+ ipil.sk

Maninil 1,75Príbalový leták


SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2010/03894


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Maninil 1,75

1,75 mg, tablety

mikronizovaný glibenklamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy,

ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


 1. Čo je Maninil 1,75 a na čo sa používa

 2. Čo prebuijete vedieť skôr ako užijete Maninil 1,75

 3. Ako užívať Maninil 1,75

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Maninil 1,75

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. ČO JEMANINIL 1,75 a na čo sa používa

1.1 látka alebo indikačná skupina alebo spôsob účinku

Maninil 1,75 je liek na liečbu cukrovky (diabetu) nezávislej od inzulínu u dospelých

(diabetes mellitus typu 2).


1.2Použitie


Maninil 1,75 sa používa na znižovanie príliš vysokých hladín cukru v krvi

u dospelých pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus typu 2), u ktorých dôsledné dodržiavanie odporúčanej diéty, zníženie hmotnosti pri nadváhe a fyzická aktivita nepostačujú na uspokojivú úpravu hladín cukru v krvi.


Maninil 1,75 možno používať samostatne (monoterapia) alebo v kombinácii s metformínom.
2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKOUŽIJETEMANINIL 1,75Neužívajte Maninil 1,75

 • keď ste alergický (precitlivený) na glibenklamid, na farbivo Ponceau 4R alebo na

ktorúkoľvek z ďalších zložiek Maninilu 1,75 (uvedených v časti 6).

 • keď ste precitlivený na iné lieky odvodené od sulfonylmočoviny, sulfonamidy,

sulfonamidové lieky na podporu močenia (diuretiká) a probenecid, kvôli možnosti

skrížených reakcií;

 • v nasledujúcich prípadoch cukrovky, ktoré vyžadujú inzulín: cukrovka

závislá na inzulíne (diabetes mellitus typu 1), metabolická porucha pri cukrovke, ako

napr. zvýšená kyslosť krvi (diabetická ketoacidóza), predkomatózny stav a kóma (stav

hlbokého bezvedomia), ako aj pri odstránení pankreasu;

 • keď už liečba liekom Maninil 1,75 pri cukrovke nezávislej na inzulíne (diabetes mellitus

typu 2) nie je účinná;

 • pri závažných poruchách funkcie pečene;

 • pri závažnom poškodení funkcie obličiek;

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Maninil 1,75

 • ak viete, že máte poškodenú funkciu pečene alebo obličiek alebo zníženú činnosť

štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek;

 • ak dlhodobo hladujete alebo máte nízky príjem sacharidov (cukrov);

 • ak je vaša fyzická aktivita nedostatočná;

 • ak máte pokročilý vek;

 • ak trpíte hnačkou alebo vracaním.


Nasledujúce faktory a najmä ich kombinácie predstavujú vysoké riziko výskytu nízkej hladiny cukru v krvi (pozri tiež časť 4. ,,Možné vedľajšie účinky“).


 • ak užívate určité lieky (lieky, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém a blokátory beta-receptorov) alebo máte určité nervové ochorenie (autonómna neuropatia), môžu byť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi maskované; nespozorujete včas, že máte nízku hladinu cukru v krvi;

 • ak jednorazovo alebo pravidelne požívate alkohol, pretože účinok lieku Maninil 1,75 na znižovanie hladín cukru v krvi sa môže zvýšiť (s následným znížením hladiny cukru v krvi) alebo znížiť (s následným zvýšením hladín cukru v krvi) nepredvídateľným spôsobom;

 • ak veľmi často užívate laxatíva (lieky proti zápche), čo môže viesť k zhoršeniu úpravy hladiny cukru v krvi;

 • hladina cukru v krvi sa môže v určitých situáciách veľmi zvýšiť, napr. ak nedodržiavate liečebný režim podľa pokynov lekára, alebo ak ešte nie je dosiahnutý dostatočný účinok Maninilu 1,75 na znižovanie hladiny cukru v krvi, alebo v prípade stresových situácií. Príznaky zvýšenej hladiny cukru v krvi zahŕňajú silný pocit smädu, sucho v ústach, časté močenie, svrbenie a/alebo suchosť pokožky, plesňové ochorenia alebo kožné infekcie, ako aj zníženú výkonnosť;

 • ak ste vystavený nezvyčajným stresovým situáciám (napr. úrazy, operácie, horúčkové infekcie). Metabolický stav sa môže zhoršiť s následným zvýšením hladiny cukru v krvi, čo môže vyžadovať dočasnú liečbu inzulínom na zlepšenie úpravy hladiny cukru v krvi;

 • ak sa počas liečby Maninilom 1,75 vyskytnú iné ochorenia, bezodkladne navštívte svojho ošetrujúceho lekára;

 • v prípade zmeny lekára (napr. počas hospitalizácie, po nehode, v prípade ochorenia na dovolenke) ho upozornite, že máte cukrovku; • ak máte špecifické ochorenie červených krviniek – nazývané deficiencia (nedostatok) glukózy-6-fosfát dehydrogenázy, liečba glibenklamidom môže spôsobiť poškodenie červených krviniek (hemolytická anémia).


Na dosiahnutie dobrého metabolického stavu (t.j. normálnych hodnôt cukru v krvi a bez veľkých výkyvov) musíte prísne dodržiavať liečebný režim určený vaším lekárom. Dodržiavanie diéty pre pacientov s cukrovkou, telesné cvičenie a v prípade potreby aj zníženie hmotnosti sú rovnako dôležité, ako pravidelné užívanie Maninilu 1,75 . Je dôležité dodržiavať termíny kontrolných vyšetrení podľa pokynov lekára. Pravidelnosť vyžadujú najmä kontroly hladiny cukru v krvi a v moči; okrem toho váš lekár vykoná ďalšie odporúčané vyšetrenia (vyšetrenie glykovaného hemoglobínu HbA1c a/alebo fruktózamínu, ako aj hodnoty ďalších látok krvi, napr. tukov).


U pacientov, u ktorých sa nedá zaručiť pravidelné užívanie tabliet alebo u tých, ktorí toho nie sú samostatne schopní, je potrebné, aby na užívanie tabliet dohliadala osoba, ktorá sa o nich stará.


Ak sa u Vás vyskytnú riziká uvedené vyššie, informujte o tom, prosím, svojho lekára, aby sa tieto mohli zhodnotiť, alebo sa prípadne upravilo dávkovanie Maninilu 1,75 alebo celý liečebný plán.


Deti

Nakoľko zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočné informácie o liečbe u detí, tento liek sa nemá používať na liečbu detí.


Starší pacienti

U ľudí v pokročilom veku je hlavným rizikom oneskorená reakcia prejavujúca sa nízkou hladinou cukru v krvi. Ak patríte k takejto vekovej skupine, vaše nastavenie na liečbu musí prebiehať so zvláštnou opatrnosťou a vaša hladina cukru v krvi sa musí kontrolovať častejšie, najmä na začiatku liečby.

Iné lieky a Maninil1,75

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok Maninilu 1,75 je ovplyvnený nasledovne:


 • Zosilnenie účinku a možné zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov:


Nízke hladiny cukru v krvi sa môžu vyskytnúť ako prejav zosilneného účinku lieku, ak súbežne užívate nasledujúce lieky:

 • iné lieky na liečbu cukrovky, aj inzulín;

 • lieky na zníženie krvného tlaku (ACE inhibítory, blokátory beta-receptorov);

 • lieky na liečbu poruchy srdcového rytmu (dizopyramid);

 • lieky na liečbu angíny pectoris (perhexilín);

 • lieky na zníženie zvýšenej hladiny tuku v krvi (klofibrát);

 • lieky na zníženie hladiny kyseliny močovej (probenecid);

 • lieky na úpravu nálady (fluoxetín, inhibítory MAO);

 • lieky na prevenciu zrážania krvi (kumaríny);

 • lieky proti bolesti a lieky na reumu (salicyláty, pyrazolónové deriváty);

 • lieky proti infekciám (antibiotiká, ako je napr. chloramfenikol, chinolónové deriváty, tetracyklíny, sulfónamidy);

 • lieky na liečbu plesňových ochorení (mikonazol);

 • lieky proti tuberkulóze (kyselina para-aminosalicylová);

 • lieky podporujúce tvorbu svalovej hmoty (anabolické steroidy);

 • mužské pohlavné hormóny;

 • lieky tlmiace chuť do jedla (fenfluramín);

 • lieky podporujúce prietok krvi podávané v infúzii vo vysokých dávkach (pentoxifylín);

 • určité lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid);

 • lieky na liečbu alergií (tritochalín).


 • Zoslabenie účinku


Zvýšenie hladín cukru v krvi sa môže vyskytnúť ako prejav oslabeného účinku Maninilu 1,75,

ak súčasne užívate nasledujúce lieky:

 • lieky na liečbu nízkych hladín cukru v krvi (glukagón);

 • lieky na zníženie krvného tlaku (blokátory beta-receptorov, diazoxid);

 • močopudné lieky (diuretiká);

 • protizápalové lieky (kortikosteroidy);

 • lieky na zníženie zvýšenej hladiny tuku v krvi (nikotináty);

 • hormóny štítnej žľazy;

 • lieky na liečbu určitých očných ochorení (katarakty) (acetazolamid);

 • lieky na spanie (barbituráty);

 • lieky na zvýšenie tepu (sympatomimetiká);

 • lieky na liečbu kŕčov alebo schizofrénie (fenytoín, deriváty fenotiazínu);

 • lieky na liečbu tuberkulózy (izoniazid, rifampicín);

 • ženské pohlavné hormóny (progesteróny, estrogény).


 • Iné možné interakcie


 • Ak užívate určité lieky na zníženie krvného tlaku (blokátory beta-receptorov, klonidín, guanetidín alebo rezerpín), vaše vnímanie varovných príznakov nízkej hladiny cukru v krvi môže byť znížené.


 • Lieky na liečbu vredovej choroby žalúdka alebo dvanástnika (antagonisti H2-receptorov) alebo lieky znižujúce krvný tlak (klonidín a rezerpín) môžu účinok na znižovanie hladiny cukru v krvi oslabovať aj zosilňovať.


 • V ojedinelých prípadoch môžu lieky na liečbu určitých infekcií (pentamidín) spôsobiť závažné zníženie alebo zvýšenie hladiny cukru v krvi.


 • Účinok liekov zabraňujúcich zrážaniu krvi (deriváty kumarínu) môže byť zosilnený alebo oslabený.


Maninil 1,75 a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby Maninilom 1,75 nepožívajte alkohol, nakoľko účinok lieku

Maninil 1,75 sa pôsobením alkoholu môže zosilniť alebo oslabiť.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Maninil 1,75 sa nesmie užívať v tehotenstve. Keďže lieky na liečbu cukrovky podávané ústami neregulujú cukor v krvi tak spoľahlivo ako inzulín, nie sú vhodné na liečbu cukrovky v tehotenstve. V tehotenstve sa na liečbu cukrovky nezávislej na inzulíne (diabetes mellitus typu 2) volí liečba inzulínom.


Ak je to možné, pred plánovaným tehotenstvom sa majú tablety na liečbu cukrovky vysadiť a majú sa nahradiť inzulínom.


V každom prípade informujte lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Dôsledná kontrola hladín cukru v krvi je v tehotenstve mimoriadne dôležitá.

Dojčenie

Kedže nie je známe, či Maninil 1,75 prechádza do materského mlieka, počas dojčenia nesmiete užívať Maninil 1,75. Vaša cukrovka musí byť liečená inzulínom alebo musíte ukončiť dojčenie.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek,poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť koncentrovať sa a reagovať môže byť zhoršená, ak máte príliš

nízke alebo príliš vysoké hodnoty cukru v krvi alebo trpíte poruchou videnia.

Majte to, prosím, na zreteli vo všetkých situáciách, kedy môžete

ohroziť seba alebo iných ľudí (napr. pri vedení vozidla alebo pri obsluhe strojov).

Musíte sa poradiť s lekárom, či je pre vás vedenie vozidla vhodné, ak:

 • máte často nízku hladinu cukru v krvi;

 • máte slabšie príznaky nízkej hladiny cukru v krvi alebo tieto varovné príznaky chýbajú.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Maninilu 1,75

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár oznámil, že máte neznášanlivosť na určité cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤMANINIL 1,75

Vždy užívajte Maninil 1,75 presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


3.1 Dávkovanie

Dávkovanie, rovnako ako zmenu na iný liek na zníženie hladiny krvného cukru určuje váš lekár, ktorý sleduje vašu diétu pre pacientov s cukrovkou a úpravu hodnoty cukru v krvi a v moči.


Zvyčajná dávka je:


Počiatočné nastavenie

Liečba sa má začať najnižšou možnou dávkou:

- 1 (až 2) tableta(y) Maninilu 1,75 (čo zodpovedá 1,75 až 3,5 mg glibenklamidu) denne.


Ak s touto dávkou nie je možné dosiahnuť primerané zníženie hladiny cukru v krvi, váš lekár vám dávku postupne zvýši - v intervaloch niekoľkých dní až približne 1 týždňa - po terapeuticky požadovanú dennú dávku do - maximálne 6 tablietManinilu 1,75 (čo zodpovedá 10,5 mg glibenklamidu) denne.
Zmena liečby z iných liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi

Ak sa vám mení liečba z iného ústami podávaného lieku na liečbu cukrovky na Maninil 1,75 , dávkovanie sa má začať s:

- 1 (až 2) tableta(y) Maninilu 1,75 (čo zodpovedá 1,75 až 3,5 mg glibenklamidu) denne.

Ak dávkovanie prekročí 3 tablety Maninilu 1,75 denne, odporúča sa sila 3,5 mg glibenklamidu v jednej tablete.


Úprava dávkovania


Ak ste starší pacient, oslabený alebo podvyživený, alebo máte poškodenú funkciu obličiek alebo pečene, alebo máte sklon k nižšej hladine cukru v krvi z iných príčin, musí byť počiatočná a udržiavacia dávka znížená, aby sa zmiernilo riziko nízkej hladiny cukru v krvi. Úprava vášho dávkovania môže byť potrebná, ak sa zmení vaša telesná hmotnosť alebo životný štýl.


Kombinácia s inými liekmi na zníženie hladiny cukru v krvi

Za určitých okolností vám môže byť odporučená ďalšia liečba glitazónmi (rosiglitazón, pioglitazón).


Maninil 1,75 možno kombinovať aj s ďalšími liekmi na liečbu cukrovky, ktoré nepodporujú inzulín (guarová guma alebo akarbóza).


Ak sa vám zníži tvorba inzulínu (začínajúce sekundárne zlyhanie), môže sa skúsiť kombinovaná liečba s inzulínom. Ak však vaše telo úplne prestane produkovať inzulín, je indikovaná liečba inzulínom samotným (monoterapia inzulínom).


Kontaktujte, prosím, svojho lekára, ak máte pocit, že účinok Maninilu 1,75 je príliš silný alebo príliš slabý.


3.2 Spôsob užívania

Tablety prehltnite celé a zapite ich dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody) pred jedlom. Tablety nie sú určené na rozdelenie na dve rovnaké polovice. Dennú dávku do 2 tabliet užívajte ráno pred raňajkami.


Pri denných dávkach vyšších ako 2 tablety Maninilu 1,75 sa odporúča rozdeliť celkové množstvo do dvoch jednotlivých dávok (ráno a večer), pričom väčšiu dávku treba užiť pred raňajkami. Pri užívaní dodržiavajte pokyny lekára .


Dôležité je dodržiavať užívanie v rovnakom čase!


3.3 Dĺžka užívania


O dĺžke užívania rozhoduje váš ošetrujúci lekár.


3.4 Ak užijete viac Maninilu 1,75, ako máte


Akútne, zjavné predávkovanie liekom Maninil 1,75, ako aj dlhodobé užívanie

mierne zvýšených dávok, môže viesť k závažnému, dlhodobému a potenciálne život ohrozujúcemu zníženiu hladiny cukru v krvi. Príznaky nízkej hladiny cukru v krvi sú opísané v časti 4.,,Možné vedľajšie účinky“.


Mierne zníženie hladiny cukru v krvi si môžete upraviť sami konzumáciou cukru alebo jedál či nápojov s vysokým obsahom cukru. Preto by ste mali vždy mať pri sebe 20 g glukózy. Ak si nie ste sami schopní okamžite upraviť nízku hladinu cukru v krvi, je nutné okamžite kontaktovať lekára alebo pohotovosť.
3.5 Ak zabudnete užiť Maninil 1,75

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


3.6 Ak prestanete užívať Maninil 1,75

Z vlastnej iniciatívy nesmiete prerušiť liečbu, ani meniť dávkovanie alebo diétu pre pacientov s cukrovkou. V každom prípade sa najprv obráťte na svojho lekára, ak máte dojem, že zmena je potrebná.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Maninil 1,75 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na základe častosti výskytu sa vedľajšie účinky označujú nasledovne:

Veľmi časté: môžu ovplyvniť viac ako 1 z 10 pacientov

Časté: môžu ovplyvniť 1 až 10 zo 100 pacientov

Menej časté: môžu ovplyvniť 1 až 10 z 1 000 pacientov

Zriedkavé: môžu ovplyvniť 1 až 10 z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé: môžu ovplyvniť menej ako 1 z 10 000 pacientov

Neznáme: častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov


Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým by ste mali venovať

pozornosť a opatrenia v prípade, že sa u Vás vyskytnú:


Ak sa u Vás vyskytne niektorý z vedľajších účinkov uvedených nižšie, za žiadnych okolností neužívajte Maninil 1,75 ďalej a ak je to možné, ihneď navštívte svojho lekára.


Časté:

Poruchy metabolizmu a výživy

 • Nízka hladina cukru v krvi je pri liečbe glibenklamidom najčastejším nežiaducim účinkom.

Tento stav sa môže predlžovať a viesť k závažnému zníženiu hladiny cukru v krvi so život ohrozujúcou kómou (hlboké bezvedomie). Pri veľmi pozvoľnom nástupe nízkej hladiny cukru v krvi, pri nervovom poškodení (autonómna neuropatia) alebo pri súbežnom užívaní určitých liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi (pozri časť 2 "Užívanie Maninilu 1,75 s inými liekmi"), môžu byť typické príznaky nízkej hladiny cukru oslabené alebo môžu chýbať, čo znamená, že nízka hladina cukru je ťažšie rozpoznateľná.


Čo spôsobuje nízku hladinu cukru v krvi?

Možné príčiny nízkej hladiny cukru sú opísané v časti 2 ,,Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Maninilu 1,75".


Ako môžete spoznať, že máte nízku hladinu cukru v krvi?

Pod nízkou hladinou cukru v krvi sa rozumie pokles hladiny cukru v pod približne2,8 mmol/l. Na nadmerné zníženie hladiny cukru v krvi môžu pacienta alebo jeho okolie upozorňovať nasledovné varovné príznaky:

- náhle potenie, búšenie srdca, chvenie, pocit hladu, nepokoj, tŕpnutie v oblasti úst, bledosť,

bolesť hlavy, ospalosť, poruchy spánku, úzkosť, neisté pohyby, dočasné neurologické

poruchy (napr. poruchy reči a videnia, známky ochrnutia alebo poruchy vnímania).


Pri výraznom znížení hladiny cukru v krvi môžete stratiť kontrolu nad sebou a upadnúť do bezvedomia. Vaša pokožka je vtedy zvyčajne vlhká a studená a ste náchylný ku kŕčom.


Čo je potrebné urobiť v prípade nízkej hladiny cukru v krvi?

Opatrenia pri nízkej hladine cukru v krvi sú opísané v časti 3 "Ak užijete viac Maninilu 1,75, ako máte".

Informujte, prosím, lekára čo najskôr, ak ste zaznamenali nízku hladinu cukru

v krvi; on zváži prípadnú potrebu úpravy liečby liekom Maninil1,75 .


Menej časté:

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 • Svrbenie

 • Žihľavka

 • Kožné vyrážky (nodózny erytém, morbilliformný alebo makulopapulárny

exantém)

 • Zvýšená citlivosť na svetlo

 • Kožné krvácanie


Tieto ťažkosti predstavujú prechodné reakcie precitlivenosti; vo veľmi zriedkavých prípadoch však môžu vyústiť do život ohrozujúcich situácií s dýchacími ťažkosťami a poklesom krvného tlaku až po život ohrozujúci šok.


Zriedkavé


Poruchy krvi a lymfatického systému

- Zníženie počtu krvných doštičiek (ktoré sa môže prejaviť kožným krvácaním).


Veľmi zriedkavé


Poruchy funkcie pečene a žlčníka

- Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov, hepatitída (zápal pečene) vyvolaná liekmi, žltačka, spôsobená možnou alergickou reakciou v tkanive pečene.


Tieto poruchy funkcie pečene sú po vysadení lieku Maninil 1,75 vratné, ale môžu viesť aj k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva- všeobecné reakcie precitlivenosti s kožnou vyrážkou, bolesťami kĺbov, horúčkou, bielkovinami v moči a žltačkou

- život ohrozujúci alergický zápal ciev


V prípade výskytu kožných reakcií, okamžite informujte svojho lekára!


Poruchy krvi a lymfatického systému

 • Zníženie počtu červených a bielych krviniek

 • Život ohrozujúce zníženie počtu všetkých krvných buniek

 • Zničenie červených krviniek (hemolytická anémia)

Vyššie uvedené zmeny v krvnom obraze sú vo všeobecnosti po vysadení Maninilu 1,75 vratné, ale veľmi zriedkavo môžu byť aj život ohrozujúce.


Ďalšie možné vedľajšie účinky

Časté

Iné poruchy metabolizmu a výživy

 • Nárast hmotnosti


Menej časté

Poruchy žalúdkovo-črevného traktu

 • Nauzea (nevoľnosť)

 • Tlak v oblasti žalúdka

 • Pocit plnosti

 • Vracanie

 • Bolesť brucha

 • Hnačky

 • Grganie

 • Kovová chuť


Tieto ťažkosti sú často dočasné a vo všeobecnosti si nevyžadujú vysadenie Maninilu 1,75.


Veľmi zriedkavé

 • Mierne zvýšený močopudný účinok

 • Dočasný výskyt bielkoviny v moči

 • Znížená hladina sodíka v krvi

 • Akútna reakcia neznášanlivosti po požití alkoholu prejavujúca sa obehovými a

dýchacími ťažkosťami

 • Súbežná alergická reakcia (skrížená alergia) na liečivá podobné glibenklamidu

(sulfónamidy, deriváty sulfónamidov a probenecid)


Ochorenia oka

- Dočasné poruchy videnia najmä na začiatku liečby. Tieto poruchy sú spôsobené zmenou hladiny cukru v krvi.


Neznáme

Farbivo Ponnceau 4 môže spôsobiť alergické reakcie


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤMANINIL 1,75


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


NepoužívajteManinil1,75 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na sklenej fľaštičke / blistri a na škatuľke po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Podmienky uchovávania


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Maninil1,75 obsahuje


Čo obsahuje Maninil1,75

Liečivo:

Každá tableta obsahuje 1,75 mg mikronizovaného glibenklamidu.


Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy, zemiakový škrob, precipitát oxidu kremičitého (DAB), metylhydroxyetylcelulóza, magnéziumstearát (Ph. Eur.) (rastlinný), farbivo Ponceau 4R (E124).

Ako vyzeráManinil1,75 a obsah balenia

Svetloružové biplanárne tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane.


Maninil1,75je dostupný v baleniach po 30 alebo 120 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin- Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Nemecko


Táto písomná informácia bola naposledy schválená v apríli 2012.


10Maninil 1,75

Súhrn údajov o lieku


SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2010/03894


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Maninil 1,75

1,75 mg, tablety


Maninil3,5

3,5 mg, tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

Maninil 1,75

Každá tableta obsahuje 1,75 mg mikronizovaného glibenklamidu.


Maninil3,5

Každá tableta obsahuje 3,5 mg mikronizovaného glibenklamidu.


Pomocné látky:

Monohydrát laktózy, farbivo Ponceau 4R (E124)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Maninil 1,75

Svetloružové biplanárne tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Tablety nie sú určené na rozdelenie na dve rovnaké dávky.


Maninil3,5

Ružové biplanárne tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


 • Non-inzulíndependentný diabetes mellitus u dospelých (NIDDM, typ 2), u ktorého iné opatrenia, akými sú dôsledné dodržiavanie diéty pri diabete, zníženie hmotnosti pri nadváhe a primeraná fyzická aktivita nepostačovali pre uspokojivú úpravu hladín glukózy v krvi.

 • Maninil 1,75 a Maninil 3,5 sa môže používať ako monoterapia alebo v kombinácii s metformínom.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Nastavenie pacienta na Maninil1,75 alebo Maninil3,5 môže uskutočniť iba lekár a musí prebiehať spolu s úpravou stravovania. Dávka sa určuje na základe výsledkov metabolického vyšetrenia (hladina glukózy v krvi a v moči).


Odporúča sa, aby sa liečba začala čo najnižšou možnou dávkou. Toto platí predovšetkým u pacientov s predispozíciou hypoglykémie alebo telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg.


Počiatočné nastavenie

Liečba sa má nastavovať postupne, začína sa najnižšou možnou dávkou:


Maninil1,75

- 1 (až 2) tableta(y) Maninilu 1,75 (ekvivalentné 1,75 až 3,5 mg glibenklamidu) denne.


Maninil3,5

- ½ (až 1) tablety(a) Maninilu3,5 (ekvivalentné 1,75 až 3,5 mg glibenklamidu) denne.


Ak je metabolický stav neuspokojivý, dávka sa má zvyšovať postupne - v intervaloch niekoľkých dní až približne 1 týždňa - po terapeuticky požadovanú dávku.


Maninil1,75

- maximálne 6 tabliet Maninilu 1,75 (ekvivalentné 10,5 mg glibenklamidu) denne.


Maninil3,5

- maximálne 3 tablety Maninilu 3,5 (ekvivalentné 10,5 mg glibenklamidu) denne.


Zmena liečby z iných liekov znižujúcich hladinu glukózy v krvi:

Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na Maninil 1,75 alebo na Maninil3,5 musí prebiehať s opatrnosťou a začína sa:


Maninil1,75

 • 1 (až 2) tableta(y) Maninilu 1,75 (ekvivalentné 1,75 až 3,5 mg glibenklamidu) denne.

Ak dávka prekročí 3 tablety Maninil 1,75 denne, odporúča sa použiť tablety so silou 3,5 mg glibenklamidu.

Maninil3,5

 • ½ (až 1) tablety(a) Maninilu 3,5 (ekvivalentné 1,75 až 3,5 mg glibenklamidu) denne.


Úprava dávkovania:

U starších pacientov, oslabených alebo podvýživených, ako aj u pacientov

s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene, je počiatočná a udržiavacia dávka znížená kvôli riziku hypoglykémie. Okrem toho je potrebné zvážiť úpravu dávky

v prípadoch zmien telesnej hmotnosti alebo zmien životného štýlu pacienta.


Kombinácia s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy v krvi:

V opodstatnených prípadoch môže byť u pacientov s intoleranciou metformínu indikované ďalšie podávanie glitazónov (rosiglitazón, pioglitazón).

Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 sa môže kombinovať aj s perorálnymi antidiabetikami, ktoré nestimulujú sekréciu inzulínu (guarová guma alebo akarbóza).

Kombinovaná liečba s inzulínom sa môže skúsiť v prípade vznikajúceho sekundárneho zlyhania. Ak endogénna sekrécia inzulínu zlyhá úplne, indikuje sa monoterapia inzulínom.Spôsob a dĺžka užívania

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody) pred jedlom.


Pri denných dávkach prevyšujúcich 2 tablety Maninilu 1,75 alebo Maninilu 3,5 sa odporúča rozdeliť celkové denné množstvo v pomere 2:1 na rannú a večernú dávku.


Užívanie v tom istom čase je v každom prípade dôležité. Chyba v užívaní, napr. ak sa zabudlo na užitie lieku, sa nikdy nesmie kompenzovať užitím ďalšej tablety navyše.


Dĺžka užívania lieku je určovaná priebehom ochorenia. Metabolické vyšetrenia sa majú vykonávať v pravidelných odporúčaných intervaloch.


Pravidelne sa musia sledovať najmä hladiny glukózy v krvi a v moči; ďalej sa odporúča vyšetrenie glykovaného hemoglobínu HbA1c a/alebo fruktozamínu, ako aj ďalších ukazovateľov (napr. hladín lipidov v krvi).


Tento liek sa nemá užívať na liečbu u detí, nakoľko nie sú v tejto súvislosti dostatočné znalosti.


4.3 Kontraindikácie


Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 sa nesmie užívať:

 • pri precitlivenosti na glibenklamid, na farbivo Ponceau 4R alebo na ktorúkoľvek z pomocných látkok Maninilu 1,75 alebo Maninilu 3,5 uvedených v časti 6.1.

 • v prípade precitlivenosti na iné deriváty sulfonylurey, sulfónamidy, sulfónamidové diuretiká a probenecid, kvôli možnosti skrížených reakcií;

 • v nasledujúcich prípadoch diabetes mellitus, kde sa vyžaduje inzulín: inzulíndependentný diabetes mellitus typu 1, pri úplnom sekundárnom zlyhaní liečby glibenklamidom pri diabetes mellitus typu 2, pri metabolickej acidóze,

v predkomatóznom štádiu alebo pri diabetickej kóme, po resekcii pankreasu;

 • pri závažnej dysfunkcii pečene;

 • pri závažnom poškodení funkcie obličiek;

 • počas gravidity a laktácie (pozri tiež časť 4.6 ,,Gravidita a laktácia״).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní


Zvláštnu pozornosť vyžadujú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek alebo so zníženou činnosťou štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek.


Riziko dlhotrvajúcej hypoglykémie existuje u pacientov v pokročilom veku. Pacienti tejto vekovej skupiny musia byť preto nastavení na liek zvlášť opatrne a počas iniciálnej fázy liečby musia byť zvlášť prísne monitorovaní. Ak je to vhodné, u tejto vekovej skupiny sa na začiatku uprednostňujú deriváty sulfonylurey s kratším trvaním účinku.


Pacienti so zreteľnými známkami cerebrálnej sklerózy a nespolupracujúci pacienti sú vo všeobecnosti vo väčšom riziku hypoglykémie.


Dlhodobé hladovanie, nedostatočný príjem uhľohydrátov, nedostatočná fyzická aktivita, hnačka alebo vracanie predstavujú vysoké riziko výskytu nízkych hladín glukózy v krvi (pozri tiež časť 4.8 ,,Nežiaduce účinky״).


Lieky s centrálnym pôsobením a blokátory beta-receptorov, ako aj autonómne neuropatie, môžu maskovať varovné príznaky hypoglykémie.


Akútne a chronické požívanie alkoholu môže nepredvídateľne zosilňovať alebo tlmiť účinok Maninilu 1,75 alebo Maninilu3,5 na znižovanie hladiny glukózy v krvi.


Chronické zneužívanie laxatív môže viesť k zhoršeniu metabolického stavu.


Hladina glukózy v krvi sa môže zvýšiť, ak sa nedodržiava liečebný režim, ak účinok Maninilu1,75 alebo Maninilu3,5 na znižovanie hladiny glukózy v krvi ešte nie je dostatočný alebo pri obzvlášť stresových situáciách.

Príznakmi hyperglykémie môžu byť silný pocit smädu, sucho v ústach, časté močenie,

svrbenie a/alebo suchá koža, plesňové ochorenia alebo kožné infekcie, ako aj znížená

výkonnosť.


Pri nezvyčajných stresových situáciách (napr. pri úrazoch, pri operáciách, pri horúčkových infekciách) môže dôjsť k zhoršeniu metabolického stavu s následnou hyperglykémiou, čo môže vyžadovať dočasnú liečbu inzulínom.


Pacient musí byť poučený o tom, aby v prípade výskytu iného ochorenia počas liečby Maninilom 1,75 alebo Maninilom3,5 bezodkladne konzultoval svoj stav s ošetrujúcim lekárom a v prípade zmeny lekára (napr. počas hospitalizácie, po nehode, v prípade ochorenia na dovolenke) oznámil lekárovi, že je diabetik.

U pacientov s deficienciou glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD deficiency) môže liečba so sulfonylmočovinou spôsobiť hemolytickú anémiu. Keďže glibenklamid patrí do chemickej skupiny derivátov sulfonylmočoviny, má sa užívať s opatrnosťou u pacientov s deficienciou G6PD a treba zvážiť zmenu liekov na alternatívnu liečbu k derivátom sulfonylmočoviny.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, závažným deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať Maninil1,75 alebo Maninil3,5.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie iných liekov môže zosilňovať alebo oslabovať účinok Maninilu 1,75 alebo Maninilu3,5. Iné lieky sa preto musia užívať vždy iba so súhlasom ošetrujúceho lekára.


Hypoglykemické reakcie ako prejav zosilneného účinku lieku sa môžu vyskytnúť pri súbežnej liečbe s:

- perorálnymi antidiabetikami a inzulínom;

 • ACE inhibítormi;

 • anabolickými steroidmi a mužskými pohlavnými hormónmi;

 • antidepresívami (ako sú napr. fluoxetín, inhibítory MAO);

 • blokátormi beta-receptorov;

 • derivátmi chinolónu;

 • chloramfenikolom;

 • klofibrátom a analógmi;

 • derivátmi kumarínu;

 • dizopyramidom;

 • fenfluramínom;

 • mikonazolom;

 • kyselinou para-aminosalicylovou;

 • pentoxifylínom, parenterálne vo vysokej dávke;

 • perhexilínom;

 • derivátmi pyrazolónu;

 • probenecidom;

 • salicylátmi;

 • sulfónamidmi;

 • tetracyklínmi;

 • tritochalínom;

 • cytostatikami typu cyklofosfamidu.


Pociťovanie varovných príznakov nízkej hladiny glukózy v krvi môže byť oslabené blokátormi beta-receptorov, klonidínom, guanetidínom a rezerpínom.


Hyperglykemické reakcie ako prejav zníženého účinku lieku sa môžu vyskytnúť pri súbežnej liečbe s:

 • acetazolamidom;

 • blokátormi beta-receptorov;

 • barbiturátmi;

 • diazoxidom;

 • diuretikami;

 • glukagónom;

 • izoniazidom;

 • kortikosteroidmi;

 • nikotinátmi;

 • derivátmi fenotiazínu;

 • fenytoínom;

 • rifampicínom;

 • hormónmi štítnej žľazy;

 • ženskými pohlavnými hormónmi (progesteróny, estrogény);

 • sympatomimetikami.


Antagonisty H2-receptorov, klonidín a rezerpín môžu spôsobiť nielen oslabenie, ale aj zosilnenie účinku znižujúceho hladinu glukózy v krvi.

Pentamidín môže v ojedinelých prípadoch viesť k závažnej hypoglykémii alebo hyperglykémii.


Účinok derivátov kumarínu môže byť zosilňujúci alebo oslabujúci.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita:

Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 sa nesmie užívať počas gravidity (pozri tiež časť 4.3 ,,Kontraindikácie“). Keďže perorálne antidiabetiká neregulujú hladinu glukózy v krvi tak spoľahlivo ako inzulín, sú na liečbu diabetu v gravidite v zásade nevhodné.

Liečbou voľby pri úprave diabetu v gravidite je inzulín. Ak je to možné, perorálne antidiabetiká sa majú vysadiť už pred plánovanou graviditou a majú sa nahradiť inzulínom.


Laktácia:

Pretože nie je známe, či glibenklamid prestupuje do materského mlieka, Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 sa v období dojčenia nesmie užívať. Dojčiace pacientky s diabetom majú byť liečené inzulínom alebo majú dojčenie ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Hypoglykémia môže u pacienta znižovať schopnosť koncentrácie a schopnosť reagovať.

Toto môže predstavovať riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť potrebné (napr.

pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov). Pacient musí byť poučený, ako predchádzať

hypoglykémii, ak vedie vozidlo. Toto je obzvlášť dôležité u pacientov s častými epizódami hypoglykémie alebo v prípadoch zhoršeného vnímania varovných príznakov hypoglykémie alebo ich chýbania. Je potrebné zvážiť, či je v takýchto prípadoch vedenie vozidla vhodné.


4.8 Nežiaduce účinky


Na základe častosti výskytu sa vedľajšie účinky označujú nasledovne:

Veľmi časté: ≥ 1/10

Časté: ≥ 1/100 až <1/10

Menej časté: ≥ 1/1 000 až <1/100

Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme: nedá sa odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté:

 • Hypoglykémia je najčastejším nežiaducim účinkom pri liečbe glibenklamidom.

Hypoglykémia sa môže glibenklamidom predlžovať a môže vyústiť do závažnej hypoglykémie so život ohrozujúcou kómou. V prípade veľmi zákerného priebehu hypoglykémie, pri autonómnej neuropatii alebo pri sympatolytickej adjuvantnej liečbe (pozri časť 4. 5 ,,Liekové a iné interakcie“), môžu byť charakteristické varovné príznaky oslabené alebo môžu úplne chýbať.


Možné príčiny hypoglykémie sú opísané v časti 4.4 ,,Osobitné upozornenia a opatrenia pri

užívaní“.


Hypoglykémia je definovaná ako pokles hladiny glukózy v krvi pod približne 2,8 mmol/l. Nasledovné varovné príznaky môžu pacienta alebo jeho okolie upozorňovať na nadmerné zníženie hladiny glukózy v krvi: náhle potenie, búšenie srdca, chvenie, pocit hladu, nepokoj, tŕpnutie v oblasti úst, bledosť, bolesť hlavy, ospalosť, poruchy spánku, úzkosť, nekoordinované pohyby, dočasné neurologické poruchy (napr. poruchy reči a videnia, známky ochrnutia alebo poruchy vnímania).


Pri progresívnej hypoglykémii môže pacient stratiť kontrolu nad sebou a upadnúť do bezvedomia. Zvyčajne má potom vlhkú, studenú pokožku a je náchylný ku kŕčom.


Miernu hypoglykémiu môže diabetik korigovať konzumáciou cukru alebo jedál alebo nápojov s vysokým obsahom cukru. Diabetici preto majú mať vždy pri sebe 20 g glukózy.


Ak nie je možné okamžité korigovanie hypoglykémiu, je nutné okamžite zavolať lekára.


Iné poruchy metabolizmu a výživy

Časté:

 • Nárast hmotnosti


Poruchy zraku

Veľmi zriedkavé:

 • Môžu sa vyskytnúť poruchy videnia a akomodácie, najmä na začiatku liečby, spôsobené zmenou v hladinách glukózy v krvi.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:

 • Nauzea

 • Pocit tlaku v oblasti žalúdka

 • Pocit plnosti

 • Vracanie

 • Bolesť žalúdka

 • Hnačka

 • Grganie

 • Pocit kovovej chuti v ústach


Tieto ťažkosti sú často prechodné a vo všeobecnosti nevyžadujú vysadenie liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:

 • Prechodné zvýšenie AST, ALT, alkalickej fosfatázy, lieková hepatitída, intrahepatálna cholestáza, spôsobená pravdepodobne alergicko-hyperergickou reakciou tkaniva pečene.

Tieto poruchy funkcie pečene sú po vysadení Maninilu 1,75 alebo Maninilu 3,5 reverzibilné, ale môžu viesť aj k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

 • Pruritus

 • Urtikária

 • Nodózny erytém

 • Morbilliformný alebo makulopapulárny exantém

 • Zvýšená fotosenzitivita

 • Purpura


Tieto ťažkosti predstavujú prechodné reakcie precitlivenosti; vo veľmi zriedkavých prípadoch však môžu vyústiť do život ohrozujúcich situácií s dýchacími ťažkosťami a poklesom krvného tlaku až po život ohrozujúci šok.


Veľmi zriedkavé:

 • Generalizované reakcie precitlivenosti s kožnou vyrážkou, artralgia, horúčka, proteinúria a ikterus


Veľmi zriedkavé:

 • Život ohrozujúca alergická vaskulitída

V prípade výskytu kožných reakcií musí byť lekár o nich okamžite upovedomený.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:

 • Trombocytopénia


Veľmi zriedkavé:

 • Leukocytopénia, erytrocytopénia, granulocytopénia až agranulocytóza


Veľmi zriedkavé:

 • Pancytopénia, hemolytická anémia

Vyššie uvedené zmeny v krvnom obraze sú vo všeobecnosti po vysadení lieku reverzibilné, ale veľmi zriedkavo môžu byť aj život ohrozujúce.


Ďalšie nežiaduce účinky

Veľmi zriedkavé:

 • Mierny diuretický účinok

 • Prechodná proteínúria

 • Hyponatriémia

 • Reakcia podobná účinku disulfiramu

 • Môže sa vyskytnúť skrížená alergia na sulfonamidy, deriváty sulfonamidov a probenecid.


Neznáme:

 • Farbivo Ponceau 4R môže vyvolať alergické reakcie.


4.9 Predávkovanie


Akútne, výrazné predávkovanie Maninilom 1,75 alebo Maninilom3,5, ako aj dlhodobé užívanie miernerne zvýšených dávok, môže viesť k závažnej, dlhotrvajúcej a život ohrozujúcej hypoglykémii.


 • Príznaky predávkovania

Pri úmyselnom predávkovaní je pravdepodobná protrahovaná hypoglykémia, ktorá má tendenciu sa vracať v priebehu niekoľkých dní po úspešnej počiatočnej liečbe. U pacientov so zastretým vedomím sa môže rýchlo vyvinúť hypoglykemický šok, vyznačujúci sa bezvedomím, tachykardiou, vlhkou pokožkou, hypertermiou, motorickým nepokojom, hyperreflexiou, parézou s pozitívnym Babinského reflexom.


 • Terapeutické opatrenia pri predávkovaní

Pozri časť 4. 8 ,,Nežiaduce účinky“, pre liečbu miernej hypoglykémie.


Pri náhodných intoxikáciách sa okrem i. v. podávania glukózy musí najprv vyvolať vracanie alebo sa musí vykonať výplach žalúdka u pacientov pri vedomí, bez tendencie ku kŕčom.


U pacientov v bezvedomí sa musí okamžite intrafenózne podať glukóza (injekčne 40 až 80 ml 40 % infúzneho roztoku glukózy a následné infúzia 5-10 % roztoku glukózy).

Okrem toho sa môže i. m. alebo i. v. dodatočne podať 1 mg glukagónu. Ak sa týmto nedosiahne žiadna zmena v stave bezvedomia, postup možno zopakovať; môže sa vyžadovať ďalšia intenzívna liečba.


Pri dlhodobej hypoglykémii sa vyžaduje niekoľkodňové monitorovanie pacienta s pravidelným kontrolovaním hladín glukózy v krvi a ak je potrebná, infúzna liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetiká, deriváty sulfonylmočoviny


ATC kód: A10BB01


Spôsob účinku

Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 má účinok na znižovanie hladiny glukózy v krvi zvyšovaním sekrécie inzulínu z B-buniek ostrovčekov pankreasu tak u jedincov so zdravým metabolizmom ako aj u pacientov s non-inzulíndependentným diabetom mellitus (typu 2, NIDDM). Tento účinok závisí od koncentrácií glukózy v okolitom prostredí ostrovčekov B-buniek pankreasu.


Inhibícia uvoľňovania glukagónu z A-buniek pankreasu a extrapankreatické účinky boli opísané (replikácia inzulínových receptorov, zvýšenie inzulínovej senzitivity periférneho tkaniva); ich klinická významnosť však nie je objasnená.5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Súbežný príjem potravy absorpciu glibenklamidu výraznejšie neovplyvňuje.


Väzba lieku Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 na plazmatický albumín je viac ako 98 %.

Maximálne koncentrácie v sére sa dosiahnu po 1 - 2 hodinách po podaní jednotlivej dávky 1,75 mg glibenklamidu a predstavujú približne 0,1μg/ml. V závislosti od podanej dávky po 8 - 10 hodinách poklesnú koncentrácie v sére na 5 – 10 ng/ml.

Polčas v sére po i. v. podaní je približne 2 hodiny; po perorálnom podaní je to približne 2 - 5 hodín. Niektoré štúdie však naznačujú, že polčas u diabetikov môže byť predĺžený na 8 - 10 hodín.

Glibenklamid sa úplne metabolizuje v pečeni. Hlavným metabolitom je 4-trans-hydroxyglibenklamid; ďalším metabolitom je 3-cis-hydroxyglibenklamid.

Metabolity sa vo väčšej miere na účinku glibenklamidu na znižovanie hladiny glukózy v krvi nepodieľajú. Vylučovanie metabolitov sa uskutočňuje rovnako rýchlo močom aj žlčou a je kompletné po 45 - 72 hodinách.


Vylučovanie liečiva z plazmy je oneskorené u pacientov s poškodenou funkciou pečene.


U pacientov s renálnou insufcienciou sa biliárna exkrécia metabolitov vyrovnávajúco zvyšuje v závislosti od stupňa dysfunkcie. Pri stredne závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min) je celková eliminácia nezmenená; akumulácia je možná pri závažnej renálnej insuficiencii.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky výskumu chronickej toxicity nevedú k podozreniu, že sa u ľudí môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré doposiaľ nie sú známe.

Rovnako štúdie in vitro nepreukázali žiadny dôkaz omutagénnom potenciáli. Štandardné dlhodobé štúdie zamerané na karcinogenitu sa neuskutočnili.

Sledovanie na potkanoch, myšiach a králikoch neprinieslo žiadne známky teratogénneho účinku.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, zemiakový škrob, metylhydroxyetylcelulóza, precipitát oxidu

kremičitého (DAB), magnéziumstearát (Ph. Eur.) (rastlinný), farbivo Ponceau 4R (E124).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti Maninilu 1,75 alebo Maninilu3,5 je 3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenená bezfarebná fľaštička s rebrovitým polyetylénovým uzáverom alebo blister z priehľadného PVC tepelne-tvarovaného filmu, zatavený hliníkovou fóliou v škatuľke.


Maninil 1,75 alebo Maninil3,5 je dostupný v baleniach po 30 alebo 120 tabliet.

Nie všetky veľkosti/typy balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (A)

Maninil1,75: 18/0078/99-S

Maninil3,5: 18/0079/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

26. júla 1999/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

10Maninil 1,75