+ ipil.sk

MACROTECPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06832


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


MACROTEC

Kit na prípravu injekcie makroagregátov ľudského albumínu (makrosalbu) označených technéciom 99mTc

Súprava pre rádiofarmakum


Makroagregáty ľudského albumínu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr ako Vám bude liek podaný.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo odborného lekára na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo odbornému lekárovi na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý na vyšetrenie dohliadal.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Macrotec a na čo sa používa

2. Skôr ako Vám bude Macrotec podaný

3. Ako sa Macrotec podáva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ďalšie informácie


 1. ČO JE MACROTEC A NA ČO SA POUŽÍVA


Tento liek je rádiofarmakum a je určený len na diagnostické použitie.


Macrotec sa používa, aby pomohol určiť ochorenie. Podáva sa pred snímaním obrázkov (skenov) a umožňuje špeciálnej kamere nahliadnuť do časti Vášho tela. Obsahuje liečivo s názvom „makroagregáty ľudského albumínu“. Predtým, než sa liek použije, sa táto látka zmieša s ďalšou zložkou nazývanou technécium. Keď je potom podané injekčne, je možné pomocou špeciálnej kamery použitej na snímanie (skenovanie) vidieť miesta, kde sa vo Vašom tele nachádza.

 • Sken môže pomôcť Vášmu lekárovi vidieť Vaše pľúca.

 • Iným ľuďom môže byť tento liek podaný, aby bolo možné v tele pozorovať žily (krvné cievy).


Váš lekár alebo odborný lekár na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude dohliadať na vyšetrenie, Vám vysvetlí, ktorú časť Vášho tela budú skenovať.


 1. SKÔR AKO VÁM BUDE MACROTEC PODANÝ

Macrotec Vám nesmie byť podaný

 • ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Macrotecu alebo na ktorúkoľvek zložku označeného rádiofarmaka.

Macrotec nesmiete dostať, ak sa Vás týka čokoľvek uvedené v predchádzajúcom odseku. Ak ste si nie istý, povedzte to svojmu lekárovi alebo odbornému lekárovi na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať.


Buďte zvlášť opatrný pri podávaní Macrotecu

Pred podaním Macrotecu skontrolujte s Vaším lekárom alebo odborným lekárom na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude dohliadať na vyšetrenie:

 • či nie ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná;

 • či nemáte pravo-ľavý srdcový skrat (abnormálne prúdenie krvi v tele);

 • či nemáte pľúcnu hypertenziu (vysoký tlak krvi v pľúcach).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo odbornému lekárovi na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať. Je to preto, že niektoré lieky môžu mať vplyv na to ako Macrotec pôsobí.


Prosím, povedzte svojmu lekárovi, či užívate alebo Vám bol podaný ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov alebo ktorákoľvek z nasledujúcich látok, pretožemôžu mať vplyv na to ako lekár vyhodnotí získané obrázky:

 • chemoterapeutiká

 • heparín (použitý na znižovanie zrážanlivosti krvi)

 • bronchodilatanciá (použité u pacientov s dýchacími ťažkosťami)

 • síran horečnatý

 • heroín

 • nitrofurantoín

 • busulfán

 • cyklofosfamid

 • bleomycín

 • metotrexát

 • metylsergid


Ak ste si nie istý, či sa Vás týka niečo z toho, čo je uvedené v tomto odseku, povedzte to svojmu lekárovi alebo odbornému lekárovi na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať ešte predtým ako Vám Macrotec bude podaný.


Tehotenstvo a dojčenie

Odborného lekára na oddelení nukleárnej medicíny musíte pred podaním Macrotecu informovať o tom, či je možné, že by ste mohli byť tehotná, že Vám vynechala menštruácia alebo že dojčíte.

Ak sú o tom pochybnosti, je dôležité konzultovať to s Vašim lekárom alebo odborným lekárom na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať.


Ak ste tehotná, Váš lekár bude o tomto vyšetrení počas tehotenstva uvažovať len v prípade absolútnej nevyhnutnosti.


Nedojčite, keď Vám bude Macrotec podaný. Je to preto, že malé množstvo rádioaktivity môže prejsť do materského mlieka. Ak dojčíte, Váš lekár môže s podaním Macrotecu počkať, pokiaľ dojčenie ukončíte. Ak to nie je možné, Váš lekár Vás môže požiadať:

 • prerušiť po injekcii dojčenie na 12 hodín a

 • dávať Vášmu dieťaťu náhradnú dojčenskú výživu a

 • odstrediť (odobrať) materské mlieko z prsníkov a vyhodiť ho.


Váš lekár alebo odborný lekár na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať Vám oznámi, kedy budete môcť začať opäť dojčiť.


Prosím, predtým než užijete akýkoľvek liek, opýtajte sa svojho lekára alebo odborného lekára na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať na to, či ho užiť môžete.


Na používanie rádiofarmák, zaobchádzanie s nimi a ich likvidáciu existujú prísne predpisy. Macrotec bude použitý len v nemocnici. S týmto liekom budú manipulovať a podajú Vám ho výhradne ľudia, ktorí sú školení a kvalifikovaní, aby ho použili bezpečne. Aby bol tento liek použitý bezpečne, venujú tomu tieto osoby špeciálnu starostlivosť a stále Vás budú informovať o všetkých ich krokoch.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Opýtajte sa svojho lekára alebo odborného lekára na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať, či môžete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje potom ako ste dostali Macrotec.


Dôležité informácie o Macrotecu

Keď sa použije Macrotec, ste vystavený rádioaktivite.

Váš lekár alebo odborný lekár na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať vždy zváži možné riziká a prínosy predtým, než Vám tento liek bude podaný.

Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára alebo odborného lekára na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať.


 1. AKO SA MACROTEC PODÁVA


Odborný lekár nukleárnej medicíny dohliadajúci na vyšetrenie rozhodne o množstve Macrotecu, ktoré bude použité vo Vašom prípade. Bude to najmenšie potrebné množstvo, vďaka ktorému sa získa požadovaná informácia.

Zvyčajná odporúčaná dávka podaná dospelému (vážiacemu 70 kg) je v rozmedzí od 37 do 185 MBq (1-5 mCi).


Použitie u detí

V prípade použitia u detí je podané množstvo prispôsobené telesnej hmotnosti dieťaťa alebo povrchu tela dieťaťa.


Podanie Macrotecu a priebeh vyšetrenia

Macrotec Vám podá špeciálne vyškolený a kvalifikovaný personál.

 • Macrotec bude vždy použitý v nemocnici alebo na klinike.

 • Povedia Vám všetko, čo budete potrebovať vedieť, čo sa týka jeho bezpečného použitia.

 • Zvyčajná dávka je jedna injekcia.

Váš lekár alebo odborný lekár na oddelení nukleárnej medicíny dohliadajúci na vyšetrenie rozhodne o dávke, ktorá je pre Vás najlepšia.


Dĺžka vyšetrenia

O zvyčajnej dĺžke vyšetrenia Vás bude informovať Váš lekár.


Ak Vám bolo podané viac Macrotecu ako ste mali dostať

Predávkovanie je takmer nemožné, pretože dostanete len jednu dávku Macrotecu dôsledne skontrolovanú odborným lekárom na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý dohliada na vyšetrenie. Napriek tomu, ak by k predávkovaniu predsa len došlo, bude Vám podaná zodpovedajúca liečba.

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky ohľadom použitia Macrotecu, prosím, opýtajte sa Vášho lekára alebo odborného lekára na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý na vyšetrenie dohliada.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


S podaním Macrotecu môže súvisieť výskyt alergických reakcií. Ak budete mať alergickú reakciu počas pobytu v nemocnici alebo na klinike počas skenovania, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo odbornému lekárovi na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý na vyšetrenie dohliada. Tieto prejavy môžu zahŕňať:

 • kožnú vyrážku, svrbenie alebo začervenanie,

 • opuch tváre,

 • problémy s dýchaním.

Reakcie môžu v závažnejších prípadoch zahŕňať kolaps, odpadnutie (bezvedomie), závraty.

Ak ktorýkoľvek z uvedených vedľajších účinkov sa vyskytne po tom, čo opustíte nemocnicu alebo kliniku, ihneď musíte ísť alebo musíte byť ihneď privedený na oddelenie urgentného príjmu najbližšej nemocnice.


Ostatné vedľajšie účinky zahŕňajú

 • bolesť na hrudi

 • tras alebo chvenie (zimnica)


Na mieste injekcie boli pozorované miestne alergické reakcie.


Podanie tohto rádiofarmaka predstavuje dávku malého množstva ionizujúceho žiarenia s veľmi malým rizikom rakoviny a vrodených chýb.


Váš lekár zvážil, či klinický prínos vyšetrenia rádiofarmakom prevyšuje riziko z ožiarenia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo odbornému lekárovi na oddelení nukleárnej medicíny, ktorý na vyšetrenie dohliada.


5. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Macrotecobsahuje

 • Liečivo sú makroagregáty ľudského albumínu. Každá liekovka Macrotecu obsahuje 2,0 miligramu makroagregátov ľudského albumínu.

 • Ďalšie zložky sú stannosi chloridum dihydricum (dihydrát chloridu cínatého), natrii chloridum (chlorid sodný), seroalbuminum humanum (ľudský sérový albumín), natrii acetas (nátriumacetát).


Ako vyzerá Macroteca obsah balenia

Macrotec sa dodáva ako kit na prípravu rádiofarmaka. Kit obsahuje päť liekoviek. Každá liekovka obsahuje 2,0 miligramu makroagregátov ľudského albumínu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


GE Healthcare S.r.l.

Via Galeno 36

20126 Milano

Taliansko


Výrobca

GIPHARMA S.r.l.

Via Crescentino

13040 Saluggia (VC)

Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 02/2014.


GE a GE monogram sú ochranné známky General Electric Company.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Kompletný SmPC lieku MACROTECje poskytovaný ako samostatný dokument v balení lieku s cieľom poskytnúť zdravotníkom ďalšie vedecké a praktické informácie o podávaní a použití tohto rádiofarmaka.


Prosím, pozrite si SmPC.


4MACROTEC

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06832


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MACROTEC

Súprava pre rádiofarmakum


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Makrosalbum (makroagregáty ľudského albumínu (MAA)) 2,0 mg

Každá injekčná liekovka obsahuje 4,5 x 106častíc MAA. Veľkosť častíc je 10 - 90 µm.


Úplný zoznam pomocných látok pozri v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na suspenziu na injekciu

Kit na prípravu injekcie makroagregátov ľudského albumínu (makrosalbu) označených technéciom (99mTc) Ph. Eur. Liek tvorí päť injekčných liekoviek, každá so sterilným bielym alebo takmer bielym tuhým obsahom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je určený len na diagnostické indikácie.


Po označení injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného môže byť liek použitý na:

- Scintigrafiu prekrvenia pľúc.

- Sekundárnou indikáciou je použitie makroagregátov ľudského albumínu označeného 99mTc na venoscintigrafiu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie pre dospelých


Na intravenózne podanie dospelým s hmotnosťou 70 kg sa odporúčajú aktivity v rozsahu 37-185 MBq (1-5 mCi). Počet častíc podaných v jednej dávke musí byť v rozmedzí 60 x 103– 700 x 103. Vyšetrenie pľúc môže začať ihneď po injekcii.


Dávkovanie pre deti


Aktivita podávaná deťom má byť zlomkom aktivity pre dospelých a môže sa vypočítať podľa nasledujúceho vzťahu:


dávka dospelému (MBq) x hmotnosť dieťaťa (kg)

dávka dieťaťu (MBq) = ---------------------------------------------------------------------

70 kg


I keď pre úpravu podávanej aktivity sa viac používa faktor telesnej hmotnosti, v niektorých prípadoch je na výpočet vhodnejší povrch tela:


dávka dospelému (MBq) x povrch tela dieťaťa (m2)

dávka dieťaťu (MBq) = ------------------------------------------------------------------

1,73


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Musí sa vždy myslieť na možnosť precitlivenosti vrátane vážnych, život ohrozujúcich, fatálnych, anafylaktických / anafylaktoidných prejavov. Majú byť ľahko dostupné vhodné zariadenia na podporu životných funkcií.


Zvláštnu pozornosť je treba venovať podávaniu 99mTc-MAA pacientom s pravo-ľavými srdcovými skratmi. Aby sa minimalizovala možnosť mikroembolizácie v mozgovej a renálnej cirkulácii, 99mTc-MAA sa má týmto pacientom podávať pomalou intravenóznou injekciou a počet častíc sa má znížiť 50 %. Rovnaké bezpečnostné opatrenia sa odporúčajú pri zlyhávajúcom dychu u pacientov s pľúcnou hypertenziou.


Na prevenciu prenosu infekcií na pacientov sa u liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy vykonávajú štandardné hodnotenia a ich súčasťou je výber darcov, testovanie každého individuálneho darcu a fondov plazmy na odhalenie pôvodcov špecifických infekcií, a účinné výrobné postupy na inaktiváciu / elimináciu vírusov ako časť výrobného procesu ako takého. Napriek tomu nie je úplne možné vylúčiť riziko prenosu pôvodcov infekcií a to už tak dlho ako sa používajú lieky vyrobené z krvi alebo plazmy. To tiež platí pre nové vírusy neznámej povahy a iné patogény ako také.


Neboli zaznamenané žiadne hlásenia o prenose vírusov v spojení s albumínom, vyrobeným v súlade so špecifikáciami Európskeho liekopisu a v súlade rutinnými postupmi.


Dôrazne sa odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku vždy, keď je Macrotec podaný pacientovi s cieľom zaznamenať spojitosť medzi pacientom a číslom šarže lieku.


Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť opodstatnené na základe jeho pravdepodobného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby výsledná dávka žiarenia bola čo najnižšia a pritom bol dosiahnutý požadovaný diagnostický alebo terapeutický výsledok.


Rádiofarmaká môžu byť prijímané, používané a podávané iba oprávnenou osobou v určenom klinickom zariadení. Ich príjem, skladovanie, používanie, preprava a manipulácia s nimi sú predmetom legislatívy a/alebo zodpovedajúcich povolení miestnych kompetentných úradov.

Rádiofarmaká sa majú pripravovať spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám radiačnej bezpečnosti a zároveň farmaceutickej kvality. Dodržujú sa príslušné aseptické opatrenia.


Obsah liekovky je určený len na prípravu injekcie makroagregátov albumínu označených technéciom (99mTc) (makrosalb) a nemá sa podávať pacientovi priamo bez toho, aby sa podrobil príprave určenou procedúrou.


Bezprostredne pred injekciou sa má obsah injekčnej striekačky jemným rozvírením homogenizovať. Do striekačky sa nemá nikdy naťahovať krv, aby nevznikali malé zhluky častíc.


Pomocné látky:

Tento liek obsahuje v jednej dávke menej ako 1 mmol sodíka (23 mg), t. j. v zásade ‘bez-sodíka’.


4.5 Liekové a iné interakcie


Zmeny v biodistribúcii 99mTc-MAA vyvolávajú rôzne liečivá.

 • Farmakologické interakcie spôsobujú chemoterapeutiká, heparín a látky vyvolávajúce bronchodilatáciu.

 • Toxikologické interakcie spôsobujú heroín, nitrofurantoín, busulfan, cyklofosfamid, bleomycín,

 • metotrexát, metylsergid.

 • Farmaceutické interakcie spôsobuje síran horečnatý.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

V tehotenstve sa majú robiť iba naliehavé vyšetrenia v prípade, že prospech prevyšuje riziko spôsobené matke a plodu.

Rádionuklidové vyšetrenie tehotných žien predstavuje tiež radiačnú dávku pre plod.


Ak je nutné podať rádioaktívny liek žene, ktorá môže byť tehotná, vždy je nutné sa o tom presvedčiť. Každá žena, ktorej vynechala perióda má byť považovaná za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je dôležité, aby vystavenie radiácii bolo minimálne a dosiahla sa požadovaná klinická informácia.


Mali by sa zvažovať alternatívne metódy bez ionizujúceho žiarenia.


Laktácia:

Ak je podanie nutné, dojčenie je potrebné na 12 hodín prerušiť a odsaté mlieko zlikvidovať.


Pred podaním rádioaktívneho liečiva dojčiacej matke je potrebné uvážiť, či vyšetrenie dôvodne neodložiť, až matka preruší dojčenie a či voľba rádiofarmaka bola s ohľadom na vylučovanie aktivity do mlieka najvhodnejšou.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Informácie o bezpečnosti ohľadom prenosných agensov pozri v časti 4.4.


Nežiaduce účinky podľa frekvencie ich výskytu sa delia nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až <1/100), zriedkavé

(≥ 1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nie je možné ich očakávať na základe dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému

Frekvencia výskytu je neznáma: reakcie precitlivenosti zahŕňajúce život ohrozujúcu anafylaxiu.

Precitlivenosť v mieste aplikácie.


Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené so vznikom rakoviny a s možným vývojom dedičných chýb. Pri vyšetrovaní v nukleárnej medicíne sa ukazuje, že tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú vzhľadom k nízkym radiačným dávkam zriedka.


4.9 Predávkovanie


Počet častíc MAA pre dospelého nesmie presiahnuť 1,5 x 106.


Nebezpečenstvo po podaní príliš vysokej aktivity z nepozornosti sa môže znížiť podporou diurézy a častým vyprázdňovaním močového mechúra.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: diagnostické rádiofarmaká

ATC klasifikácia: V09EB01


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Pri podaní v obvyklých dávkach nevykazuje 99mTc-MAA klinicky a/alebo analyticky zistiteľné farmakodynamické účinky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po injekcii do povrchovej žily systémového žilného obehu sú makroagregáty unášané krvným prúdom k prvému kapilárnemu situ, t.j. kapilárnemu vetveniu pľúcneho tepnového systému.

Častice albumínových makroagregátov neprenikajú pľúcnym parenchýmom (intersticiálnym alebo alveolárnym), ale zostávajú dočasne zachytené v priesvite kapiláry. Ak je prietok krvi pľúcami normálny, rozprestrie sa zlúčenina v oblastiach pľúc podľa fyziologických gradientov, ak je prietok v určitej oblasti zmenený, do oblastí zníženého prietoku krvi sa dostane i úmerne menšie množstvo častíc. Technéciom označené makroagregáty zostávajú v pľúcach rôzne dlhú dobu v závislosti od štruktúry, veľkosti a počtu častíc.

Aktivita sa z častíc v pľúcach uvoľňuje exponenciálne, väčšie častice majú dlhší biologický polčas, zatiaľ čo častice s priemerom medzi 5 a 90 µm majú polčas v rozsahu 2 až 8 hodín.

Častice, ktoré upchávajú pľúcne kapiláry sú odstraňované z pľúc ich mechanickým rozbíjaním silou, pulzáciou systolicko-diastolického tlaku v kapilárach samotných.

Produkty rozpadu makroagregátov cirkulujúce ako albumínový mikrokoloid sú rýchlo odstraňované makrofágmi retikuloendotelového systému, tj. pečeňou a slezinou.

Rádioaktívne technécium (99mTc), ktorým je mikrokoloid označený sa vylučuje uropoetickým systémom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Existuje vzťah medzi veľkosťou častíc MAA a ich toxickými účinkami.

Ukazuje sa, že patofyziologickým mechanizmom zodpovedným za toxicitu je zvýšenie krvného tlaku v pľúcach. Prvé známky pľúcnej toxicity u psa (napr. tachypnoe) sa objavujú po injekčnom podaní častíc veľkosti 10 až 50 µm v dávke 20 až 25 mg na kg telesnej hmotnosti.

Prudké zvýšenie pľúcneho krvného tlaku je zaznamenané po injekcii 20 mg častíc menších než 80 µm, zatiaľ čo po podaní 40 mg častíc MAA menších než 35 µm poznateľné zmeny tlaku zaznamenané neboli.

U suspenzií s časticami MAA veľkosti do 150 µm nebolo pri dávke menšej ako 10 mg/kg pozorované žiadne zvýšenie krvného tlaku, zatiaľ čo s väčším priemerom suspendovaných častíc (do 300 µm) nastali zmeny krvného tlaku v pľúcnej artérii pri dávke väčšej než 5 mg/kg.

Dávky 20 - 50 mg/kg spôsobujú po zlyhaní dychu náhlu smrť. Po injekcii 14 000 častíc 99mTc-MAA veľkosti 30 - 50 µm bol u psa stanovený bezpečnostný faktor 100.

Štúdie toxicity s opakovanými dávkami u psov nespôsobili zmeny v správaní zvierat.

Neboli zistené žiadne patologické zmeny v hlavných orgánoch.

Podľa literatúry neexistujú žiadne dôkazy teratogenity, mutagenity alebo karcinogenity neoznačeného lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam všetkých pomocných látok


stannosi chloridum dihydricum

natrii chloridum

seroalbuminum humanum

natrii acetas


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorený:

18 mesiacov od dátumu výroby

Rekonštituovaný s roztokom technecistanu (99mTc) sodného Ph. Eur.:

6 hodín od označenia.


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Neotvorený:

Skladujte pri teplote 2 - 8 0C.

Rekonštituovaný s roztokom technecistanu (99mTc) sodného Ph. Eur.:

Označený liek neskladujte pri teplote nad 25 0C. Nechlaďte a nemrazte.

Označený liek sa má skladovať v súlade s národnou legislatívou pre rádioaktívne žiariče.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10 ml, typ I Ph. Eur. injekčná liekovka z číreho, bezfarebného, bórosilikátového skla uzavretá sivou zátkou z brómbutylkaučuku a prekrytá hliníkovou objímkou s odtrhávacím viečkom.

Veľkosť balenia: Kit 5 injekčných liekoviek na opakovaný odber


6.6 Špeciaálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Podávanie rádiofarmák predstavuje pre ostatné osoby riziko z vonkajšieho ožiarenia alebo kontaminácie zo zvyškov moču, zvratkov ap. Opatrenia radiačnej ochrana musia byť v súlade s národnou legislatívou.

S odpadom sa zaobchádza v súlade s národnou legislatívou.


6.6.1 Spôsob prípravy


- Umiestnite injekčnú liekovku s obsahom MAA do vhodného oloveného tienenia.

- Asepticky do injekčnej liekovky pridajte 4-10 ml injekcie technecistanu (99mTc) sodného Ph. Eur.

s aktivitou v rozpätí 1480 až 3700 MBq (40 až 100 mCi).

- Nepoužívajte odvzdušňovaciu ihlu.

- Aby sa vyrovnal tlak v injekčnej liekovke, striekačkou odoberte rovnaký objem plynu.

- Niekoľkokrát opatrne injekčnú liekovku prevráťte, aby sa obsah s albumínovými makroagregátmi

suspendoval. Potom nechajte stáť asi 5 minút pri teplote miestnosti.

- Pred odobratím dávky obsahom injekčnej liekovky zatrepte.

- V žiadnom prípade liek nesmie prísť do styku so vzduchom.


6.6.2 Kontrola kvality


Je možné použiť obidva nasledujúce spôsoby:


A - Nefiltrovateľná rádioaktivita 5 minút po označení:

membránový filter...............................................................................................s veľkosťou pórov 3 mm

filtrovaný objem...............................................................................................................................200 ml

premývací roztok................................................................................................20ml 0,9% roztoku NaCl


Rádioaktivita, ktorá zostane na membráne filtra musí byť ³90 % celkovej rádioaktivity


B - Skúška rádiochemickej čistoty 5 minút po označení:


Stanovenie voľného 99mTc chromatografiou na TLC-SA


nosič.............................................................................................................................................TLC-SA

rozpúšťadlo.......................................................................................................metanol : voda 85 : 15 v/v

čas........................................................................................................................................25 – 30 minút

voľné 99mTc([99mTc]O4-)................................................................................................................£5,0 %

Rf (Voľné 99mTc).......................................................................................................................0,9 ± 10 %


Chromatogarfia TLC:

 1. Pripravte neaktivovaný prúžok TLC-SA 2 cm (± 2 mm) široký a 12 cm dlhý. Zreteľne prúžok označte. Urobte malú značku ceruzkou približne 2,5cm od spodného okraja prúžku, aby ste označili štart.

(ii) Naplňte chromatografickú nádobu zmesou 85 : 15 % v/v metanol : voda do výšky približne 1cm.

(iii) Použite vhodnú striekačku a naneste malú kvapku (5 – 10 µl) rekonštituovaného lieku na štart na prúžku. Poznámka: nedovoľte, aby nanesená vzorka prišla do kontaktu so značkou urobenou ceruzkou.

(iv) Prúžok ihneď umiestnite do chromatografickej nádoby a nádobu prikryte vhodným vrchnákom. Uistite sa, že nanesená vzorka sa nedostala do kontaktu s mobilnou fázou.

(v) Nechajte prúžok vyvíjať pokiaľ čelo rozpúšťadla nedosiahne vzdialenosť približne 7 cm. Toto trvá približne 25 – 30 minút. Vyberte prúžok z nádoby, označte polohu čela rozpúšťadla a nechajte prúžok vyschnúť.

(vi) Sken prúžku získajte použitím vhodného zariadenia na snímanie rádiochromatogramov alebo iného vhodného zariadenia.


Vyhodnotenie chromatogramov:

99mTc-makrosalb zostáva na štarte. (Rf: 0,0 - 0,1)

[99mTc]O4-migruje s čelom rozpúšťadla.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GE Healthcare S.r.l.

Via Galeno 36

20126 Milano

Talianska republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0127/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. apríla 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16.mája 2011 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


február 2014


11. DOZIMETRIA


Technécium (99mTc) sa premieňa emisiou žiarenia gama s energiou 140 keV a s polčasom rozpadu 6 hodín na technécium (99Tc), ktoré sa môže považovať za takmer stabilné.

Podanie 185 MBq tohto rádiofarmaka 70 kg človeku predstavuje efektívny dávkový ekvivalent 2,2 mSv.

Pacientom absorbované dávky sú podľa ICRP 80(1988) nasledujúce:Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)

Orgán

Dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

nadobličky

6,8 x 10-3

8,8 x 10-3

1,3 x 10-2

1,9 x 10-2

3,1 x 10-2

stena močového mechúra

8,7 x 10-3

1,1 x 10-2

1,4 x 10-2

1,6 x 10-2

3,0 x 10-2

povrch kostí

5,1 x 10-3

6,4 x 10-3

9,1 x 10-3

1,4 x 10-2

2,6 x 10-2

mozog

9,2 x 10-4

1,2 x 10-3

2,0 x 10-3

3,2 x 10-3

5,5 x 10-3

prsia

5,0 x 10-3

5,6 x 10-3

9,9 x 10-3

1,4 x 10-2

2,1 x 10-2

žlčník

5,6 x 10-3

7,0 x 10-3

1,0 x 10-2

1,6 x 10-2

2,4 x 10-2

GI trakt


žalúdok

3,7 x 10-3

5,2 x 10-3

8,0 x 10-3

1,2 x 10-2

2,0 x 10-2

tenké črevo

2,0 x 10-3

2,6 x 10-3

4,3 x 10-3

6,8 x 10-3

1,2 x 10-2

hrubé črevo


stena - horná časť

2,2 x 10-3

2,9 x 10-3

5,0 x 10-3

8,3 x 10-3

1,4 x 10-2

stena - dolná časť

1,6 x 10-3

2,1 x 10-3

3,3 x 10-3

5,0 x 10-3

9,5 x 10-3

srdce

9,6 x 10-3

1,3 x 10-2

1,8 x 10-2

2,5 x 10-2

3,8 x 10-2

obličky

3,7 x 10-3

4,8 x 10-3

7,2 x 10-3

1,1 x 10-2

1,8 x 10-2

pečeň

1,6 x 10-2

2,1 x 10-2

3,0 x 10-2

4,2 x 10-2

7,4 x 10-2

pľúca

6,6 x 10-2

9,7 x 10-2

1,3 x 10-1

2,0 x 10-1

3,9 x 10-1

svaly

2,8 x 10-3

3,7 x 10-3

5,2 x 10-3

7,7 x 10-3

1,4 x 10-2

pažerák

6,1 x 10-3

7,7 x 10-3

1,1 x 10-2

1,5 x 10-2

2,2 x 10-2

vaječníky

1,8 x 10-3

2,3 x 10-3

3,5 x 10-3

5,4 x 10-3

1,0 x 10-2

pankreas

5,6 x 10-3

7,5 x 10-3

1,1 x 10-2

1,7 x 10-2

2,9 x 10-2

červená kostná dreň

3,2 x 10-3

3,8 x 10-3

5,3 x 10-3

7,2 x 10-3

1,2 x 10-2

koža

1,5 x 10-3

1,7 x 10-3

2,7 x 10-3

4,3 x 10-3

7,8 x 10-3

slezina

4,1 x 10-3

5,5 x 10-3

8,3 x 10-3

1,3 x 10-2

2,2 x 10-2

semenníky

1,1 x 10-3

1,4 x 10-3

2,2 x 10-3

3,3 x 10-3

6,2 x 10-3

týmus

6,1 x 10-3

7,7 x 10-3

1,1 x 10-2

1,5 x 10-2

2,2 x 10-2

štítna žľaza

2,5 x 10-3

3,3 x 10-3

5,7 x 10-3

9,0 x 10-3

1,6 x 10-2

maternica

2,2 x 10-3

2,8 x 10-3

4,2 x 10-3

6,0 x 10-3

1,1 x 10-2

ostatné tkanivá

2,9 x 10-3

3,6 x 10-3

5,0 x 10-3

7,4 x 10-3

1,3 x 10-2

Efektívny dávkový ekvivalent (mSv/MBq)


1,1 x 10-2


1,6 x 10-2


2,3 x 10-2


3,4 x 10-2


6,3 x 10-2


Po podaní aktivity 185 MBq je radiačná dávka do cieľového orgánu, pľúc, 12,2 mGy a radiačná dávka do kritických orgánov - nadobličiek 1,26 mGy, steny močového mechúra 1,61 mGy, pečene 2,96 mGy, pankreasu 1,04 mGy a sleziny 0,76 mGy.

7MACROTEC