+ ipil.sk

Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS, 100 % objemových, medicinálny plyn, stlačenýPríbalový leták


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2010/00559-REG.


PÍSOMNÁ INFORMÁCIAPRE POUŽÍVATEĽOV


Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS, 100 % objemových, medicinálny plyn, stlačený

Kyslík


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MEDICINÁLNY PLYNNÝ KYSLÍK AIR PRODUCTS a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete MEDICINÁLNY PLYNNÝ KYSLÍK AIR PRODUCTS

3. Ako používať MEDICINÁLNY PLYNNÝ KYSLÍK AIR PRODUCTS

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať MEDICINÁLNY PLYNNÝ KYSLÍK AIR PRODUCTS

6. Ďalšie informácie


 1. Čo je medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS a na čo sa používa


Medicinálny plynný kyslíkAIR PRODUCTS obsahuje kyslík, plyn, ktorý je esenciálny pre život.


Liek sa môže použiť ako pomôcka na dýchanie za normálneho tlaku a za vysokého tlaku.


Kyslíková terapia pri normálnom tlaku (normobarická kyslíková terapia)


Kyslíková terapia pri normálnom tlaku sa môže použiť:

 • ak koncentrácia kyslíka v krvi alebo v konkrétnom orgáne je príliš nízka alebo na zabránenie toho, aby sa príliš znížila,

 • pre pacientov s nedostatočným alebo narušeným dýchaním, ktorí sú závislí od nízkej koncentrácie kyslíka (hypoxia) ako od stimulu (podnietenia) dýchania,

 • na liečbu nakopenej bolesti hlavy, nakopená bolesť hlavy je osobitná bolesť hlavy s krátkymi a veľmi silnými záchvatmi na jednej strane hlavy.


Kyslíková terapia pri vysokom tlaku (hyperbarická kyslíková terapia)


Kyslíkovú terapiu pri vysokom tlaku (hyperbarická kyslíková terapia) má podávať výhradne kvalifikovaný personál, aby sa zabránilo riziku poškodenia kvôli silnému kolísaniu tlaku.


Kyslíková terapia pri vysokom tlaku sa môže použiť:

 • na liečbu ťažkej otravy oxidom uhoľnatým (napr. vtedy, keď je pacient v bezvedomí),

 • na liečbu choroby potápačov (dekompresnej choroby),

 • na liečbu upchania (obštrukcie) v srdci alebo krvných cievach spôsobeného bublinami (plynová alebo vzduchová embólia),

 • ako podporná liečba v prípadoch kostnej straty po ožarovaní (osteorádionekróza),

 • ako podporná liečba v prípadoch odumierajúceho tkaniva v dôsledku poranenia infikovaného baktériami produkujúcimi plyn (klostridiálna myonekróza, plynová gangréna).


 1. Skôr ako použijete medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS


Nepoužívajte medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS

Medicinálny plynný kyslíkAIR PRODUCTS pri vysokom tlaku sa nesmie použiť v prípadoch skolabovaných pľúc, na ktoré ste sa zatiaľ neliečili (neliečený pneumotorax). Pojem skolabované pľúca znamená nahromadenie vzduchu alebo plynu v hrudnej dutine medzi dvoma pľúcnymi blanami. Ak ste už mali skolabované pľúca, informujte o tom svojho lekára.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní medicinálneho plynného kyslíka AIR PRODUCTS


Pred liečbou kyslíkovou terapiou by ste mali vedieť nasledujúce:

 • Kyslík môže mať vo vysokých koncentráciách škodlivé účinky. Toto môže spôsobovať kolaps alveol (mechúrikov v pľúcach), čo zabráni prívodu kyslíka do krvi. Toto sa môže stať pri použití koncentrácie 100 % dlhšie ako 6 hodín, 60 až 70 % dlhšie ako 24 hodín, 40 až 50 % počas druhého 24-hodinového intervalu a koncentrácie viac ako 40 % dlhšie ako 2 dni.

 • Mimoriadny pozor dávajte u novorodencov a predčasne narodených novorodencov, aby bolo riziko nežiaducich účinkov (napr. poškodenie zraku) minimálne.

 • Dávajte tiež veľký pozor, ak máte zvýšenú hladinu oxidu uhličitého v krvi, lebo to v mimoriadnych prípadoch môže viesť k strate vedomia.

 • Pacienti s poruchami dýchania, ktorí sú závislí od nízkej koncentrácie kyslíka (hypoxia) ako od stimulu dýchania, musia byť lekárom dôkladne sledovaní.


Pri použití kyslíkovej terapie pri vysokom tlaku (hyperbarická kyslíková terapia) by ste sa mali obrátiť na svojho lekára pri výskyte nasledujúcich ochorení:

 • chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP),

 • ochorenie pľúc spôsobené stratou elasticity pľúcneho tkaniva sprevádzané (ťažkou) dýchavičnosťou (pľúcny emfyzém),

 • infekcie horného dýchacieho traktu,

 • nedávna operácia stredného ucha,

 • operácia hrudníka v akejkoľvek dobe,

 • nekontrolovaná vysoká horúčka,

 • ťažká epilepsia,

 • strach z uzavretých priestorov (klaustrofóbia),

 • ak ste už mali skolabované pľúca (čo je nahromadenie vzduchu alebo plynu v hrudnej dutine medzi dvoma pľúcnymi blanami (pneumotorax)).


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Podávanie kyslíka môže zvýšiť alebo znížiť požadované alebo nežiaduce účinky určitých iných druhov liekov. Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o viac informácií.

 • amiodarón (liek používaný na liečbu srdcovej arytmie): boli hlásenia o vzájomnej reakcii.

 • bleomycín alebo aktinomycín (lieky proti rakovine): predchádzajúce poškodenie pľúc spôsobené týmito liekmi môže byť v dôsledku kyslíkovej terapie zhoršené, možno s fatálnymi následkami.

 • Nasledujúce lieky môžu škodlivé účinky kyslíka zvýšiť:

 • adriamycín (liek proti rakovine),

 • menadión (liek používaný na zníženie účinku antikoagulancii (látok proti zrážaniu krvi)),

 • promazín, chlórpromazín a tioridazín (lieky používané na liečbu ťažkých duševných porúch, v dôsledku ktorých pacienti strácajú kontrolu nad svojím správaním a činmi (psychóza)),

 • chloroquine (liek proti malárii),

 • kortikosteroidy (hormóny ako sú kortizol, hydrokortizón, prednizolon a mnohé iné), lieky, ktoré stimulujú jednotlivé časti nervového systému (sympatikomimetiká).


Kyslíková terapia môže mať iné účinky:

u pacientov, ktorí boli liečení na poškodenie pľúc vyvolané radikálmi kyslíka, môže kyslíková terapia toto poškodenie zhoršiť (napr. otrava spôsobená herbicídom paraquat (dipyridylium)).

 • škodlivé účinky kyslíka sa môžu zvýšiť u pacientov, ktorí trpia nedostatkom vitamínu C, E alebo glutatiónu,

 • škodlivé účinky kyslíka môže zhoršiť RTG žiarenie,

 • škodlivé účinky kyslíka môžu byť silnejšie u pacientov so zvýšenou aktivitou štítnej žľazy.


Používanie medicinálneho plynného kyslíka AIR PRODUCTS s jedlom a nápojmi

Počas kyslíkovej terapie nepite žiadny alkohol. Alkohol môže dýchanie tlmiť.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Počas tehotenstva je dovolené použitie kyslíka za normálneho tlaku (normobarická kyslíková terapia) pri nízkych koncentráciách.

 • Pri liečbe zachraňujúcej život sa kyslík môže použiť vo vysokých koncentráciách a pri vysokom tlaku aj počas tehotenstva.

 • Počas dojčenia nie sú k použitiu kyslíka žiadne námietky.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Medicinálny kyslík neovplyvňuje schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


 1. Ako používať medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS


Vždy používajte medicinálny plynný kyslík presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie:

Kyslíková terapia pri normálnom tlaku (normobarická kyslíková terapia)

 • ak je koncentrácia kyslíka v krvi alebo konkrétnom orgáne príliš nízka

Váš lekár Vám povie, ako dlho a koľkokrát za deň si máte podávať medicinálny plynný kyslíkAIR PRODUCTS. Cieľom je vždy použiť najnižšiu možnú koncentráciu, ktorá je ešte účinná. Skutočná koncentrácia kyslíka na vdychovanie však nikdy nemá byť nižšia ako 21 % a môže sa zvýšiť až na 100 %.


 • V prípade nedostatočného alebo narušeného dýchania a závislosti od nízkej koncentrácie kyslíka (hypoxia) ako stimulu dýchania (napr. pri pľúcnych chorobách so zúžením dýchacích ciest a dlhšie trvajúcimi príznakmi ako je kašeľ, chronická dýchavičnosť a produkcia hlienu (CHOCHP) sa účinná koncentrácia kyslíka má udržiavať nižšia ako 28 % a niekedy dokonca nižšia ako 24 %. V prípade novorodencov sa vyhnite účinným koncentráciám kyslíka na vdychovanie vyšším ako 40 % a zvýšenie na 100 % môže byť len vo veľmi výnimočných prípadoch.


 • V prípade nakopenej bolesti hlavy sa podáva 100 % kyslík s prietokovou rýchlosťou 7 litrov/minútu počas 15 minút. Táto liečba je určená na liečbu záchvatu už pri nábehu a začína sa s výskytom prvých príznakov.


Ako používať kyslíkovú terapiu pri normálnom tlaku:

Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS je plyn na inhaláciu, ktorý sa podáva inhalovaným vzduchom pomocou osobitnej pomôcky napr. nosového katétra alebo tvárovej masky. Všetok nadbytočný kyslík odchádza z Vášho tela vydychovaním a mieša sa s okolitým vzduchom (systém „bez opätovného vdychovania“).

Ak nemôžete dýchať sám (sama), zavedú Vám umelé dýchanie. Počas anestézie sa používa osobitné vybavenie so systémami opätovného vdychovania alebo recyklovania tak, aby sa vydychovaný vzduch vdychoval ešte raz (systém „s opätovným vdychovaním“).

Okrem toho sa kyslík môže zavádzať priamo do krvného obehu pomocou takzvaného oxygenátora. Táto technika sa používa, keď sa krv musí odvrátiť mimo tela napr. pri operácii srdca.


Ako používať kyslíkovú terapiu pri vysokom tlaku:

Kyslíkovú terapiu pri vysokom tlaku má podávať výhradne kvalifikovaný personál, aby sa zabránilo riziku poranenia kvôli silným kolísaniam tlaku. V závislosti od ochorenia sa kyslíková terapia podáva s tlakom od 1,4 do 3,0 atmosféry a trvá 45 až 300 minút pri jednom podávaní liečby. Terapia niekedy zaberá jedno alebo dve podávania kyslíka, ale dlhodobá terapia môže zaberať až 30 podávaní kyslíka alebo viac a viacero podávaní kyslíka za deň, ak to je potrebné.

Kyslíková terapia pri vysokom tlaku sa podáva v osobitnej tlakovej komorenavrhnutej špeciálne na kyslíkovú terapiu pri vysokom tlaku, kde sa tlak môže udržiavať až na trojnásobku atmosférického tlaku.

Kyslíková terapia pri vysokom tlaku sa môže podávať tiež pomocou dobre tesniacej tvárovej masky s kapucňou zakrývajúcou hlavou alebo pomocou tracheálnej trubice.


Ak použijete viac medicinálneho plynného kyslíka AIR PRODUCTS, ako máte

Ak použijete viac medicinálneho plynného kyslíka ako máte, mali by ste sa okamžite obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika.


Toxické účinky kyslíka sa menia podľa tlaku vdychovaného kyslíka a dĺžky trvania expozície.

Pri nízkom tlaku(0,5 až 2,0 bary) sa tieto účinky vyskytnú pravdepodobnejšie v oblasti pľúc než v centrálnom nervovom systéme (mozog a miecha). Pri vysokom tlaku(hyperbarická kyslíková terapia) sa stane opak.

Účinky v oblasti pľúc sú dýchavičnosť (hypoventilácia), kašeľ a bolesť na hrudníku. K účinkom na centrálny nervový systém patria nevoľnosť, závraty, úzkosť a zmätenosť, svalové kŕče, strata vedomia a epileptické záchvaty.


Ak zabudnete použiť medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS

Použite kyslík vtedy, keď si spomeniete.Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, lebo medicinálny kyslík môže byť vo vysokých koncentráciách škodlivý.


Ak prestanete používať medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS

Neprestávajte používať tento liek len na základe vlastného rozhodnutia, ale vždy sa najprv poraďte s lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky boli zoskupené podľa terapie.


Kyslíková terapia pri normálnom tlaku (normobarická kyslíková terapia) môže spôsobiť:

 • mierne zníženie pulzu a zlyhávanie srdca,

 • dýchavičnosť ako následok problémov pri výmene plynov spôsobených prekážkou (obštrukciou) v dýchacom trakte (hypoventilácia) alebo kolabovaním alveol (atelektáza),

 • bolesť na hrudníku,

 • únavu.


U pacientov s poruchami dýchania, ktorí sú závislí od nízkej koncentrácie kyslíka (hypoxia) ako stimulu dýchania môže podávanie kyslíka ešte viac znížiť efektivitu dýchania a môže spôsobovať zhromažďovanie oxidu uhličitého a nadmernej kyseliny v tele (acidóza).


U novorodencov a predčasne narodených novorodencov môže podávanie kyslíka spôsobiť poškodenie zraku, nesprávny vývoj pľúc, krvácanie v srdci, mozgu alebo mieche a zápal žalúdka a čriev (gastroenteritídu) s lokálnym odumretím buniek v tkanive (nekróza) a prederavením (perforáciami). Svojho lekára by ste mali upovedomiť aj o najmenšej zmene zdravotného stavu dieťatka.


Kyslíková terapia pri vysokom tlaku (hyperbarická kyslíková terapia) môže spôsobiť:

 • dočasnú stratu zraku,

 • nevoľnosť,

 • závraty,

 • úzkosť a zmätenosť,

 • kŕče svalov,

 • stratu vedomia,

 • epileptické záchvaty,

 • poškodenie stredného ucha spôsobené kolísaniami tlaku,

 • poškodenie pľúc spôsobené kolísaniami tlaku (pľúcna barotrauma),

 • bolesť, možno sprevádzanú zápalom a krvácaním prínosových dutín spôsobené kolísaniami tlaku,

 • bolesť svalov.


Tieto nežiaduce účinky môžu časom ustúpiť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte medicinálny plynný kyslíkpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na plynovej fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávanie

 • Plynové fľaše sa musia uchovávať pri teplote (– 20 °C – + 65 °C).

 • Plynové fľaše sa musia uchovávať v dobre vetranom priestore, ktorý sa používa výhradne na uchovávanie medicinálnych plynov. Toto miesto na uchovávanie nesmie obsahovať zápalné látky.

 • Plynové fľaše sa môžu uchovávať vonku, ale v takom prípade sa musia uchovávať zakryté a dobre chránené proti prírodným živlom a krádeži.

 • Plynové fľaše sa musia uchovávať vo zvislej polohe. Fľaše s vypuklým dnom sa majú uchovávať vodorovne alebo v debnách.

 • Plynové fľaše sa musia chrániť pred pádom alebo inými druhmi nárazu napr. upevnením alebo uložením do debny.

 • Plynové fľaše, ktoré obsahujú nejaký iný druh plynu alebo plyn odlišného zloženia, sa majú uchovávať oddelene.

 • Plné a prázdne plynové fľaše sa musia uchovávať osobitne.

 • Plynové fľaše sa nesmú uchovávať v blízkosti zdrojov tepla.

 • Zatvorte ventily fliaš.

 • Po vyprázdnení vráťte fľašu dodávateľovi.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS obsahuje

 • Liečivo je medicinálny kyslík, 100 % objemových.

 • Ďalšie zložky nie sú.


Ako vyzerá medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS a obsah balenia

Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS je číry a bezfarebný stlačený medicinálny plyn.

 • Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS sa uchováva pod tlakom v plynovej fľaši vyrobenej z ocele alebo hliníka. Telo a zakrivený výstupok navrchu fľaše sú biele.

 • Plynové fľaše s kapacitou x litrov zabezpečia pri 15 °C a tlaku 1 bar: y (objemová jednotka) plynného kyslíka.


Dodávané fľaše:

Medicinálny plynný kyslíkAIR PRODUCTS


Plniaci tlak 200 barov


Objem (x) plynových fliaš (l)

0,5

1

2

3

4

5

7

10

Litre plynného kyslíka (y) pri plniacom tlaku 200 barov

107

214

429

643

857

1 072

1 501

2 144


Kapacita (x) v litroch

15

20

25

30

40

50

Balenie po 16

Balenie po 18

Litre plynného kyslíka (y) pri plniacom tlaku 200 barov

3 215

4 287

5 359

6 431

8 575

10 718

171 488

192 924


Plniaci tlak 300 barov


Objem (x) plynových fliaš (l)

0,5

1

2

3

4

5

7

10

Litre plynného kyslíka (y) pri plniacom tlaku 300 barov

154

308

617

925

1 233

1 542

2 158

3 083


Kapacita (x) v litroch

15

20

25

30

40

50

Balenie po 16

Balenie po 18

Litre plynného kyslíka (y) pri plniacom tlaku 300 barov

4 625

6 166

7 708

9 249

12 332

15 416

246 656

277 488


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Air Products Slovakia s r. o.

Mlynské nivy 74

821 05 Bratislava


 • Výrobcovia:


Medidis B.V.

De Fok 8

9206 BD Drachten

Holandsko


Air Products Médical

Zone Industrielle de l’Epinoy

59175, Francúzsko


Air Products GmbH

An der Kost 3

D-45527 Hattingen

Nemecko


Air Products spol. s.r.o.

405 30 Dĕčín

Usteckà 30

Česká republika


At Estrada Nacional 249-3

Km 1.8 - D

S. Marcos

2735-307 Cacém

Portugalsko


At Rua do Progresso, 53 -Perafita

Apartado 3051

4451-801 Leça da Palmeira

Portugalsko


Tento liek je schválený v členských štátoch EÚ pod nasledujúcimi názvami:


Holandsko: Zuurstof medicinaal gasvormig AIR PRODUCTS, inhalatiegas 100% v/v

Nemecko: Sauerstoff AIR PRODUCTS 100% Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

Česká republika:Kyslík medicinální stlačený AIR PRODUCTS, plyn pro inhalaci, 100% v/v

Portugalsko: Oxigénio Medicinal Gás, Gasin, gás para inalação, 99,5% v/v


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2010.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Dodržiavajte pokyny dodávateľa najmä čo sa týka nasledujúcich prípadov:

 • Plynová fľaša sa nemá použiť, ak je zjavne poškodená, ani pri podozrení na poškodenie alebo vystavenie extrémnym teplotám.

 • Treba sa vyhnúť každému styku s olejom, mazivom alebo inými uhľovodíkmi.

 • Môže sa použiť len vybavenie vhodné pre konkrétny typ plynovej fľaše a plynu.

 • Na otvorenie alebo zatvorenie ventilu fľaše sa nesmú použiť kliešte ani iné nástroje, aby sa zabránilo riziku poškodenia.

 • Nesmie byť zmenený tvar nádoby.

 • V prípade úniku sa ventil fľaše musí okamžite zavrieť, ak je bezpečné tak spraviť. Ak sa ventil nedá zavrieť, fľaša sa musí vziať na bezpečné miesto von, aby sa umožnilo vytečenie kyslíka.

 • Ventily prázdnych plynových fliaš sa musia zavrieť.

 • Kyslík môže s určitými organickými látkami prudko reagovať. Toto je dôvod, prečo manipulácia s oceľovými fľašami a ich uchovávanie vyžaduje osobitné bezpečnostné opatrenia (Pozri aj časť 5. Uchovávanie)

 • Kyslík je spojený s vysokým rizikom požiaru a môže spôsobiť náhle zapálenie rozpálených alebo tlejúcich materiálov. Z tohto dôvodu v blízkosti plynovej fľaše nie je dovolené fajčenie ani otvorený oheň.

 • Spojky pre hadice, ventily a pod. musia byť čisté a suché. Ak sú špinavé, majú sa očistiť podľa pokynov dodávateľa. Rozpúšťadlá nepoužívajte. Na čistenie a osušenie zariadenia použite čistú handričku nepúšťajúcu vlákna.

 • Výplach plynu pod tlakom nie je povolený.8Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS, 100 % objemových, medicinálny plyn, stlačený

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2010/00559-REG.SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU

Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS, 100 % objemových, medicinálny plyn, stlačený.

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Kyslík (O2) 100 % objemových

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Medicinálny plyn, stlačený.

Kyslík je bezfarebný plyn bez zápachu a chuti.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Normobarická kyslíková terapia:

 • Liečba alebo prevencia akútnej alebo chronickej hypoxie.

 • Liečba nakopenej bolesti hlavy („cluster headache“).

Hyperbarická kyslíková terapia

 • Liečba ťažkej otravy oxidom uhoľnatým. (V prípade otravy oxidom uhoľnatým sa hyperbarická kyslíková terapia považuje za nevyhnutnú pre pacientov, ktorí stratili vedomie; majú neurologické príznaky, srdcovocievne ochorenie alebo ťažkú acidózu; alebo tehotné pacientky (všetky z týchto indikácií bez ohľadu na obsah COHb)).

 • Liečba dekompresnej choroby alebo vzduchovej/plynovej embólie rôzneho pôvodu.

 • Ako podporná liečba v prípadoch osteorádionekrózy.

 • Ako podporná liečba v prípadoch klostrídiovej myonekrózy (plynová gangréna).

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Podávanie kyslíka sa musí vykonávať podľa lekárskeho predpisu. Koncentráciu, prietok a dĺžku trvania liečby určí lekár podľa charakteristiky každého ochorenia.

Hypoxémia je stav, pri ktorom je parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi (PaO2) nižší ako 10 kPa (<70 mmHg). Hladina tlaku kyslíka 8 kPa (55 / 60 mmHg) spôsobí dychovú nedostatočnosť.

Hypoxémia sa lieči vdychovaním vzduchu obohateného o kyslík. Rozhodnutie zaviesť kyslíkovú terapiu závisí od stupňa hypoxémie a úrovne tolerancie jednotlivého pacienta.

V každom prípade je cieľom kyslíkovej terapie udržať PaO2> 60 mmHg (7,96 kPa) alebo nasýtenie arteriálnej krvi kyslíkom 90 %.

Ak sa kyslík podáva zriedený v inom plyne, koncentrácia kyslíka vo vdýchnutom vzduchu (FiO2) musí byť najmenej 21 %.

Kyslíková terapia pri normálnom tlaku (normobarická kyslíková terapia):

Podávanie kyslíka sa má vykonávať opatrne. Dávka sa má upraviť podľa individuálnych potrieb pacienta, tlak kyslíka má zostať vyšší ako 8,0 kPa (alebo 60 mmHg) a nasýtenie hemoglobínu kyslíkom má byť > 90 %. Potrebné je pravidelné sledovanie tlaku kyslíka v arteriálnej krvi (PaO2) alebo pulzoxymetria (sledovanie saturácie kyslíkom v arteriálnej krvi (SpO2)) a sledovanie klinických znakov. Cieľom je vždy použiť pre jednotlivého pacienta najnižšiu možnú účinnú koncentráciu kyslíka vo vdychovanom vzduchu, čo je najnižšia dávka na udržanie tlaku 8 kPa (60 mmHg). Vyššie koncentrácie sa majú podávať čo najkratšie a majú byť sprevádzané dôkladným sledovaním hodnôt krvných plynov.

Kyslík sa môže v uvedených koncentráciách bezpečne podávať počas nasledujúcich časov trvania:

Až do 100 % menej ako 6 hodín

60-70% 24 hodín

40-50% počas druhého 24-hodinového obdobia

Kyslík je pri koncentráciách viac ako 40 % po dvoch dňoch potenciálne toxický.

 • Spontánne dýchajúci pacienti:

Účinná koncentrácia kyslíka je najmenej 24 %. Bežne sa podáva minimálne 30 % kyslíka, aby sa zaistili terapeutické koncentrácie s bezpečnostnou rezervou.

Terapia vysokou koncentráciou kyslíka (> 60 %) je indikovaná na kratšiu dobu v prípade vážnej astmatickej krízy, pľúcneho tromboembolizmu, zápalu pľúc a fibrotizujúcej alveolitídy, atď.

Nízka koncentrácia kyslíka je indikovaná na liečbu pacientov s chronickou dychovou nedostatočnosťou spôsobenou chronickou obštrukčnou chorobou dýchacích ciest alebo inými príčinami. Koncentrácia kyslíka nesmie byť vyššia ako 28 %, pri niektorých pacientoch aj 24 % môže byť príliš veľa.

Podávanie vyšších koncentrácií kyslíka (v niektorých prípadoch až do 100 %) je možné, hoci u väčšiny podávacích zariadení je veľmi ťažké dosiahnuť koncentrácie > 60 % (80 % u detí).

Dávka sa má upraviť podľa individuálnych potrieb pacienta, s prietokovými rýchlosťami v rozsahu od 1 do 10 litrov plynu za minútu.

 • Pacienti s chronickou dychovou nedostatočnosťou:

Kyslík sa musí podávať s prietokovými rýchlosťami od 0,5 do 2 litrov/minútu, rýchlosti sa majú upravovať na základe hodnôt plynov v krvi. Efektívna koncentrácia kyslíka sa bude udržiavať pod úrovňou 28 % a niekedy dokonca nižšie ako 24 % u pacientov trpiacich na poruchy dýchania, ktorí sú závislí od hypoxie ako stimule dýchania.

 • Chronická dychová nedostatočnosť spôsobená chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) alebo inými ochoreniami:

Liečba sa upravuje na základe hodnôt krvných plynov. Parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi (PaO2) má byť > 60 mmHg (7,96 kPa) a nasýtenie kyslíkom v arteriálnej krvi 90 %.

Najčastejšia rýchlosť podávania je 1 až 3 litre/minútu počas 15 až 24 hodín/deň, zahŕňajúc aj paradoxný spánok (najcitlivejšia doba na hypoxémiu počas dňa). Počas stabilnej doby ochorenia sa koncentrácie CO2majú sledovať dvakrát každé 3-4 týždne alebo 3 razy za mesiac, pretože koncentrácie CO2sa môžu počas podávania kyslíka zvyšovať (hyperkapnia).

 • Pacienti s akútnou dychovou nedostatočnosťou:

Kyslík sa musí podávať s rýchlosťou od 0,5 do 15 litrov/minútu, prietokové rýchlosti sa majú upravovať na základe hodnôt plynov v krvi. V núdzových prípadoch sú u pacientov s ťažkými dýchacími ťažkosťami potrebné značne vyššie dávky (až 60 litrov/minútu).

 • Pacienti s faciálnou vaskulárnou bolesťou:

V prípade pacientov s faciálnou vaskulárnou bolesťou sa podáva 100 % kyslík s prietokovou rýchlosťou 7 litrov/minútu počas doby 15 minút. Liečba je určená na boj proti záchvatu už pri nábehu a začína sa s výskytom prvých príznakov.

 • Mechanicky ventilovaní pacienti:

Ak sa kyslík mieša s inými plynmi, podiel kyslíka v zmesi vdýchnutých plynov (FiO2) nesmie klesnúť pod 21 %. V praxi sa ako dolná hranica používa 30 %. V prípade potreby sa podiel vdychovaného kyslíka môže zvýšiť na 100 %.

 • Novorodenec:

U novorodencov sa vo výnimočných prípadoch môžu podávať koncentrácie až do 100 %, no liečba sa musí dôsledne sledovať. Spravidla treba pri zvážení rizika poškodenia očí alebo pľúcneho kolapsu zabrániť tomu, aby koncentrácie kyslíka vo vdychovanom vzduchu boli vyššie ako 40 %. Tlak kyslíka v arteriálnej krvi sa musí dôsledne sledovať a udržiavať na hodnotách nižších ako 13,3 kPa (100 mmHg). Okrem toho zabránením závažných kolísaní v prívode kyslíka sa môže znížiť riziko poškodenia zraku. (Pozri aj časť 4.4).

 • Nakopená bolesť hlavy:

V prípade nakopenej bolesti hlavy sa počas 15 minút podáva pomocou dobre tesniacej tvárovej masky 100 % kyslík s prietokovou rýchlosťou 7 litrov/minútu. Liečba sa má začať v najskoršom štádiu krízy.

Hyperbarická kyslíková terapia:

Dávkovanie a tlak sa má vždy upraviť podľa klinického stavu pacienta a terapia sa má podávať len po odporúčaní lekára. Niektoré odporúčania založené na aktuálnych vedomostiach sú však uvedené nižšie.

Hyperbarická kyslíková terapia sa vykonáva pri tlakoch vyšších ako 1 atmosféra (1,013 barov) medzi 1,4 a 3,0 atmosférami (obvykle niekde medzi 2 a 3 atmosférami). Hyperbarický kyslík sa podáva v špeciálnej tlakovej komore. Kyslíková terapia pri vysokom tlaku sa môže podávať pomocou dobre tesniacej tvárovej masky s kapucňou zakrývajúcou hlavou alebo pomocou tracheálnej trubice.

Každý liečebný zásah trvá v závislosti od indikácie 45 až 300 minút.

Hyperbarická kyslíková terapia akútnych stavov môže niekedy predstavovať len jedno alebo dve podávania, kým terapia chronických stavov môže znamenať až 30 alebo viac podávaní kyslíka. V prípade potreby sa môžu tieto podávania opakovať dva až tri razy za deň.

 • Otrava oxidom uhoľnatým:

Kyslík sa má po otrave oxidom uhoľnatým podať čo najskôr, vo vysokých koncentráciách (100 %), až kým koncentrácia karboxyhemoglobínu neklesne pod nebezpečné hladiny (okolo 5 %). Hyperbarický kyslík (počnúc od 3 atmosfér) je často indikovaný pre pacientov s akútnou otravou CO alebo s intervalmi expozície 24 hodín. Okrem toho je hyperbarická kyslíková terapia opodstatnená u tehotných žien, pacientov so stratou vedomia alebo vyššími koncentráciami karboxyhemoglobínu. Normobarický kyslík sa nemá používať medzi viacerými hyperbarickými kyslíkovými terapiami, keďže to môže prispievať k toxicite. Zdá sa, že potenciál pre použitie hyperbarického kyslíka je aj u oneskorenej liečby otravy CO pomocou viacerých liečebných zásahov s nízkou dávkou kyslíka.

 • Pacienti s dekompresnou chorobou:

Odporúča sa rýchla liečba s 2,8 atmosférami, opakovaná až do desaťkrát, ak príznaky pretrvávajú.

 • Pacienti so vzduchovou embóliou:

V tomto prípade sa dávkovanie upravuje podľa klinického stavu pacienta a hodnôt krvných plynov. Cieľovými hodnotami sú: PaO2> 8 kPa alebo 60 mmHg, nasýtenie hemoglobínu > 90 %.

 • Pacienti s osteorádionekrózou:

Hyperbarická kyslíková terapia pri poranení spôsobenom žiarením pozostáva z denných liečebných zásahov po 90-120 min s 2,0-2,5 atmosférami počas doby asi 40 dní.

 • Pacienti s klostrídiovou myonekrózou:

Odporúča sa, aby sa počas prvých 24 hod. podávali tri liečby po 90 min s 3,0 atmosférami, po čom majú nasledovať liečby dvakrát denne počas 4-5 dní až do zistenia klinického zlepšenia.

Spôsob podávania

Normobarická kyslíková terapia

Kyslík sa podáva pomocou vdychovaného vzduchu, najlepšie s použitím určenej pomôcky (napr. nosového katétra alebo tvárovej masky). Prostredníctvom tejto pomôcky sa kyslík podáva s vdychovaným vzduchom. Plyn plus nadbytočný kyslík následne vychádza z pacienta vo vydychovanom vzduchu a mieša sa s okolitým vzduchom (systém „bez opätovného vdychovania“). V mnohých prípadoch počas anestézie sa používajú osobitné zariadenia so systémom s opätovným vdychovaním alebo systémom s recyklovaním tak, aby sa vydychovaný vzduch vdychoval ešte raz (systém „s opätovným vdychovaním“).

Ak pacient nemôže dýchať samostatne, môže sa poskytnúť podpora dýchania umelým dýchaním.

Okrem toho sa kyslík môže privádzať priamo do krvného obehu pomocou takzvaného oxygenátora. Použitie mimotelových zariadení na výmenu plynov uľahčuje okysličovanie a dekarboxyláciu bez poškodenia spojeného s agresívnymi stratégiami mechanickej ventilácie. Oxygenátor, ktorý funguje ako umelé pľúca, zabezpečuje lepší prenos kyslíka a preto sa hladiny plynov v krvi udržiavajú v klinicky povolených rozsahoch. Po obnove funkcie pľúc sa mimotelový prietok krvi a plynov znižuje a prípadne aj zastaví. Toto sa stáva napr. počas chirurgických zásahov na srdci pomocou srdcovopľúcneho systému bypasu, ako aj za iných okolností, ktoré vyžadujú mimotelový obeh vrátane akútnej respiračnej tiesne.

Hyperbarická kyslíková terapia

Hyperbarická kyslíková terapia sa podáva v osobitne skonštruovanej tlakovej komore, kde sa okolitý tlak dá zvýšiť až na trojnásobok atmosférického tlaku. Hyperbarická kyslíková terapia sa môže podávať pomocou dobre tesniacej tvárovej masky s kapucňou zakrývajúcou hlavou alebo pomocou tracheálnej trubice.

 1. Kontraindikácie

Normobarická kyslíková terapia

Pre normobarickú kyslíkovú terapiu absolútne kontraindikácie nejestvujú.

Hyperbarická kyslíková terapia

Jednou absolútnou kontraindikáciou pre hyperbarickú kyslíkovú terapiu je neliečený pneumotorax.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pre pacientov s respiračnou tiesňou, ktorí sú závislí od hypoxie ako stimulu dýchania sa musia použiť nízke koncentrácie kyslíka. V takých prípadoch je potrebné dôsledné sledovanie liečby meraním tlaku kyslíka v arteriálnej krvi (PaO2) alebo pulzoxymetriou (nasýtenie arteriálnej krvi kyslíkom (SpO2)) a sledovanie klinických znakov.

Osobitná pozornosť je potrebná pri liečbe novorodencov a predčasne narodených novorodencov. V týchto prípadoch sa musí použiť najnižšia účinná koncentrácia, aby sa znížilo riziko poškodenia zraku, retrolentálnej fibroplázie alebo iných potenciálnych nežiaducich udalostí. Tlak kyslíka v arteriálnej krvi sa musí dôsledne sledovať a má sa udržiavať nižší ako 13,3 kPa (100 mmHg).

Vysoké koncentrácie kyslíka vo vdychovanom vzduchu alebo plyne spôsobia pokles koncentrácie a tlaku dusíka. Toto tiež zníži koncentrácie dusíka v tkanivách a pľúcach (alveoly). Ak sa kyslík absorbuje do krvi prostredníctvom alveol rýchlejšie, ako sa dodáva ventiláciou, alveoly môžu kolabovať (atelektáza). Toto môže narušiť okysličovanie krvi v tepnách, pretože sa napriek perfúzii nevymieňajú žiadne plyny.

U pacientov so zníženou citlivosťou na tlak oxidu uhličitého v arteriálnej krvi môžu vysoké hladiny kyslíka spôsobiť zadržiavanie oxidu uhličitého. V extrémnych prípadoch to môže viesť k narkóze oxidom uhličitým.

Hyperbarickú kyslíkovú terapiu musia podávať zdravotné sestry, ktoré majú na tento účel kvalifikáciu. Kompresná a dekompresná liečba sa musí rozvrhnúť tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia spôsobeného tlakom (barotrauma).

Podľa možnosti by sa hyperbarická kyslíková terapia nemala používať u pacientov s:

 • CHOCHP alebo pľúcnym emfyzémom,

 • infekciami horného dýchacieho traktu,

 • nedávnou operáciou stredného ucha,

 • nedávnou operáciou hrudníka,

 • nekontrolovanou vysokou horúčkou,

 • ťažkou epilepsiou.

Pozornosť treba venovať pacientom s klaustrofóbiou.

Okrem toho je potrebná opatrnosť u pacientov s pneumotoraxom, operáciou hrudníka alebo epileptickými záchvatmi v anamnéze.

Dodržiavajte pokyny dodávateľa najmä čo sa týka nasledujúcich prípadov:

 • Plynová fľaša sa nemá použiť, ak je zjavne poškodená, ani pri podozrení na poškodenie alebo vystavenie extrémnym teplotám.

 • Treba sa vyhnúť každému styku s olejom, mazivom alebo inými uhľovodíkmi.

 • Môže sa použiť len vybavenie vhodné pre konkrétny typ plynovej fľaše a plynu.

 • Na otvorenie alebo zatvorenie ventilu fľaše sa nesmú použiť kliešte ani iné nástroje, aby sa zabránilo riziku poškodenia.

 • Nesmie byť zmenený tvar nádoby.

 • V prípade úniku sa ventil fľaše musí okamžite zavrieť, ak je bezpečné tak spraviť. Ak sa ventil nedá zavrieť, fľaša sa musí vziať na bezpečné miesto von, aby sa umožnilo vytečenie kyslíka.

 • Ventily prázdnych plynových fliaš sa musia zavrieť.

 • Kyslík má silný oxidačný účinok a môže s organickými látkami prudko reagovať. Toto je dôvod, prečo manipulácia s oceľovými fľašami a ich uchovávanie vyžaduje osobitné bezpečnostné opatrenia.

 • Kyslík môže spôsobiť náhle zapálenie rozpálených alebo tlejúcich materiálov – z tohto dôvodu v blízkosti plynovej fľaše nie je dovolené fajčenie ani otvorený oheň.

 • Výplach plynu pod tlakom nie je povolený.

Všeobecne

Spojky pre hadice, ventily a pod. musia byť čisté a suché. Ak sú špinavé, majú sa očistiť podľa pokynov dodávateľa. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.

Na ventil fľaše alebo súvisiace vybavenie nepoužívajte olej ani mazivo.

Nádobu uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa.

Pri použití kyslíka nefajčite.

 1. Liekové a iné interakcie

Bola nahlásená interakcia s amiodarónom. Relaps poškodenia pľúc vyvolaný bleomycínom alebo aktinomycínom môže byť fatálny.

U pacientov, ktorí boli liečení na poškodenie pľúc vyvolané radikálmi kyslíka, môže kyslíková terapia toto poškodenie zhoršiť (napr. otrava spôsobená herbicídom paraquat (dipyridylium)).

Kyslík môže tiež zhoršiť útlm dýchania vyvolaný alkoholom.

K liekom, o ktorých sa vie, že vyvolávajú nežiaduce udalosti, patria: adriamycín, menadión, promazín, chloropromazín, tioridazín a chloroquine. Účinky budú osobitne výrazné v tkanivách s vysokými hladinami kyslíka, najmä v pľúcach.

Kortikosteroidy, sympatikomimetiká alebo RTG žiarenie môže toxicitu kyslíka zvýšiť. Hypertyroidizmus alebo nedostatok vitamínu C, vitamínu E alebo glutatiónu môžu tento účinok tiež spôsobovať.

 1. Gravidita a laktácia

Gravidita

Počet dokumentovaných skúseností s použitím (hyperbarickej) kyslíkovej terapie u tehotných žien je obmedzený. Pri testoch na zvieratách bola po podávaní kyslíka so zvýšeným tlakom a vysokých koncentráciách pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3). Nie je známe, do akej miery sa tieto zistenia vzťahujú na ľudí. V prípade potreby sa počas tehotenstva môžu bezpečne podávať nízke koncentrácie normobarického kyslíka. Vysoké koncentrácie kyslíka a hyperbarického kyslíka sú počas tehotenstva povolené v prípade vitálnych indikácií.

Laktácia

Medicinálny kyslík sa môže používať počas laktácie bez rizika pre dojča.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kyslík nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 1. Nežiaduce účinky

Normobarická kyslíková terapia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 • Mierne zníženie pulzu a srdcového výdaja

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

 • Hypoventilácia

 • Atelektáza spôsobená zníženým tlakom dusíka.

U pacientov s respiračnou tiesňou, ktorí sú závislí od hypoxie ako stimule dýchania, môže podávanie kyslíka spôsobiť ďalšie zníženie ventilácie, zhromažďovanie oxidu uhličitého a acidózu.

U novorodencov a predčasne narodených novorodencov môže podávanie kyslíka spôsobiť retinopatiu, bronchopulmonálnu dyspláziu, subependymálne a intraventrikulárne krvácanie a nekrotizujúcu enterokolitídu.

Hyperbarická kyslíková terapia

Nežiaduce účinky hyperbarickej kyslíkovej terapie sú skôr mierne a vratné.

Hyperbarická kyslíková terapia môže vyvolať:

Poruchy nervového systému:

 • dočasná strata zraku,

 • toxicita centrálneho nervového systému s následkami od nevoľnosti, závratov, úzkosti a zmätenosti až po svalové kŕče, stratu vedomia a epileptické záchvaty.

Poruchy ucha a labyrintu:

 • barotrauma stredného ucha.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

 • pľúcna barotrauma,

 • barotrauma dutín (barotrauma sínusov).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 • myalgia.

 1. Predávkovanie

Toxické účinky kyslíka sa menia podľa tlaku vdychovaného kyslíka a dĺžky trvania expozície. Nízky tlak (0,5 až 2,0 barov) spôsobí pravdepodobnejšie pľúcnu toxicitu než toxicitu centrálneho nervového systému. Opak sa vzťahuje na hladiny vyššieho tlaku (hyperbarická kyslíková terapia).

K príznakom pľúcnej toxicity patrí hypoventilácia, kašeľ a bolesť hrudníka.

K príznakom toxicity centrálneho nervového systému patria nevoľnosť, závraty, úzkosť a zmätenosť, svalové kŕče, strata vedomia a epileptické záchvaty.

Príčiny predávkovania sa musia liečiť znížením koncentrácie inhalovaného kyslíka. Okrem toho sa musí zabezpečiť terapia, aby sa udržiavali normálne fyziologické funkcie pacienta (napr. podpora dýchania v prípade útlmu dýchania).

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Medicinálne plyny, ATC kód: V03AN01

Kyslík je pre živé organizmy vitálny a všetky tkanivá musia byť nepretržite okysličované, aby sa podporovala produkcia energie bunkami. Kyslík vo vdychovanom vzduchu vstupuje do pľúc, kde difunduje pozdĺž stien alveol a okolitých krvných kapilár a potom prechádza do krvného obehu (hlavne viazaný na hemoglobín), ktorý ho prepravuje do zvyšku tela. Je to normálny fyziologický proces, ktorý je pre prežitie organizmu nevyhnutný.

Podávanie ďalšieho kyslíka pacientom s hypoxiou zlepší prívod kyslíka do telesných tkanív.

Kyslík pod tlakom (hyperbarická kyslíková terapia) pomáha významne zvyšovať množstvo kyslíka, ktoré sa môže absorbovať do krvi (vrátane tej časti, ktorá nie je viazaná na hemoglobín), a v dôsledku toho tiež zlepšuje prívod kyslíka do telesných tkanív.

Pri liečbe plynovej/vzduchovej embólie zníži vysokotlakové hyperbarické okysličovanie objem bublín plynu. V dôsledku toho sa plyn môže absorbovať z bubliny do krvi účinnejšie a potom bude odchádzať z pľúc vo vydychovanom vzduchu.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Vdychovaný kyslík sa absorbuje vo výmene plynov závislej od tlaku medzi alveoly a kapilárnu krv, ktorá nimi prechádza.

Kyslík (hlavne viazaný na hemoglobín) sa prepravuje do všetkých telesných tkanív v systémovom obehu. Len veľmi malá časť kyslíka v krvi sa voľne rozpúšťa do plazmy.

Kyslík je esenciálna zložka pri vzniku energie v intermediárnom bunečnom mechanizme – aeróbnej produkcii ATP v mitochondriách. Takmer všetok kyslík absorbovaný telom sa vydychuje ako oxid uhličitý vytváraný v tomto intermediárnom mechanizme.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

V pokusoch na zvieratách viedol oxidačný stres k dysmorfogenéze plodu, potratom a zníženiu rastu v maternici. Nadmerný kyslík počas tehotenstva môže vyvolať abnormality vo vývoji neurálnej trubice. V in vitro testoch s cicavčími bunkami kyslík preukázal mutagénne účinky. Hoci dostupné údaje nenaznačujú pre hyperbarický kyslík podporný účinok na vznik nádorov, konvenčné štúdie karcinogenity nie sú známe. Čo sa týka farmakodynamiky a toxicity po opakovanom podávaní, nie je známe žiadne riziko okrem tých, ktoré boli popísané v predošlých častiach.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Žiadne.

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti

3 roky

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 • Plynové fľaše sa musia uchovávať pri teplotách (– 20 °C - + 65 °C).

 • Plynové fľaše sa musia uchovávať vo zvislej polohe, okrem fliaš s vypuklým dnom, ktoré sa majú uchovávať vodorovne alebo v debnách.

 • Plynové fľaše sa musia chrániť pred pádom alebo nárazom napr. upevnením alebo uložením do debny.

 • Plynové fľaše sa musia uchovávať v dobre vetranom priestore, ktorý sa používa výhradne na uchovávanie medicinálnych plynov. Toto miesto na uchovávanie nesmie obsahovať zápalné látky.

 • Plynové fľaše, ktoré obsahujú nejaký iný druh plynu alebo plyn odlišného zloženia, sa majú uchovávať oddelene.

 • Plné a prázdne plynové fľaše sa musia uchovávať osobitne.

 • Plynové fľaše sa nesmú uchovávať v blízkosti zdrojov tepla.

 • Plynové fľaše sa musia uchovávať zakryté a dobre chránené proti nežiaducim poveternostným podmienkam.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Medicinálny plynný kyslík sa dodáva v plynových fľašiach vyrobených z ocele alebo hliníka, ktoré sú pod tlakom. Ventily fliaš sú vyrobené z mosadze, ocele alebo hliníka. Telo a zakrivený výstupok navrchu fľaše sú biele.

Plynové fľaše s kapacitou x litrov poskytnú pri teplote 15 °C a tlaku 1 bar: y (objemová jednotka) plynného kyslíka.

Plynové fľaše – plniaci tlak 200 barov

Kapacita (x) v litroch

0,5

1

2

3

4

5

7

10

Litre plynného kyslíka (y)

107

214

429

643

857

1 072

1 501

2 144
Kapacita (x) v litroch

15

20

25

30

40

50

Balenie po 16

Balenie po 18

Litre plynného kyslíka (y)

3 215

4 287

5 359

6 431

8 575

10 718

171 488

192 924


Plynové fľaše – plniaci tlak 300 barov

Kapacita (x) v litroch

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Litre plynného kyslíka (y)

154

308

617

925

1 233

1 542

2 158

3 083
Kapacita (x) v litroch

15

20

25

30

40

50

Balenie po 16

Balenie po 18

Litre plynného kyslíka (y)

4 625

6 166

7 708

9 249

12 332

15 416

246 656

277 488Plynové fľaše 200 barov – (pozri poznámku (1))

Kapacita (x) v litroch

0,5

1

2

3

4

5

7

10

Materiál fľaše a typ ventilu

s,a a p,h,i

s,a a p,h,i

s,a a p,h,i

s,a a h,i

s,a a h,i

s,a a h,i

s,a a h,i

s,a a p,h,i

Kapacita (x) v litroch

15

20

25

30

40

50

Balenie po 16

Balenie po 18

Materiál fľaše a typ ventilu

s a h,i

s a h,i

s,a a h,i

s a h

s a h

s a h

s a h

s a h


Plynové fľaše 300 barov – (pozri poznámku (1))

Kapacita (x) v litroch

0,5

1

2

3

4

5

7

10

Materiál fľaše a typ ventilu

s,a a i

s,a a i

s,a a i

s,a a i

s,a a i

s,a a i

s,a a i

s,a a i
Kapacita (x) v litroch

15

20

25

30

40

50

Balenie po 16

Balenie po 18

Materiál fľaše a typ ventilu

s a i

s a i

s,a a i

s a i

s a i

s a i

s a i

s a i


Poznámka (1):

s: oceľová fľaša

a: hliníková fľaša alebo hliníková fľaša potiahnutá plastom


p: špeciálny zabezpečovací ventil (Pin index)

h: ventil s ručným kolieskom

i: integrovaný ventilNie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu <a iné zaobchádzanie s liekom>

Zatvorte ventily fliaš.

Po vyprázdnení vráťte fľašu dodávateľovi.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Air Products Slovakia s r. o.

Mlynské nivy 74

821 05 Bratislava

 1. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

87/0615/10-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 2. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

10

Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS, 100 % objemových, medicinálny plyn, stlačený