+ ipil.sk

Matrifen 100 µgPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene ev.č.: 2013/01845


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Matrifen 12 µg

12 mikrogramov/h

Matrifen 25 µg

25mikrogramov/h

Matrifen 50 µg

50 mikrogramov/h

Matrifen 75 µg

75 mikrogramov/h

Matrifen 100 µg

100 mikrogramov/h


transdermálna náplasť


Fentanyl


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte, možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Matrifen a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Matrifen

3. Ako používať Matrifen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Matrifen

6. Ďalšie informácie1. ČO JE MATRIFEN A NA ČO SA POUŽÍVA


Matrifen patrí do skupiny silných liekov proti bolesti, ktoré sa volajú opioidy. Blokujú signály bolesti v mozgu.


Liečivom v transdermálnej náplasti Matrifen je fentanyl. Fentanyl sa postupne z náplasti uvoľňuje, prechádza do kože a tela, kde uľavuje od dlhotrvajúcej bolesti, ktorú môžu odstrániť len opioidy. Jedna transdermálna náplasť odstraňuje bolesť 72 hodín (3 dni).


2. SKôR AKO POUŽIJETE MATRIFEN


Varovanie

Matrifen je liek, ktorý môže ohroziť život detí. Týka sa to aj použitých náplastí. Majte na pamäti, že tvar tohto lieku môže deti lákať.


Matrifen môže mať život ohrozujúce vedľajšie účinky u ľudí, ktorí nepoužívajú predpísané opioidy predpísaným spôsobom.


Nepoužívajte Matrifen

 • keď ste alergický (precitlivený) na fentanyl alebo na niektorú z ďalších zložiek Matrifenu

 • keď máte krátkodobú bolesť (napríklad po chirurgickom zákroku)

 • ak máte vážne ťažkosti s dýchaním

 • keď máte vážne poškodený centrálny nervový systém (napr. mozog alebo miechu), napríklad poranenie mozgu


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Matrifenu

Skôr ako začnete používať Matrifen, musíte informovať svojho lekára, ak máte ktorúkoľvek z dole uvedených porúch:

 • astma, respiračná depresia (znížená schopnosť dýchať) alebo akékoľvek ochorenie pľúc

 • nepravidelná činnosť srdca

 • nízky krvný tlak

 • poškodená funkcia pečene

 • poškodená funkcia obličiek

 • keď ste mali úraz hlavy alebo ochorenia mozgu (napr. nádor)

 • keď máte ochorenie, ktoré vyvoláva únavu a svalovú slabosť (myasthenia gravis)


Informujte svojho lekára, keď Vám počas liečby stúpne teplota, pretože zvýšená telesná teplota môže spôsobiť, že kožou prechádza príliš veľa lieku. Z toho istého dôvodu nesmiete vystaviť náplasť nalepenú na pokožke priamemu zdroju tepla ako je ohrievací vankúš, elektrická prikrývka, fľaše s horúcou vodou, sauna, opaľovacie lampy, solárium, horúci kúpeľ alebo horúci vírivý kúpeľ. Môžete sa s náplasťou sprchovať a počas horúcich letných dní sa môžete pohybovať po vonku, ale náplasť si musíte prekryť oblečením.


Transdermálne náplasti sa nesmú deliť ani strihať.


Znižovaním úľavy od bolesti (toleranciou) sa môže vyvinúť fyzická a psychologická závislosť, ak používate Matrifen dlhší čas. Pri liečbe nádorovej bolesti sa to však objavuje vzácne.


Starších pacientov je nutné počas používania Matrifenu sledovať.


Matrifen sa nesmie aplikovať deťom mladším ako 2 roky alebo deťom, ktoré ešte neboli liečené silnými liekmi proti bolesti, napríklad morfínom.


Používanie iných liekov

Niektoré iné lieky môžu ovplyvniť, alebo byť ovplyvnené Matrifenom. Niektoré z týchto liekov sú:

 • lieky proti bolesti (napr. opioidy ako je pentazocín, nalbufín, buprenorfín, morfín a kodeín), lieky na liečbu úzkosti a trankvilizéry, lieky na spanie, celkové anestetiká, fenotiazíny (lieky na liečbu psychózy), antihistaminiká s tlmiacim účinkom (niektoré lieky na liečbu alergie a cestovných ochorení, ktoré spôsobujú ospalosť) a lieky spôsobujúce uvoľnenie svalov,

 • deriváty kyseliny barbiturovej (na liečbu epilepsie),

 • ritonavír a nelfinavír (na liečbu HIV),

 • itrakonazol, ketokonazol, flukonazol a vorikonazol (na liečbu plesňových infekcií)

 • MAO-inhibítory (napr. moklobemid na liečbu depresií alebo selegilin na liečbu Parkinsonovej choroby). Nepoužívajte Matrifen 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi.

 • makrolidové antibiotiká (napríklad azitromycín, erytromycín, troleandomycín a klaritromycín),

 • nefazodón (na liečbu depresie)

 • lieky na liečbu nepravidelnej činnosti srdca ako je amiodarón, diltiazem a verapamil.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Používanie Matrifenu s jedlom a nápojmi

Alkohol môže zvýšiť riziko dýchacích problémov.


Tehotenstvo a dojčenie

Bezpečnosť používania počas tehotenstva sa nezistila. Fentanyl sa nesmie používať počas pôrodu), pretože môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním u novorodenca. Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka, môže spôsobiť celkový útlm a respiračnú depresiu (znížiť schopnosť dýchania) u dojčeného dieťaťa.

Dojčenie sa preto musí prerušiť najmenej 72 hodín po odstránení náplasti. Nepoužívajte Matrifen ak ste tehotná alebo dojčíte, kým Vás lekár nezváži, že riziko, ktoré hrozí pri nepoužívaní Matrifenu je vyššie ako riziko pri jeho používaní. Dlhodobé používanie Matrifenu počas tehotenstva môže vyvolať abstinenčné príznaky u novorodenca. Ak otehotniete počas liečby Matrifenom, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Fentanyl transdermálna náplasť Vám môže spôsobiť ospalosť. Ak ste ospalý, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje.3. AKO POUŽÍVAŤ MATRIFEN


Vždy používajte Matrifen presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak nie ste si niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávku Vám určí Váš lekár podľa Vašich individuálnych potrieb. Vždy dodržiavajte odporučenia Vášho lekára.


Zvyčajná dávka je jedna náplasť každý tretí deň. Podľa Vašej reakcie môže byť potrebné upraviť silu alebo počet náplastí. Účinok sa dosiahne do 24 hodín potom, ako sa aplikuje prvá náplasť. Neprerušujte liečbu bez toho, aby ste sa poradili s Vaším lekárom.


Ako použijete Matrifen transdermálnu náplasť

 • Nájdite rovnú časť na hornej časti tela (na trupe) alebo ramena, ktorá je bez ochlpenia, škrabnutia, pieh alebo iných zmien. Táto časť tela nesmie byť ožiarená počas rádioterapie.

 • Ak liek používajú deti, náplasť sa musí nalepiť na hornú časť chrbta. Znižuje to možnosť odstránenia náplasti dieťaťom.

 • Ak je koža ochlpená, ostrihajte ochlpenie nožničkami. Nehoľte, pretože holenie dráždi kožu. Ak kožu potrebujete umyť, umyte ju vodou. Nepoužívajte mydlo, krémy, olej, kozmetické prípravky, púder, alkohol alebo iné prípravky, ktoré môžu podráždiť kožu. Pred nalepením náplasti musí byť koža úplne suchá.

 • Náplasť musíte nalepiť ihneď po otvorení balenia. Keď sa odstráni ochranná plastická vrstva, náplasť dlaňou pevne pritláčajte na kožu približne 30 sekúnd, aby ste si boli istý, že náplasť je na koži pevne prilepená. Venujte pozornosť tomu, aby okraje náplasti boli správne prilepené. Po nalepení náplasti si umyte ruky v čistej vode.

 • Matrifen transdermálna náplasť sa používa 72 hodín (3 dni). Na vonkajšie balenie si môžete napísať dátum a čas, kedy ste si náplasť nalepili. Môže Vám to pomôcť, aby ste nezabudli, kedy si náplasť máte vymeniť.

 • Náplasť nerozdeľujte. Ak je náplasť rozdelená, rozstrihnutá alebo poškodená, nepoužite ju.


Ako vymeníte transdermálnu náplasť

 • Po 72 hodinách (3 dňoch) môžete náplasť odstrániť. Náplasť zvyčajne neodpadne sama.

 • Náplasť zložte na polovicu tak, aby sa lepivé konce zlepili k sebe. Zabaľte použitú náplasť do vonkajšieho obalu a odneste ju do Vašej lekárne.

 • Pred použitím novej náplasti, vždy odstráňte starú náplasť.

 • Nalepte si novú náplasť tak, ako je popísané vyššie v texte, ale na inú časť kože. To isté miesto môžte použiť až po uplynutí najmenej 7 dní.


Ak použijete viac Matrifenu ako máte

Ak ste si nalepili viac náplastí ako je predpísané, odstráňte ich a opýtajte sa svojho lekára alebo v nemocnici na ich názor na riziko.


Najčastejším príznakom predávkovania je znížená schopnosť dýchať. Pacient dýcha mimoriadne pomaly a slabo. Ak by sa to stalo, odstráňte náplasti a ihneď sa spojte s Vaším lekárom. Počas čakania na lekára udržiavajte pacienta pri vedomí rozhovorom a občasným potriasaním. Inými znameniami a príznakmi predávkovania je ospalosť, nízka telesná teplota, pomalá činnosť srdca, znížené napätie svalov, hlboký útlm, strata koordinácie svalov, zúženie očných zreníc a kŕče.


Ak zabudnete použiť alebo vymeniť náplasť

Náplasť si musíte vymeniť každý tretí deň v rovnakom čase, ak Vám lekár neodporučil inak. Ak si zabudnete vymeniť náplasť, urobte tak ihneď ako si spomeniete.


Ak si vymeníte náplasť veľmi neskoro, mali by ste sa spojiť so svojím lekárom, pretože možno budete potrebovať nejaké ďalšie lieky proti bolesti.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Matrifen môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných, veľmi zriedkavých vedľajších účinkov, odstráňte náplasť a ihneď sa spojte s Vaším lekárom alebo choďte do nemocnice:

 • vážne znížená schopnosť dýchať (ťažká dýchavičnosť, prudké, hlasité dýchanie)

 • úplné zablokovanie črevnej priechodnosti (kŕčová bolesť, vracanie, plynatosť)

 • náhly opuch tváre a hrdla, vážne podráždenie kože, sčervenanie kože a tvorba pľuzgierov. Toto môžu byť príznaky vážnej alergickej reakcie, ktorá sa vyskytuje u malého množstva ľudí.


Iné vedľajšie účinky


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

ospalosť, závraty, bolesť hlavy, pocit na vracanie, vracanie, zápcha.


Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

Precitlivenosť, nechutenstvo, ťažkosti so spaním, zmätenosť, depresia, úzkosť, halucinácie, chvenie, pocit pichania a pálenia v rukách a v nohách (parestézia),pocit závratu, nepravidelná činnosť srdca, vysoký tlak krvi, dýchavičnosť, hnačka, sucho v ústach, žalúdočné problémy, potenie, svrbenie, kožná vyrážka, sčervenanie, svalové kŕče, ťažkosti s močením, únava, opuch rúk, nôh a členkov, slabosť, pocit nepokoja, pocit chladu.


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

Dezorientácia, neprirodzený pocit šťastia, strata pamäte, nepokoj, zníženie citlivosti - hlavne na koži, kŕče, spomalená činnosť srdca, modrasté sfarbenie kože, nízky krvný tlak, dýchacie ťažkosti, črevná nepriechodnosť, ekzém a/alebo iné kožné poruchy, vrátane kožnej reakcie v mieste použitia náplasti, svalové zášklby, sexuálne poruchy, príznaky podobné chrípke, zmeny telesnej teploty, abstinenčný syndróm (pocit na vracanie, vracanie, hnačka, úzkosť, chvenie sa).


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

Úzke zreničky, dýchacie ťažkosti, čiastočná nepriechodnosť tenkého alebo hrubého čreva, ekzém a dermatitída (zápal kože) v mieste použitia náplasti.


Iné vedľajšie účinky

Počas dlhodobej liečby fentanylom môže vzniknúť zníženie úľavy od bolesti (tolerancia), fyzická a psychologická závislosť.

Abstinenčné príznaky opioidov (ako je pocit na vracanie, vracanie, hnačka, úzkosť a chvenie) sa môžu vyskytnúť u pacientov po zmene predchádzajúcej liečby opioidovými analgetikami na Matrifen transdermálnu náplasť.


Nežiaduce účinky u detí a dospievajúcich liečených fentanylom sú podobné ako sa pozorovali u dospelých. Veľmi časté nežiaduce účinky pozorované u detí počas klinických štúdií sú: horúčka, pocit na vracanie a vracanie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MATRIFEN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí, aj použité náplasti. V transdermálnych náplastiach zostávajú veľké množstvá fentanylu dokonca aj po použití.


Nepoužívajte Matrifen po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Z dôvodov ochrany životného prostredia a z dôvodov bezpečnosti, nepoužité ako aj exspirované náplasti sa musia zlikvidovať podľa národných požiadaviek alebo vrátiť do lekárne na likvidáciu. Použité náplasti sa musia zložiť na polovicu lepiacou časťou k sebe a uchovávať vo vonkajšom obale, kým sa nezlikvidujú alebo nevrátia do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Matrifen transdermálna náplasť obsahuje


Liečivo je: fentanyl.

1 transdermálna náplasť obsahuje 1,38 mg, 2,75 mg, 5,5 mg, 8,25 mg alebo 11 mg fentanylu v 1 náplasti s rozmerom: 4,2 cm2, 8,4 cm2, 16,8 cm2, 25,2 cm2 alebo 33,6 cm2 a uvoľňuje 12, 25, 50, 75 alebo 100 mikrogramov/h.


Ďalšie zložky sú: dipropylénglykol, hyprolóza, dimetikón, adhezívny silikón (rezistentný voči amínom), etylén vinyl-acetát (EVA, uvoľňovacia membrána), polyetyléntereftalát (PET, podkladová membrána), fluóropolymérom potiahnutý polyester (ochranná fólia) a atrament.


Ako vyzerá Matrifen a obsah balenia


Matrifen je priehľadná pravouhlá transdermálna náplasť, každá náplasť je zabalená vo vrecku z papiera, hliníka a polyakrilonitrilu (PAN), ktoré je zlepené teplom. Meno, liečivo a sila sú na transdermálnej náplasti vytlačené farebným atramentom:

Náplasť 12 mikrogramov/h: hnedá potlač

Náplasť 25 mikrogramov/h: červená potlač

Náplasť 50 mikrogramov/h: zelená potlač

Náplasť 75 mikrogramov/h: bledo modrá potlač

Náplasť 100 mikrogramov/h: šedá potlač


Náplasti sa dodávajú v škatuli obsahujúcej 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 alebo 20 náplastí. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Dánsko


Výrobca

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Dánsko


Takeda GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8

78224 Singen

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2013


6

Matrifen 100 µg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene ev.č.: 2013/01845SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Matrifen 12 µg

12 mikrogramov/h

Matrifen 25 µg

25mikrogramov/h

Matrifen 50 µg

50 mikrogramov/h

Matrifen 75 µg

75 mikrogramov/h

Matrifen 100 µg

100 mikrogramov/h


transdermálna náplasť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Matrifen 12 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 1,38 mg fentanylu v náplasti 4,2 cm2 a uvoľňuje 12 mikrogramov fentanylu/h


Matrifen 25 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 2,75 mg fentanylu v náplasti 8,4 cm2 a uvoľňuje 25 mikrogramov fentanylu/h


Matrifen 50 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 5,50 mg fentanylu v náplasti 16,8 cm2 a uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu/h


Matrifen 75 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 8,25 mg fentanylu v náplasti 25,2 cm2 a uvoľňuje 75 mikrogramov fentanylu/h


Matrifen 100 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 11,0 mg fentanylu v náplasti 33,6 cm2 a uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu/h


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Transdermálna náplasť.


Pravouhlá, priesvitná náplasť na odstrániteľnom ochrannom filme. Ochranný film je väčší ako náplasť.


Na náplastiach je farebná potlač s názvom lieku a silou.

Matrifen 12 µg, 12 mikrogramov/h: hnedá potlač

Matrifen 25 µg, 25 mikrogramov/h: červená potlač

Matrifen 50 µg, 50 mikrogramov/h: zelená potlač

Matrifen 75 µg, 75 mikrogramov/h: bledomodrá potlač

Matrifen 100 µg, 100 mikrogramov/h: šedá potlač


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí:

Ťažká chronická bolesť, ktorá sa dá primerane kontrolovať len opioidnými analgetikami.


Deti:

Dlhodobý manažment závažnej chronickej bolesti u detí, ktoré sú liečené opioidmi od druhého roku veku.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Fentanyl transdermálne náplasti uvoľňujú liečivo viac ako 72 hodín. Rýchlosť uvoľňovania fentanylu je 12, 25, 50, 75 a 100 mikrogramov/h a zodpovedajúci aktívny povrch je 4,2; 8,4; 16,8; 25,2 and 33,6 cm2.


Spôsob podávania

Na transdermálne použitie


Transdermálna fentanylová náplasť sa musí aplikovať na kožu, ktorá nie je podráždená a ožarovaná, na plochú časť hrude alebo hornú časť ramena. U malých detí sa uprednostňuje aplikácia na hornú časť chrbta, aby sa minimalizovala možnosť, že si dieťa náplasť odstráni. Skôr ako sa náplasť aplikuje, ochlpenie sa má na miestach aplikácie (uprednostňuje sa oblasť bez ochlpenia) ostrihať (nie oholiť). Ak je potrebné miesto aplikácie pred priložením náplasti očistiť, má sa tak urobiť vodou. Mydlá, oleje, kozmetické prípravky, alkohol alebo akékoľvek iné prostriedky môžu podráždiť kožu alebo zmeniť jej charakteristiky, preto sa nemajú na čistenie použiť. Pred priložením náplasti sa má koža úplne vysušiť.


Transdermálna náplasť je na povrchu chránená nepremokavou fóliou, môže preto zostať nalepená aj počas krátkeho sprchovania.


Fentanylová transdermálna náplasť sa má nalepiť ihneď po otvorení obalu. Po odstránení ochrannej vrstvy sa musí pevne pritlačiť na kožu dlaňou približne 30 sekúnd, aby sa zabezpečil úplný kontakt náplaste s kožou, zvlášť okolo okrajov. Môže byť potrebné dodatočné fixovanie transdermálnej náplasti. Po aplikácii náplaste sa majú umyť ruky čistou vodou.

Fentanylová transdermálna náplasť sa má používať nepretržite 72 hodín, potom vymeniť. Nová transdermálna náplasť sa musí vždy aplikovať na iné miesto, ako predchádzajúca. Rovnaké aplikačné miesto sa môže použiť znovu až po intervale najmenej 7 dní.


Transdermálna náplasť sa nemá deliť ani strihať (pozri časť 4.4).


Návod na likvidáciu je v časti 6.6.


Potrebná dávka fentanylu sa nastaví individuálne a má sa vyhodnotiť pravidelne po každej aplikácii.

Dospelí:


Určenie počiatočnej dávky

Hladina dávky fentanylu závisí od predchádzajúceho používania opioidov, do úvahy je potrebné vziať možný vývoj tolerancie, súbežnú medikamentóznu liečbu, celkový zdravotný stav pacienta a stupeň závažnosti ochorenia.


Počiatočná dávka nemá prekročiť 25 mikrogramov/h, keď spôsob odpovede bolesti na opioidy nie je celkom známy.


Prechod z liečby inými opioidmi

Ak sa prechádza z perorálnej alebo parenterálnej liečby opioidmi na liečbu fentanylom, počiatočná dávka sa má vypočítať nasledovne:


1. Musí sa stanoviť množstvo analgetika potrebného za posledných 24 hodín.

2. Zistené množstvo sa musí prepočítať na zodpovedajúcu perorálnu dávku morfínu podľa Tabuľky 1.

3. Zodpovedajúca dávka fentanylu sa stanoví podľa Tabuľky 2.


Tabuľka 1: Ekvianalgetická účinnosť liečiv

Všetky i.m. a perorálne dávky uvedené v tabuľke majú ekvivalentný analgetický účinok ako 10 mg morfínu aplikovaného intramuskulárne.


Názov liečiva Ekvianalgetická dávka (mg)

i.m.* perorálne __


Morfín 10 30 (predpokladané opakované podanie)** 60 (predpokladané jednorazové podanie alebo a občasné dávky)

Hydromorfon 1.5 7.5

Metadon 10 20

Oxykodon 10-15 20-30

Levorfanol 2 4

Oxymorfín 1 10 (rektálne)

Diamorfín 5 60

Petidín 75 -

Kodeín - 200

Buprenorfín 0.4 0.8 (sublinguálne)

Ketobemidon 10 30


*Na základe výsledkov štúdií s jednorazovou dávkou, v ktorých sa porovnávala i.m. dávka hore uvedených liečiv s morfínom potrebná na dosiahnutie ekvivalentnej účinnosti. Perorálne dávky sú dávkami odporučenými na prechod z parenterálnej aplikácie na perorálnu.

**Pomer účinnosti 3:1 u morfínu i.m./perorálna aplikácia vychádza z klinických štúdií u pacientov s chronickou bolesťou.


Tabuľka 2: Odporúčaná počiatočná dávka Matrifenu odvodená od dennej perorálnej dávky morfínu


Perorálna dávka morfínu Dávka Matrifen transdermálna náplasť

za 24 hodín (mg/deň) mikrogramy/h


< 135 25

135-224 50

225-314 75

315-404 100

405-494 125

495-584 150

585-674 175

675-764 200

765-854 225

855-944 250

945-1034 275

1035-1124 300


Konverzné schémy sú odvodené od klinických štúdií. Schémy pochádzajúce z iných štúdií sú tiež užitočné v klinickej praxi a môžu sa použiť.


Počiatočné hodnotenie maximálneho analgetického účinku Matrifenu sa nemá urobiť skôr ako po 24 hodinách od nalepenia náplasti. Dôvodom je postupné zvyšovanie sérových koncentrácií fentanylu v prvých 24 hodinách po aplikácii náplasti. Predchádzajúca liečba opioidmi sa môže od času nalepenia prvej náplasti postupne znižovať, až kým sa nedosiahne analgetický účinok s Matrifenom.


Nastavenie dávky a udržiavacia liečba

Náplasť sa musí vymeniť každých 72 hodín. Dávka sa musí nastavovať individuálne, až kým sa dosiahne analgetický účinok. Pacientom, ktorým sa výrazne zníži analgézia v čase medzi 48 – 72 hodinami po aplikácii, môže byť potrebné nahradiť fentanyl po 48 hodinách. Dávka 12 mikrogramov/h je vhodná na nastavenie dávky v nižšej dávkovacej oblasti. Ak analgézia nie je dostatočná na konci počiatočného dávkovacieho cyklu, dávka sa môže zvýšiť po 3 dňoch, až kým sa u každého pacienta nedosiahne požadovaný účinok. Dávka sa dodatočne zvyšuje o 12 mikrogramov/h alebo 25 mikrogramov/h, do úvahy je potrebné vziať doplňujúcu analgetickú liečbu a stav bolesti pacienta. Viac ako jedna náplasť sa môže použiť na nastavenie dávky a pre dávky vyššie ako 100 mikrogramov/h. Na zvládnutie bolesti môžu pacienti potrebovať pravidelné doplňujúce dávky krátko účinkujúcich analgetík. Ak dávka Matrifenu presiahne 300 mikrogramov/h, je vhodné uvažovať o prídavných alebo alternatívnych metódach analgézie alebo alternatívnej aplikácii opioidov.


Pri prechode z dlhodobej liečby morfínom na transdermálny fentanyl boli napriek dostatočnej analgézii zaznamenané abstinenčné príznaky. Pri ich objavení sa odporúča liečba nízkymi dávkami krátkodobo účinkujúceho morfínu.


Prerušenie liečby Matrifenom

Ak je potrebné prerušiť aplikáciu náplasti, akákoľvek náhrada inými opioidmi musí byť postupná, začínajúca nízkymi dávkami a pomaly sa zvyšujúca. Je to kvôli tomu, že hladiny fentanylu po odstránení náplasti klesajú pomaly; sérová koncentrácia fentanylu sa zníži na 50% najmenej za 17 hodín (časť 5.2). Obecným pravidlom je, že prerušenie opioidnej analgézie musí byť postupné, aby sa predišlo abstinenčným príznakom (nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť a tras svalov).

Používanie u starších pacientov

Starší alebo kachektickí pacienti majú byť starostlivo sledovaní a ak je to potrené, treba im znížiť dávku (časť 4.4).


Použitie u pacientov s poruchou pečene alebo obličiek

U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek je nutné dôsledne sledovať príznaky predávkovania a dávku prípadne znížiť (časť 4.4).


Použitie u pacientov s horúčkou

V čase horúčky môže byť potrebné pacientom dávku upraviť (časť 4.4).

Požívanie u detí


Deti 16 ročné a staršie: dávkovanie ako u dospelých

Deti vo veku 2 až 16 rokov:


.


Matrifen sa môže aplikovať len tým pediatrickým pacientom, ktorí tolerujú liečbu opioidmi ( vo veku 2 až 16 rokov)a ktorí už dostávali perorálnu dennú dávku ekvivalentnú minimálne 30 mg morfínu. Na prechod pediatrických pacientov z perorálnych alebo parenterálnych opioidov na Matrifen platí ekvianalgetická účinnosť liečiv (Tabuľka 1) a odporúčaná počiatočná dávka Matrifenu odvodená od dennej perorálnej dávky morfínu (Tabuľka 3).


Tabuľka 3: Odporúčaná počiatočná dávka Matrifenu odvodená od dennej perorálnej dávky morfínu1


Perorálna dávka morfínu za 24 hodín (mg/deň)

Dávka Matrifen transdermálna náplasť mikrogramy/hPre pediatrických pacientov2

Pre pediatrických pacientov2

30-44

12

45-134

25


1 Uvedené rozsahy denných dávok perorálneho morfínu odvodené z klinických štúdií boli použité ako základ prechodu na Matrifen.


2Konverzia na dávky Matrifenu vyššia ako 25 mikrogramov/h je rovnaká pre dospelých aj pre pediatrických pacientov.


V súčasnosti sú k dispozícii len obmedzené informácie z klinických skúšaní u detí, ktoré dostávajú perorálnu dennú dávku morfínu viac ako 90 mg. V pediatrických štúdiách sa požadovaná dávka fentanylu v transdermálnej náplasti vypočítala konzervatívnym spôsobom: 30 mg až 44 mg perorálne podaného morfínu denne alebo ekvivalent dávky opioidu sa nahradil jednou náplasťou fentanylu 12 mikrogramov/h. Treba poznamenať, že táto konverzná schéma pre deti platí iba vtedy, keď sa prechádza z morfínu podávaného perorálne (alebo jeho ekvivalentu) na fentanyl podávaný v transdermálnej náplasti. Konverzná schéma sa nemôže použiť na konverziu z fentanylu podávaného v transdermálnej náplasti na iné opioidy, pretože by mohlo dôjsť k predávkovaniu.


Analgetický účinok prvej dávky Matrifen náplasti nebude v priebehu prvých 24 hodín optimálny. Z tohto dôvodu má pacient po prechode na Matrifen počas prvých 12 hodín užívať aj predchádzajúce analgetiká v pravidelnej dávke. Počas ďalších 12 hodín je potrebné dávku analgetika upraviť podľa klinickej potreby.


Maximálne hladiny fentanylu sa dosiahnu po 12-24 hodinách liečby a preto sa 48 hodín po začatí terapie Matrifenom alebo pri titrácii dávky (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) odporúča pediatrických pacientov monitorovať kvôli nežiaducim účinkom, ktoré môžu zahŕňať hypoventiláciu.


Titrácia dávky a udržiavacia dávka

Ak je analgetický účinok Matrifenu nedostatočný, musí sa doplniť prídavnou dávkou morfínu alebo iného krátko účinkujúceho opioidu. V závislosti od potreby doplňovať analgetikum a stavu bolesti u dieťaťa, sa môže rozhodnúť ozvýšení dávky. Nastavenie dávky sa musí urobiť postupne po 12 mikrogramov/h.


 1. Kontraindikácie


Matrifen je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na fentanyl alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok v náplasti.

Akútna alebo pooperačná bolesť, pretože počas krátkodobého použitia nie je možná titrácia dávky.

Vážna respiračná depresia.

Vážne poškodenie centrálneho nervového systému.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Fentanylová náplasť sa nemá použiť na manažment liečby akútnej a pooperačnej bolesti, pretože pri krátkodobom použití nie je možná titrácia dávky a z dôvodu možnosti vzniku vážnej a život ohrozujúcej hypoventilácie.

Pacienti, u ktorých sa vyskytli vážne nežiaduce účinky, musia byť monitorovaní 24 hodín po odstránení transdermálnej náplasti, pretože sérové koncentrácie fentanylu postupne klesajú a sú znížené na 50 % o 17 hodín (v rozmedzí 13-22) neskôr.


Transdermálne fentanylové náplasti sa musia uchovávať mimo dosahu detí pred a po použití.


Nestrihajte transdermálnu náplasť. Akákoľvek rozstrihnutá alebo inak poškodená náplasť sa nesmie použiť.


Respiračná depresia

Rovnako ako u všetkých účinných opioidov, môže pri používaní fentanylovej náplasti u niektorých pacientov vzniknúť významná respiračná depresia, preto sa musia u pacientov sledovať tieto účinky. Respiračná depresia môže perzistovať aj po odstránení náplasti. Incidencia respiračnej depresie sa zvyšuje so zvyšovaním dávok fentanylu (pozri časť 4.9 Predávkovanie - depresia dýchania). Liečivá pôsobiace na CNS môžu respiračnú depresiu zvýšiť (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Chronické ochorenie pľúc

Fentanyl môže vyvolať u pacientov s chronickým obštrukčným alebo iným pľúcnym ochorením vážnejšie nežiaduce účinky. Opioidy môžu u takýchto pacientov znížiť respiračný výkona zvýšiť rezistenciu dýchacích ciest.


Lieková závislosť a možnosť zneužívania

Po opakovaných podaniach opioidov sa môže vyvinúť tolerancia, fyzická a psychologická závislosť. Iatrogénna závislosť po podaní opioidov je zriedkavá. Pacienti s anamnézou liekovej závislosti/zneužívania alkoholu majú vyššie riziko vzniku závislosti a zneužívania liečby opiátmi. Pacienti so zvýšeným rizikom zneužívania opioidov môžu byť naďalej primerane liečení liekmi s modifikovaným uvoľňovaním opioidov. Títo pacienti vyžadujú pravidelné sledovanie zamerané na príznaky nesprávneho používania, závislosti a zneužívania. Fentanyl sa môže zneužívať rovnakým spôsobom ako iní opioidní agonisti. Zneužívanie alebo zámerné nesprávne použitie Matrifenu môže spôsobiť predávkovanie a/alebo smrť.


Zvýšený intrakraniálny tlak

Matrifen sa musí opatrne používať u pacientov, ktorí môžu byť zvlášť citliví na intrakraniálny účinok retencie CO2, ako sú pacienti s dokázaným zvýšeným intrakraniálnyn tlakom, pacienti s porušeným vedomím alebo v kóme. Fentanyl sa musí obozretne používať u pacientov s mozgovými nádormi.


Ochorenia srdca

Fentanyl môže vyvolať bradykardiu, a preto sa musí aplikovať obozretne pacientom s bradyarytmiami.

Opioidy môžu vyvolať hypotenziu, zvlášť u pacientov s akútnou hypovolémiou. Preto sa pred zahájením liečby s fentanylovou transdermálnou náplasťou má korigovať symptomatická hypotenzia a/alebo hypovolémia.


Poškodenie pečene

Fentanyl sa metabolizuje na neaktívne metabolity v pečeni, preto poškodenie pečene môže spomaliť elimináciu. Ak pacienti s poškodením pečene dostávajú transdermálny fentanyl, treba ich starostlivo sledovať pre možné príznaky fentanylovej toxicity a ak je to potrebné, znížiť dávku (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Poškodenie obličiek

Menej ako 10 % fentanylu sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami, na rozdiel od morfínu sa obličkami nevylučujú žiadne známe aktívne metabolity. Ak sa pacientovi s poškodenými obličkami aplikuje transdermálne fentanyl, musia sa dôsledne sledovať príznaky toxicity fentanylu a ak je to potrebné, znížiť dávku (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Horúčka/vonkajšie zdroje tepla

Podľa farmakokinetického modelu sa sérová koncentrácia fentanylu môže zvýšiť až o jednu tretinu pri telesnej teplote 40 °C. Z tohto dôvodu, pre riziko vzniku nežiaducich účinkov opioidov, sa majú pacienti s horúčkou sledovať a ak je to potrebné, dávku fentanylu sa má upraviť. Existuje možnosť od teploty závislého zvýšeného uvoľňovania fentanylu z náplasti s možným vznikom predávkovania a smrti. Klinická farmakologická štúdia so zdravými jedincami preukázala, že aplikácia tepla na transdermálnu fentanylovú náplasť zvýšila priemerné hodnoty fentanylovej AUC o 120 % a priemerné hodnoty Cmax o 61 %. Všetkých pacientov treba varovať, aby nevystavovali priamym vonkajším zdrojom tepla miesto aplikácie transdermálnej náplasti s fentanylom, ako sú: ohrievacie vankúše, elektricky vyhrievané deky, ohrievané vodné postele, zohrievacie alebo opaľovacie lampy, intenzívne slnenie, fľaše s horúcou vodou, dlhé kúpele v horúcej vode, sauna alebo horúce vírivé kúpele.


Liekové interakcie

Interakcie s CYP3A4 inhibítormi:

Súbežné použitie transdermálneho fentanylu a inhibítormi cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4), napr. ritonavír, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavír, nefazodón, verapamil, diltiazem a amiodarón, môže zvýšiť koncentráciu fentanylu v plazme s následným zvýšením alebo predĺžením terapeutického účinku, nežiaducich účinkov a viesť k vážnej respiračnej depresii. V takýchto prípadoch je potrebné pacientov náležite sledovať a poskytnúť adekvátnu starostlivosť. Z vyššie uvedených dôvodov sa neodporúča súbežné používanie transdermálneho fentanylu s inhibítormi CYP3 A4 u pacientov, ktorí nie sú dôsledne sledovaní. Pacienti, hlavne tí, ktorí súbežne používajú transdermálny fentanyl a inhibítory CYP3 A4, sa majú sledovať pre príznaky respiračnej depresie a ak je to potrebné, upraviť dávku.


Pacienti vo vyššom veku

Údaje zo štúdií s intravenózne aplikovaným fentanylom naznačujú, že starší pacienti môžu mať znížený klírens, predĺžený polčas a môžu byť citlivejší na liečivo ako mladší pacienti. Ak starší, pacienti dostávajú transdermálny fentanyl, majú byť starostlivo sledované príznaky toxicity fentanylu a ak je to potrebné, znížiť dávku (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Deti a dospievajúci

Matrifen sa nesmie aplikovať opioid naivným pediatrickým pacientom (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Bez ohľadu na dávku podanú transdermálnym systémom Matrifenu existuje potenciál pre závažnú život ohrozujúcu hypoventiláciu .

U detí mladších ako 2 roky sa fentanyl transdermálna náplasť neštudovala. Matrifen sa má aplikovať len opioid tolerantným deťom vo veku 2 roky a starším (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Matrifen sa nesmie podávať deťom mladším ako 2 roky.


Na ochranu detí pred náhodným prehltnutím je potrebné venovať pozornosť pri výbere miesta aplikácie Matrifenu (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania) a dôsledne sledovať prilepenú náplasť.


Laktácia

Dojčenie má byť počas liečby transdermálnym fentanylom prerušené, nakoľko sa fentanyl vylučuje do materského mlieka (pozri tiež časť 4.2).


Pacienti s myastheniou gravis

Vyskytnúť sa môžu (myo)klonické reakcie neepileptického pôvodu. Počas liečby pacientov s myasthenia gravis je nutná opatrnosť.


Súbežné užitie zmiešaných agonistov/antagonistov

Súbežné užitie buprenorfínu, nalbufínu a pentazocínu nie je odporúčané (pozri tiež časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežným užívaním liekov tlmiacich centrálny nervový systém, vrátane opioidov, sedatív, hypnotík, celkových anestetík, fenotiazínov, trankvilizérov, myorelaxancií kostrových svalov, antihistaminík so sedatívnym účinkom a alkoholických nápojov, môže dochádzať k aditívnym depresívnym účinkom; vyskytnúť sa môže znížená ventilácia, nízky krvný tlak, hlboký útlm, kóma alebo smrť. Súbežné použitie ktoréhokoľvek lieku s transdermálnym fentanylom vyžaduje špeciálnu starostlivosť a pozorovanie pacienta.


Fentanyl, liečivo s vysokým klírensom, sa rýchlo a rozsiahle metabolizuje hlavne cez CYP3A4.

Súbežné použitie transdermálneho fentanylu s inhibítormi cytochrómu P450 A4 (CYP3A4), napr. ritonavír, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, vorikonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavír, nefazodón, verapamil, diltiazem a amiodarón, môže mať za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií fentanylu. Môže to zvýšiť, alebo predĺžiť terapeutický účinok, ale aj nežiaduce účinky, čo môže spôsobiť vážnu respiračnú depresiu. V takých prípadoch je potrebná zvýšená starostlivosť a sledovanie pacienta. Súbežné použitie inhibítorov CYP3A4 s transdermálne aplikovaným fentanylom sa neodporúča, ak pacient nie je dôsledne sledovaný (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)

Neodporúča sa podávať transdermálny fentanyl pacientom, ktorí vyžadujú súbežné užívanie IMAO. Boli hlásené závažné a nepredvídateľné interakcie s IMAO, vrátane zosilneného opiátového a sérotonínergného účinku. Z tohto dôvodu sa fentanyl nemá použiť 14 dní od ukončenia liečby IMAO.


Súbežné užitie zmiešaných agonistov/antagonistov

Súbežné užitie buprenorfínu, nalbufínu a pentazocínu nie je odporúčané. Tieto lieky majú vysokú afinitu k opiátovým receptorom s relatívne nízkou vnútornou aktivitou, čiastočne antagonizujú účinky fentanylu a môžu indukovať abstinenčné príznaky u pacientov závislých od opioidov (pozri tiež časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii údaje o použití transdermálneho fentanylu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme, hoci sa zistilo, že fentanyl ako intravenózne anestetikum na začiatku gravidity prechádza placentou. Bol hlásený novorodenecký abstinenčný syndróm u novorodencov, ktorých matky dlhodobo počas gravidity používali transdermálny fentanyl. Transdermálny fentanyl sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne potrebné.

Použitie transdermálneho fentanylu počas pôrodu sa neodporúča, pretože liek sa nesmie použiť na manažment akútnej a pooperačnej bolesti (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Okrem toho, fentanyl prechádza placentou a použitie transdermálneho fentanylu počas pôrodu môže zapríčiniť respiračnú depresiu u novorodenca.

Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka a môže zapríčiniť sedáciu a respiračnú depresiu u dojčeného dieťaťa. Dojčenie sa preto musí prerušiť počas liečby transdermálnym fentanylom a najmenej 72 hodín po odstránení náplasti.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Transdermálny fentanyl môže narušiť psychické a/alebo fyzické schopnosti potrebné na výkon potenciálne rizikových činností ako je vedenie vozidla a obsluha strojov.


 1. Nežiaduce účinky


Bezpečnosť transdermálneho fentanylu sa hodnotila u 1854 jedincov v 11 klinických štúdiách (dvojito zaslepená štúdia transdermálny fentanyl [placebo alebo aktívna kontrola] a/alebo otvorená štúdia transdermálny fentanyl [žiadna alebo aktívna kontrola]) liečby chronickej nádorovej alebo nenádorovej bolesti. Jedinci, ktorí sa zúčastnili štúdií, dostali minimálne jednu dávku transdermálneho fentanylu a poskytli údaje o bezpečnosti. Na základe súhrnných údajov z týchto klinických štúdií

boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (s príslušnou percentuálnou hodnotou): nauzea (35,7 %), zvracanie (23,2 %), zápcha (23,1 %), somnolencia (15,0 %), závraty (13,1 %) a bolesť hlavy (11,8 %).


Nežiaduce účinky hlásené po použití transdermálneho fentanylu z klinických štúdií, vrátane vyššie vymenovaných nežiaducich účinkov ako aj z post-marketingových skúseností, sú uvedené nižšie.


Na hodnotenie nežiaducich účinkov podľa frekvencie výskytu sa použili nasledujúce kategórie: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až 1/10); menej časté ( 1/1 000 až 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000); a veľmi zriedkavé( 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).Kategórie podľa frekvencie

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systému


HypersenzitivitaAnafylaktický šok, Anafylaktická reakcia,

Anafylaktoidná reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia
Psychické poruchy


Insomnia, Depresia, Anxieta, Stavy zmätenosti, Halucinácie

Agitácia, Dezorientácia, Euforická náladaPoruchy nervového systému

Somnolencia, Závraty, Bolesť hlavy

Tremor, Parestézia

Hypestézia, Kŕče (vrátane klonických kŕčov a kŕčov typu grand mal), AmnéziaPoruchy oka
Mióza


Poruchy ucha a labyrintu


Vertigo
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Palpitácie, Tachykardia

Bradykardia, CyanózaPoruchy ciev


Hypertenzia

HypotenziaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe

Respiračná depresia, Respiračná tieseň

Apnoe,
Hypoventilácia

Bradypnoe,

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

Nauzea, Vracanie, Zápcha

Hnačka, Sucho v ústach, Abdominálna bolesť, Abdominálna bolesť v hornej časti, Dyspepsia

Ileus

SubileusPoruchy kože a podkožného tkaniva


Hyperhidróza, Pruritus, Rash (vyrážka), Erytém

Ekzém, Alergická dermatitída, Poruchy kože, Dermatitída, Kontaktná dermatitídaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalové spazmy

Svalové zášklbyPoruchy obličiek a močových ciest


Retencia moču
Poruchy reprodukčného systému a prsníkovErektilná dysfunkcia, Sexuálna dysfunkciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava, Periférny edém, Asténia, Telesná slabosť, Pocit chladu

Reakcie v mieste podania, Príznaky podobné chrípke, Pocit zmeny telesnej teploty, Hypersenzitivita v mieste podania, Abstinenčný syndróm

Dermatitída a ekzém v mieste podania,Najzávažnejší nežiaduci účinok fentanylu je respiračná depresia.


Po opakovanom použití fentanylu, rovnako ako pri iných opioidných analgetikách, sa môže vyvinúť tolerancia, fyzická a psychologická závislosť (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Abstinenčné príznaky opioidov (ako je nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť a chvenie) sa môžu vyskytnúť u pacientov po zmene liečby z predchádzajúcich opioidových analgetík na fentanylovú transdermálnu náplasť alebo ak je liečba náhle ukončená (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady novorodeneckého abstinenčného syndrómu u novorodencov, ktorých matky dlhodobo používali transdermálny fentanyl počas gravidity (pozri časť 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia).


Deti a dospievajúci

Profil nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich liečených transdermálnou náplasťou s obsahom fentanylu bol podobný tým, ktoré sa pozorovali u dospelých. U pediatrickej populácie sa nezistilo žiadne riziko okrem toho, ktoré sa očakáva pri používaní opioidov počas liečby bolesti spojenej so závažnými ochoreniami, nezistilo sa teda žiadne špecifické riziko pre deti vo veku 2 roky pri použití podľa odporučenia. Veľmi častými nežiaducimi účinkami zaznamenanými v pediatrických klinických štúdiách bola horúčka, vracanie a nauzea.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Prejavy predávkovania fentanylom sú prehĺbením jeho farmakologických účinkov, najvážnejší je respiračná depresia.


Liečba

Pri liečbe respiračnej depresie treba zahájiť okamžité proti opatrenia, vrátane odstránenia náplasti a fyzickej alebo verbálnej stimulácie pacienta. Po týchto opatreniach môže nasledovať podanie špecifických antagonistov opioidov ako je naloxon.


Respiračná depresia v dôsledku predávkovania môže pretrvávať dlhšie ako účinok opioidových antagonistov. Interval medzi podaním intravenóznych antagonistov má byť starostlivo zvážený z dôvodu možnosti vzniku re-narkotizácie po odstránení náplasti. Môže byť potrebné opakované podanie alebo kontinuálna infúzia naloxonu. Náhla zmena narkotického účinku môže spôsobiť vznik akútnej bolesti a uvoľňovanie katecholamínov.

Ak si to klinický stav vyžaduje, treba zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest s prípadným použitím orofaryngeálneho vzduchovodu alebo endotracheálnej kanyly, v prípade potreby podať kyslík, zabezpečiť asistovanú alebo umelú pľúcnu ventiláciu, primeranú telesnú teplotu a príjem tekutín.

Ak vznikne ťažká alebo perzistujúca hypotenzia, malo by sa uvažovať o hypovolémii a vytvoriť podmienky na vhodnú parenterálnu liečbu tekutinami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, opioid

ATC kód: N02AB03


Matrifen je transdermálna náplasť, ktorá kontinuálne uvoľňuje fentanyl do organizmu. Fentanyl je opioidové analgetikum s afinitou hlavne k μ-receptorom. Hlavným farmakologickým účinkom je úľava od bolesti a sedácia. U pacienta, ktorý ešte nebol liečený opioidmi sa dosiahne analgézia v koncentrácii medzi 0.3 and 1.5 ng/ml. U týchto pacientov sa frekvencia nežiaducich účinkov zvyšuje pri sérových koncentráciách nad 2 ng/ml. Obidve koncentrácie fentanylu, najnižšia účinná a koncentrácia vyvolávajúca nežiaduce účinky, sa zvyšujú vývinom zvyšujúcej sa tolerancie. Vznik tolerancie je medzi jednotlivými pacientmi značne premenlivý.


Bezpečnosť transdermálneho fentanylu sa hodnotila v troch otvorených klinických štúdiách u 293 pediatrických pacientov s chronickou bolesťou, ktorí boli vo veku od 2 do 18 rokov. 66 detí bolo vo veku od 2 do 6 rokov. V týchto štúdiách sa denná perorálna dávka morfínu 30 mg až 45 mg nahradila jednou transdermálnou fentanylovou náplasťou 12 mikrogramov/h. Vyššie dávky, počnúc 25 mikrogramov/h sa použili u 181 pacientov, ktorí dostávali dennú perorálnu dávku opioidu aspoň 45 mg morfínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Fentanylová transdermálna náplasť zabezpečuje systematický prísun dlhšie ako 72 hodín po aplikácii.


Absorpcia: Po prvej aplikácii náplasti sa sérová koncentrácia fentanylu postupne zvyšuje, obvykle sa hladina vyrovnáva medzi 12 a 24 hodinami a ostáva relatívne konštantná zostávajúcich 72 hodín aplikačnej periódy. Od druhej 72-hodinovej aplikácie sa dosiahne rovnovážna koncentrácia v sére a udržiava sa počas nasledujúcich aplikácií náplasti tej istej veľkosti. Absorpcia fentanylu sa na rôznych miestach aplikácie môže trochu líšiť. O niečo nižšia absorpcia (približne 25 %) fentanylu sa zaznamenala v štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi po aplikácii náplasti na hruď v porovnaní s hornou časťou ramena a chrbta.


Distribúcia:84 % fentanylu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia:Fentanyl má lineárnu kinetiku a metabolizuje sa primárne v pečeni cez CYP3A4. Hlavným metabolitom je norfentanyl, je neaktívny.


Eliminácia: Po odstránení fentanylovej náplasti sérová koncentrácia fentanylu postupne klesá, približne o 50 % za 13-22 hodín u dospelých alebo 22-25 hodín u detí. Pokračujúca absorpcia fentanylu z kože prispieva k pomalšiemu úbytku liečiva zo séra, v porovnaní s intravenóznou infúziou. Približne 75 % fentanylu sa vylučuje do moču, väčšinou ako metabolity, s menej ako 10 % nezmenenej látky. Okolo 9 % dávky sa nachádza v stolici, hlavne ako metabolity.


Farmakokinetika u špeciálnych skupín

Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek môže zapríčiniť zvýšené sérové koncentrácie. Starší, kachektickí, alebo celkovo poškodení pacienti môžu mať nižší klírens fentanylu, čo môže spôsobiť dlhší terminálny polčas zlúčeniny (časť 4.2 a 4.4).


Deti

Po prepočítaní na telesnú hmotnosť je klírens (l/h/kg) u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov vyšší o 82 % a u detí vo veku 6 až 10 rokov vyšší o 25 % pri porovnaní s deťmi vo veku 11 až 16 rokov, ktoré majú pravdepodobne rovnaký klírens ako dospelí. Tieto zistenia je potrebné vziať do úvahy pri stanovení odporučenej dávky pre pediatrických pacientov.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie na zvieratách preukázali zníženú fertilitu a zvýšenú mortalitu plodov u potkanov. Teratogénne účinky sa však nedokázali.


Testy mutagenity na baktériách a hlodavcoch boli negatívne. Rovnako ako iné opioidy, mal fentanyl mutagénne účinky in vitro na cicavčích bunkách. Riziko mutagenity za terapeutických podmienok sa zdá byť nepravdepodobné, pretože účinok bol indukovaný len u veľmi vysokých koncentrácií.


Dlhodobé štúdie kancerogenity sa nevykonali.


Nie sú dostupné údaje o bezpečnosti a farmakokinetike pre iné mieta aplikácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


dipropylénglykol, hyprolóza, dimetikón, upravený adhezívny silikón (rezistentný voči amínom), uvoľňovacia membrána [kopolymér ethylénu s vinyl-acetátom (EVA)], ochranná fólia [vápenatá soľ petogerátu (PET)], ochranná fólia [fluórovaná priepustná membrána], atrament


6.2 Inkompatibility


Aby sa zabezpečili primerané adhezívne vlastnosti Matrifenu, na miesto aplikácie náplasti sa nemajú na kožu nanášať žiadne krémy, oleje, pleťová kozmetika a púdre.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Každá náplasť je zabalená v teplom zlepenom vrecku vyrobenom z papiera, hliníka a polyakrylonitrilu (PAN).


Veľkosť balenia:

1 náplasť, 2, 3, 4 náplasti, 5 náplastí, 8, 10, 16 a 20 náplastí

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti, ani farmakokinetické údaje o iných miestach aplikácie náplasti.


V transdermálnych náplastiach zostávajú veľké množstvá fentanylu aj po použití. Použité náplasti sa musia zložiť adhezívnym povrchom k sebe, tak, aby uvoľňovacia membrána nebola viditeľná, kvôli bezpečnosti a z ekologických dôvodov má byť zlikvidovaný podľa národných požiadaviek alebo sa vráti do lekárne. Nepoužitý liek má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami alebo vrátený do lekárne.


Po aplikácii a odstránení náplaste je potrebné ruky umyť vo vode.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Denmark


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Matrifen 12 µg : 65/0377/06-S

Matrifen 25 µg : 65/0378/06-S

Matrifen 50 µg : 65/0379/06-S

Matrifen 75 µg : 65/0380/06-S

Matrifen 100 µg : 65/0381/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


25.8.2006/16.09. 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 06/201314Matrifen 100 µg