+ ipil.sk

Memabix 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/04656-REG, 2012/04655-REG, 2012/04654-REG, 2012/04653-REGPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Memabix 5 mg

Memabix 10 mg

Memabix 15 mg

Memabix 20 mg

orodispergovateľné tablety

memantínchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

 1. Čo je Memabix a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memabix

 3. Ako užívať Memabix

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Memabix

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. ČO JE MEMABIX A NA ČO SA POUŽÍVA


Ako Memabix účinkuje

Memabix patrí do skupiny liekov proti demencii.

Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pamäti. Memabix patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Memabix pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Na čo sa Memabix používa:

Memabix sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memabix


Neužívajte Memabix

 • ak ste alergický (precitlivený) na memantínchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Memabix, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


 • ak ste niekedy mali epileptický záchvat

 • ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat), alebo ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo na nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná, a váš lekár má pravidelne prehodnocovať, aký klinický prospech vám Memabix prináša.


Ak trpíte renálnym poškodením (ťažkosťami s obličkami), váš lekár má starostlivo monitorovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu.


Počas užívania memantínu sa musí vyhnúť súčasnému užívaniu liekov ako amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Memabix sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Memabix

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Memabix môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie môže byť upravené vašim lekárom:

-amantadín, ketamín, dextrometorfán

-dantrolén, baklofén

-cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín

-hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom)

-anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom

trakte)

-antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie záchvatov)

-barbituráty (liečivá všeobecne požívané na navodenie spánku)

-dopaminergické agonisty (liečivá ako L-dopa, bromokriptín)

-neuroleptiká (liečivá používané v liečbe duševných porúch)

-perorálne antikoagulanciá


Ak idete do nemocnice, oznámte ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Memabix.


Memabix a jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), alebo ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku renálnej dysfunkcie (zlého fungovania obličiek)) alebo máte závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moča), musíte o tom informovať vášho lekára, pretože vám musí upraviť dávkovanie liekov.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Užívanie memantínu u tehotných žien sa neodporúča.

Ženy, ktoré užívajú Memabix, nesmú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Aj Memabix môže meniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Memabix obsahuje manitol, aspartám a laktózu


Aspartám obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre osoby s fenylketonúriou.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára skôr, ako začnete tento liek užívať.


 1. AKO UŽÍVAŤ MEMABIX


Vždy užívajtetento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka Memabixu pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne. Aby sa zmiernilo riziko vzniku nežiaducich účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcejschémy dennej liečby.


týždeň č.1

jedna 5 mg tableta denne počas 7 dní

týždeň č.2

jedna 10 mg tableta denne počas 7 dní

týždeň č.3

jedna 15 mg tableta denne počas 7 dní

týždeň č.4 a ďalšie

jedna 20 mg tableta denne


Udržiavacia dávka
Odporúčaná denná dávka je 20 mg jedenkrát denne.
Pre pokračovanie liečby sa poraďte s lekárom.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade sa tiež majú v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Podávanie

Memabix sa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakú dennú dobu. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.


Trvanie liečby

Pokračujte v užívaní Memabixu dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Návod na použitie

Memabix orodispergovateľné tablety sa ľahko lámu, preto s nimi zaobchádzajte opatrne. Nechytajte tabletu vlhkými rukami, pretože sa tablety môžu rozlomiť.

Uchopte blister za okraje a oddeľte jednu bunku blistra od zvyšku pásu blistra a roztrhnite pozdĺž perforácie.

Opatrne stiahnite kryciu fóliu.

Vložte tabletu na jazyk. Tableta sa rýchlo rozpadne a je možné prehltnúť ju bez vody.


Ak ste užili viac Memabixu, ako ste mali


Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva Memabixu nemalo ublížiť. Môžete však pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.

- Ak užijete nadmernú dávku Memabixu, kontaktujte vášho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak ste zabudli užiť Memabix

- Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Memabixu, počkajte a užite až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

- Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov zo 100):

bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, porucha

rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liek


Menej časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov z 1000):

únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a

zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia)


Veľmi zriedkavé (prejavia sa u menej ako u 1 používateľa z 10.000):

záchvaty


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov):

zápal pankreasu, zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou..

Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ MEMABIX


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Memabix po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Memabix obsahuje


Liečivo je memantínchlorid. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5/10/15/20 mgmemantínchloridu, čo zodpovedá 4,15/8,31/12,46/16,62mg memantínu.


Ďalšie zložky sú polakrilín, hydroxid sodný (na úpravu pH), monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, manitol (E421), sodná soľ kroskarmelózy, aspartám (E951), koloidný oxid kremičitý, červený oxid železitý(E 172), príchuť mäty [obsahuje maltodextrín, modifikovaný škrob E1450, mätová silica (mäta roľná)], magnéziumstearát.


Ako vyzerá Memabix a obsah balenia


Memabix 5 mg orodispergovateľné tablety sú svetlo ružové okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 7 mm s vyrazeným "5" na jednej strane..

Memabix 10 mg orodispergovateľné tablety sú svetlo ružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 9 mm s vyrazeným "10" na jednej strane.
Memabix 15 mg orodispergovateľné tablety sú svetlo ružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 11 mm s vyrazeným "15" na jednej strane.
Memabix 20 mg orodispergovateľné tablety sú svetlo ružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 12 mm s vyrazeným "20" na jednej strane.


Memabix orodispergovateľné tablety sú k dispozícii v blistroch v balení:

7, 28, 56 orodispergovateľných tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów

Poľsko


Výrobca

Genepharm S.A

18 km Marathon Avenue

153 51 Pallini Attikis

Grécko


Markans Pharma Ltd.

Plot No L-82, L-83, Verna Industrial Estate

Verna, Goa 4030772

India


BULGARIAN ROSE SEVTOPOLIS AD

110, 23rd Pehoten Shipchenski Polk Blvd

6100 Kazanlak

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko: Memabix

Česká republika: Memabix 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Tablety dispergovatelné v ústech

Španielsko: Memabix 10 mg, 20 mg Comprimidos bucodispersables EFG

Poľsko: Memabix

Slovenská republika: Memabix 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.

6

Memabix 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/04656-REG, 2012/04655-REG, 2012/04654-REG, 2012/04653-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Memabix 5 mg

Memabix 10 mg

Memabix 15 mg

Memabix 20 mg

orodispergovateľné tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 4,15 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 12,46 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Pomocné látky so známym účinkom:
Každá 5 mg tableta obsahuje 6,25 mg monohydrátu laktózy a 1,25 mg aspartámu.
Každá 10 mg tableta obsahuje 12,5 mg monohydrátu laktózy a 2,5 mg aspartámu.
Každá 15 mg tableta obsahuje 18,75 mg monohydrátu laktózy a 3,75 mg aspartámu.
Každá 20 mg tableta obsahuje 25 mg monohydrátu laktózy a 5 mg aspartámu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta


Memabix 5 mg orodispergovateľné tablety sú svetlo ružové okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 7 mm s vyrazeným "5" na jednej strane.
Memabix 10 mg orodispergovateľné tablety sú svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 9 mm s vyrezaným "10" na jednej strane.
Memabix 15 mg orodispergovateľné tablety sú svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 11 mm s vyrazeným "15" na jednej strane.
Memabix 20 mg orodispergovateľné tablety sú svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 12 mm s vyrazeným "20" na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár, skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Terapia sa má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky.

Diagnóza má byť stanovená podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie memantínu majú byť pravidelne prehodnocované, pokiaľ možno do troch mesiacov po začatí liečby.

Ďalej má byť klinický prínos memantínu a tolerancia liečby vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch podľa aktuálnych terapeutických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nebude prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo pacient nebude tolerovať liečbu.


Dávkovanie:

Dospelí:

Titrácia dávky

Maximálna denná dávka je 20 mg denne. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia dávka sa dosahuje vzostupnou titráciou o 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne:

Týždeň č. 1 (deň 1-7):

Pacient má užívať jednu 5 mg tabletu denne počas 7 dní.

Týždeň č. 2 (deň 8-14):

Pacient má užívať jednu 10 mg tabletu denne počas 7 dní.

Týždeň č. 3 (deň 15-21):

Pacient má užívať jednu 15 mg tabletu denne počas 7 dní.

Od týždňa č. 4 ďalej:

Pacient má užívať jednu 20 mg tabletu denne.


Udržiavacia dávka

Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti: Na základe klinických štúdií je dávka odporúčaná pre pacientov nad 65 rokov 20 mg

denne, ako bolo popísané vyššie.


Pediatrická populácia: Memabixsa neodporúča používať u detí mladších ako18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie obličiek: U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50- 80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkým obličkovým poškodením (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak dávka je dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažko poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Poškodenie pečene: U pacientov s mierne až stredne ťažkou poškodenou funkciou pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s vážne poškodenou funkciou pečene nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu. Podanie Memabixu sa neodporúča pacientom s ťažko poškodenou funkciou pečene.


Spôsob podávania
Memabix sa má podávať raz denne a v rovnakom čase každý deň. Orodispergovateľné tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.
 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.


Súčasnému užívaniu memantínu s antagonistami N-metyl-D-aspartátu (NMDA) ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán sa má vyhýbať. Tieto látky účinkujú na ten istý receptorový systém ako memantín, preto pri ich súčasnom užívaní by mohli byť častejšie alebo výraznejšie nežiaduce reakcie (najmä týkajúce sa centrálneho nervového systému (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. Močové pH sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močového traktu bakteriálnymi kmeňmi Proteus.


Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu, dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom toho je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


Memabix obsahuje aspartám. Aspartám je zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.


Memabix obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózy nemajú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických efektov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:

Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súčasnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov alebo neuroleptík môžu byť znížené. Súčasné podávanie memantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a vyžadovať úpravu dávok.

Musí sa vyhnúť súčasnému užitiu memantínu a amantadínu, a to pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe látky sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná kazuistika o možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

Ak sa memantín používa súčasne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, je tu možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

Pri postmarketingovom sledovaní boli zaznamenané ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súčasne warfarín. Aj keď priama súvislosť nebola potvrdená, u pacientov, ktorí sú súčasne liečení perorálnymi antikoagulanciami, sa doporučuje dôkladné sledovanie protrombínového času (INR).


Pri jednorazovej dávke vo farmakokinetických (FK) štúdiách u mladých zdravých dobrovoľníkov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých jedincov nebol pozorovaný žiaden významný účinok

memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitroneinhibuje CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monoxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Memantín môže byť používaný počas gravidity, ale iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Nie je známe, či sa memantín u žien vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy lipofilitu tejto látky, je to pravdepodobné. Ženy, ktoré užívajú memantín, nemajú dojčiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa samotná obvykle spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše Memabix má menší až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby si dávali špeciálny pozor.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách v miernej až ťažkej demencii, ktoré zahŕňali 1784 pacientov liečených memantínom a 1595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich účinkov pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe a nežiaduce reakcie boli obvykle miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínom voči placebovej skupine boli závraty (6,3% voči 5,6%), bolesti hlavy (5,2% voči 3,9%), zápcha (4,6% voči 2,6%), ospalosť (3,4% voči 2,2%) a hypertenzia (4,1% voči 2,8%).


Nasledujúce nežiaduce účinky v doleuvedenej tabuľke boli zozbierané z klinických štúdií s memantínom a z obdobia od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté

Plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

Časté

Ospalosť


Menej časté

Zmätenosť


Menej časté

Halucinácie1


Neznáme

Psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Závraty


Časté

Porucha rovnováhy


Menej časté

Poruchy chôdze


Veľmi zriedkavé

Záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Hypertenzia


Menej časté

Žilová trombóza/tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Zápcha


Menej časté

Vracanie


Neznáme

Pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií


Neznáme

Hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Bolesti hlavy


Menej časté

Únava


1Halucinácie boli pozorované hlavne u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2 Ojedinelé prípady zaznamenané z post-marketingového sledovania.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a suicídiom. V postmarketingovom sledovaní boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Z klinických štúdií a post-marketingovej praxe sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.


Symptómy: Pomerne široký interval predávkovania (od 200 mg do 105 mg/deň počas 3 dní, jednotlivo) je spojený buď s príznakmi ako sú únava, slabosť a/alebo hnačka, alebo so žiadnymi príznakmi. V prípadoch predávkovania nižšími dávkami ako 140 mg dávkou alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, závraty, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr

diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.


V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg perorálnej dávky sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie).


Liečba: V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo pri predávkovaní. Štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva z tela, napr. výplach žalúdka, čierne uhlie (prerušenie možného entero- hepatálneho obehu), acidifikácia moču; nútená diuréza majú byť používané primerane.


V prípade náznakov a symptómov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému

(CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné lieky proti demencii, ATC kód: N06DX01.


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia u neurodegeneratívnej demencie.


Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinické štúdie: Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov - významnosť rozdielov pre CIBIC-plus (the clinician´s interview based impression of change): p=0,025; pre ADCS-ADLsev (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003; pre SIB (severe impairment battery): p=0,002).


Pivotná štúdia s memantínom v monoterapii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 – 22) zahŕňala 403 pacientov. U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôtz posledného dokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF): Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog) (p=0,003) a CIBIC-plus (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23). V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III. (vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sapreukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21% voči 11%, p<0,0001).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Memantín má absolútnu biodostupnosť približne 100%. Tmax je medzi 3 a 8 hodín. Nie sú dôkazy o tom, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia

Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5 - 1 µmol) s veľkými interindividuálnymi rozdielmi. Keď sa podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálny likvor (CSF)/sérum bol vypočítaný na 0,52. Objem distribúcie je okolo 10 l/kg. Približne 45% memantínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

U ľudí je asi 80% cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6- hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantán. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitro sa nezistil metabolizmus, katalyzovaný niektorým

z cytochrómov P-450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu vymizlo priemerne 84% dávky v priebehu 20 dní, pričom viac ako 99% sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia

Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s konečným t1/2 od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s normálnymi funkciami obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2 a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi. Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita

Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Pri dávke memantínu 20 mg denne hladiny memantínu v CSF zodpovedajú hodnote ki (ki=inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 µmol v ľudskom frontálnom kortexe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách u potkanov indukoval memantín, podobne ako iné NMDA-antagonisty, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze. Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.


V štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc, sa premenlivo pozorovali očné zmeny. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne takéto zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia

memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s katiónovými amfifilickými

vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov len pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita. V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


polakrilín
hydroxid sodný (na úpravu pH)
monohydrát laktózy
mikrokryštalická celulóza

manitol (E 421)
sodná soľ kroskarmelózy
aspartám (E 951)
koloidný oxid kremičitý
červený oxid železitý (E 172)
príchuť mäty [obsahujúca maltodextrín, modifikovaný škrob E1450 (kukuričný), mätová silica (mäta roľná)]
magnéziumstearát


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh a obsah balenia


Memabix orodispergovateľné tablety sú balené v perforovanom blistri papier/PET/hliník/PVC/hliník/oPA.

Veľkosti balenia:
7, 28, 56 orodispergovateľných tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów

Poľsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Memabix 5 mg:06/0401/13-S

Memabix 10 mg: 06/ 0402/13-S

Memabix 15 mg: 06/0403/13-S

Memabix 20 mg: 06/0404/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
9

Memabix 10 mg