+ ipil.sk

Maninil 5Príbalový leták

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2011/08556PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Maninil 5

5 mg, tablety

glibenklamid


Na použitie u dospelých.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, skôr ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy,

ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. to sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľov


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


 1. Čo je Maninil 5 a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Maninil 5

 3. Ako užívať Maninil 5

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Maninil 5

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. ČO JE MANINIL 5 a na čo sa používa


 1. Látka alebo indikačná skupina alebo spôsob účinku

Maninil5 je liek na liečbu cukrovky nezávislej od inzulínu u dospelých (diabetes

mellitus typu 2).


 1. Použitie

Maninil 5 sa používa na znižovanie príliš vysokých hladín cukru v krvi u dospelých pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus typu 2), u ktorých dôsledné dodržiavanie odporúčanej diéty , zníženie hmotnosti pri nadváhe a fyzická aktivita nepostačujú na uspokojivú úpravu hladín cukru v krvi.


Maninil 5 možno používať samostatne(monoterapia)alebo v kombinácii s metformínom.
2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKO UŽIJETE MANINIL5


Neužívajte Maninil 5

 • keď ste alergický (precitlivený) na glibenklamid; na farbivo Ponceau 4R alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Maninilu 5 (uvedených v časti 6);

 • keď ste precitlivený na iné lieky odvodené od sulfonylmočoviny, sulfonamidy, sulfonamidové diuretiká (lieky na podporu močenia) a probenecid kvôli možnosti skrížených reakcií;

 • v nasledujúcich prípadoch cukrovky, ktoré vyžadujú inzulín: cukrovka závislá na inzulíne (diabetes mellitus typu 1), metabolická porucha pri cukrovke, napr. zvýšená kyslosť krvi (diabetická ketoacidóza), predkomatózny stav a kóma (stav hlbokého bezvedomia), ako aj pri odstránení pankreasu;

 • keď liečba Maninilom 5 pri cukrovke nezávislej na inzulíne (diabetes mellitus typu 2) už nie je účinná;

 • pri závažných poruchách funkcie pečene;

 • pri závažnom poškodení funkcie obličiek;

 • keď ste tehotná alebo dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Maninilu 5

 • ak viete, že máte poškodenú funkciu pečene alebo obličiek alebo zníženú činnosť štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek

 • ak dlhodobo hladujete alebo máte nízky príjem sacharidov (cukrov)

 • ak ste v nezvyčajnej fyzickej záťaži

 • ak máte pokročilý vek

 • ak trpíte hnačkou alebo vracaním

- Nasledujúce faktory a najmä ich kombinácie predstavujú vysoké riziko výskytu nízkej hladiny cukru v krvi (pozri tiež časť 4. “Možné vedľajšie účinky“).

 • ak užívate určité lieky (lieky, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém a blokátory beta-receptorov) alebo máte určité nervové ochorenie (autonómna neuropatia), môžu byť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi maskované; nespozorujete včas, že máte nízku hladinu cukru v krvi

 • ak jednorazovo alebo pravidelne požívate alkohol, pretože účinok Maninilu 5 na znižovanie hladín cukru v krvi sa môže zvýšiť (s následným znížením hladiny cukru v krvi) alebo znížiť (s následným zvýšením hladín cukru v krvi) nepredvídateľným spôsobom

 • ak veľmi často užívate laxatíva (lieky proti zápche), pretože to môže viesť k zhoršeniu úpravy hladiny cukru v krvi

 • hladina cukru v krvi sa môže v určitých situáciách veľmi zvýšiť, napr. ak nedodržiavate liečebný režim podľa pokynov lekára, ak účinok Maninilu 5 na zníženie hladiny cukru v krvi ešte nie je dostatočný alebo pri výskyte stresových situácií. Príznaky zvýšenej hladiny cukru v krvi môžu byť silný pocit smädu, sucho v ústach, časté močenie, svrbenie a/alebo suchá koža, plesňové ochorenia alebo kožné infekcie, ako aj znížená výkonnosť.

 • ak ste vystavený nezvyčajným stresovým situáciám (napr. úrazy, operácie, horúčkové infekcie). Metabolický stav sa môže zhoršiť s následným zvýšením hladiny cukru v krvi, čo znamená, že na zlepšenie úpravy hladiny cukru v krvi môže byť potrebná dočasná liečba inzulínom

 • ak sa počas liečby Maninilom 5 vyskytnú iné ochorenia, bezodkladne navštívte svojho ošetrujúceho lekára. V prípade zmeny lekára (napr. počas hospitalizácie, po nehode, v prípade ochorenia na dovolenke) upozornite nového lekára, že máte cukrovku.

- ak máte špecifické ochorenie červených krviniek - nazývané nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy – pretože liečba glibenklamidom môže spôsobiť poškodenie červených krviniek (hemolytickú anémiu)


Na dosiahnutie dobrého metabolického stavu (t.j. normálnych hodnôt cukru v krvi a bez veľkých výkyvov) musíte dôsledne dodržiavať liečebný režim podľa pokynov svojho lekára. Dodržiavanie diéty pre pacientov s cukrovkou, telesné cvičenie a v prípade potreby aj zníženie hmotnosti sú rovnako dôležité ako pravidelné užívanie Maninilu 5. Je dôležité dodržiavať termíny kontrolných vyšetrení podľa pokynov lekára. Pravidelnosť vyžadujú najmä kontroly hladiny cukru v krvi a v moči; okrem toho váš lekár vykoná ďalšie odporúčané vyšetrenia (vyšetrenie glykovaného hemoglobínu HbA1c a/alebo fruktózamínu, ako aj obsahu ďalších látok krvi, napr. tukov v krvi).


U pacientov, u ktorých sa nedá zaručiť pravidelné užívanie tabliet alebo u tých, ktorí toho nie sú schopní, je potrebné zaistiť, aby na užívanie tabliet dohliadala osoba, ktorá sa o nich stará.


Ak sa vyskytnú riziká uvedené vyššie, informujte o tom, prosím, svojho lekára, aby sa tieto riziká mohli zhodnotiť alebo ak je to vhodné, aby sa upravilo dávkovanie Maninilu 5 alebo celý liečebný plán.


Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich, nakoľko zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočné informácie o liečbe u detí.


Starší pacienti

U ľudí v pokročilom veku je hlavným rizikom oneskorená reakcia prejavujúca sa nízkou hladinou cukru v krvi. Ak patríte do tejto vekovej skupiny, vaše nastavenie na liečbu musí prebiehať so zvláštnou opatrnosťou a hladina cukru v krvi sa musí kontrolovať častejšie, najmä na začiatku liečby.Iné lieky a Maninil5

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok Maninilu 5 je ovplyvnený nasledovne:


Zosilnenie účinku a možné zvýšenie výskytu vedľajších účinkov


Nízke hladiny cukru v krvi sa môžu vyskytnúť ako prejav zosilneného účinku lieku, ak súbežne užívate nasledujúce lieky:

 • iné lieky na liečbu diabetu, aj inzulín;

 • lieky na zníženie krvného tlaku (ACE inhibítory, blokátory beta-receptorov);

 • lieky na liečbu porúch srdcového rytmu (dizopyramid);

 • lieky na liečbu angíny pektoris (perhexilín);

 • lieky na zníženie zvýšenej hladiny tuku v krvi (klofibrát);

 • lieky na zníženie hladiny kyseliny močovej (probenecid);

 • lieky na úpravu nálady (fluoxetín, inhibítory MAO);

 • lieky na prevenciu zrážania krvi (kumaríny);

 • lieky proti bolesti a lieky na reumatizmus (salicyláty, pyrazolónové deriváty);

 • lieky na liečbu infekcií (antibiotiká ako je chloramfenikol, chinolónové deriváty, tetracyklíny, sulfónamidy);

 • lieky na liečbu plesňových ochorení (mikonazol);

 • lieky na liečbu tuberkulózy (kyselina para-aminosalicylová);

 • lieky podporujúce tvorbu svalovej hmoty (anabolické steroidy);

 • mužské pohlavné hormóny;

 • lieky tlmiace chuť do jedla (fenfluramín);

 • vysoké dávky liekov podporujúce prietok krvi podávané v infúzii (pentoxifylín);

 • určité lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid);

 • lieky na liečbu alergií (tritochalín).


Zoslabenie účinku


Zvýšenie hladín cukru v krvi sa môže vyskytnúť ako prejav oslabeného účinku

Maninilu 5, ak súčasne užívate nasledujúce lieky:

 • lieky na liečbu nízkych hladín cukru v krvi (glukagón);

 • lieky na zníženie krvného tlaku (blokátory beta-receptorov, diazoxid);

 • močopudné lieky (diuretiká);

 • protizápalové lieky (kortikosteroidy);

 • lieky na zníženie zvýšenej hladiny tuku v krvi (nikotináty);

 • hormóny štítnej žľazy;

 • lieky na liečbu určitých ochorení očí (katarakty) (acetazolamid);

 • lieky na spanie (barbituráty);

 • lieky na zvýšenie tepu (sympatomimetiká);

 • lieky na liečbu záchvatov alebo schizofrénie (fenytoín, deriváty fenotiazínu);

 • lieky na liečbu tuberkulózy (izoniazid, rifampicín);

 • ženské pohlavné hormóny (progesteróny, estrogény).


Iné možné interakcie


- Ak užívate určité lieky na zníženie krvného tlaku (blokátory beta-receptorov,

klonidín, guanetidín alebo rezerpín), môže byť zhoršené vaše vnímanie

varovných príznakov nízkej hladiny cukru v krvi.

- Lieky na liečbu vredov žalúdka alebo dvanástnika (antagonisty H2-

receptorov) alebo lieky znižujúce krvný tlak (klonidín a rezerpín) môžu oslabovať aj

zosilňovať účinok na znižovanie hladiny cukru v krvi.

- V ojedinelých prípadoch môžu lieky na liečbu určitých infekčných ochorení

(pentamidín) spôsobiť závažné zníženie alebo zvýšenie hladiny cukru v krvi.

- Účinok liekov zabraňujúcich zrážanie krvi (deriváty kumarínu) môže byť zosilnený

alebo oslabený.


Maninil 5 a jedlo nápoje a alkohol

Počas liečby Maninilom5 nepožívajte alkohol, pretože účinok Maninilu 5 na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť pôsobením alkoholu zosilnený alebo oslabený.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Maninil 5 sa nesmie užívať počas tehotenstva. Pretože lieky na liečbu cukrovky podávané ústami neregulujú cukor v krvi tak spoľahlivo ako inzulín, nie sú vhodné na liečbu cukrovky v tehotenstve. V tehotenstve sa na liečbu cukrovky nezávislej na inzulíne (diabetes mellitus typu 2) volí liečba inzulínom.


Ak je to možné, pred plánovaným tehotenstvom sa majú lieky na liečbu cukrovky podávané ústami vysadiť a majú sa nahradiť inzulínom.


V každom prípade sa poraďte so svojím lekárom, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Dôsledná kontrola hladín cukru v krvi je počas tehotenstva obzvlášť dôležitá.

Dojčenie

Keďže nie je známe, či Maninil 5 prechádza do materského mlieka, počas dojčenia nesmiete užívať Maninil 5. Namiesto toho vaša cukrovka musí byť liečená inzulínom alebo musíte prestať dojčenie.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Vaša schopnosť sústrediť sa a reagovať môže byť zhoršená, ak máte príliš nízku alebo príliš vysokú hladinu cukru v krvi alebo ak trpíte poruchami videnia. Majte to, prosím, na pamäti vo všetkých situáciách, kedy by ste mohli vystaviť riziku seba alebo iných ľudí (napr. pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov).

Poraďte sa so svojím lekárom, či je pre vás vhodné viesť vozidlo, ak:

 • máte často nízku hladinu cukru v krvi;

- máte slabšie varovné príznaky nízkej hladiny cukru v krvi alebo tieto príznaky chýbajú.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Maninilu5


Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť na určité cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤMANINIL 5

Vždy užívajte Maninil5 presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


3. 1 Dávkovanie


Dávkovanie, rovnako ako aj zmenu z iného lieku na zníženie hladiny cukru v krvi určuje váš lekár, ktorý sleduje vašu diétu pre pacientov s cukrovkou a úpravu hodnoty cukru v krvi a v moči.


Tablety s obsahom liečiva 1 mg, 1,75 mg a 3,5 mg glibenklamidu sú dostupné pre individuálnu úpravu na vašu požadovanú udržiavaciu dávku.


Zvyčajná dávka je:


Začiatočné nastavenie

Liečba sa má začať najnižšou možnou dávkou:

- ½ (až 1) tablety Maninilu 5 (ekvivalentné 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denne.


Ak takouto dávkou nie je možné dosiahnuť primerané zníženie hladiny cukru v krvi, váš lekár vám bude dávku postupne zvyšovať - v intervaloch niekoľkých dní až približne 1 týždňa - na požadovanú dennú dávku až na

- maximálne 3 tablety Maninilu 5 (ekvivalentné 15 mg glibenklamidu) denne.


Zmena liečby z iných liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi:

Ak sa vám mení liečba z iného lieku na liečbu cukrovky podávaného ústami na Maninil 5, dávkovanie sa má začať:

- ½ (až 1) tablety Maninilu 5 (ekvivalentné 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denne.


Úprava dávkovania:

Ak ste v pokročilom veku, oslabený alebo podvyživený alebo máte poškodenú funkciu obličiek alebo pečene alebo máte sklon k nízkej hladine cukru v krvi z iných príčin, má sa užívať nižšia dávka na začiatku a počas liečby, aby sa znížilo riziko nízkej hladiny cukru v krvi. Úprava dávkovania môže byť potrebná, ak sa zmenila vaša telesná hmotnosť alebo životný štýl.


Kombinácia s inými liekmi na zníženie hladiny cukru v krvi:

Za určitých okolností vám môže byť určená ďalšia liečba glitazónmi (rosiglitazón, pioglitazón).


Maninil 5 sa môže kombinovať aj s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré nepodporujú tvorbu inzulínu (guarová guma alebo akarbóza).


Ak sa vám zníži tvorba inzulínu (začínajúce sekundárne zlyhanie), môže sa skúsiť kombinovaná liečba s inzulínom. Ak však vaše telo úplne prestane produkovať inzulín, je určená liečba inzulínom samotným (monoterapia inzulínom).


Ak máte pocit, že účinok Maninilu 5 je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


3. 2 Spôsob užívania

Tablety prehltnite celé a zapite ich dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody) pred jedlom.


Dennú dávku do 2 tabliet užite ráno pred raňajkami.

Pri dennej dávke vyššej ako 2 tablety Maninilu

5 sa odporúča rozdeliť celkové množstvo do dvoch jednotlivých dávok (ráno a večer), pričom väčšiu dávku treba užiť pred raňajkami.


Pri užívaní dodržiavajte, prosím, pokyny svojho lekára.


Dôležité je dodržiavať užívanie v rovnakom čase!


Poznámka k rozdeleniu tablety:

Tabletu držte medzi ukazovákmi a palcami oboch rúk deliacou ryhou smerom nahor a tlakom palcov smerom nadol pozdĺž deliacej ryhy rozlomte tabletu na dve polovice.

MOrfY5K/buyh5HY/31zvFr3u87jMdy4deu113omJydn60gnJ48Sxd2LFMHb7kWk1Eo+cnZyNjw2wD0UxYo5p6Wnubm64W3axihoJ2QDvuIO9fQDh2S0f74xswdeFP6IXBFp4OHhMXHSxOjlKyIiI3y8vdzd3LIOydxwvDpeHa+OV8drAXi9++AByoTYH0k4g9IDJQmyn7CFkJbwHtLy0aNH8BCmQ2YbnpF5hV0Jh0rPq/jUaGPZ4fjUzq7OzB0oX95v8NDBnTt33bptyzOenvrP64ADDjjgQL4AnvzJRg5HPnn8hG5TzoD0gLRcwnAbbUY2MLVAfmW4Fh8It2lvfDM4Boaq9b/CK1fQP3NevAffHvKWGZW/v/+iRQtmzoiaODnMQZMOOOCAAwUMhQtnkaNGRzLMQV4ZIklNTXV3d6ekgrnwYfpDZ/ccsUXZEZ8DNyOv9FOUyc8ZG5n0wyhLhlmJiMQ7mU7U7Mu/MsKUXKyiBwJmDx4D3YP/YZp8tUunnt16xn75uVdZr9z+whxwwAEHHMh7aDgS8hDchkSCCRK3pLyIm+E9kBQRp7qYnmkzsp+8pexL6ZBhTcJMhNsp++ZcRjaBCXUhL4LpSGhvvEKF4+fFMd6uWvXZKeEfRH44a8GCubn2BTnggAMOOGAzZNHM48ePCzkVIttCmoR0gjcIL0KWIqDiEhIhAaVD4Tgg11JW4zkVAWnInIiIVLXKpMTJC1be2AsvkPIlc5Zq1au1bNkiNHTcB+GTHUZXBxxwwIEChpy4VkS8lJk7KEPwFk6qyeA2JSq4Xx1rKmxA+6FKjjeBEvCMS6N7oC5kmJ5IVQTsqEzn8Fj4BACFLz0L2dOoSSMvrzLDQ0bGxn6m96474IADDjiQH6CJ2ZFRoJBOFIpQ3YBpSZmSJzyhHlVdjNaKC1/J4F1cXagc5E9KByPcSd/yYUfPVq3aqdOrY8eMnzd/js6hOuCAAw44YP/I4chCToVkFCikE2tB1q1J7CiDkIAVJxXuFx4Lo14xWbZ+ubWzc+Hx48IiIqeRDBsHHHDAAQfyOwQORVOZSXYIn02RB2AGk3un5pVl02ZBnqVKRkbMjJgRnksndcABBxxwIC+RE7ODslPmTe1CRoSynAqrg/KieeO3HDQEt07dOlevXA0NHRc1K/JpU5PpDx/++kvczZu3vLzK+Pj6eJby9PP1sfWgHHh6cfVaUtLf127eunXvzt1yfuWaNWtq6xE5kM9QuFBGHGtOzA7xRzJ5+kZ7gSZH4X6GIM3QqUaPFaYwWuWM+nugsTwvv/JysWIe0ctXhoaOtOSk+QupaWnBAwfv3buPVOt3KuTk4lK4SJEiL77QvPNrXVq8+MLT9sTggE2Af4e7du7+9psNcXv3osyH5rT0dJT5g2z98kufrvrY1gN0ID/h0ZOMujqsrRVGqOrpRSgTqZ7jhZ1BX205IYweIiRsU1mfgX5tSiObmjYL+mnLT7PnzAsNfcfVxcXUM+Y7xMXtfX/S5PPnL9A9mCnx3IT/fb/lB/zPzdW1du3adWrXDqwf2Kp1S0eSjANWRNL1m3G/xR04cPD4sWNHjh7Dvz1+6UH8dseOnS1atv5o3twGDerbaqgO5EdoOFJmF1WwizCyhnISYSxMMzRTgqcxnZSpqCrHJ2bACzGV9fVcoBAwhrZTl047tu1YHr1y9KjhZpw0H2H9+tiwie+r22CyPPTnn/gfWrsWv232/POjRo14rtZzDrJ0wGwkp6Tsjdu3enXMH/v3Mx/Jlh7Ej3G9e/dduHBBx47tcn+ADhQQaDhSxlUmpTlS4UUZC5+Er48KT6rHZylMkWT247M8Qo/092kV8ORNmLtlq5axX3y5cPGyAkyT48eFbdy0ydSj4n7/Hf/z9fWtUa168KCBrVu3zIWhOVAwkf7w4Y7tu/Bf1slTCdevXzf1cPy4Nnp06MmTIePGhebG8BwoeNClI9VgWIpqR76cDZKXqaMJFeoaqjLQsjvC+nl6Cr0KVyZRvAovH+4s5FQIE8DatWtjY7/p06eHSbfU/pGaljZ+7IRN339vdg/XMrHnl58xWQ4ZMrhFyxdrVKtqxRE6UMBw/ETCju07P1u/3gxqhMA0uXDRoutJSY40LQf0QJeORFq1JFs6A2WzLOmYKWJHPxXSJKwtR9tDOyc0yfJrbJEDYe26LAkLLi1nbNo9TP10WF6A7IGvSLfNlgyjd5/eP235KSZmXXDwAD1H5QvcuXOvR/eeCadPW6U3zJQRETNmz3Kt7O+/eOnigBrVrNKtAwUGmB3fG/veqTOnHz58JLOjmorYr776++rVVTGfOGjSATU0NQQUuk24sAZT6c2gXd+DIU7IasJqrjKFhzJJkaknLmwGu4WCkgkUYj7ivae0ASFFfjD8IwJf4jXr/hYu3KlLp8ULl+zatadgGBWvXksKGRpiLYKkwE/3uM82bdo2e/75nj17dHy1vWPyesqRnJKyfevO2NjYDE92LuCXuLj+/QZ+/Em0wy/ugALiWnQ8GJLja7fyNEnJktIb6UpR4wYup8UXliP0w1tTkSjwhydsOGb6llGKbtmLdjHMCi+KtqcfIW2hV+a68O0KeXvYlEkf+Pj61KoZYPJXZE/ABPl6334whNXqIN7K6REzPoyc0frlVg6mfAqRmpa2aePmyMjIlDt3cvVEf+zf361r942bNjho0gEZ2LWxZO0UnjxKGIyChLqKJw/zMjGoDGVoUhh9SsZA65jTRbjgIcxiWwwrw4vijcBQcaLsYCW6kwpKQ+aSJuMmjJsdNWf2vChvr/y62OShQ4ffHTsuVwmSIjk5OeTt4VWqVO7Vs+fgIYMcTPmUALPj4gVLfvjpx7z5maHMYNfX+/Sf99Hc/P786kAuQWNrRRLqIqZOpOUMaJAUhskQ1qH+QiYrw+yIU4N2XUlCRYoEEsxPhCYfpj8kq0MzmlIxEkqccPCUdOHalsRUS8HTpHfZsoMGB0+dMm3Bwnn5ccY/fiJhWMhwC8MlTAWev6Jmzf78s/XvT57k0JQFG3fu3du5fdf0iBn48SiPT338xIlBgwavXRvj8IU7wENja0WZepFfFZLXTDIZJ4zHoXZIYQNTQYUgY+AVNiYNyHIfdH1KUwdA+c8te01pQpPklffRQmcnvIcBAQFdu3UZNnT4mrWrzLt2W2HfHwf69xtASpbkPS5dvTp8+EjPUp7Lli52VBQrkNi6bceECRNT/kmxVkiOqbh27VrXLt02fbfRQZMOMGB1pMyjBteVhPzEU47Q7AldmJYQJNLyED0XE7NKwShXnv51npG8EiWKtzHp0ld6daRzODzG7kposunzQUuXRo8YEWLm9ec54uL2jnl33MOHj2w4Bjx1Ynnx+usDWr/80ltvDQ1q0siGg3HAitjz86+rVn6655efbT0Q9ODff4cNC1m2bKnD6OoAhLimuTAFUBgUirS0ajQeB/cM5ZdO8ONhmFjGu4xlFa5JyVfkMToG5JpFxpgsnd1z8kAY4ueDmOhH+MI7dem0elXMl19v6N2zu/47YCvE/3V08OChePqw9UAyQCqK4X8dO3T4MGqGI84iXyM5JWX0yDH2wI4U589faNeuw9atPzpo0gGKnJrmCHjRhPE1fJ4++dQktjPP5mm0jUFb8Y75iHed8l5JGeAKlMQPagBrNRMIy9IyIULwOaPv670XL1rqXbZsyxbNjV67DXHu/IXRo0PthCAhtvz445+HDw98Y8DQoYNdXQt+RdyCh6iouV/Exua961EPQt8J/fKbWMcTmAMErD9SSDNMLgcMXYHSUCfnKfhJUc7G+JVkxgcZVZPI2Doh/LF0W2bRVcQNEbJkzuJepMiYsaEzI6N8fHzs1v+BCbJv3/7Xrl2z9UDEwAOLmjV708ZNEZERDtNrPsKuXXsmhE28eeOmrVyPRpFw+nS7th2/+irWv1IFW4/FgbxGalra1at//3v/wZGjxx6lpSE+90NYOpyIJ8bKSgiSWB1dTHyWl+lIXnKZxJSKQyAvwj1MAKoaMmqnJlz9B+LtUe+MjIz4MGrOTDtcZxETZOeOne8+eGDrgRgBns769xvQqmXLufPmlCxZ3NbDcUCF5JSUt4aExMfH2yr4Sz/wE1ivXn22btviUJNPA/46evzs6TNbf9r619GjVSpXbtiwoa+vT+kypZ1Iph/TmucAgyiVnrBCBn2659gSjaZhEDBpEvx+2APtRz9Zyprxek7mf5WdzsCVloVlDWj/POkKE048S3kOHvrmnFlz7W1BZjyXjRg+yv4JkgBPuFu3bz/d5cw7o0Z1797V1sNxQIz162PnL1iYx7lDlgDT5JvBQz6N+cRBkwUGWCMmJl5KTEy8euXqvXv38Z779++npab6+Pr4+fmFvD3Mp5wvbZz0d5YJLSdmp5BTIZp3yEzxcGanCfW8FtS51CLUUkw0DVOOAOpaM2QlA5hVaRAV7uFPxwNW26HZn/guwlIJjEWXgleT1apXa9W6VejosdHRS8y7KKsDE+TzQS/891+qrQdiGs6fvxA65t1NG79buGS+Y1KzK5DihfFHjth6ICbj0J9/9uzWc8vWH+zqEdYBnUjNtJTeTv4n4UTCgQMHd+3c+dhgqFOvXlBQUMPGjcqUKW20B8wYCMbsPHn8xJBdxYZpauDKkyIRwdA8SD2OSbaeXGH2IyE1mhENS48VVuRhgnUZ4ucpmReIcA9zi5iWSESTTRo3/ud2clTU3LCwcfovLfcwPGQkJki79RWpseeXn1u1fHliWFjBW2gln2Lp0ujo6BW5XVIu93D63LlRI0av/CTa1gNxQBfi/zp65tTpuN/3uhQu7O7u7lfeD796eXm1bNWia7cuxUtI3THCUBjMqYjPj1TQGxVJtNAM2WBYR1FDlelNUZ2HiQiFTKl4ZfphWJYsLQlTPmBLyG18Azhyfie9p0b9mgYuawVvYym5fGm0zZfQwo9d/fsN5FeszV9ITk4e/957e/bsmTJ1sh06ep8enDt/IfyD6XaV2mEetm7fHho6zt4cIg6Q4JqUf1KSkq6fPJlw5cqVpKSkgICAOnVqD31riGcpjTHJ6EKHjC2THKXRkSgzrpWG5/ADgnmBtMQMkwKBQIAP0hYT4FfJoONgauXQFA5ekvL6krk8WEyVD46FZcf5zEUkokbofRRyLRyYUIkKv10mIQRvvD0iBNNkwHM1AuvVUf8ycg+RETMPHDhoq7NbF1t+/DEuLi4iYnrXrp1sPZanERs2bPpg8pT84tI2ig3fflu+fHnHssw2x5179w7uP/T7b3E7d/9fxfIV6wXWq1G9ajk/P//K/u7ubu5FisgOFLIGAgqKj6rBdJKWmupUyEmwxjLcQ5mGMB9lR1kRAOLLFDIirAlOwPsjZXXseI3IaEdmMWf8ETMA+jDA3CCmZyErp4F6s0JjMjQ+E6izSgxc/XTcsm+/vh/N+ei9sPE2yV9eujQ6Zu3avD9v7iHlzp1R74zet++P98LGOTyUeYbrN2/OmBZpyeLb9onFi5eUKVO6IK0Ca/9ITkk5ferM5YuXLl66jKdflGm59Pev1Lzli68PeB0yoqzMuNruSOd/JgiGMqWbu/uDf/9lY3OYgB0o1Min6hI5+Fgq6aDnkmEmynx0A65IxXdr0C7QgSQpm5B7mGW2FME+zPXCMUDpmfN8AdZhJoCxvpTCebnJAyp977Jl358yEc8vK1dF57FVZ8/Pv86ePTcvz5hnWP/5599gbPjahgL96UFc3N4+ffvZehS5gsdPHs+YEVmtWlVHxeDcA4myiY8/smPrdqwUXQu7BAUFtWvf9vnmzdQH8s44ZtFDYrYUWh8pjzBeMMzHZIP1nymckUhfRXLaRhgiC8HbXYXdCkNbIQXiPUYHpt4PqVGY/UI36Iko+dGUFfpYACveGRWU0LZcskTJ4EEDx4+dMG1GeJ5JHzyvjRr5Tj4N0tGDtPT0Af3f6N2797jxYxwupVwCnt2mTJq6+YcfbD2QXAT+IY0OfXfNmtWOSnVWxLnzF+IP/7Vv7z687e3jU6SIu4+Pz0svv9Tr9d4eHh56emAIgrJPjhyUGyCF7EiQsVTUw4eIidmhlMY786BdUUGQjMxSN+YvQNiM2c83492fZoASMFG0imbMsOErXE1aYZuFoKZmslGrdq179+4tWxI9eXKY2deiH8kpKe9Pmpx/ww51Al/gio8/PpVwKnz6B89WqWzr4RQ04Glu7LvjD/35p60Hkuu4fv26o1KdJaCBNomJF48ePZaQkODn6/v8C82C3wwWRtnwPfD2UkZEMhM4NVgisMQvJSnF5IwfiVxcMmrjSPMgkUR7ybyDQpIwmi6ph0rzEoph8E8MTK4L49GEN1PxTdA7kJZdKbd+g/q3b98OD58RHj45t64zE/j32rtHn8QLF3P1LPaDPb/8/NprPT+aN7d165a2HkvBwaZNm6dM+aDAP2ZRJJw+PXrkmHWfrbb1QPITLl6+snP7zp9+2oq3AwMDmzRu6O9fCeuBIkWLQEOjgvmY/QxDMZZVPkMPaedh3uCnGLwmrlUhdygLpqamOrs7Q3pgqEK/rZW5BivCklIDMhgVxIyTlakWpA55hcZevNHx1Y5r167dsGFTrhaOWbJ4Of6Dz73+7RDJyclvDX3r7eHDR45622F3tRD4GWvunPlYoNt6IHkN/LC1YMGS0NCRth6I/eL4iYTEC4lnz5//78G/D+7fd3N3r1271rTp4VgsqhMwEGJVIHyFHi7GgGeQZCtAGLRxLUbZUZAfadQqCGN2GLMqpAHqhOO7yg324pGXqpT5XmVGaaFxnO+HbvTq1Wvc2PGly5TOpbVB9vz868JFi3KjZztH+qNH+MK3bd26ect3Dpo0G8kpKZ3ad7p09aqtB2IbLFmypGfvHo4EXAj8zPTzL7/t3LZj67ZtzZo169Tp1R49XuOb8XTISEbed0hfGaWBtC42hfmTHwBSklGGzVaYH4mMzeDwU5kY4o2uwvHlHvKGho2eVGapRvpCn1xcXebOm7Ng/sIKFcpb3YV29VrSuHHvWbfP/AUsoF988aXly5Y0aFDf1mPJf9iyZeu06RF2uyZMHiAtPb1L527ffb/xaaZJTIrHj53Yvfvni4mJfuXLFy/u4efn16N3z5GjRyrMh8LCL4bsbD2DJHzSAMJQ9UhAPVDHndBtQX6k8PRMHokwXJNJfrDKZQihZkGjJ81jS6ywsVGaJPXiBwzoN+G9iQsXL7Dun+KcWXPzUXXpXAKe4rt26x4188N+/frYeiz5CatWxUyfPsPWo7A98F/Q6lUxeRNbZz9ITkm5cO7CmTPnzpw6dfzkydq1a7dq1aKvjr8gxqAKl1NMyy5HCqkx45jCGolJqSdXL5CisJPTY4NBU0PAqK0VutngBRDQgCJY7C2XOFJnZI0Zh+cZFHZz6Jr2Kec7ceKEiGkzrFj0HIuAjRs3Wau3/I7335/8fzt3LY1e4rC7GgXWDUMHhxSA8nLWwupPP321U8enIfX2+ImEn37cujfu92o1qtepU7tq9Wp16tZ+s5QguFfmbqRsl2VodM8wYzLCUcaFtPppXkZ3Pnr8GOuUx08ea2ytiombcbMxsUM0oIhxn+b2ZSjGSWATu6tOqCNdCfD4y5T1atmyZXj4jLCJ460yj69c+UkBzoY0FfhWbN+1K3jg4MgPIxxpIQrgWXLsu+OOnzhh64HYEdIfPZoREfnZ+jUF7wGL1Lg5fuz4zZu3UlJSypQpU79+YLfXuijqvVEuFObvI2BopPKRpoaTBjC0BU6DjOLU41C0EMQfSSBY4kN2DPQv8nmBBm1+vdGsD5MuT39jpqXdEiQC3mb+6qBdAt/Plq1apD1MW//ZF4MHB1t40qTrNw8fjrewk4KHuN9/79rltU3ffeugSSESTp3p1b1ngam/akWcPH786tW/C9LPZsuWrevWfXYt6VqnVzsJSVE2G1MjIpRJcFFhGqTC1yXlu2L2MJkUsmbWgtgfSdb9YMptM6NE2hLkPC/qXx7LVAces0fxPenvVidyW4wKpSSsv4NfW7ZssXpVTEzMOgsrRp47e9aSwwswUu7cwTQZFjYhV92T+BnFx9vLun3iR/5cTWlftSpm5syotPT03DtF/gV+bkj5J8XWo7AI+De5b+++uN/iSnp6enh4VKhQPmzihFLPlJKV8JTNxs5ggd6M8qqgRDZMedAZfUp7Zgqx5YGFkrlqNq4VSWy+wkUtmKJrUDLn9pXkpUDMm1hcYZ10+HbosCErV3wS/9dRS/wfSUnXHYZWGTBNhk18PyUlZfCQQda1nhHL1aqVq7bv2HnxojUfU/AE16hRk66dOwcPGli1etWSxaUr5JmB1LS08KkR6z//3Ip9Fjzcu3/f1kMwGfibPXfuQsLJBMyOeE5o2apFyPBhVDIy8TUQirxGyIIMv0KCMElyKCqDKsBMp0w+iSy3hK+Nysbs0BHwZbjpuh9u2VVbyaeKyFXeZ+mAArz4NmQnoVI1ib+FPn17h44eM2d2VJ26tc070YULidYbdcFE1KzZeO5YvGSBVXrD7Dh/7oJtO3Zcz346uXotyYpRyrdv38avm77//vvNP/iVL9ehfQcrlqUNHjg47vffrdJVAUbStfwUIr5ly9avvvza1dUlqGlQQECNIcOG8GVRIZnJ0vypQ40vssbzKxO8Y5Qa6OnMCP8UVs+Bb6HAg25BJn8dZSTguWpidpDc0Erna9wdDTEyCvVqGw4wMIiSfuA9xK/FSxSPXrF86eKloWNDzZtnb926Zd7w8POUf+VKvj6+npmoVq0q/Qj/JBIvJD589OjuvbtYhOFZO/l2cr4uToYpJzExccnyJZUqlDe7k7i4vVt+/Gn9Z58zwj3lnxQrcmTKP/+QDXyWy5evrPj445iYmL59+nTt1sWS1M9z5y+EvPV2fi/D5FmypI+3dzEPj2dKP1OieAmXwoUzFxrMmL4yJIKzM34Ywr/Yf1JSbt66ef78BfPO8uCBvevI4ycS4g/HX7uWdDExMbB+4Lvj3y1TprSwJSOnGCLhkxoZQlKHfFIBxoXBiNsjMCvqVFzQ3itc2TCLzoHqg3xJBkav4mGmf0Hjj1TYSEmnKDvEiC+yp75U28KKVE27yiX6N1qLwMXVBU9/gwcN2fTdBjPkAp76dbbEpNioUcOqVasGBTWp36C+qWyRmpZ26vTZk8dPHj927M9Dfx45fszUodoW8UeOtG718v6D+8xw9R06dDh86rQjR48JzdpJ15KsuHBESgr7LJKWnh6zdi3+1+z556dFhNcATzM6gafUdu06WGmAeYoG//tfg/r1a9au9WzVZ81wSeAng317/zh69NjZs2cPHDio0yuRaK+2Gfw3GL185eqYmJdbtXq9/+stX2qp5yhYrY1J2IdSTK0d+VUx6IEGkB8IFxuW8Q61WeoZPKzvBq2ejO2TDIBQI81apIIkm+9dDY8fa2ytxB8pIwBarBVzJHM9uZoKCWE2LZFhmz1CPssHWY/+hYG4zE74Fm+Xr1ghdMzoqJlzzCh6PnTokE6dXiV1CMv5+dH9+Fv1LFWKbJR6plTRIkUstNfhw+vVqYX/IdSD7ElOSbl08fLtW7eTkpIuXEiMj48/deqUPctNTDavtGm/cMFH+pcM3LBh09dff7M3c6Ef2QyLL99qQ1T2Fvf776+83O7F5s379O3dsWM7nR1u2bJ1ygdTrTS63AIWiHVr1w4ICKhS9VkfDF8f33I+HkWLubq6WNLts1UqwwhVzDH37ty9e/9+amrGuoY3b958mJbm5FwYz7Eo07VPmtWsVdOSk1ode37+dcvmLVg9e3p6BjxX49tvv3YvUkQWPM974/jqbvAQIsvgnM9kN/KVxyEMYGkO6kWiFWnM9j7SARB1SFUjw4WMuVVmMSUg635obK0wrpXJ3KDnpnkq8NM8S4U07ywZX4mrRZQm+76tAoVpgnkLF9sKDAxMOHkqKmpuWNg4k05nwyUvsCDjNdm+Pw6Q9VSvJ11/8O+/NhmYAtevX+/Tt9+yJYs6dX5V0QxPpocO/vn+pMl67HV/X7FmjdN/lEGV+C98zy8/43+BdetOmjIpMLCu+tFn/frYsInvW3F4VkSxokX9fH3btG3bsUM7s/3xJgHfK/eyXl5laRyy/S4biR9Ar/2dtGf3ns2bf3jhhRf4pabUNAYlo9ouCPUl7BnpnieZkBmkjXcxaANi9NeEIUTI0DYTZ0o7NIAgI5nGwzqSXT+SuQBmEMxqiFD5CjW1/UAh4c0edm5fr7B/5imva7cumzZ+h5/69UsEO0RQk0b435Spk8hSq59+8qkdWmXHvDvuxs1bgwcHCz9dtSoGa8eTJxN0mubu3rtnvaGhOym6Eg/ijxzp329A1apVBw0e1Ltnd2GbGTOiYmJirDg2a6HB//43dOgQLIkKUhqitfDX0ePLly7HE3SzF5oFBTXp+GpHF05MM/ZMYcwn3alnZrNk9uMtt5TAGIZjTiQseg4L1/EOSPopNYJCm6LOgCCNrdVZvsIw9G0yneqpGJAbsISoLJSGuf1AIORv+JRHxDGmyalTwvFXXgAWRCRmru7dux46dDj2iy+379yZnJxs60FlIS09PXza9GvXkmBxTkzqO7bv/CI21tRYjxR9rKYT+i23+CqOnzgxbuz4T1as7Ne/X/MXX6CUg3Xw9OmR69Z9ZsWBWQ5vb+9WLVpgSWRF922BAf4ziY//K+FkQklPzwED+vmDpwdhMgOjqIQf2UrnCEP6efDeUEYjQgMn7PNh+kP3TEBTKLl2WOJAdl42ZodsyyJHeBHJX2GewUIvoxpmV/axFmQyF95q/MA4PXLa/HkLmr3QtMBUw2rQoD7+F5GWFhkxM2btWlsPJwcrPv74j337wqdN3b3756++/vq6uZmmd+9aU0f+YzrjJpw+PeWDqU6FnKpXq9q1W1csPsKnTsNC04qjshB4bKNGjXSs8SlETMy6ZcujO7Rv37dfn3YdcmxIfHoGtPy5gZV9Ebc+fO6tP6EHjJDlOR6qRugNZS4QFvGBBmF+PUcmLlc9PNbWSsahiM0VciFzi3O1jB7tWU2QFo5B/7GKBwsLIRP08DEFv+3bD/+xDPho0UeWJCrYG/DkGDEjPPjNgV98/uVnn31mJ65KTCRdu3XHM7gldRge/GvNim7J2bkfpgJfAibLqFmzLbwc66JY0aJDhgzBP+inec0pHljob/nhp3179xUvWbxunbpffPEZXyKOt53StA2YmwEDSgz6aqLJYN6Mx2fxMxE0jMES7ofjh3kpTB0b3noMi+TB+/AIZYRfwWBXAbuR/x4/foxA9qXs8gzasF26M8+qpPJnURely0tHad4oWmpxpb+AShUrRkZFLliwaOaHEQXsufvZKpUnTw4bNDj4neHvxP8Vn/7oka1HlAELGeW+Vcuy3L1718Ie7IQgXQsXfuGF5kuWLChewpqlgvI7Ei9e3vLDlh07dnbs0D50bKiiJZVZirXchaRoNk1CFjBppoUajnnNiqwBNe2gcxGqQMVl8qXfSOgsfiV5lgYu+IjGDYGry4hrRZQjnZyc1Dcrxw1WWFBqzoYGT3WDXLXH5irItT9Mf+js7sw/4DC/9SJFi7Ro3jx09FgrLqFlP8CS4osv1x84cHDMu+MKwLq+Zis/IW7euGnF3myFgOrVo2bNrFO3tquLRckbBQmbNm2OiVnTsmXLRo0aMJE4sjKq0OqIOUA4kzOztyW2VqbCidH21EjJlD5HnO2XkYwwZRNuMDZk9RjcQI11ijSw9ggzzbq5umZdJm1N8iOFHkd6C+hQZNXwFHfHjO/Acm7DP6z8SJCEGlG2PVmo7OFPEzcIahp04+bNVatiBg8Ozsuh5g1cXV2aNWu6cdOGBfMWbNy0KV/X1zZYb/CpaWl2ogLNRrGiRbt27fpe2LhcLcuej3Du/IVff/ntwB8HatauOe+jOcK1qKCRDHrv4KoSBnmEKi+5zB6tScdSRiS0Ay2iTN4Esy3zGvKuVsV4DNqYWNoDrzXJWzrJFOZ74Wdk+jXQWnRQlvKyUjg+xaf5C3mQ+IEJUs/TGXygwS3btntlycIlsbHf9OnTI/eGZ0NgQTlnblT3nt2DBw6yEw+lGbiRWWHVKkhMvGStrmwCb2/vNWtWO8JWCa5eSwqfEp6e/nDM2NA2bdvAj4RhLGQqFib5WXeCEhZuZQqbCONr+EgcgzZ2RuiMhEfxVlMI+JEwJoaZq5khMdRLrKQUWEc+uH9fU2eH1BAQsjHsmjdd2ir3g8Bsv7HZPyM9ctkq/cNOaJlc3uJKd+LtEaNGrFq56tChZy2p1WnnCGrSaNfunR/NnvfVhg22HosDZgJPPW8M6D9mXKhDPmLs2pWR++/j4xM8aKC/KAcUah2U/XBMpmKdlkajM5K6dABfAZzhG6hfZRE39ES8u1HmdLRwFmUOZ+QpX9mVOW8xD4/k5GRNzI4wP5KyK60YxIzG8uvRCZkVnqS/kKcGnQ7IXBqqdZ/jYCeyi6LPZeT+42b9B/Z/a+iwTz/9pAAnXGNBOW/+nP81bBARMSM/Ckprrfh41aole/IMxYoWjYyc0b17V1sPxMYg5ZmWLVlWp1698RPEBbMYUypfd1uPGQ/pmJGEDZzBmh4yQyj/Koy4oapOlojCSMbcSEdhzKrMMAiocY61tTo5OT15/MSoiGQif+iJeeK0BEJpj+RfM+QPum2qklOUSLUHqMcG/2A8PDyWLVu64KOF8z6aY2H5SjtHv359AusHvjf2PTsszaPGpYuXrcKRN2+auYqLDdGkceNZs2cW4Ac4nVi/PnbP7j0vtGg+JfwDRSiv0AKJOHsS2ciNWUu2yBRjJmVUI+QeuhOSCFNwjmqbPJh4GSKHgbKUnjOUIb1keDAcNB0opHqkNT3TIgVMlVsLAX8EejqEBkka/WVqRCvT0q4IEmm/EQMXgsWM1rOUZ/ee3Qe/+dbCJfMLti2rVs2AdV+snTAubPeePfk6kOdpgIuLS7++fSdNmVjAMpRMAtaOcb/t3bFjp4+PT9j7E/iQHD59kHry8jLsAypXITEj0UQNJS/lCD4eB2lr5eDGxJGUB247aOlVhPxkjpaLa2WukOzh+Q8aoEkb5gkiDyB71qAECcNeLO/cHjSlTDhCwHFWrlJ5xKjhH0d/YmrR83wH/BCw8pPoVatiwqdNt/VYHFBhzuxZT7l99dSZs1OnhLdp8/LQtwYLA1YJiCDhPUem6hALoyIgpamrtQnBuCoRp4bdRJVUc89tB4OGoHbkja7ZTMfFtZKYHSRaspm5MHgBvC83D5Cr7kbecGFzgqSAQxLWCyQZssSF7FvOF//m5s5dMG6cKvW4YGDw4GB/f/8JYROvX88Hi8LHH443Y3VDHseP5Q8js6+v7/yP5upfYqzgIeHUma9jvyrk7Dx+/Fifcr5I5FGC7joymzNhq8JgEcXsZNTrJBsDVK4m5SAS0MAimWMOkiJ9DqB5bsJIXTPAeOtoV7BUjlBWspdD/iMxO4h7VGFMz0hbascte0Vp6/pXLXn8UYTtmNqt/VAjAU2aJBAOj/51ke0+fXvHrF6za9eeAlD03CjwNW758fv+fQcknD5t67EYgcFgnZ8W/qlbpZ9cRYP//e+rr74o2K5xBZJTUjZu2PTLz7++O/7dMmVK0/0yQyXJryMmMTrxKpIfkD6mVHwEJ3YidQzZkYAwxJRymx57L+8Pgg2IZZU8AdAOZd49HkJSZwzUzNXBxopoIyE3a+rsUFLlUyThkfAamMglxb3TD7NtpPgrxCzC1A3QH+xK29sbOyL5Kph8pTrmJ4JpMjIi0t3d7Wl4ivf28opZF9Olczc7V5NkXbqnAbVq1vw05pOnliCXLo0+cezEaz1ea9mqBTSuCmd5Mn1B2kA6JkMa6QoBk9CYSV/m72SSGoQCi7CaolgphIIRaCeQk5iUSqjEeIMZ0gaT8tKT5054M2kMLdKm0/BqMic/EutIGtfKL7PJJFcatMtJ8gZYC2F2UR4hEcr2K/qxZBgQ1qJboiBpigv8iH9eo78M8t3jJ4ZJUyZFzZzlX6Vywa4Tfeb02V9+/S32i1g7J0iUGb1ilX6c9c1WNsTxEyd69+gTPCg4qGmTpyqWddeuPZs2bgp4LuDd8WMIOzJmTMTN8kRdmTqXyrQaAkZFxsyoEFIMN8Ni6ERp6LeCKhoIT2rQpn/IhkdpjzA6LFMnDGPkjyWiDpagYxIlpTqykFMh4fXzHkcoN+GXbVsdKTyQPp3x+y35js0ej3kgylhmQOYTcpifCz4w5O1hr/ftt3HThgIZ5ornozlz5p49eza/hLZaS0ca7KPIuxoJp0+HTXzfzdW1Xp26770/oUmjBrYeUe7i6rWksPETGzRsEPruaKgdmamSq+qSEwUKhZrRmUphkKS6kNIzlIZQ4SgmcMor1DlKh8o0M0mHQCJkCqM7S4qzy/yUvDxwA6UMGBrme2ACiKjqIJ9i7cjWa+WtwLx12MBlt1g398Mo9H8fuJmwZCsdOUwXyRuYLS6FR9H6O1A7Mo3xtldZr1mzomZHzY2KmmHWqO0O6Q8fHth/cMeOXTu2bbt0NZ+l0t+/b53lsf59kG/qJ+DHl/2HDvbo3rNKlcptXm7TqlWLgmf8x+y4elUMnhtD3n5LuOgxfHjlZ3xo+qOwimCAZ+QDOJGyDgzlMzx+qCaF9k9TIRSvQpJDIrEovGoYK6PQo8zIKalBgkTQ1iocMdzJ1URnjXt5uUoncyJ1nI6CBQmD5oYDUl3YyYonglet8BPgr69CxQoBATXGjhk/b/4cKw4g70GCIBYtXpKcnGzrsZiJo0eOWqWfYyePW6WfvMT58xdWfPwx/uft7T1u7NhX2r1cAGwbZH3HL76InThxAglbhYDOMKgrFDO+1SclKCtl4SrqM1KXJDXkWi6K3LjEEqi44BpTtI0e+x+j6NxAsqKMp2A5OdqA2Hs0uR9CEc3ocSEbmycijf4OhLVvhI5uWY0GwoLqYSiMFVa0+uYSmCcV4VMC/U5JoeSYmHXBwQPyZnjWBR75Dz9sOXXqVMqdO7YeiwOW4vr16+Pfey8ysmSNGjV69+rZs1d3W4/ITGzZsnXz5h9atW41a/ZMYU0AZtZCWn+hsL3OCYQJwFE48MiJYII/b2tVn4tmZdCVrRiyMGPCpPoKZrwg7aLHaaAsjs5wIf4szAYEvOGwgXhtLINoGSaqefklvug5+MQdk4auswH/OIayhZQwngVZVmTcKH/b2+KUwpEwz6otW7VcMH/hth3l2rZpnbejMx/HTyTs3PV/y5cu+++/1Py+FJQDDPDjzh/79+N/0yNmhIQMa9e+bT4K7cG/zHVrP3MpXHj8e2NlNQGg/ZCpuKb2rhmFMAAHaQ2ncOpm2sNAEzcdeR1Q+1LpiYBAUh8L+YJndGHqJ3ThESq1irzmcwGEzdg1llGmjpTJZ8ayatTCa/m41S3p10nZUZgXARMKFTxq3ngMEk+nSeNXnFfPDYFiWlGoFr7FzULHjMY06e9fqUa1qqYOPo+B56Cw98LOnD2bHwuXO2ASMFlGzZq9ePGSJo2bvBc23s4XzEpNSxs/dgLeGDFqhKzaKu+GpDMGnTOFpjumE36CZQiGn4oZ+cXshJkPWZeTPYFQ6SYTSwwBC9WnegriRZdwomMswGawDKPdhYNRAOtIja2V1BCQDYKhfWbtEqvQpM5nEAJITgqygcTpbEp1OlmuhcyYqf/CSc96+ExNe7CxITPkFT43CJ91qEkB371Bgwd9GDFz4qSwgBrVdI48j7Fr156Y1Wt++fVXh3B8qoAfhv5vz+5f435r3apV8KCBdhjXg9kxZvXac2fPvdy2TcOGmhhdoUHVwCWRU8ObkP8YQBaB7RnJyFtNCckJkyuYzmnaCdIu7sSPChpFUTZfwD4ZQzE/cfECWngHnLXrZzFkr+t74iyOzBiMHs7qSMW6HwiIeiRaVYR+YbkE9VOA7GrhfsJMOk2jlE2FyYhGh6fumdG7smOZlupTkKujzw3U+SzMmyRvvcuWfX/KxPnzFixaNN/e8ruvXksaPSr0j/37bT0QB2wG/Py+dft2/O+llq1mzYny8fay9YiycPxEwocRkR1e7Rg6VlDfEU7KvIiEZUtpez0xOzIbHpMawZhV4cxMBR9zLrjQo7DyOD8qyFUMc6cZq4EO9/BWVvgEAEUq8xxg9DsyCqOd4BkVZaoUacwOr+vpfcnKNCiMoGZH2p+F5deghhlnIWE7ekyjGXcny1Nr/bgbPUXyFB57vhnZZq6LfiP8twk3PDw8unbrMnRIyIqVy+xnHQYsH98dOy7/Bqw6YF1gTdm5c9fly5bYfM3wc+cvfDRnfuVnq7z3fhgsKUfBi0jCQNDjw8xdijLXwhmAcShCdYi4OtvQ+ioM5tREkGoXvWL0IhyVs5NgwPzSwsyakfzN4VMhGHqmad8k50RPVJF5uHnj5tUrV+/du3/27NkrV648uP/Ar7wfnh7xJZBaj8bzI+EjBp2O4ffEGMetTi06XaxqyFiH5heSBrmUCoLkxeSYsamtLnqaQch+6wR16tZJupa06pPVI0aE6OktD9C6dctPV62c99H8Pw/96fBBPuUoXrx4g/r/C3t/gm19k8kpKd9v2hz3W1zI28NgXgcz7/PRpGSWh8kSDCOalC/nLCoOJzM18eKVh4HzL8JgCMYWRT4SRgkxjKCIVhFuM4qZPxwSOVNgwSjwAwqe4e/cvfvk8WP8ev/uvfv/PkhJufMwLf3qtb/T/029e+9exQoVSpV+pmrVZ1/t1NGrrJdH0WJu7hk6KSnpxsZNm1L+STGeH4lEWSwGkLbCP9pYDqGpwcIOhTKOD4s16XTM30mepUXyYxCeUR1yjD9t177dJytXrVoVM3hwcC4Nz1RgxfD5+rWnzpydMS1yzy8/23o4DtgGHTt0mDgprFKF8rYdxq5de5Yvj3777ZDJUycLs/uh7uG5AfKifkZUZHQIXV3CTvScizGuQlpCQKFCfyoT9QPpH36KQMo/T5ZwXpKxOzM2Kj0Vl4On8YuXLl27eu36zRsnj584lrkqTu3atatWrYqlv69fuVq1a7lnAu8vku2CJYyIkZaaTrdR5jdLNnJidoitVXhnheZgJm7KugpSMa0bRCur6emQt7VSEWk0OkY9TuvSuamgI+fvCf2I8WFAi27/Af0WzF+45+dfW7ZonveDl6FGtarrPlsdF7c39osvf9q6Nb8UmdOJatWtEyrlX9H//PkLVunKTuDm6vrqq68OGNDP5sZVktfh4eExIzKCj1ylExHM24PcoM5YV4BXHWrFpl9XySIEDcoVqQxcKJBBXmdN6HPlyVK9kCJ8+KBTND7jw8cPsRZMSkrCcjAlJeXatSTSnkQsEolZoVIFT0/PQL96XTp3wvs9PUtg5kOZREgoEL8WKeL+33+p+JWJB4QEibKVYU4tOrLuh0EUKcuEGNFJlq/aYK3VP2RERcNN+cU9zOifGj+ZFBHzx63jjLnUv/qewJ8p/+xGskHCJkz0x6hUITeGZzaaNWuK/128fGXC+LC9e/cVmBhX77LWCUIpa6V+7AGYHZs932z+onk2L7uTmpYWvXzlgT/+mBL+gZAdaXAKNAMK2cXUUwsNqtDSyLCmSYZHxXicJfVEYc0BYZQptIWqr1coDYUtScgMbvPfv/+dOn368KHD586eu5B44d79+w0a/K/mczUrV/Zv0LBBxUoVimbmpFLyY15Jb5gL4QZ8VYPVkSjbHyn8ppkQI76QPCO9LYSsE52hN0ZVJuQJk3JCzDsdQjlMbFKOpvqktBOFp5MfBnxLjSd4SGETJ0TNnPVh1Aybz1A8KlUoHxv72aFDh7GmjP3qK1sPxwHrI/iNN/q83sceciJjY7+J++23du3bde3WRViii5/rdRo/9YBRHYwCg6ewbu1PWWgP9KkxV60mPKEegLKV+TTln5TEC4lnz58/efwEflu+fPniJUt4e5X18irTrXs377JlXd1cnJ2dSe2btPR0WgQHZes/8krUIdSIZj9YF3bONpIzFyZ0X5FbQOZ3aKyTPX3kHnQygX6VaXlNc/Xp6G+FWAwskb+wQ7MfV52zS9Mx352Pj0/ffn2nTPxg3oI59hPmCtGgQX38L2T4sKgPZ8Xt3Xvv3j1bj8j2sP+1sdTwLFmyWbNmU6ZOtodV286dvxC9bEVJT0+4XgcflsmUp0HaBaSM/jHyEY7OXA05xtYKSUXBxJaYqRTdUp+akOEMkvQV2UhIsCgWiLdv3U5JSbny99//3E6+dPmSq4vrc7Vq1q5Zs3evnkWKukMKRDwpaj8lcCrkhOmQMCLDi+Qj2auwH7iH9UILb3TWbXJn82Dw0XwIb25D8VMww6RpXiCrTocoteIaTdDUPwajZGz0cPqHh8BfNX6tUb16p66dwqdG2PPaIM9Wqbzyk2g8nS1etHTDt9/aejg2Rr5YG0sGrB1DRoTYAztihIfPeHD/fp++vZmK5NDmZABBcNAtp7/cNpJEnFJNhsCfpIx7ZExsoX7lvZt6ShzoPO/lS5ePHDn615/xJ0+fql6tGpaJjZo0qlq9WsPGDXH/JHyGcQdCCEmRASE2IQWqX4WN8VvasyY/EoEVoiloEDOlQ+iUzksRSaA2aQobOIuqtZkR+ANPpOdAohoVRQmYkVsCxougXu0EbsO/8MDAwMQLidHRK0NChlo4nlwFZsoFC+YOfWtI7OexP23bZv+LKjNwclbFLBRs+Pr6tm3TJvjNgXZSl3XLlq1bf9oa1DTohRdf4Ct08yKPD840VSRALwn056Vlrx+pDmwhf7PmVfdmAK+RFhNAIjek/gu8cuXqrRs3r/79d/LtZDJOPBeVKv1MpQoVRoWO8vXJeCRiXIZWhJoCjTIos5NAU4vOWbvsJwGU1Qg4sWCErtUv1SiEsknIhYijNEO2d9ASyyf8ocNSxQzvKhSkTPmZpGtldn+1AdnZSROMR79Z/O137dY1auasTZs2d+3aSecYbIVaNQMiZoRPmjIxauacdWvXpucfUeXjYx3x5F/Z3yr95A2wGhg5cuTwEcNcXeyitFNqWtqoEaPxdxE2KYzsgYYogyixjTEzWjgAg9afR+vmIKXxEylXwaPQY1Sj0yMfd6nHz0rr0Zw7e+7kyYTffvvtQmJi0yCMJk2CmvhXrEhYkNIhE0pj3RA8IQsipYjkD8liSicnQogEmrhW9SMDrasEm9mEIBXnhbRHuJCwBSOzdAa56BwJOSnPu/REinWehR2adHbzxgy/aPrNkqlhzNjQ5UujK1Qob/P4ez1wd3MLD5884I1+W3/aFh29Il8sm1W+onXih0uXLmOVfnIbniVLhoaObtehnZ1YVjGWLo0+f/Zc/4EDqlZ9lu6EcxqT0oCstGIiBWViWYykeUFAUBjAazFovap84Rs3balRAxeegzIja65cvZqQcOra1b8xNZYpU4ZE1pQqXapN2zY9enYv5enJa0RCh5iE6AZlIytCxoVILiVlOhJDYGulNc2FCTfOYAUypDWU67RZWwU6A1YhZJFpuTE2nnfzYPEsSxJG4TZUlvjbDB40MHzqtKhZM+0tG0SGZ6tUHjEiZPCQQVhT/rBli51bX588tvIEYbfw9fXt1bPnO6NH2Il2xDh06HD08hUNGjZ4593RvF8J2h5lVlbY2NSzM4E/MLWDkhaN5TGDJpkHXzh189wJGRTqSLxNImvu3L1768bN+/8+uHDuwo2bN+7duVcvsF79+oFdOnfKosPMaBphoCkDJtCUF3wIaDvmWCjsyDbzip6IdaGMC2VmWCGFa2qaG0TrRyIgO6CjS/YclEsQWkctN0tacWz86RjWtMQDavS8jH41NV7XAJz2eLt4ieJhEydEhE9ftXqlVYaaNyCa8p3QkRs3bAqfNt3Ww3mqgSfNadPC23dsZ1fZRFMmh+M/jZGjRwlrrpK/IJgvj+RmT1P/iiFdQWpkaBK+mhQRycxvBu0SVMwwmLhZ4mW7fuNGfHz8yeMnf/vtt8r+lTEdVqtRrWr1au7ubm1feSUjssaJDZ8hb9UxNYrQGN75x1s7Gcsn2eZfhX2qXZKyMSBZzA5zr+kdZ6zzeIoXFi7KbQipxaSfqZo2hOZ7PaxGQnJkNW4o6KpYVqRJ2g/TJ7Hu6nkmgG2Yxx2vsl6dunQODR03e/ZMe1sbRA08KQ8eHNyte9dPP4nZ/MNmO6xEU9FK6rxCBT+r9GNdVKlSGWvH/m/0K1lcvLCiTbB1247NmzY3b/Fi8xYv0J2M4TGLqwrnGDxliYPI9GduxlGlUKgUekQkY1xFgAUVJQ6SkpIwI15MvJh8O2v9gLv37j5TKqNsaZ++vUPHjPb0LJE9hnQ9YaU8jIbGqOJoHucwJdyWvpLDJZ/qHwYSUaamFh3ZZu443XDLrgwEtWZuWOp5wOU4CITsJaM08jNSMBMVZLCBzrge8insXPjHQxtYUUfShxihe1XPWRgrK3NIUNOg1NS0Tz+NsfMwVyEwU44bF/rOOyNWrlw1e/Zcu6rRYy1pVbqMffkjixUtOmXK5H79+th6IBqkpqWNDR3/TOln3v/gfboT5hkLJZfRVH2TLFhMkCMTDYQkU6js7ExsEb8H9kzqxTx5/OSP/fsvnLuwZ8+e02fO1K1Tp3nzF154sTmNrCHgw03NI0ikI79CKvuyhSPPlNLXJ6pP9Q8DMmvOt6DzgqGI5Kvq5La5lWEgTIRC9pIRISFOhY4UEiFckZGJXOX7UShIZifsyjx/Bq8aTe2EGRj/9dG/2KCmTWK/+HLNuvUDB/Sz5Cy2AlbAI0aE9OrZfcuPW5ctj7527ZqtR1QwgbXjW0OH2ptlFWP9+th9e/d16trpuZrPwf3MszUsu0pgqiOQMbwxgRqMaqTZdGqpKgMjY5g99+/fxyrxVMKpkwkJaamp5XzLFS9ZAmt6X79yLVu16Na9q2eJkrRyKdJqJlPzMWDsKNypsGqaJCKZt5a8IiFtMw2yXwW21tu3bs+YFlmrdq06dWqXLlPay6sMrTSBJNVZDVrntlXydWRgfg0KKaZY3MPsda8MIDDVYCytwijgAiNmlKZTX75VQDNiUeaDQvCggQvmLzx+IsEeSoWZB6+yXsHBA/r07RW9fOXnX3xhW6b0LFnSWl35lrN9mChmxzcGYPSzN4P81WtJC+YtKObhEfru6GLFPAzywE6Dtkg30v4J6ARtzOfFMcXbmJamBubAkeMJ5M7duykpKffv3rt582Zi4sWkpCT8NiAgoFGjhi1avuhT1pvSIaYEyotInn0hjJqRISd2VGvbRHJ9ZkREckxJ4nGM6Egdr9Aqm3NSskdLw+SM9BqziM3bx3vSlPcNBsPly5f37P553759xT2Kt375pabNmuJHEOhSNmiDO8wLUDYbVETKGqizLHT652S+SatcI/w7NC8Fxeq3Gj7/Ct8OGhw8bsy4qNlR+ZcmUWZET2joyDeC++/eteeDyVPuPnhgk2EUKVrUWl3Z1uGHyT4qambTZkH2ph1RZmWA2C++DB3zTpmyXkyiGv/KM6JBX54+PyfArui0CdeEoOGscPI0SUSSyJoL5y7gWRo/Ljds2LBq1aoBz9WoWr1qm7ZtPIoWQ4D/iB4ivEiyL5BW9sk0n07wCgyJNJ9+RQhHRQ8xepSeVygloYjMCbiFgxTmfuDbjQV5eT+/pkFBb4UMuXTxcvzh+Ojoj4u6uhcpVrSsd9kaATUqVaxYyKkQMdwjsIxL3hAkMrEWKwM9aRJQ4cES5NatSA7PpXPk5kX66OR16NgQDg8/J82dP/eTFZ9MnBxmhxOiScDj7969a8dX23/95Tcbvt146M8/83gAetYc0A+TnvqtdUasUfr27dOpc0f7yeigSLx4+bN16/HUFD79A2IMg0+l0AbG6EiGEfkEYuZEpOYGA9KMXxwDOgghIyrYEXeSknInKRPXrl4jBWvIOJ97LqB9x/ZjxoxGIuso/EnIfhsqn1y2+VRDn1oXHQVPe0ih4fR7Fnkmo1ZQ+VngCI2MgTPqCq2yWd8Rc82GJ1lfWMVKFSr7+3fOLrZy9OjxjRs2bt+xo0H9/3Xt1qVh44aFM0G/ePsHpRk9LEtaMoE2fIiQ2Xyp/1gaEGvqufhAJ3pqxiequCjaANNk6zat3wweEvvlevssem4S8CUMeKMf/hcXtzckZHheVh4o5VnKir1Vr1Y14fRpK3aoRkU/v0VLFtltcYldu/Z8OCNy9tzZTNlVCoax6B8CJE7Skqc3vhCds6hSXcbBhXMyN+Cp6WqI1EtFHrvxfhIy+eTxk3Nnzx0+HH/w4MEjR4/iybZeYL2X27Tu2rkzX7OGF4UQaref2jVIemBskkgu5tQyEcm5ShqVCr2YprgnFQ30czbz3MnWa3Uu5IxpkrwSviTbderUqlG9etjECVjpnz19Bj+DJ/+TnJKSUiMgIDCwnr9/pVz1RyJrmDoVNMN3znjFeSc50j6fChWqQrkqHlGZ9sIwXaPl0Ykhl/+IWKplSSOIszLRt4bMaq4DBvRfMH9xWNg44W3Mj2jWrOmBg/t27dy9enXMH/v358EZnYEZx3LgBxgr9qZAyxdbBA8a2OyFpvb5hIQno9lRc8uUKfPxqo9hLAUBUxbAkB1yCH/8xCpGD2GUH9JWbYRLf/CZjjBvBL7S1C88i2J1eDHx4t9X/8YbZCmowk5O+CMfH5/mLZr37dfHo2gxRiPCUjWKWm66Ykf1J9frkICyNlnDNqYyBVGp8kCerGtUjsSkQcpyRej4xTqSqkmyTWiyCP49PTFUqODnX7Ei+Sjl7p34+L+wvjx95nTjRo3r1KntV96vePHinqWsb46zPK1QwSgWsi9lUKZSK2Epsl82fuEeRdiq0YwUGsQLlSK9TOZAIQGTB2S6H7pzGjZuePTosVWrYgYPDtZ5c+wfeNLv2LEd/rdly9bFi5ecPJmQq9ZLD6s6Eb28vU+fO2fFDhngyaJundr44Rg/TOTeWSxEXNze+fMXjho9ChaWg5BFTsBtmdmTxF4wQaoGkMUhk5ukQywNb9++ff/Bg4yUxKTr58+dv3rlKp6L69StU6denRYtX6ykuzAhb0EV20V1vKp1JPz9Z7Hdk8zTmagjdYlIrmIOuSJIkLx7UtiV7Cxkv/5BwjuMeI6EOpK8pqc9LEJyBzOJk7z9LzUVU6ZniZItX3wR/8NvsabE3/0f+w+cPH4iMTGxfccOQUFNype3To6zs8UrIcugs08q3ZCSreFOGEZrkhtVWLUHdqvuhzSAJWQVHco4m5lH6IXgP/uQt4d9/PHHhw4dtluDm9nANNn65VbHj50Inzot/siRXDpLCW5pe0tQ3MPDir0xaNygYfi0D6rVqGaf2hFl5j6GTZiE5eOMyIji3I2FtlD1KhbCvykalmgQVTOHWRy8u/HKlasH9x/Yt/eP/1L/q127dkBAQOVnK1d99tnOnTvhmVN/ioUeqkP6tKOpOhKGpDJST8FJvNGScSvSOFIBOWkDSplHVcp2agJmRmh8kMroIcSusZxJiihbOxIiLJI9veI9+JW8JSt+AdZ0d/X28vXxqd8gEL/FLHL82PEd23bcv3/f09OzSLGiAZnxPvyPWCf4X7DQ9Jp71eagFhSylPDU5g2GUYGmCmh4CF3YWf/ZhdldBu0SWr169Zo8acrkKZMC69Ux4wLtGZgMMPdv/mET1pTr1n22d+8+q2vKYlZlNc9cCKFyc3VtGtQ0eNDA1q1bWr1zKwI/qMWsXhPUNKjlSy2Zj/hseiIH9USQUsMsnxBCnZEG7VoZDx8/vH7jRkJCws3rN/FfH573MG3jZ4vJr7ysXyYKQanLjII1qhxEEJ4D+xewI2Q7ETUiEVEJ0jy0Eo33Poo/0jJ0lm5Wehzhtua8psQQUaMughyZ8esBDkikJUK6E25T1oQf4beubi4NGjbA/3APmGjx7+mbb76dFTXb1cXlte6vvfJKGwtTDJGxPP3cAB+zY+GpFdla8ERmWJhhCqZ6eMKKBER30mmF7IeTBX7WWbJ0MRZb0dFLTLzofANifU04deaNN4Ktm09JHlyshZLW5sgqVSp/+ukndrK4owIku2PGzAhZiWlqBcWy7dEjE8pKU+0oM8zSDXzquN/ivv9u84FDB9u2a9u1a5e+vXtBQ6j6AUvIYeQjZg+kNCayBhIMc0ZIPHCP8BCBjtSyV04eYfYweL5BHBVlVRvnDKqaxiKDag5dcXkaDAtqTqfPqCvkS8SJ1KxvmW7hmZEESlEp+fDhQ3fXrL9nxkNJN4RtCFOSbUKTwW8M6N2rJ56OT50+/d33mx+mpd+6dcvDw6N+/cBatWtZTpkMcklQ0qdIPdrOqNKFNMY4EWkb/aXJac8mVTMXEj/dwxc+hlXrunXvNqD/oCVLF5UsaUdlOa2LgBrV9v8Rt2vXnrVr1u35+WeraEovL2sWkCtlJd8/nok6d3q1T9/e9ux3JLhz596MiMjylSqGT/+AEiT/rEl5DhMk0vcUy6QICw+5eePm/v0HTiYklCxeAs9gWCy+Fza+vJ8fCaJRmAoh1KZOeDjTCbOTYUpmv8wByR8iVJk5/TB5hNq6AWq7ZdYhIp+fMN1CISIRIG/m7DLW5NWhWkciLd0S5HAknFiJQMwwtWfrRWJ3ZaQkfqWRYFBoQhssCfZB2ao0qHHjenXrEuJMSkrauWPXsiXLqtfMCI6tUb16kaJFhfX4hYCmD0haan+ehRAuEimkTANXRkcxMFlSiv5sE2hfNen5QBgTRN9CNck8WePv8VHf3itXrho3LlT/6fIjWrduif/t++NAZETkiRMnLFzM2brWUctVqZura2Bg4LTp4fmiQMShQ4fDp04LHRMaUDOAL1sqe9UJYWOsR/Ef15VLV46dOHHwjwMubi5YMoZ/MAXmuRqNgmH6NNVSijg6VNhOGV5UOyBlLZ1AuRlWbyn2S/IodCaEIBG38XwpY0dVKBC57cbsrswwCHI48hH4y4dcmMmOzoTtIFkqtskrtcFmB/64U7IkjX18fIYOHdx/QD/8E7x+48aFcxfOnj178ODBWs/VfPGlFrVr1xL/kOkggSCD7GJ2kQGjgKFDjNtPeEZmv6JmrM6oV8V1wWp5plyTasxUTQpttni7dt3aR48eW7h42ehRwy05ab5AUJNGm3/YhOfoRQuX/N+e3Wb3g3/2VhyVhb21e+WV0HdD8wU7YsyYEYWnqTnz5pDIBv4HL/SmwydLkyxMqf/9t2vX7l9//rWMt1dQUJOXW7/Uu1fPZ7KFOxtRoi+bAmVzmLAZ88oEdip4DgGe5k/KU7hseDmdPNEIO8SrQJFpFGlJMecsMuYT1WhlyJg/Sr0tHK1weMKjGFpF4rWxskkuPS3V2c0ZykeUyXCU+eBHcD/SsizK9lnyypKQJd4OqF69UsWK7du3/S/THhsf/9fWrdv8fMt5eXthvYIfvRlqYX73pi6XaB6gNITUyEtG2p55K6sZm9slWHnIJgudkUckaRJPQwMG9l+54pO4uL32b6OzCho0qL9m7arjJxKil0Xv2Lnzwb//mtqDp6fV6rUic3WkZ8mS7dq2DRk+zP79jgRXryXhnxmeB3r27kF3yiqv0hBWfjUbPX9lZ8+eO5Vw6uL5xH/TUzE1zpgZ4evtLWxpajYFecsbPE0KW1U0E4pLmV5EkOe4kJmcU/PsxcX1SE2j8pBRjX1V4onMGqQoKicjRQSko6hPp+FR7kQKdUsgcndn05urm3tqeipxN8KqAgRMtQHqmGRkJdSXUFmiLLdljhmWUmZg3bo1qlcnZ/lj//5JYZOeKV26/8D+mCwNXGkYavwU/ojNgNrdCEUqoxF1kpzMMGvBkM2BqWdkHkpIyDvZ07dfn9GjQpcuW5xfJlzLgYXX4iULUtPSRo0YvXX7dpOOLVPWy4oj8fE1WUf26dUrInKa3aZz8Dh3/sKbbw75aN5cpnoO1JH8uoxmVDX55ptv18Ssaf9K27eGv+VZoqSsaqCCutQ6EnH8pJaSCrOqonP+WCM7RbqNJUUJsclEmEzSiWmJp1v4BCDRkVlfgQ4dKeVRSf+q3A/EpX9g2uOrChAwbEedlwQyXkQi7ybKdl4SsqTiEmVU93ixSePGt2/fjov7/Zf/+xnvqVOvblDTJoQUzS4LroCpLj1TqxDkvWQ0CrUQJxfIpILATz08PGbNmbV40dKoWZH5aOa1HPhiV34SHf/X0Q1fb/j6m290akpvq3JksWLFdLbE2rF3795Yh9WoVtWKA8htxMSsO37s+LJlS/nKJLI8JfVCC4wF5dat2z9t+en6zRt+vuUaNmrw448/PCMJg4LGVZmYUytC/e3V7kP9/KciUZkRlecbyGHyPA0kJ0LWAGvUEyk5BdOzzDOq0pGy69J+Ks39QKCqDtKGrTKFBRAXpIPfksZQbsKWlBoRMMxm/Wqz42CzMzKzCJK+Le/n17tXT5JGsm7NZ+vWrH2lQ7vAwHreZcvqz7nU44ogbCEscyqEqbXOafs8sAwj5aLTdL/RerCG7OoBBlHpZ/Ip/iLad2wfPHBwzJpVTxVNYgTWq4P/hYwICZ8S/ntcnNHlRKx7f0roCComltV8V48ey/Qli5c/fmIIHSsOCqO/WPLjhGRpdG3klH9Szp47t3vX7itXrowaPappk8ayYfDUiJBUzOn/VNFe6IaUsibj+VPwGUOiSl0l1VtyfpXxpeKMimEIDbDCSFSdshU21uSTyAk769dFt5jcDxraSs2tkCBhMyoKaRIIORbwYk4eCEONlDVpRiaMiWVkJTHGvv32sOBBA6/fuHH40J9rYtb4lvXp1LWTj4+PUZbSk7BhMHF5SJqkr1Maks5NWsnSvDwWZ8lK1HzJVuE9kZErXSKNaY/31Ktbt0+f3gWsmqt++Pn6YE157vyFr7/asPLjj2Wxr3Vr1bbuedW05+bqOnLkyG7du1aqUN66581t3Llzb8KEiZ06vRr4v0D+U6ggoS1MT4mAhBMJ6z//vKSnZ7t2bceMDZX5GhXUqFPMCVUjAiyoxw1ptH8VP3EkmsO+cvWmsWdmV4ZDIr0ljLvhx8NqWZNEpEiAGid7EHfDakdyXYUQjcKVXVfOj4puwZrmCJhGCfNRjQh/RqQuHYzWIWoSMyslTvoppTrCoDBclnYI/JQaWUk2oA3Wv2JF/K9d+3YXL136/tvv8J6y5XywsqyUWUtWyHNWj3clCszUcCFTo0/NGLOipiufYcK3UShLA7caLcqO38F7gpoGJSScio39pk+fHuipxLNVKuNHhJ69ukcvW7F12zZ+OZFqNapb/aRVqlQ+f/4Cs9Pb2/vVjh2HDhviZ7rD0uY4dOjwnDnzQt4eVq16NbpTmOnBL1ks+3u5cuXqX/F/nT933sPDY+zYd6uByq6QDiGE/ISQVCYKP+JVI9+AP5Gif4YhBGJITiE5A5CoN6YT6SngHjmZ8acWi0hFfgh3CeydMSYi2ctUWl/pHiejNc2ZPdAxSQF9jQgE9RBOZcJcGcckidbhsy35iB7aGGWH9iAQ3YP/YVJ8L2w8KRj7w+YtY0LfHRg8sEvnTtRhaXa+v1HQpEYzDtczMPMK0WW8imrb6u9NkaOCtIUF6B46Z/Xt12dmZFSFCn5PSZirEJgp58yNivwwImJ6ZMzatfAj6yZ+EFQsX5HhyNHvvDNy1Nv51OiNhfj33/+A7x6zfAe/QBXS8iL8FP5J3rxxc0ZEZBH3IpOnTurdqyeT10g2jEpD5q1JItJoA6GBVHZq5nbxkk5BIQrlp7hYnnplYlEhalWGTX4w+qyywp0yRpQNhm8JfxiI90ciwFjkLbNIFhNxw9Ab0noxmQgghNj4WPhWVq8AikgoT6HzMuPV03Po0ME9enb/68iRb77ecPXa336+5Zq3aI5JVOa6h3VtqE9RP+HxZXF0QliIgOnEvGUj6YUIP9WvpNXuScY3SVrSbJAxY0OXL40u6+VVrXp+ig2xOlxdXSJmhAe/ORBP+uvWrCF+ysD69ax+omYvPL/nl4xwNqwd+/fr17N3j/yoHQnmzl2AX8nyyExqh3DJYhJfjbLXqyILdJDfZ8o/KXFxv188n+jlXXbK1CnPAQXP21GNSkPLRaTwI80YeIOn3OMoVlFKo6iiGRtiKgrM0QwY6C0Z0whPrQjAoeStDu3JMv/KfYpqrs0ZuQ6XKgHrj+RtrRTUMQkJTJgNSb2YWtrLclLSLEnmLLBOLFOLAIH8EJiRCTskb0t5epKlSPD2vv37lyxc4uLm8kqbV/Dc5J4JmLkB35qag29JSK0i94Myt9nrnOhZk0QNQrSaukuiRS7hanwoW00aMldjDh40cPr0yIVL5uevIJHcALG+ho4ZNWXS1O07d/r7+1v9FHXq1H7mmWd69ugxbvyYfKodUWaETvjUCD9f39d6dSd7YFIHeaXxOEi7viN8+wg9unXr9p49P+/ctn3wkMFQOPK0hJBU4alFJAJmT7NFJBIRnoY/ZEE0OqSVUDDB6qlMYw3liDyIvF6Et1QPEQqbUc7LuRucAVZ8RrkzMuuK5GZYo7fOSRjXWsipkDBmlYBkd4iYTxPOA+N3QPSNM9SdxOjKL8LFsKaMquGntEMkkpv16tYNWrroWlLSxUuXsLI8ePBgh44dOr7aAVmwbCRT0dG8w2VRpkw0jXmw5Fh6dbIVoZk99LGd7KFX5+Pj02/A65HTIufNn2P2YAoSMHXNmRsVei3Jq7TeUov60aDh/3786Yf8qx1RZomAEW+PDA4eGNQ0CD4vMnGqjOmCWa8Kv8V/6csWL6tWvdrLbVoHvzGAZ0dT1aGimbAl3G/8FEYDQTmDp0KiaahFRG9spoSQrSXOyIzHAu0SksJi5UZJmldpAlELlb1Ma8oVp4IF1WZYodEVMf5Ihp9QJgOlp6W6urlTrySkSd7iip/qGOMq9Fnyp5CpSWjpZT5CWgOvrBwBynZb+vr44H9BjRv/k5KyffuOD6d/6OtXrmrVqnXq1iYZV9Ckg7TgP7Iw6kdWQIDGu1o3qkhhNxZ+ZIb1mIl0pfE7gYGBiRcS58yaN37CWHOHX9CQSzSGCThfE+S58xeil60ImzihQsUKzA8PsiBZ/VuIh+kPjx87/vtvvxuePJ44KaxKZX/4qVHOMyr+hM2QiAv5lirDpsRTKDN4QlpiD9QTzyIJ/8kZMGNx5QJzkISHjIpanpAUH8lUNf1UT0Sr+FjlaJn9OT9C+GOCORuUGskr3S+sKsA4FPn0Sl41Mq9UkvLlBXjzL386anHl1STtE6N3r56dO3fCf3UHDx6a9P7k4h7FhwwbQmr68AZGxMWgKthUJ6y7upZRKPoUfmSGhGUiXalXG7/t1KXTujWfbduxq22b1ib16cDTgzOnz4ZNeP/9yRN9yvkyNQGY8BzZL5OE5LzwwgujQkd5epaAEYkY/6WlFnHLmAR0qkMFiTLNnLKryvF98kSlk0s0hzCBPCJq0dMnG6cjcjHyIlLYp1rPQYEImYbuVDgd9Ss85hKQnP80J7WKjqTrR6JM+nF106x4RaiIKU3HLCqJtAE+iHNMZjOZM7ONNHV52ABaXjsK1yFh3Jb0FaZXomxxSXyWCadP79v3x+5dux+mpTd+vkm9unWRFgwpWmJlJTApUST3loyWwTzjM3FMwjxuypQ9e3WP+nCWR9GiT3OYqwMybNmy9f927poeOZ1YdGCktDqRA2Vqx0MHDx09eszT03PuvDnlMpU0JDDCjpAgkYjzzIto1dWnLDKFn53ltKGWVnqCXBS8wrrxSC06kTNS8MpZaGWDFx8oZ3ojCk+UoyL+EpUMypyF309/aYIaAnxpVpQtIknBObwBmQ+2QSBCh7SBzaAzEmWaYeGBCImNrkKrrKyEOgWRlUjLlEzCZUD16vgf3sb4bN36hQsWdenaJSioSckSJfAfHvEOIhAsajljmdSJLBw3b4hTZ64IDNhBXMqae5EiEZERE8aH1a1TW39FJAeeBsTF7d3609bQd0fDEFZSEwBvKGgS/zFevHRpTcyaeoGBY8aMZpyO1BBaxC1nv1E7qlFqFLZRxPgghS2Rm9wVtMFnXGi6lQg+fqemFqucRZjbohBhWYZfqCP5JwMa3KSUcUyUjVTh6bMB5JimuT4VTyqkPXP3CNgaAkii2xjW5CN3+Agd2EZoLGXAWVxzDL+ykfCxRXQ/4weFYbFErTKsOWrUiEGDg0mi8b59+0j5ngoVKyCrVoW1PKCGKlF+5RMFn5nBrCTuF3ar6AQqSN7b+vaIkKFvvb0seokjzNUBgk2bNsf9FkcIEgELDaFGJmQaIuFEQszqNc1bNP/ggynlgBdWKOYypKS7uxPK2siKOtFmGZoW0Spy++mxsgpmZ0nwDsuUOprJSAXx/MdbcUXMl3M5xoyZGq6VRP0oelDITcGl8YZoXkTSS3gi1biyG0W3odEYCfMjCbI5L5X6IymoxZWAj1mFPSBWXwqqv/JZH0w0EO2E52PoQxXSOTMYpK0KC1UmnuWJsuzcudOp06e//Opr/FG9OnUqP1ulUsWKeVNhVQEyX9BhQAeqQbQ+M4TO6gGQBZkkTqOVaQ3yWtL4USN40MBPP4kp8KsxO6AHW7ZsPXTwEK3CCkUkyXFkrBEEZ8+e2/7jNsOTx3PmzZYt4sjQW4aUzORFQpCQKRGSSxBOSCGGAIQBOEorq4ZatAGiLL1J8j2QcHIHiRNqBlUPiRdP/OXof0WAz2icEeJUnZH7KRHT8EFH8A1qydv4OLU3BG7QWyGwtSIQzurs5szsQZleRpkiVPgOEchoZNrDV8J8Mn6l5lnqgIQtoYOTgtGazIHCxZ/h+lzXb9z46vMv9+7/Y2DwG00aN/b09LR66KmpxXQo9NO2zohZTQyhq+Ct0X7gun0QderWiT/8V1TU3KezmqsDFEuXRh89emzipDC6hxGRNNGWNkj977/Fi5biP5PwaVN5dpQJQZRtZc2ixkJZ849m9hQmEihVIBLKEWEGBd8DlLAyepNE+gitpjLNJzXwKhmUvxv6HXsC/iakWMiJ2RA2E36kUO2Qg5HEnGvaOLXaEW4LbK0EUD4asIZwcyZ7+FBVqu0gyZEDSe1W/CmRnlCAMsV6AI+y9e2o/RZJslOgiqXj5yvb8Z5L6B+V1Yb1z6x1909KSvzh+G++3vDfg38rVfGvF1ivfHk/ZCVYPeXDcjC0rXN4TGgrAdWmWEpGL1/x9KzG7AAPTJCXL1+ZMnUy3SMUkfRTzI4bv/3u1q1bnTq92rx5M7pfj0ORslFWDcts/1lWD/zkK/LVKbhKIJv0hd4IhqqmMa4NQgJ3ptAdyJCHmkFlNC9Vk5L98OzweYW5e6r7qbzhOWfnWI05EHHiVc/d0GVrhbGpGRtuOTzEhKoibe0bxtxKmtGMEfoWZXMhNY3C2jpIxHyMYDXq4+TZF2kFLiNYhbVhKV+W8vRs1aplUNMgvPOvI0fmzJrj7VW21+u9TVqcSwh7YEfe0WgJbTO90dRvvDHgjX4jho96qlZjdoBi1649iRcSmYWuqIhk2PFh+sNTp08v+mjh8JHD24DcIRKtqg5MZSyu1DWFspWlYsZnTawy35hQjmSzi564VplrUMasjBIVOD55audUYJYM5fmPD72BxCxTk7KgVknUD2xmgoiUvfL2AGb81O5qTEfyX4ERWytMjsz6CCwM6aytby5TaZSBaBAs0ZRIJAGR1tyKRFmSFLCynY5US00yCT0LU+6HM9iyfAldmEGNG9erW/f27dtHjxzb/uO2f9NTX+3QIaBmAD9UPTA759KkQ9QWXT390HEatQzzAT60zkCxYlmrMc+ePdPV1v5dB/IS69fHJpxMGDFqBN3DlGOFnuzLly4vmL+wTZuXP/70Y1qZiEx8NFoV6dORAo0FJlDZnMuSn1LW8JSjVqJ8b7I9Mroy6tXTHM7tz7qfEu3IGzNNckmy34J6hGaLSKaxfPyKw2VfCtxAMlsrJEgm5QPqSGFYKZ/XQeyrTI0exDkvkbw6DwNmvS2DjlRLWWIlL0/pqZnAV9IALvtcunTp9u3bJpw+HRv75Q8//hgYWC8gIAArSzMSPJgyBfoP1H8Wy0vcKZbcUg/PAKpO4/uD574xo8fOWzAn/xYXdcAkbNmyFRNkyIgQuJMvUI5/J/fu3tuze09CwqnwaVNJuZwcB14m4Fs6FyMgEJF2jqakleGY1BYVQZwhDikMnsZ0D08PunSklswYkSeb7vmzwyEJnaOCYYiCQoXDE1619G6AszPG56xPlY8OekWkSQxq7uEEAlsrwysGsCokNJkikZ2TMWDCygMGLhuE8iL81cr8lLzmg1oQLrzFXwW/zrOwZ+YoWpSAJ0vovAyoXj38gyn/pKRcvHRp7adr7t67N2TYkKpgdTqTYHnyhqylhYcj0w2wTFc0nCfwf4H45xSzem1IyFD9vTmQT7Fr157PP1sfGfUh3UN+GIQUYWnyo0eOYvkYNnFC3359qF6UOt60KY8ITsqcjsxAoazo1pzgncesoBQypSy4RiXj9OtITndmXYtEeMn2C+6SUc7g9De+UuENkb4ai3iC14Kyn0hoXLGwf6tQoKxz/QwqtrU+yl45XRjeAiNuhMGrDFdBfkUuGh5CnGWVZztKbArNJ4vfYfjPANZ5hj3wPWsPpz5LTZaIITtHhdGXpTw98b8a1atfv3Fj967dmzZ9R1bmskpoDxZwyFVvSz5Dw6TQWZ0JkULwnkim1C1d269+g/qrV8Vs2LCpe/eu+vt3IN/h0KHDWBdigoQx2NR2Qhe0wn81GzdsxBsrVkb7+njTYEV6iMyIyrgeZTqSTP05Ma5avcWyHZNir7XBOmVX96bzuGblCn1GxZzsPX6ounlRw8G8e9IM1UVDhfXpMF6tCk2gvKpW9KnHFqq+nJzfjAUiEvYjKBLMWD7T01JJzA6jAiHr8HQFNyBfStyHgmQShaUUdsukRZINxpfJqFJD9vokXM+8tVZq8uXL95BX/4oVBw0aiLcTExOnfzCtWo3qgwYPKlmihCWmTp3HkgwNvr2enA3hmlxmlB1Q7yHTIv7RYbIcOmxIxLQZAc8F1DLXleuAnePc+Qvvjh23bNlSSpCM9xH/EvBGYuLF5UuXY/lY87nMXwLUGfL6OOrAToREOgkoSAR0p2bSpMQpotjHIFCTkXGIJ1e1UZFPsYBqUp1DCVmW741TlrooR7d9WCYlkYh+mOsySdvpoTH4SsFfkZOOBbPYO5wNAUfm6EiQ8oFENQF43mI6YayjMANEyGc6LaVkG1pl4ZD4ETK8y9hmYW4J0j4iMNfCZLk4ixYbofrS39//89j1CadP79nz81/x8fUCA7t07oTMrRuuv5lRLhQW99LvaDQVTAVXmP0W8vawxYuWhE+b6uPtZfXzOmBbJKekzJk9b8WKaBj4TX9gJIr13t17MavX+PtXWrBwvizxke4RikXYUjgXa9bKAOkflJyY+Z2CP5dYdCodh0gyXzNySqAgdfClZjCyoFYJj6pTIfVwKv8gIuY5EYkqmMkkGhOypsIdqzhWeOqs32rOFvBHYnakBQSgiVXIfDxBIi6j3zm7xDkCdeyEnMqfiInQob0xqY2Qunj6hIdD8kOi+CCGHZmRMEzMrzdCbwvxVuJ/93u8tvXHrdOnRwQFBdWtW8fHx8dWVXsMXO1Zqj6NwrxSsUzNFBq/g3d6lfXq07d3RHjE/IXzHGGuBQmYIIeHjBw1agQlSBjFSp6Z4v+M3/Dtt2+8MeD5zJQqIedJ3WzyFAh+fkfchC6L3xF2JeY8oTNSEsmJRPO1xi6qDK6RfSpsDHeya2lJgj8ZBhUnh+hQkzwTs18QT9Lmikj2ZnIPB+rB62Ff+msU+yOJcZWmbSBRQRyGKSl43yQ9hOSQ8NGtcDEQupMXhXxgDgEfhsPvQYALncESJTARE8mfA4SXD0v/CLMq6VuPosV69Oje8dWOFy9dio398vLFS1OmTilTxjrL7RIzqdk1d6j65JcGg5DVotOzRKWBWw+EsmZAQMCLL7X46KOFjvo7BQnz5y4IeXuYf5XK/Jo5eM8j9GjxwiX47cyoyFIlc0r4MsyHKJ8BJ6KGYDhzKNI5w2YbXRHSWF+NKhg1U/Kzs3owiOEnjqWMCCYFtXDZgcbNpE9yXK3wQD36D34dAjUvFHbKxwKjZ1TcUg0LyjI4jVlxjdhaIQPBUB3e/0eb8V49RqtlFUR1Zf2afIU53mXIL4PFyEcEaqkz49c20Kz2hbQlgYQWYwhFKBADyJdIS5xYU054bzxmys3fbb79T3KTRo2DmjYxSm9qASfL6zC1yh0ehuJEpB9GgBqUqzHDwB9eTdL9TRo3PnPqTGzsN3369NAzTgfsHHPnLvCv7F+tejWk/Q2Q14SEhHUxazt16dyhQzvSnpYFoPVU4dzNOBGlbjy5uY9/paeg7Eugl9LkdlQkpA2jjMv7I5XXwjOl4uxwDJrwIj7MB0p5pWQU3xzJSekpoK3b6iJS/EygIxhK2AkEa2vlVRQhSKYCgMw4ydAGJSHG6UhTLWWspo10dedJEbZE2emY/Kl5DQqNuooGDCULr07Gptww2NWeMVNWqlgRv/3++81vvjlkdOg7NapXl1WCNVpMHIFgVMiLekJ12JEbIzzagIzKpD75MFdSfwePdsjQwZERkU2bBVWqUF7/aB2wQ8TF7cWv7bL5j4B86fiXeejgoa+//mbt2tXwU5rmAQmSfkp5SOF0ZOY+mVpiZnPKvqy51VQRaSxcRW3xk41TQ8AiGuane+HZeZEnNZPqYRGRMqO0x56U6zDn5psuIhmlSF/hp8JnBbVmVXAwQRZH3r93b9O3m/z9/X18vH3K+dLi5iib0qCgpBu8TZ8Rl4yrD/INb3SFrMYH7yDWgqrJ9GfoSmjpRYCzmSxMBfNBncrIX3pzhK90GIhb7Znu6dy504svNo8//NfiBYt9/cr1H9CP15SE59RsBz+1Yhk5BcwL02UOgfE7Q4YNHT0qdN5Hcxxl6vIvMEGuW7d+/Htj4U7yo7p391708hWNGjVcsWI52U/nyhzJqF2RA2l5iNJkjruItAevgvldkp9AQ1UVOlWXiDQmhpBojhaQnGScMseh4HLkRW1oD7L7o6Zb44yi/b5YpgErdQhedZ86h2Xl8tEkCpS95vzAMpHFkcWKFPHx8Um+ffvPg4eOnzyZ+dbXy7usp2dJd/cinqVKFila1Lts2UJOhfDk6FmiJKPwGJbiMzoI6FvF8sv0rcw1iOSrcfEnErokhQzqnF2clnFkUmswJNQiOcV9NFV+eMKme2gQLFORIONGt/dp377tTz9tGzd2/CttX2kS1IS6KtWkxS8hqVPbwR6gPdbU8kCyfhSngyXHYGP865oWMW3J0uWzoiJdXRzxO/kPd+7d+/abbzFBkiUhKfC3fOb0mdWrYt4YOKB582aPYfqEtkSOIKlDyxZ4Z1p6Ov6rkSVKGpkiOQNgxuuTnJUmkY55U/hWwZfCwWhWPFZSAh/nIrYqy+ycCl6X3Gc91kjZBT4GrlBezgojrfjL1HMi9av+AcsY1In3Rzq7urZq3bJokSLkV5uWmvr4ScZsjmEwPLp589b1GzcOHzp88fKlyxcvXbp8uV6dOjUCAnx9fZ6t+myFihVooVcmaoaehjIQdUyibKZkhKMi+TLrT06k+XhWy95wZviMP5eQ0Rlig1TNBCUxG8xVMEG5ZA8CVQjoRy1btcD//jpyZO6suTUCahBNqaYcJkiVbKitsjnfSLY7UHEWnbKS2F11KkvZGpP4LabJoKAmY8eMX7xkgdF+HLArpD982L/vgNAxoZggmUKsmzZu2vv7vllzop4p5clP5eRwwdTJ+fMIqD0WGWMXwask4pGVklom41kEMTO7VgcrSBS+0jbSqZyzLfOaT2VcBVfBLC4ta2yESCS+PXjVtEP2FgFNrFCieh4adNG2MhZXD4PCn1xhej2YRTBHkrvg5u6ON6jFtUJ51kv097WkxMREzKAJJxO2/rQNZU7QhTNBnExYlfr6+XpiHZqZPo/JAxamYXQkzEcU6dEclhJad6m2I295dSv0RxIOo8E+vAOSt8Hy/C3c4Hc6c2VgyTj51Z7r1a1bb97sPbt/nhM1p/KzVZq3aF6pYkWhuxFlchhJ+aeFeOgepIRRb6LReBwIuA6znnLnPE3S07V48cVrV699/dWGnr266zm1A3aCdWvX9+nbh1T2J18r/or/+/e/2C++xJPAipXLEJw9Aa9ITXBCzZQt+7L60SMUeB3GTcriZbO0kz6v7ZCWZsQtRezCpv/LpnIJo/NTuZCwmavIGZ486cIIkUh8ezwla1ynOtIuxUFP+hS54tYZ/XnAs/DnovctiyPxLlc3F3gr4QZCOb9LgnK+Pvgf3AN/ZMn/pCQkJJxKOPXXn/GYSi9culjzuedqVKtevWYNzJ01qlcv5FQoy2vuhFxcXIQmVrJHFrmqUIcEMhcj44lkDLywXgHPmkLZSiOAGBY3iOKMmDOKhG/GRvv2bbGmxIp9+gfTWrV+qUfP7pQahcs6mmosNao4zVj2+f/ZexN4P6drffzNV4ZzkOSIIUcRJzKIKVJj/IRETTVHUfKPGq6qKJqkKGpIzFFcIVU0UlQVpbdaV011G21dtLS0hlQNqdaVUkTMwsn/zXnP2d+113qetfdJ6E1ysz/n837e8373u4e111rPWmvvd291LLOTPm47CKlo+9youpE9Gr3vPhPGT1xvwHqbb/7Z/NqXp//F9ORTsx79/e9PPe2b1b9VRH1B64Lzz51y9DHjNvvsMDv1yDxIlcGigswGHb4CanakzaVmdH6NoohkQUoCwzq5bJWWYJ4DYHB7oQnCXd58P9Iiny5EfJxjTRbdO0JJh1ASU+1+C2yAVFNhXVWq+5Efl75I20SCteYkT8skoyUy9Vml6f9tM3zhp8GHfqnK8I9XXi3V7ty5b86dO/fh3/62un/vnXfLmzlz5jSutGLf1dfoP6B/S0tL6Xeu2bwQfe3C1MJ8QCnPt7JIViW5kLUw51aGPHZ7WPl6YQKzaqVuyC/BuxAxW4X9cS/whumlB/nd7333kUcevfSyaSV9DhpzIIuLLtrGPQ4Klj91FiYzo7syv3Ilqw8oyz5ecOGUK6/87kYbb7j8YJAlP70+d+7Uf596/In1dTrlOL7w/AvXzLj2q8d99bObDpUqwvcdVYaCo0LQuYVUdrHjVT2x+t2q1yr5gbj2PNLjsd9R2Nay+CRDEXdft4QfmRFOxKiJwrZ2E1rqRyrnrMOPrH/laWcipckC9xxwrQHHAmjnBDR8aqI0SYpQWt2PXKF75EdalqWRkA52VNZiuJZP1uzbt7xft986EFZfKx3P0vV8etadd9xZQmaJo2uu9ZnePXutsmqfpqbepetZKusSO7vUah2R24aPyQf+9utJuPDVIhb/BFO7lTCnakNyJZGM9MpAsVraU96M2n77rbfaauYv7z/rrLN32XmX4dtsXRh4W+QdcODzT2lrOlsag8zevXrvs/dehx16xFVXXdG792IdYb08fdrpkoumjv3SWLnh3B8e/cNP/uM2ZwKSXZWihJpLIqLzXUTdTzX6HSyqzIh8sjIphtlVRY7rxknBNkz3cdHxhhMtcbxqi/excxZASJYjKWxLU8RxEIuhPoZDEn2Nhi9lQIT8ej5S8xBbPyZn1MMWiKLb1gGVRam0ap8SDVcZMKD/HnvuVj354P0PqxVD5f2b8+aVqPn4H//48ksvv/i3F2fN+nOvnj37D1ivdDqHDFm/dLZKv9NCmvrOUlZnF8qqLc7tPCUPt7Z7t8FxRO4p/mYU7hwkUDbyKUftMHKbbYc/+MBDB4/90imnnDxss2GhwPxPFdtblVqD+ilt3Kra8LE5WTd8MVne9F+v/5ixY6644qrl++8syWnGjGt7NzVV2wVU6d677y2F9LJpUxsbG2BAlandgmht71MH3+siPpwf3wP+0yKhjq1aTtSl8ZhjFUMOGE5U3jbzqi3mgd4RRzA0tUp4TK0HD40nDt5++BRSjxHHH8p2skM/Us1H5vuRMDMIHcRRFD/1aOhe/hVFr/K+uXmN8rr1VluEX+fOXYia/3jlldmzZ5dGa3nf1NRULRdqXGnFElH6Nvctvc8SPtlSnSKOwSqsssjqh1vhhyvVvdoAwdal2iYX2QakrMop/3bbbdfSj/zB9Tf892/++3M7fW7IhkPyZwFlyjkGJPnNyaI5r1UKoBgOlayelzfhcMHSe376yaeX77+zxKY5/3h11tOzJhw/ITy5/roflDI4fsLXGns0qCCTN1kIvUY0+adeDCUXBfDVfB9OYW0BdfciRS8lvIGAMMOMjDItOgLsVwDDqSd/spjHaMWeaILDwIBdP0WMJ9ARe/WjvjyE65M93AeuzpqPtFDHsFOyb2AUy/GLmZqaepV/LS39JHCG9I9XXi39rZ/8+Cc/uuWW0tHc9fOfHzZs0/UHD277Ua/xYfFVi6yFWJ7DNtxh4dmC7Pwus9lYrj14q7yu0tR03HHHzJ335hmnTuqz+qrjv3Zc0ckv+jOX1SR/7dQmsU5R6jsQufjoS4cefPzEEzYZuvHy87OWwHTMuGO+fsLE6n7+h/MnjJ84evQ+/9/Yg4K+LmIwK7i/UiAFV1jgRG5i9Wlj+5KQcJpj5tJ/X3dLbyzfZUGeLgzbUk/XRU2GsszXrGdwZj0zVuJQK4TguvpJl0D8Y9xy1//DI+L3LsWBrdCPdOYj4aDCnD6yqtc/pdR3jdVH77tX+Tf5zNPnzHnlzXnzSnfz7nvuefUfr77+xuul07n+kDKVl/WrzRCqt+B0o53plCAHNzqQzmVRD8Pq/YbYTj1qBWwR7/4awLJs+QUXTnn8j3+89LJpa635mTFjD/r06AlT5b8u5iHMVfJd0slnTpp6yaXnTTmnT1MTzLA8/a+k666/Yfc9d29p2xTpn/987QfXXX/iicdvvsVmTB1HOj1vfo7+KkC0vjt5x247EjJVLUrhqoOOme62DXZWf4AuOJ2VM1Od9SMNurerdbPfUL6f5x8WnROo7BTOOXXZEjyHMlmLi+6stYHV637k/PnIj4SVpZxIBYGOD1rkpUUG1+bmNcq/9QcPlA/v/9Vv/jr7r9Ovmt7Y0LjpsE3XXnvt6lPOhoYezWv0Ta7HgctZ7UO1IrdAMViZ064qkv+Gr1zkItjhW21V/t38o1tOPvGUgw89uPSV/wVHbslPJ/O3LCjceVP7ekDNnr16HjTmwIlfO3761VcuPz9rCUmlpfn0k08fN/7Y8v7VV16dcv4Fhx1+aAmQIUOODc10ItO/Nq5YdGi0KtXsxnIpvVzPg7wr8CGBmmPK0NGJ7sjFj0nftON1Z8ELeJLh57Xv+2N8/RxYAuWbmc7kK/CnRC+4L9iJEXHnwqtU9yO7dUN+pCFlyJMTepVs50xPsqYvPrjCNHL7EcX2Iw45ZGy1Mqia2nz4oYeff+753/7ud6V/uflmm22x1ZYtbduOB6izW7xCzxIeV1I+D5vCs61f2TknBfqqMqwSKjMf+MUDtt9+u9t+8tMfXPeDU0//plxh+EmlMAG5cBVVfNhk/tSmnxOu36n+HTR40G677/ad71w1YcKxn0x/lqfFS1/58rjjxi8M8pceZAmQpa+/Xv8WCH5e5InoRIlP7FfqLnRsKFO1M0dj1t81Ggb6H/7qjyw4MS61DwPqdfWW464x6kU5xWJUSxAbhc7quO2UsY3YuFRPfKSMhgz2iNQCrjykH7g9ta5VDsOCyEFMLBiLJ9UVpnpc6Dqs7OGipWplkJranD37xeeefe7OO+4ssXO11VYrn3Tr0b2lZd2Wlpa+a6xRrWyCnl+V1CZ2K3SccFJtKiTRDu6KIHfBVWdHV0m5p9XrazY3l4b8n595ZtrUaZtuNmyXXXZeTIcS7uMadjBQm405yJdzaEl7v8zGAnKecvg2W195xVW33Xb76NF7LU6/lqfFT/fdN3OHHUYNHDig9CCvvea60884rRQfKYY5guxY8TaWyLS/RNMo6ojCvPRFq+4NAlmfj+JfhtdiqQGwkwEVIYJ2gEjElRkHvr/OMInikxk15vX6zj1DygROu7OkzJ/WnnrOPjutJkquIdfCuDU6BIYp/9IZe2AeCnYpjBerXFUq3HmpFPjyb8eddghPSndz5q9+deMNN955112rrrrq53bYYbuR21WLgCqi2S9DJKqpA6WrG7grgnpR7T+gTq9Up26V12FDh5atmvnL+48Zd8wZZ01ae+21Fo0Czv6rEjIDiNrDmQPEVhvj5S8pkkt45MchZTkTJo4vXZZSOy//YvJ/N910400nf/OkZ5997vivn3DzzT9ca63PFEG/x8G6QpjIBXQieYyRIaXVyLZYXC970Q305SNWVnBSdsfMCzJs9ttpIcR2WR3aDF/HcWa4FQOBGTXEgSDhrbCcymmJj44+eRfRrecGR5WoHxlyQNcVBwSs0eF+AeIbJraiUKAcvHBVDMdWDYSrfNFPpa+56y47jdp++8lnnj537rzqm5Of/ez2Ep/eeO31N9+at9aan9lk001KX7N3r95s/aq/GZCTQX6sWSA/0u6NPmSD9W+56ZbS/T1ozIGLEHrN+T4yfHNS3chkIRaWxhxQ6ZuqVa9jxo454ogjL502da14H8Tl6V+Wzjlnyo477fT2O++WJmMAyMK4I1Y8mWNXuI6FmrKBGpl6FalFQ747ovAAL/DJR1DXT40AKds3DXkcdzw8LGLFqKpQNCmsanVdSWfxSv1GhCE9J3KBPisNxBIyHGufdAyPFQNXKb1fa0R9RF/AHMZl1JzKYi958QTZyITH7V5lj5Kp7XvN9s9O5CKg0suc9cwzjz/2+A+v/2H5b//1+g8ZMqT/gP5911gjbAlUkM2ALCjK7QjkJ5WFgVX7CWZwKJubm79x8ol33nn31EsuPeCA/QcMHNDZ0GtywaqDf8y5lClswu4Xru7X7dfvhBOPn37V1ZMnn+Y2f3n6VNJzz7/wwfvvl7w96fRJF1w4pd2DNKJXIPlirqTjRBZCb7SKsJaj663ed+Zo2IvMgleddYCBNinjkMsiBSGQSj4lrWL0YSYHWnyPnFoGLCQQj6nkImV+OUT+pPxIlfh8pOED1VyPOVAgVHabBUlyxrjoUtQKPMHAiM6urJGdSiV2bjp04/KvWgT0xty51dcmP73tp79/9Pebbb7Zrp/fdf3Bg2Xg1EHNQiCi2vSuiFfGhmQ/pmzfxG6HkZ/dfNj3v/f9Bx98CJ7e7CR1ukjm3q1yyWtVHZuzLH91YFidi1m0bQFa7b9THQN+0UVTTzhhAnx3efr00vTvzhg+fOurr5o+9dJLqp09ikzNSDSsfBFsQyO0REF8Gt/OLqR1LtpDA05GmztwlQMMjpJktTtlql5rpOROJNClnY0zs6ulpKuWLT+A0uJQXz54J7Ag24+UzFZ485FkUBllo61sDaxKZtW0yO62tlUJFcBew+T6CSJllUq8DF+b7LrLTiVkzn7xxYcfevjOO+5saEuDBg0cOHhQ6WLahTlVCWxzHwmE6jPKsBSoiA8Sqf6Om3BcddLWF/b/wpDsL/FVpDREXxmwVc/trgJy/jJ5nrMMsRYx4spJys/v9vkrr7jqgQce3HbbbTK7szwtfioJ/uyzz86dO/f4E4+vABIEjbjO1YsbFE4goXa0RJjZgna28jir5oWojNYtxLWlEIhQWZ6ZTJWkss7d2jHIwRkr9VOyRvMTAAxmebhvsV7YdkIY09Hs2CTKAe96URkAHyjMgCZwPt9nx8Xbhh493v/gg3px4ZsQDmChSjx/6aCv6ZglfXSNTZv29kj8JtAY/pUjpJrdKRwtIbMESxmYvf9Xv7nogose/cPvS+fysMMObVm4W572L+VJW3ZXgeBuKjRVH18WImxbOpTbjRwx/rgJw4cPz9xtgG2Yzjy/5EEihVgWm6w0oGNY41qI9a5lIYcfcdhJJ5688cbXLF+/8y9L115zXTkEEyaOb2np1y4FC7RQaLUgFEKVggxWOYHAEj8yKi3spCMWg2C7vKMc+d2kjtkKRRFpebKLXiE0hjpeOGHuWxc2bnmt4zzkegvjDlpTHuquekfibHaSuNUszJRNbX9RWh5Eb1ucC5QJb4FZNunz5J2brVCwuqlr9ZjlcGbFS/FP1b8SOApvnx3XDa8koZ5BRdL5tHCoO8cLluBq0R6Wo84vlXimmlEfJBO0UYzlOKCdTSO3H1H+VVOYTz/59MyZ97/80v+Uz7fZdptNhw7t1abxA9QxF9Pfu6Ao8LqeGTOm/+Qnt51+2hlHjTuqU0teVaDVnvOcRNB6w7JXt1Y30n2U9yuvvPLJp5z0zZNPvXjqhcvPz/oXpNKJnD179pQLzi8BsuCyoNQCC+7JnNjLIXE5pcFVmRD52vVyvEpT5ocaLCpfzfbZmSMeYINAYvUYtCdsB1nwWWld1RGQn2g/SH89HHDGSuCoqkvdRCUv0IUnqWcJpYiWJLLNBikvU9a5H9CpdyoD1BQDVutYvgXDL1Gj3a98GJYrJoAmmzIYW9VSbPJE4aVNmdgZpjCrf+fMeeW+X9x3wvEnrrNuv+HDtx4yZEg4AqzKUDmObLeBwmxoZzc3qGBy331HD99m+Llnn7f/gfuXkJw5Q6mWucrQa9H5oytlSs50qjWucp+BlpaW7UZuf+UV05dvLPBppxLPvnbs18771pSNNt6wcGduQmLxKxVSKph8ueG1hLuGQkrBD/PndwqpUhH+Oa+AMtGMWgCzyHcU2SzGR/fIdVadjVplSgg5LRxC+sOc0Ce2OGr7BYoilk1yPlK+q10jl09stqLDm1QdqZKej4RukzUBHOvPcqQluuVC3BMDxpY0gL34Lhuadaz77z5hltRizms2N68x9uAx5V/1YUmbfznznbff2WPPPYZvs/UqTU0V2tlNBqSXGfAynL0Vkvx0pKmp6Zzzz/7Jj2978IEHxx19lA+TavYxc3fW/Ldg9NUexSzvu3btGtbvlMS59prrlh8M8mmniy685LJvXxa2mgMi79rTYArK5oceG9F0rcKAVjJuIbAQsl+EGFKGqxepZqTukj8p3whClPwigpUQ3adcZw1vpgTPHMlGSmaUWByFFGbN1nRzDSY7vg4Qsi4UHehohzXwjJ6PjOjIzSULb6oO2UnrZdp4NOuJKhCIimWvBYBkyrJj2J/jR/o2xCKHYQvxYcnoffcqncuHHnz4yiuuKlHkM2t9Zv22kzIDXqoN7YqOI7cUcKqFstWv5d9BYw6sFvIc8m+Hrr32WnD1qd0iJ3N1q8qQ+Q2JfRLao5a5rtB9hTD9WcL8xRdevN3IEcu/mPyU0kUXTV1zzWa5FytAPteerlKYqsT5Lb5yTQddFgshQKd3yC/zJumBxsSah+2vmVlGpsH0665/DDxLtFbIQjus0XE6HUvFGQ4Gfh6I+NCbMpjYk/C8MN6hHAtArqQfuYJwKQCrpcIglO2Il4lnzh2DKMPoS9sRCD6j0hbNj5TUiIeWpSSUls5ldXpJ0RaMveeee48e99Vddt55zNgxQxZ+SZLYWh0+kZvyVEdR7rPPvqecfPKoHUYWBq4qOJRh1U6dwLVoSaI1DOdW92Er1/L+4EO/tN2IkX947JHePZev3/mE0333zVxllaaxB4+RD4MsBIuTLdVpX5jTlr8+AcmRRpbJZLwoNHrVV4UklYBwULA3aYOHrdrlwsjBnbz6vwS/4U++BlMlM23mWwysGY6lkqSwjRngigxksMwOCvgYBEfBL1/9Ghg+PR9ZCMcLk0yiSIouFjny+5CGQDacBr/puC6aH+naOAVKKqzhpxIvDzlkbPn352eefeyxx+69+95333u39Cy32HzztddaS81Kqi3rQiFhWWzYxK70Su+++85rr7lu2tQ/HjnuSPjZhv9k0aKvTqo2H1DbC9jX5eY7fddY43vfu3rapZefdtrJOVUsT5npgQcevOvOu04RVK3YNSBi0A9qqU7IEJ7L5IuqsmKT+qSQyMdLto6d403C8j20Jkazc5X+3yK4j7DBcvVGtBUtgaIEUmY6KnCyKdPtYfORBL300haDQZINMj0ohjLhS43C369V8p9HMid2wRELvxVTISkquU4kcYthS+BIK7y0vYbNAyIUj6iDlPBh+JLkg/c/vPPOu88+65w11/rMqFEj1x88uKmpKfiIAQiTi13L69FHH1XtyHPkV7680korfeLHNYcjsXL2IlgYSm3QiOijdXk/ZMiQhx58+IYbbhr7Lz9Hc1lNL70856Ybb77w4gvkQ+URFkI/VKlibwiN7RmELNSxNs/V8I1mZ3ooKBP9L/EmMy1y7EQSVyEcb1ldLQ7Ba715rqOpvBTt+ObZ8c6/TI+pXie9FwpIyczGDbMYpJqR0xL7ryqwSlnfRyY72SknUsmVD2ZRXRmzmFSEVHcW0JY4mFeTHwBB5uMz4ZZrFVKq5PuXPRq6V5HYOXNeee7Z50p19sLzL3xu58/tussuJeypQyuLyMXUn1GWD0ftMLL/gP4l4p58ykmrr7G6U29mCnC48F5gng+QFZr6uMtOaT5ozIGXT7t8o403GrbpJovd/P/rqYSu4yeecPoZ0YZ/1mhTUFcI+FEJrgSUUErXiaBoIdyh248rQleykJZuRtwvbf1zl7GdPlzhOGoqU5vpfyGkuSAE6G8haoF+Dt/NdN1sOTgzioGzcWnnKJdoaVWf/31k5L87ncxoSoRzyoFDYQq2uNkehcPqtdeIfCZ8yowmWwitUYFfK+parGvsT+xaoFRt67PtiG3mzp0385f3n3XW2ev1X2/Q+oOGDFm/eY2+RYf7KJe2Vims+qkeDhk8ePKZk849+7w99txju5EjYF2ZKexpXsFk8B2TTmfOXupqYwH57hFHHlF6w6dPOm35+p3FTBddeMm4o48aNHAAC29IqVETjTq/0HESTVWyglO4qrNQUpzn+RUQJFJaPkAy3is141rvoNH4zluZVVBH0J0MUkQuYkUEi1I6WVWR7g4kMkPfPFhNDrFPtIjNRI2Kk+t+5Pz5wI9MGhc+JoFfoQNHwhSZBGX1JrBTAhXz6xfo2hOWpkVc4kTqvlu2RhFvJzU19ao8y+okr6PHHbPpsE2P+sqRa/Rd3Z7DpQ5troKuTU1NF178rRJm5r01b489d0/WyFJwFis/srMrfZKTlz26L9w0QOaplvD07NXzsMMPnXz65OlXX7mITV+eimLGjGv7928ZPnwrGO3wIh+OIm771+4bUCU5wVlka/koD9HI/hxhXcmk/MiQreDqNWnoq174mgp2GbtN3I1xjAYbxLJ01pSEOllCi++3xBNV8nwP6lzBBVxGx3b2qruJOo79yG7dgB/p+aexxdfOap0Z5og72dykXVCjrDyB/JmmmR258Gt9qsDKjBtPsC3M6bsWM/+a51mGk7xmv/ji3ffc+/JL/7PaaqvtvOvOLf36FfHuryGFiczyOmHi+JtuvHn6VVeXeON8PelMLi7m9gLJjc4rV1Iu2wn36/RbZ9sR21555fRx445chKqXpwceeHDW07NOm3RqERuLauWq+peZobV4cYoqMwiCci6tQoThHF9MAK672qCqRe3pij/hWKA7EumHlKGv/vU1FfxJFy6ja/ytGtpEBeqi+iv+0kXr1fl+i8hTb7agDyBORx6AAsSPzLlC88KaTaF5iXM/QCdFNcoA7Oww19sK+dh6cgLkLReG0pLmA5UTYzPKjjNFwMrxRxGaGomrEXsHL+VWsY899seLLrhotb6rjx69z8CBAxob26YJu4Q1riuo7ykPP/zQO++8e9Lpk0859WR4/GQVTc0JjS5CYugr/y1BMWy4U8QB2FE7jJpy/gX33Tdzxx1HfeJtW7ZTKctynY4UPTXjqLeiTAkU1MVS3ELSC3mIEoBV2yryZ2SqFACy6HCMVOFOk+AVHGYiFHQyUBwZCq7R7FvwzAuEugj+60fXcqhh38r08yC1F8eP1EMpGEDbQ20pce4HIESlkRcUhZp1J01JI1YqJKK4Fg5JxMQZcOhZphYRbU7j0tlfQyPxYgHSJOo4xk8qukmAdDzLYcOGfvvyy96YO/fRRx69+aab11h9jdJH7NW7p4y4hhU91XrX3XbbdfXVVzv37PNOOOmE1VZbVRX4qX4omdz6vDBnLxfClSzfPfmUk6Zecum2I7ZZvpVrfipl+cgjxk2Y+DXourGU9COtXBRGF6tmwMIX/m+mAxlshCpyPJtIES9oD4lFirgzU572qtqsFDRumNFpuPwMDy/CGDLjmBgshlLmOaTAQnraUzMzZsooNeLSamG3tewRyRnKGvw+Eq5rtSSWAyMTa0pOQyXT+DmZo1033Dp6KK/VQ8A0BLNxA+w0LfN0kbGsCgSH6bietHzi38BUHdq1x567lX/3/+o3l142bdVV+my59ZabDh0aPhGRW9yVMLnFFpuv3KvnFZdfUQLqOv3WkaV9qnu0Fm0b+iT3klVb8IS9BUqOLt/dbY/dSo0/fcaVy2EyM/341p/st/8XNhm6seQ0u8omCRLMSg5lKuXrLORRp2ok1XGBhDGNowa/g9fFTGStc4wRbG1cSB/2ikM3Ordq8dIWa+OoCCntGSPJWLeHPbEpENrTTmrHiUR0U6Mmb6DOTwMBaXkotkiuawWq33d0sv1IxdmZxprEVNwlY1MUHeaM8saSZIKWlBw/6kcycgX+SB0E44gflhlyLVAauf2I4VttVd7c/KNbTj/tjFNP++ao7bdXGxFUeDlk8OAJE8d/+Ygjzz3/3IEDB8DSnGRX36glrwwm8/1Utcw1eJMbb7zR/gfuP+Pqa445Zlxnm/1/MD3wwIMPPfjQhRdfoNSTRK/oNKs8e9xDyo5/nWWxjiErxZnt8kOvUPvHbkAEIWgZToGUDKxI9Rde65NHxrzW2JDtSIAuu3Z8Ta7gRR5R5kCDYSJOF+4ICTZE3TTFOjSxI5UAo0CNjoTnI+FgQGxLDpvfASUYlmk65epBKoBXOvij6FLobEyWEEpRP9JYarZYxiJwUOHAt/9kI0sZE5alW1leDzlk7N577zXzl/df8K0L+zY3jxo1sqVfv7Cip5qqbGpquuHGH1xx+ZWlZ9ZZmLSHahXdc0+atA/Zele5zFVmKP3gBx94cPnEZDKVAHPLLT8++dT6fjrQurJR0KRQW0FQP8kkM9hvLvXrQpzxgVzJGS8jJrLjFj6B6k8atSS2ybxADNjEKK+poyJ9c9+Ml520UsrTWtvpgba9jgmYnE5SSybBuBPcccy1TESEeapE5yMVK2BCZEyJ1zJ2pbEZoKHhcTw3HDy+RDMc7cOJpBHwK6yRzWNbRs8mplUuDMKBRcknLMMXI4//8YlJp0/aYcfPVUhZdOyEXjmXRx8z7vDDjvjKkUd26tNJe6gWvM9M/vHO8KPJI79yxKnfPH3IhkOWfzHppAunXHTAAfuVJGLfZtiUo308jZ9ib9USuZDHCZNQm5jpBOSySMFPBDaTRq1R4n57GFLWizJALjvueFSR4mJ+pJmB7pQT6fTa0aUW7WTV0NjCTkuyVQgR2PAFsleJzkfC3jp9yx34jp/Y1vhQiuzsnfM9by7H8Gy4GXw5gCNylGg2iusS01aUFFcnmlSLD5st06ZDN77uumtmv/ji7T+9/c+z/nzs+GMHDVroNYajQq65dsaZk8/6YP4HI7ffPrmfnDqEOfPAkMwEzwOxH02WqaGxccLE8VPOnTLt21M/kaqXvXTHHXd9vGDB5ltsZneYsy5dlZjgaKtxARCNHKiQdbWakG9ScftWpsVRR++3irlJKoYZxm7yRU9hMo+F0NOzPyxmxxHmZAsdzYlVZQ7R8j0fEoFLE9xV9fhXURedj4R+kvNdFFDfrXwAlMEVG266GwsKRVbJNICUmRyTkc1SDc75YaWQI7G+Z+nKdig/ok8Mn3XdhABepcbGhoWfi5w4cfbsF2+68eZfr7zylltvuckmG1Vbv5YgNGnyGaedcnqPbj18b7JamBrW3ajDQxY/Vfue20lN+TVI0YGg6/RbZ6ONN7rooqknnDDhk2rAMpNKWX7owYdOPf0U9VxOPeZPSSZNaviWYu/knLoVh+Sngb68R3oW+VL+pFqOsZt0MNIK092tlKqsPGCzPiV1Awhe6hqROe6TCDY42vkdOv2GMjnfibZyJ9L6bIXyI2srrhS4AQ6J810UUN9ysM0AQNxSYiBXWFnelZl9VgC04KF2VlpElni0JEpBpZAgF4raJ5sdqQnEfFEzmJEo1FC4aWnpd/IpJ86dO+/mH90y7dJpF118YeVKln/nnH/2+OMmdOvWdfj/G16QFL6elA/zj/5wUn0b2O4aequvQdRHk9VPo/cd/d3vfvfxPz256SYbLWYDlrF01JFf/cpRX7bP2UJTG4xNAE+O6dkKOBbacO0ZkIIOT/y9Dpxd1D33NGdtquseae1sDyHJQCyWH49ChiNYxFqFqWXqR7LgOTHHO+EtVM1bEFMexSOt3+IPk+U39mvNrtmp/EjVmno/BYBlddgOtvVN4QJUE9zQo+7yH2YXSCkiEh7EEj9SiXdOGIE6kS6zqmb7fayZ1dX1naAtzCOzvamp11FfOWLXXXb+6c9uf/ml/9l5551Kh6ypV+9Lp0294vIrV+7Vc+ONMeT4m+/4yYHS5MYFASbVxGT5fL/99jv7rHPOPe/sAev1z2nGkpZeennOwhVPKJWGS+/ei3Jw5n33zdxk6Cbh8OTkHKRMGEss8OSYnuKqIM0yZz0DgRB/rwO77GjhHdlsJeoIxxsmmD41nAyg76xVjleQcgTtNGdEUnfILNmBniT78NFvGSWgLihs26p7ZsRAnoS9KDogMKePVaL77GD8TzlekL1UmZbEkWFiljnJ5lpyp9nFpUVmNoxSzoBl0Ac4kYztHGPNLVxTDJmZsnarKEufskTKOXNe+da3Lrzvv/7r0MMOaV6j79HHjDvqyHETj58IYVJiWGfdR2cjuuSRIAXaW6BKTas0lQA57bLLp069KL8x/5pUKu5333vv4w/nz3v77dkv/PUPf3is9JWfeOKJ8qcHH3woE7fKgSud+y222KLnyisPWn9Q3+bmdfv1GzR4UGNjQ7faCt16dFffiZaV3nXnXWefe2Z4InkvPFSYpCqNmBMFZph1y5gWrlCV9dYzEIXo0Ee1P+QHDjGJ09QnUNgcZJ4fyaSYISXT4JWGpFsrKMMXfWwaCoFuDEVoWbKxMGrxNySyYXDgqHNlnhRINzr6sIa+krStYngZWIWua/V8KW762UXbrNvMALFMrLC2ztaEvShHdtbX7DxKAbHJdyjjem1RYCAypjCVQSdfd3hRpebmNf793y/88zPP3nLzre++9+4hh3xpxjVXn3fWec3Nzb179XLW4yxCfJWdfuX8mpMaGhuHDdt0ypSLTj75hEV4/RNMpVP42O8fe/rpWY8/9vhbb7/1xtw35s598+158z786KNFLrMcuA8+/PCB//7v8v6ee38RxrHXSiut1KtXn1VWWXnllddee+2NNtxgs803Gzh44FlnnLX7nnuE11UQMrAixCQo8srMai9BOASRKre8GmOYjeMpzrQSweABxLFc8SyQYlHmu7X1O+tHWnUKMzNVGeWRGwMRE7zWsUrTmayhXbMtyegybHzSLfGVOeQfS0mVuS4jcUdgpfbdsi7uRxKLSRXNohl24JXJAzhb8KilgjYoHFxxbdUkELKG6VeccJPLPe3Ul6QwvIgZ3WgBxtCQZcGAEguxIKla0fPwbx+Zesmlpar90mFfOvvMs0848Xi1C0+BkCwH26rpxqK7lyfHlWS177DjDpdcPHXm/b8eNXI7v5BPMJUS8dJL//O3v/191tOzHnvs8V/84hclmH2qNcoRnPfOO+Xfyy+/XN4//Nvf/vg/2p8fdsgh247YRjYyKqFV84DUCU4As1B8KOMiLJ5kbD71bySPsW/kW9s2ZxaewZUKISqDJkd8C7heMnObYtHzcYKpREAlZPsy70INlu/MQOM75xWfDkllruNeGWYEIBcCcs0DHQ+ruhJ+JOB4NHdlU/WKsk9lsxiShXpraKM/x9aD5WQONhsnv1j8ExIeuzTXd6xZk+qTtdaPtFfzq6Kb5DwwFUoGeuutthg2dOgLs2dPnnTm7nvsfvm075x97llyhU41caj4Icf5S+7UCoHWPqxg0q7f6dq163FfO+asyef8v22Gd0/tdbeYqWT7+3/1m1tvvuW3jzzywfvvv/fe+768/CvTmmuuOY5vPwTXrkM3zr4LVl4YuS6g3Bn2K5QiMiZjkZJ3m1P+qsLIWkBIO0NPc+xgRztJWbaUgQ0GxER5cHzLcZoRQvt6Tz6HPbL60DabVsTbb5VeZiMt0FqLpL0LgoxhrLUfqV8mJglQpmgA4CS5z9mh3vc+WLg7muYkDlQKkDo72H6rkqBY/4kIT11i7Q6/lhu46RBRMmNK0u+XajDTR0on9mjoPmTI4Ouuu+bmH93y6j9fPWbcMRdPvbg6IUROHHY2LlqBa/VdB3wxeR6IfKiWuVapobFxzNiDvvGNU6ZccO4nvpXrm2++9cgjjz744ENPPPHEIyU0fsr+4iKnrx49btU+q1T3SvUXZO065BkwycfMfCTFlletPoUNyDRq/T3qVBgZKlBvXWFyGiVPkaoOwr4zxYURC8a33CCwor+KHVa/5owFhHmrWHy6Oe23QQhPObuRSFiLJUuVtB8Jgx7+ULEBUCnZq6h9XaJzaiAnSVrYqlkwJGuwbVFO43NcOmtkMBMhw7+E7/pxDwrJrrWhW2WQ8sAvHlD+TZp05vnnTqkO0lrkzXQCuC7OPq4VKldXCJMfffTRsGHD5rw856477xk9eq/85jmp1LazZj1z5RVX3fHzn38iBX6qaeuttjpozBfDv1ApVClirUzF2nYFO8lxf04iShIpfaXBDPTWGDJ1N0WbtZ9KkKPVLL8PVx3pUR+wtdah1/O2HRPcZuO+O8sAvKiORrIgc75rEVUa+Mp1DCLqkc7q4WDKnMdjbcMgC1Xc7vmREXNws0gRlwGSYkQ8eK4toJph2YuCSjbGS0GyeSKZSYllZ+XZ5zNfeCx7OZVGdHO5xON+g5TVUZRnnjlp1jMLQaL/gPX22XuvKu7a2e11/JOZq9JsCFclW6P6GqTCy1E7jLpwyoVNqzQt5sTkfffNvOnGmx7/05/+MecfyqP6ZNNKK644atSohjarUaU5c+bMnTu3vHn22WeTnms5dhMnji9iHytAoP70ImYtrc2FMlKKSS1KsP4c+ADAOApgMpKbg4DhZa/b8qiPO1mbCyL+EciJXmOPJ+jMYGfHqqneBiR61gNxbFnJeI76ssgXGhl2SYXVdda1sN6eqt0L/JrwpKpUFoXNAodcomH+Bz+hnCqB+Ugcm+Z142EwglSYpeQ+gNUZ0TTD9hOo9Ww/0lbNQKKzeZI4KrmBNUbxny8JTr3JGe+Ib0jUPsikHMESKTcduvGQwZNu/tEtU86/YMzYMev26/cJHsKcf6SzAsjqXvqR1U1Z1NdPnPjvF14yfPhWixBxffKpWffe84vvX3/9q6++2tl3ZerRvXufVVft3bNnz969Vl2lz/pDhvTv39Lc3Ld5zeZRo3aUOXv17n3elHP6NDUly5zzj1ffeeftWU//ucTO2S/M/suzz77z9tvz3n7r9ddenzfvre232676IFL5WFWCK9ILpOCKWKJhmCG8YuvS2gA5CpKfreAUUNhd3V1vlYm2KRrmCLWTuf6QdEG1AdDWaDCnFiCVrP3ucqR85WZ/BS0xNUJ2yqQebkZm0NVwF2yDJVQYYrBfK9O2mdxjuxGEQS8lN1Eay/d2/JK6PqJghh+ZYygluw9HXV1psSQsYKlhbUbMXqHGOPKjaK7zG8nBbCqYTLaqR0P3Qw4Zu8eeu0+/6uo335p30jdOdGYWO5UWwRn1H5ZeaUNj4+577n7UkV+97vsz8lty2223XzJ1auk1vvPuu/lvqTRs6NCRo0btsMPI5s+s2WullezHizZ17ZpwoENq7rt6Uayutkp4vc3RnHTa5HPOP9u+YnGCmWuFYQm2yyvEnuoh0AatkZaw0FKD8SoTTKK6274V879tZC21rKEoilar/bm+1uoC7a+pTI1IBo2SrCtDhk9Wk9gCXech/1eqTq2ittYMMsQh9fSw5jQv0CemqmqJHuIFKNZa69ivFWvPFFYDpSxesdMAkR9p1LH6FbqSycb86/1IzAGLVKzlIcbZ9C1jXQbJVKPApiv8WEdQE5JnyrTyiitNnDj+N795oHQoR40aueXWWxYZyV/d46xlzf/IpFrpWgVdqwzDNhv29NOzbrrp1oMO2t9v3nPPv/CT//jp3XfdNeuZZ6y35KfSWdx444032XjjgesP2nTo0CFDBi+C5/rRR4tlZ5QO6KOP/mHIBkPKxthfrbwAZYdUlUpgN1fESEAbIC2h2lAjx18odvWMaXPVK3iNmV4YmdJ7xyxAWhgZlFBdRK8jpNS+l3UWlSeaj2cZzkPZWdU8qMcUBYD6lazFIpR8JrIWf+DQKbys04fhSzDChBsjXyykHzl/frsfGVrM5idUZUApu7Kk+cD6kaoQaDm6jbGC5FCzs2YUy9PeVAe2s4sFPOTay7Q0NDegRgEQyggk4FoxLtI0q2Yod9xphxEjtj3ppFN+9/Dvjhx3ZDf3Qwv4rUgyv3JSw/SnMwlqt+AZM/ags888Z5fP78TCmC+9PKfMIBfj5ABkRYctt9jyy0d9eeR22+Z37VNKH344/+vHn/DDG29Qz6VjJ8GMGV7tSnMBOAykgAdMpqKaVbLP7Tdj1jLGEGi8Acf+gwuLHKVXb4wUOvjdVNxC/dz8WsQCqx+i/mL9I/GJtD9HF8nhay8QvSuXI6mGMbuE0cFimBoXp/0FgmqHPtYKgSMbRqHuR3brVl/XWl3x4aWSoASB4HjXya0iJMyPRIyYbAzcGwmQybZ2sf1I36XzORU/R/OU8EwxUCmTW2PK+Fdo9GipENIb7ns0dJ966cUP/ObBSadP3m333UbtMHKRV6tWSW5oDt+qJizt87DM9aOPPrIHgxx2+KFfHXfsd678toLJJ5+aNe2ybz/wwANz33wz2baQhg0dut/++22yycb9B/TPmT5kab31+j///Avh3/feffett95e5AJ//esHvnbcceF7D4VAFu0sP6txt4eBOCUoNSSTYuOQ2AoaoOlc7m1vDLH/VBVVRxylB4WuiNme6WKgAWJLtLqXiAuhIqlMVH+tZeCor3oEWCkfXrUdxFYXqBgdrCaHlA+RMNhyMNy2SampuqIDcQN7eOdHKh5i9VkSRJTNaxmgkeAtyYh+YxiBGC1w73IQ0e97zEawTMZtWopMsVQ2SKXtT8y+joxKjDgJHDUzpmXadsQ25d/kSWfPnj179L77VN9QVikERTP335HLdtQr0hN19rGDX0yu02+dEiZvvOGmYzo+qy/Rcfp3r/7xf/xHkZd6dO8+cODAESNGHH7EYZ/UYc6NDY2fSDlVmvnLmRNPmBBkkB3r4UUOCJjB0ry4GXIU1HlGulWdFEwrQRYnoLMIyZKpSdo7DmXc9Z+s1EC3TMVsHWWi4CTSJH5ASJkURPn4Q2BxmvmgthBvgrA1aiHmIsRjSk3VIyW8LjsiqfMj7SyxUItAEpALCBml3jeyJy/sjJNTVdFO2RQz4QJdkYgqzYCTHDGL3jX2hyKvLxuKR9Woa440x4No6TXDykZNWcSFSKecctLTs2adfNIpp5x6ytprr1VkbBcgU/IESlaImptUX0yGnzbYcIN777rnrrvv3WrrLUufMv/z/9rCTykmHHDg/qWL9onvSCDTxwg8MtMNN9zUr986KzY22qAOTEl/xUmK06IDHCx0IbtZeaXJyGctjqzo3XPMDI6yEliPpKDhjYdigrSLEtlrs0BSo/xI6HKozEUsv84586FhoUx8CgdsBtNLGbpRPQnuncNOuiWuvo3aYDDFUgxW4dQlSRGYgfqRlnayPsg3MD+1OFB43WaIukpiGsy/hIMBzWRn1DuBmoiTmGmD20bsD4h86fYrChu/PGIay15mdsFhWVVXfVDaWK1HQ/cNhgyZeukll142rbzZZZedK1TL/DgkuV8P/LUEYLj1a/hiMhRb3u81eu/x4ye+PW/eRx/Tjd1DWmnFFbcbMeLzu31+jz13+1ShMaQVxCkEnUqlkN5z972XXHaxCudUSUpx927dLBoxq599j29luUrW9gqZQ1Eq1Bna316yaY9cIhQy6N1z4iqkqW0bZjuiy2TiL6KjBdJ4Wj0yg5s533DmzKBmobAWrUUIxUZnfXD1EulM+20Y8SOVEnaI5scjWcnAALLkYtd4UTGspYhTnh9phtbhmwKJiqWRtiVZhhiDI86GPhORatg2+BbmkmzU1KQgpg1um4F8oLCUooGgaOwVLZ/EYMw3IaHEAuHseF7CZHPzGpPPOP2aa66besmlEyaO9xfyyJTcwRWCaFk+28q1BMWPPvpohe4rVFHce+65d8qUCz5uWzvqA2SP7t332WuvM846o3fPRTmycZHTwvV0i5Qe/+MTY8YeFJxIxfxSivFxPUQc6C4BvnGMcCsUxSLAsiLYhgLNicqGORvuWEmJRENgp2fgCu8EhhatTtDZfKjImJ+yQgfwONTSGnXK0ZzslHuqtIkGA+xkmurrQLkLCusgLdnUAl+3v1YJ+5Ga0DbUFvOiAw+MRhYINZmQSQK5EJz95EId+9f2KGJr0i84ug7bpdvmRnHtACu208KMbJF2DmDnnWZ0RxOfxB5UcL9EysMPP/Sh3/725JNOmXj8xHX79evUXjw2+TOazueSlTf50EMPXzPjmiefeipZUd++fSdOGL/tiG1b1tWHnHwaaZ2115ateufdd99+6+1FKOe737nyrPPOZooAJp+BVeZWhbUZxrEysmkzoPmI2lDwZUewFgbwDAmsQ+ab4NbHAvfQgWN+pEC4VoKv1EMlsBS9ZdS74pMaWipoVRkMntumAuqhuUNdAjH0AblcD9XRw9o+6EjUjywK4oLwOmT0w2uEnbM0vzpcIvlbDqTPvkkUh4PKGonZqO1fpiacwUj+FO0o5EazFYNqpFQUJsMaDZMfCVdGGfcjWzsiUY2NDSO3HzFkyPrnnztlzNgxAwcOsN9vfCK78/jpH6+8ctWVV93xn+kdVtdbr/8XDzjgGH5QxqeR4LZznU133HHXBhtttGqfVSyDwU8D7WwiVXNmlUCVKFuizcHti/KJ5fwiVsQsMRy1qdXgaC3+qMniWY5cy8ITSNkpS1p4q4UVbYJzDDYAUlq4ilUx7rJLKEc12a4lmm3pb3WONThYjVBzIsVewP1aoQ7NqSPadIPDnlW7oOecS6QrCSR8UdEuyalSa9jBCzTN5H4mXXicuhTh9E3LjrQXXTTTpyls+IN1R/4KzWGGl1Vq6tV78pmTJk86c9SoUduNHBGed3b7ukWD1V/f/5vzp0yZ+8ZcX9v26dPnzMmTPr/bLv+aScdPPM385cyzzz2zulfDDYONlqkKPsR1GSSTMlZyLf+oJMU52mRcCm8cqgXa38CV7Qhrg8IhoLuI+Cv5goa+fw+UlYEr5qFCCluRz/IjiRvt29Cd7k58pRvwZkRiVafa6e96Ss5MJGQPfn6k488RX8pyJBg/h3sIByguKZ9Xx2apsWSSYElvK4WDKgtUD+3gQVOXsYvtHSMy4BgiaUwxRW8RVZI0+mjhRHFAgQw/1do+se/R0P2CC87/1pQL5701b5dddi7R0aJdzmqdat+AzNnNV195tTqgw3dH1lxzzaO+cuTYg8cspehYtO1+0NK/pboPeAbn7eCKRyjj1UOJXgXHV6bWrbAXBVDNYEcC0Qa4NocZ30x3K2pIbA7/QnSnujvWrdZULVLyCyzL1nalV3CRzHRjImogpCwMwIRK6Tb0VomxyciYXCpijJvNbBELTPGcDqMGa7nNVrOx1lbjR0Kk9KlfiER5FDkxsud0p/JgwNZqASCVQaHoztpsK7XD4HWWZ47KdNHaaVgOqSU75rcTGJI5NSqv3ZU6KW9y1OrCJm5KmPzGySdOm3b5T392+/77f8G6g8xHlNgZ9g2QG9RB1HzkkUePPeY41Qabjvi3f/vmN0/6tA9h/rTTySeecvI3T6ruQ2ctJNTFlkQ1Lcglv82w/MDUGeWr2IKx3C57UdXigJB8XQKh3v0uxmaLuI4UyI8R6+0xgIrVRazl6qakQimjTnWXURg8oQkNUtaHvhW0gZrvdtxdleIUaMFC8oAtKlEaAWynQFlslbgfaSFEOQqsJhkqcTvmAIwtUGc227cHmYFEqYnFNQBmXNdbd5bbj5T1kxzjG30+i7OcbpSfGQesHKcvYHylZx8zTyEUQeVQHnfcMbfe+uPrr/vBlw49uIgTDL3avevUyp3qq5JCQOlb896aNnXanffcXfBUNmbMmIO+dMjBG204xMn2r0nrtrSoJ7OenpXfsCefmtW9W9cBAxbubG7t1yq1xkFLq20tyNkkY7Ys8qT3RulgWrhnilWOcK9zFa6o/wrbYLqjnWkUVGDhFsr/xjNOxoGxKlBYRQBPEaQ+Ur7xkWfTK5F3EJdp9QSapiJtquPOECSGhkFVBpYFTuDfR1rcItEzTcGYC2U7lHmCOYbMn+nM3Ad3SG8HnkEFGwan45mAx8r3OIa8TptqhBPYXMQ4oI0XINdOf2REh0HUQos0WlVg6U2OPXjM979/QwmTB405MBk1zZl9DPvPlYD61xdfPHPyWc89+5yTf91+/U6fdPoOo7bv3m2JcB+79dCfdq6wQie2tJ35y5kLl7PKk9RiGLCfXhQWjQwXsc8iqwRdJa3jYq1UxJwGv7qGe50roNXeidJ9ccNYy3GUtSpKfq2fHQCMtDCJAxdc7lSXmWizVhVIrh1N5TSDdrwLyJCjxHy3L5DL6n9LiixF7UfUuA1RJbCutUp2kSozymQeK0WS/6B5omTYt4MAC2bDUtKSCs9hzmjAIGxLA8SsCXQQ1Bngqi7abMYxFpxsTqIHa2RBIzDYhZBAGXAEWyFumQ784gG//OXMm2682XqTKuUszwlB11/86r4LpnzrnbffsY5Cewu71L7xjRMOPnhs44oNSwhAlmnBx7q1H3/ciUVJc16es3A5qwxVxTiR+Ciig0OUVDpR1qSBKLkI2G1xq6yegpWGDFoS+YIaZw4SntwHEM4qcWsXttaFxXaWSb3tuEVW5q4klCcJxUX5yaAo+wMYH8gOyPEKmJKxbcZUcnmJ6UCmfmGXqwTmI608SG0IdKuoiZmZli81vQx9NfkCAi3ALIg1e6Ylxe0vOOSFgD3I6+09JUAIq2ADHIYANNtqHyIY7S+KvcGAaHEDX8mJegUYdMiQZ9cqf+lN7rDDqNdee236VVcfdvihcAcAJ8nM1X3pQV502b/fesutzlubb7bZ5DMnbbjBkCV/9jHfj7ztttuHbNAeldXmuUEdmLQ9hDwwvIuIE7ySuoLYbdAZcirNt3rDc2sHFERrMRWsnAErGtgiJOiYUDXMUzTE9DEJ2/QwVOsCqqMTZH7lutjegf4az5gykmLpjNhyDmCrX2vw+8gwH6nCMpHbwW0Km1RnJPP5thVruqxLiVD9ubMBqYNYhNBwkEJdfsvh0DpVMC4E0kJsdm0lWCYz6KgYNAwQ5k7SQqBNUOHOtbVjbnLswWNu/tGt99xz7x577p4PkGqG8v33339z3ryJE77+l7/8xXlr/NfKdEzRpVhy3EcnZfqRpeI+59zz7rn3zupfOe4sUuoPTaFG34hzxJ9o5iLaq8WouUiKrdZzK21/t2O1kYz5M9lRdcFkQdqKsHcmErIFrfyCFy3GMP/V+hh5xj1Qfaz9XEM6ug7ols57BTqcKyJqKn+mrvaJY3+VNwX0IyWj6HFyqa9YzeplB/yre7BNFDNFQ2dsFJ5gAxjLFCjmmyT+E4c5aiE2S7gQSAtHYtvm6Nsjo8hk4ZhHzYuU441qs9zPrvJm9N57T58+48Ybbhoz9qAiL6ljI6sJSAcgBw0adP6U8z676dAl1n1cZ5211ZMnn3pyv/1GJ1988omnDj/s0BUXflujHZ2s/WVsKA+ZxUDFWG2u2NLGxMwrzElSldY/UzYwViAR8y02S0OmiyVvh8zUuDcaD8fPIN4Yzwy339XJTJPAvmiNFKujZNhTt9ydKYQPGUgrLdHZgB/ThDkvhiGm61qdcWLUxx/2cl63JSsx1jmJt9e6AFteVstDLkyOpX9lhWAeIlwYOKBdnGzLK242H8bU7Ana3CyKOJg4f4rOlKpxbATaQEyqWTnVtUdD92OPO/qiCy955JFHt9hi8yIjya8kf33/b7556qnOBqf7feELZ545qQSRJRYgYWr9eEFOtscee3z0FxZCqXO0RauCTN/FNwq6QPxvoStpFttXQE7pRrRqebFcrV8kWC6vjtbC2g9W51YkYdXBCdnyhVnN1zi6/a5OZrLG+qLDwiQ2DvWY1nLMkOLGfaLlKQiA0V1HE4LQbnytsXWttRVX8oyULhpslEGKP+x126TopbmfiaLZPBYKNuAtiFjWws0zTBK8zp50DCcY5gWtoPupGIvUIGFooXgAPzLDWsQ8jbxAaFdFGdxypHl+3HHHHHro4SXyrT94MPtEsv3I5TaMrL73uGbGtT+88UYGkGUHv3v1VcO32qp373/pjuSfSOratWtOtt/97pGxB49RDx0bOSTAZgJCIt3XxifqoObAhwUaWYeR5CtAoQsnDHZEyQ5Upr44O1qrLlMGCSCrAzkyvVAqFFYUjQsxOxz9Qz2ZjuFTb0EZpGhk4DZ0GWpXqgzlCnkU26eFoGyMz9mVMSfUXdG61oSRQniIHbJq9bKVMZ99LWXVgWRW7CPLyC2K2SaKQGzAkgxBnxAX1nO23FG0BYKWIwxTbAc4jxztyWRGiYoU+ETXTOyr9Cavu+6aSZPObG5utl+DVBOQEjvLJ7fe8uPvXXMNA8glP77qp48++iiZ57bbbh8+fGv73LJo9Ktyp4jhW8R2FdgHh4hegaQDIpzlWAfzbGZdBY/LRe0J+Mo2momFRb5lq9NNNb1IOqCankgD17093jvfRAbkyjSOjbWkuinp46lH2QyOWCBACq0unz0yMDtcA8VC87qGwVb77IT3k+6FJJYlXJWiiUYjY63IWVZP6vTiniKcYKCDZIgl5SGfgXwMzn9iR5oFENKN6RgytRGiPZo8WunKBjdnzbBY8tN+ow5p87uGxq6EyQkTx3/xiwdd/4PrevfqLZetFt31FyBTzr/gjp/TDcq33mqrGTOmL43uY0grdOmSzPP966+/5toZ8okCvOpGPaz+VbFZ+JW9Fa72n1rrKCsHuuIuWZHzWRHTzsptVf+296gD3qzXC+VCCZ3qXaQrkDJU5JXPpdDpWT1jm+q64odWA9cLVDZByi6R8qW0QWGkUspmwtlAzrT8CWo5ucaqKDCtlDa2RLA1qgIdNRjUL1bCxojsGvqp5yND+3z/l4TvlN5XE41axtBSKDgAdYkyrqosM7Q5PbtA5CFpftpRrPeIDEPOE0YBOerJZugRjPOwKqBogRfJtI01DAshnNAaYBHgUE5z8xrTvn3ZjTfcdPgRh/Xo3gOehFV6kA5AlgUeffS4o48+aukCyObmvooUj/7hD/4rL708Z8fPfa6xR4O139UZjephYP4itmtlknyi1seGV6xnKZ/bKQb4sSPTtszClsuOdBsIvPnqSztASBl6z41C0JrEeIFQL9nCofyyCJDtC7QACqQNrDKnyt+Y++onO7J1Wi2IiFZWZ2PUoG2w2a24QEcNwnA302Z6PrI+imT1rY4dG9UmTTmwpYAZQqamgb9lp5Fl8EF89WxZHEYnHHmwI51z9bkk5wkQYANayZaEIbcGVJLL2VW1gdHKsgQUYCktwMAS7DRk8OBHfvu7Eibt3gLVlOTUSy5lANmtW7fjvz7xyCOPKNI+2BKXuq5Q+/AjjFgw/emPfxo2bFPmuDhJKQX1ltUm/uHGVQqcABWFKoexn5QC1Z4cglgYs2otUj6GXTsr/o7UqEqtaDsxWM9qZ2Z0dl+gynKmtOAAwV5AU0Brifhf1S+mTuFPUO2AlsuYgTi3WZfZBX0fGeYjdRMFDsEWyDxFLEJsX0RbiCUEwAnTMdmAiP9saSo6YWwTC8OaHTOuPvNFqsfF1GjUXbamLRFme5LVcortlC5weFTKgzV6FLsXbedNHnzw2GnTLn/iiSc33ngjyU4lQJ5+6hkzf3V/gVL5+hVXfmeHkdsvrROQZqsdP5VmxHkXnFvdJ0wfZeZCPwCZODbhxbExD0tUszZQUSBbMKn7DFLCKChkPMufVAAXSQlgcVBIQKx5iDHhCl0XbEZbP7KTKqu9na11lYuVzAIQQHJi15jZMqwNWy9WYoaM+kqsIklVOVKF9CMVtznBNKeHBUoOtuseun2G5p7tFTbT0PQvGINFtSKrtwIFOtVHSTo/fydYytAN1k4/u+6kvrA9tdMGgOaG2nDoS5j88pFHnHj8N44df+y6/frJbcp/9etfQ5br27fvjO9dvcH6g5dSgCwWOsFdP/jww/DvCsKwtem5518o/c5V+6xS/StVCVMT1VUtT4VQVIunAGGygFpnaVNUpskf9UK1VpQg50Ed6xbOTmUJmp2Tc2fpLDJB0yQaqXinBWYiK4wPRdXi1UZwODKxR5aTtHc7+5za09nWho0AW9vOaXC9kJjsSjTUGNUXlIc9zRm75/RQJSwShnExIYy6hNyJcTeOCVunyoGr9Of8qNe2WJ9uOfjHmDufpdggSgpDakhO8mXMNlWSxeqOnM5K3qi60NTU6+xzzzrrrLPPPuesom0O8lvfuvC+X/yXZbky9ezZc2kHyDLNnx8tZP3YDTDe/rM7/u3L/1bd44My2q5hhUurez4U3F4ATPXZq6MWU3F1wMMmHOqfZhVeVCt6bC0FElhqUNrm+fqBWH7QlK9uoCQmTWqr0JmoOq212GMz+PZu/nOoJXIsfkVbZkhJqiYHqOjQcmroVSGFjLVi1ndaE7OjzA/NPQZmQE5IGARyJ+Qkuaiybm258CNLkD+1kzIDISgrE/yA/JHFglwfYQGwEIXInjU0sgvmMARF/8CFPn/bzkbWT8cgNjevscvOu9x4w037H7DftddcN3Pm/dLWC2nQoEE//OEP+qzStFQDZPOazcqPfPT3v3fyv/bPf26+xWbVPT4oo7UOJxZaquQfBhKVaWZMfNjQ0V2iFvQKWKMHYGtlqspUK3pUjUyn+QZljiq3+YEYxva91NEFl4V2qWTHj6DgOdUDRjtJf1T3VHgX1DJ2qerY0wx6Yfv9XXKY7QWi09x0swVWqe5H6u8jGRrFqlN/gdsaPbQMaiWnzt+iJ0l2cYwRK07tzUghqy02FJUcQvauj5R+UaDXRpht8wojcpIblIiyJmmkRGYH03RKqJK1gLCB4bfquttuux5xxJHPPvvsnXfeBQFy3X79lgGALFPrR5045aNMq662GnzuB0hV8g8DsWUGrmDfVipQ1FaXUQtwbyDFkE7DYDBT/sR0WnseZrB2MqpE/UikWNr7KGWzC1CDVoSZmYKRwNU2njVMVHdryrZQVjKzp4tYCfiwqprNrBzlE8NxAarVKOrwen0+cuHH1/L7SDLra2FWcmFhknMoXcgftT5WqXb3NfthexgJq9+Dy5yJrIx29cmMDnLlvAvbicvnEBJ10IgBrpSE453ydbQBNbvOc0ZWbWNwLbAxpISoYW3XxsaGGTOm7/uF/RlA3vrjW5YBgCxTrWsnTou84467Bg0aWLhA4oAlk1yQs618i2Ts28rWOHKLbSZUta98WMMAVEArnNjTTL0kr3b1uBOhsaIKo2gaNa1sWg/J94adogxSYn2SMc9lJVcOsWc0u9EIqDciaCB+JGthLf5U12JHIXZ+rMdau7WdfgBNP9nnqNHEq5DsC31Kp+lKKQOjzKpUFEwPmWtms0eH1tTuI66bHHuGl+zfTFaw2sQ3VJ1anPJtmfJf9fFyewa0eay8Bzt4oWKdEuoN6+h7j4bu4yd87WvHjldsVgLkzbfctGwAZJUWIDCAafr0qy+dNrW6ZyE4Gz6F/lzI4wTxVDlOw1TVVo3AvVJDkxifgzMgrckbs42vfCOfw6iXnKt+iAx9Vnt7L5AaLF+EcCt7BMcx0sxEjyX1gBwvSENGJRbzZDLu2x+MaBQaSGQLjppiANXlKulzPxihMffY53ForohTVZTd6RFSoRbH9wKrMXRkKBtowba9SFheyApz1vUAewrxomMZaNZ03/IrdWpxzNKoBDkh0cEPcneeaCCMDDgiETJE/SVDLAd61112Ovzww2Z873tyfK+eMX31VVddZgCyTAsyNtYp2rYOmP/Bh33XWL2wlmWMEyHZuE74CaNULNSBc/SHH8RuVoVLaYV7pTrwrN5SiUkZ26OnUMxvtTkJ/SX1g1JBzCUI+idIGXyxENIKDHrkl0NXRG0A5GsnbRYbzx6SmmFV9MTFV0iHiDPzzH3g0aWUoaRhDa7ZCfvsyLFRhMZ04fpRM/GCSLRg6x1GoYYD8aXCIEWKPtURb8wEf9jGVxwcFW4oIwtMjhN8S11Z39spRvKDf5lvagwgJbeUL4NQue3Esm2GWCn0w4847Be/+MVfX3yxvO/Tp8/NN9+4Xv+WZQkgV+mzSvdu3dTesyUcrrVms8r51J+eOG7CcZaNVYSTBVS1cLVd4fyiYipbiB1HBU6WSUKyvGS1PKyatVnmZ3v0eLhC4paJq2vU1gWfzwppUyPGM01qI1lJbSZvHDseaEsinvXMVXBSfLxuwdWqa2ZhUKiG7gQy9xk0OC/a16sEzo+0zrtfqKcfjaxq/ibttjapY1dGL8rwgpB/+yJYVUXMPcvo1hSQ947nzYpKjDqf82DF+oJqzVIQ9kzOelpBJfaj7QjkS2eIZfllKt2mY4899qSTTi7vL5t26TIGkCy9/9579uFTf37mqK8cYdlYn8MKvUaEqfZdtsFbPa5glLv6sMQyhuUlHTIlXp3sOwwms8w2VTmxQcBthfS/NsKJ7NEiFor3Pni/saGh7lAKEdA0cVwoX5slVagpn6kR1img9/L9SGKRRLVwRYTnDozb7fdOvh74hJ4faUdUtYYVrfSjc46dY64yukNrgvk9qoURq7VdHZ5jV4aUEaIkGxlkwx910VpJw9BTaCpi07WjZIvucmhkX5gg6bZJZ5HYjyEz3OMKDzHsmihzt912feihh7bbbsQ2W2/1fwEgy9QgjkAPaf4HC78PsawekjXk9WSHie44KRoUZAY5pVlFGXEXKkdpFT1ZEzdA9leDHImaFq5BQNci+f+6kVVoAZQPG9tOebMirJSbiso64BFe1LgLtRPxm5kflqxX6YSEH2l1hXjOKtUPDWwl44JArcVAWyXqR9o+aNZ0GoqMOOtceuYqJDqa+9XjRIy4iL2gbBP4T1ptkblEfm1HZVQUaINiBQI5UBr9onzGsg/hDK61SOqUJHaSzCybwaw82wZVZq1t853Djzj82muv22uvPYr/G8kej1WKzD//+c+CG0kF0ozWL5RlQk5r/4nIhYPQtkzLckDPKo8nZjDq1xoLFX6ZZqVv0RJzVX0/0lFBNf7xO0UCDh51kedaAurtBK6b57BeNWTWPGLUCNrS7yzEeE3qBabxKIJdI5OvYUC5H2mClow1QUORESd/ShqtjOiM1ipbDQUnQ0/VeFsBYwOfREqAnbLxBNEd9sWeFmILj4Fck5Y1LKx+9rIpOvt+ZDa1AbQr57Kt5PUHD2xpafn5z+8aPXovn52WurRCF/Dtx3vv6ljrHf95Z+lJV/f+MCl6hqQUqFIWaVVors6eA+3tZH6kK+wMgH3XR1UKYxvMIMDvEjAGRkBe3FKZgLQurn8WNtGNKFry+nqbDo3vBhATh1HMUSPqXaUnnZY7YWTbQcsqUtmCWGur9SO5R6jpFRt94QbORtiiosGWTMmGPFTkGKFBt8aCB8P9luiaj7OREjKQd/iG45G7IKeoCpWgo9oY6VTDJA1xNkVn34/M6FdNfLdUMwspVfnlzWGHfOn88y9Y9jCyd++etRU0TL5WuozrD5JPbrnl1osvuai6lySFS8ctBsBsBRlr+J2Gv7mdY+cxp4QpVtUG1X7Za1tayA94UvpzEmkM5gFRFWAvy0/GLVW8tN6Aoo6X7N3C6p9URNESRJdDgsPyXX0cLDNuCCCxXkA1It+1xGSgq+gP8yuuwPQUJVdJ+5EK6iC8OQ6ivAnJxljk83rkWskSG3IVoCBGKHbRFtWzgaSs7u1IyPxq+NW7zNxTGRjHK1p1Al+NkFN+gmVCSyK1WNy3bRW15b2sVDFYY2PDlltuceWV08eNO7JYttIKYqePKr3/fuSfvfnmWz1XXjnsYy5JCoFEDrGPZ3asC2PyyocqQ0iAZ5DLwpwV6x6pKpzJGq0rCAxQ2TecbNceAj0pt9Az/F/nZ7cxWmoqiqFvke026AoJqroseR3EhUMPW66GL+dqhxu6EAwFGXNClej0y4FS+W/gJX3uh+YqhJTO7DQ0NtnAaHBV5qoqEP2Lx8m149r77X7Vmx8CVf2iBaKinPwqg89tfgtZFXD4fGlJGjG28IQfic4ZYHafVT3VzU477XjooYd/frfPt6y7TrFMp4aGHvLfv7/00qgdRoV/67wdJ7h9awLPDNllcgJCNpsGRTOIulLXYE1WV/83Zeexj9MVIoY2KzyGG8fLRjJTwNPdcR+VHIXpD+W/UslFvoSDVYBcftA4z39lyi3c18weL+wVxpwO5HtGP8d7NRbg3I+o/wYpZbKOCP4o2B0YBXt1iFUFon/xdgTEsAq/Kl85IjrBAMjZPpMx3k2aWvmFwBZCwZDPHRYHJoIb67D5E3kQ1qYFjIRwq5vSlbz8im/fcvOtEyYcWyzTSfmR//P3vw8Zsn5hHB0nsTxKEqWkFEJkcmZhQpIj5USeksactUoLY0kXgiXaa3dLU7Ur/VCY7REsrVQG0GDiR0rpYxa5IrhSv4vgzEFSME2i9YP17AVNEvNi3IgPyx0SXjUB+EgnkE5BNoAZ9L/xoEdnLCv+1khpxt6RFmZ32P7gjYydksUJYd7kh7EZpXgAX7OTQwUZLkfO/cGrUyCjEKg+WKsC6YBbpojGyGJMIpvft2qjnEYL+OFZZtaUD1dfddXZs2e/Pndun6amYtlNrR9H61pf/NvfN9xk48Kq9RjwZPJ3qLHSpPSylUq4U4GdsHQiT4zDCy5NhVEatkZLh1AOxa1YjkCDzQSkypDF8IKwQNxa6wSHjoofIczSQl0i2VEZvBkTM9nRKVeyzjZil640mLnzQTk+GLbOfaRka3aCHwmhUY2opJHle9xPEpSQpUHmAIUjA5bRUXOqstRqgGMYk8EhZ0JODbTOWFt+IbRwIQaW7yMTzHbBIYtrRvgqj2EevUqNZlRYNKxt18MOP3TSaZMvvuTC7t2WkW8lN/vsZv8185fySQmK8t+nnnhy3/1G2xdbDeDhY6TiIYaFyPHyD5W0I2KtWFV4FidD0ZB+jOGl5BdlksHAvnRGsareYdhgbG88ioSAmKkE/fpiO5Gebm+NqAoH1CrhWthVlTuUMn+kf5AbHVkkzN0niGjvZaVakyjfKQaI8C7wI1vj8IgdBks1uAcbxFqfmSIiMpBALqYyISkDdTF1xWWykY76ZUwYzYUu++bkzyyEFm6DJGQEIyE09oQ1op2WSxL5eXIEG4gWw+m2UdtwgyEDBg586qlZwzbdpFgmUuOKYMeAkEqn+ZVX/7nyiispTSotiZAYUKlJh/ATlCMLNrI0JssqyUaCZagZdmERm8ha67nJSrGNqQL9pnSLAxs+IHUME84Z53f0oVz4vTiCJjPoBeRJM8V8PC0pTNtg9Ge9y4QUCT/S6BwFvZr4MXZGwKnMnZxvP+BUf2tsfIUq24N4EEGRqUUpYvhAvmUn0hUhoBgzlgXGYCiTjDHrSK4Fl4ENNg8cgoT1nXKRma3jNMnP40AvtRBzxJvEYKEs7bX3Htd//4ZlBiP99MfH/7TLLjtZlSoZxnMfkZ6CZyxD+GHayvKAflE0EixDdYceKh8JtPJDFIDicIItbpjSM9KVSU7rZIpGgMmcmQU7slYhpOtN4lbADAS94LAw8Yqq0X4tDWz3zpvIfng88sGQYZGkmMovAbJw9hBQ7FU9h/vjOJ23bY0EwDUeC2PPAqPPkca4IralgC3EggFsdjRI2XAIs4FRj+kQfkqWb3nRMhkdqYxeJHIqNZRhIcKhweVYHhMz02VabfXV3n///Yce/t3wrbcslvX0m18/sO8XFgZao5BUPMqZcU4IjSp/5AMtANtGMkdBvajGt3BUgXXXYtvd9tGCLrOqff2jXsmhoXpIF82SrjGhCzU6IJQjkk582Ko73S8xfPYV0HdRspoooWauq3kUlVhTHZ2WbLMeRDYfafc0r/NEx7++Wcpw3umzctpUD+GmWfbGsjLcNg+MpTMxnjdUttkSyUKloYRMow/+ZNvjr1+3CsuRauax4fLJNd+J9IfGyq1+V2RrT12Kxh4NEyaOn3L+BcsqRpYWQLj/6+zZAwb0L2K+hR5SlSQZmempXxExRmWeg0k+IiDyrUKNr2mzz2kMsVSCgFrX8i4yQQqwQLSjmi3N84VI5i9ipNHCErs+UOiYrZmU8eg+GDQIn+T2AtBBUuR1iIBDvhDaWVN9Foqf11se90WxQWIvOhWLt8lnbtlJ2Gc5zIXLr0pK/Xb6OzpahoaOS47X5RhTRczTNRNAZqRzCtE3xAa0LMU84FyPLeVrWoliaojin2tsRe8So7i877NK06BBA//6t7+vu87aloWWrrT5Zp+94+c/l09mvzC7uinZe92WFvkTVHxRBkFG/xMRZ/4CopQVaouaQAaDpcusupQZx9oDm1rX8khdwH+LWBysbmEaoEDMzxg750Ntx+IsYtEA9RI/MinjVlfAFnpdJpY6le5Yv2nPxAnvGayhLBQ/l1wkA8iKfxJ70Vk5CSlibjmiRGk6fbbd840jxUB+O6myNnDiDACkNWSypGHooPUiFA75UpFXEQGosMzChf3VTjrefjZeOQEiyg/ENA7Py1dGbL/dFZdfOWXKOZYTlq7UrXt39tNbb85be+21qntAmdZIp1c/4blJPmUIgdYiExTqiA1EFVbu5L/4dXfcC2H7669QrAIReFO9S3cJQNqAUW9RhNR0Cqi11qibgIAEh3S9zI8kmJ1Eykxhd8bUsocTCk6SUZFCOQaFUFPgxVh7FAW2MtNnY0HO0MxNFC4kjeTpKIMFsxyPBMl5SFhyzFgydPeHCo6cuoY8ycy1+JRmGFugQoI2psppvG/TOQzaziqdogYR0YT147ZK2R9lamnpN3fu3CefmrXRhkMYVyztad7bbzd1fAkKmMGdtwNRHOVFiYCHTFLQ1ASV1XdFatDDw8Tr7rgXghv1VygEIeQNS1YbwMS8InnacFKOghqsB1RhLDQVzMQUIwgqmwqDrg5S6hGXLc8bLGujMwh3ygRNNUEmZZzVES3eCSFqlQhKBcJG30fWxFJypakhZ1gnEvbK3hdogt2SNRPhYDurDFhybAsX6L7AT2fCK+poFds29YrTRyvtsju11G5t7b2Odxz2G5+QJRKsyLSUE+CXYVVodieICDsVZiX/8/Y7lmGM/Mtfnl2nLZhsV2D6JmOhNJFQJXYhnpJB+0ohVLwumQy6nPvRAyrd0zigymIP0I63xpa9SrrJKmTvnMPhmRsQ6VmCoIom/kJ9oKMceCDKgall6+JrWXbmyJIGUErzMJ3DvPNEaTEpLF5Kxo4I7pZTFRJ9HwlGl7BL1CAyTnqMHbYmMpBEOCjAUm4hWzMXRPUFD6doP1PZKoOv3yE3qIFUA8zUhLKUHT6DdgYTTr/lkGUjOtiFRUYkwOh0xp+oF9v24nr9W6pTFZfV9MjvHq0WtbIVmEz1WO/EFq4o78yzFPyLCDZqip+VFBeIFcMNG3e4iIYyNgqrql+heS0tBsvMjD99ObLJV+7QhE3CEtVCbthPZYAksqgWCTj0UOHiKYIjnsriSJlscGSOwG0EpPWwoDV1xjKK2zgbUHkdEBlCimI+SEW2ZxM/SYnSH3HGAhD9xNhIGG5AX5spz0jgLSMatsh0s5Tk+EqhZj7gDfnlLoiAz7ivr4aynY/jbGyHfi0bCuSMU2hbDkbHdUdgF+Q4brPtNjfccNPYsQdZTlha0iZt+8zJNHfu3OrmkUce+eqx44o43sDwwOqLBCvGmlEl61jUf8qxY9CA6jhwSkaUM4o3yiEWmOoOdC61jhK128WADGmsonDETTXS8c9sTx3C+vLit9YqruiIRyuqVsCJDyqpCgMGtlLc/pgNnD7Cn5hEhJYEaifmI7V9iphSVsb2dtKkVArUpbvqob9U3T7xZcZqBDr8xIKz+ZMM549oGgw6mqoisUq2NT9l7Bqo7HcrS06rVPexEepqZ990SBIq9LS8HzVq+22Gj9hv/31LhoTcsuSnhka9z87HHSbgG3PfqMzZpKfFrkWKFRUvFaltxP3CnaiATNRgQmxmS/DlsRUpa3n1fWKbrO6SE13RegsyfwFMGTc/7Gm+pNS1nJwrRWqNrYrQhZsANajauBlRg2HAIBQbFB3krgWoSRAU+ZwrM+PqOrBLrWtw79R+rZYWYKhi+0vymW4QYk283Z2hu7VBZO2qTPkTEDlkktQ/yXAnxin+MWOQIKW6VmXmsDgkFOMSyE80LuTOCvg54RA77KhHxNfXhKq2cNnT8q3GhoYzTj/9gd88uOOOo4plKz333Avbj9gu/Gut0izCGlZx9p7MCSZRVjGWaKevcFbMVOF0zVfWNfRVnMO9VbIeT+imRVyZE54eiBUO1O8CPICidiUltD9oA12XsQnYwPl5mOYBytDMStablBF0hZUCPQadRSIUgbahd11DU9R+rQrtnc4kt+eA3bYvRvxhfFkwEghuw0/MiYSyrV/sDFZRYzDD1pO1tw9wagg18/n4Ab12a6WS0JzKqUdTtcr5KUeFQTp3lFaLV1EBWyQ2rWpFbbfddr30ssuWPYyc8/KcoUMX7rdXdV8FKrEKNrZspFAcYTTMEG6cCKcauyLF/+1SsKBQomf5vEBcmtR9gKWNCSiTXgllBAq0Kv5VJSlHeOaV2IWYjMiFoLKfEq6oU8Q8YlKcD2OUGSw6pOyetHpM6THYR9i1KukzlhXRIcgpmdGsYOxHBkvsXcekBUyAJBYyn0J0KFqFNAhc4HFYiqFjEhIcJoM/QS5hZgRGOGLMWs6ul+O0Snn8BtUgc/tMr1jWF9d6tvKmVrz+2htvvvVW7549Lb8tjWn+B/PL6+zZs4cN27Qwyl2zN48l2jUyKsmNT9WyOPtKlorM4P+6ynaYHwU8qiZlipiSiOpe5XE+lFQKDSpJKc7RWMQPa2hJrcoMiSDfkn1RHQEK0BUuHA93/cj2hi0odBf86ojGqBu4wVEOlEQf0oT5Uf8rA0hS0EcTrggjVT9jOazZiawDQiM9NiaOIRukYSkVNXVMWgYAqii2g0aUk0ivqhdYVciEBINhIiGK0R2HlTGZQ43qoaNT7HjVG2y8Z9Z3m0EyKACqFIozCyPZEtzTID9F0djQsNdee06/asYJJ0wolsJkv12ZO/eND+fPf/nlOWMPHlM9UUMjUxjowsiImhCx0iFB0d+yqugM9wJ5SXG4/kkyWNjIQp6Kmm11SbLUxSemJJtxgEsFoensLW9UYsINUCvLqoX1QrJlzZYcGpCzJWxUSNwRXQKrzgyoNcKCqowgSZkLQZ26vOewq0I6+aF5lcCaHV+5O1wLjAJlOlnctZMEiAnqYiwMChhWUoKt/rVtw3RnNpEJblitrW0Ic5aNrDGipD+EfLwt5zmjwwTSDorT93q2uBfq2tn9l5MWNMjm6Igute2223bG9763LLmS3bt1a2hoCP+CoUGBn4KcAVK97m9NF+Unihg+ZLIWfq0KTCov+JPsmq+CGPs5dn9RaNiwYhuSH3218a36i4ZKmIzQPhDGQVF4tgu7AtmPNbZSYkl1pOp1WIKVaQmSCW828KmaqhxTxx+oKzR/T3ML2rkq2wgn1LnWBnGCP9aYDSXAsJKfbNucwdbPjfgpTnJ0B2MaOPAF5+mkCEWdsvoi5aj5giF7GijArChP2NyZEr+nmqNQU+USjH1G7/PC87OXsQOzvKExpow6q6deCPc+YaXOoVRacMRB85RJYl8hGaaDDwHbGBXEWJqVKfdwZ6woaaU0mOqOumENs6Om2waVTxwnyKGPZ15bUUoNSifGhegocHXdYueViAGUClIBA+6yW2upWEw/0qcObBPkSBb8kRwpe6seWoMxcTXoCOmuzQ3XAoAOVqZN5PEZMi8c0Y06ZUwHWBSI5rsBFll4UjZq8LMqJHg68mxGCnJUFOk1glEWMmzYpnfecdeygZEfm9hguOqd5EQ00qKjOspDJuaNFcYlUvtkyaACAyT5xC6yYxnsu5ACTHbyDS/YL6cjVZ6qFhh9tTcJu5DHUWQhChIW04lUBUY7fji2sktDUKNVvEQ3JtV1YrNoZn+jApV/qfoVyB7tRVf4fiQBmBybwlZvOdI+lA0NCUR0iV0mrS1rnljSayIKMy3tRJonmrNTkIb5G5kXvuhWA69tUmOoyqIUNZhFCWrnlqYqHzASbGH8r+qpEo9645G8VZmbm/vOnDlz3NFHLr0fSobU+nHrh/Pnd+vRvte5HCAoMhAFC/QhIEQsa2N5bXMdNfskeXpG5qIEjw9R+L2uNIgel5XCYzLlp2KQPs5u8r6YMOo55K0neBIyQVCV2S4pyFHs8iH2CoiKBjxmR82q6zigSpvE1JEcLLHRSsSEgotArLUmvv2gfiSLl1rGJSrVYUeY1GBXbaD+HLnWs6FQhmI42ceiAx3hyEEjJbwioRRwDGE12Bf4E3wLMBlnIN3+VmIB+BBrnsMr3BVINaY9T2opbMTTql/G9S//bezRMGbsmJ/+7D8PPGC/JL8taWnNNdd8+eWXw7//fO21sl9dax1fbhmyVAm6IDTFvqYkbFDucOFJvTpieFlVgKO7xBaH5VNnJYMPiyKhNKzkqnUMktpOU+lu8socEXXRM6tTIl8IhVOk9IDScu0lGN8AVhS1xAhpHWyIddUJP5Jc5RAzIPcDh5ZijpkuG5/nRxI2pQExolKVPxeJihMxiF+hm8eSKzxv2YEfqGISghq30PkX0JaLAWyq8xazH+1g6YoyzA5IwMgkdEfBJ7KSXtqpVK8j4e8Qhn323vOUb56+NGJkY2ODevLkE081NzdX99JBYc4K1AUyKUmUDGM3BrGqpIiHDDTDqraUqWotS92p2PZK+xB5glbEeGOpBMRfNNUSUxcSU1W+Yj172n41+dJB2GCL2GgKhQpmsKIBsjFY+T0rC5kqAkZjzfxIM+2ielq/t/yDgoiQjNBMV9WFxuf5kSRqAZQm8a+jmXBBUAhglqdlsf5+HxZBJf/BSQ47SHXOiMWGNs9eXStJ6QUVFofaIcuidJmelRYqbe+sL6J5lmbSCnZeV2eYRJ1K9dqStxrEvquvsWysbp09+6/hVCzJ2MxZsczgnKVTBA1FdL3lYeUVwZ1XCzU6eaYqsNiQGMJ3k+znZTM1euIvJCvnkKKImITOrIW2eeHfwqC7VWKdpYAeIGslEAi0DStkoKizQ6AeIj8SfjjAdLJPXmjudH5dKzEJI/qaTrKdmdgeiZDi2uZ1IxuWKQsyyZFk7jraMb/ZGlzcSlK0jfiJ0BC+7ugXrVOMYc4orEvzw2h8yQxoszUaYFA3pkmNHw1m2wnJW1W6wUYbPP3UrOFbb2lZYulKf/vb31ta1nUyJMXKmRuTui8NM0r6Ytm0JlqBGFU+geVH7GobliGPjsiwbPWHsSSy1WdQEdE2IKlUg4VfJ5M1EM59nOgsoTwtROQaluN3MFmX4gFVcv3eHDTE3rWTuErrVqnz61pdk1CasbYP9ZFGhhUbKjAYAqdZcszhIma4JHPXW4j6q/0en0eNzdJZqwcSCjcexsSQwPtGq21Dq/B9C0dajNVpXUP/XWgXA85E9kQoubwfMmT9iy64aGnHyPnz5//p8cf32nsPliEpVjYzQyxGcMVO9dLIJFBBRkeKgFO+ZRLL4WyTQsDPTLcgzmG7g9k8EcgZHlaxK6jEHDPCIUirVPTKRsnQCXiwuG7BWojINXtRySZrQA5U07EmKs5HRMX8INbaav1I12Bhna+uwIyNISQwXHjuHQInLQXiGFmigzw2DqzknNtlPjPJJlX3lEfjwWZ5QgZfwnHLOXtZs65eYzwHUCOn1dQZwE4MZLjOYJjcd9OyZDwJK8Plk/4t6772xusvvTxnrTWbi6Unrb7a6s8//0L49/XXX3/xb38L54EoFVwgIFTrbnzHC2gxH2aIQFl1r19U8Gmnl2CQk0h91HfiQ7COQKlUSsxyms0TkuVhMNcoqCRRVu6UouWRC3VEw7xVMEzocpCJsUdNzX26ISi/AbouZEDAEbRVqJ/qwyRKxm/ZWGvN+pHEq42sQoPMhUmAvyXWdjTF2SKZYR41YUzk2l4tampyo4CnzyKBX50MlkUcYIPVwQyZYs8ab3saOsLIbg0xeiXmP2CJTgozfBi4X/5a/nvoYYf+7uHfrTV6L8uiS2zq2rWrejLrmWdW7bNKdd8aq2AFmdW/at0NU4jQlA45g6PmrE9m1gxUc3AQ2UnLkFEBdroMGdUrGumc5RdSBGxc17FiZZINsHs72MC1I79+YxJqgQV7nFq4h6A1kpVWYsiG53qq0vgnfnuSXoGvrplpGIjJ17USfzGKo5I6FHvBhTmSsSJWc1GZCQ+wqWPlXj3BaxlcZS2bkRnNT/Ooa9Xm8G7OFb6S02wW8wTDzWY3yfAxNs0hFNDmyMQJxVaDHro2atT2V1353WIpT9271o1aKUeFgUz1a0hJNogoLw3NjgJ9Galf4+EoyHkaoQS67CiDH4qYdSkjGbtZVVogEWBPVILFyqSUj78FoKwIxtiYdtKeHJwd9IM9cnRQ/C+UBj/nr5H1xjIkbpsB6oLQmN+FbD0cldzh9YFYa61W3xeYBtNiVla/Qr6Hr1Q9ZGhnh8E3SWBF0OqEjc8lulBJOZhkuYed4q1MKtgvhpdV8jnAKSqf/2x01Bpi9ErUVs40kh86Y7IENXtjj4ZalxWKpSp169pNPdlyq62qG8kABfd+qHlB2EBPFhjzsYDDETsEjFu0/UrwhukZWLVsgCo5Ej3THVgpFAHLTtAuVxabbbz92lIl+VxW7ey3YM3NQuCl6oiVZcfQsUEjlU3u+AikmwwNaIMaOz49CekPVaukJ9RIhWByC9vyppDnfrR2KeTPLMJpu81iszbgIJmA6f3wJNgCBeNdg171vpiRKExiRWG+kcaai0my2ZRvLHjwxtQlvJOYbetymq2JBg1PEjZgBIlEzjbP1XqJdwkZGVmqJ42NDc89/8KA9fpbZlgy0/yP5qsnH330kYrmUY3pcil9rsTThQcrlTWz4QYEQhajgrKsioKr0KHPoURPtdYRdu3vCi1nVyNK4IcKB+AxUkfhubN5tS96iiAMC6O2ccXCfKTIpkcgBJ1ICIfYxkUxbfhvuLb7fAsEa/kxvzjIlOTDOkZ269aNoaPsjOo2pKYyG3WZ/ui2glrwKHLLIiI3Mh5hmA4UizjMj+ZLbvbRywcAKuHZ15y6ZObq3jc8YeGR2Bh7rRAmGxwyezyIZ6aIJtmuWTGTUrH5Fptf//0bJk8+rVhKUtguIKRhw4ZVN8m93LIsJ25kMLbxRc8qRMshBRwyBFFVUkFXZ6uE/I4XXF4KMy8ou8YCpEpPSgrgg/kMn4dsKhjGugCIH2sM2QWgFhbocbH09BiAOKmhdk1t7uUzXrKF0FPWDeKyuupRSRsngLjblqLzI1decaW6ISlGndlukW3V0abg91i2KIS6ZKPLxKlebBul5Dq96mHdgROkVHMAOOTNbCKEoHXiMEzKcI9qMiplxqZqRmA139hh13pTA3/IWjqiwXVoFGCst0WVIYRAGcm+Hfsfqu5IlpVs2p5EHLXeNiLSybAMoE8czyl/3eyzw4466uilCCO7mTU7K6+8suNbSKGQslBJh5oQCk8iKgljXOkmWUUhNBcVgY4xKuLBlTJbIJaWPlzhwJJRfDUTdAFti3vhrAqW4i/94/BrIJ1qUshp2+9smQK6aSYaGFJKvWH1Mwae2MqsqS1E1MphuaWO89lY6rwz+zl1/XxmwZaRbin09qoyj68VFfWkmgq9Vt6gGsEq1YWwe49uAD8E1+oqERMoPqs/l+xFyGHtFNVVW6myGhQpC8N5EPKpTWQRVDjyemy6GDcoFfdX3bRxLUlSZnSzK3soy4mexwZBeyKb/8J/FRyq3gU2hSoeyls0InlhGTt8Sl/vt9++f/7Ls+sPGlgsnalnz5XVE9n9yBw0vC3z64fIBodcir+IQDEG2YDCjJqqhYm5Sr7bpJjccUrsNnvW55PirzwHaXhZ2qpQrWy/U13UTTIXaFkdyoIcOAgnakyjQekYVvkv5h+reVQhEKiMs6iLjQtRTbWU0eXLTy0M8OsqzBCrllcJfB9pq68PHvdXQmVM31ktrFUtwUtoquhK0SSwymOjGVH5aJpH1SWJq11AC7QEeiOaELPAXgEp8q8s9mV0mcYn89CzIpEykvzqiD2Tt2T5jnaGvLf33nu/8PwLSy9GDhg4AMbxlCQWkCBuvMQXXluFxWCos5hL4dVOpFiVjLfHQnEz2wyblLkvRSASVeJFyNohyvrVwV/ZRueRQLlqAbSfy6ZyA+QoJ/nE6gQ94lbdxdrV12AFUguhfLlSDFo2UXSEdFbxD4i11sT3kbp7rkazDN1q8JyyVNsVrgi3PKFpiqKmUUWySYQjLURBMxk23lMr7jWiCTELmJCzXxNX04VE+VDlqbiT207wL6ndF8Jk+Y52tn0vr83NzY/94bFi6U+WpT3N4hpt9LmksNUsUvyRGWfPJXXKZ8alrZdZup1obYZVHaGUEVV63BUyzVmT1IBazxJsPkDMzaQw1p8YaughiJVnPp+wqsO7MGroMQbREuphXSMZdExihKUhTOD7SKfdzP+QV7B9uWFWeYUz5EDq4viGzAzP7gkNCCXbZDkppLRTHxeSf7WBGp/CUAF17prjRxolEnLizfaI4a/FD/7LbAIjhH75aR8lJkKZp3HFhsf/9CcmDEta6mvW7DiJSqtvyWU6kSaaIi1FuURAyQgVZGgl2+E26oVZur5SYqX5eGynEpXK8p1yVjUePt+zbI1orglLBjGIFbT1HfBWqtgPHTmYZ11wj1F5RTaz5DGGjqEXYAMgolLgAIFzPxhD4+65jAUZsX3YDDIl/MiYySDLypzOYetFAdS0jbJizR7LAIMKj3tigMy0p6yx4+dn2GN5LlrKkTKvlF8Iyifhi8Iwt5UiKhtEvKHM+ERo7NGw4OPW1+fO7dNxesbSlYZuuomkc3iOV9XZkeoY8WDUW7vEEg1r2FhDFRkH7LD2WPlVPMPm7doTWdtiUVOZp1q5GWUlE943x3W2mB/pgBNMEHgiwpJBVDoW+2HEr1JF6W5mKCvVpCSgVrqi4sw6f3LbHQ9xvIbLMirrr+67GI5oPrJa1xphldvJJGM503ug874fGUsLnusWeaDEwhiCgnbVTj2QqKdZ6sZagsQm8E3+3Mwu6gCj29gBlt1ttMR+tgG6pkYc8o9vgbkH63SCGm2lbbPtNr+a+evRS9WmdDLBCIfzRQRwL2Le9i28wqhONrsjG6nXyrExil+0bqvqnSaF0W7WBLRyVy/chDoUauYMBNROtmHUznMdWSaJRQGQkgp7KArZlH511lPqhJJRvmlKxiVnQsTyS1OIaJUV7Ah8XTFANB9JB8zlPCZpBZneY7EUW4t94m/gxPKocC78RrjO+pyCtqeapxlBuAXny3Z05VZe/pUROXpOgjlKcwU2AqIrWYjYjJiqHEEZK2aRLsB8rbbF5ptd+K2Ll16MLIypF/1krR/uXljucjLrJfiuildNpWPE/VQGVGyHVZ+v5HO4M47tfs3MMqhOWVrlboiDGuMQVsbMNK2MnR3RQbTcR1xfD/sgR5UMGVNlHgHblzsDrDQ7alBZJWUh9L3mn/sBBszlPCZplKvM8EeMxQ0olnLiFTKnMwPqU9D2VJOLEcQdD4fCtY7vF9OYnWHxwdf95xFrssCysQSZEoEy4Esaw0tIW0oKYUqvs/batRVqJQ+UvOdzyxKe7FEeRZ4JYsfCU2Gx6Mk8zjdUSQ3IeEZ3gXuomqWN3mCyBjEJuMXxd0o23muDZO0NUyqehItUYyBJbUgMWxXomFXVwULApMMh+Cci7AkGc0fE070obsF0pnxe/VuzH+Y52lJZHq11WgWa03M/mA+eI4SWsrLbcO0WHNcIKa01F7MmBEjt70N7kEia7SZe4ky4x2a2w1kv3LUHISvoPAvq/YrIkoL8HP8MYJ61eRmm2vKZaZkyVpT69gkCW1vJz9BNNnnt9TeW/HOy+vdvgc9bRZCGqbwCsQdQNK5tZ014mQd/Q2XsfXuAom62URFKG8D5SK3dpPNKtLZK1I800FLE0Sn1BLZEdSHqlxBV1R1VJl2KTxx3XznLQtjp6FigiLCzK7CZCNaGtyz01lUfCWtZxcIY1VcRcIxqNeRHKg6w16pNdN2zS1loOlkWwQF9E76TwQfZvMIglm8qRs8dWxjBlWIp1ZHWDnMGsA7kRQ4b0dc/BtWU6RCeq0qBAwH9M5KZYZ5vQjIEZcYgazbkKyAzGTZv9W7/AevNfWPuko+R+Yk5K0px26hdzmiG/FVd1hjNdZXsMFkxR8KlSzAizPavqTsKyMaylAk5mY+oCMvcAEU0jUZG2BOLkkSyUglUBzG4i6AeO/715RfwBnGfNGFNIZGq4ZZEUgPYjtN6HV3KfhIMIwe9vs9O+PYjVAMRKyc4YP+V8/x1bjO0xgF9g5TO9k56DFxT0bpHwBZ2VUkY4NA1x36MJF9uxJWKParSosxxrytSUzWHFJ+FVcB2iDXh1SddpLbytTOyiGUhliCsqZUwNDc3P/vccxttOKRY2lK32goWogrObIon6ZrzDEslklwENkm/DQyT5Rm3EKZk2XeidemwEBU7YcyBA3Rg6l5asbESKAS36zM4kdtgY2ZFLC+0VSmDu6KJo3ASkk7cJ0tYSBzmLDr+gKanQV9ar7GTAjsxblekC5QH336ErGwnQ8tMoR2U1ZzOiKtiCKsHLQOx7Z2YqWXXuNJgI3GGIuov0JwHBzXiP2s3SZ5myGEKp7C9AJx9TUUrwz6QGZytGnMwVQ50J7Qz+dWSrnrCtEMYtaam3g8/9PA+e+1huXoJT/NbP+6BbPmi0M6KteJVYoOYY6lgncgMINcpKaB0tF3h4hpoKsnE2qxfRGqHUSmnzMiKNURQUqBdiOphrPrh0sI0rZDmgbSyg+710fcppY4y2qw+NBa9jBJQfAW8CxdNZLSD2uuu2xPaFpoN1uxYKwbCj8wA80Nu0yQg18g0i2nBEsR1S2gF22rkGNN7YiaGVmkr7Pr4+oghh5FAllMZZfanhOKzpn0YF8cQUz40NA8JJRmbsnLUc9UG3DzBDOVNiZF/evyPDi8tmampd+/gR0L7ki2StAJb8EFsJSFKyjYmwlEo5nSdEoiU1RUv+ESmUkhaR7nnj+ZcIzVCYphWuKSysoooPNRfyMSjCfe0Y8au4/hCOK97V5b4seMVlBXmFuJHapE0uhQ+9M132zVNHDUdQL78pgxpVF+VwJodi2EYfog1IUlTEBmAbGGl2iJlSJlHm0Ziz2PoWDX7IgGt2o5xSoYLgMD7Nk7VQftpmhkFWaZiqU4oPsMugKGtZRMrCNUSRknGpnBQLCWpzWutkA4OaezR0NLS8te//X3dddYuluDU0rKu/HfevLeqG9k1ZwWc/pAfWbo1PosfXrQHdACd4qtmx2ZH1pVUEQWSNVmpXN8Lv3K2/NBZVoxEgDgMkdIw+R0dKIcM/0RWcWNapToY2sPkN4yIOkkqx5V0aK4JC3E3pY70YbooJBlSRLEMD1LX1ZHqfuT8+R170ZlhhsMpKcJaE36ymy+r51iqjaEaXnTsZYuvhdACqrXAjIq/sGECz0BOtgqYfillQW0c3w4irAzZzmdEoPiYEW0tGxtsiVVkjkMJqVpDTiTzEhgNpRG9xdZbzpr15yUcI1UqWx5irUVHp8DSxw4/ALopbK8MBwYgJaFPT1Wza7Orf4HZ576uliO0E8F6JMRbZZXK9U3WQYcOgyKgDYNJKunBFQ4c+4Bb+xvQTLc/cQcGjruUdNs1X9AgaFma6xqTSiA+chEaWI560e3JwGa59rjuR3brRv1IPAwMhw3Ri1hcJRz6a52t+OEIvoMHObqb+D1M7OWvkYnngnFEHNdoyjTGwdHExGJVw0dxUVKDbVDHzbH68WyWbgsi6lFNKpuHaBiJhx0La9ui8a3S8OFb3/7T/9x15x2LJTg1f2ZN9pN1OBTFVLIrJ5VVKv/1ZbaQwwEjpSTCATx7hJRWqbFCIAVYCCdrQb6oVHZfLXoAZBfyohtvBF9SwKJvQaKsqsB6frP4QP9EqpYkrbLhWoxyYKpJvaszQNvIdMG2s8oQEZOzDRzWTI1qOaFKdD6SQS5maEJNK67MyLUJ+pQ4gm9MJ/WWpa9lZRY8AfvYGQfu/yfvTeDtqKqs8crNQAIJBEIkEJFMSCAgYYgGAhpkEEQ+UaQbPqAFAQVU1AYkiDIKSivKJGgjgtoIDjTY3bYoYrABCaP5MwYiEJopIZA8DJCQF17+Req9c/fZa61d9QDbl/4O+V3uq3vqDHtYezinThWFR3ZHBzue4D0y6dOJFFoaLxBCQFH4AumpcQBRKth4aMvShgX+o3AzqQopnkqy9CvGjtnkqaeeiiXwb16Cp1OceSgYxeyv6vnC2gfy6K8StVFQQ4HJeMqcmwKwm6g8i11QZlwiOpZJRXY7fYWTtRGFvY4PiGNH3lIyM8ONhwhh21CQr1JJRcs9A6V01BxiBZyC6t2O03atoEChCsXYQCDdwPR6pMA4ItBOJpjytOnLnFwrAanQmDK7RQcc3FKG2K2eCEafrjCy5WNQEUqmodKd324wzmnq7acTr6CdeBi+wV4OqUYuG8TTtBo23kRJsK+y5qjevFWjj5TFixYPXWst93gP2arDMCgV1LW4YAxKUbvhY2AY7UkXjWG38tg8GoDX3h58A5lUFHMDa08nl/xkJ7iiMfq3pRfztODoF8BiCnR2zUgpC4JYlkPKIwEJAjZ2z+vYkICOmfKlCbYQnGmAKrGPbvEhDYy9GwtXnoDBsWPoqODUg5+aIWxqtyCy65QlZDC5vKp5ub5QiN2LRJTTmm4nmR+m88Fg1K9tRmoNxLxrjejowUgDrJYD87vIIkFdGj+oEwyJ4mNGE/MAVrFqd+vyzs5BA9uPPPX98uSTT40evVGRz67JVh3bSBdLnKCK0YUSbId4k13hn5C8cTxqIpNZhIQAzVbgJDiKRC56HrRZFLl0sXC6IPxmr60r/ZgRvppbykLrr5MK6pjiICN2aE9dTQFdgRoPW7WDLrKInpv46I447N1YyMIc/QOBo/2p5e4C9LMrt6mpEHJoLfIXtby22BN1Sjhqh+3EghCzzqTF3hOduG08cxsbhH1pGK2e1cSGtM0koa5xS/xYTDOxbpCdcwxS43HtpD8HDx780JxHtt5qUrFalegRrFzdui8ahaWbYJU0opuYOqWraA2LbYGcaaD9G8lWRFidkyS9iEQuZkFlQCag0vnozqVQUyC2GXCJAl38pyJm1YsLJCiEoqPApyno437KaFLhj3iqW9k8af+aMwtsqiNdVfR6JPZqqGwVQ2JorsC0UKbSY3S8ZOc3kog+tuJ5ziRmIaJALA0qiYEDc12oCabPwConageGShE8VVACreyl24odMIV+2gqOCLHpDVCSjoQyaN0R682ZM2f1spF33Xn31Knvrr5TBrnixIxGhMS65Ghui9PQRh4ei0L4dlwW4dXYTqpiyuXtpfdpp1z/5GWDGMvR1jkunrbatESWki1bUhWz9duOEZKR4pWaZpDLocBS1TfHxystxkmRQQr71wUmnMwlxxCSa22p9UgVR9rvmPEQJHby58/EYUqu8khoOz0FG2SDa50dkoex5ziwpDQiSyYNDNZVtie2ENI2i1k0gQ8l0ESshVWmdjf4pHwJ6jccuZtm0pDu1wuvovM6a68988aZf7//fih1fbasWLEi0R/RRKVViUw20NkulpJ142nk4YHA06mpCE8m0CBnmyorgSHi1/iQAf7kpUYJ6ppTKFAH0XmewjJh4DXWeuetPO1UGECLIt0QnThZ0ndmwpWPG4OhrZO1Y75bZvmBacPk6lel93EkMkkQEangTm1VzxjR0pU7Wcp2OoEgGt5gFa1dDawafqGrFIkyPtNCLUHjgDJW+JgFBFI1yHKVFhNpAjFKLmuNMRViBYWULI5lycsZNWpUGUe++OKSddYZpqSur5XZs2en74gm6LPaRXT0dFP9oiAoQ5/OUpag4YYdJ2ZFwWCXKRR+5wZMCGdL7SdH6BQinQqphvobwmbsLngjl6MNyj+aDddIkLJy07EtUIo1QSfKLI+ZdcFJDIYu9m1orX1T0IUTwsSR3seRyKScE65LdT5WW+byCdCtBFaenFPcldtORyMSawrK2pPbnKvuCO2Ig7Jb2UXKSGIJGpiQ2lBJyXE2TriXXHF5ITS9daktnGbmlPQIgEt91LsOTgkbQKE9HxnnWLy+Z2f4s/Pnl/9WIxv50Jw51ReelrACiTFKvt6DLxB2XKCJWYW2DTfs2EYk7FKFAvNmp5NKHEcWTG5976GK+WphXCV1zQzSFrVLSD1+RgCZ2VcFZcQb6PEg23mXhr6vmKP6VATHjgLPxokK8sVJFJUldYq6NTG9iCPxuXK0+ZkmMOulzpAjmikeLLVdkORSbmjbNcHWImXdjHwddG1C9xwHRkOimi6aqbSSYxyngg+8gnLZZlbdRJTdpUqu7m34As4MI3LmUmKm24cPX3vJkiVPP/X0xM02LVaTsmjRoleXLRu4xiCKoY6qrqRf7ZElSjawWA7GCdigIFBK2AV774YXyVXcC02WOD+4QQ6WDizWCIIbhp4JshxDnYGsPYysXkmDXBGquTKoDeaoPqV9ZS44Z0GcjKUUsLC8MvcD8lG5F3z24vlIpKwCxOCdqCqmRE1TsQK6zDhUPIsHRUQ5ibEHFMdM6KZZsSMOsnDuAge21ep+LaX9gtXald2ZYSDxqR0u66CHbd7ZBvPHRpuggycajL8Vv4AzJ7Lldcw1y5R3T5ny9nesTsfRleW5558fPXojK1F0E7jTQXJEjooAlIk1HIwSsMLa2QF3D0CEFKjmtZkVL1cYW4uWaaeuwcxmC7lNI7SOHVkAEmjmOBhE8IrdJPsa+gGcgHnqCx2UGoemiTCIjX7Ktkm8jcMJxFvm3HCO9LSQKJw9H9lacy0Kc4rBSm7IpjVQvIwQAtpSs9lZ3ug3wVBRtmJxJ5RVn3VkoV6qExreWuiTOpnGL1wZckAskhnLTU53gkWbLqUhjjiU2pnmQGsRMcOmPBEac82K4uTJk5e+srRYrcrCha/bSGtsbEm4HMCu9IHMFfki2LzE0R5KSAvObowXMpurHr0YpGp7AceivlLe9EXtUHUH1wWFQiJlN+Jhk6FaKqWfCuPsBv63Ik6NMDAXrT0esG3us0ly21GDSjs/ywXsS1Wy5yMD2aXSqYaSGOxZAh4lalGmUeyZP9TqQI0Db5GohFKbxj6RExd7vftXYEbqIhNNEf1Il4IKMapNMtgs4WbrcHaHIIW+gvVsYt417BTFt4nO0C6qMmbMmI6OjmK1KgsXLPDrFAY9a494LOpcXufmdjm4dy6sUCX7SR+mTOyIFzJRDe1bPhzAVe2jCiTZc95hezyNd7cqA0MljRK8EOrGOYWQmANF8Bw5GapyAiBkdw1K8GEmtjaOJHTOO5VIW3coSi2COSMVxC08jnTrkU5Y6XMaKo60DC7A2bGk9MuTAs7QhOBOaHoeozJ7nLjKi+mNT5QlgXOfwAkTduG1QhmMXHPSjAJZzEyXGnmd6UIlCWjSZRKwjgVkRoDRgXC3LX0aSagzrjX7MNbEzTeb9/i8og+XaTvueOsf/2ivPLfwefT68UZqQe2fseRjfdsXdQTVJ7WvrhcyfhEAYdjksrhRYjZNhB1BLk1INVT1grAGMW69ZrHDTILj5inT6eZh5d2iRqNQBVnZbNa58c6ALu4X+NI7pBU+SkBnBwLS48llXq5HOmGl/h3Klv2Vpn0cXeg5k9iI41xqjWoaNqIap36EI3qTo9RQhqjYdVNA+VluSaPOYKAnoWQxq1OHbsp0uQkq58PRjbKAiLJ4Q54dG4bm2UjCUAbpUN04dtyYWbfNQhHqy+XZZ+cX6GJi7LJScNxkiXgEoOxK8yBS5AbVAGi/+KpUJIWdMo0GUIwzJ56Kt/LPFIbEIVqsWWbMLVh9j/cGY9qMbh6Oh5pBFnP0beSd4RJaJmBQrRpmfOl99KnYrejsXGrXtQO3RnGkyhbWhALmCl95zuWy3awwPLj7Js2ETF4Ei8rXyMQIgjxLTcKVUARR7BLpiSMGg6HtUxFRzlT3Lbnz61+aqqUwnkstHnX1mL2KhoG9t+3gTGvG3CCiVZOqxjZkjcGvdnailPbl8sS8eUmKmjwTbL1M57a6i8jNYHWwlT8uhZJcFdRNu4dT6YL7qSr+vXhMCG139C2M9pZ68W6CIQ2EjTiF5go+w9pEDOKkOk37yUmhBkE0SfkSq6qCBY/zeVYsImmDhRVK/0xO0HFf6UlhKVBgHBkllw2xaCjQVZdC8SvMeSrS0QgLmaQwWnZgwU84AGIbYjdHALQ1URnFmnlMtVz3aqxki6FPrcWlF5ugQBPRd75XTfSQe3x8diqiDcP9okf/11itzjQvy7x58/CileEg/qDAioYnsYNmj+xB5IXNEzKUQQFodAqd4WC6PVh785rOclRZLwLKlHi7KVD59wcrNtCjahh2XqRlEUM76imexqoaQ7012BKjIJSK0UwBQpBX86Nt4Jr4izgpGzwIUiRikjjSVsLPzDpClOohLzFy1RWeDcidWSQN9Y4D3qfGszosOEa6EJmO3ZyV0AUYb3vFzz3kd8B1N/3qyhuxuIwsDS10ggZPT8UacNvddLi8CQ/Gx6ahBc1UJVeM1S6OfLLntZfo4dnrBah6k+LY0W7TyDBN7RTaZVF7YtudQuYG1cfd4tbeqNzawbt9jDgpKt4FlRytj7w+VS7gmqUnEgHP4AyCmbhBe4KYM/AF0xrrrZJPYHeAZpyMIbSqXiS81HlOVgBQzGwkk6r5OBLNIUdMFXuByDqvMxVn8/jCJPUKQ+8PwQKb4uZBzCVmiZ2dgmPbTpK57i/oMcFJMWoYbuJKLt2nv1fMXdZnPdLhxQNAvOBeOfVsFLXVJ90U16N1A1ptZeiDZerUqW7PTv9+/R56+JHNN3sn8q52W4ctaEuC5z0sne0tCigsqd2enWwMufvr4L66QrumSVf14ggnpYUTHiGuJCkSuoxq+twpFE4MGjwXa9LguD0juJ0aADrrYFKoUO0KEOEppXZkRyK7ZguLkIIL6pyZmFNebjE6UnFkZ2f2/kjXt0fMMPZSXqcteEpcN59Y7GgLeedcrlRukPIhFoCYmNytfi1kCX1M20mDspR+JD1cd/6O1OFQSxv5WS4U06YxbjMQFZXwzCYlhI3yKJB4+ZkoyeLIpUuXUfnss2Xy5Mn333vfZu+cUACbMMLDT3pKCz2alTzeJxDc8Q4zdd3NCrwO0kupvjIq7Ymk6Bn0hU45knCF+w1cwAyXQr1zBFFndipHxw4yXjZ2o1UBQDAdz5qc0b6dlaSmp4kz7dgv28SkfBEUxZhTgb+SqMrjyIED83N2dHrB+X3q9VWEr6A2bnBOMmqXT6gwOWiOzgRhaRCqUbb9Vv78AA4saNxKgJMY9PKUNDvvuKBCluSYYYGdUS1wxO3be22PWRcQ8+GuRZVjrx1DkwwMol4SchSwPl423mSTm2++Zf+/28/JhqumPAZvR0NHtrsppvVWwoO8t6V/lnRhEOGseCb/IjnpRuX7XfVJFzIjCRfIG+N1HPGgUjh8cB4JP7YaTmBwE1QWQl0hMxIqSTXU0ZxQr077As1VSNgtOXAOQ+wTxDRxVHVFn9cq2FyAMaAPJnK9zZUt6wjk0t5IDRsNH9GTco0garS7W0X32q0BGdazQhv3Ommz/GBCHNmj05tCjSX9OqtGz5sIXGzRRSaseBfotvxUljXoXbmisd5Wt/crnn/+ecrEPls23vjtt826zSoXKprCu3YFYXKqQgHapTetm1jrbBHzzFDCVcvkXIRcMpFjkDSjjPZfA9CkONvW3wYWNLsOWVA7QoexSMYCNNRRNRuJSPUpWFMqWTDIUglYd6+kYai5ai7kXrCOyrKmX/0rnTHuN6rRm/NauzxdnI7haJw59CkdQC5lzOl1dzGWUTcvevZH5KUi81aSCZI0lLaUVLyU9+QuOu7Gcqb+bLfcM4zqYlA56MKzkuq2WtVoYIaD3p09rvGc8kbWXGtIsVqVpUuX7TJ9l6effmb06I2KnAJeXOtSdmo3TW1aqKvH71EoYbkTnN4cV0PU68rthxp2U/9VS1et+LUb0XlsAhoNMN0NOMjnZQLfwBIretaqksVnBdfxwGqJ3NyrUPd2hT4BRdQ2HVhmONWpe++HsA2xH5Ho4uwQf2Iynzk9FDh+j0esqHbw6U+nTrVggS20cudaBUbUZ3SakC46U0pH7i8KhwblLBKa3GFU2ltvvXrjmyvNoZMlJzkAo/GVn74dJqitfv2Xd3YO6qtPgEzeZmt35cWOjqk7TO1Y3FHZSCrVhSUaXVygeVcRbjrsDhyOoiBwLB/2EMnGVDLYMRysJZrzeh3f/Sn/dVKt0o92h5Skp1C9lBkitoquPVGvFFb+iCXuTRzpI2MWTTrWOMXMHpntDZEV2d1cKEHIC6mUsw44kA2PSXvxlsSRSltqC/FTko+Wq03sh8aKSq1Fux0h3Dja6kZ8f4KaS8YzJZfML+M+o1a5WjrUVg681N7SGXtJV5ovHPrFjFwq1ACku2BOycJGNtxw1OPznths0wnI8b5Q+rFttxM33+y+e++ftOUW1Z8o1YWRT/TbeGBHFwhgFcD9qVRYIQDxs9ngs+jBSqO137kbTaWoEHwveqUOIv0YL+JaLtC+sAJZe9Kalepg+xxh0kNxQruDTmkomd3IaKt8WZxy4E8jPEoGgZykK/7R1dCrQGnM3vtRQByJSVsZR1J0g50XmQChHpobpdiFkVPMElRv1b56tZBaU5FOH+o5AxFVgaOVVolaa1fvNTdrPLagrv2M3aHRJWRsEChnyiDa5I30aw0ePHhF5wolbH/zspIZm3XXW/eFF15A0EzFW45c4GlgV30h2s0wy9WsjRhSwTo4+MKxHjTI7v0J1u3afM9zRVmDOpOpKlAoQ7eDOMeBPYD54v4mpIBvX1hiR43uYmKv+kN5mPFo4h8HUoEtV4Jqd/NR0QpajgUs40Lg8IE3lr33w9I0OyEJU9sYRwp0i/XHGUV7I/UQg4y/JbSS+1o3tsmrhVKJhQDXIzlT1Q4CsZwQSwyqt597b4QspnPA0OY1m3zWztEpQ+2okioGrlgfKTSOXHPIkDkPzbGEpU8bt1NnFCVXFStm9kr7LuarIW1rl+LU7ncr7cEpepaDVBmjIeWeAWKaGo8jQlee1bAl3jqk+lKAUAS+OPMM7E88sEZdYAFxE1UtEmQ1xoReVAuS5D09Rg5NEyPKwJ8KfKK/jCPxEQu0/7UAV3s+E2kNvF1b0z9fof27gHYoc6lCk/xJomBXuEqfEQ0JmEMPYbC6he2sCQQumDttXOFFi61vNVeAGgFobAi5Uq2sWYHws8utxZIlS/rskiTGkcuWLSulrnPFihcWLR65/ggnt5kKGAEgK/rgw+EV+nrCgtG2dilOPdtgOaIe0HTzwlnUDklOXAmqTnXSWWQMgq1DHPGZErle7NwpBdA68sBaaahbfm6gqgnQmiTbFRrwloE+GDjZW0j90Ii28AF62y9LpVRFxpFtwkFY2m6oAcAFlPIuG8MvOwBb1ADSTyiFjjT4di1avBjlfrdy99q9G/F1LLGBuPeSaCogf+ljU3vA/lQSzCuvJOSNnaQmetL8UzrgkDOP+yK/9muNnzD+0T8/OvU9U5QA/G3Lu7beyl157rmFxesnCWw958E5I3bawf1qgYPmJB1w48YTe6X2OSiO6Sw/5hqhu+GCorqrNWYZWURqJ1YH1AU6Cyy2I0cWokR2hQtHHos0RDVING453AgbqCqlv7xdERnsK6VPLSy4TInyOSyMFCCZaBQd5mdxZGvNtdTQ0e+oRbc3EkSCk4WMtL/S5AzmgbkB0JrsfJlshSDPA2fignaFmVI3sHRMWsZgmgpg1rGJPUCJqa4gEAS2hCqq4mltzXqpqBu2paSLdON2HJtefunlYjUs03eZ/p0LvzNtlY1UrnewjZyuKbhAxJUgYrO/UiwOrJet4xAD6yiE7TJeL+9CuLmxoCoVCM7/ag8vl9JghThTeZxaGI049PdzbKCe7a6ZSqrD3gqrdyxtQCaFUhp62zgSl+DNxmDooMxzrWQ6NE7EzOJINXQ/5xAf/TT0UCSG6pSx+5UmZ5DoCJGUXjT/4/pSLlvtg5JWdlv5WZSe3yKIDKYT2wNEt2RvagmVcSTnLJVsdDabCyj9DCSKDo9SjLC+RwfWGrpWsRqWMZtsXAWUBcUjlnopjDbVPumkijrT1Tnp/iXGDGS7h5QLZwHKiGYJHX/cPEF9aOU3K5lUKlDzUClzvi1SOR7Fp9D5ibgcOCOpm2McrsTeTA2W6s0vZDrKaipGMFejAAlHait1CGaNyGalq+b9kW7mOCAZbbBbKNhhF5jddnqiHNJMSnKKpIMVlLdY0MQpYA1x2VbVpLvaUNbxCrrY9lcnBCgKgWlxnTaxhU1abuIhNekluF0pLTXDxDFXuVlQobKspnFkWbbZdpsXFi0esd661Z/EDKh4yxRlTe2vlqrBkqE6r7hmE6awZ6ojaptVnobuRskWPprEkTlY1xIQ4YuWdJffY+GsoJtIbQ4cend4G3irBdMXerELQduIn50dGoiiYJgWBtAZg0T06ZtSlYVdc3OxJzTJ5yMzb0tHlurVSGomSFbsQrkGtfuv0qwo7dS9VI7TLKwHZ3nf3VE/rznKmSWGCqHchph1KYjYVmWDgWkqW9ikZUX8uB0Zz4WftQPg8tYsjqyovdrFkS+/0m3UN910wvxnnk02EmeHOiUfURCW0t5bW5QZCzZhBtZXFQcFWOhcKIwUdYKNsIaWksQrYSARjJNa92BSVeGHKzFRr37NJqvDHleH1rRDwusERgJMC7OvjkE1J2jmca27ouwamp5UehNHCjfQMyOOOWI/QocLmcQIEA8cnwB5Ue7pgZBJINBfVv4UcXJrB7aqnSD+ppZS2gPLROEmp7k3bLnWgrbYzlvVL97bZAy+gk6/yH57avb9OPJtI0Y898IL6c+Fz3enWMeMHTPrtlnVSQIUKC3FcK2ROHA0SymcWtSaVLqEGeu+BU5FodWUY11LLucNBDBC+5LSBeincqQZfWA9z1cWizJ0UrQC2VHs0CN3dNBNj1ERR+vqSAuKKixWSRtCNMWrCDHsIlcz9MAbi/o4UnhGno5gwLOhoIIpo6KoEyzUNcsMq/G4joJtC6lBtUUQx0YaCc2MlTk/dzZaOjvXVCCyaUiv/29lpuGpnW6RaCDWeCNaaKk8b2h2XvCEl9oye3lacI5rH48jB7b6q5/Gjx/79bPPOejgA4vw0MQuYbGIA0ezlA3cjjZVVa4FIduoSdNn2HP5rIrdpsddW4CRjAgN4FihX83TLKGzUuQaaj/V6SWqAvI0s74NnACKDIiKhAX5kfFtIitXWGhoIFdRvFiLGCKcDdAjXWk1Oa81W8oSnhTOh8M6SyqmoRDExJQ69WVEeI6V+ZtGcmOmoMTJHw6A7lhTfp/SRurtKhUNWqAVpMiCLWzekWpHealqVIHscmtX+Ag1UCecYBvHe37q43HkwDUGrVgJb69YVUrBGzRwQDrcPJW2Bum4xFma7os6S0mFvMhF1H5RPfrbWZaV8B394J7xq1VJ1y+CZrwLpqGG2mGrx8Bcm7WTdbNAj9zZZpxCo6gjRIa266NfhVTkfE9I3r6I1kHFkRgyWX659eCVxPyrdmpnrT7r48juOIYlr7r7xv0vhkyWRmp/mmVwNfMiV7murrYxR4WvNQz4mFdqwYYXTtpswRPVqf3zD+1C/I0S3N0v7qt2c1Si4MQFLIGbILKslT9H4VyT6inMVqtVMB1LY/DHGRvrhbqHrVEO2pqpsuOvF7zQRaXSb+OePh5HvrJ06YB+/dSvhxz6D7Nuu32/j30kXcHnHanlQ2m39QurcQYlW/n5RMGTV+l7u3VQcJT27p9AqnE6dPypHQsXCiKDXTDtFkxU5FC46JdJpi9msirsS4OxXSCzKCZYXuAUsilbCLVm3hz5pkhEPR4VzCDxLezQANe9hdfxK93oQhpXM4MaYa08E+NooYcyaWDknB1HHe4T0eAmdyfpuQ/UojgJcM6mG5L0j3REaC2Wp4i54gpdknR+Aw5eneGntiRg1O47Ety1Y6Aea7sasMz/BBXsF2pQaQsF0zTlu8UDjv0+d4Wu4UftGzr39TgScq0vvfiX9H3HHaaeecZZ1jjRTZJFTr3YbQ2Cwra85X1ZjbPSjvqLrrpCjyJHA5fus4aHAoUzw6jyQcmglg0yuQ4OAOlkXdiHDp+tjObQ414OEbR3NE7dtwhzIuNI5gEoxCDYuLKg4udwpsiZlQbvJujo42wEDlvGo/3aN/JAC8SenLNDHTFrh7zUQvRWtRM/bhWMj0+MJXJJWpjyFXigPoNcPzZF40tc4PETp4loK0k9reFMkQs0VmsSTjX/tKar0OKoNM2yW7aAaZbQ78MrwZDUZ6LYgEF98RS6qgxcY9DIDTawe3bs90GDBq49bBgapCLHrKLoiVGYn9qW2DzTQCHDAXeTovJsxN3RazQqA5mqRUsegBUSVcQn0TtcfsoxoSi8SU5zx/YLB7CQhUKVd/SRhkFoaJMrsaZTBKYef0GhIyemm07mpjBIyeao11mIbRYtI2SlQtYjCWo3kFp60RbqRsWgyackSEmk2Ulhg1Cjdk85Dw0FZASmFKfsJlUkmAOJV6KjdPJNfnJvpkFlrE9Nr2PNG9PqNzCv6sv8+fMnbTlJMb0vlNdWRK8lGbnB27KnJEFK8TF/VZRcKU80iDZIs+ZGfEIRVRvzeLQk7aYJquztGYgnCpQxjgTNRYl1wwj8b9W+41HWqQpXdLYJnRJC8PCK8lkRrNA/cxxUJjx9b5nVPeWL0OE50aL1FbBE8YCZEVmPVDlfh/UopnGJdY+SPvA4SCyFVgSksHZx1JZgB5orSp+pKa3x18CVVh4rua4lqdFnTtIggenura7jjFx92kgTnUSL2ytvNw3v9QHBAU/ltYF98jTzVPoPGBD8utVWW1515dWf+ezR1Z9okOgmSS//IlhJUuHa7DJRKQUHBXZd4IkS9oFBsoU6vlkFMzW1j8Y2EmMCPYHS3Wi10s3LfnJGQMhImUiC1CCSQQgFFsgrqFkN0m925K38CW+JHjSACSOi9o0wvKh+b3xo6vaR9chq6Ega+lAgZwbDXMVFxUs6bcsDOj2cKj2j2UptIrordA2cYgEyhuZsW/3EvhXr8UFTOAaUpMBS9uITSErZSu91IkvrBxdxjty50zXjqXUXZvWr0mff+1HUxZGTttziox/dP9nIINdX6CyrClbSRcc1vM6bAi3GQtiHUQjqGkSlrinyrItAnnjDhG0n2Objh81sMGdETsYCzWcXGSrHyVrDkHs56UoWbYMXTqQCNhu6WSx9ddmQwYPxNUEE6GLbQYNCJ5BvMogUt7TUea2O3540PcUidZALbuhHVDVrlAQcTAx61FFz8fqiExQnrzhB7seBBNBOE1Ujjw+iw0zCmOfhCFsjE7387IW0WfvNrKAdMJfjMDtEo5yGo7Iy7K53dHQMHTa0zxrIgsWRpXSV4lp9L78cdtihD9z/YHWYAD4Y0KSoODLwcpz74ppSe8Ix5yRbFolQdALQJ8BesP3anQe9KkEe1fVCk3B2mioUycpKX4E/uwJ+RsF0CqNtAm45ArfgOeO2MPQrXjeQ1FsSboS0HWLA7qK/q9ZXaHZLKjXPR9YqDOVTnMSwgyucDYiXD01f9le7h9jRjhZqZqymZYZKSCqabekpC5kIvCQ6C0WW9kjAUr75zyZWs0l9GhF6uRJOJVIGb28+Knu9LIsXd2w4agMlKn/zUmrN8OHD3cVHH3180hYT05+HHX7ozBtnVjYylWqC7omjSt7Ie0CVxmmHBpHLNkX3hKdPpRHZZlFQUpc+RR13guSo0UoPrjAvNvCuXKFGiz86ArYQx+aiIhwSUszdhZaYQyjLB1BCFQzc3C5Zh7eo4y08BUWnVZUTrECg1nWjA8NwK7KjhjI15+zUKgzlk/8ThNJJM37WnvqPaqlwORM7lT1wgmINFQav4Po5rwobpDKhvCTvK6kFHiHuUiziTyGgjQSuQX28N5arJj2+sVEhAvblIHJ5Z2dtnU02fvv8+QsKJkUYY7W/KKMVejmBv6t8xKpYv1npu3KCEUAKxk0lCbZxOrCCSZ1t7Q0fduP7ylvjWM/UH5llWcnnVRfeoLRQSEGMlW8BywecvHZiDjWCNQGBXiEGb5M53PjAd1V6HUfS8XEmsYOpUneUXqlZZV+pcVU4iFJODTCRFRFHuk7dU66pd7rZJxuGCm5gUvZi7fIDydPWffpeGtinuM1YYKy01GtvIOKKgM10JpbbPlUa2u8VK1a8snQp7ktPRYVl1a9N3GJ7Bf1dklx1iC/CHUz3IZjSKcdaH4/WtpMIRQ2Ax5+e6ahwFmEkcwsYuAVn7bb/hKaQiW5GhI9mycZ1R/x1NwBDWy82XXLA8fqIUnnENHpLQ8RwFRJo+15yZLA8JXFkDaHV+JAcPcKnTiBUiOaKzVo4qUqD4REY42sBMkpkpXEcaUeI+hMPA6mKay2OnmRtQDhH1hsKRDAW00AA4gZjgVF1etXdWzKq8nPwqrWTPluqOJIvSpmyww5Tr/nZNYd8/GDq9hVMnR3K48JhwSQKu3at0Wcw6L0q3iJbSOjtwk9yCz30Luolu4lw5z5MTrpJoVtgC8JFAYrgmkX0aLRpWccVtKYdgMNqN3iyfpT3ZYeq9FQpPsoPJU4MBdVF5xbgqCzxLXJWhe9r9VQQgoiToQx2UkJ8yRjgckevAD3k7DeugSoUHXgUyOJIN8JY27N+MWWan4tIzUAqAV8dm4pA+EI5UwLdsEFlhpvUadjdWzKq8nPgGoNiIfnbliqOdKLVsXixqzZtpx0uueS7pY0kKpmrD5pbqqTEwc1fm9zdpjbe6MnZ+sFjV4gPGRPBG/Yr8doyKQChQEESS+ChOqc8fpascBuO6hJs+Gdc4q1MgSEM/HK032QB2yIkWEqexW3s3aKhwUCo9g3SiNhOF1RAWBV5zo5M7oklQJVkj4saXEAUWyJU1Q5su3fmOfIoUCx5SjZDBolIGIzWDYyG5shXnzyxYlp3Rmsspr0VaM4+w4K42ebdNalmJxvcMsA4jH2z4J6defOemDZtB3ul1L5ddpn+6KOPjx8/tmAObuH0gu0rqYqtUDRLrAVhmWstdUe1DOeO+It+qksyuUmp3E/2a4CbahchWxZRZikV//BGz43OO/dEFriH5KLFWTtKJVtTdarkBxHSIadzYjydYx9XBCRIHOzCU1KcAxyATFXkOTueHLlW1Doj6gFBFN84jHPD4A8PCbjEwThzTkdFJSa2i4q1SsL4giiaKJAhN2Zlv113VJjUvNQc45pZ/VxgukcbNmsJ3qS7WsPMNUes1/bx0urfyIrvsftud9x5V2UjEdM9xXIDQFJnVCPYdpJChGXoFFJkt+xQipkQoHvMDAHRDHcPCWIdnGaMmwiD6Xt651qRw4gzS1i8lLLY186Ori5VN9aCCYUOju3CktlqZNeVmT6iStEjZrV07pVDbDtViIHBVQSV+WeLPh9pz9lR3pOnJnVG8hAKKetajsM49+CR2l3GqSl02I2N6ICwjhlx4VBj8ikkjC+IGvaoZpPAIVOklMdmOKyvBLSmvljEqjVpzbvr7WTVwFp9PogsS9drXsW6XnsNq40atcGdd95VvQMEfUFFMRczFahZYFGo81r1ktlF4VJTN5caFRWDUgS0HamHMvFTrfWgGpIgMhdsi4Tpp1TiRSXkppudWl3Cn2IlchMPsD2bKRsJFSSCKiYr6S4GY47G38XHr2S77coY+QlCW+SIXI+0rFKnLnn/jnmgSFlULVpiX8xZYjswJw1BkTogrCNKTxzuxBJmp8n3pykfamXuyaJw9NIIoQimX6vvDc2bUv4m9rjWf5Sa8IYG5tSgLxeMI1v9yYuXh609bNjQobNn3zt58rucsAXA5I1KD+WtjSlCU4e2gYRizBBim7a49gkHdUxA9+tae+kf+QeBsfPKsIWdhUkp6UpsEvAu56m0Wd9q4Qs9Mi43cI9qedTQlqeWI6/dZCXb+aTcejVycIXp6XKJAQHgfrI5c+2o3LALtR7ZvoEmAWB82fU6ypJgXy+f4I3UEiu3SKWSkKxKtuy+m+DBpibMLlhxWs3JKFZk7Z/EJISuqxMgoiH9WtGvjU1a+lWlx9Vnw46CUXWTZqVs/Mknn8LVvr5W+vfzNnLJkiW05qGf+Pil/3xZaSPd9QyYmNfbtohOwFwkx0xdIdYyArSqCmqf/ZUmHlWbqhE7WQVoTd01F8sKk0D9EmqeLa3INsY8BnB0oGS3pFCblh2hrJo38Tgz2uZhYsFQ0VGAAm/QHbbjOwoTAzhZ32YzuI7iSAz1lMxl0wgp6ybjJI/Sxd1ILbRyi5CIhKwg4naaVkzVundTZucK4ybeTeHEHnwnbS4rygS6uwJxj102SdLYMAdmWLhQTfzHtko3q4ayR0k056GHR6w/oujbZeLmE4t/+zd7Zc6ch2nN8ePGDh48uHpQMgknxfog1lGLdoHzqtYyily5WuZ9v0VBtE+5ktS6tPHXQTP47sG6YKElp0a2GdaTZgFtnDtCrCBAoqWk/VT7nrK4hfViq7maBFXgSuYDWTCnNolNB+0ZcSlYO05asshEhEkZBxNl8MhZhzPxea24AODmpnRAgWCTo/SjBoMkCfNzUVVwRRB5GU/TFcSOmk9wCJKZpM6gJT5dd0ktSH1uEER2txNigfu1fQu8azDAFyvKTSBJDaZhtdob00/z5s2bttM0xeU+W4JTzqdM2f7xRx+359LZifOddDpgIsBUt0TiisfNJNUs5lCDdPoYAGKR9EIgmHpW24GDP8MPZS/M+GXalwOXnZFnBLSAlKSQ5aDDXXdd+MFT7oeuNhJQuTsUAx13FFVJOxDytuxWoDCO5OBJn+ep6mOutQv2tVLfDfmKM0FeBm4myg0CPXphid+1zMaW+RImW2zAyboGewH6wD+ckZ14RXZiiWNtxAC6l0YorpMGQNuvjyPrTFpVp1fmsJ7ycGO6WJZZt92+70f3DRjdN0vwtqyJm2923rfO/8a551gf9HXB7vf6rHn4KBwsmqAjVgEkM7XMT5DRMYcLj4pCmmSrFLgaYn91N6qHMRw44B4ZFe6kwZBPpubt+B6tILQQHwtAqYecpUtU/Az0Zu6momfGAoGBqSgjyoNIZ+GYi2DlM5NYxHlbEziV6qf25b5WjuA5XyMnvZf+phc7q1TKPLMUkNc93QJN9ir3M9WXR+HoJU/XrBJoK1vZbgWbwQYtsiMJBJ2+N7GJEXJGBd0RGsTX2if3iXHtXzuIrP68bdZtI/t8rrVXZfy4sX/5y5L0oGRbkFb6miqBWTB/tMgRQOJLrm6YcHJ1qKXMOs1NcnXF1Zc+N4BjQDdVIQBrogsN7IqDGoUbfqEnP2NEybPtiKfcKGvqVFhxhxKQrPVCbEATYIkyLl6M9Dr01GOJjRvncSRyMSOBuZM6mF6YMPoRps52Sr0nlHUrRmkMLqGHCwaUvllTEO2hC+YWw9181adr1pIuvbREpXalKrKFSS92zsKF1oXeVV8tRAonWhg4VhWUfPdqJIXRLnWjvfjSyy+/Y5NN+vKB5lXpD7tYl7z4YlD/lNO+fO2//jK9UVKVJk5wKj5nw5Y/AlPnUK/IWaO6pijv7g0miNsmaOMW2RBkYjwttLoFdoXEPfBJs82OHQQeTZuBFXTXleOrZh08F+RKho2W43o7hXL9GwICPpKXZhccx0MaxziyLCnX6iaPHl+w5YzHFuY7pa+TVxqoxWLkzICrmYViTlexKeEd+7KyTSg6KZpZpUgRlIijLlED9I8FnYqFq0/77RVSNLHcbRazXvCu1KYyxg2DyGefmb/15K1j+veFsummm7or9z34YFC/DCWXvvxyodODwfkezkl112l2ke4DL3JdSL1QqUCkjnd7ZtZLh4l83RHCnRhkUDLtcS1NgkhnV4oG2kQLGiSkXlsFHNl72Je+Z9cREMKwsj0RFqFmo0WfPp9gDbz0NIJvc6P30hnZ745owWKBpRI/0zyTFbB5tgS5Goq5lL6Y/U+jclNVjx8pljhXwlkIKpRN1wDo+NEr1GhO35BA5UCBnXPK2hKDqbAGpg7rNzSHtV52q/dHqzvRx5+CMajrTsDmPzt/t/e/H2Xpf0EZN2H83Xfds9322xZMJGo3taLLaDUl1sFAF+QTCODIxrs9bWsI03R4blTZsIUE2uvqnNUkVDx5yOyKGyTRpnAJlkAZXHEkrc0BUICNzyazHKeEIuCTC5KMJYSpDiiA4G9nxHEAEVLb++zZj9aaa/mhC+8ylWBxroDcF6FvLhAKYdNU44Skoq+CThwVzijy/kCalbeO95KW6zBFcReph25X7K7GANEGgsYhKZVLWidmUBALNqwQ3NjR0bH9u7en4rS6l+nvn37sMcdeefWPizDSKvIAC3+lzrGDe+p6u37R9BagDnR4tiOVbUp9xRCRjSqXkCA0cX1JFahbcXCzJot2aDzqXE+pOyzcj3MAOLBgo2X7Fghn1bw8pBtp7DLLk3EwIDEHnXvIk0scEHaa5Fpbq579QCJWBVMfTZ7ZSC3gmGgvlPfpTyy1cViwbopXlHfcniA4Tcqnc/JHPUfScogpGM669Dq6I02iSSVGViIb3h7Lsaqj2KHurR1A8JP79YVFizbcYIOA46tvGb3hqHHjxz1w/4OTttyCAmUqLjxyljJwjgsWH1hNDNS8qNvTQDtS2SbafguPM4WcpNOUYK3BTxk+5WbOxrPLwL1xBohedFzLrHhdsl35UrYg8FIWqJEXRircWmZ2SwhfNRYUMhOYpVe9IJv8GQLeuojkDEmGWFbVhc98MbIuzejYWRuH1a6b2ive5Itg2qqEapZSRm33cmPuvgUEjnZn596yxyFqR6nI7Z+vJiyKbTn1GxitWvtkW6bsaG5rg07jnzqXLy/6FX2/9B/g9+xQqHXlpC/PuOrKq9ODkrUJIbcoWHlg/nhhUN6GOh7YZjujDM60XaFoYLuw34PB15rPGIjtp1u+rRXCNPgmlow62XaE9GKw4BoFhSIFSnln2Z0xSNCNqHYz8iorGFtQ671lnmKIfjhff4ZAQEQsZG2syw+dgxqzZPYiFQh6RGS7C+0iFaBIqAOuPlovrhJMfBs+VIrNuouc5sL+dYU7qu2sfQVgGXbU/mllm/iKv7X2CdXG9Rjc+2aMYjaRoli48HlK4b5WxowZ466sXLHixReXrLPOsOCu9YYPf+zPj6Y/rVxF65E5U6jjqFzvwPOz0I9d02UzZatcp7SLoJcAeQiaNc7EODKSwedCmCCC7iv2w0Mn2y0xMsq3K1ddw8M/SHxc4nWjpffifijJR+Z82zk2/2xiQTPDjEZKoJ9toSrkLLq4WPiu0ZZmoEYpTgVCJbvtPGMH2RtgKlLu2GKjmckIpYLiW6Dc5xkJb0Fhs7L7MziV0Y0/csoae8SFlsjUV5MAsbZNpTaJwg1tbcNOnQF+ZenSZcuW9f0HP2Rp8MKS3ffc46ILL7EPgTjpLdRzVsq3EwEiyiQXXRHFopHjEV7uPqahZg996RA28D6VRaQaVNWRyoXBE7Pr1PlIvdcWSgq0lxl3xPSp0+AYQZdj8S4EB2+8u/wIC0Qt/F6btwhRhXJBHa/drhOfRYfMQ0iiKYtguBLUIJmptrT5iwzB6eBRbdDW0pOi0KxiU9hpNgAw4YXIVGSp85xb3OJqC5dq4omvTTziSG5qjZZw1mrtcYslgfHe2gGr6+6Wsvzp7tlbbbXl8s7Ovm8m+7V8RnjFypVrDBpUe+OeH9j9yh//5IVFi0eOGNElUiw8I5fclFzIiS3JzV4T0UUgDkAgaUdREOtVGIZaPMEROpiOnsBW/p/zR9lPQeYzU3CADmXeaMKTmxxmL5VH6z0YnUirTYnbX4nDBBCnLvqRI2rZrT1hJOAog7c4mUmfmEKoCokjSdyNJpp5H/xcVgQ1UInA2FB2UhFX/mnckVNmdxcNYQO3NPDKVdyMhlxNJ94XkN6Y4x3nXqb7lRFyf3Kj5Zy1Zva4PQXzxdEQu8Z7CwYH9K7y8+abb9n3Ix/u+wayLCu7SJqsjINLeai999DDPj77ntm77rZLIZJ17SssjqTxCrqVzhaqDX2Y7kNj5orLnQY7fax+4QgdIgcZTilvdXGkI5ejISqmJ44wDAUqi0uGadYoDULQc6XJihUxwApwRH0kTrqXnwtmEmZu4pm4UksZpwfyAMNpB4kj0SqQA9hYNqM2gY72lUo5OhdNkplywDr4U0hRFPV6SyO/wCvP2IMZJLCUdhdAVa2JA16AwCXhSF4YfnY3mAtQwdSPXuSprdBExZZP/eoGQH9qS1HoM86ePfsLx30OmdsHy0BI8Azo13Sv0fbbb3fSl06ubKQtBLDMIfWU446zalGD/uQwriryQWQBxNiyQklXGUHWjRkhgvijdXEkDyKFCZFHWppPn3DO/Q9MhuHECeZ0eQoUuTDgUhfWRIdeWSOkjyJO1j7TWQI1wtQFlrKFJ9RD2Fr0QGiaNTnTHIuSNmVIVDIhKZsfnAsmIAx37bQ7ynGQDDj33Tz5wPFxgojBH20K66g4EoXGaSnOkdppMqncpXXXC8N44qCZ8bsrjYJINRgRmFIIRjiO7aVqzU2E2uYXFi0eM2bMOsOiPS99p4zecJS7smzZsiVLXlqvwZsv11ln2KQttvjVf/x67w/tlS5Gz92Ce+EW72O3UuXfKBeUS42CRPebxGd92JpWqIJ9pLbfYJ+q+qS+OEq1b19rAV3n4/uthAoQzGGRcRPXhySiEcSExsX1nfDI2xFqYullKRAHa1mPeUBpxVieaY6cSH3USieSA+MnWiFIj1CeKeFoD3glGbC7iPRVuSP6RCZe99wK/UqnpZUZo5FZmwIg6F5WxCZA6gVLzWcUbnJjw2rqV8qRmJIudlQDTj91LO7YeeedqMD87yuHH3HYjBNPtjZS7X2j0svXLwQflVNLcUoVhYyuSBOLYYcZG8/06FSTGr+Sc6vUdOeRp09XFrkWOZoh1mHp1VPg2bBZ2EBGKMwSAbEGPrHypD1BGsNIDFnqXtejm6AbUjuO7OzM3rFMz2CzapNmQsWOE5eFcdSLoeZWnT5FtCJMAqPyY4bQXlfrLkmqJAVilAcF9jQxBq/6olJAFOnikaAVoYYqo7BztUJlaFhN3t7zOqcmlEzzdV/UfOc/O3/8hPHF/xullJkpU7ZPbwJxRdG/KLwuFOEaGBK8yZmO7rNahYollix2ugUUDDuYdSF4irmlxkFke8DmxmjDZ63xxuUYiAS4E2MGg3AhHVZmIOMpO22tjyNDFS6MZ5+xgEmF/ITcXgwyCjy78aentOPIgav2Lyi7gmqDZK2xWAx8ldxbQUm3kAwqEiJOAoMTYefSUHRSzXhbDTUS2HgsWG4YKgLoQuerZxuYyltmKl23+lg74MJYWXej2matJt7mY/ga59iXDHSjbHbOnDn7fWw/ytn/lWWvvff85BFH/eQnrx9N5zxIzJE4AbAlcCuR4HGcR1ClJ6FKOY4eeSpOSZV40KhOwrfK6YUOX/sWlvrKJmuG6koG32EmE29XsQFlkNKm4CxZggnCONXUV7oPO5vSHGs8FbGGHYNM5G1jrrXLnNfK6Y42Dz4V7WgYS9XJi0Ue0bZly8WjpmV3/qRDZ6r/PoiEBxYViXHY2fZXaIHLZShYdMC2fcdUKXA4Heuo5oKomBX4gIpo7eE10BkkC/8p1PbY86iu333PPUceeXix+pQ1Bg16dfny9OdrK1eu6Oxsfvt6w4dvvdVWf7jpDzu/b+ci10rMkVSF8gKLlRC1NOBvcanFHBMLIflBoNNwOz1dxMl6QRlmWVDaKYegnkbsxBHHsSmaaVM2JuOaiA38vBAHYjSGu2iDKtKQjggzTpazjfQdDE3WnUBXR2pKljQYcl6rX8tly130Mzbd6lfPS2gQUytVBZeCoJqgSJOmmWrSvQmUJT63wxYbaiHekRRjoHgpQvpQYDhlXMWWBJzu0T+VrBdajWMd66aq+1UPL2451qvy+ty5j274tlGrxSl0qWw+ceLse+9Nf3YuX96xuKNXLXzl1JNPOH7G+6a/z/m1hZHVVHwkQTHX+iKYGBRudKrg9DQ+d03BhVd5hHhm49H/zkTO6pHOqPHUKPupDUSANrR+EQq/wlK6KxjTeKgRliYxl7tMNB+oZHez9uFs4ROjfSoSZL0hfSfWcSXvyJEau+NxpKeLcgpy6nfPCnhGeo0pxZpFLrbMzk/s1HK3lZ85aaeJ5CvQjw6nL2vmQJBuVBLjTalwR9CBRXaqAWcTD/3HJpaS234drcZigCOs1UD6E/1UhvmmmTft8cEPrBZPRqbSf8AA+2e/0qPNrzQpEzefeN9997tTzu2XVNDMyAeUBRLFbrTty/nBXbnZUFJa+wYC21qgsBgzOZudDZUZEjtf+hMqb8EyxkVOwKKxRjiKYSipdBNH7riDOXkXeATBNMIRor2KIpxdj5HEftp3+mYejwpXdBBJbGTB3rHMRwNyT3nWPI5U6lTkQkm+hJ2mk0WT9Di5D4SbZuTTQ/qOxMQVZQJtO3XERHcv0JZ4UyLlF+emEmKnJ3TAOuZzvTSJ8GJPMG62SO4tLnuLu0o7ceQnV6dEa1leW7Gi9kpt+ch++x552CcvvfyfKzVX7xJwhUIwz1uGWf3mi2pZ72h9mRGlU6DGyYmH6os/YkHTbEKGCyaBsV1XDcYXXbFRhNJxbDPrmmV6HcH9Yfc29gBYJh0Jh97NqAmSKFNik6USf7SN47lWfMcywW4h+sSPCHGqC8J2asYJj80V3CDj5umkxwuo2RIS1KSWwF5RC+NURbmsr8wYFq+zKhlS2OQFhWk40jBolv7UpKaq1lxvlfPhCEiFqvrplaVLN5+0xeoVRBYQR76xst7w4Z844hMzb7ypeg6ERh5OZmrDNXJGo9DErH2x8qc+LWddUaGqy9epp7lUX7YE2hrEElTd2m2KmQY7h3n76IX0dBS8J4R6ximo6NKRdPo18iEYBqYn94lFpAdWN3B5MxDA/X02km7suzsuV0WeRedmTgYngCkehBV0uean5Y/6kn7m2rXMZmQatwJhb1H599jpxnnV7s8uYEE0mGxV6FYCJGORBA413Eqw3rpNWUBNo61Z4/GF8prpcxyjNGjfzvG5BQvfvtFGyLg+Xvrnr3Xs7Ox1EFmVXXfb5bRTz7TPShZ5ZODAmj5lYT8zHYx5hGuW6NEb/52bPb3S5iWwYWo3MLFsjd+rjIiH3DBsZIM92k8aHwd6R3tRvrvjESKqrekew4uTDU0ipW6CC1cYFd+ilozQxLzi6M5TDyGO5lpbcBadI3pNTNnLODKzQ9qYu97VHNyvdvDUO0aBQ1X3pAA3xzWLgM6DOSAg3ViIEpMN3sBTEiP0pJxX1crfZ+L4UoC2eJb1JDaRm1hTCUCq34s4Mo5RYjEDz+YXP7/mY/uvfk99bDFpizvuviv9WZKio+PFN9BO9azkdy+59Kijj7StFTqbagtieir1Xr/K7TOwK+grWpV1Ab7XPlZPh01tduFsm1YZBFn36YgQH+ZlCR6Y6vSJHnbWTp376/7Ee2M47f5THGdIbJvIyrpQuA1WsJ9DOmTginVBUiF2uVK/aXbkLDpuooVQEmgD0VciWAN5sBfOWR36q2WkZ60RJiUQSD51smJqNj7ZgA5V9W7l0s9OpIOcQ6OIaRmPVgfFGsW9MEbOqRlFxkAha2si0EiVaBBHpt5feuXlW2655YtfPE6RfTUqXa+9wVByv/32/fznj39h0eIR663b/C4Kx4j+MYMKxne8MXgfU/yZ2qnd8hPoI/Uv1UjiW5RL4QZZ/UlTWep1Q0hMGjW61hQLKHGiSD1HYz9TsAUO1V0LVtmJI2U3YDdQdqzpLtKRkFHRODKtR2ZTbZDfQG+9i20lIsBXq1F6bu1fRYjpJDsQJiJ8cfYjFy+UbJyX5HHoyxSQgFXmjbQG153OKHSw7w9BS2k/00PfON9AIWtEHNFTxB/qM+NsDmSPPDx3zz33HMTeAbfalVb/N75CecghB133r9cdfsRh1Z9qocEWqkFe0TQWBxKCPmiwMBF/OttQBMIj9DFuVgpqY1Hn+rjqIk1lkVQ2swGUWYGT7eNsx7g4UmeVFXObOLJZZjUMISzs4JBqXWQyJABM22bqV8eRGLSGoaQ3bMKsynhLWFNPCCQHDSIFJ7w0ma2q9ka+QSZHBMJCZ9Ua6JL0ZRovKjR6SSTmLhiDsLKdqWKlI2yab/W9SY40Vp4miaZGFrer63c33Hjkp1azHa2qvOE4sizbbbfNxRddPH2X6dXpdAjEwblxth2MyWJnmsKFixdxtM19QXp7oYUtFkWryHFWTLra6jMHIgdQyk2xvVBKVsV51dTJ9nE2gz6ZS3MSwgxb4FUgwtOYh4aSCDstu9Uo5DJ34Fj4mxpMRceRytTF4uKSGDgIAM1MwtD40QaNecCQNOZEJp3CoKpHo5Tc2MKtWhPvEubuRwuWg04h+CwptvTVZUMGD6ZSEoORYqU3pTlaOfnjk1VWrZdxpKW5gs4NRo5Ewvb9gvta/7LkpTfT4Nn/dPY3zzn3zLNOd9fpnv4YfTJ/Nw5BQnuGV9QYmrQfH0pg65OFTwCBODBookrkvQhMkdstgKXMqI0oyrxq96d/+C23ym7W3KaCZ5NaqL5nzxpozMTwhgYATiQQdlIFGsUimEhPK88RWnYUb2UcaV2SIB8LoKlIQ+bmgmKw5agqRS61/B11jB9OsJACgfB5pjbzqnDutqlg1s1bLhuxBtLHASEYoXhRhwlZUDt9ZG6mYyIEiW0t0v+FRYvXXbf+ZVJ9s2y66QR3paOjd+fsuFL6ChM3n4gHncfeYcFUPuZ7HEfGcWH6tVglhLIyG1uQv3X1nQFQZ6ZbR7N21ijkuDVPhSK4BqnO7Uu9Y+hDi09iQ8YIZ+0uIkg6R1klhx1mEvxHs+oIzo5Xs9iSLBz/KQ4ic164OfY+jkThzo0ZDX7V6AsGkSh/2axyyUBTio0XuaQ6UaNvvIqzna5QA+lzxY2DyHRL/CLWNo/iNsEbKL9jcrXhkOwtjiNK7uX06SoIuEd4OxmPqGO/n33G2Z885lPIptW0dPbmvFZaPrLfvvt/ZP8f/eTH8eYdhQZFzjJ1SmrMIIJWgbBZ7wckx4lr7YywpoWIqmDI0pVsdnNpV7lTsIgION60AF69nktbmTWY7o2fbY2CPDPrABtptawLTQTlYaAkWPOP4RDChb3R/RRgY1F4U2KLfD6SDFqZYhAXOyB0u2x92hQ2KC1o7juk785OO31wQViwxdwVCwf4a/fEhQGO4YNSBlMcEQHFJ045iUUWFDZBN3DelQfdyk9h5S0LwfWdvqE40uUVFj7/wguLF2291STFtf8Hy3rDh5/19bOrzTvB0Wsqq+RYRrbCifRAzMTYyWunB6FC3LiblK1pAcpRQPVVAOAEoqiCDbSIWKxpUXjlR0ude3h5exTkmQnWPn7jqmXjEUQomJJmOI+PJADdlEPs4ge0DjgqZ1ztGKoin4/srSgHwE1bk+DLgNJ5Fu66q5wMpG9KLABYSeoSLzu1f8ZZ1khSUee1hUBpC05HVJhSGFF2HllyLxQQEHQTYR/hV+Ue1UlR0AK9KGUd+OuAbNYfZ8046cTif1Fp9e//5huZ+p4p1137S/cciEcZhCrggisOhmgSTDGxFshoF0WuXJFQMc+VTiRI0LlmY3HF6IT637ZHV9PlM119ugLlOZIbWgd0rndLQ9/Xql6yiBPpZrKjdnju3WcFZVzOaxTFNolW8gAJHxMPmMIRCeStLo5sLMrOc0+9qiVxCb4MKFHa8HoRyrGbfCt/oJ56dmleVU0KByhkSqCrBmmeCmdKNxbWZvPJNMHu2gFIRsP6U42PD9hXP0jRbA1nw8EgmicOPvTQnN322BU5srqUAfC8yl9e/Mtb0vKRnzx8xgknnX/Rt9NZzYEKS5EQa4ROFxAuUiPtJ45iR1wHdhnsBmmnXMepW5ytCIZ+bTYXWNQg8Bimhe2vuJWUeK6AJLhyWTBcokSwDrS7y/XiBuZKGwEwcWoFjDKO8ZSSK/M5gMKBKeluX1xxs65KL+JIfDVjdQUT03YE5PnCPNwuekC5MEriDlNFabMdqSNmbB3cUqUi+kQa5wBS+cuEg6VYU7GKpyjpiOZ4meoXxmbXYEpPnYRBONOuLiC+Edl0TF2rH3l7STcZ8xMXu9uMg10j8W1JhVc9W0Z4PM2/p67xkLCFL7zwk6uu+shH911ni4nItdWi4Pl5C+bPf0taHj9u7OFHfuK2W2ftutsuhVgaoFm7DGtyNMQchmMfxbICBX6lv9IyJ38SbHXecBcfjy3ULbaQhY+HIf5i40Sv88SGayF4SJSH9UKtaL7Uoi5+QRpmDAKfw1JPQS62Jt0dFwTnrnzLLrja57YN+zxkGYS00hJ4Wrjkadsp7Hs/qjiSWjLHttQQsl/FVY7HbmK2WZRymkzAp56ddhW5bmMSH90lp0KWuDh9ZwWdBcXh0cEEVxyt3HGaBdM35U+gvUm8oJ5+25tjjhvFIzeewpjJYHiOwm0NqbuRjDZXYOtpfeOcby5ZsuSDe33o0585+osnrJaH7AxetRv5r1SmTn33cZ8/YfK2k0est67yaO3F9Cc1gQ6DCsE+nkLI4duJlrq9YOIkMRFiPpyXm6C/13xX+OsQst0g1hcW0d3S8D3SbU4Z82DHQ40B91dwUmLw3EYYB4XKgGo5GyTgD4qlutffjl3XzTeV7LmrwAGk1Wxpd0aNIvMXYreCeoUNExRU4pEWbpCBIOLE1XNI3tDqkTji2C5QD7F9hQiBx5QkQ2VcM+lRCAg2GFtuEkTyjIqAniASRYlqX1z5+iMft9x6a/X9wgu/88dbb/vepZesdk9JLlu2zF3peu21t6rxUs6P+ewxZ59x9tfPOWvgGoO622f5FQoLEv6ArTG80pBLCZKCETWedvQJ0FSA+tuCGoHagYOJXz+JGpTqKMmPHmXRSpH4iw+81cf6CqgbTtb5PSAGquUmgEZmYRldm7GvExtnZUwcCXuICRrarDpQXP3qxCsYVqrWThCzmagFgHiTmBUyp5b1gqhXGZVwpBK9IhzcFqKH4JHEWKPQypIutVx+plMF2pQHb0YqDLCVXFEjpNFG4xA5Eg9zcdYfZy1YsCCR7u577tnnQ/t+7eyzdt11ei0r+07BOPIt2bOTyqQtJu6404533Hn3tJ12KHqExBstCgsaoKV1wRvz1EtVasS4gb1Eg+Ew3f1J00IZ4DQG+iAtxJ+jdwQHOU+lhTtU88quqQLca+79sB4DoKaoi4BMbXbM0yb67kjaHlLPT7WNpBSughGeax20xsAo8gOnAylub6x1PIOLVgiCX50z6ErwZA9qhRNELFSUfUcgHP7UEqQYc8cCLbJdKKyp0eGcR62eUwXah6+K2K4WIptc6ZVPp0KQGB/tCF9ZuvSCCy90rFwwf8EnPnHEF77w+X849OD1hq8epwp0whuV3+QZAlj+zz57H3PMsWPGbjJ69EZdsDpQhLoccKEJ47wLKIJOyXcQ+FhEA1c4FTr3DHwErGNRljhrAQgeB1IFYJHDRjoptUqqzgDKyOvUX6em0c2lMSVR/JXSF0Fbq4YUo43t2tIZxclOUJ6zQ7CyofQ3wPTCyTFNu4m51R4m6dzSTLKFANEsRCpOpOIsa+xOttyhIawybqx1PFO0VdY3kIAki5QI2GytvYyvKAhLVwgOQkcZcUIkveGGGx977HHHgmr8537rW9ded+21112zWpjJYcOGrTFo0KvLl6crzzz9zFvcxdrDzr/o26d++bRvnHsO/hqc5Vbj7IZ8Rw+vYByP48VM4MOkblzUqmTtDjsFRFUJoMDZIbwrgsocixw2ul6c1isEoztpVbRD/HKx8kJFInCVlOJTCtc6beQM9Nj9Mjm2qshzdpR3hqNJQS6iMIZfKMqFcQpiVK1+pU+SYNdOPpQCFCB2zrdCkVIFnRTshcbHNQ0KeUU2oexmEiAy4V45lUoItgaek4ItJaOFFmXVbKx1//X7P2zyjnc88d//7Qhbjb80n+/efupRRx11/PGfb8Dev2UZPHiNAQMGWBv5WoO0f29L6S5M3WHqz3/6i/3//mPuJwxxCoZEXhgwLNDJPYXChZOHHr63l2Ng2UJKkVgesrKNZkbtVUxFiW582EjmUqvVK6GAav0Fu0N1VuPJWkt5prqVF0SkTBn1kiHy1BFN2d00he5flby54FXFbPkVZwuq0s611saRmZETgSMfk4jeHDX9VAWNnFgQAcqpg6OiYuSc2SZ2sfahftlLPvICIktsUFnEJoiDskI1p0YlYPwoIe4WS22lY26m1fUmrhLKgG2k1MN7/jR7x512PPNrZ3zi0CPuvuceysHS6px/wQVX//SnF110wdT3TKnl+N+qLFvmpbE/nCr5lpSDDjpgzz0/tMWkLSZtuUWTU4hp8McjQuF72efHCspukeVzX4hFFJGK+lRmJhWKHtQRr7pTTanVEDckZwCITYVpZr0ojzl0FLjfrLwNYdVev8es3VAMR2hyDyMou+vGicOmWEFsE1DSETlNP1uPtINDBliWE5jT9slKBsoKMiD2TWoRXBHU08hEt64dVeI9PirmlhrrdN7449R+tCkjnGuVaCIOjY7keMt1cR5nkOV+46AwoB7JAAtz+8rSpccfd8K//cd1Q9da6+qfXnnRhZdceOFFirkLFiw4+KBDdtttt7O//tW+mXot48gVsCT5VyrX/fKaGSee/PVzzlJrWmixuOcu2FfkXFN7Wetbq5NPlCK1W0eaGYYeriBYUd8CzwRQOh5MnN6F+tvdS2hfm7gL/kb0NnK74DA2EZD7T2CwqXUg4Ml4oYQkIKyif/UTybV24XqkCAjc6F0dgm7MPiE/iFgzGrUTLFr3FEHjV6l5rjA7qvb4SGMfaizV3oxKoRapadboUpyiFCvhXNREI27tHUdFbtRwoFQ9Nre//tX1Rx99VDJ4xx//+SnvmXLKV07B5cmqlAHlr/7zP2+99dYZM07c72MfKdlBq/2tSteK14YMGWJzrS8tffmv1Fc599133+3rX/vGjJNOsBfpLo8ArO2nfRLfcbkqKJZBaygSBDe0PVZ/EjMTxr5p2OrZaFvcE5ARZOmJU0uJwh87l8SrxjiyrrsgpMZT2tEQOlJjtfZPIXgWPZDV3QgeOiHgLvA5LCJVRa9H5sGHCmm9x4Gyzuav+EFw32qacR8UdHpaGKGhm1FtIbYB7GgiF/JJmajYajp1RRYoLbJC4F4FENFWxZHODaLi2EzU2rMI3YJ4drR+9auiYVtWW63LfnD5B/faa3ln56CB3VL9vp2n/eY3//mpI4/5/U0zC1E6XnxxxklfOvXU0374w8unTdtBVfufL2sOGzoof4WkMvZvSdl77z3nz59/4+9mVofvFME+NdA1Lh7KG3YOdIM4AJGae3V5g/Hbo0hfuVoVQlsdPiizYa/YQQZ7fyIt01CDQ01zSTcilfATl9V8swzVSdRhvWSQAX8xDxDtT+rMBGue7L3UKtU6Ig4P0ywaxZGOgoqXlHYYOPrWQlPf/JNzdGU2i1SCZIhzFWmhfHLM8FKlXSFXAh+TzNppqRO+OGq0rpZhjV8I0erKlTaXVEUKOTsRUqSpEec3V7xL//myuXPnnj937vPPP3/GmacmM1ny9Ic/uuyX//6rb537rcDGlOHa//2/h7x3550PPezjfecxyn7wmuW/ajno4ANnnHjy29+x8Wbv9K+urAq6ubHIFUyQqHcbiyvR7iBPqyVHvXjOhrypQowGjib2CsFDY7Bx74/LkxG65QaPLhVRB8UNhi4ipkHishoNIhHGHUEsPkQulMbGLgghrDm0cEd6MeOkCchAPu1cGu1rrY0nfGfCMXGcxui7Car2Am2hL8pI/xQjcMWWwDbTF3J5qRIuXiZYuczFYEGHpzJjdGyoxs721KorBQLOCxYX+tmFCVUqXbaRp59+5jsXX1JN9sqf/GT27Nk//PHl9mCdD++z9/T3vvfYz37+5ltvUW9hLJu96b/+UP6btuOOZ5195sYbvz0Z2v9HSikzp5z25c995gv2uPMCIj+ivLVutBH+qoVaiJTqHIKGciidfbJ9OQuUZk0fk3d2pWCKgIlHqrbprrY9Q1tijDfOglK4PZjAq85HTgaG5GWQjnSja1vKR3fDdjJji3PBXZ2sF+u0sQRkGgxBLRpHUm4psa6PdcKVPBSpmK+xeqCHghy1n67Ueogq5ULmLoJ6aUWctKHrUIcjtW5XIeDAUZvShyCOiBs8nW3Lb8izyeQ+BD4nij/+0ZVLlixJ9z7w4IN/t/8BF1/8nUnmQPN11hlWBpR/uPnWE47/4rPPPhuw/tY//vEDe+w1efLkk046cbvttglq/u8r6w0ffsCBf5+emOSH8jPIK4Bl6VgT3LpCG/EQaR9xAzEjgiEEL4h13HnIKjbiaqIVQR0LoN6p55/FROMtbnd0oK9qQXuThm2ZGzRrGw9Wc12FjDgWJ4HUFM1wtCgwRY9VKgAtpc/dL0MPNzZLCvLsh2q0MMJRH+usGrF6ctapis8bCLdCqQd6KCqCjMXUsTMVTLlI26ziSHBjbR3l01lWqYw8xxRRLBy4MePSAs8bs6AzlpaWfriFS07odSmpqOrMnn3vZT/4gZv1Y489fsghHz/zjNP33ntPe/19O0+75ZabzjvvgiuvvGrRokWKaK8uX377HXfs+5H9ttt226OO/tS73zPlf37v6yB28lzJxL/23qLJ206eMeOky75/+eFHHGaVpTYtUQA4uButDma4yfykTMZcqpC5fUomyfWeQfrH54VqoINb5KpKg5vuOsKLtS1LByLH8WCpSLYvgg205bXnpwdPBGFrhYnJaCpIhWQUq2sBtmXeHq+whVgTGAmJI1sm1+rAyGVy0ROkeGfZnJGSJTqIzxXyFa+43hUVajnt6KVSLlYB5GOjwoZhHZvhcQOmh0mqONKpZYFG3ZlktO7gPuPI3QjlZPN8lPvVi4qgHnIzmPsrS5eedurplKcLFy485pjPHHnkEV/+8gx7fdDAgV884bgjjjz8C8ceF+zlqcrd99zzqU8ePWTI4EMPPXTGjOPjym9tGbbO2mvAeuTTTz8zftzYv2q/ozcctdlmm82cedOuu+06Zsw7sEIivkOJAvjlds1YHaQoKbOpzqQxt69miwcAJRalGgSj8/SsbTxrEMy8+8mNxKsGhBauZrR5QgQVau7BqhMNxJVb4AZQCLpJhyZ0KfyM8q6R3a0Wf/OzGomdJnnHsgNK5cJI0wjRNLU3tk1FVsXXdIV4KMIaxYzEcdqh4siVCxaPQSotWCZqGmkviuY0H+Lmjnba5V2pOAaBYBbw5cIT5FJoKNCLOLJn/FddefVuu+02ePBgemJAee+ll35/7iNzzzjr9E02frv9qYwLf/ijy2688aYf/fDHsaUsG3n5lVe+c/HFV1555fT3vW/fj+w7bacd/mceFBnQ80aO9mBWvGWv/gjKSSedeN21vzzhuBNOO/3USVtuUV3EGNHjIJOcIheD9kQg25YuUjmxxYdfYRSFphf3u6Kw1USuLrXGop/aZIyq2crf5higgSqIbPbQhngvkko10wEoHsW+Dk8DaHZT6rngPoia0u3OjuBIeByZ3rEsc2iGZMRtZCE8fhK7JSxQ8OnaRLLGn4r3yptArigXrIlFxNVNuxgQeIUqhnbejFInJaxxHFmAC1Zr3pAURSEhL1UIzCdBFpCie/40++abbzn329/c/QO7n3jCiQ88+CASsLyxNIGz9/n/Lv7Ohfhox667Ti//3XrrbZ/7/D8ufG6hYnFVOl588bp/+7fy3/B11jn88MP3//uPjVhv3b+qsVy61L8eqzXgrXz1By2LOjqWLVs2b94T3730u6d95bRzvvn1oWuu5cFBO+Z4MQMvKr3gFTmRoCsFQaG2nFruLPqEvI7PvjRI+ca3UG2loErnhWBSFUof7AtRguBDnS1XYQA2ohS/lt3OUlLqdcvAysKWKGZr0J2VK/LsR2YkhPujjJOrRuIztFvCAqnP9AUfClQUp3gdW2J7/iSOSkXGShQsMTEQx0gUi3fMc7K0YC+V9APiWC3HnS6zZ9rPXdwbdEStYLtxbXqJbEALP77ix1855cvll/XXH/Gdiy+89J8vu/InP6GUXLRo0cc/ftiBBxxw8ldOQqtW2s5bbrnpxt/NPPdb3547dy5twZbSWJ77rW9ddNFFEyZMmLL99gd//ODNNuUPS7zJMrD1Vzl8jpZSIEsKXPOv//roo48+9tjjawwa1LG4Y7/990vbXDNdFo45vUjQkwaRIEioLIFopYK+OPXO0WAEe1js4KkVJE4/u4XnLW38ag0VTA2hI9hK0+TZFYkP2pbjJ1oN4ieFTnBXF7EXFCop7BQ5anlQQgilgJNTu2Y9Ur17heOdcb4yurM40oYmvo6wW05wcXUQPUHFRTo28mkDI2HF4+f3nSWwBS9ytQFVUR5fUXh4KgoZeDmCKJPmXQcmW70yh6qa8i65bOQYd9GFl+y4047D1+3eSjN4yJAjP3n4+uuv/4PLL7d7XFN5dfnyK370ozvvuuuss87E3aolQ/fee8/d99j15z+75uc//8Wf/jSbYqVrsIxcy39lsxPf+c69P/ShKVO223zS5m/h7h7MtS5Z8tJb1XixSpuefOLJe++7//e/+/1/3XJzafvTT+XsLv3n759w4vEf+/uP/eD7V3ziiEPLaLIQsZT8U+CjjC+ZCNmitEzuQkdAEN5kEe5hobocu9GBpgcb6FDFnNgHY04FTQstlJXUYHTXR+cDxkycWvSTct+iqoPoGuAn4klReBAmCQ+HaWApSa61C9cjV90QJAEKJtPpdkt6F3mQ0IS5dfipOJ1ubLLT2nEl+AzievpWEDcpeWAVGoacYfWWLNf2eBb1vkIuZO4V5G2JrBubwqyGVhPFTEl/+8ZV33/z2989//zzBx50gB1taSbLK9tsM/lTnzrKHuFmS2nSPvrR/Y8++ii6AWfQwIEHHXRA+e/huX/+0he/dMfdd9FGsMx55JE53/pWSY0hQwZvMGqDww499P/su8+bNJY0i/v0U09P3nqrN9NsVW699baf//yaG2+8cenSpYpW//bv/37IIQdtv/12cx+ee9n3Lvvs5z9TiNgiWBosqAEDBECJpY6R8hrp1ln1Z2onKHFkZsdsf8JB0udegg10qAV2wLWhIbVthdrfRMNiZsaUq5HG3AYQNfcwVC1ydqsNwLW+FxmtMCscaY1U6PXInL4RvdAHzH+ypHEjC3gfZwnQDLhip032GTUIIgNfMl7t80kPJn/qka+CyZD7s6FLQUDE+mva6fHcUZt3mAiqoLB7tWClb7yVThJYWdg2i1zk0BhX359++pmZN84sQ5zEiP6t/q91dW9mmbjFxF9c8/OvnnnW7XfcgRJSjfk7F1984+9+N+OkGepInc02nXDNtT+7++4/XXftL39zww3x85S25ZdfeeWxxx7/yimnlv/GjRu7+cTNJ0yYsOVWkzbddMIb2I86ZPCQ+koNyqKOjoceeGjevCfmPFT+N+fhhx+2IaMqnZ2d9913/6iNNiw9j6uuvPrqq352wIF/h9VUiFOAFjjtzkRIpElQzNxFqxTpp9iE06e51ESsQPq9/QYz0VP3KFTXuPxuzEPtdlM3wVRiJ4YMJgyRKR8tg9zbPLiTrQ1KNiMGzigz3nKJRJp09CFSJ2cIRBED0kvjNff4aCRKTQsKnMh2omS7vtpTA8UgG4LD3IttMGOM4WsT/05ZlNokQPsTWwDZdZWV46IMm5c2G2uyh3/9CIWriHX8CIVb4ADxhUWLj/30504541Q7yMpAJks58m0jz7/wvEu/9/3LL79CwXcZ+R162Cf2/uAHg/d+bLfdNuW/r5xy8o9/fOUPvn/Z/AULlvfmRRylsbSn35VEmzJl+112mb7lu7aaMGF8GXFWWwGCXT+v9f69H6Ucdr66vLPrtWefmT/v8Xk33PC7O2+//alnnlV0iMuNv/v97h/YvfxSmslTvvSVYcOG7bPP3t6hyf8MFEppd1EnAyrHQAcQTMc5u5lOqUQoazBw018vK8k1tDRupvK7SKchFMQb42sLdqqwV/HR6bVr2cOaMBM0cHSF5OpNszzw1UFIGgnJtZYl5Vq7O9aTQaPNuW6j70S1/LgN6mdJzhlyY6LAVogVTGVH0YQolshFFO0hBsqABok6y4ETRAyhuCWyoyJiK5K09VRo2Qd18+7Q55AjafAZs7K0fP94/D++/e2jLbUr65hCyaocdvihO0zb4eyzzg6Oaf3Vf/7nbbNmHXLwwcErlwcNGnj44YcedPCBD9z/4MyZf7jqyiufe+EFVTkoJVnK0LaKbksqrb32sPVGrLf20GFrDR06bOjQTcaM2eBtIzfe5B0DBwwcM3aT/v0HvPbaiuUr/LF5ZWz3xJNPrejsLCvMnz+/oyyLX3zqqaeemDevo+PFJS8tefmll15csuTlv/zlLy+/BS8JefCB++c/82wZSpbfzzj7zPPOPW/48OHTdtoh47LObjkHi9KkaCLkofrU5l3cCFOxddLwLFBgvjfLsuYK5SYVHKRFNd09cp1OKaKFmoHa3BtFqmA9MjZjtn3p/SPpgEdtUoP8+EhUp9zdsEkc2QCdLHFIrlVxzpv9HEwLphKFkcUWO8zXiVTG0Vzg6FELLn2R6sSnx7ku8C53HWdHfAVtXy3RKEnVsQxU7WOrWQsuTewoHTN6P3h7Ii9KghxP+BlM55/OOXfo0KETzQlzVSmt44oVK9YYtEb5JUWTAwYM2HLLSRdf/J0zz/jqbbfNUm7QokWLqlcuf/WrZ0yf/l4V1ZXXq7CytKa/+tX111173SN/njvv8Sdi70qV8q6OF1+ME54U0T577OfUT/GNzcsagwZtPnHitJ12OuTjB5cG8orLfzjj5O5DGA4/8vCzzjy7/4D+U6e+2wlGrRoWoN2Bvx/IZxxf+tYUyjNf335HmUcQQHeZblnoJgVGZvmw1UZ3HpGz+IQWRDC1hJSZGaHmjmLOOjbBH6yZPQUnZoT98ou5V9FkDNm7e+M9O3Gij0ZFXT3Bqb+XndFuCzojblZUbtRphyiUaO0wflK7b3CBPcibo9YFZ3+oAVBS11uy5hYUXKraG5FxzeM8+RNbIcgC0LrGr/nFtcPWWftjH/uok5nKKJYG8tXlr6bPFFMOX3f4ud/+5p2333n88SeozSnFqlcuf+qTR5cB3Pnnn1e7KWbvvfcs/5UcnPvw3Gv+9bqf//Snb0nQ5kot8L2xX4PyzvHjj/nMp3fZdfqaQ4ZUvsLoDUeVNjKFksPWHnbmWWecedoZAwcM2G77bQt28AVdheLGjEG2tR/pE01Lc5UJZJ5uqEnfA+1W7nKQRsY4Uu3eVJk5p0rpJ8ruIH5ooyLTcSRputKtrTn7srvCVUDFpsw5wGgEcmDUmjpSJNtEx5PNEbhTFRJHOnm1c24LVhhIoeWjtoq3FqZELGsblXzFmNr+2kKpT8dJLZ/7MxgAJbXyy954EGkbYVYz86fy/ANNwtea29phJDoot8PW/NV//Pq+++4/5B8ORk5VQWT/Qf3LwNEaS5t6nfKeKb+45ucl3F977XXKhJTXH3vs8X32+fD7p+9y4EEH7LlqHS4opWBv9a4ty38zTjrh7rvuueeue+6977577r77jWVi/yal5Oy7ttpyq63ftd22227/7u3dUURVOfjjh8yZ83BlI8sycNDAL37pxEu+891ly16dttMOgVbGxgyNq5WT4KF4lN5YZZTiFDojpYwx9dEVntCQ1EJir3ZdoCpR38JZcRXUUmIiGXm6SAdRSseVDCDpFB1cDOapxDxvd5caQ2YpWyyOdO+P5PkB6rwIImZmmUVmHgTRDuWWlZYsNIFPB4I1meiwkWC0uFahRmvHrAZAVUJ5QDVAEHpzVHQo46xEoi6pHoPBK8dQTTA1OHv2vXfeeddnP/cZR9IygqzMYWkgk0Usv1TG0m52LVZt5DnhxOP33OsDJ554UnCaeVl+f9PM8t+4cWO/973vjhs7ZtCgmjdklbI6bdoO6RCfOQ/Pve7aX/76+l8/v+C5Vzs7g+D1f760Vj2dMnDgwHdvv/0HP7R3GTLWPqCy9bu2vOj8i6a/f3r1Z0nVoUOHHnX0pz776c/OOGlGaSZVR8r3xeih+xZmP+wt2fMVTeJIJrQYPxVgUVDBcYJoooqe8AXjG6caymIh5lBzyI+chEC2li9FwWwPfEccKEBDpco3iCNb+F4pFUcKZEYkzHgRx5HwvSry/ZFUCCwPfL44T+b6aeSWQ9KdhQ7xLme0WETIaCCINA0biaQEY2JmkNyY1QCcO4NclxAAQJCRqLctiFQBTgEdI6o28g1HoYtnGy8jyKuuuvr0M04rWBmw6tRvDByryLJzeefgwYPt9a3etdVPf3rVf/z7ry65+OJ4k2oZU35gj73KMGu/j+13wIF/1/zMuYmbbTpjxvHlv/kLFi5csODRxx4v47DZs2ffddddfyt7Wdr7d28/ZdPN3jlpi81HbThq9OiNmk+nrDl1h/fc9PubSjNZUbVYlXQ974LzrvjBFeX3ZCbjIAAfFXBF2Q/6E3n62aqAee1iJlc9yovyb7vLppBLdSrURLkpK4viSu1aQ+2TG7Rl1HQ/POY6SzukTX6QV1MzQgAkRFPIzOxI9SvOyOXAMkaYZ9JsO1WRcSQVAjVuRzIyDZ1tQCkMxCjJccPTPZDlXlhVKGN6wZpKvAIRwZhYGSoUoMCBICanyzNCxZQ1LQh0QBqqQaa77FbGOLRVwytWnRVQxmTnX3ieE4kqgizxukTtUpydgSyK7iulgVy2bJkzkyW+H3zIQbvtvuu3zz3v9jtuf/mVVwpRyjHPvvfe8t+3zzv/2M9+Zvou7+vVM46jNhhZ/tvqXVsWxT7VlaefnT/nwTkP3v9AaTUXLHzupZdeWrpsaUfHi68uWxYMo2EZvs46awwevNZaa1Z7ZTedMGHi5hMnTtxs0pZbvJlDZZf8Zcn4CeO/e8n3pu00zdJz+LrDj/jUEV89/azOFZ3Tp7+30Pjr4h5ik4TxKECQUsGtBkQFMI5MwAXyj5qu1NZNwWORiHgKI9WuEFsublH5KtoyajriVTIh3odAO4Q6nkOrAhw6I+ejVCNUm3fo0Q10LRm7oDifcd/glS08jnQDQi5idjEzyBiOBLERRtMQCVmx6HLJkK7oTxxJ5KHAqGrWkFUg2CAmDkwdSXQIB4J8gruaNo7XNILSI/IYbXZQt1T4iRGpG4S5N/5u5i9++ovTzjilgOLWHZ2BLMwi5UDIlFbXR40adfqZpz391FOnnXr6nEcewS5sWbRo0Wmnn7HG1wZtvdW7jv3Hz71v52lxfVVGlzHchqPSwQXpWcbXlncuf+21+c88W9rL+fPnP/nkU/379Xtt5coH7n+gNKK2hZWvdW219btKK1V+Lz83n7R5KSmbbjph8JCyvH6xOli1Nj/cpJTDO+/bF1519dUdizsGDhyw4LnnNnnHO8pOK7JXA/jq18686PyLyvh4rw/s0QaEHH+jFRwwb24MaJOwKRS8TPdj3cmjKDs2NOpOqu0I/e4HVOpQ7yIHFIyuLU2CB984gPPrxcCFGz8iHkKra9xWxo0OvnJPCwp46WqdR3thCB2bMl5YwjaJI3FAqdAHMMj3WF6plyRutJymuhEX1SAqJxVTW0i2QQWIDWJiK/r8XCvYgJ54746LQ1FDTS5yKc8OthUCrfShSF5UM7cggCS7O045SV2rdrHOnfvn0kAOHpKdNZNWGdO6oxKDFFzaTGx5eyn+1fcS4seMG3vFj6+44Tc3XHfdL+nbtWwpLcEdd9918EGHjBs3dp8P7bPDDu/BF4n0qpQcsRFeaT7fTGtvVSmD3T/efOtvf3vDzJtuqpLDJYPKL9845xtlQF8SMHknlaUso8nLL7vi+ecWHnTwgVbCY8110pLEO+FUF+xAaZKBUGgjdadB9OYCFyu6GFFkuShzo9M7nwOkcR6mGQU8xsEDHT9qtxwAGOxaHUeQV3yhjlFMW8qdAH67YI8rWh8chjzT3I81t9iOUjQLjE87BOCbwSVUoMsPsYULMJeOAcXUFaVIboQ4hoLJlrW1dINA5p8C7wumJO15gRa52zM+KpmGc+My0rGJZCQCd5iuBziao/Pxh/+6pTSQR37qiDRgaxoLs1snsJHpJxtxpudDrH3d/QO7l/9m/XHW2V896/lFi2vdsscee/z8Cy44/4LX05uf/vQx+3x4nz5i3t5MKcXj0Ucf/6evfwPfplkR5PY77pjz4JyJW0ysHkWtaFheHzp06NGfPqo0k2ed+bWTv3JSkYs0dkROT2WoV2AAGts5tmbRziXmObDCAJdvR+BJwz0yeB31zs6RoF+dA4rq3G4/p7kFimD5tpUf+RIhCRi8GqYw11nxztlmSluC8zqOtA227GGcDfKX8kxzPya4E12bgHNKdt2wlIDafr2AIgSLJKpasSD2VZsf9ATdCIkYgTOYhmp/tYEjH5vz7Biplfxl+XDGWfIpzJ5HMUFJVG8ZAQgpL8t5376wROFD/uEg26M7ba5YtVsnMJBFblaTmax2wKJxLStP3XHqz6752Z133P3zn/6s4WnmHS++eNbZX/vmN88dO2bM5MmT99xrz/+x1y+/VeXRxx6//te/mXXb7ffef1+83bcs11173YwtZlTho6Vh+f2www+96aY/zDjx5JNOPnGdtdcudPDn5RZkoPrVqVjDY8rdQ4dtjIK8V1FwzFF4koqy/eq6LVXj8WHfNUstYS8efLQ1RdAoGD6jptOLTYJ7fqOd7EpPHEtYPDVeYb7jvvXvq4vKNbedyjPNlfzhWN0t2IczEjHdg+02jrUO951GkWcxRQY4NgzBRjJlDKjbRQ/TsXsQuA6LEUpSowcAaob1m3wiLzJ3D8JE7LeG5vnnq8uWX/GjH5fG75CP++cg0yad6k8bDhaipNgx7cYs2A7YqlTPigweMmT6Lu+busN7Zv9p9r/8y5WzZ89ushO1rPP6ez8eeeTqn/2s/HPPPfbY7QO7bzlp0vB1h/fB+LIUyKeffmb+s/NnzvzDDb+7oVdHBf36+uuPOuaocl4lSS3lK7fjA3vsMXTNtb521jlfOO7zG26wgRLptoNosxEQ/eCwqy9UQ1ObPPmUB5E0hpDOHNyloNy2gKRrsVc3Y/7Tes/BOLHxLojDpC1HG0ZXQ0N7STlLeG1u9yAP8KL2dkWcZUGOP+vAmMyWOVATs8e2yDPNufzlcBmtwIEk+cSjoHuQjqDst93xvHwux43S6A3cQM97hQI9UwiW/ZsbKiqU2U+wiVkpPFkaaSDirkE7/qyjnpUk5UjSTyvQp556+pQp26dH8WyxsWD5Z2nz4lyrXXd0ZwsEZrKypv1a/abuMHXyNpNfeP75f/3FtT+68l9qpcKW63/72/LfGoMGrTNs2NB11n7vTjvvudcHttt+279tfPn0s/Nv+v1NZcj40MNzXlqy5I1to11vxIhTTj7lgosvqLhgaVhRb9pO00a/ffQ/HPLxb537zUlbbkEXZWgYR559DE1OKsHaJ0cq4TpLZw7uctFwoXfA0oMtcYSv/9qzqdI7zWKcPvbVGSwsxIbR5GpoL6kDURguY2UEeXXigaUAhWWa9/YWkUXA6adaf6LtAHZ2mjPN4wAFWsGVVeyVWko0qMhCh84YtynK2rHZgdExoBrEVrNhtgG1Gt2l5oaqLYVKmUOFt/vK1JJkfG6fVxuTN7bOh8O+TAnDCZZl4fMvfPOb36IGMqVMrYXDJzpcffwp2dfg9sp2VjZ14KCBozba8Jhjj9n/gP1vvum/bpw5s8mLl013y5974YXy32OPPX7Fj35UEmrM2E3eteVWIzcYOX7c+FFl2XDUhhuNegtfyFyVko8vLFo8/5lnn3m6DBefnTfviXnz5j00Z05tHjUo48aNnTZt2of3/fB7pmx3wvEz7r//gS23nFTkqe/KKSmJPGbMmO9977tXXP7Dxx59bJ8Pf6gAwfD4DpJZSSN18J24dl8UFshWcOpD4jMLSqG3aofkcEZNqh3BMNBL35v0i4pP0361OT+0Yai2NPKT+GO4jPhAF6codDvaIlsxIR9M1uGMDOHAq2jnWgcONGeahy4DRnXWRBEQx9i/zvfJANrERnRjbZO8PF7pVazmRBC7RiOENHQ0KbShikYVZkKUIjm33ROExfGUwggfXtSoO8lid3xDSPnrK0uXfvroz3zhuC9MmDAex5lWIqt8aZXiKw2YiiDt+ebpog0ri1U7WmlMiYuU5ZXSnH307/Yr/y18buFll1726+uv7+xc0dxYJsK6V2VVpSTClltssdHojcqwdfTo0aXhHDly/dGjN2rSZueryx94aE755YH7Hyit/s033/LAAw90vPhiw4xIbSnbmTBu7JprrfXza36aguAzzzr9zNPOKm2kzWAXPaSrSDp8+PDPfu4zl37v+48/Me/YYz9jG+yiG0PyAWd7WXP4Q2y1N6pnHrprxm5ljzynqI4AQu4yFoAziBjuJwl6ljJhv2jpeVBVl/PLoFggP+7WDAbDH1jMvzgXPC6I2PikQ+1kKQjTINJJCzvTXIfYCLjOCLdHDEbbtUyz7W6qKMT+URgN/Sh2NDCKpVCdi+8sFv0zjhFjimXUE6en1k4kzoo4GpLMAVCY2ul2fbNrvz0pcIyoYFSfT/z3k+d8/Z9mnHTixu/YGBlaWakKjtPqY5BfTUht4xsXVlatVTFlvPEndV0Z3ZFvGznj5Bmf/uyn5zw056ab/nDDb37z5o8yL4lw7wP3l/+u/+1v3U9rrbnmWkOG9BswYOWKFe5zwYIF2FRtkq1hGTRgwJR3v3uffT5UnT9w0YWXlIFpWlitjOXcR+ZOnDjRPVRT0TldOezwQ2feOHPGiSefcOLxI9ZbNw2M7FjRWTV0K7Mp52JMmy0KgrbZjezRwHZ9WMvkWGHQxm85EeaEWE3ssUEc2e5IWyCchevUtYzFjxBu8Zv8c78ZET4mER1VsCSpiECn5uxCGlsLn49s2TPNwaVyFwkEi5wqnaQLnIlkaDI5PiHW+0ATw+eVvciiOE1r996VabglCBEUF/6LWDyOOJVuNBSpyD4BayyDYr5bj9uSiPpP8YBvv+Oub5/77dPPPH399UcUrFRbaaoQMNieU5UUGmJ8Y0uyixhuYsFz0oetPWzKe6aU/0ron/XHWdf/+vpH/jz36aeefsvPmXv5lVd6tWr4Jk3jeuutN3z4OttM3qac18gRI1JrW2291fxnnrWbjz5x5GFnnPbVMpy0+Wr3peLannvtOXb8uC/+4wlHHvXJ9DotB6ZOeW3hcC/MBtahTwRmtxjrKG0SwLq1lHSZyZUY60kcyWI+OsLAAtHHr237Hp8F8GIc345zFEoDU3jcIjKialSOqjK31zNTdAtIJsxhOI0j3Vl0GRG1pcyu9FSm3HXd8xOb4sBIkZUFmq4+ql/clys0EqXPbClzzh/PMG5LPOuMArFHyUQKb6fvykHbRvIHPQ1aZ5/yJVMwl0LIB3zlv1w1d+6fz/nG14cOHYrEd8uQsSUrepKxrnLVSHqY0v1au4snFfq4SFmm7ji1/PfKkpf+smTJPXff86v//HXtQQR9rQxfZ509dtvtgx/ae9SGo5YtXTp37qNlzGfBYsL4cXMeetjeMn7c2F3eP/3hRx6pViVpSU/dTJgw/pQzTr3qyqtvmvmHGSedYOsQ5XVWk2mlRHaAFKp90svPhTMIvKghpDFc7PF3j8205vSI7s/MPnXC0G+nFxgSNE73QkpGCBNIgyK06NSncV2ogkGFcgucu+OkxTFInmkepdp6Gmq/eQRw3xKratNSEDmH3JUPbzCy0oMcqaAUTEpq41dKWVvoq8RoyojLpXBgHWWU5+EFKzdC1LtMBIl9eWWn3Zg95VF70ZfqufGiCy9ZtmzZkZ883B2jk4pdhoyf8Uj17REw+FnkhwkU5qSe9IhIYCnxNc7pc81hQ8t/H9xo7w/us3fH4o4H739g9p/+v0cff+zZ+c/iAuTfvJRG8R1v33jc+HGbjBmzzTaT7QurF3Z2Vl8yARsypJzR3nvvaRspA8QzTztzs3e+E4/6q4o95KH0gY781BH//st/P+3UMw/5h4PHjx9bhCIUWE1qRFFbXZH5GJEDK3IBVnoaJ2D88BgQB1DThnIVROoUWjb3EENU44XOb0fkgk/+kIYw2M6noQFVbOwlv9S9Fq7pea1dGEeGqbaqIUsjWzk7IDQ3mYpzWaeB+0PzljryU90VTGpjaY49QbpZGTnkuF6vSM4ghXEkPn+pBAXJhY2Q3rXDVOQeCUluMCF+ZenS44/74tSpUw886IDChHr005ku97qrqriI0xrFyrLWxovpeAGs4E4tqL7YE3/SLWXN0uqPGDFix52n7dhzoGsZmd1z1z03/n7mbbNmleazKDiI/7VLyY53bjrhvTvv/P7d3j9GH8s+cODAjo7FztkaOnStR+bOdTVHbTBy2+23vf7X1++1917WbyjMwmR6Q1lFon0+vM/C5xbO+OKMo44+atfddkGB5FtdGHr6DQoaJYglwDBAQB9V4ewT9R3iEp8OdQoOmR4XY0S9C3+Cxr5oVm3X2Kwq1PMOoDLYT5S6s0GFJRcNqIixR5qjS6RdkLakqfXIKI4ES5mqOdK7LjHgVVkO52sgM7j5BBH05zpCJOd5oCLIBhlgHibmw/C3MNdMqUfiVpc7WqLZGAIDrNwx147ygTzWGGMskxt2MKtcqEcfffzCCy7a76Mfnbzt5Ko7fK7DPfUf7DtNFys7moxcaqp6K0hhzCTebrtAa+p6tGbAhkrVgNP6XPqpDMKSySxtZMfixfPnL+jo6Hjsz4899fTTzy9cuOD5hXQDzhsu48aNHbn+yAkTJpTR29ixY4YPHz5q1AYj1l9fBXy29O9fmvlXnc6uMWhQOa8FCxduMHKkrXzIIQed/KWvrOxaaR0Lt9m1yB9sHfm2kRd+58Jf/cevZpx48ue/8LlRo95m5VytmAQDRvQMFJBIpsAooju1YZx1TGHdKl2vvlPcc/XLyslZaeKvuwFTfCYoxKI9ddKNa7bWfmct1KXrEPBTkUcsAfuawJ33WmBBtyrZvtbWmmtRmMtgEU2LsN6USTFe82Q3xJGO3LaX4OFTpEjAVCUHaN29fOfD8JYbJYaOB2QleK4GiYMEp7JoB4wDo6dIW5FwR6u7lEXkgK/smjPnkQsuuPDYYz9bYqXttEqo4olx1a8q+LOBC1pHm0QtcqTGnKrd7FP9FIeeLoWbzi9NjdNl0eHrDi//pTDORqhP/veTZQw656E5ZSQ3d+6fy+8DBwy47/77C1E2eNsGb3vbyNKCjxo1ar31R5Q2bPTbR48cObJsX92ChQblBcQWJR8nbzP5/nsf2KDndSVVGTRo4J577Xn1VT+t8gEFPGCTSnb+w6Bi34/uO++xx48/7oQDDzxg7w/tVdS+c1gkytTOxu5ZiDiSHH1l5pu9wggChtjeBIbEqm36KVgytNdpv4HmkmBRmFWyBAaTwsPZ3RgUd2gATQwBs5SOFGp4mTePB02r6BN45KhRlWxfKxHHHrGITAt6TNpeKulUwRBNsqt8BW0h/WlbaPIGGb7UAXOhu5BdpyQNQrWImTpsjVomZHZWgcmipRIiTrwjqS1PLH/AydUzryv/5ao777zruOP+EXE8BYLW9lRXXv+ZwW7RE9Klx0KSTXJnpNnv7qDRFO1VXaSuO5d39h/slzZtU26za9Wjtcq48KnGX5WN37FxOZhN37lp+X1PrPpGS20e21Wr/kR1mzx561mzbt81t5FlKa9ccfkPH3/s8WrkdJrpEEH7mE3pKJzzT1+74be/O+DvDzrr7K9WK5Sp+BBNQBDd2UhB2apD/CiXAlbUF5wphSmqC9RWuZ9iTx2hI7BzyqRR/HTFtuMArfsY9NBAxLNwDKKUD4rzPNwAcH8i8Vp6OrUp7qqw5yMZn7qHInyE4v9n71vgdKrW/1cmc2GGkcG4ZZTLqGR0o4PopHtOdTrdTjmU46TbQQipH6JcSkgXki6nhOLoTqIIxxQySTWJTKKU22CYMePVf82seZ959vM8a+39zoxOnf/75LPbs9+911577b3Wd32f21IysgpPTr5Ob5g5vpcvupCeY8MnWjfnZ4Rfj1W/b0EFxWbBInjz3qh8Pya7rYVPR8QG5yco6SvknQqewjYbFY5YvFv1kdzc/VOfnpaYmPjA8PsVEzNAA3op5lkjXgIn4K2SoiExWwLfHxi4iSLXjONmdUYbmyR3F3WzEKlC3Hwcz0LK4epc91InYvkYobkNlddZC1yLu0/Tk5tqLBTfxeQnJj44YvSQoYMdvk6iibd69cRuV3Zrf27756bPaN6yxdXXXFWzRg0853Y73OFbkC9Qeb9MZRltfbuMQOwkwMM1VKgje9JlYPUP690OCuWztcyqifg4sXvbVnSEtLUebTHWbj52K9L4bkMYKxwXwt879090VSDcDkfCXUCKjxS/LTeJJKf5Ddxl7WuHMdvLgJ/IUE46kjkzCGHFIhpE5TaFTmi3lPDj8sptdvATGl9UKVtmymIHc39/pMJcCSOWRgagoyyaRZXk0Lnrzrtvv70P9p/kXjkarkx+OFCZQro4gg3mZI1AIrTYcEKFNYFwEG7B3yDhtYrZRPEdiVKXlOMAP4ymnICKT0emAm5SyLdlFtmwjRbn5NMnFBUVpaamKjbiV0tIqJ2SwhtKywnJyWlpaZmrMtue2Vb0PQaTsApPCMyfpjK1Tqg1aMi9WVlZf/7TnydMeiwj43QldS6BGrKxUuGBhcOet6NZeQzvgGzE8wzK3rGLm1f42Mh7t0BhOWDzebMTS3DrURcnaXjHSUvEV4DF5njB2620NEslOVDJBYa3mIhTtSJjaFxsKvSyOVaVKnCmnUe6p1TSHEecsgkDN7egEkWuxAvJl+0WjqNEacOfhWaat5xPKslrK/ZA+FNUCtnAj+s/xYeVcdfZ4Er85sQptqjE5gME/+jRR6J73fLlK996620CkMrLaYw1EcNVKLwAMsAnICL2lsSrXLkdX3GxnjYMQzL/yWGVhCoRRS7s4zoARTYCLi2ckmK7Kd8SyMSFkMqHUG4gvTV6Y7M1dTbwbxocJwEoRq+weACg5M0mJibq701My97n9t49e/RKa5pGzMxGgLiHws6u0MIqrDPIyMiY8cJzCxe8p9lq7969Wrc+TSl5EkktKeiz94kP8XY0ERp9UYeDNBkW3FooT8dkNCuQEdRGWmxzYtHwxKYOZW/corSzDWjuAdC3qp7Hd9PHcIFihaFAR7iIQmSRNAKU7Plu4S06eKT73Tj0/nI9uKJfeg2+hj0Q2+vxXH7UezmLThGZmaiDVVKnJWzVYRKABi8DGAt7xu3JbScgYm93NziffvKa+DYmvx3eguQXFMyf9/qSxR+MePD/SAQkJ1LFi1KF4UqPoXgZLIAigklgswQwMMdtAEnEkBt9I1suOoxY+O6QuTvOvjIXBy2FIIGkU+cVENWhNmOnyBfBQKvCUw1IbwtuNTAFAewHLK9CltkrebOJidVtjam/loceHvXaq/P4imZim5CoHvNoycnJ117/lwP7D0yaOLlZs2ZX//lKk7SW9ixJBSV2W5u9xqPk9A6sPqgj6dgcOjBbCTZ6GohHWpilFZy8lVQIJ3gFSK3cTUpPkAZAtz8qf4lEC2WbIvBXBvUX1Yecj4k6XnPa8TEx5jS/PDt8vsPeCpnycDWCFeG9nxppVizilyeQMwuO2nS8btUuL0H0HRBh21EynzGJH7G7v/Enck2L8LjAO6cTTblHkshHq3hTgUBpubn777jjzosuvHDsI2OgHAyKChEpvYM9URVSP8KFXF0JXjbKmXPVRiuBjREfV3K+gVLwHjIjuz7niDqivApYXzGAqq/FMRg2nyBQC4tsNYSMnWZywP2DoFgMyXwygcvXO/rk5Fo1lTSpSkpKOpSfL/JIVZJ5pzip+rIVXc7v7Nsm4vzA1DahWsLQYUO2bf3+kfETGjVqdMddfRKrV8ffPLVN+HVhI8JEHz2glfzZdTCyuhKJOIMXOqaTSDkAowxO3OAkkV0bHbKpasshhPCIAEZwS6wY37pcC9HIKWqVRbUBroAezYw9skzXWoXHR6J6HGV6alKi8OlYVL2KkzOOiMEgLYjSlX+RYk56sQJVWCIhtwsrvtbWYciz8C/SyvmkXio4r6N3X8Wb4cg9LfW8Ncukgc8PBKMLeqcff7Jm1sxZt/W5jSQq44Y0FSaRBnJsApCJQRS4ptu7x/e42wEVO6wq5ICDnW99EwDBjbBCVSyfVM+tPcbVgHYgQSx6B3NWsaEc2mnPV6fLKSxyPGD//n0HDx6a0bZNUo2kIIUTAbqsL0k7qekDw+9fsWLlgyNGt2592tXXXFUtrIrgg4CDVBlxuTW6yZ9FB6OkDmXTh/EK88JtCyG4tL7ejk9aQ0QjPpgA0HJItlGa0rv4OTe4URYjN39l7jmBwIVEVipqlQk08pnBcUrgkbTeUj2whQmaRg7HYUO50LKoNFMb/IZE1qK8fFlsICz8i+RKS5EH4zYhemNesuf1WPqMOO0VKLtE0xXqSLL1VMJOczLVrpins6zhBS1sa0/l7RU2LZb+8523Fwy6d3Dffn3bnH66W4epvCRSZHK2fSPEEhlcTJADhGA6eCT8SXIUECeaIEggnoD9WXglgyAl4CvxMCLRouIMgFfsu61b09LSlDQIJicnb/xmk2hxNFKzZlLv3r1en/8G1rj6JsLl1QAdbMeOHfS/DRu+OL9L15Ejhl922SXy7JOhms2tzwpCUmdxUEkyJRU5gENNxefiNsgX0ULhWTIPCpT0TMIU3DtFKHtSJ6WhQ6JZKILpSN1qYbhcbAERXIQ29EKD8gIHqQNd18X7gnjzGhH6pe2NkqJhp4zLkz/FrBnhV0Jq5qk0Gn/5S+U1xK+fNJBDCJwo6SPwTOucBYoUHjeI2Gn5zJT3c3HaKJdj0cUr9u54yfw4YYrkXrZJld7ZvWfvlMlP6P2LLrzwissvFYdFkUSCww4fx4kBEjM2bI8MTlbwtaZAvPQVBmzsLEpyFIQkJxrsmUIe2Wa8xH62XERmiZtRIfiEAER4OvBssimiybswsnf3npYtWihJRRQfH1dQ4KPCOfPMtm+99Y7RuPJcEAGFNMtpp536xhvzlyxecu+9Q9PTW153w7XVkHlb9NHApXn0bzZlJhlnvJ2RDLvKO1YIs3Z0nNSHT465+ICNVzksjGBSO1gVSHxSblHv8ebiOw7UcbSz+PjcAEfamfNjonsPOKKKJNgICrIO+7Uq9kbll+QtSKy6zd2DPpt3ViLOgBxJknBRNuMEv5HAhJhhwDatE1qG606lXoEvlLOH23ovK5A/nfBZe/k6mcHZOiGfqfBmt/HOLzZ8OWbMuLv73v32G2/dfuft8QkJvuF6WFmK9YE2ITGC2KMnyBJXWEgGALwVlbeEqIFfq2JcltQBe8DyGtrUntz+KjYj/hMwmJhyHW0SQp5BcNquXburI+8ED4+sVStzVaZf06oRI+7v129gRts2mneGvCE0AV8QZ89VY6tectkl+t/Cdxf2uLlnn9v7ZJyRYVbvEn00PF876jt81HbrDEkJ+BLl7UFcVSjOOMmfwqgiaXT5cO+5RBr6CXoJD86nyJah0gbAbgcca5PatdMiZQxyR3FWxKtBRlQbUwcR/Fr5Kywr0U9HIc7gxLeIPx38hmzPb7P6ktNIA4k4ZJsoieWU/SqqOKQZCv/gxGI5ACvxI/aWgG9NP0qOgr/Q57V9xLZuQx5f1CPBvZ6Y8vS+3Nxx48e8+9a79VJTzUqQ4rCIMQAMZnGWHKpEYOh0RA2SGzlKw94rJO+5OJobpSgmglhNaiNqOENQEIQgOOde/5lHmIRY8KWv4KAa/ed3OTlJNWvCr2XDSkncWFGRyx4J0r37TSOGjxw7bozGNu6IK9bfJuRFa5jseF7HLd9uGfvQWI3Bfe7sY5ZuVt6Oz3uHNSzEyXtwyQSEiEleMOWIM07CAi1kjmtQfdW/7mHZNlF2j8nWc8jILM0DrBjPNG3yI0hJfER25AZOx4gKtyNeh/DerX6t/H1zTkqbko2/eEdsHT6bsDmhkC8V/uQTRvyR2QxmDlZH+1L428ItaGNXto/Jdw7BLxRVAeSJyE9WFLRM6KwdgFcGBYbitwD3ysnZOvOlman1U2/9e78ff9ix8ZtvhgwbYs50ECA8aEYEkyQ5jsPM5jv4kiWxIA6kuKm9sRkKpZMlwZoKeQ8RmnvYu85zQImIDYusNIgJEws8mipB/a+ys08oyRRIp3pHjyYmJebkfBekYmee2bZLl86LFr1/+RWXQQVw8IzDOErqRnIE6v2aNWq2Pr11enr62jVrHxs/oU69ehdeeMGpp51i6/jicGwdH+yqMjLO2jwHyWSazjglLR30X3EQF7aW+bF4gnWibJkiB1E7kUe2Wdas6G7TybEqKTbs44MycNoVn3xsxDci91WOdT88bxR9FtbWlOohVsgz0ZNmE+TW4vSNNBzfikUp+4fl9k4mLUjKFP2PcRO5q+eIyiL4J16I345D3+KeoAh1dip2cAOuXfPp2DHjxo4fW79BcWaW/xv2f/cM7A9nuv1uRJjEOliOFgafsMLTYcwLKFi/CnGWEKkJ1Sg9DUVGwg6pFWAnTkQnZswR62PTvpb76Xx9bqHC+kbbdmxvm1G8GAuZcZrXrU/Lzc0NeOs+fXr36zewXft2RqlA7MpuWslBNMRiXTRDNatbF+TnT3n8yS82bJj0+CSS9FXsO0SKZ4E4ZlrqdHhCbBuvychrM+WIA7SoMXJbmsT5cRD1pkhzbR3fM4ajc9wR7UoaczzFBhiFbKzd81n62XrlEZUDgXdaAAVa/VpttMPamozMWpV+zvlXWTXIwzAdgtBwdqYo8nEbAHiq4dSq8/MdWW+EorzwjJu3VMOALufuM5xTBpnB0H4VjEeKU5y8gwcfn/RE9YSEqdOnJiTExxwX8/zzL152xWUnN2sW8mY+E8P7YkrWWTRpX0hkpLIrafnKHuUGD1wmsTXyP4HNENdWslAJjwkhfDfOkorWnce1IvMAX4AE1Dftv3fPHv0GVcnHn3+4ICGuOO3RUcngHUQGDR44oP/AocOGGpiExyTGYPhU4EmJ25T7LvEJCfpGO3/e+f6ixS/t2JGSknLt9X+pV7eOtetJHFE5dTlHOfV0DnFEbLN5GwyIvn6kDvKoGEC9SVHZPW7gB0TncIcaLCKcCxrRwLN2ZSGLpLXdEwUZgC3TAiNlnQd0rW7aIWAh+wqF78ALUWJrkoP8FipMK80JtgRvInzKfFyao9EpHp9X/kKrV/oUdhsD72nEC5k8NbSGqCYSxfY1iFuug3W/aHGKk5W1XtPHQYMGtDq1lanDlpyc7du29RvQj0z/HWO0SfsSIy2lZGOQeOgshwGSC/YowVww5F0fGIolxBd8YrEWkaTFITySGD6huUjec3Cprfg8QNl5uUK+SGYn+6uv25/bzvwEAKks/dRXGtZPHTFy+OxZc3re0kO/blIHblfG9RG5JkdW+KlO3ToaGvVO1qdZGpjbtG6tZ2xNT25aOrKxvmAlZHZCg8XKRbgWEaW2MTu+CWKCCJ/ru80rstbRARiW0+jT2Qdwt35OJi2MaPHCPcZUyZ3H/TZt71d8fYKu1cojOdQzHTdedI27nrp192SiwaMyyKyBl8b5lu2OuCgHxPIPjvzkmM5YORkm5V6yK/i5/SJWXwrJcPZteV4cwB4pTgMP5edPGPdY1bjYCY89UivsK7F3z96+fftNnjwJqgRWQ5u7KYYi/owc/MAoBRZBPlAG9G0hQlbRIqwXJ9kB0ALia1IfEJZMSiAOOHCayFMV49DczBmEXZETRKwlzlPm4Hffb73llh4qPKbDJ1oOgDSS3rJ5WlqTl1+a2b3HzSJ1JpySVFhMrQDliA2ScUbGhNMf3fXzzqysz6Y+Pa1JWtrN3W9qUD+VjGyk78uh3k4NmT+4Yh8ccy9pMAzStnwSz4cp28zeVj25zuhGIuqIsIpbz3fNEMooOAxbjGK2gZe3qmx+chJWvAURcppHwCMtVSfVFWcZthkchzeqtbdPZkkJ9K3Y50H8BNsHJyOl/buxvQYPUnJNQrh6tvk7fkafDM4BsFOum2UaqOnja7Nf/UPHDud7FxGc9cqc/3vgARxaHrL4MRrBWtMgJIkAKugtuWeNTdzn8NoCIBlHHgMhPMOO+zHx84q/knVLOKvGqmCFfF58H9nGF8kRrA02t6td64SEhHj4+LGFxj3wOaRnz+6jR4/Nzv46Pb0l8bFycEqHJTXEYmPIK9AXpjaof0mD+l0v6rph/YZJEycnJSaeetppZ59zZsOGDUiHwpBZ/LxsJLFpyPz7FFNoORwGiYhaND6Jd9NZH62jZBnFNfd1v3cMX8KtvfUnT+oplrsLscfEZ/LW40/kPy3wVrL0Q4KHgdgP/GJs4T6CClEiRqTJsIhRBPw0xT8yO7x5jrACI8IJ2wdHastfmPgy+IyGoxF/HBFufVvS7VdGH5NVz/ZGzJ+zZ726ds3agYMHJiUl4jq88+Y7eqiFNT2IS46NJhplqW0cJCMgCUKHfQ2QePGsiugkfdWARDWK4cp3WHc0AubH/Eysg+W6XNu+78PiAFMwncaFs9YpiTNF2p5E+v7zzmuvu3HsuDG1TqjlQD5up7QVGHJmeMczGE0r9T/9gJs2bnpwxOhdO3feM/CeDh3PhaJwz5IHXDZuuLOmERImuKOjhrX6ydu1aJxH2vLYWXu9ha5xkyFtBGm4wBJUbWvhhVwt5zN+StAj2tH4S3RUEsSHR9rCfTjU27i/b0/Dz+lY0MQdxSHgN6uJ7ZvG+uGAcELonW324DBq2qrtC7e2Kacoto4hq17tRFnvfLNp8/Rnnm3d+rSRo0eQu2zZvGXtp+vu/uedcEQEMy6gZ7P9KqrgsJjjZkyvuIMrGZeJuw38JKZmDTisc8GQLJ6AeSSPKMW1IitF+wpPX2f+1CRSeUcK3Hm9CwdFIEk1kqZNnzpp0uN9/3m3I9sDtsL6lomzIBGtrEhJ9TTu4XEP7dq1e80nq99/f7H+cho3btShY4eTTko7aqERyjL6kbFR5EkO9wuRTtmmucrWPVFR1skxG9kEf3g0HIlOG4K7CR5PvJoGMlJZpxQsdZEbwoVf+ZhsaX9+FRzhK2ATNmLnkd4PRUZgpnmwaiRwc4isBek6xJLLXv9xwt1tVF1sL3myZnkN4iNzhJNfoWXGQJvLhmToLuKEVLSLgPgaV+R3yrri4YLC+fNff23Oa48/ORmsjyD5+QXTp8/oc/tteN0r4tGqJBE5n3t1Dj6qYo8Yt2ouiHBlHSAikBVH3rhyw6RbuE1RdKDldJBUw1czaZ5u8dIlzVo0h06Hd8xXURE+2aRxox5/6z5wwKBHJzzidiBSXgIdpHGwGNWCTR+eklK7OF9PyZmrP149YvjIqsdXveTSi9uf205/4dVYujGxp4B4+pRdnUbO53gsYHN4rLNNlElNHFUS0V1Jo6jn7nZ7E1clKu+wZtNveYYjB8mR6HhZo/Fh1s4plTRiEx0ebyUQIYcAbzVRW+3Q4zlQgTa3t2TySB5sl9BFTBGOnX0cul9fk54NTsjt6HzEogrglSfFejg0myqKE1L++Yr+So7ntT5g+O18+VX26FEP3XjjDS/N+hevgJbHxk/o1u0KkuEaj7zKkhFU1A2KwyLWyoojJl5aUqxkQOGWyJDXRYjkdBULwQGRlYiUIFx9LWYzJ2bOwyyfEW5P3P6L31t8//BhsvrH4kEWkWS0aT1w0ADjv+N7Mn4j/NU4LoRlMok+nF91druz9b8D+w/s2LFj6YfLPv98w8G8vAu6du3UuaPJ3SOPfnyAsugJQeg4xkcSPlLBmOntnra+bKtPFbsTDam2W/8p8DB2vmKDOX0oka06eaToVknPtKAmZ5lWFPN+81BhH79WPrL76iEVGbudmm7+MFaKHT4TBw5S3zCmczgqqXD5awto0vNFStIUntcQbnQbAbV5Rds+OFGNHFANK6qJlPe7OZSf/+rs177Y8MW48WM4fTSyZNGSxk2aZJyRAUfwEEaGYMJpQpaoBpH9QAzisUAdkJCUVhTgJ+R1TLVpXJXk12qT8hlQbapsD60Ma2jjvCtrAtsWs5wXFRat3/B5at16yttJYaDRO8UhjBWT9u3Ozv4q+6UXX765+01uf6uQ1+eWpDcK2HQkdb44OUuqkaT/NW/RXPPL3L25masyRzwwIjU1tXGTExs2aJDWNK1+g9QTkpNlRZddN4P1eHzQcM/7bRYiLPocgRRaxmeFxpyyS7wncILkeDoKEByhLZjN3xFhGkpRTMH1d1gZ+T6fhXAtHT6TMDrla4+0Th8Y8JI3LRJQNwzY7uuxwNldih3GTnHOIl4l/MmnNnakpE0Rfg1Yz6yUgKD8QbhbL3kofCMhDMaphnUoBsyfX2z48t6B9953/7Drbrg25riY0C9MKXpczCcffzx71pwJkyaQnwA5HKMYHCdeqTh7qmIpdYKMjBV02yGRi6C8Fe2UAX1ZHVXyvbYcjyCaKomrke3W323deu1f/gL2SK4EUscVvzKzbFZFpGfP7k8+OXXZRx916dLZV5tK/LZi/NYZ5SXAvqh6JU2dXCvZZE7XM4ZQ6EjOlu9mvzL7vfffb9m8xeVXXH5uh/b169UjlEsctQnw8Fg4cRi0xcsJg6F3KK/CIi9tFNBBNz0zZmk8V9KgwbGND+mkTUDESQCpQ5mUaDIcVka+L+hj+bgtsUm4ZxmPVGRgddJSDryiDoFjEm4CmxsOaVCbS5inQItaX7yvpzW9V5FiSf19kZI2hVe9LJ7m+WrtdSATBbFV+VV8RiboIrxPt3vP3unTntXD6DMznjH0EQMk4OWu3bveeXfh+AnjqobN2DFoDUiDfI6ojDKnynjP8ESYDRnig5CzihNNCHzEzFV0BvEFbEKgI8ozXr4HwTpnbqokNeGXb1j/ebcruynpQy39Tn5RR4qOJCfX5NdGKr1793r44XF6R8OkW0kOuM7tqZFaoG2uyBgsoXH0t11VVU0/JV3/63Nnnx0//JiT892smbNNUfrzbty4kZ4upDVt0rBhA3OQ9zWu4ymf7ocPhrI+PMAymW66yWfMirErPFADkVCKAqqMxN4Ky3ZKVAc+tyAt7EbKINjpeFKF8+zExFblZNOHR1qAWtbgsafiX4CocyDfhCJdF+EKtkSKkylfkMOfLwFsX6R0VE+2d+KpjR8Rt2lUeD+xbfmz8MfJzPxk+tRn7rjrjtNOO01joUFEvDUAmZ9f8M87+94z8B7spxMKrwGpdww0utVoMDbZTHewJGREYZSqwlQSD52ie05wVaryesoYikwMbMdIAMUx5MOvtlvv3ZvbqmULs09NJ+E+W1RUVLVqVfHyiCQ2tuqIEfcPGXJ/amrqaaed6ns+ICW2Ewf8KmyzEzHOxFZgaoP6+l/7P7SHI9lfZq9bl/XKyzM3bfm2WdOT/tCxQ8NGDTVoJtVIUiXuwdUSEvggZnZcAZESunAVGh+uaWkcY3wBzD5oe1SUbOyycScMojYQUkhj52kWL2u0YZsPj2RKOzeQwVVQC0HXSngk1N6Gl7bbiyBEDhoRNRV8xkRVE0xfgS9x+KTwfTFlHb2dVz8uPLVEIinCed86/RaZ3YJP3ESlbpCtO9T1+++3PfbIxDPOOuPBhx5MqZMSCpUMFr+UbY0YpNREs8/t/zj1tFPJcG+IY1FhkWaHyi/qQ3TDwa4ZEEePzwzCGyqOPSQhjihlGQb8njSigbiysBOjo5J8iMQb5R88RHQenKbs27//1ACQFlCGDh08fuwjO3bs6Nr1AveZWFEBOnnbExGfamhzbEUWp2VAKN0U04ihmKrEjnvw4MHcvXsP5OVlrfssN3dvXt7Bn/RT7fhJ/9oyvWWTExufULu2RtDk5GQNtbZnxMhBxtIq3pgbRwZNgnMEY/i8B9/CMWjzUc4KS164xXe3GdFEjKdzAg7eUjVEjabgIGIBLHyVESH2g4zOZTu2+YXl9iIIiRzOkU/AM23xGuqUJSKCSBAe6bhcdAsSkRJ/grYoRv4p8BmiqEIhr4NyZcJWpRJsoa47d+1evmzF0qVLe/fu1bRkwQQDkJg+qjBSFh4umD3rVQ2Erdu0MaWZ0UqPEfqgUZyCS6FNwAuDK2NDLLUpVmwq5HLiKL+CEpCzitY+h2DSgwdcMvhWCkASs674RPxG32/9vlbtE8y+OAkzkn/oUErt2hWvpJGaNZMeGvPg6NFjV6xY2bFjB3NQxG9RjSxOOxyhorZoE7FYfL5bba6/+eTY5Nq1a/PCC/Lzd/xYDJY7d+5cvXrNwbw8vR9b9fg69YodozRkmujepKTE4vllUVFSUpLeMdrslLp1jhQdqd8gNT+/gDjZiq6eDh5Cjrs0WwgpyZKKZJRzUzS4u4jH+BHE0dKmpLWtDEpu5/CV8QCZhUfqu0BNrOtHggUYc09RcWe7vQhCvEE97cIQke97vr8AqnxcGa7s5nVwiNjiULj+nmyAJE6scPVK9/0ooM3CQbuNUwmDmyInZ+ugAYP69e83ctRwUKBhtarZAl5+sm717r17b+nVk7hRBMwGZwRIlXgVH6HgCAS9HTu3neCqXQgoNOf7ks5QiR8vzmGLmZAbO8mI7PuAPKDT8URQ2uvz37jq6ivNQT7QwLedu3dfW+TJXCly770DRg4f9Uvol06dOyq/iUIo7KCrmAFbed+geK1tTgPFclOlmK6BBwKJpDY+IeHkZs0andiY3LQ45YXeotWqi4qOHFflOA2KGla3/fBD/sH85ctXFh0+vPGbTfrXrM+y9Pb0005LqlmzWbNmtWolazZ/XJUqbU4/TYQ9N2lxePITUqSUAG/C4OwHObhupOUdJknO7bgXC7+18o5+Lkpj4ZH4Ltb1Iyl9lDQwbvUdbjv5qSw2M2GqEt5X0qDPhb4Y0aoXQOtLipVbnPv+4UsskwauG3EoTxwftPz4ATzcvvgye/Yrs+Pi4yc9PpGEdoBylZDIdVlZehjt178vMQXFVBEYoShEhSWeE0IhiXHedRnNLcSgC1KC7e5B2J6ypyzgYtAxoPOOsriKKASiyouaMCIrvxTwRGAEN8lmHTBpjuTl5WVnZ7dKH6wsJBI+74MH8wz1qUSJja06fOQD48dP0IVfctklQS6xoZ3vG3TbkqHZcQlEW44jkbilAL9KnhcJTobwG4SmpXWIqV07tUF9vWNmDFh27dp9pLAwN3ef7nHZX2WHQqH333sfCjRb00H0CXqr2We16tVTU1P13DKxRo3E6tVwkgRRHIMGQSBh0PaDHD7y41vz8Y1oj4lwtsPHWGUZt22gzu/i4pG2QRzuyskyh31RRe4hoxYuLBiEmXEOC/cJcii7bf445F1ilCVFiekL+BTBNo/juhGH8sQttqmGUGbJNu/gwUULF8+dO3fo0MFNvavRKq+KFZPI/fsOzJj+3IgH/0/Pi/Hw7WCEomCANMjKDY2Yn8GwQkaoIPciEtFVOAbfAcmOOAp34cqr2cOqURLDB35DfMQnLBMbz+AqnpdVrO3ePXsvu/yyuPhY5SSRJvYjLjY2oucNIhom779/yIgRozP/k4n9YhwzG8fUJIQWNSufN2xI8szCjmZm8oGbVKSbcDsOkzbtuuNzSkmprW9qEDTInC/n2y0FBYf17OfokdDmLVsO5uXl5OT8vGtX3ZSUtLS02ikpDevXT6pZo3Hjxok1klJqnwBeeCb+RyNC/qEC/VUQXCkNUrcM2nwYhPrwkd+Gl0Yc2uOyP5GfP3fpEJV/BI9EfIUb+fBIcRDnz2MLuqcPKVWX55dx2w7hcqpbQDfC93KY96iyFAlVEWNbOqOk5DH5gx/F9nDJuo7rjLfinI5UVZhqMMINFy77aMXcOa9dcuklk6dMMt1AFIyO+t/un3cNGXzfPQP7V6+eiAdlnIzb3WNhQo2HCQBIMAiREQ1KJksxH7ssNqWPHwmbjFS1i8dT8RZ8eIXBVDRe2jAAk3VzlSP6fv36zzt0+IPZt01hi+WXYt/XKuXO2eon9903WLPJr77K7t7jZt/5R5Bmx4RPodlJOT4eaMMQ8+eCZbcx3QSnM3gQvMKoW6ku+gphhhrw8dNOKp4Ew2IDIEWFRQUlcriwUG+PFBb9uP2HbVu/z83NVSWT10N5B/V2/4EDeqtpq6ahZtnt9PSWetu8RfOYmJi0tBMVATC0tq4LqLi/vfc0IyKe8eQqnpEWA6Ho6elHInE5Rvx5JLmA1IO/FV4JkXLBORyHAiKlQ83rKc3CVm2VlFXETspvXWub2cNpfSTsx1vZO1d6QW4nMX3h5s1b5v/79X25uSNGjRDREXNHI2b/wIG8Gc+9cHe/u3Un4eGPJKRBFBJ0L54AWkQyE8c8FehR8NCLShHuRoTvfji8zHJwDa2SEsjhYREmE1gXB/cigybWB+IRHMqEMdphbf3yiy+vv+7awwWFsCqWbXK5bds2zSaPkRg2+eJLM19//c0r/9QNom+DC5+ywEwCB1lG+r4IPkHJJI5WBUvba3M4wppYhRTmNideX9O1TYpDP2OrmhiVIJKXl7fr5515hw7pre74Wa9+pjvnN5s2VT2+ampqPT1xSElJ0afVL3HZrV69etWqVZOTa+rjJS5IcZqe6iolJ9cwpdmInTg+24Z9JfENrqvjnp6+JJL4EAXikbQ2zEgLxbmjOLilF78GwpzcSMkv5Chic/ukyCRBtajRJhMZEJu9kL9UsUqOSQ15Rg9j9r4g0sjkkR99ZOJ3OTn97ulXvwH1O8dGR9gHjWvh4YIxD43t1KmjnjmGvL42ZivCFemueMRXXrsaGSkImpqhAXKLm681JBmijmm4IQYe/ry21DwBJcTSxZnJh7hOJFZHkwHUVjIfiPmKlZs2bTYmRjx5EvUT32za3KhRo9jKiI90yI3XX7fq408mTZw8aPBAOMhfscP9lQtO/6SQ9S7gZ+M+jWOnzU4JlQmhpIYwNxJdhGzKBt+teGtlwVc3qNesUTMxMVH8yWQjKt0vOhLSf5Q4xm/a+I3mmiuWr9Tfsx58NGX96utsfbxVy/QaSUmNm5xYp05KarHUS21Qv06JpzQeyYOQFj4487FUJAzKO6LasKD0ZcFlDnukYiOyAq20m9t5gRCjo410Ux0mR0o+awhWlKNkofU5c5cmMpGKzaCrlDSp4RoJaQZABL+pPbm5C95ZmLkq86KLut5xVx+xSkStCgdDhUUxcTEznnuxfft2Xf7YBebRZMDlYsAMtgCQNh6GBWtZMWcl2i0ORccIIMWBSZSQ17MjUpg0wTOlUwqUe8jXGuduUtsJ2N9Ev6P58+b3vKWHrzFSbzdt3tyqFVXcVbpoNtm5Uwf91d83eFj/Af3MepOOYA8i7gkTJuXHTmNvwzN+GknhFGLeQOQcX62sg55CLyauucSriBQLuiKRqmo+Gl+l1B0hHjkDpaQUw97Z7c4mj7zjhx+Pj401fDQ3N3fHjh07319iPIxMrzE6KnA+0tKwQf1q1atrYlo9MdFEyxhKKhqklIWAGhHX5rRhgRErj8T7VciiFl7LH9mHAkX0UhJScqh3cUrLs4HikYutfFICd9PiDJUIDUkM4CVlExv2i22oeHgJUzts3rxl2H33d+t2BV/x0ZZAB37V25Aqev75Fw/m5Z1/wQ3Yc9V3ZDHqQePRQC00JaMAKGkxkHB9JnQYkSscU3ukkUihDq6K80sswAUek1zlcBiG891NIcJkCLnL/nL0l+NiqqSnF6fXcVkoSj6tdWvXdf/bTcGfqyLSpXOn9PT0QQPuvfPuOxqHYyfccwJRI2qTiHStlSsiioMS2KYeEJ2f+YzBRk9DyNvW2EqBTCtvvK9JHI9v4Z6gRNSAxuHIIGgQyd2bWxJguuObbzYVA+pPP23/8Ud9IDEh4ZRTTy0sLGp7Rtv4+Li0pmkJ1ao1OfFEo59PSIjPzy+ALZR2KD9fU8Giw4VV48r8zmwaytL2NP/jPNKDZGAdFQ140p8CqhHbKZ+uIlCxcUrRz5ZcRYuVPKZoZRhrdPBILDQkkc1iiGeso1ZBNAbilAJX1Wy//TbnySlPprdKHztuTN16patWcUQUlavmV72z5INleoDuc2cf0zPBvwY8ERyCexR0OThukgyYeSL0Rtxd8azZNoo5FJuVpXeNyFIFN3WYXR1iu5FvQgbHtfgErvqD1vtu69Z2Z59jLJGKfaJkarthw4bGjRtF9GgVkdR6dR6ZMH7KpCmt25x+bof2vmrtiN47H/2DKzx8JQiX5V9OyGtX5le5FbOHUegttmhiXyHj/kbcvkLIaQ7H+5q76C4vWs15NbgKV9xG1GLJtZL1P+52pB8t70CeKnaYOKDb5UBeXt7+AytXrNRHND01toOjxeqwIg2TcNWuXbv0ybpF9LboyJG9e/bGxlbVQBtTNaZGUo1Gjcq+bY3ihwuKL7TySIFU2Qx4dg8aPtbL7qBm0Hem6vasycmNt6L5kFmGAbF47jrKLJnlFVfPlkuW80jBI8leK5E9c6YL9yr1IkPTi+3bf3jrzXfWfbru3iGDwPTIcwKAYOUq/nPBgveWLl06ZGhxtBy2i+Bx1jZOiUHcpK8a8R2bbOMUMFTi0lL6LJVECwKOknisCb4kyK8suCaknRe8s6D7324GgBS35pPbvWdvy+YtjrUxkoiGyeEjHxg5fFROTs4NN15/pMoR+K4q3sKhsDEYz2y472uQWRecA7gS5O4KvZogz4LpHXYXIlsHzJtZly201ByHbgVl2grnRlObpldUk/DWcEAp+UlXUmOnKgFRfH65p8iasObu3Wv2NXxmrfustM3N/46yfK2cR7qVtiA2LxvR7MfBhtAvELcVkNM+t/cQLw1fqyQkwwhqu5zzSPFh3e5CLhcsr40adMt6/3Bh4TNPPbPxm2/63H7b33p6Vq/lCVfd2yWLlmRlZQ0dNsT29XP+57mdl04FUZGRGG3ldabn55OoBn5CpQips+90GFRYMVXKwjaOUd0qIpivbNu2PTs7u1HDhsrPEqlK0qqdcdYZv36F9Uz/oTEPLlu+8uabuk97ZurxtY7Hn0oF1QYADETzgYEkSPkY6n7N6ZGIQxgybbpWEUe5pxjZgWK5yoeXFhHL5ODq+AkE658j0rRzMYQVPqekxMQZM2YoR75WrAzkbrWcMIkBFcLJpNcxsHEwPFw9fomywCHmhbbWESsvHhSu9cZgyG0iBXIEMVg6SCSUrGf3C99dmP1Vdvtz2//t1r/hlHIqrFCFHcwXSZiH+XXlRyuWfPBhv/59wZsU9DbQH+AnPhbgD5rYObj6iAAwzrGJByyCNzF+ydUqS3j1cPIaqIw4mphAumNXt4oIbrRVK1f1H9C/OEjczxKpd7Zt/6Fho4b/hRqXSOdOHWbOevnpJ6dmZGQYvSufwTgud5wA4TRiPp1yBONyqLDNq4KLzetVPJlAJul6IRbcHFFNROKLfQigz3KdCt6Kj8Nz+4nTdKIr5vXxFdvr4Ad97JFWBxkpvkSIDPHSUOhsDhuhleHZI+vdcOgOOBEv9Dyv5N3Dq1c2xPg5VpE2tFlklW0NalzDX45+/Mma8Q+Pu/Xvtw69f4i5igChuCN66xQeLti8JefNN98eMWpE6Wlo8Q3h02GDFO8VvgySKHJx78IYg3WqgNMK9cZjBEgE4HkwnKhqBkA9pjBZKWbXHTt2tDvnLLPPGSTxvFv98eobb7qhovWugDRp3Gjs2NGjR4/dtGnTzd1vwsZaEZDw1retRCIYEw7JxYZAcQvl4F6DS66gmTNkt9njB+cX2iJkCPb7hn84ysTmFayyhvkuoYOwTx4Ha2K4LjfEHJTcfNRtE/Ut4YgGrJiS2DPzkDZ7JGdFjpEdK2dEZCJzVRH2iAA/E9mnqL8Vb8pjVPGWpr1n9ZGJJhtT5OwB3AHH4tBEMNWWvchs582dv/TDpV3O7/LMc89gxy3MF0u/4CBerL+E1q7LWvrhsgGDBsBX4puF1QaHBLccUWhkhihGuIsgfSwsf3w08Z26kltjLXSl1MoBhAQVylH4pk2bTzr5pMMFhTjqA7Zg+IeulJmZedfdt5frOSpT7r13gIme7NbtivRT0n1jHgJiCRYCvXyqJ3IgHCbBxaZNCS44RJg/iO93QgTXBL7biGzw5E9sVeFxWaQNiWabpHQIIY0ueZX4dZPwFdz7An4P5LjoNuHHIy2syDayiyjIkYmvb2IDSCjQtX6KPapEZIH8oXjae9FhFWJgMDY7wNsW/uih2pZZCBF8+fKPVi5csLBho0ajx4wiq90SCMR+qpRcloQ/miN6XwPkvNfmDblvsEnYaL4S3yys+CskCxLFheMffPsbGWWCOLUqr+K3smBSLIEbQoh+Fc/HCcWsIMctKixSARKjlvvBJ06YOHbcGAOQfMJH+vKXX2U3a9YMrxn03xITPdmyRYuxY8Zt+PLLSy65qGaNmgHtXqq8zRXy2suxS45N/0mG6Yp/peLcESQIEbTNDwiNK1/1oHltHzzBPIyCfALBq4GdochdiJIcRgbSZ32tofjx42Jjjxw+rPuCnUdaLI7CyM5GfBrgwZDJ7YBDzHjcQgmCT8NIKZJI5UXK4PGL5HKFnGyVsupvPSWIEaIWwOYVg/ZcuWLV0PuG3faP3nfefWeNmp48UjwLuWJaVqCSxftxZVEf6z4vZpDDHhhmQotgWBc/U8KiRK9X5XWrcQjBGKK8DdhjK4VNulVS0CbYGAmVhLvjalS8VhGtOBapZH+ZnZaWVj+11PlZMEN6u8ni95fccOP1x6gy5ZDUenXGjx+jCeVNf+0+4bFHNWQqNCxyRQjmXuVj3pz9YIu7QkrFEMq4i8bcikaVBJluukmzu0dDE0VUw4gaU7Tf+1YMzsERKSQQKOTNcCKSe4dBl+N6cR4DPSM8lG/3a5Usjkoc2dmIL2e0sWCJECnodW21+fUoL4/kJJKmIJDMjVSnKhpKGfxz3umOyAwI2LgNccX25OZ+uGTp6tVrUlJSXps7JylJSArF86yaTHKxcfFwkBsmVUmYR2ZmZp/bb4MISMfCGvyrJd9cmbdhgFUVjWBQxFYNm86KS8UZm7IMQDHeBKcQc0KuIt5M8FMFOe6xA0gtq1Zl9h/Qz5BIJfJI77xw7+49GW1aH7v6lEMMoXz77TefnT5j+bLl3a7sVq9uXUwI8KoyMIxCeD43evneMeTNpoRnh3gpN/zZwBSQQKlyZsyx7TsqKf7khkx8AubZvljre9+IKhnpmVBDsdOZHVGvi2e3OHMTccRTJc9rlrxWLr/W4DzSmaSAcEoh2MOLMXDEoX3ly0iJFE2+kXd2LJ5jKknJn4UBCy5O3icVMx7QoA6GmnCjrKz1gwcP+cvVf753yEB8X0wKFTJDYmOkBkhumMTq1s1bcjRADho80Kz46tEmBZMQMqcrJ7N0lABzPewjowK75IBDTaWvByLS3IDXxnhD9SurSirCmbtNdu/dk1yjJvzpyyMbNGpQwTseI9GE8v77h2R//c2QwUN79/57xhkZeMQUP0u+H+lUhigGzUeiGFnksyuAUn6Om+JwaA/CvYLrmd2sDitUImqoSL/VgOf7nuNoTzhiWwdUlfR02K8MHulUYDrCHPlSFb5KS8LSRK2sQpNfEJFEkl/hHE9CPz+Fqo1HOmyTxfILvS/X6M6bO3/58hVnn33Wc889i5dBtuUEsLmzctWrObjog8VZWVmaQZoOTFJp+wrueDgvK9ZxBfTIDzFbghFbCCavg2KcL8gjBBGM1hFZa0LhPOyRjim+rlIVf7qnHn+q6x//6CCRyttTPv5kTVpaWgVvekwlvWXzqdOefm/RolEjR994040tW7TAH2dcSVgCHCFWMVUxq7ZDmyIeUSwvq+0qTHzFW3CHAOXFRV9o9BXoYuWbT4QCLIpOzvetT3DHIq6PNTvc6YFMZEu+h8KqVavqvlBeHskdxC1un45nIBlHeYh96a+OlHJ+WtmyM/lDMfcEhyrY8RP3P+In86AXYRtuup27dn++/vPX57/RrFmzB4bfn5AQT/xURcooJgRQSMXq8WstLProP8sNg1TeFHG2BiRCOiTp7WaIB2czRw/B3ZvAs7tDcod+QOhKUb1WioBZNwjBhSeCdceC67siOid3b64mkR07doAjVhIZ/lynTNb/TSosKvqVk+xEJJpQ9uh+08UXXTR2zDiN6OdfcL5JCmqb9hHtRUUmWCGvRw+HPSN4KsldMW1AS5bNwWmAcAfhLqBBau6GHO50qiI3tIvJsMSaBGSQYu92xztiNn+YBVuTiTgUpbtjmc+OKg6P8/q1unmkxa/Vg5deqPCFOluIvQg8GJ7JslDkVx6GwYt1xJ84zI1cJ2xbEpm4CIr2VLOd9tQzS5cuu+OuO4YMHQxeOSIQuo8bt1UeB2L2Z74yJzc3t1//vvgrUYGFMzboPzi9ABgUxc8Xx0iJFbDFgZU+CMMPvKStm31GKmQwisjvA88hfO+iSnxZY+JjxPlKSDJikdN8OaiWNWvXwiofyk0iS/a3b/9BN2adlNq/ZYAEMb4832zaPH7sI23PaHvV1VfaFqEMecNelddSWA7ta5x3aVUlrWMTkiyauASxKxH8w9Dri1i+VkyxBFsII9w0ohEj4OzQXQh2hrKl93JXAN4FbnPldQJSYeuP3tHjXBmPVMW2Kx8e6Yn2C8wjRebkCJxX4DV61IVeuCeTg+RXrurkCErQjoc82iba5E1QQ+lRARGF0345avKs7t6169TTTnty6pPwLhSKXyx73wEgE9xW4TTzp54JzZ4158C+fXqUPK7KcUE0e0T4clfFR0u+I2xZgcU94uwGPCjBRrOC63aAj5bDZOIrfCUEYuF3VywInzYS410YSxQYhTmOBrn8wP4Di99brMkWHPG1RK5Y+Z+hw4b+LgDSSGxs1VNPSZ/+7NS33npn6tPT0tNbdjm/iw0pbZ6W5fuQzF2gQ8VUiRFh0nYLMp2ymQ8I13RU1bG8KDy4qLwlgE1KDt4yQSaUwdW2MfYsekHmrJzZK9S7+fkeHnmUx0cGCCIMwiNF5uS+3BGtqBAQ2lSyCpktHdRQNEzyp7MZUI1BkQsHYFvGAyOH8vMfHDF627ZtQ4cObnpyU/wTj/cXM5LzVZExQHouLyyaPvWZOvXqXnt9L/ikRMpCJlb4IDGoYMUR7mlkHs3LwZ3f1t9wTwiiriS0ILg4OliMlEPE4frrTkTgrkYILSRpO8eMwmTEDzgT1zL3tXmaWiXEx+ODDkukPrjzp51tWp/qW/JvTTRSdut2uf6nkfLWW/8+7L6hJzc7mSOl2Gi+2CMKzIdgHqOnLHgOiovihjFeH8c5RL8qDvGiioh486rwx8y1xNz8AYAHxbrjDkmAP6eqwfUxuHHE9xKkEHGoMaZosQE9PNInPlLK7kbViSxGHqOUqEcVYFVypfEcseSvUV5gUxLCkZrbzJ9GxJgQWxIDwflIfBxviy1Z/OHCBQubpKXdcOP1LVo2p++HiTsROexgX1bDQSECZPxjj5o5tfIaLbgPOvcRwGpM7OZOiKO5Lz7NrVMKIV98LiEUPhEkR2s5VGRwI8dPRvGi0BjnyFXLnwU/hdtKaoigjdnDaMJPCPi8GoB3793TtesFoGg1ggGS4OXO3bsLCgrk4n7zEluCiNdcc1WHjh10X3vttbnt27e75NJLDAsXL8HeyHFe87b4xsmgb94+nseYrZn6YHV9EPOn41d+HKsNAeTIOZwzwRzXrIgudljiFstRHOtXABTJM3JrBS/NJjzK07ePu82TREiXJCNSMB4p+ptwUJTgyhX7bwsTlAI5bPGXtss97q9SzcUsrzb3H8GGKhUF1ShdklpyWN25a/enq9fMnTu/9emthwwbgtPIuc2NJB25Iy8riDlNA+SPO3Y8NOrhSy69+IKuFyimKiEqRBjQRVeC4gtKvhoyxzSjNrG7YF8DInCm72BRdmvvpFgM9nIPahUUg3A2C66bwvpWCbLqiABp7JRmqCUKVfdMHP+6aNH7Xbp0Fi2R1E4R/nPK5CeuvuZqW+G/F0mtV6dnz+5//esNjz/+5OBBQ/7a/a9NTjwxqUYSPxP6ArwvrJxwh1KQ6SNWyINaBRssg1gQIg1nCiEHOo7oJBsq/EQsjsEpGlyCp6f4UxcrH7BvEsrLHSBC3vhRuNDGXB03wmwBrvLoWgUeaTHaVSELXLDEdQ7fHOXnLuuBZImh0tIk7RD38RGtLLQEv6BMTo75maSqRJn8/ffbpj41rejIkcsvu+ThcQ8ZdMQ+NaLuVHRMxTcVvVhVOIdATFzM3tzcSRMn9+p9a3p6uluJBGksMGnDvQ5rVvGFXOOKsYR/sqQabu2oiHw29slPrjhYhrwZs4L0bRuCOioDzMb2qz7u8OURxSCr2d+1a/cb/379ldkz4VdfF4Hde/Zu37a9bcbp7uf9vYimlQMH9tu370DmJ5/oKeNZ7c6+8k/dMKEkURP8s/T9orC/GPYB0S9C30iXDAZL0QbByyyH4QDwmyC6aGskjxNcac9vGhde1c6mhQoyLSY82DM1R+c4LDX61yOqLNo7iO8eZwt6e3yVUqSj8ZG+ZLFsvsnwjNsajWC8hAKLD9rcfKR0M1RBynLrcCoprpklamhteels+QEoceQVQNtD+fkfLln61VfZeXl5V119ZatTW3leD8M/boZUyppeTikaFolFM8ivsrOffnLqjTfdoAGSz475JTD5BSjis0J+LekSJJUd/0wDoiMXMaMNqT9ezEs57Q3BxTZ22ODQVk4QzLbxQpt7sKMooKR6jH7rjbceHj9Gcfdv/pGH+0LWp1l33n3H78hbJ4jouenFF17Q/pxzNFLquWNaWlrbM9s2a3ayChA1QQzejsYnqnXzIsyf8OWL6pxKFIJSNnsHPqfcdQBsw2RUSSMDwUuugMW1FZ2e4E+C/VAZaFtcsm/98TstBlq+7oeJjwTMKNUWch7JMECJWlPW/cRwiLKTj9Iu6o7Ex53cRiUdRlCKlBJACpW0RK0IFQhvJ02cMnPmzGHDht1xVx/xFlWrxBQdtaIdh0xHHCROPmcY5LqsrHvvHfKvf72QnFy8YLdhFe7pFWZpkD2EuJ4r++jAhw+eJUB0B3CLTWlDhDNXUAsHvJGjAoo9dXDvVjgfVldwVMlmjxQf390m8KsuM//gobQTT9QIIapVRR65+IMPRox4IIIn/D2IMVLWrJl0fufzNFhqWvnPu/sdPHRw0OBBjQKsjonN9vrt2yYuQHRUyVsAYMCj/7FIeYGFRNDze9nYZDmE99AQ80hQyJDPtVPEjBryZiYheIkHInCgww4B+KbuhyLTX6yjcvq1graQR0Y6TYlKCQpPbuAUTxaNmjbh6OvwwbHxSNjH5kOhnBIX1qPEQZcpYKEd8g4eXPDOwqx1WbVTUs4++6x/9Pm755V4laUAkA5nHHwCsUqaOEgDjeCwY2yQr855dfO3WwxAms8FNDy2ARo+DqLV5J2H/0mGfnF2bIsMCyK+ai6c1sAoW4LEWlRkeIroEUyt8FhpO9PmaRw8exERPTd6aNTDd/W9y6yl7Aj2xbO9ZR+taFi/Qc0kwWj3vyEGLPWkYfqzU3/4ccfKFSvnz5ufmJh4RbfL69StY7sKJovmJRIahM/BtgkY/bFXC0aOY5TvQqR0Ho2iRTFTjq7Bz48L218JGGM9EyGOWOtLmgj/qST3eG5hCTLO8KcOX1hqto9g3Q+OiBFFRnrslyK48lAQKZyDoyOlmKwEN480p0EFeKgGRkcxeZ7Zamj88YcdC95dmJmZecUVl/cb0A/74ygEcg4gxMlUzdpVStEgEMwXTZgHycuaX1Awe9acnJycfv378ljmIJpA/C0G1FfEsHzfWMRV4hylcfHFV37Q93YVHAUiujyEktCWYwXmEDJG4kl0kPDWz9avb5PRJr1FC5vtQFQOvfziy088+XjwGv5OxSBlWpPGDepfc+2113y6Lmvq09P0tLJTp45pTdOSayXbLiRAKPJ+0pWU1zsG/1rB6ZpbCKWLyERXwfvCvBzwkqfdIU4GuNuKTJfk/QHNKszvbSTV/VAk89HhwkJP7AflkVJ8ZBAeyUkkyaHKsQ1rVm1kFGMYnEyuhUf1pNRxElmCgkQIPXWvXjnz5VlLP1zW/tx2XS+8oHuPm6pKJhw5ZtFid4zRA2L4J6CJKoydBBRxyQcO5A0eNKRLl84GIMF9xnyjDpd3MJJz04UjPAMEpsw2L1b+4ZaDEvkCHo7359kag9/IJjhytBwGQphJBKwPQUHyZ8jrxcNDEczJS5cuG3zvIEMilaQC4Z168+YtV1x5Rc2a/7MkkosByzPaZuh/O3fv3rDhiwkTHquZnHzVVVcaa6Uo7u8Zf3gQEAVdCVsKxU9UdOwk9wrYgzBfPKZ4TATXmaxThuumvF2D2B2JcZGcJkYwEyuso/XKJjHhpHTh2U9sUVGR06/VxiO5v6uTR4orT3mK4p6x/NYYWVkOAdzzlZRSR3AsYjfiKlZCT7noE9au+XT16rXbt21Lb5U+9pExInH0VaLik80+OPIYdMRrPZIEOipsiTQ727dum/HcCzf99Yaz27WDLgFfjINw4M+IrzAQZKGruLA7T2ndmD1SIbglCp/g4gstRGUEjVBuVBZvYXbEcc1XsRMRmQ4xX1YHKOJ9yGk359XXWqWnJ8THw0RT4JEs49WzM57r+8+73XX7nxSDlHVq1z6/83n631dfb1zwzoIPl3yomWWrU1u1bNFCzEJggzGsOeQqTUye+CdBjivEPkPeSEQVIQ2tRIAMMiN0W22MmHNg/keUw2Rowg2iwvZ70vgENbkuF78FrBKH4zSn+dEA636A3Y4fP0oSolpcWwmYkV5aWhN2a4qsXgxz2y8xl7XyyBJzoy1bLHkE2MnM/GT48BHntj+39z96pdRO4W6lxBOVb5UX5ET3VKNQ5diJoyRh5+efdg66d8jYcWNSU1P590FAjscVkfksBjN9sq9+JiSZZJSi6n6coaMc9C7kjYgiE20+DYd7GatCEELsWwH+LMElBuVQjuha0bHWUYIZa3bt2v1ZVtbExybA7A13NNGJXZUs5V271glpTRpH8mT/UxIbBsI2rYuBUe/k5xdMnDj53kGDr/3LX27ufhNBSlFHoqQpEe4jpWN9OGYRd1Icy0gUtiGvv09wXaKRiswRMXMNEiUSJmSlDw59UHR0D5UoZs0lBDIVUkThJzXdmcSb4iHLNn2BQkjh3irFRrx+JOGRBC897I1FInqwiji/MJAjXrW4PsqGlFJQpqgm5Tl6CLgSNSyIOS07e+O81+bp5m/evBksWSXGXZCgDoWwkCAiWb4DNKu4WOKzWqZ6DZ8zf/7rmZkfG4AUJ02kC9k+ODwRc0/9uPh2VIyOZJX24OKesPPbwQ5/5HKII645eOXx0BnQKhlRhSEs8q033urbry8kDSCfOieRZrt8+YohQwf9xlf5+NUE8PK++wb379/3q+zsRYve19u4qrHndji3zemnG7zkvCQkOa/i9whfgi0i4nCJ66xiofqYS5GP0FcBWxESiR8hItqKWa84YyCPYB4wHmVM5IS7+Mxw2j+wekKqDQgLxqyUT2X4Fo94xmQWiT2ShTkqS2ShTfuKsYrn9VYMn/B9g5BIgqaimtSdo0c8qGF1+487cr7dMnvWHP1Tr969TkRTbI6CStGYDUeWAPynCdgA31RcmgovmGx8VuHW+pLQL+r1+a/n5Hw3YuTwUDgGi3/H5JvGdjtYpgPr/clB3y5BMg8QdT/Zx19kpB59tgm7WCVSE5NFSFXAkxC6GV8MwVdivIuTqMoIShHFzL6XL1uxe++etBNPNAetxkivZkjPAhs0bFBsfIkCJBKDlHprDJaqJEvfSy++/MxT0y68+CI9Y05rmla9enWTKYkMu7aPBHik8sYtKK9a1RwhmQ3ikNUN3w4rYCtROIMkXdvdC+K8zjV8gIJeiRtNefPpACKaIybnFPbVN0xUldgj8OCAcxthdS7eKhQqE4btQsoj/e2REg5xGufwvhGF5w0QSvOqW4kfkHjHIGJzHVJoyNi9Z++kCZNyc3OvuvqqPnf0qd8gFZdgU3sqL7nk4YwGDpWXRGJPHK56LSgsiI9FJ5SufqXGjhmXkdGmz+23YYWGrwCJwVPdMhKJVD3u7DAK9V6MASJ14/SrHCDBJ55ilWAODjXBbqUVoZIwQEQ6EuGZvu8juIWYe/mN9AiyfNlHD499SIX1q1anVuQ9rsf9u+68+5133ooCpE2AVtapXfuee/rqfz/8uOPrjRtfe3Vudnb2WWed1fXCC2qdUCuOpYYhrxsilHiaDqIJNELeMsy0yJSrUpQluNqcO4pVVU4KC3NusmoH6FFI6g+MnXBrXTLOTwSL1OInNRBI7CDmKgOfx1U5DjcgfiISjkljPwLaI0WfFyUFQnBTpe018POF0pwEMcgdHRkAROegnbt2Z32atW5d1r7c3EsuvaTtmcUzR54HjgQvkoNwnIQzmmgNcwIoTsvCOSxqVQ2QequnNmZHl2Ny6Fz956van9sev/IgJgeYQ5HvjOgcSr85p88O3IuPAoe9CaVCTAnMJaC9xFepK85wcZKBcg8i4orQ+BY2ZSxGblUuEknGLKxTwqKPz31t3kWXXaxK4v/MQR8eWfLn4sVLRo4c8f+VO2u5BcCyJG4k9fwu5+UfKlizZu2rr752NHQ0JSWlUaNGTU9umppaT5VoBbnmI87riVM+7T0IvkTMLusrNnMjOS6aQg97oz/5g0CVsD2eDztwPiToAPdsCB3BqImxMAYtCYCTyPtyeosattCjaxXskYwU2nxexDh6fLJjFWKaW87i12qzEXpuikoQDJDoocSbwq3zDh6cNXP2v+fOu/XvvXrf1gtHcTiS3Th+guMqHM4IRYGfKnFYxWpVQx+BRBqA1H9uWP/FI488OmnyxOTkZBLUEbBL2Ix5+PPFqgze2WydB48CobDfQYg54xHh3VKsNqatbpjETUGYH57DRipYQc0LwRQ5hHxzxGXqQmFzVMBbU7yPFd61Pr5m/dovv/qyd+9eBCCVOPUMTx/zDh1ct3bdjTdcF7QhohKWUk1szaqdzuug/xk3wE/XZc2aOeuj5cv/fPXVF158YaNGDR0GMKBHWOtYvjkcmbMGAV3ifK68Xxo/jr9trKLEx8Vbk+kp7hrmBOgOmF8ayshza4S8LlFmCycr7zSUdFtcsZA3Jid8gtdnR7BHWkihEIPPziQsE0ug3HKMwnLTJlSS5LHjfNGxGiW5ZMniDzNXZeo2PuvsM//1ykskkMPzbuwpUm3+qzbVK76K7BtcNKAIMKm3+s/nZ7yocXHylEk1a9QMIX8wFYCH4YiOEIt9xN8NvkoENqypMGjBuwScwAOb+Bcv7os3Vay/2R4WeiOeQrq5rK+ATlv00CN6JCPHo+WxMLMMEleD7wsGFVv2AH186dJlEx+bQI7bTBiw0/+fA/oP6BfVslZEcOudcUaG/qfJ5ZacnLVr1i5ftnz7jz/UrnXC2e3OTktrEuddUQRDZqSZGm2CyxcNioQvGnGfqaQRRqxqiDlvg4sD7rkx9gTlQVzHMaDyuC88MQVlL68Y9qUAtirwSLBHlh6xx0GKwRhBaJ9DbIGMPNLZCJkXEzwWNau2m5o0VLNnzb6ga9c+d/axQaOYIlUxIBR5JHHSwRpUuBb0q1B+sY0akUgDlrrLmUTMPW/pQaZ+5tt1D7hGg4Hnrb6Mipiyy+oc7jnw2Smpt3DlTAXxSSzZ0XtFHC1fshsQ0aYCgufX5Ljy5lgPhRenDKgQw7Np2xJa06dOb3f2OYppWW1bs7NyxarzOnc65ZT0yBoiKnYxeKnJpW7VjDatC0tIyZac7xYuXDR92vTGTU7MyGiTnp6enFzTmDPK4QXmFuKtpiRGaOsXkDRVeR1T3cOFQ7uLeyu2xTr8ft0qpSB2fZy3gTcsMRKbHehfAo8Ee6SDF5qQDNFtR6B9CGWJilVkhEoJTjSiPZKUAyfT871IyWfQq1eveeqJp5q3bHnhhRc88fQTSUmJMTExoZAL58RQRdHoqNDixqJ+texVeddGNpfnFxQkxFMSuS4r68EHRw+7b2j6Ken8mwA1CP9WQMAGGcRxBroKACrRkwRZpy2EYpVEh9tyCy7ZHOEGURGPAdfLDdXwOKI2yV1n5c11EmKpbgOKeKPP1q9PqF7t0ksv5mZIhWIiiSvcofz8116bO27cmCiJPBZSCpYl25bNm+l/t9/We8/e3J9+/nnTxm8WvLNgw4YN7du373rhBY48seUQ/IGZI8Qllcxccb8Q3dFtkz9+R9tPx7O1aR2KJXyhjbzauCapNuxz3azyuk3BmS57pGBf9NI4W6oaMSk51ak68S8IMRXA2+JVS7E8fLucnK1r16z9/PMN1aonPDT24RrIQ0EDpJI0n7bVj7nS1WZiFLMEmIOYVsJVGiAxidR1f/3NN9etXff01CeNfpV/TDbBXQL0pb6fpvKa2UE9y2devkhTWfNiLqT+3C1CvHuIWUHKLTZXC19eyFU9FZcD+w8seve9B0Y8YAIiYYLoidpi+T20jB/7aM9beiRUsxoXolK5Ehtb9YQTklPr1WmV3qLbny7PP1SQ+cknr89/o6CgIDExsVmzZvUb1m9y4om2zJFBhHurhbxZv0PMgY507Qr6ENlqhSHN4fFOLnRMwW3HMSiWRZQiEwncjhAGK48Ee6TAI+1R/ALmSUGHIBzPhKB+pz3SlnzA0/lLbOa4NHOVRsdJEyfn5ubeffedl15+SelrgxSplkWMVVj/yU8jW4jogEsUCnyEfSCXHEoNfTT7AJB6f+yYcU1PPqn/gH6Rfq/EqdoNKqLAt0Ucw9wOOKVte4wzQxLNT4jZM8hEGFcMtD0VDFLkbRt8zSzwJKp4NWBxD5N2zmPgd3q0ZmdvbNy40RlnZERJ5K8pmFyqaur8Lufpf6pkrPtu6/dvvfH2sKHDmqY1vfyKyzt17liO8kXWRWAAtkTjwqleBR+WVAOGBTydjUOR/nB+pAMIPp+APXEIAHQkNQGtmMseafNTJZ44Nj8aWwJxnnaHeNDg8/nqlfCrY30PMbeWPuHHHT8teGdBTs53eizo3btX05Obel4bUpaKfjQENbnqVQxwxCWX5s1B6cgNfJK76G1CfOm9wAaZvXHjiy+8eF6n887t0D7SaR2mgNhPx/xKvhJbCWVWBJI42JsBRJSK9K6IIljMn8RqAjYY7i8DapaAN3JUwNw0huUHCHi5b/hpQFn20UddL+6a3qIFXyHSERn5/bZto0c9NGPG9ChA/hcFN35hUVHL5s2a9r3zn33v1ANXdvbXc+f+u+hw4a5du1JSUlq3aS3mjA0otm/M4S5QEcTyrQYxUpieyx1fy1EyPkI0ybh7HvYu1KU85LJc9kgbUvLu54mvYGeKLq/kFuLdbSdzM6T+VXOybd9vf+vNt9esWXPLLT2vu+FacjuSAQBsilyzamON3NxICsclYL4IN1JhOMRbFXbY+XDJstmzZ48cNbJe3brFg36EaxaGmNsYdieDSEG3gYEsVWNTzlS6BCwWPxSeJhNCCd3DRosjEuzjZ4qKlAXiEvDko3xscsOGL/QscNq0p+GIYOyXeOT0Z2ZMnjIpqmX97Qjml/VT6zVp3MjwS1Xi76P55aiRo9q0Pr3NGRmnn946KSmpevXqFVHJGomT0topBoqi2a8Su3+cd0X3yhI+WDm0u/CTIrnorPZIngTHbYxki2+UGUUYJeWR/jZ7ZNlPaJEs28nm15f+NfP99xdfeGHXCy+84JZePcTFqozwVTi4M6qIgpg12gL/efk4IyuJ7jDhj+Zg7v5948aOb9G8xbhHxtasUbMcaIQtEIRHYr7lqxXE8IOneI64hYr0nEgDnxXSuGJCiZ8LVxLZG+gTBRebPoeoknxLwH59FZlwzJk9Z9Lkicriy2rjkTOefT49vWXD+qm2YqPy3xWPPrbE38fwy/xDBdu2b9/x446PP1m98cvs/QcOdOrc6Zxzzg7i8uPOg8ONF+7SyAlirEhwEUsLUn8uvA64ex4O5zZRDJLN0GFiP8yRMh5ZzCs5j/zFg0+gRBUCGSVfAIW9YRkpFHMLKCVYIsuSz3kRl5+8ds2nn3++Ye2atR06dnhq6hOl7SVF9BPkw+ZGc44txpFzQZJn1ZNSziTWKSwy8FliboyBfDokugNa46vs7Nmz5pzX6bwu53d20EfH5wJmQm6X5iETbiHqRBjQbQGCqmIq1nLoWELM/4g8mvEjJdYIXP+KhGwrNi3VJQf0kicKrnLAZFFh0SNjH+nRs0dCfLwBSM4aRR756bos3VMenzKxfI8clf+KgP2yefOT9b/ifAUl8WDG5Wffgf316tRNqF4tLa1Jampqvbp1xZW8eLHYUlDBjqDK1YVFEbtDwD7C68CZorjlC8WX8UhgWla3Gu4F4E38jZPXkBhKJaEgFvgJl8ZZqZIW7jDbJYs/nDLliQ7nnvvX7n/FalXRoZQ7l9rMkLYYR1yCqHGFxDrmBIOCxh+HRz3iTDofLln2ztvvDHvgvoRqxVMWh+bBdlwMSVSR+KqRWRge7o+FJb+CQvJ0iA8YYglBzNOhZccrR29sSvaNLbF59EWqbp372rxOnc/LOP10bIZUfjwy79DBF55/cdLkCVEz5O9R6FszLj+di1Wy+fnFOUayN258899vrPrk4xpJSZddfplIMbl7C98vnwRJYxLkLmJGPdEpLwh/wL57Ie9KWETVHKbUAe2R3K3GEshIlKv4NINqBAWhQBLFiEvjrJRW5ujRLzZ8+cHiD/YfONCiRfMnn5piFqvC4nZGVRJe4gsJNJKiDE3ELBAXa3KrAhYSykiO6H97c3OnPj0tOTn5/uHDTIBHpN8rqBHw4KsQTxIP8nLwLIwkUcMq3N8ITPKwLXFiYbQoYH8FwyS2zpa7Djbbhngyvh28jnJMPtasWbt3957evXvFxcfajI6KMUsNkA+OGN3n9tt0xyz380bltyMYMk1WvLYZp+t/6pfiJPXbtm1f9tFyffDAvv35Bw/VbZCant6yUcOGybWSj1F9ItXQBjmZeNvhg3AE64q4CYl0LqJdA+8EFe6JQeMjyW3KfrJnm+PerbLR0duBoRqiLw8pXJVEPa9bmzV71uzqiYm9//F3shwHiJgBgICfklxbfRd6BDccFTbtwnE4E0yM5mQCjSqcptwc2fJtzuDBQ4YOHZKRkSGiY0R+nmStNVGnZyOUxKggpjCOSFv76whJDsLl+PAiJ6Gw9ynpMBV5IpxRzNdAi/fhjjYGbBM99j3z1LRXZs800ZDuZT3wweeefeHqa67OaNO6HI8Zld+FAGo2rJ9ap3bttm1OL/3hOPXll9kLF7z39JNP61l42zPaNj25aVpamuZM8fHxVWOrHutgrXKISUTF57Ikqhiv50N6EMbO48NLWMMI5pvepOwmIo+UYyrAs5yF8PNzuHDNLVfMghBFrj5t9569Tz3+VEFB/h86dhgwaEDdemU6BFuqcUdEY+k2nBlH2RMIeF5b2AYpamjNT4WHixLQmgzmhGJmGU85ZX5BgaaP+tfHpzxu/Ff5O/bllMTeRr4A5V1lJs6TllBQS+ItzpKjvPFGvJKOGh5rcWRSBrEZYwI6zrifka+6hZPp2K4iDvdxsYG43YH9B6ZNnfbk1CdVsCBI6GJPTHm6Vq3kc9ufE+QuUfkfkFivSVLPjU5pla5U3/z8gr25xbl+vvriq23btn2W9Vn1xOrt27drdeopjRo1LPftYlBK4QrXvVhsk0s8muGOz5N/QbfCR5RF2wQDKRwpw0iRR9rw0ucci7+r2XLNLQ4XIUtzABPV0Jj9ZfZ/Vqzc+v33PW/p0erUVtY2dXqlhlCuOB7XKKYR4EBomosoacFb1ZgnIRUAGBpLnXTMwtlh3Wz2xo2zZ89p2bz5pZdfCqYy8uYCfm0k36NjxA+F06CLvqk8YRXxc7MZ/IJU8lcQ0RRvs1uosNcrmQEEh1gQUOGCH5BvHh88L4atbz6BosKiac9M79GzR63kZHBkJXkDlGSMXPbRCl14r1493bWKyv+2wHrR+uNJa9IYWObO3btNENGOHTs0uUyoXi05uWajBg1T6tapWaNGkAgTs1gbB8hjOoGGjmPLb2eGMv1rkEwd6Npie6TuPj55dmxrLPuc4wydNGLDTm4BPVxQOH36jLfefuufd9996z96+S7HQdSn8Cs4rAL/s9FBbqEkMZEioJJ1rMzW4CKOkiz+Kbwc2qqVmfPm/nvg4IGaPtqYYkADeAit4AFHHJQIK/TJdwOXOACjHN4lv44Q/YnyEmjxEj67DK7wxGGOhD76hnkREC2bwPo16uTHp3Tp0tn46ShLF+NIuXz5ypdffHn6jKm+DxWV/08EwNL8WayYTal98YUXFBYWGd8fTTQzV30885VXNn69sUXLFu01zWzfLiWltlhajGWxNlVJE+iAQEv4JdbuHC8t8CeWECeuHynm2RHT5eAkOEoJkf6YQVr9Xf0Us4fy8zWErFuXdbigoP257W/9e0+54exLORLIJPpSnvWG7AAcQvwGPh/Sy4W8aXGU18qIrY9Qh+Lwx9x906Y+UyOphnHPceBNQAM4trSJ9m1R4DOC07B6ELSsojktUhT5FQSbKGK8Cxo7KsPnvBDiErDxFYqQ4RDLk+HxI3hpAneLzZo5W8/xu5x3ni3SQ1SxfrNp8/vvL57x3DOxFY43j8r/sJRGZMZWNd+J/sb+fM2Vf/7zlaqEZW7atPnjzI/379uvSpZg09tmzZo1PbmpZplJNZKCd3OHJ6rj4490GAE9GR7ZIiqE+rXCDzb9KsZC2KF5zBmDpA47zN9VMVed3Xv2Zv4n84XnX7jk0ktu6dWTE0eCiKKHKpxGDsJPojUxhFbeADgk8RtkmQ5xHSsxrgPcXNd/+fnw4SNGjhyRnp5uwh9hgsPpiOMVxniTlYMaHTS6vmsTYuJiFBHwPR1GeUQrMjesOEAGR1kyReAgF3AeGhAmySvDSXzwVSS9gGlY0qqO1UtAigqLvt64Ub9Zs3iyLdKDq1g3b95y9919586bEwXIqEQk+IOpU7u2/nduuzJLttHNzp83f8WKFU3Tmp7V7uz09JapqangASSWafSxektUsr6W+3IIJgAReeSZ03QNDxw4cDzMNMFnR0m+cNbFQFiSAVs2cx40wjOvLv9o5evzX6+Xmnruue2nTp9qU6uKsfzKHtHIM+DAEcwXuTJWsRAOFaaMpb+ydawMPedgaRxcc/fvmzhhUnJy8rRpU83Mi+cXJu/JLVz5br4Jo8uNL7GJOiZo2HIGHl8htniWbzWOqeAKBMFL0AMHrDkvE6DO3QL8lXEjqPLin0MHG4PWvhZjJTNXfZyVldWvf19HpAdXsX75Vfb0qdM1QJ6QfKx8/aPy/4PwCZaGzPM7l8Vl/rhjR25u7pbN32q6uf3HH3b9tPPExo3P+UO7tLQ0TTQBEQ12wjKNFRTfAQGGtUhzRmqk10NosT0SoCsGNYGPMfIona7ajJGk9yoleK5q2b79h9WfrF25YkXtlJS7+t5Vp04KbQhLeCJsFdJkEmgEzgcZcAiJLFu40QuHULIxKOIQjjJbo7SOlY1Efp79xZzZcy744x/b/6F9wPdkExykiBXu5lModQsq+SjFURuE+5WQEf+/DpBEgtQnUmgPeXPS4kYLrnRVXn2p2OCOyQpkwMJ6bNyf9YT949WfjPi/0nWvjFhdBMJIqQFy9KiHxo0fEwXIqFS6ENQ8qWla8f/alv6pUTNn69Z1az9d9O57sdXia9c6oW69ujWSatSqXUuTBKOerXgdAmqGAubdFEXw2cGRGCQU0pYc1XMOR03iTYAu1+j48KiHq8TE9Ln9tk6dO4rE0bZYFd4CBVQsOZxCRBPAr7QQlAEA/E4BDpU3IQ6xO/KEAOZCRUhkONLj+Rkvbv1+a99+/zTJAbivR0RJDs2ZZnUnM7Aa3UWpijU+BsOnbdSGEkTnT+IA/TuScngSYWgki4QEhEmS4U+8BBqW1xAfgWSz4I+nJ+bPz3h+0uSJGCB9SWR29sZ77hn40ssvRjOyRuVYC2eZ+kirli30v7/+9QYVTgCkueZ3W7e+/977WVlZ+QcPZWRkGKJp8wPylSADZkQeBlwEnx0ciUFCIclWNkbaE45D4tafft65aMF7O37coVHpjrvuaNasmWg1NEIYpC3iovRkZErEV5l9DJDAAg2waZ6HHVBLTyjhWHw5DjGHnMKYGh+vjirjwrrl25zZs+ZkZLS58aYbMKsja7L4quMxmh4O5+Qts0HGF/+q7ysGxopxCBg4+epRv1nP1SDinm3wn6DxcSY5vkiI4+0A/xNNkljcgSgKOVKZV6YB8tVX5kyY+CheGFL5kUgNkK/Pf2PuvDmJ1au72yoqUTlGgoFT7xcWFqW3bK7pJlbPZn+VvXTpsqLDpQnE8/Lymp7cNOWE2mlN04JkAgrIKFQFtGJCLjoexUh8U0mGcZtHq5KQ9but38+aOVtPInr27HHNddeIsKcsJkYR9ggcYiUqTyPgaThvxhxucSSKU8BCQESjmCUIqlQpNJrj8+e9/vrrb4x7ZBxZ3Co49vA49JA3Vw5EkoBylXwK4Nzljrwk0BhRJYPU/9cUoGI8Iso3bJG40nC3JsdNuTOOrXzHOdgqmZu777npz417ZGxycg3lF6kMLgIrV6x66OEx8/89N6FafDQja1R+I0JCTdRx6qST0jRqauyEc/TX+9n6DZ9lffbSSy9v/Oabc89p1+KUdE0wjHq2+KIqx5VvXCrfKKTrI+Si45EYJBerCJ+cSmIzZN6hgxotVq9e07r1ad26Xf7PfneV1psFGnKEwyty2MI8UHabMgccMQ+AUh4vHhEIRe8b0MeKnJJoZfV2S07O2DHjLr380mnTp1Irl6lGJOE+ZZVnPjWGO4JJnFsc8TIUXK1KqC1H2QqCXGUBJOiig2TxIBmnfFO5khtxXSuEWip7g5AlRHiAR0ABYM7O/vqVl14ZOWqEAUgQ0Z8Ojrw+/61Nmza9++6b0XSsUfktC8zeMN0sLCoyyWZ79uyuflF79ubmhpMB/bTz5wP79m/bti2herWG9Ru0apXe6MTGjmBN324esGNaeWSQi5UXLymJLNl+/vkGDY1msaoRI4eDRre0ovbVGcXADB7mQayP3AapCAaHlbGiypSgHTlo9LGgTQ2FhFysenvgQN6HSz5csviDocOGavqokBcJcXH0bV6bVpCE4sHobDN0EZAW09DYFo37jbjtwAwgeJqrULmWh8QNApQOTIxGy+243LzigJzSUUhOTs6CdxZMfHxCTIzndo5QyPz8grlz533//bb77hscDfOIyu9RiNrjhBOS9T9NN0v//qV4o4Hzu61bN6z/fPEHH+zZubvpSU0TExPr1KujuWZiteq1U2onVEswiTYdN/LtmK6c5tDllCXqw1aoh0RWqfLBB0vHjBl79VVXX3LpxVdfc5W4yrENyWxb4stKfHOImyuxVmKPVqxcFUmkKx15iRuOBkioPzjE6p3vv9/ev989t/X5x+gxo5Q3Et/9SkQhfK6MhoYz/OI1k21gAIpHzmXVMVj1+1iIbR0fXyFWVdvkEbxjCPUEwAvoFIdPDpIAVnxAVWKDnDhh4tRpT2uAjIuNxWfaDJB5hw4OHHDvxZdcfN+wwVH9alT+N0T8kg1wFi9soopR03gD5RcU7Nu/b8P6DatWZWquuWbt2rPOPLNZs2at27ROT28pBqC7Bfqd1a9Vdg2QkpgbAaXrFxu+XL585Y4dO5o3b/bcc8+axarExTR4OKOoIOX8Eqd/s53PnXewFysJWxRJpGGNiuljDToaKQupjI3J3b9v/rzXv/t+65ixDzdq1BAYTCUiEB6ygdmoEiQoKCgQg3ZxpgkoRP3e3FbL3YaYH/Nkx/g03KQkZxVOnRPnXFYMe9DZbMCi4PDWVSszP1r+kQbIhGrxBCCVhUd+vXHTCy+82KNnj86dOpSvoaISld+LEOAs9gYqKtKdRQNn07Qm3f50uSqBqp9+3rl3z97sr75+bc5cONmkB2rcpHFqaqrmneIy1EY0jzQ7Vr9WvsayggwAUiTWntzcjV9/8+gjE2olJw+5bzBZx5GEaijkRIP/5PpVfCYpzXEad95R4cwA8WyBKuUliAolk1Nh71ZwVQUtK66wRtPc3H2DBw258aYbb7jx+lAF1iMk61LhiQ84tWISCWTFpoEkB0kOmnKoIn+/wp2KsYS88f6EwRNeaLtFuT3oYPaTlfXZx6s/GTP2IY6ORjiP1AD56LhHo3nmovL/rYh0s35qPf3vlFPSyfH8QwXZGzdu2bxlwTsLFr3/vgbLFs2bN2rUqG3bjLSmacdXPd50cD35tK6xzFfz4AlxIJOcPmHz5i3z//36vtzcjLYZIx8cwZdyFEkk+dWmdFWMTZL04gplz9GPULpjDxcBvSi4p5apXgu8lsh4dAQBpN4Billy96Jnp884lH9o6LChTU480TEKe57aQvlDKDZRVNbBDvi1RqTNIz47OIPdbxwpI8rSJ0ooWPIg0QYMUxNi2RW1N/ingN+DKuGmesKrP7kHHrhPoI+WtXSemPJ01bjYJ558PAqQUYkKFhE4DeM0bkF/vubK8WqMhkyjp9WkM2dLzoEDeT/t/LnocOG2bdsM6XTZI7nnDk7c+tPOnRvWf7F69ZrNmzaJi1WJycQJBRT1rpxfir6stuw5nnTkDI8V8kc1R/Q+pA4IP6cqDXAMhzligAQqqU/U1PnpJ6ee17lT14u6YtdHX9AS1XTY1xSKgjzXZJzF4R+OcZ/kBMDaPxxJ6ajqb0RwJSuievV9NQ6WqbyTGGWJJOEZ/nwXHCgqLHr5pZl169XtfVsv8QTuN/7Nps1PTXnqj13/2O1Pl0cNkFGJShDhPSW2ZlXQ0+LjP+746cOlS3P35vrYI7mWtdh97nDB9GkzVq38z7XXX3ftddcQtSpmio7oC1F9Krrk4OUeKbk0K3IwsyVenQNzTZwWB8dpKJNDIL40utHgXzF8otBDIJoGKbWMGvVw/sFD9w4ZBLGuZACNSLBFiqzgARkDCE7AEZsWEa+WhbPAmF8jVQn+VyIdj4UQDTOef8R4FzcHIc8OFkqH5pYsAAKqcjECZ/gDI27tfWvr1qeKKlae32rmy7M+Wrb84XEPRXPoRCUqFRRxigmd2m6PLOmKWMt6uLBw1X8y16xeuy83t8v5XWyLVYlMUVSfKkX9cZQXLA28efxuvGVio2PpCcgxR6HFOkxRPIccaE09utYwTTQMEgyQpRkGCgoyMz9Z8M6C8y84v2NHwUWiHNhD9J9gKTT7NjMY0buCfwrOjg2gi6lP+ZyJ/jcAkmuwsV+PmGT1sLTGFtibbTyez0sIszQHv964cc7sOX/r0T0j43SrDRKRyC05382aObtx40bTZ0yN0seoROWYSlkOAYFHohiPQ/n5ixYufnTChJtvuumOu/rYiqtaJaboqCvPOCCc8iZZJQEbojsr0aBijojvCI45JJMqxGbwKI4y02N8+PxwXEdpivOCUtTUfxYUHJ44YZL+deiwIeVe8ZELXjgQ0JGkLHcoVHH0OklTB8QI62b/N9CufEIgiojD5RWOQCwNvoq/HZzkj0SSgHvtZ+vXT582/Yknp4gurEYwffz4kzVTJk955tmp0RzlUYnKMZXifloSmuzDI3WfnD9vfsP69U857dQ33pxvW6zKSNFR2cXG7BCDIrZEKgv7hJLF9Y2JQtWmTS1dowPZIHGMo26FUrIYxkKS4lyF2aQGyIULF61aueqqq69sdUqriudp45ZCnIQMGxqVUkGSyxghiQXMhRgdj4Uv6+9LDRtCC32IycSxkINmzgHPa+PoCgEndj/GcZYvvzRTbydPmeQASBWmj19lb3x+xvOdOnV8eeaLxamPoxKVqBxjMWRJ8GvVsmPHz2vXrF2+fEVycnKf22+rW6+OuyxbyL+ymyRt6laAQPhTKUV0qmR9Y8iwoyRtajxZ0wosi5o1hhTWr5aBZSF1cN3ybc6L/3qpVnLNESOHBwQDX9gAAxWMoRgdyTgLOGcrE6tkcUAkTuIKDDU44gaUymoTx/mVC8Mi8+MHuXmSGBexMlzDLS4B3KMAOOG0n37+edbMWfUbNuj5t+54KQ8iZp66e8/ehe8u/PzzDYMGD6yTUjuqX41KVH4FMbPn4vUjzd/g17p585Ypjz+hB9Bu3a7QfdJGHB3hGWIQJL+KKFdJojiMoCaiQyH4dPsEiTwSZwAweGl2ipfLCIVA1wruOSGUu3zK5Ce3bdum5wrEO8kttgGdjPWEMsJOabqWcH4Ak1rJnbol5F3og9NQQEejVfYllMEzU5Qv92xE51c6T+XqVt6wIe/SksTRhv8K5kZ8HKYsBia/3rhx5IgHJ056LC3tRAd9VCUz1zfefPvDJR/efuft3f92UxQdoxKVX1nK7JGHDx+eNXP2zp27dKfv3btX05ObiheIOXFEtBPR0eyTHVwg4YucRGogt6Ev6EhtKzvKFTC7SNeq980JuoSsrPULF77Xsnnz7j1uJktZOcQNGEBBQt4IRYyFcDJAGlbT+UZecgefMvj3zgbc0XuYM7mfzpblpyJyTPW3om8OSUhkBJsSgY4DucTOqxh0SRilKX/f/n1vvfF2Xl7eK6+8LOfQQbkelyz+cPXqNY0bN5o0eUKxKSQKkFGJyn9DwhhZUHBys5Nvvvkm7miKBeOTA/NwtIayICs2WMIl/HzjNeO4O5BLbkTEKzvanGwhPtIT/lhy7eRJU/bs3tN/QL/ExMQgTckXsRJPAAqivG4dWKEKAytZD1KFmY0trTZO3EryxEJRRstqtr6JTLmIp1Wu5tZxI1VJ2AktA4EfmL5zDx0PL/eaJ7EfMvkAcDxPXkHe6JEP/eX6v3Tpcp7bf/XrjZuGDhl6+WWXDRk6KIqOUYnKf1dKu3tiUlKrU1o59KIOeOM8EmL5ua2Rn08YpAHLsqJiy4ATJyjHRWFXHeLCilPHGSxUXv6q8BpYYdfWBQvey8rKuuTSizNXffz8jBd63tIjqUZS6SPYB2jfgZsMoNjWBUM28BXiDInL4cwP0NcEJHD1IGaoh8NrYCm2fgh/hGOkRC2f4OkFP17uYnE789YmvxLmjZ2HuenUnKl33lu4KCcnZ+DggW796jtvL1i+fEXr1qdNf/aZqOkxKlH5LYiPcyaHRpLyhgMhhGS4laviDle3Yi4IWBhCISU4sZypDFW0hlOQQzmEQcJj6p2cnK2zZs5KTU0dMfKB+Li4Lp07ZX32+ZDBQ7t3v/nMs86sGltVHIt97XZwAk8yJ4JTEPccbquDI1gxaIZ1vLokvhZiTvg6i7jk34g4GqSosKh8XNaRJQ5eKH6z5JUBTcSFYB6Zm7vvhRdebFi/wcBB9/BFPIwcys9ftzZr3r//3TI9fey4h6LcMSpR+e2IZ+1Zs+NIoGq0mrZMOsoLcoSDYhZIisWgCz8ZAANgyy8oSIiP5zgHQR04hyq2PvJ6Yu8efPz5GS/m5ubefmefJo0bwcGMNq1nz5n5xptv9+vbf8jQwY1PbMwb0e1KoxCGgZlK2WPPlWVFJxxvANo/Dr1QGh/WMYMEgbQ+FY9m+S+KbfriFsfkQIUbEFsf+aqQXPuKC581Z/a3W769995BtU5ItqHjM1Of/WLDFz1v6TH6oQcTq1ePomNUovKbkrLOrWfixouVWgqloAsi/ExcDoluJIiITZXmfIyOYI9MiC8LcFTI6hliS3ng06B6Snm0wWU2yJLzV63MXLp0WZcuna+6qht/Ok0or7/2mo4dO0yf9qz+s/257dLT04G1gMqUmLiwA6SDQZqWJxwo5M2ajRHODOuqJOssgUYHQvvisRvjj6lUlm9OOcrBGlHuwhNCaY/MQYjlgHxGR9QR0adpzZq17y18r3OXzr1791JVFAHIw4WFmZmfrP54dV5e3lVXX3nPgL7KkhArKlGJyn9XyjAS/BJJihxb4hslEUFynKyBrJRH3crNnKA4LQ3899ojsULVEFYe3aG87NDmXmRskHqrrxr+wMjU1NTx48e4V05oWD91xIj7Cw4ffvSRiaNHPfTA8AfM0p1u9SkGMOIACXpOkQN5vCLRihN4jCb3ciAEsXHyn0Ar++uzyYoDpG7D4gz9rjAKl4jOvfD69EFs38XerTifEWyLjhY9+OAo/UVpXsiVq5o4PvfsC089/fSoB0feO3iAxsXCoqIoOkYlKr9ZoTwSR3QQPMOGRk4EsYSkSEebZhUXS+P9Yz0GSOCURq0KDBKcblTYfolrgiuG75tfUDB71pzc3Nw+t9+W0aZ1wPbSnPL++4f8vXevzFWZzzz1zKHCghtuuL5Ro4ZEfarCEXKc7Skv4wnZE98QaojZjEIurAH5H4+OF7WyjnIqhfAdi4gOcNMt3+VxaJUVIjAXgSPgVAwtDzMejdMvvzTzUP6h2/rclp7eAqNjdvbGt996R+/Ur5/a9cIL7rr7dv0hmZ+iABmVqPyWhfJIQrkwOwTAK1VyhkP7ubOrYplxlKIWQe4Eq6fgCSUrb5TF+6O4Rswp4SC2ROKroCYWVC7Kzs5+fsYLf7qyW79+d5Wj1VLr1bnqqm76X8533z8y9pHYavFd//jHk5udnFQjiQydCoXKcUwqfQd2t1KbFhQHVgZc3Ip4lzjspjaplOw8x0iXW5FicdQHVpLjzABcoY2dYPPy8rKyPnvxhRf79uvbvv05Gh0PFxb+9PPOHTt+0l/aewvfa9G8Rfe/3dS4xM4dBcWoROV3JDKPJN6qJHjRxD6Wrdro9cohERrK6xxbVibjoAnxZQGOOJYDn4/3eSik8vrB8q2+JHf/vjEPjW3d+rRxj4xN9cux5ytpTRo/+fTjO37a+dn69ePHP1K/bup1f70+JaU2dzp1qzExzmF3SqxlBboJXjZkTHfjBLa9kbiRgIWUzy+GPFTlnlwprJQrwBUz4ooKbXP3d95+d9F7i3rf1vvlmf+KiYnZ8m2Opoxr1qw566yzOnXu1LHDH66/7i9RV9WoROV3Ksw6xcIzSLyjDHVhzaryJlMlelpi4+TH4Y4c9vAOsV+S1Y/1jhjcqdFx8aLFWeuyIlKuBhGNtakXXnDxhRd8vHrt/Hnz9TjbuEnjs848E9aVVH7JcbBg+sJTmpEVl4IYI41AcCEe+omjpkPxW0ERHVsCnuwuFns8GcNkpGQX/FexMty0Pz6HtIzmjsuWfqTRMSUl5aKLL/ou57vPP/t8z949aWlp3a7sNnBQ/yguRiUq/wNCda08YENcxBifqUo0q5jAGeHwCRnj4GQgoya0w1wIWlOsPo0JL9+IUfb/tXcuQE1deRg/PhKCIxJ5SBBc8a2tb0fFWrT1gVql2nF819YdB63bteJjWzutj7brq91W7UxXbd3Zut1dtbar1qnPWlF8gVjBVg1QK1aUAIqRKIFkCHvIIScn997E8Eb4fpNxLjeXey8xky/fOf//d5zjsY4UVpZRzotX+Umu6fXz5y/YvHnj3Llzau7VHDxwAH1YLNZziUnz5702atSo6TOm+bXyq5DdkdsXvkdcZUJSE/TY04rHSCIL3F3dm7utnJOr0Mk9N56WJe4Kz1ba7EoGw/lMpOjp+deXI4ePbtq0mb7ZJk6a2LdvnzHR0VptK3E5DqgjAA0DIRrUbPb1dY5SMhFyV3RDZGZO3rmoWH0q6dPgV2cDrcRRvyqRSbm4Su6h/ACNy3wkO3/2HcOX/9xBv90fOXKo6oOr3qBWq4ZHDf3xx2OXUi+fOpVw9crVDp06jho5gtlKxc50CaKx43v4s2JlkBjv4g2s28/DehreC6RYTVoJpXR3D/LEvsc6Tm4lFY/00lx6KKcqdqyxnJl5c9++/WGhbXv16XX6zMny9Vbt0ghRBKBB4vzk1TgWxpJHBMirWMUyV3H6kB/AB1G5/5MvwSGvuBErcYij0lVyvHiTYpsKN5H8bk2mh/T7fnx8/Lr1a8VYgNqBKiW3lYeOHF21cnXPnj2jop4NCw9jyXbyj2w+xCcZ1pNX7ojOskLdGmLDpaICeSggkkAP4P1ClR7hdLddoVOxiHbFUHUqn9RoenlvkiBcPh9MT07V8fDhIw+MxpUrV+h0bQikEYDGgdRHEtcxVcXMHXaMOO8o6VwkjrpWtsc5a+gqlu7W5ZCM2UqOl1fiyI+k26fiE778ckfc4kVzXp3tufGxpqFXnxgzftyY6OycnJSU1A8//KiVX6s5f3y1dUBryQK/fGpQMgTKs+WIY9qMCG0JlVAmD78liR71gGi5qlLO4z2K1pOpoLtVRyqk3PJ+06ys27t27TY/Kpwxa8ayZUsCA1pDGgFoVLj1kYoiJO6RN4eUONoi2eQiM4hi9SmRzTXKY+SIrDZVHH1VHM6VHKlPT9/77d6goKCv9+ysP59lVCmpl6UPqpeJFy7u27uf7mwdGDB40MDQtqFiJ6W7z3R5YWqlZalEKfpHTDz3pnKnFkSRI08z91KeK/oFgr0IVBr1ev2tm7cKzYXTp0/r07sngXEEoFHi4mPYhqIO8cMU61HF2Udin1wk7lc5lphIIlvHSlLUyuMC+CIeik0d9FkrsW7b+vnVK9e2fbHF38+vVl7AyjB44IB+fXuTUkKd5bo169MzMubFxj73/HBvOh1L3GfOVYgS14BWvq2Y4FMtVKVPo+q34eXVf/31+pbPtqiaq5a9tWzSpBd5HRmkEYDGicJUlsRHis2RHDF8le0RpxU9rHJcZvU05ROHEu0UJyP5wSqVymUMtkTZR9LH4cNHr125NnbcmJUr3qnJV6x6YJ+51FZ++unG/PvGxKSk7V/8g7qWiIiIYcOi+FJcilSXbimuQ8n8JX1feD8x6Q1sRLTSq3NUHc8XTfkpJSHhtFarpa//+g3rdLo2cI0AAOJ5bSxJYo4YCM7ET4wLEIVQsUhHUn1KxIUbWV9jiTMWQOIRJXOi4rP0d7PvGDZ+vGnIM5Hr1/+1Zl6lGkStVulCgifGjKcPi8V64MD3y996u0OnjmPHjtHpdEFBgTV3acUZTdGnVqObZNL42GnLmkiqcwcV7Jzc3PPnExNOnoqMjIxbvEjs34A6AgCIokZyNZLk5khqauR9HXxa0UPIuMaxlDFzhFwy5c5S9Iji7YnZPYbcnLUfrOvXv1+1hObUOVQvJ0+eFBMzPu/ePf1V/d5v9+r1+hEjR0RHj3ZXk1JFxNZ4pk+iuSypQtC5RO28iTioSi55hcjKuv3d//Zn5xqGPzd81MgRc16Z7aNRo+UfACDH7Vgrj9eRDKtyxVKcVixxhMkRpZBx5/CpY8i0rAHc0f4vGlC5j5TcQMEDU/yJeL0+bfHSuOoNzalzqFKGheqCAwOjhg01FxadOBG/aeNmrVbbrl14RERE96e6V+/leMGOYqoAW/6p0stOVej4Gh2GNRWY0tLTM9IybmffCWwdMHXmtG5dOzdtYneNTeAaAQDKSDVS1bSZ1aZQ0SqRKyK0RcqtpHOPHa6IrACHCMOnzWxO31n2u3bJZFeUhxUQh4m8lJKyatXqDRvWz5w5vW77OmoO9nep/VWTJsW88MJYW6ntXv79r3b8O3be/KlTprw0+aXw8LBquVCJ+9Ul+dIitTP+WS1Xkci51WJNvXz5m93fUGlcFPdGbOzcMstol8aG+s4BAFQj0spGq00qUSKS7g5u/uS9j8TR2a3ROMN0JAaR8DxYHk1eVB64Kq+Ypf8y75iZeVOnC/l6z66Q4Cd+cNVL2Kd5cFDgkqWLlixZdC0t/dLFn04cP2E0GkPD2vbt26dz505VOb+7SUdetlPRpALPVC5VVX4SxV9nCa5Xfrly6VIKsb8Jw8PDP1jzflkZDqQRAFBBpBkC8jFVviGW8FCBFAdRmfjxUDoimWgUGjaILCKHCA2R3HRy2AHZBsOZ02f+89+dr/9pwerV79bg61GP4eOBPbp3pY+yrVJyLjHp6MEj7yUlRo8e3W9AP51O59+qVUUnL+UrRTNF5HkCVRFIuSI+dlhVjKNzF9kq+dFUYCq2WDIzM5POJp6zvxovz57VNlTHD4A0AgAqgTRDQOypEFc/JrLRV/msIV/f0dngwbxmifOcfLiV/cjGZsXeR+LqHS+n/rxr5+6IiIix48bMnj0Ln3TEteRySOQg+rDZbDm5edl3spOTLvxy9Wp+3r0Ro0f06d07uI23VlveK8kGWrmDrHQiq2I5q2cfKcbRsZA5d0dmZd1OTUlNOJkQFBJM/XT37t1jX4t9c/lf6Lc9vFUAAFXHbYYAEVa5Iq7rWxFXcylpCCGyalXxeOWcOZnjvJ9/P+VS6oULyXTPilXvhgmGAIhwvQzVhdBH//596XZ+vvFi8sUd//rKR6XWarXBwUHUX4aFh9FtDxazxHWhyio6SN4QWb6ejGuMHFErZIgrIkop69YwGAw5hpyCBwW3s++0UGuGjRg+beoUFqNI4BcBANWK9BOQD4E6I8sdK2SJAa1cL/mGGBRXVrZT5LIKh6SLgxvKEp5F7qjusRRbd3+959D3B5e//dbq91ZofHxq8+V4chHNZUCAdnT0SPogpcRsLqJ7Tp8+QyXzzOkzPbp17z9wQGTkYMWSH3GhSraHa5jigKcHmPnjkizvA5HHy3Eki2/c+v1WYtKFc2fOZmVlDY8axkSRPsV1kUAaAQA1g/Iay8TVRIrbfA9hcihbOdKZsFrk0vUhuZAkQIce/MvlK8eO/dCyZctno4YumB+LT71KI+olfRktViuXzPz7xrT09BvXbyScTFD5qE0PCsyPClsHBrRr305XRgixd4PwpkmuVYqhPFVB0mFC3wCPHj0yZBvy8u5SLbx/L5/eHr0x+qxW6z940MCJL8ZgfhEAUMu4HUmT1+yU/2iva1WMkSOuflGyGIi8x5G5SVPRw8zMm9u3bQ8LD3v//VX47Kt2JBZzSOQgKpZOmpCMjOuZNzKpaiYnJxeYTF27dAkPD28T0sZf6x8REcEqk5s3a1akKrOk9MdSW6n3ZUFWi5VtlEUE2Cm2WNg2leoCU0FuTi4VxfSMDF+1z5Chz/Tq02tCzPiOHSKkfwXeGACAWsdThoBi/Q6ra5XEjsubOjjibKUklK6g0LRr526j0Thk6JCPPv6wAQTl1H8Um+W7dOlEH2VGkxCbzVZcZDEWPDAXmqmY0f8dg8FAJe2B8YG5qIiaTrqHHnY767a5yCyepFuXrmwjLSNd3O+r8Q2zj+u2bNnSz7+Vr0YTGBDQXK3SarU9nu7ho6ZfsjSttVretkgghwCAeoPbLDreCsl2yodb5T5S0Szyg/mcpaXYmpmZ8cOx43fv3o2JmRA1bChSTuoW8fW3WK2+LTT04e5gKqI81LQMZkmbkGxDDvWXdNM5ItqEuBhWd1dXqywWK3QRAFAPeXwWHXFfxSq6SUKkgTjywFW6ceHCxbVr1sZMiFm48HV///q7fFWjpdLfV0J1IfR3qcRW4gwQSABA/URhBUEmaWJdq1ztvDSR/PjsO4ZDBw8/fPgwIqL9d/v3QR0bHkwaMSQAAGhIKPRHEkfBqmJcannOapNm3phIc1GRwWD44djx5OTkuMWLIgcPrMU/DQAAAKgSLmOtPNBc2UTapyeZ8vlqmkl6IiUm0lJsPXnq+MEDB4cNj5oQM/6NRa/DYQAAAHiycNFIJpBUKZmJFDVPbIX01WjE/WK8HP03Nyfv/LnzqT//3PEP7b/YvhVTTQAAAJ5QFGp2+NIfYmGq4vgqg7tJqo6bNm42F5rffmd5A161CgAAQCNBeaxVsTlSnhhA7M2RpTZy8tSpjLQMjUbz2oL5DWzFYwAAAI0WhbFWIqtKFRNZ2WIdzEreN5ZlZ3/29y2vzH75zTeXwjgCAABoSHha1UHe3cg2qEDeyMzcumWbTqd77vnhe/d94++HXg4AAAANDalGqhwr4lJPKY8OoMZRr9efP5doNBoXL43r1qVzrd8wAAAAUEtINZJKo9pHw2clCQuls/dyHD50YM/uPQvjFr4R9+cArbYObhYAAACoRdzm7PDGj/S0jPgTJ6m5fPqpHt/u24MFHQEAADQSlHN2iD1G4PdbWZ/87RM/f/8NG9YhPQ4AAEBjQ6Fmx2R6ePTQkStXrw3o32/N+rUR7dvV/m0BAAAAdY5TI0ttpTeu3zh7+qxenzZ2XPSrc15BLwcAAIDGTLlGPjSZYufGjhw1asrUyfMXzIM6AgAAAOUaqVKptn6+pVPHDnV7NwAAAED9oVwjfVu0CAtrW7e3AgAAANQryjXSZrMVms3o6wAAAAA45RrZtGnTFr6+dXsrAAAAQL3CWdcKHwkAAACIODUSPhIAAAAQcc5HWost8JEAAAAAxzkfqfJR1+2tAAAAAPUK1LUCAAAAyqCuFQAAAFDGWbOD+UgAAABAxKmRmI8EAAAARFDXCgAAACjj9JEFjx7BSgIAAACmAhPbKNfIvNy8mTNm1d39AAAAAPWI/Px84hxrLbX99tuNOr0fAAAAoH7R/PGHAAAAAI2S/wPOiwjjC2cpcwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="264" height="249" border= "0">


3. 3 Dĺžka užívania


O dĺžke užívania rozhoduje váš ošetrujúci lekár.


3. 4 Ak užijete viac Maninilu 5, ako máte


Akútne, zjavné predávkovanie Maninilom 5, ako aj dlhodobé užívanie mierne zvýšených dávok, môže viesť k závažnému, dlhodobému a potenciálne život ohrozujúcemu zníženiu hladiny cukru v krvi. Príznaky nízkej hladiny cukru v krvi sú opísané v časti 4. “Možné vedľajšie účinky“.


Mierne zníženie hladiny cukru v krvi môžete upraviť sami konzumáciou cukru alebo jedál s vysokým obsahom cukru alebo nápojov obsahujúcich cukor. Preto máte mať vždy pri sebe 20 g glukózy. Ak nie ste sami schopní okamžite upraviť nízku hladinu cukru v krvi, je nutné okamžite kontaktovať lekára alebo pohotovosť.

3. 5 Ak zabudnete užiť Maninil 5

Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní ako je predpísané.

3. 6 Ak prestanete užívať Maninil 5

Z vlastnej iniciatívy nesmiete ukončiť liečbu alebo zmeniť dávkovanie alebo diétu pre pacientov s cukrovkou. V každom prípade sa najprv poraďte so svojím lekárom, ak máte dojem, že zmena je potrebná.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Maninil 5 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na základe častosti výskytu sa vedľajšie účinky označujú nasledovne:


Veľmi časté: môžu ovplyvniť viac ako 1 z 10 pacientov

Časté: môžu ovplyvniť 1 až 10 zo 100 pacientov

Menej časté: môžu ovplyvniť 1 až 10 z 1 000 pacientov

Zriedkavé: môžu ovplyvniť 1 až 10 z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé: môžu ovplyvniť menej ako 1 z 10 000 pacientov

Neznáme: častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov


Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým treba venovať pozornosť a opatrenia v prípade ich výskytu:

Ak sa u vás vyskytne niektorý z vedľajších účinkov uvedených nižšie, za žiadnych okolností neužívajte ďalej Maninil 5 a ak je to možné, ihneď navštívte svojho lekára.


Časté

Poruchy metabolizmu a výživy

 • Nízka hladina cukru v krvi je najčastejším vedľajším účinkom pri liečbe glibenklamidom.

Tento stav môže byť potenciálne predĺžený a môže viesť k závažnému zníženiu hladiny cukru v krvi so život ohrozujúcou kómou (hlboké bezvedomie). Pri veľmi pozvoľnom nástupe nízkej hladiny cukru v krvi, pri nervovom poškodení (autonómna neuropatia) alebo pri súbežnom užívaní určitých liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi (pozri časť 2 “Užívanie iných liekov“), môžu byť typické príznaky nízkej hladiny cukru oslabené alebo môžu chýbať, čo znamená, že nízka hladina cukru v krvi je ťažšie rozpoznateľná.


Čo spôsobuje nízku hladinu cukru v krvi?

Možné príčiny nízkej hladiny cukru v krvi sú opísané v časti 2 “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Maninilu 5".


Ako môžete spoznať, že máte nízku hladinu cukru v krvi?

Nízka hladiny cukru v krvi je charakterizovaná poklesom hladiny cukru v krvi pod približne 2,8 mmol/l. Na nadmerné zníženie hladiny cukru v krvi môžu vás alebo vaše okolie upozorniť nasledujúce príznaky:

- Náhle potenie, búšenie srdca, chvenie, pocit hladu, nepokoj, tŕpnutie v

oblasti úst, bledosť, bolesť hlavy, ospalosť, poruchy spánku, úzkosť,

nekoordinované pohyby, dočasné neurologické poruchy (napr. poruchy reči

a videnia, príznaky ochrnutia alebo poruchy vnímania).


Pri výraznom znížení hladiny cukru v krvi môžete stratiť kontrolu nad sebou a upadnúť do bezvedomia. Vaša pokožka je vtedy zvyčajne vlhká a studená a ste náchylný ku kŕčom.


Čo je potrebné urobiť v prípade nízkej hladiny cukru v krvi?

Opatrenia pri nízkej hladine cukru v krvi sú opísané v časti 3.4 “Ak užijete viac

Maninilu 5, ako máte“.

Informujte, prosím, svojho lekára čo najskôr, ak ste zaznamenali nízku hladinu cukru v krvi; lekár potom zhodnotí, či je nutná úprava liečby Maninilom5.


Menej časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 • Svrbenie kože

 • Žihľavka

 • Kožné vyrážky (nodózny erytém, morbiliformný alebo makulopapulárny

exantém)

 • Zvýšená citlivosť na svetlo

 • Krvácanie do kože


Tieto ťažkosti sú prechodné reakcie precitlivenosti; veľmi zriedkavo sa však môžu vyvinúť do život ohrozujúcich situácií s dýchacími ťažkosťami a poklesom krvného tlaku až po život ohrozujúci šok.


Zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému

- Zníženie počtu krvných doštičiek (ktoré sa môže prejaviť krvácaním do kože).


Veľmi zriedkavé

Poruchy pečene a žlčových ciest

- Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov, hepatitída (zápal pečene) vyvolaná liekmi, žltačka, pravdepodobne spôsobená precitlivenosťou tkaniva pečene.

Tieto poruchy funkcie pečene sú po vysadení Maninilu 5 vratné, ale môžu viesť aj k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Celkové reakcie precitlivenosti s kožnou vyrážkou, bolesťou kĺbov, horúčkou, prítomnosťou bielkoviny v moči a žltačkou

- Život ohrozujúci alergický zápal ciev


Pri výskyte kožných reakcií, ihneď informujte svojho lekára!


Poruchy krvi a lymfatického systému

 • Zníženie počtu červených a bielych krviniek

 • Život ohrozujúce zníženie počtu všetkých krvných buniek

 • Nedostatok červených krviniek (hemolytická anémia)

Uvedené zmeny v krvnom obraze sú vo všeobecnosti po vysadení Maninilu 5

vratné, ale veľmi zriedkavo môžu byť aj život ohrozujúce.


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté

Iné poruchy metabolizmu a výživy

 • Nárast hmotnosti.


Menej časté

Poruchy žalúdkovo-črevného traktu

 • Nevoľnosť

 • Tlak v oblasti žalúdka

 • Pocit plnosti

 • Vracanie

 • Bolesť brucha

 • Hnačka

 • Grganie

 • Pocit kovovej chuti v ústach.

Tieto ťažkosti sú často dočasné a vo všeobecnosti nevyžadujú vysadenie Maninilu 5.


Veľmi zriedkavé

 • Mierny močopudný účinok

 • Dočasný výskyt bielkoviny v moči

 • Znížená hladina sodíka v krvi

 • Akútna reakcia neznášanlivosti po požití alkoholu prejavujúca sa obehovými a dýchacími ťažkosťami

 • Súbežná alergia (skrížená alergia) na liečivá podobné glibenklamidu (sulfónamidy, deriváty sulfónamidov a probenecid).


Poruchy oka

 • Dočasné poruchy videnia, najmä na začiatku liečby. Tieto poruchy spôsobené zmenou hladiny cukru v krvi.


Farbivo Ponceau 4R môže spôsobiť alergické reakcie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára

alebo lekárnika To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších

účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.5. AKO UCHOVÁVAŤMANINIL 5


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajtetento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, etikete alebo na škatuľke po “EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Podmienky uchovávania

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6 . OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Maninil5 obsahuje


Liečivo:

Každá tableta obsahuje 5 mg glibenklamidu.


Ďalšie zložky sú:

Monohydrát laktózy, zemiakový škrob, magnéziumstearát (Ph. Eur.) [rastlinný], mastenec, želatína, farbivo Ponceau 4R (E124).

Ako vyzeráManinil5 a obsah balenia

Ružové biplanárne tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


30 ml sklenená bezfarebná fľaštička s polyetylénovým uzáverom alebo blistrové balenie z priehľadného tvrdého PVC filmu a tvrdej hliníkovej fólie.

Maninil 5je dostupný v balení po 120 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2012.

10Maninil 5

Súhrn údajov o lieku


SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2011/08556


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Maninil 5

5 mg, tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

Každá tableta obsahuje: 5 mg glibenklamidu.

Pomocné látky:

Monohydrát laktózy, farbivo Ponceau 4R (E124).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Ružové biplanárne tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

 • Non-inzulín-dependentný diabetes mellitus u dospelých (NIDDM, typ 2), u ktorého iné opatrenia, akými sú dôsledné dodržiavanie diéty pri diabete, zníženie hmotnosti pri nadváhe a fyzická aktivita nepostačovali na uspokojivú úpravu hladín glukózy v krvi.

 • Maninil 5 možno používať v monoterapii alebo v kombinácii s metformínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Nastavenie pacienta na Maninil5 môže uskutočniť iba lekár a musí prebiehať súbežne s úpravou stravovania. Dávka sa určuje na základe výsledkov metabolického vyšetrenia (hladina glukózy v krvi a v moči).


Odporúča sa, aby sa liečba začala čo najnižšou možnou dávkou. Toto platí predovšetkým u pacientov s predispozíciou hypoglykémie alebo telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg.


Počiatočné nastavenie

Liečba sa má nastavovať postupne, začína sa čo najnižšou možnou dávkou:

- ½ (až 1) tablety (a) Maninilu 5 (ekvivalentné 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denne.


Ak je metabolický stav neuspokojivý, dávku treba zvyšovať postupne - v intervaloch niekoľkých dní až približne 1 týždňa - na terapeuticky požadovanú dávku – až na maximálne 3 tablety Maninilu 5 (ekvivalentné 15 mg glibenklamidu) denne.


Zmena liečby z iných liekov znižujúcich hladinu glukózy v krvi:

Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na Maninil 5 musí prebiehať s opatrnosťou a začína sa ½ (až 1) tablety (a) Maninilu 5 (ekvivalentné 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denne.


Úprava dávkovania:

U starších pacientov, oslabených alebo podvyživených pacientov, ako aj u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, je začiatočná a udržiavacia dávka znížená kvôli riziku hypoglykémie. Okrem toho je potrebné zvážiť úpravu dávky v prípade zmien telesnej hmotnosti alebo zmien životného štýlu pacienta.


Kombinácia s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy v krvi:

V opodstatnených prípadoch môže byť u pacientov s intoleranciou metformínu indikované ďalšie podávanie glitazónov (rosiglitazón, pioglitazón).

Maninil 5 sa môže kombinovať aj s perorálnymi antidiabetikami, ktoré nestimulujú tvorbu inzulínu (guarová guma alebo akarbóza).

Kombinovaná liečba s inzulínom sa môže skúsiť na začiatku sekundárneho zlyhania. Ak endogénna sekrécia inzulínu úplne prestane, indikuje sa monoterapia inzulínom.


Spôsob a dĺžka podávania

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody) pred jedlom.


Pri dennej dávke prevyšujúcej 2 tablety Maninilu 5 sa odporúča rozdeliť celkové denné množstvo v pomere 2:1 na rannú a večernú dávku.


Užívanie v rovnakom čase je v každom prípade dôležité. Chyby v užívaní, napr. ak sa zabudlo na užitie lieku, sa nikdy nesmú kompenzovať užitím ďalšej tablety navyše.


Dĺžka užívania je určená priebehom ochorenia. Metabolické vyšetrenia sa majú vykonávať v pravidelných odporúčaných intervaloch.


Pravidelne sa musia kontrolovať najmä hladiny glukózy v krvi a v moči; ďalej sa odporúča vyšetrenie glykovaného hemoglobínu HbA1ca/alebo fruktozamínu, ako aj ďalších ukazovateľov (napr. hladín lipidov v krvi).


Deti a dospievajúci


Tento liek sa nemá používať na liečbu u detí, pretože zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočné informácie o liečbe u detí.


4.3 Kontraindikácie


Maninil 5 sa nesmie užívať:


 • pri precitlivenosti na glibenklamid, na farbivo Ponceau 4R alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Maninilu 5 uvedených v časti 6.1;

 • pri precitlivenosti na iné deriváty sulfonylurey, sulfonamidy, sulfonamidové diuretiká a probenecid, kvôli možnosti skrížených reakcií;

 • v nasledujúcich prípadoch diabetes mellitus, kde sa vyžaduje inzulín: inzulín-dependentný diabetes mellitus typu 1, pri úplnom sekundárnom zlyhaní liečby glibenklamidom pri diabetes mellitus typu 2, pri metabolickej acidóze,

v predkomatóznom štádiu alebo pri diabetickej kóme, po resekcii pankreasu;

 • pri závažnej dysfunkcii pečene;

 • pri závažnom poškodení funkcie obličiek;

 • počas gravidity a laktácie (pozri tiež časť 4.6 “Gravidita a laktácia“).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní


Zvláštnu pozornosť vyžadujú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek alebo so zníženou činnosťou štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek.


Riziko dlhotrvajúcej hypoglykémie existuje u pacientov v pokročilom veku. Pacienti tejto vekovej skupiny musia byť preto nastavení na liek zvlášť opatrne a počas iniciálnej fázy liečby musia byť dôsledne monitorovaní. Ak je to vhodné, u tejto vekovej skupiny sa na začiatku uprednostňujú deriváty sulfonylurey s kratším trvaním účinku.


Pacienti so zreteľnými príznakmi cerebrálnej sklerózy a nespolupracujúci pacienti sú vo všeobecnosti vo väčšom riziku hypoglykémie.


Dlhodobé hladovanie, nedostatočný príjem uhľohydrátov, nezvyčajná fyzická aktivita, hnačka alebo vracanie predstavujú vysoké riziko výskytu nízkych hladín glukózy v krvi (pozri tiež časť 4.8 “Nežiaduce účinky“).


Lieky s centrálnym pôsobením a blokátory beta-receptorov, ako aj autonómne neuropatie, môžu maskovať varovné príznaky hypoglykémie.


Akútne a chronické požívanie alkoholu môže nepredvídateľne zosilňovať alebo oslabovať účinok Maninilu 5 na znižovanie hladiny glukózy v krvi.


Chronické zneužívanie laxatív môže viesť k zhoršeniu metabolického stavu.


Hladina glukózy v krvi sa môže zvýšiť, ak sa nedodržiava liečebný režim, ak účinok Maninilu5 na znižovanie hladiny glukózy v krvi ešte nie je dostatočný alebo pri obzvlášť stresových situáciách. Príznakmi hyperglykémie môžu byť: silný pocit smädu, sucho v ústach, časté močenie, svrbenie a/alebo suchá koža, plesňové ochorenia alebo kožné infekcie, ako aj znížená výkonnosť.


Pri nezvyčajných stresových situáciách (napr. pri úrazoch, pri operáciách, pri horúčkových infekciách) môže dôjsť k zhoršeniu metabolického stavu s následnou hyperglykémiou, čo môže vyžadovať dočasnú liečbu inzulínom.


Pacient musí byť poučený o tom, aby v prípade výskytu iného ochorenia počas liečby Maninilom 5 bezodkladne konzultoval svoj stav s ošetrujúcim lekárom a v prípade zmeny lekára (napr. počas hospitalizácie, po nehode, v prípade ochorenia na dovolenke) oznámil lekárovi, že je diabetik.


U pacientov s deficienciou glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD deficiency) môže liečba

so sulfonylmočovinou spôsobiť hemolytickú anémiu. Keďže glibenklamid patrí do

chemickej skupiny derivátov sulfonylmočoviny, má sa užívať s opatrnosťou u pacientov

s deficienciou G6PD a treba zvážiť zmenu liekov na alternatívnu liečbu k derivátom

sulfonylmočoviny.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, závažným deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať Maninil 5.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie iných liekov môže zosilňovať alebo oslabovať účinok Maninilu 5. Iné lieky sa preto musia užívať vždy iba so súhlasom ošetrujúceho lekára.


Hypoglykemické reakcie ako prejav zosilneného účinku lieku sa môžu vyskytnúť pri súbežnej liečbe s:

 • perorálnymi antidiabetikami a inzulínom;

 • ACE inhibítormi;

 • anabolickými steroidmi a mužskými pohlavnými hormónmi;

 • antidepresívami (napr. fluoxetín, inhibítory MAO);

 • blokátormi beta-receptorov;

 • derivátmi chinolónu;

 • chloramfenikolom;

 • klofibrátom a analógmi;

 • derivátmi kumarínu;

 • dizopyramidom;

 • fenfluramínom;

 • mikonazolom;

 • kyselinou para-aminosalicylovou;

 • pentoxifylínom, parenterálne vo vysokej dávke;

 • perhexilínom;

 • derivátmi pyrazolónu;

 • probenecidom;

 • salicylátmi;

 • sulfonamidmi;

 • tetracyklínmi;

 • tritoqualínom;

 • cytostatikami typu cyklofosfamidu.


Pociťovanie varovných príznakov nízkej hladiny glukózy v krvi môže byť oslabené blokátormi beta-receptorov, klonidínom, guanetidínom a rezerpínom.


Hyperglykemické reakcie ako prejav zníženého účinku lieku sa môžu vyskytnúť pri súbežnej liečbe s:

 • acetazolamidom;

 • blokátormi beta-receptorov;

 • barbiturátmi;

 • diazoxidom;

 • diuretikami;

 • glukagónom;

 • izoniazidom;

 • kortikosteroidmi;

 • nikotinátmi;

 • derivátmi fenotiazínu;

 • fenytoínom;

 • rifampicínom;

 • hormónmi štítnej žľazy;

 • ženskými pohlavnými hormónmi (progesteróny, estrogény);

 • sympatomimetikami.


Antagonisty H2-receptorov, klonidín a rezerpín môžu spôsobiť oslabenie, ale aj zosilnenie účinku na znižovanie hladiny glukózy v krvi.

Pentamidín môže v ojedinelých prípadoch viesť k závažnej hypoglykémii alebo hyperglykémii.


Účinok derivátov kumarínu môže byť zosilňujúci alebo oslabujúci.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita:

Maninil 5 sa počas gravidity nesmie užívať (pozri tiež časť 4.3 “Kontraindikácie“). Keďže perorálne antidiabetiká neregulujú hladinu glukózy v krvi tak spoľahlivo ako inzulín, sú na liečbu diabetu počas gravidity v zásade nevhodné.

Liečbou voľby pri úprave diabetu počas gravidity je inzulín. Ak je to možné, perorálne antidiabetiká sa majú vysadiť už pred plánovanou graviditou a majú sa nahradiť inzulínom.


Laktácia:

Pretože nie je známe, či glibenklamid prestupuje do materského mlieka, Maninil 5 sa nesmie užívať počas laktácie. Dojčiace pacientky s diabetom majú byť liečené inzulínom alebo majú dojčenie ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Hypoglykémia môže u pacienta znižovať schopnosť koncentrácie a schopnosť reagovať. Toto môže predstavovať riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležité (napr. pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov). Pacient musí byť poučený, ako predchádzať hypoglykémii, ak vedie vozidlo. Toto je obzvlášť dôležité u pacientov s častými epizódami hypoglykémie alebo v prípadoch zhoršeného vnímania varovných príznakov hypoglykémie alebo ich chýbania. Je potrebné zvážiť, či je v takýchto prípadoch vedenie vozidla vhodné.


4.8 Nežiaduce účinky

Na hodnotenie častosti výskytu nežiaducich účinkov sú použité nasledujúce frekvencie:


Veľmi časté: ≥ 1/10

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté: 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé: < 1/10 000

Neznáme: nemožno určiť z dostupných údajov


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté:

 • Hypoglykémia je najčastejším nežiaducim účinkom liečby glibenklamidom.

Hypoglykémia sa môže glibenklamidom predlžovať a môže viesť ku závažnej hypoglykémii so život ohrozujúcou kómou. V prípade veľmi zákerného priebehu hypoglykémie, pri autonómnej neuropatii alebo pri sympatolytickej adjuvantnej liečbe (pozri časť 4.5 “Liekové a iné interakcie“), môžu byť charakteristické varovné príznaky oslabené alebo môžu úplne chýbať.


Možné príčiny hypoglykémie sú opísané v časti 4.4 “Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní“.


Hypoglykémia je definovaná ako pokles hladiny glukózy v krvi pod približne 2,8 mmol/l. Nasledujúce varovné príznaky môžu pacienta alebo jeho okolie upozorňovať na nadmerné zníženie hladiny glukózy v krvi:

Náhle potenie, búšenie srdca, chvenie, pocit hladu, nepokoj, tŕpnutie v oblasti úst, bledosť, bolesť hlavy, ospalosť, poruchy spánku, úzkosť, nekoordinované pohyby, dočasné neurologické poruchy (napr. poruchy reči a videnie, príznaky ochrnutia alebo poruchy vnímania).


Pri progresívnej hypoglykémii môže pacient stratiť kontrolu nad sebou a upadnúť do bezvedomia. Pacient má potom zvyčajne vlhkú, studenú pokožku a je náchylný ku kŕčom.


Miernu hypoglykémiu môže diabetik korigovať konzumáciou cukru alebo jedla alebo nápojov s vysokým obsahom cukru. Diabetici majú preto mať vždy pri sebe 20 g glukózy.

Ak nie je možné ihneď korigovať hypoglykémiu, je nutné ihneď zavolať lekára.


Iné poruchy metabolizmu a výživy

Časté:

 • Nárast hmotnosti


Poruchy zraku

Veľmi zriedkavé:

 • Najmä na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť poruchy videnia a akomodácie, spôsobené zmenou hladiny glukózy v krvi.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:

 • Nauzea

 • Pocit tlaku v oblasti žalúdka

 • Pocit plnosti

 • Vracanie

 • Bolesť brucha

 • Hnačka

 • Grganie

 • Pocit kovovej chuti v ústach


Tieto ťažkosti sú často prechodné a zvyčajne nevyžadujú vysadenie liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:

 • Prechodné zvýšenie AST, ALT, alkalickej fosfatázy, lieková hepatitída, intrahepatálna cholestáza, pravdepodobne spôsobená alergicko-hyperergickou reakciou tkaniva pečene.


Tieto poruchy funkcie pečene sú po vysadení Maninilu 5 reverzibilné, ale môžu viesť aj k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

 • Pruritus

 • Urtikária

 • Nodózny erytém

 • Morbiliformný alebo makulopapulárny exantém

 • Zvýšená fotosenzitivita

 • Purpura


Tieto ťažkosti predstavujú prechodné reakcie precitlivenosti; veľmi zriedkavo však môžu vyústiť do život ohrozujúcich situácií s dýchacími ťažkosťami a poklesom krvného tlaku až po život ohrozujúci šok.


Veľmi zriedkavé:

 • Generalizované reakcie precitlivenosti s kožnou vyrážkou, artralgia, horúčka, proteinúria a ikterus


Veľmi zriedkavé:

 • Život ohrozujúca alergická vaskulitída


Pri výskyte kožných reakcií musí byť lekár ihneď upovedomený.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:

 • Trombocytopénia


Veľmi zriedkavé:

 • Leukocytopénia, erytrocytopénia, granulocytopénia až agranulocytóza


V ojedinelých prípadoch:

 • Pancytopénia, hemolytická anémia

Uvedené zmeny v krvnom obraze sú vo všeobecnosti po vysadení lieku reverzibilné, ale veľmi zriedkavo môžu byť aj život ohrozujúce.


Ďalšie nežiaduce účinky

Veľmi zriedkavé:

 • Mierny diuretický účinok

 • Prechodná proteínúria

 • Hyponatriémia

 • Reakcia podobná účinku disulfiramu

 • Môže sa vyskytnúť skrížená alergia na sulfonamidy, deriváty sulfonamidov a probenecid.


Farbivo Ponceau 4R môže vyvolať alergické reakcie.


4.9 Predávkovanie


Akútne, zjavné predávkovanie Maninilom 5, ako aj dlhodobé užívanie mierne zvýšených dávok, môže viesť k závažnej, dlhotrvajúcej a život ohrozujúcej hypoglykémii.


 • Príznaky predávkovania

Pri úmyselnom predávkovaní sa predpokladá dlhodobá hypoglykémia, ktorá má tendenciu opakovať sa niekoľko dní po úspešnej začiatočnej liečby. U pacientov so zastreným vedomím sa môže rýchlo vyvinúť hypoglykemický šok, vyznačujúci sa bezvedomím, tachykardiou, vlhkou pokožkou, hypertermiou, motorickým nepokojom, hyperreflexiou, parézou s pozitívnym Babinského reflexom.


 • Terapeutické opatrenia pri predávkovaní

Pozri časť 4.8 “Nežiaduce účinky“ pre liečbu miernej hypoglykémie.


Pri náhodných intoxikáciách sa okrem i.v. podania glukózy musí najskôr vyvolať vracanie alebo sa musí uskutočniť výplach žalúdka u pacientov pri vedomí, bez tendencie ku kŕčom.


U pacientov v bezvedomí sa musí okamžite i.v. podať glukóza (injekčne 40 ml až 80 ml 40 % infúzneho roztoku glukózy a následne infúzia 5 – 10 % roztoku glukózy).

Okrem toho sa môže i.m. alebo i.v. podať 1 mg glukagónu. Ak sa týmto nedosiahne žiadna zmena v stave bezvedomia, tento postup možno zopakovať; môže sa vyžadovať ďalšia intenzívna liečba.


Pri dlhodobej hypoglykémii sa vyžaduje niekoľkodňové monitorovanie pacienta s pravidelným kontrolovaním hladín glukózy v krvi a ak je potrebná, infúzna liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetiká, deriváty sulfonylmočoviny


ATC kód: A10BB01


Spôsob účinku

Maninil 5 má účinok na znižovanie hladiny glukózy v krvi zvyšovaním sekrécie inzulínu z B-buniek ostrovčekov pankreasu tak u jedincov so zdravým metabolizmom ako aj u pacientov s non-inzulín-dependentným diabetom mellitus (typ 2, NIDDM). Tento účinok závisí od koncentrácií glukózy v okolitom prostredí B-buniek ostrovčekov pankreasu.

Inhibícia uvoľňovania glukagónu z A-buniek pankreasu a extrapankreatické účinky boli opísané (replikácia inzulínových receptorov, zvýšenie inzulínovej senzitivity periférneho tkaniva); ich klinická významnosť však nie je objasnená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Maninil 5 sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Súbežný príjem potravy absorpciu glibenklamidu výraznejšie neovplyvňuje.


Väzba glibenklamidu na plazmatický albumín je viac ako 98 %.

Maximálne koncentrácie v sére po podaní jednotlivej dávky Maninilu 5 sa dosiahnu v priemere po – 3 hodinách a 2,5 hodinách a predstavujú približne 22 ng/ml a 100 ng/ml. V závislosti od podanej dávky po 8 - 10 hodinách poklesnú koncentrácie v sére na 5 a 10 – 20 ng/ml.


Polčas v sére po i.v. podaní je približne 2 hodiny; po perorálnom podaní je to približne – 7 hodín. Niektoré štúdie však naznačujú, že polčas u diabetikov môže byť predĺžený na 8 - 10 hodín.

Glibenklamid sa úplne metabolizuje v pečeni. Hlavným metabolitom je 4-trans-hydroxyglibenklamid; ďalším metabolitom je 3-cis-hydroxyglibenklamid.

Metabolity sa vo väčšej miere na účinku glibenklamidu na znižovanie hladiny glukózy v krvi nepodieľajú. Vylučovanie metabolitov sa uskutočňuje rovnako rýchlo močom aj žlčou a je kompletné po 45 - 72 hodinách.


Vylučovanie liečiva z plazmy je oneskorené u pacientov s poškodenou funkciou pečene.


U pacientov s renálnou insuficienciou sa biliárna exkrécia metabolitov vyrovnávajúco zvyšuje v závislosti od stupňa dysfunkcie. Pri stredne závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min) je celková eliminácia nezmenená; akumulácia je možná pri závažnej renálnej insuficiencii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky výskumu chronickej toxicity nevedú k podozreniu, že sa u ľudí môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré doposiaľ nie sú známe.


Rovnako štúdie in vitro nepreukázali žiadny dôkaz omutagénnom potenciáli.


Štandardné dlhodobé štúdie zamerané na karcinogenitu sa neuskutočnili.


Sledovanie na potkanoch, myšiach a králikoch neprinieslo žiadne známky teratogénneho účinku.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, zemiakový škrob, želatína, magnéziumstearát (Ph. Eur.)

[rastlinný], mastenec, farbivo Ponceau 4R (E124).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

30 ml sklenená bezfarebná fľaštička s polyetylénovým uzáverom alebo blistrové balenie z priehľadného tvrdého PVC filmu a tvrdej hliníkovej fólie.


Maninil 5je dostupný v balení po120 tabliet.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

18/0080/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

26.07.1999/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

9Maninil 5