+ ipil.sk

Meloxikam Saneca 15 mgPríbalový leták


Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00793-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Meloxikam Saneca 15 mg

tablety

meloxikam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Meloxikam Saneca 15 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Meloxikam Saneca 15 mg

3. Ako užívať Meloxikam Saneca 15 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Meloxikam Saneca 15 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Meloxikam Saneca 15 mg a na čo sa používa


Meloxikam Saneca 15 mg obsahuje liečivo meloxikam. Meloxikam patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a používajú sa na zmiernenie zápalu a bolesti v kĺboch a svaloch.


Meloxikam Saneca 15 mg je nesteroidný protizápalový liek určený na liečbu:

- reumatoidnej artritídy

- bolestivej osteoartrózy (artróza, degeneratívne ochorenie kĺbov)

- ankylozujúcej spondylitídy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Meloxikam Saneca 15 mg


Neužívajte Meloxikam Saneca 15 mg:

- ak ste alergický (hypersenzitívny) na meloxikam;

- ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné protizápalové lieky;

- ak ste alergický na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak sa u vás po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iného NSAID objavil ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

- chrčanie, ťažoba na hrudi, sťažené dýchanie (astma)

- upchatie nosa spôsobené opuchom výstelky nosa (nosové polypy)

- kožné vyrážky/žihľavka (urtikária)

- náhly opuch kože alebo sliznice ako aj opuch okolo očí, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť dýchacie ťažkosti (angioneurotický edém);

- ak máte, alebo ste nedávno mali žalúdočné vredy alebo prederavenie žalúdka alebo čreva (perforáciu);

- ak máte chorobu tráviacej sústavy ako:

- Crohnova choroba

- ulceratívna kolitída;

- ak máte závažne zníženú funkciu pečene;

- ak máte závažné zlyhanie obličiek a nepodstupujete dialyzačnú liečbu;

- ak máte krvácanie zo žalúdka alebo čreva;

- ak máte alebo ste nedávno mali krvácanie do mozgu (cerebrovaskulárne krvácanie);

- ak máte akýkoľvek typ poruchy krvácania;

- ak máte závažné zlyhanie srdca;

- ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte;

- ak máte menej ako 12 rokov;

- ak ste prekonali operáciu srdcového bypassu a potrebujete lieky na úľavu od bolesti.


Ak si nie ste istý, či sa niektorý z uvedených bodov na vás vzťahuje, kontaktujte, prosím, svojho lekára.


Pri užívaní Meloxikamu Saneca 15 mg si dávajte pozor

Lieky ako Meloxikam Saneca 15 mg sa môžu spájať s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarktu myokardu) alebo mozgovej príhody. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčané dávkovanie alebo dĺžku liečby.


Ak máte problémy so srdcom, mali ste mozgovú príhodu alebo si myslíte, že máte riziko ich vzniku (napríklad, ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol alebo ste fajčiar), poraďte sa o liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak u vás nastanú závažné alergické reakcie, prestaňte používať Meloxikam Saneca 15 mg pri prvom výskyte kožnej vyrážky, poškodenia mäkkého tkaniva (poškodenia sliznice) alebo akýchkoľvek iných príznakov alergie.


Ihneď prerušte liečbuMeloxikamom Saneca 15 mg, ak zaznamenáte krvácanie (spôsobujúce, že stolica má farbu smoly) alebo vredovú chorobu tráviaceho traktu (spôsobujúcu bolesti brucha). Krvácanie z tráviaceho traktu (gastrointestinálne krvácanie), vytváranie vredov alebo prederavení v tráviacej sústave (perforácie) môžu byť niekedy závažné a potenciálne smrteľné, hlavne u starších ľudí. Ak sa u vás už niekedy počas užívania protizápalových liekov objavili príznaky v tráviacej sústave, váš lekár bude počas liečby kontrolovať priebeh choroby.


Meloxikam Saneca 15 mg môže maskovať príznaky infekcie (napr. horúčku). Ak si myslíte, že by ste mohli mať infekciu, navštívte svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Meloxikam Saneca15 mg,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu), zvlášť ak ste liečený diuretikami, ACE inhibítormi alebo antagonistom receptora angiotenzínu II

- ak ste starší alebo oslabený

- ak máte nízky príjem tekutín

- ak máte chorobu srdca, pečene alebo obličiek

- ak máte znížený objem krvi (hypovolémia), ktorý sa môže objaviť pri závažnej strate krvi (napr. po chirurgickom zákroku)

- ak už máte alebo ste zbadali nastupujúci opuch (edém).Váš lekár môže počas liečby sledovať vašu krv a funkcie vašej pečene a obličiek. Môže rozhodnúť o znížení dávkovania alebo následne o prerušení vašej liečby.


Iné lieky a Meloxikam Saneca 15 mg

Keďže liečba Meloxikamom Saneca 15 mg môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnená inými liekmi, ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Predovšetkým informujte svojho lekára alebo lekárnika vtedy, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- iné protizápalové lieky vrátane salicylátov

- glukokortikoidy

- lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (antikoagulanciá)

- lieky, ktoré rozpúšťajú krvné zrazeniny (trombolytiká)

- selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu – používajú sa pri liečbe depresie

- lítium – používa sa pri liečbe náladovosti

- metotrexát – používa sa pri liečbe nádorov alebo závažných nekontrolovaných kožných zmien a aktívnej reumatoidnej artritídy

- akékoľvek diuretiká (“tablety na odvodnenie”) - lekár môže sledovať funkciu vašich obličiek

- lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, beta-blokátory) - lekár možno bude musieť upraviť liečbu vášho krvného tlaku

- cholestyramín – používa sa na zníženie hladiny cholesterolu

- cyklosporín – používa sa po transplantácii orgánov alebo pri závažných kožných zmenách, reumatoidnej artritíde alebo pri nefrotickom syndróme

- ak ste žena a používate vnútromaternicové teliesko („IUD“).


Ak nie ste si niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Meloxikam Saneca 15 mg, jedlo a nápoje

Tablety sa majú prehĺtať počas jedla s vodou alebo iným nápojom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Meloxikam Saneca 15 mg môže znížiť vašu schopnosť otehotnieť. Ak plánujete tehotenstvo, poraďte sa so svojím lekárom.

Meloxikam Saneca 15 mg sa nesmie užívať počas tehotenstva.

Dojčenie

Tento liek nesmú užívať dojčiace matky.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania tohto lieku sa môžu objaviť poruchy videnia, ospalosť, vertigo (závrat) alebo iné poruchy centrálneho nervového systému. Ak sa u vás objavili, nešoférujte ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Meloxikam Saneca 15 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Odporúčaná dávka je:


Bolestivá osteoartróza

7,5 mg (polovicu tablety) raz denne. Táto dávka sa môže zvýšiť na 15 mg (jednu tabletu) raz denne.


Reumatoidná artritída

15 mg (jednu tabletu) raz denne. Táto dávka sa môže znížiť na 7,5 mg (polovicu tablety) raz denne.


Ankylozujúca spondylitída

15 mg (jednu tabletu) raz denne. Táto dávka sa môže znížiť na 7,5 mg (polovicu tablety) raz denne.


Pacienti so zvýšeným rizikom výskytu nežiaducich účinkov (pozri "Upozornenia a opatrenia")

Váš lekár môže začať liečbu s dávkou 7,5 mg (polovica tablety) raz denne.


Pacienti so závažným zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje dialyzačnú liečbu

Váš lekár môže obmedziť vašu dávku na 7,5 mg (polovicu tablety) raz denne.


Použitie u deti

Meloxikam Saneca 15 mg sa nesmie podávať deťom do 12 rokov. Maximálna odporúčaná dávka pre dospievajúcich od 12 rokov je 0,25 mg/kg.


Neprekračujte maximálnu dennú dávku 15 mg.


Ak máte pocit, že účinok tabliet Meloxikam Saneca 15 mg je príliš silný alebo príliš slabý alebo ak po niekoľkých dňoch necítite žiadne zlepšenie vášho stavu, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


Ak užijete viac Meloxikamu Saneca 15 mg,ako máte

Ak si myslíte, že ste užili viac liekuako ste mali, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom alebo okamžite choďte do najbližšej nemocnice.


Príznaky po akútnom predávkovaní NSAID sú zvyčajne len tieto:

- nedostatok energie (letargia)

- ospalosť

- nevoľnosť a vracanie

- bolesť v oblasti žalúdka

Tieto príznaky sa zvyčajne zlepšia, keď prestanete užívať tablety Meloxikam Saneca 15 mg. Treba vylúčiť krvácanie zo žalúdka alebo čriev.


Závažná otrava môže vyústiť do:

- vysokého krvného tlaku (hypertenzie)

- akútneho zlyhania obličiek

- funkčnej poruchy pečene

- obmedzenia / zníženia alebo zastavenia dýchania

- straty vedomia (kómy)

- kŕčovitých záchvatov

- zlyhania krvného obehu

- zastavenia srdca

- náhlej alergickej reakcie (hypersenzitivity) vrátane:

- mdloby

- dýchavičnosti

- kožných reakcií (anafylaktoidnej reakcie).


Ak zabudnete užiť Meloxikam Saneca 15 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite len ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Meloxikam Saneca 15 mg

Skôr ako prerušíte užívanie Meloxikamu Saneca 15 mg, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Lieky ako Meloxikam Saneca 15 mg,tablety sa môžu spájať s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarktu myokardu) alebo mozgovej príhody.


Ak sa u vás rozvinú závažné alergické reakcie, prestaňte užívať Meloxikam Saneca15 mg pri prvom výskyte kožných vyrážok, poškodení mäkkého tkaniva (poškodení sliznice) alebo iných príznakoch alergie.


Okamžite prerušte liečbu, ak zbadáte krvácanie (spôsobujúce, že stolica má farbu smoly) alebo vredy tráviaceho traktu (spôsobujúce bolesť brucha).


Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:

- ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky na tráviacu sústavu;

- ak ste v minulosti trpeli na ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov kvôli dlhodobému užívaniu NSAID, hlavne ak ste starší človek;

- ak po užití Meloxikamu Saneca 15 mg trpíte alergickou reakciou alebo astmatickým záchvatom.


Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky ovplyvňujú tráviacu sústavu:

- vredy žalúdka a hornej časti tenkého čreva

- prederavenie steny tenkého čreva alebo krvácanie do tráviacej sústavy (niekedy smrteľné, hlavne u starších ľudí).


Používa sa nasledovné zaradenie podľa častosti výskytu:

Veľmi časté

Postihujú viac ako 1 pacienta z 10

Časté

Postihujú 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté

Postihujú 1 až 10 pacientov z 1000

Zriedkavé

Postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé

Postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme

nie je možné odhadnúť z dostupných dát


Poruchy krvi a lymfatického systému

menej časté: anémia (zníženie koncentrácie červeného krvného farbiva hemoglobínu)

zriedkavé: poruchy červených krviniek vrátane zníženého počtu bielych krviniek a zníženého počtu krvných doštičiek. Súčasné užívanie Meloxikamu Saneca 15 mg a iných liekov, ktoré môžu mať utlmujúce, potláčajúce alebo škodlivé účinky na zložky kostnej drene môže vyvolať náchylnosť na spustenie poklesu počtu krviniek.


Poruchy imunitného systému

menej časté: ďalšie okamžité reakcie precitlivenosti

neznáme: anafylaktický šok, anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (vrátane mdlôb, dýchavičnosti a kožných reakcií).


Psychické poruchy

zriedkavé: zmeny nálady

neznáme: stav zmätenosti, dezorientácia.


Poruchy nervového systému

menej časté: závraty, ospanlivosť, bolesti hlavy.


Poruchy oka

zriedkavé: zápal očnej spojovky, poruchy zraku vrátane rozmazaného videnia.


Poruchy ucha a labyrintu

menej časté: závraty

zriedkavé: zvonenie v ušiach.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zriedkavé: búšenie srdca

V súvislosti s liečbou NSAID sa zaznamenalo zlyhanie srdca.


Poruchy ciev

menej časté: zvýšenie krvného tlaku, sčervenanie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

zriedkavé: začiatok záchvatu astmy (pozri u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID).


Poruchy žalúdočno-črevnej sústavy

časté: bolesť brucha, poruchy trávenia, hnačka, nevoľnosť, vracanie

menej časté: krvácanie do žalúdočno-črevnej sústavy, zápal žalúdka alebo úst, zápcha, nadúvanie, grganie

zriedkavé: vred žalúdka alebo dvanástnika, zápal pažeráka alebo zápal hrubého čreva

veľmi zriedkavé: prederavenie žalúdka alebo čreva.


Žalúdočno-črevné krvácanie, zvredovatenie alebo prederavenie môžu byť potenciálne smrteľné.


Poruchy pečene a žlčových ciest

menej časté: abnormálne funkčné parametre pečene (napr. zvýšené hodnoty transamináz alebo pečeňového farbiva bilirubínu).

veľmi zriedkavé: zápal pečene (hepatitída).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté: náhle opuchy kože alebo sliznice ako aj opuchy okolo očí, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním, kožná vyrážka, svrbenie

zriedkavé: závažné pľuzgiere alebo olupovanie kože (Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza), žihľavka

veľmi zriedkavé: ťažké zápalové ochorenia kože (bulózna dermatitída, multiformný erytém)

neznáme: kožné vyrážky po opaľovaní (fotosenzitívna reakcia).


Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté: odchýlky obličkových funkčných parametrov (napr. vzostup sérovej hladiny kreatinínu alebo močoviny).

Použitie NSAID môže súvisieť s poruchami močenia, vrátane akútneho zadržiavania moču.

veľmi zriedkavé: náhle zlyhanie obličiek.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

menej časté: opuch.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Meloxikam Saneca 15 mg


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Meloxikam Saneca 15 mg obsahuje

 • Liečivo je 15 mg meloxikamu v jednej tablete.

- Ďalšie zložky súmikrokryštalická celulóza, trinátriumcitrát, polyvidón 25, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, krospovidón.

Ako vyzerá Meloxikam Saneca 15 mg a obsah balenia

Meloxikam Saneca 15 mg sú svetložlté až žlté okrúhle šošovkovité mramorovité tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Obal: blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 20, 30, 50, 60 alebo 100 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv marci 2015 .


7

Meloxikam Saneca 15 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00793-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Meloxikam Saneca 15 mg

tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna tableta Meloxikamu Saneca 15 mg obsahuje 15 mg liečiva meloxicamum.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LiekovÁ forma


Tableta.

Svetložlté až žlté okrúhle šošovkovité mramorovité tablety s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Meloxikam Saneca 15 mg je nesteroidný protizápalový liek indikovaný na

 • symptomatickú liečbu bolestivej osteoartrózy (artróza, degeneratívne ochorenie kĺbov)

 • symptomatickú liečbu reumatoidnej artritídy

 • symptomatickú liečbu ankylozujúcej spondylitídy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


Osteoartróza: 7,5 mg/deň. Dávka môže byť v prípade potreby zvýšená na 15 mg/deň.


Reumatoidná artritída: 15 mg/deň. Podľa reakcie na liečbu môže byť dávka znížená na 7,5 mg/deň.


Ankylozujúca spondylitída: 15 mg/deň. Podľa reakcie na liečbu môže byť dávka znížená na 7,5 mg/deň.


U pacientov so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov:

začnite liečbu dávkou 7,5 mg/deň.


U dialyzovaných pacientov so závažným obličkovým zlyhaním:

dávka nesmie presiahnuť 7,5 mg/deň.


Deti a dospievajúci:

Pretože nebolo stanovené dávkovanie u detí, použitie má byť obmedzené na dospievajúcich od 12 rokov a dospelých (pozri časť 4.3).

Maximálna odporučená dávka pre dospievajúcich od 12 rokov je 0,25 mg/kg.


Maximálna odporučená denná dávka meloxikamu je 15 mg.


Spôsob podania

Tabletysa majú zapiť vodou alebo iným nápojom počas jedla.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na meloxikam alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Existuje potenciál pre skríženú precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú a na iné nesteroidné antiflogistiká (NSAID). Meloxikam Saneca 15 mg sa nemá podávať pacientom s rozvinutými príznakmi astmy, nosových polypov, angioedému alebo urtikárie, vzniknutej po podaní kyseliny acetylsalicylovej alebo iných NSAID.

- Aktívna alebo nedávna gastrointestinálna ulcerácia/perforácia.

- Aktívny intestinálny zápalový proces (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída).

- Ťažká porucha funkcie pečene.

- Ťažká porucha funkcie obličiek neliečená dialýzou.

- Zjavné krvácanie do gastrointestinálneho traktu, cerebrovaskulárne krvácanie prekonané v nedávnom období alebo ochorenia so zvýšeným krvácaním.

- Závažné zlyhávanie srdca.

- Deti do 12 rokov.

- Gravidita a laktácia.


Meloxikam Saneca 15 mg je kontraindikovaný pri liečbe perioperačnej bolesti pri aorto-koronárnom bypasse (CABG).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a ďalej GI a kardiovaskulárne riziko).


Gastrointestinálne účinky

Ako pri použití iných NSAID zvýšená pozornosť musí byť venovaná pacientom s ochoreniami gastrointestinálneho traktu v anamnéze a pacientom liečených antikoagulanciami. Pacienti s príznakmi týkajúcimi sa ochorenia gastrointestinálneho traktu majú byť monitorovaní. Liečba meloxikamom sa má ukončiť pri vzniku peptického vredu alebo výskyte krvácania do gastrointestinálneho traktu.


Ako aj pri použití iných NSAID sa môže kedykoľvek počas liečby objaviť potenciálne smrteľné krvácanie z gastrointestinálneho traktu, ulcerácia alebo perforácia, s varovnými príznakmi alebo bez nich, alebo predchádzajúcej anamnézy závažnej poruchy gastrointestinálneho traktu. Vo všeobecnosti sú dôsledky takýchto príhod závažnejšie u starších ľudí.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním srdca sa vyžaduje vhodné monitorovanie a usmernenie, pretože v súvislosti s terapiou NSAIDs boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAIDs (obzvlášť vysoké dávkovanie a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov, aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní meloxikamu.


NSAID môžu zvyšovať riziko vážnych kardiovaskulárnych, trombotických príhod, infarktu myokardu a mozgových príhod, ktoré môžu byť smrteľné. Toto riziko môže stúpať s dĺžkou užívania meloxikamu. Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením alebo rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení môžu mať zvýšené riziko.


Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením môžu byť liečení meloxikamom po starostlivej úvahe. Podobné starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť pred začiatkom dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr.hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Iné upozornenia a opatrenia

V súvislosti s liečbou NSAID sa veľmi zriedkavo hlásili vážne kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy. Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií je vo včasných fázach liečby, s nástupom reakcií u väčšiny pacientov do jedného mesiaca od začiatku liečby. Meloxikam Saneca 15 mg sa má vysadiť pri prvom výskyte kožného exantému, lézie slizníc alebo iných prejavov hypersenzitivity.


NSAID tlmia syntézu obličkových prostaglandínov, ktoré majú podpornú úlohu v udržiavaní perfúzie obličiek. U pacientov, ktorí majú znížený prietok krvi obličkou a objem krvi, môže podanie NSAID urýchliť renálne zlyhanie, ktoré sa spravidla upraví po ukončení liečby do stavu pred podaním liekov .

Medzi najrizikovejších pacientov patria starší pacienti, dehydrovaní pacienti,pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca, cirhózou pečene, nefrotickým syndrómom a známym ochorením obličiek, pacienti súčasne liečení diuretikami, ACE inhibítormi alebo blokátormi receptoru pre angiotenzín II alebo pacienti po predchádzajúcom veľkom chirurgickom zákroku, ktorý spôsobil hypovolémiu. U týchto pacientov musí byť na začiatku liečby starostlivo sledovaná diuréza a obličkové funkcie.


V zriedkavých prípadoch môžu NSAID zapríčiniť intersticiálnu nefritídu, glomerulonefritídu, renálnu medulárnu nekrózu alebo nefrotický syndróm.


Dávka Meloxikamu Saneca 15 mg u dialyzovaných pacientov s terminálnym renálnym zlyhaním nesmie presiahnuť 7,5 mg/deň. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (napr. pacienti s klírensom kreatinínu väčším ako 25 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Ako u väčšiny NSAID bolo hlásené príležitostné zvýšenie hladiny transamináz alebo iných pečeňových parametrov. Vo väčšine prípadov išlo o malé a prechodné zvýšenie nad referenčné hodnoty. V prípade, ak je nález závažný a pretrváva, má sa liečba Meloxikamom Saneca 15 mg ukončiť a majú sa vykonať potrebné vyšetrenia.

U pacientov s klinicky stabilnou cirhózou pečene sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Slabší a oslabení pacienti môžu vedľajšie účinky horšie tolerovať a preto musia byť dôkladne sledovaní. Tak ako pri ďalších NSAID, je potrebné venovať pozornosť starším pacientom, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť poškodenia funkcie obličiek, pečene alebo srdca.


Pri použití NSAID sa môže vyskytnúť retencia sodíka, draslíka a vody a interferencia s natriumuretickým účinkom diuretík. U týchto pacientov sa ako dôsledok môže objaviť srdcové zlyhanie alebo hypertenzia. U rizikových pacientov sa odporúča klinické monitorovanie.


Meloxikam, ako iné NSAID, môže maskovať príznaky prebiehajúceho infekčného ochorenia.


Užívanie meloxikamu, rovnako ako iných liekov, ktoré inhibujú cyklooxygenázu / syntézu prostaglandínov, môže zhoršovať fertilitu a neodporúča sa u žien, ktoré sa snažia otehotnieť. Preto treba zvážiť vysadenie meloxikamu u žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo u ktorých sa vykonávajú vyšetrenia pre neplodnosť.


Významné liekové interakcie, ktoré vyžadujú mimoriadnu pozornosť, sú uvedené v časti 4.5.


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Ostatné inhibítory syntetázy prostaglandínov (PSI), vrátane glukokortikoidov a salicylátov (kyselina acetylsalicylová): súčasné podávanie PSI môže zvyšovať mechanizmom synergického efektu riziko gastrointestinálnych ulcerácií a krvácania, a preto sa neodporúča. Súčasné podávanie meloxikamu spolu s inými NSAID sa neodporúča.

- Súčasné použitie kyseliny acetylsalicylovej (1000 mg 3-krát denne) u zdravých dobrovoľníkov viedlo k zvýšeniu AUC (10 %) a Cmax(24 %) meloxikamu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.

 • Perorálne antikoagulanciá, antiagreganciá, systémovo (intravenózne) podávaný heparín, trombolytiká a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): zvyšujú riziko krvácania následkom inhibície funkcie krvných doštičiek. Ak sa takémuto spolupodávaniu nemožno vyhnúť vyžaduje sa monitorovanie účinkov antikoagulancií.

- Lítium: bolo hlásené, že NSAID zvyšujú plazmatickú hladinu lítia (prostredníctvom zníženej obličkovej exkrécie lítia), ktorá môže dosahovať toxické hodnoty. Súčasné užívanie NSAID a lítia sa neodporúča. Ak sa táto kombinácia ukáže ako nevyhnutná, je potrebný dôkladný monitoring plazmatickej koncentrácie hladiny lítia počas začatia, v priebehu a po ukončení liečby meloxikamom.

- Metotrexát: NSAID môžu znížiť tubulárnu sekréciu metotrexátu a tým zvyšujú jeho plazmatickú koncentráciu. Z tohto dôvodu sa pacientom užívajúcim vysoké dávky metotrexátu (viac ako 15 mg/týždeň) neodporúča súčasné užívanie NSAID. Riziko vzniku interakcie medzi NSAID a metotrexátom musí byť zvážené tiež u pacientov užívajúcich nízke dávky metotrexátu, najmä ak majú nedostatočnú funkciu obličiek. V prípade nevyhnutnej kombinovanej liečby je potrebné sledovanie obličkových funkcií a krvného obrazu. Pri ich súčasnom podávaní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť počas prvých 3 dní liečby, kedy sa môže zvýšiť plazmatická hladina metotrexátu a prejaviť toxicita. Hoci farmakokinetika metotrexátu (15 mg za týždeň) z hľadiska spoločnej liečby s meloxikamom nebola významne ovplyvnená, musí sa brať do úvahy, že hematologická toxicita metotrexátu môže byť zvýšená pri súčasnej liečbe NSAID.

- Antikoncepcia: V minulosti bolo popísané zníženie účinnosti vnútromaternicových teliesok pri užívaní NSAID. Avšak je potrebné potvrdenie tohto podozrenia.

- Diuretiká: Liečba NSAID je spojená s potenciálom pre akútne renálne zlyhanie u dehydrovaných pacientov. Pacienti užívajúci Meloxikam Saneca 15 mg a diuretiká majú byť adekvátne hydratovaní a pred začatím liečby má byť vykonaný monitoring ich obličkových funkcií.

- Antihypertenzíva (napr. beta-blokátory, ACE-inhibitory, vazodilatanciá, diuretiká): pri podávaní NSAID bolo popísané zníženie účinku antihypertenzív prostredníctvom inhibície prostaglandínov s vazodilatačným účinkom.

- NSAID, antagonisti angiotenzín II receptorov ako aj ACE inhibítory vykazujú synergický účinok na zníženie glomerulárnej filtrácie. U pacientov s existujúcou poruchou renálnych funkcií to môže viesť k akútnemu renálnemu zlyhaniu.

 • Cholestyramín viaže meloxikam v gastrointestinálnom trakte, čo vedie k rýchlejšej eliminácií meloxikamu.

 • Nefrotoxicita cyklosporínu môže byť zvýšená pri podávaní NSAID prostredníctvom účinkov prostaglandínov na obličky. Počas kombinovanej liečby majú byť sledované renálne funkcie.


Meloxikam je vylučovaný takmer výhradne metabolizmom v pečeni. Z toho približne dve tretiny sú sprostredkované enzýmami cytochrómu (CYP) P450 (hlavnou cestou CYP 2C9 a vedľajšou cestou CYP 3A4) a jedna tretina inými cestami, ako je oxidácia peroxidázami. Musíme zvážiť potenciál pre farmakokinetické interakcie v prípade, že je súčasne podávaný meloxikam a lieky, ktoré inhibujú alebo sú metabolizované prostredníctvom CYP 2C9 a/alebo CYP 3A4.

Neboli zistené žiadne významné farmakokinetické liekové interakcie so zreteľom na súčasné podávanie antacíd, cimetidínu, digoxínu a furosemidu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie Meloxikamu Saneca 15 mg je v gravidite kontraindikované.


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť graviditu a/alebo embryo-fetálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko spontánneho potratu, srdcových malformácií a gastroschízy po použití inhibítorov syntézy prostaglandínov vo včasnej gravidite. Absolútne riziko vzniku kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 %, až na približne 1,5 %. Riziko rastie so stúpajúcou dávkou a dĺžkou liečby. Ukázalo sa, že u zvierat malo podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov za dôsledok vzostup pred- a po- implantačného potratu a embryo-fetálnej letality. Navyše zvýšenie incidencie rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych, bolo popísané u zvierat, ktorým boli inhibítory syntézy prostaglandínov podávané počas obdobia organogenézy.


Všetky inhibítory syntézy prostaglandínu môžu počas tretieho trimestra gravidity vystaviť plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzatvorením ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou)

 • obličkovej dysfunkcii, ktorá môže vyústiť do obličkového zlyhania s vývojom oligohydramniónu;

matku a novorodenca na konci gravidity:

 • možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému efektu, ktorý sa môže vyskytnúť aj

pri veľmi nízkych dávkach,

 • útlmu kontrakcií maternice, ktorý vedie k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu


Laktácia

Hoci neexistujú skúsenosti s Meloxikamom Saneca 15 mg, tabletami, je známe, že NSAID prechádzajú do materského mlieka. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť podávaniu Meloxikamu Saneca 15 mg dojčiacim ženám.


Fertilita

Užívanie meloxikamu, rovnako ako iných liekov, ktoré inhibujú cyklooxygenázu / syntézu prostaglandínov, môže zhoršovať fertilitu a neodporúča sa u žien, ktoré sa snažia otehotnieť. Preto treba zvážiť vysadenie meloxikamu u žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo u ktorých sa vykonávajú vyšetrenia pre neplodnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú špecifické štúdie, týkajúce sa vplyvu meloxikamu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, u ktorých vzniknú zrakové poruchy, ospalosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, sa majú vyhnúť týmto činnostiam.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že niektoré NSAID (zvlášť vo vysokých dávkach a pri dlhodobom podávaní) môžu byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4). Nie sú dostatočné údaje na vylúčenie takéhoto rizika pre meloxikam.


V súvislosti s liečbou NSAID sa zaznamenali edém, hypertenzia a zlyhanie srdca.


Zaznamenali sa nasledovné nežiaduce účinky, ktoré môžu mať príčinnú súvislosť s podávaním meloxikamu.


Nežiaduce účinky, ktoré môžu mať príčinnú súvislosť s podávaním Meloxikamu Saneca 15 mg a boli objasnené na základe prijatých správ vo vzťahu k perorálnemu podávaniu meloxikamu.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov bola meraná podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté 1/10

Časté 1/100 až <1/10

Menej časté 1/1 000 až <1/100

Zriedkavé 1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

menej časté: anémia

zriedkavé: poruchy v krvnom obraze, (vrátane diferenciálneho počtu bielych krviniek) leukopénia, trombocytopénia. Súčasné podávanie potenciálne myelotoxických liekov, najmä metotrexátu, sa zdá byť predispozičným faktorom cytopénie.


Poruchy imunitného systému

menej časté: ďalšie okamžité reakcie hypersenzitivity

neznáme: anafylaktické reakcie, anafylaktoidné reakcie.


Psychické poruchy

zriedkavé: poruchy nálad

neznáme: stav zmätenosti, dezorientácia.


Poruchy nervového systému

menej časté: závraty, somnolencia, bolesti hlavy.


Poruchy oka

zriedkavé: poruchy zraku vrátane rozmazaného videnia, konjunktivitída.


Poruchy ucha a labyrintu

menej časté: vertigo

zriedkavé: tinnitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zriedkavé: palpitácie

V súvislosti s liečbou NSAID sa zaznamenalo zlyhanie srdca.


Poruchy ciev

menej časté: zvýšenie krvného tlaku, sčervenanie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

zriedkavé: astma, u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté: bolesť brucha, dyspepsia, hnačka, nauzea, vracanie

menej časté: okultné alebo makroskopické krvácanie do gastrointestinálneho traktu, gastritída, stomatitída, zápcha, flatulencia, grganie

zriedkavé: gastroduodenálny vred, kolitída, ezofagitída

veľmi zriedkavé: gastrointestinálna perforácia.


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia môžu byť potenciálne smrteľné.


Poruchy pečene a žlčových ciest

menej časté: abnormálne funkčné parametre pečene (napr. zvýšené hodnoty transamináz alebo bilirubínu)

veľmi zriedkavé: hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté: angioedém, kožné vyrážky, svrbenie

zriedkavé: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, žihľavka

veľmi zriedkavé: bulózna dermatitída, multiformný erytém

neznáme: fotosenzitivita.


Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté: odchýlky obličkových funkčných parametrov (napr. vzostup sérovej hladiny kreatinínu a/alebo močoviny). Použitie NSAID môže súvisieť s poruchami močenia, vrátane akútneho zadržiavania moču

veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

menej časté: edém.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nakoľko nie je známe antidotum, v prípade predávkovania majú byť použité štandardné postupy ako výplach žalúdka a podporná liečba. V klinických štúdiách sa potvrdilo, že cholestyramín urýchľuje elimináciu meloxikamu.


5. Farmakologické vlastnostI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistikum.

ATC kód: M01AC06


Meloxikam je nesteroidné antiflogistikum (NSAID), derivát kyseliny enolovej, ktorý má protizápalové, analgetické a antipyretické vlastnosti. Meloxikam preukázal silnú protizápalovú aktivitu pri všetkých štandardných typoch zápalu. Spoločným mechanizmom tohto efektu je schopnosť meloxikamu tlmiť biosyntézu prostaglandínov, ktoré sú známe ako mediátory zápalu.


Porovnanie dávky potrebnej na vznik vredu s dávkou dostatočnou pre protizápalový účinok u potkanov s artritídou potvrdil u zvierat väčšiu terapeutickú šírku oproti štandardným NSAID. In vivo,meloxikam tlmil biosyntézu prostaglandínov v mieste zápalu účinnejšie ako v obličke alebo sliznici žalúdka.


Tieto rozdiely súvisia so selektívnou inhibíciou COX-2 v porovnaní s COX-1. Panuje presvedčenie, že inhibícia COX-2 poskytuje terapeutický efekt NSAID, zatiaľ čo inhibícia COX-1 môže byť zodpovedná za nežiaduce účinky týkajúce sa žalúdka a obličiek.


Selektívny účinok meloxikamu na COX-2 bol potvrdený in vitroako aj ex vivona veľkom počte modelov. Kvantitatívny rozbor ľudskej krvi in vitroukázal schopnosť meloxikamu selektívne inhibovať COX-2. Meloxikam (7,5 mg a 15 mg) demonštroval väščiu schopnosť inhibície COX-2 ex vivo, čo bolo demonštrované väčším útlmom lipopolysacharidom stimulovanej produkcie PGE2(COX-2) v porovnaní s produkciou tromboxanu v zrážanej krvi (COX-1). Tieto účinky boli závislé na dávke. Bolo dokázané, že meloxikam ex vivo v odporúčaných dávkach nemá vplyv na agregáciu krvných doštičiek ani na dĺžku krvácania, zatiaľ čo indometacín, diklofenak, ibuprofen a naproxen signifikantne tlmili agregáciu krvných doštičiek a predlžovali čas krvácania.


Celkove bolo v klinických štúdiách zaznamenaných menej nežiaducich účinkov týkajúcich sa tráviaceho traktu pri meloxikame v dávke 7,5 mg a 15 mg ako pri ostatných NSAID, najmä pre nižší výskyt príhod ako je dyspepsia, vracanie, nauzea a bolesti brucha. Výskyt perforácie hornej časti tráviaceho traktu, vredov a krvácania súvisiaceho s meloxikamom je nízky a závislý na dávke.


Neexistujú jednotlivé štúdie, ktoré by adekvátne štatisticky potvrdili rozdiely vo výskyte klinicky významnej perforácie hornej časti tráviaceho traktu, obštrukcie alebo krvácania medzi meloxikamom a inými NSAID. Nazhromaždené analýzy tvoria pacienti s osteoartritídou, reumatoidnou artritídou a ankylóznou spondylitídou z 35 klinických skúšaní, ktorí boli denne liečení meloxikamom. Dĺžka trvania liečby v týchto klinických štúdiách bola v rozsahu 3 týždňov až jedného roka (väčšina pacientov bola zaradená do štúdií trvajúcich jeden mesiac). Takmer všetci pacienti sa zúčastnili v štúdiách, ktoré povoľovali zaradenie pacientov s predchádzajúcou anamnézou perforácie tráviaceho traktu, vredu alebo krvácania.


Incidencia klinicky signifikantnej perforácie hornej časti tráviaceho traktu, obštrukcie alebo krvácania (POK) bola vyhodnocovaná retrospektívne pomocou nezávislých zaslepených hodnotení jednotlivých prípadov. Výsledky ukazuje nasledujúca tabuľka.Kumulatívne riziko POK pre meloxikam 7,5 mg a 15 mg z klinických štúdií BI v porovnaní s diklofenakom a piroxikamom (odhady podľa Kaplana-Meiera)

LIEČBA

Trvanie

(v dňoch)

Počet pacientov v danom období

POK v danom období

Riziko (%)

95 % interval spoľahlivosti

Denná dávka


Meloxikam


7,5 mg

1 - <30

9636

2

0,02

0,00 – 0,05


30 - <91

551

1

0,05

0,00 – 0,13

15 mg

1 - <30

2785

3

0,12

0,00 – 0,25


30 - <91

1683

5

0,40

0,12 – 0,69


91 - <182

1090

1

0,50

0,16 – 0,83


182 - <365

642

0

0,50
Diklofenak

1 - <30

5110

7

0,14

0,04 – 0,24

100 mg

30 - <91

493

2

0,55

0,00 – 1,13Piroxikam

1 - <30

5071

10

0,20

0,07 – 0,32

20 mg

30 - <91

532

6

1,11

0,35 – 1,86


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tuhé formy na perorálne podávanie

Meloxikam sa dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu, čo sa odráža vo vysokej absolútnej biodostupnosti až 89 % po perorálnom podaní.

Po podaní jednotlivej dávky meloxikamu sú stredné plazmatické koncentrácie dosiahnuté po 5-6 hodinách pre perorálne liekové formy ako sú tablety.

Pri opakovanom podávaní sa rovnovážny stav dosiahne za 3-5 dní.

Dávkovanie raz denne vedie ku plazmatickým koncentráciám lieku s relatívne malými vrcholovými fluktuáciami v rozsahu 0,4 – 1,0 μg/ml pre dávky 7,5 mg a 0,8 – 2,0 μg/ml pre dávky 15 mg (Cmin a Cmaxv rovnovážnom stave).


Maximálne plazmatické koncentrácie meloxikamu v rovnovážnom stave sú pre tablety dosiahnuté po 5 – 6 hodinách.


Kontinuálna liečba počas dlhšieho obdobia (t.j. 6 mesiacov) nepoukazuje na žiadne zmeny farmakokinetiky v porovnaní s rovnovážnou farmakokinetikou po 2 týždňoch perorálnej liečby meloxikamom v dennej dávke 15 mg. Akékoľvek rozdiely po dlhšom trvaní liečby ako 6 mesiacov sú preto nepravdepodobné.

Rozsah absorpcie meloxikamu po perorálnom podaní nie je ovplyvnený súčasným príjmom potravy.


Distribúcia

Meloxikam sa veľmi pevne viaže na plazmatické bielkoviny, obzvlášť albumín (99 %).

Meloxikam preniká do synoviálnej tekutiny a dosahuje približne polovičnú koncentráciu ako v plazme.

Distribučný objem je nízky, v priemere 11 litrov, pričom interindividuálna variabilita je rádovo 30-40 %.


Biotransformácia

Meloxikam prechádza rozsiahlou biotransformáciou v pečeni.

V moči boli identifikované štyri farmakodynamicky neaktívne metabolity meloxikamu.

Hlavný metabolit, 5'-karboxymeloxikam (60 % dávky), vzniká oxidáciou intermediárneho metabolitu 5'- hydroxymethylmeloxikamu, ktorý je taktiež vylučovaný v menšom množstve (9 % dávky). In vitro klinické skúšania naznačili že CYP 2C9 zohráva významnú úlohu v tejto metabolickej ceste, s menším prispením izoenzýmu CYP 3A4. Aktivita pacientovej peroxidázy je pravdepodobne zodpovedná za ďalšie dva metabolity ktoré tvoria 16 % a 4 % podanej dávky.


Eliminácia

Meloxikam je dominantne vylučovaný vo forme metabolitov a objavuje sa v rovnakom rozsahu v moči aj stolici. Menej ako 5 % dennej dávky je vylučované v nezmenenej forme stolicou, zatiaľ čo v moči sú prítomné len stopové množstvá pôvodnej látky.

Priemerný polčas vylučovania je okolo 20 hodín.

Celkový plazmatický klírens je v priemere 8 ml/min.


Linearita/nelinearita

Meloxikam ukazuje lineárnu farmakokinetiku v terapeutickom rozsahu dávkovania 7,5 mg až 15 mg po perorálnom podaní.


Špecifické skupiny pacientov

Pečeňová/obličková nedostatočnosť

Ani pečeňová nedostatočnosť, ani mierna až stredne závažná obličková nedostatočnosť nemajú podstatný vplyv na farmakokinetiku meloxikamu. V terminálnej fáze obličkového zlyhania môže nárast distribučného objemu vyústiť do vyššej koncentrácie voľného meloxikamu a preto denná dávka 7,5 mg nesmie byť prekročená.


Starší pacienti

Priemerný plazmatický klírens počas rovnovážneho stavu u starších jedincov bol mierne nižší ako bolo zaznamenané u mladších jedincov.


Deti a dospievajúci

V štúdii na súbore 36 detí sa vykonali merania kinetiky u 18 detí pri dávke 0,25 mg/kg telesnej hmotnosti. Maximálna plazmatická koncentrácia Cmax(-34 %) rovnako ako aj AUC0-(-28 %) mali tendenciu byť nižšie v mladšej vekovej skupine (vek 2 – 6 rokov, n = 7) v porovnaní so staršou vekovou skupinou (vek 7 – 14 rokov, n = 11), kým klírens prepočítaný vzhľadom na hmotnosť, bol vyšší v mladšej vekovej skupine. Porovnanie s dospelými dokázalo, že plazmatické koncentrácie boli minimálne podobné u starších detí a dospelých. Plazmatické eliminačné polčasy (13 hodín) boli podobné u oboch skupín a mali tendenciu byť kratšie ako u dospelých (15 – 20 hodín).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Rozsiahlym toxikologickým programom bolo potvrdené, že meloxikam má prijateľný bezpečnostný profil.


Veľkosť perorálnej LD50siaha od približne 98 mg/kg u samíc potkana po viac ako >800 mg/kg u morčiat. Dávky pri venóznom podaní siahajú od približne 52 mg/kg u potkanov až po 100 - 200 mg/kg u miniprasiatok. Medzi hlavné príznaky toxicity patrí znížená motorická aktivita, anémia a cyanóza. Väčšina úmrtí sa vyskytla ako dôsledok vredov žalúdka a následnej perforácie vedúcej k peritonitíde.


Predklinické štúdie sledujúce toxicitu opakovaných dávok u potkanov a morčiat ukázali charakteristické zmeny opísané pri iných NSAID, napr. gastrointestinálne vredy a erózie a v dlhodobých štúdiách renálnu papilárnu nekrózu. Nežiaduce účinky zo strany gastrointestinálneho traktu boli pozorované u potkanov pri perorálnej dávke 1 mg/kg a vyššej a u morčiat pri dávke okolo 3 mg/kg a viac. Pri intravenóznom podaní boli pozorované gastrointestinálne lézie u potkanov pri dávke 0,4 mg/kg a pri dávke 9 mg/kg u morčiat. Renálna papilárna nekróza bola pozorovaná len u potkanov pri dávke 0,6 mg/kg a vyššej pri celoživotnom pôsobení meloxikamu.


Predklinické štúdie u potkanov a králikov sledujúce toxický vplyv na rozmnožovanie neukázali teratogenicitu pri perorálnom dávkovaní do 4 mg/kg u potkanov a do 80 mg/kg u králikov. Štúdie s perorálnou formou podávania u potkanov preukázali pokles počtu ovulácií a inhibíciu implantácie a embryotoxický vplyv (vzostup resorpcie) v dávkach 1 mg/kg hmotnosti matky a vyšších.

Tieto dávky prekračovali 5 – 10 násobne klinické dávky (7,5 – 15 mg) (75 kg osoba) Podobne ako u všetkých inhibítorov syntézy prostaglandínu bol opísaný fetotoxický účinok ku koncu gravidity.


Meloxikam nepreukázal mutagénny účinok počas Amesovho testu, hostiteľom sprostredkovanej skúšky a skúšky mutácií génov cicavcov (V79/HPRT), ani klastogénny účinok pri vyšetrení chromozómových aberácií v ľudských lymfocytoch a teste mikrojadier v kostnej dreni myší.


Štúdie karcinogenity u potkanov a myší nepreukázali karcinogénny potenciál až do dávky 0,8 mg/kg u potkanov a 8 mg/kg u myší. V týchto štúdiách bol meloxikam chondroneutrálny, t.j. pri dlhodobom podávaní nespôsoboval poškodenie kĺbovej chrupavky.


Meloxikam počas testov na myšiach a morčatách nevyvolával imunogénne reakcie. V niektorých testoch meloxikam vykazoval nižšiu fototoxicitu ako iné NSAID, ale v porovnaní s piroxikamom a tenoxikamom bol výsledok podobný.


V štúdiách hodnotiacich lokálnu toleranciu sa meloxikam preukázal ako dobre tolerovaný vo všetkých testoch a spôsoboch podávania; intravenóznom, intramuskulárnom, rektálnom, lokálnom na kožu a vnútroočnom podávaní.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, trinátriumcitrát, polyvidón 25, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, krospovidón.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/ALU/PVC/ALU blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa

Veľkosť balenia: 20, 30, 50, 60 a 100 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek sa má vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


8. Registračné číslo


29/0274/10-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 19.05.2010


10. Dátum revízie textu


marec 2015


11Meloxikam Saneca 15 mg