+ ipil.sk

MEDOZIL 5 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MEDOZIL 5 mg

MEDOZIL 10 mg

Donepezil hydrochlorid

Filmom obalené tabletyPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MEDOZIL a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MEDOZIL

3. Ako užívať MEDOZIL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEDOZIL

6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE MEDOZIL a NA ČO SA POUŽÍVA

MEDOZIL patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory acetylcholínesterázy.

MEDOZIL sa používajú na liečbu ľudí s príznakmi demencie, u ktorých bola zistená mierna až stredne ťažká Alzheimerova choroba.

 1. SKÔR AKO UŽIJETE MEDOZIL

Neužívajte MEDOZIL

 • keď ste alergický (precitlivený) na donepezil hydrochlorid, alebo na podobné lieky (známe ako piperidínové deriváty) alebo na niektorú z pomocných látok lieku

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MEDOZIL

Overte si, či sa Vás týka alebo v minulosti týkal ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

Povedzte svojmu lekárovi

 • ak máte podstúpiť operáciu, ktorá vyžaduje podanie celkových anestetík. Donepezil môže umocniť relaxáciu svalov počas anestézie

 • ak máte alebo ste mali ochorenie srdca (zvlášť sick sinus syndróm alebo podobné ochorenie). Donepezil môže spomaliť Váš srdcový tep.

 • ak ste už niekedy mali žalúdočné alebo dvanástnikové vredy alebo užívate určitý typ liekov proti bolesti (tzv. NSAID, napr. diklofenak). Súbežné užívanie môže spôsobiť zvýšené riziko žalúdočných alebo dvanástnikových vredov. Váš lekár bude sledovať príznaky (ako je bolesť žalúdka alebo čriev)

 • ak máte potiaže s močením. Váš lekár bude sledovať Vaše príznaky.

 • ak ste už niekedy mali záchvaty. Donepezil môže vyvolať nové záchvaty. Váš lekár bude sledovať Vaše príznaky.

 • ak ste už niekedy mali extrapyramidové príznaky (nekontrolované pohyby tela alebo tváre). Donepezil môže vyvolať alebo zhoršiť extrapyramidové príznaky.

 • ak máte astmu alebo iné pľúcne ochorenie trvajúce dlhšiu dobu. Príznaky sa môžu zhoršiť.

 • ak ste niekedy mali akékoľvek pečeňové problémy (môže byť potrebné nastaviť Vašu dávku)

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok iných liekov môže byť donepezilom ovplyvnený. Naopak iné lieky môžu ovplyvniť účinok donepezilu. Donepezil môže interagovať s nasledujúcimi liekmi:

 • lieky používané na kontrolu srdcového rytmu (chinidín), lieky proti infekciám vyvolaných hubami (ketokonazol a itrakonazol), niektoré typy antibiotík (erythromycin) a lieky používané na liečbu depresie (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SSRIs, ako je fluoxetín). Tieto lieky môžu zosilniť účinok donepezilu.

 • lieky používané na liečbu tuberkulózy (rifampicín) a na liečbu epilepsie (fenytoín a karbamazepín). Tieto lieky môžu zoslabiť účinok donepezilu.

 • lieky používané ku krátkodobej relaxácii svalov pri anestézii a intenzívnej starostlivosti (sukcinylcholín) a niektoré lieky na zníženie krvného tlaku (beta blokátory). Účinok oboch liekov je zosilnený.

 • lieky, ktoré inhibujú špecifický enzým (acetylcholinesterázu), agonisti nebo antagonisti cholinergného systému

Užívanie MEDOZILU s jedlom a nápojmi

Počas liečby MEDOZILOM nepite žiaden alkohol, pretože alkohol môže znižovať jeho účinky.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

O užívaní donepezilu tehotnými pacientkami nie sú k dispozícii dostatočné údaje. Neužívajte donepezil ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, iba ak by to Váš lekár po starostlivom zvážení pomeru prospechu a rizika považoval za úplne nevyhnutné.

O bezpečnosti užívania donepezilu počas dojčenia nie sú k dispozícii dostatočné údaje. Nedojčite pokiaľ užívate donepezil.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo, pretože donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje a nesmiete tieto aktivity vykonávať, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie, že je to bezpečné. MEDOZIL môže tiež spôsobovať únavu, závraty a svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Pokiaľ sa tieto príznaky u Vás vyskytujú, neveďte ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách MEDOZILU

MEDOZIL obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, povedzte to svojmu lekárovi skôr ako začnete užívať MEDOZIL.

 1. AKO UŽÍVAŤ MEDOZIL

Vždy užívajte MEDOZIL presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Svojmu lekári alebo lekárnikovi oznámte meno svojho ošetrovateľa. Váš ošetrovateľ Vám pomôže užívať liek tak, ako bol predpísaný.

Zvyčajná dávka je:

Zvyčajne začnete užívať 1 filmom obalenú tabletu (5 mg donepezil hydrochloridu) každý večer.

Po jednom mesiaci Vám lekár môže povedať, aby ste užívali 2 filmom obalené tablety MEDOZIL 5 mg (10 mg donepezil hydrochloridu) alebo 1 filmom obalenú tabletu MEDOZIL 10 mg (10 mg donepezil hydrochloridu) každý večer.

Najvyššia odporúčaná denná dávka sú 2 filmom obalené tablety (10 mg donepezil hydrochloridu) alebo 1 filmom obalená tableta (10 mg donepezil hydrochloridu) každý večer.

Pre dávky nerealizovateľné/nepraktické s týmito silami sú k dispozícii iné sily tohto lieku.

Nemeňte dávku sami bez porady s lekárom.

Úprava dávky nie je potrebná ak máte problémy s obličkami.

Ak máte problémy s pečeňou, môže byť potrebné aby Vám lekár upravil Vašu dávku (pozri časť 2. Skôr ako užijete MEDOZIL).

MEDOZIL užívajte s trochou vody večer, než pôjdete spať.

Užívanie tohto lieku u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) sa neodporúča.

Váš lekár Vám povie, ako dlho máte tablety užívať. Čas od času bude potrebné, aby ste svojho lekára navštívili, aby posúdil Vašu liečbu a zhodnotil príznaky. Bez porady s lekárom liek neprestávajte užívať, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie inak.

Ak užijete viac MEDOZILU ako máte

Neužívajte viac tabliet, ako máte. Pokiaľ ste užili viac donepezilu, ako máte, môžu sa u Vás objaviť príznaky ako ťažká nevoľnosť, vracanie, sekrécia slín (slinenie), potenie, pomalý tep (bradykardia), nízky krvný tlak (hypotenzia), dýchacie ťažkosti (respiračná depresia), kolaps, mimovoľné sťahy svalov (kŕče) a zvýšená slabosť svalov. Okamžite zavolajte svojmu lekárovi. Ak sa nemôžete obrátiť na svojho lekára, ihneď sa obráťte na pohotovostné oddelenie miestnej nemocnice. Do nemocnice si so sebou vezmite tablety a papierovú škatuľku, aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť MEDOZIL

Ak zabudnete užiť tabletu, vezmite si iba jednu tabletu na deň v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak ste svoj liek zabudli užiť dlhšie ako jeden týždeň, zavolajte svojmu lekárovi skôr, ako začnete s ďalším užívaním lieku.

Ak prestanete užívať MEDOZIL

Neukončujte liečbu bez predchádzajúcej porady s lekárom, a to ani keď sa cítite lepšie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MEDOZIL môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vo väčšine prípadov tieto účinky zmiznú, bez toho aby by to vyžadovalo ukončenie liečby.

Veľmi časté: vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 používateľov

Časté: vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov

Menej časté: vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov

Zriedkavé: vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov

Veľmi zriedkavé: vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov

Neznáme: Frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov

Veľmi časté

 • Hnačka, nauzea (nevoľnosť), bolesť hlavy

Časté

 • Nádcha, vracanie (nevoľnosť) a brušné obtiaže, svalové kŕče, únava, mdloby, závrat, nespavosť, bolesť, strata chuti do jedla, svrbenie, kožné vyrážky, halucinácie, nepokoj, agresívne správanie, inkontinencia moču, náchylnosť k nehodám.

Prípady halucinácií, nepokoj a agresívneho správanie boli riešiteľné znížením dávky alebo vysadením donepezilu.

Menej časté

 • Záchvaty, pomalý tlkot srdca, žalúdočný a dvanástnikový vred a brušné obtiaže vrátane krvácania, mierne zvýšenie sérovej koncentrácie určitých svalových enzýmov (kreatinínkináza)

Zriedkavé

 • poruchy pečene (vrátane hepatitídy), mimovoľný pohyb tela a tváre (extrapyramidové symptómy), poruchy vedenia elektrických vzruchov v srdci (sino-atriálny blok, atrioventrikulárny blok)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ MEDOZIL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte MEDOZIL po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli za EXP. Doba použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MEDOZIL obsahuje

 • Liečivo je donepezil hydrochlorid

MEDOZIL 5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

MEDOZIL 10 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.

 • Pomocnými látkami sú

Ďalšie zložky v jadre tablety sú:

monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropyl celulóza, magnéziumstearát , sodná soľ kroskarmelózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý

Pomocné látky v obale tablety sú nasledovné:

MEDOZIL 5 mg: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, makrogol-stearát typ I, oxid titaničitý (E171)

MEDOZIL 10 mg: žltý oxid železitý, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, makrogol-stearát typ I, oxid titaničitý (E171)

Ako vyzerá MEDOZIL a obsah balenia

MEDOZIL 5 mg sú biele, bikonvexné filmom obalené tablety valcovitého tvaru.

MEDOZIL 10 mg sú žlté bikonvexné filmom obalené tablety valcovitého tvaru.Liek je dostupný v PVC/Al blistroch po 28, 50, 56, 60, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Clintex - Produtos Farmaceuticos, S.A., Loures, Portugalsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Medozil 5 mg 10 mg Filmtabletten

Cyprus: Alertan 5 mg 10 mg film coated tablets

Česká republika: Dospelin 5 mg 10 mg potahované tablety

Litva: Alertan 5 mg 10 mg plévele dengtos tabletés

Rumunsko: Dospelin 5 mg 10 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Medozil 5 mg 10 mg filmom obalené tablety

Švédsko: Alertan 5 mg 10 mg film coated tablets

Grécko: Dospelin 5 mg 10 mg film coated tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2010.

6/6

MEDOZIL 5 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

MEDOZIL 5 mg

MEDOZIL 10 mg

Filmom obalené tablety 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

MEDOZIL 5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

MEDOZIL 10 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.

Pomocné látky

Každá filmom obalená tableta MEDOZILU 5 mg obsahuje 74,10 mg laktózy.

Každá filmom obalená tableta MEDOZILU 10 mg obsahuje 148,20 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 1. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

MEDOZIL 5 mg sú biele, bikonvexné filmom obalené tablety valcovitého tvaru.

MEDOZIL 10 mg sú žlté, bikonvexné filmom obalené tablety valcovitého tvaru. 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

MEDOZIL je indikovaný na symptomatickú liečbu mierneho až stredne ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie. 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí/starší pacienti:

Liečba sa začína dávkou 5 mg/deň podávanou 1 krát denne. MEDOZIL sa užíva perorálne večer, krátko pred spaním. Dávkovanie 5 mg/deň sa má ponechať najmenej jeden mesiac, aby sa mohla zhodnotiť klinická odpoveď na liečbu čo najskôr a aby sa dosiahli stabilné koncentrácie donepezil hydrochloridu. Následne po jednomesačnom klinickom zhodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/deň možno dávku MEDOZILU zvýšiť na 10 mg/deň podaných 1 krát denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako 10 mg/deň sa v klinických štúdiách neskúmali.

Liečbu má navrhnúť a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť podľa prijatých odporúčaní (napr. DSM IV, MKCH 10). Liečbu donepezilom možno začať len vtedy, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude pravidelne dozerať, aby pacient užil liek. V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ liečba vedie k terapeutickému prínosu pre pacienta. Preto sa má klinický prínos donepezilu pravidelne vyhodnocovať. V prípade klinickej neúčinnosti, sa má zvážiť prerušenie liečby.

Individuálnu odpoveď na donepezil nie je možné predvídať.

Pri prerušení liečby dochádza postupne k oslabeniu pozitívnych účinkov MEDOZILU.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek možno použiť podobnú schému dávkovania, keďže tento stav nemá vplyv na klírens donepezil hydrochloridu.

Vzhľadom na možnosť zhoršenia ochorenia pri miernom až stredne ťažkom stupni poškodenia pečene (pozri časť 5.2.), zvýšenie dávky sa má vykonať podľa individuálnej znášanlivosti. Nie sú údaje o pacientoch s vážnym poškodením pečene.

Deti / dospievajúci:

MEDOZIL sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich. 1. Kontraindikácie

MEDOZIL je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na donepezil hydrochlorid, piperidínové deriváty alebo na niektorú z pomocných látok lieku. 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Užívanie MEDOZILU u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej demencie, pri iných typoch demencie alebo iných typoch poškodenia pamäti (napr. zníženie kognitívnych schopností súvisiace s vekom) sa neštudovalo.

Anestéza: MEDOZIL ako inhibítor cholínesterázy pravdepodobne môže zhoršiť relaxáciu svalstva sukcinylcholínového typu počas anestézy.

Vplyv na kardiovaskulárny systém: Inhibítory cholínesterázy svojím farmakologickým účinkom môžu vagotonicky pôsobiť na frekvenciu srdca (napr. bradykardia). Možnosť takéhoto účinku môže byť zvlášť významná u pacientov so syndrómom chorého sínusu alebo pri iných poruchách supraventrikulárneho srdcového prevodu, ako je sinoatriálna a atrioventrikulárna blokáda.

Boli tiež hlásené synkopy a záchvaty. Pri vyšetrovaní takýchto pacientov sa má myslieť aj na možnosť srdečnej blokády alebo dlhých sínusových páuz.

Vplyv na gastrointestinálny systém: U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku peptických vredov, napr. s vredovou chorobou v anamnéze alebo u tých, ktorí súčasne užívajú nesteroidové antiflogistiká (NSAIDs), sa majú sledovať možné symptómy. Klinické štúdie s MEDOZILOM však nedokázali častejší výskyt žalúdočných vredov alebo gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s placebom.

Vplyv na urogenitálny systém: Cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku moču, hoci sa tento jav v klinických štúdiách s MEDOZILOM nepozoroval.

Vplyv na nervový systém: Epileptické záchvaty – cholinomimetikám sa pripisuje určitý potenciál vyvolávať generalizované konvulzie. Epileptické záchvaty však môžu byť aj prejavom Alzheimerovej choroby.

Cholinomimetiká môžu potencionálne exacerbovať alebo indukovať extrapyramídové symptómy.

Vplyv na pľúcny systém: Inhibítory cholínesterázy pre svoj cholinomimetický účinok sa majú s opatrnosťou predpisovať pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc.

MEDOZIL sa nemá podávať súčasne s inými inhibítormi acetylcholínesterázy a agonistami alebo antagonistami cholinergného systému.

Ťažká porucha funkcie pečene: Nie sú údaje o pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene.

Pacienti so zriedkavými vrodenými poruchami galaktózovej intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo glukózo galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.

Mortalita v klinických štúdiách s vaskulárnou demenciou

Uskutočnili sa tri klinické štúdie trvajúce 6 mesiacov, v ktorých sa sledovali jedinci spĺňajúci kritériá podľa NINDS AIREN možnej alebo pravdepodobnej vaskulárnej demencie (VD). Uvedené kritériá podľa NINDS AIREN sú navrhnuté za účelom identifikovania pacientov, u ktorých demencia vznikla pravdepodobne iba z vaskulárnych príčin, a za účelom vylúčenia pacientov s Alzheimerovou chorobou.

V prvej štúdii bola mortalita 2/198 (1,0 %) v ramene s donepezil hydrochloridom v dávke 5 mg, 5/206 (2,4 %) v ramene s donepezil hydrochloridom v dávke 10 mg a 7/199 (3,5 %) v ramene s placebom. V druhej štúdii bola mortalita 4/208 (1,9 %) v ramene s donepezil hydrochloridom v dávke 5 mg, 3/215 (1,4 %) v ramene s donepezil hydrochloridom v dávke 10 mg a 1/193 (0,5 %) v ramene s placebom. V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7 %) v ramene s donepezil hydrochloridom v dávke 5 mg a 0/326 (0 %) v ramene s placebom. Kombinovaná mortalita zo všetkých troch štúdií s VD v skupine s donepezil hydrochloridom (1,7 %) bola numericky vyššia než v skupine s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov užívajúcich buď donepezil hydrochlorid alebo placebo súvisí s rôznymi vaskulárne podmienenými príčinami, ktoré sa u týchto starších ľudí s prítomnými cievnymi ochoreniami môžu očakávať. Analýza všetkých závažných fatálnych a nefatálnych cievnych príhod ukázala, že v skupine s donepezil hydrochloridom nebol rozdiel vo frekvencii výskytu v porovnaní s placebom.

V sumárnej analýze štúdií s Alzheimerovou chorobou (n = 4 146), a keď tieto štúdie s Alzheimerovou chorobou boli zosumarizované spoločne so štúdiami s inými formami demencie, vrátane štúdií s vaskulárnou demenciou (celkovo n = 6 888), mortalita v skupinách s placebom numericky prevyšovala mortalitu v skupinách s donepezil hydrochloridom. 1. Liekové a iné interakcie

Donepezil hydrochlorid, ani jeho metabolity neinhibujú metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezil hydrochloridu nie je ovplyvnený súčasným podávaním digoxínu alebo cimetidínu. Štúdie in vitro dokázali, že izoenzýmy cytochrómu P450, 3A4 a v menšej miere 2D6, sa podieľajú na metabolizme donepezilu. Štúdie liekových interakcií in vitro dokázali, že ketokonazol a chinidín, inhibítory CYP3A4 resp. 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto, ako aj iné inhibítory CYP3A4, ako sú itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako fluoxetín, by mohli inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi ketokonazol zvyšoval priemerné koncentrácie donepezilu približne o 30 %. Enzýmové induktory, ako sú rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol, môžu znižovať hladinu donepezilu. Keďže rozsah inhibičného ani indukčného pôsobenia nie je známy, tieto liekové kombinácie treba indikovať opatrne. Donepezil hydrochlorid má potenciál interagovať s liekmi, ktoré majú anticholinergný účinok. Rovnako je známy potenciál pre synergický účinok pri súčasnej liečbe liekmi, ako sú sukcinylcholín, iné neuromuskulárne blokátory alebo cholinergní agonisti, či betablokátory, ktoré ovplyvňujú srdcový prevod.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití donepezilu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

MEDOZIL sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Laktácia

Donepezil sa vylučuje do mlieka potkaních matiek. Nie je známe, či sa donepezil hydrochlorid vylučuje do materského mlieka, keďže nie sú k dispozícii štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy, ktoré užívajú donepezil, nesmú dojčiť. 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Demencia môže negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Okrem toho donepezil môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, najmä v počiatočnej fáze liečby a pri zvýšení dávky. Ošetrujúci lekár musí u pacientov užívajúcich donepezil pravidelne posudzovať schopnosť naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje. 1. Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a nespavosť.

Nežiaduce reakcie hlásené viac ako v jednom prípade sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100, < 1/10), menej časté ( 1/1 000, < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných zdrojov).

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy


obyčajné nachladnutiePoruchy metabolizmu a výživy


anorexiaPsychiatrické poruchy a ochorenia


halucinácie**

agitovanosť**

agresívne správanie**Poruchy nervového systému


synkopa*

závrat

nespavosť

záchvat*

extrapyramídové symptómy


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnostibradykardia


sinoatriálna blokáda

atrioventrikulárna blokáda

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

hnačka

nauzea

vracanie

abdominálne ťažkosti

gastrointestinálne krvácanie

žalúdočné vredy

a vredy na dvanástniku


Ochorenia pečene a žlčových ciest
dysfunkcia pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka

pruritusPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕčePoruchy obličiek a močovej sústavy


inkontinencia močuCelkové ochorenia a reakcie v mieste podania

bolesť hlavy

únava

bolesťAbnormálne laboratórne a funkčné vyšetreniamierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


nehoda

* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom sa má zvážiť možnosť srdečnej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy (pozri časť 4.4.).

** Hlásenia o halucináciách, agitovanosti a agresívnom správaní ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.

*** V prípadoch nevysvetlenej dysfunkcie pečene sa má zvážiť vysadenie MEDOZILU 1. Predávkovanie

Predpokladaná stredná letálna dávka donepezil hydrochloridu po podaní jednorazovej perorálnej dávky myšiam je 45 mg/kg a potkanom 32 mg/kg, teda približne 225 krát a 160 krát vyššia, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí 10 mg/deň. Príznaky cholinergnej stimulácie v závislosti od dávky sa pozorovali na zvieratách a prejavovali sa ako zníženie spontánnej pohyblivosti, ležanie na bruchu, tackavá chôdza, slzenie, klonické kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, zúženie zreníc, fascikulácie (zášklby) a nižšia teplota povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže viesť ku cholinergnej kríze s typickými príznakmi, ako sú ťažká nauzea, vracanie, slinenie, potenie, bradykardia, hypotenzia, respiračný útlm, kolaps a kŕče. Je možné zvýšenie svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú postihnuté dýchacie svaly.

Pri každom predávkovaní je potrebné vykonať všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri predávkovaní MEDOZILOM sa môžu použiť terciárne anticholínergiká, napr. atropín. Odporúča sa titrovať intravenózne aplikovaný atropíniumsulfát až do nástupu účinku takto: počiatočná dávka 1,0 – 2,0 mg intravenózne s následnými dávkami podľa klinickej odpovede. Zaznamenali sa prípady atypických odpovedí krvného tlaku a srdcovej frekvencie pri podávaní iných cholínomimetík, ak sa súčasne podávali s kvartérnymi anticholínergikami, ako je glykopyrolát. Nie je známe, či donepezil hydrochlorid, resp. jeho metabolity možno odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo hemofiltráciou). 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: liek proti demencii; anticholínesteráza, ATC kód: N06DA02

Donepezil hydrochlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezil hydrochlorid je in vitro viac než 1000 násobne účinnejší inhibítor tohto enzýmu ako butyrylcholínesteráza, enzým, ktorý je prítomný najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.

Alzheimerova demencia

U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradení do klinických štúdií, podanie dávky 5 mg alebo 10 mg MEDOZILU 1 krát denne spôsobilo stabilizovanú inhibíciu účinku acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov), a to 63,6 % resp. 77,3 % pri meraní po užití dávky. Inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) v červených krvinkách donepezil hydrochloridom korelovala so zmenami v ADAS cog, v citlivej škále, ktorá hodnotí vybrané aspekty kognitívnych schopností. Potenciál donepezil hydrochloridu zásadne ovplyvniť priebeh neuropatológie choroby sa neštudoval. Preto nemožno očakávať, že MEDOZIL má akýkoľvek vplyv na progresiu choroby.

Účinnosť liečby MEDOZILOM sa skúmala v štyroch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, a to v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 6 mesiacov a v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 1 rok.

V 6 mesačnej klinickej štúdií sa vykonala analýza na záver liečby donepezilom, pričom sa použila kombinácia troch kritérií účinnosti: ADAS cog (meranie kognitívneho výkonu), CIBIC (“Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input“) – hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (hodnotenie globálnej funkcie) a ADL – CDRS (“Activities of Daily Living Subscale of the Clinician Dementia Rating Scale“) – hodnotenie podškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (hodnotenie komunikačných schopností, aktivita doma, záľuby a osobná starostlivosť).

Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, sa považovali za pacientov, ktorí odpovedali na liečbu.

 • Odpoveď = Zlepšenie ADAS cog najmenej o 4 body

 • Nezhoršenie CIBIC +

 • Nezhoršenie ADL – CDRS


Odpoveď v %

Celý počiatočný súbor pacientov

n = 365

Hodnotiteľný súbor pacientov

n = 352

Skupina s placebom

10 %

10 %

Skupina s 5 mg donepezil hydrochloridu

18 %*

18 %*

Skupina s 10 mg donepezil hydrochloridu

21 %*

22 %**

* p < 0,05

** p < 0,01


MEDOZIL viedol v závislosti od dávky k štatisticky významnému percentuálnemu zvýšeniu počtu pacientov, ktorí odpovedali na liečbu. 1. Farmakokinetické vlastnosti

Vstrebávanie: Maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu približne 3 – 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou sa zvyšujú proporcionálne s dávkou. Terminálny dispozičný polčas je približne 70 hodín, to znamená, že opakované podávanie dávok 1 krát denne vedie k postupnému dosiahnutiu stabilizovaného stavu. Približne stabilizovaný stav sa dosiahne do 3 týždňov od začiatku terapie. Po dosiahnutí stabilizovaného stavu majú plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu a s tým súvisiaci farmakodynamický účinok iba malú variabilitu počas dňa.

Príjem potravy neovplyvňoval absorpciu donepezil hydrochloridu.

Distribúcia: Približne 95 % donepezil hydrochloridu sa viaže na plazmatické proteíny u ľudí. Väzba účinného metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na plazmatické proteíny nie je známa. Distribúcia donepezil hydrochloridu do rozličných tkanív tela sa definitívne nestanovila. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy (“mass balance study“) so zdravými dobrovoľníkmi mužského pohlavia 240 hodín po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C označeného donepezil hydrochloridu sa nevylúčilo približne 28 % označeného donepezilu. To naznačuje, že donepezil hydrochlorid, resp. jeho metabolity môžu ostávať v tele viac než 10 dní.

Metabolizmus/Vylučovanie: Donepezil hydrochlorid sa vylučuje do moču jednak nezmenený a jednak metabolizovaný cytochrómovým systémom P 450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky sa zatiaľ podarilo identifikovať. Po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C označeného donepezil hydrochloridu bola plazmatická rádioaktivita vyjadrená ako percento z podanej dávky prítomná predovšetkým ako nezmenený donepezil hydrochlorid (30 %), 6-O-desmetyldonepezil (11 % jediný metabolit, ktorý má podobný účinok ako donepezil hydrochlorid), donepezil cis-N-oxid (9 %), 5-O-desmetyldonepezil (7 %) a konjugát glukuronidu 5-O-desmetyldonepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej podanej rádioaktivity sa vylúčilo močom (17 % ako nezmenený donepezil) a 14,5 % sa vylúčilo stolicou, z čoho sa dá usudzovať, že biotransformácia a vylučovanie do moču sú hlavné spôsoby eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že dochádza k enterohepatálnej recirkulácii donepezil hydrochloridu, resp. niektorého z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie donepezilu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.

Pohlavie, rasa a fajčenie nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu. Farmakokinetika donepezilu sa zatiaľ metodicky nesledovala u zdravých starších osôb alebo u pacientov s Alzheimerovou alebo vaskulárnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov boli veľmi blízke hladinám u mladých zdravých dobrovoľníkov.

Pacienti s miernym až stredne ťažkým stupňom poškodenia pečene mali zvýšené ustálené koncentrácie donepezilu; priemernú hodnotu AUC o 48 % a priemernú hodnotu Cmax o 39 % (pozri časť 4.2.). 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle sledovania na experimentálnych zvieratách ukázali, že táto látka spôsobuje málo odlišných účinkov ako predpokladané farmakologické účinky vyplývajúce z jej aktivity ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny podľa analyzovaných zmien v bunkách baktérií a cicavcov. Určité klastogénne účinky sa pozorovali in vitro pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri 3000 násobne vyššej koncentrácii, ako sú ustálené plazmatické koncentrácie. Nezistili sa klastogénne, ani iné genotoxické účinky na mikronukleárnom modeli myši in vivo. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity či už na potkanoch alebo na myšiach sa nedokázal žiadny onkogénny potenciál.

Donepezil hydrochlorid nemal žiadny vplyv na fertilitu potkanov a nemal teratogénny účinok na potkany a králiky, zistil sa však mierny účinok na počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení pri podávaní gravidným samiciam potkanov v dávke 50 krát vyššej, ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6). 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hyprolóza, magnéziumstearát, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý

Obal tablety MEDOZIL 5 mg:

mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, makrogol-stearát typ I, oxid titaničitý (E171)

Obal tablety MEDOZIL 10 mg:

žltý oxid železitý, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, makrogol-stearát typ I, oxid titaničitý (E171) 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné. 1. Čas použiteľnosti

3 roky 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania. 1. Druh obalu a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú balené v PVC/Al blistroch

28, 50, 56, 60, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky. 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MEDOZIL 5 mg: 06/0126/10-S

MEDOZIL 10 mg : 06/0127/10-S 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

2010

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

03/2010


9/9

MEDOZIL 5 mg