+ ipil.sk

MABRON RETARD 100Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2108/03526, 2108/03524 a 2108/03525

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2009/01807, 2009/01808 a 2009/01809


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MABRON RETARD 100

MABRON RETARD 150

MABRON RETARD 200

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Tramadoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MABRON RETARD a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MABRON RETARD

3. Ako užívať MABRON RETARD

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MABRON RETARD

6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE MABRON RETARD A NA ČO SA POUŽÍVA

MABRON RETARD pôsobí proti bolesti. MABRON RETARD uľavuje bolesť potlačením funkcie určitých látok v centrálnom nervovom systéme (v mozgu a mieche).

MABRON RETARD môže byť použitý u dospelých a mladistvých starších ako 12 rokov. Podáva sa pri liečbe strednej až silnej bolesti.

MABRON RETARD nie je vhodný pre deti do 12 rokov.

 1. SKÔR AKO UŽIJETE MABRON RETARD

Neužívajte MABRON RETARD

 • keď ste alergický (precitlivený) na tramadoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek prípravku MABRON RETARD.

 • ak ste nedávno vypili príliš veľa alkoholu alebo užili príliš veľa tabliet na spanie, iných liekov na zmiernenie bolesti, opiátov alebo iných liekov pôsobiacich cez mozog (psychotropné lieky).

 • ak užívate určité lieky proti depresii (nazývané inhibítory monoaminooxidázy) alebo ste ich užívali počas posledných 2 týždňov.

 • ak trpíte epilepsiou, ktorá nie je kontrolovaná liekmi.

 • k liečbe abstinenčných príznakov u drogovo závislých osôb.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MABRON RETARD

 • ak ste mali nedávno poranenie hlavy alebo zvýšený tlak v hlave (napr. po úraze)

 • ak máte poruchu obličiek alebo pečene (pozri časť 3 Ako užívať MABRON RETARD)

 • ak máte problémy s dýchaním

 • ak máte sklon k epilepsii alebo kŕčom, lebo riziko kŕčov sa môže zvýšiť. Pri liečbe odporúčanými dávkami tramadolu boli hlásené záchvaty. Riziko sa môže zvýšiť, ak sa prekročí odporúčaná denná dávka (400 mg).

 • ak ste závislý na opiátoch

 • ak ste v šoku (studený pot môže byť príznakom šoku)

Kontaktujte Vášho lekára, ak sa u Vás vyskytuje alebo vyskytoval ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov.

Prosím, vezmite do úvahy, že užívanie prípravku MABRON RETARD môže viesť k vzniku fyzickej a psychickej závislosti. Ak sa MABRON RETARD užíva dlho, jeho účinok sa môže znížiť a je potrebné užívať vyššie dávky (rozvoj tolerancie). U pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo závislých na liekoch má byť liečba MABRON RETARD iba krátkodobá a pod prísnym lekárskym dohľadom.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte MABRON RETARD v rovnakom čase alebo v priebehu 14 dní užívania liekov nazývaných inhibítory monoaminooxidázy.

Úľava od bolesti pri liečbe MABRON RETARD sa môže znížiť a/alebo skrátiť, ak súčasne užívate lieky obsahujúce

 • karbamazepín (na liečbu epilepsie)

 • buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (proti bolesti)

 • ondansetron (proti pocitu na vracanie)

V ojedinelých prípadoch vedľajšie účinky selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) sa môžu zintenzívniť so súčasným užívaním tramadolu. Nežiaduce účinky môžu byť tak intenzívne, že hovoríme o serotonínovom syndróme. Príznakom serotonínového syndrómu môžu byť zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, znížená koordinácia, zvýšená citlivosť na podnet, kŕče a hnačka. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, vždy kontaktujte Vášho lekára. Vysadenie SSRI zvyčajne prináša prudké zlepšenie.

Riziko vedľajších účinkov je vyššie, ak užívate MABRON RETARD a súčasne:

 • upokojujúce lieky ako sú trankvilizéry, tablety na spanie, antidepresíva, silné lieky na zmiernenie bolesti (morfín, kodeín, petidín). Môžete sa cítiť veľmi ospalý alebo zoslabnutý).

 • tricyklické antidepresíva a antipsychotiká. Môže sa zvýšiť riziko epileptických kŕčov.

 • lieky na zriedenie krvi ako warfarín. Môže byť nutné znížiť dávku týchto liekov, inak sa môže zvýšiť riziko závažného krvácania.

 • lieky proti kŕčom užívané spolu s tramadolom môžu znížiť prah záchvatov a riziko kŕčov môže byť u týchto pacientov zvýšené.

Užívanie MABRON RETARD s jedlom a nápojmi

MABRON RETARD sa nemá užívať v kombinácii s alkoholom.

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tramadol prechádza placentou. Na zhodnotenie bezpečnosti tramadolu u tehotných žien neexistujú dostatočné údaje. Dlhodobé podávanie tramadolu počas tehotenstva môže viesť k abstinenčným príznakom u novorodenca po pôrode ako následok návyku. Preto sa tramadol nemá užívať počas tehotenstva. Poraďte sa so svojím lekárom.

Dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Všeobecne sa podávanie MABRONu RETARD počas dojčenia neodporúča. Malé množstvo tramadolu sa vylučuje do materského mlieka. V prípade podania jednej jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie. Poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

MABRON RETARD môže spôsobiť ospalosť a závraty a rozmazané videnie. Preto MABRON RETARD môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tento účinok môže byť zosilnený alkoholom alebo liekmi, ktoré účinkujú prostredníctvom mozgu.

Neveďte vozidlá a nevykonávajte ďalšie aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť, pokiaľ neviete ako na Vás tramadol pôsobí. Pozri časť 4 Možné vedľajšie účinky pre úplný zoznam možných vedľajších účinkov, ktoré môžu ovplyvniť sústredenie a koordináciu.

 1. AKO UŽÍVAŤ MABRON RETARD

Dávkovanie

Vždy užívajte MABRON RETARD presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár Vám dennú dávku stanovil s ohľadom na intenzitu Vašej bolesti a od Vašej individuálnej citlivosti. Zvyčajná dávka je:

Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov:

Zvyčajná počiatočná dávka je:

MABRON RETARD 100: jedna tableta ( 100 mg tramadoliumchloridu) 2x denne.

Ak uvoľnenie bolesti nie je dostatočné, dávku možno zvýšiť na:

 • MABRON RETARD 150: jedna tableta (150 mg tramadoliumchloridu) 2x denne alebo

 • MABRON RETARD 200: jedna tableta (200 mg tramadoliumchloridu) 2x denne.

Ak dávku, ktorú máte predpísanú nie je možné dosiahnuť s touto silou tablety, ostatné sily tohto lieku sú k dispozícii na dosiahnutie Vašej dávky.

Ďalšie dávkovanie

Povedzte Vášmu lekárovi, ak trpíte poruchou pečene alebo obličiek. Môže byť nutné upraviť dávkovanie alebo neužívať MABRON RETARD. U pacientov so závažnou poruchou pečene alebo obličiek sa užívanie MABRON RETARD neodporúča.

Ak ste starší ako 75 rokov, môže byť nutné upraviť dávkovanie.

Spôsob podávania

Tablety MABRON RETARD majú špeciálne jadro, ktoré umožňuje pomalé a dlhodobé uvoľňovanie liečiva v tele. Preto môže o niečo dlhšie trvať, kým si všimnete účinok lieku.

Prehltnite tabletu celú (bez rozlomenia alebo žuvania), zapite pohárom vody.

Najlepšia doba pre podanie je ráno a večer. Tablety sa užívajú na prázdny žalúdok alebo počas jedla.

Dĺžka liečby MABRON RETARD

Váš lekár Vám povie, ako dlho máte MABRON RETARD užívať. To závisí od príčiny bolesti. V žiadnom prípade neužívajte MABRON RETARD dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné.

Ak si všimnete, že MABRON RETARD je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac MABRONu RETARD, ako máte

Ak ste užili viac tabliet MABRONu RETARD, ako máte, ihneď kontaktujte Vášho lekára alebo najbližšiu nemocnicu alebo kliniku. Možné príznaky predávkovania sú: zúžené zreničky, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly tep, kolaps, poruchy vedomia vrátane kómy (hlboké bezvedomie), epileptické kŕče a ťažkosti s dýchaním.

Ak zabudnete užiť MABRON RETARD

Ak zabudnete užiť tabletu, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu, jednoducho pokračujte v užívaní tabliet ako predtým.

Ak prestanete užívať MABRON RETARD

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu MABRONom RETARD príliš skoro, bolesť sa pravdepodobne vráti. Ak si želáte ukončiť liečbu z dôvodu vedľajších účinkov, povedzte to Vášmu lekárovi. Po vysadení MABRON RETARD obvykle nie sú žiadne následné vedľajšie účinky. Zriedkavo sa však po náhlom ukončení dlhšie prebiehajúcej liečby pacienti môžu cítiť zle. Môžu sa cítiť rozrušení, úzkostlivo, nervózne alebo roztrasení. Objavila sa hyperaktivita, poruchy spánku, poruchy žalúdka a čreva. Veľmi zriedkavo sa vyskytli záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé vnímanie ako svrbenie, pálenie, necitlivosť a zvuky v ušiach (tinnitus). Ak sa u Vás objavia ktorékoľvek z týchto komplikácií, prestaňte užívať MABRON RETARD a povedzte to Vášmu lekárovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MABRON RETARD môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Veľmi časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 pacienta z 10)

pocit na vracanie a závrat.

Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100)

bolesť hlavy, zmätenosť, vracanie, zápcha, suchosť v ústach, potenie, ospalosť, únava.

Menej časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 1000)

búšenie srdca (palpitácie), nepravidelný pulz srdca, nízky krvný tlak – hlavne pri vstávaní zo sedu, zlyhanie srdca (kolaps srdca), napínanie na vracanie, tlak v žalúdku, pocit plnosti, svrbenie, vyrážka a vyrážka so závažným svrbením v tvare hrčky (žihľavka alebo urtikária), hnačka.

Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 10 000)

rozmazané videnie, pulz srdca pomalší ako zvyčajne, zvýšenie tlaku krvi, zmeny chuti do jedla, svrbenie/pálenie bez príčiny, trasenie, dýchanie pomalšie ako zvyčajne, kŕče, halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku a nočné mory, alergické reakcie (napr. dýchavičnosť), stiahnutie hrudníka zovretím svalov dýchacích ciest (bronchospasmus), lapanie po dychu, náhle hromadenie tekutín v koži a slizniciach (napr. hrdla alebo jazyka), dýchacie ťažkosti a/alebo svrbenie a precitlivenosť.

Ďalej boli hlásené zmeny nálady, zmeny aktivity, zmeny v spôsobe vnímania vecí alebo schopnosti rozhodovať sa, svalová slabosť, ťažkosti pri prechode vody, mimovoľné svalové kontrakcie, zmeny v koordinácii a mdloba (synkopa).

Príznaky z vysadenia lieku podobné tým, ktoré sa vyskytujú po vysadení opiátov, môžu byť: nepokoj, úzkosť, strach, nervozita, nespavosť, ťažkosť ostať v pokoji (hyperkinézia), trasenie (tremor) a žalúdočné ťažkosti (žalúdočno-črevné príznaky).

Veľmi zriedkavo (menej ako u 1 pacienta z 10 000) sa objavili alergické reakcie (napr. dýchacie ťažkosti, sipot, opuchy kože), šok (náhla zástava cirkulácie) a vyššie hodnoty pečeňových enzýmov.

Ihneď navštívte lekára, ak sa u Vás objaví opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti prehĺtať, alebo žihľavka spolu dýchacími ťažkosťami.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ MABRON RETARD

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte MABRON RETARD po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a/alebo fľaši a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MABRON RETARD obsahuje

Liečivo je tramadoliumchlorid.

1 tableta MABRON RETARD 100 obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta MABRON RETARD 150 obsahuje 150 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta MABRON RETARD 200 obsahuje 200 mg tramadoliumchloridu.

Ďalšie zložky sú dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341), hydroxypropylcelulóza (E463), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551) a magnéziumstearát (E470b).

Ako vyzerá MABRON RETARD a obsah balenia

Tablety MABRON RETARD 100 sú sivobiele, okrúhle bikonvexné tablety

Tablety MABRON RETARD 150 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly

Tablety MABRON RETARD 200 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly

MABRON RETARD 100: v baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, alebo 500 bielych tabliet v blistroch alebo v umelohmotných obaloch na tablety.

MABRON RETARD 150: v baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, alebo 500 bielych tabliet v blistroch alebo v umelohmotných obaloch na tablety.

MABRON RETARD 200: v baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, alebo 500 bielych tabliet v blistroch alebo v umelohmotných obaloch na tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Výrobca

F.A.L. Duiven BV, Duiven, Holandsko

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, CyprusTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2009.

6/6

MABRON RETARD 100

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

MABRON RETARD 100

MABRON RETARD 150

MABRON RETARD 200

tablety s predĺženým uvoľňovaním

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 100 obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 150 obsahuje 150 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 200 obsahuje 200 mg tramadoliumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Tablety MABRON RETARD 100 sú sivobiele, okrúhle bikonvexné tablety, s priemerom 9,1 mm.

Tablety MABRON RETARD 150 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly, 14,3 mm dlhé.

Tablety MABRON RETARD tard 200 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly, 17,1 mm dlhé.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Liečba strednej až silnej bolesti.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob podávania

Perorálne užitie.

Dávkovanie

Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej klinickej odpovedi pacienta.

Pre dávkovanie nerealizovateľné / nepraktické s týmto liekom sú k dispozícii ďalšie sily tohto prípravku.

Pokiaľ lekár neurčí inak, MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa užívajú nasledovne:

Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov:

Zvyčajná počiatočná dávka je 100 mg dvakrát denne, ráno a večer.

V závislosti od potrieb pacienta sa môžu ďalšie dávky podať skôr ako po 12 hodinách, ale nesmú sa podať skôr ako 8 hodín po poslednej dávke. Za žiadnych okolností nepodávajte viacej ako dve dávky počas 24 hodín.

Ak uvoľnenie bolesti nie je dostatočné, dávku možno zvýšiť na:

 • 150 mg dvakrát denne alebo

 • 200 mg dvakrát denne.

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa užívajú celé, nerozdelené ani nerozhryzené, nezávisle od príjmu potravy, s dostatočným množstvom tekutiny.

Vždy má byť zvolená najnižšia analgeticky účinná dávka. Denná dávka 400 mg liečiva nemá byť prekročená, iba ak sa to vyžaduje vo výnimočných lekárskych prípadoch.

V žiadnom prípade sa MABRON RETARD nemá užívať dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné.

Ak si charakter a závažnosť ochorenia vyžaduje dlhodobú analgetickú liečbu tramadolom, potom treba pacienta starostlivo a pravidelne monitorovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe) a stanoviť, či a do akej miery je potrebná ďalšia liečba.

Deti

MABRON RETARD nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.

Starší pacienti

U starších pacientov (do 75 rokov) bez klinických príznakov poruchy pečene alebo obličiek nie je zvyčajne potrebná úprava dávkovania.

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť eliminácia predĺžená. Z toho dôvodu, ak je potrebné, sa má dávkovací interval predĺžiť podľa pacientových požiadaviek.

Porucha obličiek, dialýza a porucha pečene

U pacientov so závažnou renálnou alebo hepatálnou poruchou sa užívanie MABRON RETARD neodporúča. Pri miernych poruchách možno zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

 1. Kontraindikácie

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa nesmú užívať:

 • pri precitlivenosti na tramadoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku (pozri časť 6.1)

 • pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opiátmi alebo psychotropnými látkami

 • u pacientov, ktorí užívajú inhibítory MAO alebo ich užívali počas posledných 2 týždňov

 • u pacientov s epilepsiou nedostatočne kontrolovanou liečbou

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa nesmú užívať pri liečbe vysadenia opiátu.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

MABRON RETARD sa má užívať len po dôkladnom vyhodnotení pomeru prínos/riziko a po zvážení zodpovedajúcich preventívnych opatrení v nasledujúcich prípadoch: u pacientov závislých na opiátoch, pacientov s poranením hlavy, pacientov v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu, pri poruche dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií, pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku a pacientov so stredne závažnou až závažnou renálnou alebo hepatálnou poruchou.

MABRON RETARD sa nemá používať v kombinácii s alkoholom.

Pacientom citlivým na opiáty sa liečivo má podávať so zvýšenou opatrnosťou.

Pri terapeutických dávkach sa zaznamenali kŕče a riziko sa môže zvýšiť pri dávkach presahujúcich zvyčajný horný limit dennej dávky (400 mg). Riziko kŕčov sa môže zvýšiť u pacientov užívajúcich tramadol a súbežne aj iné lieky, ktoré znižujú prah záchvatov (pozri časť 4.5). Pacientom s epilepsiou v anamnéze alebo pacientom so sklonom k záchvatom sa môže tramadol podávať iba zo závažných dôvodov.

Tramadol má nízky potenciál pre vyvolanie liekovej závislosti. Pri dlhodobom podávaní sa môže vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. U pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo k závislosti má byť liečba iba krátkodobá pod prísnym lekárskym dohľadom.

Tramadol nie je vhodný ako náhrada u pacientov závislých na opiátoch. Liek nepotláča abstinenčné symptómy pri liečbe morfinizmu, napriek tomu, že je opiátový agonista.

 1. Liekové a iné interakcie

Tramadol / Inhibítory MAO

MABRON RETARD sa nemá podávať v kombinácii s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).

Život ohrozujúce interakcie zasahujúce CNS, dýchacie a kardiovaskulárne funkcie boli pozorované u pacientov, ktorí dostávali inhibítory MAO počas 14 dní pred podaním opiátu petidínu. Tie isté interakcie s MAO inhibítormi nie je možné pri MABRON RETARD vylúčiť.

Tramadol / Iné centrálne pôsobiace liečivá

Pri súbežnom podávaní MABRON RETARD a iných centrálne pôsobiacich liekov, vrátane alkoholu, je potrebné vziať do úvahy potenciáciu účinkov na CNS (pozri časť 4.8).

Tramadol / Inhibítor enzýmov / Induktor enzýmov

Výsledky farmakokinetických štúdií dosiaľ preukázali, že pri súčasnom alebo predchádzajúcom podávaní cimetidínu (inhibítor enzýmov) je výskyt interakcií nepravdepodobný.

Súčasné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (induktor enzýmov) môže znížiť analgetický účinok a skrátiť dobu pôsobenia.

Tramadol / Zmiešaní opiátoví agonisty / antagonisty

Kombinácia zmiešaných agonistov/antagonistov (napr. buprenorfín, nalbufín, pentazocín) s tramadolom sa neodporúča, pretože za týchto okolností môže teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku čistého agonistu.

Tramadol / Lieky znižujúce prah záchvatov

Tramadol môže indukovať kŕče a zvyšovať potenciál selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov, vyvolať záchvaty.

Tramadol / Serotonínergné látky

Zaznamenali sa ojedinelé prípady serotonínergného syndrómu pri terapeutickom podávaní tramadolu v kombinácii s inými serotonínergnými látkami, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs). Príznakom serotonínergného syndrómu môže byť zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónia a hnačka. Vysadenie serotonínergných látok zvyčajne prináša prudké zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.

Tramadol / Kumarínové deriváty

Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarín) je potrebná opatrnosť, pretože u niektorých pacientov sa vyskytlo zvýšenie INR so závažným krvácaním a ekchymózy.

Tramadol / Inhibítory CYP3A4

Ostatné lieky so známym inhibičným účinkom na CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu) a pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal (pozri časť 4.8).

Tramadol / Ondansetron

Analgetický účinok tramadolu je čiastočne sprostredkovaný inhibíciou spätného vychytávania norepinefrínu a zvýšeným uvoľňovaním serotonínu (5-HT). V štúdiách pre- alebo post-operačnej aplikácie antiemetika 5-HT3 antagonistu ondansetronu bola u pacientov s post-operačnou bolesťou zvýšená požiadavka na tramadol.

 1. Gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Teratogénne účinky sa nezistili. Tramadol prechádza placentou, neexistujú dostatočné údaje o chronickom užívaní tramadolu počas gravidity. Opakované podávanie tramadolu počas gravidity môže viesť k zvýšenej tolerancii tramadolu u plodu a nasledovne k abstinenčným príznakom u novorodenca po pôrode ako následok návyku.

Preto sa MABRON RETARD nemá užívať počas tehotenstva.

Tramadol - podávaný pred alebo počas pôrodu - neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré zvyčajne nie sú klinicky významné.

Počas dojčenia sa asi 0,1% podanej dávky tramadolu vylučuje do mlieka. Podávanie MABRONu RETARD sa neodporúča počas dojčenia.

V prípade podania jednej jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

MABRON RETARD má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Môže spôsobiť ospalosť a rozmazané videnie, hlavne v kombinácii s inými psychotropnými látkami a alkoholom. Ambulantní pacienti majú byť upozornený, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje pri výskyte týchto symptómov.

 1. Nežiaduce účinky

Hlásené nežiaduce účinky sú uvedené podľa nasledujúcej frekvencie:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: účinky na kardiovaskulárnu reguláciu (palpitácia, tachykardia, posturálna hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickým stresom.

Zriedkavé: bradykardia, zvýšenie tlaku krvi.

Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závrat

Časté: bolesť hlavy, ospalosť

Zriedkavé:zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia dýchania, epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie a synkopa.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súčasne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie), môže nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah záchvatov alebo ktoré samotné indukujú vznik cerebrálnych kŕčov (pozri časť 4.4 a 4.5).

Psychické poruchy:

Zriedkavé: halucinácie, zmätenosť, úzkosť, poruchy spánku a nočné mory. Psychické vedľajšie účinky sa môžu líšiť intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne elácia, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania).

Môže sa vyskytnúť závislosť, zneužívanie a návyk.

Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea

Časté: vracanie, zápcha, suchosť v ústach

Menej časté: napínanie na vracanie, gastrointestinálne podráždenie (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: potenie

Menej časté: kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: svalová slabosť.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: zaznamenalo sa zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov po užití tramadolu.

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a zadržaním moču).

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipot, angioneurotický edém) a anafylaxia;

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava

Fyzická závislosť

Môže sa vyskytnúť závislosť, zneužívanie, návyk a symptómy z vysadenia. Príznaky z vysadenia lieku predovšetkým podobné tým, ktoré sa vyskytujú po vysadení opiátov, môžu byť: nepokoj, anxieta, nervozita, nespavosť, hyperkinézia, tremor a gastrointestinálne symptómy. Veľmi zriedkavo sa vyskytli atypické symptómy po vysadení, ako záchvat paniky, ťažká anxieta, halucinácie, parestézia, tinnitus a ďalšie neobvyklé CNS symptómy.

 1. Predávkovanie

Symptómy

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom očakávajú symptómy podobné tým, ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opiátov). Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kómu, kŕče, útlm dýchania až zástavu dýchania.

Liečba

Aplikujú sa všeobecné pohotovostné opatrenia.

Dýchacie cesty udržujte priechodné (aspirácia), udržujte dýchanie a kardiovaskulárnu cirkuláciu v závislosti od symptómov.

Žalúdok treba vyprázdniť vyvolaním vracania (pacient pri vedomí) alebo výplachom žalúdka. Je treba zvážiť podanie aktívneho uhlia, v prípade potreby cez hadičku pumpy pre výplach žalúdka. V závislosti od doby od požitia je možné zvážiť podanie vhodného laxatíva pre urýchlenie eliminácie. Ak je vedomie pacienta obmedzené, je dôležité zaviesť intubáciu pred vykonaním týchto postupov.

Antidotom pri depresii dýchania je naloxon.

V štúdiách na zvieratách nemal naloxon žiadny účinok na kŕče. V týchto prípadoch sa má podať diazepam intravenózne.

Tramadol sa len minimálne eliminuje z plazmy hemodialýzou, hemofiltráciou alebo hemoperfúziou. Preto liečba akútnej intoxikácie tramadolom samotnou hemodialýzou alebo hemofiltráciou nie je vhodná na detoxikáciu. Vhodné laxatívum môže urýchliť elimináciu neabsorbovaného tramadolu, ak je podané krátko po predávkovaní.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká, iné opiáty

ATC kód: N02AX02

Tramadol je centrálne pôsobiace opiátové analgetikum.

Je to neselektívny čistý agonista na µ-, δ- a κ-opiátových receptoroch s vyššou afinitou k µ-receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku, je inhibícia neuronálneho spätného vychytávania noradrenalínu a zvýšenie uvoľňovania serotonínu.

Tramadol má antitusický účinok.

Na rozdiel od morfínu, tramadol v analgetických dávkach presahujúcich terapeutické rozmedzie nepotláča respiráciu.

Účinky na kardiovaskulárny systém sú nepatrné.

Účinnosť tramadolu je 1/10 až 1/6 účinnosti morfínu. 1. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa absorbuje viac ako 90% tramadolu. Priemerná absolútna biodostupnosť je približne 70%, bez ohľadu na príjem potravy.

Rozdiel medzi absorbovaným a nemetabolizovaným dostupným tramadolom je pravdepodobne výsledkom nízkeho first-pass efektu. First-pass efekt po perorálnom podaní je maximálne 30%.

Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd,ß= 203 ± 40 l). Väzba na plazmatické proteíny je okolo 20%.

Po podaní tabliet Minular 100 mg SR sa maximálna plazmatická koncentrácia Cmax141 ± 40 ng/ml dosahuje po 4,9 hodinách. Po podaní tabliet Minular 200 mg SR sa dosahuje Cmax260 ± 62 ng/ml po 4,8 hodinách.

Tramadol prechádza hematoencefalickou a placentárnou bariérou. Veľmi malé množstvo liečiva a jeho O-demetylovaného derivátu bolo nájdené v materskom mlieku (0,1% a 0,02% aplikovanej dávky).

Polčas eliminácie t1/2,ßje približne 6 hodín, bez ohľadu na spôsob podania. U pacientov nad 75 rokov môže byť predĺžený približne 1,4 krát.

U ľudí je tramadol prevažne metabolizovaný N- a O-demetyláciou a konjugáciou O-demetylovaného produktu s kyselinou glukurónovou. Iba O-desmetyltramadol je farmakologicky aktívny. Medzi ostatnými metabolitmi sú značné kvantitatívne rozdiely. Dosiaľ sa v moči našlo jedenásť metabolitov. Štúdie na zvieratách dokázali, že O-desmetyltramadol je 2 - 4 krát účinnejší ako východisková látka. Jeho polčas t1/2,ß(6 zdravých dobrovoľníkov) je 7,9 hodín (rozsah 5,4 - 9,6 h) a je približne rovnaký ako pri tramadole.

Inhibícia jedného alebo oboch izoenzýmov cytochrómu p450, CYP3A4 a CYP2D6 zapojených do metabolizmu tramadolu môže ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu tramadolu alebo jeho aktívneho metabolitu. Klinické následky týchto interakcií nie sú známe.

Tramadol a jeho metabolity sú takmer úplne vylučované obličkami. Kumulatívna urinárna exkrécia je 90% celkovej rádioaktivity podanej dávky. V prípade poškodenej funkcie pečene a obličiek môže byť polčas mierne predĺžený. U pacientov s cirhózou pečene bol zistený polčas eliminácie 13,3 ± 4,9 h (tramadol) a 18,5 ± 9,4 h (O-desmetyltramadol), v krajnom prípade 22,3 h a 36 h. U pacientov s renálnou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) boli tieto hodnoty 11 ± 3,2 h a 16,9 ± 3 h, v krajnom prípade 19,5 h a 43,2 h.

Farmakokinetický profil tramadolu v terapeutickom rozmedzí dávok je lineárny.

Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý na dávke, ale v izolovaných prípadoch sa značne mení. Účinná sérová koncentrácia je zvyčajne 100-300 ng/ml.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Po opakovanom perorálnom a parenterálnom podaní tramadolu potkanom a psom počas 6 - 26 týždňov a po dobu 12 mesiacov psom sa neobjavili žiadne zmeny v hematologických, klinicko-chemických a histologických vyšetreniach v súvislosti s liečivom.

Iba po podaní vysokých dávok značne prevyšujúcich terapeutické dávky sa vyskytli príznaky podráždenia centrálneho nervového systému: nepokoj, salivácia, kŕče a znížené priberanie na telesnej hmotnosti. Potkany a psy tolerovali perorálne dávky 20 mg/kg, resp. 10 mg/kg telesnej hmotnosti, psy tiež tolerovali dávku 20 mg/kg telesnej hmotnosti podanú rektálne.

U potkanov dávky tramadolu vyššie ako 50 mg/kg/deň spôsobili intoxikáciu matky a zvýšili mortalitu novonarodených potkanov. U mladých potkanov sa vyskytli poruchy vývoja vo forme porúch osifikácie, oneskoreného otvorenia vagíny a očí.

Fertilita samcov nebola ovplyvnená.

Po podaní vysokých dávok (viac ako 50 mg/kg/deň) vykazovali samice znížený pomer gravidít.

U králikov boli pozorované toxické účinky pri dávke 125 mg/kg u matky a anomálie skeletu u potomstva.

V niektorých in-vitrotestoch sa potvrdili mutagénne účinky. V in-vivoštúdiách sa mutagénne účinky nezistili. Na základe v súčasnosti dostupných poznatkov nie je jasné, či tramadol má mutagénny potenciál.

Štúdie tumorogénneho potenciálu tramadolu boli robené na potkanoch a myšiach. Štúdia na potkanoch nepreukázala, že by látka zvyšovala výskyt tumorov.

V štúdii na myšiach sa zistil zvýšený výskyt adenómov pečeňových buniek u samcov (na dávke závislé, s nevýznamným zvýšením od dávky 15 mg/kg) a zvýšenie výskytu pľúcnych tumorov u samíc pri všetkých dávkových skupinách (významné, ale nie na dávke závislé).

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341), hydroxypropylcelulóza (E463), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), magnéziumstearát (E470b).

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

PP/PE fľaša: 6 mesiacov po otvorení.

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Al/ priehľadný PVC blister, papierová škatuľa

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet

Al/nepriehľadné PVC blister odolný voči deťom, papierová škatuľa

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet

Polypropylénová fľaša s polyetylénovým poistným uzáverom

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MABRON RETARD 100: 65/0275/05-S

MABRON RETARD 150: 65/0285/05-S

MABRON RETARD 200: 65/0286/05-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

16.9.2005 /

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2009

9/9

MABRON RETARD 100