+ ipil.sk

Madopar HBS 125 mgPríbalový leták

Prílohač. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 201208599


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Madopar HBS125 mg

Tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním

Levodopa a benserazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Madopar HBS a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Madopar HBS

3. Ako užívať Madopar HBS

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Madopar HBS

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Madopar HBS 125 mg A na čo sa používa


Madopar HBS 125 mg obsahuje dve liečivá: levodopu, čo je takzvané antiparkinsonikum (liek proti Parkinsonovej chorobe) a benserazid (vo forme benserazidiumchloridu), čo je takzvaný inhibítor dekarboxylázy, ktorý zlepšuje účinok levodopy.


Madopar HBS 125 mgsa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Je známe, že ľudia s týmto ochorením majú nedostatočné množstvo látky nazývanej dopamín v určitých oblastiach mozgu. Prejavmi tejto choroby sú pomalé pohyby, stuhnuté svaly a chvenie rúk a tieto prejavy môžu byť u jednotlivých pacientov veľmi rôznorodé. Levodopa sa v mozgu premieňa na dopamín, čím zvyšuje jeho množstvo v mozgu na normálne hladiny. Benserazid sa sám o sebe nedostane do mozgu, ale zabraňuje tomu, aby sa levodopa premenila na dopamín na miestach mimo mozgu, a tým pomáha znižovať výskyt nežiaducich účinkov v iných častiach tela.


Užívanie tohto lieku zmierňuje príznaky pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobu. Madopar HBS však túto chorobu nevylieči, pretože nedokáže odstrániť príčinu nedostatku dopamínu v mozgu.


2. Skôr ako užijete Madopar HBS 125 mg

Neužívajte Madopar HBS

- keď ste alergický (precitlivený) na levodopu alebo benserazid alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Madopar HBS.

- keď máte hormonálnu poruchu, napr. nadmerne činnú štítnu žľazu

- keď máte ochorenie obličiek, pečene alebo srdca

- keď trpíte niektorými nervovými alebo psychiatrickými ochoreniami

- keď máte glaukóm so zatvoreným uhlom (vysoký tlak v oku)

- keď máte alebo ste mali rakovinu kože (malígny melanóm)

- keď užívate alebo ste užívali lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy v priebehu posledných 14 dní

- keď ste tehotná alebo dojčíte

- keď máte menej ako 25 rokov (pretože tento liek môže ovplyvňovať rast kostí).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Madopar HBS 125 mg

Je dôležité, aby ste svojho lekára informovali:

- ak máte podstúpiť chirurgický zákrok

- ak máte ochorenie pľúc

- ak máte žalúdkový vred

- ak trpíte mäknutím kostí

- ak máte prieduškovú astmu, pretože lieky, ktoré možno užívate na jej liečbu (sympatomimetiká)
môžu ovplyvniť účinok lieku Madopar HBS

- ak užívate liek na vysoký krvný tlak

- ak užívate akékoľvek iné lieky (pozri nižšie uvedené „Užívanie iných liekov“).


Informujte prosím svojho lekára, ak vy, vaši rodinní príslušníci alebo ošetrovatelia zaznamenáte, že sa u vás objavuje nutkanie alebo túžba správať sa neobvyklým spôsobom, alebo nemôžete odolať nutkaniu, popudu či pokušeniu robiť niektoré činnosti, ktorými by ste mohli poškodiť sebe alebo svojmu okoliu. Tieto prejavy sa nazývajú impulzívne poruchy a môže medzi ne patriť návykové hráčstvo, nadmerná konzumácia jedla nebo nadmerné utrácanie, mimoriadne vysoký záujem o sex alebo nárast sexuálnych myšlienok a pocitov. Ak sa takéto prejavy objavia, možno bude musieť váš lekár prehodnotiť vašu liečbu.


Váš lekár vám možno bude chcieť robiť niektoré pravidelné vyšetrenia, ako je odber vzorky krvi a vzorky moču a kontrola srdcovej frekvencie a krvného tlaku.


Ak ste diabetik, môže byť potrebné, aby ste si častejšie kontrolovali hladiny glukózy v krvi.


Ak sa počas liečby liekom Madopar HBS váš stav zlepší, k vykonávaniu obvyklých aktivít sa vráťte postupne. Príliš veľká námaha alebo príliš rýchle pohyby môžu zvýšiť riziko úrazu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnom užívaní viacerých liekov môže dôjsť k zosilneniu alebo oslabeniu účinkov týchto liekov.


Vášho lekára musíte informovať, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- inhibítory monoaminooxidázy (používajú sa na liečbu depresívnej (skľúčenej) nálady)

- rezerpín (používa sa na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku))

- heptahydrát síranu železnatého (používa sa na liečbu nedostatku železa)

- tetrabenazín alebo trihexyfenidyl (používajú sa na zmiernenie nezvyčajných pohybov ako je chvenie rúk)

- metoklopramid (používa proti vracaniu).

- fenotiazíny, tioxantény, butyrofenóny (používajú sa na liečbu niektorých psychiatrických porúch zahŕňajúcich závažnú úzkosť alebo telesný nepokoj (agitovanosť) a na liečbu napínania na vracanie, vracania a čkania).

- amfetamíny (liečivá, ktoré stimulujú nervový systém).

- papaverín (používa sa na liečbu impotencie).

- opiáty (napr. morfín) (používajú sa na zmiernenie bolesti).

- akékoľvek iné lieky na Parkinsonovu chorobu (napr. anticholinergiká, amantadín, agonisty dopamínu, inhibítor COMT)

- akékoľvek liečivo, ktoré ovplyvňuje nervový systém.


Pacienti, ktorí užívajú tento liek, nemajú užívať antacidá (lieky, ktoré neutralizujú kyseliny v žalúdku).


Madopar HBS môže ovplyvniť výsledky vyšetrení merajúcich hladiny glukózy a iných chemických látok v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte tento liek počas tehotenstva. Ak ste tehotná, ak sa domnievate, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, musíte o tom povedať svojmu lekárovi. Matky, ktoré dojčia, nemajú užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Používanie levodopy je spojené so somnolenciou (nadmernou ospalosťou) a veľmi zriedkavo bolo spojené s nadmernou ospalosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku. Ak sa u vás tieto príznaky vyskytnú, musíte o tom informovať svojho lekára a nesmiete viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti (napr. obsluha strojov), v ktorých by narušená bdelosť mohla pre Vás alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažného zranenia, a to až dovtedy, kým takéto opakované epizódy alebo somnolencia neustúpia.


3. Ako užívať Madopar HBS 125 mg


Vždy užívajte Madopar HBS presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár Vám predpíše vhodnú dávku. Dávka, ktorú vám váš lekár predpíše, bude závisieť od vašich individuálnych príznakov a od toho, ako bude váš organizmus reagovať na tento liek. Liečba sa zvyčajne začína nízkou dávkou. Túto dávku bude váš lekár pomaly zvyšovať, kým sa nezistí dávka, ktorá bude dostatočne zmierňovať vaše príznaky. Počas tejto počiatočnej fázy liečby môže dôjsť k zhoršeniu vášho stavu, kým sa nezistí dávka, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


U pacientov bez predchádzajúcej liečby levodopou je zvyčajná počiatočná dávka jedna kapsula trikrát denne. Pacienti po predchádzajúcej liečbe levodopou zvyčajne začnú liečbu nahradením každých 100 mg levodopy jednou kapsulou lieku Madopar HBS. Váš lekár bude potom upravovať vašu dávku raz za 2 až 3 dni, kým sa nezistí najvhodnejšia dávka.


Užívajte liek s jedlom alebo ihneď po jedle a kapsuly prehltnite vcelku a zapite pohárom vody.


Predpísanú dávku si sami nemeňte. Ak sa domnievate, že účinok vášho lieku je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, poraďte sa so svojím lekárom.


Váš lekár vám odporučí, kedy máte prestať užívať tento liek. Madopar HBS sa zvyčajne užíva dlhodobo, pretože nahrádza látku dopamín, ktorá sa u pacientov s Parkinsonovou chorobu netvorí v dostatočnom množstve.


Ak užijete viac lieku Madopar HBS 125 mg ako máte

Ak užijete príliš veľa kapsúl alebo ak iná osoba náhodne užije váš liek, ihneď kontaktujte vášho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Madopar HBS125 mg

Ak zabudnete užiť dávku vášho lieku, ďalšiu dávku užite až v obvyklom čase, je však možné, že medzitým sa u vás znovu vyskytne zhoršeniepríznakov Parkinsonovej choroby.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Madopar HBS 125 mg

Ak chcete prestať užívať váš liek, musíte to povedať svojmu lekárovi.Aj keď je to zriedkavé, náhle ukončenie liečby môže spôsobiť závažné nežiaduce účinky. Po náhlom ukončení liečby liekmi obsahujúcimi levodopu bol napríklad hlásený neuroleptický malígny syndróm (veľké zvýšenie telesnej teploty, stuhnutie svalov a poruchy vedomia). Aby sa predišlo vzniku týchto účinkov, Váš lekár Vám odporučí, ako máte ukončiť vašu liečbu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Madopar HBS 125 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť nechutenstvo, napínanie na vracanie, vracanie a hnačka. Tieto príznaky zvyčajne ustúpia, keď sa liek užíva počas jedla alebo ihneď po jedle alebo s dostatočným množstvom jedla alebo tekutiny a keď sa dávka zvyšuje pomaly.


Môžu sa vyskytnúť aj zmeny srdcového rytmu alebo zmeny krvného tlaku. U pacientov s Parkinsonovou chorobou, vrátane pacientov liečených levodopou, sa často vyskytujú psychiatrické ťažkosti, ktoré zahŕňajú pocit povznesenej nálady, agresivitu, bludy (nereálne presvedčenia), halucinácie (videnie ľudí alebo vecí, ktoré nie sú skutočné), objavenie sa závažných duševných porúch. Môžu sa vyskytnúť poruchy spánku, pocit nepokoja, úzkosť, depresívna nálada, somnolencia (nadmerná ospalosť), náhle upadnutie do spánku a iné psychiatrické reakcie.


Môžu sa vyskytnúť ďalšie vedľajšie účinky ako sú zmeny súvisiace s neschopnosťou odolať nutkaniu robiť činnosti, ktoré by vás mohli poškodiť: patologická hráčska závislosť (neschopnosť odolať nutkaniu ku hre, a to aj napriek tomu, že to má závažné osobné alebo rodinné dôsledky), zmenený alebo zvýšený záujem o sex a správanie, ktoré vo vás a vašom okolí vyvoláva zvýšené obavy napr. zvýšenú sexuálnu túžbu, nekontrolovateľné a nadmerné nakupovanie alebo utrácanie, záchvatové prejedanie sa (príjem väčšieho množstva jedla, ako ja obvyklé a ako je potrebné na zahnanie hladu).


Ak spozorujete niektorý z týchto vedľajších účinkov, povedzte to prosím svojmu lekárovi. Váš lekár s vami preberie možnosti, ako tieto vedľajšie účinky zvládať alebo obmedziť.


V neskorších fázach liečby a v mnohých prípadoch po mnohoročnom užívaní lieku sa môžu vyskytnúť aj ďalšie nežiaduce účinky. Najčastejšie z nich sú nekontrolovateľné, nezvyčajné pohyby rúk, nôh, tváre a jazyka. Môžu vymiznúť po zmene dennej dávky alebo po lepšom časovom rozvrhnutí užívania jednotlivých dávok. U pacientov užívajúcich levodopu boli hlásené ojedinelé prípady krvácania do mozgu, návalov tepla, potenia a ospalosti. Niekedy môže dôjsť k sfarbeniu moču do svetločervenej farby, ktorá po odstátí stmavne. Tieto zmeny sú dôsledkom účinku lieku a nie sú dôvodom pre obavy. Krvné vyšetrenia môžu ukázať zvýšenie hladín pečeňových enzýmov a zvýšenie hladín kyseliny močovej v sére a hladín močoviny v krvi. Zriedkavo môže dôjsť k zníženiu počtu vytvorených krviniek.


U niektorých ľudí môže dôjsť k strate alebo zmenám vnímania chuti a k alergickým kožným reakciám (svrbenie, vyrážka).


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Madopar HBS 125 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte Madopar HBS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nespotrebované lieky odovzdajte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Madopar HBS obsahuje


- Liečivá sú levodopa a benserazid.Každá kapsula obsahuje 100 mg levodopy a 25 mg benserazidu (vo forme benserazidiumchloridu).

- Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: hypromelóza (E464), hydrogenovaný rastlinný olej, dihydrofosforečnan vápenatý (E341), manitol (E421), mastenec (E553b), povidón (E1201), magnéziumstearát (E572).

Obal kapsuly: želatína, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172).

Tlačiarenský atrament: červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Madopar HBS 125 mg a obsah balenia


Kapsuly lieku Madopar HBS 125 mg sú svetlomodré nepriehľadné kapsuly s tmavozeleným nepriehľadným viečkom s označením ROCHE červenou farbou. Madopar HBS 125 mg sa dodáva vo forme tvrdých kapsúl s riadeným uvoľňovaním. To znamená, že v žalúdku zostanú niekoľko hodín a liečivá sa do krvi uvoľňujú postupne, čo môže byť pre niektorých pacientov prospešné. Madopar HBS 125 mg sa dodáva vo fľašiach s obsahom 30 alebo 100 kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Roche Slovensko s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2013.


5Madopar HBS 125 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/08599


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Madopar HBS 125 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 100 mg levodopy a 25 mg benserazidu (vo forme hydrochloridu benserazidu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním.


Svetlomodrá nepriehľadná kapsula s nepriehľadným, tmavozeleným viečkom, s označením ROCHE červenou farbou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba všetkých štádií Parkinsonovej choroby. U pacientov s kolísaním stavu hybnosti, ktorý súvisí s plazmatickými koncentráciami levodopy alebo časom podania dávky, napr. u pacientov, u ktorých dochádza k zhoršeniu stavu na konci dávkovacieho intervalu (fluktuácie typu „end of dose“) alebo skracovanie doby účinnosti jednotlivej dávky levodopy (fenomén „wearing off“), bude pravdepodobne prospešnejšie prejsť na liečbu liekom Madopar HBS.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí, vrátane starších pacientov

Schéma dávkovania a podávania je veľmi rôzna a musí sa prispôsobiť potrebám jednotlivého pacienta.


Kapsuly lieku Madopar HBS sa musia vždy prehltnúť celé, najlepšie zapiť malým množstvom vody. Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla, ale má sa zabrániť súbežnému podaniu liekov s obsahom antacíd.


U pacientov s nočnou akinézou boli hlásené pozitívne účinky po postupnom zvýšení poslednej večernej dávky pred spaním na dve kapsuly lieku Madopar HBS 125 mg.


Pacienti, ktorí v súčasnosti nie sú liečení levodopou

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou formou ochorenia sa odporúča začiatočná dávka jedna kapsula lieku Madopar HBS trikrát denne, užívaná s jedlom. Pri užívaní Madoparu HBS sú zvyčajne potrebné vyššie dávky ako pri užívaní konvenčných kombinácií levodopy-inhibítora dekarboxylázy v dôsledku zníženej biologickej dostupnosti. Začiatočná dávka levodopy nemá prekročiť 600 mg denne.


U niektorých pacientov môže byť potrebné k prvej dávke lieku Madopar HBS pridať dávku konvenčného lieku Madopar alebo lieku Madopar Dispersible, aby sa kompenzoval pozvoľnejší nástup účinku liekovej formy s riadeným uvoľňovaním.


V prípade nedostatočnej odpovede na Madopar HBS, ktorého celková denná dávka spolu s dávkou prídavného konvenčného lieku Madopar zodpovedá 1 200 mg levodopy, sa má podávanie lieku Madopar HBS 125 mg ukončiť a má sa zvážiť alternatívna liečba.


Pacienti, ktorí sú v súčasnosti liečení levodopou

Ak má Madopar HBS nahradiť štandardný liek obsahujúci levodopu-inhibítor dekarboxylázy, používa sa jedna 125 mg kapsula Madoparu HBS za 100 mg levodopy. Napríklad ak pacient predtým užíval dennú dávku 200 mg levodopy s inhibítorom dekarboxylázy, liečba sa má začať dvoma 125 mg kapsulami Madoparu HBS. Liečba má pokračovať s rovnakou frekvenciou dávok ako predtým.


Zistilo sa, že pri používaní Madoparu HBS je v porovnaní s predchádzajúcou liečbou vhodné zvýšenie dennej dávky levodopy v priemere o 50 %. Dávka sa má zvýšiť raz za 2 až 3 dni o jednu 125 mg kapsulu Madoparu HBS a stanovenie optimálnej dávky si vyžaduje obdobie až 4 týždňov.


Pacienti, ktorí sú už liečení levodopou, majú byť informovaní, že spočiatku môže dôjsť k zhoršeniu ich stavu trvajúcemu dovtedy, kým sa nezistí optimálna dávkovacia schéma. Počas počiatočnej fázy liečby sa pri úprave dávky odporúča, aby bol pacient pod pozorným lekárskym dohľadom.


Deti

Madopar HBS 125 mg sa nemá podávať pacientom mladším ako 25 rokov: z tohto dôvodu nie sú k dispozícii odporúčania pre dávkovanie lieku Madopar HBS pre deti.


4.3 Kontraindikácie


Madopar sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na levodopu alebo benserazid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Madopar je kontraindikovaný u pacientov s glaukómom so zatvoreným uhlom (môže sa používať u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom za predpokladu, že vnútroočný tlak zostáva pod kontrolou), u pacientov s ťažkými psychoneurózami alebo psychózami a u pacientov s ťažkými poruchami endokrinného systému, funkcie obličiek, pečene alebo srdca.


Madopar sa nemá používať súbežne s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) alebo v priebehu 2 týždňov po ich vysadení, s výnimkou selektívnych inhibítorov MAO‑B (napr. selegilín) alebo selektívnych inhibítorov MAO‑A (napr. moklobemid).

Madopar sa nemá podávať pacientom mladším ako 25 rokov.


Madopar sa nesmie podávať gravidným ženám alebo ženám vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť 4.6). Ak žena, ktorá užíva Madopar otehotnie, liek sa musí vysadiť.


Existuje podozrenie, že levodopa môže aktivovať malígny melanóm. Z tohto dôvodu nemajú Madopar užívať osoby, ktoré majú malígny melanóm v anamnéze alebo ktoré môžu trpieť malígnym melanómom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keď sa súbežne s Madoparom musia podávať iné liečivá, pacient má byť dôkladne pozorovaný kvôli prípadným nezvyčajným nežiaducimúčinkom alebo zosilneným účinkom.


Ak je potrebná celková anestézia, liečba Madoparom môže pokračovať dovtedy, dokiaľ pacient môže užívať tekutiny a liek perorálne. Ak sa liečba dočasne preruší, zvyčajná denná dávka sa môže podávať ihneď, ako bude pacient môcť užívať perorálny liek. Vždy keď sa liečba preruší na dlhší čas, dávka sa má znovu upravovať postupne; v mnohých prípadoch je však možný rýchly návrat pacienta k jeho predchádzajúcej terapeutickej dávke.


Ak má pacient podstúpiť urgentný chirurgický zákrok v prípade, keď Madopar nebol vysadený, má sa vyhnúť anestézii halotanom.


Po náhlom vysadení liekov obsahujúcich levodopu boli ojedinelé hlásenia neuroleptického malígneho syndrómu, vrátane hypertermie. Z tohto dôvodu sa má vyhnúť náhlemu vysadeniu Madoparu bez pozorného dohľadu alebo jeho dočasnému vysadeniu.


Pyridoxín (vitamín B6) sa môže podávať s Madoparom, keďže inhibítor dekarboxylázy, ktorý je súčasťou Madoparu, chráni pred periférnou transformáciou levodopy vyvolanou pyridoxínom.


Použitie levodopy je spojené so somnolenciou a epizódami náhleho upadnutia do spánku. Veľmi zriedkavo bolo hlásené náhle upadnutie do spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez zjavnej ospalosti alebo varovných príznakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti informovaní a musia byť upozornení na to, aby boli počas liečby levodopou pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov opatrní. Pacienti, u ktorých sa vyskytne somnolencia a/alebo epizóda náhleho upadnutia do spánku, nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Okrem toho sa u nich môže zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.


Pacientov je nutné pravidelne sledovať z dôvodu rozvinutia impulzívnych porúch. Pacientov a ich ošetrovateľov treba upozorniť, že u pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo dopaminergnými liekmi s obsahom levodopy vrátane Madoparu sa môžu rozvinúť symptómy impulzívnych porúch, vrátane patologickej hráčskej závislosti, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácania alebo nakupovania, záchvatového a nutkavého prejedania sa. Ak sa tieto príznaky objavia, odporúčame prehodnotiť liečbu.


Pri používaní Madoparu v nasledujúcich situáciách je potrebná opatrnosť:pri endokrinnom, obličkovom, pľúcnom alebo kardiovaskulárnom ochorení, hlavne u pacientov s infarktom myokardu alebo arytmie v anamnéze; pri psychiatrických poruchách (napr. pri depresii); pri ochorení pečene; pri peptickom vrede; pri osteomalácii; pri možnej potrebe sympatomimetík (napr. pri bronchiálnej astme) kvôli možnému zosilneniu kardiovaskulárnych účinkov levodopy; pri používaní antihypertenzív kvôli možnému zvýšeniu hypotenzného účinku.


Odporúča sa pravidelné hodnotenie funkcie pečene, krvného obrazu, funkcie obličiek a kardiovaskulárnych funkcií.


U pacientov s diabetom majú byť často kontrolované hladiny cukru v krvi a dávka antidiabetík sa má upraviť podľa hladín cukru v krvi.


Pacientom, ktorých stav sa počas liečby Madoparom zlepší, sa má odporučiť, aby sa k vykonávaniu obvyklých aktivít vrátili postupne, pretože rýchla mobilizácia môže zvýšiť riziko úrazu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Síran železnatý znižuje maximálnu plazmatickú koncentráciu a AUC levodopy o 30‑50 %. Farmakokinetické zmeny pozorované počas súbežnej liečby síranom železnatým zrejme dosahujú klinickú významnosť u niektorých, ale nie u všetkých pacientov.


Vždy, keď je to možné, sa má vyhnúť podávaniu opiátov a liečiv, ktoré narúšajú mechanizmus pôsobenia amínov v centrálnom nervovom systéme, ako sú alkaloidy rauwolfie (rezerpín), tetrabenazín (Nitoman), metoklopramid, fenotiazíny, tioxantény, butyrofenóny, amfetamíny a papaverín. Ak sa však ich podávanie považuje za nevyhnutné, je potrebná mimoriadna opatrnosť a pozorné sledovanie kvôli prípadným prejavom zosilneného účinku, antagonizmu alebo iných interakcií a kvôli prípadným nezvyčajným vedľajším účinkom. Preukázalo sa, že metoklopramid zvyšuje rýchlosť absorpcie levodopy.


Kombinácia s inými antiparkinsonikami (anticholinergikami, amantadínom, agonistami dopamínu) je dovolená, i keď môže k dôjsť k zintenzívneniu žiaducich aj nežiaducich účinkov liečby. Môže byť potrebné zníženie dávky Madoparu alebo súbežne podávanej látky. Pri začatí adjuvantnej liečby inhibítorom COMT môže byť potrebné zníženie dávky Madoparu. Pri začatí liečby Madoparom nemajú byť anticholinergiká náhle vysadené, pretože levodopa začne účinkovať až po nejakej dobe.


Boli hlásené zriedkavé prípady možného antagonistického pôsobenia diazepamu na účinok levodopy. Pri súbežnom používaní tricyklických antidepresív bola v jednotlivých prípadoch hlásená hypertenzná kríza. Madopar sa nesmie podávať súbežne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).


Súbežné použitie s antihypertenzívami môže viesť k zvýšeniu hypotenznej odpovede, zatiaľ čo sympatomimetiká môžu zvýšiť kardiovaskulárne vedľajšie účinky levodopy.


Levodopa môže chemicky ovplyvňovať výsledky niekoľkých diagnostických laboratórnych vyšetrení vrátane vyšetrení na stanovenie glukózy, ketolátok alebo katecholamínov v moči a na stanovenie glukózy alebo kyseliny močovej v krvi. Bolo hlásené, že levodopa inhibuje odpoveď na protirelín vo vyšetreniach funkcie štítnej žľazy. Pacienti užívajúci Madopar môžu mať falošne pozitívny výsledok Coombsovho testu.


Pri podávaní lieku Madopar HBS s liekmi obsahujúcimi antacida je biologická dostupnosť levodopy, v porovnaní s podávaním konvenčného lieku Madopar, znížená.


4.6 Gravidita a laktácia


Madopar je kontraindikovaný počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu, pretože v štúdiách na gravidných králikoch boli preukázané škodlivé účinky a zistilo sa, že zložka benserazid spôsobuje u potkanov malformácie skeletu.Ak žena, ktorá užíva Madopar otehotnie, liek sa musí vysadiť. Pacientky užívajúce Madopar nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti liečení levodopou, u ktorých sa vyskytuje somnolencia a/alebo epizódy náhleho upadnutia do spánku, musia byť informovaní, že nesmú viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti (napr. obsluha strojov), v ktorých narušená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažného zranenia alebo úmrtia, a to až dovtedy, kým u nich takéto opakované epizódy alebo somnolencia neustúpia (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Hemolytická anémia, prechodná leukopénia a trombocytopénia boli hlásené v zriedkavých prípadoch. Z tohto dôvodu sa odporúča, tak ako pri dlhodobom podávaní akéhokoľvek lieku obsahujúceho levodopu, pravidelné kontrolovanie krvného obrazu a funkcie pečene a obličiek.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Bola hlásená anorexia.


Psychické poruchy:

Depresia môže byť u pacientov s Parkinsonovou chorobou súčasťou klinického obrazu a môže sa vyskytnúť aj u pacientov liečených Madoparom. Agitovanosť, úzkosť, nespavosť, halucinácie, bludy a časová dezorientácia sa môžu vyskytnúť hlavne u starších pacientov a u pacientov, ktorí tieto poruchy už majú v anamnéze.


U pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo dopaminergnými liekmi obsahujúcimi levodopu vrátane Madoparu sa môžu rozvinúť symptómy ako patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácanie alebo nakupovanie a záchvatové a nutkavé prejedanie sa (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému:

Boli hlásené jednotlivé prípady ageúzie a dysgeúzie. V neskorších fázach liečby sa môžu vyskytnúť dyskinézy (napr. choreiformné alebo atetotické). Znížením dávky je ich zvyčajne možné úplne odstrániť alebo zmierniť na znesiteľnú mieru. Počas dlhodobej liečby môžu vzniknúť aj fluktuácie v odpovedi na liečbu. Tieto zahŕňajú epizódy náhleho „zamrznutia“ na mieste (fenomén „freezingu“), zhoršenie stavu na konci dávkovacieho intervalu (fluktuácie typu „end of dose“) a náhle chaotické kolísanie stavu (fluktuácie typu „on-off“). Úpravou dávky alebo častejším podávaním menších jednotlivých dávok je ich zvyčajne možné úplne odstrániť alebo zmierniť na znesiteľnú mieru. Následne je možné pokúsiť sa o opätovné zvýšenie dávky za účelom zintenzívnenia terapeutického účinku. Používanie lieku Madopar je spojené so somnolenciou a veľmi zriedkavo bolo spojené s nadmernou ospalosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Ojedinele sa môžu vyskytnúť srdcové arytmie.


Poruchy ciev:

Zriedkavo sa môže vyskytnúť ortostatická hypotenzia. Ortostatické poruchy zvyčajne ustúpia po znížení dávky Madoparu.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Pri používaní Madoparu boli hlásené nauzea, dávenie a hnačka. Gastrointestinálne nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť najmä v skorých fázach liečby, je zvyčajne možné zvládnuť užívaním Madoparu s jedlom alebo nápojom alebo pomalým zvyšovaním dávky.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť alergické reakcie ako sú pruritus a vyrážka.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu hladín pečeňových transamináz a alkalickej fosfatázy.Boli hlásené prípady zvýšenej hladiny gamaglutamyltransferázy.

Pri používaní Madoparu bolo zaznamenané zvýšenie hladiny dusíka močoviny v krvi.

Môže dôjsť k zmene sfarbenia moču, zvyčajne do svetločervenej farby, ktorá po odstátí stmavne.


Hlásenie podozrenína nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a znaky

Príznaky a znaky predávkovania sú kvalitatívne podobné vedľajším účinkom terapeutických dávok Madoparu, ale môžu byť závažnejšie.


Predávkovanie môže spôsobiť kardiovaskulárne vedľajšie účinky (napr. srdcové arytmie), psychiatrické poruchy (napr. zmätenosť a nespavosť), gastrointestinálne účinky (napr. nauzeu a dávenie) a abnormálne mimovoľné pohyby (pozri časť 4.8).


U pacienta, ktorý užil nadmernú dávku lieku Madopar HBS, môže byť výskyt príznakov a znakov predávkovania oneskorený v dôsledku oneskorenej absorpcie liečiv zo žalúdka.


Liečba

Je potrebné monitorovať vitálne funkcie pacienta a prijať podporné opatrenia tak, ako si to vyžaduje klinický stav pacienta. U pacientov môže byť potrebná najmä symptomatická liečba kardiovaskulárnych účinkov (napr. antiarytmiká) alebo účinkov na centrálny nervový systém (napr. dychové stimulanciá, neuroleptiká).


Okrem toho sa má vhodným spôsobom zabrániť ďalšej absorpcii lieku Madopar HBS.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum. ATC kód: N04BA02


Dopamín, ktorý pôsobí v mozgu ako neurotransmiter, sa v bazálnych gangliách pacientov s Parkinsonovou chorobou nenachádza v dostatočnom množstve. Levodopa (INN) alebo L-DOPA (3,4‑dihydroxy L‑fenylalanín) je intermediárnou látkou v biosyntéze dopamínu. Levodopa (prekurzor dopamínu) sa používa ako prekurzor (prodrug) na zvýšenie hladín dopamínu, pretože má schopnosť prechádzať hematoencefalickou bariérou, zatiaľ čo samotný dopamín túto schopnosť nemá. Len čo sa levodopa dostane do centrálneho nervového systému (CNS), prostredníctvom dekarboxylázy aromatických L‑aminokyselín sa metabolizuje sa na dopamín.


Levodopa sa po podaní rýchlo dekarboxyluje na dopamín v extracerebrálnych ako aj cerebrálnych tkanivách. Následkom toho sa väčšina podanej levodopy nedostane do bazálnych ganglií a periférne vytvorený dopamín často spôsobuje nežiaduce účinky. Z tohto dôvodu je obzvlášť žiadúca inhibícia extracelulárnej dekarboxylácie levodopy. To je možné dosiahnuť súbežným podávaním levodopy a benserazidu, ktorý je inhibítorom periférnej dekarboxylázy.


Madopar je kombinácia dvoch liečiv v pomere 4:1 - tento pomer sa preukázal ako optimálny v klinických štúdiách a počas terapeutického používania - a je rovnako účinný ako veľké dávky samostatne podávanej levodopy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Madopar HBS je lieková forma s riadeným uvoľňovaním, ktorá poskytuje dlhodobejšie, ale nižšie maximálne plazmatické koncentrácie levodopy ako štandardný liek Madopar alebo iné konvenčné liekové formy levodopy.


Absorpcia

Liečivá lieku Madopar HBS sa pomaly uvoľňujú v žalúdku a maximálna plazmatická koncentrácia levodopy sa dosiahne približne do 3 hodín po podaní. Krivka závislosti plazmatickej koncentrácie od času ukazuje u levodopy dlhšie „pretrvávanie polovičnej hodnoty“ (časový interval, v ktorom sú plazmatické koncentrácie rovnaké alebo vyššie ako polovičná maximálna koncentrácia) ako po podaní štandardného lieku Madopar, čo svedčí o riadenom uvoľňovaní liečiva. Biologická dostupnosť lieku Madopar HBS zodpovedá približne 60 % biologickej dostupnosti štandardného lieku Madopar a nie je ovplyvnená príjmom jedla. Maximálne plazmatické koncentrácie levodopy nie sú ovplyvnené príjmom jedla, ale po podaní spolu s jedlom sa dosahujú neskôr (do piatich hodín). Súbežné podanie antacida s liekom Madopar HBS znižuje rozsah absorpcie levodopy o 32 %.


Distribúcia

Levodopa prechádza hematoencefalickou bariérou prostredníctvom saturovateľného transportného mechanizmu.Neviaže sa na plazmatické bielkoviny. Benserazid podávaný v terapeutických dávkach neprechádza hematoencefalickou bariérou. Benserazid sa koncentruje hlavne v obličkách, pľúcach, tenkom čreve a pečeni.


Metabolizmus

Dve hlavné cesty metabolizmu levodopy sú dekarboxylácia, pri ktorej vzniká dopamín, ktorý sa následne v menšej miere premieňa na noradrenalín a vo väčšej miere na neúčinné metabolity, a O‑metylácia, pri ktorej vzniká 3‑O‑metyldopa, ktorá má eliminačný polčas približne 15 hodín a kumuluje sa u pacientov užívajúcich terapeutické dávky Madoparu. Pri podávaní levodopy spolu s benserazidom sa znížená periférna dekarboxylácia levodopy prejavuje vyššími plazmatickými hladinami levodopy a 3‑O‑metyldopy.


Benserazid sa hydrolyzuje na trihydroxybenzylhydrazín v črevnej sliznici a pečeni. Tento metabolit je silný inhibítor dekarboxylázy aromatických aminokyselín.


Eliminácia

V prítomnosti inhibítora periférnej dekarboxylázy, benserazidu, je eliminačný polčas levodopy približne 1,5 hodiny.U starších pacientov je eliminačný polčas mierne (o 25 %) predĺžený. Klírens levodopy je 430 ml/min.


Benserazid sa takmer úplne vylučuje vo forme metabolitov. Metabolity sa vylučujú hlavne obličkami (64 %) a v malom rozsahu stolicou (24 %).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neaplikovateľné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Hypromelóza (E464)

Hydrogénovaný rastlinný olej

Dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341)

Manitol (E421)

Mastenec (E553b)

Povidón (E1201)

Magnéziumstearát (E572)


Obal kapsuly:

Želatína

Indigokarmín (E132)

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)


Tlačiarenský atrament:

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z hnedého skla s polyetylénovým skrutkovacím uzáverom, vysúšadlo, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30 kapsúl, 100 kapsúl

Nie všetky veľkosti balenie musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0168/89-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.06.1989

Dátum predĺženia registrácie: 30.01.2007 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013


8Madopar HBS 125 mg