+ ipil.sk

Medicinálny kyslík plynný SIADPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/06833-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Medicinálny kyslík plynný SIAD

plyn na inhaláciu

(kyslík)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Medicinálny kyslík plynný SIAD a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako použijete Medicinálny plynný SIAD

3. Ako používať Medicinálny kyslík plynnýSIAD

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávaťMedicinálny kyslík plynnýSIAD

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Medicinálny kyslík plynný SIAD a na čo sa používa


Medicinálny kyslík plynný SIAD obsahuje najmenej 99,5 % V/V (objemových percent) kyslíka (oxygenum).


Medicinálny kyslík plynný SIAD sa používa ako dodatočný zdroj kyslíka pri liečbe nasledujúcich stavov:

Súčasť anestézie (narkózy) a intenzívnej starostlivosti, ako je:

 • pred a pooperačná starostlivosť

 • liečba náhlych srdcových a dýchacích zástav pri poraneniach alebo po užití liekov

 • oživovanie chorých v kritickom stave, keď je poškodený krvný obeh

 • oživovanie novorodencov.

Na liečbu nedostatku kyslíka (hypoxie) v mnohých prípadoch, ako sú

 • vážne ochorenie srdca a pľúc

 • šok, silné krvácanie

 • uzavretie srdcových ciev

 • otrava oxidom uhoľnatým

 • vysoká horúčka (40-41oC).


2. Čo potrebujete vedieť predtým ako použijete Medicinálny kyslík plynný SIAD


Medicinálny kyslík je iba na lekársky predpis. Uistite sa, že váš ošetrujúci lekár vie o všetkých vašich zdravotných problémov, ktoré môžete mať.


Upozornenia a opatrenia

- pri predčasne narodených deťoch či u starších ľudí trpiacich dlhodobým zápalom priedušiek (bronchitídou), kde je potrebné brať ohľad na predpísané množstvo prietoku medicinálneho kyslíka

- ak sa medicinálny kyslík aplikuje v tlakovej (hyperbarickej) komore s prevádzkovým tlakom vyšším ako 3 bary, dávka sa má obmedziť na 3 hodiny.


Iné lieky a Medicinálny kyslík plynný SIAD

Farmakokinetická aktivita medicinálneho kyslíka plynného sa modifikuje zmenami v parciálnom tlaku oxidu uhličitého v krvi, ale bez veľkého klinického významu. Vysoká frakcia kyslíka môže zhoršovať poškodenie pľúc toxickými látkami ako sú bleomycín, nitrofurantoín. Ďalej môže vysoká frakcia kyslíka reagovať napr. so zlúčeninou NO (oxid dusnatý) za vzniku reaktívnych zlúčenín NO2a NOx.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Použitie medicinálneho kyslíka neobmedzí vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. V prípade, že potrebujete kyslík neustále, vašu schopnosť šoférovania a riadenia strojov musí vopred posúdiť lekár.


Tehotenstvo,dojčenie a plodnosť

Medicinálny kyslík môžu používať i tehotné alebo dojčiace ženy.


3. Ako používať Medicinálny kyslík plynný SIAD

V nemocniciach alebo na klinikách vám bude medicinálny kyslík podaný zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa uistia, že podanie medicinálneho kyslíka je pre vás vhodné a že dávkovacie zariadenie je nastavené správne, takže dostanete potrebnú dávku kyslíka.

Na vdychovanie kyslíka je potrebné, aby ste mali nasadenú tvárovú masku alebo nosovú kanylu. Hroty na kanyle sú vložené do vašich nosných dierok a hadička je vedená ponad uši a nastavená pod krkom z dôvodu menšej záťaže. Maska alebo kanyla je napojená na kyslíkový systém pomocou hadičiek.


Vždy používajte zariadenie na medicinálny kyslík plynný tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

NEFAJČITE, ani nepoužívajte otvorený oheň v blízkosti fľaše s medicinálnym kyslíkom. Oheň v prostredí kyslíka oveľa prudšie vzrastie.

NIKDY nepoužívajte mastné krémy pri kyslíkovom zariadení.


Ak použijete viac Medicinálneho kyslíka plynného SIAD, ako máte

Vo väčšine prípadov je nepravdopodobné predávkovanie sa medicinálnym kyslíkom, ak budete dodržiavať odporučenia vášho ošetrujúceho lekára. Ak máte obavy, že ste použili príliš veľa kyslíka a necítite sa dobre, alebo máte akékoľvek otázky o správnom používaní medicinálneho kyslíka, opýtajte sa, prosím, svojho ošetrujúceho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Medicinálny kyslík plynný SIAD môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vo výnimočných prípadoch, po niekoľkohodinovom vystavení medicinálnemu kyslíku nad 3 bary môžete pocítiť vedľajšie účinky ako:


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)


 • u novorodencov vystavených vysokej koncentrácii kyslíka sa môže vyskytnúť poškodenie sietnice s možnosťou následného oddelenia sietnice a oslepnutím

 • kŕče, bezvedomie

 • zmätenosť

bolesť na prsiach spojená s kašľom a ťažkosťami s dýchaním

 • bolesť dutín

 • nevoľnosť


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)

 • bolesť a nepríjemný pocit tlaku v ušiach

- zápal pohrudnice

- nedostatok vzduchu v pľúcach

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Medicinálny kyslík PLYNNÝ SIAD


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Medicinálny kyslík plynný SIAD nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku na fľaši.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Je potrebné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa zaobchádzania a manipulácie s fľašami na stlačený plyn.


Fľaše na stlačený plyn uchovávajte na dobre vetraných miestach, ktoré sú chránené pred dažďom a priamym slnečným žiarením. Fľaše na stlačený plyn chráňte pred nárazmi, pádmi, horľavými látkami a ropnými produktmi (olej, mazíva, atď.), vlhkosťou a zdrojmi tepla alebo vznietenia.

Uchovávajte ich pri teplotách od - 30 oC do + 50 oC.

Uskladňujte ichv priestoroch určených na skladovanie medicinálnych plynov. Plné a prázdne fľaše musia byť skladované oddelene.


Transport tlakových fliaš na stlačený plyn

Fľaše na stlačený plyn sa musia prepravovať s vhodným materiálom, ktorý ich bude chrániť pred nebezpečnými údermi a pádmi a bude ich udržiavať vo zvislej polohe.

Fľaša na stlačený plyn musí byť uzatvorená. Z dôvodu zabránenia kontaminácie, resp. identifikácie plynu vo fľaši, nevyprázdňujte fľašu úplne. Nechajte vo fľaši zvyškový pretlak 3-5 bar.

V blízkosti fliaš s Medicinálnym kyslíkom plynným SIAD alebo v uzavretých priestoroch, kde sa kyslík používa alebo skladuje, nesmiete fajčiť ani používať otvorený oheň.

Fľaše a regulátor udržiavajte v čistote a v žiadnom prípade nepoužívajte olej alebo mazivá, pretože môžu spôsobiť samovznietenie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Medicinálny kyslík plynný SIAD obsahuje


Liečivo je kyslík (oxygenum), min 99,5% V/V (objemových percent). Liek neobsahuje žiadne pomocné látky.


Ako vyzerá Medicinálny kyslík plynný SIAD a obsah balenia

Kyslík (Oxygenum) je plyn bez farby a zápachu.


Objem plynov v jednotlivých veľkostiach tlakových fliaš plnených na tlak 200 bar:

Kapacita tlakovej fľaše v litroch vody

Objem plynu v litroch

(pri teplote 15 °C a tlaku 1,013 bar)

Materiál tlakovej fľaše

Typ uzatváracieho ventilu

Materiál ventilu

2 l

430

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

2 l

430

Hliníková

Integrovaný so zpätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

3 l

675

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

5 l

1 080

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

10 l

2 160

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

10 l

2 160

Oceľová

Integrovaný so zpätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

20 l

4 320

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

40 l

8 640

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

50 l

10 800

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

16 x 50 l (zväzok tlakových fliaš)

172 800

Oceľová (prepojenie fliaš ušľachtilá oceľ)

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz


Poznámka:

+) štandardný uzatváracíventil je ventil bez spätnej klapky a so závitom bočnej prípojky W 21,8 x 1/14´´


Objem plynov v jednotlivých veľkostiach tlakových fliaš plnených na tlak 150 bar:


Kapacita tlakovej fľaše v litroch vody

Objem plynu v litroch

(pri teplote 15 °C a tlaku 1,013 bar)

Materiál tlakovej fľaše

Typ uzatváracieho ventilu

Materiál ventilu

2 l

320

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

2 l

320

Hliníková

Integrovaný so zpätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

3 l

500

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

5 l

810

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

10 l

1 620

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

10 l

1 620

Oceľová

Integrovaný so zpätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

20 l

3 240

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

40 l

6 480

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

50 l

8 100

Oceľová

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz

16 x 50 l (cylindr bundle)

129 600

Oceľová (prepojenie fliaš ušľachtilá oceľ)

Štandardná +)

Chrómovaná mosadz


Poznámka:

+) štandardný uzatváracíventil je ventil bez spätnej klapky a so závitom bočnej prípojky G 3/4´´


Farebné označenie tlakových fliaš:

Horná zaoblená časť fľaše je biela s dvomi čiernymi písmenami „N“ oproti sebe, valcovitá časť fľaše je biela.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

SIAD Slovakia spol. s r.o.

Rožňavská 17

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 02 444 603 47

Fax.: +421 02 444 603 48


Výrobca

SIAD Czech spol. s r.o.

Braňany u Mostu č.p. 193

435 22

Česká republika

Tel.: +420 476 765 000

Fax.: +420 476 129 286


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii:

SIAD Slovakia spol. s r.o.

Rožňavská 17

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 02 444 603 47

Fax.: +421 02 444 603 48


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015


6

Medicinálny kyslík plynný SIAD

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/06833-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Medicinálny kyslík plynný SIAD

plyn na inhaláciu


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Kyslík (Oxygenum) min. 99,5 % V/V


 1. LIEKOVÁ FORMA


Plyn na inhaláciu

Kyslík je plyn bez farby a zápachu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Súčasť anestézie a intenzívnej starostlivosti ako je:

 • pred a pooperačná starostlivosť

 • liečba náhlych srdcových a dýchacích zástav pri traumatických stavoch alebo po užití lieku

 • resuscitácia chorých v kritickom stave, keď je poškodený krvný obeh

 • resuscitácia novorodencov

Na liečbu hypoxie vo viacerých prípadoch, ako sú

 • cyanóza ako následok kardiopulmonálnych chorôb

 • šok, silné krvácanie

 • koronárna oklúzia

 • otrava oxidom uhoľnatým

 • hyperpyrexia


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Medicinálny kyslík plynný je podávaný formou inhalácie do pľúc. Výnimkou je, ak sa kyslík dodáva do okysličovacieho zariadenia pri mimotelovej cirkulácii kardiopulmonálneho by-pass systému.


4.3 Kontraindikácie


Nie je známa žiadna absolútna kontraindikácia použitia medicinálneho kyslíka plynného, ale uvažovaná koncentrácia má byť obmedzená u predčasne narodených detí a u pacientov s chronickou bronchitídou a emfyzémom pľúc.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri podávaní Medicinálneho kyslíka plynného SIAD je potrebné venovať zvýšenú pozornosť:


 • novorodencom, kde vdychovaná koncentrácia nemá prekročiť 40%, aby sa minimalizovalo riziko retrolentálnej fibroplázie

 • starším pacientom s chronickou bronchitídou, ktorým sa má vdychovaná koncentrácia zvyšovať o 1% a nemá prekročiť 30%

 • v hyperbarických komorách pri liečbe stavov ako je otrava oxidom uhoľnatým, anaeróbne infekcie a akútna ischemická choroba. Po 2-3 hodinách pri 3 baroch (g) sa môžu objaviť kŕče.


Je potrebné starostlivé monitorovanie Medicinálneho kyslíka plynného SIAD zamerané na dýchací a obehový systém a na postihnuté tkanivo, aby nedošlo k prekročeniu príslušnej koncentrácie.

Kyslík podporuje horenie, a preto pri použití stlačeného medicinálneho kyslíka je zakázané fajčenie a používanie otvoreného ohňa.

Pri manipulácii a použití fliaš s Medicinálnym kyslíkom plynným SIAD je potrebná zvýšená opatrnosť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetická aktivita medicinálneho kyslíka plynného sa modifikuje zmenami v parciálnom tlaku oxidu uhličitého v krvi, ale bez veľkého klinického významu. Vysoká frakcia kyslíka môže zhoršovať poškodenie pľúc toxickými látkami ako sú bleomycín, nitrofurantoín. Ďalej môže vysoká frakcia kyslíka reagovať napr. s NO za vzniku reaktívnych zlúčenín NO2a NOx.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Medicinálny kyslík plynný SIAD sa môže používať počas gravidity a dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Medicinálny kyslík plynný SIAD nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá, alebo obsluhovať stroje. Pacienti, ktorí vyžadujú neustálu kyslíkovou podporu, budú vyžadovať individuálne zhodnotenie svojich schopností.

Za normálnych okolností medicinálny kyslík plynný neovplyvňuje vedomie, ale pacienti, ktorí potrebujú neustálu podporu s medicinálnym kyslíkom plynným, obvykle nie sú v stave viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Zoznam nežiadúcich účinkov usporiadaný do tabuľky

Frekvencie sú brané z klinických štúdií, nie sú porovnané s placebom. Frekvencie sú definované nasledovne:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1,000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10,000 až <1/1,000), veľmi zriedkavé (<1/10,000), nie je známe ( z dostupných údajov sa nedá určiť)


Orgánový systém

Nežiaduci účinok

Častosť výskytu

Poruchy oka

Retrolentálna fibroplázia u predčasne narodených detí (vystavených koncentráciám medicinálneho kyslíka vyšším než 40 %)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy nervového systému

Kŕče, strata vedomia (po niekoľkohodinovom vystavení medicinálnemu kyslíku pri tlaku nad 3 bary)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy ucha a labyrintu

Barotrauma stredného ucha (po niekoľkohodinovom vystavení medicinálnemu kyslíku pri tlaku nad 3 bary)

Menej časté (>1/ 1000 až <1/100)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- bolesť dutín (po niekoľkohodinovom vystavení medicinálnemu kyslíku pri tlaku nad 3 bary)

- retrosternálna bolesť spojená s kašľom a dýchacími problémami

- atelektáza, pleuritída

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)


Menej časté (>1/ 1000 až <1/100)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (po niekoľkohodinovom vystavení medicinálnemu kyslíku pri tlaku nad 3 bary)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Psychické poruchy

Zmätenosť (po niekoľkohodinovom vystavení medicinálnemu kyslíku pri tlaku nad 3 bary)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie Medicinálnym kyslíkom plynným SIAD sa prejavuje tak, ako je uvedené v časti 4.8 . Opatrenia po vzniku príznakov predávkovania:

Okamžité prerušenie inhalácie, prípadne, pri použití hyperbarického kyslíka sa musí znížiť okamžite tlak kyslíka. Prejavy toxicity sa liečia symptomaticky, vrátane použitia antioxidačných látok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Medicinálne plyny

ATC kód: VO3AN01

Vlastnosti medicinálneho kyslíka plynného sú:


Bezfarebný plyn bez zápachu

Molekulárna váha 32

Bod varu 183,1ºC (pri 1 baru(g))

Hustota 1,355 kg/m3(pri 15ºC)


Kyslík tvorí približne 21% atmosféry a je pre život absolútne nevyhnutný.


Základná spotreba kyslíka u človeka je asi 250 mm/min na telesný povrch 1,8 m2. V priebehu anestézie a v prirodzenom spánku sa redukuje asi o 10% a o 50% na 10ºC zníženia telesnej teploty.

Alveolárny vzduch obsahuje asi 14% kyslíka (105 mm Hg) a arteriálna krv má parciálny tlak kyslíka 97 mm Hg. Rozdiel, známy ako kyslíkový gradient na alveolo-kapilárnej membráne, sa zvyšuje vekom. Rozdiel môže byť u zdravého staršieho jedinca až 30 mm Hg.

Kyslík v krvi sa väčšinou viaže na hemoglobín, 1,34 ml na 9 ml na vytvorenie maximálnej kapacity 20 ml na 100 ml krvi. Malé množstvo 0,3 ml sa vyskytuje v rovnakom objeme krvi voľne.

Koncepcia využiteľnosti kyslíka prvýkrát popísaná Richardom v roku 1943 a neskôr prepracovaná Freemanom a Nunnom sa používa pri kvantifikácii množstva kyslíka, ktoré telo využije. Dá sa vyjadriť výpočtom podľa srdcového výdaja a obsahu kyslíka v krvi.

Využiteľnosť kyslíka sa vypočíta: (výkon srdca) x koncentrácia Hb x 1,34 x (% saturácia)


Normálne substitučné hodnoty využiteľného kyslíka sú:

Využiteľný kyslík: ((5000 ml) 15/100 x 1.34 x 95/100) = 950 ml


Priemerný zdravý jedinec so základnou spotrebou kyslíka nemá viac než štvorminútovú zásobu kyslíka v krvi.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Príjem kyslíka krvou v pľúcach a prietok do tkanív je určený disociačnou krivkou kyslíka. Charakteristický esovitý tvar zaisťuje, že sa pri tlaku medzi 40 a 15 mm Hg kyslík prenášaný krvou z pľúc môže ľahko preniesť do tkanív.


Absorpcia z pľúc je rýchla, pretože prietok krvi kapilárami, kde prebieha výmena, sa uskutočňuje za asi 0,5 sekundy. Príjem kyslíka je priaznivejší pri súčasnom uvoľnení oxidu uhoľnatého, ktorý sa následne vylučuje vydychovaných vzduchom. Naopak, vstup oxidu uhličitého do krvi z tkanív uľahčuje prenos kyslíka do buniek.


V pokoji obsahuje zmiešaná venózna krv, ktorá sa vracia do pľúc, 13-14 ml kyslíka na 100 ml, ale pri extrémnom zaťažení sa môže obsah kyslíka ľahko znížiť na 3-4 ml. V každom aktívnom tkanive dochádza takmer k dokonalej extrakcii.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Medicinálny kyslík plynný SIAD silne podporuje horenie a spôsobuje intenzívnu horľavosť látok vrátane niektorých materiálov, ktoré bežne na vzduchu nehoria. Je vysoko nebezpečný v prítomnosti olejov, tukov, dechtových látok a mnohých umelých hmôt kvôli riziku samovznietenia v prítomnosti medicinálneho kyslíka v relatívne vysokých koncentráciách.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Je potrebné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa zaobchádzania s fľašami na stlačený plyn.

Fľaše na stlačný na plyn uchovávajte na dobre vetraných miestach, ktoré sú chránené pred dažďom a priamym slnečným žiarením. Fľaše na stlačený plyn chráňte pred nárazmi, pádom, horľavými látkami a ropnými produktmi (olej, mazíva, atď.), vlhkosťou a zdrojmi tepla alebo vznietenia.

Uchovávajte ich pri teplotách od - 30 oC do + 50 oC.

Uskladňujte ichv priestoroch určených na skladovanie medicinálnych plynov. Plné a prázdne fľaše musia byť skladované oddelene.


Transport tlakových fliaš na stlačený plyn

Fľaše na stlačený plyn sa musia prepravovať s vhodným materiálom, ktorý ich bude chrániť pred nebezpečnými nárazmi a pádom a bude ich udržiavať vo zvislej polohe.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Objem plynov v jednotlivých veľkostiach tlakových fliaš plnených na tlak 200 bar:

Kapacita fľaše v litroch vody

Objem plynu v litroch

(pri teplote 15 °C a tlaku 1,013 bar)

Materiál tlakovej fľaše

Typ uzatváracieho ventilu

Materiál ventilu

2 l

430

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

2 l

430

Hliníková

Integrovaný so spätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

3 l

675

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

5 l

1 080

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

10 l

2 160

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

10l

2 160

Oceľová

Integrovaný so spätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

20 l

4 320

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

40 l

8 640

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

50 l

10 800

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

16 x 50 l (zväzok tlakových fliaš)

172 800

Oceľová (prepojenie fliaš- ušľachtilá oceľ)

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz


Pozn.:

+) štandardný uzatváracíventil je ventil bez spätnej klapky a so závitom bočnej prípojky W 21,8 x 1/14´´Objem plynov v jednotlivých veľkostiach tlakových fliaš plnených na tlak 150 bar:

Kapacita tlakovej fľaše v litroch vody

Objem plynu v litroch

(pri teplote 15 °C a tlaku 1,013 bar)

Materiál tlakovej fľaše

Typ uzatváracieho ventilu

Materiál ventilu

2 l

320


Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

2 l

320

Hliníková

Integrovaný so spätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

3 l

500

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

5 l

810

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

10 l

1 620

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

10 l

1 620

Oceľová

Integrovaný so spätnou klapkou a so vstavaným regulátorom tlaku a prietoku

Niklovaná mosadz

20 l

3 240

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

40 l

6 480

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

50 l

8 100

Oceľová

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz

16 x 50 l (zväzok tlakových fliaš)

129 600

Oceľová (prepojenie fliaš- ušľachtilá oceľ)

Štandardný +)

Chrómovaná mosadz


Pozn.:

+) štandardný uzatváracíventil je ventil bez spätnej klapky a so závitom bočnej prípojky G 3/4"


Farebné označenie tlakových fliaš:

Horná zaoblená časť fľaše je biela s dvomi čiernymi písmenami „N“ oproti sebe, valcovitá časť fľaše je biela.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Pre vylúčenie všetkých nehôd je potrebné dodržiavať tieto pokyny:


 • fľaše na stlačený plyn sa musia dobre uložiť, aby nedošlo k ich pádu

 • ventil sa nesmie otvárať s použitím násilia

 • chráňte ventily a ďalšie pridružené zariadenia pred olejmi a mazivami

 • pokazený regulátor sa nesmie opravovať

 • regulátor tlaku sa nesmie uťahovať kliešťami, mohol by spôsobiť pretlačenie tesnenia fľaše

 • fľaša na stlačený plyn musí byť pevne uzatvorená

 • z dôvodu zabránenia kontaminácie, resp. identifikácie plynu vo fľaši, nevyprázdňujte fľašu úplne a nechajte v nej zbytkový pretlak 3-5 bar


Pokyny na likvidáciu


Prázdnu fľašu na stlačený plyn nevyhadzujte. Prázdnu fľašu na stlačený plyn vráťtedodávateľovi


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


SIAD Slovakia spol. s r.o.

Rožňavská 17

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 02 444 603 47

Fax.: +421 02 444 603 48


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0850/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 9.2.2010

Dátum posledného predĺženia: 17.6.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

7Medicinálny kyslík plynný SIAD