+ ipil.sk

MABRON 50 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MABRON 50 mg

Tvrdé kapsuly

Tramadoli hydrochloridum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MABRON 50 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MABRON 50 mg

3. Ako užívať MABRON 50 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať MABRON 50 mg

6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE MABRON 50 mg a NA ČO SA POUŽÍVA

Tramadol, liečivo lieku MABRON 50 mg, je analgetikum triedy opioidov pôsobiace na centrálny nervový systém. Zmierňuje bolesť pôsobením na špecifické nervové bunky v mieche a mozgu.

MABRON 50 mg sa užíva na liečbu strednej až silnej bolesti.

 1. SKÔR AKO UŽIJETE MABRON 50 mg

Neužívajte MABRON 50 mg

 • keď ste precitlivený (alergický) na tramadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku;

 • keď máte akútnu otravu alkoholom, tabletami na spanie, liekmi na zmiernenie bolesti alebo psychofarmakami (liekmi ovplyvňujúcimi náladu a emócie);

 • keď užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch pred užívaním kapsúl (pozri časť Užívanie iných liekov);

 • keď ste epileptik a vaše záchvaty nie sú adekvátne kontrolované liečbou;

 • ako náhradu pri odvykacej protidrogovej liečbe.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku MABRON 50 mg

 • ak máte podozrenie, že môžete byť závislý na iných silných liekoch na zmiernenie bolesti (opiátoch);

 • ak máte poruchy vedomia (pociťujete závrat alebo sa cítite na odpadnutie);

 • ak ste v šoku (znakom čoho môže byť studený pot);

 • ak máte zvýšený tlak v lebke (napríklad po zranení hlavy alebo pri ochorení mozgu);

 • ak máte problémy s dýchaním;

 • ak máte epilepsiu alebo záchvaty, pretože riziko záchvatov sa môže zvýšiť;

 • ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

V týchto prípadoch sa poraďte so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.

Epileptické záchvaty boli pozorované u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg).

Venujte, prosím, pozornosť tomu, že užívanie lieku MABRON 50 mg môže viesť k vzniku telesnej alebo psychickej závislosti. Ak užívate liek MABRON 50 mg dlhodobo, môže sa jeho účinok znížiť a môže byť potrebné zvýšenie dávok (vznik tolerancie). u pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo u pacientov závislých na liekoch sa odporúča len krátkodobá liečba týmto liekom pod sprísneným lekárskym dozorom.

Mali by ste sa poradiť s lekárom aj v prípade, keď sa niektorý z týchto problémov u vás prejaví počas liečby týmto liekom alebo ste s ním mali skúsenosť v minulosti.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

MABRON 50 mg sa nemá užívať spolu s inhibítormi MAO (liekmi na liečenie depresie). a to ani v prípadoch, keď sa inhibítory MAO používali v priebehu posledných 14 dní pred podaním lieku MABRON 50 mg.

Bolesť zmierňujúce pôsobenie lieku MABRON 50 mg môže časom slabnúť a čas jeho pôsobenia sa môže skrátiť, ak užívate lieky, ktoré obsahujú

 • karbamazepín (proti epileptickým kŕčom).

 • pentazocín, nalbufín alebo buprenorfín (lieky proti bolesti)

 • ondansetron (proti žalúdočnej nevoľnosti)

Váš lekár vám povie, či máte MABRON 50 mg užívať a v akej dávke.

Riziko vedľajších účinkov narastá,

 • ak súčasne s liekom MABRON 50 mg užívate lieky, ktoré tiež tlmia mozgové funkcie. trankvilizéry, lieky na spanie, analgetiká, ako je morfín alebo kodeín, vrátane alkoholu.

 • ak súčasne užívate lieky, ktoré vyvolávajú kŕče (záchvaty), ako sú určité lieky proti depresii. Riziko záchvatov sa môže zvýšiť, ak súčasne užívate MABRON 50 mg. Ak by sa to stalo, oznámte to svojmu lekárovi.

 • ak užívate serotonínergické lieky (často označované ako SSRI) alebo MAO inhibítory (lieky proti depresii) spolu s liekom MABRON 50 mg. v zriedkavých prípadoch to môže viesť k vzniku „serotonínového syndrómu“. Príznaky „serotonínového syndrómu“ sú napríklad zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí, mimovoľné svalové zášklby alebo hnačka.

 • ak užívate MABRON 50 mg súčasne s liekmi na prevenciu abnormálneho zrážania krvi tzv. kumarínovými derivátmi (napr. warfarín). Liek môže ovplyvniť ich účinok, čím môžu vyniknúť malé modriny (ekchymózy).

Užívanie lieku MABRON 50 mg s jedlom a nápojmi

Počas liečby liekom MABRON 50 mg nepite alkohol, pretože účinky tohto lieku a alkoholu sa môžu navzájom zosilňovať. Jedlo neovplyvňuje účinok lieku MABRON 50 mg.

MABRON 50 mg kapsuly sa musia prehltnúť celé s malým množstvom vody, ak je to potrebné

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo

Existuje málo informácií o bezpečnosti užívania tramadolu v tehotenstve. Preto nemajú tehotné ženy užívať MABRON 50 mg. Dlhodobé užívanie počas tehotenstva môže viesť k vzniku novorodeneckého abstinenčného syndrómu.

Dojčenie

Vo všeobecnosti sa neodporúča užívanie tramadolu počas dojčenia. Do materského mlieka sa dostáva malá dávka užitého lieku. Po užití jednej dávky nie je obvykle potrebné prerušiť dojčenie, v inom prípade sa poraďte so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

MABRON 50 mg môže ovplyvniť vaše reakcie, vyvolať ospalosť, závrat alebo rozmazané videnie. Ak sa tak stane, neveďte vozidlo, neobsluhujte žiadne elektrické zariadenia alebo stroje a nepracujte bez pevného zaistenia!

 1. AKO UŽÍVAŤ MABRON 50 mg

Vždy používajte MABRON presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka sa stanovuje s ohľadom na intenzitu bolesti a vnímavosť pacienta. Vo všeobecnosti treba užívať najnižšiu účinnú dávku. Pokiaľ vám lekár nepredpísal inak, obvyklá dávka lieku je:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

Jedna alebo 2 tvrdé kapsuly (zodpovedá 50 alebo 100 mg tramadoliumchloridu).

Účinok trvá 4-8 hodín a to v závislosti od intenzity bolesti.

Neužívajte viac ako 8 tvrdých kapsúl (zodpovedá 400 mg tramadoliumchloridu), s výnimkou prípadu, keď vám to predpísal lekár.

Deti do 12 rokov

Liek MABRON 50 mg nie je určený pre deti do 12 rokov.

Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) sa liečivo tramadol môže vylučovať z tela pomalšie. Ak sa vás to týka, lekár vám môže predpísať predĺžené intervaly medzi dávkami.

Závažné choroby pečene alebo obličiek (insuficiencia)/dialýzovaní pacienti.

Ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek, užívanie lieku MABRON 50 mg sa neodporúča. v prípade menej závažného stavu ochorenia vám lekár môže predpísať predĺženie intervalov medzi dávkami.

Ako a kedy by ste mali užívať liek MABRON 50 mg

Kapsuly prehĺtajte vždy celé, s dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa môžu užívať nezávisle od jedla.

Ako dlho by ste mali užívať liek MABRON 50 mg

Liek MABRON 50 mg neužívajte dlhšie, ako je potrebné. Ak potrebujete dlhšie trvajúcu liečbu, váš lekár bude v pravidelných krátkych intervaloch kontrolovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe), či máte naďalej užívať liek MABRON 50 mg a v akej dávke.

Ak máte dojem, že účinok lieku MABRON 50 mg je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac MABRON 50 mg, ako máte

Ak užijete dve dávky lieku MABRON 50 mg omylom naraz, nebude to mať vo všeobecnosti nepriaznivé účinky. Keď sa bolesť vráti, pokračujte v užívaní kapsúl ako zvyčajne.

Ak ste užili vyššie dávky lieku, urýchlene volajte lekára. Po užití veľmi vysokých dávok sa môžu vyskytnúť zúžené zrenice, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly pulz, kolaps, porucha vedomia až kóma (hlboké bezvedomie), epileptické záchvaty a problémy s dýchaním až po zastavenie dýchania.

Ak zabudnete užiť MABRON 50 mg

Ak ste zabudli užiť kapsuly, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní kapsúl tak ako predtým.

Ak prestanete užívať MABRON 50 mg

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu liekom MABRON 50 mg príliš skoro, bolesť sa pravdepodobne vráti. Ak si želáte ukončenie liečby kvôli nepríjemným vedľajším účinkom, poraďte sa o tom so svojím lekárom.

Vo všeobecnosti sa po ukončení liečby liekom MABRON 50 mg pravdepodobne nevyskytnú žiadne oneskorené účinky. V zriedkavých prípadoch u niekoľkých pacientov, ktorí používali tramadol dlhú dobu, sa po rýchlom skončení liečby vyskytol nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, chvenie alebo žalúdočné a črevné problémy. v ojedinelých prípadoch môže dôjsť k panickým záchvatom, halucinácii, neobvyklým pocitom, svrbeniu, páleniu, brneniu a hučaniu v ušiach (tinnitus).

Ak sa u vás po ukončení liečby liekom MABRON 50 mg prejavia niektoré z týchto ťažkostí, poraďte sa o nich so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MABRON 50 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia (častosť výskytu) nižšie uvedených možných vedľajších účinkov je definovaná takto:

 • veľmi časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov)

 • časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100 pacientov)

 • menej časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 1000 pacientov)

 • zriedkavé (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000 pacientov)

 • veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane ojedinelých prípadov).

 • neznáme (z dostupných údajov)

Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby liekom MABRON 50 mg sú nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 1 z 10 pacientov.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:ovplyvnenie regulácie srdca a ciev (palpitácia - silný tlkot srdca, tachykardia - rýchly tlkot srdca, ortostatická hypotenzia - pokles krvného tlaku po náhlom postavení sa alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po vnútrožilovom podaní a u pacientov s fyzickou záťažou.

Zriedkavé:bradykardia (pomalý tlkot srdce), hypertenzia (vysoký krvný tlak)

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: závrat

Časté: bolesť hlavy, ospanlivosť

Zriedkavé: zmena chuti do jedla, mravčenie, tras, útlm dýchania, epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie (sťahy), abnormálna koordinácia pohybov, synkopa (krátke bezvedomie)

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie alebo súčasne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na CNS, môže nastať útlm dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah kŕčových záchvatov.

Neznáme:poruchy reči

Psychické poruchy

Zriedkavé:halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku, úzkosť a nočné mory.

Po podaní MABRONU sa môžu objaviť rôzne psychické nežiaduce účinky, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne eufória - povznesená nálada, príležitostne dysfória - zlá nálada), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania).

Môže sa vyskytnúť závislosť.

Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie

Neznáme: mydriáza (rozšírenie zreníc)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: dýchavica

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea (nevoľnosť)

Časté: vracanie, zápcha, suchosť v ústach

Menej časté:záchvat vracania, pocit tlaku v žalúdku, plynatosť, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: potenie

Menej časté: kožné reakcie (napr. svrbenie, vyrážka, žihľavka)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé:motorická slabosť

Poruchy pečene a žlčových ciest

V niekoľkých ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v dočasnej spojitosti s terapeutickým použitím tramadolu.

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a zadržaním moču)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:únava

Zriedkavé:alergické reakcie (napr. dýchavica, zúženie priedušiek, sipoty, angioneurotický edém - opuch na alergickom podklade) a anafylaxia (celková rýchla alergická reakcia)

Ak sa MABRON 50 mg užíva dlhšiu dobu, existuje nízke riziko vzniku fyzickej závislosti a po vysadení liečby sa môžu vyskytnúť príznaky z vysadenia lieku (pozrite prosím časť „Účinky po ukončení liečby liekom MABRON 50 mg “).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ MABRON 50 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C. Chráňte pred svetlom.

Neužívajte po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na obale a na blistri za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MABRON 50 mg obsahuje

 • Liečivom je tramadoli hydrochloridum (tramadoliumchlorid).

Každá kapsula obsahuje 50 mg tramadoli hydrochloridum.

 • Ďalšie zložky sú:

Sodná soľ kroskarmelózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, magneziumstearát

Telo kapsuly

Želatína, oxid titaničitý (E171), chinolínová žltá (E104), žltý oxid železitý (E172)

Viečko kapsuly

Želatína, oxid titaničitý (E171), chinolínová žltá (E104), žltý oxid železitý (E172), brilantná modrá FCF (E133)

Ako vyzerá MABRON 50 mg a obsah balenia

Tvrdé želatínové kapsuly, telo kapsuly žlté, viečko kapsuly tmavo zelené.

Al/PVC blister, papierová škatuľka

Klinické balenie: PVC liekovka

Veľkosť balenia

10, 20, 30 kapsúl, klinické balenie

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2010.

7/7

MABRON 50 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

MABRON 50 mg

 1. KVALITATÍVNE a KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje 50 mg tramadoli hydrochloridum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula

Tvrdé želatínové kapsuly, telo kapsuly žlté, viečko kapsuly tmavozelené.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Liečba strednej až silnej bolesti.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a citlivosti každého pacienta.

MABRON 50 mg sa užíva nasledovne:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

Jednotlivá dávka: 1-2 kapsuly (50-100 mg tramadoliumchloridu) v 4-6 hodinových intervaloch.

Denná dávka: najviac 8 kapsúl (400 mg tramadoliumchloridu)

V závislosti od intenzity bolesti účinok pretrváva 4-8 hodín.

Všeobecne sa má zvoliť najnižšia analgeticky účinná dávka. Okrem výnimočných klinických prípadov sa denná dávka 400 mg tramadoliumchloridu nemá prekročiť.

Kapsuly sa užívajú celé, nerozdelené ani nerozhryzené, s dostatočným množstvom tekutiny a nezávisle od príjmu potravy.

Deti do 12 rokov

Liek MABRON 50 mg nie je určený pre deti do 12 rokov

Starší pacienti

U starších pacientov - do 75 rokov - bez klinicky potvrdenej hepatálnej alebo renálnej insuficiencie zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania. U starších pacientov - nad 75 rokov - môže byť eliminácia predĺžená. Preto ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potreby pacienta.

Hepatálna a renálna insuficiencia/dialýza

U pacientov s renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou je eliminácia tramadolu spomalená.

U menej ťažkých prípadov treba zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu. Pacientom s ťažkou renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou sa MABRON 50 mg nemá podávať.

MABRON 50 mg sa nesmie podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. Pri liečbe dlhšie trvajúcej bolesti sú potrebné pravidelné kontroly v skrátených intervaloch (pokiaľ je to potrebné s prestávkami v liečbe) na určenie, či a v akých dávkach je ďalšia liečba liekom MABRON 50 mg potrebná.

 1. Kontraindikácie

MABRON50 mg sa nesmie podávať

 • pri známej precitlivenosti na tramadol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1),

 • pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opioidmi a psychotropnými látkami,

 • u pacientov, ktorí užívajú inhibítory MAO alebo ich užívali počas posledných 14 dní (pozri časť 4.5),

 • u pacientov s epilepsiou bez adekvátnej kontroly liečbou,

 • pri substitučnej liečbe drogovej závislosti.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tramadol sa má podávať len s veľkou opatrnosťou pacientom závislým na opioidoch, pacientom s poranením hlavy, pacientom v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu, pri poruche dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií, pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku.

Len s opatrnosťou je možné liek podávať pacientom citlivým na opioidy.

U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach sa zaznamenali kŕče. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg). Okrem toho môže tramadol zvýšiť riziko vzniku kŕčových záchvatov u pacientov súčasne užívajúcich iné lieky, ktoré znižujú prah kŕčových záchvatov (pozri časť 4.5). Pacientom s epilepsiou alebo pacientom so sklonom ku kŕčovým záchvatom sa má podávať tramadol iba vo výnimočnom prípade.

Tramadol je málo návykový. Pri dlhodobom podávaní sa môže vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. Pacientom so sklonom k nadmernému užívaniu liekov alebo pacientom závislým na liekoch, sa má tramadol podávať iba krátkodobo a pod prísnym lekárskym dohľadom.

Tramadol nie je vhodný na substitučnú liečbu pacientov závislých na opioidoch. Hoci je tramadol agonista opioidov, nepotláča abstinenčné príznaky po vysadení morfínu.

Tramadol sa nesmie používať v kombinácii s alkoholom.

 1. Liekové a iné interakcie

MABRON 50 mg sa nemá podávať súčasne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).

Pri premedikácii inhibítormi MAO 14 dní pred podaním opioidu petidínu sa zaznamenali život ohrozujúce interakcie v centrálnom nervovom systéme, dýchacom a kardiovaskulárnom systéme. Tie isté interakcie, ako pri liečbe inhibítormi MAO, nemožno vylúčiť ani pri liečbe tramadolom.

Súčasné podanie tramadolu a iných látok s tlmivým účinkom na CNS, vrátane alkoholu, môže zosilniť účinok na CNS.

Výsledky farmakokinetických štúdií preukázali, že pri súčasnom alebo predchádzajúcom podávaní cimetidínu (inhibítor enzýmov) je výskyt klinicky relevantných interakcií nepravdepodobný.

Súčasné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (induktor enzýmov) môže znížiť analgetický účinok a skrátiť dĺžku jeho trvania.

Neodporúča sa podávať kombináciu liekov agonista/antagonista (napr. buprenorfín, nalbufín, pentazocín) s tramadolom, pretože za týchto okolností môže teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku čistého agonistu, ako je tramadol.

Tramadol môže indukovať kŕčovité záchvaty a zvyšovať schopnosť selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov, vyvolať kŕčovité záchvaty.

V ojedinelých prípadoch sa zaznamenal serotonínový syndróm v dočasnej spojitosti s terapeutickým používaním tramadolu v kombinácii s inými serotonínergnými látkami, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo v kombinácii s MAO inhibítormi. Príznakom serotonínového syndrómu môže byť napríklad konfúzia, nepokoj, pyrexia, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónia a diarea. Vysadenie serotonínergného lieku zvyčajne prináša rýchle zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.

Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarínom) je potrebné starostlivé monitorovanie pacientov, pretože u niektorých pacientov sa vyskytlo zvýšenie INR so závažným krvácaním a vznik ekchymózy.

Ostatné inhibítory CYP3A4 (ako sú ketokonazol a erytromycín), môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu) a pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy (pozri časť 4.8).

V niekoľkých štúdiách pred- a pooperačného podávania antiemetického antagonistu 5-HT3 ondansetronu sa u pacientov s pooperačnou bolesťou zvýšila požiadavka na tramadol.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Teratogénne účinky sa nezistili. Tramadol prechádza placentou. Neexistuje dostatočný dôkaz o bezpečnosti užívania tramadolu u ľudí počas gravidity. Preto gravidné ženy nemajú užívať MABRON 50 mg.

Tramadol - podávaný pred alebo počas pôrodu - neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré nie sú zvyčajne klinicky významné. Dlhodobé užívanie počas gravidity môže viesť k vzniku novorodeneckého abstinenčného syndrómu.

Počas laktácie sa asi 0,1 % tramadolu vylučuje do materského mlieka. MABRON 50 mg sa nemá podávať dojčiacim ženám. Po podaní jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Aj pri užívaní lieku podľa odporúčania môže MABRON 50 mg vyvolať ospalosť a závrat a tým nepriaznivo ovplyvniť reakcie človeka pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. Toto sa vyskytuje hlavne v spojitosti s psychotropnými látkami alebo alkoholom.

 1. Nežiaduce účinky

Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky lieku sú nauzea a závrat u viac ako 10 % pacientov.

Frekvencie výskytu sú zoradené nasledovne:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 až <1/10

Menej časté: 1/1000 až <1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až <1/1000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme: z dostupných údajov

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:ovplyvnenie kardiovaskulárnej regulácie (palpitácia, tachykardia, ortostatická hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickou záťažou.

Zriedkavé: bradykardia, hypertenzia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:závrat

Časté:bolesť hlavy, ospanlivosť

Zriedkavé:zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia dýchania, epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie, abnormálna koordinácia, synkopa.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie alebo súčasne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5), môže nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah kŕčových záchvatov (pozri časť 4.4 a 4.5).

Neznáme: poruchy reči

Psychické poruchy

Zriedkavé:halucinácie, konfúzia, poruchy spánku, úzkosť a nočné mory

Po podaní MABRONU 50 mg sa môžu objaviť rôzne psychické nežiaduce účinky, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne eufória, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania).

Môže sa vyskytnúť závislosť.

Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie

Neznáme:mydriáza

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé:dyspnoe

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:nauzea

Časté:vracanie, zápcha, suchosť v ústach

Menej časté:záchvatvracania, gastrointestinálne podráždenie (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: potenie

Menej časté: kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: motorická slabosť

Poruchy pečene a žlčových ciest

V niekoľkých ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v dočasnej spojitosti s terapeutickým použitím tramadolu.

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé:poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a retenciou moču)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:únava

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipoty, angioneurotický edém) a anafylaxia

Príznaky z vysadenia lieku sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení opiátov. Môžu to byť: agitácia, úzkosť, nervozita, poruchy spánku, hyperkinézia, tremor a gastrointestinálne symptómy. Medzi ostatné symptómy, ktoré sa pozorovali veľmi zriedkavo po vysadení tramadolu, patria: záchvaty paniky, ťažká úzkosť, halucinácie, parestézie, tinnitus a nezvyčajné CNS symptómy (tj. zmätenosť, preludy, depersonalizácia, derealizácia, paranoja).

 1. Predávkovanie

Symptómy

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom môžu vyskytnúť symptómy podobné tým, ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kóma, kŕče a útlm dýchania až zastavenie dýchania.

Liečba

Postupuje sa podľa obvyklých zásad prvej pomoci. Je potrebné zaistiť priechodnosť dýchacích ciest (pozor na aspiráciu!) a v závislosti od príznakov zaistiť dýchanie a cirkuláciu. Antidotom pri depresii dýchania je naloxon. V štúdiách na zvieratách nemal naloxon žiadny účinok na kŕče. V týchto prípadoch sa má podať diazepam intravenózne.

V prípade intoxikácie perorálnou formou tramadolu, gastrointestinálna dekontaminácia aktívnym uhlím alebo výplachom žalúdka sa odporúča iba do dvoch hodín po predávkovaní. Gastrointestinálnu dekontamináciu v neskoršom čase možno použiť pri intoxikácii s výnimočne veľkou dávkou alebo u foriem s predĺženým uvoľňovaním.

Tramadol sa len minimálne eliminuje zo séra dialýzou. Preto samotná hemodialýza alebo hemofiltrácia nie je vhodná pri liečbe akútnej intoxikácie liekom MABRON 50 mg.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká - anodyná

ATC kód: N02AX02

Tramadol je centrálne pôsobiace opioidné analgetikum. Je to neselektívny čistý agonista na µ, δ a κ opioidných receptoroch s vyššou afinitou k µ receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku, je inhibícia neuronálneho spätného vychytávania noradrenalínu a zvýšenie uvoľňovania serotonínu.

Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu, analgetické dávky tramadolu presahujúce terapeutické rozmedzie nemajú depresívny účinok na dýchanie. Taktiež gastrointestinálna motilita nie je ovplyvnená. Účinky na kardiovaskulárny systém sú nepatrné. Účinnosť tramadolu je 1/10 až 1/6 účinnosti morfínu.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Po i.m. podaní sa tramadol rýchlo a úplne absorbuje: maximálna plazmatická koncentrácia Cmaxsa dosiahne po 45 minútach a biologická dostupnosť je takmer 100 %.

Po perorálnom podaní sa absorbuje viac ako 90 % tramadolu. Absorpčný polčas je 0,38 0,18 hod. Porovnanie AUC po perorálnom a i.v. podaní vykazuje biologickú dostupnosť 68 13 % pre kapsuly. Absolútna dostupnosť lieku MABRON 50 mg je extrémne vysoká v porovnaní s ostatnými opioidnými analgetikami. Maximálna plazmatická koncentrácia po podaní lieku MABRON 50 mg sa dosiahne asi po 2 hodinách.

Po podaní lieku MABRON RETARD tablety 100 mg sa maximálna plazmatická koncentrácia Cmax141 ± 40 ng/ml dosahuje po 4,9 hod. a po podaní 200 mg dávky sa dosahuje Cmax260 ± 62 ng/ml po 4,8 hod.

Neexistuje zásadný rozdiel medzi farmakokinetikou tramadolu v tabletách, perorálnom roztoku a u kapsúl so zreteľom na biologickú dostupnosť podľa merania AUC. Zistil sa 10 % rozdiel Cmaxmedzi kapsulami a tabletami. u perorálnych kvapiek (nalačno) je maximálna plazmatická koncentrácia Cmaxpo 1 hodine, u tabliet po 1,5 hodine, u kapsúl po 2,2 hodinách.

Absolútna biologická dostupnosť tramadolu v čapíkoch je 7810 %.

Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd,ß= 203 ± 40 l). Väzba na plazmatické proteíny je okolo 20 %.

Tramadol prestupuje hematoencefalickou a placentárnou bariérou. Veľmi malé množstvo liečiva a jeho O-demetylovaného derivátu bolo nájdené v materskom mlieku (0,1 % a 0,02 % aplikovanej dávky).

U ľudí je tramadol prevažne metabolizovaný N- a O-demetyláciou a konjugáciou O-demetylovaných produktov s kyselinou glukurónovou. Iba O-desmetyltramadol je farmakologicky aktívny. Medzi ostatnými metabolitmi sú značné kvantitatívne rozdiely. Dosiaľ sa v moči našlo 11 metabolitov. Štúdie na zvieratách dokázali, že O-desmetyltramadol je 2 až 4-krát účinnejší ako východisková látka. Jeho polčas t1/2,ß(6 dobrovoľníkov) je 7,9 h (rozsah 5,4 - 9,6 h) a je približne rovnaký ako pri tramadole.

Inhibícia izoenzýmu CYP3A4 a/alebo CYP2D6 zapojených do metabolizmu tramadolu môže ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu tramadolu alebo jeho aktívnych metabolitov. Doteraz neboli zaznamenané klinicky významné interakcie.

Tramadol a jeho metabolity sú takmer úplne vylučované obličkami. Kumulatívna urinárna exkrécia je 90 % celkovej izotopom značenej dávky. Polčas eliminácie t1/2,ßje približne 6 h, bez ohľadu na spôsob podania. U pacientov nad 75 rokov môže byť predĺžený približne 1,4 krát. V prípade poškodenej funkcie pečene a obličiek môže byť polčas mierne predĺžený. u pacientov s cirhózou pečene bol zistený polčas eliminácie 13,3 ± 4,9 h (tramadol) a 18,5 ± 9,4 h (O-desmetyltramadol), v krajnom prípade 22,3 h a 36 h. U pacientov s renálnou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) boli tieto hodnoty 11 ± 3,2 h a 16,9 ± 3 h, v krajnom prípade 19,5 h a 43,2 h.

Farmakokinetický profil tramadolu v terapeutických dávkach je lineárny.

Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý na dávke, ale v izolovaných prípadoch sa značne mení. Účinná sérová koncentrácia je zvyčajne 100 - 300 ng/ml.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Po opakovanom perorálnom a parenterálnom podaní tramadolu potkanom a psom počas 6 - 26 týždňov a po perorálnom podaní psom počas 12 mesiacov sa neobjavili žiadne zmeny v hematologických, klinicko-chemických a histologických vyšetreniach v súvislosti s liečivom. Po podaní vysokých dávok značne prevyšujúcich terapeutický rozsah sa vyskytli iba prejavy podráždenia centrálneho nervového systému: nepokoj, salivácia, kŕče a úbytok telesnej hmotnosti. Potkany a psi tolerovali perorálne dávky 20 mg/kg a 10 mg/kg telesnej hmotnosti, rektálna dávka 20 mg/kg telesnej hmotnosti u psov nevyvolala žiadnu reakciu.

U samíc potkanov mali dávky tramadolu vyššie ako 50 mg/kg/deň toxické účinky a zvýšili neonatálnu mortalitu. Retardácia potomstva sa vyskytla vo forme porúch osifikácie a oneskoreného otvorenia vagíny a očí. Fertilita samcov nebola ovplyvnená. Po podaní vyšších dávok (viac ako 50 mg/kg/deň) vykazovali samice znížený pomer gravidít. Pri dávkach vyšších ako 125 mg/kg sa pozorovali u králikov toxické účinky a u potomstva anomálie skeletu.

V niektorých in vitrotestoch sa potvrdili mutagénne účinky. V in vivoštúdiách sa podobné účinky nezistili. v súvislosti s týmito poznatkami môže byť tramadol klasifikovaný ako nemutagénny.

Štúdie tumorigénneho potenciálu tramadoliumchloridu boli robené na potkanoch a myšiach. Štúdia na potkanoch neukázala žiadne zvýšenie výskytu tumorov v súvislosti s liečivom. V štúdii na myšiach sa zistil zvýšený výskyt adenómov pečeňových buniek u samcov (na dávke závislé, nevýznamné zvýšenie od dávky 15 mg/kg vyššie) a zvýšenie pľúcnych tumorov u samíc pri všetkých dávkových skupinách (významné, ale nie na dávke závislé).

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Sodná soľ kroskarmelózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát

Telo kapsuly

Želatína, oxid titaničitý (E171), chinolínová žltá (E104), žltý oxid železitý (E172)

Viečko kapsuly

Želatína, oxid titaničitý (E171), chinolínová žltá (E104), žltý oxid železitý (E172), brilantná modrá FCF (E133)

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné

 1. Čas použiteľnosti

5 rokov

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C. Chráňte pred svetlom.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Al/PVC blister, papierová škatuľka

Klinické balenie: PVC liekovka

Veľkosť balenia

10, 20, 30 kapsúl, klinické balenie

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA o REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0076/93-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.6.1993 / 21.6.2005

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2010

8/8

MABRON 50 mg