+ ipil.sk

Madopar Dispersible 125 mgPríbalový leták

Prílohač. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/08599


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Madopar Dispersible 125 mg

Dispergovateľné tablety

Levodopa a benserazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Madopar Dispersible a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Madopar Dispersible

3. Ako užívať Madopar Dispersible

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Madopar Dispersible

6. Ďalšie informácie1. Čo je Madopar DISPERSIBLE a na čo sa používa


Madopar Dispersible obsahuje dve liečivá: levodopu, čo je takzvané antiparkinsonikum (liek proti Parkinsonovej chorobe) a benserazid (vo forme benserazidiumchloridu), čo je takzvaný inhibítor dekarboxylázy, ktorý zlepšuje účinok levodopy.


Madopar Dispersiblesa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Je známe, že ľudia s týmto ochorením majú nedostatočné množstvo látky nazývanej dopamín v určitých oblastiach mozgu. Prejavmi tejto choroby sú pomalé pohyby, stuhnuté svaly a chvenie rúk a tieto prejavy môžu byť u jednotlivých pacientov veľmi rôznorodé. Levodopa sa v mozgu premieňa na dopamín, čím zvyšuje jeho množstvo v mozgu na normálne hladiny. Benserazid sám o sebe sa nedostane do mozgu, ale zabraňuje tomu, aby sa levodopa premenila na dopamín na miestach mimo mozgu, a tým pomáha znižovať výskyt nežiaducich účinkov v iných častiach tela.


Užívanie tohto lieku zmierňuje príznaky pacientov s Parkinsonovou chorobu. Madopar Dispersiblevšak túto chorobu nevylieči, pretože nedokáže odstrániť príčinu nedostatku dopamínu v mozgu.


2. Skôr ako užijete Madopar DISPERSIBLE


Neužívajte Madopar Dispersible

 • keď ste alergický (precitlivený) na levodopu alebo benserazid alebo na niektorú z ďalších

zložiek lieku Madopar Dispersible.

 • keď máte hormonálnu poruchu, napr. nadmerne činnú štítnu žľazu

 • keď máte ochorenie obličiek, pečene alebo srdca

 • keď máte niektoré nervové alebo psychiatrické ochorenia

 • keď máte glaukóm so zatvoreným uhlom (vysoký tlak v oku)

 • keď máte alebo ste mali rakovinu kože (malígny melanóm)

 • keď užívate alebo ste užívali lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy v priebehu

 • posledných 14 dní

 • keď ste tehotná alebo dojčíte

 • keď máte menej ako 25 rokov (pretože tento liek môže ovplyvňovať rast kostí).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Madopar Dispersible

Je dôležité, aby ste svojho lekára informovali:

 • ak máte podstúpiť chirurgický zákrok

 • ak máte ochorenie pľúc

 • ak máte žalúdkový vred

 • ak máte mäknutie kostí, ak máte prieduškovú astmu, pretože lieky, ktoré možno užívate na jej

liečbu (sympatomimetiká) môžu ovplyvniť účinok lieku Madopar Dispersible

 • ak užívate liek na vysoký krvný tlak

 • ak užívate akékoľvek iné lieky (pozri nižšie uvedené „Užívanie iných liekov“).


Informujte prosím svojho lekára, ak vy, vaši rodinní príslušníci alebo ošetrovatelia zaznamenáte, že sa u vás objavuje nutkanie alebo túžba správať sa neobvyklým spôsobom, alebo nemôžete odolať nutkaniu, popudu či pokušeniu robiť niektoré činnosti, ktorými by ste mohli poškodiť sebe alebo svojmu okoliu. Tieto prejavy sa nazývajú impulzívne poruchy a môže medzi ne patriť návykové hráčstvo, nadmerná konzumácia jedla nebo nadmerné utrácanie, mimoriadne vysoký záujem o sex alebo nárast sexuálnych myšlienok a pocitov. Ak sa takéto prejavy objavia, možno bude musieť váš lekár prehodnotiť vašu liečbu.


Váš lekár vám možno bude chcieť robiť niektoré pravidelné vyšetrenia, ako sú odbery vzorky krvi, vzorky moču a kontrola srdcovej frekvencie a krvného tlaku.


Ak ste diabetik, môže byť potrebné, aby ste si častejšie kontrolovali hladiny glukózy v krvi.


Ak sa počas liečby liekom Madopar Dispersibleváš stav zlepší, k vykonávaniu obvyklých aktivít sa vráťte postupne. Príliš veľká námaha alebo príliš rýchle pohyby môžu zvýšiť riziko úrazu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnom užívaní viacerých liekov môže dôjsť k zosilneniu alebo oslabeniu účinkov týchto liekov.


Svojho lekára musíte informovať, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • inhibítory monoaminooxidázy (používajú sa na liečbu depresívnej (skľúčenej) nálady)

 • rezerpín (používa sa na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku))

 • heptahydrát síranu železnatého (používa sa na liečbu nedostatku železa)

 • tetrabenazín alebo trihexyfenidyl (používajú sa na zmiernenie nezvyčajných pohybov ako je chvenie rúk)

 • metoklopramid (používa sa na liečbu napínania na vracanie a vracania)

 • fenotiazíny, tioxantény, butyrofenóny (používajú sa na liečbu niektorých psychiatrických porúch zahŕňajúcich závažnú úzkosť alebo telesný nepokoj (agitovanosť) a na liečbu napínania na vracanie, vracania a čkania)

 • amfetamíny (liečivá, ktoré stimulujú nervový systém)

 • papaverín (používa sa na liečbu impotencie)

 • opiáty (napr. morfín) (používajú sa na zmiernenie bolesti)

 • akékoľvek iné lieky na Parkinsonovu chorobu (napr. anticholinergiká, amantadín, agonisty dopamínu, inhibítor COMT)

 • akékoľvek liečivo, ktoré ovplyvňuje nervový systém.


Madopar Dispersiblemôže ovplyvniť výsledky vyšetrení merajúcich hladiny glukózy a iných chemických látok v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte tento liek počas tehotenstva. Ak ste tehotná, ak sa domnievate, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, musíte o tom povedať svojmu lekárovi. Matky, ktoré dojčia, nemajú užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Používanie levodopy je spojené so somnolenciou (nadmernou ospalosťou) a veľmi zriedkavo bolo spojené s nadmernou ospalosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku. Ak sa u vás tieto príznaky vyskytnú, musíte o tom informovať svojho lekára a nesmiete viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti (napr. obsluha strojov), v ktorých by narušená bdelosť mohla pre vás alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažného zranenia, a to až dovtedy, kým takéto opakované epizódy alebo somnolencia neustúpia.


3. Ako užívať Madopar DISPERSIBLE


Vždy užívajte Madopar Dispersible125 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám predpíše vhodnú dávku. Dávka, ktorú vám lekár predpíše, bude závisieť od vašich individuálnych príznakov a od toho, ako bude Váš organizmus reagovať na tento liek. Zvyčajná začiatočná dávka je jedna polovica rozpustnej tablety Madopar Dispersible 125 mg trikrát až štyrikrát denne. Táto dávka sa môže zvýšiť o jednu dispergovateľnú tabletu lieku Madopar Dispersible 125 mg jedenkrát alebo dvakrát týždenne. Udržiavacia dávka je zvyčajne v rozmedzí od štyroch do ôsmich tabliet Madopar Dispersible 125 mg denne. Liečba sa zvyčajne začína nízkou dávkou. Túto dávku bude váš lekár pomaly zvyšovať, kým sa nezistí dávka, ktorá bude dostatočne zmierňovať vaše príznaky. Počas tejto začiatočnej fázy liečby môže dôjsť k zhoršeniu vášho stavu trvajúcemu dovtedy, kým sa nezistí dávka, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.


Tablety Madopar Dispersible 125 mg sa majú prehltnúť celé alebo rozpustiť v 25-50 ml vody. V priebehu niekoľkých minút, po úplnom rozpustení tablety, vznikne roztok mliečneho vzhľadu. Pred použitím sa má roztok premiešať a vypiť v priebehu pol hodiny po rozpustení tablety.


Vždy keď je to možné, majú sa tablety Madopar Dispersible 125 mg užívať pol hodiny pred jedlom alebo 1 hodinu po jedle.


Predpísanú dávku si sami nemeňte. Ak sa domnievate, že účinok vášho lieku je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, poraďte sa so svojím lekárom.


Váš lekár vám odporučí, kedy máte prestať užívať tento liek. Madopar Dispersible 125 mg sa zvyčajne užíva dlhodobo, pretože nahrádza látku dopamín, ktorá sa u pacientov s Parkinsonovou chorobu netvorí v dostatočnom množstve.


Ak užijete viac lieku Madopar Dispersible125 mg ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet alebo ak iná osoba náhodne užije váš liek, ihneď kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Madopar Dispersible 125 mg

Ak zabudnete užiť dávku vášho lieku, ďalšiu dávku užite až v obvyklom čase, je však možné, že medzitým sa u vás znovu vyskytne zhoršenie príznakov Parkinsonovej choroby.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Madopar Dispersible 125 mg

Ak chcete prestať užívať váš liek, musíte to povedať svojmu lekárovi.Aj keď je to zriedkavé, náhle ukončenie liečby môže spôsobiť závažné nežiaduce účinky. Po náhlom ukončení liečby liekmi obsahujúcimi levodopu bol napríklad hlásený neuroleptický malígny syndróm (veľké zvýšenie telesnej teploty, stuhnutie svalov a poruchy vedomia). Aby sa predišlo vzniku týchto účinkov, váš lekár vám odporučí, ako máte ukončiť liečbu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Madopar Dispersible125 g môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť nechutenstvo, napínanie na vracanie, vracanie a hnačka. Tieto príznaky zvyčajne ustúpia, keď sa liek užije s malým množstvom jedla alebo tekutiny alebo, keď sa dávka zvyšuje pomaly.


Môžu sa vyskytnúť aj zmeny srdcového rytmu alebo zmeny krvného tlaku. U pacientov s Parkinsonovou chorobou, vrátane pacientov liečených levodopou, sa často vyskytujú psychiatrické ťažkosti, ktoré zahŕňajú pocit povznesenej nálady, agresivitu, bludy (nereálne presvedčenia), halucinácie (videnie ľudí alebo vecí, ktoré nie sú skutočné), objavenie sa závažných duševných porúch. Môžu sa vyskytnúť poruchy spánku, pocit nepokoja, úzkosť, depresívna nálada, somnolencia (nadmerná ospalosť), epizódy náhleho upadnutia do spánku a iné psychiatrické reakcie.


Môžu sa vyskytnúť ďalšie vedľajšie účinky ako sú zmeny súvisiace s neschopnosťou odolať nutkaniu robiť činnosti, ktoré by vás mohli poškodiť: patologická hráčska závislosť (neschopnosť odolať nutkaniu ku hre, a to aj napriek tomu, že to má závažné osobné alebo rodinné dôsledky), zmenený alebo zvýšený záujem o sex a správanie, ktoré vo vás a vašom okolí vyvoláva zvýšené obavy napr. zvýšenú sexuálnu túžbu, nekontrolovateľné a nadmerné nakupovanie alebo utrácanie, záchvatové prejedanie sa (príjem väčšieho množstva jedla, ako ja obvyklé a ako je potrebné na zahnanie hladu).


Ak spozorujete niektorý z týchto vedľajších účinkov, povedzte to prosím svojmu lekárovi. Váš lekár s vami preberie možnosti, ako tieto vedľajšie účinky zvládať alebo obmedziť.


V neskorších fázach liečby a v mnohých prípadoch po mnohoročnom užívaní lieku sa môžu vyskytnúť aj ďalšie nežiaduce účinky. Najčastejšie z nich sú nekontrolovateľné, nezvyčajné pohyby rúk, nôh, tváre a jazyka. Môžu vymiznúť po zmene dennej dávky alebo po lepšom časovom rozvrhnutí užívania jednotlivých dávok. Po dlhoročnom užívaní lieku sa môžu vyskytnúť zmeny v odpovedi na liečbu. Zahŕňajú epizódy, počas ktorých sa môže pohyb náhle stať ťažkým (náhle „zamrznutie“ na mieste), návrat príznakov skôr, ako je naplánované užitie ďalšej dávky lieku (zhoršenie stavu hybnosti na konci intervalu medzi dávkami), alebo náhle prechody z obdobia dobrej hybnosti do obdobia horšej hybnosti (náhle chaotické kolísanie stavu hybnosti). Ich výskyt môže zmierniť zníženie dávky alebo rozdelenie dávky do menších dávok užívaných častejšie. U pacientov užívajúcich levodopu boli hlásené ojedinelé prípady krvácania do mozgu, návalov tepla, potenia a ospalosti. Niekedy môže dôjsť k sfarbeniu moču do svetločervenej farby, ktorá po odstátí stmavne. Tieto zmeny sú dôsledkom účinku lieku a nie sú dôvodom pre obavy. Krvné vyšetrenia môžu ukázať zvýšenie hladín pečeňových enzýmov a zvýšenie hladín kyseliny močovej v sére a hladín močoviny v krvi. Zriedkavo môže dôjsť k zníženiu počtu vytvorených krviniek.


U niektorých ľudí môže dôjsť k strate alebo k zmenám vnímania chuti a k alergickým kožným reakciám (svrbenie, vyrážka).


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Madopar DISPERSIBLE


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Pripravený roztok je potrebné použiť v priebehu pol hodiny po rozpustení tablety.


Nepoužívajte Madopar Dispersible125 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nespotrebované lieky odovzdajte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Madopar Dispersible125 mg obsahuje


Liečivá sú levodopa a benserazid.Každá tableta obsahuje 100,0 mg levodopy a 25 mg benserazidu (vo forme benserazidiumchloridu).

Ďalšie zložky súbezvodá kyselina citrónová (E330), predželatínovaný škrob, mikrokryštalická celulóza (E460) a magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá Madopar Dispersible 125 mg a obsah balenia


Tablety lieku Madopar Dispersible 125 mg sú okrúhle biele tablety s označením ROCHE 125 na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Madopar Dispersible125 mg sa dodáva vo fľašiach s obsahom 30 alebo 100 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Roche Slovensko s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2013.

5Madopar Dispersible 125 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/08599


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Madopar Dispersible 125 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy a 25 mg benserazidu (vo forme benserazidium hydrochloridu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dispergovateľná tableta.


Okrúhle biele tablety s označením ROCHE 125 na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Madopar dispersible 125 mg je indikovaný na liečbu Parkinsonovej choroby. Madopar dispersible 125 mg je vhodný pre pacientov, u ktorých je potrebný rýchlejší nástup účinku, napr. u pacientov so skorou rannou alebo popoludňajšou akinézou, alebo u ktorých sa prejavuje oneskorenie účinku (fenomén „delayed on“) alebo skracovanie doby účinnosti jednotlivej dávky levodopy (fenomén „wearing off“).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Schéma dávkovania a podávania je rôzna a je možné poskytnúť iba usmernenie.


Dospelí

Pacienti bez predchádzajúcej liečby levodopou

Odporúčaná začiatočná dávka je jedna polovica (62,5 mg) dispergovateľnej tablety Madopar Dispersible 125 mg trikrát alebo štyrikrát denne. Ak je ochorenie v pokročilom štádiu, začiatočná dávka má byť jedna dispergovateľná tableta Madopar Dispersible 125 mg trikrát denne.


Následne sa má denná dávka zvýšiť o jednu dispergovateľnú tabletu Madopar Dispersible 125 mg jedenkrát alebo dvakrát týždenne až do dosiahnutia úplného terapeutického účinku alebo do výskytu vedľajších účinkov.


U niektorých starších pacientov môže byť postačujúce začať liečbu jednou polovicou (62,5 mg) dispergovateľnej tablety Madopar Dispersible 125 mg jedenkrát alebo dvakrát denne, pričom dávka sa raz za tri alebo štyri dni zvýši o jednu polovicu dispergovateľnej tablety Madopar Dispersible 125 mg.


Účinná dávka je zvyčajne v rozmedzí od štyroch do ôsmich dispergovateľných tabliet lieku Madopar Dispersible 125 mg denne rozdelených do jednotlivých dávok, pričom väčšina pacientov potrebuje najviac šesť dispergovateľných tabliet Madopar Dispersible 125 mg denne.


Optimálne zlepšenie sa zvyčajne pozoruje v priebehu jedného až troch týždňov, ale úplný terapeutický účinok môže byť zjavný až po nejakej dobe. Z tohto dôvodu sa odporúča nechať uplynúť niekoľko týždňov pred tým, ako sa zváži zvýšenie dávky nad priemerné dávkovacie rozmedzie. Ak sa ani potom nedosiahne uspokojivé zlepšenie, dávka Madoparu sa môže zvyšovať, avšak opatrne.Zriedkavo je potrebné podávať viac ako desať 125 mg dispergovateľných tabliet Madopar Dispersible denne.


Liečba má pokračovať aspoň šesť mesiacov, pred tým, ako sa na základe absencie klinickej odpovede skonštatuje zlyhanie liečby.


Pacienti po predchádzajúcej liečbe levodopou

Odporúča sa nasledujúci postup: Levodopa v monoterapii sa má vysadiť a liečba Madoparom sa má začať nasledujúci deň. Pacient má začať liečbu dispergovateľnými tabletami Madopar Dispersible 125 mg, ktorých celkový počet je o jednu dispergovateľnú tabletu nižší ako celkový počet 500 mg tabliet užívaných predtým (napríklad ak pacient predtým užíval 2 g levodopy denne, nasledujúci deň má začať liečbu troma dispergovateľnými tabletami lieku Madopar Dispersible 125 mg).Pacient má byť pozorovaný jeden týždeň a potom sa má v prípade potreby dávka zvyšovať spôsobom určeným pre nových pacientov.


Pacienti po predchádzajúcej liečbe inými kombináciami levodopy/inhibítora dekarboxylázy

Predchádzajúca liečba sa má vysadiť na 12 hodín. Aby sa minimalizovali akékoľvek možné účinky z vysadenia levodopy, môže byť prospešné ukončiť predchádzajúcu liečbu večer a liečbu Madoparom začať nasledujúce ráno. Začiatočná dávka Madoparu má byť jedna polovica (62,5 mg) dispergovateľnej tablety Madopar Dispersible 125 mg trikrát alebo štyrikrát denne. Následne sa táto dávka má zvyšovať spôsobom určeným pre pacientov bez predchádzajúcej liečby levodopou.


Madopar sa môže podávať súbežne s inými antiparkinsonikami. Počas začiatočnej fázy liečby Madoparom sa má pokračovať v už zavedenej liečbe inými antiparkinsonikami, napr. anticholinergikami alebo amantadínom. V ďalšej fáze liečby Madoparom, v ktorej sa jeho terapeutický účinok stane zjavným, však môže byť potrebné zníženie dávky iných liečiv alebo ich postupné vysadenie.


Starší pacienti

Aj keď u starších pacientov môže byť v súvislosti s vekom znížená znášanlivosť levodopy, Madopar je zrejme dobre znášaný a vedľajšie účinky zvyčajne nie sú problémové.


Deti

Madopar sa nemá podávať pacientom mladším ako 25 rokov: z tohto dôvodu nie sú k dispozícii odporúčania pre dávkovanie lieku Madopar Dispersible 125 mg pre deti.


Spôsob podávania

Madopar Dispersible 125 mg tablety sa majú prehltnúť celé alebo rozpustiť v 25-50 ml vody. Po úplnom rozpustení tablety sa v priebehu niekoľkých minút vytvorí roztok mliečneho vzhľadu. Pred použitím treba roztok premiešať a použiť v priebehu pol hodiny po rozpustení tablety.


Ak je to možné, Madopar Dispersible 125 mg tablety sa majú užiť 30 minút pred jedlom alebo 1 hodinu po jedle.

Dispergovateľné tablety Madoparu sú obzvlášť vhodné pre pacientov, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním pevných liekových foriem.


4.3 Kontraindikácie


Madopar sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na levodopu alebo benserazid a na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Madopar je kontraindikovaný u pacientov s glaukómom so zatvoreným uhlom (môže sa používať u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom za predpokladu, že vnútroočný tlak zostáva pod kontrolou), u pacientov s ťažkými psychoneurózami alebo psychózami a u pacientov s ťažkými poruchami endokrinného systému, funkcie obličiek, pečene alebo srdca.


Madopar sa nemá používať súbežne s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) alebo v priebehu 2 týždňov po ich vysadení, s výnimkou selektívnych inhibítorov MAO‑B (napr. selegilín) alebo selektívnych inhibítorov MAO‑A (napr. moklobemid).


Madopar sa nemá podávať pacientom mladším ako 25 rokov.


Madopar sa nesmie podávať gravidným ženám alebo ženám vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť 4.6). Ak žena, ktorá užíva Madopar otehotnie, liek sa musí vysadiť (podľa pokynov ošetrujúceho lekára).


Existuje podozrenie, že levodopa môže aktivovať malígny melanóm. Z tohto dôvodu nemajú Madopar užívať osoby, ktoré majú malígny melanóm v anamnéze alebo ktoré môžu trpieť malígnym melanómom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keď sa súbežne s Madoparom musia podávať iné liečivá, pacient má byť dôkladne pozorovaný kvôli prípadným nezvyčajným nežiaducim účinkom alebo zosilneným účinkom.


Ak je potrebná celková anestézia, liečba Madoparom môže pokračovať dovtedy, dokiaľ pacient môže užívať tekutiny a liek perorálne. Ak sa liečba dočasne preruší, zvyčajná denná dávka sa môže podávať ihneď, ako bude pacient môcť užívať perorálny liek. Vždy keď sa liečba preruší na dlhší čas, dávka sa má znovu upravovať postupne; v mnohých prípadoch je však možný rýchly návrat pacienta k jeho predchádzajúcej terapeutickej dávke.


Ak má pacient podstúpiť urgentný chirurgický zákrok v prípade, keď Madopar nebol vysadený, má sa vyhnúť anestézii halotanom.


Po náhlom vysadení liekov obsahujúcich levodopu boli ojedinelé hlásenia neuroleptického malígneho syndrómu, vrátane hypertermie. Z tohto dôvodu sa má vyhnúť náhlemu vysadeniu Madoparu bez pozorného dohľadu alebo jeho dočasnému vysadeniu.


Pyridoxín (vitamín B6) sa môže podávať s Madoparom, keďže inhibítor dekarboxylázy, ktorý je súčasťou Madoparu, chráni pred periférnou transformáciou levodopy vyvolanou pyridoxínom.


Použitie levodopy je spojené so somnolenciou a epizódami náhleho upadnutia do spánku. Veľmi zriedkavo bolo hlásené náhle upadnutie do spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez zjavnej ospalosti alebo varovných príznakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti informovaní a musia byť upozornení na to, aby boli počas liečby levodopou pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov opatrní. Pacienti, u ktorých sa vyskytne somnolencia a/alebo epizóda náhleho upadnutia do spánku, nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Okrem toho sa u nich môže zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.


Pacientov je nutné pravidelne sledovať z dôvodu rozvinutia impulzívnych porúch. Pacientov a ich ošetrovateľov treba upozorniť, že u pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo dopaminergnými liekmi s obsahom levodopy vrátane Madoparu sa môžu rozvinúť symptómy impulzívnych porúch, vrátane patologickej hráčskej závislosti, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácania alebo nakupovania, záchvatového a nutkavého prejedania sa. Ak sa tieto príznaky objavia, odporúčame prehodnotiť liečbu.


Pri používaní Madoparu je potrebná opatrnosť v nasledujúcich situáciách:pri endokrinnom, obličkovom, pľúcnom alebo kardiovaskulárnom ochorení, hlavne u pacientov s infarktom myokardu alebo arytmie v anamnéze; pri psychiatrických poruchách (napr. pri depresii); pri ochorení pečene; pri peptickom vrede; pri osteomalácii; pri možnej potrebe sympatomimetík (napr. pri bronchiálnej astme) kvôli možnému zosilneniu kardiovaskulárnych účinkov levodopy; pri používaní antihypertenzív kvôli možnému zvýšeniu hypotenzného účinku.


Odporúča sa pravidelné hodnotenie funkcie pečene, krvného obrazu, funkcie obličiek a kardiovaskulárnych funkcií.


U pacientov s diabetom sa majú často kontrolovať hladiny cukru v krvi a dávka antidiabetík sa má upraviť podľa hladín cukru v krvi.


Pacientom, ktorých stav sa počas liečby Madoparom zlepší, sa má odporučiť, aby sa k vykonávaniu obvyklých aktivít vrátili postupne, pretože rýchla mobilizácia môže zvýšiť riziko úrazu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Síran železnatý znižuje maximálnu plazmatickú koncentráciu a AUC levodopy o 30‑50 %. Farmakokinetické zmeny pozorované počas súbežnej liečby síranom železnatým sú pravdepodobne klinicky významné u niektorých pacientov, ale nie u všetkých.


Vždy, keď je to možné, sa má vyhnúť podávaniu opiátov a liečiv, ktoré narúšajú mechanizmus pôsobenia amínov v centrálnom nervovom systéme, ako sú alkaloidy rauwolfie (rezerpín), tetrabenazín (Nitoman), metoklopramid, fenotiazíny, tioxantény, butyrofenóny, amfetamíny a papaverín. Ak sa však ich podávanie považuje za nevyhnutné, je potrebná mimoriadna opatrnosť a pozorné sledovanie kvôli prípadným prejavom zosilneného účinku, antagonizmu alebo iných interakcií a kvôli prípadným nezvyčajným vedľajším účinkom. Preukázalo sa, že metoklopramid zvyšuje rýchlosť absorpcie levodopy.


Súbežné podávanie trihexyfenidylu (anticholinergikum) s Madoparom znižuje rýchlosť, ale nie rozsah absorpcie levodopy.


Kombinácia s inými antiparkinsonikami (anticholinergikami, amantadínom, agonistami dopamínu) je dovolená, i keď môže k dôjsť k zintenzívneniu žiaducich aj nežiaducich účinkov liečby. Môže byť potrebné zníženie dávky Madoparu alebo súbežne podávanej látky. Pri začatí adjuvantnej liečby inhibítorom COMT môže byť potrebné zníženie dávky Madoparu. Pri začatí liečby Madoparom sa nemajú anticholinergiká náhle vysadiť, pretože levodopa začne účinkovať až po nejakej dobe.


Boli hlásené zriedkavé prípady možného antagonistického pôsobenia diazepamu na účinok levodopy. Pri súbežnom používaní tricyklických antidepresív bola v jednotlivých prípadoch hlásená hypertenzná kríza. Madopar sa nesmie podávať súbežne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).


Súbežné použitie s antihypertenzívami môže viesť k zvýšeniu hypotenznej odpovede, zatiaľ čo sympatomimetiká môžu zvýšiť kardiovaskulárne vedľajšie účinky levodopy.


Levodopa môže chemicky ovplyvňovať výsledky niekoľkých diagnostických laboratórnych vyšetrení vrátane vyšetrení na stanovenie glukózy, ketolátok alebo katecholamínov v moči a na stanovenie glukózy alebo kyseliny močovej v krvi. Bolo hlásené, že levodopa inhibuje odpoveď na protirelín vo vyšetreniach funkcie štítnej žľazy. Pacienti užívajúci Madopar môžu mať falošne pozitívny výsledok Coombsovho testu.


4.6 Gravidita a laktácia


Madopar je kontraindikovaný počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu, pretože v štúdiách na gravidných králikoch boli preukázané škodlivé účinky a zistilo sa, že zložka benserazid spôsobuje u potkanov malformácie skeletu. Ak žena, ktorá užíva Madopar otehotnie, liek sa musí vysadiť. Pacientky užívajúce Madopar nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti liečení levodopou, u ktorých sa vyskytuje somnolencia a/alebo epizódy náhleho upadnutia do spánku, musia byť informovaní, že nesmú viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti (napr. obsluha strojov), v ktorých narušená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažného zranenia alebo úmrtia, a to až dovtedy, kým u nich takéto opakované epizódy alebo somnolencia neustúpia (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Hemolytická anémia, prechodná leukopénia a trombocytopénia boli hlásené v zriedkavých prípadoch. Z tohto dôvodu sa odporúča, rovnako ako pri dlhodobom podávaní akéhokoľvek lieku obsahujúceho levodopu, pravidelné kontrolovanie krvného obrazu a funkcie pečene a obličiek.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Bola hlásená anorexia.


Psychické poruchy:

Depresia môže byť u pacientov s Parkinsonovou chorobou súčasťou klinického obrazu a môže sa vyskytnúť aj u pacientov liečených Madoparom. Agitovanosť, úzkosť, nespavosť, halucinácie, bludy a časová dezorientácia sa môžu vyskytnúť hlavne u starších pacientov a u pacientov, ktorí tieto poruchy už majú v anamnéze.


U pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo dopaminergnými liekmi obsahujúcimi levodopu, vrátane Madoparu, sa môžu rozvinúť symptómy ako patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácanie alebo nakupovanie a záchvatové a nutkavé prejedanie sa (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému:

Boli hlásené jednotlivé prípady ageúzie a dysgeúzie. V neskorších fázach liečby sa môžu vyskytnúť dyskinézy (napr. choreiformné alebo atetotické). Znížením dávky je ich zvyčajne možné úplne odstrániť alebo zmierniť na znesiteľnú mieru. Počas dlhodobej liečby môžu vzniknúť aj fluktuácie v odpovedi na liečbu. Tieto zahŕňajú epizódy náhleho „zamrznutia“ na mieste (fenomén „freezingu“), zhoršenie stavu na konci dávkovacieho intervalu (fluktuácie typu „end of dose“) a náhle chaotické kolísanie stavu (fluktuácie typu „on-off“). Úpravou dávky alebo častejším podávaním menších jednotlivých dávok je ich zvyčajne možné úplne odstrániť alebo zmierniť na znesiteľnú mieru. Následne je možné pokúsiť sa o opätovné zvýšenie dávky za účelom zintenzívnenia terapeutického účinku. Používanie lieku Madopar je spojené so somnolenciou a veľmi zriedkavo bolo spojené s nadmernou ospalosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Ojedinele sa môžu vyskytnúť srdcové arytmie.


Poruchy ciev:

Ojedinele sa môže vyskytnúť ortostatická hypotenzia. Ortostatické poruchy zvyčajne ustúpia po znížení dávky Madoparu.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Pri používaní Madoparu boli hlásené nauzea, dávenie a hnačka. Gastrointestinálne nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť najmä v skorých fázach liečby, je zvyčajne možné zvládnuť užívaním Madoparu s malým množstvom jedla alebo nápoja alebo pomalým zvyšovaním dávky.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť alergické reakcie ako sú pruritus a vyrážka.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu hladín pečeňových transamináz a alkalickej fosfatázy. Boli hlásené prípady zvýšenej hladiny gamaglutamyltransferázy.

Pri používaní Madoparu bolo zaznamenané zvýšenie hladiny močoviny v krvi.

Môže dôjsť k zmene sfarbenia moču, zvyčajne do svetločervenej farby, ktorá po odstátí stmavne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a znaky

Príznaky a znaky predávkovania sú kvalitatívne podobné vedľajším účinkom terapeutických dávok Madoparu, ale môžu byť závažnejšie.


Predávkovanie môže spôsobiť kardiovaskulárne vedľajšie účinky (napr. srdcové arytmie), psychiatrické poruchy (napr. zmätenosť a nespavosť), gastrointestinálne účinky (napr. nauzeu a dávenie) a abnormálne mimovoľné pohyby (pozri časť 4.8).


Liečba

Je potrebné monitorovať vitálne funkcie pacienta a prijať podporné opatrenia tak, ako si to vyžaduje klinický stav pacienta. U pacientov môže byť potrebná najmä symptomatická liečba kardiovaskulárnych účinkov (napr. antiarytmiká) alebo účinkov na centrálny nervový systém (napr. dychové stimulanciá, neuroleptiká).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum. ATC kód: N04BA02


Dopamín, ktorý pôsobí v mozgu ako neurotransmiter, sa v bazálnych gangliách pacientov s Parkinsonovou chorobou nenachádza v dostatočnom množstve. Levodopa (INN) alebo L-DOPA (3,4‑dihydroxy L‑fenylalanín) je intermediárnou látkou v biosyntéze dopamínu. Levodopa (prekurzor dopamínu) sa používa ako prekurzor (prodrug) na zvýšenie hladín dopamínu, pretože má schopnosť prechádzať hematoencefalickou bariérou, zatiaľ čo samotný dopamín túto schopnosť nemá. Len čo sa levodopa dostane do centrálneho nervového systému (CNS), prostredníctvom dekarboxylázy aromatických L‑aminokyselín sa metabolizuje na dopamín.


Levodopa sa po podaní rýchlo dekarboxyluje na dopamín v extracerebrálnych ako aj cerebrálnych tkanivách. Následkom toho sa väčšina podanej levodopy nedostane do bazálnych ganglií a periférne vytvorený dopamín často spôsobuje nežiaduce účinky. Z tohto dôvodu je obzvlášť žiaduca inhibícia extracelulárnej dekarboxylácie levodopy. To je možné dosiahnuť súbežným podávaním levodopy a benserazidu, ktorý je inhibítorom periférnej dekarboxylázy.


Madopar je kombinácia dvoch liečiv v pomere 4:1 - tento pomer sa preukázal ako optimálny v klinických štúdiách a počas terapeutického používania - a je rovnako účinný ako veľké dávky samostatne podávanej levodopy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Vo vzorkách krvi odobratých pred podaním dávky sú zistiteľné nízke hladiny endogénnej levodopy. Po perorálnom podaní Madoparu sa levodopa a benserazid rýchlo absorbujú, hlavne v horných častiach tenkého čreva, v ktorom absorpcia nie je závislá od miesta. Interakčné štúdie poukazujú na to, že keď sa levodopa podáva v kombinácii s benserazidom, absorbuje sa väčšie množstvo levodopy ako pri samostatnom podávaní levodopy. Maximálna plazmatická koncentrácia levodopy sa dosiahne približne do 1 hodiny po podaní Madoparu. Absolútna biologická dostupnosť levodopy zo štandardného lieku Madopar je približne 98 %.


Maximálna plazmatická koncentrácia levodopy a rozsah absorpcie (AUC) sa zvyšujú úmerne dávke (50 - 200 mg levodopy). Po podaní Madoparu so štandardným jedlom je maximálna plazmatická koncentrácia levodopy nižšia o 30 % a dosahuje sa neskôr. Príjem jedla zvyčajne znižuje rozsah absorpcie levodopy o 15 %, to však môže byť rôzne.


Distribúcia

Levodopa prechádza hematoencefalickou bariérou prostredníctvom saturovateľného transportného mechanizmu.Neviaže sa na plazmatické bielkoviny. Benserazid podávaný v terapeutických dávkach neprechádza hematoencefalickou bariérou. Benserazid sa koncentruje hlavne v obličkách, pľúcach, tenkom čreve a pečeni.


Metabolizmus

Dve hlavné cesty metabolizmu levodopy sú dekarboxylácia, pri ktorej vzniká dopamín, ktorý sa následne v menšej miere premieňa na noradrenalín a vo väčšej miere na neúčinné metabolity, a O‑metylácia, pri ktorej vzniká 3‑O‑metyldopa, ktorá má eliminačný polčas približne 15 hodín a kumuluje sa u pacientov užívajúcich terapeutické dávky Madoparu. Pri podávaní levodopy spolu s benserazidom sa znížená periférna dekarboxylácia levodopy prejavuje vyššími plazmatickými hladinami levodopy a 3‑O‑metyldopy.


Benserazid sa hydrolyzuje na trihydroxybenzylhydrazín v sliznici čreva a v pečeni. Tento metabolit je silný inhibítor dekarboxylázy aromatických aminokyselín.


Eliminácia

V prítomnosti inhibítora periférnej dekarboxylázy, benserazidu, je eliminačný polčas levodopy približne 1,5 hodiny.U starších pacientov je eliminačný polčas mierne (o 25 %) predĺžený. Klírens levodopy je 430 ml/min.


Benserazid sa takmer úplne vylučuje vo forme metabolitov. Metabolity sa vylučujú hlavne obličkami (64 %) a v malom rozsahu stolicou (24 %).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neaplikovateľné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodá kyselina citrónová (E330)
Predželatínovaný škrob

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Magnéziumstearát (E572)

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Madopar Dispersible 125 mg sa má užiť v priebehu pol hodiny po rozpustení tablety.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z hnedého skla so skrutkovým polyetylénovým uzáverom, vysúšadlo, vatový tampón, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30 tabliet alebo100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0156/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 2.5.2000

Dátum predĺženia registrácie: 30.1.2008 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

8Madopar Dispersible 125 mg