+ ipil.sk

MEDOSTATIN 20 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


MEDOSTATIN 20 mg

MEDOSTATIN 40 mg

tablety

LovastatinumPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre požívateľa sa dozviete:

1. Čo je Medostatin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Medostatin

3. Ako užívať Medostatin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Medostatin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Medostatin a na čo sa používa

Medostatin obsahuje liečivo lovastatín. Lovastatín znižuje hladinucholesterolu v krvi a používa sa preto na liečenie niektorých porúch látkovej premeny tukov, vyznačujúcich sa zvýšením jeho hladiny v krvi.

Medostatin sa užíva v liečbe prvotnej hypercholesterolémie (zvýšená hladina cholesterolu vkrvi - typu IIa a IIb), spôsobenej zvýšenou koncentráciou LDL (s nízkou hustotou) cholesterolu u pacientov, ktorým nepomáha diéta alebo iné liečebné postupy.

Medostatin sa tiež môže užiť na zníženie zvýšených koncentrácií LDL cholesterolu u pacientov s kombináciou hypercholesterolémie (zvýšená hladina cholesterolu vkrvi) a hypertriglyceridémie (zvýšená hladina tukov v krvi).

Liek je určený pre dospelých pacientov. 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Medostatin

Neužívajte Medostatin

 • ak ste alergický (precitlivený) na lovastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte aktívne ochorenie pečene alebo po prekonanom ochorení pečene v minulosti

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov

 • v tehotenstve alebo keď dojčíte

Upozornenia a opatrenia

Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Medostatin, ak máte vážne respiračné zlyhanie.

Počas liečby budete musieť podľa pokynov lekára podstupovať pravidelné vyšetrenia hladiny cholesterolu v krvi a ďalšie vyšetrenia.

Počas liečby Medostatinom musíte dodržiavať diétu podľa pokynov lekára.

Lekár byť informovaný o všetkých zdravotných problémoch, ktoré máte, hlavne o alergiách a pečeňových ochoreniach, ktoré boli i v minulosti.

Ak máte cukrovku alebo máte riziko vzniku cukrovky, počas užívania tohto lieku vás bude lekár pozorne sledovať. Riziko vzniku cukrovky je vyššie, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak.

Deti a dospievajúci

Liek sa nepodáva deťom a mladistvým.

Iné lieky a Medostatin

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Medostatin môže zosilňovať účinok kumarínových alebo indandionových antikoagulancií (liečivá znižujúce zrážavosť krvi).

Súčasné užívanie Medostatinu a cyklosporínu (liek užívaný na potlačenie imunitného systému), gemfibrozilu (liek na reguláciu hladiny cholesterolu), kyseliny nikotínovej (na zníženie hladiny cholesterolu) alebo erytromycínu (antibiotikum) môže zvýšiť riziko vzniku porúch kostrového svalstva.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ako než začnete užívať tento liek.

Medostatin nesmú užívať tehotné ženy.

Dojčiace ženy nesmú užívať Medostatin alebo musia pri jeho užívaní prerušiť dojčenie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Medostatin nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Medostatin obsahuje laktózu a butylhydroxyanizol

Medostatin obsahuje mliečny cukor - laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukru, povedzte to lekárovi pred užívaním tohto lieku.

Medostatin obsahuje butylhydroxyanizol, ktorý môže dráždiť oči, kožu a sliznice. 1. Ako užívať Medostatin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Úvodná dávka

Zvyčajne sa liečba začína dávkou 20 mg lovastatínu denne (t.j. 1 tableta Medostatinu 20 mg alebo pol tablety Medostatin u 40 mg). U pacientov s veľmi vysokou hladinou cholesterolu počiatočná dávka môže byť 40 mg/denne (t.j. 2 tablety Medostatinu 20 mg alebo 1 tableta Medostatinu 40 mg). Tableta sa užíva počas večere a zapíja sa pohárom vody. Túto dávku môže lekár podľa potreby postupne zvyšovať v intervaloch 4 týždňov až na 80 mg lovastatínu denne (t.j. 2 tablety Medostatinu 40 mg alebo 4 tablety Medostatinu 20 mg).

Udržiavacia dávka

20 mg (t.j. 1 tableta Medostatinu 20 mg alebo pol tablety Medostatinu 40 mg) až 80 mg (t.j. 2 tablety Medostatinu 40 mg alebo 4 tablety Medostatinu 20 mg) denne naraz alebo rozdelene podľa pokynov lekára.

Tablety sa užívajú vždy počas jedla a zapíjajú sa pohárom vody. U pacientov, ktorí zároveň užívajú imunosupresíva (liečivá potlačujúce imunitné reakcie) sa liečba začína dávkou 10 mg denne (t.j. pol tablety Medostatinu 20 mg) a dávka nesmie byť nikdy vyššia ako 20 mg denne (t.j. 1 tableta Medostatinu 20 mg alebo pol tablety Medostatinu 40 mg).

Ak užijete viac Medostatinu ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte slekárom.

Ak zabudnete užiť Medostatin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Medostatin

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Medostatin sa zvyčajne dobre toleruje. Nežiaduce účinky sú väčšinou mierne a krátkodobé.

Najčastejšie sa môže vyskytnúť: zápcha, hnačka, plynatosť, pálenie záhy, bolesť žalúdka, závraty, bolesť hlavy, nutkanie na dávenie, kožné vyrážky, svrbenie a nespavosť.

Zriedka sa môžu vyskytnúť bolesti, zápaly alebo kŕče v kostrových svaloch, rozmazané videnie. Výnimočne môžu byť svalové ťažkosti závažné.

Ďalej boli hlásené

 • Poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr

 • Strata pamäti

 • Sexuálne problémy

 • Depresia

 • Problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa, dýchavičnosť alebo horúčky

 • Cukrovka. Je viac pravdepodobná, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak. Lekár vás bude počas užívania tohto lieku sledovať. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. 1. Ako uchovávať Medostatin

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou, alebo domovým odpadom Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Medostatin obsahuje

 • Liečivo je lovastatín.

Medostatin 20 mg: Každá tableta obsahuje 20 mg lovastatínu.

Medostatin 40 mg: Každá tableta obsahuje 40 mg lovastatínu.

 • Ďalšie zložky sú:

Medostatin 20 mg: monohydrát laktózy sušený rozprášením, predželatínovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, butylhydroxyanizol, magnéziumstearát, indigokarmín (E132).

Medostatin 40 mg: monohydrát laktózy sušený rozprášením, predželatínovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, butylhydroxyanizol, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Medostatin a obsah balenia

Medostatin 20 mg sú svetlomodré okrúhle ploché tablety s priemerom 8 mm, s deliacou ryhou na jednej strane.

Medostatin 40 mg sú biele okrúhle ploché tablety s priemerom 8 mm, s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Obsah balenia

Blister (PVC/Al), papierová škatuľka

10, 30 alebo 100 tablietDržiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, CyprusTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2013.

4/4

MEDOSTATIN 20 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. Názov lieku

MEDOSTATIN 20 mg

MEDOSTATIN 40 mg

Tablety

 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Medostatin20 mg: Každá tableta obsahuje 20 mg lovastatínu.

Medostatin40 mg: Každá tableta obsahuje 40 mg lovastatínu.

Pomocné látky: Monohydrát laktózy sušený rozprášením, butylhydroxyanizol

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. Lieková forma

Tableta

Medostatin20 mg: svetlomodré okrúhle ploché tablety s priemerom 8 mm, s deliacou ryhou na jednej strane

Medostatin40 mg: biele okrúhle ploché tablety s priemerom 8 mm, s deliacou ryhou na jednej strane

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

 1. Klinické údaje

  1. Terapeutické indikácie

Medostatinsa používa na zníženie zvýšenej hladiny celkového a LDL cholesterolu u dospelých pacientov, ak je odpoveď organizmu na diétne obmedzenia v príjme saturovaných tukov a cholesterolu a na iné nefarmakologické postupy nedostatočná. Ako špecifický inhibítor hydroxymetylglutaryl koenzým A reduktázy, má rozhodujúci význam pri syntéze cholesterolu a súčasne indukuje tvorbu receptorov vychytávajúcich cholesterol v bunkách.

Je indikovaný:

 • u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (hyperlipoproteinémia typu IIa a IIb), vyvolanou zvýšenými hladinami celkového a LDL cholesterolu,

 • u pacientov s ischemickou chorobou srdca a hypercholesterolémiou (hladiny cholesterolu v plazme 5,5 mmol/l),

 • na zníženie rizika vzniku infarktu myokardu pri revaskularizačných výkonoch na srdci

 • na zníženie zvýšených hladín LDL cholesterolu u pacientov s kombinovanou hypercholesterolémiou a hypertriglyceridémiou.

Ďalej je indikovaný u pacientov s homozygótnou familiárnou hypercholesterolémiou, ako doplnkový prostriedok pri diétnych postupoch a ďalších problémoch týkajúcich sa diétneho režimu najmä v prípadoch, ak odpoveď organizmu nie je efektívna.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Pacienti pred začatím liečby lovastatínom musia dodržiavať nízkocholesterolovú štandardnú diétu a počas liečby musia v diétnom režime pokračovať. Medostatinsa môže podávať spolu s potravou.

Odporúčaná počiatočná dávka je 20 mg jedenkrát denne podávaná s večerným jedlom.

U pacientov s veľmi vysokou hladinou cholesterolu (viac ako 300 mg/100 ml) počiatočná dávka môže byť 40 mg/denne. Odporúčané dávkovacie rozpätie je od 20 do 80 mg denne v jednej alebo rozdelených dávkach. Maximálna odporúčaná denná dávka je 80 mg. Dávka sa upravuje podľa odpovede pacienta. Zmeny dávkovania sa môžu upraviť v intervale 4 týždňov a viac.

Imunosupresívne lieky môžu v kombinácii s Medostatinomvyvolať myalgiu. Opatrnosť sa odporúča aj pri užívaní antikoagulancií kumarínového typu, aj keď inkompatibilita nebola preukázaná. V týchto prípadoch sa odporúča maximálna denná dávka 20 mg.

Počas liečby Medostatinom sa hladina cholesterolu musí periodicky monitorovať.

Ak hladina cholesterolu poklesne pod cieľovú hodnotu, môže sa uvažovať o znížení dávky.

Predbežné skúsenosti potvrdzujú, že účinnosť lovastatínu na pokles cholesterolu a sekvestrantov žlčových kyselín, cholestyramínu, sa pri súbežnej liečbe sčítavajú.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek nie je potrebná zmena dávkovania, pretože vylučovanie lovastatínu obličkami je nízke. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa zvyšovanie dávky nad 20 mg/ deň musí starostlivo zvažovať.

 1. Kontraindikácie

Podávanie lovastatínu je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Kontraindikáciou je aj akútne ochorenie pečene alebo nevysvetliteľné pretrvávanie zvýšenia sérových hladín transamináz.

Podávanie lieku je kontraindikované v gravidite a počas dojčenia.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecne

Pred začiatkom liečby Medostatinom je nevyhnutné pokúsiť sa u obéznych pacientov alebo pacientov liečených na iné sprievodné zdravotné problémy (napr. diabetes mellitus, hypotyreóza, a pod.), upraviť ich hypercholesterolémiu zodpovedajúcou diétou, cvičením za účelom redukcie telesnej hmotnosti.

Poruchy funkcie pečene

Počas liečby lovastatínom je potrebné vykonávať pečeňové testy napr. sérové transaminázy, vrátane ALT (SGPT) sa musia monitorovať pred začatím liečby a potom každých 6 týždňov počas prvých troch mesiacov, každých osem týždňov do konca prvého roka a potom v šesťmesačných intervaloch. Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom, u ktorých sa zvýšila aktivita sérových transamináz. U týchto pacientov merania opakujeme častejšie. Ak hladiny transamináz majú stúpajúcu tendenciu a ak vzrástli trojnásobne nad hornú hranicu normy a pretrvávajú, podávanie lieku sa musí prerušiť. Liek môžu s určitouopatrnosťou užívať pacienti, ktorí pijú väčšie množstvá alkoholu alebo pacienti, ktorí mali v minulosti ochorenia pečene. Akútne ochorenie pečene alebo nevysvetliteľné zvýšenie transamináz sú kontraindikáciou na použitie lovastatínu.

Kostrové svalstvo

Pri terapii lovastatínom sa môžu prejavovať bolesti svalov. U pacientov liečených lovastatínom bežne vidíme prechodné mierne zvýšenie hladiny kreatinín-fosfokinázy. Len u 0,5 % pacientov sa prejaví myopatia (bolesti svalov alebo svalová slabosť spojená so zvýšenou hladinou kreatinínfosfokinázy (CPK). O myopatii možno uvažovať u pacientov s difúznymi bolesťami svalov, svalovou citlivosťou a slabosťou alebo výrazne zvýšenou hladinou CPK. Pacientom sa musí odporúčať okamžité ohlásenie nevysvetliteľných bolestí svalov, svalovej citlivosti alebo slabosti, predovšetkým, ak sú sprevádzané malátnosťou alebo horúčkou. Terapia lovastatínom sa musí prerušiť ak sa objaví výrazné zvýšenie hladiny kreatinínfosfokinázy, alebo ak sa diagnostikuje myopatia alebo je na ňu podozrenie.

Myopatia sa rozvinula väčšinou u tých pacientov (vrátane rabdomyolýzy), ktorí počas užívania lovastatínu sa súčasne liečili imunosupresívnymi liekmi, gemfibrozilom alebo niacínom. Kombinovanú liečbu lovastatínom spolu s fibrátmi alebo s niacínom je vhodné nepoužívať, v prípade používania treba zvážiť úžitok voči riziku. Kombinácia fibrátov alebo niacínu s nízkymi dávkami lovastatínu sa použila bez myopatie v malých, krátkodobých klinických štúdiách so zaisteným starostlivým monitorovaním pacienta. U pacientov po transplantácii srdca, ktorí užívali cyklosporín súčasne s 20 mg lovastatínu denne, priemerná hladina aktívnych metabolitov lovastatínu stúpla približne štvornásobne od očakávanej hladiny. Vzhľadom na zrejmý vzťah medzi zvýšenou hladinou aktívnych metabolitov lovastatínu a myopatie, u pacientov užívajúcich imunosupresíva, fibráty alebo niacín nesmie denná dávka lovastatínu presiahnuť 20 mg.

Aj pri tomto dávkovaní sa musí u pacientov liečených imunosupresívami užívanie lovastatínu starostlivo zvážiť a monitorovať prínos verzus riziko.

Diabetes mellitus

Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu vyvolať hyperglykémiu, pri ktorej bude potrebná štandardná liečba diabetu. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi a preto nemá byť dôvodom pre ukončenie liečby. U rizikových pacientov (glykémia nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia) je potrebné sledovať klinický stav aj biochemické parametre v súlade s miestnymi odporúčaniami.

Intersticiálne ochorenie pľúc

Pri užívaní statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočné prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť 4.8). Medzi prejavy patrí dyspnoe, suchý (neproduktívny) kašeľ a celkové zhoršenie zdravotného stavu (únava, chudnutie, horúčka) Ak je podozrenie, že sa u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť terapiu statínmi.

Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.

Vzhľadom k obsahu butylhydroxyanisolu sa môžu vyskytnúť prejavy precitlivelosti, ako podráždenie kože, očí a slizníc u pacientov s predispozíciou k podobným prejavom.

 1. Liekové a iné interakcie

Imunosupresívne lieky, gemfibrozil, niacín, erytromycín: pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní - Kostrové svalstvo“.

Myopatie spôsobené liekovými interakciami

Výskyt a závažnosť myopatie sa zvyšuje súčasným podávaním inhibítora HMG–CoA reduktázy s liekmi, ktoré môžu spôsobovať myopatiu, ak sa podávajú samostatne ako napr. gemfibrozil a ďalšie fibráty, niacín v hypolipidemických dávkach.

Kumarínové antikoagulanciá

Lovastatín mierne predlžuje protrombínový čas u pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá. U týchto pacientov sa musí stanoviť protrombínový čas pred liečbou a dostatočne často monitorovať počas liečby, aby sme sa uistili, že neprichádza k výraznému ovplyvneniu protrombínového času. Ak sa dávka lovastatínu zmení, znovu je potrebné urobiť rovnaké postupy.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Štúdie ukázali, že 40-krát vyššia plazmatická hladina ako je odporúčaná u ľudí, podávaná myšiam a potkanom vyvolala kostné malformácie. Ak sa liek podával myšiam, potkanom a králikom v nižšej dávke (3-až 8-násobnej bežnej ľudskej dávky), žiadne malformácie plodov sa neobjavili. Zriedkavé sú prípady kongenitálnych abnormalít objavujúcich sa po intrauterinnom podaní HMG-CoA reduktázových inhibítorov. Je známy prípad závažných telesných kongenitálnych deformít, tracheoezofageálnej fistuly a análnej atrézie (Vaterova asociácia) u dieťaťa narodeného žene, ktorá užívala lovastatín a dextroamfetamín sulfát počas prvého trimestra gravidity.

Lovastatín sa môže podávať ženám v reprodukčnom veku, len ak je u týchto pacientok gravidita vysoko nepravdepodobná a sú informované o potenciálnom riziku. Ak žena počas liečby lovastatínom otehotnie, je nutné liek okamžite vysadiť a pacientka musí byť informovaná o možných rizikách účinku na plod.

Laktácia

Nie je známe, či lovastatín je vylučovaný materským mliekom. Vzhľadom na možnosť závažných nežiaducich účinkov na dojčené deti, ženy užívajúce lovastatín musia prestať dojčiť.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lovastatín neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 1. Nežiaduce účinky

Lovastatín sa všeobecne dobre toleruje. Nežiaduce reakcie sú zvyčajne mierne a prechodné.

Najčastejšie nežiaduce účinky, objavujúce sa s frekvenciou vyššou ako 1 % sú:

Poruchy gastrointestinálneho traktu

obstipácia, dyspepsia, nadúvanie, bolesti/kŕče brucha, pálenie záhy, dávenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

kŕče svalov, myalgia

Poruchy nervového systému

závraty, bolesti hlavy

Poruchy kože a podkožného tkaniva

sčervenanie, svrbenie

Poruchy oka

rozmazané videnie,

Poruchy metabolizmu a výživy

poruchy chuti

Ostatné klinické nežiaduce účinky, ktoré sú asi alebo určite spôsobené liekom a vyskytujú sa veľmi zriedkavo (<0,01 % prípadov) sú:

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

bolesti hrudníka

Poruchy gastrointestinálneho traktu

regurgitácia kyseliny, sucho v ústach, vracanie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesti nôh, bolesti ramena, bolesti kĺbov

Poruchy nervového systému

nespavosť, parestézia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia, svrbenie

Poruchy oka

dráždenie očí

Súčasná liečba

Ak sa lovastatín podáva súčasne s inými hypolipidemikami (gemfibrozil, probucol a iné) alebo s imunosupresívami je zvýšené riziko vzniku myopatie (pozri časť 4.4).

Uvedené nežiaduce účinky sú známe pri liečbe liekmi z tejto liekovej skupiny. Nie všetky nižšie uvedené nežiaduce účinky však súvisia s liečbou lovastatínom.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

svalové kŕče, bolesti svalov, myopatia, rabdomyolýza, bolesti kĺbov.

Poruchy nervového systému

dysfunkcie určitých kraniálnych nervov (zahŕňajú poruchy chuti, poškodenie extra-okulárnej pohyblivosti, tvárové parestézie), tras, závraty, vertigo, strata pamäte, periférne neuropatie, periférne nervové ochrnutie, strach, depresie, nespavosť.

Hypersenzitívne reakcie

zrejmý hypersenzitívny syndróm sa vyskytuje zriedkavo a zahŕňa jednu alebo viac z nasledujúcich charakteristík: anafylaxia, angioedém, lupus erythematosus, reumatická bolesť svalov, vaskulitídy, purpura, trombocytopénia, leukopénia, hemolytická anémia, pozitivita ANA, zvýšenie ESR, eozinofília, artritída, artralgia, urtikária, asténia, fotosenzitivita, horúčka, prechladnutie, sčervenanie, malátnosť, dyspnoe, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

pankreatitída, hepatitída vrátane chronickej a akútnej hepatitídy, cholestatická žltačka, tukové zmeny v pečeni, zriedkavo cirhóza, fulminantná pečeňová nekróza a hepatóm, nechutenstvo a dávenie.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia, svrbenie. Sú známe rôzne kožné zmeny (napr. noduly, zmeny farby, suchosť kože/ slizničných membrán, zmeny vlasov/nechtov).

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

gynekomastia, strata libida, erektilná dysfunkcia

Poruchy oka

progresia katarakty (opacity šošovky), oftalmoplégia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie hladín transamináz, alkalickej fosfatázy, gama-glutaryl transpeptidázy a bilirubínu, poruchy funkcie štítnej žľazy.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s niektorými statínmi

 • Poruchy spánku, vrátane insomnie a nočných môr

 • Strata pamäti

 • Sexuálna dysfunkcia

 • Depresia

 • Výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, najmä pri dlhodobej liečbe statínmi (pozri časť 4.4)

 • diabetes mellitus: Frekvencia závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia v anamnéze).

 1. Predávkovanie

Päť dobrovoľníkov (mužov) dostalo 200 mg lovastatínu v jednej dávke bez klinicky signifikantných nežiaducich vplyvov. Je známych niekoľko prípadov náhodného predávkovania. Pacienti nemali žiadne osobitné príznaky a všetci sa uzdravili bez následkov. Maximálna užitá dávka bola 5–6 g.

Nie je známe, či lovastatín a jeho metabolity sa dajú odstrániť hemodialýzou.

 1. Farmakologické vlastnosti

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hypolipidemikum

ATC kód: C10AA02

Lovastatín je liečivo znižujúce hladinu cholesterolu izolovaný z druhu Aspergillus terreus. Po perorálnom podaní, v podobe inaktívneho laktónu je hydrolyzovaný na odpovedajúcu beta-hydroxy kyslú formu. To je hlavný metabolit a inhibítor 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzým A (HMG-CoA) reduktázy.

Tento enzým katalyzuje premenu HMG-CoA na mevalonát, ktorý ovplyvňuje rýchlosť biosyntézy cholesterolu.

Ukázalo sa, že lovastatín redukuje aj normálnu aj zvýšenú hladinu LDL cholesterolu. LDL je tvorený z VLDL a je katabolizovaný predovšetkým vďaka vysokej afinite LDL receptorov. Mechanizmus znižovania hladiny LDL lovastatínom môže zahrňovať obidva procesy: redukciu koncentrácie VLDL cholesterolu a indukciu LDL receptorov, čo vedie ku zníženiu produkcie alebo zvýšeniu katabolizmu LDL cholesterolu. Počas liečby lovastatínom tiež podstatne klesá apolipoproteín B. Pretože každá častica LDL obsahuje jednu molekulu apolipoproteínu B a malé množstvo apolipoproteínu B sa nachádza aj v iných lipoproteínoch, výsledkom je, že lovastatín nespôsobuje len stratu cholesterolu z LDL, ale tiež znižuje koncentráciu cirkulujúcich LDL častíc. Okrem toho lovastatín môže tiež zvýšiť kolísavé množstvo HDL cholesterolu a mierne redukovať VLDL cholesterol a plazmatické triglyceridy. Vplyv lovastatínu na Lp (A), fibrinogén a určité iné nezávislé biochemické rizikové markery koronárneho srdcového ochorenia nie je známy.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Lovastatín je laktón, ktorý sa in vivorýchlo hydrolyzuje na odpovedajúcu beta-hydroxykyselinu, možný inhibítor HMG-CoA reduktázy.

Pri sledovaní perorálne podaného označeného 14C lovastatínu ľuďom, sa 10 % dávky vylúči močom a 83 % stolicou. Neskôr, následkom absorpcie rádioaktívne označených liekových ekvivalentov vylúčených žlčou (lovastatín + 14C metabolity) dochádza o 2 hodiny k vrcholu a rýchlemu poklesu na asi 10 % vrcholovej hodnoty do 24 hodín po podaní. Absorpcia lovastatínu odvodená podľa intravenóznej porovnávacej dávky podávanej každému zo štyroch zvieracích druhov je okolo 30 % perorálnej dávky. V pokusoch so zvieratami, po perorálnom podaní mal lovastatín vysokú selektivitu a koncentrovanie v pečeni, kde dosahoval podstatne vyššie hodnoty ako v iných tkanivách. Lovastatín prechádza výrazne predovšetkým pečeňou v mieste jeho primárneho pôsobenia s následnou sekréciou liekových ekvivalentov do žlče. Následkom výraznej pečeňovej extrakcie lovastatínu, dostupnosť lieku v cirkulácii je nízka a rôznorodá.

V štúdii s jednotlivou dávkou u štyroch hypercholesterolemických pacientov sa zistilo, že menej ako 5 % perorálne podaného lovastatínu dosiahne cirkuláciu ako aktívny inhibítor. V štúdii, pri ktorej sa podávali tablety lovastatínu, bol variačný koeficient, založený na interpersonálnej variabilite, približne 40 % AUC celkovej inhibičnej aktivity v obehu.

Obidve molekuly, lovastatín aj jeho metabolit beta-hydroxy-kyselina majú vysokú väzbovú afinitu na ľudské plazmatické proteíny (viac ako 95 %). Štúdie na zvieratách ukázali, že lovastatín prechádza hematoencefalickou aj placentárnou bariérou.

Hlavné aktívne metabolity nachádzajúce sa v ľudskej plazme sú beta-hydroxy kyselina lovastatínu a jeho 6-hydroxy derivát a dva ďalšie metabolity. Vrchol plazmatickej koncentrácie obidvoch účinných a všetkých inhibítorov sa dosiahne medzi 2 a 4 hodinou od podania. Zatiaľ čo odporúčaná terapeutická dávka je 20 – 80 mg denne, linearita inhibičnej aktivity v obehu sa zistila štúdiou jednotlivej dávky podávaného lovastatínu v dávke od 60 do 120 mg. Pri podávaní raz denne sa stály stav plazmatickej koncentrácie všetkých inhibítorov dosiahne medzi druhým a tretím dňom podávania. Ak sa lovastatín užíval nalačno, plazmatické koncentrácie všetkých inhibítorov sú priemerne dvoj-trojnásobne vyššie ako tie, ktoré sa zistili po podaní lovastatínu hneď po štandardne podávanom jedle.

U pacientov so závažnou obličkovou nedostatočnosťou bola plazmatická koncentrácia všetkých inhibítorov po jednotlivej dávke lovastatínu približne dvojnásobne vyššia ako u zdravých dobrovoľníkov.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

V 21-mesačnej štúdii na karcinogenitu u myší v dávke 500 mg/kg/deň štatisticky signifikantne vzrástla incidencia hepatocelulárneho karcinómu a adenómov u obidvoch pohlaví. Týmto dávkovaním sa dosiahnu 3 až 4-krát vyššie celkové hladiny lieku, ako sú hladiny u ľudí po podaní najvyššej odporúčanej dávky. Pri podávaní 20 a 100 mg/kg/deň, teda dávky pri ktorej sa dosahuje expozícia 0,3 až 2-krát vyššia ako pri podávaní 80 mg/denne sa u ľudí nepozoroval výskyt tumorov. Štatisticky významné zvýšenie pľúcnych adenómov sa pozorovalo u samičiek pri podávaní približne štvornásobnej ľudskej dávky.

Pozorovala sa zvýšená incidencia vzniku papilómov v neglandulárnej mukóze žalúdka myší pri 1 až 2-násobne vyššej expozícii voči ľudskej. Glandulárna mukóza nebola postihnutá.

V 24 mesačnej štúdii karcinogenity u králikov bol pozitívny vplyv na hepatocelulárny karcinóm u samcov po expozícii 2 až 7-krát vyššej ako u ľudí (expozícia 80 mg/deň).

Nepozorovala sa mutagenita pri mikrobiálnom teste mutagenity za použitia mutantných kmeňov Salmonella typhimurium s ich metabolickou aktiváciou myšacou alebo potkaňou pečeňou alebo bez nej. Ďalej sa nepozorovalo poškodenie genetického materiálu v in vitro alkalickej reakcii použitím hepatocytov potkanov alebo myší, ani pri pokročilých mutačných štúdiách na cicavčích bunkách V-79, in vitro chromozomálnych aberačných štúdiách na CHO bunkách alebo pri in vivo chromozomálnom aberačnom teste na kostnej dreni u myší.

Liek spôsoboval testikulárnu atrofiu, znižoval spermatogenézu, spermatocytovú degeneráciu u psov začínajúcich pri dávkach 20 mg/kg/deň. Podobné nálezy sú známe aj u iných liekov tejto skupiny. V štúdiách s lovastatínom na králikoch sa nepozoroval žiaden vplyv na fertilitu.

Ukázalo sa, že 40-krát vyššia plazmatická hladina ako u človeka podávaná myšiam a potkanom vyvolala kostné malformácie. Ak sa liek podával myšiam, potkanom a králikom v nižšej dávke (3 až 8-násobnej bežnej ľudskej dávky), neobjavili sa žiadne malformácie plodov.

 1. Farmaceutické informácie

  1. Zoznam pomocných látok

Medostatin20 mg: monohydrát laktózy sušený rozprášením, predželatínovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, butylhydroxyanizol, magnéziumstearát, indigokarmín (E132)

Medostatin 40 mg: monohydrát laktózy sušený rozprášením, predželatínovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, butylhydroxyanizol, magnéziumstearát

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti

3 roky

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/Al), papierová škatuľka

10, 30 a 100 tabliet

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

 1. Registračné číslA

Medostatin 20 mg: 31/0390/00-S

Medostatin 40 mg: 31/0409/06-S


 1. Dátum PRVEJ registrácie/ predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: Medostatin 20 mg: 12. december 2000

Dátum prvej registrácie: Medostatin 40 mg: 19. september 2006

Dátum predĺženia: Medostatin 20 mg: 17. august 2006 – bez časového obmedzenia

Dátum predĺženia: Medostatin 40 mg: 20. jún 2012 – bez časového obmedzenia


 1. Dátum revízie textu


Marec 2013


8/8

MEDOSTATIN 20 mg