+ ipil.sk

MEGAMOX 1,2 g inj.Príbalový leták

PRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O PREVODE REGISTRÁCIE, EV. Č. 2108/04172


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MEGAMOX 1,2 g inj.

prášok na injekčný a infúzny roztok

amoxicilín a kyselina klavulánová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je MEGAMOX 1,2 g inj. a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete užijete MEGAMOX 1,2 g inj.

3. Ako používať MEGAMOX 1,2 g inj.

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEGAMOX 1,2 g inj.

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MEGAMOX 1,2g inj. A NA ČO SA POUŽÍVA


MEGAMOX 1,2 g inj. je antibiotikum.


MEGAMOX 1,2 g inj. obsahuje kombináciu širokospektrálneho polosyntetického antibiotika (amoxicilín) a inhibítora beta-laktamáz (kyselina klavulánová), ktorý chráni amoxicilín pred jeho rozkladom a následnou stratou antibakteriálnej aktivity vplyvom beta-laktamáz produkovaných mnohými grampozitívnymi a gramnegatívnymi baktériami. Táto kombinácia rozširuje antibakteriálne spektrum amoxicilínu o mikroorganizmy, ktoré sú bežne vďaka produkcii beta-laktamáz na liečbu rezistentné.


MEGAMOX 1,2 g inj. je určený na vnútrožilovú liečbu bežných infekcií vyvolaných mikroorganiz-mami citlivými na amoxicilín ako sú:

- infekcie horných dýchacích ciest, napr. tonzilitída (zápal mandlí), sínusitída (zápal prínosových dutín), otitis media (zápal stredného ucha)

- infekcie dolných dýchacích ciest, napr. akútna bronchitída (akútny zápal priedušiek), bronchopneumónia (lalôčikový zápal pľúc), pľúcny absces (chorobná dutina vyplnená hnisom, ktorá vznikla v pľúcach v dôsledku zápalu)

 • infekcie kože a mäkkých tkanív, napr. infekcie rán, abscesy (chorobná dutina vyplnená hnisom, ktorá vznikla v dôsledku zápalu)

 • infekcie močovopohlavného traktu, napr. uretritída (zápal močovej rúry), cystitída (zápal močového mechúra), pyelonefritída (hnisavý zápal obličiek), septický abortus (septický potrat), infekcie v oblasti panvy, kvapavka

- iné infekcie, napr. osteomyelitída (zápal kostnej drene), septikémie, peritonitída (zápal pobruš-nice), pooperačné infekcie a septické vnútrobrušné infekcie

 • preventívne pri väčších chirurgických zákrokoch v oblasti tráviaceho traktu, panvy, hlavy

a krku, srdca, obličiek, žlčových ciest a pri náhrade kĺbov.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE MEGAMOX 1,2 g inj.


Nepoužívajte MEGAMOX 1,2 g inj.

- keď ste alergický (precitlivený) na amoxicilín alebo kyselinu klavulánovú

- keď ste mali alergickú reakciu (napr. žihľavku alebo inú kožnú vyrážku, nečakanú horúčku, opuch pier, jazyka alebo inej časti tela, výdychovú dušnost', šok...) po predchádzajúcom podaní antibiotík penicilínového alebo cefalosporínového typu

- keď máte infekčnú mononukleózu

- keď máte poruchu pečene alebo sa u Vás v minulosti objavili poruchy pečene alebo žltačka po užití iného penicilínového antibiotika


Buďte zvlášť opatrný pripoužívanílieku MEGAMOX 1,2 g inj.

- ak ste na niečo alergický; najmä ak ste alergický na beta-laktámové antibiotiká

- keď trpíte ťažkou nedostatočnosťou pečene alebo zhoršenou funkciou obličiek


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovialebolekárnikovi.


Podávanie lieku spolu s antikoagulanciami (lieky tlmiace zrážanlivosť krvi) môže predĺžiť dobu krvácania a zvýšiť protrombínový čas. Znížený môže byť aj účinok antikoncepčných prípravkov.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebolekárnikom.


Počas liečby kombináciou amoxicilínu s kyselinou klavulánovou v tehotenstve nebol dosiaľ pozorovaný nepriaznivý vplyv na vyvíjajúci sa plod. Keďže nie je k dispozícii dostatok hodnoverných údajov o bezpečnosti podávania tejto kombinácie, je vhodné liečbu najmä počas prvých troch mesiacov tehotenstva obmedziť len na nevyhnutné prípady. Amoxicilín sa v minimálnom množstve vylučuje materským mliekom. Nepriaznivé účinky u dojčených detí však neboli pozorované.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

MEGAMOX 1,2 g inj. nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ MEGAMOX 1,2 g inj.


Dospelí a deti nad 12 rokov:

Obvykle 1,2 g každých 8 hodín. Pri ťažších infekciách podávať v 6 hodinových intervaloch.


Deti od 3 mesiacov do 12 rokov:

Obvykle 30 mg/kg každých 8 hodín. Pri ťažších infekciách podávať v 6 hodinových intervaloch.


Deti do 3 mesiacov:

30 mg/kg každých 12 hodín u predčasne narodených detí. U detí riadne donosených a v perinatálnom období podávať v 8 hodinových intervaloch.


* Každých 30 mg lieku obsahuje 25 mg amoxicilínu a 5 mg kyseliny klavulánovej.


Profylaktické dávkovanie pred chirurgickým zákrokom:

Obvyklá dávka u dospelých je 1,2 g na počiatku anestézie. Pri operáciách s vysokým rizikom infekcie, napr. hrubého čreva a konečníka, sú potrebné 3 až 4 1,2-gramové dávky lieku MEGAMOX 1,2 g inj. v priebehu 24 hodín. Zvyčajne sa aplikuje v 8 hodinových intervaloch počas niekoľkých dní.


Dávkovanie u dospelých pacientov s renálnou insuficienciou:

Pri klírense kreatinínu:

 • nad 30ml/min. úprava dávkovania nie je potrebná

 • 10–30 ml/min. sa podá 1,2 g i.v. a pokračuje sa v 12 hodinových intervaloch dávkami 600 mg

 • < 10 ml/min. sa podá 1,2 g i.v. a pokračuje sa v 24 hodinových intervaloch dávkami 600 mg

Keďže dialýza znižuje plazmatickú koncentráciu lieku MEGAMOX 1,2 g inj., je potrebné v priebehu a na konci dialýzy aplikovať ďalšiu dávku 600 mg lieku.

Podobné úpravy dávkovania sú potrebné i u detí so zníženou funkciou obličiek.


Spôsob podania:

Liek sa podáva do žily jednorazovo alebo infúziou. Aplikácia do svalu nie je vhodná.


Návod na prípravu:

 • injekčného roztoku: obsah injekčnej liekovky sa rozpustí v 20 ml vody na injekciu (celkový objem 20,9 ml). Roztok sa môže prechodne sfarbiť do ružova. Správne pripravený roztok má svetločervenú farbu. Každé balenie lieku MEGAMOX 1,2 g inj. obsahuje 1 mmol draslíka a 3,1 mmol sodíka. Injekčný roztok je použiteľný do 20 min. po jeho príprave. Podáva sa do žily pomalou injekciou počas 3-4 minút

 • infúzneho roztoku: na prípravu sa použije voda na injekciu alebo 0,9%-ný roztok chloridu sodného. Pripravený roztok sa pridá do 100 ml infúznej tekutiny a podáva v priebehu 30-40 min.


MEGAMOX 1,2 g inj. sa nesmie miešať so žiadnymi krvnými preparátmi, inými bielkovinovými roztokmi alebo vnútrožilovými tukovými emulziami.


V prípade, že je liek predpísaný súčasne s aminoglykozidovým antibiotikom, nie je možné ich vzájomné zmiešanie v striekačke alebo infúznej fľaši, nakoľko by došlo k strate účinnosti aminoglykozidu.


Odporúča sa začať parenterálnou liečbou a pokračovať perorálnym podaním lieku MEGAMOX 1,2 g inj. Liečba by nemala trvať dlhšie ako 14 dní.


Stabilita roztoku:

Uchovávaním pripraveného injekčného roztoku v chladničke pri teplote 5°C je zachovaná jeho stabilita počas 8 hodín. Po zohriatí na izbovú teplotu je nutné roztok ihneď aplikovať.


Pripravený injekčný roztok nesmie zamrznúť.


Na prípravu infúzie je možné použiť aj iné roztoky na vnútrožilové podanie. Pripravené injekčné roztoky sa uchovávajú pri teplote 5C a po pridaní do infúznych roztokov pri izbovej teplote (25C je ich stabilita nasledovná:


i.v. infúzny roztok stabilita pri teplote 25C

voda na injekciu 4 h

0.9%-ný roztok NaCl 4 h

mliečnan sodný (0,6 molárny 4 h

i.v. infúzny roztok NaCl (Ringerov roztok 3 h

i.v. infúzny roztok mliečnanu sodného 3 h

i.v. roztok KCl a NaCl 3 h


MEGAMOX 1,2 g inj. je menej stabilný v roztoku s glukózou, dextranom alebo bikarbonátom, a preto sa nemá pridávať do infúznej fľaše s týmito roztokmi, ale aplikovať priamo v priebehu 3-4 minút do prívodovej infúznej hadičky.


Ak použijete z lieku MEGAMOX 1,2 g inj. viac, ako máte

Predávkovanie je málo pravdepodobné. Vyskytnúť sa môžu poruchy tráviaceho traktu a rovnováhy elektrolytov. Špecifické antidotum pre amoxicilín nie je známe, odporúča sa symptomatická liečba. V prípade predávkovania sa odporúča odstrániť liek z krvi hemodialýzou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, MEGAMOX 1,2 g inj. môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vo všeobecnosti je vnútrožilovo podaný MEGAMOX 1,2 g inj. dobre tolerovaný. Vedľajšie účinky sa vyskytujú len ojedinele a sú mierneho a prechodného charakteru. Môžu sa objaviť tráviace ťažkosti ako nevoľnosť, zvracanie, hnačky a len zriedka pseudomembranózna kolitída (zápal hrubého čreva s tvorbou pablán). Ojedinele boli pozorované alergické kožné reakcie, hepatitída a cholestatická žltačka. Popísané boli aj flebitídy (zápal žíl) v mieste vpichu. Podobne ako u iných beta-laktámových antibiotík, bol zaznamenaný výskyt angioedému (alergický opuch na rôznych miestach tela), anafylaxie (nadmerná alergická reakcia), prechodnej leukopénie (zníženie počtu bielych krviniek), trombocytopénie (zníženie počtu krvných doštičiek) a hemolytickej anémie (chudokrvnosť vyvolaná nadmerným rozpadom červených krviniek).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovialebolekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MEGAMOX 1,2 g inj.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C.

Pripravený injekčný roztok ihneď použiť.

Uchovávaním pripraveného injekčného roztoku v chladničke pri teplote 5°C je zachovaná jeho stabilita počas 8 hodín. Po zohriatí na izbovú teplotu je nutné roztok ihneď aplikovať.


Nepoužívajte MEGAMOX 1,2 g inj. po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužívajte MEGAMOX 1,2 g inj. ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MEGAMOX 1,2 g inj. obsahuje


- Liečivá sú amoxicilín (1 g) a kyselina klavulánová (200 mg) v jednej injekčnej liekovke. Amoxicilín je prítomný vo forme sodnej soli amoxicilínu a kyselina klavulánová vo forme káliumklavulanátu.

- Ďalšie zložky v lieku nie sú prítomné.


Ako vyzerá MEGAMOX 1,2g inj. a obsah balenia


Vonkajší obal: papierová škatuľka

Vnútorný obal: injekčná liekovka z priesvitného skla, gumová zátka s hliníkovou obrubou a plastovým krytom, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 1x1,2 g

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.,

Estrada do Rio da Mó, No. 8,

8A e 8B, Fervença,

2705-906 Terrugem SNT,

Portugalsko


Výrobca

Hikma Farmacêutica,

Cruzamento De Vila Verde,

2715-775 Terrugem, Sintra,

Portugalsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2008.

6

MEGAMOX 1,2 g inj.

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREVODE REGISTRÁCIE, EV. Č. 2108/04172


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MEGAMOX 1,2 g inj., prášok na injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivá: amoxicillinum natricum 1060,2 mg, čo zodpovedá amoxicillinum 1000 mg a kalii clavulanas 238,3 mg, čo zodpovedá acidum clavulanicum 200 mg v 1 injekčnej liekovke


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný a infúzny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


MEGAMOX 1,2 g inj. je indikovaný na i.v. liečbu bežných infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na amoxicilín ako sú:

 • infekcie horných dýchacích ciest, napr. tonzilitída, sinusitída, otitis media

 • infekcie dolných dýchacích ciest, napr. akútna bronchitída, bronchopneumónia, pľúcny absces

 • infekcie kože a mäkkých tkanív, napr. infekcie rán, abscesy

 • urogenitálne infekcie ako sú uretritída, cystitída, pyelonefritída, septický abortus, infekcie v oblasti panvy, kvapavka

 • iné infekcie ako napr. osteomyelitída, peritonitída, intraabdominálna sepsa a pooperačné infekcie

 • profylaxia infekcií pri väčších chirurgických zákrokoch v oblasti GIT-u, panvy, hlavy a krku, srdca, obličiek, žlčových ciest a pri náhrade kĺbov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti nad 12 rokov: obvykle 1,2 g každých 8 hodín. Pri ťažších infekciách podávať v 6 hodinových intervaloch.


Deti od 3 mesiacov do 12 rokov: obvykle 30 mg/kg každých 8 hodín. Pri ťažších infekciách podávať v 6 hodinových intervaloch.


Deti do 3 mesiacov: 30 mg/kg každých 12 hodín u predčasne narodených detí. U detí riadne donosených a v perinatálnom období podávať v 8 hodinových intervaloch.


* Každých 30 mg lieku obsahuje 25 mg amoxicilínu a 5 mg kyseliny klavulánovej.


Profylaktické dávkovanie pred chirurgickým zákrokom: obvyklá dávka u dospelých je 1,2 g na počiatku anestézie. Pri operáciách s vysokým rizikom infekcie, napr. hrubého čreva a konečníka, sú potrebné 3 až 4 1,2-gramové dávky lieku MEGAMOX 1,2 g inj. v priebehu 24 hodín. Zvyčajne sa aplikuje v 8 hodinových intervaloch počas niekoľkých dní.


Dávkovanie u dospelých pacientov s renálnou insuficienciou: pri klírense kreatinínu nad 30ml/min. úprava dávkovania nie je potrebná. Pri klírense kreatinínu 10–30 ml/min sa podá 1,2 g i.v. a pokračuje sa v 12 hodinových intervaloch dávkami 600 mg. Pri klírense < 10 ml/min. sa podá 1,2 g i.v. a pokračuje sa v 24 hodinových intervaloch dávkami 600 mg. Keďže dialýza znižuje plazmatickú koncentráciu lieku MEGAMOX 1,2 g inj., je potrebné v priebehu a na konci dialýzy aplikovať ďalšiu dávku 600 mg lieku.

Podobné úpravy dávkovania sú potrebné i u detí so zníženou funkciou obličiek.


Spôsob podania:

Liek sa podáva intravenózne jednorazovo alebo infúziou. Intramuskulárna aplikácia nie je vhodná.


Návod na rekonštitúciu:

Príprava injekčného roztoku: Obsah injekčnej liekovky sa rozpustí v 20 ml vody na injekciu (celkový objem 20,9 ml). Roztok sa môže prechodne sfarbiť do ružova. Správne pripravený roztok má svetločervenú farbu. Každé balenie lieku MEGAMOX 1,2 g inj. obsahuje 1 mmol draslíka a 3,1 mmol sodíka. Pripravený injekčný roztok je použiteľný do 20 min. po rekonštitúcii. Podáva sa pomalou intravenóznou injekciou počas 3-4 minút.

Príprava infúzneho roztoku: Na rekonštitúciu sa použije voda na injekciu alebo 0,9%-ný roztok NaCl. Pripravený roztok sa pridá do 100 ml infúznej tekutiny a aplikuje v priebehu 30-40 min.


MEGAMOX 1,2 g inj. sa nesmie miešať so žiadnymi krvnými preparátmi, inými bielkovinovými roztokmi alebo intravenóznymi lipidovými emulziami.


V prípade, že je liek predpísaný súčasne s aminoglykozidovým antibiotikom, nie je možné ich vzájomné zmiešanie v striekačke alebo infúznej fľaši, nakoľko by došlo k strate účinnosti aminoglykozidu.


Odporúča sa začať parenterálnou liečbou a pokračovať perorálnym podaním lieku MEGAMOX 1,2 g inj. Liečba by nemala trvať dlhšie ako 14 dní.


4.3 Kontraindikácie


Liek nesmú užívať pacienti, ktorí mali alergickú reakciu (napr. žihľavku alebo inú kožnú vyrážku, nečakanú horúčku, opuch pier, jazyka alebo inej časti tela, výdychovú dušnost', šok a.i.) po predchádzajúcom podaní antibiotík penicilínového alebo cefalosporínového typu, pacienti s infekčnou mononukleózou, poruchami pečene a ďalej pacienti, u ktorých použitie lieku alebo iného penicilínového antibiotika v minulosti vyvolalo poruchy pečene či žltačku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvýšená opatrnosť je potrebná:

 • pri akejkoľvek alergii v anamnéze, najmä pri alergii na beta-laktámové antibiotiká. V prípade výskytu alergických reakcií je nutné liečbu prerušiť a nahradiť iným vhodným liekom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Podávanie lieku spolu s antikoagulanciami môže predĺžiť dobu krvácania a zvýšiť protrombínový čas. Znížený môže byť účinok perorálnych kontraceptív.


4.6 Gravidita a laktácia


Počas liečby kombináciou amoxicilínu s kyselinou klavulánovou v gravidite nebol dosiaľ pozorovaný nepriaznivý vplyv na vyvíjajúci sa plod. Keďže nie je k dispozícii dostatok hodnoverných údajov o bezpečnosti podávania tejto kombinácie, je vhodné liečbu najmä v prvom trimestri gravidity obmedziť len na nevyhnutné indikácie. Amoxicilín sa v minimálnom množstve vylučuje materským mliekom. Nepriaznivé účinky u dojčených detí však neboli pozorované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


MEGAMOX 1,2 g inj. nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Vo všeobecnosti je i.v. podávaný MEGAMOX 1,2 g inj. dobre tolerovaný. Nežiaduce účinky sa vyskytujú len ojedinele a sú mierneho a prechodného charakteru. Môžu sa objaviť zažívacie ťažkosti ako nauzea, zvracanie, hnačky a len zriedka pseudomembranózna kolitída. Ojedinele boli pozorované alergické kožné reakcie, hepatitída a cholestatická žltačka. Popísané boli aj flebitídy v mieste aplikácie. Podobne ako u iných beta-laktámových antibiotík, bol zaznamenaný výskyt angioedému, anafylaxie, prechodnej leukopénie, trombocytopénie a hemolytickej anémie.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie je málo pravdepodobné. Vyskytnúť sa môžu gastrointestinálne príznaky a poruchy rovnováhy elektrolytov. Špecifické antidotum pre amoxicilín nie je známe, odporúča sa symptomatická liečba. V prípade predávkovania sa odporúča odstrániť liek z krvi hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotikum, ATC kód: J01CR02


MEGAMOX 1,2 g inj. obsahuje kombináciu širokospektrálneho polosyntetického antibiotika (amoxicilín) a inhibítora beta-laktamáz (kyselina klavulánová), ktorý chráni amoxicilín pred jeho rozkladom a následnou stratou antibakteriálnej aktivity vplyvom beta-laktamáz produkovaných mnohými grampozitívnymi a gramnegatívnymi baktériami. Táto kombinácia rozširuje antibakteriálne spektrum amoxicilínu o mikroorganizmy, ktoré sú bežne vďaka produkcii beta-laktamáz na liečbu rezistentné.


Amoxicilín patrí medzi širokospektrálne penicilínové antibiotiká. Inhibuje syntézu bunkovej steny citlivých mikroorganizmov a pôsobí baktericídne na rad grampozitívnych i gramnegatívnych baktérií:

Grampozitívne baktérie:

Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus feacalis, Bacillus anthracis, Corynebacter sp., Listeria monocytogenes, Clostridium sp., Peptococcus sp., Peptostreptococus sp.

Gramnegatívne baktérie:

Haemophillus influenzae, Haemophyllus ducreyi, Branhamella catarhalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella sp., Salmonella sp., Shigella sp., Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica, Gardnerella vaginalis, Brucella pertussis, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida, Helicobacter pylori, Vibrio cholerae.

Anaeróbne baktérie:

Bacteroides sp. včítane Bacteroides fragilis, Clostridium sp., Peptococcus sp., Peptostreptococcus sp.


Kyselina klavulánová inhibuje bakteriálne enzýmy (beta-laktamázy produkované mnohými grampozitívnymi i gramnegatívnymi mikroorganizmami a tak chráni amoxicilín pred deštrukciou a umožňuje použiť ho aj proti baktériám, ktoré sú vzhľadom k vysokej tvorbe beta-laktamáz voči samotnému amoxicilínu rezistentné.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Porovnávacie štúdie fixných kombinácií amoxicilínu a klavulanátu ako aj jednotlivých zložiek ukázali, že klavulanát neovplyvňuje farmakokinetiku amoxicilínu, zatiaľ čo amoxicilín mierne zvyšuje absorpciu a renálnu elimináciu klavulanátu.


Amoxicilín je acidorezistentný a po perorálnom podaní sa rýchlo vstrebáva. Maximálne sérové koncentrácie dosahuje za 1 – 2 hodiny po podaní, pričom po dávke 250 mg je hodnota tejto koncentrácie asi 5 mg/ml. Pri dvojnásobnej dávke amoxicilínu sa úmerne zvyšuje aj jeho sérová koncentrácia. Približne 20% liečiva sa viaže na plazmatické bielkoviny. Polčas eliminácie amoxicilínu je 1-1,3 hodiny, pričom u starších pacientov a novorodencov je mierne predĺžený. Amoxicilín preniká dobre do tkanív a malé množstvá prechádzajú do CNS. Približne 60% amoxicilínu sa v nezmenenej forme vylučuje v priebehu 6-8 hodín obličkami, menej žlčou a stolicou.


Farmakokinetické vlastnosti kyseliny klavulánovej sú podobné ako u amoxicilínu. Z GIT-u sa vstrebáva dobre, väzba na plazmatické bielkoviny je asi 30% a biologický polčas cca 1 hodina. Približne 60% kyseliny klavulánovej sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Amoxicilín a kyselina klavulánová sa klinicky používajú už dlhšiu dobu. Zvýšené riziko existuje pri precitlivenosti na obidve zložky lieku, krvácavých stavoch, cystickej fibróze, gastrointestinálnych poruchách, zlyhávajúcom srdci, infekčnej mononukleóze a poruchách renálnych funkcií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


MEGAMOX 1,2 g inj. je menej stabilný v roztoku s glukózou, dextranom alebo bikarbonátom, a preto sa nemá pridávať do infúznej fľaše s týmito roztokmi, ale aplikovať priamo v priebehu 3-4 minút do prívodovej infúznej hadičky. Uchovávaním rekonštituovaného lieku v chladničke pri teplote 5°C je je jeho zachovaná jeho stabilita počas 8 hodín. Po zohriatí na izbovú teplotu je nutné roztok ihneď aplikovať.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Rekonštituovaný liek: uchovávaním v chladničke pri teplote 5°C je zachovaná jeho stabilita počas 8 hodín. Po zohriatí na izbovú teplotu je nutné roztok ihneď aplikovať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C.


Po rekonštitúcii ihneď použiť.

Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vonkajší obal: papierová škatuľka

Vnútorný obal: injekčná liekovka z priesvitného skla, gumová zátka s hliníkovou obrubou a plastovým krytom, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 1x1,2 g


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Spôsob podania a návod na rekonštitúciu, pozri časť 4.2.

Inkompatibility, pozri časť 6.2.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie, pozri časť 6.4.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.,

Estrada do Rio da Mo, No. 8,

8A e 8B, Fervença,

2705-906 Terrugem SNT,

Portugalsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0221/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30. apríl 2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


jún 2008


5MEGAMOX 1,2 g inj.