AGLenMaiHfGous9AtlOkYmI9t7s23YiwzIyReTpLGSl0sS2ea7+3t6/+kTXV/fSGleAAAAAAAAAOgKHDwArIA78J7v0yB/CZ3LwrroMmJT/8My6TKTRzp5UiX5IbNoBtLp4pCrgjhdxxowKGM/7To+KgaUdOZMVkm6UdOsqKVjpNXsUQyTyGN8TGnDfNbnzGw0rz/hDCKPJuOx/AsAAAAAcHiq7hQOhOHAm9t3D3Sfv17mz/T8dUaLxaty1AhRGk+FHWTsq6YlaiU1x5K7tdatAnmETsix3ESZNq6EXSNILSu15G7lVFmZNcROnThaSHk2rrd4e3NLnz59Q/f3D7K+EAAAAAAAAABsAkZtAVhF3lPnSNHBwC8k1EgPHsiKO5mQxX1JS3MoXfaEMq7Pk3fco9iR9XRcb5B/PyDPdaVMh2Pq6GhtD3vQwVTJMXIgjtGP1z8WVXTMKIKcuRzIaFFeq/h0hF6+8eioAY3S7ZSmSf6KaeyP6er6BgMOAAAAADgZuGbN9c0tPXz6huYvc0rj3OaKQlpEr9LGYbuNOJOnsK3sEBsLy/ZSkrf8qeb+KRw4RhrXchSJ6nTF35otZiy5RLYzUs6d3CZk587nb7+jz58/y+wd13GqpX0AAAAAAAAAYA1w8ACwBt8f0mg4loMJUbSQjhvXc3WEKHfu8/eyt5/Kz7Jgb5pSIrNguC5OnH8Z5/Pl87LUWd55lw6i/L2qr+PoAr5qfUUWzUZsJcpmzWryh5QMHUeXsgNofDWh29t3cPAAAAAA4GRgO4pr8dx/+ETxYiEzZH775e/08vpKYfgqzRqPBrKuIdtZmRDtETAW9czpbVF+IqGdQSktOGtnEdNiEVGcLshzOHPnjj5/9z199+NPdP/+Y25vDnZfMQAAALADd9fXNJ/NKOIP/pSy8OnYTQJHZtdzAufUeXI3mdB8PlfHzcIf31L4/HiUNoHVwMEDwBoGQUDT21uZyfIahpREC3JZl00OGlCplZ6yM0dHfzpcuNcpsm3SNKIs79AvSOjBA4dE3rl3vPwlVK0eVfiXo00TJeWhpeBWU5T+bZ5WJ/msJquMebADi51RnuvRNN/mm9s7KSECAAAAAHAS6BqBnPVCsn6hyM0yh3755R80f55LJw9nI/vBILfXBoWdpWemUrtN/WNkczuumorJ7XSbzHqRqtHIWd4xZ+2EEcXSvkooGPh0fXND33z7PX33w0/08ZvPNJpcFcsRfXmZAACgR3iQNgpnNK+P9tXBAO5JUjl+/pimgU9PTxikBQAscz0JaLb2Zg9ODYzaArAG3/fp7t093X/4Rmq8v768UpZwJo5b6YCzc8Y13pRMdeozrYLmCOWCYZdPqqM5sySlJFlQIhxV2Je13wsRkKRYfv9SHdYAhslCIlNIOG9TvJBSJ/5oRFfXdzSZXskIWAAAAACAU4FtF84w5kAUdvAIzozO7ZVf//43GXHI2TIsN+t5Cym3K6Sjx6GqVWV5ZEjJtMllVwsg6hUWxXVUTZ/M9u+oejxF6R927HDWTm5TLXS9HRboHQ6Hsr3s1Pn2+x/pw6dPNJlMZD3HcsPg3AEAnDHRTN4j/fGUwmc4egAA4JzgzJ0Qzp2zBA4eANbABuqUNdLzjvjL84z+/uc/URxFcpDA8410mc7c0XJrPAYgJdz0uEEmNdVVTZ1Uyril0pnC0Z2ysC9Pm8q1yZccqNjrRlFZt0dtpByMWOTbFcchBf6Qbu7eS8cWD0YIDDYAAAAA4MSQTh7fp+vbd9IGcz2P/IFPv/72C82/znK7JpS2TZYsyHF96QCSmdMskStlck2gi7K7jLlj2z1FXR45gc6ZFkVhniJAhrNzkjSWGTuJdO6kMouIPUHBIKDR1SS3J9/Rw8MH+vT5Mz18+Ejj8VjZiwAAcGFE8xkFkztI+QAAwBmRW7ClLBsyMs8KOHgA6IAfDOnDN5/p9YUzeL7S48+/SLkNHijwPCWxVoni5Bo70sEjtHhaJov+shNFCC3fJh0/qRpUEGpoIRNqSmdti5oGA4yk2wqJEVH+UfV21PQ8AMFRpnEU0sAb0MOHD/TdDz/S/cN7aMIDAAAA4KThOonX19dSpo0l0EZXU/r98VeaPX2h1/mztG/C6FXJ4XKAjjsgb+CR42qZXJKau8XyUsuUyqwiiRyYY+y6YqJEOXeixULWA4o5g1vae3lbchvKH45onLfn7t0D3T2o4Jmbu3c0Gg7h3AEAnCk+TafjJYmves2GKH9/fX0HKTAAADgDWMoxic0dPL/PB1DyOSfg4AGgI+PxhD58+o6en54oeg3p9y9faPGSkTsekTPwZT9faEeOMNk7pKJA1eBBJqNLi2o5GTt8KiMIcuCBfS4iyyrfNWNpyHdC6EGKjLQnSS6Cv+MBicXiRQ6M3N490Dff/0Q//OGPdHt7S30LxAEAAAAA9M1gwAOO1zKDZ3h1RdObO3p6/I1+f/yZnn7/QvP519zeSaSE7iKNpEyu0A4f/uvorB5Hf1fAWdfKYKJEOnhSGSCTcc1E0spt+TKTNJV/HQ7UGQwoGA5pMuVahu/o5t19bl+9o+ubWxqNxzLrCNYVAODSeHx+lgOEZAqq5/+GyfjIrQIAALAxPtwF5waOGAAd4c4/d8w///gHiqIw780nNH/+SuHrC3l5p9/NO/PswFE66pnWZs/IrqyjknuMpgdn7CjZNs7qUQ4XNa36rseuf1a6adJM6KyhjNJ4ITORotA4d97R93/4J/opf93f35PneVStIAwAAAAAcJq4ricdKF5uk40nV7nddkNXtzc0+fVXmv3+SK8vL7nN8yql29iWYzm1TAfTSMeOdvA42u6RYTEq3VnFx5Cy0VQcjpLnddj2c1wKgoA8f5C/RuT7QxpPp3R9e5vbVvfSfhxrx46jM4VgXQEALpHHpye6DkR+j10/LU83W5quOTuIYefR3DiPtHRQPWuI5+f77bMlDddlmpXrqjRvWbKIp43CGamyFeuXXW5387Sb7pd1LC0vmuef59XxhhVSTI37wh/TNPDXtqfvbWlqW7nv7eblz12a0xf9A382coGN51FtOWb6u0lQLKOJplpTfZ8Pq7a9y3aM3WRpusblWdtq76+16zZ0PCf6mH+T82qT470NbW1pOpbbnE+rtmGXfbh2O5buE2qb/Ibzad3+3OR+una793TPvwTg4AFgAwZ+QPcPH2XGCzs//vGXP9PvXx5pEb4S59443oBS11OSG6U8O2V2ok1WzbqR9Xb0TdNEkaZWZk9l1i3aLMcttIPHZBJxhCnr0cdSmz6UbeABiO9//AP94Q//RB8+fJA69uUCZOu2WDsAAAAAwOFgW4ezebzcJgtyu204GksHy9enGb08f5XBOVyf51kG6cxpsYhkbUQVDCOU4G2mpdi0zSa/N/aaI7TUmyDXcWWATxAMaZSvZzS5ko6lYHRFw/Ekfz+hq/zFzh/H1Pyh7ew5AAC4FFYPckY0m0UUTK4bBzptmgdWI5rPy/m7TNNtuWbWmbyX2wOY7NTibZpLr1ZEMQUtM6sBy7BQQPLItRSQ+tovfXKdt2nW1CY5+Bu3SvAdYlta2yab92V5MLmFtrbKQet49VK41pQQQWXwuK/zYVPWOQ/6ovX60OfEZHLX0aG1+fx9nFd97adV55+5x4hgUjhctj2fGte94zHok3X7c9P76Sr2dc+/FODgAWBDguGIPnzzXd55H+evCXl/+g/68vizdPIk0YL84ZCEH8iBAJnFk/9jNNazmnNHSYOYT5mujaNU2UwGUKZr69QHA7Ji0GE1ZjBC6HawTvwiVJGrrDEyCgK6urmlT9/9RD/90z/Te9u5owXl4NoBAAAAwHmgbCvZYfR9GZDDzpfp9Q29vrxS+DKn+fNz/prlnb3n/Ls5xezkSVRWNdclZPm1JLeX0iSVdpDrOLltNCDXdWW2juM68r038GkgnTsjGrFDJ1/PMO+UB0OVrcMZRS7XalxqIQAAXCayhkPxyV8acFo9KFrCA53B5K590C+a0Wzl/CEFazKJeJq6g2LlYGRl3i/V9rlBvrWRdCpEcdJeeygJqRzPd4tpetsvfcL7eGWTIpqFy86LQ2xL13Wsb8SMvuy8mIjmsVc95ludD9tlXqgm9LEd3daz6rpTA+nUvr07zN/LedXTfurt/Guk4Xyq/LzjMeiTNftz6/tpy7r2cc+/JODgAWADjHTacDgi78MnJcExmdJf/vT/0s9//zOF8xeKXudS+ow79cK86hGbxjkjlt0ndu5O2wBAdS5Ti8dy+IjCVaS14jM5eMFSJPxK8hc7e1gb/iHfDnZYffj0md6/f08D36+tDcMQAAAAADgPjB1lrBfOnGFnC9s3w+GYkul1bgtFFIahlNl9ZdtNOnhUfZ4kiaWTJ1nkr/wvL1A5cwYyAIbtO8fLP+ffcaaQHwzzVyDfD/Jp2KHE0y1bd7CnAABvgCSsyGVVM1QmeX/ZKuDdJKdkSetwtPvqwbiq7E5VBijSA32rp7FrBMn22YODNfmgugxRlLfTtK8iTRfl/W2v3qfWu8cqYB7ondP/fqnyFGbVtm8q41TfD3bEfhRWsgX2vS1yfs56sU+ylu3ZZBC+TRprZTtsGajaMd/ufNho9Y20Scb1zZIEV0USi6+r9qylbebv+7za5ng3t4Xazz92blif+ZxYt9y286mJ+jZsegzqdL1PNJ1PjefdDvfTdvq9518acPAA0JlMZ9uooQPPcWXNmhFLbwzzzv1oRF9+/hs9P32hRbSgeBHLaE/PlyMDyg0jlMSHEQFZXoMSeDeJPvZUyo1Tnae+DHYYZaqIj9KITzMZgRovWIotv+Hlf3kujjK9ubun+4+f6OOn7+l9/nd6NSl04cuttDOMAAAAAABOmzazhb9npwy/WDJtOJqowJdFbrPFi9xmSqXtlPDf/CXlbI10G9fm4Swel/9y8I4r33vyrycdQDxNu8kEYwoAcPnUB9T9cVAZrMt7pWvrgDw+P0sHQsTLWTXI2bAMI40VFXVElgcd69OQlW+UxGXNhrZ55XYWUenVQVSX27pClqsqx1Xum173S680D6Q/PoeVfRBTOWB6iG1JrKyXdTU81rN9PaDKdtT2A+N6Y/Kjuczj2eR82I7+6hqtXk3z/lb7YkJUOFhaspa2nL+/82r3/WTfJ1a1hx0mm7DufCrY9Rj0Svv+3PV+uryq/u/5lwYcPAB0xu6cmwwcQcNgSB8/fy8lOX65uaVff/4bPX35Qq/5DZZ13aOXFzkty3lw8V1HDwSUWTak9d6LxZIwSTn6C+NsURlEpIr/ank3KeGW6b+Uyv8ynaXDTiZZQDhNZFvZETXMb3r37z/Ttz/8QO8/fMxvyNdyoGPV1gIAAAAAXBJSds33ZXaPdO7wl5mpv0PlZ1I2llK8LevvyNfxmg8AAEdE1boQqyIB/Vp0OUu3mWwFXXehy3paBzlb8SxprO7TVAbbreyaJsqB+9o63IDGfkRqfLlhcLUmz2bWe5j9sgWrnA6FM6vkENtSWQcPLu+a9rKzY6U8l5YGjjmoRO+mJmmo0lHl09g79nb0gLW98sIINnRCtszf63m1436q3yd2Pv+WWHE+daG2D/fuCG7Zn73cTzuz3T3/EoGDB4CtMA+VlNjdwg6Shw/fSOm22/sP+U3uib789gv9/usv9Dz7QouXFyn9EYc8fagK9TouZcIhN3/xZ44MdfL3XC8nf6cGFkxBHum8EXJ9PNaQmgGITEWYFp9ZUkRKi6jpuMYOL3cwGtJoekvT2zu6vnugh4cPdP/+PU3Gl5ueCAAAAACwDmllWRnM21CXhQMAgLdMW8HsNfXFW9hwkLNLlfqmaRJrPesGgSvzJ1WZtkmgR/SXB1fb5LgOsl96pm0vH2Jbyt14WKfGumLydSrnQ10O0HZa+F6n0/bUMbJ0hmTDU3TV/CdzjWxyn1jDpudTF+r78Gj0cD/tzLb3/AsEDh4AtiQr6uiozxzVOb25pavpDb17v6Cnhw/0+Ouv9PTbL/Ty9ZGen2f08vyVFmEoM2soiykTGcVCS34YiY98OakQOlqUHT9lPR1V+Jek44bYiZPfONmpk6aZ/E7KsuXzcKbQYDShIBjRIH8FV9d0c3NPdw8P+d8bGg5V4d/K9ljvT+CRAAAAAACwd/qojgO7CQAAmGrtgwqbjvYeEb/DKFlbpoJbRIpXZbnsiPaKdN0Z7Ze1HGJbDry/qnVNNsetZA5Ybefg38K/4x4/+6YvGjK7dp7/RK+RLveJOrueT53Y9Rj0zC73U7AZcPAAsCVNqaGyZo7Dsm0BefcPNJ1e0evH99Kx8/jbI3357Td6mX/NH+ahLPC7WISULhb5M2tBWbygRf5XGF0QPeLgOkoORCXpZMUogkrsccjxVBYQCZdEfmf0B8PcsJ7Q1d093d7f09X0Whb/HQYjVQRYp//WFUExOAEAAACAtwbsHwAA2JRq3YWy9k7E5R9oMrlrdvKYuXcocH7ytMlyWXJcXkv+yyXtl0NsyzYD7JvQR4YF10XhjAo1eF2eD0VNmTXyVaDKOV8j+8jYAcAGDh4AdmJ5WED6YESmCvmOJjTKX9e372hyc0+3758pjl4o0QV9X1+eac6ZPV9ntIheKZYZOZnMzpEZOqYGj5RfU84dx8uX63EtnwG5gwEN2JnkD8nn13BEQf6XM3fGV1d0zdk6NQ84L5ELCLMzSjqPAAAAAAAAAACALXh6DiuFstnJs0pm59RrIHRpXykTVh1SMwW95zVZri5yXKe+XzbhENuyz3VwxlVU1wVrKPLeJSPDLdMT5PlQlWc7gdo5fbKdllrn+U/pGtmkLX2eT2vZ9Rj0zC73U7AZ2HsA9EpGTTXfXMfNjdwpTa+uCmk3llaL8gf9169faf51Rq+LiNIk5gI7stgvO3gSXWMniRM5n+MK6dzxBz6JAcusDWiQGwVc+2c0HtHQZ8ePknmTdX0as4wy8uDXAQAAAAAAAADQA24wpTHNaK6dPLPQqzp5bK9GtFxw/uhs0r6KZFSDvJYbVGS5KvJsdTmuU98vm3CIbdm1XkdXLAk18sc0Dfzt11M5HyIKKKa5dT5cCtJxZX3eNDGpdf5Tuka2bUuf59MK7HsNc7TksD7vp6AzcPAA0CvtnhMj31bAGT4Dn4LhiG5u7yjWTh0mU3psMoOH6+ukXHMn/8zzs7PIcdiJ4+R/HfmXM3m8zvWBhW4mvDwAAAAAAAAAAHZDZq5cX1MczVT0eTSnmSVFZop/R4UDKGhZ0nGoty9M2tuXxGWEfVPAeWVZUUiRR61yXKe+XzbhUNtSJsTMKfT2X69j1xo51fMhJiPWxwP9waEH4PfoIEmSsHBcbZOZ1Db/KV0jfbRlnzWXkkIKko6aHdbn/RR0B7sPgCPj5kYevw77mIJzBwAAAAAAAABAPyh5sgmRkRiKZhRMrouaGa43Jj8qfxMioPF43FivR9X1odbf94Hdvmiety+4rkgoSZmlcFYOQq+on2LLcrFknZq8ecD14PtFOkbKdktZqNilMNy9tsm+t0UOHOfzmSLy0fxLfo7d5edYdf5SMnDbDSn3D58L9XUsnwtrFlfsl8g0fa8D/XWK07HBKdGHLFh1f/s03jAzad38p3TvWGpLMGnMyJHtiD35m9vn+RQtzy/Xt+Mx6Js+76egG3DwAAAAAAAAAAAAAICd4KLyXIMmmpsB+HIwUhact35Tzo9Iyos3s//sDJul9smB5PbASH88bh+gt2S5iulbBlwPsV+WHSO1bfOnGy+zcT0H2BY337djPyoGhtnJs+o4bUM1A6GHdbB6S+FkYXzy6DCD2dW6ULT2vF5Jh3n9cdDuWNly/lO6d8i2WOeGzFbMX41t0SkpfZ9P6+ZfeQwORK/3U9AJOHgAAAAAAAAAAAAAwM48Poc6it44E+Y0mdzJAcen2m+nhmxfh+wPf3y7FEFvYxwq5YC0v1KO6xD7xW1wOu2DfW+LyRSLo1VZJz750qESkXKmbA7XlfKN5GDLOqZjj8IO2S91BxsP/B8yWeFx3XnNdWG8ePdj5k+LjL2+5z+le8dTmG2cJdbn+bSSXY9Bj/R1PwXdgIMHAAAAAAAAAAAAAPRCdWBPRdubTB7+jWkfrPVpOj1eNDcP3rJ80HzWMBjrTysyQ6twySscKhxRv2579r1f2Mkgl7804Nq/nNPet+X5WS2/YfDYH6sBbulg22GkvH1/lQPSUpKwI/Ye9r1lSa99I50SS8fDL6TMOMtnHbxvx/mGLF8bfidJtF3nP6V7h7lPNEurLW9Pb+dTfg+69ZIGWb3j3jfb6Ot+CtYDBw8AAAAAAAAAAAAAaMQMTm4CD+yt/F0P1vbZhkNOs3YZ2gmxKZvul42Xv+K4dN3ux45tPOa22NjZMpse25X7a4NjnMTdsrm6stU1ueJ4tB3TXa+FPq6lOpucV/tY/y7L7uN82vbesna5e7o3bnsMTul+fg7AwQMAAAAAAAAAAAAAADh7OGMgnJdyaMeGMzPCwr+zPpsLAAA25fh3OgAAAAAAAAAAAAAAANiBuhyU77lHd6gkFOv29C+HBwAADBw8AAAAAAAAAAAAAACAk6d7gXuWQzuuQ6WeTXTk5gAALhQ4eAAAAAAAAAAAAAAAABfCiRSdT8KTyiYCAFwmcPAAAAAAAAAAAAAAAABOHtfziaL2FB5/fEvh8/EdKZy9E8WFe+fo2UQAgMsFDh4AAAAAAAAAAAAAAMDJ8/gcHrsJnXh8ejp2E8AFgPMIdAEOHgAAAAAAAAAAAAAAAAAAgDMDDh4AAAAAAAAAAAAAAAAAAIAzAw4eAAAAAAAAAAAAAAAAAACAMwMOHgAAAAAAAAAAAAAAAAAAgDMDDh4AAAAAAAAAAAAAAAAAAIAzAw4eAAAAAAAAAAAAAAAAAACAMwMOHgAAAAAAsHfurq9pPptRxB/8KWXh07GbtDGXsA3H4noS0Gwu9xz541sKnx+P3CIALofrQNAs0h/8MU0Dn56ecI2Bw4PnZDe2eSZi3wIAAGgDDh4AAAAAgCNwN5nQfD6nckxumnfw2zvr3LGPwhnJ8YAVA3hdpwMl2GdvFxz70wLHY3PueKC4eJBUB30rzxnsT7ADuDYPw1u8ZnFuHWYf7PPceovn7SWA43ZZwMEDAAAAAHAEEooL5w4TxQldX9/BsAYAANAJGdGvswDU4Ix73AYBAAAAAICDAwcPAAAAAMCB4UG5JI6qX0ZzCj3/OA0CAABwdiShlmsin8YeIm8BAAAAAN4icPAAAAAAAByaJCHj3/F9nyiK5CAdZ/EAAAAA62BplbCQZgvouaGGx+Pz82EbBQDYCVyzYF/s89zCeXue4LhdFnDwAAAAAAAcmFKezSfPC/K/Eft48j8hZNoAAACsJYnnxXME0mwAAAAAAG8XOHgAAAAAAA5IRZ7N98h1eWBOZfGwoydMxkvzXAeiLKLNRPP885yEEOV3/pSmNOs0nSnCzcW5v8xrUnEW/nhK4fNT6++t7VNz03g8bowqN8j6EbNZpRbRoYt8dt23duFym122oW2/Tafjgzv5+jgXKkWCK/PeUrCn9Vf2vz5OXY/Jtse+cfkt065rp72/eD+FK66Xvmhtf+2arbZv/fVc7s/l5XRZ3y7X4ibXUuOxsAsNN7RNztdhmkNRz95pu180beuq307hngxODzwnt2ObZ+Kqa3bdurrMZz9rVz1zdr6n7vk5vAmb2qh9PuP3sQ/6tJf6aP++l11fT9s1NaZ5p3P7mBzK/vLdpJPNOW6YrrGtJ3Lczvl5cAjg4AEAAAAAOCS2PJvnSoOUB+t8OqxMmzS263WAakTzWd7BDFo7Ftd5J3PW2smMZPFvEUyk4V+PL2+dV3Zs47PIZNp2G1Z3ziOa5b2XYHLdybnWB/s+F6L5l4bObL/rL9rR2Pmj4phMJnc7Dci3Ll+uYyYHZLoMLKwboNkXK9tfu2afnp5kO+fa+RyvcNPxMSwdDuy43nx929DHtdTcRtU2M2+XaQ6JnQU69vrJ3rmEezI4PS7lObkpuzwTj0kv99QTuZdsYqOa9vT1jN/XPujTXlrFPo/htss+12vKcGj7qzJNDzbnMY/buT8PDgUcPAAAAAAAB6Qiz2bcHrk17hVJPKcm05Z3OmJvqU2rO87rFjlb0clR65yF63I+jsyW29B1v3EHPZjcnVgE4h7OhR7WX/6cH5N1889p6+trdefcWkveYV157PJ2fjnCSIQ8Tpuu1w0qzufWfZeEVI4vqMGyrda3Ab1cS2vOmWgeUpAf92jFaniaQ96zl7NAe1joJdyTwenxJp+Th3wm9ktv99QTuJdscwz6fMYffx+ssZdWzrrH9u/5nnCqHNr+YjuhoA+b84jH7dyfB4cEDh4AAAAAgAPRNjD3+PQkDdg2mbanMKumt69Ih+86Ha9zZVttOaIopsTzK7+FtrHdsh7ZWV61krocgB2hFYU7Z1t0YZN928gG21Ddby1SJ9Z+5yjNQwwcH+RcWNFB22X9TdTlSarSWnx9qU7oRteVLYklV7IsZWHLT0T5+tYdu64SiH1QufesWHf9mpX3JuPgWLHvy2X7xOVgtlnfxsejt2tplaScro+2Zpomac19Uu5at9/7wwnck8Hpgedkd/p4Jh6D3vd7x2O+87m1dlval2k/f/bxjN/HPujbXlrJPp8Hm9wTOEPlDK8pw6Htrzaa1ltxBHXhwMft3J8HhwYOHgAAAACAQ9Egz2Zwc7Ps0DJtq3h8fpaGezQ38gDlAGZZ3JtWapJzp9VQ7UQ0G+mPz6EVQVld5+mx+TYU2Vsr9lllv+/aOe+JledCkZFGO+vkb7P+Ci3rV/NPiIoO4IpIyBbsc76pk2wGXexjbxxJDQ09il54OQYwpqAl7cO+Zg2uNyY/msu7U5NMSFUeJCiiR7ddXxd6u5Ya5n/U0ihRoQnffLztabhFByMp1+X3JM92GfdkcHq8neek4RDPxH3Q334//r1kGxtVDqSbWfb0jD/EPuhsL61kn+3f4p5gZaic0zVlc0j7a5k+bM7jHLdzfx4cGjh4AAAAAAAORKM8m+EkZdpKp5MZwKx0JtjgXxUu1saKouDlTjhxNtyGSgSf1nFfzykNqDafC3bk4Fbnwg7r34jK9bVZB7B+zrd1zuVqis64XE0zq86dQ8AN26TmjbXvmuTIyk58Sz2YTde3hsNcS7bDfZdp9oH9HOmJS7gng9PjjT0nD/tM7I9e9/ue7iXr5NNMXZxtbNSDPuMPcj/d0V7aZ/t3uSec0TXVyqHtL/lTDzbnEY7buT8PjgEcPAAAAAAAB2Bd3YR1Mm17b1/XApxW9Pg+BqrPvOsmaduGNXVxWzh8Ntcm50LZf+vvXOijGGwdI3WxFZuc85ULe/NMoX1RkfrQBWnrxaVXzttyb1opO7nl+rqw92upS2GbXorfnD5vYyvBoTn352Qje3omHoJD7PeD3Eu2sVEP+Izvex/sw15axT6P4dp7wpldU4ZD21+HZp/H7ayfB0cADh4AAAAAgEOQhIV2d12ezXBombZqbZLN8WFJdic57Q7Hsc+FXdffiR4iZ7tsp50p1Gfmyq64wZT8aFbu42hOs/xVRkW2y3i03ptWyU7usL6VnPi1tG/srX8jPibwVriga/us7KML2u822xyDc3jGH8ReOhUu5Nw8tP11dPo4bhdy7A/JOT12AAAAAADOFrvAZjTvkGq+Z5m2Q0f9gZK2AqvH4tjnwrHX/1Yoagi0FrRVkaXB5Hq5/sDzs1Xst7w32bKTdVmbXdbXlVO7lgAA/YBr+zic6n7ftl7bpfGW7aWzcprWOLT9dUr0cdxO9b50apzxJQIAAAAAcB5U9b27sj+ZNm5PVM97byhguS5K8LB1Jy6HU9pvxz4X+lp/J7bTeqjQZTtLWYrT7Go9PYeVz/UBhyadd8Ytw5blvakqD9IuwbHt+rpwStfSoagIBCHAFVwo535tn2v7z7XdTWyzLaf8jD+ovXSCXMK5eWj76xTo47hdwrE/BKfZ6wAAAAAAuCSKIpibsTeZtopO/Hizuhh2lNies4wuilPdb32dC9vWm9ll/RtQd7JuFOy4ybGrjLifmGRGC2bAoRxoaHEuu4ElExJRQHFFdrL39bVxqtcSAGA3zv3aPtEabGs59/1us822nMsz/kD20klxrtdURw5tfx2MPo7bJd2XDgQcPAAAAAAAe6aUZ/NpPB7T83O7gSoj9MKZMtwPYNBuqtu8VCw0DPbWtkviHPbbNhreZVDhnEJvNy36fWqIJ7aTdcNox/qxC5P2Y5fEZdTsiSbwtLJuiKCyH6KYij3qjynYYnxh2yGJc7iW9ovR448opv1keQJwDC7h2u7zmbg1G9qOl7DfDdtsyzk+40+u5soeOYlras8c2v46BLset0u6Lx2KM+t2AAAAAACcF5XMgbw3uC5zwBi0ipZILmkslwuScgyxS2FNpqFturHVG+B6QMHkjkLL6VRxMjXgemPyI93JjWYkgkljJKGMSIs9+duJ9j+W6bpvt2Bpv4mg1eGnovlorUNw90Ztfy7wucp68HPV+8rn/9I4/3w2a89g22H9S0TL8zN8Pc1K7w6N26IdVxx7+9jJGlrBdUUWZbmdp6WJXhyHBjkX+buUdCkd0W2dxHI/RLrT3TzQ1Mv6Oh6Pk7mWDoV9zewryxOAVby152RHenkm7kAxoNowGLpOtutk9nsP59ZWNuopPeP3ZLufI7JPlB8nWnFNMVU777Q4tP11CvR13Pq4L1Vl8HyaTscnuc/6AA4eAAAAAIB9YmUOdDXES63lcgBv2VhmQ1eUM+Udh67ThZWoKGV4V6ZZQ6Xgp1pAbqDPm5dxBmkMXfftzuvh/ZavJyo6GpHs1LXv+/1HKj7ueC6wbMTYj4oBhY3PpV3XX2Pd/P44qHT8Ol9X9WMXzdas50Q7kGvaLVnliM5/sG5PpAYjVgxybbi+rY/HCVxLh6Q8BpcnWQNOk7f8nNyIHZ+J21J3LnW699rzH3G/931ubWOjHvsZfwjb/Vxxj3RN9c6h7a8j08dx2/W+VKlVRKoPcMn20un3uAEAAAAAzhhbnq2zIW5pLdtSG679/arZO0znBlPyo1VRpD5Nxx6FLRGfT2F20hFzm9J13+4K623Xi6oem13OBTmolHeg4lXzs1a8F7du867nYmd4gOR5OXqy67GXx67DOe+Pb5eiFM8Hf6Wuf30QqktW4qbr2+h4nNi1dAgqxyCKKblQyRpwerzl52RX+ngmbr3udc+oNes95n7v+9zaxkY99jP+ELb7OaKcl5P8mlq1TT750vkR0aosmNPm0PbXfunruO10X7LrVp1YZv0+OM/zHgAAAADgDNhUns2wrAc+Lr5nljugVdmpLtO1T1N2XtkwXwV3oNslIar1hni6U6brvu2D5aKqdQ4rIbDrudBlftkp3dP6y4mndOslDTI0q/fnJsfenPONEjst8hungNnGdpme9fXBDPYe8b3mwYhd1rfR8Tixa+lQuFYdnnkMXXpwGN7yc3ITdn0m7oJ0bCzts/J+e7dmvcfa7/s4tzaxUevzHOMZfyjb/RzhTA6mebtV8I7M9DhBr9ah7a9Toq/jtv19KS5VNC48e4eBgwcAAAAAYE8Yo34buJO5zW+bTrdqGmOYr6LrNnaeThvxx2Ll/uh5G56OvK11dj0XVp6zHbZ11/VvMt2m66+sY4vrepd7QZ/ssn8MdlbiuuK+hzgectoNrqUux6KvafZFRYJoRUH1VW08l3syOD3e8nNyE7Z5JvZxza7aZ/vY730e803u+53WeaDn9aH3wTb20j6fB4d61nQ9P04xUeOQ9lcffbNTPG6bPg+2UtE4Y+DgAQAAAAAAAACwFo5ALbMSLz8a8pSxCy7XC6oDAAAAbwWpmGAyO86g9uc2XKL9tc/jVlXRCDplSJ07l3nmAwAAAAAAAADolaSQu+hfkglsRj2LZzK5exMDGAAAAIChLqnn57bJJTg/6lya/bX345YkZskXsb+6AAcPAAAAAAAAAICV1CMtT1EC5a1RFtyOaD6nVqk2AAAA4FxpquHSDEuXXZ5xcq721zGPW+EQ29P++uXXX+nd3R05jtP/wrcEDh4AAAAAAAAAAKtJwouPkD03WCOfi6ZHcuAHUm0AAADeKj5Np+PLtE0u2v7q/7ixQ8zU3/E9fy/767/91/9K//Zv/5a3fdr7srcFDh4AAAAAAAAAAK1wZzmqFPc9k/DRNwAXOL6eBDRjJ080IxFMaBrsZ0ADAAAAODSu55PSI23GH99SeKESpedsfx3ruHHwy775v//H/6B/+Zd/gYMHAAAAAAAAAHblEJ04gP186jw9h8duAgAAALAXHt/wM+6c7a9LPm6Pvz7S04kdGzh4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVvD1+SulSXrsZlSAgwcAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAFWZZRmsLBAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAcDa4rktJkhy7GRXg4AEAAAAAAAAAAAAAAAAAADgz4OABAAAAAAAAAAAAAAAAAABYgRBCyrSdEnDwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArIDl2RzHOXYzKsDBAwAAAAAAeuHu+prmsxlF/MGfUhY+9bLc60DQLNIf/DFNA5+enh57WTbYD/s6Fy6NS95PvG1ROKN5ce2q7bubTGg+n6ttJp/G4zE9P+9+PR9yX170cZsE9KU8aDSdjsmlpHIs/fGUwufL2WZwGVzn5+5Mn6T++DY/R2EnHIpLvieCw4JzqR9wP9wvi8VC1uE5JeDgAQAAAAAAJ81TmJUdlWhOobd/g7oyOH3BTqXKYPsFb+c+6HqOvNV9/PiknDlxZJw5CV1f39HT87N02kbyy4hiCvbellM5BqfSjlUkcVS898eBbJ86jsW3FJzYoAYA507n58kbsU32xap78Knt21Nrz65c2vaAzbmkc+D19VU6eU4JOHgAAAAAAMDJ8/QcFpk80TykyeSul6h/AMAecV3yfFLOnCimhD/w196YfO34yb8GJwIPvoSNjpyYyiTK4GwHZAAAAAAAduVf//Vf877o5NjNqAAHDwAAAAAAOAvcYEp+xLINEc1jT2UDYKARgJNFZfEENFceniJb59HO4olCXMunQpIUb21HTpnVg+wdAAAAALxt/q//8l/o5vbm2M2oAAcPAAAAAAA4C8xgcVRItfnHbtLZwwPtYL+8+X3sBjT2IynJYWfruGVqD4XJeK9NOJVjcCrtaCMpMnVKR04lq8dH9g4A4Hw59XswAOA8+Pzt52M3YQk4eAAAAAAAwPlQGSyOEPkPwIlTyeKxs3Wsa5ldC+C4sCPHZOpUZNiKrB6fxgeofwYAAAAAADYDDh4AAAAAgD3DA2fz2UwXdZ1SFj5VvzO0FJxsmr9xPZOAvszNAN0thc+PrfNXCl3q6cduslM7N8HU06ni03Q6XrlcHiy+zrdTRv7vKYtnqW35emb5SwhhNXX5ODTuq5Zp+6J6HH0aj8craxOV26am9RuOeWX51jnVhD+e5ufZfrZtHfu6Lrqc75ucI13buU+OfhwLZ06ZrWM7fqI4WemsbbtfrDvfDZscg13XVSwn37ZZsc/Vvc2l9utt1+dEfXvt+3s5a36fp3nj9cDE+t7gUenIKbJ6/AB1z944295HDnVuBxttzX7YZh91fZ5MabaRbdLXfX/be+K+7MddaHsWbGv37YtzskO7sOv+3eVc2ra/sW/6uD63vR8e415+yHO6a783vDCbBg4eAAAAAIAD09zZIG3sxjSZ3O11IG2dYW/YRztXrzuiWb7CYHK9slPjukHeNYt0gfbTiPxv3VdMNJMdmH10JtpqnDRRlVryaF0pDdkZilefJ9Gcty3YePD7FKkOyFvo8/1cs8VO4ThWHLN2tk7h+IkpaXDWth4T1Wqa57+JYCIHEnbNLelzXZVl2QOu+bHYuT1rzsdV2xHNvywPkhiScMmRU2b1IHvnrdPnfeTg5/aBOIV7bZ9t2eWeeKnP01PmWHbovtn2XOqjv7Ev9n19rrof9nov33N/tq9zumu/99yBgwcAAAAA4JDkBuls9QR5p5n21/nN1/+li427h3auHiywlpx3LIK8U9BmsMvB4hMq0L6yA2LBHa5V27U1NYdX6/4wA7jE/h1XTrPJgHM7+bkQe0c/DjsRzdYcw4hm4SnEh++T/R7Hp+dw6Tu+ltvoer/ogz7XVXXucBTrFo6RLc/HXbbjccPjA0Aza+4jRzi3T49TemY2t2Wn/Y3n6cE5uh26L/Z8v1jX3zg+e7g+d1x3+fN++7O9ndNd+70XABw8AAAAAABHoJ7+fjeZ5IbwXA/As4zRfju/Ten3TYP9fbWT5wtrckVLUnTWstfV1ykLtFslInriKcyqqfwrZCDkdtkdhwbZJVsSIMq3r+9BnarDqzkTgknicv8H69J3aP3gbuVcWLHes6J+/OyovygsohE3OUeOzTkex+r9glr3rxwAOKF13S05d3Y8Jzqej/I3ztDrsh0XNVAODkXv95FNzu2u1+iRz+1t99FGNkfH6XY5Xr3dEzc4xsfm1J7p52aHrmPn/bv1/WL3/sY+OMj12XI/7Pte3rWfeOxz+piS0ocCDh4AAAAAgEPSohn8+PwsDVoqOhyra1Ls0IBuutM9t7Os49CumayWHeSGetShU+HprBWWJRuv3pY9ksSmE9PceTAdqTISbT/Ou9Lh1SzTVpVnC3o5ryrH68jHYXearwvOarCP3XlvYzOneBzt62rVPYMHDAzbZqP1ta7KgNPOg4Obn4+JlaF37HoL4O3R/T6yxblt7Ac5+/me26d0r13Vlt3viW/3eXoMTsUO3Q873C96628cnpXX557vh53vU3vsz/Z7Th+/3tKhgIMHAAAAAOBUcF0qx+n31OHoY3B/w3aWdRyo0Exez5rOfyUD5Th1eCpOkzVZMa43Jj8ynZ09NKaoZdLSmarJs/WHV8jDHes49MKq68LKFrtcTuc41q+rrSTODrwuFbHaZ+bOZudj5R67530GQDsd7iNv/tw+nXttU1t6uSe++efp4TgpO3Qf7HK/6Ku/cTSar8/D3A93vE/t0J/t/ZzuKajtHICDBwAAAADgRDBSW6fONu1cU8+zhWMPfqzB1oZb14GoOaT2ItNmitg3dKaq8mzbreOtFCmtc+7DiXVO/jhucl2dxLpC6dxREcP7l/VpOx/LS/ztDGaA47GP+0jjuZ1fo+d6bp/SvbZzW/Z8/7205+nROSE79NCsfRZuxJEDWza4Pvu+H+7jPrVTf/YNn9O7AgcPAAAAAMApcS7RjZu0s+8iObUmnEIkot/Bqraj2SjoPzvLrcjWlVIFdjScP96sQ1jV0gbnyrkexy7X1dHXFUXlfo3mFB5D6mVP91gAbI59Hznk/WBbjr2PbHZtyznsb1ByCnbo0TmjZ+Exr8+D3Kd66M/inN4M3LIBAAAAAMDBeAtFLo+GJYkQzcMykq2QZ/Nz4797/OwpRR+D7cFx3D++7xeOHi72e8zi4RiUBfsA95H1nNI+OqW2AHAMTrm/cczrE/eGywXmHwAAAADAKbGdtsDh2bKdfWbbmCacwoBml+0qZRX202CWROCO21yFslGYKE3xxNpRK6SsK3DWT1Q/xg0FVU8pWhksc+7H8ZDZeVuvK9+fYagkEk1R4nnsHU0q5BQyGsFlcSr3kVM+t09lH/XZllPe32CZU7BDT4lTPX+PeX0e9D7VQ38W5/RmYA8AAAAA4P9v715+HNnuwwCfvuQlR2x3ayZGpBiyYQQOBHkhwzCEOIskG62SbP0n2v4Xsskyi0BZGckmQAIYsAwIuLbnuvtOX5FDTodVbD6KrCrW+9H9fcbIM7fJrlOnqs459TsvBiK5sWQoHIzvWul0nn5gtXw9aySXOa/EshGT9s5/Mj9sjLpab5LLs01LHDexznf7+4rQkjFexy7LiwaP9fBpGa85/7ibxhMeu9xtwjr0tKnPcmQs9/aQyto6aXmt7bXXaojt0D6N4f5t6vmsUh52VE7Vep91T1emgwcAYCA2h6W0QvbGkgN4YSmUzhP7zTZ3SzGvwuNynvv5gok4+Uc/PWHn57XcZJ/XZn0cCdfmILNEmrb3ymoaDsuzzSv2GJbqGOrLAJ6LoRvFdQwtlRcdHWsyvwuL8Bh2E3kew/z2vrMlYo7r0Pe0DxBvQh/lyNju7SGVtWXT0mX5S31DbIf2aWz3b5WyoqnysM1yqux74in3dHWyAACgS3HQ70NYnu3PcBj5HZuFxTQZjD/uVXn5wtLKkh8V05llMl2E2eoljdvffXMzD4vFInWfimipo8enkPnznfXJvjIti1+ijucZ5/d6Ei/LdHpeq6ftec3vE0sdxMshLF8Cvi/prdrRUtTk+Pa3vS/2hy33gnU6gi46r/N74fK8+tH5c5El5x7p1Uiu47mL8mJ+mzrSNC4r1tP4Z1WfqiaPtVsm8TasT8qEtHK0aXFAZJu+/YbGq6dvC5TfUFCP5Uhy6dH0ezs6/tPjY79LTDaZR0Xrk4zPLeb10tJl+TtYQ6vTR9YOvarF/G3+faNhNcqK2uVho+VUzffE13ZPD4AOHgCAjkUN8pubm8yfzxbzxIvGeYN+98KS/f2mlE1nno+fPp3sURH/9vC0/Xv2788flbY5Wdu5jTb9ZcD0LM9nd7vPnZ/XlWsz275Etj6y92SZtsNxC3bE7SVH0F2/F/rQ13Nxevwi90ifxnAd08TP1Um64yXPtn9S015z2GbTx4p+34eTMmH19NTJ7LLJ9rlfzFaHgMdYrjXD13s5MoJ7u24eFW5zFPjcsm5aOix/h2Rodfqo26Epusrfpt83mla7PK1RHjZdlld5n31N9/TQvJ7SGADgNYhezlOW9Pl4ur9D6vcW4W66Do9dDcXPSGeeeI+KeLRcvTQm1nYuOzOlhElKR0mah2vX5sVs8b71kfyR/QvU8eU2GtlW/vdEy03NVnmjomfhbjENy65myaTo+7koeo/0aQzXMc3D8rmzGSdNHyt5X0azy6ZxJ0+b40vPZw+lm4VZPOttFTqZ/cir0Wc5Et/b23p/nXf8rttAKermUdH6pMjn6qaly/J3SIZWp4+1HZqlq/xt6n2jLXWez7rlYWdlecZ74mu7p4dEmw4AoEvbBu/76SZl6ahtg/oufwRS/MJ98cIyOywtEI0aH0I680QN9kj2i9f133+6tnPZmSllRC9RkcsXjMslB6Jrk7kswjYvnzte1mOybebvX6CiEXRVrlf2+R9fqKKAct86fS7OlLlH+jKW65hm/1ylLxkySyyrEn1uSMdK7sfztP1bCHdVelpLiEa9RtKv9S7YEnf+DjPmxYD1XY4UOf59i2V9EXXzqGh9UuRzTVyvLsvfoRhanT7mdmiaLvO3ifeNtrRXVlwvDxsryyu+J762e3pIdPAAAHRsH4SrYv/Ckv5703+2b0yXVTadZY6Tdx55oob+YXm22aLSzJSyoheMIqrmcxuKXrsiac47/6zjdJ0XbT4XWd9PHD8vj3KO02U+VbmOQ1D4OjWQz01+ruy17ep+PGXJespqsz6oe29XbVc0rW5ZW/T5LfK5umlpvOzs+RoVTWfRa9CVMbZD81RtMyU+V/BeGkq5kKbNsuLaeTfRJqz1PtviPT2W56BpOngAABiPzfIwknQ2vdz0F4B08fKWxwK038QAANAIrToAAEYhnqb/1O3sHYDX4HyZk2h5Sx3kAADjp4MHAIBR2Cz3wclonWazdwBOFd8UfRbm1mcDAHgVdPAAADB48Saph8k788PGvgCU0d/G0gAAY/fNN9+E+/v7MJ/P+07KgQ4eAAAGLTEqPV6azchzgHOT6SyEVfYUntnifVjqHAcAqOyv//Kvwn/6L/85/PSnP+07KQc6eAAAWvbx4aHvJBQy1HQ+LJ/7TgLA4H38tOw7CQDAKzTU98Q+/OY3v+k7CRd08AAAAAAAAOT49//xP4Sf/OQnfScjQQcPAAAAAABAjp///OdhcXvbdzISdPAAAAAAAADk+PGPfxxu+k7EGR08AAAAAAAAOabT4XWnDC9FAAAAAAAAAzKZTPpOwgUdPAAAAAAAACOjgwcAgN7c387D49Mq/vts8T4sP33sOUXZPtzfh6fHxxCndnYXnpcPfSepF2O6ZgAAAK+ZDh4GqW4ARQBm+D7c3oanp6fdNTohUJTOPV2O/ILXL1GPzBbhbj4LDw/qDwB4a6K2/2r5GOKxB9oEALwxr7qDJ1HJ5xH8g06djvx96976y4gALQAAAABU86o7eApbPYabm5swW9yF5ScdPdCmKKC/1LkDAAAAAFCLDp4Tq6fHML/9YHkoaNEmrI/Lspk9B0BFHz996jsJAAAA0Ks31MEzC3d3i4ulf873AVlt/35//8ESQdCCaDmyzXr/tG2fyfmk1/TQPwFaAAAAAKjmDXXwpIuCi1HQOew3497+73Kz6DlV8AbM3nzxA7xBUZvj6dDmODULi8UifMqYRZz5vZyZkInv5H3udh6+fVk6c7Z4f5jJnPb91HQU2D8ra1/E6HjzzG/lK3J+VfO7cjoOv77YnmL385vweHlRUwclxcc6uVZpspYbzrqWp9fk9Nrvv9P0NQNg3IrUq8n643p9e6wLk58tWodf1KWrp+2/n+Jl+I9fSW8nlKmHU+vSswHDaedb5DMAUIcI69bHh4e4Yl8V2BZkqA2AMoGfphpclz9PHDgzOFFVnQBK5u+pEPA618X5Zx3j8t5pNvDTRH5nnsNFw3t3PrPJplIQqonAZ9cN9DovIxfncPh8O0HFLHXLk7Trnfj9Fe9pGKL0525vtS1bVuFmfnvxDOd+77CPYHY91ZT77fP4mPY8xmXXOnMGdOb34q9+mxK4aUbV/C51jIp5kl+2rcLjNuHz2/tE+RaXt+v83IqWG765mV9vN14pW/u6ZgAMV5l6dTadbd8PVvF/X+cMC4jqtuVhgYdpmEzKH6uKKvXwufQ07tK2/26RzwBAXTp4ChpyA6Bs4Cfq0IrOp06DK/5ZA3lSVOY5vgRQbm8/dD4CpovzzwuwnDdsJ2HTWOBnSPl9NQjVUOBzbA30LoOKeZoqT7I+39Q9DX2Ln9kKUfH8AMdRFHRvdR/BbXman45t+bG8fP7z67H2VM3vUlrOk+p7Q27rpfU0e8nhbbq/zTl8X9cMgOEqXa9O5mG2rY/iN4T1JrtO2izD8fVgN+Ci7Tq8kXo4agPkfncZ5lcGEUefsT0AAE3QwRNe9gU5/Gt2kSlDbgBUDvxUanBNDp9pPzhx+kvy824XYA+dNo66OP/2AizXAz+Dye9rQaimAp9ja6APLahYozyJl8is7co9DT1L7j+WPfMsLtNOv3d7e+wUjb+YnOV2Pruxk30Ez9Nw2mm8WiYGAMTpPy1zMmYYNl3fVc3vyirnyfX9IaNO7v01jTrU8yRmmK7WYTPNH9Wcli99XTMAhqtKvZpYJSWnTjrdnzXanrXKsR6Wz8k2Uc6KBnXq4Ut5S8qtXt4d8z9jewAAmqCDJ7JZJtYXT85SGW4DoE7gp1qDa9JCnhR3sSxXYqmsKG+6WRG+i/MvHGA5a0Rf+511Aj9187towzst4J8ZhGo08Nl9A73My0h6krsJKl5Tpzy59nvzlL2noU/H23+Ref9HZcKpzfq4HGRaObh/Ro6d3W3WhenlxsdPy8Tx1+FYDm62/zoU0znLTbahSn6XVyNPcvIj3h9yW56vojK7RNmW+N7ZcYukO5G+K2kE4G2pUq9OposwWz3Fw8DSZvknZ/fPD4O/2qzDG6uHU76/X9lgdVjmPb3tdvqZcDLUGACqevMdPOcjEGeLeeKFd8gNgLqBn0mUzpxlldIaXI3mSVEZx9kd4zaEQ0A6Z+ZAg7o4/9Nrm3ecMg3bwoGfQeV3ThCqycDn6BrowwoqRqqWJ3UUD2bCgGyfrVBgvfjEM3OlU/QYQNn9+lbkPbeH5/8oOQJ3W2bNr3fqtqJgfldSJ09elhC9rmzZNj3MqMyskzLSPZhrBsBwlalXt22XfXWYttrB5jC7fxYW05Q6p+E6vOt6OLtNVuQzAFDcG+rg2e0tkVuJz85mLAy4AdBI4GcyD4vZKuxiuSnB+rPllPbHbT9PSjhpNLYaxHnRxfmfX9tmAywFAj95zvK79RkTOUGobgKfA22gDzGoWKE8aUbNexo6kJjltm+PvOyflvksb07u52udookysJvBDonDp/3HbfqPfQXNdOoWVSm/G5ZVyl3ZVixDetl2bY+68ofp75oBMFxV69X4e9u6aj8ILLEayen7ycnenG3X4U3Ww6kKrFJQ6DMAUMIb6uDJl7UJ+2AbAA0EfhINrpRg/fl6uHut50kJ+wbg4SgdxHdbP/8y1zZH44GfcJnfvekq8DnCBnoXQcU0VcuTMtq4p6Erk/ldmK0eDx2dYfUUHrd/jh2u2TMWZwVaa10OdiirSPqbVie/W9NAIyW5XGp7+rhmAAxX1Xp1khgMd1IPngwqON3rt86xruoiWAAAPfD6dranRsJIGgB1Aj/HBldyWaXTGRKJZeuGmCcpMxZa0/H5lw2wdBL46TK/Cxh74LMTHd23pcuTAroKZkLbDstGZm5OvxulOr+9T91MmHKGnt9Zm0bn0ckNQF+q1qvRksrHvTqPy7Qd93y7XI2hizq8Sj0MAEP1hjp4kqM8jo2FVbSlSGIz8tRvv9YGQNa6uCfr4U4z5gS82jwpaGjnL/BDEa3etzXKkzTuaV6jh0/LxL/Pgxf7Z+f0SSmy/ONxktzwmnZ9ri9fNL+7Xo6sbJ5EHeWr86mYKXuqNdUpbk8AANJUqVdP9+qMlmlLLs+WPfirzTpcPQfAazK8KEBHHs42I486efIaB0NuANQJ/Ow3iX86Wxc3bT3cKsftRLW1p2rr4vyLHqPTwE9P+Z1l7IHPrrV539YpT851HcyEvuyDF6cDT6JnZ3H6sKyuBDASs/Qmw9g7ped9gbJk5XcnylzTc4n9cRbt7Cc00GsGwHAVqlcn85Nl2lZhHtbh6fB6UHzwV+06vE49DAAD9qajndHarovw+NK4WIXH5TRZyQ+5AdBk4CfR4Nokl1M6Ww93aHkSj/45+Xfr26F0cf5VjtFF4Cckl9o6T2qnxh747FqXz22Z8iRPR/c0DMV5cXq+yfByM0/51s5mfezkzOzH7qHOPg7YfQrL6bCWx+yj+rrYOHqZfU3zlCpLSxryNQNguPLq1UT9t1qH/dz+qI1fZW/OqnV4U/UwAAzNm+7giUeb39+H9X4Dv2jzvpPmwpAbAE0GfpINrm1zaxpy18MdUp5sNsvD6J+86d2ZSga8ujj/usdoM/CzOSy1Farld0MaD3y+cl0+t2XKk6LavKehC1Fb4+lx29ZImYUW/zyeiXYoqQ6Ns8l0EWarXRm2enoMN/P7xPfjmW7Lx2M9mPKcHbdNu3z225wBl5zRF6X/2zC//RCWJ8vhHvKl4WNXze8unF7TsG1/3tzMM/eC3I1QDvHPZyfXNboX0vIyeS+U19Q1Sy6vWXEjbAAGo4l69Vj/rQ7buaa18Rupw+NBCpPkd9aTsNz+vqr1cN5y/gDQtzca7jzavczehvB0rORPN+sbcgOgicDP8Xcd18WNlqvbfTw9gD+UPDkusRcnNixKTO+uE/Dq4vwvjjG/TZ3BEP/+9XT7swYDP6vL78fHqpHfbWjy/h+MnJeRurp8bsuUJ9m/pN1gpgAkvYifvZv8z5wsZRhvTLy9V1f7e/XK92eL5H18HrAvdPwmTbblzGx1eE6jDoNOj18yv7twcU3jcnKVk87dLJpkR32Ledn3NQNguOrUqyd7db58MH9vzrJtpqie3Nav4TBI4ez7s7vd5yrWwwAwZG++gycSVfIfTir502DikBsAdQM/CSfLKh0+nxHA7zxPCjTuZot54UB03YBXF+cfH+MkkBPPLtv+ST1GPC1lEuYnDea6AZlr3y+T321p9P7vUdGXkdrH6fK5LVGeZOksmAmDMrvozE/uGZjzzcX7i475yMdr34+WQJyuE5sWN+VipnTHx7/uMr+7EF/Ts42ii4iWFp7l5WV0PotpWNaYlTX8awbAcGXXq+fvPPUHWFwea5LyDpKmaj0MAJFf//rX4Uc/+lGYzYYzCEAHz4uPZ5X8avtyfHv7IQ5iD7kBUDfws7dvcK1ORrTnrYc7qDyZ3R1mXBVVN+DVxfk/LJ8LXdu9LgI/u19TPr/b0tT937eiLyN1dfXcli1PsnR2T0PLomcikj1DdJY7Yy6qDzKXxspYwuT8+5fP/vGY0aCHtuzPPa2s3pfN9w0fv25+d+Fyo+hzlzMLi+RlPCu9pj6uGQDD1VS9evo6MJtmdwRVPVZ2/XW5+kSVehgAIr/61a/CL3/5Sx08Q5UMFu9Gt+9n8gy5AVA38LM32d4O+yBzNEPj2rl0lSezxV1YbNtjl+dXL0BTN+DVxfnvr236UlTp51878LO9Z95PNykN6mE2cpu6//tU5mWkrq6e27LlSZqugpnQlWgmXeXvPtQry/bPfurvzvhZ0WNmfT9x/G1ZnfmzAt9PPe6V9NXJ76rHPB672DlVOfe8vMw65yr3T9VrVvTcARiXuvXqZl188FedY+XVXxefLVFnFalLm/oMAMP18ePHsNls+k5Gwqvu4Gn6ZTb++UAbAE00Eqo2oqoGZvLUPZ+i328iQNHG+SfSUTIvqgR+qn6urLbu5ba+03UDPffaDSCoWEbhe63AebURzBSABACAbkSDspaH/p1qg78AYAh+9rOfhfl8WCsavOoOHgAAAAD6swnrl9UWml+hAAC69Itf/GJQy7NFdPAAAAAA0LhoOe3lfmno2TRM9O8AMGJDm70T0cEDAAAAQPM2y8NeqbPpxPJsANAwHTwAAAAANCqavbNaH7p3wtz0HQBonA4eAAAAABr18eGh7yQAwKungwfQ8AYAAAAAGBkdPAAAAAAAACOjgwcAAAAAAGBkdPAAAAAAAACMjA4eAAAAAACAkdHBAwAAAAAAMDI6eAAAAAAAAEZGBw8AAAAAAMDI6OABAAAAAAAYmVIdPM/PIXx1E8K7r79qKz0AQIbZdFf/Pvecjtdm1765Ce9mN30nBQDenK8n6t8m7duJX0/FbQCga++29e/NzS7O0JVSHTxR4jZfQvhutQmfN8JLANCl77f1b0QYpFm79s1z+O77L+F2rn0DAF1artW9Tdq3E3/7WdwGALr2tNqEL8+7OENXCnfw3Gz/793XN+Gfv1+H//a//iHc/cDqbgDQpV//4/fxKJBoRObmpbOHem5udu2bf/zuc/ivf/NNWMwnfScJAN6Uv/3mKZ5JO518FdYb7Zs6oljSPGonfnkO//P//XP4u39a9p0kAHhTvv30OXz32028AtrnL90MtCjRwbNbGubTNoH/4/9+GzpKHwDwYvLVTbyMyfQrc3iasm/ffPv0Ofz3//PR8ncA0LGoXTONlmnTvmlE1Fb88vwc/vfffwp/83ff9Z0cAHhToubM15Ov4jjD544G5l7t4IlGCkejP/Z/vrz8t+cuF5IDAF7q5GPd/GX7R21czZd9Hp78/ygvtW8AoFtfXto3xzpZ+6asfRtxH7fZt2m0awCgW8/hJmziOvikXm65Or7awROt2RqtHbf8/CV80cwCgN6sX6bPRo2DT9u6+fvP24aCKbWVfF5/OayNuxH8AIDe7Ns3X17aN7/9/EX7pqSoLRPlW5R/X5kJBQA9ioIMu79FMYdoGdp1NAqjRVc7eH7v/Tz8+R/9MHxeP4fZ1xoKANC3qD/i+21D4fc+vAu/886eeFX8we++C//u37x/2dNI+wYA+rZv3/zhv1yEH8y/6js5o/LDH3wd/vQP78Lvf5iFH8zsJwgAQxBNmHn39ST86IfzVo9zNSr0J39wF/7ox4u4sXUj/gEAgxDVy9F69bdzHTxV/Nm//mH449//He0bABiQ/cAL7ZtyfvIv5uEv/u2/ipeB0a4BgGGI2jXRxNrFrN12zdXf/m42if8AALwWi/kk/gMAMHbRRs7RHwDg7TEsBgAAAAAAYGR08AAAAAAAAIyMDh4AAAAAAICR0cEDAAAAAAAwMjp4AAAAAAAARkYHDwAAAAAAwMjo4AEAAAAAABgZHTwAAAAAAAAjo4MHAAAAAABgZHTwAAAAAAAAjIwOHgAAAAAAgJHRwQMAAAAAADAyOngAAAAAAABGRgcPAAAAAADAyOjgAQAAAAAAGBkdPAAAAAAAACOjgwcAAAAAAGBkdPAAAAAAAACMjA4eAAAAAACAkdHBAwAAAAAAMDJxB8/NVt8JAQAAAAAAoJj/D0yYXY52FCo9AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="252" height="230" border= "0">

Odstráňte modré viečko z injekčnej liekovky.2


3


MoR4QemJIpgHGZoqAIwgDv9FcWlqF8edkWBD9Wq1mCz5gL97FpjD8GNmT4RCf9xs+ftpYWVlbX59OpoOjw4PDI2wL+9jb20XsAnnj2JbfbIAZTCgYjDtokSZhkibgIFFiSmYjicEJ2BH4Jq5qum1hp038hY+zbRfk2rp9+8b1jZOTE8O0mg2fXWHXg7ts+9vt//5f/9v/+Pu//257G8aZRrUo/uqv//o3v/3N7Tt3VtdW2+22aRpMnbODvSI3pTxnZipNweVY0Bf+TdIUNyqYgZt0EgSIPHG7UqQRCIMexfKWlV6m4pTKwihBbLG2uqrrJvjhuI5hGJauhRSvjLFpyAZYjQzSROgL8iUqw4h2O+3V9Q3Yy4P9/W+++frJ06dgWrfXW+ZKlqVER8gWHEYcZwSyPThT0zAdB7F3t+F5nXYbn+928E+nv7TUajVt28aJQjJ7nqcb1ng02tq6hfhHucKZWVzcx99sHx0P7vzsIxiMncff4c774MOtf/u3/+4v/+VfUp6qqstWxVomTMKrPYjMR4gItqw4ATuB4ZQ0mAThZAJ6CH5ASpBTEBRCIHqGfdJiiTQ8+QJx5zNsxtB117TAAph9fMLQdNdxDd0oiBskOoXUVdTqYIRORRwnpGiepcPhEAcC3uJYth9vw35h79gBtkA2xvPanfWlpaVup9PrdleWl9vdDqyIC3ieIcJgcbcwKZMbMCEKg0u7ceO6Xnmtq0sUnN+nn/3i+uYN3Msno9Huzg5uaNwoG9c3YOdloChRXaDzxoSCVQhNEYriXgwQURAD4pxEXzJC6DkegyJTWHJ6G5yhlJXCz22JdkJXWUKtpKUwYHJkaBA0NS855LZi2CJ6ZyKbwXXKz5q5OEhSGvSbnFXUlnkAoji5N0jRNFUUkYPJC1Bnqd+HtYAgXVlZ6XQ6jWaj1+v1+32PzJUOMFU9c0ucnjmTcljswKg+UxnUq0aU+fDjVlhehkHtyZQ1ricUAABfMw8V50Mqs9qcZGaei8QDBQLkKEgrIqzY298/gcAMI9jwDEKUklaVj68yEXLvstrKKm9G7JBZGbWKQNjZQ6w+qMoinMhz0MCDEWK3CIPLLM/AQowuyHp6hnILrEq5Cs8CgcJ9z//0o5/dvnMblgPxHTSN5/tQ61LQqtW98SoR9ob3rxpR5pAVVnnzIhowDE3mHsVwnWoRjA4GHXIgDKJ0xgDyGnSbkiaFCN3d2z0+PkSQgDcVRW5E3nyqUAzqLDFBJmJuQBRFOaWFdGznjo7LPCwTBR5sPLU9vF2UOWwMuHh4dPT4u21ya1HYajShRvmcImIDgtqUboeFS3MQRYHq/BXw61/qmrRBs49WeNXc4ZdQ5MW3ri5RztsMqUXYWZcjfo77eDKe7j7bPzkZ0QUXFQ+qeRQ51ed0AyYElgOiIdeNcpa5mnGBKSqbb5H4Nx+c55gxS6lJ30QUEbkUSRb8RzV93cxFpg3BLL598OjhzrMdCklse2l11Ws2aPv8jI7iMtotwCViMGOWbcPLkDw/cxku63peKaK8eFXO0uLc69kL2HqEB+DK4eERREdGeQ4YftiUXCkZAgTKTtBoOZClKiSwcCV0NwsR/NJoWqaxFGXGClkpEH+EgJFVFUUmWZhgLzRwjs8I7pm6PjwZhnF0a2ur21tqNdubm9d73d6stnDKPy7IAjlNxQlFcWzb9z02M6Zvdy2fx5UiisA8b/3mrjBxjyoQAUEUTMNwOBrnZMMpwiCnoFCeydQN09Tg6aM41FVN6IhSYaWgyZltyYKciHu5VEMzVMwQf84wlMlsOoYfo9vt90zLQoQCavq+DyOx2u/e2Nz0mx1YsVarZRqyc4QpZzqM5GtE4YUQ3Y6IYuYn/+Lpft9LeRY/IaKUMoyd1+NFtHg2yXGaDJ2OEbxmnZ4PZ/2GjXISsBPELlRtz3lVP602BuWq4g2TI84k9SgrKKLAK8q0XARGZUWCGS3Ohtl8dtBCyojCiqabhm6BFuCF7Xiue21tpdvrO5aJd3QBOJT4F58g6slyfjycnJ63LORVpylEep6HQYiX2HDD9SzTOnNBLhOLSxSy2OIeFNKT8aoYjghQFkIR15TKLKwQpl3J8jKcpqNhvP3wQCmLX/3FB82++9qrJswAJTs4EaIkRyDqqCrV8unLEDURJaO+IVAqEflyQRDyGrPUikKHyblURjg2tQo06S/l0S3Ldh0bUUin1W62Wt1uB2YDsYxlEGls29J044zaoS165EToTHEww0mAIAjva3OVLKtFwktCCOOAdN3yfBdH/I6GY9GIwqXvEFdBKTB+qkKFdnEB06Tc3xkcD8dQm1CXjYbXXWpYjpnExXQYDo/C4+NgPAiCcRIF6cqaPxmGjZ4zC3HUl+4O7xoIIFUNY2rrpsyAiVi6iOM0NwzDNMoio6MBVUQ4NC+7VWkNpWIE+GGIYhulVk3yI3AF7WajiTi12YD7aDR86E3TkCW5Klyt2MXUM0bolNr4lO8702CSRnGr17Mdm1IgnCWZrCHj3siiOMZLbLLRaMKunNrcS8WiEYVUIBzH8X4wHETjcXrtRmPrdgd3Jdz/tw/3v7j/3TQ9YAYvApXHTZhuyzaSMEtDchxFMTP7ZG/0ySjFLYlb+jW7w4hh8BisPS+zMoWElDqDlCNTHI2buqNzEY2UhaLMcmZV3Q200nRdhR/xHNf33EazCWa02+1WpwMTYpDBMESkKsTIuf5U9nxkdB7SNOEPfr3f73U6bXgirdKzCthGbQXkN7M0pmwb9tVqt3Ryte+kR+LHJwo/80WYXy5px7NCefhg75//8DSeIALhwWR5edlnao6b6sv/9/S7R8eFFhiOPh6Ek+HI0Mx+t4WbVG64lBFnSS/CKB8Op2W5qhJPXnXt4GIYLjoUiO3bQTw1ChUUM4TTwb8ITVvtrqaKMCQKYTHADtM0XdfxPb+FgKTdaTXhUuAoSG3AXihVeHVGdZ5LaPBzB/OyIiQ7/wK/YCHiZcbZtw1dbXpuEsVZkkGO4UOWacKiqNobW2h/IN41Uc71Z1QW+zQIoPtfrYKDcjQeDodHWZYMjiPKZGRlkuQP7+8lQYYgJAqSJ7uDw+OJbkSWrYUBohDFd/yi5FB8hchLFOLWp6bTojw8Hnstg1SnoT4/PGeAgYJvoO6CksPxYAM2IhwhGnSQQldBGDBjY2NZUe6Kb3WEFqCI5zomoiAQjamvGpvX0uCieFVBG5bGb3gqmRwNfN1Yu9ZuNd5dE+c7JUqVKzh9XdVQKDNNqjTPcT/kWVgUI0UZxcnxaLrDlaOo8EeTG8mJk9GIQ6qUrqXlJctTynFME8j8IknSNMI72KZh6iZtmBWliFqJepCcJ2Ev9orXL2UofgqXAcuexZnruLqmmqYh+kURFhvwStAZCF8dxyQPUv3aPKv2ri7cBUD7RtR08+bmf/j3f9vrw+4uN9uNd3dEb0OU180nqvIHNEeSi4kBXCSyMMDJlIrvhwpPOBtrbKSqIWMBAguFFYYRTkZHRTkslXaY6tTMkSeQlo5pww+Ng1EQjdPiRFXLOEniQAmmISQnogewSWG5Yaue73Tb/vJK2zTtVsdRXyphz58D4o719TVoTxCX3AdIYVIHsyYaSNVTUyjPS570e5/nSceBA7xxff3GxjWhf/jLuyQuCRchyvPuQ5nX5uevz0wykwmnvJB/iiQVdbQsjaJQpMeLONmx3JFlJeAHQk5SoCQVKTkRJ8XgOB2N4iAYTCYsS9M4CUOEJVYLe8nKaZxOCh5TUoNTUEvDpYIfNnVgMd1rmA5kheNubl2/frPXaruQkq87s5k+akCLuuvKvA1A4eeJcCob3jtBzkLWH+di753u6+VEOeszlHndRDnnSEphM8g3UKVbdPAg2M9zjC6+TQRBRNNWKTq76dZGdGc7eT54kkYnSZgLNcFFAY5T/2ehRHF0fDg+HoRHx8ejUYFtJUnkNzqm5WmmbqlGoRhBqIkeUMQaim26zVbL9ZqUKONFwycHMR7Gn//Tk2az8cHWkvomkzIfee3lzFhYvKQc8U7xPFH4y/yJyEdSpkm0fBYQjaJ6loAriM0SmOysmNfBqX9TJAogCXXdlP2+qsZK6gFLptPBwf5hko6pNRgfzRVBFLlTLQyT4wELgtZkAm17RCX/NEHM6TVcBKJFmVJVVLGKlEPDuY4BVdHwPOhKWdHttBxd1wMt4Rn7+vO9zVvdlWvfu7uxxktxjih8Ziq4sBClYIYou1OThphWFFNcwamXB5+kFhjQAnQg3WfK3ILgGgnVGHQYTxG8RaJ3N0lga9I4DrMMhocS5yqFFrZlwex7toVB95Oc9fvp4IAH+8eD8il8GHZhGgZxjppAPdgfpljYEAjjWLbnWL2Wh6gU/rnkCjSnrqtlQnMdpsNocDRduebPTq6my1uBiEKSAlTI85S6MegOx60vem9pvGWJS+aimUhkIVi3LZMJuyGDF+r0SdIoTiIErUFILV80vwRUoZSXyEOqhq6DEc1WE2qgLKmR07Qc329R4tL3wRcwhitaFMb/8D8f7bW+SldI7ICCnVa77ZmWroKTBitHajguU5WVplHaFjN1blLHlgqiqCKVL/qFlBTRVBjPTrNmydsCROHQE8+e7WakLqirinq4aS4hTQyS/VEiMmRiVirNc4eSwL9BGIjpBUkkO3jzjHKaYpwMHRGm1W63XdKWFsJLBJm2aTourAB148niO+Up9FkyezaUZU6ztLqtnqG7ODZTgxBRHZOoEMEm5WGcIJAOqfijJjl8YFm0GvjbrOphBXjJYK7iPKRWgYoiNVHeFmRRYETCOPIEuJg1QGkwYUigJJJYzHen+c1iCkgYSxNSkPfhqsKo4uW5LbMFHjSIEvhyHMd2Kc4UgaYu5irO09ISLzRgKaLWCspFYQAP0m40VMY1FX8VVdWTPDkcDabhNM5pshNjYnEiCGdlCqtlQtbSgjMqaeooPJmMuVa+XHDV+EHQZU84RtTxPCj/0Wg0pJlFWQhKRBH5DzIbEU13EHUH3TDBAN+j7GSn27FNw3NJT1J13DBEEU1XRaGk6p+opj0r8rvTqPpsJu40+oChKKMsmkZjz/Yx/KIJHKYN/iaIs5TDyNnYl0XVHOoep5ohGE29fybULqzdZBIejsMIbo6XSo3LAlkUyMTJeLy3fwjfMzwZjkZjIVYyOUUAQ99oNLxlt9lsttugh29aFhGLrIatsqpCNt/ibPIzV5QXc5eyne+VRyPiI4w+i9PIdqlriHEGzwfuNRrNTjgNaTZlMS+h4LM4PLAWUjrJ4pCSeZP946dhBP3r5hRN1ebkckBEQWABb/PgwUPc5YbO4DlWl5ZEZbwJKpiW6TkuLaYiCmXz6gY7qyxewHM/ekVH4kuAPVgQMZS6m4A1UUSNQxnlSbWlpV5ecBGNVW3zzZbTbrlwRzRlIi3DJPzu6aOHD/7U72212qtV1F1z5TJARDF05YNbmxAW0INew0VEY5CQJXUhJyfOe8plD9E7vfSGoZkmJT+KdAwTESS+YyowIjpNwGDEIb3iCdxOr+dfW289eTwY00TJ0TePH3754H4wOWo31kXrMZ+F/G/K5Nd4E6TrUXudVqfVPNM1US2a8Xza/lzZ/J1ABFkUCimcZcnkYBC23LbnNlTb0VWzaoIHUWTRGZF8Fo+Dk93d7Wd7T7afPD45GWrUskizokoZ2M965N7hQf8ZQBLlXF/Ni/gxrzEsmUHtF6wQsVeShHtJYQUTz3Z817d0k/yeXN0kS/cnmfo0OtgdDg4G48k4L1JiBHWrKdDio9FUJIBqilwCZGb2om0TP8JFF3kVFYoDLqbpI9xhYV4oeaYkSphEYrqUmBpOCcKcWdxtsazI8L7kOQ4QQXp/aS2N06/uPzr6q0+WV204tHd92FceC9YKKVoSRIknN1RTuAzRmSomTwoXUpUmYW4oHlJKTWFnZuoxx3Zu3brT7y0dHkwODqZ/+P3X/+rf3DPtmihvi8Uhiuxs4sE4OxlEcZJZlqfqFmNh1fB0Zqaw/I9VoolmdkqF7Xru1od3b928rWrG8pKV58b9f9q+9/G1rXtGvVDqW2KBLh+EZ5IU298cHe5FmmYalrO+uTEM+dPdA9HiUqpiri9X5tPC5YQOvE8zOxGydTpLN2/esW0HtFjqdHTDefzNwT//cWd9s+1crWUNf3ws0OUDUQ73Jl/d30liZX1tzfZ5Z7mzNrp2eHAQhiErDdWwRKuRaKNWCqaUBv1lJStF6IwwOovCaavRd/22qVutDtWV9vfGR3vTjQ/MWtW+DRaBKJXsSNMCIzo5SZu+0+44TKesa5YGcTgu0pgXmlKIvI6cM0HrAHB8Y6paScvHK7pu2ZbHxDwux7CYpoVBtrLeiMIE/Fvf7CjqS+tLNS6ERSCKIsQJn5zEB89GYEKr41q2gVjYNHgeJU2/U9CknUwuICMHW6fV55ilK5bGmG322h1Dp0Wt8KNpMGo24Gt8COPRcNTp2mlCle1ZXbJmyQ/BIhClyulFQToZhQovTJNaJ/2GOT05KtOi3+rLRlxltgoAVXloVUxV1XPDGtmG5mlNruhwSbReBTVQxr7nZVk0mo42r19vtGylyi/XLPmBWASiVFEM9KroP8qyIoFFabTMvZ2ozBW9qkXrldOh7nOqHNLSE2qmG+AWT0s1E6t2Q9UWnNM6RVk8CU7EhG/e6fu6/tIpmzUuikUgCgHjb1m659nTwEjSyPNMzzejSPTG0GKONN2DnlZD6+NB1NKEOJFhYwbTVD0tM6XgalkysTpBMpkOGdSsaRm6jc812vbM6dQs+YFYCKLIzgOvZbeW3MnUTeOQ1jHjfDqO0zzlGfVuKzSvn1oOVM0gruiGXN5dBVVYxlmZl0UUh9M4DONQU5VV+4ahW8xQNj/sidi4bnV7KywEUQSY6xmbt/t5nh/slJ7v5Fk+Ho139h7naaJpuqXTEgG6YXDLsblFc8bLPM2zjGemlYXJZDQRq35zSFvHND3DUFtd+8btNRBF1+rq8dticYhCVZ6lJd801m3XKPI8CrIU1iQt0jRjLM00Nc1CTTfiNMiLFGpGNGuWNqyKhq8CXkbV7CiL0zRUtPj6Vn/rzka7jw3qtR15eywEUeZ9kLqudnqe7Wwkcfr1g72D490wmtqWaxqmbZpytX/YlabfNE1LzjZCtKSwE1AB6jVKpqWaQ5b016zbH631ei2mvq67qsbFsQhEObsMBElU+CCoimu3eswYHw4eGaZrqqZtu7bh0ARyC0YkM0yLVpwvMlXL/RYsSqkZqWcVqqEyzbAcmmdUs+QSsQhEOQs275nyG2az49BqKIh8mRqlo6wwzcJMCsdwIk93FcZ1SzFNTfRnlorB8tIoxJxBmssse5be9/lcGSwaUZT54Bqa1lta6/dWoslAU7lplIZemFZhW0W7zdotU67UqqpMrIlCXdnzNRROn0pQ45KwgESRkoXDTjheY+vOZxH8z/FekYSFWOdPrPnMVbkQgVotPqAospLDRccKk/akNieXiEUkigAtzUj9bYa18eFnt+4qyXQ4PjmIwinshW55imZxNl+yjRZoZLyAcRFpNTiefDbzvcblYGGJQsvt0XNI6IlVqeM0Otdu9Te2ZCsk1Y6LLAmHWRKoYg1X0zDygk+mQR5HtHZPIZJxNS4PC0sUcifi+VcFTWQ06Lkzjkur5IieWrXI0/GhOh3R+p9M1UzHTNIihUHR9CgM5SOX3vcZXCksLFHIo8jVNPq91vJyr9Xu+K0GPe7IoJUXkyh6kk+TyUARj9PDaeS0nqPGbFc00b52QmKN74+FJQr1VNuO7XkigWJZYq6gfOKqSpPjNTkDSPookrKqyMHAphi0eo9au57LxcISheA4LshQiPUC5w8iKOXcc/GgaxkflWI6mHzumiAOO/8grhqXgIUlCg05rUjAq8fSiPZq2WQtp55zsdg3fbRqohWPVVK5SsvV04pwtUa5TCwsUcT0C9dFTFOIaemCLrx6ooVsihTtTKKLloln82mmZfI0T7Nczg963ydwpbC4RAEZWuLBeNKWzB4UKp6pJBsiqfmASoUK5ezFo5SYIlhVsNmDtuqk22VhcYmCYW40/F6nOZpMc/G4C+GAqlXa8HNdPsCEMrS0SiWtI0cr0FWLU1JTnMLfzZMm/hyxsEQha2Aahu9Yw+PDJBjHlmG7TimfoiSA6AYos6x6R0wmlEsxaGq1sm2Ny8LCEoVAz76BZynyLBxPlIKVGS9y1/M13eC8UGipY61U8vnMQSYXc+bctAx6HGBtTS4PC0uUavE3z/fp2U6MF2k4HeKfiWXZqmYgBi4zWiZfkfyontwnasa87PY6EMK1QrlELCxRKqxe2/jmwecIdw1TN2ArsijNE7kwWLWaIFP5KR/oIXutZuvOzz5xHPe9HfRVxKITZWl5+cN7Hz36/H4Sx1bD17TqsXqq9DFiYVtpfsoyL7N8eXn53qef3bh5U37yfR/+1cFCE4XWpDTNe598ZjvOzjcPp+MT3dDEGqU61Ak954vWzS7SLE/SBCHOB7e2Pvzo0/7yMq29XvudS8VCE0URLsZ27Lsf//z6zVtPv320/+zpdDQMp2OZTxOJNsO2nbXV9dWNzdXVNZtydPIX3++BXzUsPFEqOcL8RvPep7+8dffj6XQcBUGWJLzk9Bw3euSC59DjEuoHabxDLDpR5hA9j8yyTMvq817/zHOlqqVNa7xT/GSIchaSNO/7KP688JMjSs2P94OfHFFqvB/URKlxIdREqXEh1ESpcSHURKlxIdREqXEh1ESpcSHURKlxIdREqXEh1ESpcSHURKlxIdREqXEh1ESpcSH8f1q/y6rkL9bwAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="bottom" width="178" height="100" border="0">


Nasaďte adaptér (fialový) na injekčnú liekovku pokiaľ nepočujete zacvaknutie.
Zafixujte biele držadlo do injekčnej striekačky obsahujúcej riedidlo.

Odstráňte gumený kryt z injekčnej striekačky a pripojte ju k adaptéru.
4Počas toho ako pridržiavate injekčnú striekačku a injekčnú liekovku pevne spojenú vo zvislej polohe, pomaly zatláčajte piest, aby sa všetko rozpúšťadlo prenieslo do injekčnej liekovky5


6

mOrwJImGZKOLpcq1bIxFQasTlPegVBcvYMBxWNhlC+4SCq2pVAMKS9g0IqMh7H8cg6DXNKB5OY3IMAlkEpTMMlSLWJUGm+zajuvAJjsOUIbL7S2Qwrp2GAQEt++FYeg7jiFKznQdJ9Ra/n6eTgtCgJ+aiXlISHmurt/VmoNmNB5Ok25ckBjpOzjlgGDcxLvwSXDYS1z16uPNz39JL0WLA5NBPI7jdALDySsFqMW7xf/8z5/5rp2Diw3jk35SlpmZcQxpHMGiFortlhXPNUpJQx8RS8P4wTMb5H8VHeSIPDErqfCzgu/GaMMUe2GA82ZZ2u8fDYdD4Xfhg6s2Y6Op8BRAFO7fhMr6ru+Hwjj7UFphlEmrodYgfrYDvmzpVHNGtlw5R6Smqvri2tq07FQskKtkpXVTZ3AwqysrOBrpNOZimmJG4hCVcBpSo8lMkPO+QGavAt7kbLicqWfCJdtsOCtl5FlmZZk0zZip4yTpj6M9zvrc8qL4fh45daOUIoxe7Lh4a5wQEcZ78lGKoyJuLjNWZo3CTdhVTuOSxVk/KweKlteKSLBoKvDoMc+0KWY1PYeUnqswy5N4cjI4OeofJ0kCi+u4/qIn6JQDZP0QwEJrPdcHtADfh97CUPuObcIck+qeUeRX5upfl8gXuXKy8atraysrtNY542q4lFMGp5XKGB2GC0/hAg1aGeNXSL9nqSiy0E1bq9GIfNIkScbjU2hYXccKH2v6kLGxwlJdLZkK9gTqcqibLtMXi8ooywafFKEzF+sOaV5MJqO8msDqc9bApeUxXGmC14D+UtDSZEl+0iiRDuuuc/g5U9d1k6qFbMcAUKFtBZ2upmigbiVFaPr6xkYI/xn4cMBQ21AwK58ABtbQXIy/SePLZrk0UbVCrFt501WZyyKjPpgIrs0Ul2yDbZvdThBHEfEKEcvhccuyEVYIo3Amb4j3+UTGbLX/XC73/OebbXib/t0mHEWioW7E6DcZsQyKHWE5wYPyLMnyPtNGhplqWsJYynklZ0Ip1hqSqD7p58A0zU8msVLldZrHGIsk6cLIgnvF2aBqcswPKFnTgD5VAKHkuaHZMNwm/hmuYjLd5Kald3shIec4YdfD2MFb2tBjxwHVYrrqeOajR5sg9y4pMVTXI922TPK9qigVnJnjs4TLmR1+sxF+tTB2wSszQtfE5SnC/5vw3LqGyanT/Lvwxu+K96WmPpxfeoyfrSUprTtqVxxkMEhJQlpBEAlqWg3EL1lKa8GU3GooO6hSzogumJiqrWT5F7we5Am9DfFFSZkvLuYHuLQSx+Pjo/FwXDw/PhydFHVR5WVCMJm2AZtt6KWiF3mTZZlBOUUaDsuE7e35wYIgAZg9pm5llEmrG622uv7CnXuLfuCYBpF06KtYY+xBeTEzibaTaCJZxs/Z57P1q+84kj+R6LBJQbC2tvaL9z/AhO71uk/efRekUVHO84QfZM8vzIF2YZ4SHbQwLCMWKDA0S6SOKnIstABMOQc8o4qQA0PoUF0OyDOQwggbQumz8XgyHvaLYoQXikcUCn1k3hrfKmUyiY76xXjCB6dFHA1rURXih8x2STPBuljOVdVoSqOgwj+a8TY4s237Nvw3GANIuKmbVVZRRJvHSjSoHz4KN+4vgUW7pOrw3wijtLNlqfN1heLXt47xeYHGw+58/NEHv/jgPYwlXbx6Kf9D8oZ4y0UXwafI7dZipQHMkFYUyCzXmaitUUR2iV6vku6KjK4FxwdWLCqmFc7bJUhQIcQY8K8JuGYCT3QyHI7LEvSbVofAmxpSKk1XoWekwQ0DFV5SuD3W1XE9yssMdA0TATbCICU0LMPScHAfF0mZZ+JZlrMY+GFoy3UNhCqGxbLSN5QUGmszN3AW1tfWwHJkIlTWEpyHlCvTIOhKCvQn8Eihldbav6TT2nfCe7o0L6GtZIaWMKblpVLuUYYKA9s0y1Th1PBNh7bqpo2xN0QeQQe8CmlpRVFvktBCRBRFcRQjvslEIQgCXJk6hk839G7dmEVVQE0dOwArBsJh0PGJKnUQNed589n/648PnsbjCtMHZ+wEoedY0HCwGa3ppDoOoqcZKJ7qupZnm75nOKZKdSk0XRllPUxLbRycE/OxKiqVIiV1qtIXcWVXFefzws6zs5dc72vwBqhyeb8QSzcAXKZ8JZ0G5gJZCmBhmaFECEQ0uXSjtEvLmA1xEp8OTiivmOXQ3jQhXOWygDAQUDba5Gg7jo/AhqIcF/bX83RyBxWwNCi8oYcBkEmWQdPxtpOjeO/TarG7rCkmrsXUVds0Op7tWgZlRBu74RPEyuCCJVcrkWPMSgOeA6pvaFQNxkSBt67C+zREAKpSfuqpHl8YsDkA+zvIa/AG0M8Pjybjicjpc4NWDgyoqkMjBu5Hugy9xVBSmUBFSwBQ2aygpWU4RmjstNYnxXMYSDE9AIwJ+BC2djpEjMGNgjCA16S4iLLUhkgnnrH9liWdqRjVew1OoiJremHXMR2gaWgccQquC64DRHCUjEbxKCGjUQDYmuVANC3ytCx7fjcMQoNiFbG+xjgutuRF3S6zXmd5Dd5C+xTH90RwokltVMQClMgjlrQnNUsxLQAzjWaCf5nI8tAL5Go/2BgimEW759hOSMkJCl0dx4OygkDKnKKmyfJL3tqGl7ieWUJKLgQ1g9MBXD78uo1AU61VBoJG+2vAFwbRaJzCTVSciRoPBVPBaJgKojiMJzhdGPqGpVPUoFZFnE7SoUJs4kcd2ispr8FbJY6kKVzDcADJEXQGhCqjBZ9CWHnRWoQW+4CCYQM6wyHL3LHBhH3KRJi0kmjCGpMpBvJCRMwqyy5b23l+HVm5GEK8IPScKCEq43ScxNw1cS4HdloYD62g2oVKUTXLcUH3udngLJhQNBdA3HTDdmzY9Jo1OYWE0TjpJ1kCZzI9Pv+JguarIK/na+BT+wdHlKGaIAiaAGXhvxvYc/AgON3FxQU/gFn2hUn2KEdsELAmhVe6XDgUq4XnQnT2YoZCeclf3yKMVJkhTIb9BVQItjXbwBUplCXTNFNdXlhSRwNwPfIgVJUAli7yUJbZ7YSwMZVSY+JmRZJn0enwMMt02/Ka5qyu7boi/hq8oZEYg4ODA5hr8DDAuLy0hOjU94Nuryvy/yYpsWnKjIRYdDgr0Hpx0M4/NEvJfU9pm1NJOwFoqqbQzDKLYGvU0vBA3DqBjwuC9anl1g6RsHU9o7fQ5VWNyCAveNnUeZEdHu1t73wZ+Pe6nWWR1H2zS5obeQ3eMNDra6uaZmAkXAGvJUaZKLKuM41W8dS2PO9swednGDDC2zQoOlAYWHyRnOSFozOz4GlVq6IKCF9OI9JADdU8KAtL7v3NpePnw9E4QlgYJ9HO7rMvvvhTEg+3NpfaMuTr7sNfgzeGtUMEy5Mrs9O07Tlvq5yzyz9eW7hXX5Q4i0JOg5aO6Xx1OhpOIlVDPBfami0SKrMLxnWpeETwBcoJRZPh6ehk//nuzu728LQPPldz2q4na05lXdFP/BHemrwO72npzeWHSfiFv16azvnJBJBQ0lCUCoii34ZCr7KI4si3Xd8NbBFQyES+LAuM89Pj8fbR85OD3eNJPBkMTxElypmB59MkjscxFZBfa3kdX3vVTL/81M+oFZSGlcU6CO5rVikh6WRZ0lI/tHSSRtOcqCjJJrhLrjV+h5Ug5WUGF0CVRmLt0rQs13GLvNz7Zj+O3g87zvVV77e9/v1G0tbuaDqj9F9WMkPlTO5tJ2PcNA2D0vNGbgsS9b9cRFliT4YmooVpMgfh+dLiarfTS1Pl8GDw5z/udjqe69s/Lxv5+WQe8SYsqCBiXIyHKUi5pbtcsTSWwo+3ld7nWIYsPudMFbxtutNSCNR648HWw0dPDNV2U/A+8//84VlvofPhv1g3KSnbnu6tfdCfQOYRb6Lco1G6/eVJNCxFdkT3gmUvK0fxYLqyI8pKZrsvGGUKZeGFKgo+qErEtlfurD3YfMfxfF41C52Owo3T48knf9zf2FpcWtWmkce1kjnEm6pFm/3t0d7XQ111lheXbFddWF0yXCNOKrAwrppk3tv98XxW7Ei5QthyyhHQkh24nus4eMZgpht6tuU7rm3oxqCf7Hx12lu0RSEju0RCvyVNNDcyf3jT7q+o2N8exJO8txD6wbKqVQjNHNtQ6qzIJ7w2VNNmuqW2a9hg4LWqKVSe5hiw6YZlgoazRuz8SHO7Z/teT2wY0R48Wt59drr79cmTj1Z8szXp55L50x2CF7bpzZPMId4NnwyzJMpd13Q8y/OpULzT8ePRcZ7llN6jVZ6KKsflUjYj9iZWbFXTJLxNw9aYY4GX61BosypzvEXT9Jr6XWnhopWnZZ7WfnhpsxLP87zfH1i2tbjQ/THLEH9GmT+8q6oZniR5XvkhZfsAqcCtKrK8Gy4FXreebqRj0y2bMjbTDNWxKPGy2A1YY8p1egRreU7tUCzdalgzHo093+bGrD7kAqDDweC//dM/3rt3/1/+zV+/tJvd1Zf5w7umBHheFjm5YLHfxnb0uqa1j8AJ4Ju5IqOu6a5d0ZaQftFrw44VVuqF05SUIa6pTlsTHTpK2Py8SNI8DgI7WHQtR78IOdXcHB0d/9Pvf//hhx9/9PFHYUf/OXKJP7bMH96KsNPwx0WRaCBshh10rDyPeUN9p+R+QaF6Iver0hoPo/0YHG8zEW6bFbNYXgvCThNBpx3fZR4nk7RIYOSh7atrlmXLkZmtn9Duhb3dvU/+9ImqqP3+SdAJ5nEhbf7whgY7ruG61jiCPo4BjN+xJ7tU00g74klpS2HSiVXRJmDVlJWH8NyawiwdCq5UcOkNzYKywkEiRW0C1nFtB669qpvugqfO+s3ydh9Emqaff/r5wf6B73q7O9ubWxs0jWSBzPyAPn94A8Gw57ieS7XNeVLXBYx3FFGFHcxzXZWc1xKBVtmpYkPnKoXkGjMNszZtPcuoLCLJ4+F4GMdjw1wPXPBxG3NifXNh5a4vvPOFTROjcfT5p5+OB4P9vb1nT5/+zb/+V5rOZnX48wL5/OENW76w4i+vh2mSqaofdn0Q78lkvHvwFFTOpip220LIBYwROMGeG1Quy5u6oKYdAEhrWDlOJ2PRqaMoK9tyfSekdRNN2Xq8+vjdVZFPJYon4cQvVVVtb+/85S9/QQg3Go2/+PKr4WgUdoLnB8ej4WD17uri4sK0JOtKy/zhDUWCPd94vJxl5eE3fd+nDflKo06iKEomAm0qqYIi65rmlK5Vxgr1o6SuRY7LTF8rRHl80zDb9CyTga0VdWa42jvvr2+9cwf8nBbVz/SVfkvT7PNPP9vd38MsyItiZ3u7f3QMtviPv/8v//sP/+vv/u3f/fo3v77F+6cSaG2vZ7730arfMRFSTSZJGueWCUV3VdbI2inalqY0aZ4Ks66KoiYNHjyDHW9q03TEtsIkSkdlk91/1Pv4r7bub67atj7dSS+kXT6ntpiYVe+//8H/zfNOt/dgc6vmHPPmuH/89dfPhsPRvNxFfS7xFltV1E6XytKbpj4+GE3S48Pjrxwn9Byg7hga9UmgbUqG7Toe4jbRK6dWlIJaayhlXifDLC6qVDFq3zWX14LlOx3bNi60WDonQRD87b/5W9Nxdr5+9u577/3u3/39o0db8SR6Cx/+h8lc4q3IqFplwFRRtJW17uKKFuUHOR/mtYcgy9RN0HIDwZdudhAp6zr1sFG4bekdV1d1WPUq0JWamxXtG5WVMDO1ftm2DF3rLvS63Y5KW5PMbrdrWWYSnbXZmpdM2zziPatZ5mJ/NRVVhgsLfieo6sJyGkMH1LVuVLpGE6K7rNq2pZAXEOZZpcDMstVa0fKiqWpaKqWtpyKEu8Syp6sj0/ZbopuK7FApfMTZEvmcwD2XeM+EyT4XKuPd3sLmw/cmo35VpLSnU1VoC5mumBazbM1ydD6VZuZp216Iiky0iY0UL98LOK3HlPUyisjTiAPIYqi5yqLPNd4koi+dopsIqsJOp1eVWZFOEJfDr4uyO9GuSqHECFWhT5V4lmxtexTU34lvvYDrnJC0czL3eMtaYypER2Rt2L3FFQMcvSqyLC6rEriatqdqRt0URNhl2oxxnWtaTaVuilDT5qzv+DWXucdbrmholBulbcZ1VdFWRNf3u0sCWlXUsNVFGRdlJratY1rohstq1ahqpSg5tRJo+PerPD/rWyqrac56oInvV9fAzz3eGvU6bTQmS5iYaVq+2FJsI5Q2DMmt6qYaDU5G44EybWcG0DUQOss1aqZQz5D6zRT8rDB7TszD3OMteRajzhFmEPrLy73eYs8PqKcONZyjnBejpgEKLPxI9hoBw4Ytx0RAgG6K9h6yTfEbXsDZwkq76H6VZe7xliL6wJBWWw61ajEM2fKWbrTI5R3bqAuPTi2hBL0G6oZoKVLSS0xa6Tqra32p8PMqLHumts0KOJ/eWWoONqZcE7xF01FD3MpL7hib3h6kjb/ErXRVjTaJNm0n4mkjPCb6yLQ9S16NV9vekbqSNP3+ySef/Pmb3d0oir/84ssvvvjy4cMtz7WveFXr3OMtVUq0FWGiWxdXGimi238bb8mSplZJG9FBhB7QqAeYQs0IxQ0tvl24qHqE6egtLARhiPmyu7f7H//9f/gf//W/D05P/9M//EPQCZeXl1zXusJYk8w93tK4UvNqZQq0gFr8ycWdXabaPm1QqsrGlLpqUPmiQk2QW7vQHk55wawzcVegjY37v/3d7+6srnY7YZbEWZoe7u/HcWxZpkJd7oyrn2e7BniT+AH1mY5j0Z2vEblyKksh6i4MQCObeemikK1qeImpUNc6zYladB4S9x3g54z6pWUT0Uzs3v313/79byl9G3hVvfL4yT/zPC+aTO6s3Hn08LHve1c/kX4N8KYBDoKg1+0mSSrtssyjyfu3EEUHG9c0cbMe0Z+1qllVsaJgVc6aUm47U17Hz/Fey7KWTEtYByX0vSfvvLO6eqd/fPz4yZPNzQcG9UZo2wpdWZl7vKX51Qw98GyVU69j2h4o+oCpGnVVEx046aZQhqg+hjazMmdFycpC3F2bi5wqb+OxVzNsdtaTAvRwfX39webm4fPnj955vLi0oDL16gfhc4+3EOJeCMSgrGUeV4XPK7t14dNUCBUu1yXLU/Bzta5YDQLWMNneke5doaltsdurzjKz8yLkZ8t37rzz3ntHx8ebW1ueH0zvQ/VTf9gfJPON97lepsyim3XwMo0nJ8+VMsOvtetphkX7CvDCppJ6LN7W9g2aNqvgMNSWbX+/6BkmvRNsPdw87ffvr69ZtBIvd6JeacjnG++ZIJgOuh3bsoh41UU6PkmjIXlscTMQpqjUaLfKxWYyRZkuYop9xfTA0p1V1/e/F954MU73q1/+amvz0aPHD9nlgtYrKvON97maQrayenf17t393R1VoXvOiEbgFS/EPaRkoYOoY5veSYFgrusS5G3t7l0g5rnud8+FSi8Oor6xubF+f92kRP18rIPPN97nxXHch0/en0xGWTypdUZVyFrrUGUDXHFTXmV267eGOrNqq3fXnnz48fLK8vfcD9Z6EhgQyzRe/dIrJdcHb2jY2r370N2dLz496R+lcaxq4tY/+E4hGTXcF42d6X6/VaMEnXDt3oONh487vZ4+7fH7fYRPg+152jh4ffBWBOR31+91F3oH32zv7XydRBNxU9CyYOXsNuqqavidIFxYWr23sbRyBz54Tnd6vplcK7wVIm6a54db77y3fPdeNB4lcUR3vKG+TdRC1TAtm4ohQs/3QclF9vzNZD689Yty3fCWoul6p9sLO91LJYrtbb9mSM3f/s4fKtcTbymypJxzeY9t+Zh6UwrVvkWuM95CZui+oonvDZLrjTe78fheluuN961cllu8b5bc4n2z5BbvmyW3eN8sucX7Zskt3jdL/j9O5zstUASX5AAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek5" align="bottom" width="155" height="94" border="0">


S injekčnou striekačkou stále pripojenou k injekčnej liekovke opatrne pretrepávajte obsah injekčnej liekovky asi jednu minútu, kým sa nevytvorí rovnomerná mliečnobiela suspenziaOtočte systém dnom nahor a opatrne vyťahujte piest, aby sa resuspendovaný liek natiahol z injekčnej liekovky do injekčnej striekačky.


7


Odpojte injekčnú striekačku a ihlu od adaptéra otáčaním hornej časti adaptéra proti smeru hodinových ručičiek. Liek je pripravený na použitie.

8

Vyčistite miesto vpichu tampónom namočenom v liehu a nechajte pokožku uschnúť. Podajte injekčne suspenziu intramuskulárne do horného vonkajšieho kvadrantu sedacieho svalu.8Lutrate Depot 3,75 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene ev.č: 2013/00253

Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev. č.: 2012/05024


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Lutrate Depot 3,75 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje 3,75 mg leuprorelíniumacetátu (čo zodpovedá 3,57 mg leuprorelínu voľnej bázy).

1 ml suspenzie pripravenej z prášku obsahuje 1,875 mg leuprorelíniumacetátu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Jedna injekčná liekovka obsahuje 1,3 až 2,2 mg (<1 mmol) sodíka (ako sodná soľ karmelózy).


Úplný zoznam pomocných látok pozri v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním.

Prášok: biely až takmer biely prášok.

Rozpúšťadlo:bezfarebný číry roztok (pH 5,0 – 7,0).


4. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Lutrate Depot sa indikuje na paliatívnu liečbu pokročilého lokálneho alebo metastázujúceho karcinómu prostaty.


 1. Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie

Zvyčajná odporúčaná dávka Lutrate Depot je 3,75 mg. Je dodávaná ako jednomesačná depotná injekcia, ktorá sa podáva intramuskulárne jedenkrát každý mesiac.

Lutrate Depot sa musí podávať pod dohľadom lekára alebo kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.


Dávka lieku Lutrate Depot umožňujúca kontinuálne uvoľňovanie leuprorelíniumacetátu počas jedného mesiaca je obsiahnutá v depotnej forme. Lyofilizovaný prášok sa má použiť na prípravu suspenzie a podávať ako samostatná intramuskulárna injekcia v mesačných intervaloch. Liek sa nesmie podávať intraarteriálne ani intravenózne. Injekčná liekovka mikronizovaného prášku Lutrate Depot sa má použiť na prípravu suspenzie bezprostredne pred podaním intramuskulárnou injekciou. Tak ako u iných liekov podávaných pravidelne injekciou, aj u Lutrate Depot sa má pravidelne meniť miesto podania.Terapia s Lutrate Depot sa nemá prerušiť pri dosiahnutí zmiernenia symptómov alebo zlepšenia stavu.


Odozva na liečbu s Lutrate Depot sa má monitorovať pravidelným meraním sérových hladín testosterónu a špecifického antigénu prostaty (PSA). Klinické štúdie ukázali, že hladiny testosterónu sa zvýšili počas prvých 4 dní liečby u väčšiny pacientov, ktorí nepodstúpili orchiektómiu. Potom sa znížili a do 3-4 týždňov dosiahli kastračnú hladinu. Po dosiahnutí sa kastračná hladina (definované ako hladina testosterónu nižšia ako 0,5 ng/ml) udržala počas pokračujúcej liečby.


Ak je odozva pacienta suboptimálna, potom sa odporúča potvrdiť, že hladina testosterónu v sére dosiahla kastračnú úroveň a na tejto úrovni pretrváva. Niekedy dochádza k prechodnému zvýšeniu hladiny fosfatázy v počiatočnej fáze liečby, ale jej hodnota sa zvyčajne vráti na normálnu alebo takmer normálnu úroveň do štvrtého týždňa liečby.


Doba liečby

Lutrate Depot sa má podávať mesačne ako intramuskulárna injekcia.


Osobitné skupiny pacientov


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Lutrate Depot nebola u detí a dospievajúcich stanovená. Preto sa Lutrate Depot neodporúča podávať deťom a dospievajúcim, kým nebudú dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Renálna a hepatálna insuficiencia

Farmakokinetika Lutrate Depot sa neskúmala u pacientov so zhoršenou funkciou pečene a obličiek.


Starší pacienti

V klinickej štúdii Lutrate Depot bol priemerný vek zúčastnených osôb 71,6±9,2 rokov. Preto uvedené dávkovanie zohľadňuje farmakokinetiku, účinnosť a bezpečnosť Lutrate Depot v tejto skupine pacientov.


Spôsob podávania


Lutrate Depot sa musí podávať len intramuskulárne. Nepodávajte inou cestou podania. Ak je Lutrate Depot omylom podaný podkožne, pacienta treba dôkladne monitorovať, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje o iných spôsoboch podávania okrem intramuskulárneho podávania. Pokyny na prípravu lieku z prášku pred podaním pozri v časti 6.6.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, analógy hormónu spôsobujúceho uvoľňovanie luteinizačného hormónu (LHRH) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. V lekárskej literatúre sú uvádzané prípady anafylaktických reakcií na syntetické LHRH alebo analógy agonistov LHRH.


Predchádzajúca orchiektómia.


Lutrate Depot sa nesmie používať ako jediná liečba u pacientov s karcinómom prostaty a s preukázaným stlačením miechy alebo preukázanými metastázami do miechy.


Lutrate Depot je kontraindikovaný u žien.


Lutrate Depot je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podobne ako pri liečbe s inými agonistami LHRH v počiatočnom štádiu liečby s Lutrate Depot sa môže dočasne zvýšiť hladina testosterónu.V niektorých prípadoch to môže byť spojené s “vzplanutím” alebo exacerbáciou rastu nádoru prejavujúcim sa dočasným zhoršením symptómov karcinómu prostaty.Tieto symptómy zvyčajne ustúpia pri pokračovaní liečby.„Vzplanutie” sa môže v niektorých prípadoch prejaviť ako systémové alebo neurologické symptómy (napr. bolesť kostí ...).U agonistov LHRH boli popísané aj prípady orchiatrofie a gynekomastie.


Liečba má byť ukončená ihneď, ak sa u pacienta vyvinú akékoľvek znaky alebo symptómy poukazujúce na anafylaxiu alebo anafylaktickú reakciu (dyspnoe, astma, rinitída, angioneurotický edém alebo edém hlasiviek, hypotenzia, žihľavka, vyrážka, svrbenie alebo intersticiálna pneumonitída).Pacientov treba pred začiatkom liečby informovať a upozorniť ich, aby prerušili liečbu a informovali svojho lekára, ak sa vyskytne ktorýkoľvek z vyššie uvedených symptómov.Pacientov s reakciou z precitlivenosti na leuprolid treba dôkladne monitorovať a Lutrate Depot sa im nemá znova podať.


U pacientov liečených s leuprorelíniumacetátom sa v ojedinelých prípadoch zistila obštrukcia močovodu (s hematúriou alebo bez hematúrie) a tlak na miechu alebo metastázové lézie chrbtice, ktoré môžu prispievať k paralýze s fatálnymi alebo bez fatálnych komplikácií.Pacientov s rizikom obštrukcie močovodu, stlačenia miechy alebo metastázových lézií chrbtice treba starostlivo posúdiť a dôkladne sledovať v prvých týždňoch liečby.U týchto pacientov treba zvážiť zaradenie profylaktickej liečby s antiandrogénmi.


Prípadné urologické alebo neurologické komplikácie sa majú liečiť vhodnými špecifickými opatreniami.


Existuje zvýšené riziko vzniku depresie (aj závažnej) u pacientov liečených agonistami GnRH ako napríklad leuprolídiumcetátom.Preto treba pacientov informovať a pri výskyte symptómov vhodne liečiť.


Lekárska literatúra uvádza, že sa zistilo zníženie hustoty kostí u mužov, ktorí sa podrobili orchiektómii alebo ktorí boli liečení agonistami LHRH.Pridanie antiandrogénnej terapie k liečbe znižuje úbytok kostí, ale zvyšuje riziko nežiaducich účinkov ako problémy zrážanlivosti a edémy.Ak sa antiandrogénna liečba používa dlhšiu dobu, náležitú pozornosť treba venovať kontraindikáciám a opatreniam v súvislosti s dlhodobým používaním.Pacientov s rizikom osteoporézy alebo s osteoporézou v anamnéze treba počas liečby s leuprorelíniumacetátom starostlivo posudzovať a dôkladne sledovať.


Pri používaní leuprorelíniumnacetátu sa zistil výskyt dysfunkcie pečene a žltačky so zvýšenými hladinami pečeňových enzýmov.Preto sa pacienti majú starostlivo pozorovať a v prípade potreby sa majú vykonať vhodné opatrenia.


Odozva na liečbu s Lutrate Depot sa má monitorovať pomocou klinických parametrov a pravidelným meraním hladiny testosterónu a hladiny PSA v krvnom sére.

U pacientov sa môžu vyskytnúť metabolické zmeny (napr. intolerancia glukózy alebo zhoršenie existujúceho diabetu), hypertenzia, zmeny telesnej hmotnosti a kardiovaskulárne poruchy.Keďže pri tomto druhu lieku možno očakávať výskyt vzniku alebo zhoršenia diabetu, u pacientov s diabetom asi bude potrebné pri liečbe s Lutrate Depot častejšie monitorovať hladinu glukózy v krvi.Pacientov s vysokým rizikom metabolických alebo kardiovaskulárnych ochorení treba pred začiatkom liečby starostlivo zhodnotiť a počas androgénovej liečby primerane monitorovať. Liečba s leuprorelíniumacetátom vedie k potlačeniu hypofýzo-gonádového systému. Môžu byť ovplyvnené výsledky diagnostických testov hypofýzo-gonadotropných a gonádových funkcií vykonávaných počas liečby a po liečbe s leuprorelíniumacetátom.

U pacientov liečených leuprorelíniumacetátom sa zistilo zvýšenie protrombínového času.


Pri podávaní leuprorelíniumacetátu sa vyskytli kŕče. Tieto prípady sa pozorovali u pacientov, ktorí mali v anamnéze výskyt záchvatu kŕčov, epilepsie, cerebrovskulárnych porúch, anomálií alebo nádorov centrálneho nervového systému a u pacientov so súbežným podávaním liekov spájaných so záchvatmi kŕčov ako napríklad bupropion a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Záchvaty kŕčov sa tiež vyskytli aj u pacientov bez vyššie uvedených ochorení.


Leuprorelíniumacetát sa má používať s opatrnosťou v prípade kardiovaskulárneho ochorenia (vrátane kongestívneho zlyhávania srdca), tromboembolizmu, edému, depresie a apoplexie hypofýzy.


Leuprorelíniumacetát sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchami krvácavosti, trombocytopéniou alebo pri liečbe s antigoagulantmi. Športovci by mali urobiť preventívne opatrenia, pretože Lutrate Depot obsahuje zložku, ktorá môže dávať pozitívny výsledok pri dopingovej kontrole.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v liekovke. V podstate „neobsahuje“ sodík.


 1. Liekové a iné interakcie


Štúdie farmakokinetických liekových interakcií sa s leuprorelíniumacetátom neuskutočnili.Pretože leuprorelíniumacetát je peptid, ktorý sa degraduje hlavne peptidázou a nie enzýmami cytochrómu

P-450, ako sa uvádza v špecifických štúdiách, a pretože liečivo je viazané na proteíny krvnej plazmy len na 46 %, nepredpokladá sa, že bude dochádzať k farmakokinetickým liekovým interakciám.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Lutrate Depot je kontraindikovaný u žien.


Injekcia leuprorelíniumacetátu môže pri podaní tehotnej žene spôsobiť poškodenie plodu.

Preto, ak sa liek podá počas gravidity, môže dôjsť k samovoľnému potratu.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť zhoršená z dôvodu porúch videnia a závratu.


 1. Nežiaduce účinky


Ak nie je inak uvedené, nasledujúci profil bezpečnosti Lutrate Depot je založený na výsledkoch III. fázy klinických skúšok, v ktorých sa pacienti s karcinómom prostaty liečili šiestimi dávkami Lutrate Depot podanými intramuskulárne v mesačných intervaloch a následne sa sledovali celkom 26 týždňov. Väčšina uvádzaných nežiaducich účinkov súvisiacich s liečbou predstavovala bežné nežiaduce účinky spojené s terapiou potláčajúcou tvorbu testosterónu.


Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky pre Lutrate Depot sú návaly tepla, bolesť v mieste podania, podráždenie v mieste podania, nočné potenie a bolesť hlavy.


Nasledujúce nežiaduce účinky z klinických skúšok sú uvedené v zozname nižšie podľa tried orgánových systémov a v poradí klesajúcej početnosti výskytu (veľmi časté: ≥1/10, časté ≥1/100 až <1/10, menej časté ≥1/1000 až <1/100, zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000, veľmi zriedkavé <1/10 000).


Tabuľka 1.
Počet a frekvencia výskytu nežiaducich účinkov počas liečby s Lutrate Depot 3,75 mg


Kategória

SOC

Frekvencia: PT

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: zvýšená chuť do jedla

Menej časté: anorexia, hypercholesterolémia, hyperlipidémia

Psychické poruchy

Menej časté: poruchy spánku, nespavosť, znížené libido, zmeny nálady

a depresia*

Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy

Menej časté: somnolencia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: vertigo

Poruchy ciev

Veľmi časté: návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: bolesť brucha v dolnej časti, hnačka, nauzea, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: hyperbilirubinémia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: nadmerné potenie, nočné potenie, studený pot

Menej časté: periorbitálne edémy, žihľavka, svrbenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: bolesť chrbta

Menej časté: artralgia, svalové kŕče, bolesť v končatine

Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté: retencia moču, unikanie moču, polakizúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: erektilná dysfunkcia

Menej časté: opuch prsníka, pohmatová citlivosť prsníka, zlyhanie

ejakulácie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: vyčerpanosť, asténia, pyrexia, lokálne nežiaduce účinky (pozri

tabuľku 2)

Menej časté: slabosť, pociťovanie tepla a chladu, pocit napätosti

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšené AST, zvýšené ALT, zvýšený bilirubín, zvýšená

gama-glutamyltransferáza

* V post-marketingovej štúdii bola frekvencia výskytu zmien nálady a depresie u dlhodobých používateľov častá.

Z hľadiska závažnosti bolo 98 % všetkých nežiaducich účinkov spájaných s liečbou mierneho alebo stredne závažného charakteru.Osemdesiatdeväť percent (89 %) návalov tepla bolo hlásených ako mierne a deväť percent (9 %) ako stredne závažné.Dva prípady návalov tepla (0,2%) boli hlásené ako závažné.


29 pacientov (18.1 %) uviedlo počas štúdie celkom 35 lokálnych nežiaducich účinkov (LAR) v mieste podania.


Lokálne nežiaduce účinky po podaní Lutrate Depot 3.75mg sú typické nežiaduce účinky uvádzané po podaní podobných liekov intramuskulárnou injekciou.Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky boli bolesť v mieste podania, podráždenie v mieste podania, dyskomfort v mieste podania, podliatina a erytém v mieste podania.Menej časté nežiaduce účinky boli reakcia v mieste podania injekcie, opuch, poranenie a krvácanie (tabuľka 2).


Tabuľka 2.Frekvencia pacientov s lokálnymi nežiaducimi účinkami počas liečby s Lutrate Depot.


Primárna trieda orgánových systémov

PT: Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Pacienti s lokálnymi nežiaducimi účinkami spájanými s liečbou

%

Časté

Bolesť v mieste podania


8,1

Podráždenie v mieste podania

4,4

Dyskomfort v mieste podania

1,9

Erytém v mieste podania

1,3

Podliatina v mieste podania

1,3Menej časté

Reakcia v mieste podania

Opuch v mieste podania

0,6

0,6

Zranenie v mieste podania

0,6

Krvácanie v mieste podania

0,6

* Pacienti môžu spadať do viac než jednej skupiny


V prípade opakovaného podávania Lutrate Depot boli hlásené ako opakujúce sa lokálne nežiaduce účinky opuch (0,6 %), bolesť (0,6 %), podliatina (0,6 %) a podráždenie (0,6 %). Všetky tieto prípady boli hlásené ako nezávažné alebo mierne. Ani jeden pacient neprerušil liečbu z dôvodu lokálnych nežiaducich účinkov.


Vo fáze I klinickej skúšky (CRO-02-43) uskutočnenej na zdravých dobrovoľníkoch s Leuprolide Depot GP-Pharm 7.5 mg podávaným v jednej dávke bol hlásený jeden prípad stvrdnutia tkaniva v mieste podania injekcie.


Medzi ďalšie nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené pri liečbe s leuprorelíniumacetátom, patria impotencia, zníženie libida (obidve sú farmakologickým následkom zbavenia testosterónu), periférny edém, pľúcna embólia, búšenie srdca, myalgia, svalová slabosť, zimnica, dyspnoe, vertigo periférneho pôvodu, vyrážka, amnézia, poruchy videnia a citlivosť kože. Infarkt už existujúceho hypofýzových adenómov sa po podaní LHRH agonistov s krátkou aj dlhou dobou účinnosti vyskytol zriedkavo. Trombocytopénia a leukopénia boli hlásené zriedkavo. Vyskytli sa aj prípady zmeny glukózovej tolerancie.


 1. Predávkovanie


Neexistujú žiadne klinické skúsenosti s účinkami akútneho predávkovania s liekom Lutrate Depot alebo leuprorelíniumacetátom. V klinických skúškach s leuprorelíniumacetátom podávaným každý deň podkožne pacientom s karcinómom prostaty v dávkach až 20 mg/deň po dobu až dvoch rokov sa nežiaduce účinky neodlišovali od nežiaducich účinkov pri podávaní dávky 1 mg/deň.


V štúdiách na zvieratách dávky až do 500-násobku odporúčanej dávky u človeka vyvolali dyspnoe, zníženú aktivitu a lokálne podráždenie v mieste podania. V prípade predávkovania treba pacienta dôkladne monitorovať a liečba má byť symptomatická a podporná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Endokrinná terapia. Hormóny a príbuzné liečivá. Analógy hormónu uvoľňujúceho gonadotropín. ATC kód: L02AE02.

Chemický názov leuprorelíniumacetátu je 5-oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptofyl-L-seryl-L-tyrozyl-D-leucyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl-etylamid.

Leuprorelíniumacetát je neaktívny pri perorálnom podávaní pre slabú permeabilitu cez sliznicu a takmer úplnú deaktiváciu intestinálnymi proteolytickými enzýmami.

Leuprorelíniumacetát je silný agonista LHRH, keď sa podáva krátkodobo alebo prerušovane. Keď sa však podáva kontinuálne nepulzačným spôsobom, analógy LHRH vyvolávajú inhibíciu sekrécie gonadotropínu a potlačenie testikulárnej genézy steroidov.


Naviazaním na LHRH receptory hypofýzy leuprorelíniumacetát produkuje počiatočné zvýšenie cirkulačných hladín luteinizačného hormónu (LH) a hormónu stimulujúceho folikuly (FSH), čo vedie k akútnemu zvýšeniu hladín testosterónu a dihydrotestosterónu. Avšak v priebehu piatich až ôsmych dní po podaní lieku analógy LHRH vytvárajú zníženie citlivosti komplexu LHRH receptorov a/alebo zníženie produkcie predného laloku hypofýzy. Vďaka skutočnosti, že na povrchu bunky je menej receptorov, bunková stimulácia sa zníži a menej gonadotropínu sa syntetizuje a vylučuje. Nakoniec po niekoľkých týždňoch terapie agonistom LHRH sa potlačí vylučovanie LH a FSH. Výsledkom je, že Leydigové bunky v semenníkoch prestanú produkovať testosterón a hladina testosterónu v krvnom sére poklesne na kastračnú úroveň (menej ako 0,5 ng/ml) v priebehu dvoch až štyroch týždňov po začiatku liečby.


V nezaslepenej, multicentrickej štúdii s podávaním viacerých dávok Lutrate Depot bolo zaradených 160 pacientov s karcinómom prostaty bez predchádzajúcej systémovej liečby karcinómu, bez hormonálnej terapie na liečbu karcinómu prostaty, bez predchádzajúceho chirurgického zákroku na prostate a bez predchádzajúcej orchiektómie. Cieľom bolo stanoviť účinnosť a bezpečnosť Lutrate Depot pri podávaní pacientom s karcinómom prostaty, ktorí by mohli mať prospech z liečby založenej na deprivácii androgénov. Lutrate Depot sa podával intramuskulárne v 6 dávkach v mesačnom intervale.


Hladiny testosterónu sa monitorovali v rôznych dňoch po dobu 168 dní. Podľa očakávania po prvej injekcii sa priemerná hladina testosterónu rýchlo zvýšila z hladiny základnej úrovne (4,119±1,341 ng/ml) a dosiahla maximálnu hladinu (Cmax) 6,598±2,249 ng/ml na tretí deň. Po dosiahnutí maximálnej hladiny hladina testosterónu klesala a do 21. dňa 78,7 % vyhodnotiteľných pacientov dosiahlo medikačnú kastráciu (definovanú ako hladina testosterónu nižšia než 0,5 ng/ml). Do 28. dňa 96,8 % pacientov dosiahlo kastračnú hladinu a 73,1 % dosiahlo hladinu ≤0,2 ng/ml (obr. 1).


Obr. 1. Priemerná hodnota (±SD) hladiny testosterónu v krvnej plazme počas liečby šiestimi intramuskulárnymi injekciami Lutrate Depot 3.75 mg v mesačných intervalochSekundárne hodnotené parametre účinnosti zahrňovali stanovenie sérových koncentrácií LH, FSH a PSA. Do 14 dní a do 4. dňa po podaní prvej injekcie Lutrate Depot sa priemerné sérové hladiny LH a FSH znížili pod koncentrácie základnej úrovne. Koncentrácie zostali výrazne pod hodnotami základnej úrovne od 28. dňa až do konca štúdie. Počas liečby sa priemerné sérové hladiny PSA postupne znižovali (prvý mesiac) a potom zostali trvale po hladinou základnej úrovne až do konca štúdie. Počas štúdie sa pozorovala veľká rozdielnosť koncentrácií PSA medzi jednotlivými osobami.


Frekvencia akútnej a chronickej odozvy bola 10,5 % a frekvencia odozvy náhlého zvýšenia hladiny testosterónu bola 11,8 %. U žiadneho z pacientov s prudkým zvýšením hladiny testosterónu sa nezistili nežiaduce účinky spájané s liečbou poukazujúce na klinické vzplanutie testosterónu (retencia moču, stlačenie miechy alebo zhoršenie bolesti kostí).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po troch injekciách Lutrate Depot podávaných jedenkrát mesačne vzorke pacientov s karcinómom prostaty (N = 12) maximálne koncentrácie leuprorelíniumacetátu v plazme boli v troch cykloch podobné. Po prvom podaní (dni 0-28), Cmax bola 13 145.6 ± 3 070,6 pg/ml. Priemerný čas na dosiahnutie Cmax(Tmax) bol 0,04 dňa, čo zodpovedá 0,96 h (rozsah 0,96 – 4,08 h).


Distribúcia

S Lutrate Depot sa neuskutočnila štúdia distribúcie lieku. Avšak u zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia bol priemerný rovnovážny distribučný objem leuprorelíniumacetátu po intravenóznom bolusovom podaní 1,0 mg dávky 27 litrov. Väzba in vitrona proteíny ľudskej plazmy sa pohybovala v rozmedzí 43 % až 49 %.


Metabolizmus

S Lutrate Depot sa neuskutočnila štúdia metabolizmu lieku.U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia 1,0 mg bolus leuprorelíniumacetátu podaný intravenózne ukázal, že priemerný systémový klírens je 7,6 l/h s terminálnym polčasom vylučovania približne 3 hodiny na základe dvojkomorového modelu.

Predpokladá sa, že leuprorelín sa metabolizuje na menšie neaktívne peptidy, ktoré sa môžu vylučovať alebo ďalej katabolizovať.


Vylučovanie

S Lutrate Depot sa neuskutočnila štúdia vylučovania lieku.Po podaní leuprorelíniumacetátu 3 pacientom sa menej ako 5 % dávky našlo v moči vo forme materskej látky a metabolitu M-I.


Osobitné skupiny pacientov

Renálna a hepatálna insuficiencia

Farmakokinetika liečiva sa neskúmala u pacientov so zhoršenou funkciou pečene a obličiek.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje zamerané na farmakologickú bezpečnosť, toxicitu opakovane podávaných dávok a genotoxicitu uskutočnené s leuprorelíniumacetátom neodhalili žiadne osobitné riziko pre človeka.

Ako možno očakávať zo známych farmakologických vlastností tohto liečiva, v predklinických štúdiách sa zistili účinky na reprodukčné systémy, ktoré boli reverzibilné.V štúdiách reprodukčnej toxicity leuprorelíniumacetát nevykazoval teratogenitu.U králikov sa však pozorovala embryotoxicita/letalita.


V štúdiách karcinogenity na potkanoch s leuprorelíniumacetátom podávaným podkožne (0,6 až 4 mg/kg/deň) sa pozoroval nárast adenómov hypofýzy v závislosti od dávky.Okrem toho sa pozoroval významný, ale nie závislý od dávky, nárast adenómov buniek ostrovčekov pankreasu u samíc a adenómov testikulárnych intersticiálnych buniek u samcov, pričom najväčšia incidencia sa pozorovala v skupine s nízkou dávkou.Výsledkom podávania leuprorelíniumacetatátu bolo potlačenie rastu určitých hormónovo dependentných tumorov (tumorov prostaty u samcov zlatých a Dunningových potkanov a tumorov prsníka vyvolaných s DMBA u samíc potkanov).Takéto účinky sa nepozorovali v štúdiách karcinogenity na myšiach.S Lutrate Depot sa neuskutočnili štúdie karcinogenity.


Štúdie s leuprorelíniumacetátom ukázali, že v súbore in vitroa in vivostanovení produkt nie je mutagénny.S Lutrate Depot sa neuskutočnili štúdie mutagenity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Pomocné látky lyofilizátu (injekčná liekovka):

polysorbát 80,

manitol (E 421),

sodná soľ karmelózy (E 466),

trietylcitrát,

poly(DL-laktid-co-glykolid) (PLGA).


Pomocné látky rozpúšťadla (naplnená injekčná striekačka)

manitol (E 421),

hydroxid sodný (na úpravu pH),

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH),

voda na injekciu.


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, pretože neboli vykonané štúdie kompatibility.


Na prípravu lieku z prášku Lutrate Depot sa nesmie použiť iné rozpúšťadlo ako sterilné rozpúšťadlo dodané pre Lutrate Depot.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky neotvorený.

Po príprave lieku z prášku s rozpúšťadlom treba suspenziu ihneď podať.


 1. Špeciálne upozornenie na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Obsah dodanej súpravy:

 1. Jedna (1) sklenená injekčná liekovka hydrolytickej triedy I obsahujúca 3,75 mg leuprorelíniumacetátu vo forme lyofilizovaného prášku a uzavretá gumenou bromobutylovou zátkou a hliníkovým odlamovacím uzáverom.

 2. Jedna (1) naplnená injekčná striekačka obsahujúca 2 ml rozpúšťadla hermeticky uzavretá elastomérnym krytom.

 3. Jeden (1) adaptér z materiálov polykarbonát/HDPE.

 4. Jedna (1) sterilná ihla veľkosti 20.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Spôsob podávania

Suspenzia z mikronizovaného prášku Lutrate Depot sa v injekčnej liekovke má pripraviť bezprostredne pred podaním intramuskulárnej injekcie.

Roztok pripravený z prášku je suspenzia mliečneho vzhľadu.


Na prípravu Lutrate Depot z prášku sa nesmie použiť žiadne iné rozpúšťadlo.


Pred podaním sa liek musí ohriať na izbovú teplotu.

Pripravte Lutrate Depot z prášku podľa nasledujúcich pokynov:
.Nasaďte adaptér (fialový)

na injekčnú liekovku pokiaľ nepočujete zacvaknutie.

Odstráňte modré viečko z injekčnej liekovky.


1


Odstráňte modré viečko z injekčnej liekovky.2


3Nasaďte adaptér (fialový) na injekčnú liekovku pokiaľ nepočujete zacvaknutie.
Zafixujte biele držadlo do injekčnej striekačky obsahujúcej riedidlo.

Odstráňte gumený kryt z injekčnej striekačky a pripojte ju k adaptéru.4Počas toho ako pridržiavate injekčnú striekačku a injekčnú liekovku pevne spojenú vo zvislej polohe, pomaly zatláčajte piest, aby sa všetko rozpúšťadlo prenieslo do injekčnej liekovky


5


6


S injekčnou striekačkou stále pripojenou k injekčnej liekovke opatrne pretrepávajte obsah injekčnej liekovky asi jednu minútu, kým sa nevytvorí rovnomerná mliečnobiela suspenzia.Otočte systém dnom nahor a opatrne vyťahujte piest, aby sa resuspendovaný liek natiahol z injekčnej liekovky do injekčnej striekačky.7


8Odpojte injekčnú striekačku a ihlu od adaptéra otáčaním hornej časti adaptéra proti smeru hodinových ručičiek. Liek je pripravený na použitie.Vyčistite miesto vpichu tampónom namočenom v liehu a nechajte pokožku uschnúť. Podajte injekčne suspenziu intramuskulárne do horného vonkajšieho kvadrantu sedacieho svalu.Časť lieku môže byť zachytená na stene injekčnej liekovky v podobe stuhnutej vrstvy alebo hrudiek.To sa považuje za normálne.Počas vývoja lieku sa injekčná liekovka naplní nadbytkom produktu, aby sa zaistilo, že je podaná konečná dávka 3,75 mg leuprorelíniumacetátu.


Liek je určený na jednorázovú injekciu.Všetok nespotrebovaný roztok sa musí zlikvidovať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba likvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CSC Pharmaceuticals Handels GMBH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 56/0430/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:28.09.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013

12Lutrate Depot 3,75 mg