+ ipil.sk

MAG 3 SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99m Tc- MAG 3 INJEKCIEPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03166


Písomná informácia pre používateľa


MAG3SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-MAG3INJEKCIE

KIT RAD

súprava pre rádiofarmakum


Zloženie lieku:

Liečivo:

Betiatidum [kyselina N-(S-benzoylmerkaptoacetylglycylglycyl)aminooctová] 1,0 mg


Pomocné látky:

Stannosi chloridum dihydricum (chlorid cínatý dihydrát)

Natrii tartras dihydricum (vinan sodný dihydrát)


Farmakoterapeutická skupina:

Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.


Charakteristika:

Kit obsahuje sterilné komponenty v lyofilizovanej forme, z ktorých po reakcii s injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného vznikne komplex merkaptoacetyltriglycinu (MAG3) s technéciom (99mTc), ktorý sa vylučuje obličkami takmer výhradne tubulárnou sekréciou. Pre prípravu diagnosticky účinného označeného komplexu z kitu je potrebné presne dodržať postup uvedený v časti Špeciálne upozornenia.


Farmakokinetické údaje:

Komplex MAG3 (99mTc) má po i.v. podaní prakticky rovnaké biologické polčasy ako o-jódhippuran (131I) sodný (OJH). Pri normálnej renálnej funkcii sa do 30 minút po podaní vylúči do moču okolo 70 % aplikovanej aktivity. Časový priebeh koncentrácie v plazme do 30 minút po podaní je pre obidva lieky rovnaký. Krvný klírens dosahuje najvyšších hodnôt v prvých piatich minútach, koncentrácia MAG3 (99mTc) v plazme je však asi 1,5krát vyššia ako koncentrácia OJH pravdepodobne v dôsledku väčšej väzby MAG3 (99mTc) na proteíny plazmy (90 % oproti 70 % u OJH). Z dôvodov vysokej väzby na plazmové proteíny sú asi iba 2 % aplikovanej aktivity (t. j. 20 % podielu nenaviazaného na proteíny plazmy) vylučované glomerulárnou filtráciou a krvný klírens komplexu 99mTc je teda priamym parametrom jeho tubulárnej sekrécie. Vylučovanie hepatobiliárními cestami je zanedbateľné a je prisudzované rádiochemickým nečistotám v injekcii.


Indikácie:

Diagnostika tubulárnej funkcie obličiek.


Kontraindikácie:

Špecifické kontraindikácie nie sú známe.

Pred každým vyšetrením za použitia rádiofarmák je potrebné informovať sa o možnom tehotenstve. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je nutné posúdiť dôležitosť očakávanej klinickej informácie vo vzťahu k radiačnej dávke, ktorú žena obdrží.

Pre vyšetrenie pomocou rádiofarmák v tehotenstve a v období dojčenia musia existovať obzvlášť závažné dôvody a je nutné zvažovať aj radiačnú dávku, ktorú obdrží plod.

Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča previesť dojča na náhradnú výživu. Po vyšetrení je nutné kontrolovať rádioaktivitu vylučovaného mlieka a s dojčením začať v čase, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dôsledku požívania mlieka bude pod limitom daným radiačno-hygienickými predpismi. Nie sú známe údaje o vylučovaní komplexu MAG3 (99mTc) do materského mlieka, technécium (99mTc) vo forme technecistanu prechádza v priebehu laktácie do materského mlieka.


Nežiaduce účinky:

Špecifické nežiaduce účinky nie sú známe.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie:

Nie sú známe.


Dávkovanie a spôsob podávania:

Odporučená dávka aplikovaná dospelým pri súčasnej perfúznej a funkčnej štúdii je 150 - 200 MBq, deťom okolo 4 MBq/kg telesnej hmotnosti. Pre funkčné štúdie je obvyklá dávka pre dospelých 60 - 80 MBq a pre deti 1 - 2 MBq/kg telesnej hmotnosti.

Vnútrožilné podanie. Pre súčasné sledovanie perfúznej (do cca 40 sek po aplikácii) aj eliminačnej fázy sa doporučuje aplikovať čo najmenší objem lieku ako bolus s následným prepláchnutím injekcií 10 - 20 ml izotonického roztoku chloridu sodného. Pacient pred vyšetrením vypije asi 10 ml vody/kg telesnej hmotnosti a vymočí sa.


Špeciálne upozornenia:

Manipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidáciii odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Príprava označeného komplexu s rádiochemickou čistotou nevyhnutnou pre získanie hodnovernej a neskreslenej diagnostickej informácie (t. j. viac ako 95 % aktivity vo forme komplexu MAG3 (99mTc)) vyžaduje dodržovanie niekoľkých zásad, vyplývajúcich z princípu značenia: kit je dodávaný v liekovke s inertnou atmosférou a obsahuje ligandový prekurzor benzoyl-MAG3vínan (pomocný ligand) a chlorid cínatý ako redukčné činidlo. Po pridaní roztoku technecistanu (99mTc) je Tc7+redukovaný pomocou Sn2+na Tc5+, ktorý vytvára komplex s vínanovým ligandom. Následným zahrievaním sa z prekurzoru benzoyl-MAG3uvoľňuje ligand MAG3, ktorý reaguje s vínanovým komplexom technécia za tvorby konečného diagnosticky účinného komplexu MAG3 (99mTc). Doporučený postup prípravy injekcie: za aseptických podmienok najprv injekčnou striekačkou s tenkou ihlou odsať z liekovky asi 5 ml plynu. Potom opäť pomocou injekčnej striekačky s tenkou ihlou (bez zavzdušňovanej ihly!) pridať 5 ml injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného s požadovanou aktivitou (max. 2 GBq). Ak sa použije eluát z generátora technécia (99mTc), mal by mať čo najvyššiu objemovú aktivitu (potrebný objem eluátu - max. 1 ml - sa doriedi na 5 ml sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného). Hneď po rozpustení lyofilizátu sa liekovka zahrieva vo vriacom vodnom kúpeli po dobu 10 minút. Po ochladení na izbovú teplotu je možné injekčný roztok aplikovať. Vzhľadom k rušivým vplyvom stopových nečistôt (predovšetkým iónov kovov) na tvorbu komplexu nemá roztok prichádzať do kontaktu so zátkou, hlavne počas zahrievania. Pre označenie by nemal byť použitý ani prvý eluát z nového generátora, ani eluáty z generátora po dlhšom ako týždennom používaní. V roztoku technecistanu (99mTc) sodného nesmú byť prítomné žiadne oxidačné činidlá. Nežiaduci je tiež prienik kyslíka a vody (pri zahrievaní vo vodnom kúpeli a chladení) vpichmi v zátke, prehrievaní roztoku a predlžovaní doby rozpúšťania a zahrievania. Roztok musí byť aplikovaný do 5 hodín od prípravy. Kvalita označenia (rádiochemická čistota) môže byť overená chromatografiou na papieri (Whatman 1). Pri vyvíjaní zmesí acetonitril‑voda (70+30, obj.) zostáva redukované hydrolyzované technécium na štarte (Rf0 - 0,05), komplex MAG3(99mTc) má Rf 0,20 ‑ 0,55 a technecistan (99mTc) 0,9 - 1. Rádiochemická čistota injekcie vyjadrená ako percento aktivity v komplexu MAG3 (99mTc) musí byť v časovom intervale do 5 hodín od prípravy vyššia ako 95 %. Technécium (99mTc) sa s polčasom rozpadu 6,02 hod. rozpadá za emisie gama žiarenia (najsilnejšie je zastúpená energia 0,141 MeV, v početnosti 0,893 fotónu na 1 rádioaktívnu premenu) na99Tc, ktoré môže byť považované za takmer stabilné. Predávkovanie v bežnom chápaní neprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky môže byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a častým močením.


Varovanie:

Rádiofarmaká môžu byť používané jedine oprávnenými osobami. Liek nesmie byť používaný po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.


Balenie:

5 injekčných liekoviek z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretých gumenými zátkami a kovovými objímkami; papierová krabička, štítky pre označenie rádioaktívnej injekcie po prípravea písomná informácia.


Uchovávanie:

Kit v suchu a tme pri teplote 5 - 15 ºC; Injekčný roztok - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec – Řež, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013.

3/3

MAG 3 SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99m Tc- MAG 3 INJEKCIE

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03166


Súhrn CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ lieku


1. NÁZOV LIEKU:


MAG3

SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc–MAG3INJEKCIE

súprava pre rádiofarmakum


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

betiatidum [kyselina N-(S-benzoylmerkaptoacetylglycylglycyl)aminooctová] 1,0 mg

Pomocné látky:

Liek neobsahuje antimikrobiálne prísady.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Liek sa používa po označení pridaním sterilnej, apyrogénnej izotonickej injekcie technecistanu (99mTc) sodného a vznikne injekcia komplexu MAG3-(99mTc).


3.LIEKOVÁ FORMA


Súprava pre rádiofarmakum.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie


Po označení technéciom (99mTc) statické scintigrafické vyšetrenie obličiek, kvantitatívne stanovenie tubulárnej extrakčnej rýchlosti a separované vyšetrenie funkcie jednej obličky.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Odporučená aktivita aplikovaná dospelým s hmotnosťou 70 kg pre kombinované vyšetrenie renálnej perfúzie a funkcie 150 - 200 MBq, aktivita aplikovaná deťom sa určuje podľa hmotnosti dieťaťa, odporučená dávka je 4 MBq/kg telesnej hmotnosti; pre toto vyšetrenie je doporučené aplikovať dávku ako bolus, vyšetrenie je nutné zahájiť hneď po aplikácii (perfúzna fáza prebieha do cca 40 s po aplikácii); pri vyšetrení len funkcie obličiek (alebo relatívnej funkcie jednej obličky) je doporučená aktivita aplikovaná dospelým 60 - 80 MBq, aktivita aplikovaná deťom 1 - 2 MBq/kg telesnej hmotnosti.

Injekcia sa aplikuje intravenózne. Pred zobrazovaním sa pacient vymočí.

4.3. Kontraindikácie

Špecifické kontraindikácie nie sú známe.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Manipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidácii odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Obsah súpravy - kitu pred prípravou nie je rádioaktívny. Po príprave rádiofarmaka pridaním injekcie technecistanu sodného (99mTc) k obsahu liekovky kitu musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce s rádioaktívnymi látkami a opatrenia pre zníženie radiačnej expozície pacientov aj personálu.

4.5. Liekové a iné interakcie


Nie sú popísané.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú známe štúdie na gravidných a dojčiacich ženách ani údaje o vylučovaní komplexu MAG3-(99mTc) do materského mlieka; technécium (99mTc) vo forme technecistanu prechádza v priebehu laktácie do materského mlieka.

Pred každým vyšetrením pri použití rádiofarmák je nutné informovať sa o možnej gravidite. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za gravidnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je nutné posúdiť dôležitosť a nevyhnutnosť klinickej informácie očakávanej z rádiodiagnostickej aplikácie ku vzťahu k radiačnej dávke, ktorú žena dostane.

Pri vyšetrení gravidných žien pomocou rádiofarmák je nutné zvažovať aj radiačnú dávku, ktorú dostane plod. V gravidite preto môžu byť robené iba nutné vyšetrenia, ak ich diagnostický prínos preváži riziko pre matku a plod. Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča prevedenie dojčaťa na náhradnú výživu.

Po vyšetrení je nutné kontrolovať rádioaktivitu vylúčeného mlieka a dojčenie zahájiť vtedy, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dôsledku požívania mlieka bude nižšia ako limity dané radiačno‑hygienickými predpismi.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Liek je bezpečný.

4.8. Nežiaduce účinky


Špecifické nežiaduce účinky nie sú známe.

Riziko vystavenia pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť vyvážené prínosom vyšetrenia. Aplikovaná aktivita musí zaistiť požadovanú diagnostickú informáciu pri čo najnižšom radiačnom zaťažení pacienta.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Predávkovanie v bežnom poňatí neprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky môže byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a častého močenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.

ATC kód: V09CA03


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Liek MAG3-(99mTc) aplikovaný v odporúčaných dávkach nevykazuje farmakodynamické účinky určené klinicky a/alebo analyticky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Komplex MAG3-(99mTc) má po i.v. podaní prakticky rovnaké biologické polčasy ako o-jódhippuran (131I) sodný (OJH). Pri normálnej renálnej funkcii sa do 30 minút po podaní vylúči do moču okolo 70 % aplikovanej aktivity. Časový priebeh koncentrácie v plazme do 30 minút po podaní je pre obidva prípravky rovnaký. Krvný klírens dosahuje najvyšších hodnôt v prvých piatich minútach, v plazme je však asi 1,5krát vyššia koncentrácia MAG3-(99mTc) komplexu ako OJH pravdepodobne v dôsledku väzby komplexu na proteíny plazmy (90 % oproti 70 % u OJH). Z dôvodov vysokej väzby na plazmové proteíny sú asi iba 2 % aplikovanej aktivity (t. j. 20 % podielu nenaviazaného na proteíny) vylučované glomerulárnou filtráciou a krvný klírens komplexu je preto priamym parametrom jeho tubulárnej sekrécie, kvantitatívne vyjadrené ako tubulárna extrakčná rýchlosť (TER). Relatívny kvantitatívny stupeň TER – relatívny extrakčný koeficient (TEC) – má pre MAG3-(99mTc) hodnotu 0,55 oproti 0,83 u OJH, t.j. asi 66 % hodnoty pre OJH. Vylučovanie hepatobiliárnymi cestami je zanedbateľné a je prisudzované rádiochemickým nečistotám v injekcii.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Neboli zistené žiadne skutočnosti znižujúce bezpečnosť lieku.

Akútna toxicita bola študovaná na myšiach a potkanoch a bolo preukázané, že dávka asi 1700 x vyššia ako je predpokladaná dávka pre človeka nevyvolala ani úhyn, ani zmenu chovania a prejavov pokusných zvierat.

V literatúre neboli zaznamenané teratogénne, mutagénne alebo karcinogénne účinky neoznačeného lieku.

5.4. Radiačná dozimetria


Technécium (99mTc) sa s polčasom rozpadu 6,02 hod rozpadá za emisie gama žiarenia (najsilnejšie je zastúpená energia 0,141 MeV, v početnosti 0,893 fotónu na 1 rádioaktívnu premenu) na99Tc, ktoré môže byť považované za takmer stabilné.

Celotelovo absorbovaná dávka po aplikácii tohto lieku 0,002 mGy/MBq.

Vypočítané dávky absorbované v ďalších orgánoch u dospelých (70 kg):

Obličky 0,017 mGy/MBq

Stena močového mechúra:

vyprázdnenie po 2 hodinách 0,057 mGy/MBq

po 5 hodinách 0,13 mGy/MBq

Ováriá (vymočenie po 2 hod) 0,003 mGy/MBq

Testes (vymočenie po 2 hod) 0,002 mGy/MBq

Kostná dreň (vymočenie po 2 hod) 0,002 mGy/MBq.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok


Stannosi chloridum dihydricum (chlorid cínatý dihydrát), natrii tartras dihydricum (vinan sodný dihydrát).


6.2. Inkompatibility


Reakcia tvorby komplexu MAG3-(99mTc) závisí od prítomnosti iónov Sn2+, preto nesmú byť v roztoku technecistanu (99mTc) sodného použitom pre označenie, prítomné žiadne oxidačné činidlá. Musí byť zabránené prieniku vzdušného kyslíka do lieku (nesmú byť používané zavzdušňovacie ihly) a nesmie byť predlžovaná doba medzi pridaním roztoku technecistanu (99mTc) a zahrievaním a ani doba zahrievania.

6.3. Čas použiteľnosti


Kit: 12 mesiacov od dátumu výroby.

Injekčný roztok po príprave podľa návodu - 5 hodín.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Kit: v suchu a tme pri teplote 5 °C - 15 °C. Injekčný roztok po príprave - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

6.5. Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretá gumenou zátkou a kovovou objímkou; vonkajší obal - papierová krabička a písomná informácia.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Musia byť dodržované obvyklé postupy pre aseptickú prácu a prácu s rádioaktívnymi látkami. Pred prípravou injekčného roztoku nesmie byť liekovka s nerádioaktívnou substanciou otvorená.

Príprava injekčného roztoku:

Najprv injekčnou striekačkou s tenkou ihlou odsať z liekovky asi 5 ml plynu, potom opäť pomocou injekčnej striekačky s tenkou ihlou (bez zavzdušňovacej ihly) pridať cez zátku 5 ml injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného o požadovanej aktivite (max. 2 GBq). Ak sa použije eluát z generátoru technécia (99mTc), mal by mať čo najvyššiu objemovú aktivitu (min. 2GBq/ml) a na doporučený objem 5 ml sa doriedi sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného.

Obsah liekovky sa opatrne premieša až do rozpustenia lyofilizátu a hneď sa potom zahrieva vo vriacom vodnom kúpeli po dobu 10 min.

Po ochladení na izbovú teplotu je možné roztok aplikovať.

Roztok musí byť aplikovaný do 5 hodín od prípravy.

Riedenie prípravku sa neodporúča. Pri príprave injekcie z kitu by roztok nemal prichádzať do kontaktu s gumenou zátkou liekovky, obzvlášť počas zahrievania. Pre označenie by nemal byť použitý ani prvý eluát z nového generátora, ani eluáty z generátora po dlhšom ako týždennom používaní. V roztoku technecistanu (99mTc) sodného nesmú byť prítomné žiadne oxidačné činidlá. Nežiaduci je tiež prienik kyslíka a vody (pri zahrievaní vo vodnom kúpeli a chladení) vpichmi v zátke, prehrievanie roztoku a predlžovanie doby rozpustenia a zahrievania.

Od začiatku prípravy injekčného roztoku musí byť liekovka uložená v olovenom tienidle. Dávky pre jednotlivých pacientov sa odoberajú asepticky, tienenou sterilnou injekčnou striekačkou. Pri odbere dávok by do liekovky s liekom nemal byť zavedený vzduch, aby zostala zachovaná ochranná argónová atmosféra.

Kontrola kvality:

Kvalita označenia (rádiochemická čistota) môže byť overená papierovou chromatografiou (Whatman č.1). Pri vyvíjaní zmesí acetónitril - voda (70+30, obj.) zostáva redukované hydrolyzované technécium na štarte (Rf 0‑0,05), komplex MAG3-(99mTc) má Rf0,20 - 0,55 a technecistan (99mTc) 0,9 - 1. Rádiochemická čistota injekcie vyjadrená ako percento aktivity v komplexu MAG3-(99mTc) musí byť v časovom intervale do 5 hodín od prípravy ≥ 95 %.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec – Řež, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0323/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹĚNIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.05.1998

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11.3. 2008/bez časového obmedzenia

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU:


November 20134/4

MAG 3 SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99m Tc- MAG 3 INJEKCIE