+ ipil.sk

MEGAMOX 156Príbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/02005

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/02452

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/03198PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MEGAMOX 156

125 mg/31,25 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu bez cukru

Amoxicilín/kyselina klavulanová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vášmu dieťaťu začnete podávať tento liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek sa zvyčajne predpisuje dojčaťu alebo dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vaše dieťa.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MEGAMOX 156 a na čo sa používa

2. Skôr ako podáte MEGAMOX 156

3. Ako podávať MEGAMOX 156

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEGAMOX 156

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MEGAMOX 156 A NA ČO SA POUŽÍVA


MEGAMOX 156 je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie. Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.


MEGAMOX 156 sa používa u dojčiat a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:


 • infekcie stredného ucha a prinosových dutín

 • infekcie dýchacích ciest

 • infekcie močových ciest

 • infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií zubov

 • infekcie kostí a kĺbov.


2. SKÔR AKO PODÁTE MEGAMOX 156


Vášmu dieťaťu nepodajte MEGAMOX 156

 • keď je alergické (precitlivené) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek MEGAMOX 156 (uvedené sú v časti 6).

 • keď niekedy malo závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať kožnou vyrážkou alebo opuchom tváre alebo krku.

 • keď niekedy malo problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.


Vášmu dieťaťu nepodajte MEGAMOX 156, ak sa ho niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred podaním MEGAMOX 156.


Buďte zvlášť opatrný pri podávaní MEGAMOX 156

Poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred tým, než Vášmu dieťaťu podáte tento liek, ak:

 • má žľazovú horúčku,

 • sa lieči pre problémy s pečeňou alebo obličkami,

 • pravidelne nemočí.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného týka Vášho dieťaťa, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred podaním MEGAMOX 156.


V niektorých prípadoch môže ošetrujúci lekár vyšetrením odhaliť druh baktérií, ktoré u Vášho dieťaťa vyvolali infekciu. V závislosti od výsledkov Vášmu dieťaťu môže predpísať inú silu Megamoxu alebo iný liek.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

MEGAMOX 156 môže zhoršiť niektoré jestvujúce zdravotné problémy alebo spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas užívania MEGAMOX 156 si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Krvné vyšetrenia alebo vyšetrenia moču

Ak Vaše dieťa podstupuje krvné vyšetrenia (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenia pečene) alebo vyšetrenia moču (na glukózu), lekárovi alebo zdravotnej sestre oznámte, že užíva MEGAMOX 156. Dôvodom je skutočnosť, že MEGAMOX 156 môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Používanie iných liekov

Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, oznámte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu a liekov rastlinného pôvodu.


Ak Vaše dieťa spolu s MEGAMOX 156 užíva alopurinol (používa sa na liečbu dny), môže byť pravdepodobnejšie, že sa u neho objaví alergická kožná reakcia.


Ak Vaše dieťa užíva probenecid (používa sa na liečbu dny), Váš lekár sa môže rozhodnúť, že mu upraví dávku MEGAMOX 156.


Ak sa spolu s MEGAMOX 156 užívajú lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napríklad warfarín), môžu byť potrebné dodatočné krvné vyšetrenia.


MEGAMOX 156 môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu rakoviny alebo reumatických chorôb).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak je Vaše dieťa, ktoré sa chystá užívať tento liek, tehotné alebo dojčí, oznámte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr ako Vaše dieťa začne užívať akýkoľvek liek, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách MEGAMOX 156

Každých 5 ml suspenzie obsahuje draslík a sodík. Preto nemusí byť tento liek vhodný pre Vaše dieťa ak je na diéte s kontrolovaným obsahom draslíka, na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka alebo ak má problémy s obličkami. Ak si tým nie ste istý, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom.


Tento liek obsahuje aj malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v 5 ml suspenzie.


3. AKO PODÁVAŤ MEGAMOX 156


Vždy podávajte MEGAMOX 156 presne tak, ako Vám povedal ošetrujúci lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti vážiace 40 kg a viac

 • Táto suspenzia sa zvyčajne neodporúča pre dospelých a deti vážiace 40 kg a viac. Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Deti vážiace menej ako 40 kg

Všetky dávky sa vypočítajú podľa telesnej hmotnosti dieťaťa stanovenej v kilogramoch.

 • Ošetrujúci lekár Vám poradí, aké množstvo MEGAMOXU 156 máte podať Vášmu dojčaťu alebo dieťaťu.

 Môže Vám byť poskytnutá plastová odmerná lyžica alebo odmerný pohárik. Použite ich na to, aby ste Vášmu dojčaťu alebo dieťaťu podali správnu dávku.

 • Zvyčajná dávka ‑ 20 mg/5 mg až 60 mg/15 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti denne, ktoré sa podávajú rozdelené do troch dávok.


Pacienti s problémami s obličkami a pečeňou

 • Ak má Vaše dieťa problémy s obličkami, dávka sa môže zmeniť. Ošetrujúci lekár môže zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.

 • Ak má Vaše dieťa problémy s pečeňou, možno bude častejšie podstupovať krvné vyšetrenia, aby sa zistilo, ako mu funguje pečeň.


Ako podávať MEGAMOX 156

 • Pred každým podaním fľašu dôkladne pretrepte.

 • Vášmu dieťaťu podajte zmes na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.

 • Rozložte dávky rovnomerne počas dňa a podávajte ich s odstupom aspoň 4 hodín. Nepodávajte 2 dávky v priebehu 1 hodiny.

 • Vášmu dieťaťu nepodávajte MEGAMOX 156 dlhšie ako 2 týždne. Ak sa Vaše dieťa stále cíti choré, znovu s ním navštívte lekára.


Ak podáte viac MEGAMOX 156, ako máte

Ak Vášmu dieťaťu podáte príliš veľké množstvo MEGAMOX 156, môžu sa u neho objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče. Čo najskôr sa porozprávajte s ošetrujúcim lekárom. Vezmite si so sebou fľašu od lieku a ukážte ju lekárovi.


Ak zabudnete podať MEGAMOX 156

Ak Vášmu dieťaťu zabudnete podať dávku, podajte mu ju hneď, ako si na to spomeniete. Vášmu dieťaťu ďalšiu dávku nesmiete podať príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny pred podaním ďalšej dávky.


Ak Vaše dieťa prestane užívať MEGAMOX 156

Vášmu dieťaťu podávajte MEGAMOX 156 dovtedy, pokým nedokončí celú liečbu, dokonca aj vtedy, ak sa bude cítiť lepšie. Vaše dieťa potrebuje na prekonanie infekcie každú dávku. Ak nejaké baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj MEGAMOX 156 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní tohto lieku sa môžu objaviť nižšie uvedené vedľajšie účinky.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor


Alergické reakcie:

 • kožná vyrážka

 • zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý sa môže prejavovať ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela

 • horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách

 • opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním

 • kolaps.


 • Ak sa u Vášho dieťaťa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára. Prestaňte mu podávať MEGAMOX 156.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.


 • Ak sa u Vášho dieťaťa prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

 • hnačka (u dospelých).


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí

 • kvasinková infekcia (kandidóza - kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov)

 • napínanie na vracanie (nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok

→ ak to postihne Vaše dieťa, podávajte mu MEGAMOX156 pred jedlom

 • vracanie

 • hnačka (u detí).


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí

 • kožná vyrážka, svrbenie

 • vyvýšená svrbivá vyrážka (žihľavka)

 • tráviace ťažkosti

 • závraty

 • bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

 • zvýšenie množstva niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí

 • kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji – multiformný erytém)

 • ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, rýchlo sa obráťte na lekára.


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

 • nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi

 • nízky počet bielych krviniek.


Ďalšie vedľajšie účinky


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.


 • Alergické reakcie (pozri vyššie)

 • Zápal hrubého čreva (pozri vyššie)

 • Závažné kožné vyrážky:

 • rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac než 30 % plochy tela - toxická epidermálna nekrolýza)

 • rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)

 • červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s pľuzgiermi (exantemózna

pustulóza).

 • Ak sa u Vášho dieťaťa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára.


 • zápal pečene (hepatitída)

 • žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo u dieťaťa môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov

 • zápal kanálikov obličky

 • pomalšie zrážanie krvi

 • hyperaktivita

 • kŕče (u ľudí užívajúcich vysoké dávky Megamoxu, alebo u tých, ktorí majú problémy s obličkami)

 • čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý

 • zafarbenie zubov (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach alebo vyšetreniach moču:

 • závažné zníženie počtu bielych krviniek

 • nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)

 • kryštáliky v moči.


Ak sa u Vášho dieťaťa prejavia vedľajšie účinky

 • Povedzte ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa akýkoľvek vedľajší účinok stane závažným alebo problémovým, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MEGAMOX 156


Pripravenú suspenziu uchovávajte v chladničke pri teplote (2C – 8C). Neuchovávajte v mrazničke.

Nespotrebovanú suspenziu po 7 dňoch znehodnoťte.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte MEGAMOX 156 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MEGAMOX 156 obsahuje


- Liečivá sú: amoxicilín (vo forme trihydrátu) 125 mg, kyselina klavulanová (vo forme káliumklavulanátu) 31,25 mg.

- Ďalšie zložky sú: xantánová guma, kyselina jantárová, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ sacharínu, hypromelóza, jahodová príchuť (obsahuje benzylalkohol a etanol), pomarančová príchuť, citrónová príchuť, oxid kremičitý.


Ako vyzerá MEGAMOX 156 a obsah balenia


Ak sa tento liek pripraví podľa pokynov je sivobielou suspenziou s ovocnou príchuťou. Je dostupný v 125 ml fľaši z hnedého skla s bielym skrutkovacím uzáverom z hliníka.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
Estrada do Rio Da Mó,
No.8, 8A e 8B – Fervença,
2705-906 Terrugem SNT,
Portugalsko


Výrobca:

MED-ART, spol. s.r.o.

Hornočermánska 4

949 01 Nitra

Slovenská republika


hameln rds a.s.

Horná 36

900 01 Modra

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2010.


Odporúčania/zdravotná osveta


Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií vyvolaných baktériami. Nemajú žiaden účinok proti infekciám vyvolaným vírusmi.


Infekcia vyvolaná baktériami niekedy nereaguje na liečbu antibiotikom. Jednou z najčastejších príčin, prečo k tomuto dochádza je, že baktérie, ktoré vyvolávajú infekciu, sú rezistentné na užívané antibiotikum. To znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa aj rozmnožovať, a to aj napriek liečbe antibiotikom.


Baktérie sa môžu stať rezistentnými na antibiotiká z mnohých príčin. Starostlivé používanie antibiotík môže pomôcť znížiť riziko, že sa na ne baktérie stanú rezistentnými.


Keď Vám lekár predpíše antibiotikum, je určené iba na liečbu Vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, aby ste pomohli predísť objaveniu sa rezistentných baktérií, ktoré môžu zabrániť účinkovaniu antibiotika.


 1. Je veľmi dôležité, aby ste antibiotikum užívali v správnej dávke, v správnom čase a počas správneho počtu dní. Prečítajte si pokyny na štítku a ak niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.

 2. Antibiotikum nesmiete užívať, pokiaľ nebolo predpísané výhradne pre Vás a môžete ho používať iba na liečbu infekcie, kvôli ktorej bolo predpísané.

 3. Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani vtedy, ak mali infekciu, ktorá sa podobala tej Vašej.

 4. Antibiotiká, ktoré predpísali Vám, nesmiete dávať iným ľuďom.

 5. Ak Vám nejaké antibiotiká zostali po tom, ako ste liečbu dokončili podľa pokynov Vášho lekára, zvyšné antibiotiká musíte vrátiť do lekárne na náležitú likvidáciu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod na prípravu suspenzie


Pred použitím skontrolujte neporušenosť uzáveru. Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký. Pridajte objem vody (ako je uvedené nižšie), fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte.


Sila

Objem vody, ktorý sa má pridať na prípravu suspenzie (ml)

Konečný objem pripravenej perorálnej suspenzie (ml)

125 mg/31,25 mg/5 ml

92

100


Fľašou dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.


7

MEGAMOX 156

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/02005


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MEGAMOX 156

125 mg/ 31,25 mg/ 5 ml, prášok na perorálnu suspenziu.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 5 ml dávka pripravenej suspenzie obsahuje 125 mg amoxicilínu a 31,25 mg kyseliny klavulanovej.

Amoxicilín je prítomný vo forme trihydrátu amoxicilínu a kyselina klavulanová je prítomná vo forme káliumklavulanátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na perorálnu suspenziu.

Biely až sivobiely prášok na perorálnu suspenziu s ovocnou príchuťou. Po rekonštitúcii je MEGAMOX 156 sivobielou suspenziou s ovocnou príchuťou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):

 • Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

 • Akútna otitis media

 • Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovanej)

 • Pneumónia získaná v komunite

 • Cystitída

 • Pyelonefritída

 • Infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä celulitída, pohryznutie zvieraťom, ťažký dentálny

 • absces so šíriacou sa celulitídou. Infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomylitída.


Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávky sú všade vyjadrené v zmysle obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej, okrem prípadov, v ktorých sú dávky vyjadrené v zmysle jednotlivej zložky.


Dávka, ktorá sa zvolí na liečbu individuálnej infekcie, musí zohľadňovať:


 • Predpokladané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4)

 • Závažnosť infekcie a miesto infekcie

 • Vek, telesnú hmotnosť a funkciu obličiek pacienta, ako je uvedené nižšie.


V prípade potreby sa má zvážiť použitie alternatívnych foriem (napr. takých, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišný pomer amoxicilínu a kyseliny klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).


Pre dospelých a deti vážiace ≥ 40 kg poskytuje táto lieková forma Megamoxu celkovú dennú dávku 1500 mg amoxicilínu/375 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Pre deti vážiace < 40 kg poskytuje táto lieková forma maximálnu dennú dávku 2 400 mg amoxicilínu/600 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa usúdi, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa zvoliť iný prípravok, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dĺžka liečby sa má určiť podľa odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) vyžadujú

dlhodobejšiu liečbu. Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).


Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg

Jedna 500 mg/125 mg dávka užívaná trikrát denne.


Deti vážiace < 40 kg


20 mg/5 mg/kg/deň až 60 mg/15 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch dávok. Deti sa môžu liečiť Megamoxom vo forme tabliet, suspenzie alebo pediatrických vreciek. Deti vo veku do a vrátane 6 rokov je lepšie liečiť Megamoxom vo forme suspenzie alebo pediatrických vreciek.


Nie sú k dispozícii klinické údaje o liekových formách Megamoxu 4:1 týkajúce sa dávok vyšších než 40 mg/10 mg/kg denne u detí mladších ako 2 roky.


Starší pacienti


Nie je nevyhnutná žiadna úprava dávky.


Porucha funkcie obličiek


Úpravy dávky vychádzajú z maximálneho odporúčaného množstva amoxicilínu.

U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) nad 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.


Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg

CrCl: 10 - 30 ml/min

500 mg/125 mg dvakrát denne

CrCl < 10 ml /min

500 mg/125 mg jedenkrát denne

Hemodialýza

500 mg/125 mg každých 24 hodín, plus 500 mg/125 mg počas dialýzy, ktorých podanie sa zopakuje po ukončení dialýzy (keďže koncentrácie amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej v sére sú znížené).


Deti vážiace < 40 kg

CrCl: 10 - 30 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg dvakrát denne (maximálne 500/125 mg dvakrát denne).

CrCl < 10 ml /min

15 mg/3,75 mg/kg formou jednorazovej dennej dávky (maximálne 500/125 mg).

Hemodialýza

15 mg/3,75 mg/kg jedenkrát denne.

Pred hemodialýzou sa má podať 15 mg/3,75 mg/kg. Po hemodialýze sa má podať 15 mg/3,75 mg na kg, aby sa obnovili hladiny lieku v krvnom obehu.


Porucha funkcie pečene


Liek podávajte opatrne a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovala možná gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.


Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s SPC i.v. liekovej formy a pokračovať perorálnym prípravkom.


Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký, potom pridajte vodu podľa pokynov, fľašu prevráťte a pretrepte.

Fľašou pretrepte pred odobratím každej dávky (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Anamnéza ťažkých, okamžitých reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapenem alebo monobaktám).


Anamnéza žltačky/poruchy funkcie pečene vyvolanej amoxicilínom/kyselinou klavulanovou (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa má zostaviť podrobná anamnéza týkajúca sa predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3 a 4.8).


U pacientov liečených penicilínmi sa hlásili závažné a ojedinele smrteľné (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a u atopických jedincov. Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.


V prípade, že sa preukáže, že infekcia je vyvolaná mikroorganizmom (mikroorganizmami) citlivým (citlivými) na amoxicilín, má sa uvažovať o prechode z liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou na liečbu amoxicilínom, a to v súlade s oficiálnym usmernením.


Táto lieková forma nie je vhodná na použitie, keď existuje vysoké riziko, že predpokladané patogény majú zníženú citlivosť alebo rezistenciu na betalaktámové liečivá, ktorá nie je sprostredkovaná betalaktamázami citlivými na inhibíciu kyselinou klavulanovou. Táto forma lieku sa nemá používať na liečbu S. pneumoniae rezistentného na penicilín.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa nemajú podávať pri podozrení na infekčnú mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu vyskytla morbiliformná vyrážka.


Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alergických kožných reakcií.


Dlhodobé podávanie môže ojedinele viesť k pomnoženiu necitlivých mikroorganizmov.


Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantemóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje ukončenie liečby Megamoxom a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného podania amoxicilínu.


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú podávať opatrne pacientom s preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).


Účinky na pečeň sa hlásili predovšetkým u mužov a starších pacientov a môžu súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto nežiaduce účinky sa veľmi zriedkavo hlásili u detí. U všetkých pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne vyskytnú počas liečby alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa môžu stať zjavnými až niekoľko týždňov po skončení liečby. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné. Účinky na pečeň môžu byť ťažké a v extrémne zriedkavých prípadoch mali za následok úmrtie. Prípady úmrtia sa takmer vždy vyskytovali u pacientov so závažným základným ochorením, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že môžu mať nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík sa hlásila takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach a jej závažnosť sa pohybuje od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodná liečba. V takomto prípade je podávanie antiperistaltických liekov kontraindikované.


Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa zriedkavo hlásilo predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa antikoagulácie (pozri časť 4.5 a 4.8).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa poruchy (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria, predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu treba udržiavať dostatočný príjem tekutín a výdaj moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie vyvolanej amoxicilínom. U pacientov, ktorí majú v močovom mechúre zavedený katéter, sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú vždy použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou, keď sa robia testy na prítomnosť glukózy v moči, pretože pri použití neenzymatických metód sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky.


Prítomnosť kyseliny klavulanovej môže spôsobiť nešpecifickú väzbu IgG a albumínu na membrány erytrocytov, čo vedie k falošne pozitívnemu výsledku Coombsovho testu.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou boli hlásené pozitívne výsledky testu pri použití testu Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio-Rad laboratories, pričom následne sa zistilo, že títo pacienti infekciu vyvolanú Aspergillus nemajú. Hlásené boli skrížené reakcie medzi polysacharidmi a polyfuránmi neaspergilového pôvodu a testom Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio-Rad laboratories. Preto sa musia pozitívne výsledky testu u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou interpretovať opatrne a potvrdiť inými diagnostickými metódami.


Tento liek obsahuje prášok s jahodovou príchuťou, ktorý obsahuje malé množstvá etanolu a benzylalkoholu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá


Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú v značnej miere, pričom sa medzi nimi nehlásila interakcia. V literatúre sa však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým sa nasadila liečba amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát


Penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, a tým vyvolať potenciálne zvýšenie jeho toxicity.


Probenecid


Súbežné použitie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeným a dlhodobejším krvným hladinám amoxicilínu, nie však kyseliny klavulanovej.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulanovej u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo, že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou môže súvisieť so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Použitiu počas gravidity sa má vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Laktácia


Obe látky sa vylučujú do materského mlieka (o účinkoch kyseliny klavulanovej na dojčené dieťa sa nič nevie). V dôsledku toho sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, a preto sa dojčenie možno bude musieť prerušiť. Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek („adverse drug reactions“, ADR) sú hnačka, nauzea a vracanie.


Nižšie sú uvedené ADR zaznamenané v klinických štúdiách a v rámci pozorovania po uvedení na trh a sú zoradené podľa tried orgánových systémov, podľa MedDRA.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použili nasledujúce výrazy.

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Slizničná a kožná kandidóza

Časté

Pomnoženie necitlivých mikroorganizmov

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1

Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Alergická vaskulitída

Neznáme

Poruchy nervového systému

Závraty

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Indigescia

Menej časté

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík4

Neznáme

Čierny chlpatý jazyk

Neznáme

Zafarbenie zubov11

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Vzostup hodnôt AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniv7

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantemózna pustulóza (AGEP)9

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8

Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spojená s užívaním vyšších perorálnych dávok. Ak sa objavia gastrointestinálne reakcie, môže ich zmierniť užívanie Megamoxu na začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Stredne závažný vzostup hodnôt AST a/alebo ALT sa zaznamenal u pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale význam týchto zistení nie je známy.

6 Tieto nežiaduce účinky sa zaznamenali pri užívaní iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4).

7 Ak sa vyskytne alergická dermatitída, musí sa liečba ukončiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.4

10 Pozri časti 4.3 a 4.4

11 Povrchové zafarbenie zubov sa veľmi zriedkavo hlásilo u detí. Dôkladná ústna hygiena môže pomôcť predísť zafarbeniu zubov, pretože čistenie zubnou kefkou ho zvyčajne odstráni.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy predávkovania


Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče.


Hlásilo sa, že amoxicilín sa môže vyzrážať v močovom katétri a to predovšetkým po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).


Liečba intoxikácie


Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky a zároveň treba dávať pozor na rovnováhu vody/elektrolytov.


Amoxicilín/kyselinu klavulanovú možno odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov betalaktamáz; ATC kód: J01CR02.


Spôsob účinku


Amoxicilín je polosyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako penicilín viažuce proteíny, PBP) biosyntetickej dráhy bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štrukturálnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne dochádza k lýze a smrti bunky.


Amoxicilín je náchylný na rozklad betalaktamázami produkovanými rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulanová je betalaktám, ktorý je štrukturálne príbuzný penicilínom. Inaktivuje niektoré betalaktamázové enzýmy, a tým zabraňuje inaktivácii amoxicilínu. Kyselina klavulanová sama o sebe nevykazuje klinicky prospešný antibakteriálny účinok.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)


Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC) sa považuje za hlavný determinant účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie


Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulanovú sú:


 • Inaktivácia tými bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré sami o sebe nie sú inhibované kyselinou klavulanovou, vrátane tých zo skupiny B, C a D.

 • Zmena PBP, ktorá znižuje afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému patogénu.


Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulanovej pochádzajú od Európskej komisie pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (µg/ml)


Citlivé

Intermediárne citlivé

Rezistentné

Haemophilus influenzae1

1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

1

-

> 1

Staphylococcus aureus 2

2

-

> 2

Koaguláza negatívne stafylokoky2

0,25


> 0,25

Enterococcus1

4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

0,5

1 - 2

> 2

Enterobaktérie1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby1

4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby1

4

8

> 8

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov1

2

4 - 8

> 8

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií amoxicilínu. Pre účely testovania citlivosti je koncentrácia kyseliny klavulanovej pevne stanovená na 2 mg/l.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie rovnajúca sa R > 8 mg/l zaisťuje, že všetky izoláty s mechanizmom rezistencie sú hlásené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.


Obvykle citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalisStaphylococcus aureus (citlivý na meticilín)£

Coagulase-negative staphylococci (methicillin-susceptible)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

skupina Streptococcus viridans


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga sp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella sp.


Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila


Morganella morganii

Providencia sp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae


$ Prirodzená intermediárna citlivosť pri neprítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulanovú.

1 Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, sa nemá liečiť touto formou amoxicilínu/kyseliny klavulanovej. Mikroorganizmy, ktoré vykazujú akýkoľvek stupeň zníženej citlivosti na penicilín, sa touto formou lieku nemajú liečiť (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli v niektorých krajinách EÚ hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Amoxicilín a kyselina klavulanová sú pri fyziologickom pH plne rozpustné vo vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa obe zložky rýchlo a dobre absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa dosiahne, keď sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulanovej približne 70 %. Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je v oboch prípadoch približne jedna hodina.


Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky získané v štúdii, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulanová (500 mg/125 mg tablety trikrát denne) podávali nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov.


Priemerné (± SD) hodnoty farmakokinetické parametrov

Podané liečivo

(liečivá)

Dávka

Cmax

Tmax *

AUC (0-24h)

T 1/2

(mg)

(µg/ml)

(h)

(µg.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA

500/125 mg

500

7,19

± 2,26

1,5

(1,0 - 2,5)

53,5

± 8,87

1,15

± 0,20

Kyselina klavulanová

AMX/CA

500 mg/125 mg

125

2,40

± 0,83

1,5

(1,0 - 2,0)

15,27

± 3,86

0,98

± 0,12

AMX - amoxicilín, CA - kyselina klavulanová

* Medián (rozmedzie)


Koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulanovej v sére dosiahnuté po podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sú podobné koncentráciám dosiahnutým po perorálnom podaní rovnakých dávok samotného amoxicilínu alebo samotnej kyseliny klavulanovej.


Distribúcia


Asi 25 % z celkového množstva kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % z celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý distribučný objem je asi 0,3 - 0,4 l/kg pri amoxicilíne a asi 0,2 l/kg pri kyseline klavulanovej.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulanová zistili v žlčníku, brušnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.


Štúdie na zvieratách nepreukázali ani pri jednej zo zložiek významné zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako väčšina penicilínov, je možné zistiť v materskom mlieku. V materskom mlieku môžu byť zistené aj stopové množstvá kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.6).


Preukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulanová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia


Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny penicilínovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % úvodnej dávky. Kyselina klavulanová sa u človeka intenzívne metabolizuje a vylučuje sa močom a stolicou a vo forme oxidu uhličitého sa vylučuje pľúcnou ventiláciou.


Eliminácia


Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami, zatiaľ čo kyselina klavulanová sa vylučuje obličkami i mimoobličkovou cestou.


U zdravých jedincov je priemerný eliminačný polčas amoxicilínu/kyseliny klavulanovej približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je približne 25 l/h. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulanovej sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 h po podaní jednorazovej dávky MEGAMOX 375 alebo MEGAMOX 625 Forte tabliet. Rôzne štúdie zistili, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až 85 % amoxicilínu a 27 až 60 % kyseliny klavulanovej. V prípade kyseliny klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči v priebehu prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulanovej obličkami (pozri časť 4.5).


Vek


Eliminačný polčas amoxicilínu u malých detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2 rokov a u starších detí a dospelých je podobný. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nezrelosť renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek.


Pohlavie


Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulanovej.


Porucha funkcie obličiek


Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa znižuje úmerne znižujúcej sa funkcii obličiek. Znížený klírens liečiva je výraznejší pri amoxicilíne než pri kyseline klavulanovej, nakoľko amoxicilín sa obličkami vylučuje vo vyššej miere. Pri poruche funkcie obličiek sa preto musia zvoliť také dávky, pri ktorých sa zabráni nadmernej kumulácii amoxicilínu, ale zároveň sa zachovajú dostatočné hladiny kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene


Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne a v pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej vykonané na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zafarbený jazyk.


Štúdie karcinogenity sa s amoxicilínom/kyselinou klavulanovou alebo s jednotlivými zložkami neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Xantánová guma

Kyselina jantárová

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Sodná soľ sacharínu

Hypromelóza

Jahodová príchuť (obsahuje benzylalkohol a etanol)

Pomarančová príchuť

Citrónová príchuť

Oxid kremičitý


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


Suchý prášok: 24 mesiacov

Pripravená suspenzia: 7 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Podmienky na uchovávanie suchého prášku: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený.

Uchovávanie pripravenej suspenzie: Uchovávajte v chladničke pri teplote (2C – 8C). Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


125 ml fľaša z hnedého skla typu III s bielym poistným skrutkovacím uzáverom z hliníka.

13,15 gramu prášku na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie, po rekonštitúcii s vodou.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Pred použitím skontrolujte neporušenosť uzáveru. Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký. Pridajte objem vody (ako je uvedené nižšie), fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte.


Sila

Objem vody, ktorý sa má pridať na prípravu suspenzie (ml)

Konečný objem pripravenej perorálnej suspenzie (ml)

125 mg/31,25 mg/5 ml

92

100


Fľašou dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
Estrada do Rio Da Mó,
No.8, 8A e 8B – Fervença,
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0110/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


27.09.1999


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 201013

MEGAMOX 156