+ ipil.sk

MAGNE-B6 tbl obdPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


MAGNE B6®tbl obd

obalené tablety

dihydrát magnéziumlaktátu, pyridoxíniumchlorid


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, než začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vásdôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Magne B6 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijete Magne B6

3. Ako užívať Magne B6

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Magne B6

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čoje Magne B6 a na čo sa používa


Magne B6 patrí medzi soli a ióny na ústne podanie, obsahuje horčík v kombinácii s vitamínom B6. Ide o látky nevyhnutné pre ľudský organizmus. Horčík sa v ľudskom organizme nachádza predovšetkým vo vnútri bunky, spomaľuje nervovosvalový prevod a znižuje nervovú dráždivosť. Nedostatok horčíka má vplyv i na psychický stav: spôsobuje zvýšenú citlivosť a podráždenosť alebo naopak únavu a ospalosť.

Vitamín B6 sa zúčastňuje mnohých procesov látkovej premeny, napr. môže priaznivo ovplyvniť vstup a zotrvanie horčíka v bunke.


Kombinácia niekoľkých nižšie uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok horčíka:

 • nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku,

 • príznaky úzkosti ako sú kŕče tráviaceho traktu alebo búšenie srdca (bez srdcových porúch),

 • svalové kŕče, tŕpnutie.

Dopĺňanie horčíka môže zmierniť uvedené príznaky.


Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Magne B6


Neužívajte Magne B6

- akste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).Ak sa tieto stavy u vás vyskytnú počas užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.

- ak máte ťažké poškodenie funkcie obličiek. V prípade akejkoľvek poruchy funkcie obličiek (môže sa prejaviť častým močením, opuchmi dolných končatín) sa má liek použiť len s odporúčaním lekára v dávke, ktorú on stanoví.

- ak máte Parkinsonovu chorobu alebopri liečbe parkinsonizmu levodopou, vzhľadom na obsah vitamínu B6.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Magne B6.

V prípade súčasného nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť nedostatok horčíka a až potom užívať doplnkový vápnik.

V prípade poškodenia obličiek mierneho stupňa môžete užívať liek len s odporúčaním lekára a v dávke ním odporúčanej.

Hlavným dôsledkom chronického nadmerného užívania vitamínu B6 je nezápalové ochorenie nervu vedúceho zmyslové podnety, ku ktorému môže dôjsť, ak sa počas dlhej doby (niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch rokov) užívajú vysoké dávky vitamínu B6. K príznakom patrí: znížená a zhoršená polohová citlivosť, chvenie dolných končatín a problémy koordinácie. Keď sa liečba preruší, poškodenie je zvyčajne vratné.


Deti a dospievajúci

Tablety sú určené na užívanie pre deti vo veku nad 6 rokov (približne 20 kg telesnej hmotnosti).


Iné lieky a Magne B6

Ak užívate,alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, vrátane vitamínových doplnkov a voľnopredajných liekov, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Odporúča sa vylúčiť akékoľvek súčasné podávanie liekov s obsahom fosforečnanov alebo solí vápnika, pretože tieto zlúčeniny bránia vstrebávaniu horčíka v čreve.

Pri súčasnej liečbe antibiotikami (tetracyklíny) sa odporúča dodržiavať najmenej trojhodinový interval pred podaním Magne B6, v takom prípade konzultujte so svojím lekárom.

Pri súčasnej liečbe chinidínom hrozí riziko jeho predávkovania.

Neužívajte tento liek súčasne s levodopou (liečba parkinsonizmu), ktorej účinok ruší vitamín B6.


Magne B6 a jedlo a nápoje

Tablety sa musia prehltnúť celé a zapiť pohárom vody, najlepšie počas jedla.


Tehotenstvo,dojčeniea plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, než začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Klinické skúsenosti s podávaním lieku dostatočnému počtu tehotných žien neukázali žiadny škodlivý účinok na plod alebo vedúci k vrodenej vývojovej poruche. Napriek tomu sa magnézium má podávať len v nevyhnutných prípadoch.

Tento liek sa môže užívať počas tehotenstva len vtedy, ak tak určil váš lekár. Ak počas liečby zistíte, že ste tehotná, oznámte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či máte v liečbe pokračovať.


Denná dávka vitamínu B6 nemá prekročiť 10 mg, t.j. 2 tablety.


Dojčenie

Vzhľadom na obmedzené množstvo dostupných údajov o maximálnej odporúčanej dennej dávke vitamínu B6 počas dojčenia, odporúča sa podávať dojčiacim ženám maximálne 20 mg vitamínu B6 denne.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Magne B6 obsahuje sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Magne B6


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka je 6 až 8 tabliet denne.


Použitie u detí a dospievajúcich

Deti od veku nad 6 rokov (približne 20 kg telesnej hmotnosti) môžu užívať 4 až 6 tabliet denne.


Tablety sa musia prehltnúť celé a zapiť pohárom vody, najlepšie počas jedla.


Dennú dávku je vhodné rozdeliť do 2 alebo 3 denných dávok.


Užívanie lieku sa má ukončiť, len čo sa hodnoty horčíka v krvnom sére upravia na normálne.


Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára.


Ak užijete viac Magne B6, ako máte

Pri normálnej funkcii obličiek nemôže dôjsť k predávkovaniu. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa môže po prekročení dávky alebo užití neznámeho množstva (napr. u detí) vyskytnúť: nevoľnosť, dávenie, pokles krvného tlaku a celkový útlm. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť kožné vyrážky, hnačky a bolesti brucha.

Pozorovali sa veľmi zriedkavé prípady alergickej reakcie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Magne B6


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, na suchom mieste.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Magne B6 obsahuje

- Liečivá sú dihydrát magnéziumlaktátu 470 mg (zodpovedá 48 mg Mg2+) a pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) 5 mg v 1 obalenej tablete.

- Ďalšie zložky sú sacharóza, kaolín, arabská guma, karbomér 934, mastenec, magnéziumstearát, karnaubský vosk, oxid titaničitý E171.


Ako vyzerá Magne B6 a obsah balenia

Magne B6 sú obalené tablety. Dostupné sú v balení obsahujúcom 50 obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2013.


4

MAGNE-B6 tbl obd

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MAGNE B6 tbl obd

MAGNE B6 sol por


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Obalené tablety

Každá tableta obsahuje 470 mg dihydrátu magnéziumlaktátu (48 mg Mg2+, ekvivalentné 3,94 mEq t.j. 1,97 mmol) a 5 mg pyridoxíniumchloridu (vitamín B6).


Perorálny roztok

Každá ampulka (10 ml) obsahuje 186 mg dihydrátu magnéziumlaktátu, 936 mg magnéziumpidolátu (jedna ampula obsahuje 100 mg Mg2+, ekvivalentné 4,12 mmol) a 10 mg pyridoxíniumchloridu (vitamín B6).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalené tablety.

Perorálny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek obsahuje magnézium.

Kombinácia niekoľkých nižšie uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok magnézia:

 • nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku,

 • príznaky úzkosti ako sú gastrointestinálne spazmy alebo palpitácie (bez srdcových porúch),

 • svalové kŕče, tŕpnutie.

Dopĺňanie magnézia môže zmierniť uvedené príznaky.


Ak sa príznaky po jednom mesiaci nezlepšia, nie je prospešné pokračovať v liečbe.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety

Tablety sa majú zapiť veľkým množstvom vody.

Dospelí:

6 až 8 tabliet denne rozdelených do 2 až 3 denných dávok, najlepšie pri jedle.

Deti:

10 až 30 mg/kg/deň (0,4 až 1,2 mmol/kg/deň), napr. u detí nad šesť rokov (približne 20 kg) 4 až 6 tabliet denne rozdelených do 2 až 3 denných dávok najlepšie pri jedle.


Tablety sú vhodné pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov.


Roztok

Obsah ampulky sa má rozriediť pol pohárom vody.

Dospelí:

3 až 4 ampulky denne, rozdelené do 2 až 3 denných dávok, najlepšie pri jedle.

Deti a dojčatá s hmotnosťou nad 10 kg:

10 až 30 mg/kg/deň (0,4 až 1,2 mmol/kg/deň), napr. 1 až 4 ampulky denne, rozdelené do 2 až troch denných dávok najlepšie pri jedle.


Liečba má byť ukončená po dosiahnutí normálnych hodnôt magnézia.

4.3 Kontraindikácie


 • Ťažké poškodenie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min.

 • Spoločné podávanie s levodopou a pri Parkinsonovej chorobe (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

 • Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípade súčasného nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť deficit magnézia a až potom podávať doplnkový vápnik.


Perorálny roztok obsahuje sulfidy, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť alergickú reakciu, vrátane anafylaktickej reakcie.

V prípade poškodenia obličiek je potrebné liek podávať opatrne vzhľadom k riziku hypermagneziémie.


Tento liek môžu užívať iba dospelí a deti staršie ako 6 rokov!


Upozornenie pre diabetikov: tablety obsahujú sacharózu.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


Hlavným dôsledkom chronického abúzu pyridoxínu je senzorická axónová neuropatia, ku ktorej môže dôjsť, ak sa počas dlhej doby (niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch rokov) užívajú vysoké dávky pyridoxínu. K príznakom patrí: znížená a zhoršená polohová citlivosť, chvenie dolných končatín a postupná progresívna senzorická ataxia (problémy koordinácie). Keď sa liečba preruší, poškodenie je zvyčajne vratné.


4.5 Liekové a iné interakcie

Kontraindikácie kombinovanej liečby

Kombinácie s levodopou sa neodporúčajú, pretože dochádza k zníženiu aktivity levodopy, pokiaľ nie je podávaná spolu s periférnymi inhibítormi dopa-dekarboxylázy. Je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek podávaniu pyridoxínu, ak sa levodopa nepodáva súčasne s periférnymi inhibítormi dopa-dekarboxylázy.


Neodporúčané kombinácie

Je potrebné vyhnúť sa súčasnému podávaniu tohto lieku a liekov na báze solí fosforu a vápnika, pretože tieto zlúčeniny inhibujú absorpciu horčíka v čreve.

Chinidíny: zvýšenie plazmatickej hladiny chinidínu a riziko predávkovania (zníženie renálnej exkrécie chinidínu prostredníctvom alkalizácie moču).


Kombinácie vyžadujúce pozornosť

Ak sa liek užíva zároveň s perorálnymi tetracyklínmi, má sa užiť aspoň 3 hodiny po podaní tetracyklínu.


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Klinické skúsenosti s podávaním tohto lieku dostatočnému počtu gravídnych žien neukázali žiadny malformačný alebo fetotoxický účinok.

Magnézium sa však má podávať len v nevyhnutných prípadoch.


Denná dávka nemá prekročiť 10 mg vitamínu B6, t.j. 2 tablety alebo 1 ampulku.


Dojčenie

Každá zo zložiek lieku, tj. aj magnézium aj vitamín B6, sa považujú za zlučiteľné s dojčením.

Vzhľadom na obmedzené množstvo dostupných údajov o maximálnej odporúčanej dennej dávke vitamínu B6 počas dojčenia, odporúča sa podávať dojčiacim ženám maximálne 20 mg vitamínu B6 denne.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuvádza sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Môžu sa vyskytnúť kožné reakcie, výnimočne hnačky a bolesti brucha. Pozorovali sa veľmi zriedkavé prípady alergickej reakcie.


4.9 Predávkovanie


Pri normálnej funkcii obličiek nemôže perorálne podávaný horčík spôsobiť toxickú reakciu. Otrava magnéziom sa môže vyvinúť pri obličkovej nedostatočnosti. Toxické účinky sú závislé na hladine magnézia v sére. Príznaky sú nasledujúce: pokles krvného tlaku, nauzea, vracanie, útlm CNS, spomalené reflexy, abnormality EKG, útlm dýchania, kóma, srdcové zastavenie, respiračná paralýza, anúria.

Liečba: rehydratácia, forsírovaná diuréza. V prípade zlyhania obličiek je potrebné vykonať hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

Tablety – minerálne doplnky, A12CC

Roztok – horčík (rôzne soli v kombinácii) minerálne doplnky, A12CC30.


Horčík je katión, ktorý sa v organizme vyskytuje prevažne intracelulárne. Znižuje excitabilitu neurónov a neuromuskulárny prenos. Zúčastňuje sa tiež mnohých enzymatických reakcií.


Pyridoxín sa ako koenzým podieľa na viacerých metabolických procesoch.

Pokiaľ ide o sérové hladiny horčíka, pri miernom deficite dosahujú hodnoty 0,5 - 0,7 mmol/l, pri ťažkom sú hodnoty magnézia v sére nižšie ako 0,5 mmol/l.


Deficit môže byť primárny, spôsobený vrodenou abnormalitou horčíkového metabolizmu alebo sekundárny pri nedostatočnom prívode (ťažká podvýživa, alkoholizmus, totálna parenterálna výživa), pri malabsorpcii (chronické hnačky, gastrointestinálna fistula, hypoparatyreoidizmus) alebo pri nadmerných stratách obličkami (poškodenie tubulov, polyúria, abúzus diuretík, chronická pyelonefritída, primárny hyperaldosteronizmus, liečba cisplatinou).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Horčík je v organizme prítomný v priemernej koncentrácii 17 mmol/kg, 99 % sa vyskytuje intracelulárne. Prvok sa selektívne vstrebáva sliznicou tenkého čreva. Vstrebáva sa asi 40 - 50 % požitého množstva.


Asi 2/3 intracelulárneho horčíka je prítomného v kostiach, zbytok v hladkých a priečne pruhovaných svaloch a červených krvinkách.


Horčík sa primárne vylučuje obličkami. Asi 70 % plazmatického horčíka sa vylúči glomerulárnou filtráciou, následne sa 95 - 97 % spätne resorbuje v renálnych tubuloch. Močom sa vylúči asi 1/3 horčíka prijatého per os.

V organizme dochádza k oxidácii pyridoxínu na pyridoxal alebo k aminácii na pyridoxamín. Po fosforylácii potom ďalej vzniká pyridoxal fosfát, čo je metabolicky aktívna forma pyridoxínu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok


Tablety

Sacharóza, kaolín, arabská guma, karbomér 934, mastenec, magnéziumstearát, karnaubský vosk, oxid titaničitý.


Roztok

Disiričitan sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, karamelovo-čerešňová príchuť, čistená voda.


6.2 Inkompatiblity


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Tablety: 2 roky

Roztok: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tablety: Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, na suchom mieste.

Roztok: Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, mimo dosahu svetla.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety: PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 50 obalených tabliet.


Roztok: Ampulky z hnedého skla, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Tablety: 39/0024/91-S

Roztok: 39/0675/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Tablety: 24.7.1991

Roztok: 27.8.1996


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2010


5

MAGNE-B6 tbl obd