+ ipil.sk

MELENOR 35 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MELENOR 35 mg

filmom obalené tablety

nátriumrizedronát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vas vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MELENOR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete MELENOR

3. Ako užívať MELENOR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MELENOR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. ČO JE MELENOR A NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je MELENOR 35 mg

MELENOR patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty, čo sú nehormonálne lieky, ktoré sa používajú na liečbu kostných ochorení. Pôsobí priamo na vaše kosti, spevňuje ich a tým znižuje pravdepodobnosť zlomenín kostí.

Kosť je živé tkanivo. Vaša kostra neustále odbúrava starú kostnú hmotu a nahrádza ju novou.

Osteoporóza po menopauze je stav, do ktorého sa dostávajú ženy po menopauze, keď sa kosti stávajú slabšími, menej ohybnými a náchylnejšími na zlomeninu následkom pádu alebo pnutia.

Osteoporóza sa môže vyskytovať i u mužov. Príčinou môže byť okrem iného starnutie a/alebo nízka hladina mužského hormónu testosterónu.

Najnáchylnejšie na zlomeninu sú kosti v chrbtici, bedrovej časti a v zápästí, avšak zlomenina môže postihnúť ktorúkoľvek kosť Vášho tela. Zlomeniny súvisiace s osteoporózou môžu taktiež spôsobovať bolesti chrbta, stratu výšky a zakrivenie chrbta. Veľa pacientov s osteoporózou nemá žiadne príznaky a možno ani nevie, že ju má.Na čo sa MELENOR používa

MELENOR sa používa na liečbu osteoporózy:

 • u postmenopauzálnych žien, i v prípade závažnej osteoporózy. MELENOR znižuje riziko zlomeniny chrbtice a bedrovej časti.

 • u mužov

 1. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR, AKO UŽIJETE MELENOR

Neužívajte MELENOR:

 • ak ste alergický na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak Vám lekár povedal, že máte hypokalciémiu (nízku hladinu vápnika v krvi)

 • ak môžete byť tehotná, ste tehotná alebo plánujete tehotenstvo

 • ak dojčíte

 • ak máte závažné problémy s obličkami

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať MELENOR. Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MELENORU:

 • ak nie ste schopný zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) aspoň 30 minút

 • ak máte abnormálny metabolizmus kostí a minerálov (napr. ak máte nedostatok vitamínu D, abnormality hormónov prištítnych žliaz, oboje má za následok nízku hladinu vápnika v krvi)

 • ak ste niekedy v minulosti mali problémy s pažerákom (trubica spájajúca ústa so žalúdkom), napríklad ste mohli pociťovať bolesť alebo ťažkosti pri prehĺtaní jedla

 • ak Vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivostou na niektoré cukry (napr. laktózu)

 • ak ste cítili alebo cítite bolesť, opuch alebo máte zníženú citlivosť čeľuste alebo pocit “ťažkej čeľuste” alebo Vám vypadol zub

 • keď sa podrobujete zubnej liečbe alebo máte naplánovanú zubnú operáciu, povedzte svojmu zubárovi, že sa liečite MELENOROM

Lekár Vám poradí, čo máte robiť, keď užívate MELENOR a máte niektorý z vyššie uvedených problémov.

Iné lieky a MELENOR

Lieky obsahujúce jednu z nasledujúcich látok znižujú účinok MELENORU, ak sa užívajú v rovnakomčase:

 • vápnik

 • horčík

 • hliník (napríklad niektoré tráviace zmesi)

 • železo

Tieto lieky užite najskôr 30 minút po užití tablety MELENORU.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Deti

Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.

MELENOR jedlo, nápoje a alkohol

Aby mohol liek správne účinkovať je veľmi dôležité, aby ste neužívali tablety MELENOR súčasne s jedlom alebo s nápojmi (okrem čistej vody). Najmä neužívajte tento liek v rovnakom čase ako mliečne produkty (napríklad mlieko), pretože obsahujú vápnik (pozri časť 2, „Užívanie iných liekov“).

Jedlo a nápoje (okrem čistej vody) konzumujte najskôr 30 minút po užití tablety MELENOR.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte MELENOR ak je možné, že ste tehotná, ak už ste tehotná alebo plánujete byť tehotná (pozri časť 2, “Neužívajte MELENOR”). Potenciálne riziko spojené s užívaním nátriumrizedronátu (liečivo v MELENORE) u tehotných žien nie je známe.

Neužívajte MELENOR ak dojčíte (pozri časť 2, “Neužívajte MELENOR”).

MELENOR sa má používať len na liečbu mužov a žien po menopauze.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým než začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by MELENOR mal vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

MELENOR obsahuje malé množstvo laktózy

Ak Vám lekár povedal, že trpíte na neznášanlivosť niektorých cukrov, pred podaním MELENORUsa obráťte na svojho lekára.

 1. AKO UŽÍVAŤ MELENOR

Dávkovanie

Vždy užívajte MELENOR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Obvyklá dávka:

Užívajte jednu tabletu prípravku MELENOR raz týždenne.

Zvoľte si deň v týždni, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Potom každý týždeň užívajte tabletu MELENORU vo zvolený deň.

Kedy užívať MELENORU

Užite tabletu MELENORU aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, nápojom (okrem čistej vody) alebo iným liekom.

Ako užívať MELENOR

 • Užite tabletu vo vzpriamenej polohe (môžete sedieť alebo stáť), aby ste sa vyhli páleniu záhy.

 • Prehltnite ju a zapite aspoň jedným pohárom (120 ml) čistej vody.

 • Prehltnite ju celú. Necmúľajte ju ani nežujte.

 • 30 minút po užití tablety si neľahnite.

Váš lekár Vám povie, či potrebujete doplnkovú liečbu vápnikom a vitamínom D, ak nemáte ich dostatočný príjem zo stravy.

Ak užijete viac MELENOR ako máte

Ak ste Vy, alebo niekto iný, užili náhodne väčší počet tabliet MELENORU, ako je predpísané, vypite plný pohár mlieka a vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť MELENOR

Pokiaľ ste zabudli užiť svoju tabletu v pravidelnú dobu, užite ju, ako náhle si spomeniete.

Vráťte sa k užívaniu jednej tablety týždenne v jeden deň, ktorý ste si zvolili.

Neužívajte dve tablety v jeden deň, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať MELENOR

Ak ukončíte liečbu, kostná hmota sa Vám môže opäť začať strácať. Skôr než sa rozhodnete ukončiť liečbu, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať MELENOR a okamžite kontaktujte lekára, keď pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • príznaky ťažkého opuchu tkaniva (angioedém)

- opuch tváre, jazyka alebo hrdla

- ťažkosti pri prehĺtaní

- žihľavka a ťažkosti s dýchaním

 • ťažké kožné reakcie, vrátane podkožných pľuzgierov.

Čo najrýchlejšie upovedomte svojho lekára, ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky:

 • zápal oka, obvykle spojený s bolesťou, sčervenaním a citlivosťou na svetlo.

 • nekrózu čeľustnej kosti (osteonekróza) spojenú s oneskoreným hojením a infekciou, ktoré často nastávajú po vytrhnutí zubu (pozri časť 2, “Buďte zvlášť opatrný a povedzte svojmu lekárovi pred tým, ako začnete užívať MELENOR”).

 • ťažkosti spojené s pažerákom ako je bolesť pri prehĺtaní, ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť na hrudníku alebo pálenie záhy, ktoré ste predtým nemali, alebo sa zhoršilo.

Ďalšie vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 pacientov)

 • Tráviace ťažkosti, pocit ochorenia, vracanie, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče alebo nepohoda, zápcha, pocit plnosti, plynatosť, hnačka

 • Bolesť v kostiach, svaloch alebo kĺboch

 • Bolesť hlavy

Menej časté vedľajšie účinky (menej ako 1 zo 100 ale viac ako 1 z 1000 pacientov)

 • Zápal alebo vred pažeráku (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom) spôsobujúci ťažkosti a bolesť pri prehĺtaní (pozri aj časť 2, „Buďte zvlášť opatrný a povedzte svojmu lekárovi pred tým, ako začnete užívať MELENOR “), zápal žalúdka a dvanástnika (črevo, ktorým sa odvádza obsah žalúdka)

 • Zápal farebnej časti oka (dúhovka) (červené bolestivé oči a možno zmeny videnia)

Zriedkavé vedľajšie účinky (menej ako 1 z 1000 pacientov)

 • Zápal jazyka (červený, opuchnutý, možno bolestivý), zúženie pažeráku (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom)

 • Zaznamenali sa abnormálne pečeňové testy, ktoré možno zistiť len krvným testom

Zriedkavo môže u pacientov na začiatku liečby poklesnúť hladina vápnika a fosfátov v krvi. Tieto zmeny sú obvykle malé a nemajú žiadne príznaky.

Počas používania lieku po uvedení na trh boli hlásené (neznáme z dostupných údajov):

 • zápal oka

 • kostná nekróza čelusti (odumretie kostného tkaniva)

 • vypadávanie vlasov

 • alergická reakcia ako žihlavka (kožná vyrážka), opuch tváre, pier jazyka a/alebo krku, obtiažne prehĺtanie alebo dýchanie

 • závažné kožné reakcie vrátane tvorby pluzgierov pod kožou

 • poruchy pečene, niektoré prípady boli zavažné

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ MELENOR

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MELENOR obsahuje

Liečivo je nátriumrizedronát. Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu (čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej).

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, magnéziumstearát.

Filmový obal tablety: žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), hypromelóza, makrogol, hydroxypropylcelulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá MELENOR a obsah balenia

Svetlo oranžové, okrúhle, filmom obalené tablety s priemerom 9,1 mm, s označením „J“ na jednej strane, a s označením „35“ na druhej strane vyrazené.

Balenia s OPA-Al-PVC/Al blistrami v kartónovej škatuľke po 4 alebo 12 tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

PSI supply nv, Merelbeke, Belgicko

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 12/2011.

6/6

MELENOR 35 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

MELENOR 35 mg

filmom obalené tablety

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu (čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 143,6 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Svetlo oranžové, okrúhle, filmom obalené tablety s priemerom 9,1 mm, s označením „J“ na jednej strane a s označením „35“ na druhej strane.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze, aby sa znížilo riziko vertbrálnych fraktúr.

Liečba potvrdenej osteoporózy u žien po menopauze, aby sa znížilo riziko fraktúr bedrového kĺbu (pozri časť 5.1).

Liečba osteoporózy u mužov s vysokým rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčaná dávka u dospelých je 1 tableta 35mg perorálne raz za týždeň. Tablety sa majú užívať každý týždeň v rovnaký deň.

Absorpcia nátriumrisedronátu je ovplyvnená jedlom, pre zabezpečenie adekvátnej absorpcie majú pacienti užívať MELENOR 35mg:

 • pred raňajkami: najmenej 30 minút pred prvým denným jedlom, iným liekom alebo nápojom (iným než čistá voda)

Pacienti majú byť informovaní, že pokiaľ vynechajú dávku, majú si vziať jednu tabletu MELENOR 35 mg v deň, kedy si spomenú, a potom sa majú vrátiť k užívaniu jednej tablety týždenne v deň kedy ju normálne užívajú. Počas jedného dňa sa nesmú užiť dve tablety.

Tableta sa má prehltnúť celá a nemá sa cmúľať alebo žuvať. MELENOR 35 mg sa má užiť vo vzpriamenej polohe a zapiť pohárom čistej vody (120 ml), aby sa tableta ľahšie dostala do žalúdka. 30 minút po užití tablety si pacienti nemajú ľahnúť (pozri časť 4.4).

Ak denný príjem vápnika a vitamínu D nie je primeraný, má sa zvážiť ich suplementácia.

Starší pacienti

Úprava dávkovania nie je potrebná, keďže biologická dostupnosť, distribúcia a eliminácia u starších pacientov (nad 60 rokov) boli podobné ako u mladších pacientov. To isté platí aj pre veľmi starých pacientov (75 rokov a viac) a pacientky po menopauze.

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s mierne až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie je úprava dávkovania potrebná. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30ml/min) je užívanie nátriumrizedronátu kontraindikované (pozri časti 4.3 a 5.2).

Deti a dospievajúci

Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti (pozri aj časť 5.1).

 1. Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Hypokalciémia (pozri časť 4.4).

 • Gravidita a laktácia.

 • Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min).

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Jedlo, nápoje (s výnimkou čistej vody) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako vápnik, horčík, železo a hliník) interferujú s absorpciou bisfosfonátov a nemajú sa užívať v tom istom čase ako nátriumrizedronát (pozri časť 4.5). Na dosiahnutie požadovaného účinku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať odporúčania pre dávkovanie (pozri časť 4.2).

Účinnosť bisfosfonátov v liečbe osteoporózy súvisí s nízkou minerálnou hustotou kostí a/alebo s výskytom fraktúry.

Vysoký vek alebo samotné klinické rizikové faktory fraktúry nie sú dostatočnými dôvodmi na začatie liečby osteoporózy bisfosfonátmi.

Dôkazy podporujúce účinnosť bisfosfonátov vrátane nátriumrizedronátu u veľmi starých pacientov (80 rokov) sú obmedzené (pozri časť 5.1).

Bisfosfonáty sa spájajú s ezofagitídou, gastritídou, ulceráciami ezofágu a gastroduodenálnymi ulceráciami. Preto sa má s opatrnosťou postupovať:

 • u pacientov s anamnézou porúch ezofágu, ktoré spomaľujú pasáž alebo vyprázdňovanie, napr. zúženie alebo achalázia,

 • u pacientov, ktorí nie sú schopní zostať vo vzpriamenej polohe aspoň 30 minút po užití tablety,

 • ak sa nátriumrizedronát podáva pacientom, ktorí majú aktívne problémy s ezofágom alebo horným gastrointestinálnym traktom, alebo takéto problémy mali v nedávnej minulosti.

Lekári majú takýmto pacientom zdôrazniť, aké je dôležité venovať pozornosť návodu na dávkovanie a ostražito sledovať akékoľvek znaky a príznaky možnej reakcie ezofágu. Pacienti musia byť informovaní, aby včas lekára upozornili v prípade, ak pocítia príznaky podráždenia ezofágu ako je dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, retrosternálna bolesť alebo pálenie záhy, ktorá sa zhoršila alebo ktorú predtým nemali. Hypokalciémia sa má liečiť pred začiatkom liečby MELENOROM 35 mg. Iné poruchy metabolizmu kostí a minerálov (t.j. paratyroidná dysfunkcia, hypovitaminóza D) sa majú liečiť v čase začatia liečby MELENOROM 35 mg.

U pacientov s karcinómom, ktorí boli v liečebnom režime zahŕňajúcom primárne intravenózne podávané bisfosfonáty sa zaznamenala osteonekróza čeľuste, ktorá sa vo všeobecnosti spája s extrakciou zuba a/alebo s lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Veľa z týchto pacientov dostávalo taktiež chemoterapiu a bolo liečených kortikoidmi. Osteonekróza čeľuste sa taktiež zaznamenala u pacientov s osteoporózou, ktorí užívali bisfosfonáty perorálne.

Pred liečbou bisfosfonátmi u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. karcinóm, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, zlá ústna hygiena) sa musí zvážiť zubné vyšetrenie s príslušnou preventívnou stomatológiou.

Počas liečby sa títo pacienti, ak je to možné, musia vyhýbať invazívnym dentálnym zásahom. U pacientov, u ktorých sa objaví osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálny zákrok zhoršiť stav. Pokiaľ ide o pacientov, kde sa vyžaduje dentálny zásah, nie sú k dispozícii žiadne údaje preukazujúce, že prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.

Ošetrujúci lekár má v liečbe pokračovať na základe individuálneho posúdenia klinického stavu pacienta a pomeru prínosu a rizika liečby.

Tento liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.

 1. Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne formálne interakčné štúdie, avšak počas klinického skúšania sa žiadne klinicky závažné interakcie s inými liekmi nezistili. V III. fáze skúšania liečby osteoporózy nátriumrizedronátom podávaným denne, užívalo 33% pacientov kyselinu acetylsalicylovú a 45% NSAID. V III. fáze skúšania liečby nátriumrizedronátom podávaným raz týždenne, užívalo 57% pacientov kyselinu acetylsalicylovú a 40% NSAID. U pacientov pravidelne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 a viac dní v týždni) bol výskyt nežiaducich účinkov hornej časti gastrointestinálneho traktu podobný ako u kontrolných pacientov.

Podľa potreby sa môže nátriumrizedronát podávať súbežne so suplementáciou estrogénov (platí len pre ženy).

Súbežné užívanie liekov obsahujúcich polyvalentné katióny (napr. kalcium, magnézium, železo a hliník) interferujú s absorpciou nátriumrizedronátu (pozri časť 4.4).

Nátriumrizedronát sa systémovo nemetabolizuje, neindukuje enzýmy cytochrómu P450 a má nízku väzbovosť na bielkoviny.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití nátriumrizedronátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Štúdie na zvieratách preukázali, že malé množstvo nátriumrizedronátu prechádza do materského mlieka.

Nátriumrizedronát sa počas gravidity ani počas dojčenia nesmie užívať.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nepozoroval sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 1. Nežiaduce účinky

Používanie nátriumrizedronátu sa skúmalo v klinických štúdiách fázy III, do ktorých bolo zahrnutých viac ako 15 000 pacientov. Väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa pozorovali v klinických štúdiách, bola miernej až strednej závažnosti a obvykle si nevyžadovala ukončenie liečby.

Nežiaduce skúsenosti, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách fázy III, kde boli zaradené ženy po menopauze s osteoporózou liečené po dobu 36 mesiacov nátriumrizedronátom 5 mg/deň (n=5020) alebo placebom (n=5048), a ktoré sa hodnotili ako možno alebo pravdepodobne súvisiace s nátriumrizedronátom, sú uvedené nižšie a zaradené sú podľa týchto kritérií (v zátvorkách je uvedený výskyt v porovnaní s placebom): veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100;<1/10); menej časté (≥1/1 000;<1/100); zriedkavé (≥1/10 000;<1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).

Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy (1,8% oproti 1,4%)

Poruchy oka:

Menej časté: iritída*

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: zápcha (5,0% oproti 4,8%), dyspepsia (4,5% oproti 4,1%), nauzea (4,3% oproti 4,0%), abdominálna bolesť (3,5% oproti 3,3%), hnačka (3,0% oproti 2,7%)

Menej časté: gastritída (0,9% oproti 0,7%), ezofagitída (0,9% oproti 0,9%), dysfágia (0,4% oproti 0,2%), duodenitída (0,2% oproti 0,1%), ezofagový vred (0,2% oproti 0,2%)

Zriedkavé: glositída (<0,1% oproti 0,1%), zúženie pažeráka (<0,1% oproti 0,0%)

Poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: muskuloskeletálna bolesť (2,1% vs. 1,9%)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: abnormálne výsledky testov funkcie pečene *

* Žiadny relevantný výskyt v štúdiách osteoporózy fázy III. frekvencia vychádza z nežiaducich účinkov, laboratórnych výsledkov a opakovaných nálezov z predchádzajúcich klinických štúdií.

V jednoročnej, dvojito zaslepenej, muticentrickej štúdii, porovnávajúcej natriumrisedronát 5 mg podávaný raz denne (n=480) a natriumrisedronát 35 mg podávaný raz týždenne (n=485) ženám po menopauze s osteoporózou, bola celková bezpečnosť a tolerančné profily rovnaké. Boli hlásené nasledujúce nežiaduce skúsenosti, ktoré sa podľa skúšajúcich dajú považovať za možno alebo pravdepodobne súvisiace s liečivom (výskyt vyšší v skupine s nátriumrizedronátom 35 mg ako v skupine s nátriumrizedronátom 5 mg): gastrointestinálne poruchy (1,6% vs. 1,0%) a bolesť (1,2% vs. 0,8%).

V dvojročnej štúdii u mužov s osteoporózou bola celková bezpečnosť a tolerančné profily v liečenej skupine a v skupine dostávajúcej placebo rovnaké. Nežiaduce účinky sa zhodovali s tými, ktoré boli predtým pozorované u žien.

Laboratórne nálezy:

U niektorých pacientov sa pozoroval skorý, prechodný, asymptomatický a mierny pokles sérového vápnika a fosfátu.

Po uvedení lieku na trh sa dodatočne zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky (neznáma frekvencia):

Poruchy oka:

iritída, uveitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteonekróza čeľuste

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

hypersenzitivita a kožné reakcie vrátane angioedému, generalizovanej vyrážky, žihľavky a bulóznych kožných reakcií, niekedy závažných vrátane jednotlivých hlásení výskytu Stevensovho-Johnsonovhosyndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy a leukocytoklastickej vaskulitídy, vypadávanie vlasov.

Poruchy imunitného systému:

anafylaktická reakcia

Poruchy pečene a žlčových ciest:

ťažké ochorenia pečene. Vo väčšine hlásených prípadov boli pacienti liečení aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú ochorenia pečene.

 1. Predávkovanie

O liečbe predávkovania nátriumrizedronátom nie sú dostupné žiadne špecifické informácie.

Po veľkom predávkovaní možno očakávať pokles vápnika v sére. U niektorých týchto pacientov sa taktiež môžu prejaviť znaky a príznaky hypokalciémie.

Na naviazanie rizedronátu a zníženie absorpcie nátriumrizedronátu sa má podávať mlieko alebo antacidá obsahujúce horčík, vápnik alebo hliník. Pri veľkom predávkovaní možno zvážiť výplach žalúdka na odstránenie neabsorbovaného nátriumrizedronátu.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: bisfosfonáty

ATC kód: M05 BA07.

Nátriumrizedronát je pyridinylbisfosfonát, ktorý sa viaže na kostný hydroxyapatit a inhibuje osteoklastickú resorpciu kostí. Odbúravanie kosti je redukované, zatiaľ čo aktivita osteobastov a mineralizácia kosti je chránená. V predklinických štúdiách risedronát preukázal silnú antiosteoklastovú a antiresorptívnu aktivitu, a v závislosti na dávke zvyšoval kostnú hmotu a biomechanickú pevnosť skeletu. Počas farmakodynamického a klinického skúšania sa potvrdil účinok nátriumrizedronátu meraním biochemických markerov kostného obratu. V štúdiách u žien po menopauze sa pozorovalo zníženie hodnôt biochemických markerov kostného metabolizmu v priebehu 1. mesiaca a maximálne zníženia hodnôt sa dosiahli za 3. až 6. mesiacov. Zníženie hodnôt biochemických markerov kostného metabolizmu bolo v 12 mesiaci rovnaké pri nátriumrizedronáte 35 mg podávanom raz týždenne a nátriumrizedronáte 5 mg podávanom raz denne.

V štúdiách u mužov s osteoporózou boli znížené hodnoty biochemických markerov kostného obratu pozorované najskôr za 3 mesiace a zostali pozorovateľné počas 24 mesiacov.

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

S osteoporózou po menopauze sa spája množstvo rizikových faktorov vrátane nízkej kostnej hmoty, nízkej kostnej minerálnej hustoty, skorej menopauzy, fajčenia v minulosti a osteoporózy v rodinnej anamnéze. Klinický následok osteoporózy je fraktúra. Riziko fraktúry sa zvyšuje s počtom rizikových faktorov.

V jednoročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii, do ktorej boli zaradené ženy po menopauze s osteoporózou sa zistilo, že účinok na priemerné zmeny hodnôt BMD lumbálnej oblasti chrbtice je identický pri užívaní nátriumrizedronátu 35 mg podávanom raz týždenne (n=485) a pri užívaní nátriumrizedronátu 5 mg podávanom raz denne (n=480).V klinických štúdiách rizedronátu podávaného raz denne bol sledovaný účinok na riziko vzniku bedrových a vertebrálnych fraktúr. Do týchto štúdií boli zahrnuté ženy s rannou a pokročilou menopauzou, ktoré prekonali fraktúru pred zaradením do štúdie a ženy bez fraktúry pred zaradením do štúdie. Boli hodnotené denné dávky 2,5 mg a 5 mg a všetky skupiny, vrátane kontrolných skupín, dostávali kalcium a vitamín D (v prípade nízkych východiskových koncentrácií). Absolútne a relatívne riziko vzniku novej vertebrálnej a bedrovej fraktúry bolo stanovené použitím metódy zhodnotenia času do prvej udalosti.

 • Uskutočnili sa dve placebom kontrolované štúdie (n=3661) so ženami po menopauze s vertebrálnou fraktúrou na začiatku, ktoré boli mladšie ako 85 rokov. Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané počas troch rokov zmenšili riziko nových vertebrálnych fraktúr v porovnaní s kontrolnou skupinou. U žien, ktoré mali najmenej dve alebo jednu vertebrálnu fraktúru sa znížilo relatívne riziko o 49 alebo o 41 (výskyt nových vertebrálnych fraktúr u žien liečených nátriumrizedronátom o 18,1 alebo 11,3 a u žien užívajúcich placebo o 29,0 alebo 16,3). Účinok liečby bol zreteľný koncom prvého roka liečby. Úžitok sa prejavil aj u žien s viacnásobnými zlomeninami na začiatku. 5 mg dávky nátriumrizedronátu denne taktiež obmedzili ročnú stratu výšky v porovnaní s kontrolnou skupinou.

 • V ďalších dvoch placebom kontrolovaných štúdiách sa zúčastnili ženy po menopauze nad 70 rokov s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej na začiatku štúdie. Pacientky vo veku 70 – 79 rokov boli zahrnuté v prípade, že hodnoty minerálnej denzity kosti (ďalej BMD z ang. bone mineral density) vyjadrená pomocou T-skóre boli v oblasti proximálneho femuru -3 SD (rozpätie udané výrobcom; t.j -2,5 SD použitím NHANES III) a ženy mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor. Ženy staršie ako 80 ročné boli zaradené na základe najmenej jedného neskeletárneho rizikového faktora bedrovej fraktúry alebo na základe nízkej minerálnej kostnej hustoty v krčku stehnovej kosti. Štatisticky významná účinnosť rizedronátu v porovnaní s placebom sa dosiahla iba zlúčením obidvoch liečených skupín s 2,5 mg a 5 mg.

Nasledujúce výsledky sú založené iba na aposteriori analýze podskupín vytvorených na základe klinických skúseností a súčasnej definície osteoporózy:

 • v podskupine pacientov, ktorí mali v krčku stehnovej kosti BMD T-skóre -2,5SD (NHANES III) a najmenej jednu vertebrálnu fraktúru na začiatku, sa podávaním nátriumrizedronátu po dobu 3 rokov znížilo riziko bedrových fraktúr o 46 v porovnaní s kontrolnou skupinou (výskyt bedrových fraktúr v kombinovanej skupine s 2,5 a 5 mg nátriumrizedronátu bol 3,8, v skupine užívajúcej placebo 7,4);

 • výsledky naznačujú, že u veľmi starých žien (80 rokov) môže byť táto ochrana znížená. Je to pravdepodobne z dôvodu, že s narastajúcim vekom stúpa dôležitosť neskeletálnych faktorov vedúcich ku zlomenine bedier

Údaje analyzované ako sekundárne ukazovatele v týchto štúdiách naznačujú pokles rizika nových vertebrálnych fraktúr u pacientov s nízkou hodnotou BMD v krčku stehnovej kosti, ktoré pred zaradením do štúdie prekonali vertebrálnu fraktúru, ako aj u pacientov bez prekonanej vertebrálnej fraktúry.

 • Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané počas troch rokov zvýšili minerálnu hustotu kostí (BMD) voči kontrolnej skupine v oblasti lumbálnej chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteru a zápästia a udržiavali hustotu kostí v strednej časti vretennej kosti.

 • V jednoročnom sledovaní po ukončení trojročnej liečby dennou dávkou 5 mg rizedronátu sa pozorovala rýchla reverzibilita tlmivého účinku nátriumrizedronátu na rýchlosť kostného obratu.

 • Vzorky biopsie kostí žien po menopauze liečených dennými dávkami 5 mg rizedronátu počas dvoch až troch rokov preukázali očakávaný mierny pokles kostného obratu. Kosti tvorené počas liečby nátriumrizedronátom mali normálnu lamelárnu štruktúru a mineralizáciu. Znížený výskyt fraktúr vo vertebrálnej oblasti súvisiacich s osteoporózou u žien spolu s uvádzanými výsledkami svedčia o neškodnom pôsobení liečby na kvalitu kosti.

Endoskopické nálezy u časti pacientov s miernymi až závažnými gastrointestinálnymi ťažkosťami nepreukázali v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom ani v skupine kontrolných pacientov žiadny výskyt indukovaných žalúdkových, dvanástnikových alebo pažerákových vredov, hoci v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom sa nezvyčajne pozoroval zápal dvanástnika.

Liečba osteoporózy u mužov

Nátriumrizedronát 35 mg podávaný raz týždenne preukázal svoju účinnosť u mužov s osteoporózou (vo veku od 36 do 84 rokov) v dvojročnej, dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii na 284 pacientoch (nátriumrizedronát 35 mg n=191). Všetci pacienti dostávali okrem toho kalcium a vitamín D.

Zvýšenie BMD bolo zaznamenané za 6 mesiacov následne po iniciácii liečby nátriumrizedronátom. Nátriumrizedronát 35 mg podávaný raz týždenne vyvolal priemerné zvýšenie BMD v lumbálnej časti chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteri a celkovo v bedrovej časti v porovnaní s placebom po 2 rokoch liečby. V tejto štúdii nebola preukázaná účinnosť z hľadiska nižšieho vzniku zlomenín.

Účinok nátriumrizedronátu na kosti (zvýšenie BMD a zníženie BMT) je rovnaký u mužov a u žien.

Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť a účinnosť nátriumrizedronátu sa skúma v prebiehajúcej štúdii, do ktorej sú zaradení deti a dospievajúci s osteogenézou imperfecta vo veku od 4 do menej ako 16 rokov. Po ukončení jednoročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy tejto štúdie sa preukázal štatisticky významný vzostup BMD v lumbálnej časti chrbtice v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom, avšak bol zistený zvýšený výskyt aspoň 1 novej morfometrickej (identifikovanej RTG) vertebrálnej fraktúry v skupine s rizderonátom oproti skupine s placebom. Celkovo výsledky štúdie nepodporujú používanie nátriumrizedronátu u detí a dospievajúcich s osteogenézou imperfecta..

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia: Po perorálnych dávkach je absorpcia pomerne rýchla (tmax  1 hodina) a nezávisí od dávky v skúmanom rozsahu (v štúdii s jednou dávkou 2,5 až 30 mg; v štúdiách s viacerými dávkami 2,5 až 5 mg denne až do dávky 50 mg týždenne). Priemerná perorálna biologická dostupnosť tablety je 0,63% a pri podaní nátriumrizedronátu spolu s jedlom sa znižuje. Biologická dostupnosť u mužov a žien je podobná.

Distribúcia: U ľudí je priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave 6,3 l/kg. Väzba na bielkoviny v plazme je asi 24%.

Metabolizmus: Neexistuje žiadny dôkaz o systémovom metabolizme nátriumrizedronátu.

Vylučovanie: Približne polovica absorbovanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín a 85% intravenóznej dávky sa vylúči močom po 28 dňoch. Priemerný renálny klírens je 105 ml/min a celkový priemerný klírens je 122 ml/min, rozdiel pravdepodobne spôsobuje adsorpcia na kosti. Renálny klírens nezávisí od koncentrácie a medzi ním a klírensom kreatinínu existuje lineárny vzťah. Neabsorbovaný nátrium-rizedronát sa bez zmeny vylúči v stolici. Po perorálnom podaní časový profil koncentrácie preukázal tri fázy eliminácie s terminálnym polčasom 480 hodín.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti: úprava dávok nie je potrebná.

Pacienti užívajúci kyselinu acetylsalicylovú/NSAID: medzi pacientmi, ktorí pravidelne užívajú kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viacej dní za týždeň), sa vyskytovali nežiaduce účinky v hornej časti gastrointestinálneho traktu u pacientov liečených nátriumrizedronátom s podobnou frekvenciou ako u kontrolovaných pacientov.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity u potkanov a u psov sa v závislosti od dávky zistili toxické účinky nátriumrizedronátu na pečeň, najmä zvýšenie hladiny enzýmov s histologickými zmenami u potkanov. Klinický význam týchto pozorovaní nie je známy. Testikulárna toxicita sa vyskytla u potkanov a psov pri expozíciách, ktoré sa považujú za vyššie ako terapeutická expozícia u ľudí. Výskyt podráždení horných dýchacích ciest závislých od dávky boli často hlásené u hlodavcov. Podobné účinky boli pozorované aj pri ostatných bisfosfonátov. Účinky na dolné dýchacie cesty boli tiež pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov, ale klinický význam týchto nálezov nie je jasný. V štúdiách reprodukčnej toxicity sa zistili pri expozíciách blízkych klinickým expozíciám zmeny osifikácie hrudnej kosti a/alebo lebky plodu liečených potkanov a u gravidných samíc hypokalciémia a mortalita pri pôrode. Nie sú žiadne dôkazy o teratogenéze pri 3,2 mg/kg/deň u potkanov a 10 mg/kg/deň u králikov, hoci údaje boli získané len z malého počtu králikov. Testovaniu vyšších dávok zabránila materská toxicita. Štúdie genotoxicity a karcinogenity nepreukázali žiadne osobitné riziko pre ľudí.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

krospovidón

magnéziumstearát

Filmový obal tablety

žltý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

hypromelóza

makrogol

hydroxypropylcelulóza

koloidný oxid kremičitý bezvodý

oxid titaničitý (E171)

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti

2 roky

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tentoliek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie

 1. Druh obalu a obsah balenia

OPA-Al-PVC/Al blistre v kartónovej škatuľke po 4 alebo 12 tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 2. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2011

9/9

MELENOR 35 mg