+ ipil.sk

MEDOCLAV 375 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g


filmom obalené tablety

Amoxicilín / Kyselina klavulánová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Medoclav a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Medoclav

3. Ako užívať Medoclav

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Medoclav

6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Medoclav a na čo sa používa

Medoclav je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie. Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.

Medoclav sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:

Medoclav 375 mg

 • infekcie prínosových dutín

 • infekcie močových ciest

 • infekcie kože

 • infekcie zubov

Medoclav 625 mg a Medoclav 1 g

 • infekcie stredného ucha a prínosových dutín

 • infekcie dýchacích ciest

 • infekcie močových ciest

 • infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií zubov

 • infekcie kostí a kĺbov.

 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Madoclav

Neužívajte Medoclav

 • ak ste alergický na amoxicilín, kyselinu klavulanovú, penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať kožnou vyrážkou alebo opuchom tváre alebo krku.

 • keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.

Neužívajte Medoclav, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím Medoclavu.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Medoclav, ak:

 • máte žľazovú horúčku (mononukleózu)

 • sa liečite pre problémy s pečeňou alebo obličkami

 • nemočíte pravidelne

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím Medoclavu.

V niektorých prípadoch môže váš lekár vyšetrením odhaliť druh baktérií, ktoré u vás vyvolali infekciu. V závislosti od výsledkov vám môže predpísať inú silu Medoclavu alebo iný liek.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Medoclav môže zhoršiť niektoré existujúce zdravotné problémy alebo spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas užívania Medoclavu si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.

Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču

Ak podstupujete krvné vyšetrenia (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenia pečene) alebo vyšetrenia moču (na glukózu), lekárovi alebo zdravotnej sestre oznámte, že užívate Medoclav. Dôvodom je skutočnosť, že Medoclav môže ovplyvniť výsledky týchto vyšetrení.

Iné lieky a Medoclav

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu a liekov rastlinného pôvodu.

Ak spolu s Medoclavom užívate alopurinol (používa sa na liečbu dny), môže byť pravdepodobnejšie, že sa u vás objaví alergická kožná reakcia.

Ak užívate probenecid (používa sa na liečbu dny), váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám upraví dávku Medoclavu.

Ak sa spolu s Medoclavom užívajú lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napríklad warfarín), môžu byť potrebné dodatočné krvné vyšetrenia.

Medoclav môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu rakoviny alebo reumatických chorôb).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Medoclav môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlo. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ sa necítite dobre. 1. Ako užívať Medoclav

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti s hmotnosťou 40 kg a viac

250 mg/125 mg filmom obalené tablety

Odporúčaná dávka je:

 • 1 tableta trikrát denne

500 mg/125 mg filmom obalené tablety

Odporúčaná dávka je:

 • 1 tableta trikrát denne

875 mg/125 mg filmom obalené tablety

 • Odporúčaná dávka - 1 tableta dvakrát denne

 • Vyššia dávka - 1 tableta trikrát denne

Deti s hmotnosťou menej ako 40 kg

Deti vo veku do a vrátane 6 rokov je lepšie liečiť Medoclavom vo forme perorálnej suspenzie.

250 mg/125 mg filmom obalené tablety

Tablety Medoclavu sa neodporúčajú.

500 mg/125 mg filmom obalené tablety

Pri podávaní tabliet Medoclavu deťom vážiacim menej ako 40 kg sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

875 mg/125 mg filmom obalené tablety

Pri podávaní tabliet Medoclavu deťom vážiacim menej ako 40 kg sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pacienti s poruchami obličiek a pečene

 • Ak máte problémy s obličkami, dávka lieku sa môže zmeniť. Váš lekár môže zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.

Ak máte problémy s pečeňou, možno budete častejšie podstupovať krvné vyšetrenia, na zistenie funkcie pečene.

Ako užívať Medoclav

 • Prehltnite tablety vcelku a zapite pohárom vody na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.

 • Rozložte si dávky rovnomerne počas dňa a užívajte ich s odstupom aspoň 4 hodín.

 • Neužívajte Medoclav dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále cítite chorý, znovu navštívte lekára.

Ak užijete viac Medoclavu, ako máte

Ak užijete príliš veľké množstvo Medoclavu, môžu sa u vás objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče. Čo najskôr sa porozprávajte so svojím lekárom. Vezmite si so sebou škatuľu od lieku a ukážte ju lekárovi.

Ak zabudnete užiť Medoclav

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ďalšiu dávku nesmiete užiť príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny pred užitím ďalšej dávky.

Ak prestanete užívať Medoclav

Pokračujte v užívaní Medoclavu, pokým nedokončíte celú liečbu, dokonca aj vtedy, ak sa budete cítiť lepšie. Na prekonanie infekcie potrebujete každú dávku. Ak nejaké baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Alergické reakcie

 • kožná vyrážka

 • zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý sa môže prejavovať ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela

 • horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách

 • opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním

 • kolaps

 Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára. Prestaňte užívať Medoclav.

Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.

 Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb

 • hnačka (u dospelých)

Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb

 • kvasinková infekcia (kandidóza - kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov)

 • napínanie na vracanie (nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok

 ak vás to postihne, užívajte Medoclav pred jedlom

 • vracanie

 • hnačka (u detí)

Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb

 • kožná vyrážka, svrbenie

 • vyvýšená svrbivá vyrážka (žihľavka)

 • tráviace ťažkosti

 • závraty

 • bolesť hlavy

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach

 • zvýšenie množstva niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni

Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb

 • kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji – multiformný erytém)

 ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, rýchlo sa obráťte na lekára

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach

 • nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi

 • nízky počet bielych krviniek

Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.

 • Alergické reakcie (pozri vyššie)

 • Zápal hrubého čreva (pozri vyššie)

 • Závažné kožné vyrážky:

 • rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov - Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac než 30 % plochy tela - toxická epidermálna nekrolýza)

 • rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)

 • červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s pľuzgiermi (exantemózna pustulóza)

Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára.

 • zápal pečene (hepatitída)

 • žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov

 • zápal kanálikov obličky

 • pomalšie zrážanie krvi

 • hyperaktivita

 • kŕče (u ľudí užívajúcich vysoké dávky Medoclavu, alebo u tých, ktorí majú problémy s obličkami)

 • čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý

 • zafarbenie zubov (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach alebo vyšetreniach moču

 • závažné zníženie počtu bielych krviniek

 • nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)

 • kryštáliky v moči

Ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo problémový, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. 1. Ako uchovávať medoclav

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň danom v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Medoclav obsahuje

Liečivá sú amoxicilín vo forme trihydrátu amoxicilínu a kyselina klavulanová vo forme káliumklavulanátu.

Každá tableta lieku MEDOCLAV 375 mg obsahuje 250 mg amoxicilínu a 125 mg kyseliny klavulanovej.

Každá tableta lieku MEDOCLAV 625 mg obsahuje 500 mg amoxicilínu a 125 mg kyseliny klavulanovej.

Každá tableta lieku MEDOCLAV 1 g obsahuje 875 mg amoxicilínu a 125 mg kyseliny klavulanovej.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát

Poťah tablety

hydroxypropylcelulóza

propylénglykol

makrogol 6000

mastenec

oxid titaničitý

Ako vyzerá Medoclav a obsah balenia

MEDOCLAV 375 mg: biele, filmom obalené tablety, kapsulovitého tvaru, konvexné, na jednej strane s deliacou ryhou, na druhej strane s označením MC, s priemerom jadra 17,5 mm x 8 mm.

Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži pre rozdelenie na rovnaké dávky.

MEDOCLAV 625 mg: biele, filmom obalené tablety, kapsulovitého tvaru, konvexné, s priemerom jadra 19,0 mm x 10 mm.

MEDOCLAV 1 g: biele, konvexné, filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru, s priemerom jadra 21,5 mm x 10 mm.

Veľkosť balenia

MEDOCLAV 375 mg: 16, 20 a 21 filmom obalených tabliet

MEDOCLAV 625 mg: 16, 20 a 21 filmom obalených tabliet

MEDOCLAV 1 g: 8, 10, 14, 16 a 20 filmom obalených tabliet

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Medochemie Ltd., Limassol, CyprusTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2012.

7/7


MEDOCLAV 375 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta lieku Medoclav 375 mg obsahuje amoxicilín 250 mg (vo forme trihydrátu amoxicilínu) a kyselinu klavulánovú 125 mg (vo forme káliumklavulanátu).

Každá tableta lieku Medoclav 625 mg obsahuje amoxicilín 500 mg (vo forme trihydrátu amoxicilínu) a kyselinu klavulánovú 125 mg (vo forme káliumklavulanátu).

Každá tableta lieku Medoclav 1 g obsahuje amoxicilín 875 mg (vo forme trihydrátu amoxicilínu) a kyselinu klavulánovú 125 mg (vo forme káliumklavulanátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Medoclav 375 mg: biele, filmom obalené tablety, kapsulovitého tvaru, konvexné, na jednej strane s deliacou ryhou, na druhej strane s označením MC, s priemerom jadra 17,5 mm x 8 mm.

Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži pre rozdelenie na rovnaké dávky.

Medoclav 625 mg: biele, filmom obalené tablety, kapsulovitého tvaru, konvexné, s priemerom jadra 19,0 mm x 10 mm.

Medoclav 1 g: biele, konvexné, filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru, s priemerom jadra 21,5 mm x 10 mm.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Medoclav je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1).MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g

Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)


Akútna otitis media

Akútna otitis media


Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovanej)

Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovanej)


Pneumónia získaná v komunite

Pneumónia získaná v komunite

Cystitída

Cystitída

Cystitída

Pyelonefritída


Pyelonefritída


Pyelonefritída


Infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä flegmóna, pohryznutie zvieraťom, ťažký dentálny absces so šíriacou sa flegmónou.

Infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä flegmóna, pohryznutie zvieraťom, ťažký dentálny absces so šíriacou sa flegmónou.


Infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomylitída.

Infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomylitída.

FlegmónaPohryznutie zvieraťomŤažký dentálny absces so šíriacou sa flegmónouDo úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávky sú všade vyjadrené v zmysle obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej, okrem prípadov, v ktorých sú dávky vyjadrené v zmysle jednotlivej zložky.

Dávka Medoclavu, ktorá sa zvolí na liečbu individuálnej infekcie, musí zohľadňovať:

 • Predpokladané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4)

 • Závažnosť infekcie a miesto infekcie

 • Vek, telesnú hmotnosť a funkciu obličiek pacienta, ako je uvedené nižšie.

V prípade potreby sa má zvážiť použitie alternatívnych foriem Medoclavu (napr. takých, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišný pomer amoxicilínu a kyseliny klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).

MEDOCLAV 375 mg

Pre dospelých a deti s hmotnosťou ≥ 40 kg poskytuje táto lieková forma Medoclavu celkovú dennú dávku 750 mg amoxicilínu/375 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa usúdi, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa zvoliť iný liek, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).

Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu pacienta

Dospelí a deti s hmotnosťou ≥40 kg

Jedna tableta užívaná trikrát denne.

Deti s hmotnosťou < 40 kg

Medoclav 375 mg sa neodporúča pre deti s hmotnosťou < 40 kg.

MEDOCLAV 625 mg

Pre dospelých a deti s hmotnosťou ≥ 40 kg poskytuje táto lieková forma Medoclavu celkovú dennú dávku 1 500 mg amoxicilínu/375 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Pre deti s hmotnosťou < 40 kg poskytuje táto lieková forma Medoclavu maximálnu dennú dávku 2 400 mg amoxicilínu/600 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa usúdi, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa zvoliť inú silu lieku Medoclavu alebo iný liek, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).

Dĺžka liečby sa má určiť podľa odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) vyžadujú dlhodobejšiu liečbu. Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu pacienta (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).

Dospelí a deti s hmotnosťou40 kg

Jedna tableta užívaná trikrát denne.

Deti s hmotnosťou < 40 kg

20 mg/5 mg/kg/deň až 60 mg/15 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch dávok.

Deti sa môžu liečiť Medoclavom vo forme tabliet alebo suspenzie. Deti vo veku do a vrátane 6 rokov je lepšie liečiť Medoclavom vo forme suspenzie.

Nie sú k dispozícii klinické údaje o liekových formách 4:1 týkajúce sa dávok vyšších než 40 mg/10 mg/kg denne u detí mladších ako 2 roky.

MEDOCLAV 1 g

Pre dospelých a deti s hmotnosťou ≥ 40 kg poskytuje táto lieková forma Medoclavu celkovú dennú dávku 1 750 mg amoxicilínu/250 mg kyseliny klavulanovej pri dávke podávanej dvakrát denne a 2 625 mg moxicilínu/375 mg kyseliny klavulanovej pri dávke podávanej trikrát denne, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Pre deti s hmotnosťou < 40 kg poskytuje táto lieková forma Medoclavu maximálnu dennú dávku 1 000–2 800 mg amoxicilínu/143–400 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa usúdi, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa zvoliť inú silu lieku Medoclavu alebo iný liek,aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).

Dĺžka liečby sa má určiť podľa odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) vyžadujú dlhodobejšiu liečbu. Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu pacienta (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).

Dospelí a deti s hmotnosťou≥ 40 kg

Odporúčané dávky:

 • štandardná dávka (pri všetkých indikáciách): 875 mg/125 mg dvakrát denne,

 • vyššia dávka (najmä pri infekciách akými sú otitis media, sinusitída, infekcie dolných dýchacích ciest a infekcie močových ciest): 875 mg/125 mg trikrát denne.

Deti s hmotnosťou < 40 kg

Deti sa môžu liečiť Medoclavom vo forme tabliet alebo suspenzie.

Odporúčané dávky:

 • 25 mg/3,6 mg/kg/deň až 45 mg/6,4 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok,

 • pri niektorých infekciách (akými sú otitis media, sinusitída a infekcie dolných dýchacích ciest) sa môže zvážiť použitie až 70 mg/10 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok.

Nie sú k dispozícii klinické údaje o liekových formách 7:1 týkajúce sa dávok vyšších než 45 mg/6,4 mg na kg denne u detí mladších ako 2 roky.

Nie sú žiadne klinické údaje o liekových formách 7:1 pre pacientov mladších ako 2 mesiace. Preto nie je možné odporučiť dávkovanie pre túto skupinu pacientov.

Pre všetky sily

Starší pacienti

Nie je nevyhnutná žiadna úprava dávky.

Porucha funkcie obličiek

Úpravy dávky vychádzajú z maximálneho odporúčaného množstva amoxicilínu.

U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) nad 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.

U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) pod 30 ml/min sa použitie Medoclavu s pomerom amoxicilínu a kyseliny klavulanovej 7:1 neodporúča, keďže nie sú k dispozícii žiadne odporúčania pre úpravy dávky.

 • Dospelí a deti s hmotnosťou ≥40 kg


MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g

CrCl: 10–30 ml/min

250 mg/125 mg dvakrát denne

500 mg/125 mg dvakrát denne


CrCl < 10 ml/min

250 mg/125 mg jedenkrát denne

500 mg/125 mg jedenkrát denne


Hemodialýza

Dve dávky po 250 mg/125 mg každých 24 hodín, plus dve dávky po 250 mg/125 mg počas dialýzy, ktorých podanie sa zopakuje po ukončení dialýzy (keďže koncentrácie amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej v sére sú znížené).

500 mg/125 mg každých 24 hodín, plus 500 mg/125 mg počas dialýzy, ktorých podanie sa zopakuje po ukončení dialýzy (keďže koncentrácie amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej v sére sú znížené).
 • Deti s hmotnosťou < 40 kg

U detí s hmotnosťou < 40 kg, ktoré majú klírens kreatinínu pod 30 ml/min, sa použitie foriem s pomerom amoxicilínu a kyseliny klavulanovej 2:1 neodporúča, keďže neumožňujú úpravy dávky. U takýchto pacientov sa odporúčajú liekové formy s pomerom amoxicilínu a kyseliny klavulanovej 4:1.


MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g

CrCl: 10–30 ml/min


15 mg/3,75 mg/kg dvakrát denne (maximálne 500/125 mg dvakrát denne).


CrCl < 10 ml/min


15 mg/3,75 mg/kg formou jednorazovej dennej dávky (maximálne 500/125 mg).


Hemodialýza


15 mg/3,75 mg/kg jedenkrát denne.

Pred hemodialýzou sa má podať 15 mg/3,75 mg/kg. Po hemodialýze sa má podať 15 mg/3,75 mg na kg, aby sa obnovili hladiny lieku v krvnom obehu.


Porucha funkcie pečene

Liek podávajte opatrne a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).

Spôsob podávania

Medoclav je určený na perorálne použitie.

Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovala možná gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.

MEDOCLAV 625 mg, MEDOCLAV 1 g

Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s SPC i.v. liekovej formy a pokračovať perorálnym liekom.

 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Anamnéza ťažkých, okamžitých reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapenem alebo monobaktám).

Anamnéza žltačky/poruchy funkcie pečene vyvolanej amoxicilínom/kyselinou klavulanovou (pozri časť 4.8).

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa má zostaviť podrobná anamnéza týkajúca sa predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3 a 4.8)

U pacientov liečených penicilínmi sa hlásili závažné a ojedinele smrteľné (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a u atopických jedincov. Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.

V prípade, že sa preukáže, že infekcia je vyvolaná mikroorganizmom (mikroorganizmami) citlivým (citlivými) na amoxicilín, má sa uvažovať o prechode z liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou na liečbu amoxicilínom, a to v súlade s oficiálnym usmernením.

Táto forma Medoclavu nie je vhodná na použitie, keď existuje vysoké riziko, že predpokladané patogény majú zníženú citlivosť alebo rezistenciu na betalaktámové liečivá, ktorá nie je sprostredkovaná betalaktamázami citlivými na inhibíciu kyselinou klavulanovou (napr. S. pneumoniae necitlivý na penicilín).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).

Amoxicilín/kyselina klavulanová sa nemajú podávať pri podozrení na infekčnú mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu vyskytla morbiliformná vyrážka.

Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alergických kožných reakcií.

Dlhodobé podávanie môže ojedinele viesť k pomnoženiu necitlivých mikroorganizmov.

Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantemóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje ukončenie liečby Medoclavom a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného podania amoxicilínu.

Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú podávať opatrne pacientom s preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.8).

Účinky na pečeň sa hlásili predovšetkým u mužov a starších pacientov a môžu súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto nežiaduce účinky sa veľmi zriedkavo hlásili u detí. U všetkých pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne vyskytnú počas liečby alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa môžu stať zjavnými až niekoľko týždňov po skončení liečby. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné. Účinky na pečeň môžu byť ťažké a v extrémne zriedkavých prípadoch mali za následok úmrtie. Prípady úmrtia sa takmer vždy vyskytovali u pacientov so závažným základným ochorením, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že môžu mať nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík sa hlásila takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach a jej závažnosť sa pohybuje od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodná liečba. V takomto prípade je podávanie antiperistaltických liekov kontraindikované.

Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.

U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa zriedkavo hlásilo predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa antikoagulácie (pozri časť 4.5 a 4.8).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa poruchy (pozri časť 4.2).

U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria, predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu treba udržiavať dostatočný príjem tekutín a výdaj moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie vyvolanej amoxicilínom. U pacientov, ktorí majú v močovom mechúre zavedený katéter, sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časť 4.9).

Počas liečby amoxicilínom sa majú vždy použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou, keď sa robia testy na prítomnosť glukózy v moči, pretože pri použití neenzymatických metód sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky.

Prítomnosť kyseliny klavulanovej v Medoclave môže spôsobiť nešpecifickú väzbu IgG a albumínu na membrány erytrocytov, čo vedie k falošne pozitívnemu výsledku Coombsovho testu.

U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou boli hlásené pozitívne výsledky testu pri použití testu Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio-Rad laboratories, pričom následne sa zistilo, že títo pacienti infekciu vyvolanú Aspergillus nemajú. Hlásené boli skrížené reakcie medzi polysacharidmi a polyfuránmi neaspergilového pôvodu a testom Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio-Rad laboratories. Preto sa musia pozitívne výsledky testu u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou interpretovať opatrne a potvrdiť inými diagnostickými metódami.

 1. Liekové a iné interakcie

Perorálne antikoagulanciá

Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú v značnej miere, pričom sa medzi nimi nehlásila interakcia. V literatúre sa však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým sa nasadila liečba amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časť 4.4 a 4.8).

Metotrexát

Penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, a tým vyvolať potenciálne zvýšenie jeho toxicity.

Probenecid

Súbežné použitie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeným a dlhodobejším krvným hladinám amoxicilínu, nie však kyseliny klavulanovej.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulanovej u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo, že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou môže súvisieť so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Použitiu počas gravidity sa má vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.

Laktácia

Obe látky sa vylučujú do materského mlieka (o účinkoch kyseliny klavulanovej na dojčené dieťa sa nič nevie). V dôsledku toho sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, a preto sa dojčenie možno bude musieť prerušiť. Je potrebné vziať do úvahy možnosť senzibilizácie. Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).

 1. Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek sú hnačka, nauzea a vracanie.

Nižšie sú uvedené ADR zaznamenané v klinických štúdiách a v rámci pozorovania po uvedení na trh a sú zoradené podľa tried orgánových systémov podľa MedDRA.

Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použili nasledujúce výrazy.

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až < 1/10)

Menej časté (1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy

Slizničná a kožná kandidóza

Časté

Pomnoženie necitlivých mikroorganizmov

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1

Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Alergická vaskulitída

Neznáme

Poruchy nervového systému

Závraty

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Veľmi časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Indigescia

Menej časté

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík4

Neznáme

Čierny chlpatý jazyk

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Vzostup hodnôt AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantemózna pustulóza (AGEP)9

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8

Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spojená s užívaním vyšších perorálnych dávok. Ak sa objavia gastrointestinálne reakcie, môže ich zmierniť užívanie na začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Stredne závažný vzostup hodnôt AST a/alebo ALT sa zaznamenal u pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale význam týchto zistení nie je známy.

6 Tieto nežiaduce účinky sa zaznamenali pri užívaní iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4).

7 Ak sa vyskytne alergická dermatitída, musí sa liečba ukončiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.4

10 Pozri časti 4.3 a 4.4 1. Predávkovanie

Príznaky a prejavy predávkovania

Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče.

Hlásilo sa, že amoxicilín sa môže vyzrážať v močovom katétri, a to predovšetkým po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).

Liečba intoxikácie

Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky a zároveň treba dávať pozor na rovnováhu vody/elektrolytov.

Amoxicilín/kyselinu klavulanovú možno odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov betalaktamáz; ATC kód: J01CR02.

Spôsob účinku

Amoxicilín je polosyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako penicilín viažuce proteíny, PBP) biosyntetickej dráhy bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štrukturálnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne dochádza k lýze a smrti bunky.

Amoxicilín je náchylný na rozklad betalaktamázami produkovanými rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.

Kyselina klavulanová je betalaktám, ktorý je štrukturálne príbuzný penicilínom. Inaktivuje niektoré betalaktamázové enzýmy, a tým zabraňuje inaktivácii amoxicilínu. Kyselina klavulanová sama o sebe nevykazuje klinicky prospešný antibakteriálny účinok.

Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)

Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC) sa považuje za hlavný determinant účinnosti amoxicilínu.

Mechanizmus rezistencie

Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulanovú sú:

 • Inaktivácia tými bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré sami o sebe nie sú inhibované kyselinou klavulanovou, vrátane tých zo skupiny B, C a D.

 • Zmena PBP, ktorá znižuje afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému patogénu.

Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.

Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulanovej pochádzajú od Európskej komisie pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (g/ml)


Citlivé

Intermediárne citlivé

Rezistentné

Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Koaguláza negatívne stafylokoky2

≤ 0,25


> 0,25

Enterokokus1

≤ 4

8

> 8

Streptokokus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1–2

> 2

Enterobaktérie1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov1

≤ 2

4–8

> 8

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií amoxicilínu. Pre účely testovania citlivosti je koncentrácia kyseliny klavulanovej pevne stanovená na 2 mg/l.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie rovnajúca sa R > 8 mg/l zaisťuje, že všetky izoláty s mechanizmom rezistencie sú hlásené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt benzylpenicilínu.Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.Obvykle citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)£

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

skupina Streptococcus viridans


Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)£

Koaguláza negatívne stafylokoky (citlivé na meticilín)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

skupina Streptococcus viridans

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)£

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky skupina Streptococcus viridans

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga sp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella sp.

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Morganella morganii

Providencia sp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia sp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia sp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia

Iné mikroorganizmy

MEDOCLAV 375 mg

MEDOCLAV 625 mg

MEDOCLAV 1 g


Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae

$ Prirodzená intermediárna citlivosť pri neprítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulanovú.

1Streptococcus pneumoniae, ktorý je plne citlivý na penicilín, je možné liečiť touto formou amoxicilínu/kyseliny klavulanovej. Mikroorganizmy, ktoré vykazujú akýkoľvek stupeň zníženej citlivosti na penicilín, sa touto formou lieku nemajú liečiť (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli v niektorých krajinách EÚ hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Amoxicilín a kyselina klavulanová sú pri fyziologickom pH plne rozpustné vo vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa obe zložky rýchlo a dobre absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa dosiahne, keď sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulanovej približne 70 %. Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je v oboch prípadoch približne jedna hodina.

Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky získané v štúdii, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulanová (250 mg/125 mg, 500 mg/125 mg tablety trikrát denne) podávali nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov.

Priemerné (± SD) hodnoty farmakokinetické parametrov

Podané liečivo (liečivá)

Dávka

Cmax

Tmax*

AUC (0–24 h)

T 1/2


(mg)

(g/ml)

(h)

(g.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA 250 mg/125 mg


250


3,3

± 1,12

1,5

(1,0–2,0)

26,7

± 4,56

1,36

± 0,56

AMX/CA 500 mg/125 mg

500

7,19

± 2,26

1,5

(1,0–2,5)

53,5

± 8,87

1,15

± 0,20

AMX/CA 875 mg/125 mg

875

11,64

± 2,78

1,5

(1,0–2,5)

53,52

± 12,31

1,19

± 0,21

Kyselina klavulanová

AMX/CA 250 mg/125 mg


125


1,5

± 0,70

1,2

(1,0–2,0)

12,6

± 3,25

1,01

± 0,11

AMX/CA 500 mg/125 mg

125

2,40

± 0,83

1,5

(1,0–2,0)

15,72

± 3,86

0,98

± 0,12

AMX/CA 875 mg/125 mg

125

2,18

± 0,99

1,25

(1,0–2,0)

10,16

± 3,04

0,96

± 0,12

AMX - amoxicilín, CA - kyselina klavulanová

* Medián (rozmedzie)Koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulanovej v sére dosiahnuté po podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sú podobné koncentráciám dosiahnutým po perorálnom podaní rovnakých dávok samotného amoxicilínu alebo samotnej kyseliny klavulanovej.

Distribúcia

Asi 25 % z celkového množstva kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % z celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý distribučný objem je asi 0,3–0,4 l/kg pri amoxicilíne a asi 0,2 l/kg pri kyseline klavulanovej.

Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulanová zistili v žlčníku, brušnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.

Štúdie na zvieratách nepreukázali ani pri jednej zo zložiek významné zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako väčšina penicilínov, je možné zistiť v materskom mlieku. V materskom mlieku môžu byť zistené aj stopové množstvá kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.6).

Preukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulanová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).

Biotransformácia

Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny penicilínovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % úvodnej dávky. Kyselina klavulanová sa u človeka intenzívne metabolizuje a vylučuje sa močom a stolicou a vo forme oxidu uhličitého sa vylučuje pľúcnou ventiláciou.

Eliminácia

Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami, zatiaľ čo kyselina klavulanová sa vylučuje obličkami i mimoobličkovou cestou.

U zdravých jedincov je priemerný eliminačný polčas amoxicilínu/kyseliny klavulanovej približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je približne 25 l/h. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulanovej sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 h po podaní jednorazovej dávky Augmentinu 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg tabliet. Rôzne štúdie zistili, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až 85 % amoxicilínu a 27 až 60 % kyseliny klavulanovej. V prípade kyseliny klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči v priebehu prvých 2 hodín po podaní.

Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulanovej obličkami (pozri časť 4.5).

Vek

Eliminačný polčas amoxicilínu u malých detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2 rokov a u starších detí a dospelých je podobný. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nezrelosť renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek.

Pohlavie

Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulanovej.

Porucha funkcie obličiek

Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa znižuje úmerne znižujúcej sa funkcii obličiek. Znížený klírens liečiva je výraznejší pri amoxicilíne než pri kyseline klavulanovej, nakoľko amoxicilín sa obličkami vylučuje vo vyššej miere. Pri poruche funkcie obličiek sa preto musia zvoliť také dávky, pri ktorých sa zabráni nadmernej kumulácii amoxicilínu, ale zároveň sa zachovajú dostatočné hladiny kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.2).

Porucha funkcie pečene

Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne a v pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie toxicity po opakovanom podávaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej vykonané na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zafarbený jazyk.

Štúdie karcinogenity sa s amoxicilínom/kyselinou klavulanovou alebo s jednotlivými zložkami neuskutočnili.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát

Poťah tablety

hydroxypropylcelulóza

propylénglykol

makrogol 6000

mastenec

oxid titaničitý

 1. Inkompatibility

Nie sú známe.

 1. Čas použiteľnosti

2 roky

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred svetlom.

 1. Druh obalu a obsah balenia

MEDOCLAV 375 mg, MEDOCLAV 625 mg

Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 16, 20 a 21 filmom obalených tabliet

MEDOCLAV 1 g

Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 8, 10, 14, 16 a 20 filmom obalených tabliet

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MEDOCLAV 375 mg: 15/0019/03-S

MEDOCLAV 625 mg: 15/0020/03-S

MEDOCLAV 1 g: 15/0093/07-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

MEDOCLAV 375 mg:

MEDOCLAV 625 mg:

Dátum prvej registrácie: 2.4.2003

Dátum posledného predĺženia: 15.4.2009 / bez časového obmedzenia

MEDOCLAV 1 g:

Dátum prvej registrácie: 30.3.2007

Dátum posledného predĺženia:

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2012

17/17

MEDOCLAV 375 mg