+ ipil.sk

MEDROL 16 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


MEDROL 4 mg

MEDROL 16 mg

metylprednizolón

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Medrol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Medrol

3. Ako užívať Medrol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Medrol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Medrola na čo sa používa


Liečivo metylprednizolón patrí medzi syntetické glukokortikoidy.

Glukokortikoidy nemajú len dôležitý význam pri zápalových a imunitných procesoch, ale ovplyvňujú tiež metabolizmus cukrov, bielkovín a tukov. Ovplyvňujú tiež srdcovo-cievny systém, kostrové svaly a nervový systém.


Indikácie

Metylprednizolón potláča príznaky lokálneho zápalu (horúčka, opuch, bolesti, sčervenanie) a reakcie precitlivenosti. Pôsobí na mnoho ľudských orgánov a ovplyvňuje niektoré metabolické procesy. Používa sa na liečbu mnohých ochorení, napr.:

 • Reumatické ochorenia rôzneho pôvodu

 • Alergické reakcie ako je astma, alergia na lieky

 • Kožné ochorenia

 • Ochorenia očí alergického alebo zápalového pôvodu

 • Niektoré zápalové ochorenia zažívacieho traktu

 • Niektoré ochorenia dýchacích ciest

 • Niektoré závažné ochorenia krvi

 • Nadobličková nedostatočnosť


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteMedrol

Neužívajte Medrol

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď máte mykózy (hubové infekcie)

 • ak vám bola podaná živá alebo atenuovaná očkovacia látka

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Medrol, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika,

- ak patríte medzi rizikovú skupinu pacientov (pozri prvý odsek v časti Možné vedľajšie účinky)

- ak máte tuberkulózu, ochorenie zažívacieho traktu, srdcové ochorenia alebo infekciu

- ak je potrebná dlhodobá liečba týmto liekom

- ak máte tromboembolickú poruchu (krvná zrazenina v cievach) alebo náchylnosť na jej vznik

- ak je nevyhnutné očkovanie počas liečby

- ak máte alergiu na akýkoľvek liek

- ak ste vystavený nezvyčajnému stresu pred, počas a po stresovej situácii, vyžaduje sa zvýšená dávka rýchlo účinkujúcich glukokortikoidov

- ak máte akútnu exacerbáciu (zhoršenie) roztrúsenej sklerózy, budete potrebovať relatívne vysoké dávky glukokortikoidov

- ak užívate protizápalové látky


Informujte lekára pred vykonaním biologických testov o tom, že užívate tento liek.


Deti a dospievajúci

Deti sú pri dlhodobej liečbe glukortikoidmi vystavené riziku zvýšeného intrakraniálneho (vnútrolebečného) tlaku.

Vysoké dávky glukokortikoidov môžu u detí vyvolať pankreatitídu (zápal podžalúdkovej žlazy).


Iné lieky a Medrol

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Kombinácia glukokortikoidov s niektorými protizápalovými liekmi zvyšuje riziko zažívacích komplikácií.

 • Glukokortikoidy môžu zvyšovať potrebu inzulínu alebo perorálnych hypoglykemík (lieky na zníženie hladiny cukru) u diabetikov.

 • Glukokortikoidy potláčajú mechanizmus imunizácie. Preto sa počas liečby neodporúča očkovanie.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Použitie lieku počas tehotenstva a dojčenia musí prísne zvážiť lekár. Ak otehotniete počas liečby, ihneď to oznámte lekárovi.

Glukokortikoidy sa vylučujú do materského mlieka. Glukokortikoidy spôsobili zhoršenie plodnosti v štúdiách na zvieratách.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Zriedkavo sa môžu objaviť vizuálne poruchy, preto sa odporúča opatrnosť u pacientov, ktorí vedú vozidlo alebo obsluhujú stroje.


Medrol obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Medrol


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie lieku ako aj dĺžka liečby závisia od ochorenia. Presné užívanie lieku vám určí lekár. Dávkovanie musíte presne dodržiavať.

Liek sa zvyčajne zapíja dostatočným množstvom vody alebo mlieka.


Ak užijete viac Medrolu, ako máte

Pri akútnom predávkovaní sa neprejavia viditeľné príznaky. Pri chronickom predávkovaní sa naopak objavia príznaky ako mesiačikovitá tvár, opuch a zadržiavanie vody.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovní pacienti, patriaci k rizikovým skupinám, musia byť počas liečby pod stálym lekárskym dohľadom:

 • deti: počas dlhodobej liečby môže dôjsť k spomaleniu rastu

 • diabetici: zvýšená potreba inzulínu alebo perorálnych hypoglykemík

 • hypertenzní pacienti (so zvýšeným krvným tlakom)

 • pacienti s psychiatrickými ochoreniami

 • pacienti s osteoporózou

 • pacienti s renálnou insuficienciou (nedostatočná funkcia obličiek)


Medzi vedľajšie účinky patria:

 • infekcia

 • alergické reakcie na liek

 • leukocytóza (zvýšenie počtu bielych krviniek)

 • mesiačikovitá tvár

 • hypopituitarizmus (znížená činnosť podmozgovej žlazy)

 • poruchy metabolizmu (hypokaliemická alkalóza, porucha glukózovej tolerancie, metabolická acidóza), zadržiavanie tekutín alebo sodíka

 • zvýšená chuť do jedla (ktorá môže mať za následok zvýšenie hmotnosti)

 • zvýšená potreba inzulínu alebo perorálnych hypoglykemík pri cukrovke

 • abnormálne správanie, afektívna porucha (vrátane afektívnej lability, depresívnej nálady, euforickej nálady, psychickej závislosti, myšlienok na samovraždu)

 • úzkosť, stavy zmätenosti, nespavosť, podráždenie, duševná porucha, kolísanie nálady, zmena osobnosti, psychotická porucha (vrátane mánie, preludu, halucinácie a schizofrénie)

 • strata pamäti, kognitívna porucha

 • zvýšený tlak vo vnútri mozgu

 • bolesť hlavy, záchvaty, závrat

 • poruchy oka (subkapsulárna katarakta, exoftalmus, glaukóm, centrálna serózna chorioretinopatia)

 • zlyhanie srdca (u citlivých pacientov)

 • vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak

 • trombóza (krvná zrazenina v cievach)

 • pľúcna embólia (krvná zrazenina v pľúcach)

 • čkanie, bolesť brucha, hnačka, porucha trávenia, krvácanie do žalúdka, nevoľnosť, pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy), zápal pažeráku (ezofagitída, ulcerózna ezofagitída)

 • perforácia (prederavenie) čreva, peptický vred s možnou perforáciou alebo krvácaním

 • akné, opuch, vyrážka, nadmerné ochlpenie, nadmerné potenie, svrbenie, žihľavka

 • nepravidelná menštruácia

 • únava, porucha hojenia, malátnosť

 • syndróm z vysadenia steroidov

 • epidurálna lipomatóza (nahromadenie tukového tkaniva v priestore miechového kanála)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Medrol


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Medrol obsahuje


- Liečivo je metylprednizolón 4 mg alebo 16 mg v 1 tablete

- Ďalšie zložky sú:

Medrol 4 mg: monohydrát laktózy, sacharóza, kalciumstearát, kukuričný škrob, sušený kukuričný škrob

Medrol 16 mg:monohydrát laktózy, sacharóza, tekutý parafín, kalciumstearát, kukuričný škrob


Ako vyzerá Medrol a obsah balenia

Medrol 4 mg: 30 alebo 100 tabliet

Medrol 16 mg: 14 alebo 50 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


Výrobca:

Pfizer Italia S.r.l., Località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (AP)


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015

4


MEDROL 16 mg

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku

 1. NÁZOV LIEKU


MEDROL 4 mg

MEDROL 16 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 4 mg, resp. 16 mg metylprednizolónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele oválne tablety.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ENDOKRINNÉ PORUCHY:

- Primárna alebo sekundárna adrenokortikálna insuficiencia (prvou voľbou je hydrokortizón alebo kortizón; syntetické analógy sa môžu podať spolu s mineralokortikoidmi; u detí suplementácia mineralokortikoidov je zvlášť dôležitá).

- Kongenitálna adrenálna hyperplázia

- Nehnisavá tyreoiditída

- Hyperkalciémia spojená s rakovinou


NEENDOKRINNÉ PORUCHY:

1. Reumatické poruchy

Ako podporná terapia na krátkodobé podávanie (u pacientov po akútnom záchvate alebo exacerbácii) v prípade:

 • Psoriatickej artritídy

 • Reumatoidnej artritídy vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy (v niektorých prípadoch postačuje udržiavacia liečba nízkymi dávkami)

 • Ankylozujúcej spondylitídy

 • Akútnej a subakútnej burzitídy

 • Akútnej nešpecifickej tenosynovitídy

 • Akútnej dnavej artritídy

 • Posttraumatickej osteoartritídy

 • Synovitídy pri osteoartritíde

 • Epikondylitídy


2. Kolagénové ochorenia

Počas exacerbácie alebo na udržiavaciu liečbu v nasledovných prípadoch:

 • Systémový lupus erythematosus

 • Systémová dermatomyozitída (polymyozitída)

 • Polymyalgia rheumatica

 • Artritída obrovských buniek

 • Akútna reumatická karditída


3. Dermatologické ochorenia

 • Pemfigus

 • Bulózna dermatitis herpetiformis

 • Závažná forma multiformného erytému (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • Exfoliatívna dermatitída

 • Mycosis fungoides

 • Závažná psoriáza

 • Závažná seboroická dermatitída

4. Alergické stavy

Kontrola závažných alergických stavov, ktoré nie je možné zvládnuť zvyčajnými liečebnými postupmi:

 • Sezónna alebo celoročná alergická rinitída

 • Sérová choroba

 • Bronchiálna astma

 • Liekové alergie

 • Kontaktná dermatitída

 • Atopická dermatitída


5. Oftalmologické ochorenia

Závažné akútne a chronické alergické a zápalové procesy postihujúce oči a ich adnexy ako sú:

 • Alergické rohovkové marginálne vriedky

 • Herpes zoster ophtalmicus

 • Zápal predného segmentu

 • Difúzna uveitída a chorioitída v zadnej oblasti

 • Sympatická oftalmia

 • Alergická konjunktivitída

 • Keratitída

 • Chorioretinitída

 • Optická neuritída

 • Iritída a iridocyklitída


6. Respiračné ochorenia

 • Symptomatická sarkoidóza

 • Löfflerov syndróm neodpovedajúci na inú liečbu

 • Berylióza

 • Fulminantná alebo diseminovaná pľúcna tuberkulóza, ak súčasne prebieha vhodná antituberkulózna chemoterapia

 • Aspiračná pneumonitída


7. Hematologické poruchy

 • Idiopatická trombocytopenická purpura u dospelých

 • Sekundárna trombocytopénia u dospelých

 • Získaná (autoimunitná) hemolytická anémia

 • Erytroblastopénia (RBC anémia)

 • Kongenitálna (erytroidná) hypoplastická anémia


8. Neoplastické ochorenia

Paliatívna liečba:

 • Leukémií a lymfómov u dospelých

 • Akútnej leukémie u detí


9. Edematózne stavy

- Navodenie diurézy alebo remisie proteinúrie pri nefrotoxickom syndróme, bez urémie alebo idiopatický typ alebo typ v dôsledku lupus erythematosus


10. Gastrointestinálne ochorenia

Prekonanie kritického obdobia pri nasledovných ochoreniach:

 • Ulcerózna kolitída

 • Crohnova choroba


11. Nervový systém

 • Akútna exacerbácia sklerózy multiplex

 • Liečba edému vyvolaného mozgovým tumorom

12. Rôzne

- Tuberkulózna meningitída so subarachnoidálnym blokom alebo hroziacim blokom, ak súčasne prebieha vhodná antituberkulózna chemoterapia

- Trichinóza s neurologickou alebo myokardiálnou účasťou


13. Orgánové transplantácie


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Úvodné dávkovanie tabliet Medrolu sa môže odlišovať v závislosti od špecifického liečeného ochorenia. V menej závažných prípadoch sa podávajú vo všeobecnosti nižšie dávky, zatiaľ čo niektorí pacienti potrebujú vyššie úvodné dávky. Medzi ochorenia vyžadujúce podávanie vysokých dávok patrí skleróza multiplex (200 mg/deň), cerebrálny edém (200 až 1 000 mg/deň) a orgánové transplantácie (do 7 mg/kg/deň). Ak sa počas príslušného obdobia nedosiahne uspokojivá klinická odpoveď, Medrol sa má vysadiť a pacientovi treba určiť inú vhodnú terapiu. Ak je po dlhodobej liečbe potrebné liečbu prerušiť, odporúča sa, aby sa liek nevysadil náhle, ale postupne.


Ak sa dosiahne uspokojivá klinická odpoveď na liečbu, možno postupne úvodnú dávku znižovať po malých dávkach a vo vhodných intervaloch, pokiaľ sa nedosiahne najnižšie dávkovanie udržujúce adekvátnu klinickú odpoveď. Vždy treba monitorovať stav pacienta a podľa toho v prípade potreby upravovať dávkovanie. Medzi prípady, kedy je potrebné upraviť dávkovanie, patria zmeny klinického stavu sekundárne vyúsťujúce do remisie alebo exacerbácie ochorenia, individuálna odpoveď pacienta na liečbu, vplyv vystavenia pacienta stresovým situáciám, ktoré priamo nesúvisia s liečeným ochorením. V poslednom prípade môže byť potrebné načas zvýšiť dávkovanie lieku Medrol podľa stavu pacienta.


Potrebné je zdôrazniť, že úprava dávkovania je variabilná a pri úprave dávok treba postupovať individuálne na základe samotného ochorenia a klinickej odpovede pacienta.


Terapia každý druhý deň (terapia obdeň)

Táto terapia kortikosteroidmi predstavuje schému dávkovania, kedy sa podáva dvojnásobná obvyklá dávka každé druhé ráno. Zámerom tejto schémy je poskytnúť pacientovi zodpovedajúcu dlhodobú liečbu účinnými dávkami s priaznivými účinkami kortikosteroidov a zároveň minimalizovať možné nežiaduce účinky, vrátane supresie osi hypofýza – nadoblička, Cushingovho syndrómu, príznakov z vysadenia kortikoidov a spomalenia rastu u detí.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Systémové hubové infekcie.


U pacientov liečených imunosupresívnymi dávkami kortikosteroidov je kontraindikované podanie živých alebo živých atenuovaných vakcín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Imunosupresívne účinky/Zvýšená náchylnosť na infekcie


Kortikosteroidy môžu zvyšovať náchylnosť na infekcie, môžu maskovať niektoré príznaky infekcií a počas liečby sa môžu objaviť nové infekcie. Pri užívaní kortikosteroidov sa môže vyskytnúť znížená odolnosť a neschopnosť lokalizovať infekciu. Užívanie samotných kortikosteroidov alebo v kombinácii s inými imunosupresívami, ktoré ovplyvňujú bunkovú imunitu, humorálnu imunitu alebo funkciu neutrofilov, môže súvisieť s infekciami zapríčinenými inými patogénmi, vrátane vírusových, bakteriálnych, mykotických, protozoálnych organizmov alebo helmintov na ktoromkoľvek mieste tela. Tieto infekcie môžu byť mierne, môžu byť i závažné a niekedy fatálne. Pri zvyšujúcich sa dávkach kortikosteroidov sa miera výskytu komplikácií infekcie zvyšuje.


Osoby užívajúce liečivá, ktoré potláčajú imunitný systém, sú náchylnejšie na infekcie ako zdraví jedinci. Napríklad ovčie kiahne alebo mumps môže mať závažnejší alebo dokonca fatálny priebeh u neimúnnych detí alebo dospelých liečených kortikosteroidmi.


Podávanie živých alebo živých oslabených vakcín je kontraindikované u pacientov, ktorí dostávajú imunosupresívne dávky kortikosteroidov. Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa môžu podávať pacientom, ktorí dostávajú imunosupresívne dávky kortikosteroidov; odpoveď na takéto vakcíny však môže byť znížená. Indikované imunizačné procesy sa môžu uskutočniť u pacientov, ktorí dostávajú ne-imunosupresívne dávky kortikosteroidov.


Používanie kortikosteroidov pri aktívnej tuberkulóze sa má obmedziť len na prípady fulminantnej alebo diseminovanej tuberkulózy, kedy sa kortikosteroidy používajú na liečbu tohto ochorenia spolu s vhodnými antituberkulotikami. Ak sa kortikosteroidy indikujú u pacientov s latentnou tuberkulózou alebo tuberkulínovou reaktivitou, je potrebné dôkladné sledovanie, lebo môže dôjsť k reaktivácii ochorenia. Počas dlhodobej kortikosteroidovej liečby pacienti majú dostávať chemoprofylaxiu.


U pacientov dostávajúcich kortikosteroidovú liečbu sa zaznamenal Kaposiho sarkóm. Vysadenie kortikosteroidov môže mať za následok klinickú remisiu.


Úloha kortikosteroidov pri septickom šoku je kontroverzná, v prvých štúdiách sa zaznamenali aj prospešné aj škodlivé účinky. Novšie štúdie nasvedčujú tomu, že doplnkové kortikosteroidy sú prospešné u pacientov s diagnostikovaným septickým šokom a insuficienciou nadobličiek. Ich rutinné používanie sa však pri septickom šoku neodporúča a výsledkom systematického posúdenia bolo, že krátkodobé vysoké dávky kortikosteroidov nepodporujú ich používanie. Metaanalýzy a spätné prehodnotenie však nasvedčujú, že dlhodobejšie podávanie (5-11 dní) nízkych dávok kortikosteroidov môžu znižovať mortalitu, obzvlášť u pacientov so septickým šokom závislým od vazopresorickej látky.


Účinok na imunitný systém

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie (napr. angioedém). Keďže u pacientov, ktorí dostávali kortikosteroidnú terapiu, sa vyskytli zriedkavé prípady kožných reakcií a anafylaktických/anafylaktoidných reakcií, pred podaním lieku sa musia urobiť vhodné preventívne opatrenia, obzvlášť u pacientov s anamnézou alergie na akýkoľvek liek.


Účinok na endokrinný systém

U pacientov liečených kortikosteridmi a vystavených nezvyčajnému stresu sa pred, počas a po stresovej situácii indikuje zvýšená dávka rýchlo účinkujúcich glukokortikoidov.


Farmakologické dávky kortikosteroidov podávaných dlhodobo môžu mať za následok supresiu osi hypotalamus‑hypofýza‑nadobličky (sekundárna adrenokortikálna insuficiencia). Stupeň a trvanie spôsobenej adrenokortikálnej insuficiencie je rozličný medzi pacientmi a závisí od dávky, frekvencie, času podávania a trvania glukokortikoidovej liečby. Tento účinok je možné minimalizovať podaním liečby každý druhý deň (pozri časť 4.2).


Okrem toho sa môže vyskytnúť akútna insuficiencia nadobličiek vedúca k fatálnym následkom, ak sa glukokortikoidy vysadia náhle.


Liekom navodenú adrenokortikálnu insuficienciu možno minimalizovať postupnou redukciou dávkovania. Tento typ relatívnej insuficiencie môže pretrvávať aj niekoľko mesiacov po prerušení terapie, preto v akejkoľvek stresovej situácii, ktorá sa počas tohto obdobia vyskytne, je potrebné znovu nasadiť hormonálnu liečbu.

Po náhlom vysadení glukokortikoidov sa môže vyskytnúť aj steroidný “syndróm z vysadenia”, ktorý zdanlivo nesúvisí s adrenokortikálnou insuficienciou. Tento syndróm sa prejavuje anorexiou, nauzeou, vracaním, letargiou, bolesťami hlavy, horúčkou, bolesťami kĺbov, olupovaním kože, myalgiou, stratou hmotnosti a/alebo hypotenziou. Predpokladá sa, že tieto účinky súvisia skôr s náhlou zmenou koncentrácie glukokortikoidov než s ich nízkou hladinou.


Keďže glukokortikoidy môžu vyvolať alebo zhoršiť Cushingov syndróm, glukokortikoidy sa nemajú podávať pacientom s Cushingovým ochorením.


U pacientov s hypotyreózou je účinok kortikosteroidov zvýšený.


Účinky na metabolizmus a výživu

Kortikosteroidy, vrátane metylprednizolónu, môžu zvyšovať hladinu glukózy v krvi, zhoršiť existujúci diabetes a predisponovať k diabetes mellitus pacientov na dlhodobej kortikosteroidovej liečbe.


Účinky na psychiku

Psychické duševné poruchy, pohybujúce sa od eufórie, insomnie, kolísania nálady, zmien osobnosti a závažnej depresie po klinicky dokázané psychotické prejavy, sa môžu objaviť pri používaní kortikosteroidov. Vplyvom kortikosteroidov sa môže zhoršiť aj existujúca emočná nestabilita alebo psychotické tendencie.


Potenciálne závažné psychotické nežiaduce reakcie sa môžu objaviť pri systémových steroidoch (Pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky, Psychické poruchy). Symptómy sa zvyčajne objavujú v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov od začiatku liečby. Väčšina reakcií ustúpi po znížení dávky alebo vysadení, hoci môže byť potrebná špecifická liečba. Psychologické účinky sa zaznamenali po vysadení kortikosteroidov; frekvencia je neznáma. Pacientom/opatrovateľom treba odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u pacienta rozvinú psychické symptómy, hlavne pri podozrení na depresívnu náladu alebo myšlienkach na samovraždu. Pacienti/opatrovatelia majú byť upozornení na možné psychické poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť buď počas úpravy/vysadenia dávky systémových steroidov alebo ihneď po tom.


Účinky na nervový systém

Kortikosteroidy sa majú používať opatrne u pacientov so záchvatovými poruchami.

Kortikosteroidy sa majú používať opatrne u pacientov s myasténiou gravis (Pozri časť: Účinok na muskuloskeletárny systém).


Hoci kontrolované štúdie preukázali účinnosť kortikosteroidov v zvládnutí akútnej exacerbácie roztrúsenej sklerózy, nepreukázali vplyv na konečný výsledok alebo celkový priebeh ochorenia. Tieto štúdie ukázali napotrebu relatívne vysokých dávok kortikoidov na dosiahnutie preukázateľného výsledku. (Pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania)


U pacientov užívajúcich kortikoidy zvyčajne dlhodobo vo vyšších dávkach bola hlásená epidurálna lipomatóza.


Účinky na oči

Kortikosteroidy sa majú používať opatrne u pacientov s očným herpes simplex vzhľadom na možnú perforáciu rohovky.


Dlhodobé používanie kortikosteroidov môže vyvolať zadné subkapsulárne katarakty a nukleárne katarakty (hlavne u detí), exoftalmus alebo zvýšený vnútroočný tlak, ktorý môže mať za následok glaukóm s možným poškodením očných nervov. U pacientov užívajúcich glukokortikoidy sa môže urýchliť rozvoj sekundárnych mykotických a vírusových infekcií oka.


Liečba kortikoidmi je spájaná s centrálnou seróznou chorioretinopatiou, ktorá môže viesť k odlúpeniu sietnice.


Účinky na srdce

Vedľajšie účinky kortikosteroidov na kardiovaskulárny systém, ako sú dyslipidémia a hypertenzia, môžu pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi predisponovať k ďalším kardiovaskulárnym účinkom kortikosteroidov, najmä pri podávaní vysokých dávok alebo pri dlhodobom podávaní. Z toho dôvodu by sa takýmto pacientom mali kortikosteroidy podávať iba po dôkladnom zvážení a je potrebné dodatočné kardiologické sledovanie a sledovanie rizikových faktorov. Nízke dávky a liečba každý druhý deň môžu znižovať výskyt komplikácií pri liečbe kortikosteroidmi.


Systémové kortikosteroidy sa majú používať opatrne a len ak je to striktne nevyhnutné, v prípadoch kongestívneho srdcového zlyhania.


Účinky na vaskulárny systém

Pri užívaní kortikosteroidov sa hlásil výskyt trombózy vrátane žilovej tromboembólie. V dôsledku toho sa kortikosteroidy majú používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí majú tromboembolické poruchy alebo u ktorých sa môže vyskytovať predispozícia na tromboembolické poruchy.


Kortikosteroidy sa majú používať opatrne u pacientov s hypertenziou.


Účinky na gastrointestinálny systém

Neexistuje žiadna všeobecná dohoda, či kortikosteroidy ako také sú zodpovedné za peptické vredy získané počas liečby; glukokortikoidová liečba môže maskovať príznaky peptického vredu, preto sa perforácia alebo krvácanie môžu objaviť bez významnej bolesti. V kombinácii s nesteroidnými antiflogistikami je riziko vzniku gastrointestinálnych vredov zvýšené.


Kortikosteroidy sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s nešpecifickou ulceróznou kolitídou, ak existuje riziko perforácie, abscesu alebo inej pyogénnej infekcie, divertikulitídy, čerstvých intestinálnych anastomóz alebo aktívneho alebo latentného peptického vredu.


Účinky na hepatobiliárny systém

Vysoké dávky kortikosteroidov môžu vyvolať akútnu pankreatitídu.

Účinky namuskuloskeletálny systém

Akútna myopatia sa zaznamenala pri používaní vysokých dávok kortikosteroidov, najčastejšie sa vyskytujú u pacientov s poruchami neuromuskulárnej transmisie (napr. myasténiou gravis) alebo u pacientov užívajúcich súbežnú liečbu anticholinergikami, ako sú neuromuskulárne blokátory (napr. pankurónium). Táto akútna myopatia je generalizovaná, môže postihovať očné a respiračné svalstvo a môže mať za následok kvadruparézu. Môže sa vyskytnúť zvýšenie kreatínkinázy. Klinické zlepšenie alebo ústup príznakov po vysadení kortikosteroidov môže trvať týždne až roky.


Osteoporóza je častý nežiaduci účinok súvisiaci s dlhodobým používaním veľkých dávok glukokortikoidu.


Renálne a urinárne účinky

Kortikosteroidy sa majú používať opatrne u pacientov s renálnou insuficienciou.


Pri renálnom zlyhaní nie je potrebné upraviť dávkovanie. Metylprednizolón je hemodialyzovateľný.


Vyšetrenia

Priemerné a veľké dávky hydrokortizónu alebo kortizónu môžu vyvolať zvýšenie krvného tlaku, retenciu soli a vody a zvýšenie vylučovania draslíka. Tieto účinky sa vyskytujú s menšou pravdepodobnosťou pri syntetických derivátoch s výnimkou používania vysokých dávok. Môže byť potrebná diéta s obmedzeným príjmom soli a doplnky draslíka. Všetky kortikosteroidy zvyšujú vylučovanie vápnika.


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Systémové kortikosteroidy nie sú určené na liečbu traumatického úrazu mozgu, a preto sa nemajú používať v tejto indikácii. V multicentrickej štúdii sa odhalila zvýšená mortalita v 2. týždni až 6. mesiaci po úraze u pacientov užívajúcich sodnú soľ metylprednizolónsukcinátu v porovnaní s placebom. Príčinná súvislosť pri liečbe sodnou soľou metylprednizolónsukcinátu preukázaná nebola.


Iné

Keďže komplikácie liečby glukokortikoidmi závisia od veľkosti dávky a trvania liečby, v každom individuálnom prípade sa musí posúdiť riziko/prínos, čo sa týka použitej dávky a trvania liečby a čo sa týka dennej alebo intermitentnej liečby.


Na liečbu sa má použiť čo najnižšia možná dávka kortikosteroidov a pokiaľ je možné znížiť dávkovanie, redukcia dávky má byť postupná.


Súbežné užívanie aspirínu a nesteroidných antiflogistík s kortikosteroidmi má podliehať zvýšenej opatrnosti.


Po podaní systémových kortikosteroidov bola hlásená feochromocytómová kríza, ktorá môže byť fatálna. Pacientom s podozrením alebo s potvrdeným feochromocytómom majú byť systémové kortikosteroidy podané až po zhodnotení rizika/prínosu.


Pediatrická populácia

Je potrebné dôkladne sledovať rast a vývoj dojčiat a detí na dlhodobej kortikosteroidovej liečbe.


U detí užívajúcich dlhodobo glukokortikoidy v rozdelených dávkach, môže byť potlačený rast a používanie takejto dávkovacej schémy sa má obmedziť na najzávažnejšie indikácie.

Glukokortikoidová liečba každý druhý deň zvyčajne zabraňuje tomuto vedľajšiemu účinku alebo ho minimalizuje (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania, Terapia každý druhý deň).


Dojčatá a deti sú pri dlhodobej liečbe kortikosteroidmi vystavené riziku zvýšeného intrakraniálneho tlaku.


Vysoké dávky kortikosteroidov môžu u detí vyvolať pankreatitídu.


Laktóza

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Sacharóza

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo nedostatočnosťou enzýmu sacharáza-izomaltáza nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metylprednizolón je substrát enzýmu cytochrómu P450 (CYP) a je metabolizovaný predovšetkým enzýmom CYP3A4. CYP3A4 je dominantný enzým najväčšej subkategórie CYP v pečeni dospelých osôb. Katalyzuje 6β-hydroxyláciu steroidov, najdôležitejšiu fázu I metabolického kroku pre endogénne aj syntetické kortikosteroidy. Veľa iných látok je tiež substrátom CYP3A4, z ktorých niektoré (rovnako ako iné liečivá) ovplyvňujú metabolizmus glukokortikoidov indukciou alebo inhibíciou enzýmu CYP3A4.


INHIBÍTORY CYP3A4 – Liečivá, ktoré inhibujú aktivitu CYP3A4 zvyčajne znižujú klírens pečene a zvyšujú plazmatické koncentrácie liekov, ktoré sú substrátom CYP3A4, ako je metylprednizolón. Za prítomnosti inhibítora CYP3A4 môže byť potrebné dávku prednizolónu titrovať, aby sa zabránilo toxicite steroidov.


INDUKTORY CYP3A4 - Liečivá, ktoré indukujú aktivitu CYP3A4 zvyčajne zvyšujú klírens pečene, čo má za následok zníženie plazmatickej koncentrácie liekov, ktoré sú substrátom CYP3A4. Súbežné podávanie si môže vyžadovať zvýšenie dávkovania metylprednizolónu na dosiahnutie požadovaného účinku.


SUBSTRÁTY CYP3A4 – Za prítomnosti iného substrátu CYP3A4 môže byť klírens pečene metylprednizolónu ovplyvnený, pričom je potrebná zodpovedajúca úprava dávkovania. Je možné, že nežiaduce udalosti súvisiace s používaním niektorého liečiva môžu mať pravdepodobnejší výskyt pri súbežnom podávaní.


ÚČINKY NEOVPLYVŇOVANÉ CYP3A4 – Ďalšie interakcie a účinky, ktoré sa vyskytujú pri metylprednizolóne sú popísané v tabuľke 1 nižšie.


Tabuľka 1 uvádza zoznam a popis najčastejších a/alebo klinicky dôležitých liekových interakcií alebo účinkov metylprednizolónu.


Tabuľka 1. Dôležité liekové interakcie/účinky metylprednizolónu

Lieková skupina alebo typ

- LIEK alebo LIEČIVO

Interakcia/účinok


Antituberkultikum

- IZONIAZID


CYP3A4 INHIBÍTOR. Navyše je možný účinok metylprednizolónu na zvýšenie miery acetylácie a klírens izoniazidu.

Antibiotikum

- RIFAMPICÍN

INDUKTOR CYP3A4

Antikoagulanciá (perorálne)

Účinok metylprednizolónu na perorálne antikoagulanciá je rôzny. Existujú hlásenia o zvýšených aj znížených účinkoch antikoagulancií pri súbežnom podávaní s kortikosteroidmi. Preto sa majú sledovať indexy koagulácie na udržanie požadovaných antikoagulačných účinkov.

Antikonvulzíva

- KARBAMAZEPÍN

INDUKTOR CYP3A4 (a SUBSTRÁT)

Antikonvulzíva

- FENOBARBITAL

- FENYTOÍN

INDUKTORY CYP3A4

Anticholinergiká

Kortikosteroidy môžu ovplyvňovať účinok anticholinergík.

- NEUROMUSKULÁRNE BLOKÁTORY

1) Pri súbežnom používaní vysokých dávok kortikosteroidov a anticholinergík, ako sú neuromuskulárne blokátory, sa zaznamenala akútna myopatia (ďalšie informácie pozri v časti 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Muskuloskeletálne).

2) U pacientov užívajúcich kortikosteroidy sa zaznamenal antagonizmus neuromuskulárnych blokujúcich účinkov pankurónia a vekurónia. Táto interakcia sa môže očakávať pri všetkých kompetitívnych neuromuskulárnych blokátoroch.

Inhibítory cholinesterázy


Kortikosteroidy môžu znižovať účínok inhibítorov cholinesterázy pri myasthenia gravis.

Antidiabetiká

Keďže kortikosteroidy môžu zvyšovať koncentráciu glukózy v krvi, môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík.

Antiemetikum

- APREPITANT

- FOSAPREPITANT

INHIBÍTORY CYP3A4 (a SUBSTRÁTY)

Antimykotiká

- ITRAKONAZOL

- KETOKONAZOL

INHIBÍTORY CYP3A4 (a SUBSTRÁTY)

Inhibítory aromatázy

AMINOGLUTETIMID

Adrenálna supresia indukovaná aminoglutetimidom môže zhoršovať endokrinné zmeny spôsobené dlhodobou liečbou glukokortikoidmi.

Blokátor vápnikového kanála

- DILTIAZEM

INHIBÍTOR CYP3A4 (a SUBSTRÁT)

Kontraceptíva (perorálne)

- ETINYLESTRADIOL/ NORETINDRON

INHIBÍTOR CYP3A4 (a SUBSTRÁT)

- GRAPEFRUITOVÁ ŠŤAVA

INHIBÍTOR CYP3A4

Imunosupresívum

- CYKLOSPORÍN

INHIBÍTOR CYP3A4 (a SUBSTRÁT)

1) Pri súbežnom používaní cyklosporínu a metylprednizolónu dochádza k vzájomnej inhibícii metabolizmu, ktorá môže zvýšiť plazmatické koncentrácie jedného z liečiv alebo obidvoch liečiv. Preto je možné, že nežiaduce udalosti súvisiace s používaním jednotlivého liečiva sa môžu s vyššou pravdepodobnosťou vyskytovať po súbežnom podávaní.

2) Pri súbežnom používaní metylprednizolónu a cyklosporínu sa zaznamenali kŕčové stavy.

Imunosupresívum

- CYKLOFOSFAMID

- TAKROLIMUS

SUBSTRÁTY CYP3A4

Makrolidové antibiotiká

- KLARITROMYCÍN

- ERYTROMYCÍN

INHIBÍTORY CYP3A4 (a SUBSTRÁTY)

Makrolidové antibiotiká

- TROLEANDOMYCÍN

INHIBÍTOR CYP3A4

NSA (nesteroidové antiflogistiká)

- vysoká dávka kyseliny acetylsalicylovej

1) Ak sa kortikosteroidy používajú s NSA, môže byť zvýšený výskyt gastrointestinálneho krvácania a ulcerácie.

2) Metylprednizolón môže zvyšovať klírens kyseliny acetylosalicylovej podávanej vo vysokých dávkach, čo môže viesť k zníženej sérovej hladine salicylátu. Vysadenie metylprednizolónu môže viesť k zvýšeniu sérovej hladiny salicylátu, ktorá môže viesť k zvýšenému riziku salicylátovej toxicity.

Antivirotiká

INHIBÍTORY CYP3A4 (a SUBSTRÁTY)

- INHIBÍTORY HIV‑PROTEÁZY

1) Inhibítory proteázy, ako je indinavir a ritonavir, môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie kortikosteroidov.

2) Kortikosteroidy môžu indukovať metabolizmus inhibítorov HIV‑proteázy, čo vedie k zníženým plazmatickým koncentráciám.

Lieky znižujúce hladinu draslíka

Ak sa kortikosteroidy podávajú súbežne s liekmi znižujúcimi hladinu draslíka (napr. diuretiká), je potrebné intenzívne sledovať možný vývoj hypokaliémie. Zvýšené riziko hypokalémie je aj pri súbežnom podávaní amfotericínu B, xanténov alebo betablokátorov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Kortikosteroidy spôsobili zhoršenie plodnosti v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).


Gravidita

Ak sa v štúdiách u zvierat podávali vysoké dávky kortikosteroidov samiciam, došlo v niektorých prípadoch k malformáciám plodu. Avšak sa nepreukázalo, že kortikosteroidy spôsobujú kongenitálne anomálie, keď sa podávajú gravidným ženám.


Napriek zisteniam u zvierat sa preukázalo, že pravdepodobnosť poškodenia plodu pri používaní počas gravidity je malá. Adekvátne reprodukčné štúdie s kortikosteroidmi sa u ľudí neuskutočnili. Keďže je k dispozícii len nedostatočný dôkaz o bezpečnosti počas gravidity u ľudí, toto liečivo sa má počas gravidity podať len v nevyhnutných prípadoch.


Niektoré kortikosteroidy ľahko prechádzajú placentou. V jednej retrospektívnej štúdii sa zistil zvýšený výskyt novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou matkám, ktoré užívali kortikosteroidy. Novorodenci matiek, ktoré počas tehotenstva dostávali značné dávky glukokortikosteroidov sa musia pozorne sledovať a vyhodnocovať na príznaky adrenálnej insuficiencie, hoci adrenálna insuficiencia u novorodencov exponovaných kortikoidmi in utero je zriedkavá.


Nie sú známe účinky kortikosteroidov na pôrod.


U novorodencov matiek dlhodobo liečených kortikosteroidmi sa pozorovali katarakty.


Laktácia

Kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka. Kortikosteroidy distribuované do materského mlieka môžu potláčať rast a spolupôsobiť s tvorbou endogénnych glukokortikoidov u dojčených detí. Keďže sa u ľudí neuskutočnili adekvátne reprodukčné štúdie s glukokortikoidmi, tieto liečivá sa majú podávať dojčiacim matkám len ak prínos liečby prevýši potenciálne riziko pre dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv kortikosteroidov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nebol systematicky vyhodnotený. Pri liečbe kortikosteroidmi sú možné nežiaduce účinky ako závrate, vertigo, zrakové poruchy a únava. V takýchto prípadoch by pacienti nemali viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Tabuľka 2. Nežiaduce účinky


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia neznáma

(nedá sa stanoviť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy

Oportúnna infekcia, Infekcia


Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívne reakcie na liek (vrátane anafylaktickej reakcie a anafylaktoidnej reakcie); Supresia reakcií na kožné testy*

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukocytóza

Poruchy endokrinného systému

Cushingov syndróm, Hypopituitarizmus, Syndróm z vysadenia steroidov

Poruchy metabolizmu a výživy

Lipomatóza, Retencia sodíka, Retencia tekutín, Hypokalemická alkalóza, Metabolická acidóza, Porucha glukózovej tolerancie, Zvýšená potreba inzulínu (alebo perorálnych antidiabetík pri cukrovke), Zvýšená chuť do jedla (ktorá môže mať za následok zvýšenie hmotnosti)

Psychické poruchy

Afektívna porucha (vrátane depresívnej a euforickej nálady, afektívnej lability, psychickej závislosti, samovražedných myšlienok), Psychotická porucha (vrátane mánie, preludu, halucinácie a schizofrénie), Psychotické správanie, Duševná porucha, Poruchy osobnosti, Kolísanie nálady, Stav zmätenosti, Abnormálne správanie, Anxieta, Insomnia, Podráždenosť

Poruchy nervového systému

Epidurálna lipomatóza, Zvýšený intrakraniálny tlak

(s edémom papily (benígna intrakraniálna hypertenzia)), Kŕče, Amnézia, Kognitívna porucha, Závraty, Bolesť hlavy

Poruchy oka

Centrálna serózna chorioretinopatia, Subkapsulárna katarakta, Glaukóm, Exoftalmus

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Kongestívne zlyhanie srdca

(u predisponovaných pacientov)

Poruchy ciev

Trombóza, Hypertenzia, Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Pľúcna embólia, Čkanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Peptický vred (s možnou perforáciou alebo hemorágiou), Intestinálna perforácia, Gastrická hemorágia, Peritonitída, Ulcerózna ezofagitída, Ezofagitída, Abdominálna distenzia, Pankreatitída, Bolesť brucha, Hnačka, Dyspepsia, Nauzea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Angioedém, Hirzutizmus, Petéchie, Ekchymóza, Atrofia kože, Erytém, Hyperhidróza, Kožné strie, Vyrážka, Pruritus, Urtikária, Akné

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová slabosť, Myalgia, Myopatia, Svalová atrofia, Osteoporóza, Osteonekróza, Patologická zlomenina, Neuropatická artropatia, Artralgia, Rastová retardácia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Nepravidelná menštruácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Porucha hojenia, Únava, Nepokoj

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie vnútroočného tlaku, Znížená tolerancia karbohydrátov, Znížená hladina draslíka v krvi, Zvýšená hladina vápnika v moči, Zvýšenie alanínaminotransferázy, Zvýšenie aspartátaminotransferázy, Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

Otravy, úrazy a komplikácie liečebného postupu

Kompresívna fraktúra chrbtice, Ruptúra šľachy

*nepatrí medzí MedDRA názvoslovie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je známy klinický syndróm akútneho predávkovania kortikosteroidmi. Hlásenia o akútnej toxicite a/alebo úmrtí po predávkovaní kortikosteroidmi sú zriedkavé. Pri predávkovaní nie je dostupné žiadne špecifické antidotum; liečba je podporná a symptomatická. Metylprednizolón je možné dialyzovať.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy na systémové použitie/glukokortikoid/metylprednizolón

ATC kód: H02AB04


Metylprednizolón je silný protizápalový steroid. Má väčší protizápalový účinok ako prednizolón a menšiu tendenciu indukovať retenciu sodíka a vody ako prednizolón. Relatívna účinnosť metylprednizolónu oproti hydrokortizónu je minimálne štyri ku jednej.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika metylprednizolónu je lineárna, nezávislá od spôsobu podania.


Absorpcia:

Metylprednizolón sa rýchlo absorbuje a maximálne plazmatické koncentrácie metylprednizolónu sa dosahujú približne 1,5 až 2,3 hodín po perorálnom podaní u normálnych zdravých jedincov. Absolútna biologická dostupnosť metylprednizolónu po perorálnom podaní je u normálnych zdravých jedincov zvyčajne vysoká (82 % až 89 %).


Distribúcia:

Metylprednizolón sa značne distribuuje do tkanív, prestupuje hematoencefalickou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Zdanlivý distribučný objem je približne 1,4 l/kg.Väzba metylprednizolónu na plazmatické bielkoviny u ľudí je približne 77 %.


Biotransformácia:

U ľudí sa metylprednizolón metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity; hlavné sú 20α-hydroxymetylprednizolón a 20β-hydroxymetylprednizolón. Metabolizmus v pečeni sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom enzýmu CYP3A4. Zoznam liekových interakcií na základe metabolizmu indukovaného CYP3A4 pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie.


Metylprednizolón, ako veľa substrátov CYP3A4, môže byť tiež substrátom pre transportný proteín p‑glykoproteín s ATP viažucou kazetou (ABC), ovplyvňujúci tkanivovú distribúciu a interakcie s inými liekmi.


Eliminácia:

Priemerný eliminačný polčas celkového metylprednizolónu je v rozmedzí 1,8 až 5,2 hodín. Celkový klírens je približne 5 až 6 ml/min/kg.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinická databáza v kombinácii s údajmi bezpečnosti zozbieranými počas mnohých rokov klinických skúseností a pozorovaní po uvedení lieku na trh, podporuje bezpečnosť tabliet metylprednizolónu ako silného protizápalového liečiva pri krátkodobých zápalových poruchách.


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní na myšiach, potkanoch, králikoch a psoch pri intravenóznom, intraperitoneálnom, subkutánnom, intramuskulárnom a perorálnom podaní neodhalili žiadne neočakávané riziká. Toxicita pozorovaná pri štúdiách s opakovanými dávkami sa očakáva pri kontinuálnej expozícii exogénnym adrenokortikosteroidom.


Karcinogénny potenciál:

Dlhodobé štúdie na posúdenie karcinogénneho potenciálu u zvierat sa nerealizovali.


Mutagénny potenciál:

Nezistili sa žiadne dôkazy o možnom potenciáli genetických a chromozómových mutácií pri testoch v limitovaných štúdiách uskutočňovaných na bakteriálnych a cicavčích bunkách.


Reprodukčná toxicita:


Kortikosteroidy spôsobili zníženie plodnosti, keď boli podávané potkanom.

Kortikosteroidy sa ukázali ako teratogénne u mnohých druhoch zvierat pokiaľ užívali dávky ekvivalentné k ľudským dávkam. V zvieracích reprodukčných štúdiách, glukokortikoidy ako metylprednizolón zapríčiňovali malformity (ráštep podnebia, kostrové malformity) a vnútromaternicové spomalenie rastu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Medrol 4 mg

monohydrát laktózy

sacharóza

kalciumstearát

kukuričný škrob

sušený kukuričný škrob


Medrol 16 mg

monohydrát laktózy

sacharóza

tekutý parafín

kalciumstearát

kukuričný škrob


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister alebo sklenená fľaška s PVC/Al uzáverom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka

Medrol 4 mg: 30 x4 mg, 100 x4 mg

Medrol 16 mg: 14 x16 mg, 50 x16 mg


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0156/88-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie:25.08.1988

Dátum posledného predĺženia: 24 .08. 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

14


MEDROL 16 mg