+ ipil.sk

MEDOPEXOL 0,7 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MEDOPEXOL 0,18 mg

MEDOPEXOL 0,7 mg

tablety

pramipexol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MEDOPEXOL a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MEDOPEXOL

3. Ako užívať MEDOPEXOL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEDOPEXOL

6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE MEDOPEXOL A NA ČO SA POUŽÍVA

MEDOPEXOL patrí do skupiny liekov nazývaných agonisti dopamínu, ktoré stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.

MEDOPEXOL sa používa na:

 • liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby. Môže sa užívať samostatne alebo v kombinácii s levodopou.

 • MEDOPEXOL je možné použiť i na liečbu iných príznakov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

 1. SKÔR AKO UŽIJETE MEDOPEXOL

Neužívajte MEDOPEXOL

 • keď ste alergický (precitlivený) na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek MEDOPEXOLU (pozri časť 6, „Ďalšie informácie“).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MEDOPEXOLU

Povedzte svojmu lekárovi ak máte (ak ste mali) alebo ak sa u Vás objavili akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo príznaky, najmä niektoré z nasledovných:

 • ochorenie obličiek

 • halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú prítomné). Väčšina halucinácii je vizuálnych.

 • dyskinéza (t.j. abnormálne, nekontrolované pohyby končatín) Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, môžu sa objaviť dyskinézy v priebehu zvyšovania dávky MEDOPEXOLU.

 • spavosť a epizódy náhleho zaspatia

 • zmeny správania (napr. patologické hráčstvo, chorobné nakupovanie), zvýšené libido (napr. zvýšená sexuálna žiadostivosť), nekontrolované prejedanie sa

 • psychóza (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii)

 • poškodenie zraku. Počas liečby MEDOPEXOLOM si dajte pravidelne vyšetriť zrak.

 • závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev. Budete potrebovať pravidelné kontroly Vášho krvného tlaku, najmä na začiatku liečby. Ide o vyhnutie sa posturálnej hypotenzii (pokles krvného tlaku pri postavení sa).

Deti a mladiství

Neodporúča sa používať MEDOPEXOL u detí alebo mladistvých do 18 rokov.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto zahrňuje lieky, rastlinné prípravky, výživové potraviny alebo doplnky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Máte sa vyhnúť užívaniu MEDOPEXOLU spolu s antipsychotickými liekmi.

Buďte opatrný ak užívate nasledovné lieky:

 • cimetidín (na liečbu nadprodukcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných vredov)

 • amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby)

Ak užívate levodopu, odporúča sa znížiť dávku levodopy ak začínate liečbu s MEDOPEXOLOM.

Buďte obozretný ak užívate akékoľvek lieky ktoré spôsobujú upokojenie (majú sedatívny účinok) alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch MEDOPEXOL môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Užívanie MEDOPEXOLU s jedlom a nápojmi

Máte byť obozretný ak pijete alkohol počas liečby MEDOPEXOLOM. MEDOPEXOL možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.

Tehotenstvo a dojčenie

Oznámte Vášmu lekárovi ak ste tehotná, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť. Váš lekár prediskutuje s Vami či máte pokračovať s užívaním MEDOPEXOLU.

Účinok MEDOPEXOLU na nenarodené dieťa nie je známy. Preto neužívajte MEDOPEXOL ak ste tehotná, pokiaľ Vám lekár nepovie, aby ste ho užívali.

MEDOPEXOL sa nemá užívať počas dojčenia. MEDOPEXOL môže znížiť tvorbu materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a dostať sa tak do Vášho dieťaťa. Ak je užívanie MEDOPEXOLU nevyhnutné, dojčenie treba zastaviť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

MEDOPEXOL môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú prítomné).Ak sa objavia, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

MEDOPEXOL sa spája so spavosťou a epizódami náhleho zaspatia, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Ak máte skúsenosti s týmito vedľajšími účinkami, nesmiete viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Ak sa takéto nežiaduce účinky vyskytnú, oznámte to Vášmu lekárovi.

 1. AKO UŽÍVAŤ MEDOPEXOL

Vždy užívajte MEDOPEXOL presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Lekár alebo lekárnik Vám poradí pokiaľ si nie ste niečím istí.

Môžete užívať MEDOPEXOL s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite s vodou.

Parkinsonova choroba

Denná dávka sa užíva rozdelená na 3 rovnaké dávky.

Počas prvého týždňa, obvyklá dávka je 1 tableta MEDOPEXOLU 0,088 mg trikrát denne (čo je ekvivalentné k 0,264 mg denne):


1. týždeň

Počet tabliet

1 tableta MEDOPEXOL 0,088 mg trikrát denne

Celková denná dávka (mg)

0,264


Tá sa bude zvyšovať každých 5–7 dní podľa odporúčania Vášho lekára, kým sa Vaše príznaky nedostanú pod kontrolu (udržiavacia dávka).


2. týždeň

3. týždeň

Počet tabliet

1 tableta MEDOPEXOL 0,18 mg trikrát denne

alebo

2 tablety MEDOPEXOL 0,088 mg trikrát denne

1 tableta MEDOPEXOL 0,35 mg trikrát denne

alebo

2 tablety MEDOPEXOL 0,18 mg trikrát denne

Celková denná dávka (mg)

0,54

1,1Obvyklá udržiavacia dávka je 1,1 mg denne. Avšak Vaša dávka môže byť zvýšená ešte viac. Ak je to potrebné Váš lekár môže zvýšiť dávkovanie tabliet až na maximum 3,3 mg pramipexolu denne. Tiež je možná aj nižšia udržiavacia dávka troch MEDOPEXOL 0,088 mg tabliet denne.


Najnižšia udržiavacia dávka

Najvyššia udržiavacia dávka

Počet tabliet

1 tableta MEDOPEXOL 0,088 mg trikrát denne

1 tableta MEDOPEXOL 1,1 mg trikrát denne

Celková denní dávka (mg)

0,264

3,3

Pacienti s ochorením obličiek:

Ak máte stredne ťažké alebo ťažké ochorenie obličiek Váš lekár Vám predpíše nižšiu dávku. V tomto prípade budete musieť užívať tablety len raz alebo dvakrát denne. Ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek obvyklá štartovacia dávka je 1 tableta MEDOPEXOLU 0,088 mg dvakrát denne. Pri ťažkom ochorení obličiek obvyklá štartovacia dávka je iba 1 tableta MEDOPEXOLU 0,088 mg raz denne.

Ak užijete viac MEDOPEXOLU ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet

 • poraďte sa okamžite s Vašim lekárom alebo oddelením urgentnej medicíny najbližšej nemocnice

 • môže nastať vracanie, môžete pociťovať nepokoj alebo niektorý z vedľajších účinkov popísaných v časti 4 (Možné vedľajšie účinky).

Ak zabudnete užiť MEDOPEXOL

Neznepokojujte sa. Jednoducho vypustite kompletnú dávku a potom užite Vašu nasledujúcu dávku v príslušnom čase. Nepokúšajte sa užiť zabudnutú dávku.

Ak prestanete užívať MEDOPEXOL

Neprestaňte užívať MEDOPEXOL bez predchádzajúcej konzultácie s Vašim lekárom. Ak máte ukončiť užívanie tohto lieku Váš lekár bude znižovať dávku postupne. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.

Ak trpíte na Parkinsonovu chorobu, liečba MEDOPEXOLOM nemá byť ukončená náhle. Náhle ukončenie môže u Vás spôsobiť vznik zdravotného stavu nazývaného malígny neuroleptický syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Príznaky zahŕňajú:

 • akinézu (strata svalovej hybnosti)

 • svalovú rigidita (svalová stuhnutosť)

 • horúčku

 • nestabilný krvný tlak

 • tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia)

 • zmätenosť

 • zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MEDOPEXOL môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:Veľmi časté: Vyskytujú sa u viac než 1 pacienta z 10

Časté: : Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté: Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1000

Zriedkavé: Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé: Vyskytujú sa u menej ako 1 pacient z 10 000

Neznáme: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajovAk trpíte Parkinsonovou chorobou, môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:

Veľmi časté

 • Dyskinézy (t.j. abnormálne, mimovoľné pohyby končatín)

 • Ospanlivosť

 • Závraty

 • Nevoľnosť

 • Hypotenzia (nízky tlak krvi)

Časté

 • Naliehavá potreba neobvyklého správania

 • Halucinácie (zrakové alebo sluchové vnemy, ktoré nie sú prítomné)

 • Zmätenosť

 • Únava (vyčerpanosť)

 • Nespavosť (insomnia)

 • Zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)

 • Bolesti hlavy

 • Abnormálne sny

 • Zápcha

 • Nepokoj

 • Amnézia (porucha pamäti)

 • Poruchy videnia

 • Vracanie

 • Zníženie telesnej hmotnosti

Menej časté

 • Paranoja (napr. pocity prenasledovania a prílišného strachu o seba)

 • Falošné predstavy

 • Nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho spánku

 • Hyperkinéza (abnormálne zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti

 • Zvýšená sexuálna žiadostivosť (napr. zvýšené libido)

 • Alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

 • Mdloby

 • Patologické hráčstvo, zvlášť ak užívate vysoké dávky MEDOPEXOLU

 • Zvýšená sexualita

 • Chorobné nakupovanie

Neznáma frekvencia výskytu

 • zvýšená chuť do jedla (nekontrolované prejedanie sa, hyperfágia)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ MEDOPEXOL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte MEDOPEXOL po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky uchovávania.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MEDOPEXOL obsahuje

Liečivo je pramipexol.

MEDOPEXOL 0,18 mg tablety: Každá tableta obsahuje 0,18 mg bázy pramipexolu.

MEDOPEXOL 0,7 mg tablety: Každá tableta obsahuje 0,7 mg bázy pramipexolu.

Ďalšie zložky sú: manitol, kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý bezvodý, hyprolosa, magnéziumstearát.

Ako vyzerá MEDOPEXOL a obsah balenia

MEDOPEXOL 0,18 mg: biele bikonvexné oválne tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách (rozmery cca 8 mm x 4 mm)

MEDOPEXOL 0,7 mg: biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane (priemer cca 9 mm)

Všetky tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

MEDOPEXOL je k dispozícii v OPA/alumínium/PVC/alumínium blistri po 10 tabletách. Škatuľka obsahuje 3 alebo 10 blistrov.

Veľkosti balení: 30 alebo 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol Cyprus

SPECIFAR S.A., Atény, Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:MEDOPEXOLTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2009.

7 / 7

MEDOPEXOL 0,7 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. Názov lieKU

MEDOPEXOL 0,18 mg

MEDOPEXOL 0,7 mg

Tablety

 1. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

MEDOPEXOL 0,18 mg: Každá tableta obsahuje 0,18 mg bázy pramipexolu.

MEDOPEXOL 0,7 mg: Každá tableta obsahuje 0,7 mg bázy pramipexolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. Lieková forma

Tableta

Sila (mg bázy pramipexolu)

Vzhľad

0,18 mg

biele, bikonvexné, oválne tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách (rozmery cca 8 mm x 4 mm)

0,7 mg

biele, okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane (priemer cca 9 mm)

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

 1. klinickÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

MEDOPEXOL je indikovaný na liečbu príznakov a symptómov idiopatickej Parkinsonovej choroby, samotný (bez levodopy) alebo v kombinácii s levodopou, t.j. počas priebehu choroby k neskorým štádiám, keď účinok levodopy slabne alebo sa stáva nepravidelný a objavujú sa výkyvy liečebného efektu (dosiahnutie hornej hranice dávky alebo striedanie stavov „on-off“). 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Parkinsonova choroba

Tablety sa užívajú perorálne, zapíjajú sa vodou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka

sa podáva rozdelená na tri rovnaké časti.

Začiatok liečby

Dávka sa má zvyšovať postupne, každých 5 – 7 dní, s počiatočnou dávkou 0,264 mg bázy (0,375 mg soli) denne. Pokiaľ pacienti netrpia žiadnymi neúnosnými nežiaducimi účinkami, dávka by mala byť titrovaná tak, aby sa dosiahlo maximálneho terapeutického účinku.

Schéma zvyšovania dávky MEDOPEXOLU

Týždeň

Dávkovanie (mg pramipexolu bázy)

Celková denná dávka

(mg pramipexolu bázy)

Dávkovanie

(mg soli pramipexolu)

Celková denná dávka

(mg soli pramipexolu )

1

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

2

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50

Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dennej dávky, má sa zvyšovať po 0,54 mg bázy (0,75 mg soli) v týždňových intervaloch až do maximálnej dennej dávky 3,3 mg bázy (4,5 mg soli).

Treba však poznamenať, že pri dávkach vyšších ako 1,1 mg bázy (1,5 mg soli) sa zvyšuje výskyt somnolencie (pozri časť 4.8).

Udržiavacia liečba

Jednotlivá dávka má byť v rozmedzí 0,264 mg bázy (0,375 mg soli) do maximálne 3,3 mg bázy (4,5 mg soli) denne. Počas zvyšovania dávky v troch kľúčových štúdiách sa účinnosť pozorovala po dosiahnutí dennej dávky 1,1 mg bázy (1,5 mg soli). Ďalšia úprava dávkovania by má byť založená na klinickej odpovedi a na výskyte nežiaducich účinkov. V klinických skúškach približne 5 % pacientov bolo liečených dávkami menšími než 1,1 mg bázy (1,5 mg soli). Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe môžu byť dávky vyššie ako 1,1 mg bázy (1,5 mg soli) denne užitočné pre pacientov, kde sa predpokladá redukcia dávok levodopy. Odporúča sa, aby sa dávkovanie levodopy znižovalo tak počas zvyšovania dávky, ako aj pri udržiavacej liečbe MEDOPEXOLOM v závislosti od reakcie jednotlivých pacientov.

Prerušenie liečby

Náhle prerušenie dopamínergnej terapie môže viesť k rozvoju neuroleptického malígneho syndrómu. Dávku pramipexolu je potrebné znižovať postupne, rýchlosťou 0,54 mg bázy (0,75 mg soli) denne, kým sa dávka nezredukuje na 0,54 mg bázy (0,75 mg soli) denne. Potom je potrebné dávku redukovať o 0,264 mg bázy (0,375 mg soli) denne (pozri časť 4.4).

Dávkovanie u pacientov s poškodením obličiek

Vylučovanie pramipexolu závisí od funkcie obličiek. Pre začiatok liečby sa navrhuje nasledovná schéma dávkovania:

 • U pacientov s klírensom kreatinínu nad 50 ml/min sa nevyžaduje zníženie dennej dávky.

 • U pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu medzi 20 a 50 ml/min sa má počiatočná denná dávka MEDOPEXOLu podávať rozdelená na dve časti, najprv 0,088 mg bázy (0,125 mg soli) dvakrát denne (0,176 mg bázy/0,25 mg soli denne).

 • U pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min sa má denná dávka prípravku MEDOPEXOL podávať jednorázovo v dávke začínajúcej od 0,088 mg bázy (0,125 mg soli) denne.

Ak sa počas udržiavacej terapie zníži funkcia obličiek, denná dávka prípravku MEDOPEXOL sa má znížiť v rovnakom rozsahu, ako sa znížil klírens kreatinínu, t.j. ak sa klírens kreatinínu zníži o 30%, potom redukujte dennú dávku MEDOPEXOLU o 30%. Ak je klírens kreatinínu medzi 20 a 50 ml/min, denná dávka môže byť rozdelená na dve časti, a ak je klírens kreatinínu nižší ako 20 ml/min, denná dávka sa podáva jednorázovo.

Dávkovanie u pacientov s poškodením pečene

Úprava dávky u pacientov so zlyhaním pečene pravdepodobne nie je nevyhnutná, pretože približne 90 % absorbovaného liečiva sa vylučuje obličkami. Možný vplyv insuficiencie pečene na farmakokinetiku prípravku MEDOPEXOL sa neskúmal.

Dávkovanie u detí a mladistvých:

Pramipexol sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti. 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo niektorú z pomocných látok. 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri predpisovaní pramipexolu pacientom s Parkinsonovou chorobou a poškodením obličiek sa odporúča znížené dávkovanie podľa časti 4.2.

Halucinácie

Je známe, že ako vedľajší účinok liečby agonistami dopamínu a levodopy sa vyskytujú halucinácie. Pacienti majú byť informovaní, že sa môžu objaviť (prevažne vizuálne) halucinácie (pozri časť 4.8).

Dyskinéza

Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe sa pri kombinácii s levodopou môže počas začiatočnej titrácie dávky MEDOPEXOLU objaviť dyskinéza. Ak sa objaví, dávka levodopy sa má znížiť.

Náhle upadnutie do spánku a somnolencia

Pramipexol bol spájaný so somnolenciou a epizódami náhleho spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol zaznamenaný náhly spánok počas denných aktivít, niekedy bez toho, aby si to pacient uvedomil alebo pocítil varovné príznaky. Pacienti musia byť o tomto informovaní a má sa im odporučiť zvýšená opatrnosť pri vedení a obsluhe strojov počas liečby MEDOPEXOLOM. Pacienti, ktorí pociťovali ospalosť a/alebo epizódy náhleho upadnutia do spánku nesmú jazdiť autom ani obsluhovať stroje. Navyše je potrebné uvažovať o znížení dávky alebo ukončení terapie. Pretože sú možné aditívne účinky, pri podávaní iných sedatívnych liekov alebo alkoholu v kombinácii s pramipexolom je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.7 a časť 4.8)

Poruchy kontroly impulzívneho správania a nutkavé správanie

Patologické hráčstvo, zvýšené libido a hypersexualita boli hlásené u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí boli liečení dopamínovými agonistami vrátane pramipexolu. Naviac, pacienti a ošetrujúci personál si majú uvedomiť skutočnosť, že sa môžu vyskytnúť ďalšie príznaky poruchy správania, ako prejedanie sa a patologické nakupovanie. Je potrebné uvažovať o znížení dávky/postupnom vysadení liečby.

Pacienti s psychotickými poruchami

Pacienti s psychotickými poruchami majú byť liečení agonistami dopamínu len vtedy, ak očakávaný prínos prevýši riziko.

Súbežnému podávaniu antipsychotických liekov s pramipexolom sa treba vyhnúť (pozri časť 4.5).

Oftalmologické kontroly

Odporúča sa oftalmologické sledovanie v pravidelných intervaloch alebo v prípade výskytu poruchy zraku.

Závažné kardiovaskulárne ochorenia

V prípade závažného kardiovaskulárneho ochorenia je potrebná opatrnosť. Odporúča sa sledovať krvný tlak, najmä na začiatku liečby, vzhľadom na všeobecné riziko posturálnej hypotenzie spojenej s dopaminergnou liečbou.

Neuroleptický malígny syndróm

Pri náhlom prerušení dopamínergnej terapie boli hlásené symptómy pripomínajúce neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4.2) 1. Liekové a iné interakcie

Väzba na plazmatické bielkoviny

U ľudí je pozorovaná malá biotransformácia a veľmi nízka (< 20%) väzba pramipexolu na plazmatické bielkoviny. Preto je interakcia s inými liekmi pôsobiacimi na väzbu na plazmatické bielkoviny alebo na vylučovanie biotransformáciou nepravdepodobná. Pretože anticholínergiká sa vylučujú prevažne biotransformáciou, možnosť interakcie je obmedzená, hoci sa interakcia s anticholínergikami neskúmala. Neexistujú farmakokinetické interakcie so selegilínom ani levodopou.

Inhibítory/kompetítory aktívneho renálneho vylučovania

Cimetidín znižuje renálny klírens pramipexolu približne o 34%, pravdepodobne inhibíciou katiónového vylučovacieho transportného systému renálnych tubulov. Preto lieky, ktoré sú inhibítory tohto aktívneho renálneho vylučovania alebo sa vylučujú touto cestou, ako sú cimetidín alebo amantadín, môžu vzájomne reagovať s pramipexolom, čo má za následok zníženie klírensu jedného alebo oboch liekov. Ak sa tieto lieky podávajú súčasne s prípravkom MEDOPEXOL, má sa zvážiť zníženie dávky pramipexolu.

Kombinácia s levodopou

Ak sa MEDOPEXOL podáva v kombinácii s levodopou, odporúča sa pri zvyšovaní dávky MEDOPEXOLU zníženie dávky levodopy a dávkovanie ďalších antiparkinsoník sa má udržiavať konštantné.

V prípadoch, keď pacienti používajú iné lieky so sedatívnym pôsobením alebo alkohol v kombinácii s pramipexolom, je vzhľadom k možným aditívnym účinkom nutná opatrnosť.

Antipsychotiká

Treba sa vyhýbať súčasnému podávaniu antipsychotík s pramipexolom (pozri časť 4.4) napr. ak je možné očakávať antagonistický účinok. 1. Fertilita, gravidita a laktácia

U ľudí sa nepozoroval vplyv na priebeh gravidity a laktácie. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov pri dávkach toxických pre gravidnú samicu (pozri časť 5.3). MEDOPEXOL sa nemá používať počas gravidity, len ak je to výslovne nevyhnutné, t.j. ak možný prínos liečby preváži možné riziko pre plod.

Pretože liečba prípravkom MEDOPEXOL inhibuje vylučovanie prolaktínu u ľudí, možno očakávať aj inhibíciu laktácie. Vylučovanie prípravku MEDOPEXOL do materského mlieka u žien sa neskúmalo. U potkanov bola koncentrácia rádioaktívne označeného liečiva vyššia v materskom mlieku ako v plazme.

Pre chýbajúce údaje u ľudí sa MEDOPEXOL, nemá užívať počas dojčenia. Ak je však jeho užívanie nevyhnuté, dojčenie sa má prerušiť.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

MEDOPEXOL má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Môžu sa objaviť halucinácie alebo somnolencia.

Pacienti liečení prípravkom MEDOPEXOL u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku, musia byť informovaní, že nemajú viesť vozidlo alebo sa zaoberať činnosťami, kde by im nedostatok pozornosti mohol priniesť riziko vážneho zranenia alebo smrti (napr. obsluhovanie strojov), kým nebudú vedieť zvládať rekurentné epizódy a somnolenciu (pozri aj časti 4.4, 4.5 a 4.8). 1. Nežiaduce účinky

Pri užívaní MEDOPEXOLU sa predpokladajú nasledovné nežiaduce účinky:

Neobvyklé sny, amnézia, príznaky poruchy správania - impulzívne a kompulzívne správanie, ako prejedanie sa, patologické nakupovanie, hypersexualita a patologické hráčstvo; stav zmätenosti, zápcha, preludy, závraty, dyskinéza, únava, halucinácie, bolesť hlavy, hyperkinéza, hyprefágia, hypotenzia, nespavosť, poruchy libida, nauzea, paranoja; periférny edém, svrbenie, vyrážka a iná hypersenzitivita, nepokoj, somnolencia, náhly nástup spánku, poruchy videnia zahŕňajúce rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť, vracanie, zníženie telesnej hmotnosti, zvýšenie telesnej hmotnosti.

Z analýzy združených placebom kontrolovaných štúdií vyplýva, že pri porovnaní celkovo 1923 pacientov užívajúcich prípravok MEDOPEXOL a 1354 pacientov užívajúcich placebo boli nežiaduce účinky často hlásené u obidvoch skupín. 63% pacientov užívajúcich prípravok pramipexol a 52% pacientov užívajúcich placebo hlásili aspoň jeden nežiaduci účinok.

Tabuľka 1 zobrazuje frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov lieku z placebom kontrolovaných klinických štúdií u Parkinsonovej choroby. Nežiaduce účinky lieku uvedené v týchto tabuľkách sú tie, ktoré sa objavili u 0,1% alebo u viacerých pacientov liečených prípravkom pramipexol a boli hlásené signifikantne častejšie u pacientov užívajúcich pramipexol než u pacientov užívajúcich placebo alebo ak udalosť bola posúdená ako klinický relevantná. Akokoľvek, väčšina nežiaducich účinkov lieku bola mierna až stredne závažná, zvyčajne sa začali na začiatku liečby a väčšinou mali tendenciu aj počas pokračovania liečby vymiznúť.

V systéme orgánovej klasifikácie sú nežiaduce účinky evidované podľa výskytu (počet pacientov, u ktorého sa očakáva výskyt reakcie) použitím nasledujúcich kategórií:

veľmi časté (≥1/10);

časté (≥1/100, <1/10);

menej časté (≥1/1 000, <1/100);

zriedkavé (≥1/10 000, <1/1 000);

veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).

Parkinsonova choroba, najčastejšie nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené (≥5%) nežiaduce účinky u pacientov s Parkinsonovou chorobou, častejšie pri liečbe pramipexolom ako pri liečbe placebom boli: nauzea, dyskinéza, hypotenzia, závrat, ospanlivosť, nespavosť, zápcha, halucinácie, bolesť hlavy a únava. Výskyt ospanlivosti sa zvyšuje pri dávkach vyšších ako 1,5 mg/deň (pozri časť 4.2). Častejším nežiaducim účinkom v kombinácii s levodopou bola dyskinéza. Na začiatku liečby sa môže objaviť hypotenzia hlavne, ak je pramipexol titrovaný príliš rýchlo.

Tabuľka 1: Parkinsonova choroba

Systém orgánovej klasifikácie

Nežiaduci účinok

Psychické poruchy

Časté

abnormálne sny, príznaky poruchy správania -impulzívne a kompulzívne správanie, zmätenosť, halucinácie, nespavosť, nepokoj

Menej časté

patologické nakupovanie, preludy, hypersexualita, poruchy libida, paranoja, patologické hráčstvo

Neznáme

prejedanie sa, hyperfágia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

závraty, dyskinéza, somnolencia

Časté

amnézia, bolesť hlavy

Menej časté

hyperkinéza, epizódy náhleho spánku, synkopa

Poruchy oka

Časté

poruchy videnia zahŕňajúce rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť

Poruchy ciev

Veľmi časté

hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

nauzea

Časté

zápcha, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

precitlivenosť, svrbenie, vyrážka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

únava, periférny opuch

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zníženie telesnej hmotnosti

Menej časté

zvýšenie telesnej hmotnosti

Ospanlivosť

Pramipexol sa spája s ospanlivosťou (8,6%) a menej často sa spája s nadmernou ospanlivosťou počas dňa a s epizódami náhleho spánku (0,1%). Pozri tiež časť 4.4.

Poruchy libida

Pramipexol sa môže spájať s poruchami libida (zvýšenie (0,1%) alebo zníženie (0,4%)).

Poruchy správania - impulzívne a kompulzívne správanie

Bolo zaznamenané, že pacienti liečení dopamínovými agonistami vrátane pramipexolu pre Parkinsonovu chorobu, hlavne pri vysokých dávkach, preukazovali znaky patologického hráčstva, zvýšeného libida a hypersexuality, ktoré sú vo všeobecnosti reverzibilné po znížení dávky alebo prerušení liečby. Pozri časť 4.4. V prierezovej, retrospektívnej štúdii typu case-control zahŕňajúcej 3090 pacientov s Parkinsonovou chorobou, 13,6% všetkých pacientov užívajúcich dopaminergnú a nedopaminergnú liečbu malo príznaky poruchy impulzívneho správania za posledných 6 mesiacov. Pozorovali sa prejavy vrátane patologického hráčstva, chorobného nakupovania, zvýšenej chuti do jedla a kompulzívneho sexuálneho správania (hypersexualita). Možné nezávislé rizikové faktory poruchy impulzívneho správania zahŕňali dopaminergnú liečbu a vyššie dávky dopaminergnej liečby, nižší vek (≤65 rokov), slobodný a pacientom uvedené hráčstvo v rodinnej anamnéze. 1. Predávkovanie

Nie sú žiadne klinické skúsenosti s masívnym predávkovaním. Očakávané nežiaduce účinky by mali vzťah k farmakodynamickému profilu agonistov dopamínu, včítane nauzey, vracania, hyperkineze, halucinácie, agitácie a hypotenzie. Pre prípad predávkovania agonistami dopamínu nie je k dispozícii žiadne zavedené antidotum. Pokiaľ sú prítomné príznaky stimulácie centrálneho nervového systému, môže byť indikované podanie neuroleptika. Zvládnutie predávkovania môže vyžadovať všeobecné podporné opatrenia spolu s lavážou žalúdku, podávaním tekutín vnútrožilne, podaním aktívneho uhlia a monitorovaním elektrokardiogramu.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: agonisti dopamínu, ATC kód N04BC05

Pramipexol je dopamínový agonista, ktorý sa viaže s veľkou selektívnosťou a špecifickosťou na dopamínové receptory podtriedy D2 z ktorých má prednostnú afinitu k D3 receptorom. Má plnú vnútornú aktivitu.

Pramipexol zmierňuje parkinsonovský motorický deficit stimuláciou dopamínových receptorov v striate. Pokusy na zvieratách ukázali, že pramipexol inhibuje syntézu dopamínu, jeho vylučovanie a premenu.

Mechanizmus účinku pramipexolu pri liečbe syndrómu nepokojných nôh je neznámy. Neurofarmakologické dôkazy naznačujú zapojenie sa primárneho dopaminergného systému.

U zdravých dobrovoľníkov sa sledovalo zníženie sekrécie prolaktínu v závislosti od dávky.

Klinické štúdie Parkinsonovej choroby

U pacientov užívajúcich pramipexol sa zmiernili znaky a príznaky idiopatickej Parkinsonovej choroby. Kontrolované klinické štúdie zahrňovali približne 2 100 pacientov v štádiu I–IV podľa Hoehna a Yahra. Okrem nich bolo približne 900 pacientov v pokročilejších štádiách, ktorí užívali súčasne levodopu a mali motorické komplikácie

Pri ranej a pokročilej Parkinsonovej chorobe bola účinnosť pramipexolu v kontrolovaných klinických štúdiách udržiavaná na rovnakej úrovni po dobu približne 6 mesiacov. V otvorených pokračovacích štúdiách trvajúcich viac ako 3 roky sa nezaznamenali znaky klesajúcej účinnosti. V kontrolovanej dvojročnej dvojito zaslepenej štúdii začiatok liečby pramipexolom v porovnaní so začatím liečby levodopou výrazne oddialil nástup motorických komplikácií a znížil ich výskyt. Toto oddialenie motorických komplikácií pri pramipexole má vyrovnať vyššie zlepšenie motorických funkcií s levodopou (merané ako stredná hodnota zmeny v UPDRS škále). Celkový výskyt halucinácií a somnolencie bol všeobecne vyšší vo fáze zvyšovania dávky v skupine užívajúcej pramipexol. Avšak počas udržiavacej fázy sa výrazný rozdiel nezaznamenal. Tieto skutočnosti sa majú zvážiť, keď sa u pacientov s Parkinsonovou chorobou začína liečba pramipexolom. 1. Farmakokinetické vlastnosti

Pramipexol sa po perorálnom podaní absorbuje rýchlo a úplne. Absolútna biologická dostupnosť je vyššia ako 90% a maximálne plazmatické koncentrácie sa objavujú po 1 až 3 hodinách. Súčasné podanie s jedlom neznižovalo množstvo absorbovaného pramipexolu, ale znižovalo rýchlosť absorpcie. Pramipexol preukazuje lineárnu kinetiku a malú variabilitu plazmatických hladín medzi jednotlivými pacientmi.

U ľudí je väzba pramipexolu na bielkoviny veľmi nízka (<20%) a distribučný objem je rozsiahly (400 l). Vysoké koncentrácie v mozgovom tkanive sa pozorovali u potkanov (približne 8-násobok koncentrácie v plazme).

Pramipexol sa u ľudí metabolizuje len v malom rozsahu.

Hlavnou cestou vylučovania je renálna exkrécia nezmeneného pramipexolu. Približne 90% 14C označenej dávky sa vylúči obličkami a menej ako 2% sa nachádzalo v stolici. Celkový klírens pramipexolu je približne 500 ml/min a renálny klírens je približne 400 ml/min. Eliminačný polčas (t¹/2) kolíše od 8 hodín u mladých do 12 hodín u starších pacientov. 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie toxicity po opakovanom podaní ukázali, že pramipexol má vplyv prevažne na funkcie CNS a ženského reprodukčného systému, pravdepodobne v dôsledku svojho zvýšeného farmakodynamického účinku pramipexolu.

U miniprasiat bolo zaznamenané zníženie diastolického i systolického tlaku a pokles tepovej frekvencie. Sklon k hypotenznému účinku sa zaznamenal u opíc.

Možné účinky pramipexolu na reprodukčné funkcie boli skúmané u potkanov a králikov. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov pri dávkach toxických pre matku. V dôsledku výberu živočíšnych druhov a obmedzenia sledovaných parametrov neboli nežiaduce účinky pramipexolu na graviditu a mužskú fertilitu plne objasnené.

Pramipexol nebol genotoxický. V štúdii karcinogenity sa u samcov potkanov rozvinula hyperplázia Leydigových buniek a adenómy, ktoré sa vysvetľujú inhibičným účinkom pramipexolu na prolaktín. Tento nález nie je klinicky relevantný pre človeka. Rovnaká štúdia tiež preukázala, že pri dávkach pramipexolu 2 mg/kg (vo forme soli) a vyšších sa u albínskych potkanov pozorovala degenerácia sietnice. Tento posledný nález sa však nepozoroval u pigmentovaných potkanov, ako ani pri dvojročnej štúdii karcinogenity u albínskych myší či iných sledovaných živočíšnych druhov.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Manitol

Kukuričný škrob

Hyprolosa

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné 1. Čas použiteľnosti

3 roky 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liečivý prípravok nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky uschovávania. 1. Druh obalu a obsah balenia

10 tabliet v OPA/alumínium/PVC/alumínium blistri

Škatuľka obsahuje 3 alebo 10 blistrov (30 alebo 100 tabliet).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MEDOPEXOL 0,18 mg: 27/0456/09-S

MEDOPEXOL 0,7 mg: 27/0457/09-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27.august 2009

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2014

9 / 9

MEDOPEXOL 0,7 mg