+ ipil.sk

MagnevistPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2011/04014


Písomná informácia pre používateľa


Magnevist

injekčný roztok

0,5 mmol/ml roztok na intravenóznu injekciu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Magnevist a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Magnevist

3. Ako používať Magnevist

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Magnevist

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

7. Informácie len pre zdravotníckych pracovníkov


1. Čo je Magnevist a na čo sa používa


Magnevist je kontrastná látka určená na použitie pri zobrazovaní pomocou magnetickej rezonancie (MRI) mozgu, chrbtice, ciev a ďalších častí tela.

Tento liek sa dodáva len ako roztok na vnútrožilové podanie. Tento liek je len na diagnostické použitie.

MRI je spôsob diagnostického zobrazovania za použitia liekov, ktorá na zobrazovanie využíva správanie sa molekúl vody v zdravých (normálnych) a odlišných (abnormálnych) tkanivách. Vykonáva sa to zložitým systémom magnetov a krátkych vĺn rádiového žiarenia.

Počítače zaznamenávajú aktivitu a menia ju na obraz.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Magnevist


Nepoužívajte Magnevist

Neexistujú žiadne ochorenia, pri ktorých nesmiete používať Magnevist.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Magnevistu

Váš lekár vám bude musieť venovať osobitnú starostivosť, keď budete dostávať Magnevist:

 • ak ste alergický (precitlivený) na dimeglumín gadopentátu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Magnevistu ( pozri časť 6. „Ďalšie informácie“;

 • ak ste v minulosti mali reakciu na kontrastnú látku;

 • ak máte alebo ste mali alergiu (napr. sennú nádchu, žihľavku) alebo astmu;

 • ak trpíte srdcovým ochorením alebo máte problémy s obehovým systémom. Je to dôležité, pretože v zriedkavých prípadoch alergickej reakcie je pravdepodobnejšie, že bude závažná alebo smrteľná.

 • ak máte veľmi slabú funkciu obličiek;

 • ak ste nedávno podstúpili transplantáciu pečene alebo máte čoskoro podstúpiť transplantáciu;

 • ak máte epilepsiu alebo trpíte ochorením mozgu so záchvatmi alebo máte iné poškodenie mozgu. Kŕče a záchvaty sa zriedkavo objavili u pacientov s podobnými ochoreniami.


 • Ak sa na vás vzťahuje niektorý z týchto stavov, informujte svojho lekára, rádiológa alebo personál centra MRI predtým, ako dostanete Magnevist.

Váš lekár rozhodne, či sa môže vykonať plánované vyšetrenie, alebo nie.


Po použití Magnevistu sa môžu vyskytnúť alergii podobné reakcie. Sú možné závažné reakcie. Väčšina z nich sa vyskytne do 30 minút po podaní. Preto budete najmenej 30 minút po injekcii pod lekárskym dohľadom.

Môžu sa vyskytnúť oneskorené reakcie (po hodinách alebo dňoch) (pozri časť 4 „Možné vedľajšie

účinky“).

Pred akýmkoľvek vyšetrením krvi informujte vášho lekára,že ste dostali Magnevist. Je to dôležité, pretože Magnevist môže ovplyvniť hladiny železa v krvi až do 24 hodín po podaní.


 • Predtým, ako dostanete Magnevist, informujte svojho lekára, rádiológa alebo personál centra MRI, ak máte v tele kardiostimulátor alebo akékoľvek implantáty alebo svorky obsahujúce železo. V takom prípade nesmiete byť vystavený silnému magnetickému poľu.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek


 • Pred podaním Magnevistu váš lekár skontroluje funkciu vašich obličiek. Váš lekár môže rozhodnúť, či vykoná vyšetrenie krvi pred rozhodnutím o použití Magnevistu.

Ak máte poruchu funkcie obličiek, lekár sa musí uistiť, že Magnevist bude vylúčený z vášho tela ešte pred podaním druhej injekcie Magnevistu.

Magnevist sa môže odstrániť z tela dialýzou. Ak už pravidelne podstupujete dialýzu, lekár vám môže naplánovať ďalšiu dialýzu.


Hlásené boli závažné vedľajšie účinky, najmä tvrdnutie kože a spojivového tkaniva (nefrogénna systémová fibróza (NSF)). NSF môže mať za následok závažnú nepohyblivosť kĺbov, svalovú slabosť alebo môže ovplyvniť normálnu činnosť vnútorných orgánov, čo môže byť potenciálne život ohrozujúce.

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek, NSF súvisela s použitím niektorých kontrastných látok s obsahom gadolínia, vrátane Magnevistu.

Súvisela aj s použitím kontrasných látok s obsahom gadolínia, vrátane Magnevistu u pacientov s akútnou obličkovou nedostatočnosťou v dôsledku hepatorenálneho syndrómu (zlyhanie obličiek u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene) alebo u pacientov s akútnou obličkovou nedostatočnosťou, ktorí nedávno podstúpili transplantáciu pečene alebo majú čoskoro podstúpiť transplantáciu (pozri časť 4 “Možné vedľajšie účinky“).


Deti a dospievajúci

S výnimkou vyšetrenia mozgu a chrbtice sú len obmedzené skúsenosti s použitím Magnevistu u pacientov do 2 rokov.

U novorodencov a dojčiat sa má požadovaná dávka podať ručne (manuálne).


Iné lieky a Magnevist

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi,rádiológovi alebo personálu centra MRI. Informujte vášho lekára, najmä ak užívate beta-blokátory, lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných ťažkostí so srdcom.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi,rádiológovi alebo personálu centra MRI, pretože Magnevist sa má používať počas tehotenstva len ak je to úplne nevyhnutné.


Dojčenie

Ak potrebujete podstúpiť vyšetrenie s použitím Magnevistu, nie je potrebné prerušiť dojčenie. Nepredpokladajú sa žiadne účinky na dojčatá, ak sa Magnevist používa v odporúčaných dávkach.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Magnevistu

Magnevist obsahuje 82 mg sodíka v jednej dávke Magnevistu (na základe priemerného množstva podávaného osobám s hmotnosťou 70 kg). Toto sa musí zohľadniť ak máte diétu s kontrolovaným prísunom sodíka.


3. Ako používať Magnevist


Magnevist podáva injekčne lekár prostredníctvom malej ihly do žily. Vyšetrenie MRI môže začať okamžite.


Dávka Magnevistu, ktorá je pre vás správna, bude závisieť od vašej hmotnosti a vyšetrovanej časti tela:

U dospelých zvyčajne postačuje jednorazová injekcia 0,2 mililitre Magnevistu na kg telesnej hmotnosti (to znamená pre osobu vážiacu 70 kg má byť dávka 14 mililitrov). V osobitných prípadoch sa môže dávka u dospelých zvýšiť na maximálnu jednorazovú dávku 0,6 ml na kilogram telesnej hmotnosti a u detí na 0,4 ml na kilogram telesnej hmotnosti. Rádiológ rozhodne, koľko Magnevistu je potrebné podať na vaše vyšetrenie.

S výnimkou vyšetrenia mozgu a chrbtice sú obmedzené skúsenosti s použitím Magnevistu u pacientov do 2 rokov.


Ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek alebo trpíte akútnou obličkovou nedostatočnosťou, má sa podať maximálne celkové množstvo 0,2 mililitrov Magnevistu na kg telesnej hmotnosti. Váš lekár alebo rádiológ rozhodne, či je plánované vyšetrenie potrebné alebo nie (pozri časť 2. „Skôr ako dostanete Magnevist“).


Ak ste pacient s poruchou funkcie pečene alebo máte 65 rokov alebo ste starší, nie je potrebná úprava vašej dávky.


Ďalšie informácie o podávaní a manipulácii s Magnevistom sú uvedené na konci tejto písomnej informácie pre používateľa(pozri časť 6. „Ďalšie informácie“).


Ak dostanete viac Magnevistu, ako máte dostať

Neboli hlásené žiadne príznaky z predávkovania. Ak dôjde ku predávkovaniu, lekár bude liečiť následné príznaky a vyšetrí, či vaše obličky pracujú správne. Ak vaše obličky nepracujú správne, váš lekár možno bude musieť použiť dialyzačný prístroj na odstránenie Magnevistu. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo rádiológa.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Magnevistmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Väčšina vedľajších účinkov je mierna až stredne závažná.

Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky u pacientov, ktorí dostali Magnevist (môžu postihovať 4 alebo viac ako 1 000 ľudí) sú rôzne reakcie v mieste podania injekcie, bolesť hlavy a nevoľnosť (pocit choroby).

Najzávažnejšie vedľajšie účinky u pacientov, ktorí dostali Magnevist sú Nefrogénna systémová fibróza (NSF) a anafylaktické reakcie (alergii podobné reakcie), vrátane závažných reakcií ako je šok. NSF je závažná reakcia, ktorá zahŕňa najmä stvrdnutie kože a spojivového tkaniva a môže spôsobiť závažnú nepohyblivosť kĺbov, svalovú slabosť alebo môže ovplyvniť normálnu činnosť vnútorných orgánov, čo môže byť život ohrozujúce.

V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť alergii podobné reakcie, vrátane závažných reakcií ako je šok, čo môže vyžadovať okamžitý lekársky zásah.


Ak si všimnete mierny opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, kašeľ alebo kýchanie, ťažkosti pri dýchaní, svrbenie, nádchu alebo žihľavku (vyrážky ako od žihľavy), okamžite informujete vášho lekára, rádiológa alebo personál centra MRI.Tieto príznaky môžu byť prvými znakmi vzniku závažnej reakcie. Môže byť potrebné ukončiť vaše vyšetrenie a možno budete potrebovať ďalšiu liečbu.

Oneskorené reakcie zaniekoľko hodín až niekoľko dní po podaní Magnevistu sa pozorovali zriedkavo. V takomto prípade to povedzte vášmu lekárovi alebo rádiológovi.


Doluuvedené hlásené/zaznamenané vedľajšie účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu.


Menej časté (môžu postihovať 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • bolesť hlavy, závrat, dysgeúzia (porucha chuti)

 • vracanie (nevoľnosť)

 • bolesť, pocit horúčavy, pocit chladu

 • pocity alebo reakcie v mieste podania injekcie, ako sú:

chlad, parestézia (mravenčenie), opuch, teplo, bolesť, opuch, podráždenie, krvácanie, erytém (červená, bolestivá koža), pocit nepohodlia, nekróza (odumretie tkaniva), tromboflebitída (zápal žily spôsobený alebo súvisiaci s krvnou zrazeninou), flebitída (zápal žily), zápal, extravazácia (krvácanie do tkanív v mieste vpichu injekcie), bolesť, podliatiny, zmena farby kože.


Zriedkavé(môžu postihovať 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • hypersenzitivita (alergia)/anafylaktické reakcie (alergii podobné), napr. anafylaktický šok (závažná, alergii podobná reakcia); šok (obehový kolaps); hypotenzia (nízky krvný tlak); zápal očných spojoviek; strata vedomia; stiahnuté hrdlo; kýchanie; žihľavka (vyrážky ako od žihľavy); svrbenie (silné svrbenie); vyrážka; erytém(začervenanie kože); dyspnoe (ťažkosti pri dýchaní); zastavenie dýchania; bronchospazmus (ťažkosti pri dýchaní); sipot; spazmus hrtanu (kŕč hlasiviek); opuch hrtanu (opuch hlasiviek); opuch hltanu (opuch hrdla); cyanóza ( modré pery); nádcha; angioedém (opuch tváre, hrdla, úst, pier a/alebo jazyka); opuch na tvári; reflexná tachykardia ( abnormálne rýchly alebo pomalý srdcový rytmus)

 • strata orientácie

 • kŕče (záchvaty alebo kŕče); parestézia (mravčenie alebo brnenie); pocit pálenia; tras

 • tachykardia (abnormálne rýchly srdcový pulz); arytmia (nepravidelný srdcový pulz)

 • tromboflebitída(zápal žily spôsobený alebo súvisiaci s krvnou zrazeninou); návaly horúčavy; vazodilatácia ( rozšírenie krvných ciev)

 • podráždenie hrdla; bolesť hltanu/nepríjemné pocity v hltane( bolesť alebo nepríjemné pocity v hrdle); kašeľ

 • bolesť žalúdka (bolesť brucha) alebo nepríjemné pocity v žalúdku (bruchu); hnačka; bolesť zubov; sucho v ústach; bolesť mäkkých tkanív v ústach a parestézia ( bolesť alebo brnenie alebo pálenie v ústach)

 • bolesť ramien, rúk, nôh a chodidiel (končatín)

 • bolesť na hrudi; horúčka; opuch ramien, rúk, nôh a chodidiel (periférny edém); celkový pocit choroby(malátnosť); únava; smäd; slabosť (asténia)


Neznáme(frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zvýšené hladiny železa v sére (zmeny hladín môžu byť zistené pri vyšetreniach krvi)

 • agitácia (chorobný nepokoj); zmätenosť

 • kóma (bezvedomie); ospalosť; rečové problémy; parozmia ( porucha čuchu)

 • poruchy videnia; slzenie (lakrimácia); bolesť očí

 • poruchy sluchu; bolesť uší

 • zastavenie srdca (náhle); bradykardia (spomalený srdcový pulz)

 • synkopa (strata vedomia); vazovagálne reakcie ( dočasný rýchly pokles krvného tlaku, bledosť, čo môže viesť ku strate vedomia); vysoký krvný tlak

 • ťažkosti s dýchaním, zvýšená alebo znížená rýchlosť dýchania, pľúcny edém (voda v pľúcach)

 • slinenie

 • zvýšená hladina žlčového farbiva bilirubínu, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (zmeny v hladinách môžu byť zistené pri vyšetreniach krvi)

 • nefrogénna systémová fibróza (NSF je závažná reakcia, ktorá zahŕňa najmä stvrdnutie kože a spojivových tkanív a môže viesť ku závažnej nepohyblivosti kĺbov, svalovej slabosti alebo môže ovplyvniť normálnu činnosť vnútorných orgánov, čo môže byť potenciálne život ohrozujúce).

 • bolesť chrbta, artralgia (bolesť kĺbov)

 • zlyhanie obličiek u pacientov, ktorí už mali problémy s obličkami, zvýšený sérový kreatinín (krvné testy na kontrolu obličkovej funkcie; zmeny môžu byť zistené pri vyšetreniach krvi); strata kontroly močového mechúra (inkontinencia); naliehavé nutkanie na močenie

 • zimnica; potenie; zmeny telesnej teploty


U pacientov závislých na dialýze pri obličkovom zlyhaní, ktorí dostali Magnevist, sa často pozorovali oneskorené a prechodné zápalové reakcie ako je horúčka, zimnica a zvýšený C-reaktívny proteín (krvný test na identifikovanie zápalových reakcií). Títo pacienti mali vyšetrenie s Magnevistom deň pred hemodialýzou.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli život ohrozujúce alebo smrteľné v niektorých prípadoch: nefrogénna systémová fibróza (NSF; závažná reakcia, ktorá zahŕňa stvrdnutie kože a spojivových tkanív, anafylaktický šok (závažná, alergii podobná reakcia), anafylaktická reakcia (podobná alergii); reakcie z precitlivenosti (alergia); šok ( obehový kolaps); hypotenzia (nízky krvný tlak); strata vedomia; stiahnutie hrdla; dyspnoe (ťažkosti pri dýchaní); zastavenie dýchania; bronchospazmus (ťažkosti pri dýchaní); spazmus hrtanu (kŕč hlasiviek); opuch hrtanu (opuch hlasiviek); opuch hltanu (opuch hrdla); cyanóza ( modré pery); angioedém (opuch tváre, hrdla, úst, pier a/alebo jazyka); opuch na tvári; kŕče (kŕče a záchvaty); tachykardia ( abnormálne rýchly srdcový rytmus); zvýšená hladina železa v sére; kóma; ospalosť; zastavenie srdca (náhle); bradykardia ( znížený srdový rytmus); synkopa (mdloby) a pľúcny edém (voda v pľúcach).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo rádiológovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Magnevist


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku injekčnej liekovky alebo škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Magnevist je citlivý na svetlo. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Pri zaobchádzaní s liekom sa nevyžadujú žiadne protisvetelné opatrenia.


Magnevist sa musí použiť okamžite po otvorení.

Magnevist zostáva stabilný počas 24 hodín pri teplote neprevyšujúcej 30 °C, a potom sa musí zlikvidovať.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenie a ďalšie informácie


ČoMagnevistobsahuje


- Liečivo je dimeglumín gadopentátu. Každý ml obsahuje 0,5 mmol dimeglumín gadopentátu (zodpovedá 469 mg dimeglumín gadopentátu).


- Ďalšie zložky sú meglumín, kyselina pentetová a voda na injekciu.


Návod na použitie/zaobchádzanie s liekom

Vizuálna kontrola (zrakom)

Tento liek sa má pred použitím vizuálne skontrolovať. Magnevist sa dodáva ako číry, bezfarebný až žltkastý roztok.

Nepoužívajte Magnevist, ak si všimnete závažnú zmenu farby, výskyt mechanických nečistôt alebo poškodený obal.


Magnevist sa musí natiahnuť do striekačky bezprostredne pred použitím.

Gumená zátka sa nesmie nikdy prepichnúť viac než jedenkrát.

Zlikvidujte akúkoľvek kontrastnú látku, ktorá sa počas jedného vyšetrenia nespotrebuje.


Ako vyzerá Magnevista obsah balenia


Magnevist je číra, bezfarebná až žltkastá tekutina bez viditeľných čiastočiek. Veľkosti balení sú:


1, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek s 5,0 ml injekčného roztoku (v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)

1, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek s 7,5 ml injekčného roztoku (v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)

1, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek s 10,0 ml injekčného roztoku (v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 178

D - 133 42 Berlín

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v januári 2014.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


7. Informácie len pre zdravotníckych pracovníkov


Ďalšie nasledujúce informácie sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov.

Prečítajte si, prosím, informácie uvedené v častiach 1 až 6.


Spôsob podávania

Tento liek je určený len na intravenózne podanie ( pozri časť 3. Ako používať Magnevist).


Dávkovanie

Dospelí


 • Kraniálna a spinálna MRI (pozri časť 1 „Čo je Magnevist a na čo sa používa“)

Podanie 0,2 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti ( zodpovedá 0,1 mmol dimeglumín gadopentátu na kg telesnej hmotnosti) je zvyčajne postačujúce na dobré zosilnenie a na získanie odpovede na klinické otázky.

Ak pretrváva silné klinické podozrenie na prítomnosť lézií aj napriek normálnemu nálezu pri použití MRI s kontrastom, môže podanie ďalšej injekcie u dospelých 0,4 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti do 30 minút s bezprostredne nasledujúcou MRI poskytnúť lepší diagnostický obraz.

Na vylúčenie metastáz alebo rekurentných tumorov u dospelých je diagnosticky spoľahlivejšie podať injekciu 0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


Maximálna jednotlivá dávka:0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


 • Celotelová MRI (pozri časť 1 „Čo je Magnevist a na čo sa používa“)


Podanie 0,2 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti je zvyčajne postačujúce na dobré zosilnenie a na získanie odpovede na klinické otázky.


V osobitých prípadoch, napr. pri léziách s nízkou vaskularizáciou a/alebo s malými extracelulárnymi priestormi, môže byť potrebné podať dávku 0,4 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti na dosiahnutie dostatočného kontrastu, hlavne pri použití relatívne nepatrne T1-vážených skenovacích sekvencií.


Na vylúčenie rekurentných lézií alebo tumorov u dospelých môže byť diagnosticky spoľahlivejšie podať injekciu 0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


V závislosti od vyšetrovanej oblasti a používanej techniky môže byť na zobrazenie ciev u dospelých potrebné podať injekciu s dávkou do 0,6 ml na kg telesnej hmotnosti.


Maximálna jednotlivá dávka:0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


Ďalšie informácie, týkajúce sa osobitných skupín pacientov


Pediatrická populácia


 • všetky indikácie (pozri časť 1 „Čo je Magnevist a na čo sa používa“)


Deti: 0,2 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti


Maximálna jednotlivá dávka: 0,4 mg Magnevistu na kg telesnej hmotnosti


Deti (do 2 rokov): obmedzené skúsenosti s používaním celotelovej MRI.


U detí do 2 rokov sa požaduje, aby sa liek podával manuálne a nie autoinjektorom, aby sa vyhlo poraneniu.


Starší pacienti (vo veku 65 rokov a starší)

Úprava dávky sa nepovažuje u starších pacientov (vo veku 65 rokov a starších) zanevyhnutnú. V klinických štúdiách sa žiadne výrazné odlišnosti v bezpečnosti alebo účinnosti medzi staršími pacientmi (voveku 65 rokov a staršími) a mladšími nepozorovali. Ostatné hlásené klinické skúsenosti neidentifikovali rozdiely v odpovediach medzi staršími a mladšími pacientmi.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

Nakoľko sa gadopentáteliminuje výlučne v nezmenenej forme obličkami, nie je potrebná úprava dávky u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene.Údaje na pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostupné.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Magnevist sa má používať iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika k prínosu, vrátane možnosti použitia alternatívnych zobrazovacích metód a dávka nesmie prekročiť 0,2 ml na kg telesnej hmotnosti u pacientov s:


 • akútnym alebo chronickým závažným poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) alebo

 • akútnou obličkovou nedostatočnosťou akejkoľvek závažnosti z dôvodu hepatorenálneho syndrómu alebo v perioperačnom období transplantácie pečene (pozri tiež časti 4.4 a 5.2).


Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Precitlivenosť

U pacientov so známou precitlivenosťou, sa musí rozhodnutie o použití Magnevistu urobiť po dôkladnom posúdení pomeru rizika k prínosu.

Po skončení procedúry sa odporúča sledovanie pacienta.


Nevyhnutnosťou sú lieky na liečbu reakcií z precitlivenosti, ako aj pripravenosť na vykonanie bezodkladných opatrení ( pozri časť 2.„Buďte zvlášť opatrný pri používaní Magnevistu“) .


U pacientov s predispozíciou na alergické ochorenia sa môže zvážiť premedikácia antihistaminikami a/alebo glukokortikoidmi.


 • Pacienti s poškodením funkcia obličiek

Pred podaním Magnevistu sa majú všetci pacienti podrobiť vyšetreniu na poruchu funkcie obličiek za použitia anamnézy a/alebo laboratórnych vyšetrení.

U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek musí byť starostlivo zvážený prínos oproti rizikám, pretože eliminácia kontrastnej látky je v týchto prípadoch opozdená.

U týchto pacientov sa zriedkavo vyskytlo akútne obličkové zlyhanie vyžadujúce dialýzu alebo zhoršenie obličkovej funkcie. Riziko týchto príhod sa zvyšuje so zvyšujúcou dávkou Magnevistu.


Nakoľko sa gadopentát eliminuje obličkami, u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa pred každým ďalším podaním má zabezpečiť dostatok času na elimináciu kontrastnej látky z tela. Eliminačný polčas u pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je 3 až 4 hodiny. Eliminačný polčas u pacientov so závažnou poruchou obličiek je okolo 11 hodín a okolo 75 % podanej dávky sa vylúči močom do dvoch dní.


Magnevist sa môže odstrániť z tela hemodialýzou.

Po 3 dialyzačných sedeniach, každom v trvaní 3 hodín, sa okolo 97 % podanej dávky vylúči z tela, pri každom dialyzačnom sedení okolo 70 %.


U pacientov, ktorí už podstúpili hemodialýzu v čase podania Magnevistu, sa má zvážiť rýchle začatie hemodialýzy po podaní Magnevistu, s cieľom zvýšiť elimináciu kontrastnej látky.


Nefrogénna systémová fibróza (NSF) spojená s používaním kontrastných látok s obsahujúcich gadolínium vrátane Magnevistu bola hlásená u pacientov

 • s akútnym alebo chronickým závažným poškodením obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73m2) alebo

 • s akútnou obličkovou insuficienciou akejkoľvek závažnosti v dôsledku hepatorenálneho syndrómu alebo v perioperatívnom období transplantácie pečene.


Magnevist sa má používať u týchto pacientov len po starostlivom posúdení pomeru rizika/prínosu vrátane zváženia možnosti alternatívnych zobrazovacích metód a v dávkach, ktoré nie sú vyššie ako 0,2 ml na kg telesnej hmotnosti (pozri časť 2.„Buďte zvlášť opatrný pri používaní Magnevistu“).

 • Kŕčové ochorenia

Ako bolo zriedkavo hlásené v súvislosti s podaním Magnevistu, pacienti s kŕčovými ochoreniami alebo intrakraniálnymi léziami môžu mať zvýšené riziko výskytu kŕčov. U pacientov predisponovaných na kŕče sa majú vykonať preventívne opatrenia, napr. pozorné monitorovanie pacienta, pred použitím musia byť pripravené všetky zariadenia a lieky potrebné na zvládnutie prípadných kŕčov.


Liekové a iné interakcie

 • Interferencia s diagnostickými testami

Použitie komplexometrických metód (napr. batofenantrolín) na stanovenia železa v sére môže viesť ku falošne nízkym hodnotám až do 24 hodín po podaní Magnevistu vplyvom voľnej DTPA obsiahnutej Magneviste.


Tehotenstvo

U tehotných žien neboli s gadopentátom vykonané adekvátne a dobre kontrolované štúdie. Štúdie na zvieratách v klinicky relevantných dávkach nepreukázali reprodukčnú toxicitu po opakovanom podaní. Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Magnevist sa má podávať tehotným ženám po jednoznačnej analýze prínosu a rizika.


Dojčenie

Minimálne množstvá gandopentátu (maximálne 0,04 % intravenózne podanej dávky) prenikajú do ľudského mlieka. Z predklinických údajov pochádzajú dôkazy, že absorpcia cez gastrointestinálny trakt je slabá, okolo 4 % ( pozri časť 5.2).


Pri klinických dávkach sa neočakávajú žiadne účinky na dojčatá a Magnevist sa môže používať v období dojčenia.


Nežiaduce účinky

Celkový bezpečnostný profil Magnevistu je založený na sledovaní údajov po uvedení lieku na trh a z klinických štúdií na viac ako 11 000 pacientoch (pozri tiež časť 4.8. „Možné vedľajšie účinky“).


Predávkovanie

Pri klinickom použití neboli dosiaľ pozorované alebo hlásené žiadne sekundárne príznaky intoxikácie vplyvom neúmyselného predávkovania.


V prípade neúmyselného predávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má monitorovať funkcia obličiek.

Magnevist možno z tela odstrániť hemodialýzou


9/5


Magnevist

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2011/04014


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Magnevist


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml obsahuje 0,5 mmol dimeglumín gadopentátu (zodpovedá 469,01 mg dimeglumín gadopentátu).


Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.


Číry, bezfarebný až bledožltý roztok.

Fyzikálno-chemické vlastnosti Magnevistu sú uvedené nižšie:


Osmolalita (Osm/kg H2O) pri 37 °C

1,96

Viskozita (mPa·s)

pri 20 °C

pri 37 °C


4,9

2,9

Hodnota ph

7,0 – 7,9


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je určený len na diagnostické použitie.


Zobrazovanie kraniálnou a spinálnou magnetickou rezonanciou (MRI)

Najmä na zobrazenia tumorov a na diferenciálnu diagnostiku suspektného meningeómu, (akustického) neurinómu, invazívnych tumorov (napr. gliómov) a metastáz; na zobrazenie malých a/alebo izointenzných tumorov; pri suspektnej rekurencii po chirurgickom zákroku alebo rádioterapii; na rozlíšenie a dôkaz zriedkavých nádorov ako hemangioblastómy, ependymómy a malé pituitárne adenómy; na presnejšie určenie rozsahu tumorov necerebrálneho pôvodu.


Pri spinálnej MRI je ďalej možné: rozlíšenie intra- a extramedulárnych tumorov; zobrazenie solídnych tumoróznych oblastí v známych dutinách (syrinx); určenie rozsahu intramedulárnych tumorov.


Celotelová MRI

Vyšetrenie tvárovej časti lebky, oblasti krku, hrudného priestoru so srdcom a abdominálneho priestoru, ženských prsníkov, panvy a aktívnej a pasívnej kostrovej a svalovej sústavy a zobrazovanie ciev celého tela.


Magnevist poskytuje diagnostické informácie najmä ohľadom:

zobrazenia a vylúčenia tumorov, zápalov a vaskulárnych lézií;

určenia rozsahu a ohraničenia týchto lézií;

rozlíšenia vnútornej štruktúry týchto lézií;

stanovenia cirkulačných podmienok normálnych a patologicky zmenených tkanív;

rozlíšenia tumorov a jazvovitého tkaniva po liečbe;

diagnostiky opakovaného prolapsu medzistavcovej platničky po chirurgickom zákroku;

semikvantitatívneho stanovenia renálnych funkcií v kombinácii s anatomickou orgánovou diagnostikou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania


Tento liek je určený len na intravenózne podanie.

Musia sa dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou, napr. odstránenie kardiostimulátorov a feromagnetických implantátov.


Ďalšie inštrukcie, pozri časť 6.6.


Dávkovanie


Dospelí


 • Kraniálna a spinálna MRI

Podanie 0,2 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti ( zodpovedá 0,1 mmol dimeglumín gadopentátu na kg telesnej hmotnosti) je zvyčajne postačujúce na dobré zosilnenie a na získanie odpovede na klinické otázky.

Ak pretrváva klinické podozrenie na prítomnosť lézií aj napriek normálnemu nálezu pri použití MRI s kontrastom, môže podanie ďalšej injekcie u dospelých 0,4 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti do 30 minút s bezprostredne nasledujúcou MRI poskytnúť lepší diagnostický obraz.

Na vylúčenie metastáz alebo rekurentných tumorov u dospelých je diagnosticky spoľahlivejšie podať injekciu 0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


Maximálna jednotlivá dávka:0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


 • Celotelová MRI

Podanie 0,2 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti je zvyčajne postačujúce na dobré zosilnenie a na získanie odpovede na klinické otázky.


V osobitých prípadoch, napr. pri léziách s nízkou vaskularizáciou a/alebo s malými extracelulárnymi priestormi, môže byť potrebné podať dávku 0,4 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti na dosiahnutie dostatočného kontrastu, hlavne pri použití relatívne nepatrne T1-vážených skenovacích sekvencií.


Na vylúčenie rekurentných lézií alebo tumorov u dospelých môže byť diagnosticky spoľahlivejšie podať injekciu 0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


V závislosti od vyšetrovanej oblasti a používanej techniky môže byť na zobrazenie ciev u dospelých potrebné podať injekciu s dávkou do 0,6 ml na kg telesnej hmotnosti.


Maximálna jednotlivá dávka:0,6 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

 • všetky indikácie

Deti: 0,2 ml Magnevistu na kg telesnej hmotnosti


Maximálna jednotlivá dávka: 0,4 mg Magnevistu na kg telesnej hmotnosti


Deti (do 2 rokov): obmedzené skúsenosti s používaním celotelovej MRI.


U detí do 2 rokov sa požaduje, aby sa liek podával manuálne a nie autoinjektorom, aby sa vyhlo poraneniu.


Starší pacienti (vo veku 65 rokov a starší)

Úprava dávky sa nepovažuje u starších pacientov (vo veku 65 rokov a starších) zanevyhnutnú. V klinických štúdiách sa žiadne výrazné odlišnosti v bezpečnosti alebo účinnosti medzi staršími pacientmi (voveku 65 rokov a staršími) a mladšími nepozorovali. Ostatné hlásené klinické skúsenosti neidentifikovali rozdiely v odpovediach medzi staršími a mladšími pacientmi (pozri tiež časť 5.2).


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

Nakoľko sa gadopentáteliminuje výlučne v nezmenenej forme obličkami, nie je potrebná úprava dávky u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene.Údaje na pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostupné ( pozri tiež časť 5.2).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Magnevist sa má používať iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika k prínosu, vrátane možnosti použitia alternatívnych zobrazovacích metód a dávka nesmie prekročiť 0,2 ml na kg telesnej hmotnosti u pacientov s:


 • akútnym alebo chronickým závažným poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) alebo

 • akútnou obličkovou nedostatočnosťou akejkoľvek závažnosti z dôvodu hepatorenálneho syndrómu alebo v perioperačnom období transplantácie pečene (pozri tiež časti 4.4 a 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Precitlivenosť

U pacientov so známou precitlivenosťou na Magnevist je potrebné najmä dôkladné posúdenie pomeru rizika k prínosu.


Magnevist, tak ako iné intravenózne kontrastné látky, môže byť spájaný s anafylaktickými reakciami/reakciami z precitlivenosti alebo s inými idiosynkratickými reakciami, ktoré sa vyznačujú kardiovaskulárnymi, respiračnými alebo kožnými prejavmi a vedú k závažným reakciám vrátane šoku.


Riziko reakcií z precitlivenosti je vyššie v prípade:

- predchádzajúcej reakcie na kontrastné látky

- bronchiálnej astmy v anamnéze

- alergických ochorení v anamnéze


U pacientov s predispozíciou na alergické ochorenia (najmä s anamnézou horeuvedených stavov) sa musí rozhodnutie o použití Magnevistu urobiť na základe starostivého posúdenia pomeru rizika-prínosu.

Väčšina týchto reakcií sa vyskytuje v priebehu pol hodiny po podaní.

Preto sa po skončení procedúry odporúča sledovanie pacienta.

U pacientov s predispozíciou na alergické ochorenia sa môže zvážiť premedikácia antihistaminikami a/alebo glukokortikoidmi.


Nevyhnutnosťou sú lieky na liečbu reakcií z precitlivenosti, ako aj pripravenosť na vykonanie bezodkladných opatrení.


Oneskorené reakcie po dobu niekoľkých hodín alebo dní boli pozorované zriedkavo (pozri časť 4.8).


Pacienti, u ktorých sa vyskytnú tieto reakcie počas užívania betablokátorov, môžu byť rezistentní na liečbu beta agonistami.


Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením sú viac náchylní na závažný až fatálny priebeh ťažkých reakcií z precitlivenosti.


 • Poškodená funkcia obličiek

Pred podaním Magnevistu sa majú všetci pacienti podrobiť vyšetreniu na poruchu funkcie obličiek za použitia anamnézy a/alebo laboratórnych vyšetrení.

U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek musí byť starostlivo zvážený prínos oproti rizikám, pretože eliminácia kontrastnej látky je v týchto prípadoch opozdená.

U týchto pacientov sa zriedkavo vyskytlo akútne obličkové zlyhanie vyžadujúce dialýzu alebo zhoršenie obličkovej funkcie. Riziko týchto príhod sa zvyšuje so zvyšujúcou dávkou Magnevistu.

Nakoľko sa gadopentát eliminuje obličkami, u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa pred každým ďalším podaním má zabezpečiť dostatok času na elimináciu kontrastnej látky z tela. Eliminačný polčas u pacientov so slabou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je 3 až 4 hodiny. Eliminačný polčas u pacientov so závažnou poruchou obličiek je okolo 11 hodín a okolo 75 % podanej dávky sa vylúči močom do dvoch dní (pozri časť 5.2).


Magnevist sa môže odstrániť z tela hemodialýzou.

Po 3 dialyzačných sedeniach, každom v trvaní 3 hodín, sa okolo 97 % podanej dávky vylúči z tela, pri každom dialyzačnom sedení okolo 70 %.


U pacientov, ktorí už podstúpili hemodialýzu v čase podania Magnevistu, sa má zvážiť rýchle začatie hemodialýzy po podaní Magnevistu s cieľom zvýšiť elimináciu kontrastnej látky.


Nefrogénna systémová fibróza (NSF) spojená s používaním kontrastných látok s obsahujúcich gadolínium vrátane Magnevistu bola hlásená u pacientov

 • s akútnym alebo chronickým závažným poškodením obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73m2) alebo

 • s akútnou obličkovou insuficienciou akejkoľvek závažnosti v dôsledku hepatorenálneho syndrómu alebo v perioperatívnom období transplantácie pečene.

Magnevist sa má používať u týchto pacientov len po starostlivom posúdení pomeru rizika/prínosu vrátane zváženia možnosti alternatívnych zobrazovacích metód a v dávkach, ktoré nie sú vyššie ako 0,2 ml na kg telesnej hmotnosti (pozri časti 4.2 a 4.8).


Kŕčové ochorenia

Ako bolo zriedkavo hlásené v súvislosti s podaním Magnevistu, pacienti s kŕčovými ochoreniami alebo intrakraniálnymi léziami môžu mať zvýšené riziko výskytu kŕčov (pozri časť 4.8). U pacientov predisponovaných na kŕče sa majú vykonať preventívne opatrenia, napr. pozorné monitorovanie pacienta, pred použitím musia byť pripravené všetky zariadenia a lieky potrebné na zvládnutie prípadných kŕčov.

4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Interferencia s diagnostickými testami

Použitie komplexometrických metód (napr. batofenantrolín) na stanovenia železa v sére môže viesť ku falošne nízkym hodnotám až do 24 hodín po podaní Magnevistu vplyvom voľnej DTPA obsiahnutej Magneviste.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

U gravidných žien neboli s gadopentátom vykonané adekvátne a dobre kontrolované štúdie. Štúdie na zvieratách v klinicky relevantných dávkach nepreukázali reprodukčnú toxicitu po opakovanom podaní (pozri časť 5.3).


Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.


Magnevist sa má podávať gravidným ženám po jednoznačnej analýze prínosu a rizika.


Laktácia

Minimálne množstvá gandopentátu (maximálne 0,04 % intravenózne podanej dávky) prenikajú do ľudského mlieka. Z predklinických údajov pochádzajú dôkazy, že absorpcia cez gastrointestinálny trakt je slabá, okolo 4 % ( pozri časť 5.2).


Pri klinických dávkach sa neočakávajú žiadne účinky na dojčatá a Magnevist sa môže používať v období laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Celkový bezpečnostný profil Magnevistu je založený na sledovaní údajov po uvedení lieku na trh a z klinických štúdií na viac ako 11 000 pacientoch.


Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky (0,4 %) v skupine pacientov užívajúcich Magnevist v klinických štúdiách sú:

 • rôzne reakcie v mieste podania

 • bolesť hlavy

 • nauzea


Väčšina nežiaducich účinkov v klinických štúdiách bola miernej až strednej intenzity.

Celkovo, najčastejšími nežiaducimi účinkami u pacientov užívajúcich Magnevist sú:

 • nefrogénna systémová fibróza

 • anafylaktické reakcie/anafylaktický šok

Oneskorené hypersenzitívne/anafylaktické reakcie (hodiny až niekoľko dní) sa pozorovali zriedkavo (pozri časť 4.4).


Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov

Nežiaduce účinky pozorované pri Magneviste sú uvedené v tabuľke nižšie. Sú klasifikované podľa orgánových systémov (MedDRA verzia 12.1). Na popis určitej reakcie sa používa najvhodnejší termín MedDRA, jeho synonymá a súvisiace ochorenia.

Nežiaduce účinky z klinických štúdií sú klasifikované podľa frekvencie ich výskytu. Frekvencia skupín je definovaná podľa nasledujúcej konvencie: menej časté: ≥1/1 000 až <1/100; zriedkavé:≥ 1/10 000 až <1/1 000. Nežiaduce účinky identifikované až po uvedení lieku na trh a u ktorých sa frekvencia nedá odhadnúť, sú uvedené ako „neznáme“.


Tabuľka č. 1: Nežiaduce účinky hlásené v klinických skúškach alebo zistené pri sledovaní po uvedení lieku na trh u pacientov ošetrených Magnevistom


Trieda orgánových systémov (MedDRA)

Menej časté


Zriedkavé


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuZvýšená hladina železa v sére*

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita/anafylaktická reakcia(napr. anafylaktický šok, anafylaktická reakcia§*, hypersenzitívne reakcie§*, šok§*, hypotenzia§*, konjunktivitída, strata vedomia§*, stiesnenosť hrdla*, kýchanie, žihľavka, pruritus, vyrážka, erytém, dyspnoe*, zastavenie dýchania§*, bronchospazmus§*, sipot, laryngospazmus§*, laryngálny edém§*, faryngálny edém§*, cyanóza§*, rinitída§, angioedém §*, tvárový edém*, reflexná tachykardia§


Psychické poruchy


Dezorientácia

Agitácia, zmätenosť

Poruchy nervového systému

Závrat

Bolesti hlavy

Porucha chuti

Kŕče*

Parestézia

Pocit pálenia

Tras


Kóma*

Somnolencia*

Poruchy reči

Porucha čuchu (parozmia)

Poruchy okaPoruchy videnia

Bolesť oka

Lakrimácia

Poruchy ucha a labyrintuPorucha sluchu

Bolesť ucha

Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti


Tachykardia*

Arytmia


Zastavenie srdca*

Znížená srdcová frekvencia/bradykardia

Poruchy ciev

Tromboflebitída

Návaly horúčavy

Vazodilatácia


Synkopa*

Vazovagálna reakcia

Zvýšený krvný tlak

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dráždenie v krku

Faryngolaryngeálna bolesť/ Diskomfort hltana

Kašeľ


Respiračný distres

Zvýšená dychová frekvencia alebo znížená dychová frekvencia

Pľúcny edém*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie

Nauzea

Bolesť brucha

Žalúdočná nevoľnosť

Hnačka

Bolesť zubov

Sucho v ústach

Bolesť mäkkého tkaniva úst a parestézia

Salivácia

Poruchy pečene a žlčových ciestZvýšené hladiny bilirubínu

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Nefrogénna systémová fibróza (NSF)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Bolesti končatín


Bolesť chrbta

Artralgia

Poruchy obličiek a močových ciestAkútne zlyhanie obličiek*, **

Zvýšená hladina sérového kreatinínu**

Močová inkontinencia

Nutkanie na močenie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť

Pocit horúčavy

Pocit chladu

reakcie v mieste vpichu(chlad v mieste vpichu, parestézia, opuch, teplo, bolesť, edém, podráždenie, krvácanie, erytém, pocit nepohodlia, nekróza§, tromboflebitída§, flebitída§, zápal§, extravazácia§)


Bolesti na hrudi

Pyrexia

Periférny edém

Nevoľnosť

Únava

Smäd

Asténia


Zimnica

Potenie

Zvýšená telesná teplota alebo znížená telesná teplota

* boli hlásené život ohrozujúce a/alebo fatálne prípady

** u pacientov s predchádzajúcim poškodením funkcie obličiek

§ reakcie identifikované len pri postmarketingovom sledovaní (frekvencia neznáma)


Popis vybraných nežiaducich účinkov

U pacientov so zlyhanímobličiek, ktoré vyžaduje dialýzu a ktorí dostali Magnevist, sa často pozorovali oneskorené a prechodne zápalové reakcie ako horúčka, zimnica a zvýšená hladina C-reaktívneho proteínu. Títo pacienti boli vyšetrení pomocou MRI s Magnevistom deň pred hemodialýzou.


4.9 Predávkovanie


Pri klinickom použití neboli dosiaľ pozorované alebo hlásené žiadne sekundárne príznaky intoxikácie vplyvom neúmyselného predávkovania.


V prípade neúmyselného predávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má monitorovať funkcia obličiek.

Magnevist možno z tela odstrániť hemodialýzou (pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: paramagnetické kontrastné látky

ATC kód: V08CA01


Mechanizmus účinku

Magnevist je paramagnetická kontrastná látka určená na použitie pri zobrazovaní pomocou magnetickej rezonancie.

Použitím T1-váženej skenovacej sekvencie pri zobrazovaní protónovou magnetickou rezonanciou, indukuje gadopentát skrátenie relaxačného času spinovej mriežky excitovaných atómových jadier, čo vedie ku zvýšeniu intenzity signálu, a tým aj ku zvýšeniu kontrastu zobrazenia niektorých tkanív.


Farmakodynamické účinky

Gadopentát je vysoko paramagnetická zlúčenina, ktorá spôsobuje zreteľné skrátenie relaxačného času aj v nízkych koncentráciách. Paramagnetická účinnosť na silu magnetického poľa 1,5 T a pri teplote 37 °C, relaxivita (r1) – určovaná z vplyvu T1 na relaxačný čas vodných protónov v plazme a relaxivita (r2)– určovaná z vplyvu na relaxačný čas T2 – 4,1±0,2 l/mmol.sek) a 4,6±0,8l/mmol.sek. Zobrazenie relaxivity vykazuje len miernu závislosť od sily magnetického poľa.


Kyselina dietyléntriamínpentaoctová(DTPA) tvorí komplexy s paramagnetickým gadolíniovým iónom s vysokou in-vivoa in-vitrostabilitou (konštantná termodynamická stabilita: log KGDL = 22 - 23). Dimeglumín gadopentátu je zlúčenina vysoko rozpustná vo vode, hydrofilná s rozdeleným koeficientom približne 0,0001 medzi n-butanolom a tlmivým roztokom s pH 7,6. Liečivo nevykazuje výraznú inhibičnú interakciu s enzýmami, napr. s acetylcholínesterázou a lyzozýmom v klinicky relevantných koncentráciách.

Magnevist neaktivuje komplementárny systém, a preto má pravdepodobne veľmi nízky potenciál na vyvolanie anafylaktických reakcií.

Pri vyšších koncentráciách a prolongovanej inkubácii má gadopentetát dimeglumínumierny in-vitroúčinok na morfológiu erytrocytov. Po intravenóznom podaní Magnevistu u človeka môže tento reverzibilný proces viesť k slabej intravaskulárnej hemolýze, ktorou možno vysvetliť mierne zvýšenie hladiny bilirubínu a železa v sére, ktoré sa príležitostne pozorovalo v prvých hodinách po injekcii.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné informácie

Gadopentát sa v organizme správa ako iné vysoko hydrofilné biologicky inertné zlúčeniny (napr. manitol alebo inulín).


Absorpcia adistribúcia

Po intravenóznom podaní Magnevistu, plazmatické hladiny rapídne klesajú biexponenciálne s terminálnym polčasom okolo 90 minút.

Gadopentát sa v extracelulárnom priestore rýchlo distribuuje.


Celkový distribučný objem gadopentátu je okolo 0,26 l na kg. Väzba na bielkoviny je zanedbateľná.

V štúdiách na potkanoch a psoch, boli sedem dní po intravenóznom podaní rádioaktívne značeného gadopentátu, v obličkách zistené relatívne vysoké koncentrácie nezmeneného komplexu obsahujúceho približne 0,15 % podanej dávky.

Menej ako 1 % podanej dávky sa zistilo v ostatných častiach tela u oboch druhov zvierat.

Gadopentát nepreniká a neprechádza ani cez neporušenú hematoencefalickú ani cez hematotestikulárnu bariéru. Malé množstvo, ktoré prechádza placentárnou bariérou, je plodom rýchlo eliminované.

U žien v období laktácie (vo veku 23 – 38 rokov) sa menej ako 0,04 % podaného gadopentátu vylúčilo do materského mlieka. U potkanov bola zistená nízka absorpcia z gastrointestinálneho traktu po perorálnom podaní, asi 4 %.


Metabolizmus

Gadopentát sa nemetabolizuje.


Eliminácia

Gadopentát je eliminovaný v nezmenenej forme obličkami glomerulárnou filtráciou. Frakcia eliminovaná extrarenálne je menej ako 1 % podanej dávky.

Priemerne 83 % dávky sa eliminuje v priebehu 6 hodín po injekcii. Približne 91 % dávky sa objavilo v moči počas prvých 24 hodín. Renálny klírens gadopentátu bol približne 120 ml/min/1,73 m2, a preto je porovnateľný s liečivami, ktoré sa vylučujú výlučne glomelurálnou filtráciou (napr. inulín alebo 51Cr-EDTA).


Linearita/nelinearita

Gadopentát vykazuje lineárnu farmakokinetiku, t.j. farmakokinetické parametre sa menia úmerne s dávkou (napr. maximálna koncentrácia, plocha pod krivkou) alebo sú závislé na dávke (napr. distribučný objem v rovnovážnom stave, terminálny polčas) až do dávky 0,25 mmol na kg telesnej hmotnosti (0,5 ml/kg).


Charakteristiky osobitných populácií pacientov

Štúdia fázy I. s 0,3 mmol Magnevistu na kg telesnej hmotnosti porovnávala pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene, zdravých ľudí, zdravých mužov a žien nepokročilého veku a zdravých starších ľudí.

Štúdia fázy II. s 0,1 mmol Magnevistu na kg telesnej hmotnosti porovnávala pacientov s rôznym stupňom poškodenia funkcie obličiek so zdravými ľuďmi.


 • Starší pacienti (vo veku 65 rokov a nad 65 rokov)

V súlade s fyziologickými zmenami obličkových funkcií v súvislosti s vekom, sa systémová expozícia zvýšila z 3,3 mmol.h/l na 4,7 mmol.h/l a terminálny polčas z 1,8 h na 2,2 h u starších ľudí (muži vo veku 65 rokov a starší) v porovnaní so zdravými, nie staršími ľuďmi (muži vo veku 18 -57 rokov). Celkový klírens sa znížil zo 117 ml/min u nie starších ľudí na 89 ml/min u starších ľudí.


 • Pohlavie

Farmakokinetika gadopentátu u zdravých mužov a žien (vo veku 18 – 57 rokov) bola podobná.


 • Poškodená funkcia pečene

Pri vylučovaní takmer výhradne renálnou cestou, sa farmakokinetika gadopentátu nemení u pacientov s poškodenou funkciou pečene (ako u študovaných pacientov s Child-Pugh B) v porovnaní so zahrnutými zdravými jedincami. Údaje u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene Child-Pugh C) nie sú dostupné.


 • Poškodená funkcia obličiek

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je polčas gadopentátu v plazme predĺžený, v dôsledku zníženej rýchlosti glomelurálnej filtrácie. Po podaní jednorazovej intravenóznej dávky 10 pacientom s poškodenou funkciou obličiek (4 pacienti mali mierne poškodenie obličkovej funkcie [klírens kreatinínu ≥ 60 až < 90 ml/min] a 6 pacienti mali stredne závažné poškodenie obličkovej funkcie [klírens kreatinínu ≥ 30 až < 60 ml/min]), priemerný biologický polčas bol 2,6±1,2 hodiny u pacientov s miernym poškodením a 4,2±2,0 hodiny u pacientov so stredne závažným poškodením v porovnaní s 1,6 ±0,13 hodín uzdravých ľudí. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min), ale nevyžadujúcich dialýzu, sa priemerný polčas ďalej zvýšil na 10,8±6,9 hodín.

Gadopentát sa u pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením obličkovej funkcie (klírens kreatinínu> 30 ml/min) úplne vylučuje obličkami do dvoch dní. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek sa 73,3 ±16,1% podanej dávky vylúči močom do dvoch dní.

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa môže gadopentát odstrániť pomocou hemodialýzy.

V klinickej štúdii pacienti s poškodenou obličkovou funkciou dostávali dávku 0,1 mmol na kg dimeglumín gadopentetátu. Pacienti podstúpili 3-hodinové dialyzačné sedenie denne v troch po sebe nasledujúcich dňoch. Plazmatická koncentrácia gadopentátu klesla s každou dialýzou o 70 %. Po poslednom sedení bola plazmatická koncentrácia menej ako 5 % pôvodnej hodnoty.

 • Pediatrická populácia

V štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 mesiacov až < 2 roky bola farmakokinetika gadopentátu (telesná hmotnosť – normalizovaný klírens a distribučný objem a terminálny polčas) podobná ako u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdiíbezpečnosti, systémovej toxicity, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a kontaktno-senzibilizačného potenciálu, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Systémová toxicita

Experimentálne štúdie o systémovej tolerancii po opakovanom dennom intravenóznom podaní neposkytli žiadne výsledky, ktoré by boli proti jednorazovému diagnostickému podaniu Magnevistu ľuďom.

Na základe výsledkov štúdií akútnej toxicity je vznik akútnej intoxikácie u dospelých pri používaní Magnevistu vysoko nepravdepodobný.


Genotoxicita, karcinogenita

Štúdie genotoxicity (génové, chromozomálne a genómové mutačné testy) gadopentátu in vivo a in vitro nepreukázali žiaden mutagénny potenciál.

V štúdiách karcinogenity s Magnevistom sa u potkanov nepozorovali žiadne tumory v súvislosti s podanou látkou. Vzhľadom na túto skutočnosť, žiadnu genotoxicitu a s prihliadnutím na farmakokinetiku a neprítomnosť známok toxicity pre rýchlo rastúce tkanivá, ako aj skutočnosť, že Magnevist sa podal len raz, neexistuje žiadne zrejmé riziko karcinogénneho účinku u ľudí.


Reprodukčná toxicita

Opakované intravenózne dávky v reprodukčných toxikologických štúdiách spôsobili retardáciu vývoja plodu pri dávke 0,75 mmol na kg (u králikov) a 1,25 mmol na kg (u potkanov) a 2 až 2,4-násobne (na základe plochy povrchu tela) alebo 7,5 až 12,5-násobne (na základe telesnej hmotnosti) nad štandardnú jednorazovú diagnostickú dávku u ľudí.

Magnevist nebol embryotoxický u potkanov a králikov, keď sa podával opakovane počas organogenézy v dávke 0,25 mmol na kg (u králikov) alebo 0,75 mmol na kg (u potkanov), čo je 2,5 až 7,5-krát viac (na základe telesnej hmotnosti) ako jednorazová diagnostická dávka u ľudí.

Magnevist nemal teratogénne účinky u potkanov a králikov, dokonca ani vtedy, keď sa podával opakovane počas organogenézy v maximálnych skúšaných dávkach 3 mmol na kg (u králikov) alebo 4,5 mmol na kg (u potkanov), čo je 9,7 alebo 7,3-krát viac (na základe plochy telesného povrchu) alebo 30 až 40-krát viac (na základe telesnej hmotnosti) ako je štandardná jednorazová diagnostická dávka u ľudí.

Denné intravenózne injekcie Magnevistu spôsobili po 16 až 18 dňoch atrofiu buniek pri spermatogenéze u samcov potkanov v dávke 5 mmol na kg, čo je 8-násobok (na základe plochy telesného povrchu) alebo 50-násobok (na základe telesnej hmotnosti) ako je štandardná jednorazová diagnostická dávka u ľudí.

Podávanie opakovaných dávok 2,5 mmol na kg počas 4 týždňov nemalo vplyv na spermatogenézu.


Lokálna znášanlivosť a potenciál kontaktnej senzibilizácie

Experimentálne štúdie lokálnej tolerancie s Magnevistom po jednorazovom ako aj opakovanom intravenóznom podaní a po jednorazovom intraarteriálnom podaní nemali za následok lokálne nežiaduce účinky.

Experimentálne štúdie lokálnej tolerancie po jednorazovom paravenóznom, subkutánnom ako aj intramuskulárnom podaní preukázali na možnosť výskytu miernych lokálnych intolerančných reakcií v mieste vpichu po náhodnom paravenóznom podaní.

Štúdie kontaktnej senzibilizácie nepreukázali žiaden senzibilizačný potenciál Magnevistu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Meglumín

Kyselina pentetová

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto satento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov

Po prvom otvorení balenia:

Po otvorení injekčnej liekovkyzostáva Magnevist chemicky, fyzikálne a mikrobiologicky stabilný počas 24 hodín pri teplote neprevyšujúcej 30 °C, a potom sa musí zlikvidovať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Magnevist je citlivý na svetlo. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčné liekovky s objemom 20 ml

Bezfarebné sklo typu I

Zátka: chlórbutylkaučuk (typ I)

Viečko s obrubou: hliníkové s lakovanou vnútornou a vonkajšou obrubou, farebné plastové (polypropylén) viečko


Veľkosť balenia:

1x20 ml

10x20 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pri zaobchádzaní s liekom sa nevyžadujú žiadne protisvetelné opatrenia. Ďalšie informácie, pozri časť 6.4.


Vizuálna kontrola

Tento liek sa má pred použitím vizuálne skontrolovať.

Magnevist sa nesmie používať v prípade silnej zmeny sfarbenia, výskytu nečistôt alebo chybného obalu.


Magnevist sa musí natiahnuť do striekačky bezprostredne pred použitím.

Gumená zátka sa nesmie nikdy prepichnúť viac než jedenkrát.

Akákoľvek kontrastná látka, ktorá sa počas jedného vyšetrenia nespotrebuje, sa musí zlikvidovať.


Deťom do 2 rokov veku sa má požadovaná dávka podať manuálne, a nie v kombinácii s autoinjektorom, aby sa predišlo poraneniu.


Nepoužitý Magnevist v otvorených obaloch sa musí zlikvidovať na konci vyšetrovacieho dňa (maximálne do 24 hodín). Ďalšie informácie, pozri časť 6.3.


Na záznam z vyšetrenia pacienta sa má nalepiť odlepovací označovací štítok z injekčných liekoviek, aby bolo možné presne zaznamenať, ktorá kontrastná látka obsahujúca gadolínium sa použila. Má sa zaznamenať aj použitá dávka.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer Pharma AG

Muellerstrasse 178

D-13342 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


48/0073/91-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.10.1991

Dátum posledného predĺženia: 15.11.2006/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

13/12


Magnevist