+ ipil.sk

MEDIPYRIN 500Príbalový letákPísomná informácia pre používateľa


MEDIPYRIN®500

paracetamol

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretožeobsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je MEDIPYRIN 500 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete MEDIPYRIN 500

3. Ako užívať MEDIPYRIN 500

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEDIPYRIN 500

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je MEDIPYRIN 500a na čo sa používa


Liek je určený na liečbu miernej až stredne silnej bolesti a na zníženie horúčky. Liek nezhoršuje žalúdkové ťažkosti, nevyvoláva krvácanie, a preto ho môžu užívať aj chorí so žalúdkovými a dvanástnikovými vredmi, ktorí z týchto dôvodov nemôžu užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú.


Medipyrin 500 sa užíva pri miernych a stredne silných bolestiach zubov, hlavy, bolestiach pri menštruácii a bolestiach pohybového ústrojenstva. Užíva sa pri horúčke, napríklad pri chrípkovom ochorení.


Liek môžu užívať dospelí, mladiství, deti od 6 rokov a krátkodobo i dojčiace ženy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MEDIPYRIN 500


Neužívajte MEDIPYRIN 500

 • ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte ťažkú poruchu obličiek,

 • ak máte akútnu žltačku alebo ťažkú poruchu pečene.


Upozornenia a opatrenia

 • Vzhľadom na vysoký obsah účinnej látky liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov.

 • V tehotenstve nie je vhodné užívať paracetamol dlhodobo a je potrebné poradiť sa s lekárom.


Iné lieky a MEDIPYRIN 500

Účinky Medipyrinu 500 a iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky a to na lekársky predpis alebo bez neho, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Medipyrin 500 môže zosilniť nežiaduce účinky niektorých liekov ovplyvňujúcich činnosť pečene (lieky proti epilepsii, alkohol).


MEDIPYRIN 500a jedlo a nápoje

Tablety je potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Počas liečby nepožívajte alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete užívať tentoliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať MEDIPYRIN 500


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak lekár neurčí inak, dospelí a mladiství nad 15 rokov zvyčajne užívajú 1-2 tablety každých 4-6 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť.


Počas liečby nepite alkoholické nápoje a neužívajte súčasne iné lieky s obsahom paracetamolu. Na zmiernenie bolestí neužívajte liek dlhšie ako 10 dní. Ak teplota u detí školského veku trvá dlhšie ako 3 dni, je potrebné navštíviť lekára.


Použitie u detí a dospievajúcich

Maximálna hmotnosť

Vek

Jednotlivá dávka

Denná dávka

22-30 kg

6-9 rokov

1/2 tablety

1,5 tablety

30-40 kg

do 12 rokov

1/2-1 tableta

3 tablety

nad 40 kg

nad 12 rokov

1 tableta

4 tablety


Ak užijete viac MEDIPYRIN 500, ako máte

Po predávkovaní liekom Medipyrin 500 môže dôjsť k ťažkému poškodeniu pečene. Predávkovanie sa prejavuje vracaním, nechutenstvom, potením a bledosťou. Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť MEDIPYRIN 500

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Liek sa obyčajne dobre znáša, zriedkavo sa však môžu vyskytnúť nevoľnosť a vracanie. Výnimočne, najmä po dlhodobom podávaní sa môže vyskytnúť poškodenie pečene. U precitlivených osôb sa môžu objaviť alergické prejavy ako začervenanie, svrbenie kože a vyrážka. Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady závažných kožných reakcií.


Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať MEDIPYRIN 500


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v suchu pri teplote od 15 do 25°C, chráňte pred svetlom.


Nelikvidujtelieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo MEDIPYRIN 500 obsahuje

 • Liečivo je paracetamol. Každá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

 • Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob, povidón K 25, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Ako vyzerá MEDIPYRIN 500 a obsah balenia

MEDIPYRIN 500 sú biele až slabo žlté mramorovité tablety s deliacou ryhou.


MEDIPYRIN 500 je dostupný v blistroch v škatuľke s 10, 30, 40 alebo 50 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.

3MEDIPYRIN 500

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MEDIPYRIN 500

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Biele až slabo žlté mramorovité tablety s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek sa podáva pri horúčke, najmä pri akútnych vírusových a bakteriálnych infektoch. Ako analgetikum je vhodný pri bolesti miernej a strednej intenzity rôzneho pôvodu, napr: bolesti hlavy, kĺbov a svalov, bolesti zubov, neuralgii, bolesti vertebrogénneho pôvodu, menštruačnej bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Paracetamol sa podáva dospelým v perorálnej dávke 0,5-1g zvyčajne každých 4-6 hodín pri rešpektovaní maximálnej dennej dávky 4 g. Maximálna jednorazová dávka 1 g sa nemá prekračovať.

Deťom sa paracetamol podáva v perorálnej liekovej forme vo veku od 3 mesiacov do 1 roka v dávke 60-120 mg 3-4-krát denne, vo veku 1-5 rokov v dávke 120-250 mg 3-4-krát denne a vo veku 6-12 rokov v dávke 500 mg 3-4-krát denne. Zvyčajná terapeutická dávka pre deti je teda 10-15 mg/kg každých 4-6 hodín.

Pri renálnej insuficiencii je potrebné upraviť dávkovacie intervaly. Pri glomerulárnej filtrácii (GF) nad 50 ml/min nie je nutné dávku ani dávkovací interval upraviť. Pri GF 50-100 ml/min je možné podávať 500 mg každých 6 hodín a pri GF menšej ako 10 ml/min 500 mg každých 8 hodín. Paracetamol sa veľmi dobre eliminuje hemodialýzou.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje výskyt žalúdočných ťažkostí.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.,. Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým stupňom hepatálnej alebo renálnej insuficiencie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Paracetamol je vhodný ako účinné analgetikum-antipyretikum jednak u dospelých ako aj detí. Je vhodnou alternatívou kyseliny acetylsalicylovej (ASA), pretože nemá niektoré jej nežiaduce účinky predovšetkým na (gastrointestinálny trakt) GIT a krvnú zrážanlivosť. Je vhodný tiež u diabetikov, hemofilikov a u pacientov užívajúcich liečivá, ktoré nepriaznivo interagujú s ASA.


Je známe, že liečivá obsahujúce aromatickú aminoskupinu (fenacetín, acetanylid) môžu indukovať vznik methemoglobinémie. V terapeutických dávkach však nebola pozorovaná methemoglobinémia po paracetamole. Dávky nad 4 g vyvolávajú methemoglobinémiu s incidenciou zhodnou s fenacetínom.


Pediatrická populácia

Paracetamol na rozdiel od ASA nevyvoláva Reyov syndróm u detí, je preto liekom voľby pri horúčkovitých ochoreniach u detí do 15 rokov, kde je ASA kontraindikovaná.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podanie paracetamolu s ASA vedie ku zvýšeniu plazmatickej hladiny ASA. Paracetamol predlžuje biologický polčas chloramfenikolu. Rovnako paracetamol podľa niektorých autorov zvyšuje účinok dikumarolových antikoagulancií. Cholestyramín znižuje účinky paracetamolu. Ku koncu 80. rokov boli publikované práce, ktoré varovali pred súčasným podávaním paracetamolu a zidovudínu, pri ktorom malo dôjsť ku výraznému zvýšeniu hepatotoxicity tohto antivirotika. Posledné publikované práce však túto liekovú interakciu nepotvrdili. Cimetidín môže svojim inhibičným vplyvom na cytochróm P-450 znižovať toxicitu paracetamolu (predovšetkým pri jeho vyššom dávkovaní). Nemôže však zabrániť poškodeniu pečene pri predávkovaní paracetamolom. Induktory cytochrómu P-450 (rifampicín a fenobarbital) môžu naopak toxicitu paracetamolu zvyšovať tým, že pri jeho biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu. Podávanie paracetamolu súčasne s perorálnymi kontraceptívami zvyšuje klírens paracetamolu o 30-40 % čo je spôsobené zvýšením produkcie metabolitov konjugovaných s kyselinou glukurónovou. Množstvo liečív, ktoré sa v organizme biotransformuje konjugáciou na glukuronidy može mať vo väčšej alebo menšej miere vplyv na biotransformáciu paracetamolu (morfín a jeho deriváty, dikumarol, metronidazol, chloramfenikol, disulfiram, sulfónamidy). Klinický význam týchto interakcií je však sporný.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Epidemiologické štúdie vykonané počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu užívaného v odporučených dávkach.

Paracetamol predstavuje relatívne bezpečné analgetikum-antipyretikum v gravidite, mal by však byť podávaný len krátkodobo a v odôvodnených prípadoch a podľa možností sa vyhnúť jeho aplikácii počas prvého trimestra gravidity.


Laktácia

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka v množstvách, ktoré nie sú klinicky signifikantné.

Pri jednorazovom podávaní paracetamolu dojčiacim matkám v bežných terapeutických dávkach nehrozí dojčatám žiadne nebezpečenstvo.

Pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné prerušiť laktáciu.

Vzhľadom k malej terapeutickej šírke paracetamolu u novorodencov je opakované podávanie počas dojčenia vhodné až 4 týždne po pôrode.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


MEDIPYRIN 500 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Paracetamol v terapeutických dávkach vyvoláva nežiaduce účinky iba zriedkavo a ich klinický význam je malý.

Niekedy sa môžu vyskytnúť mierne nežiaduce účinky zo strany gastrointestinálneho traktu (nauzea, vracanie).

Zriedka môže dôjsť k výskytu alergickej reakcie vo forme kožného exantému alebo ojedinele bronchospazmu.

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť poruchy krvotvorby (trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza), ktoré sú však obyčajne reverzibilného charakteru.

Zriedkavo sa zaznamenali prípady vzniku hemolytickej anémie pri liečbe paracetamolom. Väčšinou išlo o pacientov s deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

Poškodenie pečene pri užívaní terapeutických dávok paracetamolu je veľmi zriedkavé.

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady závažných kožných reakcií.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hoci paracetamol predstavuje relatívne bezpečné liečivo, jeho hlavným nebezpečenstvom zostáva akútna intoxikácia s poškodením parenchýmu pečene, ktorá môže skončiť letálne. Boli publikované aj údaje o toxickom poškodení myokardu alebo akútnej renálnej insuficiencii bez poškodenia pečene po otrave paracetamolom.

Toxická dávka paracetamolu pre dospelého pacienta je 5-10 g užitých jednorazovo, u detí je to 65 mg/kg jednorazovo. Za toxickú je považovaná plazmatická hladina 200 mg/l.


Príznaky predávkovania

K príznakom predávkovania paracetamolom patrí: nevoľnosť, vracanie, hnačky, potenie, bledosť, letargia, nechutenstvo; neskôr (po 12-24 hod.) sa môžu objaviť príznaky poškodenia pečene (bolesti brucha môžu byť jedným z prvých príznakov poškodenia pečene). Komplikáciami hepatálneho zlyhávania sú: acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcia a renálne zlyhanie. Môže vzniknúť hepatálna insuficiencia, encefalopatia, kóma až smrť.

Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia pečeňových funkcií, preto sa doporučuje jeho monitorovanie.


Liečba predávkovania

Akútna intoxikácia má prognózu závislú od celkovej požitej dávky, rýchlosti transportu do zdravotníckeho zariadenia a adekvátnej liečby. V každom prípade je potrebné vykonať výplach žalúdka s následným podaním aktívneho uhlia. V našich podmienkach je najvhodnejším a dostupným antidotom N-acetyl-L-cysteín. Podáva sa perorálne alebo gastrickou sondou v dávke 70-140 mg/kg 3-krát denne, alebo formou i.v. infúzie v dávke 65-300 mg/kg denne (v 5 % glukóze). Liečbu antidotom je potrebné započať najneskôr do 10 hodín po požití paracetamolu.

U veľmi ťažkých otráv paracetamolom je na mieste hemodialýza alebo hemoperfúzia.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:analgetikum-antipyretikum, ATC kód: N02BE01


Mechanizmus účinku

Paracetamol má prakticky zhodné antipyretické a analgetické účinky ako kyselina acetylsalicylová. Na rozdiel od nej má iba minimálny efekt na cyklooxygenázu, enzým ktorý začína biosyntézu prostaglandínov. Môže však modulovať efekt prostaglandínov nepriamo. V experimente injekčná aplikácia paracetamolu do 3. mozgovej komory zabráni pyretickej reakcii vyvolanej parenterálnym podaním bakteriálnych pyrogénov, alebo pyretickej reakcii vyvolanej uvoľnením endogénnych pyrogénov. Antipyretický účinok paracetamolu je sprostredkovaný pravdepodobne selektívnou inhibíciou syntézy prostaglandínu E1 vyvolanou prítomnosťou pyrogénov v prednej časti hypotalamu.

Analgetický účinok paracetamolu spočíva pravdepodobne v urýchlení metabolizácie prostaglandínu G2 (a tým výraznému zníženiu jeho koncentrácie) na prostaglandín H2. Prostaglandín G2 je pravdepodobne zodpovedný za vznik bolesti a edému pri akútnom zápale. Prostaglandín H2 nemá vplyv na bolesť.

Vedľa týchto centrálnych účinkov sa paracetamol vyznačuje tiež periférnym efektom, ktorý spočíva v zabránení účinku bradykinínu na periférne uložené chemoreceptory.

Analgetický a antipyretický efekt paracetamolu je pomerne krátky a po jednorazovej dávke 0,3 - 1 g trvá 3-6 hodín.

Paracetamol potencuje efekt antidiuretického hormónu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia paracetamolu po perorálnom podaní dávok do 1 g je rýchla a prakticky kompletná. Biologická dostupnosť závisí na podanej dávke a rastie s jej zvyšovaním.

Pri dávkach cca 0,5 g je 60-75 % a pri dávke 1 g je biologická dostupnosť 90 %. Vysoké neterapeutické dávky (nad 1 g) sa vstrebávajú nekompletne s veľkou interindividuálnou variabilitou.

Maximálne plazmatické koncentrácie 10 až 20 mg/l sa dosahujú v priebehu 40-120 minút po perorálnej aplikácii 1 g paracetamolu nalačno. Pri podaní po jedle sú dosahované rovnaké alebo vyššie hladiny ale značne rýchlejšie (v priebehu 20 minút). Paracetamol sa pri podaní večer pred spaním pomalšie vstrebáva a v priebehu prvých 6 hodín sa vylúči o 36 % menej než pri podaní ráno.


Distribúcia

Paracetamol sa veľmi rýchlo distribuuje prakticky do všetkých kompartmentov. Veľmi dobre preniká do CNS, kde môže vytvárať koncentrácie až 3-krát vyššie ako plazmatické. Koncentrácie paracetamolu v slinách a v materskom mlieku sú prakticky zhodné s plazmatickými koncentráciami. Distribučný objem paracetamolu v ustálenom stave je okolo 1 l/kg.

Paracetamol sa veľmi málo viaže na plazmatické proteíny (asi 11 % u dospelých). Metabolity paracetamolu glukuronid a sulfát sa na plazmatické bielkoviny neviažu. Celkový klírens paracetamolu je 19,3 l/hod.


Biotranformácia

Paracetamol sa veľmi intenzívne biotransformuje, pričom okrem konjugácie ktorá je dominantná prebiehajú tiež oxidatívne procesy. Tieto procesy prebiehajú na cytochróme P-450 pričom vznikajú veľmi reaktívne a toxické epoxidové metabolity a N-acetyl-4-benzochinoimin. Tieto metabolity sú zodpovedné za vysokú hepatotoxicitu predovšetkým vysokých neterapeutických dávok paracetamolu.

Pri podaní terapeutických dávok dochádza ku rýchlej biotransformácii intermediárnych metabolitov za účasti glutationu pričom vznikajú merkapturové kyseliny, ktoré sa vylučujú močom. Glutation-transferáza je však saturabilný enzymatický systém. Pri vysokom prísune toxických epoxidov nie je tento systém schopný ich inaktivovať a tak dochádza ku ich kovalentnej väzbe na organely hepatocytov, čo vedie v konečnom dôsledku k poškodeniu pečene.


Eliminácia

Približne 85 % podanej dávky paracetamolu sa vylúči močom za 24 hodín po podaní a z toho 1-4 % v nezmenenej forme, 20-30 % ako sulfát, 40-60 % ako glukuronid, 5-19 % ako 3-methoxysulfát a 5-10 % ako merkapturové kyseliny alebo konjugáty s cysteínom. Po podaní vysokých neterapeutických dávok výrazne stúpa podiel metabolitov v skupine merkapturových kyselín a konjugátov s cysteínom. Biologický polčas paracetamolu je značne variabilný, 1,9 - 2,2 hodiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku bola overená dostatočne dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob

Magnéziumstrearát

Povidón K 25


6.2 Inkompatibility


Chemická a fyzikálna inkompatibilita neprichádza vzhľadom na liekovú formu do úvahy.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote od 15 do 25°C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC fólia, hliníková fólia)

Veľkosť balenia: a) 10 tabliet

b) 30 tabliet

c) 40 tabliet

d) 50 tabliet

e) 13,5 kg t.j. 22500 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo


07/0123/94-S


9. Dátum registrácie / Dátum predĺženia registrácie


5.04.1994/ 21.4. 2009


10. Dátum poslednej revízie textu


August 2014

6

MEDIPYRIN 500