+ ipil.sk

Melyd 3 mg tabletyPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01856


Písomná informácia pre používateľa


Melyd 2 mg tablety

Melyd 3 mg tablety

Melyd 4 mg tablety

Glimepirid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Melyd a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Melyd

3. Ako užívať Melyd

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Melyd

6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Melyd a na čo sa používa


Melyd je liek na vnútorné použitie s účinkom na zníženie hladiny cukru v krvi. Patrí do skupiny liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi nazývaných deriváty sulfonylmočoviny.

Melyd funguje tak, že zvyšuje množstvo inzulínu, ktoré sa uvoľňuje z pankreasu. Inzulín potom znižuje hladinu cukru v krvi.


Na čo sa Melyd používa:

 • Melyd sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2.typu), keď samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia hmotnosti nepostačuje na kontrolu hladiny cukru v krvi.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Melyd


Neužívajte Melyd a povedzte svojmu lekárovi:

 • ak ste alergický na glimepirid alebo na iné deriváty sulfonylmočoviny (lieky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny cukru v krvi ako napríklad glibenklamid) alebo sulfónamidy (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií ako napríklad sulfametoxazol) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).

 • ak máte cukrovku závislú na inzulíne (diabetes mellitus 1.typu)

 • ak máte diabetickú ketoacidózu (komplikácia pri cukrovke, keď sa vám v tele zvýši hladina kyseliny a vtedy môžete pocítiť niektoré z týchto príznakov: únava, pocit ochorenia (nevoľnosť), časté močenie a stuhnutie svalov)

 • ak ste v diabetickej kóme

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek

 • ak máte ťažké ochorenie pečene

Neužívajte tento liek, ak sa na vás vzťahuje niektorý z vyššie uvedených bodov. Ak nie ste si istý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako užijete Melyd.


Iba pre Melyd 2 mg tablety

Neužívajte Melyd 2 mg, ak ste alergický na tartrazín a oranžovú žlť (pozri časť 2 “ Melyd obsahuje tartrazín a oranžovú žlť”).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Melyd.

 • Ak sa zotavujete po úraze, po operácii, po infekcii spojenej s horúčkou alebo z iných druhov stresu, informujte svojho lekára, pretože môže byť nutná dočasná zmena liečby

 • Ak máte ťažkú poruchu pečene alebo obličiek


Ak nie ste si istý, či sa niečo z tohto vzťahuje na vás, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako užijete Melyd.


U pacientov s chýbajúcim enzýmom glukózo-6-fostát-dehydrogenázou sa môže vyskytnúť zníženie hladiny hemoglobínu a rozpad červených krviniek (hemolytická anémia).


Deti a dospievajúci

Dostupné sú iba obmedzené informácie o používaní glimepiridu u ľudí mladších ako 18 rokov. Preto sa jeho používanie u týchto pacientov neodporúča.


Dôležité informácie o hypoglykémii (nízka hladina cukru v krvi)

Ak užívate Melyd, je možné, že sa u vás vyskytne hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi). Pozrite si, prosím, nižšie uvedené podrobnejšie informácie o hypoglykémii, jej príznakoch a liečbe.


Nasledovné faktory môžu zvýšiť riziko, že sa u vás vyskytne hypoglykémia:

 • podvýživa, nepravidelné časy stravovania, vynechanie jedla alebo oneskorený príjem jedla alebo obdobie pôstu

 • zmeny v diéte

 • užitie viac Melydu, ako je potrebné

 • znížená funkcia obličiek

 • ťažké ochorenie pečene

 • keď trpíte určitými poruchami spôsobenými hormónmi (poruchy štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek)

 • pitie alkoholu (najmä keď vynecháte jedlo)

 • užitie niektorých iných liekov (pozri nižšie Iné lieky a Melyd)

 • keď zvýšite telesné cvičenie a dostatočne nejete alebo jedlo obsahuje menej sacharidov ako obyčajne

K príznakom hypoglykémie patrí:

 • Pálčivý hlad, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, pomalosť, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivita, zhoršená schopnosť sústrediť sa, znížená pozornosť a reakčný čas, depresia, zmätenosť, poruchy reči a videnia, nezrozumiteľná reč, trasenie, čiastočné ochrnutie, zmyslové poruchy, závrat, bezradnosť.

 • Taktiež sa môžu objaviť aj nasledujúce príznaky: potenie, vlhká koža, úzkosť, zrýchlený tep srdca, vysoký krvný tlak, palpitácie (búšenie srdca), náhla silná bolesť v hrudi, ktorá môže vystreľovať do okolitých častí tela (angina pectoris a srdcová arytmia)


Ak hladina cukru v krvi naďalej klesá, môžete sa dostať do stavu veľkej zmätenosti(delírium), môžu nastať kŕče, strata sebakontroly, dýchanie sa môže stať plytkým a poklesne vám tep srdca, môžete upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz veľkého poklesu hladiny cukru v krvi môže pripomínať mŕtvicu.


Liečba hypoglykémie:

Vo väčšine prípadov vymiznú príznaky zníženej hladiny cukru v krvi veľmi rýchlo, keď skonzumujete v nejakej forme cukor, napríklad kocku cukru, sladký džús, osladený čaj.

Preto vždy musíte so sebou nosiť nejakú formu cukru (napr. kocky cukru). Zapamätajte si, že umelé sladidlá nie sú účinné. Ak skonzumovanie cukru nepomáha alebo ak sa príznaky opäť objavia, prosím, spojte sa so svojím lekárom alebo choďte do nemocnice.


Laboratórne vyšetrenia

Hladina cukru v krvi alebo v moči sa musí pravidelne kontrolovať.

Váš lekár vám môže urobiť aj krvné testy kvôli sledovaniu krvného obrazu a funkcie pečene.


Iné lieky a Melyd

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate aj iné lieky, ktoré môžu oslabiť alebo zosilniť účinok Melydu na zníženie hladiny cukru v krvi, môže to byť dôvod, že vám lekár bude chcieť zmeniť dávku Melydu.


Nasledovné lieky môžu zosilniť účinok Melydu na zníženie hladiny cukru v krvi, čo môže viesť k vzniku hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi):

 • iné lieky na liečbu cukrovky (napr. ako je inzulín alebo metformín)

 • lieky na liečbu bolesti a zápalu (fenylbutazón, azopropazón, oxyfenbutazón, podobné lieky ako kyselina acetylsalicylová)

 • lieky na liečbu infekcií močových ciest (napr. dlhodobo účinkujúce sulfónamidy)

 • lieky na liečbu bakteriálnych a hubových infekcií (tetracyklíny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolóny, klaritromycín)

 • lieky na potláčanie zrážania krvi (deriváty kumarínu ako napr. warfarín)

 • lieky podporujúce rast svalov (anaboliká)

 • lieky, ktoré sa používajú pri mužskej hormonálnej substitučnej liečbe

 • lieky na liečbu depresie (fluoxetín, MAO-inhibítory)

 • lieky znižujúce vysokú hladinu cholesterolu (fibráty)

 • lieky znižujúce vysoký krvný tlak (ACE inhibítory)

 • lieky nazývané antiarytmiká používané na úpravu nepravidelného srdcového rytmu (disopyramid)

 • lieky na liečbu dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón)

 • lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

 • lieky, ktoré sa používajú na zníženie hmotnosti (fenfluramín)

 • liek na zlepšenie krvného obehu, keď sa podáva vnútrožilovo vo vysokej dávke (pentoxifylín)

 • lieky na liečbu nosových alergií ako je senná nádcha (tritokvalín)

 • lieky (nazývané sympatolytiká) na liečbu vysokého krvného tlaku, zlyhania srdca alebo problémov s prostatou


Nasledovné lieky môžu oslabiť účinok Melydu na zníženie hladiny cukru v krvi, čo môže viesť ku vzniku hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi):

 • lieky obsahujúce ženské hormóny (estrogény, progestagény)

 • lieky podporujúce tvorbu moču (tiazidové diuretiká)

 • lieky, ktoré sa používajú na stimuláciu štítnej žľazy (napr.levotyroxín)

 • lieky na liečbu alergií a zápalov (glukokortikoidy)

 • lieky na liečbu ťažkých duševných porúch (chlorpromazín a iné deriváty fenotiazínu)

 • lieky, ktoré sa používajú na zrýchlenie tepu srdca, na liečbu astmy alebo odpuchnutie sliznice nosa, na liečbu kašľa a nádchy, na zníženie hmotnosti alebo sa používajú v situáciach pri ohrození života (adrenalín a sympatomimetiká)

 • lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu (kyselina nikotínová)

 • lieky na liečbu zápchy, ak sa používajú dlhodobo (preháňadlá)

 • lieky na liečbu záchvatov (fenytoín)

 • lieky na liečbu nervozity a problémov so spánkom (barbituráty)

 • lieky na liečbu zvýšeného očného tlaku (azetazolamid)

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zníženie hladiny cukru v krvi (diazoxid)

 • lieky na liečbu infekcií, tuberkulózy (rifampicín)

 • lieky na liečbu závažného poklesu hladiny cukru v krvi (glukagón)


Nasledovné lieky môžu zosilniť alebo oslabiť účinok Melydu na zníženie hladiny cukru v krvi:

 • lieky na liečbu vredov žalúdka (nazývané H2 antagonisty)

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zlyhania srdca ako sú napr. betablokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín. Tieto lieky môžu taktiež prekryť príznaky hypoglykémie, preto je potrebné, aby ste boli zvlášť opatrný, ak tieto lieky užívate.


Melyd môže buď zosilniť alebo oslabiť účinky nasledujúcich liekov:

 • lieky potláčajúce zrážanie krvi (deriváty kumarínu ako napr. warfarín)


Melyd a jedlo, nápoje a alkohol

Príjem alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo oslabiť účinok Melydu na zníženie hladiny cukru v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Melyd sa nemá užívať počas tehotenstva. Ak si myslíte, že ste alebo by ste mohli byť tehotná alebo tehotenstvo plánujete, povedzte to svojmu lekárovi.


Dojčenie

Melyd prechádza do materského mlieka. Melyd sa nemá užívať v období dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak máte hladinu cukru v krvi zníženú (hypoglykémia) alebo zvýšenú (hyperglykémia) alebo ak sa u Vás následkom toho prejavia problémy s videním, môže byť Vaša schopnosť sústrediť sa a reagovať zhoršená. Majte na pamäti, že by ste mohli ohroziť seba alebo iných (napr. pri vedení vozidla alebo pri obsluhovaní strojov). Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či môžete viesť vozidlo, ak:

 • máte časté príhody hypoglykémie,

 • máte slabšie alebo chýbajúce varovné príznaky hypoglykémie


Melyd obsahuje laktózu

Melyd obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Iba pre Melyd 2 mg tablety

Melyd 2 mg obsahuje tartrazín a oranžovú žlť.

Tieto farbivá môžu vyvolať alergické reakcie (pozri časť 4.).


 1. Ako užívať Melyd


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie lieku

 • Tento liek užite ústami, tesne pred prvým hlavným denným jedlom alebo počas neho (obvykle sú to raňajky). Ak neraňajkujete, užite liek podľa rozvrhu, ktorý vám predpísal lekár. Ak sa liečite Melydom, je dôležité, aby ste nevynechávali žiadne jedlo.

 • Prehltnite celú tabletu a zapite aspoň pol pohárom vody. Tablety nedrvte ani nežujte.


Aké množstvo užiť

Dávka Melydu závisí od vašej potreby, vášho stavu a výsledkov krvných testov a testov na zisťovanie cukru v moči a určí vám ju lekár. Neužívajte viac tabliet, ako vám lekár predpísal.

 • Odporúčaná začiatočná dávka je jedna tableta Melydu 1 mg denne.

 • Ak je to potrebné, môže vám lekár dávku zvýšiť po každom 1 - 2 týždňoch liečby.

 • Najvyššia odporúčaná dávka Melydu je 6 mg denne.

 • Môže byť začatá aj kombinovaná liečba glimepirid plus metformín alebo glimepirid plus inzulín. V takom prípade vám lekár individuálne stanoví vhodné dávky glimepiridu, metformínu alebo inzulínu.

 • Zmena vašej hmotnosti alebo zmena životného štýlu alebo stres si môže vyžiadať zmenu dávok Melydu, preto informujte o takýchto situáciách svojho lekára.


Ak užijete viac Melydu, ako máte

Ak sa vám stane, že užijete priveľa Melydu, alebo užijete dávku navyše, nastáva nebezpečenstvo hypoglykémie (príznaky hypoglykémie si pozri v časti 2), a preto musíte okamžite skonzumovať dostatočné množstvo cukru (napr. kockový cukor, sladký džús, osladený čaj) a okamžite informovať lekára. Ak sa lieči hypoglykémia po náhodnom užití lieku dieťaťom, množstvo podaného cukru sa musí dôsledne kontrolovať, aby sa vylúčila možnosť, že dôjde k nebezpečnej hyperglykémii. Osobám v stave bezvedomia sa nesmie podávať žiadne jedlo ani nápoj.


Keďže stav hypoglykémie môže trvať nejaký čas, je veľmi dôležité pacienta starostlivo sledovať až dovtedy, kým už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Môže byť potrebná hospitalizácia, taktiež ako preventívne opatrenie. Ukážte lekárovi balenie lieku alebo zvyšné tablety, aby vedel, čo ste užili.


Ťažké prípady hypoglykémie spojené so stratou vedomia a ťažkou neurologickou poruchou sú lekársky naliehavými prípadmi, ktoré si vyžadujú okamžitý zásah lekára a príjem do nemocnice. Je potrebné zabezpečiť, aby vždy bola k dispozícii dobre informovaná osoba, ktorá môže v prípade núdze zavolať lekára.


Ak zabudnete užiť Melyd

Ak zabudnete užiť dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Melyd

Ak liečbu prerušíte alebo ukončíte, musíte si byť vedomý, že sa nedosiahne želaný účinok znižujúci hladinu cukru v krvi alebo že sa ochorenie opäť zhorší. Pokračujte v užívaní Melydu dovtedy, kým vám lekár nepovie, aby ste prestali.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:

 • Alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou vyrážkou) ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií spojených s ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného tlaku a niekedy môžu vyústiť do šoku.

 • Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia kože a očí (žltačka), problémov s odtokom žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo zlyhania pečene.

 • Alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie, vyrážka, žihľavka a zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie. Niektoré mierne alergické reakcie môžu prerásť do ťažkých reakcií.

 • Ťažká hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) vrátane straty vedomia, záchvatov alebo kómy.


Niektorí pacienti pocítili počas užívania Melydu nasledovné vedľajšie účinky:


Zriedkavé vedľajšie účinky ( môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Nižšia hladina cukru v krvi ako je normál (hypoglykémia) (pozri časť 2 – Upozornenia a opatrenia)

 • Pokles počtu krviniek:

 • krvných doštičiek (čo zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku modrín)

 • bielych krviniek (čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie)

 • červených krviniek (čo spôsobuje bledosť pokožky a slabosť alebo dýchavicu)

Vo všeobecnosti sa tieto problémy zlepšia, keď prestanete užívať Melyd.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky ( môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • Alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou vyrážkou), ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií s ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného tlaku a niekedy môžu vyústiť do šoku. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia pokožky a očí (žltačka), zhoršenia odtoku žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo zlyhania pečene. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Pocit na zvracanie alebo zvracanie, hnačka, pocit plnosti alebo nadúvania a bolesť brucha

 • Pokles hladiny sodíka v krvi (čo sa preukáže krvnými testami)


Frekvencia neznáma (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • Môže sa vyskytnúť alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie, vyrážka, žihľavka a zvýšená citlivosť na slnko. Niektoré mierne alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií spojených s ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, opuchnutím pier, hrdla alebo jazyka. Preto prípadný výskyt niektorého z týchto vedľajších účinkov, okamžite oznámte lekárovi.

 • Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie so sulfonylmočovinou, sulfónamidmi, alebo ich derivátmi.

 • Na začiatku liečby Melydom sa môžu vyskytnúť problémy so zrakom. Je to v dôsledku zmeny hladiny cukru v krvi a mali by sa skoro zlepšiť.

 • Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.

 • Závažný pokles krvných doštičiek v krvi a nezvyčajné krvácanie alebo tvorba podkožných krvných podliatin.


Iba pre Melyd 2 mg tablety

Melyd 2 mg obsahuje tartrazín a oranžovú žlť, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Melyd


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30° C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Melyd obsahuje

Liečivo je glimepirid.


Jedna tableta Melydu 2 mg obsahuje 2 mg glimepiridu.

Jedna tableta Melydu 3 mg obsahuje 3 mg glimepiridu.

Jedna tableta Melydu 4 mg obsahuje 4 mg glimepiridu.


Ďalšie zložky sú:

Monohydrát laktózy, sodná soľ karboxylmetylškrobu (typ A), magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, povidón K 29-32.


Melyd 2 mg tiež obsahuje:

 • žltý oxid železitý (E172)

 • hlinitý lak oranžovej žlte FCF (E110)

 • hlinitý lak tartrazínu (E102)

 • hlinitý lak brilantnej modrej FCF (E133)


Melyd 3 mg tiež obsahuje:

 • žltý oxid železitý (E172)


Melyd 4 mg tiež obsahuje:

 • hlinitý lak indigokarmínu (E132)


Ako vyzerá Melyd a obsah balenia


Melyd 2 mg tablety sú zelené, ploché, podlhovasté veľkosti 10 x 5 mm.

Melyd 3 mg tablety sú žlté, ploché, podlhovasté veľkosti 10 x 5 mm.

Melyd 4 mg tablety sú modré, ploché, podlhovasté veľkosti 10 x 5 mm.


Všetky tablety Melydu sú so skosenými okrajmi, na jednej strane s deliacou ryhou a s vyrazeným "G" na druhej strane.


Ak je potrebná polovičná dávka tablety, tabletu možno rozlomiť na dve polovice umiestnením na tvrdý povrch s deliacou ryhou smerom nahor.

Zhora palcom vyviniete tlak a tableta sa rozlomí na dve rovnaké časti.


Tablety Melydu sú balené v PVC/hliníkových blistrových baleniach.


Balenia Melydu 2 mg, 3 mg a 4 mg obsahujú 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 120 a 180 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobcovia:

Actavis hf.

Reykiavikurvegur 78

220 Hafnarfjördur

Island


Actavis hf.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

ZTN 3000 Zejtun

Malta


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Balkanpharma – Dupnica AD

Samokovsko Šose 3

2600 Dupnica

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Glimepirid EG 2/3/4 mg tablets

Česká republika Melyd 2/3/4 mg tablety

Dánsko Glivasol 2/3/4 mg tablets

Fínsko Glimepirid Stada 2/3/4 mg tabletti

Holandsko Glimepiride CF 2/3/4 mg tablets

Maďarsko Melyd 2/3/4 mg tabletta

Nemecko Glimepirid AL 2/3/4 mg Tabletten

Poľsko Melyd 2/3/4 mg tabletki

Portugalsko Glimepirida Ciclum 2/3/4 mg comprimidos

Rakúsko Glimepirid Stada 2/3/4 mg Tabletten

Slovensko Melyd 2/3/4 mg tablety

Taliansko Glimepiride EG 2 mg compressa


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014 .


8Melyd 3 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07847


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Melyd 2 mg tablety

Melyd 3 mg tablety

Melyd 4 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Melyd 2 mg tablety

Každá tableta obsahuje 2 mg glimepiridu.


Pomocné látky so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 140,0 mg monohydrátu laktózy, 0,11 mg hlinitého laku oranžovej žlti (E110), 0,14 mg hlinitého laku tartrazínu (E102).


Melyd 3 mg tablety

Každá tableta obsahuje 3 mg glimepiridu.


Pomocná látka so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 139,0 mg monohydrátu laktózy.


Melyd 4 mg tablety

Každá tableta obsahuje 4 mg glimepiridu.


Pomocná látka so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 138,0 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Melyd 2 mg tablety

Tablety sú zelené, ploché, podlhovasté (10 x 5 mm) so skosenými okrajmi, na jednej strane s deliacou ryhou a s vyrazeným "G" na druhej strane.

Melyd 3 mg tablety

Tablety sú žlté, ploché, podlhovasté (10 x 5 mm) so skosenými okrajmi, na jednej strane s deliacou ryhou a s vyrazeným "G" na druhej strane.

Melyd 4 mg tablety

Tablety sú modré, ploché, podlhovasté (10 x 5 mm) so skosenými okrajmi, na jednej strane s deliacou ryhou a s vyrazeným "G" na druhej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Melyd je určený na liečbu diabetu mellitus 2. typu, ak samotná diéta, fyzická aktivita a zníženie hmotnosti nie sú postačujúce.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne podanie.


Základom pre úspešnú liečbu cukrovky je správna diéta, pravidelná fyzická aktivita, ako aj pravidelné vyšetrovanie krvi a moču. Negatívne účinky v dôsledku nedodržiavania diéty nemôžu byť kompenzované tabletami alebo inzulínom.


Dávkovanie závisí od výsledkov stanovenia glukózy v krvi a moči .


Začiatočná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa touto dávkou dosiahne dobrá kompenzácia cukrovky, táto dávka má sa použiť aj na udržiavaciu liečbu.


Na rôzne dávkovacie režimy sú k dispozícii vhodné sily lieku.


Pokiaľ je kompenzácia cukrovky neuspokojivá, dávkovanie sa musí zvyšovať na základe glykemickej kompenzácie postupne s intervalom asi 1 až 2 týždne medzi jednotlivými krokmi na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.


Dávka presahujúca 4 mg glimepiridu denne vykazuje lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.

Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


U pacientov, ktorých stav nebol dostatočne kompenzovaný maximálnou dennou dávkou metformínu, možno začať sprievodnú liečbu glimepiridom.

Dávka metformínu sa udržiava a terapia glimepiridom sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa potom postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. Kombinovaná terapia sa má začať pod starostlivým lekárskym dozorom.


U pacientov, u ktorých sa nedosiahla adekvátna kompenzácia stavu maximálnymi dennými dávkami Melydu, možno v prípade potreby nasadiť sprievodnú inzulínovú liečbu. Dávka glimepiridu sa udržiava a zároveň sa nasadia nízke dávky inzulínu, ktoré sa postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie. Kombinovaná liečba sa má začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Zvyčajne postačuje jednorazová denná dávka glimepiridu. Odporúča sa užiť túto dávku krátko pred alebo počas výdatných raňajok alebo - ak sa neraňajkuje – krátko pred alebo počas prvého hlavného jedla.


Vynechanie dávky sa nesmie upravovať následným užitím vyššej dávky.


Ak pacient užívajúci 1 mg glimepiridu denne má hypoglykemickú reakciu, naznačuje to, že jeho stav možno kompenzovať aj samotnou diétou.


V priebehu liečby, keďže so zlepšujúcou sa kompenzáciou cukrovky vzrastá citlivosť na inzulín, môže potreba glimepiridu klesať. Aby sa predišlo hypoglykémii, musí sa zvážiť dočasné zníženie dávky alebo prerušenie liečby. Zmena dávkovania môže byť nevyhnutná, ak sa zmení telesná hmotnosť alebo životný štýl pacienta alebo iné faktory zvyšujúce riziko hypoglykémie alebo hyperglykémie.


Prechod z iných perorálnych antidiabetík na Melyd:

Prechod z iných perorálnych antidiabetík na Melyd možno spravidla uskutočniť. Pri prechode na Melyd sa musí vziať do úvahy sila a trvanie liečby predchádzajúcim liekom. V niektorých prípadoch, najmä u antidiabetík s dlhým polčasom eliminácie (napr. chlórpropamid), sa odporúča niekoľkodňové obdobie na vylúčenie lieku, aby sa zminimalizovalo riziko hypoglykemickej reakcie v dôsledku aditívneho účinku.


Odporúčaná začiatočná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Na základe reakcie sa dávkovanie glimepiridu môže postupne zvyšovať, ako bolo skôr uvedené.


Prechod z inzulínu na Melyd:

Pacientom s diabetom mellitu 2. typu liečeným inzulínom sa môže vo výnimočných prípadoch indikovať prechod na Melyd. Prechod sa má uskutočniť pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Osobitné populácie

Pacienti s poškodením funkcie obličiek alebo pečene:

Pozri časť 4.3.


Deti a dospievajúci:

O používaní glimepiridu u pacientov vo veku do 8 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje. O používaní glimepiridu v monoterapii pacientov vo veku od 8 do 17 rokov sú údaje obmedzené (pozri časti 5.1 a 5.2).

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti v pediatrickej populácii sú nedostatočné, a preto sa používanie glimepiridu pre túto skupinu pacientov neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov pri týchto stavoch:

precitlivenosť na glimepirid, iné deriváty sulfonylmočoviny alebo sulfonamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

diabetes závislý od inzulínu,

diabetická kóma,

ketoacidóza,

ťažká porucha funkcie obličiek alebo pečene. V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prestavenie na inzulín.


Navyše pre Melyd 2 mg tablety

 • precitlivenosť na hlinitý lak oranžovej žlti (E110) a hlinitý lak tartrazínu (E102).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Glimepirid sa musí užívať krátko pred jedlom alebo počas jedla.


Ak sa jedlo prijíma v nepravidelnom čase alebo sa úplne vynecháva, liečba glimepiridom môže viesť k hypoglykémii. Možné príznaky hypoglykémie zahŕňajú: bolesť hlavy, pálčivý hlad, nevoľnosť, vracanie, únavu, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresívnosť, narušené sústredenie, bdelosť a čas reakcie, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a zraku, afáziu, tras, parézy, senzorické poruchy, závrat, bezmocnosť, stratu sebakontroly, delírium, cerebrálne záchvaty, spavosť a stratu vedomia vrátane kómy, plytkého dýchania a bradykardie.

Okrem toho sa môžu vyskytnúť znaky adrenergnej protiregulácie, ako sú potenie, vlhká koža, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcové arytmie.


Klinický obraz ťažkého hypoglykemického záchvatu môže pripomínať mŕtvicu.


Symptómy hypoglykémie sa takmer vždy zvládnu podaním sacharidov (cukru). Umelé sladidlá nie sú účinné.


Zo skúseností s inými derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že hypoglykémia sa môže zopakovať napriek úspešným začiatočným protiopatreniam.


Závažná hypoglykémia alebo dlhodobá hypoglykémia, ktorá bola iba dočasne zvládnutá zvyčajnými množstvami cukru, si vyžaduje okamžité lekárske ošetrenie a niekedy aj hospitalizáciu.


Faktory zvyšujúce riziko hypoglykémie obsahujú:

 • neochotu alebo (častejšie u starších pacientov) neschopnosť pacienta spolupracovať,

 • podvýživu, nepravidelné stravovanie alebo vynechávanie jedla alebo obdobia hladovania,

 • výkyvy diéty,

 • nevyváženosť medzi telesným cvičením a príjmom sacharidov,

 • konzumáciu alkoholu, osobitne v kombinácii s vynechávaním jedla,

 • poškodenie funkcie obličiek,

 • závažné poškodenie funkcie pečene,

 • predávkovanie glimepiridom,

 • určité nekompenzované poruchy endokrinného systému ovplyvňujúce metabolizmus sacharidov alebo protireguláciu hypoglykémie (ako napríklad pri istých poruchách funkcie štítnej žľazy a pri nedostatočnosti prednej hypofýzy alebo drene nadobličiek),

 • súbežné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).


Liečba glimepiridom si vyžaduje pravidelné merania hladín glukózy v krvi a moči. Okrem toho sa odporúča stanoviť pomer glykozylovaného hemoglobínu.


V priebehu liečby glimepiridom sa vyžaduje pravidelné sledovanie pečeňových a hematologických parametrov (hlavne leukocytov a trombocytov).


V stresových situáciách (napr. nehody, naliehavá operácia, infekcie s horúčkou atď.) možno indikovať dočasné prestavenie na inzulín.


S použitím glimepiridu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene a u dialyzovaných pacientov nie sú skúsenosti. Pacientom so závažným poškodením funkcie obličiek alebo pečene sa indikuje prestavenie na inzulín.


Liečba pacientov s deficitom G6PD derivátmi sulfonylmočoviny môže viesť k hemolytickej anémii. Keďže glimepirid patrí do chemickej skupiny derivátov sulfonylmočoviny, pri pacientoch s deficitom G6PD je nutná opatrnosť a musí sa zvážiť alternatívna liečba bez použitia derivátov sulfonylmočoviny.


Melyd obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Navyše pre Melyd 2 mg tablety

Melyd 2 mg tablety obsahujú farbivá oranžovú žlť a tartrazín, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ak sa Melyd užíva súbežne s niektorými inými liekmi, môže dôjsť k nežiaducemu zvýšeniu alebo zníženiu hypoglykemického účinku glimepiridu. Z tohto dôvodu sa iné lieky majú užívať iba s vedomím (alebo na predpis) lekára.


Glimeprid je metabolizovaný prostredníctvom cytochrómu P450 2C9 (CYP2C9). O jeho metabolizme je známe, že je ovplyvnený súbežným podávaním induktorov (napr. rifampicín) alebo inhibítorov (napr. flukonazol).


Výsledky interakčnej štúdie in vivo opísané v literatúre dokazujú, že AUC je približne dvojnásobne zvýšená flukonazolom, jedným z najsilnejších inhibítorov CYP2C9.


Na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia spomenúť nasledovné interakcie.


Zosilnenie účinku na zníženie glukózy v krvi, a teda v niektorých prípadoch hypoglykémia môže nastať, ak sa užíva niektorý z nasledovných liekov, napr:


 • fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón,

 • inzulín a iné perorálne antidiabetiká ako napríklad metformín,

 • salicyláty a kyselina paraaminosalicylová,

 • anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny,

 • chloramfenikol, niektoré dlhodobo účinkujúce sulfonamidy, tetracyklíny, chinolónové

 • antibiotiká a klaritromycín,

 • kumarínové antikoagulanciá,

 • fenfluramín,

 • dizopyramid,

 • fibráty,

 • ACE inhibítory,

 • fluoxetín, MAO inhibítory,

 • alopurinol, probenicid, sulfinpyrazón,

 • sympatolytiká,

 • cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamidy,

 • mikonazol, flukonazol,

 • pentoxifylín (vysoká parenterálna dávka),

 • tritokvalín.

Oslabenie hypoglykemického účinku, ktoré vedie k zvýšeniu hladín glukózy môže nastať pri užívaní niektorého z nasledovných liekov:


 • estrogény a progestagény,

 • saluretiká, tiazínové diuretiká,

 • lieky stimulujúce štítnu žľazu, glukokortikoidy,

 • fenotiazínové deriváty, chlórpromazín,

 • adrenalín a sympatomimetiká,

 • kyselina nikotínová (vo vysokých dávkach) a deriváty kyseliny nikotínovej,

 • laxatíva (pri dlhodobom užívaní),

 • fenytoín, diazoxid,

 • glukagón, barbituráty, rifampicín,

 • acetazolamid.


Antagonisty H2receptorov, betablokátory, klonidín a rezerpín môžu viesť buď k posilneniu, alebo k oslabeniu hypoglykemizujúceho účinku.


Pod vplyvom sympatolytík ako sú betablokátory, klonidín a rezerpín sa môžu znížiť alebo chýbať symptómy adrenergnej protiregulácie na hypoglykémiu.


Akútne alebo chronické požívanie alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom posilniť alebo oslabiť hypoglykemické pôsobenie glimepiridu.


Glimepirid môže buď posilniť, alebo oslabiť účinok kumarínových derivátov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Riziko súvisiace s diabetom

Abnormálne hladiny glukózy v krvi sa počas tehotenstva spájajú s vysokým výskytom kongenitálnych abnormalít a perinatálnou mortalitou. Počas tehotenstva sa teda musí dôkladne sledovať hladina glukózy v krvi s cieľom vyhnúť sa teratogénnemu riziku. Za takýchto okolností sa vyžaduje použitie inzulínu. Pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú o tom informovať svojho lekára.


Riziko súvisiace s glimepiridom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití glimepiridu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisela s farmakologickou aktivitou (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).


Glimepirid sa preto nemá používať počas celej gravidity.

V prípade liečby glimepiridom, ak pacientky plánujú otehotnieť alebo ak sa zistí gravidita, liečba sa má prestaviť na liečbu inzulínom čo najskôr, ako je možné.


Laktácia

Vylučovanie do materského mlieka nie je známe. Glimepirid sa vylučuje do mlieka potkanov. Keďže aj iné deriváty sulfonylmočoviny prechádzajú do materského mlieka a keďže existuje riziko hypoglykémie dojčiat, neodporúča sa dojčiť počas liečby glimepiridom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať môže byť narušená v dôsledku hypoglykémie alebo hyperglykémie alebo napr. v dôsledku poškodenia zraku. Môže to predstavovať riziko v situáciách, keď tieto schopnosti majú osobitný význam (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).


Pacientom sa má odporučiť, aby podnikli opatrenia na zamedzenie hypoglykémie počas vedenia vozidla. Toto je dôležité najmä pre tých pacientov, ktorí majú znížené alebo absentujúce varovné príznaky hypoglykémie alebo majú časté epizódy hypoglykémie. Za týchto okolností sa má zvážiť vhodnosť vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledovné nežiaduce reakcie z klinických skúšaní vyplývajú zo skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny.

Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa klesajúcej závažnosti:

Veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, erytropénia, hemolytická anémia a pancytopénia, ktoré sú spravidla reverzibilné po ukončení liečby.

Neznáme: ťažká trombocytopénia s počtom krvných doštičiek nižším ako 10 000/µl a trombocytopenická purpura.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: leukocytoklastová vaskulitída, mierne hypersenzitívne reakcie, ktoré môžu prerásť do závažných reakcií spojených s dyspnoe, poklesom krvného tlaku a niekedy so šokom.

Neznáme: skrížená alergizácia so sulfonylmočovinou, sulfonamidmi alebo príbuznými látkami.


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hypoglykémia.

Tieto hypoglykemické reakcie sa zväčša vyskytnú okamžite, môžu mať závažný charakter a nie vždy je ľahké ich korigovať. Výskyt hypoglykemických reakcií závisí, tak ako aj pri inej hypoglykemickej terapii, od individuálnych faktorov, ako sú stravovacie návyky a dávkovanie (pozri časť 4.4).


Poruchy oka

Neznáme: Zvlášť na začiatku liečby sa môžu v dôsledku zmeny hladín krvného cukru vyskytnúť poruchy zrakového vnímania, ktoré sú dočasné.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé: nevoľnosť, vracanie, hnačka, abdominálna distenzia, abdominálna nepohoda, abdominálna bolesť, ktoré si málokedy vyžadujú vysadenie liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: abnormálna funkcia pečene (napr. s cholestázou a žltačkou), hepatitída a zlyhanie pečene.

Neznáme: Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Môžu sa objaviť hypersenzitívne reakcie kože ako pruritus, vyrážka, žihľavka a fotosenzitivita.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles hladiny sodíka v krvi.


Navyše pre Melyd 2 mg tablety

Melyd 2 mg tablety obsahujú farbivá oranžovú žlť a tartrazín, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po užití nadmernej dávky môže nastať hypoglykémia trvajúca 12 až 72 hodín a po počiatočnom zvládnutí sa môže vrátiť. Do 24 hodín po užití sa príznaky nemusia prejaviť. Zvyčajne sa odporúča pozorovanie v nemocnici. Môže sa objaviť nauzea, vracanie a bolesť epigastria. Hypoglykémia môže byť spravidla sprevádzaná neurologickými symptómami ako nepokoj, tras, poruchy zrakového vnímania, problémy s koordináciou, ospalosť, kóma a kŕče.

Liečba primárne pozostáva z vyvolania vracania na zamedzenie absorpcie vypitím vody alebo limonády so živočíšnym uhlím (adsorbent) a síranom sodným (laxatívum). Ak sa užili veľké množstvá, indikovaný je výplach žalúdka a následné užitie živočíšneho uhlia a síranu sodného. V prípade (ťažkého) predávkovania je indikovaná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čo najskôr, ako je možné, sa má začať s podávaním 50% roztoku glukózy vo forme 50 ml bolusovej intravenóznej injekcie a potom pokračovať v podávaní 10% roztoku za prísneho sledovania hladín cukru v krvi. Ďalšia liečba je symptomatická.


Pediatrická populácia

Pri liečbe hypoglykémie spôsobenej náhodným užitím glimepiridu dojčatami a malými deťmi treba dávku glukózy obzvlášť starostlivo prispôsobiť, aby sa predišlo vzniku nebezpečnej hyperglykémie. Glukóza v krvi sa má dôsledne monitorovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetiká, deriváty sulfonylmočoviny.

ATC kód: A10BB12.


Glimepirid je perorálne antidiabetikum patriace do skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Možno ho použiť pri liečbe diabetu mellitus nezávislého od inzulínu..


Glimepirid pôsobí najmä stimuláciou uvoľňovania inzulínu z beta buniek pankreasu. Tento účinok je založený, tak ako aj v prípade iných derivátov sulfonylmočoviny, na zvýšenej odpovedi pankreatických beta buniek na fyziologický glukózový podnet. Okrem toho má glimepirid výrazný extrapankreatický efekt, ktorý sa opísal aj u iných derivátov sulfonylmočoviny.


Uvoľňovanie inzulínu

Deriváty sulfonylmočoviny ovplyvňujú sekréciu inzulínu uzavretím ATP - závislých draslíkových kanálov v membráne beta buniek. Uzavretím draslíkových kanálov sa indukuje depolarizácia beta bunky, čo vedie k otvoreniu vápnikových kanálov - a k zvýšenému vtoku vápnika do bunky.

Vedie to k uvoľneniu inzulínu prostredníctvom exocytózy.

Glimepirid sa s vysokou výmennou rýchlosťou viaže na proteín v membráne beta buniek, ktorý je spojený s ATP - závislým draslíkovým kanálom, no líši sa od toho, na ktorý sa viažu bežné deriváty sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita

Medzi extrapankreatické efekty patrí napríklad zvýšenie citlivosti periférneho tkaniva na inzulín a zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.


Periférne svaly a tukové tkanivá vychytávajú glukózu z krvi prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov, ktoré sa nachádzajú v bunkovej membráne. Transport glukózy v týchto tkanivách je krokom limitujúcim využitie glukózy. Glimepirid veľmi rýchlo zvyšuje počet aktívnych transportných molekúl pre glukózu v plazmatickej membráne svalových a tukových buniek, čo následne vedie k stimulácii vychytávania glukózy.


Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozylfosfatidylinozitol-špecifickej fosfolipázy C, čo môže súvisieť s lipogenézou a glykogenézou, ktorú glimepirid indukuje v izolovaných tukových a svalových bunkách.

Glimepirid potláča tvorbu glukózy v pečeni tak, že zvyšuje vnútrobunkovú koncentráciu fruktóza-2,6-bisfosfátu, čo následne inhibuje glukoneogenézu.


Všeobecné

Minimálna účinná perorálna dávka je u zdravých osôb približne 0,6 mg. Účinok glimepiridu je opakovateľný a závislý od dávky. Fyziologická odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, zníženie inzulínovej sekrécie sa pri liečbe glimepiridom zachováva.


Účinok sa výrazne neodlišuje, ak sa liek podá 30 minút alebo bezprostredne pred jedlom. U diabetických pacientov sa dá počas 24 hodín dosiahnuť dobrá metabolická kompenzácia jednorazovou dennou dávkou.


Hoci hydroxymetabolity glimepiridu spôsobili malý, ale významný pokles sérovej glukózy u zdravých osôb, k celkovému účinku lieku prispievajú len malou časťou.


Kombinovaná liečba s metformínom

V jednej štúdií sa ukázala zlepšená metabolická kontrola v súbežnej liečbe glimepiridom v porovnaní so samotným metformínom u pacientov, ktorí neboli adekvátne kontrolovaní maximálnou dávkou metformínu.


Kombinovaná liečba s inzulínom

Údaje o kombinovanej liečbe inzulínom sú obmedzené. Pacientom, ktorých stav nie je primerane kompenzovaný maximálnymi dávkami glimepiridu, možno nasadiť sprievodnú inzulínovú liečbu. V dvoch štúdiách dosiahla kombinácia to isté zlepšenie metabolickej kompenzácie ako samotný inzulín; pri kombinovanej liečbe však stačila nižšia priemerná dávka inzulínu.


Osobitné populácie


Deti a dospievajúci


Do aktívneho kontrolovaného klinického skúšania (glimepirid v dávke do 8 mg denne alebo metformín v dávke do 2 000 mg denne) v trvaní 24 týždňov bolo zaradených 285 detí (vo veku 8-17 rokov) s diabetom 2. typu.


Pri oboch liečivách, glimepiride aj metformíne, bol pozorovaný signifikantný pokles HbA1cv porovnaní s východiskovou hodnotou(glimepirid -0,95 (se 0,41); metformín -1,39 (se 0,40)). Avšak pokiaľ ide o priemer zmeny HbA1cz východiskovej hodnoty pri glimepiride sa nedosiahli kritériá non-inferiority v porovnaní s metformínom.Rozdiel medzi liečenými skupinami bol 0,44% v prospech metformínu. Horná hranica (1,05) 95% intervalu spoľahlivosti pre rozdiel nebola pod hodnotou 0,3% rozpätia non-inferiority.

Počas liečby glimepiridom neboli u detí zaznamenané žiadne nové skutočnosti týkajúce sa bezpečnosti lieku v porovnaní s dospelými pacientmi s diabetom mellitu 2. typu. V skupine pediatrických pacientov nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o účinnosti a bezpečnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť glimepiridu po perorálnom podaní je úplná. Príjem potravy nemá podstatný vplyv na vstrebávanie, iba sa mierne zníži stupeň absorpcie. Maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu približne za 2,5 hodiny po perorálnom užití (priemerne 0,3 цg/ml počas viacnásobného dávkovania 4 mg denne) a medzi dávkou a Cmax, ako aj medzi dávkou a AUC (plocha pod časovo-koncentračnou krivkou) je lineárny vzťah.


Distribúcia

Glimepirid má veľmi nízky distribučný objem (približne 8,8 litrov), ktorý sa približne rovná distribučnému priestoru albumínu, ďalej vysokú väzbovosť na proteíny (99%) a nízky klírens (približne 48 ml/min).

U zvierat glimepirid prechádza do mlieka. Glimepirid prechádza placentou. Prechod hematoencefalickou bariérou je nízky.


Biotransformácia a eliminácia

Stredný dominantný sérový polčas, ktorý je dôležitý pre sérové koncentrácie pri viacnásobnom dávkovaní, je okolo 5 až 8 hodín. Po vysokých dávkach sa zaznamenali o niečo dlhšie polčasy.

Po podaní jednorazovej dávky rádioaktívne označeného glimepiridu sa 58% rádioaktivity našlo v moči a 35% v stolici. Nezmenená látka sa v moči nezistila. V moči aj stolici sa zistili dva metabolity – pravdepodobne vychádzajúce z pečeňového metabolizmu (hlavný enzým je CYP2C9) - hydroxyderivát a karboxyderivát. Po perorálnom podaní glimepiridu bol terminálny polčas týchto metabolitov 3 až 6 hodín, resp. 5 až 6 hodín.


Porovnanie jednorazovej dávky a opakovaného dávkovania jedenkrát denne neodhalilo žiadne významné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola veľmi nízka.

Nezistila sa žiadna relevantná kumulácia lieku.


Osobitné populácie

Farmakokinetika bola podobná u mužov i u žien, ako aj u mladých a starších (nad 65 rokov) pacientov. Pacienti s nízkym klírensom kreatinínu mali sklon k zvýšenému glimepiridovému klírensu a zníženým priemerným sérovým koncentráciám, čo najpravdepodobnejšie vyplýva z rýchlejšieho vylučovania v dôsledku menšej väzby na proteíny. Renálna eliminácia oboch metabolitov sa zhoršila. Celkovo sa u týchto pacientov nepredpokladá ďalšie riziko kumulácie.


Farmakokinetika zistená u piatich nediabetických pacientov po operácii žlčových ciest bola podobná ako u zdravých osôb.


Pediatrická populácia V štúdii po jedle, kde sa skúmala farmakokinetika, bezpečnosť a tolerabilita glimepiridu podávaného ako jednotlivá dávka 1 mg v skupine 30 pediatrických pacientov (4 deti vo veku 10-12 rokov a 26 detí vo veku 12 až 17 rokov) s diabetom 2. typu, sa preukázalo, že priemerná hodnotaAUC(0-last), Cmax a t1/2 je podobná ako u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pozorované predklinické účinky sa vyskytli pri expozíciách značne prekračujúcich maximálnu expozíciu u ľudí, takže majú malý význam pre klinickú prax alebo boli spôsobené farmakodynamickým účinkom (hypoglykémiou) zložky. Toto zistenie sa zakladá na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogenity a reprodukčnej toxicity. V druhom prípade (štúdie pokrývajúce embryotoxicitu, teratogenitu a vývojovú toxicitu), sa pozorované nežiaduce účinky považovali za sekundárne k hypoglykemickým účinkom indukovaným liečivom u samíc a mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy,

sodná soľ karboxymetylškrobu A,

magnéziumstearát,

mikrokryštalická celulóza,

povidón K 29-32.


Ďalej obsahuje farbivá:


Melyd 2: žltý oxid železitý (E172), hlinitý lak oranžovej žlti FCF (E110), hlinitý lak tartrazínu (E102), hlinitý lak brilantnej modrej FCF (E133).

Melyd 3: žltý oxid železitý (E172).

Melyd 4: hlinitý lak indigokarmínu (E132).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30° C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové blistre.


Veľkosti balenia: 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 120 a 180 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Melyd 2 mg tablety: 18/0203/06-S

Melyd 3 mg tablety: 18/0204/06-S

Melyd 4 mg tablety: 18/0205/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. mája 2006.

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. septembra 2010.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

11Melyd 3 mg tablety