+ ipil.sk

Marcaine 0,25 %Príbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Marcaine0,25 %

Marcaine0,5 %

bupivacaini hydrochloridum monohydricum

injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú informáciu predtým, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno budete potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Marcaine a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Marcaine

 3. Ako používať Marcaine

 4. Možné vedľajšie účinky Marcaine

 5. Ako uchovávať Marcaine

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Marcaine a na čo sa používa


Marcaine, injekčný roztok je lokálne anestetikum.


Marcaine sa používa na znecitlivenie (anestéziu) častí tela. Používa sa na zastavenie bolesti alebo poskytnutie úľavy od bolesti. Môže sa použiť na:

 • Znecitlivenie častí tela v priebehu operácie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.

 • Uľavu od bolesti u dospelých, dojčiat a detí starších ako 1 rok.


Marcaine sa používa niekoľkými spôsobmi:

- injekcia roztoku do tkanív, kde sa operácia uskutoční,

- vstrekovanie okolo nervu alebo skupiny nervov vedúcich k oblasti tela, kde sa má operácia vykonať, napr. injekcia do podpazušia pred operáciou, na predlaktí alebo ruke,

- injekcia do chrbtovej oblasti, keď je potrebné znecitlivieť niektoré časti tela.


Marcain spôsobuje blokádu nervov a tým dočasné prerušenie pociťovania bolesti, tepla alebo chladu v aplikovanej oblasti. Avšak stále môžete zaznamenať pocity, ako je tlak a dotyk. Týmto spôsobom sú nervy znecitlivené v časti tela, ktorá bude podrobená operácii. V mnohých prípadoch to znamená, že nervy vo svaloch v danej oblasti budú tiež zablokované, čo spôsobí dočasnú slabosť alebo ochrnutie.


 1. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete Marcaine


Pri použití u detí mladších ako 12 rokov je potrebná zvláštna opatrnosť, pretože na znecitlivenie častí tela počas operácie sainjekcie Marcaine 0,25 % , injekčný roztok a Marcaine 0,5 %, injekčný roztok u mladších detí neskúmali.


U detí mladších ako 1 rok sa Marcaine neskúmal.


 • Nepoužívajte Marcaine, ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • za určitých okolností, ktoré lekár vyhodnotí, že sa Marcaine nesmie použiť.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používaťMarcaine, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Informujte svojho lekára

 • o akomkoľvek ochorení, ktoré máte a ak vaše srdce, pečeň alebo obličky nefungujú správne,

 • o liekoch, ktoré pravidelne užívate.


Tehotenstvo

Povedzte vášmu lekárovi, ak otehotniete, alebo sa pokúšate otehotnieť.


Nepreukázalo sa, že Marcaine má nejaké škodlivé účinky počas tehotenstva.


Dojčenie

Predtým, než použijete Marcaine, informujte svojho lekára, že dojčíte.


Nepreukázalo že Marcaine má nejaké škodlivé účinky počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pretože Marcaine môže dočasne ovplyvniť vaše reakcie a svalovú koordináciu, nejazdite, alebo neobsluhujte akékoľvek nástroje alebo stroje v deň operácie.


Iné lieky a Marcaine

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky ako sú:

Ostatné lokálne anestetiká a lieky používané na liečbu nepravidelnej srdcovej činnosti, ktorá môže mať vplyv na správne dávkovanie Marcainu. Váš lekár musí vedieť o všetkých ďalších liekoch na presné vypočítanie správnej dávky.


 1. Ako používať Marcaine


Marcaine má byť podávaný lekárom. O podanej dávke rozhoduje lekár na základe klinickej potreby a vašej fyzickej kondície.


Ak použijete viac Marcainu, ako máte

Závažné nežiaduce účinky, vyplývajúce z predávkovania, sú extrémne zriedkavé a potrebujú špeciálnu liečbu. Lekár je vyškolený a vybavený riešiť takéto situácie.


Prvé príznaky predávkovania Marcainom majú zvyčajne podobu točenia hlavy, zníženej citlivosti pier a okolia úst, zníženej citlivosti jazyka, poruchy sluchu a poruchy videnia. Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, ktoré sú závažnejšie ‑ rečové príznaky, svalové zášklby alebo tras.


V prípade vážneho predávkovania alebo injekcie na nesprávnom mieste sa môžu vyskytnúť tras, záchvaty alebo bezvedomie.


Riziko závažných nežiaducich účinkov rýchlo klesá, ak sa pri objavení skorých príznakov predávkovania zastaví podávanie Marcainu.


Použitie u detí a dospievajúcich

Marcaine sa aplikuje pomaly do spinálneho kanálu (časť miechy) alebo časti tela v závislosti od typu požadovaného znecitlivenia, anesteziológom so skúsenosťami v anestetických technikách u detí. Dávkovanie závisí od veku a váhy pacienta a sú určené anesteziológom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky.


Tabuľka č.1 Možné vedľajšie účinky


Veľmi časté (viac než 1 z 10 pacientov)

Zníženie krvného tlaku, pocit na vracanie/nevoľnosť

Časté (menej než 1 z 10 a viac než 1 zo 100 pacientov)

Abnormálne pocity (mravčenie), závraty, znížená srdcová frekvencia, zvýšený krvný tlak, vracanie, problémy s močením.

Menej časté (menej než 1 zo 100 a viac než 1 z 1000 pacientov)

Príznaky toxicity (kŕče, znecitlivenie na perách a okolo úst, znecitlivenie jazyka, poruchy sluchu, poruchy zraku, strata vedomia, chvenie, točenie hlavy, zvonenie v ušiach, poruchy reči

Zriedkavé (menej než u 1 z 1000 pacientov)

Alergické reakcie (napr. opuch tváre) vrátane anafylaktickej reakcie/šok, poruchy nervového systému, poranenia nervov, neúmyselná zápalová reakcia miechového kanála, slabosť, ochrnutie končatín, dvojité videnie, zástava srdca, srdcová arytmia, ťažkosti s dýchaním.


Informujte svojho lekára čo najskôr, ak sa necítite dobre počas liečby s Marcainom.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Vedľajšie reakcie na liek u detí sú podobné vedľajším reakciám u dospelých


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Marcaine


Váš lekár alebo nemocnica budú zodpovední za riadne uchovávanie Marcainu. Personál je zodpovedný za uchovávanie, vydanie a správne použitie Marcainu.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.

Roztok neobsahuje žiadne konzervačné prísady, preto sa má použiť ihneď po otvorení liekovky.

Nespotrebované zvyšky roztokov sa musia vyhodiť!

Re-sterilizácia Marcainu sa neodporúča.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Marcaine obsahuje

 • Liečivo je bupivacaini hydrochloridum monohydricum (monohydrát bupivakaíniumchloridu) zodpovedá 2,5 mg bupivacaini hydrochloridum (bupivakaíniumchlorid) Marcaine 0,25 % alebo 5,0 mg bupivacaini hydrochloridum (bupivakaíniumchlorid) Marcaine 0,5 % v 1 ml injekčného roztoku.

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Marcaine0,25 % a Marcaine0,5 % sú izotonické injekčné roztoky.


Ako vyzerá Marcaine a obsah balenia

Injekčný roztok.


Obsah balenia:

Marcaine 0,25 % (2,5 mg/ml): 5 x 20 ml

Marcaine 0,5 % (5 mg/ml): 5 x 20 ml


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


Táto písomná infiormácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.
4

Marcaine 0,25 %

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Marcaine0,25 %

Marcaine0,5 %


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml injekčného roztoku obsahuje: bupivacaini hydrochloridum monohydricum zodpovedá 2,5 mg bupivacaini hydrochloridum (Marcaine 0,25%) alebo 5,0 mg bupivacaini hydrochloridum (Marcaine 0,5%).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Chirurgická anestézia dospelých a detí starších ako 12 rokov.

 • Akútna liečba bolesti dospelých, dojčiat a detí starších ako 1 rok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov


V nasledujúcej tabuľke je uvedený návod na dávkovanie pri najpoužívanejších technikách lokálnej anestézie u priemerného dospelého človeka. Údaje uvedené v tabuľke vyjadrujú predpokladané priemerné dávkovanie. Pokiaľ ide o faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy vzhľadom na špecifické techniky blokád ako aj individuálne potreby pacientov, odkazujeme na príslušnú odbornú literatúru.


Pri dlhotrvajúcich blokádach, či sa už použije kontinuálna infúzia alebo lokálne anestetikum sa aplikuje opakovane ako bolus, je treba vziať do úvahy zvýšenie rizika dosiahnutia toxických plazmatických koncentrácií, resp. lokálneho poškodenia nervu.


Pri výpočte optimálnej dávky lokálneho anestetika sú veľmi dôležité klinické skúsenosti lekára a znalosť fyzického stavu pacienta. Majú sa použiť najnižšie dávky lokálneho anestetika potrebné na dosiahnutie adekvátnej anestézie. Vyskytujú sa individuálne rozdiely v nástupe účinku a dĺžke trvania anestézie.


Odporúčané dávkovanie pre dospelýchKoncentrácia

mg/ml

Objem

ml


Dávka

mg

Začiatok účinku

min

Trvanie účinku

hod g)

CHIRUrgická anestézia


Lumbálne epidurálne podaniea)
Operácia5,0
7,5


15-30
15-20


75-150
112,5-150


15-30
10-15


2-3
3-4

Lumbálne epidurálne podaniea)
Cisársky rez5,0


15-30


75-150


15-30


2-3

Torakálne epidurálne podaniea)
Operácia2,5
5,0


5-15
5-10


12,5-37.5
25-50


10-15
10-15


1,5-2
2-3

Kaudálna epidurálna blokádaa)


2,5
5,0

20-30
20-30

50-75
100-150

20-30
15-30

1-2
2-3

Blokáda veľkých nervovb)

(napr. brachiálny, femorálny, ischiadický plexus)5,0


10-35


50-175


15-30


4-8

Zvodová (okrsková) blokáda

(napr. blokády menších nervov a infiltrácia)


2,5
5,0
7,5


<60
30
20


<150
150
7,5-150


1-3
1-10
2-10


3-4
3-8
6-10


Odporúčané dávkovanie pre dospelých (pokračovanie)Koncentrácia

mg/ml

Objem

ml


Dávka

mg


Začiatok účinku

min

Trvanie účinku

hod g)

Liečba akútnej bolesti


Lumbálne epidurálne podanie
Intermitentné podanie c)

(napr. liečba pooperačnej bolesti)2,5


6-15;
minimálny interval

30 minút


15-37,5;
minimálny interval

30 minút


2-5


1-2

Lumbálne epidurálne podanie
Kontinuálna infúzia d)1,5
2,5


10-15/h
5-7,5/h


12,5-18,8/h
12,5-18,8/h


-
-


-
-

Lumbálne epidurálne podanie
Kontinuálna infúzia, úľava bolestid)


1,25


5-10/h


6,25-12,5/h


-Torakálne epidurálne podanie d)

Kontinuálna infúzia1,25
2,5


5-10/h
4-7,5/h


6,3-12,5/h
10-18,8/h


-
-


-
-

Intraartikulárna blokáda f)
(napr. po artroskopii kolena)2,5


40


100 e)


5-10


2-4 h
po vyplavení

Zvodová (okrsková) blokáda
(napr. blokády menších nervov a infiltrácia)2,5


60


150


1-3


3-4


 1. Dávka vrátane testovacej dávky

 2. Dávka pre blokády veľkých nervov sa má upraviť v súlade s miestom podania a zdravotným stavom pacienta. Blokády interskalenického a supraklavikulárneho brachiálneho plexu môžu byť spojené s vyššou frekvenciou výskytu závažných nežiaducich účinkov, bez ohľadu na použité lokálne anestetikum, pozri tiež časť 4.4 .

 3. Celková dávka ≤ 400 mg/24 hod.

 4. Toto riešenie sa často používa pri epidurálnom podaní v kombinácii s vhodným opiátom na zvládnutie bolesti. Celková dávka ≤ 400 mg/24 hod.

 5. Ak sa tomu istému pacientovi podáva bupivakaín aj pri iných lekárskych postupoch, nesmie sa presiahnuť celková dávka 150 mg.

 6. Vyskytli sa post-marketingového údaje chondrolýzy u pacientov užívajúcich pooperačnú vnútrokĺbovú kontinuálnu infúziu lokálnych anestetík. Marcaine nie je schválený pre túto indikáciu (pozri aj časť 4.4)

 7. Marcaine bez adrenalínu


Všeobecne platí, že na dosiahnutie chirurgickej anestézie (napr. epidurálne podanie) je potrebné podať vyššie koncentrácie a dávky lokálneho anestetika. Na menej intenzívnu blokádu (napr. analgézia v pôrodníctve) sa používajú nižšie koncentrácie. Objem podaného lokálneho anestetika ovplyvňuje rozsah rozšírenia lokálnej anestézie.


Pred začiatkom podania, ako aj v priebehu jeho aplikácie sa odporúča vykonať aspiráciu, aby sa predišlo náhodnému intravaskulárnemu podaniu. Hlavný podiel aplikovanej dávky sa má podávať pomaly, rýchlosťou 25-50 mg/min alebo frakcionovane, v stúpajúcich dávkach. Je potrebné starostlivo sledovať vitálne funkcie pacienta a udržiavať s ním trvalý slovný kontakt. Neúmyselná intravaskulárna aplikácia sa prejaví prechodným zrýchlením pulzovej frekvencie a náhodné intratekálne podanie sa prejaví príznakmi spinálnej blokády. Ak sa objavia toxické príznaky, podanie sa musí okamžite zastaviť (pozri časť 4.8.1 Akútna systémová toxicita).


Doterajšie skúsenosti nasvedčujú tomu, že dávku 400 mg podanú v priebehu 24 hodín, toleruje priemerný dospelý človek dobre.


Pediatrická populácia od 1 do 12 rokov


Postupy v pediatrickej regionálnej anestézii sa majú vykonávať kvalifikovanými lekármi, ktorí sú oboznámení s touto populáciou a technikami.


Dávky uvedené v tabuľke sa majú považovať za odporúčané dávky pre detských pacientov. Môžu sa vyskytnúť individuálne rozdiely. U detí s vyššou hmotnosťou je často potrebné dávku znížiť. Dávka má vychádzať z ideálnej telesnej hmotnosti. Pokiaľ ide o faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy vzhľadom na špecifické techniky blokád ako aj individuálne potreby pacientov, odkazujeme na príslušnú odbornú literatúru.


Pre adekvátnu anestéziu sa má použiť najnižšia požadovaná dávka.


Odporúčané dávkovanie pre deti vo veku 1 až 12 rokovKoncentrácia

(mg/ml)

Objem

(ml/kg)

Dávka

(mg/kg)

Začiatok účinku

(min)

Trvanie účinku

(hod)

Liečba akútnej bolesti (per- a pooperačnej)

Kaudálne epidurálne podanie

2,5

0,6-0,8

1,5-2

20-30

2-6

Lumbálne epidurálne podanie

2,5

0,6-0,8

1,5-2

20-30

2-6

Torakálne epidurálne podanieb

2,5

0,6-0,8

1,5-2

20-30

2-6

Pole bloku
(napr. menšie nervové bloky a infiltrácia)

2,5


5,0


0,5-2,0


0,5-2,0Periférne nervové bloky
(napr. ilioinguinálny-iliohypogastrický)

2,5


5,0


0,5-2,0a


0,5-2,0aa) Nástup a trvanie blokov periférnych nervov závisí od typu bloku a podanej dávky

b) Torakálne epidurálne bloky sa musia podať inkrementálnou dávkou, kým sa dosiahne požadovaný stupeň anestézie.


Optimálna dávka pre deti sa vyráta podľa telesnej hmotnosti dieťaťa; maximálna odporučená dávka je

2 mg/kg.


Aby sa zabránilo intravaskulárnej injekcii, aspirácia sa má opakovať pred a počas podávania hlavnej dávky. Má sa aplikovať pomaly v inkrementálnych dávkach, najmä v oblasti lumbálnych a torakálnych epidurálnych trás, neustále a dôsledne sledovať životné funkcie pacienta.

Peritonzilárna infiltrácia sa vykonala u detí starších ako 2 roky s bupivakaínom 2,5 mg / ml pri dávke 7,5-12,5 mg per tonsil.


Ilioinguinálne-iliohypogastrické bloky sa vykonali u detí vo veku 1 rok alebo staršie s bupivakaínom 2,5 mg / ml v dávke 0,1 až 0,5 ml / kg ekvivalent 0,25-1,25 mg / kg. Deti vo veku 5 rokov alebo staršie dostali bupivakaín 5 mg / ml v dávke 1,25-2 mg / kg.


Pre penilné bloky sa použil bupivakaín 5 mg / ml pri všetkých dávkach 0,2 až 0,5 ml / kg ekvivalent 1-2,5 mg / kg.


Bezpečnosť a účinnosť Marcainu u detí vo veku <1 rok nebola stanovená. Iba obmedzené údaje sú k dispozícii.


Bezpečnosť a účinnosť intermitentnej epidurálnej bolusovej injekcie alebo kontinuálnej infúzie neboli stanovené. K dispozícii sú iba obmedzené údaje.


4.3 Kontraindikácie


Hypersenzitivita na lokálne anestetiká amidového typu alebo na iné komponenty roztoku.

Intravenózna regionálna anestézia (Bierov blok), nakoľko neúmyselný únik bupivakaínu do cirkuláciemôže vyvolať akútne systémové toxické reakcie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas podávania bupivakaínu na epidurálnu anestéziu alebo blokádu periférnych nervov boli hlásené prípady zastavenia činnosti srdca alebo úmrtia. V niektorých prípadoch bola resuscitácia ťažká alebo nemožná, hoci bola vykonaná správne.


Rovnako ako všetky lokálne anestetiká, aj bupivakaín môže mať akútne toxické účinky na centrálny nervový systém a kardiovaskulárny systém, ak sa používa na lokálnu anestéziu, ktorá má za následok vysoké koncentrácie lieku v krvi. Jedná sa predovšetkým o prípad neúmyselného intravaskulárneho podania alebo podania do vysoko vaskularizovaných oblastí. V súvislosti s vysokými systémovými koncentráciami bupivakaínu boli hlásené komorová arytmia, fibrilácia komôr, náhly kardiovaskulárny kolaps a úmrtie.


Postupy regionálnej anestézie sa môžu vykonávať iba na pracoviskách, ktoré sú na to personálne i materiálne vybavené. Prístroje na monitorovanie a lieky potrebné na resuscitáciu musia byť okamžite k dispozícii. U pacientov, ktorým sa vykonávajú veľké nervové blokády alebo ktorým sa podávajú vysoké dávky lokálneho anestetika sa musí zabezpečiť intravenózny prístup (najlepšie i.v. kanylou) ešte pred aplikáciou lokálneho anestetika. Lekári majú byť školení v príslušnej technike, ktorá sa bude aplikovať, ako aj v oblasti diagnostiky a liečby prejavov nežiaducich účinkov, systémovej toxicity lokálnych anestetík a iných komplikácií (pozri časť 4.8 a 4.9).


Blokády veľkých periférnych nervov môžu vyžadovať podanie veľkého objemu lokálneho anestetika do silne vaskularizovaných oblastí, často v blízkosti veľkých ciev, kde je zvýšené riziko intravaskulárneho podania a/alebo rýchlej systémovej absorpcie, čo môže viesť k vysokým plazmatickým koncentráciám.


Hoci je regionálna anestézia často optimálnou anestetickou technikou, niektorí pacienti vyžadujú zvláštnu pozornosť za účelom zníženia rizika závažných nežiaducich účinkov:

starší pacienti a pacienti v zlom celkovom stave, pacienti s parciálnym alebo kompletným blokom vedenia srdcového vzruchu – na základe faktu, že lokálne anestetiká môžu spomaliť vedenie vzruchu v myokarde, pacienti s pokročilým ochorením pečene alebo ťažkou renálnou dysfunkciou, pacientky v pokročilom štádiu tehotenstva.


Pacienti súbežne liečení antiarytmikami III. triedy (napr. amiodarón) majú byť starostlivo sledovaní (aj monitoring EKG), nakoľko účinky na srdce môžu byť aditívne.


Niektoré postupy lokálnej anestézie môžu byť spojené so závažnými nežiaducimi účinkami, bez ohľadu na použité lokálne anestetikum.

Centrálne nervové blokády môžu vyvolať kardiovaskulárnu depresiu, najmä ak je prítomná hypovolémia. Epidurálna anestézia sa má u pacientov s poškodenou kardiovaskulárnou funkciou vykonávať veľmi opatrne.


Retrobulbárne injekcie môžu veľmi zriedkavo dosiahnuť až ku kraniálnemu subarachnoidálnemu priestoru lebky a vyvolať dočasnú slepotu, kardiovaskulárny kolaps, apnoe, kŕče a pod.


Retro- a peribulbárne injekcie lokálnych anestetík nesú so sebou malé riziko trvalého poškodenia funkcie okohybných svalov. Primárnymi príčinami sú trauma a/alebo lokálne toxický účinok na svaly a/alebo nervy. Závažnosť takýchto reakcií tkanív závisí od stupňa traumy, koncentrácie lokálneho anestetika a dĺžky trvania expozície tkaniva lokálnemu anestetiku. Z tohto dôvodu, tak ako pri aplikácii akéhokoľvek lokálneho anestetika, má sa vždy použiť najnižšia účinná koncentrácia a dávka lokálneho anestetika. Pridanie vazokonstrikčne pôsobiacich látok môže vystupňovať reakcie tkaniva, a preto sa tieto majú použiť iba v skutočne indikovaných prípadoch. Podanie do oblasti hlavy a krku môže byť neúmyselne vykonané intraarteriálne a môže vyvolať okamžité cerebrálne symptómy, dokonca už v nízkych dávkach.


Paracervikálny blok môže niekedy vyvolať bradykardiu alebo tachykardiu plodu, preto je nutné monitorovať pulzovú frekvenciu plodu.


Vyskytli sa post-marketingové údaje chondrolýzy u pacientov užívajúcich pooperačnú vnútrokĺbovú kontinuálnu infúziu lokálnych anestetík. Väčšina hlásených prípadov chondrolýzy sa týkala ramenného kĺbu. Príčinná súvislosť nebola stanovená vzhľadom na mnohé faktory, ktoré k tomu prispievajú a rozporuplnosť v odbornej literatúre týkajúcej sa mechanizmu pôsobenia. Vnútrokĺbová kontinuálna infúzia nie je v schválenej indikácii pre Marcaine.


Epidurálna anestézia môže viesť k hypotenzii a bradykardii. Riziko ich výskytu sa dá znížiť predzaťažením (preloadom) cirkulácie kryštaloidnými alebo koloidnými roztokmi (doplnením objemu cirkulujúcej tekutiny). Hypotenziu je treba liečiť bezodkladne intravenóznym podaním sympatomimetika, ktoré sa môže v prípade potreby zopakovať. Deťom sa majú podávať dávky, zodpovedajúce ich veku a hmotnosti.


Pri intraartikulárnom podaní bupivakaínu je potrebná opatrnosť v prípade podozreniana čerstvú závažnú intraartikulárnu traumu alebo rozsiahleobnaženéplochy, vytvorené v kĺbe pri chirurgickom zákroku, nakoľko môže dôjsť k urýchlenej absorpcii a následne zvýšeným plazmatickým koncentráciám.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Marcainu u detí vo veku <1 rok sa nestanovila. Kdispozícii sú iba obmedzené údaje.


Použitie bupivakaínu pre intraartikulárny blok u detí vo veku 1 až 12 rokov sa nedokumentovalo.


Použitie bupivakaínu pre hlavné blokácie nervov u detí vo veku 1 až 12 rokov sa nedokumentovalo.


Pri epidurálnej anestézii detí sa majú podávať inkrementálne dávky úmerné ich veku a hmotnosti a to obzvlášť pri epidurálnej anestézii v torakálnej oblasti, ktoré môžu vyústiť do závažnej hypotenzie a respiračnej nedostatočnosti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Bupivakaín sa má podávať opatrne pacientom, ktorým sa aplikujú iné lokálne anestetiká aleboliečivá štrukturálne podobné lokálnym anestetikámamidového typu, napr. niektoré antiarytmiká(lidokaín, mexiletín a tokainid), nakoľko systémové toxické účinkybupivakaínu a týchto látok sú aditívne. Špecifické interakčné štúdie s bupivakaínom a antiarytmikami III. triedy (napr. amiodarón) neboli vykonané, pri ich súbežnom podávaní je však potrebná zvýšená pozornosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Dá sa predpokladať, že bupivakaín bol podaný veľkému počtu ťarchavých žien a žien v reprodukčnom veku. Dosiaľ nebolo zaznamenané žiadne špecifické poškodenie reprodukčných funkcií, napr. zvýšený výskyt malformácií.


Nežiaduce účinky lokálnych anestetík na plod (napr. bradykardia) sa pravdepodobne najviac prejavujú po paracervikálnej anestézii. Tieto účinky môžu vzniknúť ako následok vysokých koncentrácií anestetika, ktoré sa dostávajú do plodu.


Laktácia

Podobne ako iné lokálne anestetiká aj bupivakaín sa môže vylučovať do materského mlieka, avšak

v takých malých množstvách, že prakticky nevznikne riziko ohrozenia novorodenca.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Okrem priameho anestetického účinku môžulokálne anestetiká veľmi mierne ovplyvňovať mentálne funkcie a koordináciu dokonca aj pri chýbaní zjavného účinku na toxicitu CNS a môžu dočasne zhoršovať lokomóciu a pozornosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Všeobecne

Profil nežiaducich účinkov Marcainu je podobný ako u iných lokálnych anestetík s dlho trvajúcim účinkom. Nežiaduce účinky vyvolané liekom samotným sa dajú ťažko rozoznať od fyziologických účinkov nervovej blokády (napr. pokles krvného tlaku, bradykardia) a udalostí vyvolaných priamo (napr. nervová trauma) či nepriamo (napr. epidurálny absces) vpichom ihlou.

Neurologické poškodenie je zriedkavým, ale dobre diagnostikovateľným následkom regionálnej, predovšetkým epidurálnej a spinálnej anestézie.


Veľmi časté

(≥1/10)

Cievne poruchy

Hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Poruchy nervového systému

Parestézie, závrat

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia

Cievne poruchy

Hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie

Poruchy obličiek a močových ciest

Retencia moču

Menej časté

(≥1/1000 až <1/100)

Poruchy nervového systému

Znaky a príznaky toxicity CNS (kŕče, parestézie okolo úst, znížená citlivosť jazyka, zvýšená citlivosť sluchu, poruchy zraku, strata vedomia, tras, závrat, hučanie v ušiach, dyzartria)

Zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1000)

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie, anafylaktická reakcia/šok

Poruchy nervového systému

Neuropatia, poškodenie periférneho nervu, arachnoiditída, paréza a paraplégia

Ochorenia oka

Diplopia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zastavenie činnosti srdca, srdcové arytmie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka

a mediastína

Útlm dýchania


4.8.1 Akútna systémová toxicita


Systémové toxické reakcie postihujú hlavne CNS a kardiovaskulárny systém. Tieto reakcie sú vyvolané vysokou koncentráciou lokálneho anestetika v krvi, ku ktorej môže dôjsť pri náhodnej intravaskulárnej aplikácii, predávkovaní alebo výnimočne rýchlej absorpcii z intenzívne vaskularizovaných oblastí (pozri časť 4.4 Špeciálne upozornenia). Reakcie CNS sú podobné u všetkých lokálnych anestetík amidového typu; reakcie kardiovaskulárneho systému sú väčšmi závislé od lieku a to z hľadiska kvantitatívneho i kvalitatívneho.


Centrálny nervový systém

Toxické účinky na CNS sa prejavujú ako symptómy so zvyšujúcim sa stupňom závažnosti. Prvými príznakmi sú zvyčajne parestézie v okolí úst, znížená citlivosť jazyka, závrat, hyperakúzia, tinnitus a poruchy zraku. Dyzartria, trhanie vo svaloch alebo svalový trassa objavujú pri vážnejšej intoxikácii a predchádzajú nástupu celkových kŕčov. Tieto príznaky sa nesmú zamieňať za neurotické správanie. Bezvedomie a záchvat "grand mal" môže trvať niekoľko sekúnd až minút. Následkom kŕčov, zvýšenej svalovej aktivity a zhoršenej ventilácie rýchlo dochádza k rozvoju hypoxie a k hyperkapnii. V ťažkých prípadoch môže vzniknúť apnoe. Acidóza, hyperkaliémia, hypokaliémia a hypoxia prehlbujú a predlžujú toxický účinok lokálnych anestetík.


Odoznievanie intoxikácie nastáva v dôsledku redistribúcie lokálneho anestetika z CNS, jeho následnej metabolizácie a vylučovania. Ak nebolo podané veľké množstvo anestetika, zotavenie je rýchle.


Kardiovaskulárny systém

V ťažkých prípadoch dochádza k prejavom toxického pôsobenia na kardiovaskulárny systém. Príznaky kardiovaskulárnej toxicity zvyčajne nasledujú až po prejavoch toxicity na CNS. U pacientov, užívajúcich silné sedatíva alebo u pacientov, ktorým sa podávajú celkové anestetiká, môžu prodromálne príznaky CNS chýbať.Následkom vysokých systémových koncentrácií lokálneho anestetika môže dôjsť

k hypotenzii, bradykardii, arytmiám, prípadne k zastaveniu činnosti srdca. V zriedkavých prípadoch sa zastavenie činnosti srdca vyskytlo bez prodromálnych príznakov CNS.


Pediatrická populácia

Nežiaduce reakcie u detí sú podobné tým u dospelých, u detí môže byť obtiažne rozpoznať včasnépríznaky toxicity lokálneho anestetika v prípadoch, keď sa robí blokáda počas celkovej anestézie.


4.8.2 Liečba akútnej toxicity


Ak sa objavia príznaky akútnej systémovej toxicity, aplikácia lokálneho anestetika sa musí ihneď zastaviťa príznaky zo strany CNS (kŕče, útlm CNS) sa musia okamžite liečiť vhodnou podporou dýchania a podaním antikonvulzív.


V prípade výskytu kardiovaskulárnej depresie (hypotenzia, bradykardia) sa má zvážiť primeraná liečba intravenóznymi tekutinami, vazopresormi, liečivami s inotropným účinkom a/alebo lipidovou emulziou. Deťom sa majú podávať dávky zodpovedajúce ich veku a hmotnosti.


Ak dôjde k zastaveniu cirkulácie, okamžite sa má začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Optimálna oxygenácia, ventilácia a podpora cirkulácie, ako aj liečba acidózy sú životne dôležitými opatreniami.


Úspešné zvládnutie prípadného zastavenia činnosti srdca si môže vyžadovať prolongované resuscitačné úsilie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.


4.9. Predávkovanie


Náhodné intravaskulárne podanie lokálneho anestetika môže vyvolať okamžité (v priebehu niekoľkých sekúnd až minút) systémové toxické reakcie. V prípade predávkovania sa systémová toxicita objaví neskôr (15-60 minút po podaní), z dôvodu pomalšieho nárastu koncentrácie lokálneho anestetika v krvi. (pozri časti 4.8.1 Akútna systémová toxicita a 4.8.2 Liečba akútnej toxicity).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lokálne anestetikum, ATC kód: N01BB01


Bupivakaín je dlhodobo-pôsobiacelokálne anestetikum amidového typu s anestetickým ajanalgetickým účinkom. Vo vysokých dávkach vyvoláva chirurgickú anestéziu, kým v nižších dávkach vyvoláva senzorickú blokádu (analgézia) s menej výraznou motorickou blokádou.


Začiatok a dĺžka lokálno-anestetického účinku bupivakaínu závisí od dávky a miesta podania.


Bupivakaín, podobne ako iné lokálne anestetiká, vyvoláva reverzibilnú blokádu šírenia sa nervového impulzu nervovými vláknami tým, že zabraňuje vstupu iónov sodíka cez bunkovú membránu nervových vlákien. Sodíkové kanály membrán nervových buniek sa považujú za receptory pre molekuly lokálneho anestetika.


Lokálne anestetiká môžu mať podobné účinky aj na iné excitabilné membrány, napr. v mozgu

a v myokarde. Ak sa do cirkulácie dostane veľké množstvo týchto látok, môžu sa objaviťprejavy toxicityzo strany CNS a kardiovaskulárneho systému.


Toxické pôsobenie na CNS sa obyčajne prejaví skôr ako toxické pôsobenie na kardiovaskulárny systém, nakoľko k nemu dochádza pri nižších plazmatických koncentráciách. Medzi priame účinky lokálnych anestetík na srdce patrí negatívne dromotropný a negatívne inotropný efekt až zastavenie činnosti srdca.


Po epidurálnej aplikácii – v závislosti od rozsahu sprievodnej sympatickej blokády - sa môžu prejaviť nepriame účinky na kardiovaskulárny systém (hypotenzia, bradykardia).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bupivakaín má pKa 8,2 a rozdeľovací koeficient 346 (25 °C n-oktanolový/fosfátový pufer pH 7,4).Metabolity sú farmakologicky menej aktívne ako bupivakaín.


Plazmatická koncentráciabupivakaínu závisí od podanej dávky, cesty podania a vaskularizácie v mieste aplikácie.


Bupivakaín vykazuje úplnú absorpciu bifázického charakteru z epidurálneho priestoru s polčasmi absorpcie 7 min, resp. 6 hodín. Pomalá absorpcia je limitujúcim faktorom eliminácie bupivakaínu, čo vysvetľuje pomalšiu elimináciu bupivakaínu po epidurálnom v porovnaní s intravenóznym podaním.


Celkový plazmatický klírens bupivakaínu je 0,58 l/min, distribučný objem v ustálenom stave 73 l, terminálny polčas 2,7 h a pomer strednej hepatálnej extrakcie 0,38 po i.v. podaní. Bupivakaín sa

v plazme viaže prevažne na kyslý glykoproteín alfa1(96 %). Klírens bupivakaínu je takmer výhradne dôsledkom hepatálneho metabolizmu a je citlivejší na zmeny v samotnej funkcii hepatálnych enzýmov v porovnaní s perfúziou pečene.


U detí je farmakokinetika bupivakaínu podobná ako u dospelých.


Zvýšenie celkovej plazmatickej koncentrácie bolo pozorované počas kontinuálnej epidurálnej infúzie. Súvisí to s pooperačným zvýšením kyslého glykoproteínu alfa1. Koncentrácia voľného, t.j. farmakologicky aktívneho liečiva je pred a po operácii podobná.

Bupivakaín ľahko prestupuje cez placentu a rýchlo dosahuje rovnovážny stav s hladinou voľného liečiva. Stupeň väzby na plazmatické proteíny je u plodu nižší ako u matky, čo má za následok zníženie celkovej plazmatickej koncentrácie u plodu.


Bupivakaín sa extenzívne metabolizuje v pečeni, predovšetkým aromatickou hydroxyláciou na

4-hydroxybupivakaín a N-dealkyláciou na 2,6-pipekolylxylidín (PPX), pričom obe reakcie sú sprostredkované cytochrómom P4503A4. Približne 1 % bupivakaínu sa vylučuje močom v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín a asi 5% sa vylúči vo forme PPX. Plazmatické koncentrácie PPX a 4-hydroxybupivakaínu počas a po kontinuálnom podaní bupivakaínu sú v porovnaní s materskou látkou nízke.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na základe predklinických štúdií s bupivakaínom zameraných na bezpečnostnú farmakológiu, jednorazovú a opakovanú toxicitu, reprodukčnú toxicitu, mutagénny potenciál a lokálnu toxicitu bupivakaínu, neboli zistené žiadne riziká podávania lieku u ľudí, odlišné od tých, ktoré sa dajú očakávať na základe farmakodynamického účinku vysokých dávok bupivakaínu (napr. CNS príznaky a kardiotoxicita).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Natrii chloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabilia

Marcaine0,25 % a Marcaine0,5 % sú izotonické injekčné roztoky.


6.2 Inkompatibility


Rozpustnosť bupivakaínu je pri hodnotách pH > 6,5 obmedzená, čo je treba vziať do úvahy, ak sa do roztoku bupivakaínu pridávajú alkalické roztoky (napr. uhličitany), nakoľko môže dôjsť k precipitácii.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka z bezfarebného skla, gumová zátka, hliníkový uzáver s plastovým vrchnákom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

0,25% (2,5 mg/ml): 5 x 20 ml

0,5% (5 mg/ml): 5 x 20 ml


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Roztok neobsahuje žiadne konzervačné prísady, preto sa má použiť ihneď po otvorení liekovky.

Nespotrebované zvyšky roztokov sa musia zlikvidovať!

Re-sterilizácia Marcainu sa neodporúča.


7. DržiteĽ ROZHODNUTIAo registrácii


AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


8. REGISTRAČNÉČíslA


Marcaine0,25 % : 01/0782/95-S

Marcaine0,5 %: 01/0547/12-S


9. Dátum REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 7.12.1995

Dátum posledného predĺženia: 16.02.2007/bez časového obmedzenia


10. Dátum poslednej revízie textu


Máj 2013

11

Marcaine 0,25 %