+ ipil.sk

Maxalt 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2108/08280 a 2108/08281


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MAXALT®5 mg

MAXALT 10 mg

rizatriptan

tablety


Predtým ako začnete užívať tento liek, prečítajte si, prosím, pozorne túto písomnú informáciu pre používateľov, a to aj vtedy, keď ste si liek znovu priniesli z lekárne. Niektoré informácie, ktoré ste sa dozvedeli z predchádzajúcej písomnej informácie, sa mohli totiž zmeniť. Pamätajte si, že lekár predpísal tento liek len vám. Nikdy ho nedávajte nikomu inému.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P. O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


Čo je MAXALT?

MAXALT je k dispozícii ako 5-mg alebo 10-mg tableta obsahujúca buď 5 mg rizatriptanu alebo 10 mg rizatriptanu.


5-mg tablety sú bledoružové tablety v tvare kapsuly s označením MSD na jednej strane a 266 na druhej strane.

10-mg tablety sú bledoružové tablety v tvare kapsuly s označením MAXALT na jednej strane a MSD 267 na druhej strane.


MAXALT tablety okrem toho obsahujú tieto pomocné látky: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalickú celulózu, E460a), amylum pregelificatum (predpučaný škrob), ferri oxidum rubrum (červený oxid železitý, E172) a magnesii stearas (magnéziumstearát, E572).


MAXALT sa používa na liečbu záchvatov migrény u dospelých a patrí do triedy liekov nazývaných selektívne agonisty receptoru 5-HT1B/1D.


MAXALT je tiež dostupný ako perorálny lyofilizát, ktorý sa rozpúšťa v ústach.


Prečo mi lekár predpísal MAXALT?

Lekár vám predpísal MAXALT na liečbu záchvatu migrény.


Čo je to migréna a čím sa líši od iných bolestí hlavy?

Migréna je intenzívna, pulzujúca, typicky jednostranná bolesť hlavy, ktorá je často sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním, precitlivenosťou na svetlo a zvuk. Podľa mnohých pacientov, ktorí trpia migrénou, sú bolesť a príznaky pri migrenóznych bolestiach hlavy intenzívnejšie ako bolesť a príznaky pri bežných bolestiach hlavy.


Niektorí ľudia môžu mať pred objavením sa bolesti hlavy vizuálne príznaky, napr. záblesky pred očami alebo vlnité čiary, nazývané aura.


Záchvaty migrény trvajú spravidla niekoľko hodín, zriedkavo dlhšie ako jeden deň a môžu sa často opakovať. Sila a frekvencia záchvatov migrény sa môže meniť.


Na základe vašich príznakov lekár stanoví, či máte migrénu.


Kto trpí migrénou?

Migrenózne bolesti hlavy majú tendenciu vyskytovať sa u členov tej istej rodiny. Migrénou môžu trpieť muži i ženy, častejšie sa však vyskytuje u žien.


Čo môže vyvolať záchvat migrény?

U niektorých ľudí môžu určité faktory vyvolať záchvaty migrény. Medzi takéto spúšťacie faktory patria:


 • niektoré jedlá a nápoje (napr. syr, čokoláda, citrusové plody, káva, alkohol),

 • stres,

 • zmena správania (napr. nedostatok alebo nadmerné množstvo spánku, vynechanie jedla, zmena v stravovaní),

 • hormonálne zmeny u žien (napr. menštruácia).


Záchvatom migrény môžete predísť alebo znížiť ich frekvenciu, ak zistíte, čo konkrétne u vás vyvoláva záchvaty migrény. Vedenie denníka bolestí hlavy vám pomôže rozpoznať a sledovať možné faktory, ktoré u vás vyvolávajú migrénu. Keď zistíte vyvolávajúce faktory, spolu s lekárom môžete podľa toho upraviť liečbu a životosprávu.


Ako pôsobí MAXALT počas záchvatu migrény?

Liečba MAXALT-om:


1. Zmenšuje opuch krvných ciev, ktoré obklopujú mozog. Tento opuch vedie k bolesti hlavy pri záchvate migrény.


2. Blokuje uvoľnenie látok z nervových zakončení, ktoré spôsobujú silnejšiu bolesť a ďalšie príznaky migrény.


3. Prerušuje vedenie špecifických signálov bolesti do mozgu.


Kto nemá užívať MAXALT?

Neužívajte MAXALT, ak:

 • ste alergický na ktorúkoľvek z jeho zložiek (pozri časť Čo je MAXALT?),

 • máte vysoký krvný tlak stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa alebo neliečený vysoký krvný tlak ľahkého stupňa,

 • máte alebo ste v minulosti mali srdcovú chorobu,

 • máte ťažké ochorenie pečene alebo ťažké ochorenie obličiek,

 • ste v minulosti mali mozgovocievnu príhodu alebo prechodnú ischemickú príhodu (TIA),

 • máte ochorenie periférnych ciev,

 • v súčasnosti užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO), napr. moklobemid, fenelzín, tranylcypromín, linezolid alebo pargylín, alebo ak ste užívali inhibítory MAO v predchádzajúcich dvoch týždňoch,

 • ste užívali v priebehu posledných 24 hodín lieky typu ergotamínu, ako sú ergotamín alebo dihydroergotamín,

 • užívate liek metysergid na predchádzanie záchvatu migrény,

 • užívate iného 5-HT1B/1D agonistu, ako je sumatriptan, naratriptan alebo zolmitriptan na liečbu migrény.


Ak si nie ste úplne istí, či môžete užívať MAXALT, poraďte sa so svojím lekárom.


O čom mám informovať svojho lekára pred a počas užívania MAXALT-u?

Informujte svojho lekára:


 • o všetkých zdravotných problémoch, ktoré máte alebo ste v minulosti mali.


 • o všetkých rizikových faktoroch srdcového ochorenia:

vysokom krvnom tlaku a cukrovke,

fajčení,

ochorení srdca v rodine.


 • o všetkých alergiách, ktoré máte alebo ste v minulosti mali.


 • o príznakoch, ktoré máte. Lekár rozhodne, či ide o migrénu. MAXALT užívajte len na záchvat migrény. Neužívajte MAXALT na bolesti hlavy, ktoré môžu byť spôsobené inými, závažnejšími ochoreniami.


 • ak neznášate laktózu. 5-mg tableta obsahuje 30,25 mg laktózy a 10-mg tableta obsahuje 60,50 mg laktózy. Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, spojte sa so svojím lekárom predtým, ako užijete tento liek.


 • o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo plánujete užívať vrátane tých, ktoré dostať bez lekárskeho predpisu a tých, ktoré bežne užívate na migrénu.


Používanie v tehotenstve a počas dojčenia

Nie je známe, či je MAXALT škodlivý pre plod, ak ho užíva tehotná žena.


Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, či máte užívať MAXALT.


Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom.


Používanie u detí

Účinnosť MAXALT-u u detí vo veku do 18 rokov nebola stanovená, preto sa MAXALT neodporúča používať u týchto pacientov.


Používanie u pacientov starších ako 65 rokov

Bezpečnosť a účinnosť lieku MAXALT u pacientov starších ako 65 rokov nebola úplne sledovaná.


Môžem užívať MAXALT spolu s inými liekmi?

Neužívajte MAXALT so žiadnym iným liekom z tejto triedy, napr. sumatriptanom, naratriptanom alebo zolmitriptanom.


Neužívajte MAXALT, ak užívate inhibítor monoaminooxidázy (MAO), napr. moklobemid, fenelzín, tranylcypromín, linezolid alebo pargylín, alebo ak ste prestali užívať inhibítor MAO pred menej ako dvoma týždňami.


Poraďte sa so svojím lekárom ako postupovať pri užívaní MAXALT-u, ak teraz užívate propranolol (pozri časť Ako mám užívať MAXALT?) alebo lieky typu ergotamínu, napr. ergotamín alebo dihydroergotamín na liečbu migrény, alebo metysergid na predchádzanie záchvatu migrény.


Poraďte sa so svojím lekárom ako postupovať pri užívaní MAXALT-u, ak teraz na depresiu užívate selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), napr. sertralín, escitalopram oxalát a fluoxetín alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), napr. venlafaxín a duloxetín.


Môžem viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje, keď užívam MAXALT?

Migréna a podávanie MAXALT-u môže u niektorých pacientov spôsobovať ospalosť. Niektorí pacienti, ktorí užívali MAXALT, uvádzali tiež výskyt závratu. Ak sa takéto príznaky vyskytnú aj u vás, zvážte svoju schopnosť riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Ako mám užívať MAXALT?

Lekár vám predpísal MAXALT v dávke 5 mg alebo 10 mg na zvládnutie záchvatu migrény. Keď máte migrenózne bolesti hlavy, užite liek podľa predpisu lekára. MAXALT sa nemá užívať na predchádzanie záchvatu migrény.


MAXALT je schopný zvládnuť väčšinu záchvatov migrény. Vstrebávanie rizatriptanu z tablety je oneskorené asi o 1 hodinu, ak sa užíva s jedlom, preto môže byť oneskorený aj nástup účinku.


U niektorých pacientov sa môžu príznaky migrény v priebehu 24 hodín zopakovať. Ak sa záchvat migrény zopakuje, môžete užiť ďalšiu dávku MAXALT-u. Medzi dvoma dávkami vždy počkajte aspoň 2 hodiny.


Ak prvá dávka lieku MAXALT nezaberie počas záchvatu, nemá sa užiť druhá dávka lieku MAXALT počas toho istého záchvatu. Napriek tomu je však pravdepodobné, že na ďalší záchvat MAXALT zaberie.


V priebehu 24 hodín neužite viac ako 2 dávky lieku MAXALT (napríklad, neužite v priebehu 24 hodín viac ako dve 10-mg tablety).


Ak užívate súčasne propranolol alebo ak máte ľahké až stredne ťažké ochorenie pečene alebo ľahké až stredne ťažké ochorenie obličiek, užívajte 5-mg dávku MAXALT-u, maximálne 2 dávky za 24 hodín.


Ak sa váš stav zhorší, vyhľadajte lekára.


Ako postupovať pri predávkovaní?

V prípade predávkovania okamžite vyhľadajte lekára, aby mohol neodkladne začať liečbu.


Aké nežiaduce účinky môže mať MAXALT?

Podobne ako všetky lieky, aj MAXALT môže vyvolať nežiaduce účinky. V klinických štúdiách pacienti MAXALT spravidla dobre znášali. Nežiaduce účinky boli spravidla mierne a prechodné. Tu nie je uvedenýúplný zoznam nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené po podaní MAXALT-u. Pokiaľ ide o informácie o nežiaducich účinkoch, nespoliehajte sa len na túto písomnú informáciu pre používateľov. Požiadajte svojho lekára, aby vás informoval o úplnejšom zozname nežiaducich účinkov.


Najčastejšie sa vyskytujúcimi nežiaducimi účinkami v klinických štúdiách boli závrat, ospalosť a únava. Medzi iné, menej časté nežiaduce účinky patrili nevoľnosť alebo bolesť žalúdka, hnačka, bolesť v hrudníku, pocit ťažoby alebo napätia v rôznych častiach tela, bolesť šije, svalová slabosť, smäd, suchosť v ústach, nepríjemný pocit v hrdle, mravčenie, návaly (krátkotrvajúce začervenanie tváre), návaly horúčavy/návaly tepla, rýchly pulz, nespavosť, nervozita, zníženie duševnej ostrosti, tras, namáhavé dýchanie, potenie, svrbenie alebo nejasné videnie. V zriedkavých prípadoch došlo k mdlobe alebo zvýšeniu krvného tlaku.


Alergické reakcie vrátane opuchu tváre, perí, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním a/alebo prehĺtaním, piskoty, žihľavka, vyrážka a závažné odlupovanie kože. Taktiež bola hlásená nepríjemná chuť, bolesť tváre, záchvat kŕčov a stiahnutie krvných ciev v končatinách zahŕňajúce chlad a znecitlivenie rúk a chodidiel.


Tak ako pri iných liekoch tejto skupiny, veľmi zriedkavo sa vyskytol srdcový infarkt a mozgová mŕtvica, väčšinou u pacientov s rizikovými faktormi pre srdcové a cievne ochorenie (vysoký krvný tlak, cukrovka, fajčenie, rodinná anamnéza srdcového ochorenia alebo mozgovej mŕtvice).


Okamžite oznámte lekárovi, ak sa u vás vyskytnú tieto alebo akékoľvek iné neobvyklé príznaky. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, vyhľadajte lekársku pomoc.


Oznámte svojmu lekárovi tiež všetky príznaky, ktoré môžu svedčiť o alergickej reakcii (napr. vyrážky alebo svrbenie) po užití MAXALT-u.


Ako sa môžem dozvedieť viac o MAXALT-e?

Táto písomná informácia neobsahuje všetky informácie o tomto lieku. Ak máte ďalšie otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, ktorý má o MAXALT-e a migréne podrobnejšie informácie.


Ako dlho mám uchovávať tento liek?

Neužívajte tento liek po uplynutí mesiaca a roku, ktoré sú vyznačené na obale šiestimi číslicami za nápisom „Použiteľné do“ alebo „EXP“. Prvé dve číslice znamenajú mesiac, druhé štyri číslice rok.


Ako mám uchovávať MAXALT?

MAXALT uchovávajte pri teplote do 25 °C.


MAXALT a všetky lieky uchovávajte bezpečne mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie

Jedno balenie obsahuje 2 alebo 6 tabliet.


Kedy bola táto písomná informácia naposledy revidovaná?

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy revidovaná v januári 2009.

®Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

COPYRIGHT © MERCK & CO., INC., 2008

Všetky práva vyhradené.

4


MXT/T-EE/SLVR-20081430

Maxalt 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2108/08280 a 2108/08281


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MAXALT®5 mg

MAXALT10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIELIEKU


Každá tableta obsahuje rizatriptanbenzoát zodpovedajúci 5 mg rizatriptanu.


Každá tableta obsahuje rizatriptanbenzoát zodpovedajúci 10 mg rizatriptanu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.


5 mg tablety sú bledoružové tablety v tvare kapsuly s označením MSD na jednej strane a 266 na druhej strane.


10 mg tablety sú bledoružové tablety v tvare kapsuly s označením MAXALT na jednej strane a MSD 267 na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútna liečba fázy bolestí hlavy záchvatov migrény s aurou alebo bez aury.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecné údaje

MAXALT sa nemá používať profylakticky.


Perorálne tablety sa majú prehltnúť vcelku s tekutinou.


Účinok jedla: Absorpcia rizatriptanu je oneskorená približne o 1 hodinu, keď sa podáva spolu s jedlom. Nástup účinku môže byť preto oneskorený, ak sa rizatriptan podáva pri najedení (pozri tiež časť 5.2, Absorpcia).


MAXALT je tiež dostupný ako perorálny lyofilizát.


Dospelí vo veku 18 rokov a starší

Odporúčaná dávka je 10 mg.


Opätovné dávkovanie: Medzi dávkami má byť najmenej 2-hodinový interval.Počas 24 hodín sa nemajú užiť viac ako 2 dávky.


 • Pri novom výskyte bolesti hlavy v priebehu 24 hodín: Ak sa po zvládnutí počiatočného záchvatu bolesť hlavy znovu vráti, možno užiť ďalšiu dávku. Vyššie uvedené dávkovacie limity treba pritom dodržať.


 • Po nedostavení sa odpovede: Účinnosť druhej dávky na liečbu toho istého záchvatu, pri ktorom bola prvá dávka neúčinná, nebola overená v kontrolovaných štúdiách. Preto, ak pacient neodpovedá na prvú dávku, nemá sa užiť druhá dávka pri tom istom záchvate.


Klinické štúdie ukázali, že pacienti, ktorí nereagujú na liečbu jedného záchvatu, môžu reagovať na liečbu pri nasledujúcich záchvatoch.


Niektorí pacienti majú užívať nižšiu dávku lieku MAXALT (5 mg), a to obzvlášť nasledujúce skupiny pacientov:

 • pacienti liečení propranololom. Medzi podaním rizatriptanu a propranololu má byť interval najmenej 2 hodiny (pozri časť 4.5).

 • pacienti s miernou alebo stredne ťažkou renálnou insuficienciou.

 • pacienti s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou.


Medzi dávkami má byť interval najmenej 2 hodiny, počas 24-hodinového obdobia sa nemajú užiť viac ako 2 dávky.


Pediatrickí pacienti

Deti (vo veku do 12 rokov)

Užívanie tabliet MAXALT u pacientov mladších ako 12 rokov sa neodporúča. Nie sú dostupné údaje o užívaní rizatriptanu u detí vo veku do 12 rokov.


Adolescenti (vo veku 12-17 rokov)

Užívanie tabliet MAXALT u pacientov mladších ako 18 rokov sa neodporúča. V placebom kontrolovanej štúdii účinnosť lieku MAXALT tablety (5 mg) nebola lepšia ako placebo. Účinnosť lieku MAXALT u pacientov vo veku do 18 rokov nebola potvrdená.


Pacienti starší ako 65 rokov

Bezpečnosť a účinnosť rizatriptanu u pacientov starších ako 65 rokov nebola systematicky hodnotená.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rizatriptan alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Súbežné podávanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo použitie v priebehu 2 týždňov od vysadenia liečby inhibítorom MAO (pozri časť 4.5).


MAXALT je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou hepatálnou alebo ťažkou renálnou insuficienciou.


MAXALT je kontraindikovaný u pacientov s predchádzajúcou cerebrovaskulárnou príhodou alebo tranzientnou ischemickou príhodou (TIA).


Stredne ťažká alebo ťažká hypertenzia a neliečená hypertenzia ľahkého stupňa.


Zistené ochorenie koronárnych artérií vrátane ischemickej choroby srdca (angína pektoris, infarkt myokardu v anamnéze alebo dokumentovaná tichá ischémia), symptómy a príznaky ischemickej choroby srdca alebo Prinzmetalovej angíny.


Ochorenie periférnych ciev.


Súbežné užívanie rizatriptanu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane metysergidu) alebo iných agonistov 5HT1B/1D receptora (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


MAXALT sa má podávať len pacientom, u ktorých sa jednoznačne diagnostikovala migréna. MAXALT sa nemá podávať pacientom s bazilárnou alebo hemiplegickou migrénou.


MAXALT sa nemá používať na liečbu „atypických“ bolestí hlavy, to znamená tých, ktoré môžu súvisieť s potenciálne vážnymi zdravotnými stavmi (napr. cerebrovaskulárnou príhodou, ruptúrou aneuryzmy), pri ktorých môže byť cerebrovaskulárna vazokonstrikcia škodlivá.


Rizatriptan môže mať súvislosť s prechodnými príznakmi zahŕňajúcimi bolesti hrudníka a úzkosť, ktoré môžu byť intenzívne a môžu postihovať aj hrdlo (pozri časť 4.8). Ak tieto symptómy vedú k podozreniu na ischemickú chorobu srdca, nemá sa užiť ďalšia dávka a má sa vykonať vhodné vyšetrenie.


Tak ako ostatné agonisty 5HT1B/1Dreceptora, rizatriptan sa bez predchádzajúceho zhodnotenia nemá podávať pacientom, u ktorých je možné nerozpoznané srdcové ochorenie, alebo pacientom s rizikom ochorenia koronárnych artérií(OKA) (napr. pacientom s hypertenziou, diabetom mellitus, fajčiarom alebo tým, ktorí užívajú nikotínovú substitučnú liečbu, mužom nad 40 rokov, postmenopauzálnym ženám, pacientom s ramienkovým blokom a tým, ktorí majú signifikantnú familiárnu anamnézu OKA). Kardiologické vyšetrenia nemusia identifikovať každého pacienta, ktorý má kardiálne ochorenie a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytli prípady závažných kardiálnych príhod u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia, keď sa podali agonisty 5-HT1. Pacienti, u ktorých sa zistí OKA, nemajú dostávať MAXALT (pozri časť 4.3).


Agonisty 5HT1B/1Dreceptora sa spájajú s koronárnym vazospazmom. V zriedkavých prípadoch boli pri agonistoch 5HT1B/1Dreceptora vrátane MAXALT-u hlásené myokardiálna ischémia alebo infarkt (pozri časť 4.8).


Súčasne s MAXALT-om sa nemajú používať iné agonisty 5-HT1B/1D (napr. sumatriptan) (pozri časť 4.5).


Odporúča sa počkať najmenej 6 hodín po užití rizatriptanu pred podaním liečiv ergotamínového typu (napr. ergotamín, dihydroergotamín alebo metysergid). Predtým, ako sa podá rizatriptan, má po podaní preparátu obsahujúceho ergotamín uplynúť najmenej 24 hodín. V klinicko-farmakologickej štúdii so 16 zdravými mužmi, ktorým bol perorálne podaný rizatriptan a parenterálne ergotamín, sa síce nepozorovali aditívne vazospastické účinky, takéto aditívne účinky sú však teoreticky možné (pozri časť 4.3).


Počas kombinovaného užívania selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI)/inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a triptanov boli hlásené prípady život ohrozujúceho serotonínového syndrómu. Ak je súbežná liečba MAXALT-om a SSRI (napr. sertralín, escitalopram oxalát a fluoxetín) alebo SNRI (napr. venlafaxín a duloxetín) klinicky oprávnená, odporúča sa starostlivé sledovanie pacienta, obzvlášť na začiatku liečby a počas zvyšovania dávok. Symptómy serotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny psychického stavu (napr. agitovanosť, halucinácie, kómu), autonómnu nestabilitu (napr. tachykardiu, labilný krvný tlak, hypertermiu), neuromuskulárne poruchy (napr. hyperreflexiu, nekoordinovanosť) a/alebo gastrointestinálne symptómy (napr. nauzeu, vracanie, hnačku) (pozri časť 4.5).


Nežiaduce účinky môžu byť častejšie, ak sa triptany (5-HT1B/1D agonisty) užívajú súbežne s rastlinnými preparátmi obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).


U pacientov liečených triptanmi, medzi nimi rizatriptanom, sa môže vyskytnúť angioedém (napr. edém tváre, opuch jazyka a faryngeálny edém). Ak sa objaví angioedém jazyka alebo faryngu, pacient má byť pod lekárskym dohľadom, kým symptómy nevymiznú. Liečba sa má ihneď prerušiť a nahradiť liekom patriacim do inej skupiny liekov.


Množstvo laktózy v každej tablete je nasledovné: 30,25 mg v 5-mg tablete a 60,50 mg v 10-mg tablete. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Ak sa rizatriptan podáva pacientom užívajúcim substráty CYP 2D6, je potrebné zvážiť potenciálne interakcie (pozri časť 4.5).


Bolesť hlavy z nadmerného užívania liekov

Dlhodobé užívanie akéhokoľvek analgetika na bolesti hlavy môže bolesti hlavy zhoršiť. Ak k takejto situácii došlo alebo je na ňu podozrenie, lekár má pacientovi poradiť a liečba sa má prerušiť. Podozrenie na diagnózu bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov má byť u pacientov, ktorí majú časté alebo denné bolesti hlavy napriek pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy (alebo z tohto dôvodu).


4.5 Liekové a iné interakcie


Ergotamín a ergotové deriváty (vrátane metysergidu), iné agonisty 5-HT1B/1Dreceptora: Vzhľadom na aditívny účinok, súbežné užívanie rizatriptanu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane metysergidu) alebo iných agonistov 5-HT1B/1Dreceptora (napr. sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan) zvyšuje riziko vazokonstrikcie koronárnych artérií a hypertenzívnych účinkov. Táto kombinácia je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Inhibítory monoaminooxidázy:Rizatriptan sa metabolizuje hlavne prostredníctvom monoaminooxidázy subtypu „A“ (MAO-A). Súčasné podanie selektívneho reverzibilného inhibítora MAO-A viedlo k zvýšeniu koncentrácií rizatriptanu a jeho aktívneho N-monodesmetyl metabolitu v plazme. Podobné alebo silnejšie účinky možno očakávať po podaní neselektívnych reverzibilných (napr. linezolid) a ireverzibilných inhibítorov MAO. Vzhľadom na riziko vazokonstrikcie koronárnych artérií a hypertenzívnych epizód je podávanie MAXALT-u pacientom, ktorí dostávajú inhibítory MAO, kontraindikované (pozri časť 4.3).


Betablokátory: Súčasné podanie propranololu môže viesť k zvýšeniu koncentrácií rizatriptanu v plazme. Najpravdepodobnejšou príčinou tohto zvýšenia je interakcia medzi týmito dvoma liečivami na úrovni metabolizmu prvého prechodu, keďže MAO-A hrá úlohu v metabolizme rizatriptanu i propranololu. Táto interakcia vedie k priemernému zvýšeniu AUC a Cmaxo 70-80 %. Pacientom, ktorí dostávajú propranolol, sa má MAXALT podávať v dávke 5 mg (pozri časť 4.2).


V štúdii liekových interakcií nadolol a metoprolol neovplyvňovali plazmatické koncentrácie rizatriptanu.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)/inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a serotonínový syndróm: Počas kombinovaného užívania selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a triptanov boli hlásené prípady život ohrozujúceho serotonínového syndrómu (pozri časť 4.4).


V klinickej štúdii sa nepozorovali žiadne farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie, keď sa rizatriptan podával s paroxetínom.


Perorálne kontraceptíva:V štúdii súčasného podávania perorálneho kontraceptíva počas 6 dní podávania lieku MAXALT (10-30 mg/deň) neovplyvnil rizatriptan plazmatické koncentrácie etinylestradiolu ani noretisterónu. V klinických skúškach boli účinnosť a incidencie nežiaducich účinkov u pacientok užívajúcich perorálne kontraceptíva porovnateľné s pacientkami, ktoré ich neužívali.


In vitroštúdie preukázali, že rizatriptan inhibuje cytochróm P450 2D6 (CYP 2D6). Údaje klinických interakcií nie sú dostupné. Možnosť interakcie je potrebné zvážiť, ak sa rizatriptan podáva pacientom užívajúcim substráty CYP 2D6.


4.6 Gravidita a laktácia


Používanie počas gravidity

Bezpečnosť použitia rizatriptanu v gravidite nebola stanovená. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na vývoj embrya alebo plodu alebo na priebeh gestácie, pôrodu alebo postnatálneho vývoja pri dávkach, ktoré presahovali terapeutické dávky.


Vzhľadom na to, že reprodukčné a vývojové štúdie na zvieratách neumožňujú vždy predpovedať účinky u ľudí, počas gravidity sa má MAXALT podať iba vtedy, ak je to bezpodmienečne potrebné.


Používanie počas laktácie

Štúdie na potkanoch preukázali, že rizatriptan veľmi dobre prestupuje do materského mlieka. Prechodné, veľmi mierne poklesy hmotnosti sa pozorovali u mláďat pred odstavením dojčenia, len keď boli matky vystavené systémovej expozícii vysoko presahujúcej maximálne expozičné hladiny u ľudí. Neexistujú žiadne údaje u ľudí.


Keď sa rizatriptan podáva dojčiacim ženám, je preto potrebná opatrnosť. Expozícia dojčaťa sa má znížiť vyvarovaním sa dojčeniu počas 24 hodín po liečbe.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Migréna a liečba MAXALT-om môže u niektorých pacientov vyvolávať ospalosť. Niektorí pacienti, ktorí užívali MAXALT, uvádzali tiež výskyt závratov. Pri záchvate migrény a po podaní MAXALT-u majú pacienti preto zvážiť svoju schopnosť vykonávať zložitejšie úlohy.


4.8 Nežiaduce účinky


MAXALT sa hodnotil v kontrolovaných klinických štúdiách u viac ako 3 600 pacientov, ktorým sa podával až počas jedného roka. Najčastejšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa hodnotili v klinických štúdiách, boli závrat, ospalosť a slabosť/únava. V klinických štúdiách sa vyhodnotili a/alebo počas skúseností po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


[veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (≤1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)]


Poruchy imunitného systému:

Neznáme: hypersenzitívna reakcia, anafylaktická/anafylaktoidná reakcia.


Psychické poruchy:

Menej časté:dezorientácia, insomnia, nervozita.


Poruchy nervového systému:

Časté: závrat, ospalosť, parestézia, bolesť hlavy, hypestézia, znížená mentálna bystrosť, tremor.

Menej časté: ataxia, vertigo.

Zriedkavé:synkopa, porucha chuti/zlá chuť, serotonínový syndróm.

Neznáme:záchvat kŕčov.


Poruchy oka:

Menej časté:nejasné videnie.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Časté:palpitácie, tachykardia.

Zriedkavé:myokardiálna ischémia alebo infarkt, cerebrovaskulárna príhoda. Väčšina z týchto nežiaducich účinkov bola hlásená u pacientov s rizikovými faktormi predikujúcimi ochorenie koronárnych artérií.


Poruchy ciev:

Časté:návaly horúčavy/návaly tepla.

Menej časté: hypertenzia.

Neznáme:periférna vaskulárna ischémia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté:faryngeálny dyskomfort, dyspnoe.

Zriedkavé:piskoty.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté:nauzea, suchosť v ústach, vracanie, hnačka.

Menej časté:smäd, dyspepsia.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté:sčervenanie, potenie.

Menej časté:pruritus, urtikária.

Zriedkavé:angioedém (napr. edém tváre, opuch jazyka, edém faryngu), vyrážka, toxická epidermálna nekrolýza (o angioedéme pozri tiež časť 4.4).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté:pocit ťažkých údov.

Menej časté:bolesť šije, pocit napätia, stuhnutosť, svalová slabosť.

Zriedkavé:bolesť tváre.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:slabosť/únava, bolesť brucha alebo hrudníka.


4.9 Predávkovanie


Rizatriptan v dávke 40 mg (podaný buď naraz alebo v dvoch dávkach s 2-hodinovým intervalom medzi dávkami) spravidla dobre znášalo viac ako 300 pacientov. Najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli závrat a ospalosť.


V klinicko-farmakologickej štúdii, v ktorej bol 12 osobám podaný rizatriptan v celkovej kumulatívnej dávke 80 mg (podanej v priebehu 4 hodín), sa u dvoch osôb vyskytla synkopa a/alebo bradykardia. U jednej osoby, ženy vo veku 29 rokov, došlo k vracaniu, bradykardii a závratu, čo začalo tri hodiny po užití celkovej dávky 80 mg rizatriptanu (podanej v priebehu dvoch hodín). Hodinu po objavení sa týchto príznakov bol pozorovaný AV blok tretieho stupňa, ktorý reagoval na atropín. U druhej osoby, 25-ročného muža, došlo okamžite po bolestivom odbere krvi k prechodnému závratu, synkope, inkontinencii a 5-sekundovej systolickej pauze (na EKG monitore). Krv bola odobratá dve hodiny potom, ako tento muž dostal rizatriptan v celkovej dávke 80 mg (podanej počas 4 hodín).


Na základe farmakológie rizatriptanu sa okrem toho môže po predávkovaní vyskytnúť hypertenzia alebo ďalšie vážnejšie kardiovaskulárne symptómy. U pacientov, u ktorých je podozrenie z predávkovania MAXALT-om, je potrebné zvážiť gastrointestinálnu dekontamináciu (napr. výplach žalúdka a následné podanie aktívneho uhlia). Klinické a elektrokardiografické monitorovanie je potrebné najmenej počas 12 hodín, aj keď nie sú prítomné klinické príznaky.


Účinky hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy na koncentráciu rizatriptanu v sére nie sú známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimigrenikum

ATC kód: N02CC04


Mechanizmus účinku

Rizatriptan sa viaže selektívne so silnou afinitou na ľudské receptory 5-HT1Ba 5-HT1Da má slabý alebo žiadny účinok na farmakologickú aktivitu receptorov 5-HT2, 5-HT3, alfa1-, alfa2- alebo beta-adrenergných, D1, D2dopaminergných, histaminergných H1, muskarínových alebo benzodiazepínových receptorov.


Terapeutická aktivita rizatriptanu v liečbe migrenóznej bolesti hlavy môže byť prisudzovaná jeho agonistickým účinkom na 5-HT1Ba 5-HT1Dreceptory na extracerebrálnych intrakraniálnych cievach, o ktorých sa predpokladá, že sú počas záchvatu dilatované a na trojklanných senzorických nervoch, ktoré ich inervujú. Aktivácia týchto 5-HT1Ba 5-HT1Dreceptorov môže mať za následok konstrikciu intrakraniálnych ciev, ktoré sú pôvodom bolesti, a môže brániť uvoľneniu neuropeptidov, čo vedie k menšiemu zápalu senzitívnych tkanív a zníženiu centrálneho trigeminálneho prenosu bolestivých impulzov.


Farmakodynamické účinky

Účinnosť tabliet MAXALT v akútnej liečbe záchvatov migrény bola stanovená v štyroch multicentrických placebom kontrolovaných štúdiách, do ktorých bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov, ktorí užívali MAXALT 5 alebo 10 mg počas jedného roka. K ústupu bolestí hlavy došlo už 30 minút po podaní a odpoveď na liečbu (t.j. zníženie stredne silnej alebo silnej bolesti hlavy na žiadnu alebo miernu bolesť) 2 hodiny po podaní bola 67-77 % po 10-mg tablete, 60-63 % po 5-mg tablete a 23-40 % po placebe. Pacienti, ktorí nereagovali na prvú dávku MAXALT-u, nedostali v priebehu toho istého záchvatu ďalšiu dávku, zväčša však zareagovali na liečbu pri nasledujúcom záchvate. MAXALT znižoval funkčnú neschopnosť a zmierňoval nauzeu, fotofóbiu a fonofóbiu pri záchvatoch migrény.


Účinnosť nebola ovplyvnená prítomnosťou aury, ani rasou a pohlavím, dĺžkou používania alebo súčasným používaním bežných profylaktík migrény (napr. betablokátorov, blokátorov vápnikového kanála, selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív alebo kyseliny valproovej) alebo perorálnych kontraceptív.


MAXALT je účinný v liečbe menštruačnej migrény, t.j. migrény, ktorá sa vyskytuje v intervale 3 dni pred nástupom a 3 dni po nástupe menštruácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Rizatriptan sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Priemerná biologická dostupnosť po perorálnom podaní tablety je približne 40-45 % a priemerné maximálne koncentrácie v plazme (Cmax) sa dosahujú približne za 1-1,5 hodiny (Tmax). Perorálne podanie tablety počas raňajok s vysokým obsahom tukov nemalo účinok na mieru absorpcie rizatriptanu, absorpcia však bola spomalená, približne o 1 hodinu.


Účinok jedla: Účinok jedla na absorpciu rizatriptanu z perorálneho lyofilizátu nebol sledovaný. Pre rizatriptan tablety je Tmaxoneskorený približne o 1 hodinu, ak sa tablety podávajú pri najedení. Ak sa perorálny lyofilizát podáva po jedle, môže sa vyskytnúť oneskorenie absorpcie rizatriptanu (pozri časť 4.2).


Distribúcia

Rizatriptan sa viaže na bielkoviny plazmy iba minimálne (14 %). Distribučný objem je u mužov približne 140 litrov, u žien 110 litrov.


Biotransformácia

Hlavným mechanizmom metabolizmu rizatriptanu je oxidatívna deaminácia monoaminooxidázou-A (MAO-A) na metabolit indoloctovú kyselinu, ktorá nie je farmakologicky aktívna. V malej miere sa tvorí N-monodesmetyl-rizatriptan, metabolit s podobným účinkom na 5HT1B/1Dreceptory ako má materská látka, neprispieva však významne k farmakodynamickému účinku rizatriptanu. Koncentrácia N-monodesmetyl-rizatriptanu v plazme je približne 14 % koncentrácie materskej zlúčeniny a eliminuje sa v rovnakom pomere. Medzi ďalšie nevýznamné metabolity patrí N-oxid, 6‑hydroxy zlúčenina a sulfátový konjugát 6-hydroxy metabolitu. Ani jeden z týchto menších metabolitov nie je farmakologicky účinný. Po perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptanu je rizatriptan zodpovedný za približne 17 % cirkulujúcej rádioaktivity v plazme.


Eliminácia

Po intravenóznom podaní dávok v rozsahu 10-60 μg/kg sa AUC zvýšila u mužov proporcionálne a u žien takmer proporcionálne. Po perorálnom podaní dávok v rozsahu 2,5-10 mg sa AUC zvýšila takmer proporcionálne. Plazmatický polčas rizatriptanu u mužov a žien je priemerne 2-3 hodiny. Plazmatický klírens rizatriptanu je priemerne okolo 1 000-1 500 ml/min u mužov a okolo 900-1 100 ml/min u žien; približne 20-30 % z toho je renálny klírens. Po perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptanu sa približne 80 % rádioaktivity vylúči močom a približne 10 % dávky sa vylúči stolicou. To ukazuje, že metabolity sa vylučujú hlavne obličkami.


V súlade s jeho metabolizmom prvého prechodu sa približne 14 % perorálnej dávky vylúči močom vo forme nezmeneného rizatriptanu a 51 % sa vylúči vo forme metabolitu kyseliny indoloctovej. Nie viac ako 1 % sa vylúči močom vo forme aktívneho metabolitu N-monodesmetylu.


Keď sa rizatriptan podáva v súlade s maximálnym dávkovacím režimom, nedochádza ku kumulácii liečiva z jedného dňa na druhý.


Charakteristiky u pacientov

Pacienti so záchvatom migrény: Záchvat migrény neovplyvňuje farmakokinetiku rizatriptanu.


Pohlavie: AUC rizatriptanu (10 mg perorálne) bola približne o 25 % menšia u mužov ako u žien, Cmax bola o 11 % nižšia a hodnota Tmax bola približne rovnaká. Tento zjavný rozdiel vo farmakokinetike však nebol významný z klinického hľadiska.


Starší pacienti: Koncentrácie rizatriptanu v plazme starších osôb (vekové rozpätie 65 až 77 rokov) boli podobné ako u mladých osôb.


Poruchy pečene (Childovo-Pughovo skóre 5-6): Po perorálnom podaní pacientom s poruchami pečene v dôsledku alkoholickej cirhózy mierneho stupňa boli koncentrácie rizatriptanu v plazme podobné ako u mladých mužov a žien. Signifikantné zvýšenie AUC (50 %) a Cmax(25 %) sa pozorovalo u pacientov s hepatálnou insuficienciou stredne ťažkého stupňa (Childovo-Pughovo skóre 7). Farmakokinetika sa nesledovala u pacientov s Childovým-Pughovým skóre >7 (ťažké hepatálne poškodenie).


Poruchy obličiek: U pacientov s poruchami obličiek (klírens kreatinínu 10-60 ml/min/1,73 m2) sa AUC pre rizatriptan významne nelíšila od hodnôt u zdravých osôb. U hemodialyzovaných pacientov (klírens kreatinínu <10 ml/min/1,73 m2) boli hodnoty AUC pre rizatriptan približne o 44 % vyššie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Maximálne koncentrácie rizatriptanu v plazme pacientov s akýmkoľvek stupňom poškodenia obličiek boli podobné hodnotám u zdravých osôb.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje nepreukázali na základe konvenčných štúdií toxicity opakovanej dávky, genotoxicity, potenciálnej karcinogenity, reprodukčnej a vývojovej toxicity, farmakologickej bezpečnosti a farmakokinetiky a metabolizmu žiadne riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum (E460a), maydis amylum pregelificatum, ferri oxidum rubrum (E172) a magnesii stearas (E572).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov. Balenie obsahuje 2 alebo 6 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P. O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


MAXALT 5 mg: 33/0064/99-S

MAXALT 10 mg: 33/0065/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE


24. jún 1999


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Január 2009


®Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

COPYRIGHT © MERCK & CO., INC., 2008

Všetky práva vyhradené.

8


MXT/T-EE/SLVR-20081429

Maxalt 10 mg